Jamhari Rafeal Teknologi, Kaedah Pengajaran dan PJJ Internet dalam pendidikan.

Keunikan penggunaan Internet dalam pendidikan adalah satu peluang untuk pelajar mengakses bahan sumber maklumat melepasi kawasan sempadan bilik darjah sekolah. Pelajar dapat mengakses sumber maklumat dari perpustakaan di seluruh dunia. Penggunaan Internet juga menyediakan pelbagai kemudahan termasuk mengakses dan menerokai maklumat dari pangkalan data, dan kumpulan mengikut minat khas, memperkenalkan pembelajaran interaktif dan koloboratif, menghantar e-mel, membuat perbualan masa sebenar(chat) dan mengadakan persembahan kursus dalam talian dan sebagainya. Selain itu, ia dapat membantu menyelesaikan masalah msa dan rintangan lokasi dan pengaksesan maklumat secara eksploratori mengikut tahap sendiri. Komunikasi antara guru dan pelajar juga dapat digalakkan di luar waktu sekolah dengan megguakan kemudaha emel.pelajar juga dapat berhubung dengan rakan-rakan secara interaktif dalam kumpulan. Infrastruktur teknologi Internet membenarkan komunikasi global secara segera dan asinkroni antara individu dan kumpulan.

Aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan dalam mengaplikasikan internet dalam pendidikan

Aplikasi internet yang paling biasa digunakan boleh dikategorikan kepada tiga kategori iaitu komunikasi, mendapatkan maklumat, dan menerbitkan maklumat. Wiggins (1995) mendapati penggunaan internet dalam pendidikan terdiri daripada pendidik, pelajar di universiti, komuniti kolej, dan di sekolah menengah dan sekolah rendah. Mereka menggunakan internet sebagai sumber rujukan maya, iaitu pelajar dan fakulti bekomunikasi di seluruh dunia, dan sebagai cara berkongsi rancangan pengajaran. Terdapat empat asas jenis komunikasi melalui internet yang boleh dihgunakan dalam pendidikan iaitu mel, listservs, kumpulan berita, dan kumpulan perbincangan serta komunikasi melalui e-mel. Komunikasi melalui e-mel merupakan analogi kepada menulis surat kepada orang perseorangan. Listserv ialah himpunan mel yang banyak. Guru dan pelajar boleh melanggan maklumat spesifik bagi suatu topik tertentu. Kumpulan berita merupakan kumpulan perbincangan yang

membolehkan guru dan pelajar yang mempunyai minat yang sama untuk berkomunikasi antara satu sama lain.

Interaksi sosial tanpa mengira umur memainkan peranan yang penting dalam memperolehi kemahiran dn pengetahuan. (1995). Mereka juga boleh berhubung di luar waktu persekolahan E-mel sebagai satu alat pengajaran dan pembelajaran Aktiviti e-mel sangat berguna sebagai alat pengajaran dan pembelajaran. Menurut Bruning et al. para pelajar juga semakin mesra dengan alat teknologi ini dan sentiasa berusaha untuk meneroka 'alam yang baru. Teori konstruktivisme adalah pembelajaran melalui pengalaman. berinteraksi dengan orang lain dan lain-lain lagi dengan percuma. Teori konstruktivisme dan ciri-ciri utama konstruktivisme. Berbincang dengan rakan dari kalangan berbagai budaya dan latar belakang negara mengenai berbagai isu semasa. Guru boleh mengalakkan pelajarnya melibatkan diri dalam aplikasi seperti Facebook. Kaedah Pengajaran dan PJJ Selain itu. Ia juga mengalakkan perkembangan bahasa terutama bahasa Inggeris melalui komunikasi dengan rakan di luar negara. Konsturktivisme adalah perspektif psikologi dan falsafah yang menyatakan bahawa individu membentuk dan mengkonstruk tentang apa yang dipelajari dan difahami oleh mereka. atau buah fikiran pelajar atau pendidik dengan cepat. Individu belajar dengan membina makna sendiri daripada pengalaman masing-masing. Aktiviti yang boleh dilakukan oleh pelajar melalui e-mail ialah berkongsi menjalankan sesuatu projek dengan pelajar di sekolah-sekolah lain. selain daripada semangat belajar secara kumpulan (cooperative learning).Freindster. . iaitu mengaplikasikannya dengan menghantar idea. Web blog juga boleh digunakan dalam pendidikan. Twitter dan sebagainya dan mengadakan sesi perbincang sesama mereka. Guru juga boleh mengakses maklumat tanpa sempadan di mana mereka boleh menperolehi pelbagai malumat yang boleh digunakan secara menyeluruh dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain itu mereka juga boleh memperolehi bahan dan teknik di dalam menyelesaikan sesuatu masalah pelajaran secara "on-line". Penggunaan mel eletronik dan penerokaan maklumat di kalangan para pelajar sekolah rendah mendapati bahawa.Jamhari Rafeal Teknologi.

Ini membantu pembelajaran berlaku di alam sebenar dan sebarang masalah yang dihadap dapat diselesaikan secara realistik seperti ditekankan oleh kostruktivisme. Pembelajaran sepatutnya berlaku di dalam situasi sebena. pembelajaran adalah aktif.Kedua.penilaian perlu diintegrasikan dengan pengalaman pembelajaran sebenar bukan secara berasingan. PBW juga merupakan sistem terbuka dan pelajar boleh bergerak di luar daripada suasana pembelajaran tertutup. Kelima. Kaedah Pengajaran dan PJJ Ciri –ciri utama konstruktivisme ialah pembelajaran berpusatkan pelajar. PBW adalah interaktif di mana pelajar boleh berinteraksi antara satu sama lain dengan instruktur Instruktur bukah memberi maklunbalas secara sejajar dengan teori kostruktivisme. terdapat enam andain asas dalam konstruktivisme. Keenam. grafiks. intepretasi adalah personal. pengalaman pembelajaran yang aktif melibatkan pelajar dengan pelajar dan guru dengan pelajar dan berkerja dengan bahan yang konkrit di alam benar dengan penyelesaian masalah yang realistik. Ia memenuhi ciri kostruktivisme di mana interaksi sosial tanpa mengira umur memainkan peranan yang penting dalam memperolehi kemahiran dan pengetahuan.video. PBW membolehkan maklumat diakses secara global. Pelajar aktif dalam pembangunan pengetahuan melalui pengalaman. komunikasi sinkroni dan asinkroni yang . pembelajaran adalah bersituasi. penilaian adalah diintegrasikan. Multimedia yang membantu bahan yang diperolehi mudah difahami apabila ia mengabing elemen –elemen multimedia seperti audio. dan sumber dalam talian. semua pelajar belajar daripada pengalaman.Ketiga. Selain itu. Keempat. dimana realiti tidak dikongsi. pembelajaran dikonstrukkan. Kostruktivisme dengan PBW PBW amat sesuai dengan teori kostruktivisme kerana ia mempunyai ciri-ciri yang dapat memenuhi cara pembelajaran konstruktivis. pembelajaran dalah koloboratif konsep dibentuk dengan interaksi dengan orang lain dalam pelbagai perspektif.Jamhari Rafeal Teknologi. teks dan animasi. Menurut Merril(1991). sesiapa di mana sahaja boleh dihubungi aslakan dihubungkan kepada internet.

tingkahlaku manusia yang kea rah ingin belajar dan morivasi diri yang sangat penting untuk pembelajaran seumur hidup. Proses itu mempunyai beberapa bahagian yang dikenalpasti seperti dibawah. proses dan output. Reeves(1997) menyatakan bahawa pelajar akan melalui satu proses pembelajaren yang mementingkan pembelajaran yang berasaskan sutu set out come. Ia terdiri daripada beberapa komponen seperti input. Teori keanjalan kognitif oleh Spirol et al. Seperti yang kita ketahui prinsip utama teori konstuktivisme ialah pelajar melibatkan diri dengan aktif dalam . Teori keanjalan Spiro et al. pembelajaran on line aken dapat diaplikasikan secara menyeluruh dalam pendidikan dan model ini dipercayai akan menjadi lebih efektif dalm pengaplikasian dengan bantuan masa. Dengan bantuan Model Reeves.Jamhari Rafeal Teknologi. 1989 adalah teori yang membantu teori konstuktivisme dapat diaplikasikan dengan jayanya di dalam instruksi pengajaran. Input Cultural habits of mind Process Opportunity to construct learning Output Knowledge and skills Robust mental models Higher order outcomes Aptitude and individual differences Task ownership Origin of motivation Sense of audience Collaborative support Teacher support Metacognitive support Table 1: Components of the Reeves 'Process' model of interactive learning on the World-wide Web. (1989) dalam teori kostruktivisme. Kaedah Pengajaran dan PJJ Pengukuhan model PBW oleh Reeves(1997) memperkukuhkan PBW Program PBW yang direka bentuk dengan baik mempunyai beberapa ciri yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran.

dan seterusnya mengkonstruk skema yang bermakna. Teori ini juga meminjam metafora “criss-crossing the landscape” daripada Ludwig Wittgenstein bagi menerangkan proes silang-menyilang melihat kandungan domain dari pelbagai perspektif atau melalui pelbagai tema. Dengan itu pengajaran dan pembelajaran berlangsung melalui bahan-bahan pembelajaran kendiri dalam pelbagai media. teori keanjalan kognitif cuba mengelak kekeliruan pengajaran.Pendidikan jarak jauh (PJJ) melibatkan pengasingan seseorang merentasi kawasan geografi. Pada prinsipnya kaedah PJJ mendokong konsep pemisahan antara pengajar dan pelajar. tidak bertemu muka selalu dengan pengajar dan juga rakan yang lain. Keupayaan inilah yang dipanggil ‘keajalan kognitif’. Dengan menggunakan internet. ia bermakna pengasingan ruang sementara. Sistem hyperteks yang direka bentuk menggunakan teori keanjalan kognitif menekankan perkaitan antara idea dan struktur.Jamhari Rafeal Teknologi. Mereka bentuk pengajaran untuk tahap domain pengetahuan yang tinggi adalah sukar kerana domain pengetahuan kurang berstruktur. Pendidikan jarak jauh (PJJ) ? Pendidikan jarak jauh adalah satu penbelajaran yang terkenal pada adad ini. Jadi matlamat utama teori keanjalan Spiro et al. Kaedah Pengajaran dan PJJ menngasimilasikan pengetahuan yang mereka dapat berdasarkan pengalaman dan berinteraksi dengan persekitaran. Pengaruh Internet dalam pendidikan jarak jauh (PJJ) . pembelajaran kendiri membawa maksud bahawa pelajar belajar bersendirian. Teori keanjalan kognitif juga menangani peranan konteks kerana maklumat yang diperoleh dalam dunia sebenar adalah mudah dikekalkan contohnya pereka bentuk mendapati sukar untuk menyampaikan tahap kompleksiti yang sesuai kepada novis yang kurang berstruktur pengetahuan lampau. 1989 ialah untuk mengatasi kesalahfahaman antara pelajar bagi mempromosikan pemerolehan pengetahuan yang tinggi selaras dengan matlamat utama dalam kebanyakan program pendidikan ialah untuk membantu pelajar memindahkan apa yang mereka belajar kepada pelbagai situasi yang unik. Untuk mengatasi kesalahfahaman. Konsep perlu diringkaskan supaya ia mudah difahami. Dalam konteks PJJ.Kesemua pembelajaran berlaku di alam virtual.

Manakala sinkroni pula tidak memerlukan seseorang melibatkan diri secara terus dalam komunikasi pada masa sebenar. YAHOO dan sebagainya.1994. Ini bermaksud perbandingan di antara kemajuan dirinya dengan pelajar lain tidak akan berlaku. ia dapat mengelakkan pengaruh rakan-rakan.Rasid Mat Zin. MSN. Pembelajaran dengan meggunakan PBW juga boleh distrukturkan oleh guru atau pelajar bagi membenarkan pembelajaran secara kendiri iaitu pelajar boleh belajar sesuai dendan gaya pembelajaran masing-masing.Jamhari Rafeal Teknologi. Talk. E-mel merupakan satu daripada bentuk komunikasi asinkroni. Dalam kata lain pembelajaran kendiri bermaksud segala aktiviti pelajar dilakukan sendiri oleh pelajar tanpa pertolongan langsung daripada seseorang. seperti IRC. cara untuk belajar dan penilaian kepada pembelajaran. ia dapat mengelakkan pengaruh rakan-rakan. Kaedah ini menjadikan komunikasi merentasi zon masa dengan lebih mudah. Ini bermaksud perbandingan di antara kemajuan dirinya dengan pelajar lain tidak akan berlaku Ciri-ciri yang terdapat dalam pendidikan jarak jauh yang menjadi keistimewaan terhadap PBW Komunikasi sinkroni dan asinkroni juga merupakan keistimewaan pendidikan jarak jauh yang menggunakan PBW. iaitu maklumat tidak mengalir dalam dua hala secara spontan seperti dalam perbulan telefon. Kaedah Pengajaran dan PJJ Menurut Ab. Melalui PBW juga beberapa cara situasi . Pelajar juga bebas untuk menentukan masa dan tempat untuk belajar. Selain daripada itu dalam keadaan berjauhan dengan rakan-rakan pelajar yang lain. Internet juga menggalakkan para pelajar pendidikan jarak jauh menggunakan kaedah pembelajaran kendiri Pembelajaran kendiri boleh dilihat sebagai usaha pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang pelajar tanpa ada bimbingan terus daripada guru. Ia juga memberi beberapa kelonggaran dan kebebasan kepada pelajar dalam memilih objektif pembelajaran. bermakna pelajar perlu melakukan aktiviti secara kendiri atau tidak di bantu ole guru atau lain-lain pelajar secara berdepan. Selain daripada itu dalam keadaan berjauhan dengan rakan-rakan pelajar yang lain. komunikasi sinkroni misalnya boleh berlaku dalam masa sebenar dan pengguna berkomunikasi pada masa sebenar. Apabila pelajar bersendirian.

demonstrasi. perbincangan interaktif. saiz fon. Selain kebaikan PBW. Pelajar boleh mengadakan sesi perbincangan dengan guru dan rakan-rakan supaya mereka boleh membuat penambahbaikan di dalam maklumat yang mereka perolehi atau menbincang tentang rancangan yang akan datang. Versi yang berlainan juga menghasilkan output yang berlainan pada skrin. Mengklik pada teks hiperpaut atau imej akan membawa anda kepada laman lain atau imej lain yang terdapat dalam komputer atau komputer lain di seluruh dunia. dan kadang-kadang boleh mengubah suai peletakannya. Setiap pelajar bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri dan lebih cenderung memperoleh kemahiran pembelajaran seumur hidup. Maklumat baru mudah dimuat turun bagi menghasilkan bahan pengajaran yang ke hadapan daripada maklumat dalam buku teks. Matlamat utama dalam pembelajaran koloboratif ialah pelajar melibatkan diri secara aktif. Pembelajaran koloboratif Pembelajaran koloboratif boleh dibahagi kepada dua iaitu koloborasi di antara pelajar dengan pelajar dan koloborasi di antara guru dengan pelajar. Hiperteks juga menyediakan bentuk termudah interaksi pengguna serta membolehkan pengguna mengawal maklumat.Jamhari Rafeal Teknologi. ia juga mumpunyai keburukan di mana pelayan dan pelantar yang berbeza memaparkan secara berlainan pada skrin sehingga menghasilkan keputusan yang berlainan. menggunakan data yang banyak dan terbuka daripada internet berbanding kepada satu fakta dan menghafalnya dalam pengajaran tradisional dan pelajar mesti mencari dan memproses maklumat dalam suasana bilik darjah yang tidak terkawal. menukar taip muka. pengajaran didaktik. Pro dan Kontra PBW PBM menpunyai banyak kebaikan diantaranya ialah pembelajarn muda dipertingkat dan dikembangkan . Pengguna juga mempunyai kawalan sepenuhnya pada ciri-ciri yang dipaparkan pada skrin. Kaedah Pengajaran dan PJJ pembelajaran boleh digunakan seperti pembelajaran secara kolaboratif. . latih tubi. permainan.penemuan. simulasi dan tutorial. penyelesaian masalah.

Jamhari Rafeal Teknologi. Selain itu masalah pwngaksessan disebabkan oleh CONNECTION yang tidak baik atau server down boleh menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran terganggu. . Kaedah Pengajaran dan PJJ latar dan warna pautan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful