LECTSIA 1 – ALFABETLU ARMÃNESCU Cu njits alãxiri, alfabetlu di ma nghios easti atsel pripus tu 1984 di rivista Zborlu a Nostru (Anlu

2, Numirlu 1, Padzina 30). Aestu alfabet fu nsustsãnut shi di rezolutsiili aduptati la: (i) Adunarea generalã a armãnjlor tsi loarã parti la Doilu Cungres Internatsiunal di Limbã shi Culturã Armãneascã tsi s-tsãnu dit 25-li tu 28-li di Avgustu, 1988 la Universitatea di FreiburgGhirmãnie shi (ii) Simpozionlu trã Standardizarea-a Scriariljei Armãneascã tsi s-tsãnu Bituli-Machidunie, dit 24-li tu 31-lu di Avgustu, 1997. Cu alãxirli tsi s-au faptã, alfabetlu aduptat di Editura Cartea Aromãnã easti aestu di ma nghios: a, ã, b, c, ch, d, dh, dz, e, f, g, gh, h, i, j, k, l, lj, m, n, nj, o, p, q, r, s, sh, t, th, ts, u, v, w, x, y, z. Scriarea-a limbãljei armãnã cu aestu alfabet, ari timelj fonetic: (i) ti cati son avem unã litirã simplã i compusã (adratã di unã combinatsii di dauã litiri) shi (ii) ti cati litirã simplã i compusã avem un singur son. Ma suntu sh-multi exceptsii: (i) Idyiul son poati s-hibã scriat cu ma multi turlii di litiri simpli i compusi. Bunãoarã, idyiul son easti scriat k tu zborlu (di-arãzgã xeanã) kilogram, c tu zborlu casã, shi ch tu zborlu cheatrã; idyiul son z easti scriat z tu zboarã ca zurlu, zbor, zmelciu, etc. shi s tu expresii ca s-ved, s-yin, etc. (ii) Unã singurã litirã, simplã i compusã, poati si s-pronuntsã ma multi soi. Bunãoarã, litira c s-avdi k tu casã shi palatalizat (muljat) ãn fatsa-al e shi i tu zboarãli cicior shi ceatã; litira x tsi s-avdi ca cs tu zboarãli axescu, alãxescu, xeani, etc. shi ca gz tu zboarãli exemplu, existu, etc.; diftondzãlj oa shi ua (vocalã a, semivocalã o/u), au idyiul son. Cu tuti cã tu-aestu cursu va s-aspunã regulili di scriari shi pronuntsari trã cati litirã aparti, va saspunem ma nghios ãndauã zboarã di cum easti ufilisit la sistemlu cu cari lu ngrãpsim cursul. Dupã grailu a omlui, litira ã s-avdi, cãndu ca rumãnescul î/â, cãndu ca rumãnescul ã. Aestã regulã simplificã scriarea: fãrshirotslji au mash sonlu ã, pindenjlji au dauãli sonuri î/â shi ã. Bunãoarã, zborlu cãntã poati si s-avdã: la pindenj, cîntã (cu actsentul tsi cadi pri ultima litirã ã; ca tu: el cîntã multu aseara), icã cãntî/cîntî (cu actsentul tsi cadi pri prota litirã ã icã î; ca tu: el cãntî/cîntî tora) shi la fãrshirots, cãntã (cu actsentul tsi cadi pri prota litirã ã; ca tu: el luarãseashti multu tra s-cãntã. Litira c ari dauã sonuri: (i) cãndu nu s-aflã nãintea-a vocalilor e shi i, ca, bunãoarã, tu zboarãli casã, cuc, crutsi, etc. s-avdi ca sonlu-al k; ma (ii) cãndu s-aflã dinintea-a vocalilor e shi i, sonlu al c s-moalji shi s-avdi ca tu zboarãli celnic shi cicior. Ta si s-avdã diznou ca sonlu k, cãndu s-aflã nãintea-al e shi i, lipseashti s-ufilisim litira compusã ch; trã exemplu, zboarãli cheptu shi chiro s-pronuntsã keptu shi kiro. Aflãm shi unã exceptsie iu ch-lu poati si s-citeascã ca dauãli litiri pronuntsati ahoryea, c-h. Bunãoarã, aflãm zborlu veclju (chirut tora!) di arãzgã nturtseascã, mechemé (tsi va dzãcã tribunal) cari s-pronuntsã mec-he-mé, nu s-pronuntsã me-ke-mé. Tr-atsea, ma s-aflãm ahtãri zboarã ma nclo, easti ghini s-li ngrãpsim cu kh, tu loc di ch; va dzãcã, zborlu mechemé s-hibã ngrãpsit mekhemé. Litira d poati s-aibã doauã sonuri: (i) sonlu latin d ca tu zboarãli domnu, drac, etc.; shi (ii) sonlu grãtsescu « dhelta », tu ndauã zboarã mash, ca dalã, doarã, dascal, etc. Aestã regulã simplificã scriarea: multsã armãnj dit Machidunie shi dit Rumãnie nu au tu limbã sonlu « dhelta ». Atselj tsi vor s-lu scrii aestu son, va poatã s-u facã cu litira compusã dh. Trã exemplu, tu cãrtsãli publicati la editura-a noastrã, noi va s-lucrãm cu-aestã regulã shi va sã ngrãpsim dalã, doarã, dascal, etc. shi cititorlu va li pronuntsã cum va el, dupã cum lj-easti grailu-a lui di-acasã. Mash cãndu scriitorlu va s-aspunã maxus cã d-lu lipseashti si s-avdã ca sonlu grãtsescu « dhelta », atumtsea zboarãli di ma nsus va s-hibã ngrãpsiti dhalã, dhoarã, dhascal, etc. Litira compusã dz s-avdi ca tu zborlu budzã. Litira g poati s-aibã trei sonuri: (i) Cãndu nu s-aflã nãintea-a vocalilor e shi i, s-avdi ca tu zboarãli gãljinã, gae, grunj, etc. (ii) Cãndu s-aflã dinintea-a vocalilor e shi i, sonlu al g s-moalji shi s-avdi ca tu zboarãli gepi shi gioni. Ta s-nu s-avdã muljat, dinãintea al e shi i, sonlu g easti urmat di litira h; trã exemplu, litira compusã gh s-avdi ca tu zboarãli ghelã shi ghini. (iii) Regula aestã poati s-aibã shi unã exceptsie: tu ndauã graiuri di armãnj, sh-tu ma multi zboarã, litira g (ca tu zboarãli cãtigursescu, agalea, gumar, etc.) shi litira compusã gh (ca tu zboarãli ghiftu, Ghirmãnie, neologhismu, gheneral, etc.) pot s-aibã, priningã sonlu a lor latin g, shatsel grãtsescu « ghamma ». Aestã va dzãcã cã zboarãli di ma nsus, va poatã s-hibã pronuntsati

sh-cu latinescul g, sh-cu grãtsescul « ghamma », dup?atilde; cum va s-u va cititorlu. Litira compusã lj s-avdi ca tu zboarãli fumealji, ljepur, etc. Avem shi exceptsii, ca zborlu noljucan, bunãoarã, iu lj-lu lipseashti pronuntsari ca dauã sonuri separati l-j. Putem s-lu tsãnem aestu zbor ca exceptsie, sh-atumtsea va-l pronuntsãm nol-ju-can, icã, multu cama ghini, s-lu-avem tu limbã ca nol-gi-can (cum easti aspus ca unã variantã sh-tu dictsiunarlu al Tachi Papahagi), sh-ashi cum dzãtsi sh-regula astãsitã Bituli, tu simpozionlu dit 1997, ca j/ji-lu s-poatã si sã scrii (tu ndauã zboarã iu easti pronuntsat sh-ca gi/ge) shi cu combinatsia di litiri gi/ge. Litira compusã nj s-avdi ca tu zboarãli njari, njel, etc. Avem shi exceptsii, ca zboarãli: conji, junjulã, hãnjar, hinji, finji, shi njiredz, icã neologhismi ca: aranjamentu, injectsie shi conjunctsie, iu nj-lu lipseashti pronuntsari ca dauã sonuri separati n-j. Putem s-li tsãnem aesti zboarã ca exceptsii, sh-atumtsea va li pronuntsãm: con-ji, jun-ju-lã, hãnjar, hin-ji, fin-ji, nji-redz, a-ran-ja-men-tu, in-jec-tsi-e shi con-junc-tsi-e, icã, multu cama ghini, sli-avem tu limbã ca con-gi, giun-giu-lã, hãn-gear, hin-gi, fin-gi (varianti tsi, cu exceptsia-al congi, li-aflãm ãngrãpsiti ashi sh-tu dictsiunarlu al Tachi Papahagi), a-ran-gea-men-tu, in-gec-tsi-e shi con-giunc-tsi-e ashi cum dzãtsi regula astãsitã Bituli, tu simpozionlu dit 1997, ca j/ji-lu s-poatã si sã scrii (tu ndauã zboarã iu easti pronuntsat sh-ca gi/ge) shi cu combinatsia di litiri gi/ge. Mash zborlu nji-redz, tsi s-avdi n’ji-redz, un zbor tsi va s-dzãcã « fac jar » , va-l tsãnem ca exceptsii. Litira compusã sh s-avdi ca tu zboarãli shoput, shishi, etc. Avem sh-aoa exceptsii ca zboarãli icã neologhismili arãshirat, ipushisescu (dau zbor), iposhisi, catashisi (sucrestu, sechestru), sholarhiu (liceu), shizmã (schizmã), shezã (ligãturã), transhumantsã, dishiintsari shi dishãmari icã numi ca Voshopoli (Muscopuli), tuti zboarã iu sh-lu lipseashti si s-avdã ca dauã consoani ahoryea, s-h, va dzãcã, zboarãli vor pronuntsari a-rãs-hi-rat, i-pus-hi-ses-cu, i-pos-hi-si, ca-tas-hisi, s’ho-lar-hiu, s’hiz-mã, s’he-zã, trans-hu-man-tsã, dis-hi-intsedz, dis-hã-ma-ri shi Vos-ho-po-li; nu s-pronuntsã a-rã-shi-rat, i-pu-shi-ses-cu, i-po-shi-si, cata-shi-si, sho-lar-hiu, shiz-mã, she-zã, tran-shu-man-tsã, di-shi-in-tsedz, di-shã-ma-ri shi Vo-shopo-li. La simpozionlu di Bituli dit 1997, s-astãsi regula ca: (i) zboarãli: ipushisescu, iposhisi, catashisi shi sholarhiu, zboarã veclji tsi suntu cunuscuti, poati, mash tu graili dit Grãtsie, si sã scoatã dit limbã shi s-nu mata hibã bãgati tu dictsionarlu armãnescu; (ii) zboarãli: shizmã, shezã shi Voshopoli si sã s-scrii: schizmã, schezã shi Voscopoli; sh-tu soni, (iii) neologhismi shi derivati di-a lor ca: transhumantsã, dishiintsari shi dishãmari s-armãnã, trã tora di oarã, ca exceptsii. Litira t poati s-aibã doauã sonuri: (i) sonlu latin t ca tu zboarãli tinir, trup, etc.; shi (ii) sonlu grãtsescu « theta », tu ndauã zboarã mash, ca cati, timelj, pirmit, etc. Aestã regulã simplificã scriarea: multsã armãnj dit Machidunie shi dit Rumãnie nu au tu limbã sonlu « theta ». Atselj tsi vor s-lu scrii aestu son, va poatã s-u facã cu litira compusã th. Bunãoarã, noi va sã ngrãpsim cati, timelj, pirmit, etc. shi cititorlu va li pronuntsã cum va el. Mash cãndu autorlu va s-aspunã maxus, cã t-lu lipseashti si s-avdã ca sonlu grãtsescu « theta », atumtsea, zboarãli di ma nsus va li ngrãpsim cathi, thimelj, pirmith, etc. Ma avem shi exceptsii. Tu ndauã zboarã, litira compusã th, cari normal s-pronuntsã ca sonlu grãtsescu « theta », s-avdi ca dauãli sonuri t-h pronuntsati ahoryea; ashi bunãoarã, zboarãli bathava, fitheauã (ayitã tinirã) shi alithea s-pronuntsã bat-ha-va, fit-hea-uã shi a-lit-hea (i a-lithhea); tu treili zboarã di ma nsus, th-lu nu s-pronuntsã « theta ». Litira compusã ts va s-avdã ca tu zboarãli tsiva, frats, tsinã. Avem sh-aoa unã exceptsie ca zborlu Ghetsimani iu ts-lu lipseashti si s-avdã ca dauã litiri pronuntsati ahoryea, t-s, va dzãcã, zborlu s-pronuntsã Ghet-si-ma-ni; nu s-pronuntsã Ghe-tsi-mani. Aestu zbor va-l tsãnem ca unã exceptsie. Ahãrzeashti s-aspunem aoa shi zboarãli bitsi, girimitsi, hiritsi, mirimitsi shi numãtsi (tsi yin di la verbili bitsescu/bitisescu, girimitsescu/girimitisescu, hiritsescu/hiritisescu, mirimitsescu/mirimitisescu shi numãtsescu/numãtisescu) cari pot si s-pronuntsã shi (i) bi-tsi, gi-rimi-tsi, hi-ri-tsi, mi-ri-mi-tsi shi nu-mã-tsi; ma pot si s-pronuntsã shi (ii) bit-si, gi-ri-mit-si, hi-rit-si, mi-ri-mit-si shi nu-mãt-si shi bit-si; shi, cu forma-atsea lungã di (iii) bi-ti-si, gi-ri-mi-ti-si, hi-ri-tisi, mi-ri-mi-ti-si shi nu-mã-ti-si. Aesti zboarã va li ngrãpsim bitsi/bitisi, girimitsi/ girimitisi, hiritsi/hiritisi, mirimitsi/mirimitisi shi numãtsi/numãtisi sh-va s-alãsãm cititorlu s-li pronuntsã ashi cum va s-va el! Litira x, ari dauã sonuri. Poati si s-avdã: (i) cs, ca tu zboarãli axescu, alãxescu, xeani, etc. icã (ii) gz, ca tu zboarãli exemplu, existu, etc. Tu cãrtsãli-a editurãljei va li ngrãpsim di ma multili ori cu x; mash cãtivãrãoarã, cãndu nu shtim cum s-fãtsem (cã scriarea-a zborlui nu easti astãsitã ninga, shi aspusã tu dictsiunar), va li scriem

icã cu cs icã cu gz. Litira y ari trei sonuri: (i) ari prota sonlu grãtsescu « ghamma », tu zboarãli armãneshti, cãndu s-aflã nãintea-a vocalilor e shi i; shi (ii) di multi ori, tu ndauã grai armãneshti, litira y poati si s-avdã sh-ca semivocala i. Ashi avem, ca exemplu, zboarãli: yin, yis, yinghits, yermu, mãyistrã, etc. iu litira y s-pronuntsã ca sonlu grãtsescu « ghamma » sh-cari tu ndauã grai armãneshti s-pronuntsã shi ca sonlu latinescu i ca: in, is, inghits, ermu, mãistrã, etc. (iii) Tu numili icã zboarãli xeani, ca York, Young, Yale, Peyfuss, bunãoarã, s-avdi ca vocala icã semivocala i, va dzãcã, zboarãli xeani di ma nsus va si s-pronuntsã: Iorc, Iong, Ieil, Paifus, etc. Aproapea tuts armãnjlji cari scriu armãneashti cu un alfabet fãrã seamni diacrititsi (afoarã di litira ã), u fac cu-alfabetlu di ma nsus. Ma avem sh-altsã armãnj trã cari sonlu grãtsescu ghamma shi scrii totna y, sh-cãndu s-aflã dinintea-a sonlui i icã a sonlui e (cãndu lu scriem sh-noi y), sh-cãndu s-aflã nãintea-a unui altu son (cãndu noi lu scriem g, icã gh). LECTSIILI 2 shi 3 – SCRIAREA-A LITIRÃLJEI A Litira a poati s-aibã, cãndu easti scriatã, ma multi sonuri: (i) poati s-aibã un son-timelj, ascur, di vocalã a; (ii) poati si s-avdã muljat, ca vocalã, deadun cu unã semivocalã e/i ãn fatsã cari nu sã ngrãpseashti, va dzãcã, un son tsi si scrii a, ma s-avdi ca diftongul ea/ia; (iii) poati si s-avdã, ca vocalã, deadun cu unã semivocalã o/u ãn fatsã cari nu sã ngrãpseashti, va dzãcã, un son tsi si scrii a, ma s-avdi ca diftongul oa/ua; shi (iv) poati s-aibã niscãntiori sh-un son mut, va dzãcã, s-nu s-avdã dip. Sonlu 1 di Timelj: Vocala Ascurã a (cãndu s-avdi a, NU s-avdi ca diftongul ia/ea, oa/ua) Vocala a, cãndu ari sonlu-timelj, poati si s-avdã: (i) Singurã (va dzãcã, nu-ari ningã ea, tu idyea silabã, nitsiunã semivocalã) ca, bunãoarã, vocala a tu zboarãli: a-bur, a-cats, ba-na, cal, sa-ri, etc. Nu-avem prublemi, tu scriari, cu-aesti zboarã. (ii) Deadun cu unã i dauã semivocali, tu idyea silabã, sh-ligatã di eali tu un diftongu icã triftongu ea/ia, oa/ua, ai, au, eai/iai, eau/iau, oai/uai, eoa/ioa/iua shi oau/uau (vocalã a, semivocali e/i/o/u), ca bunãoarã, tu zboarãli: ear-bã, ha-ra-ua, iar-nã, loai, moa-ri, mu-reai, oa-rã, tsea-rã, vi-deai, etc. Necã aoa nu-avem prublemi cu scriarea-a vocalãljei a, ma putem s-avem prublemi, cu scriarea-a semivocalilor dit diftongu icã triftongu, e/i/o/u. Notã – Bãgats oarã cã gruplu di litiri oai nu easti automat triftongu. Bunãoarã, gruplu: (i) poati s-hibã un triftongu oai, cã treili litiri, o, a shi i, suntu tu idyea silabã, ca tu zborlu loai; shi (ii) poati s-hibã un diftongu oa cu unã vocala i cari s-aflã tu unã altã silabã, ca tu zboarãli oa-i icã ploa-i. Regulã – (1) Diftongul shi triftondzãlj: (i) ea/ia, eai/iai shi eau/iau (vocalã a, semivocali e/i/u) lipsescu scriari, ãn general, cu e, nu cu i; (ii) oa/ua shi oai/uai (vocalã a, semivocali i/o/u) lipsescu scriari, ãn general, cu o, nu cu u; shi (iii) eoa/ioa/iua (vocalã a, semivocali e/i/o/u) lipseashti scriari, ãn general cu o nu cu u. Exceptsiili pot s-u facã mash (i) ndauã zboarã tsi traditsiunal si scriu cu ia, ua shi iua, nu cu ea, oa shi ioa, shi eali va hibã aspusi tu un dictsiunar (niscriat ninga), (ii) formili articulati a zboarãlor fiminini cari bitisescu, la singular, cu diftongul uã shi (iii) diftondzãlj shi triftondzãlj compush (faptsã dit alichirea-a ma multor zboarã). (2) Imperfectul a verbilor, persoana a treia plural, lipseashti scriari shi pronuntsari, dupã cum easti zborlu: (i) cu sufixul adrat di vocala a, nu diftongul au; icã (i) cu sufixul adrat di diftongul ea, nu triftongul eau. Tra s-videm ma ghini cum s-aplicã (lucreadzã) regula di ma nsus va dãm ãndauã exempli (paradigmi). (1) Ãn general, cãndu au diftongul ea/ia icã triftondzãlj eai/iai shi eau/iau (vocalã a, semivocali e/i/u) zboarãli lipsescu scriari cu ea, nu cu ia. Ashi, bunãoarã, avem zboarãli cari lipsescu totna scriari: a-li-dzeai, a-ma-rea, a-meas-tic, a-veai, (elj) bea, (mini) beau, ceai (la neutru, tsi s-avdi cu un u-shcurtu la coadã tsi nu sã ngrãpseashti, cã la fiminin easti cea-i/cea-e), cheai-me-ti, du-tseai/du-tseam, ea-ra (ea-rá, verbul, nu iá-ra, adverbul), ea-si, eas-ti, hir-beai, ma-ea, ma-ea-uã, mea-sã, meash-ti, sea-tea, trã-dzea/trã-dzeai,

nja- . scriati ahoryea ma ligati cu unã cratimã. chiai-me-ti. iu-ai (s-ti duts). ai-bã. etc. ha-uã. lipsescu scriari ca tu expresiili: mi-a(darã). etc. etc. (4) Zboarãli. etc. pai-to-ni. nias-tes. arã-njoa-sã. Bãgats oarã cã aesti zboarã pot si s-avdã sh-cu i-lu tu unã altã silabã ca: ni-a-drat. oai/uai. nu si scrii ca iá-ra. da-ua/doa-ua. etc. a-vea. pã-tlja-ua. verbul. oa-rã. gioacã. grea-uã. oa-rã. semivocali i/u). (ii) Substantivi fiminini cari bitisescu. oa. stai. Videm armãnj tsi li scriu aesti zboarã. au. pua-rtã. etc. pliciua-sã. Eali lipsescu scriari ca tu expresiili: (cãtsã)lu-a(tsel). shi-cã-giua-nji. etc. (a) tre-ia. ea-si. muar-ti. di multi ori. ia-ra (ea-rá. ca zboarãli: a-ra-ua/a-roa-ua. mua-rã. ma nsus. (elj) bia. neas-tes. dau. plu-iua-sã. eau/iau. stea-ua. dai. near-su. hir-biai. iu o-ai (s-ti duts). a-ma-ria. cioa-rã. Ashi avem aspusã. ashi cum nu lipsescu vãrnãoarã scriari ca: a-ua/a-ua-tsi. ni-guai-dã. iar-nã. sã-nã-toa-sã. zboarãli tsi au diftongul oa/ua shi triftondzãlj ioa/iua. az-buai-rã. Vidzum lumi tsi li scrii. a-veau. iu-au (sducã). lipsescu scriari shi pronuntsari ca: (elj/eali) a-li-dzea. nea-uã. tse-ai (s-fats). ma-ia. Notã – Avem vidzutã. grea-ua. cura-uã. di ma multi ori. shi-cã-gioa-nji. te-au (bãgatã). mua-gir (iu ua easti. ciua-rã. poati si s-aflã shi tu diftondzãlj ai shi au (vocalã a. ma-ia. au forma articulatã cari lipseashti scriari cu ua. pa-ra-luai. adverbul. ua-rã. adverbul). gioa-nã. di la imperfectul a verbilor. cã s-fatsi alath la scriarea-a zboarãlor: a-oa/a-oa-tsi. Ashi avem zboarã tsi lipsescu scriari ca: a-di-ljoa-sã. (3) Vocala a. (iii) Zboarã compusi dit prifixul nigativ ni tsi s-aflã nãintea-a unui altu zbor tsi nchiseashti cu a – shi si scrii deadun cu el – zboarã ca: nia-drat. semivocali i/o/u) lipsescu scriari cu oa. etc. hir-biai. etc. Zboarãli di ma nsus nu lipsescu vãrãoarã scriari cu ua: a-ua/a-ua-tsi. io-au (sducã). du-tsiai/du-tsiam. da-uã/doa-uã. (iii) Diftongu icã triftongu (cãtivãroarã silabi cu unã vocalã a shi trei semivocali) tsi s-amintã dit sonuri tsi yin dit dauã zboarã cari s-avdu deadun ca un singur zbor. du-tsea. ioai/iuai. nj shi sh). sã-nã-tua-sã. (ii) Diftongu icã triftongu (cãtivãroarã shi silabi cu unã vocalã a shi trei semivocali) tsi s-amintã dit sonuri tsi yin dit dauã zboarã cari s-avdu deadun ca un singur zbor. mu-lja-ri. ma-ea. pronuntsat sh-dispãrtsãt tu dauã silabi ca: mu-a-be-ti. verbul ea-ra (cu actsentul pi silaba ra) shi adverbul ia-ra (cu actsentul pi silaba ia). etc. ias-ti. ca zboarãli: a-oa/a-oa-tsi. nu si scrii ca ea-rá. ni-as-tes. na-uã/noa-uã. Aesti zboarã nu lipsescu scriari shi pronuntsari ca: (elj/eali) a-li-dzeau. nea-ua. hir-beau. cu-ra-ua. etc. tai-fã. naua/noa-ua. ci-ciua-ri. pli-cioa-sã. Exceptsii – (i) Avem zboarã tsi traditsiunal lipsescu scriari cu ua ca: mua-be-ti. jgljoa-tã. pua-rtã. ioa/eoa. Aesti zboarã suntu scriati ahoryea ma ligati cu unã cratimã. poa-rtã. ci-cioa-ri. ha-ra-uã. mia-sã. miash-ti. mai-mun. stea-uã. pa-ra-loai. cioa-ric. io-ai (s-ti duts). (a) treea. ti-au (bãgatã). vrea. hir-beai. bi-du-cljoa-sã. ljau. etc. trã-dzeau. loai. giua-cã. hir-bea. mus-tã-ciua-rã. etc. ioau/iuau (semivocalã e/i tsi s-avdi ma nu si scrii cãndu yini dupã litirli compusi lj. luai. du-tseau. etc. giuanã. ai. ashi cum nu lipsescu vãrnãoarã scriari ca: ia-ra (cãndu easti verbu). pã-tlja-uã. ljai. a-go-nja. oau/uau poati si s-pronuntsã ca sonlu ea/ia. s-fatsi alath la scriarea-a zboarãlor: ea-ra (verbul). moa-rã. plu-ioa-sã. nu cu ua. ia-si. (2) Ãn general. ciai (neutru). Ashi avem zboarãli: a-flai. ca-fi-giua-nji. poa-rtã. ciua-li. nu lipsescu scriari: ea-ra (iá-ra. Exceptsii – (i) Zboarã tsi traditsiunal lipsescu scriari cu ia ca: ia-ra (iá-ra.). di multi ori. Nota 1 – Cãtivãrãoarã. au. a-oal-tadz/a-oaltari/a-oar-tari. luai. cioa-li. ha-ra-ua. etc. etc. loarã. fu-ljoa-ri. pa-ra-luai. etc. li-shoa-rã. etc. ua-rã. la singular. trã-dzia/trã-dziai. mus-tã-cioa-rã. verbul). as-cã-pai. lu-crã-toa-ri. a-mias-tic. pa-raloai. nu lipsescu scriari ca: (cãtsã)lo-a(tsel). nu lipsescu scriari ca: me-a(darã). ha-ua. ias-ti. loai. a-ual-tadz/a-ual-tari/a-uartari. etc. niar-su. lua-rã. lu-crã-tua-ri. zai-re. oai/uai shi oau/uau (vocalã a. ear-nã. eai/iai. ni-goai-dã. etc. a-lã-sai. (iu) u-ai (s-ti duts). mu-a-gir). Aesti zboarã nu lipsescu scriari: moa-be-ti. cu diftongul uã. stau. Aoa putem s-bãgãm shi zboarãli iu traditsia u caftã ca un zbor s-aibã unã noimã cãndu easti scriat cu ea shi altã noimã cãndu easti scriat cu ia. tsi-ai (s-fats). ciua-min. sonlu a. ciua-ric. moar-ti. cioa-min. (mini) biau. Notã – Bãgats oarã cã. az-boai-rã. coa-sã. ia-si. adverbul). trã-dzea. (cã formili lor niarticulati suntu: a-ra-uã/a-roa-uã. etc. vriari/vriai. persoana a treia plural. lua-rã. sia-tia. hai-man-li-i. etc. ai-di. nu lipsescu scriari ca: neadrat. vreau. grai-lu. cua-sã. Aesti zboarã nu lipsescu vãrnãoarã scriari ca: a-li-dziai. etc. easti. a-viai. loa-rã. etc. ca-fi-gioa-nji. lai-lji. moa-gir. protlu tsi bitiseashti cu i shandoilu tsi nchiseashti cu a.vrea-ri/vreai. Ea nu-adutsi vãrnã prublemã tu scriari. ma-ia-uã. ni-ar-su. protlu tsi bitiseashti cu u shandoilu tsi nchiseashti cu a. fãn-tã-njoa-rã.

ma NU si scrii. scãn-tiljeoa-sã. nu cu ea/ia: a-rã-chi-a. semivocala e/i nu sã ngrãpseashti. shcljeoa-pã. Ashi avem zboarã ca: dauã-li/doauã-li/doauã-lor. lipsescu totna scriari cu a. ciu-di-ea. bunãoarã: (1) Zboarãli tsi au sonlu ea/ia tsi yini dupã vocala i (tsi s-aflã tu silaba di nãinti) ca zboarãli di ma nghios (substantivi fiminini articulati. bi-du-cljeoa-sã. tã-ljoa-sã. pri. nu ea. stri. shiai-tan. scriu. nja-tã. ci-shi-es-cu. scri-eam/scri-ea-tã/scri-ea-ri. Bãgats oarã cã arãdãtsina-a unui verbu ca: nclji-edz. mur-dã-ri-ea. nu cu ea. scri-am/scri-a-tã/scri-a-ri. jgljioa-tã. ljeau. li-sheoa-rã. di-cu-njar. a-rã-njeoa-sã. a partitsipiului tricut (-eatã). Regulã – Diftongul ea/ia (vocalã a. Nota 3 – Cãtivãroarã diftongul au shi triftongul oau si scriu ca triftongul auã. etc. yin dupã unã vocalã e/i shi sh-u cher semivocala e/i cu cari s-avdu. ir-nji-a. Putea si scrii ca diftongu – sh-avem scriitori armãnj cari lu scriu diftongul ãntreg – ma traditsia u caftã. Atumtsea. cljash-ti/cljash-te. fãn-tã-njioa-rã. coa-ja. ci-shi-ash-ti/ci-shi-am/cishi-a-ri. nã-vaiu. njia-ri. sheoa-ric. a-vli-ea. nauã-li/noauã-li/noauã-lor. etc. ljiai. lj shi sh) pot si s-aflã (i) tu idyiul zbor. cã-pu-lja. raiu. etc. oauã. a-rã-nja. a infinitivlui (-eari). oa-uã-li/oa-uã-lor. scãn-ti-ljioa-sã. tsi suntu formili articulati di la zboarã ca: dauã. ti-nji-a. scãn-ti-ljoa-sã. bu-geai. shi-ac. cãr-vea-lja. (ii) dupã consoana j (inclusiv litirili compusi lj shi nj). lj. rai. li-shioa-rã. Zboarãli di ma nsus nu lipsescu scriari vãrnãoarã cu semivocala i ca: a-di-ljioa-sã. nj. diftongul ai poati si s-pronuntsã ca un triftongu aiu (vocalã a. mu-ljia-ri. shi (iii) dupã litira compusã sh: lipseashti scriari a. dirivati di verbi). i ca unã silabã cu patru vocali shi semivocali. nu-ti-a. icã (iii) dupã litira compusã sh. a-vli-a. su-mu-lai. i-li-chi-ea. zboarãli tsi au sonlu ea/ia tsi yini (i) dupã vocala i. cu tuti cã s-avdi ashi. a-go-njea. etc. etc. ci-shi-eash-ti/ci-shi-eam/ci-shi-ea-ri. bu-du-vai.). shti-am/shti-a-ri. adverbi. dirivati di verbi). bu-ja-nã. Maiu. mu-ljea-ri. adverbi. ljeai. i-ti-a. Dupã regula di ma nsus. Ma-ri-ea. bu-geaiu. ti-hi-laiu. Eali nu vor scriari necã cu semivocala e: a-di-ljeoa-sã. a-rãnjioa-sã. lipsescu scriari cu a. semivocalã e/i) cari yini: (i) dupã unã vocalã i (tsi s-aflã tu silaba di nãinti). plaiu. aestu a s-avdi a. etc. dis-pu-lja-ri/dis-pu-lja-re. (a) nji-ea. a-tsi-a. cu-raiu. shiai-dzãts. shi u tsi nu si scrii). bi-lja-uã. sheai-tan. fu-ljioa-ri. dupã regula-a noastrã di ma nsus. cari nu si scriu vãrnãoarã nji-ai/nji-au. shioa-ric. etc. nu-ti-ea. na-uã-li/ noa-uã-li/noa-uã-lor. ma tu multi limbi sã ngrãpseashti Ma-ri-a. Ma-ri-a. shcljoa-pã. ciu-di-a. lai. graiu. etc. dur-njam. ti-hi-lai. shai-tan. semivocali i tsi si scrii. tã-ljioa-sã. shi-eac. du-nja-uã. tã-ljeoa-sã. nclji-am/nclji-a-tã/nclji-a-ri. i-ti-ea. laiu. clja-i/clja-e. . mi-li-ea. Sonlu 2: Vocala Muljatã a (cãndu s-avdi. Exceptsie u fac zboarãli compusi di un prifixu ca: ni. shoa-ric. adgectivi. tã-ljai. (zboarã tsi pot si s-avdã sh-cu trei silabi ca: da-uã-li/ doa-uã-li/doa-uã-lor. shai-dzãts. substantivili shi adgectivili masculini i neutri tsi bitisescu cu triftongul aiu (semivocali i shi u) vor scriari cu diftongul ai ca: a-mi-ra-lai/mi-ra-lai. etc. njia-tã. fu-ljeoa-ri. plai. ti-nji-ea. sheai-dzãts.ri. mur-dã-ri-a. njea-tã. njea-ri. tã-ljiai. Nota 2 – Cãtivãrãoarã. jgljeoa-tã. etc. zborlu Maria s-avdi Ma-ri-ea. (a) nji-a. nclji-eam/nclji-ea-tã/nclji-eari. ljiau. oauã iu semivocala ã easti mutã. j. cãndu dauãli zboarã suntu ligati cu unã cratimã. lji-ai/lji-u-ai/lji-u-au. Aesti litiri (i. lipsescu totna scriari cu a. shi un zbor tsi nchiseashti cu a. lj-ai/lj-uai/lj-u-au (datã cartea). tã-ljeai. ta si sã scrii mash a. a-yi-nja. bi-du-cljioa-sã. i-li-chi-a. bu-du-vaiu. Ma-chi-du-ni-a. ca zboarãli di ma nghios (substantivi fiminini articulati. etc. cu-rai. shtiu. ir-nji-ea. grai. etc. Idyiul lucru lu-aflãm sh-tu zboarã compusi tsi si scriu ca tu expresiili: nj-ai/nj-au (faptã). Aesti zboarã nu lipsescu vãrnãoarã scriari: a-mi-ra-laiu/mi-ra-laiu. fãn-tã-njeoa-rã. a-tsi-ea. oauã-li/oauã-lor. etc. shtieam/shti-ea-ri. etc. Bunãoarã. a-go-njia. Mai. nauã. (2) Zboarãli tsi au sonlu ea/ia tsi yini dupã litira simplã j icã litirili compusi lj shi nj. a-ru-jam. ca diftongul ea/ia) Avem zboarã iu diftongul ea/ia si scrii mash a. mi-li-a. adgectivi. icã (ii) tu bitisita-a zborlui di nãinti. nu cu ea/ia: a-go-nja. shcljioa-pã. Ashi avem. nj. Eali nu lipsescu vãrnãoarã scriari ca: a-rã-chi-ea. (ii) dupã consoanili (simpli i compusi) j. poati sbitiseascã cãtivãrnãoarã cu vocala e/i. su-mu-laiu. nã-vai. diftongul nu lipseashti scriari ea/ia. sufixili a imperfectului (-eam/-eai/-ea/-eam/-eats/-ea). tu limba-a noastrã sh-tu multi alti limbi. etc. Bunãoarã. Ma-chi-duni-ea.

pea-ja. pricum sh-la alti zboarã ca: A-dri-an. strea-ush. ca zboarãli di ma nghios (substantivi fiminini articulati. va-ri-an-tã. Aesti silabi lipsescu scriari « sh-a ». nu lipsescu scriari « shi-a ». sha-in. sha-mi-i. njeari/njea-re. yin dupã litira compusã sh. shap-ti. etc. a partitsipiului tricut shi a infinitivlui. vocala a s-pronuntsã ca sonlu-timelj a shi nu ca diftongul ea/ia. etc. comer-tsi-eal. mu-ljari/mu-lja-re. coa-jea. mpi-rusham/mpi-ru-sha-tã/mpi-ru-sha-ri. zborlu lipsea scriari giugea! . cã-pu-ljea. gljeatsã. glo-ri-i/glo-ri-e. adverbi. di-a-lec-tu. veacljea. Bãgats sh-aoa oarã cã arãdãtsina-a unui verbu ca: cir-shes-cu. ni-a-mis-ti-cat. moa-sha. shai-tan. shar-pi. a-yi-njea. (4) Un zbor tsi bitiseashti cu unã semivocalã i. a infinitivlui (-eari). dupã regula-a noastrã di ma nsus. mã-nu-sha. trã cari formili articulati lipsescu scriari: a-ten-tsi-a. shal-vari. spri. etc. a-ru-jeam. bu-jea-nã. glja-mi/glja-me. fi-lo-lo-yi-i/fi-lo-lo-yie. fi-lo-lo-yi-a. bi-ljea-uã. ni-a-vea-ri. adgectivi. lu-jar. semivocala i s-fatsi unã singurã silabã cu vocala a tra s-da diftongul i-a (tu-unã singurã silabã. prea-cljea. shi sh-u cher semivocala e/i cu cari s-avdu. stri-a-ush (strãaush). sheal-vari. ma (ii) poati shi sh-lu-alãxeascã sonlu tu-atsel a diftongului ea/ia. Bunãoarã. du-njea-uã. com-bi-na-tsi-i/com-bi-na-tsi-e. mpi-ru-shedz. sheap-ti. etc. sha-ca-i. shi nj. un-glja. ljea-nu-rã. Nota 2 – Zborlu giugia (tsi va dzãcã shcurtabac). cu litira compusã sh. avem silabili cu pripozitsia shi tu »sh-a lui » shi cu pronumili shi tu « shas »(punã). ja-li/ja-le. etc. Cãndu si scrii. vocala i dit bitisitã s-transformã tu semivocalã i cari nu si scrii. stri shi (ii) un zbor di bazã tsi nchiseashti cu a. dupã regula-a noastrã di ma nsus. a-ten-tsi-a. shea-ca-i. gljea-mi/gljea-me. co-pi-am. cir-sham. nea-vea-ri. Bãgats oarã cã. etc. lam-njea. cu litira simplã j. poati si s-leagã (cu unã cratimã) di un altu zbor tsi yini dupã el sh-cari nchiseashti cu vocala a. etc. Aesti zboarã nu lipsescu vãrãoarã scriari cu ea/ia ca: cã-mea-shea. sufixili a imperfectului (-eam/-eai/-ea/-eam/-eats/ea). Tu fraza: « nj-arãdi mushat. urea-clja. cã-tu-sha. (3) Zboarãli tsi au sonlu ea/ia tsi yini dupã litira compusã sh. a partitsipiului tricut (-eatã). or-njea. jar. vea-clja. mãr-sha. va-ri-eam. njea-lã. shea-in. lipsescu totna scriari cu a. vocala a: (i) poati si sh-lu tsãnã sonlu di bazã a. ni-ea-vea-ri. poati sbitiseascã nãintea imperfectului. shear-pi. shi s-citeashti. di-cunjear. ari trei silabi. etc. a-rã-njea. etc. nu dauã!) cu pronuntsarea ea/ia a lui. mãr-shea. (5) Tu zboarãli cari pot s-hibã lugursiti ca zboarã compusi di (i) prifixurli ni. njea-tã. Aesti zboarã nu lipsescu vãrãoarã scriari cu ea/ia ca: a-go-njea. or-nja. pea-jea. cirsheam. u-rea-cljea. pãr-ja-lã. shi sh-u cher semivocala e/i cu cari s-avdu. dur-njeam. a njia) shi lji (ãlj. cã-tu-shea. Bunãoarã. gu-sha. mu-shat. stra-ja. un-gljea. giu-gí-ea (actsentul pi silaba dit mesi gi). gãr-gã-ljean. di-ea-lec-tu. fa-shea. Bãgats sh-aoa oarã cã arãdãtsina-a unui verbu ca: a-ru-jes-cu. stri-ea-ush. nja-ri/nja-re. glja-tsã. dis-pu-ljea-ri/dis-pu-ljea-re. a lui/ljei) shi monosilaba shi (pronumi icã pripozitsie) s-leagã di zboarãli tsi yin dupã eali. ni-shea-ni. sha-di. ni-sha-ni. Aesti zboarã di ma nsus nu lipsescu scriari vãrnãoarã: A-dri-ean. co-pi-eam. a infinitivlui (-eari). va-ri-am. Iarã tu fraza: « cãndu-lj vinji sh-a lui arada tra si shaspunã tsi mindueashti ». icã cu litirili compusi lj. mu-sheat. lj shi nj. com-bi-na-tsi-a. a partitsipiului tricut (-eatã). glo-ri-a. etc. Nota 1 – Aestã regulã lipseashti ufilisiri shi la tuti neologhismili di idyea soi ca. pi-ru-sha-nã. Ma cãndu semivocala i nu si scrii. u-sha. nea-mis-ti-cat. cãr-vea-ljea. etc. cã nu s-pronuntsã ni-earsu. cljea-i/cljea-e. fa-sha. ci-nu-shea. dirivati di verbi). mu-ljea-ri/mu-ljea-re. shea-di. spri-a-lin-gu. sha-uã. shea-mi-i. jea-li/jea-le. Atumtsea. di-ea-log. stra-jea. cu tuti cã putem s-li videm pronuntsati sh-ca: near-su. sufixili a imperfectului (-eam/eai/-ea/-eam/-eats/-ea). shea-uã. hi-lja. prea-clja. lja-nu-rã. a partitsipiului tricut shi a infinitivlui. glo-ri-a. spri-ea-lin-gu. mã-nu-shea. cljeash-ti/cljeash-te. nja-tã. dia-log. pi-ru-shea-nã. com-bi-na-tsi-a. etc. sprea-lin-gu. etc. ni-ea-mis-ti-cat. moa-shea. pãr-jea-lã. va-ri-ean-tã. sheai-tan. dor-mu. hi-ljea. ci-nu-sha. etc. lam-nja. poati sbitiseascã nãintea imperfectului. lu-jear. silabi tsi nu lipsescu scriari: « nji-a »(rãdi) shi « s-lji-as »(pun). etc. jear.gãr-gã-ljan. gu-shea. u-shea. bunãoarã. nu cu ea/ia: cãmea-sha. mpi-ru-sheam/mpi-ru-shea-tã/mpiru-shea-ri. Atumtsea. substantivili fiminini: a-ten-tsi-i/a-ten-tsi-e. lipseashti scriari: ni-arsu. cu tuti cã nu si scrii. ca s-mi facã s-lj-aspun tsi minduescu » avem silabili tsi lipsescu scriari: « nj-a »(rãdi) shi « s-lj-as »(pun) iu a s-pronuntsã ea/ia. ma s-eara cu dauã silabi. dis-polj. co-mer-tsi-al. yin dupã litirili j. fi-lolo-yi-a. cãndu pronumili nji (ãnj. nja-lã.

tsãni di regula faptã. mi-du-ua/mã-du-ua. Nota 4 -Verbul aruedz (tsi yini di la zborlu aroauã sh-va dzãcã « molj cu-aroauã » icã « fac s-cadã aroaua pri »). u-ats. . cu-uã. u-ari/u-át (shi derivatili u-a-tã. dzu-ã. Di-aestã itie. ca un singur zbor. cã s-avdu deadun. shi ve-du-ua. ca bunãoarã. Regulã – (1) Zboarãli tsi ahiursescu cu sonurli an/n shi am/m (cari. tsi va dzãcã « fac oauã ». tu zburãrea di-aradã. u-ari/uát. s-pronuntsã ca diftongul oa/ua. ma. cã easti ghini s-fãtsem regula ashi cum u-aspusim ma nsus. cãndu protlu zbor easti (i) unã monosilabã ca: la. Nu vrem necã s-dzãtsem cã altsã au ndriptati. u-ua-ti). shi (ii) autorlu va s-aspunã maxus cã a easti unã vocalã tsi lipseashti pronuntsari. a-ru-a-ri. sh-andoilu zbor easti un zbor tsi nchiseashti cu a. lipsescu scriari cu a. Sonlu 4: Vocala Mutã a (tsi NU s-avdi) Avem dauã turlii di son a-mut: (i) unã vocalã a tsi normal poati si sã ngrãpseascã. ca. yini di la substantivlu ou. mai-mu-ua. nu s-avdi. partitsiplu tricut a-ru-a-tã shi infinitivlu. ari imperfectul a-ru-am. mi-du-a/mã-du-a. cãndu s-avdu deadun. mi-du-ua/mã-du-ua. Nota 2 – Protili shasi zboarã suntu formili articulati a substantivilor fiminini tsi bitisescu (la forma-a lor niarticulatã) cu unã vocalã ã tsi s-avdi uã sh-tsi yini dupã unã vocalã u. chirut tora. lipsescu scriari fãrã a shi fãrã ca si s-leagã (cu unã cratimã) di zborlu din fatsã. ndoi scriitori armãnj urmeadzã regula generalã shi shasili zboarã di ma nsus suntu scriati. va. Tsi easti ndreptu sh-tsi easti strãmbu. Nota 3 -Tu protili shasi zboarã. ma nu s-avdi. diftongul ua va si ngrãpsea ntreg. a-ru-ai. Aoa litira a s-pronuntsã cu sonlu a ljei di bazã. di sibepea cã easti ligatã di unã altã vocalã a. cãndu nu savdu deadun. di itia cã di multi ori. ve-du-ua. ca un singur zbor. shi (ii) au-ua. etc. dzu-a. bunãoarã. shi un altu zbor tsi yini dupã el shi nchiseashti cu a (inclusiv particula-a genitivlui. mai-mu-ã. Ma sbitisea cu unã altã vocalã ca. Regulã – Shapti zboarã articulati. Unã exceptsie poati si s-facã cãndu: (i) zborlu s-aflã dupã unã consoanã icã tu nchisita di frazã. fãrã shibã ligati cu unã cratimã. Ma. necã si s-avdã. cu-ua. trã cari litira a poati s-hibã pronuntsatã. sh-atumtsea cãndu suntu ligati cu unã cratimã. dzu-ua.Sonlu 3: Vocala a tsi s-avdi (ma nu si scrii) ca diftongul oa/ua (semivocalã o/u) Vocala a poati si s-pronuntsã (tu idyea silabã) cu unã semivocalã o/u dininti. di multi ori. cum nu lipsescu scriari dupã regulili di Bituli: (i) a-u-uã. ha-ra-ua. ma ghini dzãs. stea-ua. Nu vrem s-dzãtsem cã noi avem ndriptati. shi (ii) un vocalã a tsi easti scriatã totna. litira a tsi s-avdi ua. ma. trã standardizarea-a scriariljei. iu sonlu oa/ua yini dupã unã vocalã u. shi (ii) lipsescu scriari ntredz ca dauã zboarã ligati cu unã cratimã. Mini aveam pripusã Bituli ca sã scriem zboarãli cu ua. pot si s-avdã shcu ãn/ãm tu ahiursitã). n-aduchim tuts Bituli. tsi s-avdi shcurtu ma nu si scrii. yini dupã unã silabã tsi bitiseashti cu u. mi-du-uã/mã-du-uã shi ve-du-uã cãndu suntu niarticulati. u-uari/u-uát (u-uatã. nea-ua. Nota 1 – Bãgats oarã cã shaptili zboarã dit regula di ma nsus s-avdu cu oa/ua ma nu lipsescu scriari ca: au-ua. nu cu a. dzu-uã. zboarãli: au-a. a. sh-di itii tsi nu li-aspunem aoa. cu-ã. u-a-ti). Ãn particular. shi nu s-pronuntsã oa/ua. ma poati shi s-nu hibã pronuntsatã. mi-du-ã/mã-du-ã shi ve-du-ã. a/al/ali) (i) lipsescu scriari ntredz ca dauã zboarã ahoryea fãrã s-hibã ligati cu unã cratimã. cu cari s-avdi pronuntsatã deadun. tu unã puizii iu ritmul a versului u caftã. mai-mu-a. s-lo apofasea Bituli ca vocala a s-nu si scrii. ve-du-a. (2) Un zbor tsi bitiseashti cu a. Aesti dauã turlii li-aspunem tu regula di ma nghios. mai-mu-ua. va dzãcã. tra. dzu-ua. dauãli vocali a lipsescu totna scriari sh-atumtsea cãndu s-avdu ca dauã zboarã ahoryea. vocala a dit zboarãli a-roa-ua. cu-ra-ua. suntu formili articulati a zboarãlor a-u-ã. icã (ii) un prifixu ca: para shi xana. Dauãli vocali a lipsescu totna scriari. di la un verbu. cu-a. cu-ua. cãndu suntu articulati. Zborlu dit soni. cã tu multi grai s-avdi. u-uats. mai-mu-uã. etc.

an-doa-pir. narea-l Cola. an-tsap. casa-li Marie. narearoshi. Aesti expresii nu lipsescu vãrnãoarã scriari: stizma noastrã. Alantu textu easti scriat cum lipseashti. -ndoa-pir. etc. capela-tsea-rosha. ca. capela atsea arosha. Omlu u . Prublema 1 (ndreaptã maxus di noi ca s-aspunã zboarã niscriati ghini) – Dzuua di iarnã iara musheatã. para adar. casa ali Marie. xana-adar. an-grãp-ses-cu. lipsescu scriari ca zboarãli: mbud-yi-ses-cu. ma s-videa ghini shi steaoa-atsea marea. -mbunedz. (ii) necã scriari: ãm-bud-yi-ses-cu. Eali nu lipsescu scriari. Sh-foclu trãdzia s-moarã. Ved aua un om tsi sheadi pi un scamnu sh-vindi ndauã lucri. etc. ndrip-ta-ti. aesti zboarã (i) nu lipsescu scriari: am-bud-yi-ses-cu. Vidzurã sh-un bãrbat-ncãlar. xanaaduc. suntu mash atseali dit aestã lectsii. nyi-li-ces-cu. ãn-chea-dic. u-astãlje cãtushea-atsea laia. Deadirã n cali di-unã pirusheanã cari. capela ljei. an-yi-sedz. nvets. Casa ljei nu eara multu mari. ãn-yi-li-ces-cu. -ncã-nes-cu. ca alantu. ca-alantu. xanaaduc/xanaduc. lipseashti scriari ashi cum easti aspus tu exemplili: (i) casa aestã. m-aratsi.Bunãoarã: (1) Zboarãli polisilabi tsi ahiursescu cu sonurli an/n shi am/m shi normal suntu pronuntsati cu a icã ã tu nchisitã. etc. etc. an-yi-li-ces-cu. nvi-cljedz. Acãtsarã s-facã niheamã moabeti. Nisheani di pulj. Nu para-avdza ghini di-unã ureaclji. xanaadar/xanadar. aspãreatã. an-cã-nes-cu. Ãn cali aflã unã altã muljeari. andrip-ta-ti. casa-estã. cãndu s-avdu deadun. asculta ma multu. ma nu-avea chiro. Cum inshea nafoarã prit ushea-atsea din fatsã. cãndu zboarãli s-avdu ahoryea. va. l-aveari. ãn-dripta-ti. cã iara ca amãnat. s-li ngrãpseascã cum lipseashti shi saflã tsi regulã dit lectsii avem cãlcatã tu scriari. etc. nchisi s-azbuairã. narea-aroshi. capela-atsea-arosha. etc. shi (ii) la-atsel. paraaduc/ paraduc. va-aduts. ma. (4) Cãndu zborlu din fatsã easti (i) unã monosilabã ca: la. nyi-sedz. ca un singur zbor. ãn-tsap. ma aratsi. shi (iii) necã scriari (shi ligari cu unã cratimã di zboarãli di dinintea-a lor). ncã-nes-cu. Maia u durea niheamã gushea sh-tr-atsea zbura ma putsãn. cum tricu praglu di casã. Astarã vrea s-lji miascã oaspitsljiatselj tsi lji-ashtipta sã-lj yinã n vizitã. Arusheatsa-a pirãljei u ncãldza. ningã vatrã. ãn-vets. etc. Lucrul a cititorlui va s-hibã ca s-li aflã aesti zboarã. ca un singur zbor. casa-ali Marie. etc. nchea-dic. shi (ii) casa-aestã. va aduts. -nvets. Gljeatsa din cali s-avea tuchitã. an-vets. ma-aratsi. Aesti expresii nu lipsescu vãrnãoarã scriari: cas-aestã. S-minduia s-ducã n pãzari s-acumpãrã ndauã lucri: pãni. etc. ãn-grãp-ses-cu. (2) Un zbor cari nchiseashti cu vocala a shi yini dupã un altu zbor tsi bitiseashti cu vocala a. ãm-bu-nedz. capela tsea rosha. pi-unã shiauã tsi-aspunea multu veaclji. ãncljisi ghini ushea cu cljeaia shi vidzu cã. ndoapir. icã (ii) un prifixu ca: para. cã nu saveau vidzutã cu moashea di sheapti dzãli. nyi-li-ces-cu. -nyi-sedz. tra. an-vi-cljedz. ngrãp-ses-cu. etc. paraadar/paradar. ca: l-atsel. « Nu para iasti semnu bun » sh-dzãsi ea cu mintia. ãn-cã-nes-cu. -ntsap. Agiumsirã n pãzari. para-adar. -ngrãp-ses-cu. la aveari. shi (ii) stizma-a noastrã. Haraoa eara mari. -nchea-dic. Cãmeashea di pri nãsã. para-aduc. Nchisea s-antunearicã. tu zburãri. xana adar. cãndu s-avdu deadun. Bãgats oarã cã regulili di scriari tsi va cãlcãm. Cum iara di jeali. cãndu. nare-aroshi. shi zborlu di dinãpoi nchiseashti cu vocala a. njeari. Ma lji-angrica si s-ducã n pãzari. v-aduts. soatsã di-a ljei. Vrea s-bagã cafelu s-hiarbã. dauãli zboarã lipsescu scriari ca tu expresiili: (i) la atsel. ãn-doa-pir. para aduc. -nvi-cljedz. mbu-nedz. narea roshi. xana aduc. lj-eara sh-ea lai. ntsap. capela a ljei. dupã regulili a noastri. etc. moashi sh-nãsã. la-aveari. an-chea-dic. ca: -mbud-yi-ses-cu. etc. casa estã. (3) Particula a/al/ali a genitivlui lipseashti scriari ca tu exemplili: (i) stizma a noastrã. Afoarã di exceptsiili aspusi tu regula di ma nsus. purta unã sheamii lai n cap. Ma nu-avea tsi s-facã: lipsea si s-ducã. capela-a ljei. va dãm un textu tu cari va si s-aflã ndauã zboarã scriati maxus cu alathus. Cljiashtili eara ningã nãsã. S-bãshearã. PRUBLEMI Tu cati prublemã di ma nghios. cãndu s-avdu deadun. Dauãli muljeri imnau agonjea. narea-al Cola etc. lãcumi. cãndu particula a/al/ali s-avdi ca un zbor ahoryea. etc. narea aroshi. narea al Cola. Maia shidea n casã. particula savdi alichitã di zborlu din fatsã. ãn-vi-cljedz. etc. cã « ausheaticlu iasti greu ». ãn-yi-sedz. capel-atsea-rosha. S-videa niori pri tser. Tr-atsea sh-aplicã ureacljea-atsea buna cãtrã soatsã. etc. c-alantu. Ma nu vru s-acatsã di jearlu tsi nyilicea pristi cinushea-tsea dit vatrã. cãndu s-avdu ahoryea ca dauã zboarã. am-bu-nedz. xana. cash. -ndrip-ta-ti.

lãcumi. va dzãtsem regulili tsi furã cãlcati. cã nu s-avea vidzutã cu moasha di shapti dzãli. Dauãli muljeri imna agonja. Cuua aspunea sh-ia multu uscatã. Vrea s-bagã cafelu s-hearbã. Cãrvealjea di pãni lji-eara uscatã. Prublema 3 (loatã dit: « Zborlu a Nostru. etc. sh-coaja-a mearilor aspunea multu sufrusitã. Gljatsa din cali s-avea tuchitã.cunushtea ghini moasha. Cljashtili eara ningã nãsã. cartea (scrisoarea) a voastrã dit meslu Shcurtu sh-tora. cripãri shi-anj grei zate Armãnjlji avurã ca baia – nu shtea multu ti ghinets. ma acumpãrã mash ndauã meari. sh-tinjia tsi lji-u purta lu nchidica sã-lji vindã lucri slabi. Tr-atsea sh-aplicã ureaclja-atsea buna cãtrã soatsã. a Europãljei – trã cari cilãstãsim s-hibã patria di deadun sh-ti tutã miletea a noastrã. iu fitrusi armãnamea sh-iu armasi pãnã azã). Ma lji ngrica si s-ducã n pãzari. Ma nu vru s-acatsã vãrã cumatã di jarlu tsi nyilicea pristi cinusha-atsea dit vatrã. Astarã vrea s-lji meascã oaspitslj-atselj tsi lj-ashtipta sã-lj yinã n vizitã. tu textu alãxim scriarea-a sonlui i. ma s-videa ghini shi steaua-atsea marea. Ved aoa un om tsi shadi pi un scamnu sh-vindi ndauã lucri. Deadirã n cali di-unã pirushanã cari. cã « aushaticlu easti greu ». Cã. limba pi cari multi dadi sh-diznjirdarã shi-sh lji-adunarã njitslji-a lor ta s-doarmã tu sãrmãnitsã. Mai 1997. Anlu XIII. S-videa niori pri tser. spuni cã noi armãnjlji ca unã mileti-ahorghea din Balcanj. Nr 2 (50) 1996. u-astãlje cãtusha-atsea laea. soatsã di-a ljei. Limba-armãneascã easti mushuteatsa cu cari nã pirifãnsim tuts noi cari nã u vrem Armãnamea. cã eara ca amãnat. lj-eara sh-ea lai. Cum eara di jali. Ãn cali aflã unã altã muljari. ti anlu 1996. ningã vatrã. padzina 45: (i) u-lu shcurtu dit bitisita-a zboarãlor nu fu scriat di noi. aspãreatã. Nishani di pulj. Shi-aesti earau veclji. Maea u durea niheamã gusha sh-tr-atsea zbura ma putsãn. cljimarea la adunarea (andamasea) di Aminciu. S-minduea s-ducã n pãzari s-acumpãrã ndauã lucri: pãni. moashi sh-nãsã. shi (iii) sonlu ghamma nãintea sonlui r lu scriem g. Anlu 1. avem unã musheatã limbã cari uavem ca yishteari armasã shi vigljeatã di para-para-pãpãnjlji nica dit etili-atseali cari tora s-ved diparti ca tu neguri di dauã njilj di-anj. arãdzli shi strãaushescul portu dit Pindu cari suntu unã scumpã aveari culturalã nu mash a armãnamiljei dit veacljea shmarea provincie romanã « Macedonia » (Ipir. « Nu para easti semnu bun » sh-dzãsi ea cu mintea. « Grailu Armãnescu ». Nu para-avdza ghini di-unã ureaclji. njari. Arushatsa-a pirãljei u ncãldza. Sh-foclu trãdzea s-moarã. limba pi cari multi feati shi gionj sh-lji spusirã « caimadzlji »-a sivdãlui ma shi limba pi cari s-plãmsirã shi s-mirlusirã multsã gionj picurari shi cãrvãnari shi dascalj shi preftsã. tu etsli mintiti shi tu anjlji grei ti-Armãnamea lã dzãtsem cã suntu Apostolj shi Martiri-armãneshtsã. S-bãsharã. DIZLIGAREA-A PRUBLEMILOR Zboarãli tsi nu suntu scriati dupã regulili a noastri va s-hibã sumliniati shi scriati cum lipseashti. . trã cati zbor scriat cu alathus. pi-unã shauã tsi-aspunea multu veaclji. sh-coajea mearilor aspunea multu sufrusitã. Vidzurã sh-un bãrbat ncãlar. Maia nu u-acumpãrã. Li luarã lucrili acumpãrati cu nãsi shi s-turnarã la casa lor. veacljea Macedonie. Omlu u cunushtea ghini moasha. Cãmeasha di pri nãsã. ma. Limba-armãneascã easti-atsea pi cari s-cãntarã njiljli di cãntitsi cari li-avem shi cari li-aflãm shi pit cãrtsãli veclji. nu y cum u-ari faptã autorlu) Loai tu chiro mushatlu calendar a Ligãljei. Cum insha nafoarã prit usha-atsea din fatsã. aveam mari mirachi s-ved nica unãoarã locurili ca dit paradis sh-livenda armãnami di Aminciu tsi ãsh tinjiseashti cu pirifanji limba latineascã. Cãrvealja di pãni lji-eara uscatã. purta unã shamii lai n cap. Maea nu u-acumpãrã. Cua aspunea sh-ia multu uscatã. ncljisi ghini usha cu cljaea shi vidzu cã. cã cititorlu nu-ari ninga nvitsatã aestã regulã shi zboarãli cu i furã scriati cum lipseashti) – Ma musheatã numã zate shi nu s-putea! « Grailu Armãnescu » spuni multi. nchisi s-azboairã. nu easti scriat dupã regula di Bituli. Agiumsirã n pãzari. padzina 1. Acãtsarã s-facã niheamã muabeti. Nchisea sã ntunearicã. cum tricu praglu di casã. Prublema 1 – Dzua di iarnã eara mushatã. cari sh-u deadirã bana ti vruta-lã Armãnami. Cu tuti cã la adunãrli a voastri nu sã zburashti armãneashti. Casa-a ljei nu eara multu mari. ma acumpãrã mash ndauã meari. asculta ma multu. (ii) i-lu shcurtu dupã litira sh scriat di autor. Acã tuti tsi-ai pitricutã suntu angrãpsiti pi unã limbã tsi nu u acãchisescu. Shi-aesti eara veclji. Numir 1. Maea shidea n casã. voi s-vã ifhãrãstãsescu ti vrearea sh-pidimolu a vostru tra s-tsãnets ligãturã frãtseascã cu armãnamea di iutsido. Deapoea. suntu unã mushatã cumatã sh-dit yishtearea a Elladiljei shi dit atsea ma mari. Haraua eara mari. ma nu-avea chiro. sh-tinjiea tsi lji-u purta lu nchidica sã-lji vindã lucri slabi. Li luarã lucrili acumpãrati cu nãsi shi s-turnarã la casa-a lor. cash. Prublema 2 (loatã dit rivista di Skopje. Ma nu-avea tsi s-facã: lipsea si s-ducã. Thesalia.

jali. cãtusha-atsea. zboarãli: « agonjea. coaja mearilor. spuni cã noi armãnjlji ca unã mileti-ahorghea din Balcanj. dzuua » tsi lipsescu scriari: « cua. cãrvealja. « Grailu Armãnescu ». s-videa ». tu zboarã ca: « aua. tu textu alãxim scriarea-a sonlui i. tr-atsea zboarãli: « cljaia. coaja-a mearilor. bãsheari. azbuairã. Anlu XIII. oaspitslj-atselj. Cu tuti cã la adunãrli a voastri nu sã zburashti armãneashti. sh-azã. iu fitrusi armãnamea sh-iu armasi pãnã azã). voi s-vã ifhãrãstãsescu ti vrearea sh-pidimolu a vostru tra s-tsãnets ligãturã frãtseascã cu armãnamea di iutsido. trãdzea ». si ngrãpseashti a. (ii) i-lu shcurtu dupã litira sh scriat di autor. tu etsli mintiti shi tu anjlji grei ti-Armãnamea sh-azã lã dzãtsem cã suntu Apostolj shi Martiri-armãneshtsã. cljeaea. hiarbã. mintea. gushea. laia. nishani. ncljisi. casa-a lor. cãndu yini dupã vocala i. njitslji-a. Mai 1997. lji-ashtipta. lipsescu scriari: « agonja. cartea (scrisoarea) a voastrã dit meslu Shcurtu sh-tora. nu sã ngrãpseashti ea/ia. cljashtili. pirusheanã.(1) Regula dzãtsi ca diftongul ea/ia si ngrãpseascã ea. cãndu easti mut. vigljeatã ». aushatic. meascã. sheauã. Acã tuti tsi-ai pitricutã suntu angrãpsiti pi unã limbã tsi nu u acãchisescu. avem unã mushatã limbã cari uavem ca yishteari armasã shi vigljatã di para-para-pãpãnjlji nica dit etili-atseali cari tora s-ved diparti ca tu neguri di dauã njilj di-anj. Ashi aflãm zboarãli: « lji-adunarã. cãrvealjea. sheamii. litira simplã j shi litirili compusi lj. padzina 45. eara (verbul). nu y cum u-ari faptã autorlu) Loai tu chiro mushatlu calendar a Ligãljei. tr-atsea. lipsescu scriari: « si ntunearicã. imna. casa lor. shi dupã litirili compusi lj shi nj. (2) Regula dzãtsi ca diftongul ea/ia tsi yini dupã vocala i. nisheani. bãrbatncãlar. iasti. Numir 1. . jearlu. ushea » lipsescu scriari: « arushatsã. cãmeashea. insha. Prublema 3 (loatã dit: « Zborlu a Nostru. si ngrãpseashti a. loarã ». steaua ». miascã. oaspitslji-atselj. cãtusha-tsea. coajea. lipsescu scriari: « s-avea. shadi. ma. limba pi cari multi feati shi gionj sh-lji spusirã « caimadzlji »-a sivdãlui ma shi limba pi cari s-plãmsirã shi s-mirlusirã multsã gionj picurari shi cãrvãnari shi dascalj shi preftsã. ureacljea ». moashea. vigljatã ». shi-azã. mushatã. shapti. tr-atsea zboarãli: « arusheatsã. zborlu « tinjiea » va scriari « tinjia ». cãtusha. inshea. casa-a ljei. Ma avem shi exceptsiili: « haraoa. Cã. mintia. ca tu zboarãli: « cuua. (4) Regula dzãtsi ca diftongul ea/ia tsi yini dupã sonlu sh. lji-angrica ». shamii. jarlu. nu au. hearbã. maea. (7) Regula-a sonlui a. azboairã. minduea. lj-ashtipta. muabeti. tr-atsea. njeari. mushatã. muljeari. casa ljei. suntu unã mushatã cumatã sh-dit yishtearea a Elladiljei shi dit atsea ma mari. gljeatsa. cari sh-u deadirã bana ti vruta-lã Armãnami. tsi lipsea scriari: « lj-adunarã. a Europãljei – trã cari cilãstãsim s-hibã patria di deadun sh-ti tutã miletea a noastrã. Prublema 2 (loatã dit rivista di Skopje. muljari. usha ». gljatsa. njari. iara (verbul). moabeti. ausheatic. veaclja Macedonie. nj shi sh fu cãlcatã. tratsea zboarãli: « s-aveau. shauã. (3) Regula dzãtsi ca diftongul ea/ia tsi yini dupã litira simplã j. ãncljisi. Regula tsi-ari s-facã cu scriarea-a diftongului ea/ia. easti. Anlu 1. njitslj-a. bãshari. shianj. musheatã. bãrbat ncãlar. cãtushea. lji ngrica ». nu sã ngrãpseashti ea/ia. ti anlu 1996. jeali. gusha. luarã ». cljimarea la adunarea (andamasea) di Aminciu. aesti zboarã lipsescu scriari: « aoa. cljeashtili. nu easti scriat dupã regula di Bituli. Limba-armãneascã easti-atsea pi cari s-cãntarã njiljli di cãntits cari li-avem shi cari li-aflãm shi pit cãrtsãli veclji. pirushanã. coaja. sheadi. arãdzli shi strãaushescul portu dit Pindu cari suntu unã scumpã aveari culturalã nu mash a armãnamiljei dit veaclja shmarea provincie romanã « Macedonia » (Ipir. steaoa » tsi lipsescu scriari: « haraua. persoana-a treia plural lipseashti s-hibã a. cã cititorlu nu-ari ninga nvitsatã aestã regulã shi zboarãli cu i furã scriati cum lipseashti) – Ma mushatã numã zate shi nu s-putea! « Grailu Armãnescu » spuni multi. cãmeasha. Tu scriarea-a textului featsim trei alãxiri: (i) u-lu shcurtu dit bitisita-a zboarãlor nu fu scriat di noi. cripãri sh-anj grei zate Armãnjlji avurã ca baia – nu shtea multu ti ghinets. moasha. limba pi cari multi dadi sh-diznjirdarã shish lj-adunarã njitslj-a lor ta s-doarmã tu sãrmãnitsã. sh-anj. nu sã ngrãpseashti ea/ia. imnau. shi (iii) sonlu ghamma nãintea sonlui r noi lu scriem g. Nr 2 (50) 1996. trãdzia » lipsescu scriari: « cljaea. (8) Regula dzãtsi cã sufixul a imperfectului. aveam mari mirachi s-ved nica unãoarã locurili ca dit paradis sh-livenda armãnami di Aminciu tsi ãsh tinjiseashti cu pirifanji limba latineascã. padzina 1. musheatã. (5) Regula dzãtsi cã diftongul oa/ua si scrii oa (cãndu nu yini dupã vocala u). sheapti. dzua ». Limba-armãneascã easti mushuteatsa cu cari nã pirifãnsim tuts noi cari nã u vrem Armãnamea. cljaea. maia. laea. Thesalia. s-videau ». si ngrãpseashti a. nã dzãtsi cã zboarãli: « s-antunearicã. ureaclja ». minduia. (6) Regula dzãtsi cã diftongul oa/ua tsi yini dupã vocala u shi scrii a.

zborlu « mushatã » easti scriat cum lipseashti. Tr-atsea avem adratã ndauã reguli. semivocalã icã s-nu hibã pronuntsat dip (s-hibã mut). cãn). Di multi ori poati s-hibã pronuntsat shi ncljis shi dishcljis. ãncljis shi niactsintuat. ». tu mesi i tu bitisita-a lui. Cu tuti cã s-pronuntsã deadun cu zborlu di dininti i cu-atsel di dinãpoi. Zboarãli pãni shi cãntic suntu pronuntsati sh-cu sonlu dishcljis ã. Di itia cã: (i) pronuntsarea-al ã s-fatsi cu dauãli sonuri-timelj shi (ii) multi zboarã pot si sã ngrãpseascã sh-cu î/â sh-cu ã.sh-necã ligari di-aestu zbor. pindenjlji au dauãli sonuri î/â. adgectivlu. tã). Cãndu s-pronuntsã mash ca unã vocalã. dupã cum easti grailu-a omlui. mã-rat. atumtsea ã-lu poati: (i) si sã ngrãpseascã cu tuti cã nu s-pronuntsã. ca vocalã. icã mut (s-nu hibã pronuntsat dip). bunãoarã: (i) Zborlu arãu. rumãnescul î/â (ãncljis) shi rumãnescul ã (dishcljis) lipsescu scriari cu idyea litirã ã. Regulã – (1) Zborlu monosilabic ãn/ãm lipseashti scriari (i) ãntreg. dishcljis shi actsintuat. ca un singur son. sonlu ã poati s-hibã pronuntsat ca unã vocalã. si s-aflã ca unã parti dit un diftongu icã triftongu. tu graiurli tsi au dauãli sonuri î/â shi ã. cã easti i cã nu easti ligat (cu unã cratimã). î/â. s-avdi cu ã dishcljis. cartea a voastrã. zborlu « veacljea ». ca sonlu rumãnescu. adunãrli a voastri. di fãrshirots. î/â. bunãoarã. un son tsi si scrii ã ma s-avdi ca diftongul uã. s-featsi regula di ma nsus ca (i) dauãli sonuri î/â shi ã s-hibã scriati cu idyea litirã ã shi. shi (iii) poati si s-avdã ca unã semivocalã icã s-nu s-avdã dip (dupã cum easti grailu a omlui). dupã cum u va zburãtorlu. va dzãcã. nu-avem vãrnã prublemã: ã-lu lipseashti totna scriari. semivoca????c?lã. shi formili di prizentu bitisescu cu sonlu.Dupã regulili di Bituli. cãndu ã-lu nu s-avdi. tsi va dzãcã « slab. etc. sh-dupã grailu-a omlui. ã. etc. bunãoarã. î/â shi ã. ãn/ãm. cati regulã faptã trã unã clasã (aradã) ahoryea di zboarã. lipsea scriari « veaclja ». son cari nu lipseashti scriari. î/â. cã-ni. tsi va dzãcã « apã tsi curã tu-unã vali ». ca tu zboarãli cãn-du. di-armãnjlji dit Pindu. Nu-ari vãrã regulã generalã cari s-n-aspunã cãndu ã-lu s-pronuntsã î/â sh-cãndu s-pronuntsã ã. s-avdi cu ã ãncljis. . substantivlu. doauã sonuri-timelj. omlu poati s-nu shtibã ghini cari easti noima bunã a zborlui. (ii) La ndauã verbi formili di tricut bitisescu cu sonlu. va si s-facã dupã cum easti grailu di-acasã a cititorlui. ca bunãoarã: « calendar a Ligãljei. Poati si s-aflã tu nchisita-a unui zbor. dauã sonuri-timelj: (i) un son ma ncljis. Pi di-altã parti. Clasa 1: cu zboarã cari nchisescu cu sonlu ã tsi poati s-hibã vocalã. f&atil????c?de. va dzãcã. vocala ã poati si s-avdã deadun sh-cu alti vocali tu idyea silabã. Sonurli 1 shi 2 di Timelj: Sonurli Rumãneshti î/â shi ã. Ma. ca vocalã. dispãrtsãtã di alti vocali (dit alti silabi). Ashi aflãm. Regulã – Dauãli sonuri.rshirotslji au mash sonlu dishcljis ã. ca vocalã. cãndu vocala ã s-pronuntsã. di zborlu di dinãinti i di-atsel di dinãpoi. Litira ã ari. icã (ii) s-nu sã ngrãpseascã. ca. shi ã. zborlu cântã (actsentul pri silaba dit soni. (ii) poati si s-avdã cu unã semivocalã u ãn fatsã (tsi nu si scrii). sh-avem multi zboarã cari s-pronuntsã sh-cu î/â. (ii) catiun s-lu pronuntsã zborlu ashi cum lj-easti grailu-a lui di-acasã. Pronuntsarea-a litirãljei ã. cãndu tu idyiul zbor. ã. ca. zborlu cãntâ (actsentul pri prota sila????c?bã. ma suntu pronuntsati sh-cu sonlu ãncljis î/â. Bunãoarã. ca sonlu rumãnescu. Bãgats oarã cã particula a a genetivlui easti totna scriatã. Vocala ã poati si s-aflã singurã (tu idyea silabã). Ma. particula n/m nu lipseashti scriari -n/-m icã n-/m. shi zborlu arâu. shi (ii) un son ma dishcljis. ca unã semivocalã. nibun ». (î/â icã ã). Notã – Aflãm mash ãndauã zboarã iu. pidimolu a vostru. LECTSIILI 4 shi 5 – SCRIAREA-A LITIRÃLJEI Ã Litira ã poati s-aibã ma multi sonuri: (i) poati s-aibã. shi (ii) n/m. icã s-nu s-avdã dip. sh-cu ã.

ftseam. ts. lj. lji. Singurli exceptsii suntu: (i) cãndu zborlu s-aflã dupã unã consoanã icã tu nchisita di fraz????c?ã. s-featsi regula ca ã-lu si sã scrii. hã-rã-sit. ãts. al-tã-oa-rã. fãrã ã-lu ditu nchisitã. ãn-ghios. Papahagi shi nchisescu cu litira ã. vãr-nãoa-rã/vã-rã-oa-rã. nji tsi fatsi ca prublema-a lor s-hibã ligatã sh-di prublema cama mari a altor zboarã monosilabi tsi pot si sleagã. di multi ori. ãsh. lipseashti scriari ntreg. scriati fãrã cratimã ????c? sh-ahoryea di alti zboarã. ãn-vi-cljedz. ãn-yi-sedz. nsus. tu loc di sã. ãlj. ca tu expresia: « s-dusi ãn pãzari sh-trapsi ndreptu ãn casã ». pã-rea-sinj. ãsh. etc. ãn-sus. nghios. etc. -sh/sh-. iu vocala icã semivocala ã s-aflã dinintea-a sufixului oarã. ãnj. Nota 3 – Pronumili ãl. Bunãoarã. -nvi-cljedz. eali nu lipsescu scriari cu -ãn/-n shi -ãm/-m. scriarea lipseashti si s-facã ashi cum va hibã aspusã tu un dictsiunar . sãl-ghes-cu. vãr-noa-rã etc. an-yi-sedz. zboarãli: a-dã-ram. ãnj. ca bunãoarã tu unã puizii iu ritmul a versului u caftã. cãndu vocala ã s-pronuntsã. Trã tuti alanti zboarã. (3) Zboarãli (fãrã monosilabili ãn/ãm.shi ligari di zborlu di dininti i di-atsel di dinãpoi. nghios. u-noa-rã. Mash cã. etc. particulili semisilabi ca l. -lj/lj-. s-aflã sh-tu arada di zboarã (dit dictsiunar) tsi nchisescu cu m shi n. cãndu ã-lu easti unã vocalã shi. mca-ri. cãndu suntu pronuntsati shi scriati cu ã tu nchisitã). lipseashti scriari. (2) Zboarãli tsi ahiursescu cu sonurli ãn/n shi ãm/m (polisilabi. -nyi-li-ces-cu. zboarãli: nchi-ses-cu. tsi/tsã. nvi-cljedz. ãts shi ãnj au sh-unã a daua formã. sh-alti ca eali. cu vocalã icã semivocalã ã (tsi nu si scrii) va hibã aspusã tu un dictsiunar (nifaptu ninga). Clasa 2: cu zboarãli iu vocala ã easti tu mesea di zboarã shi poati si s-avdã sh-ca unã semivocalã icã s-nu s-avdã dip. nyi-li-ces-cu. Suntu zboarã iu sonlu ã dit mesea-a unui zbor poati si s-avdã ca vocalã. Bãgats oarã cã noi scriem n pãzari. an-ghios. ãsh. hãr-sit. Nota 2 – Tu rivistili armãneshti di-aoa sh-vãrã sutã di anj. lipsescu scriari ca. icã semivocalã. vãr-nã-oa-rã etc. Nota 4 – Suntu armãnj cari pronuntsã shi scriu monosilaba ãs. ma pot si s-leagã sh-di zborlu di dinãpoi. Mash ti vãrã dzatsi zboarã. ãts (i) lipsescu scriari ãntredz. bu-nã-oa-rã. sã-lã-ghes-cu. -ngrãp-ses-cu. nj (arupti dit zboarãli monosilabi ãl. Sh-aproapea tuti aesti zboarã tsi nchisescu cu ãm shi ãn/ãnj. di multi ori). Va dzãcã. lipseashti scriari ntreg. atseali trã cari ã-lu s-aflã nãintea-a zborlui oarã. cu tuti cã multsã-l pronuntsã zborlu mpãzari. -nsus. sh-alti zboarã tsi lipsea bãgari (ma nu suntu bãgati) sh-tu-arada-a zboarãlor tsi nchisescu cu ã (icã a). necã ligari di zborlu di nãinti. multu di multu. al-tã-oa-rã. lipsescu scriari -nj/-nj-. ãl. ãlj. ca: -nchi-ses-cu. ãn-yi-li-ces-cu. Scriarea-a catiunui zbor. ãlj. ãlj. -nvets. -nyi-sedz. an-vets. ãts) tsi ahiursescu cu sonurli ãn/n shi ãm/m (cari pot si s-avdã sh-cu an/am tu ahiursitã. ãn-vets. mash patru. cãndu ã-lu s-avdi ca unã vocalã shi « ea-nj adrã un lucru » icã « ea nj-adrã un lucru ». cãndu ã-lu nu savdi. ãts shi ãnj). shi (ii) cãndu autorlu va s-aspunã maxus cã ã-lu easti unã vocalã tsi lipseashti pronuntsari. avem ninga. shi si s-avdã ca: a-dram. Regulã – Sonlu ã dit zboarãli: u-nã-oa-rã/nã-oa-rã. ãts. nyi-sedz. pronumili ãl. mãca-ri.(2) Zboarãli monosilabi ãnj. (ii) necã scriari ca: an-chi-ses-cu. ãlj. shi (iii) necã scriari cu unã cratimã tra s-hibã ligati di zboarãli di dinintea-a lor. bunãoarã. an-sus. « s-dusi n pãzari sh-trapsi ndreptu n casã »cãndu ã-lu easti semivocalã icã nu s-avdi. Bunãoarã: (1) Zborlu monosilabic ãm/ãn. an-yi-lices-cu. ngrãp-ses-cu. cã-ti-vãr-nã-oa-rã/cã-ti-vã-rã-oa-rã. ãsh. Nota 1 – Di tuti zboarãli tsi s-aflã tu dictsiunarlu al T. lu. iu ã-lu poati s-hibã vocalã i semivocalã. aesti zboarã: (i) nu lipsescu scriari ca: ãn-chi-ses-cu. di-u-nã-oa-rã/di-nã-oa-rã. Estã expresie nu lipseashti vãrãoarã scriari: « s-dusi-n pãzari sh-trapsi ndreptu-n casã » necã lipseashti vãrãoarã scriari: « s-dusi mpãzari sh-trapsi ndreptu ncasã ». bu-nã-oa-rã. ãsh. pã-rã-mit. etc. fã-tseam. ãlj. Iarã zborlu monosilabic ãnj. bu-noa-rã. nu nchisescu cu litirli ãm shi ãn/ãnj. trã cari litira ã poati s-hibã pronuntsatã. -l/l-. nvets. an-vi-cljedz. pot si sh-lu chearã ã-lu tu zburãrea di-aradã. sh. ãl. shi -ts/ts. al-toa-rã. preasinj. s-ved. ãl. di zborlu di dinãinti. Aestã variantã nu easti aprucheatã di noi. an-grãp-ses-cu. ma poati shi s-nu hibã pronuntsatã. la litirli m shi n. shi (ii) cãndu ã-lu nu s-avdi. cu unã cratimã. ãn-grãp-ses-cu. Cu exceptsia-a atsilor ts????c?i s-aflã dupã un zbor tsi bitiseashti cu unã consoanã icã s-aflã tu nchisita-a unei frazã. ca tu expresia: « ea ãnj adrã un lucru ». ãsh. u-nã-oa-rã. icã poati s-nu s-avdã dip. shi. Nu-ari vãrã regulã generalã cari s-n-aspunã cãndu si sã ngrãpseascã sh-cãndu s-nu s????c?i ngrãpseascã aestu ã. lipsescu scriari fãrã ã/a shi fãrã ca si s-leagã (cu unã cratimã icã apustrof) di zborlu di nãinti. pãr-mit.

« pãnã earam ».avdu ahoryea. lã. Nota 2 – Aoa nu zburãm di zboarãli iu dauãli sonuri ã shi oa nu s-pronuntsã deadun. Clasa 3: cu zboarã tsi bitisescu cu unã vocalã. lipsescu scriari ntredz: (i) fãrã cratimã. dzea-nã. iu ã-lu nu s-pronuntsã vãrnãoarã shcurtu. cãndu ã-lu easti vocalã shi dauãli zboarã s. suntu compusi. Ashi avem. s-. n-. trã. munts. u-shã. vãrãoarã ca unã semivocalã. cã s-aflã tu dauã silabi ahoryea. Exceptsie cu scriarea (cãndu easti vocalã) icã niscriarea (cãndu easti semivocalã) a sonlui ã va si facã mash la puizii. punts.niscriat ninga. Nota 1. « trã-atsea cã nu ti cunushtea ». (3) Zboarãli tsi bitisescu cu vocala ã (alti dicãt monosilabili cã. Aesti zboarã nu lipsescu scriari (cu tuti cã poati si s-pronuntsã) fãrã ã. cãndu dauãli zboarã s-avdu deadun ca un singur zbor. shi v. ts-. etc. pã-rin-tsã. cãndu ritmul a versului poati s-caftã unã silabã ma multu i ma putsãn. nã-or. vã-avea datã paradz ». cã-tu-shã. tsã. cã-ru-tsã. di chiro ». lipsescu scriari ca tu expresiili: (i) « putsãnã aveari ». pean. « sã-arcã tu-amari ». cã-ruts. cãndu zborlu oarã va sdzãcã « unã oar&at????c?ilde. .pronuntsã ca unã vocalã. etc. pã-rints. ma nu complexã) sh-iu ã-lu nu s-avdi vãrãoarã ca unã semivocalã. ma si scriu ca un singur zbor. « s-arcã tu-amari ». « lã ari datã sh-a lor paradz ». tr-. bunãoarã. cãndu zboarãli s-avdu ahoryea di zboarãli tsi yin dupã eali. « va-lj lja vãrnã oarã di chiro ca si s-ducã pãnã la el ». (3) Dauã zboarã. cãndu s-avdu ahoryea. cã-tush (singular fiminin). shi (ii) cãndu ã-lu yini dupã dauã i ma multi consoani. trã. gã-oaci. « tr-atsea cã nu ti cunushtea ». pun-tsã. expresiili lipsescu scriari: « c-avea multsã ». lipsescu scriari totna cu ã. bunãoarã. zboarãli. lã. shi ari unã i ma multi consoani nãintea-a ljei. nãoarã. Ma cãndu monosilabili s-avdu ligati di zboarãli tsi yin dupã eali. ca un singur zbor.(shi ligari cu unã cratimã di zborlu di dinãpoi). tsi poati s-hibã shi semivocalã icã s-nu s-avdã dip. etc. cãndu nu s-avdu ligati di zboarãli tsi yin dupã eali. tsã. Dauãli vocali – ã-lu dit bitisita-a protlui zbor shi vocala dit ãnchisita-a andoilui zbor – armãn scriati. Eali pot si sã scrii sh-ca dauã zboarã. l-. « sã arcã tuamari ». Aesti zboarã nu lipsescu scriari fãrã ã. mun-tsã. dzean. dauã i ma multi consoani (simpli i compusi) icã unã consoanã complexã shi poati si s-pronuntsã ca unã vocalã. nã oarã. etc. ca tu zboarãli: av-dzã. Regulã – (1) Vocala ã dit bitisita-a zboarãlor. gã-rã-or. etc. sã. sã. ma (ii) ligati cu unã cratimã. (i) cãndu ã-lu yini dupã unã singurã consoanã shi ã-lu s-avdi ca unã vocalã. iarã litira complexã x. Exceptsie poati si s-facã la puizii cãndu ritmul a versului va s-u caftã. « tsã avea dzãsã cã vã avea datã paradz ». ca dauã zboarã. « tsavea dzãsã cã v-avea datã paradz ». unã oarã. lipsescu scriari ahoryea. ca dauã consoani. ush (singular). « trã atsea cã nu ti cunushtea ». ca tu zboarãli: bra-tsã. sil-nã-oa-sã. cari au dupã eali un altu zbor tsi nchiseashti cu unã vocalã. ma (ii) « putsãnã-aveari ». ca unã semivocalã icã s-nu spronuntsã dip. ca tu frazili: « dupã unã bunã oarã di chiro mi dush la el ». nã. ca: brats (plural). « pãnã-earam ». (i) lipsescu scriari ntredz. « lã-ari datã sh-a lor paradz ». lipsescu scriari totna cu ã. etc. shi vã). protlu tsi bitiseashti cu ã shi andoilu tsi nchiseashti cu unã vocalã. ma (ii) lipsescu scriari c-. gã-oa-lji. cãndu dauãli zboarã s-avdu deadun ca un singur zbor. lipseashti scriari totna.Zboarã ca: unãoarã. « tsã-avea dzãsã cã????c?. Aesti expresii nu lipsescu vãrãoarã scriari: « cã-avea multsã ». shi s. cãndu s-avdu deadun. Bunãoarã: (1) Zboarãli tsi bitisescu cu vocala ã tsi yini dupã unã singurã consoanã (simplã i compusã. ca unã semivocalã icã s-nu s. (2) Zboarãli monosilabi (iu ã-lu easti vocalã): cã. pea-nã. etc. « multã-urãteatsã ».pronuntsã dip. « multã urãteatsã ». Adutsem aminti cã litirli compusi suntu lugursiti ca unã consoanã. s????c?hi vã. (2) Monosilabili dit expresii ca: « cã avea multsã ». nã. « l-ari datã sh-a lor paradz ». nji-lã-oa-sã. ca: avdz. etc. Zboarãli tsi bitisescu cu sonlu ã tsi yini dupã????c?. bunã oarã. etc. etc.

sh-cu i. u-shã. pã-tlja-u. icã a-rau-lor/a-roau-lor. nu lipsescu scriari cu u. etc. u-heau-ljei. Di-aestã prublemã va zburãm ma multu tu lectsia-a sonlui i. grea-uã. Ahtãri suntu zboarãli cari si scriu fãrã sonlu ã ca: bradz. mun-tsi. la numinativ shi acuzativ. pot si s-pronuntsã????c? shi si sã scrii cu i. tãr-hã-nã. au dauã varianti: (i) unã variantã tsi bitiseashti cu vocala ã actsintuatã. stea-uã. neau-ljei. ma nu lipsescu scriari ca: a-mi-rãu. dau-ljei/doau-ljei. semivocalã u) Regulã – Zboarãli cari bitisescu cu diftongul uã cari yini dupã unã vocalã altã dicãt u. u-shi. Diftongul uã armãni scriat sh-tu dicljinarea-a zboarãlor. cari yini dupã unã vocalã altã dicãt u. stea-u. cãndu va discutãm Sonlu 3. dupã cum easti zborlu a omlui. Clasa 5: cu zboarã iu sonlu ã fatsi parti dit diftongul uã (vocalã ã. sã. shi (ii) unã altã variantã cari biti????c?seashti cu diftongul ãu actsintuat (vocalã ã. u-hea-uã-ljei. da-uã-li/doa-uãli. fu-ljau. dunja-uã. tãu. dau-li/doau-li. semivocalã u). na-uã-li/noa-uã-li. da-u/doa-u. mãi. u-hea-uã. gãi. nãu/diz-nãu. cã-tsau-ljei. Regulã – Zboarãli masculini cari. pã-rin-tsi. lãi. dau-lor/doau-lor. etc. cari pot s-hibã pronuntsati sh-cu unã semivocalã i tu coadã. etc. Notã – Avem shi zboarã ca: a-rãu/rãu. na-uã-lor/noa-uã-lor. na-uã/noa-uã. Aesti zboarã lipsescu scriari mash cu diftongul ãu tu soni. Ashi: (i) Genitivlu shi dativlu singular a zboarãlor di ma nsus. trã. etc. fã-lã-cãu/ã-lãn-gãu. lipsescu scriari cu uã. hãu. cu-ra-u. Singura prublemã easti cu shaptili zboarã tsi pot s-bitiseascã cu ã-actsintuat. gãi-tani. u-vrea-uã.Idyili expresii nu lipsescu vãrnãoarã scriari ca: putsãn-aveari (putsãn aveari). etc. ha-u. fu-lja-uã. icã a-ra-uã-lor/a-roa-uã-lor. grea-u. du-njau-ljei. oau-li. mã-sea-uã. Nota 1 – Aoa nu zburãm di zboarã iu (i) sonlu ã easti unã semivocalã (tsi poati si s-avdã icã s-nu s-avdã dip) shi (ii) ã-lu ari unã singurã consoanã (simplã i compusã) dinãintea-a lui. u-vrea-u. hãz-nã. nau-li/noau-li. cu-rau-ljei. nea-u. tãr-hã-nãu. etc. lipsescu scriari ca: a-ra-uã-li/a-roa-uã-li. mã-sea-uã-ljei. pã-radz. Idyiul lucru lu-avem sh-cu zboarã tsi bitisescu cu semivocala ã (tsi nu si scrii) ca: bradz. du-nja-uã-ljei. lipsescu scriari ca zboarãli: a-ra-uã/a-roa-uã. etc. nea-uã-ljei. u-hea-u. hãz-nãu. la . steauã-ljei. ????c? oa-uã (pluralu di la ou). lipseashti scriari ca: a-ra-uã-ljei/a-roa-uãljei. da-uã-ljei/doa-uã-ljei. etc. Clasa 4: cu zboarã iu vocala ã fatsi parti dit diftondzãlj ãi shi ãu. Dum-ni-dzã. ha-ra-uã-ljei. steau-ljei. etc. sh-multi alti tsi nu n-aduc vãrnã prublemã la scriari. Bunãoarã. tãm-bã-rã. na-u/noa-u. frats. sh-lipsescu scriari ca: a-mi-rã. mã-sea-u. cã-trã-mã. Aesti zboarã nu lipsescu scriari ca: a-ra-u/a-roa-u. oau-lor. Diftondzãlj ãi shi ãu s-aflã tu zboarã ca: a-rãi. cu-rãi. oa-u (pluralu di la ou). Formili articulati di la genitiv shi dativ. Nota 2 – Multi di zboarãli tsi bitisescu cu ã la coadã. pãt-lja-uã-ljei. cãndu sufixul li icã sufixul lor s-adavgã (la atseali zboarã trã cari forma niarticulatã nu sh-lu cheari ã-lu). pãn-earam (pãn earam). lipsescu scriari shi pronuntsari mash cu forma-a protãljei variantã. la singular niarticulat. zbu-rãi. cã-tu-shã. sh-cãtivãrãoarã atseali di la pluralu articulat. Zboarãli fiminini tsi bitisescu cu diftongul uã (vocalã ã. tãm-bã-rãu. etc. cã-tsa-uã-ljei. pã-tlja-uã. du-nja-u. pã-tljau-ljei. si. pot si s-avdã. a-rãu. fu-lja-uã-ljei. mult-urãteatsã (mult urãteatsã). Aesti zboarã pot shi s-bitiseascã cu ãu. u-vreau-ljei. semivocalã u). cari nu au forma cu ã tu bitisitã. tãr-dzãu. zboarã ca: bra-tsã. pun-tsã. bã-cã-lã. fu-ljau-ljei. hau-ljei. na-uã-ljei/noa-uã-ljei. hãu. Aesti zboarã nu lipsescu scriari ca: a-rau-li/a-roau-li. etc. Exceptsie u fac mash shasili zboarã iu diftongul uã yini dupã vocala u. nea-uã. nauljei/noau-ljei. tri. (sh-cari pot si s-avdã sh-cu vocala u tu loc di diftongul uã). da-uã-lor/ doa-uã-lor. greau-ljei. pun-tsi. ni-pots. cu-ra-uã-ljei. lipsescu scriari sh-eali tut cu uã. mã-seau-ljei. bã-cã-lãu. Dum-ni-dzãu. ha-rau-ljei. pã-rin-tsã. Di-aesti zboarã va zburãm ma nghios. oa-uã-lor. la genitiv shi dativ. da-uã/doa-uã. mun-tsã. oa-uã-li. cã-tu-shi. shpoati sh-alti. Genitivlu shi dativlu singular nu lipseashti scriari ca: a-rau-ljei/a-roau-ljei. frats. etc. hãi-dip-ses-cu. (ii) Formili di plural articulat. nipots. cãi-mac. cã-trã-mãu. cu tuti cã pot si s-avdã ashi tu ndauã grai armãneshti. cã-tsa-u. ha-uã. ha-ra-uã. ha-uã-ljei. grea-uã-ljei. cu-ra-uã. zboarã di cari va zburãm tu Sonlu 3. ha-ra-u. pã-radz. ma nghios. cã-tsa-uã. u-vrea-uã-ljei. ca: bra-tsi. la numinat????c?iv shi acuzativ. nau-lor/noau-lor. etc.

mi-du-uã-ljei/mã-du-uã-ljei. (tini) bash. (doi) ci-resh. tu zboarãli articulati: cã-tsa-li-li/cã-tsa-li-lor. Notã – Trã multi zboarã. cu-a. ne-ur-li/ne-ur-lor. nu lipseashti scriari vãrnãoarã. frats. dzu-u. ma a daua persoanã s-avdi cu semivocala ã/i: (tini) a-cats. tu puiziili iu va u caftã ritmul a versului. Nota 1 – Avem aspusã nãinti. a-u-a. sh. (mini) lu-credz. nu lipsescu scriari. pu-tush. dzu-ã. pu-tushu. ve-du-i). Nota 1 – Shi s-li scriem unã soe. Zboarãli tsi bitisescu cu litirli compusi dz. nu uã (cu tuti cã s-avdi uã). cãndu cu ã. Bunãoarã. (mini) bash. dzu-uã. bunãoarã. a-rãdzã/a-rãdzi. lipsescu scriari sh-eali mash cu ã (a). nu-au plural. ve-du-a shi mai-mu-a. mutsã/mutsi. nu cu ã. ha-rãi-li/ha-rãi-lor. ca bunãoarã. (mini) bã-nedz. lipseashti scriari ã. shi ã-lu cheari la plural. dzã-li-li/dzã-li-lor. icã (iii) cu unã semivocalã u tu coadã shi. cãndu suntu articulati. stea-li-li/stea-li-lor. tu dictsiunarlu a lui. (tini) bashi/bashã. Sonlu 3: Vocala ã tsi s-avdi ma nu si scrii ca diftongul uã (vocalã ã. (mini) lu-credzu. cu-rãi-li/cu-rãi-lor. ma nu consoana complexã x). sh-cãndu cu i. dzu-ã-ljei. pã-radzã/pã-radzi. mai-mu-uã. dzu-uã. suntu. lipsescu scriari: dzu-a. (mini) bã-nedz. Aesti semivocali. mai-mu-ã shi ve-du-ã. cu-uã. mãdui. nu cu a. shi ve-du-u. la singular. (tini) a-cats. u-vrea-li-li/u-vrea-li-lor. dzu-uã-ljei. mai-mu-u. mai-mu-uã-ljei/mai-mu-uã-li/mai-mu-uã-lor shi ve-du-uã-ljei.genitiv shi dativ. mi-letsã/mi-letsi. (mini) bash. u-dadzã/u-dadzi. cãndu yini dupã unã singurã consoanã (simplã i compusã. Nota 2 – Bãgats oarã cã: . articulati la nominativ shi acuzativ singular. fratsã/fratsi. pã-tljei-li/pã-tljei-lor. semivocalã u) Regulã – Diftongul uã (dit bitisita-a unui substantiv fiminin) cari yini dupã vocala u (tsi s-aflã tu silaba di nãinti). (mini) bã-nedzu. tu bitisitã. na-li-li/na-li-lor. (un) ci-reshu. nu cu diftongul uã. Sonlu ã dit soni s-avdi ca diftongul uã (semivocalã u. avem zboarãli tsi lipsescu scriari: (mini) a-cats. zboarãli di ma nsus. mi-du-uã shi ve-du-uã. mi-du-uã/mã-du-uã. shi ts (tsi yin dupã unã vocalã). (ii) cu unã semivocalã i. (mini) lu-credz. (iv) cu unã semivocalã ã/i (va dzãcã. muts. udadz. etc. cãdzushi. lipsescu scriari ca: a-u-ã-ljei/a-u-ã-li/a-u-ãlor. ãntredzã/ãn-tredzi. bunãoarã. grea-li-li/grea-li-lor. shi (ii) singularlu s-avdi cu semivocala u: (un) ci-resh. mã-seili/mã-sei-lor. mai-mu-uã shi ve-duuã. li ngrãpseashti. dupã cum easti grailu-a omlui). nu lipsescu scriari cu uã (ua). a aishtor zboarã va scriari cu a. (tini) bã-nedz. (un) ciresh. cuã. (tini) lu-credz. mi-duu/mã-du-u. Aesti zboarã nu lipsescu scriari: a-u-uã. cu-uã-ljei/cu-uã-li/cu-uã-lor. cu-uã. ca ha-uã. fudzã/fudzi. s-avdu di multi ori (i) cu unã semivocalã ã. etc. Formili articulati a aishtor zboarã. mai-mu-ã-ljei/mai-mu-ã-li/mai-mu-ã-lor shi ve-du-ã-ljei. vocalã ã). li ngrãpseashti aesti zboarã cu diftongul uã. mash cu u. cu-u. tu ndauã graiuri. Shasili zboarã trã cari easti adratã aestã regul&at????c?ilde. u-heili/u-hei-lor. Sonlu 4: Semivocala ã dit Bitisita di Zbor (tsi nu si scrii) Regulã – Semivocala ã dit bitisita-a zboarãlor. cã forma articulatã. (tini) bã-nedz. cãndu zburãm di scriarea-a vocalãljei a. (i) prota persoanã a verbului s-avdi cu semivocala u la coadã: (mini) a-cats. cã-dzush. (doi) ci-reshi. (tini) lu-credz. va dzãcã. Alti zboarã. Aesti zboarã nu lipsescu scriari: (mini) a-catsu. cãtivãrãoarã. cu tuti cã s-pronuntsã cu ua. nu cu ua. (tini) bã-nedzã/bã-nedzi. Eali nu lipsescu scriari: a-u-uã-ljei/a-u-uã-li/a-u-uã-lor. mi-dua/mã-du-a. Singura exceptsii va s-hibã mash atumtsea cãndu scriitorlu va maxus ca zborlu s-hibã pronuntsat cu vocala ã ca. fu-ljei-li/fu-ljei-lor. fudz. ãn-tredz. (tini) lu-credzã/lucredzi. M????c?a aesti zboarã nu lipsescu scriari: a-u-u. a????c?-rãdz (substantivlu). shi lipsescu scriari: a-u-ã. dupã cum u caftã regula di ma nsus. (tini) bash. (mini) bashu. ma pluralu s-avdi cu semivocala ã/i: (doi) ciresh. cãndu nu sh-alãxescu arãdãtsina la plural (ca pluralili dzã-li. Nota 3 – Tachi Papahagi. Nota 2 – Shasili zboarã di ma nsus suntu pronuntsati. mi-lets. (tini) a-catsã/a-catsi. Formili-a aishtor zboarã. cu-ã-ljei/cu-ã-li/cu-ã-lor. ca tuti alanti zboarã tsi bitisescu cu diftongul uã: a-u-uã. pã-radz. etc. va dzãcã. mi-du-ã/mã-du-ã. du-njei-li/dunjei-lor. pluralu sh-alãxeashti forma niarticulatã di la singular. mi-du-ã-ljei/mã-du-ã-ljei.

C. la stanea-a lui s-avea apãnghisitã unã taifã di furi. Idyiul lucru trã monosilaba ãm/ãn tsi s-fatsi m/n. Trã-atsea. dupã regulili a noastri. Intrarã-n casã. Regulã: (1) Zboarãli tsi pot s-hibã pronuntsati shi scriati em cu b em cu v. bagã-n » lipsescu scriari: « eara nsurat. Eara nsurat shi lãna di la oi u lucra acasã nveasta-a lui. iu ã/i-lu easti semivocalã. tra sã-aducã pitã. etc. S-acljima Doni. « oarã » sh-eali lipsescu scriari ahoryea ca « unã oarã » di chiro. va-lj lja unã oarã di chiro ca s-u facã. Unã cãtsau-nchisi sãalatrã. s-aducã. CH. Deapoea. ma elj vrea sh-pitã. Omlu cãndu tsã-adarã bun. A furlor lã eara foami sh-vrea s-mãcã tsiva. iu ã-lu easti vocalã. deapoea s-u bagã-n cireap shi sã-u coacã. deapoea s-u bagã n cireap shi s-u coacã. Prublemã – Tu muntsã bãna unoarã un picurar. (6) Regula dzãtsi cã semivocala ã dit bitisita-a zborlui nu si ngrãpseashti cãndu yini dupã unã singurã consoanã. tra s-adarã pitã. LECTSIA 6 – SCRIAREA-A LITIRILOR B. Unã dzuã di vearã. Omlu cãndu ts-adarã bun. Tr-atsea zboarãli: « eara-nsurat. tsi putem s-lã dãm cali cu regula di ma nghios. etc. Unã cãtsauã nchisi s-alatrã. Tu muntsã bãna unãoarã un picurar. tsã-adarã » lipsescu scriari: « ????c?. deadun cu doi furi. lã-avea. Eara vãrã dzatsi inshi. lipsescu scriari cu b. intrarã-n. Tr-atsea zboarãli: « trã-atsea. Doni avea-ngljitsatã cãndu-lj vidzu cã cãdzurã pristi el. iu ã/i-lu easti vocalã. va s-ashtiptãm. Aesti . bir-bec. tra s-aducã pitã. Nu fatsi tsiva. cu bãrghi lãi i arusi. S-acljima Doni. putem s-avem dauã prublemi. sã-adarã. va sã????c?-ashtiptãm. tra sã-adarã pitã. Ãl pitricurã Doni acasã. la stanea-a lui s-avea apãnghisitã unã taifã di furi. sã. suntu mash atseali dit aestã lectsii. (1) Regula dzãtsi cã zborlu « dzuuã » lipseashti scriari « dzuã ». cãtsau-nchisi. fuvirosh. tsã-adarã ». ih-ti-ba-ri. s-adarã. lipsescu scriari cu mp. etc. Doni lã-avea datã prota niheamã pãni cu cash. nu lipseashti vãrnãoarã s-lu-agu????c?njiseshti. Aesti zboarã va poatã s-hibã pronuntsati cu sonurli b icã v. sãaducã. fuvirosh. salatrã. sã-ashtiptãm. Doni avea ngljitsatã cãndu-lj vidzu cã cãdzurã pristi el. intrarã n. cu bãrghi lãi i arusi. sã-ashtiptãm. (ii) forma: (tini) bashã/bashi. s-li ngrãpseascã cum lipseashti shi s-aflã tsi regulã dit lectsii avem cãlcatã tu scriari. Va tsãalãsãm shi ndoi pãradzã. sã-u. Avea vãrã sutã di oi cu cari-sh tsãnea dzãlili. « unã » shi di un substantiv. trã cati zbor. Nveasta-al Doni lã-avea dzãsã cã. acasã-nveasta. » shi-l cher sonlu ã. cor-bu. Bãgats oarã cã regulili di scriari tsi va cãlcãm. lã. (3) Regula dzãtsi cã zborlu « cãtsau » lipseashti scriari « cãtsauã ». Unã dzuuã di vearã. Nu fatsi tsiva. tsã-alãsãm. (5) Regula dzãtsi cã monosilabili « trã. Doni l-avea datã prota niheamã pãni cu cash. tsã. Va ts-alãsãm shi ndoi pãradz. Eara-nsurat shi lãna di la oi u lucra acasã-nveasta-a lui. Ãl pitricurã Doni acasã. va sã scrii unã soe cu forma (el) a-ca-tsã. (4) Regula dzãtsi cã zboarãli polisilabi tsi nchisescu cu ãm/ãm icã am/an si scriu (cãndu nu avem exceptsii) mash cu m/n nu cu -m/-n. acasã nveasta. bagã n ». vãrnãoarã ». (2) Zboarãli tsi pot s-hibã pronuntsati shi scriati em cu mb em cu mp. Tr-atsea. sã-alatrã. forma: (tini) a-catsã. vãrnã oarã » lipsescu scriari « unãoarã. DIZLIGAREA-A PRUBLEMÃLJEI Zboarãli tsi nu suntu scriati dupã regulili-a noastri va s-hibã sumliniati. avea ngljitsatã. Intrarã n casã. cãtsauã nchisi. nu lipseashti vãrnã oarã s-lu-agunjiseshti. easti unã soe scriat cu forma: (el) bashã/ba-shi. A furlor lã eara foami sh-vrea s-mãcã tsiva. Eara vãrã dzatsi inshi. ma elj vrea sh-pitã. l-avea. K LITIRA B Litira b ari mash sonlu-timelj ca tu zboarãli: bal-co-ni. Alantu textu easti scriat cum lipseashti. deadun cu doi furi. PRUBLEMÃ Tu-a????c?estã prublemã va dãm un textu tu cari va si s-aflã ndauã zboarã scriati cu alathus. tsã-alãsãm. dupã cum va s-u va omlu. lj-dzãsirã furlji. Lucrul a cititorlui va s-hibã ca s-li aflã aesti zboarã. s-u. cãndu suntu ligati di un zbor tsi yini dupã eali tsi nchiseashti cu a.(i) ma sã si scrii cu semivocala ã. Avea vãrã sutã di oi cu cari-sh tsãnea dzãlili. (2) Regula dzãtsi ca adverbili « unoarã. lj-dzãsirã furlji. Ma zborlu « unãoarã (di chiro) » easti faptu di dauã zboarã: un numiral. avea-ngljitsatã. bun. Nveastaal Doni l-avea dzãsã cã. Tr-atsea zborlu « pãradzã » lipseashti scriari « pãradz ». va s-aspunem regulili tsi furã cãlcati. va-lj lja unãoarã di chiro ca s-u facã. La scriarea-al b. or-bu.tr-atsea.

ko-fã. un son tsi sh-u-adutsi cu sonlu ascur di timelj c. ca tu zboarãli: cea-tã. si s-avdã ascur. cad. tu zborlu ci-cior. etc. (ii) Litira compusã ch cãndu ari dupã nãsã litirli e shi i. mprus-tedz. Kenia. bunãoarã. ci-reap. cun-dilj. el fatsi ca sonlu c dinãintea-al e/i. lim-bi-di. chen-dru. sh-cu sonlu b sh-cu sonlu v. luchi. muljat. etc. tu: a-duc. sh-cu sonlu mb sh-cu sonlu mp. ca: kilometru. chin. King. etc. (2) Zboarãli tsi pot si s-avdã dauã turlii. bunãoarã. shi s-pronuntsã cu un son ascur. nãintea-a litirilor e shi i. cea-i/ceai. tu sectsia-a litirãljei m. ca zborlu O-lim-pu cari. kun-dilj. ka-sã. etc. mba-di. kelj/kielj. am-bla-tea. bunãoarã. zborlu nu s-citeashti me-che-mé (me-ke-mé) ma mec-he-mé. bi-bli-u-te-cã. ken-dru/kien-dru. Eali nu lipsescu vãrnãoarã scriari cu v ca: pro-vã. lipsescu scriari cu k nu cu c. ca zborlu stãmbu-ses-cu. ascur. kili-mi. shi (iii) Litira k cãndu u-aflãm tu zboarã xeani. kã-ra-ri. du-kea-ni/du-kia-ni. mpa-di. ca-sã. cãndu zboarãli nu-au unã litirã e necã unã litirã i cari s-yinã dupã c ca. K (1) Dupã litira tsi yini dupã ea. sh-cu mb sh-cu mp. muljat ca. va s-videm cã gruparea di litiri mb poati si s-aflã scriatã (strãmbu) shi nb. lipsescu scriari cu b. tu ndauã zboarã. shi ari un singur son. bunãoarã. pri-kã. vi-vli-i/vi-vli-e. kin. litira simplã c poati s-aibã un son di timelj. cer-gã. koadã. mbros-tu. Regulã: (1) Idyiul son-timelj. cãndu s-aflã nãintea litirilor e shi i. ca zboarãli: lam-bã shi trum-be-tã bunãoarã. idyiul son cu-atsel ascur al c. vi-vli-u-te-cã/vi-vli-u-thí-chi. LITIRILI C. co-dru. du-chea-ni. CH. mbi-zu-es-cu. atsel dit zborlu cal. am-pla-tea. etc. Kripton/Krypton. Bunãoarã: (1) Zboarãli tsi pot si s-avdã dauã turlii. mbis-ti-men. Bãgats oarã cã aestu h nu s-pronuntsã. ko-dru. (2) Un son dultsi. ascur. Nota 2 – Bãgats oarã cã aoatsi zburãm di zboarãli tsi pot si s-avdã dauã turlii. mpros-tu. etc. s-poati ca s-aflãm shi ndauã exceptsii la aestã regulã. Alti exempli-exceptsii. muljat lu-avem cãndu litira simplã c s-aflã nãintea al e shi i (lungu i shcurtu). (ii) Cãndu s-aflã nãintea-a sonurlor e shi i. cã-ra-ri. Bunãoarã: (1) Sã ngrãpseashti c shi s-pronuntsã totna cu sonlu c. Nu zburãm di zboari ca am-bar/mbar. tram-bã. am-but. scum-bu. cãndu va li-avem. tsi nu si scrii stãm-pu-ses-cu. lam-pã. zborlu mecheme va s-hibã ngrãpsit mekheme! (3) Sã ngrãpseashti k shi s-pronuntsã totna cu un son. ascur ca. (4) Sã ngrãpseashti c shi s-avdi dultsi. poati s-hibã forma cu b. chelj. etc. chi-li-mi. scum-pu. tu zboarã tsi lipsescu scriari ca zboarãli: chea-trã. Zbor ari noima di tribunal sh-dauãli sonuri c shi h s-avdu ahoryea. etc. dupã cum va s-u va omlu. icã mplin tsi s-pronuntsã mash cu p (cu tuti cã lu-avem avdzãtã. li-li-ci. litira simplã c poati s-aibã sh-un altu son. Ahtãri zboarã. tu dictsiunarlu al Papahagi. (2) Litira compusã ch s-aflã totna nãintea-a litirilor e shi i. kad. luki. ci-nu-shi. litira simplã c ari dauã sonuri: (i) Cãndu nu s-aflã nãintea-a sonurlor e shi i. ca zboarãli: pro-bã. nu muljat. lam-bã. etc. mpi-zu-es-cu. zborlu di arãzgã nturtseascã (adzã chirut poati dit limbã!) mec-he-mé. am-put. ci-resh. shi mblin!). kã-ru-nã. Aesti zboarã nu lipsescu vãrnãoarã scriari ca: a-duk. Exceptsii la aesti reguli va hibã aspusi tu un dictsiunar niscriat ninga. trum-pe-tã. tsi s-pronuntsã mash cu sonlu b. am-plã-tes-cu. Nota 1 – Bãgats oarã cã: . lipsescu scriari cu mp ca: am-pã-tu-ra-ri. etc. va hibã aspusi tu un dictsiunar niscriat ninga. Nota 3 – Ma nclo. idyiul son cu-atsel ascur al litirãljei simplã c. tram-pã. Nota 1 – Bãgats oarã cã forma cama cunuscutã di ndauã zboarã di ma nsus. coa-dã. ca atsel a sonlui c/ch tu zboarã. bi-bli-i/bi-bli-e. easti mut cãndu yini dupã c. Ahtãri zboarã nu lipsescu vãrnãoarã scriari cu mb ca: am-bã-tu-ra-ri. shi cãtivãrãoarã vidzutã scriat. co-fã. (2) Sã ngrãpseashti ch. mpis-ti-men. mbrus-tedz. bunãoarã. Ashi aflãm. s-pronuntsã Elim-bu. di ma multili ori. va dzãcã.zboarã va poatã s-hibã pronuntsati cu sonurli mb icã mp. cã-ru-nã. (3) Litira k ari mash un singur son. am-blã-tes-cu. cum s-aflã tu zborlu chep-tu. numi di oaminj shi locuri xeani. lim-pi-di. ascur lu-avem cu: (i) Litira simplã c cãndu nu-ari dupã ea litirli e shi i. trum-be-tã. Aesti zboarã nu lipsescu vãrnãoarã scriari cu k ca: kea-trã/kia-trã. pri-cã. va dzãcã. Regula di-aoa s-aplicã la (easti bunã trã) tuti zboarãli iu gruparea di litiri s-aflã scriatã mb sh-cari s-pronuntsã shi mp. nu cu p. Cãtivãrãoarã.

trã cari adetea internatsiunalã easti ca s-hibã scriati cu k. zã-nãh-ci sh-alti poati tsi n-ascapã shi va hibã aspusi tu un dictsiunar niscriat ninga. ciu-buh-ci. ascur al c/ch di ma nsus (va dzãcã. Inshii nafoarã tu bãhcelu dit avlii s-ljau niheamã vimtu. tu zboarã xeani. bãtãhci. Avea un bun . hi-rur-gu. s-li ngrãpseascã cum lipseashti shi s-aflã tsi regulã dit lectsii avem cãlcatã tu scriari. PRUBLEMÃ Tu-aestã prublemã va dãm un textu tu cari va si s-aflã ndauã zboarã niscriati ghini. ca: cã-ih-ci. etc. Ma avem aoa shi ndauã exceptsii. ca neologhismi). mi-lan-cu-li-i/milan-cu-li-e. shi ch cãndu easti nãinti). Ching. chilogram. suntu mash atseali dit aestã lectsii. Shideam mbrostu. King. ciu-buc-ci. ca tu zboarãli tsi lipsescu totna scriari ca: kilo. cari lipsescu scriari cu c. boc-ci. sh-aesti suntu ndreapti cu regula di ma nghios. buc-ceagi. Eara un om di inimã. tu-fic-ci. dupã cum va s-u va omlu. mpistimen. bãc-ce. ef-he-li. Regulã: (1) Zboarãli tsi pot s-hibã pronuntsati shi scriati shi cu c shi cu h (zboarã tsi s-aflã tu limba di azã. ascur poati si sã scrii trei turlii: cu litira simplã c (cãndu nu-ari dupã ea sonlu e icã i). yeatru-hirurgu cu multã prahticã. ar-chi-u-log. kilometru. tu mesea di casã. s-avdã cãntitsi armãneshti. shi cu litira simplã k. Tr-atsea acumpãra cãrtsã armãneshti sh-cu-aestã s-poatã s-agiutã ca editura sã stãmpuseascã sh-ma multi cãrtsã pri limba-a noastrã. bãtãcci. cu litira compusã ch (cãndu ari dupã ea sonlu e icã i). etc. hãr-ches-cu. Avea un bun haracter. (2) Zboarãli di-arãzgã xeanã. tu-fih-ci. icã zboarã tsi va s-intrã tu limbã ma nclo. ar-hi-u-log. locuri. bãc-ci-shi. mbistimen. ci-cric-ci. DIZLIGAREA-A PRUBLEMÃLJEI Zboarãli tsi nu suntu scriati dupã regulili-a noastri suntu sumliniati. Lucrul a cititorlui va s-hibã ca s-li aflã aesti zboarã. or-ches-trã. Deapoea. Tu scriarea-a litirilor c shi k. pi unã kilimi lucratã cu mãna. Bãgats oarã cã regulili di scriari tsi va cãlcãm. buh-cea-gi. or-hes-trã. lipsescu scriari cu c. bil-bic-ci. ca zboarãli. Lu-arãsea si s-ducã s-ascultã orchestra la risturantu. bãh-ce. Aesti zboarã nu lipsescu vãrãoarã scriari: prah-ti-cã. Nicuchirlu-a casãljei nu eara un om arãu. Aesti zboarã nu lipsescu vãrnãoarã scriari cu hc. Nicuchirlu durnja shi s-avdza cum hãrchea. sh-alantã cu h. chiurh-ci. va saspunem regulili tsi furã cãlcati. etc. etc. ha-rac-ter. imbruc-ci. Inshii nafoarã tu bãccelu dit avlii s-ljau niheamã vimtu. aflãm: prac-ti-cã. Casa nu para eara curatã. cãndu nu easti nãintea-al e/i. bã-tãh-ci. ef-che-li. Aesti zboarã nu lipsescu vãrãoarã scriari: chilo. numi di lucri. Aesti zboarã nu lipsescu scriari: ac-ci. Nicuchirlu durnja shi s-avdza cum hãrhea. lipsescu scriari mash cu k. bã-tãc-ci. (2) Litira k s-aflã mash tu zboarã xeani icã di arãzgã xeanã. cu litira simplã c cãndu ari dupã ea un son e icã i. etc. avem mash dauã prublemi. tsi lipsescu scriari: ah-ci. (ii) Sonlu dultsi. Casa nu para eara curatã. etc. ci-flih-ci. ci-crih-ci. L-cunushteam ghini. Exceptsiili la aesti reguli va hibã aspusi tu un dictsiunar niscriat nica. pi unã chilimi lucratã cu mãna. chiurc-ci. Aesti zboarã va poatã s-hibã pronuntsati cu sonurli c icã h. Nicuchira avea alãsatã pri measã mãcarea di-unã searã ninti shi aestã s-avea aspartã shi mputsa. ifhi-i/if-hi-e. bãhci-shi. unã cu c ascur. chi-rur-gu. im-bruh-ci. bil-bih-ci. tu mesea di casã. Eara un om di inimã. if-chi-i/if-chi-e. etc. ma lu-arãsea sh-ma multu sã scrii shi s-citeascã armãneashti.(i) Idyiul son-timelj. Nicuchira avea alãsatã pri measã mãcarea di-unã searã ninti shi aestã s-avea aspartã shi mbutsa. boh-ci. mi-lan-hu-li-i/mi-lan-hu-li-e. Prublemã – Intrai tu casa-a lor. condrah-ci. muljat si scrii mash unã singurã soe. Nicuchirlu-a casãljei nu eara un om arãu. zã-nãc-ci. ma cari pot s-hibã scriati pri-armãneashti sh-cu c/ch shi cu k. sh-videam limbidi cã nu easti trã shideari n casã. chilometru. Che-ni-a. eara nvitsat. hãr-hes-cu. kilogram. Tu-aestã aradã bãgãm shi zboarã (ma multu di-arãzgã nturtseascã) cu dublu-c tsi lipsescu scriari mash cu c ca: cã-ic-ci. sh-videam limpidi cã nu easti trã shideari n casã. Bunãoarã: (1) Di zboarãli cari au dauã virsiunj. oaminj. trã cati zbor. sh-alti poati tsi n-ascapã ma cari suntu aspusi tu dictsiunar. ci-flic-ci. Ke-ni-a. c. shi ari totna sonlu-timelj. Shideam mprostu. Intrai tu casa-a lor. con-drac-ci. ca-rac-ter.

etc. d. Aesti zboarã suntu scriati tu dictsiunar mash cu litira compusã dz. tra s-poatã s-agiutã cu-aestã. va s-pronuntsã. (ii) tuti zboarãli cari s-pronuntsã cu sonlu latinescu d ma s-pronuntsã shi cu sonlu grãtsescu dhelta (exceptsii hiindalui mash zboarãli grãtseshti tsi au intratã tora tu soni tu limbã shi suntu cunuscuti mash tu Grãtsie). icã (ii) cu sonlu grãtsescu dhelta (dh).caracter. dzea-nã. ma lu-arãsea sh-ma multu sã scrii shi s-citeascã armãneashti. Tu dictsiunarlu niscriat ninga. editura tsi stãmbusea cãrtsã pri limba-a noastrã. dzu-ã. aflãm ãndauã prublemi. Aesti prublemi suntu dizligati tu regula di ma nghios. poati s-aibã: (i) sonlu-timelj. Iarã zborlu « stãmpusea » easti unã exceptsie tsi si scrii « stãmbusea » (2) Regula dzãtsi cã zboarãli: « hãrhea. Notã – Bãgats oarã cã ndauã zboarã dit punctili (1) shi (3) di ma nsus pot s-hibã scriati dauã turlii. mash zboarãli xeani si scriu cu k. bu-dzã. tu zboarã ca: dadã. hirurgu. poati s. (3) Cãndu litira d ari dupã ea litira h. nu cu h: « hãrchea. dzi-ni-ri. Dhi-mi-tri. sh-cu sonlu z. shi (iii) zboarãli tsi au gruplu di litiri nd tsi poati si s-pronuntsã shi nt. eara nvitsat. Di-mi-tri. DZ. litira d. E LITIRILI D. nu cu mb: « mputsa. practicã ». das-cal. (3) Regula dzãtsi cã zborlu « kilimi » lipseashti si sã scrii « chilimi ». limbidi. Tr-atsea acumpãra cãrtsã armãneshti. sonurli-a litirãljei simplã d shi a litirilor compusi dh shi dz. L-cunushteam ghini. Lu-arãsea si s-ducã s-ascultã orhestra la risturantu. (2) Cãndu litira d ari dupã ea litira z. gar-du. litira compusã dz s-avdi ca tu zboarãli: a-ra-dzã. DH Dupã arãzga-a zborlui sh-dupã cum lj-easti pronuntsarea tu grailu di-acasã a omlui. LECTSIA 7 – SCRIAREA-A LITIRILOR D. s-avdã cãntitsi armãneshti. nu cu c/ch: bãhcelu. mpistimen. mbistimen » lipsescu scriari cu mp. mbrostu. Bunãoarã: (1) Cãndu nu-ari dupã ea litira z icã h. dzã-nã. DZ. ca: da-lã. dai-ma. suntu aspusi tu regula di ma nghios. dupã cum easti grail????y?u-a omlui: (i) cu sonlu latinescu d. sh-cu sonlu dz. tu zboarãli dha-lã. em cu litira compusã dh (trã sonlu grãtsescu dhelta). etc. lipsescu scriari cu dz. orhestra. dzãc. caracter. dupã cum easti grailu-a omlui. shi sonlu-timelj al z. pã-du-ri. em cu litira simplã d. Ma avem shi exceptsiili: bãccelu. (ii) tu ndauã zboarã di arãzgã grãtseascã i arbinshascã. DH. mash cu litira d. Tu scriarea-a litirãljei d (shi a litirilor compusi dz shi dh). bãtãhci. shi cu dz shi cu z. di-na-mi. litira compusã dh s-pronuntsã totna cu sonlu grãtsescu dhelta. prahticã » si ngrãpsescu cu c/ch. icã. aesti zboarã va s-hibã scriati tuti. limpidi. (1) Regula dzãtsi cã zboarãli: « mbutsa. bãtãcci. Regulã: Litira simplã d (tsi nu-ari dupã ea litirli h shi z). orchestra tsi sã ngrãpsescu cu h. Regulã: (1) Zboarãli tsi pot s-hibã pronuntsati shi scriati dauã turlii.aibã. scriarea cu z nu easti aprucheatã. cum avem. mprostu. s-pronuntsã cu sonlu latinescu d. dis-car-cu. chirurgu. haracter. bunãoarã. Regulã: Litira compusã dh ari totna sonlu grãtsescu dhelta. . etc. Regulã: Litira compusã dz s-avdi cu un son tsi s-aflã nolgica di sonlu-timelj al d. latinescu. yeatru-chirurgu cu multã practicã. Ma. Nu shtim cum lipsescu scriari: (i) zboarãli tsi s-pronuntsã. dhascal. dhi-na-mi. gãr-di-nã. tu ndauã zboarã di arãzgã grãtseascã (cãtivãrnãoarã arbinshascã) tsi s-aflã scriati cu d (nu dh). Mash cã aesti zboarã va poatã s-hibã pronuntsati. etc. dauãli sonuri: sonlu latinescu d icã sonlu grãtsescu dhelta.

cir-dha-chi. scu-ti-dhi. ad-yi-ses-cu. etc. Bunãoarã: (1) Avem zboarã tsi lipsescu scriari ca: bu-dzã. zi-ni-ri. avem zboarã tsi lipsescu scriari cu nt/nd. grad. il-pi-dã. dhe-mun. dhip-lã. sar-de-lã. cari pot si s-avdã shi si scrii shi fan-daz-mã. a-yiu-di-mã. zea-dzit/zea-dit/dea-zit. nu cu z. pa-ra-dhis. a-yiu-dhi-mã. etc. nu cu dh. ur-dhi-e. etc. dza-ri. fi-mi-ri-dã. tsi-gã-ri-dã. zan-grã. del-fin. di-a-man-tu. sar-dhe-lã. chi-ri-mi-dã. di-a-log. ca-dhru. dis-poti. sindo-ni. da-lã. dza-mã. lor-dhu. lum-bar-dhã. dza-dã. zãr-ca-dhã. mo-dhã. dzu-ã. lipsescu scriari cu d. doa-rã. dha-lã. si-no-dhã. ca: ghi-gan-tu. in-da-ti. a-na-pud. ur-di-e. so-dhã. gradh. mi-toa-dã. scu-ti-di. ai-dho-nã. fi-ri-dã. il-pi-dhã. cir-da-chi. cur-du-ses-cu. sin-da-xã. pa-ra-dig-mã. zãn/zã-nã. so-dã. de-mun. Ma zboarãli di ma nsus pot si sã ngrãpseascã sh-cu dh – ma s-va omlu s-u spunã maxus cã s-avdu cu sonlu grãtsescu dhelta – ca: a-cri-dhã. tsi va poatã s-aibã shi varianta a-zã. a-rã-dhã-tsi-nã. zãr-ca-dã. chi-ri-mi-dhã. cur-de-li. dzãn/dzã-nã. za-c. sh-dupã cum va hibã aspusi tu un dictsiunar niscriat ninga. (3) Suntu zboarã tsi pot s-hibã pronuntsati shi scriati sh-cu nd shi cu nt. al-si-dã. al-si-dhã. Trã cititorlu intirisat dãm ma nghios ãndauã zboarã internatsiunali (loati dit dictsiunarlu-al Tachi Papahagi) cari lipsescu totna scriari cu d (sh-tu limba-a noastrã ca tu alanti limbi). das-cal. Aesti zboarã di ma nsus nu lipsescu vãrnãoarã scriari ca: bu-zã. fi-mi-ridhã. dhoa-rã. etc. Mash cã scriarea-a zboarãlor cu dh easti aprucheatã ca unã variantã tr-atselj tsi vor s-aspunã maxus cã zboarãli lipsescu pronuntsari cu dhelta nu cu d. mi-lu-dhi-e. ur-dã. zu-ã. dhi-plu-mat. in-ta-ti. za-ri. shi eali lipsescu scriari cu d. pun-di. adh-yi-ses-cu. e-pi-di-mi-e. un son tsi si scrii e ma s-avdi ca diftongul ie. cu-mi-di-e. dog-mã. multi di-aesti zboarã lipsescu scriari cu nt ma suntu shi alti zboarã tsi lipsescu scriari cu nd. ai-do-nã. dher-mã. stã-fi-dã. i-de-i. do-xã. dza-tsi. di-plu-mat. coar-dhã. cu tuti cã suntu graiuri iu zboarãli s-pronuntsã cu z. dhis-poti. dhas-cal. Bunãoarã. pun-ti. Aesti zboarã nu lipsescu vãrnãoarã scriari cu nd/nt. lumbar-dã. nu cu dz. mig-dal. pida-go-g. (2) Zboarãli veclji di-arãzgã grãtseascã (cãtivãrnãoarã shi arbinishascã). nu lipsescu vãrnãoarã scriari tu limba-a noastrã cu dh ca: cru-cu-dhil. za-mã. ambudh-yi-ses-cu. tsi-gã-ri-dhã. lus-chi-dhã. a-ra-dã. lã-lu-dhã. pu-xi-ma-dhi. Exceptsii ca zborlu a-dzã. mig-dhal. sin-dho-ni. (3) Avem zboarã tsi pot s-aibã dauã virsiunj. Omlu tsi zburashti acasã aesti graiuri. nvis-cã-min-tu. dzea-nã. sh-cu gruparea di dauã litiri nd. Pi di-altã parti avem zboarã-exceptsii ca fan-taz-mã. mu-li-dhi. si-no-dã. min-tu-es-cu. dhi-a-log. sun-tu. dhi-cu-njar. lus-chi-dã. (iii) poati si s-avdã ca unã semivocalã. a-dim-tu. av-de-lã. di-plu-mã. cur-dhe-li. ma lipseashti s-li ngrãpseascã totna cu dz. dhghi-vã-ses-cu. id-yiu. iodh.sh-cu sonlu dz sh-cu sonlu z. mi-toa-dhã. pa-ra-dhig-mã. ca: cru-cu-dil. etc. coardã. etc. Aesti zboarã cari pot si s-pronuntsã sh-cu dhelta. dhi-na-mi. dhi-plu-mã. dupã cum easti grailu-a omlui. di-a-lec-tu. cã pot si s-pronuntsã sh-cu gruparea di dauã litiri nt. poati s-li pronuntsã cu z. sun-du. ca vocalã (cu unã semivocalã i ãn fatsã tsi s-avdi ma nu si scrii). dzi-ni-ri. (ii) poati si s-avdã muljat. (2) Zboarãli di-arãzgã grãtseascã (sh-poati arbinshascã) cari au sonlu dhelta tu zbor. mo-dã. Dupã cum va u caftã zborlu. etc. va s-hibã-aspusi tu dictsiunar. mu-dhis-trã. dhel-fin. chin-din. nvis-cã-min-du. ca-dru. ma s-u va. murmin-di/mur-min-du. za-tsi. dhi-a-lec-tu. dghi-vã-ses-cu. am-bud-yi-ses-cu. dho-xã. dhis-cu. idhul. an-ghi-dhã. hãi-dip-ses-cu. suntu multi. e-xu-dã. li-mu-na-dã. va s-hibã aspusi tu un dictsiunar niscriat ninga. a-dhim-tu. Scriarea va si s-facã dupã cum easti aspusã tu un dictsiunar niscriat ninga. va dzãcã. min-du-es-cu. pã-tri-dhã. a-rã-dã-tsi-nã. i-dhe-i. dip-lã. LITIRA E Litira e poati s-aibã ma multi sonuri: (i) poati s-aibã un son-timelj. cu-mi-dhi-e. discu. pu-xi-ma-di. Exceptsiili la aesti reguli. a-na-pudh. aesti zboarã va si ngrãpseascã unã soe i dauã. di vocalã e. dzac. mu-ne-dhã. ur-dhã. pi-da-go-g. fi-ri-dhã. pa-ra-dis. sin-ta-xã. ca: ghi-gan-du. mi-lu-di-e. dhog-mã. e-pi-dhi-mi-e. lã-lu-dã. ca tu diftongul ea/ia. cur-dhu-ses-cu. shi . zea-nã. mu-dis-trã. hãi-dhip-ses-cu. pir-dhi-cã. lor-du. der-mã. mu-li-di. av-dhe-lã. ascur. e-xu-dhã. a-ra-dhã. etc. chindhin. ca zboarãliexempli: a-cri-dã. murmin-ti/mur-min-tu. idh-yiu. stãfi-dhã. tsi s-avdu sh-cu sonlu grãtsescu dhelta sh-cu sonlu latinescu d. dhi-aman-tu. pir-di-cã. li-va-dhi. mu-ne-dã. dzan-grã. di-na-mi. di-cu-njar. pã-tri-dã. dzea-dzit/dea-dzit/dzea-dit. an-ghidã. iod. za-dã. limu-na-dhã. li-va-di. idul.

sh-ca sonlu-timelj e. du-nja-i/du-nja-e. ploa-e. Regula generalã easti ca – cu ndauã exceptsii iu traditsia va s-u caftã scriarea cu ie – diftongul ie si sã scri e. cum aspuni regula-a noastrã) ca. (iu vocala din fatsã a/ã/e/i/o/u shi vocala i/e dit soni. chi-ma-neie. ãi/ãe. ti-nji-i/ti-nji-e. Mash cã. ca tu zboarãli. ga-e. pa-ie. cu tuti cã poati s-aibã dauãli sonuri (em sonlu-timelj e. NU s-avdi ca diftongul ie) Vocala e poatã s-aibã sonlu a ljei di timelj. oa-i/oa-e. nãinti di e). na-i/na-e. ciudi-i/ciu-di-e. ca tu zboarãli: me-si. vrei. ha-re-ie. njedz. Njier-curi. e-lu s-pronuntsã ca diftongul ie. shi (ii) dupã vocalili ã. la-ie. ga-i/ga-e. du-nja-e. cu-leu/cu-lei. etc. njiel. (2) Nominativlu shi vocativlu-a zboarãlor fiminini tsi bitisescu cu ai/ae. ca-ra-beu/ca-ra-bei. u si ngrãpseashti cu e (nu cu ie) shi poati si s-avdã sh-ca sonlu-timelj a vocalãljei e. ca-fi-ne-ie. ca: bo-i/bo-e. ne-gu-rã. ma-e. diftongul ie dit coada-a zborlui lipseashti scriari e: (i) la nominativ. a-yeas-pi/a-yes-chi/yes-par. a-ru-shes-cu. oa-e. ploa-i/ploa-e. chi-ma-ne-i/chi-ma-ne-e. so-e. cãtivãroarã. tser. ciu-di-ie. la nominativ shi vocativ ca: bo-ie. ei/ee. per. s-aflã tu dauã silabi ahoryea) (2) Sonlu ie lipseashti scriari e (nu ie). g. shi si s-avdã: (i) Singurã. va dzãcã. g. meu/mei. etc. h (inclusiv ch. pa-re-e. metru. a-lãn-ces-cu. ma-ie. ti-nji-ie. du-nja-ie. cãndu sonlu e/ie yini dupã (i) consoanili c. cu unã semivocalã i dininti. zboarãli lipsescu scriari ca: lje-pur. (ii) Deadun cu semivocalili i shi u shi s-facã parti dit un diftongu. s-au scriatã ashi. gh shi sh). u. ui/ue. trei. cã-pã-es-cu. ca diftongul ie) Tu nchisita di zboarã. pa-re-i/pa-re-e. (a) njieu. njier-lã. njier-gu. niactsintuatã. i. hu-i/hu-e. Njer-curi. fãrã alti semivocali tu idyea silabã. Aesti zboarã nu lipsescu scriari. ca-fe-ie. em sonlu-a diftongului ie). oa-ie. Sonlu 2: Vocala Muljatã e (cãndu s-avdi ma NU si scrii. traditsiunal. ga-ie. so-ie. di-pis-ta-neu. ploa-ie. ljier-tu. clja-ie. ca-fe-i/ca-fe-e. njel. shi (ii) la vocativ ca: bo-e. na-e. a-reu. Zboarãli cu-aestu son lipsescu scriari totna cu e. ti-nji-e. etc. (a) njeu. u-vreu/u-vrei. cur-cu-beu/cur-cu-bei. ãn-shi-edz. ca unã vocalã ahoryea. etc. i. y shi (ii) dupã vocalili ã. oi/oe. seu. h (inclusiv ch. gãb-jeu/gãb-jei. y (sonlu gãrtsescu ghamma. ui/ue. soi/so-e. (3) Sonlu ie cari yini dupã (i) consoanili c. paie. pa-i/pa-e. ljer-tu. sonlu e poati si s-avdã. Regulã – (1) Scriarea-a diftongului ie s-fatsi totna cu litira e. njer-gu. clja-ie. du-di-i/du-di-e. poati s-aibã dauãli sonuri e shi i. tsi s-avdi ma nu si scrii. az-gher. shi (ii) litira e di la nominativlu shi vocativlu a zboarãlor fiminini tsi bitisescu cu vocalili ai/ae. clja-e. Sonlu 1 di Timelj: Vocala e (cãndu s-avdi e. j (ma nu nj shi lj). cu tuti cã avem vidzutã scriitori cari scriu zboarãli di ma nsus cu ie (nu e. ploa-ie. ei shi eu. sh-cãtivãrãoarã sh-tu mesea icã tu sonea-a lor. njer-su.(iv) cãndu s-aflã ca unã vocalã e. shi alti ndauã cari. na-ie. ca-fi-ne-e. pa-e. hu-e. Ãn particular. njiedz. ma sh-ca sonlu muljat ie. Ie-ru-sa-lim (icã I-e-ru-sa-lim). ca bunãoarã: a-hiur-hes-cu. ii/ie. ie. ga-ie. bunãoarã: bo-ie. ciu-di-e. du-di-ie. ha-re-e. u-i/u-e. va si s-avdi totna ie: (i) litira e tsi yini dupã nj shi lj. so-ie. ca-fe-e. ei/ee. oi/oe. niactsintuatã s-aflã tu dauã silabi ahoryea). njier-su. i-ti-ie. an-guces-cu. u-ie. u-e. etc. singurili exceptsii va s-hibã zboarã ca ier-ni/ier-nuri. na-ie. la-e. etc. chi-ma-ne-e. gh shi sh). ãi/ãe. njer-lã. . (iu vocala dit soni nu easti actsintuatã shi dauãli vocali. la-i/la-e. etc. i-ti-i/i-ti-e. dupã cum easti grailu-a omlui. j (ma nu nj shi lj). etc. ma-ie. du-di-e. la-ie. ca-fi-ne-i/ca-fi-ne-e. hu-ie. Aesti zboarã nu lipsescu vãrãoarã scriari ca: ljie-pur. Bunãoarã: (1) Cãndu au diftongul ie dupã litirli compusi nj shi lj. ma-i/ma-e. e-lu poati si s-pronuntsã muljat. tu ndauã clasi (arãdz) di zboarã. tu bitisita-a multor zboarã (e-lu final). oa-ie. bei. pish-ti-rei. Cu-aestu son. clja-i/clja-e. nu-avem vãrnã problemã. ha-re-i/ha-re-e. a-rã-es-cu. i-ti-e. pa-re-ie.

Prublema 1 – Tu hoara-a noastrã s-afla un dhascal bun. ies. ncã-cieri. etc. zãp-ti-e. s-aflã tu unã lectsie ma nghios. n-adunãm soia tutã. hier-bu. Multsã ficiori eara oarfãnj. cãndu lã eara seati. cã: (i) diftongul ea/ia. min-du-ies-cu. pronumi shi numirali) shi a formilor verbali. min-du-es-cu. hãr-ges-cu. chen-dru. trun-du-es-cu. chier. ãn-shiiedz. Ma nu s-agudi. her. nã-rã-ies-cu. nu-l para cunushtea ghini dhascalu. mã-iei. yie-nos. ies-chi. an-gu-cies-cu. lã-escu. shi bu-ei. Dupã tsi zburãrã multu. je-ljuri. sh-aieri. hier. cari traditsiunal s-au scriatã sh-cu ie ma sh-cu e. un crucudhil tsi s-ascãlda tu mardzinea di-arãu. chiefi.ce-ti. scri-es-cu. gaia tsi sanvãrtea deavãrliga ta s-lji mãcã. hã-rgiu-es-cu. jie-ljuri. eau/iau shi eoa/ioa/iua dzãsim. nafoarã dit loc. di-e-tã. ngru-shedz. s-dusi la dhispoti sã-l veadã. az-ghier. es. ed. etc. Minduiescu cã soia-nj s-afla tutã n casã tu-atsea oarã. clu-cies-cu. es-chi. Unã searã. er-buri/er-ghi. che-fi. vi-er. Aesti zboarã nu lipsescu scriari ca: ied. shi (iv) discutsia trã eo/io. nã-rã-es-cu. ca bunãoarã. Sonlu 3: Semivocala e Semivocala e poati si s-aflã tu diftongul icã triftongul ea/ia. ear-bã. (iii) triftongul eoa/ioa/iua si scrii totna cu ioa. ahurhiescu s- . Dhispoti. ãlj hãidhipsea cãndu scria ghini. diftongul ie nu si scrii e. a-rã-ies-cu. sh-multi alti. El lã dãdea mulidhi cu tsi sã ngrãpseascã. Ma suntu shi zboarã cari. va s-hibã discutatã tu lectsia-a sonlui i. vur-yie-lã. ngru-shiedz. iu va sã zburãm trã litira o. tu zboarãli: a-fi-e-ru-mã. s-lji zburascã di idheili a lui. eo/io. (ii) triftondzãlj eai/iai. a-lãn-cies-cu. sh-cãdzu. cã el zãtsea cã easti armãn. hãr-ches-cu. shied. dish-clji-iedz. lj-adusi unã dhoarã. Mi dush sh-mini. u-helj. eai/iai. cari nu eara un om anapudh. adgectivi. Cãndu tritsea pundea din hoarã. si scrii ea (mash tu ndauã zboarã-exceptsie si scrii cãtivãrãoarã ia). dupã regula di ma nsus. ies. cie-ti. dishcljis poarta di hier tsi dãdea tuavlia-a casãljei sh-aclo vidzui yiernjilj tsi-avea inshitã. s-aibã un dhialog cu el. etc. sh-grãtseashti sh-armãneashti. chien-dru. traditsiunal. sh-di-atumtsea armasirã oaspits. mã-ei. Aesti zboarã nu lipsescu vãrãoarã scriari ca: a-hiur-hies-cu. dish-clji-edz. s-li ngrãpseascã cum lipseashti shi s-aflã tsi regulã dit lectsia di ma nsus avem cãlcatã tu scriari. ie-hlã. di pãtridha-a lor Machidunia. zboarãli cu aestu i-final va poatã sã si scrii shi sã si pronuntsã dauãli turlii. eri. e-hlã. vur-ye-lã. di itia-a ploailjei. fi-ligienj. ghe-lã. ncã-ceri. dupã cum easti grailu-a omlui. da-mi-genj. shi bu-iei. mã-ea-uã). ta-bi-e-ti. cã tuts oaminjlji din hoarã sundu armãnj. Dupã cum u cãfta aradha. che-tri. ma-tu-yeli. cã-pã-ies-cu. u-gechi. Notã 2 – Aoa zburãm di sonlu-a diftongului ie. Un ghigandu di om. nu sonlu iu vocalili i shi e s-aflã tu dauã silabi ahoryea. ayieschi sum streaha di casã. Lã zbura di idheili dit cãrtsãli di sculii. hu-ri-e-ti. ief-tin. ye-rac. yier-mu. (pluralu a zboarãlor bu-ea-uã. sclã-vu-ies-cu. yie-rac. a-yieas-pi/a-yies-chi/yies-par. a-ru-shies-cu. ma-tu-yieli. sh-cum fãtsea scutidhi. ge-pi. Trã diftongul ea/ia. semivocali e/i/o/u). Sonlu 4: Vocala e (e-final cu pronuntsarea e/i) Prublema-a vocalãljei e. tu sectsia-a sonlui a. shi triftondzãlj eai/iai. tabi-ie-ti. Lucrul a cititorlui va s-hibã ca s-li aflã aesti zboarã. Un dhiscu mplin di yimishi. Prublema 2 – Ploaia nu pãpsea s-cadã di ndauã oari di chiro. flu-ieri. niactsintuatã. Fãtsea multi exudhi trã elj. eau/iau shi eoa/ioa/iua (vocali a/o. ier-buri/ier-ghi. Notã 1 – Tu regulã aspunem mash dauã exceptsii iu. nu cu eoa/iua. prep. ni-eti. dhascalu. chie-tri. da-mi-gienj. ef-tin. ieri. clu-ces-cu. Nu para-l vrea. lã dãdea limunadhã sbea. ta-bi-e-ti. sh-tu chieptu. vãrnãoarã cu ia. sh-cu i-final sh-cu e-final. Agiundzi s-dzãtsem aoatsi cã. trun-du-ies-cu. eas-cã. ghie-lã. shi un ied tsi s-agiuca cu oaia di ningã poartã. PRUBLEMI Tu-aesti prublemi va dãm un textu tu cari va si s-aflã ndauã zboarã niscriati ghini. ied. Cum agiumshu la casa-ali maie. Lji nvitsa ficiorlji sã scrii shi sã dhghivãseascã ghini. dit bitisita-a numilor masculini shi fiminini (substantivi. di-unã lãludhã pi-un murmindi apãrãtsit. zboarã ca: ed. dish-clji-edz. hãr-chies-cu. la maia acasã. dhispoti sh-dhascalu sã mbunarã. flu-eri. etc. u-hielj. priep. chep-tu. cher. chiep-tu. her-bu. fi-li-genj. lã pãrãvulsea pãrmithi cu-unã zãrcadhã din pãduri. un lordhu tsi-avea vinjitã s-veadã Machidunia. shed. sh-tr-atsea ficiorlji vrea multu syinã la sculii. ãn-shi-edz. cari eara vinjit nu di multu chiro n hoarã. es. tu-un dhialectu grãtsescu tsi-l cunushtea doilji. zãp-ti-ie etc. Numa-a lui era Dhimitri. ye-nos. vi-er. sclã-vu-es-cu. sã nchidicã di-unã chirimidhã din cali. hã-rgiu-ies-cu. u-giechi. yer-mu. hãr-gies-cu. vi-ier. lãies-cu. gie-pi. eau/iau si scriu totna cu ea. zãp-ti-e etc. nu cu ie. cari s-avdi tu ma multili graiuri shi ca vocalã i. lipsescu scriari cu e.

va s-aspunem regulili tsi furã cãlcati. Ved un di elj cã iasi din casã. shi un ed tsi s-agiuca cu oaea di ningã poartã. hierbu. dascalu. di itia-a ploailjei. Multsã ficiori eara oarfãnj. iasi. exudhi. dialectu. Trunduiescu usha dupã mini cãndu-lj ved tuts alantsã cã s-cãpãiescu diarãdeari. GH. nafoarã dit loc. ayeschi sum streaha di casã. Minduescu cã soea-nj s-afla tutã n casã tu-atsea oarã. discu. ploaia. lã dãdea limunadã s-bea. Cum agiumshu la casa-ali mae. Deadun intrãm ãn casã. aradha. lj-adusi unã doarã. di pãtrida-a lor Machidunia. Arãiescu prota cãstãnjli pri measã. lordu ». Cãndu tritsea puntea din hoarã. lordhu ». yiernjilj » lipsescu scriari: « aduchiescu. shi-l ghiunuiescu cu tutã vrearea. cari eara vinjit nu di multu chiro n hoarã. chieptu. chirimidhã. DIZLIGAREA-A PRUBLEMILOR Zboarãli niscriati dupã regulili-a noastri suntu sumliniati. ãlj hãidipsea cãndu scria ghini. (1) Regula dzãtsi cã zboarãli: « crucudhil. zãrcadhã » ma pot si sã ngrãpseascã sh-cu sonlu grãtsescu dhelta ashi cum easti faptu tu textul a noastru. fi-ri-dã. exudhi. aleg atseali yirminoasi tra sh-li-aruc. ma si ngrãpseashti e. (2) Regula dzãtsi cã zboarãli: « anapudh. maia. tu-un dialectu grãtsescu tsi-l cunushtea doilji. ghiunuiescu. mulidhi. Nu para-l vrea. Un discu mplin di yimishi. hearbã. cã el dzãtsea cã easti armãn. avea vidzutã c-aveam adusã cu mini ndauã cãstãnj tsi vream s-li herbu. ahurhescu saduchescu haraua cã va lj-adun. hierbu. suntu ». maea. scutidhi. Deadun intrãm ãn casã. Mi dush sh-mini. ideili. Ma nu s-agudi. soea ». ahurhiescu. un crucudil tsi s-ascãlda tu mardzinea di-arãu. mulidhi. Numa-a lui era Dimitri. pãtridha. G. Unã searã. Tr-atsea aesti zboarã nu lipsescu s-hibã lugursiri ca alatusuri! (3) Regula dzãtsi cã zboarãli: « ghigandu. zãrcadhã » si scriu cu sonlu latinescu d ca: « anapudh. s-dusi la dispoti sã-l veadã. sh-cãdzu. yiernjilj ». sundu » cari au sonlu nd/nt lipsescu scriari ashi cum suntu dati tu dictsiunar: « ghigantu. chirimidhã. ayieschi. pundea. maie. cãndu lã eara seati. trã cati zbor. sh-grãtseashti sh-armãneashti. hier. Prublema 2 – Ploaea nu pãpsea s-cadã di ndauã oari di chiro. ploaea. lãludhã. sh-tu cheptu. scutidhi. cãpãiescu. di-unã lãludã pi-un murminti apãrãtsit. maie. Dhimitri. di-aradã. dhialectu. cãpãiescu. H LITIRA F Litira f ari mash un son-timelj ca tu zboarãli: fea-tã. cã tuts oaminjlji din hoarã suntu armãnj. Deapoea. arãiescu. dhghivãseascã. hãidhipsea. Dhimitri. Lã zbura di ideili dit cãrtsãli di sculii. minduiescu. sh-tr-atsea ficiorlji vrea multu s-yinã la sculii. ied. nu ie. arãiescu. (1) Regula dzãtsi cã diftongul ea/ia si scrii. sh-aeri. El lã dãdea mulidi cu tsi sã ngrãpseascã. chieptu. Tr-atsea zboarãli: « aduchiescu. soia » lipsescu scriari: « gaea. hãidhipsea. hiarbã. puntea. dhispoti. gaea tsi sanvãrtea deavãrliga ta s-lji mãcã. Dupã cum u cãfta arada. sh-cum fãtsea scutidi. idheili. etc. ghiunuiescu. murminti. Un ghigantu di om. Trunduescu usha dupã mini cãndu-lj ved tuts alantsã cã s-cãpãescu diarãdeari. dhoarã. ahurhiescu. aieri. lã pãrãvulsea pãrmithi cu-unã zãrcadã din pãduri. ea. oaia. dhispoti. murmindi. Arãescu prota cãstãnjli pri measã. dhascal. sh-alanti li bãgai pri foc ca s-hearbã. etc . cari nu eara un om anapud. limunadã. sã nchidicã di-unã chirimidã din cali. avea vidzutã c-aveam adusã cu mini ndauã cãstãnj tsi vream s-li hierbu. limunadhã. (2) Regula dzãtsi cã litira e poati si s-avdã di multi ori ca diftongul ie. trunduiescu. dispoti sh-dascalu sã mbunarã. sh-di-atumtsea armasirã oaspits. Y. Lji nvitsa ficiorlji sã scrii shi sã dghiv&atildeseascã ghini. dhialog. sh-alanti li bãgai pri foc ca s-hiarbã. trunduiescu. nu-l para cunushtea ghini dascalu. dhascal.aduchiescu haraua cã va lj-adun. dialog. Fãtsea multi exudi trã elj. aradha. shi-l ghiunuescu cu tutã vrearea. un lordu tsi-avea vinjitã s-veadã Machidunia. s-lji zburascã di ideili a lui. Dispoti. ied. oaea. s-aibã un dialog cu el. dhoarã. Tr-atsea zboarãli: « gaia. dhghivãseascã. (4) Regula dzãtsi cã zborlu « zãtsea » lipseashti scriari « dzãtsea ». suntu zboarã tsi s-aflã tu limbili internatsiunali sh-eali lipsescu si s-avdã shi sã ngrãpseascã mash cu latinescul son d (vãrãoarã cu grãtsescul son dhelta): « crucudil. ayieschi. la maea acasã. lãludhã. shmulti alti. Dupã tsi zburãrã multu. dhiscu. Ved un di elj cã easi din casã. n-adunãm soea tutã. LECTSIA 8 shi 9 – SCRIAREA-A LITIRILOR F. nu ia. pãtridha. aieri. aleg atseali yirminoasi tra sh-li-aruc. hier. Prublema 1 – Tu hoara-a noastrã s-afla un dascal bun. minduiescu. dishcljis poarta di her tsi dãdea tuavlia-a casãljei sh-aclo vidzui yernjilj tsi-avea inshitã. easi.

La scriarea-al f, putem s-avem mash dauã prublemi, trã cari featsim regula di ma nghios: Regulã: (1) Trã zboarãli tsi pot s-hibã pronuntsati shi scriati shi cu f shi cu v, nu-avem faptã vãrnã regulã limpidi; cati zbor va si ngrãpseascã dupã cum va hibã aspus tu un dictsiunar niscriat ninga. (2) Zboarãli tsi pot s-hibã pronuntsati shi scriati shi cu th (sonlu theta) shi cu t, f, shi cãtivãrãoarã s, lipsescu scriari cu t, f, icã s. Aesti zboarã va poatã s-hibã pronuntsati sh-cu sonlu grãtsescu theta, (shi scriati cu combinatsia di litiri th, ma s-u va ashi autorlu). Exceptsiili la aesti reguli va hibã aspusi tu un dictsiunar niscriat nica. Bunãoarã: (1) Suntu zboarã iu litira shi sonlu v pot s-lja loclu a litirãljei shi a sonlui f. Ashi avem bunãoarã zboarã ca frun-di-dã, zu-grãf-ses-cu, etc. tsi pot s-hibã ngrãpsiti sh-pronuntsati shi vrun-di-dã, zu-grãv-ses-cu, etc. Aesti zboarã lipsescu scriari, ashi cum va s-hibã aspusi tu dictsiunarlu niscriat ninga: vrun-di-dã, zu-grãf-ses-cu, etc. (2) Suntu zboarã iu sonlu grãtsescu theta (theta) s-ari transfurmatã, trã multi graiuri armãneshti, tu sonlu a litirilor t, f icã s. Bunãoarã, ashi avem zboarãli tsi lipsescu scriari cu t, f icã s: ca-ti/ca-fi, pãr-mit/pãr-mif/pãr-mis, pif-chiu, psu-ti-e/psi-fi-e, ta-mã/sa-mã, fea-mi-nã, ti-lun-di/fi-lun-di, ti-melj/fi-melj, ti-mi-ri-dã/fi-mi-ri-dã, fir-ma-ni, sh-alti poati tsi suntu aspusi tu dictsiunar. Ma, aesti zboarã pot s-hibã scriati sh-cu th, ma s-u va ashi autorlu, ca: ca-thi, pãr-mith, pith-hiú, psu-thi-e, tha-mã, thea-mi-nã, thi-lun-di, thi-melj, thi-mi-ri-dã, thir-ma-ni, etc. Exceptsiili va s-hibã aspusi tu un dictsiunar niscriat ninga. LITIRILI G, GH, Y (1) Dupã arãzga-a zborlui shi dupã pronuntsarea-a lui tu grailu di-acasã a omlui, litira simplã g (cãndu nu fatsi parti dit litira compusã gh) poati s-aibã trei sonuri: (i) Cãndu nu s-aflã nãintea-a litirilor e shi i, litira simplã g ari sonlu-timelj, latinescu, ascur, ca bunãoarã, atsel dit zborlu gã-lji-nã; (ii) Cãndu nu s-aflã nãintea-a litirilor e shi i, sh-trã ndauã zboarã mash, litira simplã g poati s-aibã, piningã sonlu latinescu g, shi sonlu grãtsescu ghamma (cãndu poati si sã scrii shi gh) ca, bunãoarã, tu zborlu gu-mar (cari poati si sã scrii shi ghu-mar); (iii) Cãndu s-aflã nãintea-a sonurlor e shi i, litira g ari un son latinescu, muljat, ca tu zborlu gio-ni. (2) Dupã arãzga-a zborlui, icã dupã pronuntsarea-a lui tu grailu di-acasã a omlui, litira compusã gh poati s-aibã dauã sonuri: (i) Cãndu nu s-aflã nãintea-a sonurlor e shi i, litira compusã gh ari sonlu grãtsescu ghamma, ca tu zborlu ghu-mar (cari poati si s-avdã shi gu-mar, iu g ari sonlu ascur latinescu g). (ii) Cãndu s-aflã nãintea-a sonurlor e shi i, litira compusã gh ari un son latinescu, ascur, ca bunãoarã, atsel dit zborlu ghe-lã, bunãoarã. (3) Dupã arãzga-a zborlui, shi dupã grailu di-acasã a omlui, litira y ari dauã sonuri: (i) Tu zboarãli armãneshti, sh-cãndu s-aflã nãintea-a sonurlor e shi i, litira y ari sonlu grãtsescu ghamma, ca tu zborlu yif-tu (cari poati si s-avdã shi sã si scrii shi ghif-tu); shi (ii) Tu zboarã xeani, poati s-aibã sonlu latinescu i (vocalã icã semivocalã), ca tu zboarãli Ye-men, York, etc. Regulã: (1) Litira simplã g, cãndu nu-ari dupã ea litirli e shi i (lungu i shcurtu), poati s-aibã dauãli sonuri (cãtivãrãoarã tu idyiul zbor): (i) sonlu-timelj, latinescu, ascur, g; shi

(ii) sonlu grãtsescu , ascur, ghamma. (2) Litira simplã g, cãndu ari dupã ea litirli e shi i (lungu i shcurtu), ari mash un son latinescu, muljat. Regulã: (1) Litira compusã gh, cãndu nu-ari dupã ea litirli e shi i (lungu i shcurtu), ari mash sonlu grãtsescu , ascur, ghamma. (2) Litira compusã gh, cãndu ari dupã ea litirli e shi i (lungu i shcurtu), poati s-aibã dauãli sonuri: (i) sonlu latinescu, ascur, shi (ii) sonlu grãtsescu , muljat, ghamma. Regulã: (1) Litira simplã y, cãndu s-aflã nãintea-a litirilor e shi i, shi nu s-aflã tu zboarã xeani, lipseashti totna pronuntsari cu sonlu grãtsescu ghamma. (2) Litira simplã y, cãndu s-aflã tu zboarã, icã numi xeani di lucri, locuri, oaminj, etc. lipseashti pronuntsari cu sonlu latinescu i (vocalã icã semivocalã), ashi cum easti pronuntsat tu limba xeanã di iu yini zborlu. Bãgats oarã cã: (1) Cãndu nu-ari litirili e shi i dupã nãsã, litira simplã g (tsi nu fatsi parti dit litira compusã gh), poati s-aibã, dupã cum easti arãzga-a zborlui icã grailu-a omlui: (i) mash sonlu latinescu g ascur, ca tu zboarãli: ga-i/ga-e, gai-le, gal-bin, gu-vã, gu-rã, etc.; (ii) mash sonlu grãtsescu ghamma, ca tu zboarãli: a-ga-pi, a-glis-tur, ag-nan-ghea, a-gni, a-goa-nã, a-grip-ni-e, a-nag-nos-ti, ar-gãs-tir, bu-ga-zi, er-gu, gas-tru, glas-trã, gli-co, glin-di-ses-cu, le-mar-gu, lig-dã, pã-gur, pe-lar-gu, pi-ga-di, tag-mã, etc. (zboarã grãtseshti, cu exceptsia-a zborlui bugazi tsi poati s-yinã di la turtsã; icã (iii) dauãli sonuri ascuri, em atsel latinescul g, em atsel grãtsescul, ghamma, ca tu zboarãli: a-ga-lea, a-gal-mã, a-go-nja, a-gri-mi, a-gu-nes-cu, cãv-gã, gra-mã, grã-mus-tean, gus-tu, gu-mar, i-gra-si-e, lu-gu-ri-e, lã-ga-rã, mã-gu-lã, pã-ga-nã, pã-ri-gu-ri-e, pli-gu-es-cu, si-gur, ti-ga-ni, vir-gu-ra-mi, zu-graf, etc. Intirisantu easti ca s-aspunem aoa cã: (i) Zboarãli di ma nsus cari s-avdu sh-cu sonlu latinescu g ascur, sh-cu-atsel grãtsescul ghamma, pot s-hibã scriati, ma s-u va scriitorlu, sh-ca: a-gha-lea, a-ghal-mã, a-gho-nja, a-ghri-mi, a-ghu-nes-cu, cãv-ghã, ghra-mã, ghrã-mus-tean, ghus-tu, ghu-mar, i-ghra-si-e, lu-ghu-ri-e, lã-gha-rã, mã-ghu-lã, pã-gha-nã, pã-ri-ghu-ri-e, pli-ghu-es-cu, si-ghur, ti-gha-ni, vir-ghu-ra-mi, zu-ghraf, etc. (ii) Zboarã ca ca-ta-log, di-a-log, fi-lo-log, gar-ga-rã, chi-rur-gu, mag, or-gan, pa-ra-dig-mã, pi-da-gog, po-li-log, pro-pa-gan-dã, ti-le-graf, ti-pu-gra-fi-e, tsi-ga-rã, vur-gar, etc. suntu tuti pronuntsati cu sonlu latinescu g (ca tu tuti limbili moderni dit Vestu tsi li cunushtem la editurã) ma pri-armãneashti pot s-hibã tuti pronuntsati shi cu sonlu grãtsescu ghamma (cã probabil, zboarãli au intratã tu limbã prit limba grãtseascã). (2) Litira g, cãndu ari litirili e shi i dupã ea, ari mash sonlu latinescu g dultsi, muljat. Exceptsie u fac mash ãndauã neologhismi iu litira simplã g poati s-aibã shi sonlu grãtsescu ghamma muljat. Bunãoarã, ashi avem zboarãli: (i) a-gioc, ngiur, bi-li-gi-chi, chi-ra-gi, gea-ba, gea-mi, ge-pi, gi-lit, gio-ni, giu-dic, giu-mi-ta-ti, hãn-gi, shi-cã-gi, etc. cari s-pronuntsã mash cu sonlu latinescu g dultsi, muljat, shi (ii) zboarãli-exceptsii, ca gi-gan-tu/ghi-gan-tu, gim-nas-ti-cã/ghim-nas-ti-cã, fi-lo-lo-gi-e/fi-lo-lo-ghi-e, ne-o-lo-gis-mu/ne-o-lo-ghis-mu, etc. cari pot si s-pronuntsã sh-cu sonlu latinescu g muljat, sh-cu-atsel grãtsescul ghamma muljat.

(3) Cãndu ari litirili e shi i dupã ea, litira compusã gh, poati s-aibã: (i) mash sonlu latinescu g ascur, ca tu zboarãli: a-nan-ghi, ãn-treghi, ghea-ur, ghe-gan, ghe-lã, ghi-de-ri, ghi-ni, ghi-zã, sã-lã-ghes-cu, slaghi, slã-ghes-cu, etc.; icã (ii) dauãli sonuri, em atsel latinescul g ascur, em atsel grãtsescul ghamma, dupã cum easti arãzga-a zborlui shi grailu-a omlui. Ahtãri suntu zboarãli: a-ghi-sit, a-hor-ghea, an-ghez, an-ghi-sedz, dghi-vã-ses-cu, ghear-ghir, ghea-tru, ghif-tu, ghi-gan-tu, ghi-ra-chi-nã, ghi-tã-ga-ni, ghi-trip-ses-cu, Ghiz-mã-ciunj, hãr-ghi-e, lu-ghi-e, mã-ghea-uã, mã-ghip-ses-cu, mã-ghis-tru, ntur-ghi-ses-cu, sur-ghiu-nip-ses-cu, ur-ghi-e, vir-ghi-rã, etc. iu litira compusã gh poati si s-pronuntsã dauã turlii, sh-cu sonlu latinescu g ascur, sh-cu-atsel grãtsescul ghamma muljat. Intirisantu easti ca s-aspunem aoa cã ma multili zboarã di ma nsus (cari suntu ngrãpsiti cu litira compusã gh sh-cari pot si s-pronuntsã dauã turlii, sh-cu sonlu latinescu g ascur, muljat sh-cu-atsel grãtsescul ghamma muljat), suntu, multu cama multu, scriati cu y, ca: a-yi-sit, a-hor-yea, an-yez, an-yi-sedz, dyi-vã-ses-cu, year-yir, yea-tru, yi-ra-chi-nã, yi-tã-ga-ni, yi-trip-ses-cu, Yiz-mã-ciunj, hãr-yi-e, lu-yi-e, mã-yea-uã, mã-yip-ses-cu, mã-yis-tru, ntur-yi-ses-cu, ur-yi-e, vir-yi-rã, etc. cã pronuntsarea-a lor easti multu ma multu cu sonlu grãtsescu ghamma muljat dicãt cu-atsel latinescu g ascur muljat. Mash ãndauã zboarã ca yif-tu, yi-gan-tu, sur-yiu-nip-ses-cu, etc. si scriu ma multu cu gh, nu cu y, ca ghif-tu, ghi-gan-tu, sur-ghiu-nip-ses-cu, etc. cã ashi suntu pronuntsati ma multu. Notã – Bãgats oarã cã zboarãli cari au mash sonlu grãtsescu ghamma muljat, si ngrãpsescu mash cu y nu sã ngrãpsescu vãrnãoarã cu gh. (4) Sonlu latinescu g ascur, poati si sã ngrãpseascã: (i) cu litira simplã g, cãndu nu s-aflã dinintea-a sonurlor e shi i, ca tu zboarãli: ga-i/ga-e, gai-le, gal-bin, gu-vã, gu-rã, etc. shi (ii) cu litira compusã gh, cãndu s-aflã dinintea-a sonurlor e shi i, ca tu zboarãli: a-nan-ghi, ãn-treghi, ghea-ur, ghe-gan, ghe-lã, ghi-de-ri, ghi-ni, ghi-zã, sã-lã-ghes-cu, slaghi, slã-ghes-cu, etc. (5) Sonlu grãtsescu ghamma ascur s-avdi mash cãndu nu-ari dupã el sonurli e shi i, shi poati si sã ngrãpseacã: (i) cu litira simplã g, ãn general, ca bunãoarã, zboarãli, cari easti ghini si sã ngrãpseascã totna ca: a-ga-lea, a-gal-mã, a-go-nja, a-gri-mi, a-gu-nes-cu, cãv-gã, gra-mã, grã-mus-tean, gus-tu, gu-mar, i-gra-si-e, lu-gu-ri-e, lã-ga-rã, mã-gu-lã, pã-ga-nã, pã-ri-gu-ri-e, pli-gu-es-cu, si-gur, ti-ga-ni, vir-gu-ra-mi, zu-graf, etc.; icã (ii) cu litira compusã gh, cãndu omlu va s-aspunã maxus cã gh lipseashti si s-avdã cu sonlu ghamma ascur; bunãoarã, idyili zboarã di ma nsus pot si sã ngrãpseascã shi: a-gha-lea, a-ghal-mã, a-gho-nja, a-ghri-mi, a-ghu-nes-cu, cãv-ghã, ghra-mã, ghrã-mus-tean, ghus-tu, ghu-mar, i-ghra-si-e, lu-ghu-ri-e, lã-gha-rã, mã-ghu-lã, pã-gha-nã, pã-ri-ghu-ri-e, pli-ghu-es-cu, si-ghur, ti-gha-ni, vir-ghu-ra-mi, zu-ghraf, etc. (6) Sonlu grãtsescu ghamma muljat s-avdi mash cãndu ari dupã el sonurli e shi i, shi poati si sã ngrãpseascã: (i) cu y, ãn general, ca zboarãli tsi lipsescu scriari cu y: a-yi-nji, cã-liyi, chi-ni-yi, pã-yi-dã, pi-pir-yea-uã, sclayi, yer-mu, sir-yea-ni, Turyea, ur-yi-i/ur-yi-e, Ver-yea, Yea-ni, yea-tsã, yi-i-ta-ti, yi-li-i/yi-li-e, Yi-nar, yi-neam, yin-ghits, yi-oa-rã, Yior-gu, yip-tu, yi-ra-ma-ti, yish-tea-ri, yi-tsãl, yi-tã-ga-ni, yiu, etc.; (ii) cu gh, cãtivãroarã, cãndu zborlu poati si s-avdã sh-cu sonlu latinescu g ascur, ca tu zboarãli tsi pot si sã ngrãpseascã: a-ghi-sit, a-hor-ghea, an-ghedz, an-ghi-sedz, dghi-vã-ses-cu, ghear-ghir, ghea-tru, ghif-tu, ghi-gan-tu, ghi-ra-chi-nã, ghi-trip-ses-cu, Ghiz-mã-ciunj, hãr-ghi-e, lu-ghi-e, mã-ghea-uã, mã-ghip-ses-cu, mã-ghis-tru, ntur-ghi-ses-cu, sur-ghiu-nip-ses-cu, ur-ghi-i/ur-ghi-e, vir-ghi-rã, etc. ma pot si sã ngrãpseascã sh-cu y ca: a-yi-sit, a-hor-yea, an-yedz, an-yi-sedz,

ghra-mã. Trã tuti aesti zboarã s-astãsi la simpozion. hãr-yi-e. a-gho-nja. a-ghun-ses-cu. ghu-mar. dupã cum u va omlu. Mash cãndu va s-u va maxus scriitorlu.dyi-vã-ses-cu. fi-lo-lo-gi-i/fi-lo-lo-gi-e. sh-cu sonlu latinescu g. a-gun-ses-cu. gim-nas-ti-cã. ghli-co. bu-gha-zi. lig-dã. cãv-ghã. regula di ma nghios: Regulã: (1) Sonlu grãtsescu ghamma ascur (cãndu ghamma nu s-aflã nãintea-a sonurlor e shi i). pã-ga-nã. Discutsia di ma nsus aspuni marea prublemã tsi u-avem cu scriarea-a sonlui latinescu g shi grãtsescu ghamma. pã-gha-nã. pe-lar-ghu. sh-cu sonlu ge/gi dultsi. a-ghrip-ni-e. shi (iii) cu g tu ndauã neologhismi. gu-mar. ne-o-lo-ghis-mu. Dupã regula di ma nsus: (1) Tuti zboarãli tsi au sonlu grãtsescu ghamma ascur. va poatã si sã scrii cu g icã cu combinatsia di litiri gh. tag-mã. ligh-dã. etc. a-nagh-nos-ti. bunãoarã. si-gur. ghlas-trã. ghlin-di-ses-cu. year-yir. glas-trã. pe-lar-gu. bãr-gha-ci. pli-ghu-es-cu. sh-cu-atsel grãtsescul ghamma. pã-ri-gu-ri-e. Yiz-mã-ciunj. zu-graf. pi-gha-di. lipsescu scriari cu litira latineascã g ca. icã cu sonlu latinescu g ascur. ghrã-mus-tean. muljat sh-cu sonlu j muljat. sh-cu-atsel grãtsescul ghamma. pi-ga-di. (2) Sonlu grãtsescu ghamma muljat (cãndu s-aflã nãintea-a sonurlor e shi i). er-gu. nu cu j. bu-ga-zi. gas-tru. eali va poatã s-hibã scriati sh-cu litira compusã gh. ghas-tru. yi-ra-chi-nã. j-lu easti unã litirã simplã shi nu fatsi parti di litirili compusi lj shi nj). ur-yi-e. icã (ii) scriitorlu va s-u va maxus ca s-aspunã cã zborlu lipseashti pronuntsari cu sonlu latinescu g-ascur i g-muljat. glin-di-ses-cu. a-grip-ni-e. ntur-yi-ses-cu. lu-gu-ri-e. etc. ca: ghi-gan-tu. zu-ghraf. a-ghoa-nã. a-go-nja. a-gri-mi. fi-lo-lo-ghi-i/fi-lo-lo-ghi-e. gli-co. grã-mus-tean. ne-o-lo-yis-mu. etc. gra-mã. zboarãli va si sã scrii cu ge/gi. Mash cãndu: (i) traditsia va s-u caftã. lu-yi-e. gus-tu. icã (ii) s-avdi sh-cu sonlu latinescu g sh-cu-atsel grãtsescu ghamma? Unã altã prublemã easti cu zboarãli tsi pot si s-avdã dauã turlii. mã-yea-uã. . ma cari pot si s-pronuntsã sh-cu sonlu grãtsescu ghamma muljat ca: yi-gan-tu. Aestã regulã s-aplicã (easti bunã) sh-la tuti zboarãli cari s-pronuntsã. Mash cãndu: (i) traditsia va s-u caftã. ti-gha-ni. ghim-nas-ti-cã. a-goa-nã. ma sonlu j s-avdi ahoryea di sonurli l shi n (va dzãcã. ar-gãs-tir. a-ga-pi. dupã cum easti grailu-a omlui. lu-ghu-ri-e. mã-yip-ses-cu. zboarãli (aspusi ma nãinti): a-ga-lea. Cum lipseashti scriari un zbor cari (i) s-avdi mash cu sonlu grãtsescu ghamma. a-ghal-mã. si-ghur. fi-lo-lo-yi-i/fi-lo-lo-yi-e. a-glis-tur. a-gni. sur-yiu-nip-ses-cu. bãr-ga-ci. lã-ga-rã. mã-ghu-lã. a-ghni. a-ghlis-tur. i-gra-si-e. etc. ca: a-gha-lea. ti-ga-ni. cãndu zborlu poati si s-avdã trei turlii: cu sonlu latinescu g muljat ca zboarãli: gi-gan-tu. muljat. yi-trip-ses-cu. lipseashti scriari cu y shi pronuntsarea va s-hibã cu sonlu latinescu g icã grãtsescu ghamma. ne-o-lo-gis-mu. ag-nan-ghea. lipseashti scriari cu g shi pronuntsarea va s-hibã cu sonlu latinescu icã grãtsescu. er-ghu. Aestã regulã s-aplicã (easti bunã) sh-la tuti zboarãli cari s-pronuntsã. vir-gu-ra-mi. a-gu-nes-cu. agh-nan-ghea. dupã cum va s-u va omlu. vir-yi-rã. yi-gan-tu. yea-tru. a-ghri-mi. etc. sh-cu sonlu latinescu ge/gi dultsi. sh-cu-atsel latinescu j muljat. a-gal-mã. mã-gu-lã. pã-gur. a-gha-pi. atumtsea va poatã si sã scrii sh-cu litira compusã gh. a-ghu-nes-cu. i-ghra-si-e. dupã cum easti grailu-a omlui. pã-ghur. sh-cu sonlu latinescu g. yim-nas-ti-cã. cãv-gã. le-mar-ghu. mã-yis-tru. etc. ca zboarãli si s-avdã cu sonlu grãtsescu ghamma. Idyea regulã u-avem sh-la zboarãli-exceptsii cãndu j-lu yini dupã sonurli l shi n. (3) Cãndu j-lu nu fatsi parti dit litirli compusi lj shi nj. pli-gu-es-cu. shi zboarãli pot si s-avdã cu dauã sonuri. lã-gha-rã. vir-ghu-ra-mi. le-mar-gu. icã (ii) scriitorlu va s-u va maxus ca s-aspunã cã zborlu lipseashti pronuntsari cu sonlu grãtsescu ghamma ascur. yif-tu. ar-ghãs-tir. ghus-tu. pã-ri-ghu-ri-e. tagh-mã. a-nag-nos-ti.

ju-ju-nar. giu-gas-tru. ti-pu-gra-fi-i/ti-pu-gra-fi-e. giu-nes-cu. ghiu-vã-ses-cu. ju-na-mi. dyi-vã-ses-cu. ju-nel. giu-rat. an-ghez. an-yez. ju-gi-i. ghir-lan-dã. sh-cu sonlu latinescu ge/gi muljat. etc. giu-mi-ta-ti. fin-gi. ntur-yi-ses-cu. vir-ghi-rã. pru-gra-mã. ti-pu-ghra-fi-i/ti-pu-ghra-fi-e. eali va poatã s-hibã scriati sh-cu litira simplã g icã litira compusã gh. an-ghi-sedz. vir-yi-rã. ca tu zboarãli ti-hi. gioc. Regulã: (1) Cãndu (i) nu fatsi parti dit litirili compusi ch. yi-gan-tu. ju-pã. Mash verbul nji-redz (shi tuti dirivatili-a lui) si ngrãpseashti cu nj shi s-citeashti n’ji-redz. ur-ghi-e. th. sh-cu-atsel latinescu j muljat. yir-yi-nã. etc. trã tora di oarã. giu-neash-ti. ntur-ghi-ses-cu. ju-nes-cu. ca zboarãli: con-gi. litira h ari sonlu-timelj ascur. ju-rat.. giu-gi-i. etc Aesti zboarã nu lipsescu scriari cu j ca: jan-dar. mã-ghea-uã. ju-na-tic. lipsescu scriari cu ge/gi ca: gean-dar. va poatã s-armãnã. tsi-ga-rã. giu-nel. ur-yi-e. Yir-ma-ni-i/Yir-ma-ni-e. giu-di-cat. shi (ii) nu s-aflã dinintea-a litirilor e shi i. hin-ji. hãr-yi-e. gh. exceptsii la exceptsii cari pot s-hibã scriati shi ca: a-ran-ja-men-tu. giu-giu-nar. dh. sh. Cãndu u caftã adetea. con-giunc-tsi-i/con-giunc-tsi-e. in-gec-tsi-i/in-gec-tsi-e etc. nol-gi-can. jun-cu. yea-tru. yif-tu. lu-yi-e. giu-dets. litira h ari trei sonuri: (i) poati s-aibã sonlu-timelj ascur. lu-ghi-e. jun-ju-lã. ãndauã zboarã ca atseali aspusi ma nghios. (3) Zboarãli tsi pot si s-avdã dauã turlii. yiu-vã-ses-cu. etc. ghi-trip-ses-cu. jo-ni. tsi-gha-rã. ghim-nas-ti-cã/gim-nas-ti-cã. ca tu zboarãli chea-trã. zboarãli (aspusi ma nsus): a-yi-sit. ghi-gan-tu. dh. (cari au dupã eali litira e icã i) lipsescu scriari cu litira y ca. hãr-ghi-e. ju-mi-ta-ti. con-junc-tsi-i/con-junc-tsi-e. giu-na-tic. lipsescu scriari cu ge/gi. giun-cu. dupã noi. ca tu zborlu ha-lã. shi sh . mã-yis-tru. th. hin-gi. etc. yi-ra-chi-nã. Ma zboarãli-neologhismi cari. ghi-ra-chi-nã. etc. ghrã-mus-tean. ghir-ghi-nã. shi her-bu. yim-nas-ti-cã. gium-bã. gra-ma-ti-cã. ghim-na-ziu/gim-na-ziu. Yiz-mã-ciunj. mã-yea-uã. gh. ju-dets. jum-bã. dh. gio-ni. giu-pã. Aesti zboarã nu lipsescu scriari ca: fu-tu-ghra-fi-i/fu-tu-ghra-fi-e. giu-nop. Yior-yi. yim-na-ziu. ju-nop. ju-gas-tru. Zboarãli-exceptsii. Ghir-ma-ni-i/Ghir-ma-ni-e. pru-pa-gan-dã. (ii) poati s-aibã sonlu-timelj muljat. etc. fin-ji. ghif-tu. hãn-jar. ju-di-cat. ti-gru. shi (iii) poati s-aibã sonlu mut cãndu nu s-avdi cã fatsi parti di litirili compusi: ch. gh. ju-nar. LITIRA H Dupã cum easti scriatã (ca litirã simplã i parti dit unã litirã compusã). thi-melj shi shar-pi. iu combinatsiili di litiri lj shi nj nu s-avdu ca litiri compusi ma ca dauã litiri pronuntsati ahoryea. ghea-tru. Gra-mus-ti. shi sh. Mash cãndu va s-u va maxus scriitorlu. giu-na-mi. ghi-ni. Ghra-mus-ti. sh-atsel latinescu g. ghra-ma-ti-cã. sh-atsel grãtsescu ghamma. giun-giu-lã. Ghiz-mã-ciunj. mã-ghis-tru. ca: a-ghi-sit. ascur icã muljat. yi-trip-ses-cu. Avem shi exceptsii. (2) Cãndu (i) nu fatsi parti dit litirili compusi ch. dha-lã. giu-nar. etc.(2) Tuti zboarãli tsi au sonlu grãtsescu ghamma muljat. year-yir. bunãoarã. dghi-vã-ses-cu. ghi-tã-ga-ni. in-jec-tsi-i/in-jec-tsi-e. lipsescu scriari ca: a-ran-gea-men-tu. pru-pa-ghan-dã. mã-ghip-ses-cu. yi-tã-ga-ni. yir-lan-dã. Vur-ghã-ri-i/Vur-ghã-ri-e. Vur-gã-ri-i/Vur-gã-ri-e. joc. th. Ghior-ghi. an-yi-sedz. ghear-ghir. pru-ghra-mã. etc. grã-mus-tean. cari pot s-aibã dauãli sonuri. ca zboarãli si s-avdã cu sonlu latinescu g muljat (cã s-aflã nãintea-a unui son e icã i). lipsescu scriari ca: fu-tu-gra-fi-i/fu-tu-gra-fi-e. mã-yip-ses-cu. ju-neash-ti. ti-ghru. aesti zboarã nu lipsescu scriari cu j ca: con-ji. hãn-gear. nol-ji-can.

mi-lan-cu-li-i. etc. (3) Cãndu fatsi parti dit litirili compusi ch. . Trã lucrul a nostru. tu zboarãli: a-ri-ha-ti. Cu tuti cã avem zburãtã (i va si zburãm ma nclo) tu alti lectsii tr-aesti exceptsii. bã-tãh-ci. zã-nãh-ci. s-avdu cu sonurli gãrtseshti dhelta shi theta.shi (ii) s-aflã dinintea-a litirilor e shi i. thi-melj. (iii) Zboarã ca alithea. bãh-ci-shi. Suntu zboarã iu litirli ch. litira h easti ufilisitã mash tra s-alãxeascã sonlu a litirãljei din fatsã. ca-rac-ter. etc. (ii) sonlu muljat. nu suntu lugursiti ca unã. (2) Cãndu yini dupã litirili c. dh. transhumantsã. trans-hu-man-tsã. gh. thim-nja-mã. etc. ar-hi-u-log. hia-vrã. bunãoarã. bãh-ce. s’hiz-mã. shizmã. buh-cea-gi. PRUBLEMI Tu-aesti prublemi va dãm un textu tu cari va si s-aflã ndauã zboarã niscriati ghini. ca dishãmari. her-bu. cãndu h-lu yini dupã litira s. niscriat ninga. bat-ha-va. etc. i-pos-hi-si. ca tu zboarãli chea-trã. shi fithea-uã – tsi s-avdu: a-lith-hea. shi zboarãli tsi lipsescu scriari cu h: ah-ci. shi fit-hea-uã icã neologhismi (zboarã compusi. dis-hi-in-tsedz. Exceptsii la aesti reguli va hibã aspusi tu un dictsiunar niscriat ninga. ipushisescu. s’he-zã shi Vos-ho-po-li – va si ngrãpseascã a-rãs-chi-rat. bathava. d. ca s-nã da litirili compusi ch. hã-la-ti. hea-vrã. litira h si scrii namisa di litirili c shi g di-unã parti shi vocalili e shi i di-alantã parti. tu zboarãli: a-hiur-hes-cu. Tr-atsea dzãtsem cã litira h easti mutã. (ii) Zboarãli arãshirat. a-shi. – tsi s-avdu: dis-hã-ma-ri. etc. cãndu ari sonurli e shi i s-yinã dupã nãsã ca. ca: a-hiur-hies-cu. litira h ari sonlu timelj muljat. th shi sh nu suntu litiri compusi ma litiri tsi s-avdu ahoryea. sh litira h ari: (i) sonlu ascur. i-pus-hi-ses-cu. gh. iposhisi. eali suntu unã soe. sh-cu h. nu cu sonlu latinescu d icã t. gh. avem litirili compusi dh shi th cu cari si ngrãpsescu. th. dishiintsedz. bunãoarã. s. or-hes-trã. dh. Adutsem aminti zboarãli tsi li-aspusim aclo cã lipsescu scriari cu c: prac-ti-cã. shezã shi Voshopoli – tsi s-avdu: a-rãs-hi-rat. her. shi sholarhiu – tsi s-avdu: ca-tas-hi-si. sh-cu c. sti-hiu. hier. shi s’ho-lar-hiu – si sã scoatã dit limbã shi nu mata hibã ufilisiti. etc. litira h ari sonlu mut (va dzãcã nu s-avdi ma alãxeashti sonlu a litirãljei di nãintea-a ljei). ascur icã muljat. ti-hi. Aveam aspusã tu alti lectsii ma nãinti cã: (i) Nãintea-a litirilor e shi i. sche-zã shi Vos-co-po-li. (iii) Iarã tu soni. Tra sã-sh lja diznou sonlu a lor ascur. Avem aspusã chiola cã zborlu mecheme – tsi s-avdi mec-he-me – va scriari mek-he-me! iarã la Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei Armãneascã di Bituli s-astãsi regula ca: (i) Zboarãli: catashisi. (1) Cãndu nu fatsi parti di litirli compusi ch. Notã – Nu-ari s-facã tsiva cã sonurli di ma nsus a litãriljei h. shi sh. th. voa-hã. sonurli c shi g s-moalji. hier-bu. etc. Ashi avem litirili compusi ch shi gh. g. sh. ha-ri. ghi-ni. cã zboarã ca: dha-lã. if-chi-i/if-chi-e. ih-ti-ba-ri. va si s-aflã aspusi tuti tu un dictsiunar. ghe-lã. boh-ci. etc. cãndu nu-ari sonurli e shi i s-yinã dupã nãsã ca. th. sha-in. hu-nip-ses-cu. avem litira compusã sh (di cari va zburãm ma nclo) tsi s-avdi ca tu zboarãli: a-gãr-shes-cu. Lucrul a cititorlui va s-hibã ta s-li aflã aesti zboarã. Bãgats oarã cã tu-aesti zboarã h-lu s-pronuntsã hi (i shcurtu). minduim cã easti ghini s-aspunem sh-aoa ndauã zboarã. za-ha-ri. chi-rur-gu. Alanti zboarã niaspusi aoa. etc. shi-lji. hãr-ches-cu. che-fi. mash cãndu vrem s-aspunem maxus. t. – shi dirivati di-a lor va s-armãnã scriati ashi ca exceptsii. prãh-ti-ses-cu. Nota 1 – La regulili di ma nsus avem shi exceptsii. trã cari sburãm tu lectsia-a litirãljei c. schiz-mã. Nota 2 – Avem sh-njica prublemã cu zboarãli tsi pot s-pronuntsã dauãli turlii. ef-che-li. i-si-hi-i. bunãoarã. etc. cu un prifixu trans icã dis shi un zbor tsi nchiseashti cu h). dh. dhas-cal. (ii) Cãndu litira h s-aflã dupã litirili d shi t.

Nicuchira n-ashtiptã ghini shi nã miscu cu-un cafe sh-cu glico. un hirurgu sh-un archiulog intrarã tu-un risturantu. sh-cã lj-arãsi multu ghela adratã di ahcilu-a risturantului. vuryar. nu cu y. imnam agonja cãtrã casã. Prublema 1 – Deadun cu ndoi oaspits tsi dipunea di Gramusti. gustul ». pãghanã. Dupã tsi mãcarã ghini. parcã earam avinats di-unã pãganã. Mash deapoea intrãm ãn casã. liydã. tsigãrseascã. preayalea. avursim niheamã shi nchisim s-imnãm cama preagalea. Nã deadi sh-cãti-un pãgur di yin. va s-aspunem regulili tsi furã cãlcati.s-li ngrãpseascã cum lipseashti shi s-aflã tsi regulã dit lectsia di ma nsus avem cãlcatã tu scriari. imnam ayonja cãtrã casã. ghustul ». preaghalea. pãyanã. sh-ningã pigadi. un grãmustean sh-un vurgar. bãgã s-tsigãrseascã ndauã oauã tu niheamã ligdã cu tsãgãridz. Prublema 2 – Cu-unã bohci tu mãnã. yustul ». Mash atumtsea cãndu cititorlu va s-aspunã maxus cã s-avdu cu sonlu grãtsescu ghamma. icã. N-apruchem di casã. Mash deapoea intrãm ãn casã. vidzum unã ylastrã cu lãludz. ãlj featsim gustul a nicuchirãljei sh-mãcãm oauãli cu multã orixi. ylastrã. ãlj featsim yustul a nicuchirãljei sh-mãcãm oauãli cu multã orixi. Nu eram lemaryi. icã (iii) dauãli sonuri. Tu-avlii vidzum unã piyadi. Prublema 1 – Deadun cu ndoi oaspits tsi yinea di Yramusti. mãyulã. Nafoarã ningã ushi. Prublema 2 – Cu-unã bocci tu mãnã. Ma cum tricum pristi-unã mãyulã-analtã. Nafoarã ningã ushi. ghlico. pãganã. pãghur. vidzum unã glastrã cu lãludz. pãgur. tsãyãridz. sh-ningã piyadi. zboarãli sã scriu cu gh. lighdã. atumtsea cãndu vrem s-aspunem maxus cã s-avdu cu ghamma grãtsescu. grãmustean. Aclo s-ashtirnurã la unã measã shi asculta cu milanculii. glico. La unã measã di ningã nãshi durnja sh-hãrhea vãrtos un bãtãcci di om tsi s-avea mbitatã. Nu eram lemaryi. shidzum niheamã chiro nafoarã di bium cãti-unã tsigarã. gumar. (1) Regula dzãtsi cã zboarãli cari si scriu cu unã litirã g (tsi nu-ari dupã ea sonlu e icã i). sã ngrãpsescu: « Gramusti. sh-atsel latinescu g sh-atsel grãtsescu ghamma. Deapoea. tsighãrseascã. Regula easti ca aesti zboarã sã si ngrãpseascã: (i) « agonja. (3) Bãgats oarã cã zboarãli: « yitsãl. Tu-avlii vidzum unã pigadi. avursim niheamã shi nchisim s-imnãm cama preayalea. nu lipsescu vãrnãoarã scriari ashi (cu y). un yrãmustean sh-un vuryar. ghumar. cãntitsili tsi prahtica unã orchestrã. Vidzãndalui cã nã eara foami. Nãinti ca s-intrãm ãn casã. La unã measã di ningã nãshi durnja . mãghulã. tsãgãridz. ylico. tsiyarã ». yin. Aclo s-ashtirnurã la unã measã shi asculta cu milanhulii. tsi-ari dupã el. ligdã. parcã earam avinats di-unã pãyanã. trã cati zbor. ari (i) mash sonlu latinescu g. nicuchira bãgã tiganea pi foc. zboarãli: « ayonja. vurgar. tsiyãrseascã. lemaryi » suntu scriati ashi cum lipseashti. glastrã. Nã deadi sh-cãti-un pãyur di yin. ma cum nã eara foami. tiyanea. ma cum nã eara foami. cu y. bãgã s-tsiyãrseascã ndauã oauã tu niheamã liydã cu tsãyãridz. pigadi. yumar. yrãmustean. mãgulã. tsãghãridz. Nicuchira n-ashtiptã ghini shi nã miscu cu-un cafe sh-cu ylico. (ii) mash sonlu grãtsescu ghamma. N-apruchem di casã. Nãinti ca s-intrãm ãn casã. preagalea. Ma cum tricum pristi-unã mãgulã-analtã. cãntitsili tsi practica unã orhestrã. cã eali s-avdu totna cu sonlu grãtsescu ghamma. tiganea. shidzum niheamã chiro nafoarã di bium cãti-unã tsiyarã. pighadi. un yitsãl sh-un gumar. Vidzãndalui cã nã eara foami. tsigarã ». Tr-atsea. alãsarã pri measã unã bãccishi bunã. DIZLIGAREA-A PRUBLEMILOR Zboarãli tsi nu suntu scriati ghini va s-hibã sumliniati. ghlastrã. sonurli e shi i. eali lipsescu scriari: (ii) « aghonja. nicuchira bãgã tiyanea pi foc. tighanea. piyadi. un chirurgu sh-un arhiulog intrarã tu-un risturantu. un yitsãl sh-un yumar. pãyur. (2) Regula dzãtsi cã zboarãli: « Yramusti.

ma poati shi s-nu sã scrii. etc. tu bitisita-a unui zbor masculin . bãccishi ». cãr-ci-liu. ti-rii. Tr-aestu lucru va zburãm tu alti sectsii ma nghios. icã unã semivocalã i. zmel-ciu. Vocala i poati si s-avdã: (i) ahoryea sh-fãrã altã semivocalã tu idyea silabã. (ii) unã vocalã i. im-nu. orhestrã. bãtãcci. shtiu. id-yiu. Tr-atsea zboarãli: « bocci. ni-or. icã s-avdi deadun cu alti vocali tu un diftongu icã triftongu – cari poati si sã scrii. dupã cum easti grailu-a omlui. trã cari. ghi-ni. sti-hiu. Dupã tsi mãcarã ghini. tu ndauã grai. mash unã singurã prublemã: aclo iu. hãrhea. diftongul iu (vocalã i. LECTSIILI 10 shi 11 – SCRIAREA-A LITIRÃLJEI I Litira i poati s-aibã ma multi sonuri. ma trã aesti zboarã va zburãm tu unã altã sectsii ma nghios). Trã tora di oarã va zburãm di-aesti zboarã mash trã prublemili tsi au s-facã cu scriarea-a sonlui i. icã (ii) dupã unã consoanã complexã x. chi-mi-tir-yiu. ti-riu. si s-avdã shi si sã scrii sh-ca unã vocalã e. simpli i compusi. is-chiu. if-cu-li-i/if-cu-li-e. em ca unã vocalã. orchestrã. bãhcishi ». vocalã u) tsi lu-aflãm tu zboarã ca: a-pan-ghiu. min-ti/min-te. necã (ii) combinatsia di litiri. cu-pii (pluralu di la cu-pi-i/cu-pi-e). semivocala u nu si scrii. (2) Cãndu vocala i s-aflã. mis-tir-yiu. « s-u scrii ma s-nu u scrii? » Regulã – (1) Vocala i dit bitisita-a unui zbor – cari s-avdi di multi ori sh-ca unã semivocalã – lipseashti totna scriari (cã s-avdi icã nu s-avdi) cãndu yini (i) dupã dauã i ma multi consoani. parti dit diftondzãlj iu (vocalã i. semivocalã u) nu easti idyiul lucru cu: (i) diftongul iu (semivocalã i. bãtãhci. cu-pi-i. fãrã actsentu. sh-alti zboarã tsi sã ngrãpsescu mash cu h (nu cu c). tu scriari. (iu dauãli sonuri. etc. andoilu i semivocalã). hirurgu. prahtica. archiulog. semivocalã u) shi ii (protlu i vocalã. u-ra-nii.sh-hãrchea vãrtos un bãtãhci di om tsi s-avea mbitatã. alãsarã pri measã unã bãhcishi bunã. ir-njii (pluralu di la ir-nji-i/ir-nji-e). Nota 1 – Tu-aesti zboarã di ma nsus. Vocala i cu sonlu-lj di timelj nã da. tu bitisita-a ma multor zboarã (i-lu final). sh-ca sonlu grãtsescu yi/ye (ghamma). sh-cã lj-arãsi multu ghela adratã di ahcilu-a risturantului. Sonlu 1 di Timelj: Vocala i Cãndu s-avdi. milanhulii. ca tu zboarãli: ar-niu. etc. sti-hii. cari s-avdi cu unã semivocalã u (niscriatã) dupã ea. ir-njiu. (iii) unã vocalã i. icã (ii) deadun cu unã semivocalã tu idyea silabã. i-mir. cãr-di-liu. scriu. em ca unã semivocalã i. poati. practica. chirurgu. hiu. Regula dzãtsi cã suntu zboarã tsi si ngrãpsescu mash cu c (nu cu h). u-ra-niu. Tr-aesti zboarã va zburãm sh-tu unã altã sectsii ma nghios. sh-iu mash semivocala i si scrii. dupã cum u caftã litira di nãintea-a ljei. i shi u suntu semivocali). vocala i lipseashti scriari ca i (tu ndauã zboarã sh-ca e. shi omlu nu shtii tsi s-facã. semivocala iu. ascur. if-cu-li-i. etc. scljin-ciu. (iv) unã semivocalã i. cari poati si s-avdã. ca tu zboarãli: cã-ni. lipsescu scriari: « bohci. hãrchea. cari poati si s-avdã (di nai ma multili ori. shi (v) unã semivocalã i – cari s-avdi singurã. min-ti. vocala i dit soni. Poati s-hibã: (i) unã vocalã i tsi s-avdi cu un son-timelj. niactsintuatã. scrii. cuf-chiu. ma nu totna) cu dauãli sonuri i shi e. Nota 2 – Bãgats oarã cã ma nsus avem zboarã ca: cu-pi-i/cu-pi-e. fãrã ca s-aibã unã vocalã u (niscriatã) ningã ea. milanculii. vocala i poati si s-avdã. arhiulog.

o-clji. tã-ciu-ni-lui. fesi. por-tsi (prãvdzã). zboarã ca: a-pan-di-si. sfrea-din-li. cljasht-li. vear-di. Ma zboarãli di ma nsus. Unã soi easti: (i) la nominativ shi acuzativ singular: cã-ni-li. gion-li. Nota 1 – Aoa zburãm mash trã zboarãli tsi armãn idyili. trã tuti alanti zboarã. a-rea-ti-li. giu-neal-lui. vear-di-lui. (3) Cãndu s-articuleadzã. shi (ii) la genitiv shi dativ singular: cã-ni-lui. cheap-ti-ni-li. cljasht-lui. dzi-nir-li. dur-njiri. (4) Zboarã ca pri-im-na-ri poati si s-avdã tu zburãrea di-aradã prim-na-ri. Tu ndauã zboarã. tser-ghi. gion-lui. gio-ni. cari au singularlu cu vocala i. giu-neal-li. vocala i poati si s-avdã sh-ca unã semivocalã ma aesti zboarã nu lipsescu scriari: (i) la nominativ shi acuzativ singular: a-rats-li. Nu zburãm di zboarã tsi s-alãxescu di la singular la plural. etc. scriarea icã niscriarea-a sonlui i va si s-facã dupã cum va hibã aspusi zboarãli tu un dictsiunar. zboarãli masculini (shi niutri singular) tsi nu bitisescu cu ri shi ni (vocalã i. sherch. lim-bi. a-reat-li. . cãr-bu-ni-li. ports. soar-li. sfrea-din-lui. niactsintuatã) tsi yini dupã unã vocalã. dzi-ni-ri-li. shi (ii) la genitiv shi dativ singular: a-rats-lui. etc. cãndu zborlu bitiseashti cu ri shi ni tsi yini dupã unã vocalã. oas-pi. soar-lui. etc. niactsintuatã) tsi yini dupã unã vocalã (cazlu aspus ma nsus). shi (ii) la genitiv shi dativ singular: cãn-lui. etc. gio-ni-lui. soa-ri-li. etc. shi cãndu zborlu s-articuleadzã. Ma zboarãli di ma nsus pot s-hibã pronuntsati. zboarãli masculini (shi niutri singular) tsi bitisescu cu ri shi ni (vocalã i. tihi. zboarãli nu lipsescu scriari fãrã i ca: corgh. giu-nea-li-lui. ti-hi. ma-ri. a-rea-ti-lui. ma (ii) poati s-armãnã vocalã icã poati si s-facã semivocalã. etc. sfrea-di-ni-lui. oas-pli. soa-ri. cãr-bu-ni-lui. tã-ciun-lui. cljash-ti-lui. tum-bi. i-lu din fatsa-a articolui (i) poati si s-facã semivocalã shi s-nu si scrii. tã-ciu-ni-li. tim-bihi. etc. mar-lui. oas-pi-lui. tumb. tã-ciu-ni. shi (ii) la genitiv shi dativ singular: a-ra-tsi-lui. cljash-ti-li. mu-tri-ri. cãr-bun-li. sfrea-di-ni. mar-li. vear-di-li. giu-nea-li. shi pluralu cu semivocala i: a-pan-disi. etc. cheap-ti-ni. niscriat ninga. ma-ri-li. etc. tim-bi-hi. etc. sh-cu unã semivocalã i tu bitisitã tsi lipseashti scriari. pot ca sã sh-u-alãxeascã vocala i (dit ri shi ni) tu semivocalã. cãr-bun-lui. etc. dzi-nir-lui. etc. (2) Cãndu s-articuleadzã. Bunãoarã: (1) Cãndu bitisescu cu vocala i tsi yini dupã dauã consoani. atumtsea. (3) Trã tuti alanti zboarã. tsergh. zboarã iu vocala i s-pronuntsã ca unã semivocalã. veard-lui. cheap-tin-li. zboarãli lipsescu totna scriari cu i ca zboarãli-exempli: cor-ghi.shi niutru singular. zboarãli di ma nsus pot s-hibã pronuntsati shi scriati dauã turlii. ma-ri-lui. sfrea-di-ni-li. a-rea-ti. tã-ciun-li. oclj. lipsescu totna scriari: (i) la nominativ shi acuzativ singular: a-ra-tsi-li. gio-ni-li. Tr-atsea. dzi-ni-ri. etc. cheap-ti-ni-lui. veard-li. oas-plui. sh-lu tsãn i-lu ca vocalã (sh-cã s-avdi i nu s-avdi ca unã semivocalã i). inclusiv zboarãli cari bitisescu cu ri shi ni tsi yini dupã unã consoanã. etc. ma lipseashti totna scriari. dzi-ni-ri-lui. dur-nji-ri. sher-chi. Scriarea-a aishtor zboari va si s-facã dupã cum va s-hibã aspusã tu un dictsiunar niscriat ninga. cãr-bu-ni. cljash-ti. cãtivãrãoarã. soa-ri-lui. mu-triri. fe-si. cheap-tin-lui. pot s-hibã s-hibã pronuntsati shi scriati sh-unã altã soi: (i) la nominativ shi acuzativ singular: cãn-li. giu-nea-li-li. oas-pi-li. zboarã ca: a-ra-tsi. a-reat-lui. limb. ca: cã-ni.

yi-ne. nã-se. (i) lipsescu scriari totna cu i. polisilabi. cu-ri-i. (2) (i) Zboarãli monosilabi ca: di. (i) e-lu final dinãintea-a articului s-fatsi i. dza-tsi. av-de. dzã-si. bitisescu tu ndauã grai cu ã. du-tse. la cari zboarã s-adavgã shi zborlu « zboarã ». tu multi grai. dupã cum easti grailu-a omlui. ca-fe-i. znji-e. pronumi shi numirali). muntsi. (2) Adverbili. ta-tsi. mur-da-re. cãr-vea-lji. ti-nji-i. budzi. pã-du-re. adgectivi. cljash-ti. zboarã ca: chi-ra-gi. so-e. (ii) Substantivili shi adgectivili polisilabi. la singular icã la plural. cari bitisescu. poa-ti. foa-me. ta-tse.Suntu multi zboarã cari. tu bitisitã. ba-bi. Zboarãli tsi bitisescu cu vocala i pri cari cadi actsentul. gãrnutsã. shi. ca-li. puntsã. ti-ni. pur-ta-re. ca-fe-e. Alti zboarã ca aesti di ma nsus va si s-aspunã tu un dictsiunar niscriat ninga. vã-si-li-i. articulili. multsã. so-i. ti-nji-e. ti-ne. etc. etc. ha-re-e. cãrtsã. lipsescu totna scriari cu i-final. shi cu e. tu alti grai cu i. a-yi-nji. poi-mã-ne. di-nin-ti. dza-tse. pot s-hibã scriati sh-cu e-final ca: a-clo-tse. pã-du-ri. bo-e. nu lipsescu vãrãoarã scriari cu e-final. etc. poi-mã-ni. pronumi shi numirali) shi formili verbali tsi bitisescu la singular icã la plural cu vocala i. ma-ri. (1) Avem formi verbali shi numi (substantivi. cãndu s-articuleadzã. shap-te. lu-gu-ri-e. cu-ri-e. aum-bre. cu-ti-e. muntsã. pi-tã-roa-nje. pãrintsã. pripozitsiili shi congiunctsiili cari bitisescu cu vocala i. Ma adverbili polisilabi. zo-ri. puntsi. fa-tse.Nota 2 – Aoa zburãm mash trã zboarãli tsi bitisescu cu vocalã i pri cari nu cadi actsentul. Aestã vocalã i/e nu easti actsintuatã shi zboarãli pot si sã scrii shi si s-pronuntsã dupã cum u va omlu. hu-i. scriati aoa cu vocala i. a-yi-nje. la articulari. shap-ti. cã-ni. na-par-te. i-si-hi-e. cari bitisescu cu vocala i/e niactsintuatã. zboari. a-shi. tea-se. ma-i. foa-mi. dupã cum easti traditsia shi grailu a omlui. ha-re-i. etc. nu sh-lu cher aestu i. hu-e. nja-ti. yi-ni. i-ti-i. ti/tri. tsi. multsi. sh-cu vocala i. av-di. etc. pãrintsi. zboarã tsi nu lipsescu scriari (cu tuti cã s-avdu. pot s-hibã scriati shi pronuntsati. oas-pi. yi-e. . yi-i. co-la-se. nã-si. pur-ta-ri. Nota 3. hãn-gi. cu-ra-ti. mã-ne. la plural. dzã-se. masculini shi fiminini (substantivi. a-ra-tsi. i-ti-e. mã-ni. lu-gu-ri-i. shi (ii) pot s-hibã scriati. Bunãoarã. cãndu suntu monosilabi (exceptsia easti articul li). adgectivi. shi (ii) articulu li poati s-hibã scriat shi le. co-la-si. shi-cã-gi. sh-cari suntu scriati ma nghios cu i-final ca: a-du-si. aum-bri. gãrnutsi. tea-si. ma-e. dupã traditsie shi grai. ma-re. gio-ni. dzi-ni-ri. znji-i. ca-si. pi-tã-roa-nji. la plural. na-par-ti. ca: a-clo-tsi. mi. nu cu i. ma sh-cu vocala e. (i) masculini (shi neutri) la singular shi (ii) fiminini (shi neutri) la plural. scu-ti-de. pi/pri. (3) Cãndu zboarãli suntu scriati cu e-final. etc. mi-ni. cãrtsi. Bunãoarã. armãni totna ngrãpsit. poa-te. mi-ne. a-fi-ri-ti. cu-ti-i. du-tsi. budzã. cãr-vea-lje. jgljoa-ti. fea-ti. bo-i. zo-re. a-she. fa-tsi. Ahtãri suntu zboarãli tsi bitisescu. zboarã. cu i) ca: bratsi. zboarãli tsi lipsescu scriari cu ã. etc. Sonlu 2: Vocala i Niactsintuatã dit bitisita-a unui zbor cari poati si s-avdã shi sã si scrii sh-ca unã vocalã e. fu-mea-lji. ma-ri. suntu zboarã ca: bratsã. etc. Tuti zboarãli di ma nsus pot si s-avdã shi s-hibã scriati sh-cu e: al-te. Regulã – (1) Numili polisilabi. fu-mea-lje. zboarãli di ma nghios pot si s-avdã shi s-hibã scriati cu vocala i: al-ti. niactsintuatã. mur-da-ri. cu consoanili compusi ts shi dz. vã-si-li-e. mur-da-ri. ca-le. Aesti zboarã va si scrii cu ã. va-li. cãndu suntu polisilabi shi vocala i dit soni nu easti actsintuatã. i-si-hi-i. di-nin-te. scu-ti-di. sh-cu i sh-cu e tu bitisitã.

so-ba-gi. mir-yiu-loi. yi-mi-shi. tr-aesti zboarã-exempli di ma nghios: (i) easti ghini si sã scrii: mã-yi-i/mã-yi-e. va-si. Mai. a-ma-ne-ci. va-sa-ni-li. zvel-te. u-ru-ti-le. zboarãli di ma nsus pot s-hibã scriati sh-cu i-final ca: a-du-si-li. vãrãoarã cu e. etc. a-ra-tse. Ashi avem. fi-lun-di. soar-le. zvel-ti-li. mur-da-ri-li. mintea-a noastrã easti s-li scriem cu y. cãndu s-articuleadzã. pã-pu-gi. ma-thi-ti. fea-te. pot ca s-hibã scriati shi cu e-final ca: a-du-se. soa-ri. Aeste zboarã. cãv-gã-gi. a-fi-ri-te. jgljoa-ti-le. mur-da-ri-le. dzi-ni-re. ma sh-multi ori nu easti pronuntsat shi nu si scrii. aestu son ghamma si scrii. gio-ni-li. ci-li-bi. ma poati si s-avdã sh-cu sonlu gãrtsescu ghamma nãinti. tr-aesti zboarã nu s-ari loatã vãrnã apofasi la simpozionlu di Bituli dit 1997. va-si-li. cã-ne. mush-ti-ri. ba-bi-li. Yi-nar. yiur-ti-i/yiur-ti-e. av-yiul-gi. ca-ti. a-ra-ba-gi. cljash-te. Cu tuti cã. a-fi-ri-ti-li. ba-bi-le. Bunãoarã. lipsescu totna scriari cu i. cã-ni-le. a-du-se. bã-tãh-ci. scla-vi. mar-li. etc. mush-mur-li. u-ru-ti-li. mar-le. Nota 1 – Bãgats oarã cã. scla-vi-le. vear-di. gij-ve.pi-ru-sha-ni. va-se. chi-ra-gi. Exceptsiili va s-aspunã tu un dictsiunar niscriat ninga. ca-si-le. protlu zbor dit arada di ma nsus. oas-pi-le. zvel-ti. Ster-yiu. ca tuti alanti sonuri i. soa-re. cu-ra-ti-le. cari tu sistemlu di scriari cu e. cu-ra-ti-li. ti-hi-lai. a-ra-tsi-le. va-li. nu lipsescu vãrãoarã scriari cu i. ban-di. ca-si-li. Avem zboarã tsi pot si s-avdã (shi s-hibã scriati) em cu i. gãi-le. mur-da-re. suntu: a-gea-mi. nja-te. jgljoa-ti-li. dzi-nir-li. zboarãli cari si scriu cu e-final. yeam-bu-lã. dzi-nir-le. plai. va-sa-ni. a-fi-ri-ti-le. etc. spa-ti. gãi-dã-gi. vear-di-le. ca bunãoarã: ca-fe. bu-geai. cljash-ti-li. Tr-atsea featsim regula di ma nghios. su-fa-ri. fea-ti-le. yi-li-i/yi-li-e. bi-di-vi. la forma-a lor articulatã. yea-tru. chi-ma-ne. ma-re. yea-ur-ti. pir-chin-de. ti-mi-ne. yi-neam. cãi-di-gi. vear-de. fur-ni-gi. fea-ti-li. Bunãoarã. cljash-ti-le. cu-mi-ta-gi. lipsescu scriari mash cu i. ba-be. e-lu s-alãxeashti tu i. chi-sã-gi. Regulã – Zboarãli tsi au unã vocalã i cari poati si s-avdã sh-ca y (sonlu ghamma grãtsescu) va si scrii cu y. pi-ru-sha-ni-le. ha-le. cu-shu-ri. su-mu-lai. yin. vãrãoarã cu e. zboarã ca: bu-du-vai. vear-di-li. cea-re. loai. nja-ti-le. zvel-ti-le. yi-tri-i/yi-tri-e. yea-ni-tsar. Tur-yea. ciur-ba-gi. yis. cãndu nu suntu articulati. shi alti poati tsi n-ascãparã. Yiz-mã-ciunj. em cu yi/ye. Nota 3 – Zboarãli tsi bitisescu cu vocala i. Suntu zboarã iu sonlu i poati si s-avdã curat. noi dzãtsem cã. Ver-yea. cari si ngrãpsescu mash cu i. etc. jgljoa-te. va-sa-ne. ceai (la neutru. si scrii le. nu urmeadzã aestã regulã. ma pot s-hibã scriati sh-cu e-final ca: a-du-si-le. hãn-gi. cu-be. yer-mu. shi . bunãoarã. u-ru-ti. Yeani. ti-ni-che. loati dit dictsiunarlu al T. yi-na-ti/yi-na-te. niarticulat shi scriat cu e-final. ca-se. oas-pe. ri-va-ni. as-cher-li. oas-pi-li. nu cu i. etc. a-ra-tsi-li. scla-vi-li. grai. s-fatsi a-du-si-li. scla-ve. actsintuatã. pish-li. soar-li. lai. nja-ti-li. ah-ci. Sonlu 3: Vocala icã Semivocala i tsi poati si s-avdã sh-cu un son ghamma grãtsescu nãinti. articulu di la numili (i) masculini la singular shi (ii) fiminini la plural easti li. sã ngrãpsescu totna cu e. vlu-yi-i/vlu-yi-e. hai-ma-li. Nota 2 – Zboarãli masculini (shi neutri) tsi bitisescu la singular cu unã semivocalã i tsi s-avdi cu unã semivocalã u (tsi nu si ngrãpseashti) dupã ea. cã-ni-li. pi-ru-sha-ne. yiz-mã. etc. ma-de. shi-cã-gi. va-sa-ni-le. Nota 4 – Zboarãli cari bitisescu cu unã vocala e pi cari cadi actsentul. Papahagi. Multi ori. va-si-le. u-ru-te. tis-chi-re. cu-ra-te. ha-re. cã la fiminin si scrii cea-i/cea-e). yea-nu-rã. Tr-atsea. Yior-gu. ni-shan-li. gio-ne. chi-ma-ni-gi. (iii) Cãndu suntu articulati. yeah-ni-i/yeah-ni-e. gio-ni-le. mi-ra-cli. cãr-ji-li. pi-ru-sha-ni-li. Aesti zboarã. etc.

h. Ste-riu. plaiu. semivocala i s-fatsi vocalã Ashi avem zboarãli. cu-ragi. cohiu. zboarãli lipsescu scriari ca: bu-du-vai. (mini) dis-caci. bu-geai. la plural: (i) masculini. ia-nu-rã. a-vlachiu. in. h. su-mu-lai. lipsescu scriari mash cu semivocala i dit bitisitã. zvici (singular neutru). icã un diftongu oa shi ea/ia (vocalã a. Aesti zboarã nu lipsescu scriari ca: bu-du-vaiu. poci. cu-paci (singular masculin). Mai. zboarãli lipsescu scriari ca: ayi (singular masculin). as-cum-ticiu. cu vocali a/o. pluralu di la zboarãli di ma nsus. iah-ni-i/iah-ni-e. ia-tru. ia-ni-tsar. a-rici. cu-cu-tici (singular masculin). i-mi-shi. (mini) dis-caci. (mini lu) ncaci. ia-ur-ti. mi-ru-lo-yi. loaiu. semivocali i/e/o). ch. as-cum-tici (singular neutru). ghi-veciu. cu-cu-tici. i-na-ti/i-na-te. ier-mu. semivocala i armãni semivocalã. etc. lai. feci. Sonlu 4: Semivocalã i (totna scriatã). plai. (mini) ncaci (la prota persoanã). I-nar. dis-caciu. shi y. psohiu. semivocala u nu si ngrãpseashti. cohi (singular neutru). Iz-mã-ciunj. bu-du-va-i. laiu. cu-cu-liciu. ch. Noi va cãftãm ca. a-rici (singular masculin). ti-hi-laiu. sh-cu tuti cã s-avdi. Maiu. gãr-baci (singular neutru). gh. Ior-gu. a-vlachi (singular neutru. cu-paci. (ii) Cãndu s-avdu cu combinatsia (di dauã semivocali) iu tu coadã tsi yini dupã vocalili a shi o icã diftondzãlj oa shi ea (ca parti dit diftondzãlj icã triftondzãlj ai. cãr-paci (singular masculin). s-hibã aspusã tu un dictsiunar niscriat ninga. shi y. icã (ii) unã vocalã a shi o. tuci. ghiu-ve-ci. Ma s-hibã zboarã masculini. mir-yiu-loi. Tu-ria. a-riciu. cochi. feciu. tsi yin dupã (i) unã consoanã: c. sh-ma s-hibã zboarã neutri. ghiu-ma-ci. mi-ru-loyiu. i-neam. i-tri-i/i-tri-e. co-hi. shi (ii) neutri.(ii) nu easti ghini si sã scrii: mã-i-i/mã-i-e. li-cu-riciu. oi. psohi (singular masculin). iam-bu-lã. mir-yiu-loiu. li-cu-rici. u-raci (singular masculin). cu vocala i). g. (mini) a-prochi. bu-geaiu. cu-cu-ticiu. semivocali i/e/o). tsi bitisescu cu unã combinatsie di dauã semivocali iu. grai. Idyiul lucru s-fatsi sh-cu formili verbali cari si scriu unã soe la persoana-a 1-a (iu semivocala u s-avdi) shi la persoana-a 2-a (iu semivocala u nu s-avdi). cu-paciu. Ve-ria. Nu putem s-dãm vãrã regulã generalã. ãn-caciu. pociu. ghiu-veci (singular neutru). cãr-paciu. cochi (singular masculin). ghiu-maci (singular neutru). tãl-maciu. bu-geai. as-cum-ti-ci. g. Bunãoarã: (i) Cãndu s-avdu cu combinatsia (di dauã semivocali) iu tu coadã tsi yini dupã consoanili (simpli shi compusi): c. etc. ceaiu. si scriu idyea soe cu singularlu. psohi. Aesti zboarã nu lipsescu scriari ca: ayiu. vlu-i-i/vlu-i-e. iz-mã. tuciu. cãr-paci. u-raciu. neutru). is. cã la singular fiminin s-pronuntsã a-vla-chi. etc. gãr-baciu. stãn-gaciu. cochiu. etc. mi-ru-loyi (singular. shi . etc. gãr-ba-ci. tãl-maci. Ashi avem zboarãli tsi: (i) s-avdu cu semivocala u dit soni tsi nu sã ngrãpseashti: (mini mi) a-prochi. ayi. etc. tsi s-avdi deadun cu unã semivocalã u (niscriatã) dupã ea Regulã – Substantivili (masculini shi neutri). Nota 1 -Multi ori (ma nu totãna). zviciu. graiu. ghiu-maciu. li-cu-rici (singular masculin). ba-ljaci. cã la fiminin si scrii cea-i/cea-e). iaur-ti-i/iaur-ti-e. cu unã singurã i cu dauã varianti. gh. Iani. ceai (la neutru. etc. persoana 1). stãn-gaci. s-avdu mash cu i. cu-cu-li-ci. ba-ljaci (singular masculin). cu-ragiu. ti-hi-lai. adgectivili (masculini) shi verbili (la prezentu. cu-cu-lici (singular neutru). i-li-i/i-li-e. su-mu-laiu. u-raci. zvi-ci. scriarea corectã a catiunui zbor. a-prochiu. loai. stãn-gaci (singular masculin). oai shi eai. mash cã s-avdu fãrã semivocala u dit bitisitã. ba-ljaciu. gra-i. etc.

oali. nu poaci. (ii) Zboarãli iu semivocala i s-aflã tu bitisitã sh-yini dupã unã singurã consoanã compusã ch. etc. dh. mu-liyi. dur-njiri (plural). siyi. i-sihi. va dzãcã. e. Nota 4 – Diftongul ai/oi di cari zburãm aoa. semivocali i shi u). eai. iu vocalili a shi o s-aflã tu unã silabã altã dicãt vocala (nu semivocala) i. nj. strãji. ritmul a versului u caftã. coji. lj. tihi (plural). thesi (plural). scãn-duri. Exceptsii la scriarea icã niscriarea-a semivocalãljei i va si s-facã mash atumtsea cãndu va s-u va maxus scriitorlu ca. gayi. Nota 3 – Avem graiuri (fãrshiruteshtsã) iu semivocala u dit bitisita-a semivocalãljei iu nu s-avdi dip. co-luyi. pohi. gãr-buyi. (ii) litira j (inclusiv nj shi lj) shi (iii) litira compusã sh. ayi. io/oi. ftohi. (tini) dis-caci. azi. bunãoarã. iu/ui. pis-chesi (plural). Luni. a-rici (plural). a-du-tseri. gi. iarã triftondzãlj (scriats) oai shi eai (vocalã a. cãndu bitisescu cu ci. u-raci (plural). dis-caci. ca zboarãli: a-lu-mãchi. ca diftongu. peji. a-mãyi. sãrmãnitsi. tim-bihi (plural). ii. mur-dari (masculin plural). Bunãoarã: (1) (i) Zboarãli iu semivocala i s-aflã tu bitisitã sh-yini dupã unã singurã consoanã simplã (inclusiv consoana y cãndu s-avdi ca sonlu ghamma gãrtsescu) lipsescu scriari cu i. shi ts. a-nemi. (3) Cãndu s-articuleadzã. mo-lavi. ba-gayi. sclayi. suntu dealihealui triftondzãlj (pronuntsats ma niscriats) aiu shi oiu (vocala a/o. coa-cãji. unã consoanã tsi yini dupã unã vocalã): (i) lipseashti scriari. pur-tãri. Aestu easti unã hari a scriariljei. Exceptsiili va s-hibã mash atseali aspusi la vocalili a. tsi ari dinãintea-a ljei mash unã consoanã. (tini lu) ncaci. a-di-ljeri. nu easti idyiul cu grupurli di litiri ai shi oi. cãndu aesti vocali yin dupã unã silabã tsi bitiseashti cu: (i) vocala i. ca zboarãli: a-buri. al ai shi oi. ioa/oai. stu-mãhi. Sonlu 5: Semivocalã i. lo-curi. a-vlãchi (pluralu di la zborlu fiminin a-vla-chi). lipseashti totna scriari. dupã ea) Regulã – (1) Semivocala i. ma nu complexã (va dzãcã. a-raghi. dis-poti. (tini) ncaci. Nota 2 -Diftondzãlj (scriats) ai shi oi (vocala a/o. i-po-tisi (plural). cãndu tu-unã puizii. griyi. fi-ciori. a-roghi/roghi. Ashi avem. iu gruplu di litiri ai nu easti un diftongu cã easti mpãrtsãt tu dauã silabi. psohi. ji. co-ciuyi. gh shi th. niscriatã. gh shi th. simplã i compusã. semivocali i/e/o/u). bunãoarã. bu-havi. car-tofi. suntu dealihealui silabi cu unã vocalã shi trei semivocali (pronuntsatsi ma niscriati) oaiu shi eaiu (vocalã a. cu-paci (plural). a-rachi. a-po-fasi (plural). tsi va dzãcã. cã-liyi. cãndu bitisescu cu ri shi (ii) lipsescu scriari cu i nãintea-a articului. poci (tsi va dzãcã nats. mi-so-trivi. dit bitisita a zboarãlor. tsi s-avdi mash i (nu s-avdi cu unã semivocalã u. hi (inclusiv chi shi ghi). zborlu va-iu. (2) Semivocala i tsi s-aflã tu nchisita i bitisita-a diftondzãlor icã a triftondzãlor ia/ai. bã-buchi . vlahi. semivocalã i). ãi.(ii) s-avdu fãrã semivocala u dit soni: (tini ti) a-prochi. shi triftongu oai shi eai. pã-duri (plural). ie/ei. presh-cayi. cãndu yini dupã consoanili compusi dz. ca-tas-hasi (plural). o shi u. dh. (ma nu consoana complexã x) lipsescu scriari cu i. pezi. ãn-treghi. chi-ver-nisi (plural). cari s-avdu cu un u-shcurtu la coadã. etc. stamni). sh. strehi. semivocali i/e/o). ca-ta-fro-nisi (plural). co-shavi. vi shi yi. zboarãli tsi bitisescu la plural cu unã semivocalã i: (i) lipsescu scriari fãrã i nãintea-a articului. shi (ii) nu lipseashti scriari. cãndu yini dupã tuti consoanili simpli (nu complexi) shi patruli consoani compusi ch.

