1

PENGENALAN

Buku Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah ini mengandungi panduan, peraturan dan manual pelaksanaan PBS. 1.1 Tujuan

Buku ini bertujuan untuk membantu Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan sekolah berhubung dengan pelaksanaan penambahbaikan sistem pentaksiran kebangsaan bagi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Buku ini merupakan panduan untuk mengoperasikan PBS di sekolah rendah yang merangkumi Pentaksiran Sekolah (PS), Pentaksiran Pusat (PP), Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) dan Pentaksiran Psikometrik (PPsi) yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan (LP). Penerangan terperinci untuk melaksanakan PBS terkandung dalam Manual Pentaksiran Sekolah (Perkara 4), Manual Pentaksiran Pusat (Perkara 5), Manual PAJSK (Perkara 6), Manual Pentaksiran Psikometrik (Perkara 7) dan Manual Penjaminan Kualiti (Perkara 8). Dokumen Standard Prestasi dan Manual Sistem Pengurusan PBS (SPPBS) yang disediakan dalam bentuk cakera padat disertakan bersamasama buku ini dan boleh dimuat turun daripada laman sesawang Lembaga Peperiksaan. 1.2 Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan PBS bagi sekolah rendah mulai Tahun 2011 adalah berdasarkan kepada Akta Pendidikan 1996 (Akta 550): Seksyen 67 - Penilaian Murid, Seksyen 68 - Peperiksaan dan Seksyen 69 – Larangan Tentang Pengendalian Peperiksaan dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997, Bahagian II, Perkara 3 iaitu: 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Perkara 3 (a): untuk memberi nasihat, memantau dan membuat analisis tentang penilaian berasaskan sekolah; Perkara 3 (b): untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturanperaturan, garis panduan dan arahan tentang peperiksaan; dan Perkara 3 (c): untuk mengadakan peperiksaan, untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan dan menguatkuasakan peraturan-peraturan, garis panduan dan arahan tentang peperiksaan.

Mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 17 Disember 2010 telah bersetuju supaya penambahbaikan sistem pentaksiran kebangsaan bagi UPSR dilaksanakan dengan memberikan penekanan kepada pentaksiran untuk pembelajaran dan pentaksiran tentang pembelajaran. Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia mengeluarkan Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil. 1/2011 rujukan KP. LP. 003.07.14 (3) bertarikh 22 Februari 2011 (Rujuk Lampiran A).

Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah
Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah

1
1

1.3

Pelaksanaan PBS di Sekolah Rendah

Komponen PBS dalam sistem pentaksiran kebangsaan merangkumi Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum dan Pentaksiran Psikometrik. Jadual 1.1 - Pelaksanaan pada Tahap 1 (Tahun 1, Tahun 2, Tahun 3)
BIL 1 KOMPONEN PBS Pentaksiran Sekolah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PERKARA Mata Pelajaran Bahasa Melayu 10. Dunia Seni Visual Bahasa Inggeris 11. Dunia Muzik Bahasa Cina 12. Dunia Sains & Teknologi Bahasa Tamil 13. Bahasa Arab Matematik 14. Bahasa Cina SK Pendidikan Jasmani 15. Bahasa Tamil SK Pendidikan Kesihatan 16. Bahasa Kadazandusun Pendidikan Islam 17. Bahasa Iban 18. Bahasa Melayu SJK Pendidikan Moral 19. Bahasa Inggeris SJK

2 3 4

Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik Pentaksiran Pusat

Tiada

Ujian Aptitud Khusus dan Inventori Personaliti Tiada

Jadual 1.2 - Pelaksanaan pada Tahap 2 (Tahun 4, Tahun 5, Tahun 6)
BIL 1 KOMPONEN PBS Pentaksiran Sekolah PERKARA Mata Pelajaran 1. Bahasa Melayu 11. Pendidikan Muzik 2. Bahasa Inggeris 12. Pendidikan Seni Visual 3. Bahasa Cina 13. Pendidikan Islam 4. Bahasa Tamil 14. Pendidikan Moral 5. Matematik 15. Sejarah 6. Sains 16. Bahasa Arab 7. Reka Bentuk & Teknologi 17. Bahasa Cina SK 8. Teknologi Maklumat dan 18. Bahasa Tamil SK Komunikasi 19. Bahasa Kadazandusun 9. Pendidikan Jasmani 20. Bahasa Iban 10. Pendidikan Kesihatan 21. Bahasa Semai Aktiviti Jasmani, Sukan, Kokurikulum dan Ekstra Kurikulum Ujian Aptitud Am, Ujian Aptitud Khusus dan Inventori Personaliti Ditentukan mengikut format pentaksiran

2 3 4

Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik Pentaksiran Pusat

2

Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah

1.4

Peraturan-Peraturan Am Pelaksanaan PBS di Sekolah Rendah 1.4.1. 1.4.2. Semua murid sekolah kebangsaan / sekolah jenis kebangsaan / sekolah swasta hendaklah melaksanakan PBS di sekolah rendah. Semua kes khas hendaklah dipohon melalui Pengarah Pelajaran setiap Jabatan Pelajaran Negeri dan dipanjangkan kepada Pengarah Peperiksaan untuk kelulusan. Pelaksanaan PBS hendaklah berpandukan buku ini, dokumen Standard Prestasi dan Manual SPPBS yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan. Jadual Pengoperasian PBS disediakan oleh Lembaga Peperiksaan dan hendaklah dipatuhi oleh semua pihak. Jawatankuasa PBS Sekolah hendaklah mengadakan mesyuarat sekurangkurangnya empat kali setahun. Pengurusan evidens dalam PBS dijalankan secara sistematik mengikut keputusan Jawatankuasa PBS Sekolah. Pelaporan tahap penguasaan murid yang dijana oleh aplikasi SPPBS dikeluarkan oleh pihak sekolah pada bila-bila masa mengikut keperluan. Penjaminan kualiti hendaklah dilaksanakan secara berjadual di semua peringkat sama ada JPN, PPD atau sekolah.

1.4.3. 1.4.4. 1.4.5. 1.4.6. 1.4.7. 1.4.8.

Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah

3

2

PENGENALAN KOMPONEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). PBS mentaksir bidang akademik dan bukan akademik seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.1. Bidang akademik terdiri daripada Pentaksiran Sekolah (PS) dan Pentaksiran Pusat (PP), manakala bidang bukan akademik terdiri daripada Pentaksiran Psikometrik (PPsi) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK). Kedua-dua bidang ini memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran formatif dan sumatif yang berasaskan sekolah.
Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Akademik

Bukan Akademik

Pentaksiran Pusat

Pentaksiran Sekolah

Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum

Pentaksiran Psikometrik

Rajah 2.1: Komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah

2.1

Pentaksiran Sekolah (PS)

Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru sekolah yang berkenaan. 2.1.1 Pentaksiran formatif dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Contoh instrumen yang boleh digunakan ialah lembaran kerja, pemerhatian, kuiz, senarai semak, laporan tugasan, tugasan rumah dan ujian. 2.1.2 Pentaksiran sumatif dijalankan pada akhir setiap unit pembelajaran. Contoh instrumen yang boleh digunakan ialah ujian bulanan dan ujian penggal. PS berfungsi sebagai pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) dan pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning).

Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah

4

4

Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah

2.2

Pentaksiran Pusat (PP)

Pentaksiran yang ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor di peringkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dalam tempoh yang ditetapkan mengikut mata pelajaran.

2.3

Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK)

Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah yang ditadbir, direkod dan dilaporkan melalui penyertaan, penglibatan dan pencapaian murid dalam aktiviti jasmani dan kesihatan, sukan dan permainan, aktiviti kokurikulum dan aktiviti ekstrakurikulum.

2.4

Pentaksiran Psikometrik (PPsi)

Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah dan/atau pusat untuk mengukur kebolehan (innate ability dan acquired ability), kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah, minat, kecenderungan, sikap dan personaliti murid. Pentaksiran ini tidak berasaskan kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran.

Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah
Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah

5
5

April. Penyelarasan dan Pengesanan Pengumpulan skor murid dalam SPPBS Pelaporan skor murid Sekolah Sekolah Sekolah/PPD/JPN/ LP/Bahagian KPM Sekolah Sekolah 7 8 Sepanjang tahun Mengikut keperluan Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 6 6 Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah .1: Jadual Pengoperasian PBS BIL. Ogos dan Disember Januari – Februari Sepanjang sesi persekolahan Sepanjang tahun JPN/PPD/Sekolah 4 5 6 Pendaftaran SPPBS Tempoh pelaksanaan PBS Aktiviti Penjaminan Kualiti: Pementoran. 1 2 PERKARA Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan Sekolah Mesyuarat Jawatankuasa PBS TEMPOH Disember Disember LP TINDAKAN JPN 3 Januari. Pemantauan. Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah hendaklah memastikan pengoperasian PBS dilaksanakan berdasarkan kepada perkara-perkara berikut: 3.1 Jadual Pengoperasian PBS Jadual 3.3 PENTADBIRAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Jabatan Pelajaran Negeri.

iii.2. iv.3. iv. Memastikan aktiviti penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan.2 Senarai Tugas i.3. Mengadakan mesyuarat penataran peringkat daerah .1 Senarai Jawatankuasa Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : Pengarah Pelajaran Negeri : Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri : Ketua Sektor SPP. Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat negeri untuk dihantar ke Lembaga Peperiksaan. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa peringkat daerah.1 Senarai Jawatankuasa Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : Pegawai Pelajaran Daerah : Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah : Penolong PPD (Peperiksaan / PBS) : YDP Majlis Pengetua Daerah : YDP Majlis Guru Besar Daerah : Semua Penolong PPD : Semua Penyelaras Pusat Kegiatan Guru 3. ii. BTPN Semua Ketua Penolong Pengarah. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa peringkat negeri.3 Jawatankuasa PBS Daerah 3.3. Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat daerah untuk dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri. Mengadakan mesyuarat penataran peringkat negeri. ii.2. Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 7 7 . iii.2 Jawatankuasa PBS Negeri 3. Memastikan aktiviti penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan. JPN Semua Pegawai Pelajaran Daerah YDP Majlis Pengetua YDP Majlis Guru Besar YDP Majlis Guru Cemerlang 3. 3. JPN : : : : : : : : : Semua Ketua Sektor JPN Pengarah IPGM Ketua Nazir JNJK (Negeri) Ketua Penolong Pengarah.2 Senarai Tugas i.

menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem Pelaksanaan Semua keputusan mesyuarat diminitkan dan menjadi dasar atau punca kuasa kepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah. v.4. vii. Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan. Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun: Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju.2 Senarai Tugas i.1 Senarai Jawatankuasa Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : Guru Besar : Semua Guru Penolong Kanan : Setiausaha Peperiksaan : Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran) : Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP) : Guru Cemerlang : Guru Bimbingan dan Kaunseling (PPsi) : Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) : Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap mata pelajaran) 3. Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 8 8 Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah . iv. iii. vi.4.3. matlamat. Nota: Pelantikan Jawatankuasa PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada keperluan pihak lain. ii.4 Jawatankuasa PBS Sekolah 3.

kebolehan. Pihak sekolah mampu mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif yang merangkumi segala aspek tentang diri seseorang Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 9 9 . bakat. pentadbiran. PS merupakan aktiviti yang berterusan yang menagih komitmen yang tinggi serta hala tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah untuk memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum. meningkatkan pengajaran guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses P&P.1 Pentaksiran Rujukan Standard Dalam usaha penambahbaikan kepada pentaksiran sekolah sedia ada. Pentaksiran Rujukan Standard tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain tetapi melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan (growth) murid dalam pembelajaran merujuk kepada pernyataan standard. Ia merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu. kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain.4 PENTAKSIRAN SEKOLAH Pentaksiran Sekolah (PS) adalah komponen utama dalam proses pengajaran-pembelajaran (P&P) kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran murid. Murid-murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan. Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan standard kurikulum PS boleh dilaksanakan secara:   Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses P&P Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit pembelajaran. faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. pemeriksaan atau penskoran. semester atau tahun 4. pembinaan item dan instrumen pentaksiran. iaitu menggunakan Standard Prestasi untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan (growth) pembelajaran serta pencapaian prestasi seseorang murid. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula daripada aspek perancangan. perekodan dan pelaporannya. PS mempunyai ciri-ciri berikut:     Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan tentang pencapaian pengetahuan dan kemahiran serta pengamalan nilai murni. Pentaksiran Rujukan Standard diperkenalkan. PS amat penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan P&P Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid.

murid itu bagi membolehkan pihak yang bertanggung jawab mengenali.1 : Hubung kait antara Standard Kurikulum dengan Standard Prestasi Rajah 4. guru. menghargai. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI Matlamat Objektif Standard Kandungan Standard Pembelajaran PENTAKSIRAN Pernyataan Standard Deskriptor Evidens Apa yang patut dipelajari Apa yang dilaporkan tentang pencapaian murid Rajah 4. 4. Dokumen Standard Prestasi dibangunkan oleh Lembaga Peperiksaan.2 Standard Prestasi Standard Prestasi merupakan satu pernyataan yang menerangkan tentang pencapaian atau penguasaan seseorang individu dalam sesuatu bidang yang telah dilalui dalam satu tempoh pembelajaran berdasarkan satu penanda aras (benchmark) yang telah dikenal pasti. Ia mengandungi panduan untuk mentaksir pencapaian murid mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. Dokumen Standard Kurikulum dibangunkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum. Standard Prestasi juga menjadi sumber rujukan oleh semua pihak yang terlibat dalam pendidikan secara langsung dan tidak langsung seperti murid. Ia mengandungi perkara-perkara yang patut dipelajari dan perlu disampaikan dalam proses pengajaran-pembelajaran. ibu bapa serta pihak Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 10 Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 10 . Standard Prestasi memandu pentaksir bagaimana aktiviti pentaksiran boleh dan dapat dilaksanakan secara adil dan berfokus merujuk kepada standard yang ditetapkan. penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masing-masing. mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia.1 menunjukkan hubung kait antara Standard Kurikulum dengan Standard Prestasi. memahami.

Dengan menggunakan Standard Prestasi . apa yang ditaksir dan kualiti yang diharapkan dalam sesuatu pentaksiran. Band 5 dan Band 6) yang disusun mengikut hierarki dan dijelaskan dengan deskriptor yang menyatakan tingkah laku terperinci yang boleh diperhati dan diukur dalam menentukan prestasi individu. Guru tahu matlamat yang akan dicapai dalam pendidikan murid di sekolah. atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Pernyataan Standard diletakkan dalam kategori mengikut Band (Band 1. Selain itu. Jadual 4. murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.1: Kerangka Standard Prestasi BAND 6 5 4 3 2 1 Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali Tahu. Band 4. murid tahu perkara asas. apa yang ditaksir dan kualiti yang harus ada pada setiap murid.3 Kerangka Standard Prestasi Jadual 4. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu. Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 11 .yang berkepentingan untuk menunjukkan dengan jelas matlamat yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan.1 menunjukkan kerangka Standard Prestasi yang digunakan dalam PS. 4. Band 3. Standard Prestasi juga boleh dijadikan kayu ukur standard pendidikan negara dan sebagai alat untuk membandingkan dengan standard pendidikan negara lain. Band 2. � � � � Murid tahu dengan jelas apa yang perlu dikuasai atau dicapai. Faham dan Boleh Buat Tahu dan Faham Tahu STANDARD Tahu. Pihak yang berkepentingan tahu hasrat dan matlamat kurikulum dan sistem pendidikan negara dan kualiti yang ada pada murid yang keluar daripada sistem pendidikan tersebut. Di Band 2. Ibu bapa tahu apa yang telah dikuasai atau dicapai oleh anak-anak mereka selepas melalui proses pendidikan untuk satu tempoh tertentu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Di Band 1.

dengan mengikut prosedur atau secara sistematik. murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. Jadual 4. Di Band 4. Pernyataan evidens (murid) adalah pernyataan yang menerangkan bagaimana murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat. murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab pada situasi baru. Guru harus kreatif dalam memilih tugasan dan boleh menggunakan pelbagai jenis instrumen pentaksiran untuk menguji penguasaan / pencapaian murid bagi sesuatu domain. Deskriptor setiap pernyataan standard adalah berbeza bagi setiap tahun pembelajaran. Evidens boleh dalam bentuk produk atau proses seperti gambar foto. Evidens (bahan) merujuk kepada bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan. mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.Di Band 3. serta tekal dan bersikap positif. Kualiti ini juga merujuk kepada aspekaspek yang boleh dilaksana dan boleh ditadbir. murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. seperti tertib atau melaksanakan sesuatu mengikut prosedur dan secara sistematik. artifak dan laporan. Antara contoh instrumen yang sesuai digunakan ialah ujian bertulis. demonstrasi atau kuiz. murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif. Deskriptor pula merujuk kepada perkara yang murid seharusnya tahu dan boleh buat berdasarkan standard pembelajaran yang diterakan dalam Standard Kurikulum bagi mata pelajaran berkenaan. di Band 6. Di Band 5. 12 Pengurusan dan dan Pengendalian Pengendalian Pentaksiran Pentaksiran Berasaskan Berasaskan Sekolah Sekolah (PBS) (PBS) Di Di Sekolah Sekolah Rendah Rendah Pengurusan .2: Kerangka Dokumen Standard Prestasi Band 1 2 3 4 5 6 Pernyataan Standard Penerangan generik / umum tentang tahap kemajuan pembelajaran (Merujuk Objektif Mata Pelajaran) Deskriptor APA murid tahu dan boleh buat (Merujuk Standard Kurikulum Tahun-Tahun Tertentu Bagi Mata Pelajaran) Evidens BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat Pernyataan Standard bagi sesuatu mata pelajaran diguna pakai dari Tahun 1 hingga Tahun 6 kerana pernyataan ini digubal berdasarkan Objektif Mata Pelajaran berkenaan. Dan akhir sekali. grafik. Jadual 4.2 menunjukkan kerangka Dokumen Standard Prestasi yang diguna pakai untuk Pentaksiran Sekolah.

iaitu guru menilai setiap murid secara berterusan tentang apa yang mereka tahu. produk atau diri murid itu. faham dan boleh buat. sebagai contoh menggunakan kaedah pemerhatian. menyediakan bahan-bahan pengajaran dan seterusnya menyampaikan kandungan tersebut kepada murid dengan menggunakan pelbagai strategi. Setelah menilai pencapaian murid. Guru akan merancang kaedah pengajaran.Rajah 4. sama ada dalam bentuk proses. Guru kemudian akan mentaksir pemahaman murid tentang perkara yang diajar. mengikut kreativiti guru.2 menunjukkan penggunaan Standard Prestasi dalam Pentaksiran Sekolah.2 : Penggunaan Standard Prestasi dalam Pentaksiran Sekolah Permulaan proses pengajaran-pembelajaran ialah perancangan guru menyediakan perkara yang perlu diajar dengan memilih kandungan mata pelajaran yang terdapat dalam Dokumen Standard Kurikulum. Pentaksiran juga boleh dilakukan dengan menggunakan pelbagai strategi dan instrumen pentaksiran yang bersesuaian dengan perkara yang ditaksir. Guru juga boleh melakukan pentaksiran secara tidak formal. guru akan merujuk dokumen standard prestasi untuk melaporkan pencapaian murid berdasarkan evidens yang dikemukakan oleh murid. Peranan Standard Prestasi dalam PS MULA Pemulihan Belum mencapai tahap penguasaan Telah mencapai Tahap penguasaan Rajah 4. Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 13 13 .

4. 4. Sekiranya murid tidak mencapai standard yang ditetapkan. v.5 Peranan Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Sekolah memberi penekanan terhadap peranan pentadbir sekolah. bahan dan jadual Menyediakan kemudahan untuk melaksanakan PS Menyediakan ruang dan kaedah penyimpanan rekod Menjalankan pemantauan dan penyelarasan Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 14 Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 14 .Bagi murid yang telah mencapai standard yang ditetapkan. 4.5. murid dan ibu bapa. Guru menentukan strategi pengajaran berdasarkan pengalaman pembelajaran untuk membantu murid.1 Sistem Pelaporan Formatif Pernyataan evidens digunakan sebagai bukti pentaksiran tentang pencapaian murid. 4. vi. iii. iv.4.2 Guru i. 4.4. v. guru akan membuat sesi pemulihan untuk membimbing murid tersebut. guru akan meneruskan pengajaran-pembelajaran kandungan yang berikutnya dalam dokumen Standard Kurikulum. ii.2 Sumatif Pernyataan deskriptor digunakan sebagai pelaporan prestasi murid. iv. Menjadi pemudah cara dalam proses pengajaran-pembelajaran-pentaksiran Membuat pemerhatian secara langsung dan tidak langsung untuk mendapatkan maklumat tentang tingkah laku murid dalam pembelajaran Menyediakan instrumen pentaksiran Memberi maklum balas tentang pencapaian murid Membantu memperbaiki pembelajaran murid berdasarkan maklumat yang diperoleh Mengumpul rekod dan data pencapaian murid Mengadakan program pembangunan staf secara berterusan yang merangkumi aspek pengetahuan dan kaedah pelaksanaan PS Menyediakan peralatan.1 Pentadbir Sekolah i.5. ii. iii. guru.4 4.

3 Murid i. ii. ii.5.5. kekuatan dan kelemahan anak Memahami dan mengiktiraf kewujudan perbezaan individu (individual differences) Membantu anak mencapai tahap penguasaan mengikut keupayaan Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 15 15 . Mengetahui dan memahami standard prestasi Mengetahui perkara yang perlu dikuasai Mempamerkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai Memperbaiki prestasi untuk mencapai standard yang ditetapkan 4.4. iii. iv. iv.4 Ibu Bapa i. Mengetahui dan memahami standard prestasi dalam sistem pentaksiran Memahami dan menyedari potensi. iii.

Rubrik terdiri daripada rubrik analitik dan rubrik holistik. Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 16 16 Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah . Pelaksanaan Pentaksiran Pusat ini dirancang. Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan P&P dalam tempoh yang ditetapkan Fleksibel iaitu pelaksanaan tugasan boleh mengikut kesesuaian masa dan persekitaran Bersepadu iaitu tugasan yang menguji pelbagai konstruk dan konteks Autentik iaitu tugasan yang merujuk keadaan sebenar Merujuk rubrik penskoran yang dibina berdasarkan tugasan 5. Rubrik memberikan penerangan tentang ciri-ciri kerja murid dengan jelas. PP mempunyai ciri-ciri berikut:       Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan tentang pencapaian pengetahuan dan kemahiran serta pengamalan nilai murni.2 Rubrik Rubrik merupakan satu bentuk skema penskoran yang ditetapkan mengikut kriteria seperti daripada lemah ke cemerlang. ditadbir. Rubrik holistik mengandungi kriteria dan kualiti untuk menilai keseluruhan hasil kerja murid. direkod dan dilapor di peringkat sekolah oleh guru mata pelajaran mengikut garis panduan dan jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. Rubrik analitik pula terdiri daripada penerangan terperinci berserta agihan markah bagi setiap poin untuk menilai hasil kerja murid. Pentaksiran Pusat dikendalikan oleh guru-guru mata pelajaran secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kerangka (framework) yang ditetapkan.5 PENTAKSIRAN PUSAT (PP) Pentaksiran Pusat (PP) adalah pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan dan rubrik penskoran yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dalam tempoh tertentu mengikut mata pelajaran tertentu. 5. Rubrik hendaklah dijadikan telus supaya murid boleh menganggar prestasinya.1 Objektif Pentaksiran Pusat Objektif Pentaksiran Pusat ialah untuk:  Mentaksir penguasaan dan pencapaian murid dalam aspek pemerolehan ilmu. Kejelasan dan pemahaman tentang rubrik dapat meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan Pentaksiran Pusat. penguasaan ilmu dan kemahiran serta penghayatan nilai dan sahsiah  Memastikan maklumat yang dikumpul mengenai murid adalah mencukupi dan tepat dengan menggunakan pelbagai instrumen  Mengesahkan penguasaan murid dalam Pentaksiran Sekolah  Penyamataraan dan standardization. Kriteria ini digunakan untuk membuat ranking atau pemeringkatan terhadap pencapaian murid. diperiksa.

5.3. Pencerapan perlu mempunyai tujuan dan dijalankan dengan menggunakan suatu instrumen cerapan yang bersesuaian untuk mengurangkan penyimpanan rekod.1 Pencerapan Pencerapan ialah satu proses pemerhatian bagi tujuan tertentu.3. Proses ini biasanya kurang berstruktur dan selalunya dilakukan untuk menilai interaksi murid antara satu sama lain dalam tugasan untuk mendapatkan hasil penyelesaian yang umum. Pentaksiran kerja berkumpulan melibatkan pentaksiran hasil kerja kumpulan selain daripada kemahiran sosial.3.4 Pentaksiran Kendiri. seperti senarai semak dan skala pengkadaran (rating scale) yang hanya memerlukan sedikit catatan dan masa untuk merekod. Tugasan ini boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan. Antara instrumen yang digunakan ialah: 5. yang diberikan oleh guru. Pentaksiran persembahan meliputi komponen praktikal sesuatu mata pelajaran dengan menentukan bagaimana murid menggabungkan teori dalam amali.3 Persembahan Persembahan ialah tugasan yang bersifat lebih fleksibel berbanding dengan ujian dan melibatkan tugasan menyeluruh yang merangkumi aspek pengetahuan.3. Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 17 . Murid mempelajari bagaimana untuk menilai kemahiran akademik dan prestasi dengan tepat dengan panduan . Ia biasanya melibatkan aktiviti pengumpulan maklumat dan penyediaan laporan. 5.5. Pentaksiran rakan sebaya membenarkan murid untuk menilai prestasi rakan sebaya dengan menggunakan senarai semak atau rubrik.3 Instrumen Pentaksiran Pusat Pelbagai instrumen pentaksiran yang bersesuaian dengan konstruk yang akan ditaksir dalam sesuatu mata pelajaran digunakan.3. 5. Projek membolehkan murid mengintergrasikan pengetahuan serta kemahiran interpersonal dalam melaksanakan tugasan. Rakan Sebaya dan Kerja Berkumpulan Pentaksiran kendiri merupakan refleksi dilaksanakan oleh seseorang murid ke atas pembelajarannya sendiri. Ujian lebih berstruktur.2 Ujian Ujian ialah sejenis alat/instrumen untuk mengumpul maklumat.5 Projek Projek ialah satu bentuk tugasan yang dilaksanakan dalam aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang ditetapkan. kemahiran dan sikap dalam pelbagai situasi dan konteks yang sebenar. Murid-murid dapat mempamerkan evidens tentang pembelajaran mereka melalui ujian dan penghakiman tentang pencapaian murid dapat dibuat dengan penskoran. pengurusan masa dan kedinamikan kumpulan. tegar dan membolehkan guru mengumpul evidens bagi semua murid dengan cara dan masa yang sama. 5.

2 Penyediaan Jadual Kerja Tindakan utama dalam perancangan ialah menyediakan satu jadual kerja yang mengandungi maklumat mengenai aktiviti/tindakan yang akan dijalankan.5. Semua kemahiran tersebut dinilai sama ada secara langsung semasa ujian dijalankan atau berpandukan evidens yang dipamerkan melalui penghasilan produk. a. Pengoperasian Pentaksiran Pusat merangkumi: 5. persembahan/penghasilan mestilah berdasarkan kriteria yang ditetapkan mengikut mata pelajaran seperti dalam Panduan bagi setiap mata pelajaran � Perlu mencapai tahap yang ditetapkan 18 Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah . dilaksanakan secara sistematik dan menepati jadual kerja yang ditetapkan.4. � bila pentaksiran dilaksanakan. kesahan dan kebolehpercayaan dalam pentaksiran. perekodan dan pelaporan 5. Bahagian Pendidikan Khas. Jabatan Pelajaran Negeri. Perancangan di peringkat sekolah merujuk kepada: � murid yang akan ditaksir. � pemahaman tugasan yang dibekalkan. Perkara-Perkara Yang Perlu Dipertimbangkan i.3. sekolah serta agensi-agensi lain yang berkaitan. ii.4 Pelaksanaan Pentaksiran Pusat Pelaksanaan Pentaksiran Pusat melibatkan perancangan yang menyeluruh di semua peringkat dengan memastikan prosedur adalah seragam dan dipatuhi bagi menjamin keadilan. Peringatan kepada murid Kualiti Tugasan � Tidak dibenarkan menciplak hasil kerja orang lain � Perlu mengikut spesifikasi penghasilan tugasan yang ditetapkan � Bagi tugasan berbentuk amali. Pejabat Pelajaran Daerah. Perancangan Pentaksiran Pusat melibatkan Lembaga Peperiksaan dan pelbagai Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia seperti Bahagian Pembangunan Kurikulum. � siapa yang terlibat.4. tempoh masa dan penglibatan/ tanggungjawab.1 Perancangan Perancangan adalah untuk menyelaraskan kerja-kerja pengoperasian Pentaksiran Pusat supaya pelaksanaannya berjalan lancar menepati kehendak dan spesifikasi tugasan. kemahiran kreatif dan pelbagai kemahiran kendiri yang berkaitan dengan sesuatu mata pelajaran.6 Ujian Amali Ujian amali merupakan satu tugasan yang bertujuan mengukur kebolehan murid mengaplikasi ilmu dan kemahiran yang diperoleh. 5. Pejabat Pelajaran Bahagian. kemahiran manipulatif. Ujian ini dinilai berdasarkan penguasaan kemahiran psikomotor. Bahagian Pengurusan Sekolah Harian. � penskoran.

4.1 menunjukkan Carta Alir Proses Penataran Pentaksiran Pusat di semua peringkat manakala Rajah 5. Penyelarasan juga dilakukan dari aspek penskoran untuk memastikan konstruk. gred/skala skor adalah seragam dan seterusnya meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahan skor pentaksiran bagi menjamin kualiti. 5. Pelaporan skor menunjukkan tahap penguasaan dan pencapaian murid dan boleh diperbaiki atau dipertingkatkan dari semasa ke semasa. instrumen yang digunakan dan kaedah pemberian skor. Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 19 19 . kefahaman dan kesefahaman berhubung perkara yang ditaksir. 5. Rajah 5.5. Rumusan skor akan dibuat berdasarkan prinsip rumusan yang telah ditetapkan.4.3 Penataran Penataran ialah satu usaha untuk memastikan wujudnya kefahaman dan kesefahaman dalam kalangan pentaksir dan pengguna supaya skor yang diperoleh mempunyai darjah kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi.4 Penyelarasan Penyelarasan ialah satu proses untuk memastikan keselarasan kefahaman terhadap peraturan/skema penskoran/rubrik.5 Pelaporan Pelaporan Pentaksiran Pusat merujuk kepada rumusan skor oleh guru pentaksir bagi mendapatkan tahap penguasaan murid.2 menunjukkan Pelaksanaan Pentaksiran Pusat di Sekolah. evidens yang dicari.4. Penataran dijalankan dengan tujuan memberi pengetahuan. kriteria yang dirujuk.

1: Carta Alir Proses Penataran Pentaksiran Pusat 20 Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MULA Menyediakan bahan Penataran Menjalankan penataran PP peringkat kebangsaan JABATAN PELAJARAN NEGERI Menerima penataran PP dari KPM Mengadakan penataran PP peringkat Negeri PEJABAT PELAJARAN DAERAH Menerima penataran PP dari JPN Mengadakan penataran PP peringkat daerah SEKOLAH Menerima penataran PP dari PPD Taklimat kepada J/K PBS Sekolah Mengadakan penataran PBS di peringkat Sekolah Menyediakan laporan penataran PP Menghantar laporan penataran ke PPD Menyediakan laporan penataran Menyediakan laporan penataran Menerima laporan penataran PPdaripada sekolah Merumuskan laporan penataran peringkat daerah Menerima rumusan penataran daripada PPD Menerima laporan dari JPN TAMAT � Menghantar rumusan penataran ke JPN � Menghantar �� rumusan keseluruhan penataran PP ke KPM Rajah 5.

5. murid.5 Peranan Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Pusat Pentaksiran Pusat memberi penekanan terhadap peranan pentadbir sekolah. guru. menskor berdasarkan evidens dan merekod Penyelarasan dan pemantauan Pelarasan skor Pembetulan skor dan pelaporan Merumus dan melapor dalam sistem dan memberi maklum balas Tamat Rajah 5.5.Mula Guru merancang pengajaran. pembelajaran dan pentaksiran Guru melaksana pengajaran. ibu bapa dan pihak yang berkepentingan.2: Pelaksanaan Pentaksiran Pusat di Sekolah 5. pembelajaran dan pentaksiran Pentaksiran semula Guru mentaksir.1 Pentadbir Sekolah     Mengadakan program pembangunan staf secara berterusan yang merangkumi aspek pengetahuan dan kaedah pelaksanaan Pentaksiran Pusat Menyediakan peralatan. bahan dan jadual Menyediakan kemudahan untuk melaksanakan Pentaksiran Pusat Menyediakan ruang dan kaedah penyimpanan rekod Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 21 21 .

5.6.4 Ibu Bapa     Mengetahui dan memahami rubrik penskoran dalam sistem pentaksiran Memahami dan menyedari potensi. 5.6 Istilah Institusi Pentaksiran Pusat Antara istilah institusi Pentaksiran Pusat yang digunapakai di sekolah adalah seperti berikut: 5.6.5.5.1 Ditadbir Usaha mengumpul maklumat pentaksiran dan dilaksanakan oleh guru mata pelajaran atau pentaksir yang terlibat semasa P&P dan pengurusan evidens. kekuatan dan kelemahan anak Memahami dan mengiktiraf kewujudan perbezaan individu (individual differences) Menggalakkan anak mencapai tahap penguasaan mengikut keupayaan 5. pertumbuhan dan penyebaran ilmu Mendorong dan menggalakkan kreativiti dan inovasi 5.5.2 Diskor Proses pemberian skor kepada perkara yang ditaksir berdasarkan peraturan penskoran/rubrik.2 Guru       Mengumpul rekod dan data pencapaian murid Membuat pemerhatian secara langsung dan tidak langsung untuk mendapatkan maklumat tentang tingkah laku murid dalam pembelajaran Melaksanakan pentaksiran Memberi maklum balas tentang pencapaian murid Membantu memperbaiki pembelajaran murid berdasarkan maklumat yang diperoleh Menjadi pemudah cara dalam proses pengajaran-pembelajaran-pentaksiran 5. Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 22 Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 22 .3 Murid     Mengetahui dan memahami rubrik penskoran Mengetahui perkara yang perlu dikuasai Mempamerkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai Memperbaiki prestasi untuk mencapai standard yang ditetapkan 5.5 Pihak yang Berkepentingan/PIBG     Memberi pelbagai bentuk sokongan dalam aktiviti pentaksiran Menggalakkan minat pembelajaran sepanjang hayat Memberi komitmen terhadap usaha menjana pembangunan.5.

4 Dimoderatkan Usaha memastikan skor murid disetarakan bagi tiap-tiap murid dalam sesebuah sekolah dan antara sekolah. Rumusan skor akan dibuat berdasarkan prinsip rumusan yang telah ditetapkan. Kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran dipastikan melalui penyelarasan dan pemantauan. Kebolehpercayaan merujuk kepada sejauh mana skor pentaksiran itu tepat dan tekal.5 Kesahan dan Kebolehpercayaan Kesahan ialah sejauh mana skor sesuatu pentaksiran dapat menggambarkan relevan dan kecukupcakupan perkara yang ditaksir. 5.6. Mekanisme ini menjamin kebolehpercayaan dan kesahan skor pentaksiran.5.6.3 Dilaporkan Rumusan skor oleh guru pentaksir bagi mendapatkan tahap penguasaan murid. Ini dapat ditentukan dengan menetapkan perkara yang ditaksir adalah terangkum dalam Dokumen KSSR. Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 23 23 .6. 5.

Tafsiran BMI � Sukan Penyertaan.Negeri. Penglibatan dan Pencapaian dalam aktiviti sukan: .Berat . . 24 Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah .Kecergasan . . mengukur penyertaan. kesihatan. Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) � Jasmani� � SEGAK* .6 PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI.Sekolah .1.Sekolah .1 Komponen PAJSK PAJSK merangkumi lima komponen. "Tekan tubi". rohani dan intelek (JERI) seperti yang dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Penglibatan dan Pencapaian dalam aktiviti ekstrakurikulum: . kokurikulum dan ekstrakurikulum seperti dalam Rajah 6. Pentaksiran Aktiviti Jasmani. SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK) Pentaksiran Aktiviti Jasmani.Negeri. Penglibatan dan Pencapaian dalam: .Kelab .Daerah . 6.1: Komponen PAJSK 6.Senaman Kesihatan� � BMI* .Perkembangan fizikal . kokurikulum dan ekstrakurikulum (extra-curricular). Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) adalah sebagai panduan untuk menilai aktiviti fizikal dan kesihatan. Skor mengikut tahap umur ini ditetapkan dengan menggunakan indeks skor standard yang telah diperakui di peringkat kebangsaan.Persatuan . prestasi murid dalam pelbagai aktiviti sukan.Unit Beruniform Ekstrakurikulum� Penyertaan. emosi. Ia juga sejajar dengan konsep Satu Murid Satu Sukan (1M1S).1 Pentaksiran Aktiviti Jasmani Aktiviti jasmani dalam PAJSK merupakan aktiviti fizikal yang dilakukan oleh murid sekolah untuk mengukur kecergasan berdasarkan kepada Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) yang ditetapkan. PAJSK memerlukan murid melibatkan diri dalam aktiviti bukan akademik sama ada di dalam atau di luar bilik darjah mengikut keupayaan murid.Daerah . pembangunan modal insan dan perkembangan potensi murid dari segi jasmani. PAJSK dibangunkan untuk melengkapi sistem pentaksiran pendidikan di Malaysia supaya lebih holistik dan bersepadu. aktiviti jasmani.Antarabangsa Kokurikulum� � Penyertaan. "Ringkuk" dan "Jangkaun". sukan.Antarabangsa Rajah 6.Kebangsaan .Tinggi . SEGAK terdiri daripada empat aktiviti iaitu "Naik turun bangku".Kebangsaan .1. penglibatan.

Objektif Pentaksiran Aktiviti Jasmani ialah menilai dan mengukur tahap kecergasan fizikal murid. Konstruk yang diukur i. iv. iii. c. Pentaksiran Kesihatan dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada pertengahan dan akhir tahun persekolahan tahun semasa Semua murid Tahap 2 diwajibkan terllibat Guru merekod berat badan dan ketinggian murid serta memasukkan ke dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Guru mencetak pelaporan tafsiran BMI yang dijana oleh aplikasi PAJSK secara automatik apabila diperlukan Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 25 . Mengukur BMI murid Menentukan tahap keseimbangan lemak badan dengan ukuran ii. ii. Pelaksanaan Pentaksiran Kesihatan i. Perkembangan fizikal murid Kecergasan Senaman b. Tinggi Berat Tafsiran BMI b. ii.1. iii. c. Pelaksanaan Pentaksiran Aktiviti Jasmani i.2 Pentaksiran Kesihatan Pentaksiran Kesihatan dalam PAJSK hanya tertumpu kepada mengukur berat badan dan ketinggian seseorang murid menggunakan piawaian ukuran Body Mass Index (BMI).a. iii. a. ii. ketinggian dan berat badan seseorang murid Konstruk yang diukur i. iii. ii. iv. Objektif Pentaksiran Kesihatan i. Pentaksiran Aktiviti Jasmani dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada pertengahan dan akhir tahun persekolahan tahun semasa Semua murid Tahap 2 diwajibkan terlibat Guru merekod skor murid semasa melaksanakan aktiviti SEGAK dan memasukkan ke dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Guru mencetak pelaporan yang dijana oleh aplikasi PAJSK 6.

Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum dilaksanakan secara berterusan sepanjang aktiviti dijalankan mengikut kesesuaian guru atau berkala mengikut jadual yang ditetapkan oleh sekolah. negeri. Aktiviti sukan merangkumi aktiviti permainan. ii. v.Lampiran B) dan memasukkan ke dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Guru mencetak pelaporan yang dijana oleh aplikasi PAJSK secara automatik apabila diperlukan Pemberatan wajaran aktiviti sukan dan kokurikulum adalah berdasarkan tiga aspek seperti dalam Jadual 6. Objektif Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum ialah memberi skor kepada aktiviti sukan dan kokurikulum murid Konstruk yang diukur i. Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum dalam PAJSK mengandungi konstruk dan pelaksanaan yang hampir serupa. ii.1. Jadual 6.6. pasukan beruniform di peringkat sekolah. iii. Aktiviti kokurikulum merangkumi aktiviti murid dalam persatuan.1: Penglibatan 30% Jawatan 5% Aspek Peringkat Komitmen Nilai Skor 13% 12% Elemen Prestasi 20% Pencapaian 10% Sumbangan Nilai Skor Elemen Nilai Skor 10% 10% 26 Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah . a. pertandingan yang mempertingkatkan kemahiran yang melibatkan fizikal dan ketahanan mental. Penyertaan murid dalam aktiviti sukan dan kokurikulum Penglibatan murid dalam aktiviti sukan dan kokurikulum Pencapaian atau prestasi murid dalam aktiviti sukan dan kokurikulum b.1. Pelaksanaan Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum i. PPD atau JPN Semua murid Tahap 2 diwajibkan terlibat Guru merekod aktiviti sukan dan kokurikulum menggunakan Borang Pelaporan Sukan dan Kokurikulum (BPSK . Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum Penyertaan 50% Kehadiran 40% Elemen Bidang iv. c.3 Pentaksiran Sukan Dan Kokurikulum Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum dalam PAJSK adalah untuk mengukur aktiviti sukan dan kokurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia yang bertujuan membangun modal insan dalam memupuk nilai. kebangsaan atau antarabangsa. kelab. iii. sahsiah serta pembangunan diri seseorang murid. daerah.

iii. vi. iii. waris atau penjaga Pengesahan aktiviti ekstrakurikulum murid hendaklah dibuat melalui tandatangan dan cop penganjur Guru merekod aktiviti ekstrakurikulum menggunakan Borang Pelaporan Ekstrakurikulum (BPE. Objektif Pentaksiran Aktiviti Ekstrakurikulum adalah untuk mengumpul maklumat dan memberi skor kepada aktiviti ekstrakurikulum murid.4 Jadual 6.2. Pelaksanaan Pentaksiran Aktiviti Ekstrakurikulum Pentaksiran Aktiviti Ekstrakurikulum dilaksanakan secara berterusan sepanjang tahun semasa dan pada bila-bila masa di luar waktu persekolahan selepas aktiviti ekstrakurikulum dijalankan Semua murid Tahap 2 terlibat secara sukarela. Penyertaan dan keselamatan murid dalam aktiviti ekstrakurikulum adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa.3 dan Jadual 6. Penyertaan murid dalam aktiviti ekstrakurikulum Penglibatan murid dalam aktiviti ekstrakurikulum Pencapaian atau prestasi murid dalam aktiviti ekstrakurikulum b. ii. ii. membina sahsiah yang baik. Jadual 6.4 Pentaksiran Aktiviti Ekstrakurikulum Pentaksiran Aktiviti Ekstrakurikulum merupakan satu usaha untuk mendapatkan maklumat. Aktiviti ekstrakurikulum merupakan aktiviti yang boleh membentuk keperibadian yang terpuji. c. iv.1. Lampiran C) dan memasukkan ke dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Guru mencetak pelaporan yang dijana oleh aplikasi PAJSK secara automatik apabila diperlukan Pemberatan wajaran aktiviti ekstrakurikulum adalah berdasarkan tiga aspek iaitu penglibatan. a. membuat penilaian dan memberi skor untuk aktiviti di luar waktu persekolahan yang tidak dikendalikan oleh pihak sekolah. Konstruk yang diukur i. v.6. i. mendorong melakukan kerja amal untuk kepentingan masyarakat setempat dan umum. 2: Elemen Kegiatan Kegiatan   Peserta Pembantu Skor 5% Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 27 27 . penyertaan dan prestasi murid Aspek penglibatan murid merangkumi tiga elemen seperti dalam Jadual 6.

Skor 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Aspek penyertaan murid merangkumi dua elemen seperti dalam Jadual 6.Jadual 6.5 Jadual 6.4: Elemen Komitmen Komitmen Menunjukkan Kepimpinan Mengurus aktiviti Membantu guru atau rakan Menyedia peralatan Mengemas peralatan Membersih kawasan Menepati waktu Menunjukkan minat Menunjukkan kesungguhan Mengikut arahan Mencuba Memberi kerjasama Markah maksimum 12%. Jadual 6.6.5: Elemen Bilangan Penyertaan Bilangan Penyertaan Ekstrakurikulum 3 dan lebih 2 1 Skor Yang Ditetapkan (%) 40 20 10 Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 28 Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 28 .3: Elemen Peringkat Peringkat Antarabangsa Kebangsaan Negeri Masyarakat Komuniti Rumah/Kelab/Persatuan Skor 13% 11% 10% 8% 6% 4% Jadual 6.

7 Jadual 6.Jadual 6.6: Elemen Bidang PENYERTAAN (50%) 1 0 % Aktiviti Persembahan kebudayaan Aktiviti kemasyarakatan lain 1 0 % Bidang (10%) 1 1 0 0 % % 1 0 % Aktiviti Pertubuhan sukarela 1 0 % Aktiviti Kelab riadah atau hobi 1 0 % Aktiviti Persatuan kemasyarakatan Aktiviti Kelab dan Persatuan Aspek prestasi merangkumi elemen tahap pencapaian seperti dalam Jadual 6.7: Elemen Tahap Pencapaian Tahap Pencapaian 20% Johan Naib Johan Ketiga Peserta Urusetia Skor % 20 15 12 8 5 Aktiviti Rumah kebajikan ibadat Aktiviti Pasukan sukarela Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 29 29 .

Konstruk yang diukur dalam PPsi seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7. Hasil dapatan PPsi dapat digunakan untuk membantu mempertingkatkan pembelajaran murid. 7. PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK PPsi menggunakan instrumen pentaksiran yang tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran-pembelajaran. kesediaan Aptitud Verbal Kreativiti Aptitud Khusus Pentaksiran Psikometrik Muzik Naturalis Visual Kinestatik Interpersonal Intrapersonal Logik Matematik Komunikasi Kerja berkumpulan Inventori Personaliti Kepimpinan Keusahawanan Kestabilan rohani Kefungsian emosi Penyesuaian budaya Nilai/Akauntabiliti Keselesaan dalam pergaulan Etika Rajah 7.1 Komponen Pentaksiran Psikometrik Komponen PPsi terdiri daripada Ujian Aptitud dan Inventori Personaliti.1: Konstruk yang diukur dalam PPsi 30 Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah . Ujian ini mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) daripada pengalaman dan persekitaran. kecenderungan. Kemahiran berfikir Aptitud Am Kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan Minat.7 .1. Ciri (trait) psikologi yang diukur merangkumi aptitud dan personaliti murid. Pentaksiran Psikometrik (PPsi) ialah suatu kaedah yang digunakan secara sistematik untuk mengumpul maklumat yang menggambarkan ciri (trait) psikologi.

supaya dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan iii. kemahiran menyelesaikan masalah dan kecenderungan murid ii. Visual – Ruang – Bukan Verbal (Pintar ruang): keupayaan seseorang individu mengguna. a. Konstruk Ujian Aptitud Am i. 7.1. v. Objektif Ujian Aptitud Am: i. Naturalis (Pintar naturalisma): keupayaan seseorang individu mengenalpasti.7. Ujian objektif aneka pilihan ini dilaksanakan selepas UPSR di Tahun 6 ii. Verbal (Pintar perkataan): keupayaan seseorang individu menggunakan bahasa. Mengenal pasti kemahiran berfikir. menghargai alam semulajadi Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah b 31 31 .2 Ujian Aptitud Khusus Ujian Aptitud Khusus adalah untuk mendapatkan maklumat khusus tentang struktur kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid dalam bidang tertentu yang tidak diukur dalam Ujian Aptitud Am. menganggar dan mengintepretasi ruang iii. Muzik (Pintar muzik): keupayaan seseorang individu menghargai. Kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan iii Minat dan kecenderungan Pelaksanaan Ujian Aptitud Am i. memahami maklumat dan memberi respons dalam pelbagai bentuk set komunikasi. Konstruk Ujian Aptitud Khusus i. Pelaporan akan dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan iv.1 Ujian Aptitud Am Ujian Aptitud Am mengukur kebolehan yang menggambarkan kemahiran asas murid secara hierarki. Semua murid terlibat dalam pentaksiran Instrumen Ujian Aptitud Am disediakan oleh Lembaga Peperiksaan iii. b. Membantu murid mengenal potensi diri Meramalkan kejayaan murid dalam alam pembelajaran dan kerjaya iii. a. Mencungkil potensi murid pada peringkat umur tertentu Membantu guru mengenalpasti strategi.1. kaedah dan teknik pengajaran ii. Membantu murid mengenal potensi diri Membantu guru memahami psikologi murid iii. c. Ujian ini juga dapat mengenal pasti kecenderungan murid berdasarkan kriteria tertentu. ii. iv. menghayati dan menggubah muzik. Logik Matematik (Pintar nombor): keupayaan seseorang individu menggunakan nombor dalam kehidupan seharian untuk membuat penyelesaian secara logikal. Kemahiran berfikir ii. Objektif Ujian Aptitud Khusus: i.

bertolak ansur dan saling menghormati antara satu sama lain Extraversion: sifat mudah mesra dan selesa dalam pergaulan Nilai / Akauntabiliti: ciri/trait yang menjelaskan sejauh mana seseorang individu mempunyai sifat-sifat seperti pemurah. vii. Objektif Inventori Personaliti i. viii. a. teliti. Ujian ini dilaksanakan pada bila-bila masa mengikut keperluan dan tidak berjadual Semua murid terlibat dalam pentaksiran Instrumen Ujian Aptitud Khusus disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Pelaporan akan disediakan oleh pihak sekolah 7. Intrapersonal (Pintar diri – refleksi kendiri): keupayaan seseorang individu memahami kendiri dengan menilai kekuatan. bertanggungjawab. Konstruk Inventori Personaliti Konstruk yang ditaksir adalah bersesuaian dengan budaya dan keperluan di Malaysia. Kinestatik – Jasmani (Pintar jasmani): keupayaan seseorang individu mengawal dan memahami pergerakan tubuh. Interpersonal (Pintar orang – pengalaman sosial): keupayaan seseorang individu berkomunikasi dan berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. ii. iv. kelemahan. tekal dan amanah Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 32 Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 32 . cekap. iii. tertib. ix. ii. iii. iv. Membantu mengenal pasti personaliti murid supaya guru dapat menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai Membantu murid dan ibu bapa mengenal pasti personaliti murid dan menyedari potensi diri Menyediakan profil murid yang lengkap untuk rujukan dan kegunaan dalam pendidikan dan perkembangan individu b. i.1. tolong menolong. Pelaksanaan Ujian Aptitud Khusus i. ii.3 Inventori Personaliti Inventori Personaliti ialah satu instrumen yang digunakan untuk mengumpul maklumat tentang sahsiah unik setiap murid. c. Komunikasi verbal (lisan) dan komunikasi bukan verbal dengan orang lain.vi. iii. bakat dan minat supaya boleh membantu orang lain. Kreativiti (Pintar minda): keupayaan seseorang individu melihat daripada perspektif berbeza serta menghasilkan idea dan konsep yang asli. individu dengan kumpulan dan individu dengan organisasi Kerja Berkumpulan: semangat dan sikap meyayangi organisasi.

iv. ix. ii. ketaatan. kefahaman dan amalan kepada agama Kepimpinan: satu kebolehan mempengaruhi serta meyakini orang lain ke arah pencapaian matlamat bersama Keusahawanan: aktiviti yang mendatangkan manfaat melalui pembangunan perniagaan yang berorientasikan keuntungan Etika: tingkah laku betul dan baik seseorang terhadap masyarakat dan organisasi c. kejelasan dan amalan aspek kefungsian emosi individu Penyesuaian Budaya: kesediaan seseorang individu untuk menerima sesuatu idea untuk dijadikan sebagai suatu budaya dalam masyarakat Kestabilan Rohani: individu yang mempunyai rohani yang stabil dalam aspek ketuhanan. x. kepercayaan. Pelaksanaan Inventori Personaliti i.v. Ujian ini dilaksanakan pada bila-bila masa mengikut keperluan dan tidak berjadual Tidak diwajibkan untuk semua murid dan terbuka kepada yang memerlukan sahaja Instrumen disediakan oleh Lembaga Peperiksaan dan ditadbir oleh sekolah Pelaporan disediakan oleh pihak sekolah Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 33 33 . iii. vi. viii. Emotional Functionality: keseimbangan. vii.

Pemantauan c. 8.1. memudah cara dan membimbing guru untuk melaksanakan PBS mengikut prinsip dan prosedur pelaksanaan yang ditetapkan. Meningkatkan kemahiran pelaksanaan pentaksiran dalam kalangan guru yang dibimbing/menti c. Setiap individu yang terlibat dalam pembangunan atau pelaksanaan sistem pentaksiran pendidikan adalah bertanggungjawab menjamin kualiti dan mutu pentaksiran yang dikendalikan. kebolehtadbiran dan keadilan. Penyelarasan b. Maklumat yang tepat boleh membantu pembuat dan penentu dasar melakukan perubahan bagi tujuan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Membina rangkaian kerja dan hubungan profesional antara mentor dan guru yang dibimbing/menti 8. Ketua Bidang. Meningkatkan kompetensi dan keyakinan guru yang dibimbing/menti d. 8. Memberi bimbingan. Informal Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 34 34 Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah . Kualiti hendaklah menjadi tumpuan utama dalam semua aspek dan peringkat pentaksiran. Ketua Panitia. Pengesanan d. Membantu guru menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS e. Pentaksiran yang berkualiti akan menghasilkan maklumat yang tepat dan menunjukkan keadaan sebenar tentang tahap pembelajaran murid. Guru Besar. khidmat bantu dan nasihat mengenai pelaksanaan dan pengurusan PBS b.2 Jenis Pementoran a. Formal b. Guru Cemerlang.8 MANUAL PENJAMINAN KUALITI Manual Penjaminan Kualiti bertujuan memberi panduan kepada pihak yang berkenaan seperti guru mata pelajaran. Indikator atau petunjuk utama bagi penjaminan kualiti dalam pentaksiran adalah kesahan.1 Pementoran Pementoran PBS adalah proses membantu. pegawai Pejabat Pelajaran Daerah. Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk memastikan penjaminan kualiti pelaksanaan PBS. Penjaminan kualiti bagi pelaksanaan PBS dapat dicapai melalui: Pementoran a.1 Objektif Pementoran: a.1. kebolehpercayaan.

e. c. Mentor Dalaman terdiri daripada i. Membimbing guru menggunakan standard prestasi dan aplikasi Sistem Pengurusan PBS (SPPBS) Membantu guru menyediakan instrumen pentaksiran Mendedahkan penggunaan pelbagai jenis instrumen pentaksiran Memastikan pelaksanaan pentaksiran seiring dengan pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklum balas untuk penambahbaikan pengajaran Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru yang dibimbing/menti 8. Menyeragamkan skor Pentaksiran Pusat yang diberikan oleh guru berdasarkan rubrik sesuatu tugasan yang ditetapkan c.1.1 Objektif Penyelarasan: a. iv. Pegawai Lembaga Peperiksaan dan/atau ii. deskriptor dan evidens dalam dokumen Standard Prestasi b. f. Memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor dalam pelaksanaan PBS oleh guru di sekolah d. Memastikan skor yang diberi adalah adil bagi semua murid Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 35 35 . Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri dan/atau iii.3 Jenis Mentor a. Memastikan skor yang diberi menepati keupayaan dan prestasi murid e.4 Pelaksanaan Pementoran: a. b. Menyeragamkan skor Pentaksiran Sekolah yang diberikan oleh guru berdasarkan pernyataan standard. b.2 Penyelarasan Penyelarasan PBS adalah proses penyeragaman skor merujuk kepada Standard Prestasi yang disediakan atau berdasarkan rubrik sesuatu tugasan. Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah dan/atau iv.2. Mana-mana pegawai yang dilantik Kekerapan pementoran adalah mengikut keperluan 8.8. Guru Besar dan/atau Mana-mana guru yang dilantik v.1. Guru Cemerlang dan/atau iii. 8. Mentor Luaran terdiri daripada: i. Ketua Panitia dan/atau Jurulatih Utama dan/atau ii. d.

Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah ii. jika perlu 8. Mengadakan perbincangan mengenai  Kefahaman tentang standard prestasi atau tugasan  Kesesuaian instrumen yang digunakan  Kefahaman tentang penskoran  Pemilihan evidens murid untuk penyelarasan skor b. c. ii.3 Pelaksanaan Penyelarasan: a. Membantu menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS oleh guru. Jenis Pemantau a.2. Sebelum Penyelarasan i.2 Memastikan arahan pelaksanaan PBS dipatuh.3.3. Memilih evidens murid secara rawak mengikut pencapaian ii. Jabatan Pelajaran Negeri. Selepas Penyelarasan i.2 Penyelaras a. Pemantau Dalaman ialah guru yang dilantik oleh Jawatankuasa PBS peringkat sekolah (rujuk senarai JK PBS). Menyediakan laporan penyelarasan. tempat. Menentukan tarikh. Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah c. e. Mengenal pasti masalah pelaksanaan PBS oleh guru di sekolah. Semasa Penyelarasan i. Kekerapan aktiviti penyelarasan ditentukan oleh Jawatankuasa PBS dan perlu dijadualkan 8. Penyelaras Luaran yang terdiri daripada pegawai Lembaga Peperiksaan. 8.8. masa penyelarasan oleh Jawatankuasa PBS. b. d.2. Menyelaras pemberian skor c.3 Pemantauan Pemantauan PBS ialah proses memastikan pelaksanaan PBS mengikut prosedur dan garis panduan yang ditetapkan. Menyelaras skor murid. Membanding skor yang diberikan oleh guru iii. 8. Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 36 Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 36 . Menyediakan laporan pelaksanaan PBS untuk tujuan penambahbaikan. Penyelaras Dalaman yang terdiri daripada guru-guru yang dilantik oleh Jawatankuasa PBS peringkat sekolah (rujuk senarai JK PBS) b.1 Objektif Pemantauan PBS: a. Mengelakkan berlakunya penyelewengan dan ketidakakuran.

4. Meningkatkan kesahan.4 Pengesanan Pengesanan PBS adalah proses memastikan kekuatan dan keberkesanan instrumen pentaksiran dalam pelaksanaan PBS.  Membuat pemerhatian pelaksanaan PBS. tempat. masa pemantauan oleh Jawatankuasa PBS. pegawai Lembaga Peperiksaan iii. Memberi cadangan tindakan susulan mengenai pelaksanaan PBS. Jabatan Pelajaran Negeri. 8. Mengenal pasti kekuatan dan keberkesanan instrumen pentaksiran yang digunakan. Menyenaraikan kekuatan dan keberkesanan pelaksanaan PBS kepada guru. Sebelum Pemantauan i. Menyediakan instrumen pemantauan (contoh: senarai semak) b. Pemantau Luaran yang dilantik dalam kalangan: i. ii. pegawai Jabatan Pelajaran Negeri iv. pegawai Pejabat Pelajaran Daerah Kekerapan aktiviti pemantauan adalah sepanjang tempoh pelaksanaan PBS.b. pegawai Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia ii.3. Memastikan pelaksanaan adalah mengikut garis panduan. c. 8. Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah. b.1 Objektif Pengesanan PBS: a. mengikut jadual yang ditentukan oleh Jawatankuasa PBS. Semasa pemantauan i. 8. kebolehpercayaan dan kebolehtadbiran instrumen pentaksiran. Pengesanan dilaksana mengikut jadual dan prosedur yang ditetapkan.3 Pelaksanaan Pemantauan: a. Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 37 37 . Menentukan tarikh. Mencadangkan penambahbaikan menyeluruh instrumen pentaksiran dalam pelaksanaan PBS. Selepas pemantauan    Melaporkan dapatan pemantauan.  Menyemak bahan dan maklumat yang dipantau. c.  Menggunakan instrumen pemantauan yang telah dilengkapkan untuk memberi khidmat nasihat.

Sebelum pengesanan i. Semasa pengesanan i.8. Jabatan Pelajaran Negeri. Menentukan tarikh. Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah.3 Pelaksanaan Pengesanan PBS: a.4. Pegawai Pengesanan Dalaman ialah guru mata pelajaran yang dilantik oleh Jawatankuasa PBS peringkat sekolah (rujuk senarai JK PBS) b. ii.4. Mencadangkan penyelesaian. Selepas pengesanan dilaksanakan. masa pengesanan oleh Jawatankuasa PBS. 8. Menyediakan instrumen pengesanan (contoh: senarai semak) b. Menyenaraikan isu kebolehtadbiran dan kesesuaian instrumen pentaksiran. tempat. Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 38 Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 38 . Pegawai Pengesanan Luaran yang dilantik dalam kalangan:  pegawai Lembaga Peperiksaan  pegawai Jabatan Pelajaran Negeri  pegawai Pejabat Pelajaran Daerah Aktiviti pengesanan diadakan semasa dan/atau selepas satu kitaran pelaksanaan PBS. ii.2 Pegawai Pengesanan a. hendaklah memastikan cadangan penyelesaian c.

Evidens dapat membuktikan murid dapat membuat mengikut standard semasa v. Ciri-ciri evidens yang dikumpul: i. Sah . Guru hendaklah memberi maklum balas kepada murid agar murid boleh membuat penambahbaikan dan pengayaan pembelajaran c.Evidens yang dikumpul dapat membuktikan ketekalan perlakuan dan membuktikan keputusan yang sama diberi oleh pentaksir yang berlainan 9. Antara contoh evidens murid ialah: � tulisan � bahan cetakan � persembahan � foto � grafik � artifak � laporan Pengurusan evidens murid dilaksanakan oleh guru dengan kaedah seperti berikut: a. Semasa . Autentik . Guru atau pentaksir bertanggungjawab untuk memastikan evidens yang mencukupi dan sesuai untuk membuat pertimbangan atau keputusan terhadap penguasaan murid dalam perkara yang ditaksir. buku latihan b. Tekal . Pengurusan evidens murid di sekolah hendaklah memudahkan semua pihak yang terlibat dan dapat membantu menjayakan pelaksanaan PBS di sekolah.Adakah evidens yang dikumpul mencukupi untuk menunjukkan kemampuan murid iv. lembaran kerja dan artifak yang bersesuaian hendaklah diserahkan kepada murid setelah direkodkan dalam aplikasi SPPBS.9 PENGURUSAN EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Evidens murid yang telah dikumpul perlu diurus dengan baik dan sistematik. Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 39 . Evidens boleh didapati daripada pelbagai sumber. Evidens yang terbaik dan terpilih boleh dijadikan bahan showcase. Kecukupan .Murid dapat membuktikan evidens yang dikutip adalah hasil kerjanya sendiri iii.Evidens yang dikemukakan hendaklah relevan dan menggambarkan penguasaan /pencapaian standard yang telah ditetapkan ii.1 Pengurusan Evidens Pentaksiran Sekolah Evidens ialah bahan atau sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses.

4 Pengurusan Evidens Pentaksiran Psikometrik Evidens adalah terhad dan disimpan oleh guru di tempat yang selamat secara bersistematik. 9. Pelupusan  Evidens dilupus berdasarkan Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Pusat dengan cara mengembalikan kepada murid sebagai simpanan mereka.3 Pengurusan Evidens Pentaksiran Aktiviti Jasmani.2 Pengurusan Evidens Pentaksiran Pusat Evidens ialah bahan atau sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses. Penyimpanan  Evidens murid disimpan di tempat yang selamat secara bersistematik dalam tempoh tertentu dan diserahkan kepada murid setelah selesai aktiviti penjaminan kualiti. kokurikulum dan ekstrakurikulum menggunakan borang dan aplikasi PAJSK. Sukan dan Kokurikulum Guru merekod penyertaan. Antara contoh evidens murid ialah:  tulisan  bahan cetakan  persembahan  foto  grafik  artifak  laporan a.9. b. 9. sukan. Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 40 40 Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah . penglibatan dan pencapaian murid dalam aktiviti jasmani. kesihatan.

10 SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) Sistem Pengurusan Pentaksiran PBS (SPPBS) dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran untuk komponen akademik dan bukan akademik. SPPBS akademik dibangunkan dengan kaedah web-based dan standalone manakala SPPBS bukan akademik dibangunkan secara ����������. SPPBS digunakan untuk merekod dan menyimpan maklumat penguasaan murid dalam PBS serta menjana pelaporan apabila diperlukan. Manual aplikasi ini boleh dimuat turun melalui laman web rasmi Lembaga Peperiksaan. Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 41 .

42 Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah .

Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 43 .

44 Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah .

Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 45 .

2. Pendidikan Islam 8. Pentaksiran Pusat . 4. Dunia Sains & Teknologi 12. Bahasa Kadazandusun 16.46 Lampiran 1 Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan: Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) A. Bahasa Cina SK 14. Pentaksiran Sekolah 9. Tahun 2 dan Tahun 3) Bil. Bahasa Tamil SK 15. 5. Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan 7. Bahasa Iban 2. Pentaksiran Psikometrik 4. 3. Komponen PBS 1. Dunia Seni Visual 10. Perkara Mata Pelajaran 1. Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Dunia Muzik 11. Pendidikan Moral Aktiviti Jasmani dan Kesihatan Aptitud Khusus dan Inventori Personaliti Tiada Pelaksanaan di Tahap Satu (Tahun 1. Sukan dan Kokurikulum Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 3. 6. Bahasa Arab 13.

5. Reka Bentuk & Teknologi 14. Kokurikulum dan Ekstra Kurikulum Ujian Aptitud Am. Sukan. Bahasa Cina SK 18. Sukan dan Kokurikulum Aktiviti Jasmani. Perkara Mata Pelajaran 1. Tahun 5 dan Tahun 6) Bil. 9. Bahasa Tamil SK 19. 11. Sejarah 16.Lampiran 2 B. Pentaksiran Pusat 47 . Pentaksiran Aktiviti Jasmani. 4. 10. Bahasa Kadazandusun 20. Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Sains Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Pelaksanaan di Tahap Dua (Tahun 4. 3. Bahasa Semai 2. Ujian Aptitud Khusus dan Inventori Personaliti Ditentukan mengikut format pentaksiran Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 3. Teknologi Maklumat dan Komunikasi 15. Bahasa Arab 17. Pentaksiran Psikometrik 4. 2. 6. Bahasa Iban 21. Pentaksiran Sekolah 13. 7. Komponen PBS 1. 12. 8.

Lampiran B 48 Nama Murid : Penglibatan 30% Peringkat 13% 10% Komitmen 12% Kehadiran 40% Khidmat Sumbangan BORANG PELAPORAN SUKAN DAN KOKURIKULUM (BPSK) Penyertaan 50% Pencapaian 10% Sumbangan 10% Prestasi 20% Jenis Kelas/Tahun: T/Tangan (dan cop) Guru/Ketua Pasukan Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah Bil Aktiviti Aktiviti Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 Jawatan 5% .

Lampiran C Nama Murid : Penglibatan 30% Peringkat 13% 10% Komitmen 12% Kehadiran 40% Khidmat Sumbangan BORANG PELAPORAN EKSTRAKOKURIKULUM (BPE) Penyertaan 50% Pencapaian 10% Sumbangan 10% Prestasi 20% Kelas/Tahun: Bil Aktiviti Tarikh T/Tangan (dan cop) Guru/Ketua Pasukan/ Ketua Masyarakat/dll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 Jawatan 5% Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah 49 .

50 Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful