P. 1
17227846 Muschii Membrului Superior

17227846 Muschii Membrului Superior

|Views: 4|Likes:
Published by ginetta_23ro

More info:

Published by: ginetta_23ro on Apr 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2014

pdf

text

original

MUŞCHII UMĂRULUI MUŞCHI ORIGINE - fosa supraspi-noasa -fascia supraspinoasa INSERŢII -pe tuberculul mare-partea superioară ACŢIUNE

-abductor la 10o -tensor al cap-sulei articulatiei umarului INERVAŢIE n.subscapular(c5-c6) VASCULARIZAŢIE a subscapulara RAPORTURI -are fibre orizon-tale - tendonul trece pe sub acromion, între acesta şi ca-pul humeral, aco-perind articulaţia scapulohumerală - tendonul de inserţie trece peste marginea laterală a spinei scapulei posterior de artic. umărului, de care este separat prin-tr-o bursă sinovi-ală -o parte din fibre se pot fixa pe capsula artic. scapulohumerale - tendonul de inserţie trece înain-tea colului scapu-lei de care este separat print-o bursă subtendi-noasă subscapulară(dependenţă a sinovialei artic. scapulohumerale) - tendonul trece apoi anterior de artic. - tendonul său trece posterior de capul lung al m. biceps brahial şi de artic

M.SUPRASPINOS

M.INFRASPINOS

-fosa infraspi-noasa (2/3me-diale) -fascia infraspinoasa -septul ce-l separa de m.ro-tunzi

-tuberculul marepartea mijlocie

-adductor -rotator lateral -tensor al capsulei articu-latiei umarului

-n.suprascapular

-a.suprscapulara -a.circumflexa a scapulei

M.SUBSCAPULAR

-fosa subscapulara(fata anteri-oara) -fascia subscapu-lara -septurile ce-l separa de:-m.ro-tunzi -m.triceps brahial

-tuberculul mic

-adductor -rotator lateral -tensor al articu-latiei umarului

n.subscapular(c5-c6)

-a.subscapulara

M.ROTUND MIC

-pe scapula marginea laterala a buzei posterioare in 1\3 medie

-tuberculul marepartea inferioara

-adductor -rotator lateral

- n.axilar(c7-c8) (fasciculul posterior)

-a.circumflexa a scapulei -a.circumflexa humerala posterioara

radial şi vasele brahiale profunde .delimitează spaţiile topografice: birondotricipital.2 MUŞCHI ORIGINE -septurile ce-l separa de –m.marginea superioară delimitea-ză spaţiul birondotricipital prin care trece a.marginea sa inferioară delimi-tează spaţiul rondohumerotricipita l prin care trec n. superficial . cir-cumflexă hume-rală posterioară . subscapular .infraspinos -m.supraspinos. axilar şi a. circumflexă a scapulei .tendonul este situat posterior de m.rotund mare INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI umărului pe care aderă .circumflexa humerala posterioara M.axilar(c7-c8) (fasciculul posterior) a. latissimus dorsi .toracodorsala -a.circumflexa humerala(anterioara şi posterioară .toracoacromiala -a.DELTOID -fasciculul clavicular:1/3laterala a marginii anterioare a cla-viculei -fasciculul acromial:marginea laterala a acromionului -fasciculul spinal:buza infe- -tuberozitatea deltoidiana -abductor la 900 -basculeaza scapula -flexia şi rotaţia mediala a braţului(fasciculul clavicular si acro-mial) -extensia braţului(fascicu-lul spinal) n.m.acoperă artic.fix pe humerus) n.rotund mare.ROTUND MARE M.lateral se găseş-te spţiul birondohumerotricipital străbătut de n.scapulohumeral ă .toracodorsal(c5-c6) -a.la trecerea peste tuberculul mare se -pe marginea laterala a buzei posterioare in 2/3 inferioare -creasta tuberculului mic -adductor -rotator medial -extensor al bra-tului -basculeaza un-ghiul inferior al scapulei(pct. humerobirondotricipi tal .rotund mic.acoperă m.

brahiala RAPORTURI .trimite o prelungire aponevrotică .stăbate apoi şanţul intertuber-cular .3-4 gg. umărului .cele 2 capete se unesc formând un corp muscular comun .tendonul de inserţie pe radius delim.ram.deltoi diană a a. şi marg.tot aici se pal-pează şi vf proc. interstiţiu bicipital medial şi lateral .tendonul capu-lui lung.şanţul conţine v.între marg. trece intracapsu-lar dar extrasino-vial învelit de o prelungire sinovială a artic. ant a m.toracoacromiale. sup a m.BICEPS ORIGINE -cap lung:-tuberculul supragle-noidal -cap scurt:-vîrful procesul coracoid INSERŢII -tuberozitatea radiala a radiu-sului ACŢIUNE -flexor al antebraţului pe braţ -supinator -rotator medial INERVAŢIE n.cefalică. coracoid MUŞCHII ANTERIORI AI BRAŢULUI MUŞCHI M.limfaticidin gr.musculocutan(c6c7) VASCULARIZAŢI E -a. pectoral ma-re se delimitează spaţiul deltopec-toral .cilindric.infraclavicular .3 MUŞCHI ORIGINE rioară a spinei scapulei INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI află bursa subdeltoidiană .

m.are orig. bra-hial şi m. comu-nă cu capul scurt al m.brahială -1/3 medie a corpului humerusului pe faţa anteromedială M. al interstiţiului bicipital medial .4 lacertus fibrosus . me-dială a olecranului şi pe foiţa posterioară a fasciei antebra-hiale .brahială .faţa medială este perforată de n.musculocutan -a. musculocutan care trece apoi între m.CORACOBRAHI AL -flexor al braţului -adductor -coboară umărul(pct.BRAHIAL -1/3inferioară a feţei anterioare-:partea laterala şi medială a corpu-lui humerusului -pe septurile musculare brahi-ale -varful procesului coracoid -tuberzitatea ul-nei -capsula articu-lară a cotului -flexor al antebraţului pe braţ -tensor al articu-laţiei cotului n.musculocutan a.o parte din fibre se fixează pe fas-cia brahială . biceps trece n.lacertus fibro-sus formează peretele ant. cotului . musculo-cutan -tendonul de in-serţie trece peste faţa ant a arti.altele după ce ocolesc orig. epicondilieni mediali se fixea-ză pe marg.brahial M. biceps şi m. biceps fiind situat medial de acesta .fix pe humerus) n.imtre m.

triceps M.capul lung:-extensor şi adductor al braţului n.radial -septul intermuscu-lar brahial medial INSERŢII pe olecran MUŞCHII POSTERIORI AI BRAŢULUI ACŢIUNE INERVAŢIE -extensor al antebraţului .unele fibre ajung şi pe peri-ostul feţei poste-rioare a extremi-tăţii proximale a ulnei -altele pe foiţa posterioară a capsulei artic.capul lung -a. şi olecran se află bursa subtendinoasă a m. birondohumerotricipi tal.ROTUND PRONATOR ORIGINE -capul hume-ral:pe epicondilul medial al hume-rusului INSERŢII -în 1/3 medie a feţei laterale a radiusului ACŢIUNE -flexor al antebraţului pe braţ -pronator INERVAŢIE n. median şi .între cele 2 capete trece n. rondohumerotricipital .circumflexă a scapulei pt.TRICEPS BRAHIAL MUŞCHII ANTERIORI AI ANTEBRAŢULUI MUŞCHII SUPERFICIALI (PLANUL 1) MUŞCHI M. median .5 MUŞCHI ORIGINE -capul lung :-tuberculul infraglenoidal -capul lateral: -superior de şanţul n.între tendoanele de ins.capul lung participă la formarea spaţiilor birondotricipital.ulnară RAPORTURI .radial pe faţa poste-rioară a humerusului -septul intermuscular brahial lateral -capul medial:inferior de şanţul n.cotului .median VASCULARIZAŢI E a.radial(c5-c8) VASCULARIZAŢI E -a.îmtre n.brahială pro-fundă -a.axilară RAPORTURI .

ulnar .median(c5-t1) -a.poate trimite prelungiri tendinoase pe faţa ant a bazei metacar-pului V.tenari -pe pisiforme -flexor al mâinii -tensor al aponevrozei palmare -flexor al mâinii -adductor al mâ-inii -flexor al antebraţului pe braţ n.ulnar(c8-t1) a.median a.radială n.delimitează medial interstiţiul bicipital medial -tendonul de inserţie delimi-tează cu tendonul m. brahial se intrpune capul ulnar al m. pe câr-ligul osului ha-mat.fle-xor radial al carpului -pe epicondilul medial al humerusului -septurile fibroa-se intermusculare -fascia antebrahiala a.în 1/3 medie şi inferioară a feţei ant a antebraţului este satelit al mănunchiului vasculonervos ulnar . median ----------- -faţa anterioară a bazei metacarpului II -inconstant pe metacarpul IIIşi trapez -flexor al antebraţului pe braţ -abductor al mâinii -pronator n.FLEXOR RADIAL AL CARPULUI M. tre-ce n.ultima prelun-gire participă la canalul . flexori ai dege-telor şi n.pe retinaculul flexorilor .FLEXOR ULNAR AL CARPULUI -epicondilul medial al humerusului -septurile fibroase intermusculare -fascia antebrahială -capul humeral pe epicondilul medial al hume-rusului -capul ulnar: -pe margineamedială a olecranului -1/3superioară a marginii posterioare a ulnei -retinaculul flexorilor -aponevroza palmară -originea m.ulnară . brahioradial şanţul pulsului unde se palpează prin compresiune a.PALMAR LUNG M.radială -a. ulnară M.între cele 2 ca-pete de orig. radială -trece prin canalul carpian cu tendoanele m.6 -capul ulnar:pe procesul coro-noid al ulnei -septul fibros ce-l separă de m.rotund pronator .

IV începând la 2 cm.tendoanele deg. de ten-donul deg.II . formează arcada m.median(c5-t1) VASCULARIZAŢI E -a. median(acesta se aşează în teaca m. flexor super-ficial al degetelor (poate fi lezat ţn traumatisme ale antebraţului) .7 lui Guyon situat ant.ulnară RAPORTURI .de canalul carpian pe unde trece manunchiul v-n ulnar PLANUL 2 MUŞCHI M.FLEXOR SUPERFICIAL AL DEGETELOR ORIGINE -capul humeroulnar:-pe epicondilul medial al hu merusului -pe margi-nea medială a procesului coro-nid -capul radial in 1/3 superioară a feţei anterioare a corpuui radius INSERŢII -prin 2 fascicule(lateral şi medial)la baza fa-langei mijloci ACŢIUNE -flexor al falan-gelor degetelor II-V -flexor al dege-telor pe mână -flexor al mâinii pe antebraţ -flexor al antebraţului pe braţ INERVAŢIE n.radială -a.corpul se conti-nuă cu 4 tendo-ane ce trec pe sub retinaculul flexo-rilor superficial de m. II.III. de reti-nacul până la ba-za falangelor corespunzătoare sunt învelite de vagina . II şi V se aşează în plan profund faţă de III şi IV .tendoannele deg.capetele de orig.în canalul car-pian n. flexor superficial al de-getelor pe sub care trece n. median trece ant. flexor pro-fund al degetelor .

trec:posterior de cele ale m.II-V MUŞCHI M.tendoanele m.îndreptul artic. metacarpo-falangiene tendoanele pătrund în vagina fibroasă a dege-telor mâinii ORIGINE -capul ulnar:-pe faţa anterioară aulnei(partea superioară) -capul radial:pe faţa anterioară a radiusului (sub tuberozitatea radiusului) -capul interosos:pe INSERŢII -pe faţa anterioară a bazei falangei distale a degetelor II-V PLANUL 3 ACŢIUNE -flexor al falangei distale -flexor al mâinii pe antebrţ INERVAŢIE -fasciculele mediale ale n.8 sinovială a m. super-ficial -pe sub retinaculul flexorilor ajung în palmă .faţa post.ulnară -a.ulnar -fasciculele laterale ale n.FLEXOR PROFUND AL DEGETELOR . pătrat pronator(spaţiul Parrona-Pirogov) -la palmă tendoanele sunt acope-rite de aponevro-za palmară şi de arcul palmar su-perficial ce aco-peră tendoanele m.antebraţului ant de m. flexori(teacă .se îndreaptă spre deg.radial VASCULARIZAŢI E -a.tendonul deg V are teaca până în partea inferioară a. a tecii este legată de tendoanele flexorilor prin benzi-frâuri tendinoase . flexor profund al degetelor .interososă anterioară RAPORTURI .

trec tendoanele m.între m.interosoasă anterioară M. interosos ant .PĂTRAT PRONATOR MUŞCHII LATERALI AI ANTEBRAŢULUI . flexori ai degetelor PLANUL 4 MUŞCHI ORIGINE -pe marginea medială şi pe faţa anterioară a ulnei în ¼ inferioară INSERŢII -pe faţa ante-rioară a radiusului în ¼ inferioară ACŢIUNE -pronator al antebraţululi INERVAŢIE n.tendonul de inserţie străbate canalul carpian .în palmă oco-leşte marg. scurt flexor al policelui fiind acoperit de de teaca digitocarpi-ană a policelui RAPORTURI . şi m.pe faţa sa ant.interosos anterior VASCULARIZAŢI E a. flexor profund al al deg.FLEXOR LUNG AL POLICELUI . şi n.acoperă radiusul.interosoasă posterioară M.alna şi membrana interosoasă . medi-ală a eminenţei tenare întrun şanţ format de fascic.superficial şi cel profund al m.pe faţa ant. a membranei interosoase trec a.9 MUŞCHI ORIGINE membrana interosoasă a antebraţului -pe faţa ante-rioară aradiusului -pe partea laterală a mem-branei interosoa-să a antebraţului INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢI E RAPORTURI -flexor al falan-gelor distale -flexor al police-ui pe prima falan-gă -flexor al falan-gei I pe primul metacarp n. interosos anterior a.

flexor radial al carpului formează şanţul pulsului(în 1/3 inf .LUNG EXTENSOR RADIAL AL CARPULUI -pe epicondilul lateral al humerusului pe margi-nea laterală în 1/3 inferioară.acoperit de brahioradial . extensori radiali ai carpului .radial) -pe procesul stiloid al bazei metacarpului III -extensor al mâinii pe ante-braţ -abductor al mâi-nii n.radial(c5-c8) VASCULARIZAŢI E -a.radială M. extensori alcă.delim.acoperă cei 2 m.BRAHIORADIA L M. scurt extensor ai policelui .recurentă radială anterioară RAPORTURI .înapoi a proc stiloid .po- M.sub m.la orig . a antebraţ) unde se palpează a. distale a radiusului.tendonul trece printr-un şanţ pe faţa post a epifi-zei distale a radiusului(lateral de m.satelit al a.trece apoi printr-un şanţ pe faţa post.radială -a. lung abductor şi m.radial(c5-c8) a. interstiţiul bicipital lateral . lat. a extre-mit.tendonul său trece pe sub m.ambele tendoa-ne ale celor 2 m. .10 MUŞCHI ORIGINE -pe epicondilul lateral al humerusului pe margi-nea laterală în 1/3 inferioară -pe septul mus-cular lateral bra-hial -pe fascia antebrahială INSERŢII -pe faţa laterală şi pe baza procesu-lui stiloid al radiusuuil ACŢIUNE -flexor al antebraţului pe braţ -supinator pe antebraţ în pronaţie -pronator când antebraţul este în supinaţie INERVAŢIE n.tendonul său împreună cu cel al m. radiale .brahioradial -pe faţa pos-terioară a bazei matacarpului II -extensor al mâinii pe ante-braţ -abductor al mâi-nii n. radială . lung exten-sor radial al car-pului) . .SCURT EXTENSOR RADIAL AL CARPULUI -pe epicondilul lateral al humerusului -pe ligamentul lateral al articu-laţiei cotului (lig. radială.radial(c5-c8) a.trece pe sub retinaculul extens.

V -extensor al deg . V se une-şte cu tendonul extensorului deg.are 4 fascicole pt.EXTENSOR ULNAR AL -capul humeral: pe epicondilul -pe baza metacarpului V(faţa pos- -extensor al mâi-nii -adductor al mâi-ii -n.deg.tendonul stăbate şanţul de pe faţa post.radial a.cu lamelele tendinoase ale m.radial(ramura posterioară) a.interosoasă posterioară M. II-V) INSERŢII -prin 3 lamele tendinoase pt. a capului ulnei având o tea-că sinovială pro-prie .11 MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢI E RAPORTURI deaua tabacherei anatomice pe un-de trece a.interosoasă posterioară .interosoasă posterioară RAPORTURI .II-V .trec pe sub retinaculul extenso-rilor . pt.la nivelul capu-lui metacarp. V . lombricali formează apara-tul fibrotendinos al degetelor . IIV -extensor al mâinii pe ante-braţ -extensor al antebraţului pe braţ INERVAŢIE n. tendoanele sunt unite prin benzi conjunctive transversale .în vecinătatea artic.radial(ramura posterioară) VASCULARIZAŢI E a. fiecare deg. metacarpo-falang.EXTENSOR AL DEGETELOR M. pt deg. deg. radială MUŞCHII POSTERIOR AI ANTEBRAŢULUI MUŞCHI SUPERFICIALI MUŞCHI ORIGINE -pe epicondilul lateral al humerusului -pe septurile fibroase inter-musculare -pe fascia antebrahială(are 4 fasc. EXTENSOR AL DEGETULUI MIC -pe epicondilul lateral al humerusului -pe fascia antebrahială -pe faţa posteri-oară a bazei falangelor IIIII ale deg.:-1 mediană pe faţa posterioară a falangei II la baza sa -2laterale pe faţa posteri-oară a falangei III ACŢIUNE -extensor al falan-gei mijlocii pe cea proximală la deg.tendonul trece pe sub retinaculul M. mic n.

SUPINATOR M. a epifizei distale a radiusului într-o teacă comună cu cu m. radial M. scurt extensor al policelui .LUNG ABDUCTOR AL POLICELUI -pe faţa poste-rioară şi laterală a metacarpului I -abductor al policelui -abductor al mâi-nii -anteductor al policelui --n.tendonul său ocupă şanţul cel mai lateral de pe faţa post.este străbătut de ram profundă sau posterioară a n. scurt extensor al . tri-ceps brahial MUŞCHI PROFUNZI MUŞCHI ORIGINE -pe epicondilul lateral al humerusului -pe creasta ulnei -pe ligamentul inelar -pe ligamentul lateral ulnar -pe faţa poste-rioară a radiusu-lui în 1/3 medie -pe membrana interosoasă a antebraţului -pe faţa poste-rioară a ulnei în partea laterală INSERŢII -pe faţa laterală a radiusului în 1/3 proximală ACŢIUNE -supinator al antebraţului INERVAŢIE -n.radială RAPORTURI .radial(ramura comună pt anco-neu şi corpul medial al tricep-sului brahial) a.situat inferior de m.12 MUŞCHI ORIGINE medial al humerusului -fascia antebrahială -capul ulnar:pe faţa şi marginea posterioară a ulnei pe epicondilul lateral al hume-rusului INSERŢII terioară şi margi-nea medială) ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢI E RAPORTURI extensorilor CARPULUI -pe marginea laterală a olecra-nului -extensor al antebraţului M.radial(ramura posterioară) -a. supinator .interosoasă posterioară .ANCONEU -n.interosoasă posterioară .continuă m.situat în afara m.radial(ramura posterioară) VASCULARIZAŢIE -a.

13 MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI policelui .extensor al indexului .radial(ramura posterioară) -a.-pe faţa poste-rioară a membra-nei interosoase a antebraţului -pe faţa poste-rioară a corpului radiusului -pe partea posterioară a corpului ulnei .cele 2 alcă latu-ra lat.accesor al mâi-nii n.EXTENSOR AL INDEXULUI . extensori . a fosei radiale .interosoasă posterioară -pe faţa posteri-oară a bazei fa-langei distale a policelui -extensor al policelui -abductor al policelui n.tendonul trece printr-un şanţ de pe faţa posterioară a corpului radiusului medial de m.LUNG EXTENSOR AL POLICELUI M.coboară într-un şanţ de pe faţa posterioară a epifizei distale a radiusului.pe partea posterioară a corpului ulnei în partea medială .trece prin retinaculul exten-sorilor .medial de tuberculul m.interosoasă posterioară .tendonul for-mează latura medială a fosei radiale .radial(ramura posterioară) -a.pe membrana interosoasă a antebraţului -pe falanga II-III .pe membrana inter osoasă a antebraţului -pe faţa poste-rioară a bazei falangei proxi-male a policelui -extensor al falangei proxi-male a policelui -abductor al mâinii n.tendonul trece în şanţul cel mai medial al epifizei distale a radiu-sului(faţa poste-rioară) M.radial(ramura posterioară) -a.SCURT EXTENSOR AL POLICELUI .interosoasă posterioară M. lung abductor al policelui .

eminenţei hipotenare(mm. flexor radial al carpului INSERŢII .capul profund pe marginea medială a bazei falangei proximale a policelui .m.pe tuberculul navicularului .mm.capul superficial pe marginea laterală a bazei falangei proximale a policelui . scurt abductor al policelui . flexor lung al policelui trece printre cele 2 capete de origine ale m.mm.regiunii palmare mijlocii MUŞCHI M.median (c5-t1) celui VASCULARIZAŢIE a.policelui) .dar care funcţional deservesc mâna şi degetele MUŞCHII INTRINSECI :.mm. scurt flexor al policelui PLANUL PROFUND .abductor al poli.m.capul profund: -pe faţa anterioară nearticulară a trape-zului -pe faţa anterioară a cap-ului osului mare -pe teaca fibroasă a m.a. radială .degetului mic) .pe tuberculul trapezului .îl deplasează anterior şi medial -capul superficial:n.care vin de la nivelul antebraţului . SCURT FLEXOR AL POLICELUI ORIGINE .pe retinaculul flexorilor .eminenţei tenare(mm.capul profund:n. cel mai superficial al lojei tenare .n.median . lung adductor al policelui .irigat de ram palmar superfi-cial din a.rotator al metacarpului I în axului său longitudinal .pe tendonul m.radială .pe retinaculul flexorilor -pe tuberculul trapezului . lungi .SCURT ABDUCTOR AL POLICELUI M.radială(ram palmar superfi-cial) RAPORTURI .pe faţa laterală a bazei falangei proximale a policelui MUŞCHII POLICELUI PLANUL SUPERFICIAL ACŢIUNE INERVAŢIE .situat medial de m.14 MUŞCHII MÂINII MUŞCHII EXTRINSECI : reprezentaţi de tendoanele mm.capul superfi-cial: .ulnar .

pe faţa anteri-oară convexă a pisiformului .pe retinaculul flexorilor MUŞCHII DEGETULUI MIC MUŞCHI SUPRAFASCIAL INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE .pe retinaculul flexorilor -pe tuberculul trapezului .radială M.situat în partea medială a emi-nenţei hipotenare .produce prin .adductor al policelui INERVAŢIE . ADDUCTOR AL POLICELUI MUŞCHI M.OPOZANT AL POLICELUI ORIGINE .n.abductor al degetului mic INERVAŢIE .m.a. abductor al degetului .pe aponevroza palmară . radială RAPORTURI .n. flexor ulnar al carpului . neartic. ulnară RAPORTURI .flexor al falagei proximale a .PALMAR SCURT ORIGINE . scurt abductoral policelui .subcutanat MUŞCHI M.inconstant pe aponenevroza de inserţie a mm.pe faţa medială a bazei falangei .ulnară .pe tendonul m.pe faţa rotundă a . a corpu-lui osului mare -la baza metacarp.a. II-III . radială .interosoşi palmari II-III INSERŢII .pe faţa laterală a feţei palmare a metacarpului I .situat sub m.a.abducţia police-lui .a.n.n.a.situat lateral de m.SCURT FLEXOR AL DEGETULUI ORIGINE .ABDUCTOR AL DEGETULUI MIC M.ocupă primul spaţiu interosos . median VASCULARIZAŢIE .capul tranvers:-pe faţa palmară a bazei metacarp.15 MUŞCHI M.cel mai profund m.ulnar VASCULARIZAŢIE . ulnar .ulnară RAPORTURI . al eminenţei tenare .pe faţa medială a bazei proximale a degetului mic ACŢIUNE . a trapezoidului -pe faţa ant.perforat în sens dorso-palmar de a.n. ulnar dermului regi-unii contracţie cutele hipotenare dermului regiunii hipotenare MUŞCHII SUPERFICIALI VASCULARIZAŢIE .capul oblic:-pe faţa ant. III .pe faţa medială a bazei falangei proximale a policelui ACŢIUNE -flexia şi rotaţia medială a metacarpului I .pe retinaculul flexorilor INSERŢII .ulnar .

n.INTEROSOŞI PALMARI ORIGINE . median şi ulnar .sunt separaţi de m.pe aponevroza dorsală a dege-telor II-V ACŢIUNE .16 MIC .pe faţa medială a tendonului mediusu-lui -pe faţa la-terală a tendonu-lui inelarului .situaţi înapoia tendoanelor flexorilor deg.m. lombricali prin lig. OPOZANT AL DEGETULUI MIC ORIGINE .pe cârligul osului hamat proximale a degetului mic degetului mic mic .situat profund MUŞCHII REGIUNII PALMARE MIJLOCII MUŞCHI SUPERFICIAL MUŞCHI ORIGINE . scurt adductor al policelui .lateral de m.n. şi a arcului arterial palmar super-ficial .exACŢIUNE .lombricalii I şi II pe faţa laterală a tendoanelor flexorului pro-fund al indexului şi mediusului .lombricalul III: .lombricali I şi II acoperă m.primul pe faţa meINSERŢII .flexori ai falangelor proximale INERVAŢIE .ajung în contact cu faţa lat.flexori ai 1 falange INERVAŢIE .ulnară RAPORTURI .pe retinaculul flexorilor . ulnar VASCULARIZAŢIE . .LOMBRICALI MUŞCHII PROFUNZI MUŞCHI M.ulnar VASCULARIZAŢIE .lombricalul IV pe faţa medială a tendonului inelarului şi pe cea laterală a de-getului V INSERŢII .pe tendonul corespunzător al m. a artic.n.pe faţa medială a metacarpului V ACŢIUNE .trage anterior şi lateral metacarpul V INERVAŢIE . trece mănunchiul v-n ulnar MUŞCHI PROFUND MUŞCHI M. extensor al degetelor .radială -a.a.a.sunt în raport cu n.pe tendoanele m.a. ulnar VASCULARIZAŢIE .extensori ai ultimelor 2 falange . ulnară . metacarpofalangiene II-V M.pe cârligul osului hamat INSERŢII .ulnară RAPORTURI .

IV .pe faţa metacarp. extensor al degetelor .o lamă tendinoasă pe tendoanele m.sunt bipenaţi .metacar-piene dorsale M.radială metacarpian transvers .primul interosos dorsal perforat de a.al 2 lea pe faţa laterală a meta-carp.a. radială . acoperă m.posterior de ei se află a.sunt perforaţi de a.ocupă spaţiul interosos .extensori ai falange-lor II-III . perforante .adductori ai degetelor . ulnar .17 dială a metacarp. interosoşi dorsali .al 3 lea pe faţa laterală a metacarp.extensori ai ultimelor 2 falange .II .m.mediusul are 2 interosoşi dorsali şi nici unul pal-mar .n.abductori ai degetelor .INTEROSOŞI DORSALI -o lamă tendinoasă la baza falangei proximale .flexori ai falangelor proximale .V .care nu priveşte spre axul mâinii tensor al degetelor .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->