(vi) Zboarãli iu semivocala i s-avdi tu bitisitã sh-yini dupã unã singurã consoanã compusã sh. a-rãdz. Aesti zboarã nu lipsescu scriari cu i ca: a-roshi. (iv) calji. (v) Zboarãli iu semivocala i s-avdi tu bitisitã sh-yini dupã unã singurã consoanã compusã nj. cã-tu-shi. calji. tini bashi. i-conj. a-mi-ridz. dis-polji. cu-ciughi. a-vets. ca zboarãli: a-linj. trã pluralu-a zborlui cal. bu-luchi (plural). sin-duchi (plural). min-ghiush (plural masculin. chishi. iu i-lu easti unã vocalã. Aesti zboarã nu lipsescu scriari cu i ca: a-linji. a-mi-ridzi. tuts. fatsi. xenji. cã la prota persoanã. cãs-tãnj. fats. ca zboarãli: a-rãts. (v) zborlu cãs-tã-nji. oa-minj. nu fimininlu min-ghiu-shi). (iii) Zboarãli iu semivocala i s-avdi tu bitisitã sh-yini dupã unã singurã consoanã compusã dz. a-vutsi. (iii) forma aushi. a zborlui cal. fadz. mi-nutsi. Aesti zboarã nu lipsescu scriari cu i ca: a-rãtsi. bash. i-conji. cã-tush. shi-dets. etc. blãs-ti-mats. el/ea ãn-fa-shi. mi-nuts. etc. prash (plural). etc. njelji. mash. cã-tushi. nu suntu formi trã a daua persoanã (nu si scrii: tini a-dilji. dats. (ii) forma aroshi. as-tãdz. slaghi. mã-nu-shã). prashi. ledz. pãnji. bashi. lipsescu scriari fãrã i. cea-calj. bi-li-gichi (plural). (a-ro-shi). bã-lidz. etc. etc. tini talji). cã-tu-shã. gã-linji. scots. vedz. mashi. ca zboarãli: a-mi-radz. hãlatea cu cari s-acatsã jarlu-a foclui. talji. fu-melji. lipsescu scriari fãrã i. tu-fechi (plural). el/ea ba-shi. . oa-minji. ledzi. lipsescu scriari fãrã i. easti unã formã (nibunã trã scriari) la plural (ca-lji). etc. anji. fadzi. calj. xenj.(plural). a-sudzi. fudzi. easti fruhtul di la pomlu cãs-tãnj (la singular. noi scriem calj-lji. shi verbili (la persoana-a daua. lum-bãdzi. as-tãdzi. diz-golj. poati si s-avdã cu un u-shcurtu tsi nu si scrii): a-dilji. ush. frats. blãs-ti-matsi. di-punj. ãn-grosh. a-vuts. nu easti forma di la masculin plural (a-ush). cã la prota persoanã. datsi. mi-letsi. prots. fus-tãnji. chish. lã-crinj. anj. cãn-tats. mã-nush. ãnfashi. fu-melj. chi-ruts. cãn-tatsi. etc. molji. ma s-hibã scriati cu semivocala i tu bitisitã ca: ushi. poati si s-avdã cu un u-shcurtu tsi nu si scrii): ãn-fash. a-rãdzi. etc. fus-tãnj. etc. Noti – (i) Formili adilji. mã-nush. badzi. lipsescu scriari fãrã i. mã-nu-shi. cãs-tãnji. bur-lidzi. el/ea ta-lji). talj. bighi. tsi s-avdi cu un u-shcurtu tu soni). Aesti zboarã nu lipsescu scriari cu i ca: as-pelji. poati si s-avdã cu un u-shcurtu tsi nu si scrii): a-dilj. shi verbili (la persoana-a daua. noa-tinji. mã-nushi. shi-detsi. molj. a-vetsi. chi-rã-midzi. Aesti zboarã nu lipsescu scriari cu i ca: a-mi-radzi. ushi. car-ca-lets. potsi. pa-radzi. etc. protsi. etc. pots. (iv) Zboarãli iu semivocala i s-avdi tu bitisitã sh-yini dupã unã singurã consoanã compusã lj. etc. ci-resh (plural). di-punji. fudz. ca zboarãli: a-rosh. nu easti forma di la masculin plural (a-rosh). shi verbili (la persoana-a daua. cã-pãchi. pa-radz. scotsi. ma trã a treia persoanã iu i-lu easti unã vocalã (shi si scrii: el/ea a-di-lji. vedzi. mi-rãchi. poati si s-avdã cu un u-shcurtu tsi nu si scrii): ãn-fashi. lipsescu scriari fãrã i. cã la prota persoanã. lã-ludzi. vrun-didz. mã-rats. iu i-lu easti unã vocalã. lã-ludz. lã-crinji. mãnji. pãnj. mi-lets. etc. ãn-groshi. cea-calji. tini ãn-fashi. bashi. cu-mãts. chi-rã-midz. gã-linj. ma easti unã dirivatã di-a verbului aushescu (exemplu: el a-u-shi multu). mã-nushi. shi (vii) zboarãli ush. a-ush. pot s-hibã mintiti cu singularlu: u-shi. a-sudz. lum-bãdz. nu fimininlu min-ghiu-shi). fu-shechi (plural). car-ca-letsi. mãnj. noa-tinj. vrun-didzi. shi verbili (la persoana-a daua. ca zboarãli: as-pelj. mã-ratsi. a-ushi. cã la prota persoanã. bã-lidzi. ashi cum s-avdu tu multi graiuri armãneshti (cã tu alti graiuri aesti zboarã pot si s-pronuntsã la singular shi u-shã. dis-polj. bur-lidz. (vi) mashi. ma easti fimininlu la singular. chi-rutsi. cu-mãtsi. cã-tushi. ci-reshi. cã-tush. etc. diz-golji. njelj. (vii) Zboarãli iu semivocala i s-avdi tu bitisitã sh-yini dupã unã singurã consoanã compusã ts. talji. tutsi. etc. badz. min-ghiushi (plural masculin. adutsi cunfuzii cu zborlu ma-shi/mã-she. suntu formili (di la plural) cari. fratsi.

Ma-ri-a. ji. a-rã-njos. lam-njia/lam-njea. mor-lor. nichi. pea-ja. gie-pi. Ma-ri-a. Ma-ri-ia/Ma-ri-ea. ie. etc. cioa-rã. ear-bã. nu-rãr-lor. mã-cãri. ciu-di-e. bã-sher-li. hã-njuri. nu-rãri. sti-hiu. fi-ciu-ric. hu-e/hu-i. Nota 3 – Aoa zburãm di sonuri dit un diftongu. bãr-gãci. ni-or. moa-sha. Njer-curi (la plural sh-la singular!). ghi. bu-ja-nã. a-yias-pi. cã nu prizintã vãrnã prublemã. vi-dzui. tihi. seri. ar-buri. a-rã-es-cu. etc. i-sãchi. cu-nãyi. li-shor. mush-clju. a-rã-ur-li. bã-sheri. cã-ljur-li. pã-dur-li. ci-cioa-ri. un-gljia/un-gljea. nj. preac-ljia/prea-cljea. fi-cior. ayi. vã-ljur-li. gur-li. a-rã-njios. su-rãri. ie/ei. fu-ljior. stu-mãhi. min-du-es-cu. Njer-cur-li. mush-cljiu. dze-nur-lor. dzi-niri. a-yeas-pi. njel. Exceptsiili va s-hibã mash atseali aspusi tu lectsiili iu zburãm (icã iu va zburãm) trã vocalili a. nu ca tu zboarãli ar-niu. eai. hiu. i-lu easti semivocalã. pã-duri. vim-turi. (3) (i) Avem zboarã (masculini shi fiminini) tsi bitisescu la plural cu ri (semivocalã i).(2) Zboarãli tsi au diftondzãlj icã triftondzãlj: ia/ai. is-nãhi. pea-jia/pea-jea. su-cãchi. mur-dar-lji. sh (ca tu zborlu ljai. ir-njiu. coa-ja. ja-li. fi-cior-lor. fi-cior-lji. a-drai. a-yi-njia/a-yi-njea. scãr-lor. a-rã-ies-cu. ciu-di-i/ciu-di-e. su-dor-li. a-rã-uri. pish-ti-rei. ca: a-mãhi. ia-ra. a-rã-chi-ie. ploa-ie. ti-nji-a. gu-sha. i-ti-ia/i-ti-ea. lo-cur-li. mã-rã-cui. oa-e. a-rachi. chiep-tu. ljier-tu. vã-lju-ri. ci-dãr-li. mur-dari. a-vlãchi. cãr-ci-liu. tif-ter-lor. scãr-li. cã-ljur-lor. dzi-nir-lji. oa-ie. u-shia/u-shea. chiosh-cu. o shi u. pra-gur-lor. si-nur-lor. ioa/oai. si-nur-li. iar-nã. a-bur-lor. gio-ni. vã-ljiu-ri. cã-rãr-li. presh-cayi. ciu-mag. cã-rãri. min-ciu-nã. fu-ljor. ser-li. iu/ui. sclayi. su-rãr-lor. chep-tu. tsi bitisescu la plural cu ci. ljer-tu. guri. hri-sãhi. va dzãcã. un-glja. ãn-ghios. gur-lor. nu dirivata a-rã-i di la verbul arãescu). su-dori. bu-havi. si-nuri. iu i-lu easti vocalã. cu-reai. coa-jia/coa-jea. slaghi. psohi. nu bo-i/bo-e!). shtiu. cã-rãyi. her. ceai. a-raghi. ãi. ploci. lje-pur-lji. njia-ri/njea-ri. fu-shechi. ci-dãri. a-huri. i-ti-a. etc. lje-pur-lor. e. cir-cehi. lo-cur-lor. peji. ghium. lãhi. . gechi. gãgi. a-yi-nja. etc. scu-ljio. dze-nuri. mur-dar-lor. a-rã-chi-e. ti zboarã cari lipsescu scriari ca: ac-shu. a-rã-ur-lor. dzã-tseai. ca: a-buri. bu-geai. vim-tur-lor. ncioa-mir. mã-cãr-li. hi. pri-o-ni. ioa/oai. cã-ljuri. Aesti zboarã nu lipsescu scriari ca: ac-shiu. etc. gi. Nota 2 – Tu diftondzãlj shi triftondzãlj dit regula aspusã aoa. lipsescu scriari ca zboarãli: a-giun-gu. nu-rãr-li. cã-mi-lãhi. cioc. etc. Iarã trã diftongul ii. greai. sti-hii. ci-dãr-lor. i-sihi. tif-teri. ca bunãoarã tu zboarãli: di-pri-u-nã. ar-bur-lji. gu-shia/gu-shea. shi eai. ies. ser-lor. bu-jia-nã/bu-jea-nã. scu-ljo. njiel. lje-puri. pra-guri. bi-li-gichi. ciu-di-ie. su-dor-lor. a-bur-lji. ied. cãm-cichi. preac-lja. etc. ed. ftohi. li-shior. jia-li/jea-li. dzi-nir-lor. pã-dur-lor. lu-mãchi. cãr-di-liu. min-du-ies-cu. cã-lãhi. Trã diftondzãlj io/oi shi iu/ui va zburãm tu lectsiili-a sonurlor o shi u. bunãoarã) e-lu shcurtu dit triftongul eai nu si scrii (ashi cã triftongul s-transformã tu diftongul ai). boi (prãvdzã. strehi. avem zburãtã tu lectsiili-a sonurlor a shi e. vi shi yi (semivocalã i). bã-sher-lor. cã-tu-shia/cã-tu-shea. mã-cai. nu-avem tsiva trã spuneari. pra-gur-li. vã-ljur-lor. ni-oas-pi. cã-tu-sha. mi-rãchi. Njer-cur-lor. bã-buchi. hier. lam-nja. ti-nji-ia/ti-nji-ea. Nota 4 -Cãndu yin dupã combinatsiili di litiri: lj. ci-cior. iu-va. mori. u-sha. fui. Nota 1 – Trã diftondzãlj icã triftondzãlj ia. tif-ter-li. etc shi (b) la genitiv shi dativ. io/oi. es. cã-rãr-lor. loai. a-rãi (pluralu di la adgectivlu arãu. a-hur-li. cã-pãchi. a-hur-lor. ui-di-ses-cu. bi-lii. su-rãr-li. aesti zboarã lipsescu scriari fãrã semivocala i ca: (a) la nominativ shi acuzativ. (ii) Avem zboarã (masculini shi fiminini). ploa-e. fu-dzii. a-mãyi. beai. moa-shia/moa-shea. du-lãchi. mor-li. ti-nji-a. tsi-ur. chi. nja-ri. coji. bu-luchi. yiu. ge-pi. scãri. longi. hã-ri-os. ii. lo-curi. i-ti-a. nu sonuri tsi s-aflã mpãrtsãti tu dauã silabi. ar-bur-lor. vim-turli. mã-cãr-lor. hã-njiuri. fi-ciori. vã-ljuri. Cãndu suntu articulati. dze-nur-li.

shi-ca sã-nji discaciu niheamã perlu. etc. lãhi-li. mãi-lor. nichi-li. cir-cehi-li. etc. Scosh cheaptinli din gepi. ningã un cupaciu gros. tsi bitisescu la plural cu unã semivocalã i tsi yini dupã unã vocalã. zeghi-lor. cã-lãhi-lor. Cãndu suntu articulati. bã-buchi-li. bi-li-gichi-lor. Cum nu eara avutsi. bã-buchi-lor. longi-li. bu-luchi-lor. du-lãchi-lor. yii. Lumãchli-a cãstãnjlor eara ncãrcati di cãstãnji. « Va ti-acatsi s-aspelji tsiva stranji? » u ntribaiu. Avea datã niheamã ploai sh-perlu nji s-avea udatã. ir-njii-lor. Nãsã nu para eara oaspitã cu bãsherili. cljei. etc. i-tii-lor. eara njicã sh-adratã di chirimidzi. cã-lãhi-li. zu-lãchi-li. « Cãtse nu vrei s-mi bashi? » u cãrtii niheamã. Chirolu eara ca ntunicat. i-si-hii-lor. gãi-li. a-mãhi-lor. hri-sãhi-lor. mi-rãchi-li. i-sihi-lji. gechi-lor. ploi. Tu-avlii avea doi cireshi. zeghi-li. hui. a-mãyi-li. is-nãhi-lor. i-sihi-lor. . ciu-dii-lor. cã-mi-lãhi-lor. slaghi-lji. nichi-lor. cãm-cichi-lor. a-rachi-lji. i-si-hii. mi-rãchi-lor. mãi-li. i-tii-li. ploci-li. Mi feciu cã nu voi s-intru n casã. Mindueam cã elji suntu acasã ma nu earam sigur. stu-mãhi-lor. Hilji-mea eara nafoarã tu-avlie. gãgi-lor. pa-rei-li. peji-li. vãrã trei-patru cupaci shi trei cãstãnji. « Mi-aprochiu di casã » nji-dzãshiu cu mintea. cã-mi-lãhi-li. gãgi-li. su-cãchi-li. soi. is-nãhi-li. bu-luchi-li. unã dzuã mushatã di Maiu. cã-pãchi-lor. tim-bihi-li. a-mãhi-li. coji-lor. imnam tu pãdurea cu fadzi cã sucãchli nu para eara buni. strehi-lor. cu-un pociu sh-un ghiumaciu. casa tsi-avea acumpratã. lãhi-lor. ir-njii-li. Ahurea nu eara curatã sh-avea multi bãlidzi. vlahi. lu-mãchi-lor. znjii-lor. peji-lor. voiu s-ljau mashi niheamã apã ti n casã ». strehi-li. cu-nãyi-lor. psohi-lor. hri-sãhi-li. Soarli nu s-para videa di itia-a arburilor. cã-pãchi-li. ir-njii. Cojli di cãstãnji eara arcati mpadi. Cãnili yinea dupã mini. sclayi-lor. a-vlãchi-li. ayi-lji. vlahi-lji. cu-nãyi-li. longi-lor. PRUBLEMÃ Tu-aestã prublemã va dãm un textu tu cari va si s-aflã ndauã zboarã niscriati ghini. Gioi-li. hui-lor. su-cãchi-lor. bu-havi-lji. cljei-li. ploci-lor. fu-shechi-lor. Nji-eara cã va mi ncaciu cu dzinir-njiu. gechi-li. shi vream s-mi-aspun cu perlu ndreptu. ftohi-lji. a-mãyi-lor. tihi-lor. cir-cehi-lor. fu-shechi-li. a-raghi-lor. psohi-lji. Lucrul a cititorlui va s-hibã ta s-li aflã aesti zboarã. bi-li-gichi-li. ploi-li. pus-ti-lii-li. a-vlãchi-lor. ca: cea-rei. ciu-dii-li. Gioi-lor. cã-rãyi-lor. Ma bãbuchli-a lãludzilor nu-avea dishcljisã ninga. cea-rei-lor. ploi-lor. cu-prii-li. tim-bihi-lor. mi chiptinaiu. presh-cayi-lji. lu-mãchi-li. pa-rei. mãi. nji-turnã ea zborlu. « Nu. aesti zboarã lipsescu scriari cu semivocala i ca: (a) la nominativ shi acuzativ. zu-lãchi-lor. soi-lor. znjii-li. pus-ti-lii-lor. presh-cayi-lor. i-si-hii-li. ftohi-lor. i-sãchi-li. Avea sh-unã ahuri trã njelji. shi-nji si pãrea cã nu para vrea s-mi bashi sh-ea. i-tii. coji-li. Loai s-u bashiu. slaghi-lor. bãr-gãci-li. znjii. shi (b) la genitiv shi dativ. soi-li. cã-rãyi-li. i-sãchi-lor. Avea sh-unã grãdinã cu multi lãludzi mushati. Gioi. cu-prii-lor. etc. cljei-lor. Cãndu suntu articulati. du-lãchi-li. bãr-gãci-lor. Yineam di la sculjo sh-nidzeam cãtrã casa-a featãljei shi a dzinirlui a meu. zeghi. Avea tricutã ndoi anji di cãndu u-avea acumpratã casa. Prublemã – Astãdzi. aesti zboarã lipsescu scriari cu semivocala i ca: (a) la nominativ shi acuzativ. a-rachi-lor. Earam avursit di tuti vãljurili shi dzenurili tsi-aveam tricutã. yii-li/yii-lji. vlahi-lor. a-raghi-lji. gãi. ayi-lor. stu-mãhi-li. ciu-dii. Ndauã gãljinji sh-un cucuticiu ansãrea priningã ndoilji cupaci dit avlii sh-un ariciu imna peagalea. zu-lãchi. cea-rei-li. sclayi-lji. hui-li.tim-bihi. cãm-cichi-li. s-li ngrãpseascã cum lipseashti shi s-aflã tsi regulã dit lectsia di ma nsus avem cãlcatã tu scriari. Pãnã tu soni intraiu. (iii) Avem zboarã. noatinji sh-calji. pa-rei-lor. etc. cu-prii. Agiumshu la casa-a featã-meai. bu-havi-lor. yii-lor. tihi-li. shi (b) la genitiv shi dativ. pus-ti-lii. etc. gãi-lor.

(2) Regula dzãtsi cã zboarãli (masculini shi fiminini) tsi bitisescu la plural cu ri (semivocalã i). Prublemã – Astãdz. Earam avursit di tuti vãljurli shi dzenurli tsi-aveam tricutã. gionili » tsi suntu scriati fãrã alathus. fudz din casã. vãljurli. shi-nj si pãrea cã nu para vrea s-mi bashi sh-ea. Ahurea nu eara curatã sh-avea multi bãlidz. dzinirlui. bãsherili » easti: « arburlor. ma nu vru sã-lji lja. dzenurili. Ficiorilji a ljei eara mãri sh-avea vgatã din casã cu nurãrili a ljei. (3) Regula dzãtsi cã zboarãli (masculini shi fiminini) tsi bitisescu la . ficiorilji. surãrli. Mi feci cã nu voi s-intru n casã. « Va ti-acats s-aspelj tsiva stranji? » u ntribai. Cum nu para avea vimtu n casã. shi vream s-mi-aspun cu perlu ndreptu. dzenurli. aduchii c-adilji greu. « Nu. nu vedzi tsi s-fatsi n casã? Tsi vrundidzi mãri am? ». nu vedz tsi s-fatsi n casã? Tsi vrundidz mãri am? ». Scosh cheaptinli din gepi. noatinj sh-calj. Ahtãri suntu zboarãli: « cãnili. voiu s-ljau mash niheamã apã ti n casã ». Cum nu eara avuts. aduchii c-adiljiu greu. cu-un poci sh-un ghiumaci. Agiumshu la casa-a featã-meai. « Cãtse nu vrei s-mi bash? » u cãrtii niheamã. Mindueam cã elj suntu acasã ma nu earam sigur. Lumãchili-a cãstãnjlor eara ncãrcati di cãstãnji. nurãrili. ashi cum fudzi aieri Tolj ». Tr-atsea scriarea ndreaptã a zboarãlor: « arburilor.Hilji-mea avea multi iconji pi stizmã. deadun cu surãrili a lor. s-afla unã icoanã cu-un ayi. vãljurili. Yineam di la sculjo sh-nidzeam cãtrã casa-a featãljei shi a dzinirlui a meu. Nj-eara cã va mi ncaci cu dzinir-njiu. aesti zboarã lipsescu scriari fãrã semivocala i. Avea sh-unã ahuri trã njelj. Cãnili yinea dupã mini. nurãrli. cãndu suntu articulati. nj-turnã ea zborlu. gionli ». Cojili di cãstãnji eara arcati mpadi. Vrui sã-lj dau ndoi paradz. Soarli nu s-para videa di itia-a arburlor. « Ma s-nu ti-arãseascã. Hilji-mea eara nafoarã tu-avlie. » « Ia. Ma bãbuchili-a lãludzlor nu-avea dishcljisã ninga. Ndauã gãljinj sh-un cucutici ansãrea priningã ndoilji cupaci dit avlii sh-un arici imna peagalea. ashi cum fudzi aieri Tolji ». eara njicã sh-adratã di chirimidz. dupã cum u va omlu. Tu-un cohi a udãlui. Vidzui cã dzinir-nju adilji sh-el greu shi-lji dzãshiu: « Tini potsi s-adilji? Nu mi vedzi mini cã mizi adiljiu? » « Ti ved » ãnji toarnã el zborlu. Avea datã niheamã ploai sh-perlu nji s-avea udatã. bãsherli ». sh-ca sã-nj discac niheamã perlu. s-afla unã icoanã cu-un ayiu. Tu-avlii avea doi ciresh. Vrui sã-lji dau ndoi paradzi. « Tsi fats? lu ntribai. « Mi-aprochi di casã » nj-dzãsh cu mintea. imnam tu pãdurea cu fadz cã sucãchili nu para eara buni. Avea sh-unã grãdinã cu multi lãludz mushati. niactsintuatã) tsi yini dupã unã vocalã. (1) Regula dzãtsi cã zboarãli masculini (shi niutri singular) tsi bitisescu cu ri shi ni (vocalã i. dzinirilui. Nãsã nu para eara oaspitã cu bãsherli. ma nu vru sã-lj lja. Aestã vocalã/semivocalã poati si sã ngrãpseascã i s-nu sã ngrãpseascã. soarili. Avea tricutã ndoi anj di cãndu u-avea acumpratã casa. cheaptinili. soarli. mi chiptinai. Loai s-u bashi. Hilji-mea avea multi iconj pi stizmã. unã dzuã mushatã di Mai. DIZLIGAREA-A PRUBLEMÃLJEI Zboarãli tsi nu suntu scriati ghini (shi ndauã alti cari suntu scriati ghini) va s-hibã sumliniati. Gionili-a ljei s-afla n casã. ningã un cupaci gros. va s-aspunem regulili tsi furã cãlcati. ficiorlji. « Ma s-nu ti-arãseascã. « Tsi fatsi? lu ntribaiu. vãrã trei-patru cupaci shi trei cãstãnj. Deapoea. Shidea tu-unã altã hoarã. Pãnã tu soni intrai. Chirolu eara ca ntunicat. » « Ia. trã cati zbor. deadun cu surãrli a lor. Tu-un cohiu a udãlui. casa tsi-avea acumpratã. Gionili-a ljei s-afla n casã. Ficiorlji a ljei eara mãri sh-avea vgatã din casã cu nurãrli a ljei. Cum nu para avea vimtu n casã. Ma aesti zboarã pot s-hibã scriati shi: « cãnli. cheaptinli. Shidea tu-unã altã hoarã. surãrili. fudzi din casã. Vidzui cã dzinir-nju adilji sh-el greu shi-lji dzãsh: « Tini potsi s-adilj? Nu mi vedzi mini cã mizi adilj? » « Ti ved » ãnj toarnã el zborlu. pot ca sã sh-u-alãxeascã vocala i (dit ri shi ni) tu semivocalã.

iconji. nj. sã-lji. chirimidz. sh-altãoarã semivocalã i. noatinj. vrundidz. aesti zboarã lipsescu scriari cu semivocala i. vi shi yi (semivocalã i). nu sã ngrãpseashti. lipsescu scriari fãrã i Tr-atsea scriarea ndreaptã a zboarãlor: « avutsi. Tr-atsea expresia lipseashti scriari: « Loai s-u bash. ãnji » easti: « sã-nj. protlu zbor « cãstãnji » lipseashti scriari « cãs-tãnj » cã i-lu dit coadã easti semivocalã (pluralu-a pomlui cãstãnj. cucuticiu. Lumãchili-a cãstãnjlor eara ncãrcati di cãstãnji. cojili. vedz. feci. oai shi eai. Tr-atsea scriarea ndreaptã a zboarãlor: « discaciu. cã i-lu dit soni easti vocalã (sh-cari la singular si scrii tut « cãstãnji »). Aestã regulã s-advgã la unã altã regulã tsi dzãtsi cã semivocala i cari yini dupã litirili compusi sh. iconj. nj-dzãsh. vãrã trei-patru cupaci shi trei cãstãnji. andaua persoanã la singular) sã scrii « bash » cã i-lu easti unã semivocalã. shi-nj si pãrea cã nu para vrea s-mi bashi sh-ea. nj-eara. adilj ». Va dãm ma nghios ndauã exempli: (i) Tu expresia: « Tu-avlii avea doi ciresh. pociu. oi. s-aspelj. ãnj ».plural cu ci. chi. lipsescu scriari mash cu semivocala i (semivocala u nu sã ngrãpseashti). nji-turnã. bashi » easti: « sh-ca. lipsescu scriari fãrã i Tr-atsea scriarea ndreaptã a zboarãlor: « astãdzi. vãrã trei-patru cupaci shi trei cãstãnj. vrundidzi. lãludz. cãstãnj. cãndu suntu articulati. bãlidzi. lãludzlor. njelj. shi y. ncaciu. ch. ncaci. chiptinaiu. » (ii) Avem expresia: « Loai s-u bashiu. gãljinji. Itia trã cari protlu « bashiu » (prizentu. ghiumaciu. cupaci. ntribai ». (11) Multi ori. mashi. (6) Regula dzãtsi cã zboarãli iu semivocala i s-avdi tu bitisitã sh-yini dupã unã singurã consoanã compusã dz. nji-eara. lipsescu scriari fãrã i Tr-atsea scriarea ndreaptã a zboarãlor: « elji. adilji Tolji » easti: « elj. lj. intraiu. (9) Regula dzãtsi cã zboarãli iu semivocala i s-avdi tu bitisitã sh-yini dupã unã singurã consoanã compusã sh. bash ». « cãs-tã-nji ». bãlidz. gh. fudz ». cãstãnji. s-aspelji. Tr-atsea expresia lipseashti scriari: « Tu-avlii avea doi ciresh. semivocali i/e/o). lipsescu scriari fãrã i Tr-atsea scriarea ndreaptã a zboarãlor: « shi-ca. noatinji. ntribaiu » easti: « Mai. lãludzilor. ji. Lumãchili-a cãstãnjlor eara ncãrcati di cãstãnji ». cohi. mi-aprochi. cari easti scriat cum lipseashti. fadzi. sucãchli » easti: « lumãchili. gi. sã-lj. adilj. nji-dzãsh. bãbuchli. chirimidzi. » easti: « astãdz. dirivati di-a idyiului zbor pot s-aibã unã vocalã i. lipsescu scriari fãrã i Tr-atsea scriarea ndreaptã a zboarãlor: « sã-nji. (5) Regula dzãtsi cã zboarãli tsi bitisescu cu combinatsia (di dauã semivocali) iu cari yini dupã vocalili a shi o icã diftondzãlj oa shi ea (ca parti dit diftondzãlj icã triftondzãlj ai. ciresh. anji. ariciu. cohiu. intrai. ti-acats. h. mi-aprochiu. Tr-atsea scriarea ndreaptã a zboarãlor: « Maiu. shi-nj si pãrea cã nu . feciu. Tr-atsea. iarã antreilu « bashi » (prizentu. prota persoanã la singular) sã scrii « bash » u-aspusim ma nsus. lipsescu scriari mash cu semivocala i (semivocala u nu sã ngrãpseashti). Tr-atsea scriarea ndreaptã a zboarãlor: « lumãchli. anj. (7) Regula dzãtsi cã zboarãli iu semivocala i s-avdi tu bitisitã sh-yini dupã unã singurã consoanã compusã lj. Tolj ». fatsi » easti: « avuts. poci. antreia persoanã la singular) easti scriat cum lipseashti « ba-shi » cã ari vocalã i. shi-nj. unã dirivatã si scrii cu litira i (cãndu i easti vocalã) sh-alantã dirivatã sã scrii fãrã litira i (cãndu i easti semivocalã). g. nj-turnã. ayiu » easti: « discaci. arici. lãludzi. adiljiu » lipsescu ngrãpsiri: « bash. paradzi. hi. fats ». Atumtsea. sucãchili » (4) Regula dzãtsi cã zboarãli tsi bitisescu cu combinatsia (di dauã semivocali) iu cari yini dupã consoanili (simpli shi compusi): c. (10) Regula dzãtsi cã zboarãli iu semivocala i s-avdi tu bitisitã sh-yini dupã unã singurã consoanã compusã ts. ghi. ghiumaci. calji. zboarãli: « bashiu. gãljinj. cucutici. fadz. cu vocali a/o. tsi s-avdi cu semivocala iu) iarã andoilu « cãstãnji » easti pluralu-a yimishiljei. ayi ». andoilu « bashi » (prizentu. dzãsh. mash. vedzi. bãbuchili. shi-nji. chiptinai. Cãtse nu vrei s-mi bashi? ». cireshi. ti-acatsi. paradz. njelji. cojli. etc. cupaciu. (8) Regula dzãtsi cã zboarãli iu semivocala i s-avdi tu bitisitã sh-yini dupã unã singurã consoanã compusã nj. calj. dzãshiu.

persoana-a daua. jgljoa-tã. LECTSIA 12 – SCRIAREA-A LITIRILOR J. etc. M LITIRA J Dupã cum easti scriatã (ca litirã simplã icã parti dit unã litirã compusã). clja-i/clja-e. cã i-lu easti unã vocalã. Vidzui cã dzinir-njiu adilji sh-el greu shi-lji dzãsh: Tini potsi s-adilji? Nu mi vedzi mini cã mizi adiljiu? ». (iii) Tu expresia: « Tsi fatsi? lu ntribai. Tora di oarã vrem mash s-aspunem cã sonlu a litirãljei j cari yini dupã litirili l shi n. andoilu « adilji » (prizentu. « fu-dzi ». cãr-vea-lji/cãr-vea-lje. nu vedz tsi s-fatsi n casã? ». easti mut. prota persoanã la singular) si scrii « a-dilj » u-avem aspusã ma nsus. Di-aesti litiri compusi va si zburãm ma nclo. protlu « fudzi » (prizentu. cã-runj. iarã antreilu « adilji » (prizentu. (3) Avem zburãtã (tu lectsi-a litirãljei g) trã zboarãli cari s-pronuntsã . shi aspuni mash cã sonurli-a litirilor l shi n (litirili compusi lj shi nj) suntu muljati. fudz din casã. » « Ia. antreia persoanã la singular) easti scriat cum lipseashti « a-di-lji » cã ari vocalã i. calj. ashi cum fudzi aieri Tolj ». « fa-tsi ». jea-li. Singura prublemã tsi ari s-facã cu sonlu j. Tr-atsea expresia va scriari: « Tsi fats? lu ntribai. singular) lipseashti scriari « fudz » cã i-lu easti semivocalã. » « Ia. cljag. iu j-lu easti mut. cari nu s-avdi ma alãxeashti sonlu a litirãljei l icã n tsi s-aflã nãinti. va dzãcã eali s-avdu (ma nu si scriu!) ca: bu-jea-nã. nu ascur. un son muljat sh-un son mut. (3) Semivocalili e shi i nu si scriu cãndu s-avdu dupã litira simplã j. protlu « fatsi » (prizentu. icã litirili compusi lj shi nj.para vrea s-mi bashi sh-ea. Ashi avem zboarãli: a-rã-nji/a-rã-nje. (v) Tu expresia: « Ma s-nu ti-arãseascã. Cu tuti cã nu si scriu cu je/ji. aesti zboarã s-avdu cu sonlu j muljat. litira j ari dauã sonuri. litira j ari sonlu-timelj muljat. Vidzui cã dzinir-njiu adilji sh-el greu shi-lji dzãsh: Tini potsi s-adilj? Nu mi vedzi mini cã mizi adilj? ». ashi cum fudzi aieri Tolj ». persoana-a treia. etc. (4) Cãndu un zbor ari dauã varianti: (i) unã variantã cu litirili l shi j dit gruparea di litiri lj cari spronuntsã ca dauã litiri ahoryea. peajea. ja-li. Bunãoarã: (1) Cãndu nu yini dupã litirili simpli l shi n. gionj. stra-jea. Cãtse nu vrei s-mi bash? ». easti atsea a semivocalilor e shi i tsi s-avdu cã yin dupã j. litira j ari sonlu a ljei di timelj muljat tsi s-avdi ca tu zboarãli: bu-ja-nã. jar. litira j easti mutã shi easti ufilisitã mash tra s-alãxeascã sonlu a litirãljei l shi n din fatsã. etc. coa-jea. Lj. pea-ji/peaja. cã i-lu easti unã vocalã. fudzi din casã. Regulã: (1) Cãndu nu fatsi parti dit litirili compusi lj shi nj. u-rea-clji/u-rea-clje. andaua persoanã la singular) sã scrii « a-dilj » cã i-lu easti unã semivocalã. singular) easti scriat cum lipseashti. Tr-atsea expresia va scriari: « Ma s-nu ti-arãseascã. Tr-atsea expresia lipseashti scriari: « aduchii c-adilj greu. (2) Cãndu fatsi parti dit litirili compusi lj shi nj. cã-pu-lji/cã-pu-lje. shi (ii) altã variantã iu litirili lj s-avdu ca gruparea di litiri lgi. scriarea lipseashti si s-facã cu lgi. (2) Cãndu easti scriatã ca parti dit litirili compusi lj shi nj. persoana-a daua. coa-ji/coa-ja. nu vedz tsi s-fatsi n casã? » (iv) Avem expresia: « aduchii c-adiljiu greu. nu cu lj. iarã andoilu « fatsi » easti scriat cum lipseashti. jear. Itia trã cari protlu sh-atsel dit sonu « adiljiu » (prizentu. stra-ji/stra-ja. litira j ari sonlu mut. singular) lipseashti scriari « fats » cã i-lu easti semivocalã. iarã andoilu « fudzi » (tricut. pronj. Exceptsii la aesti reguli va hibã aspusi tu un dictsiunar niscriat ninga. L.

lipsescu scriari ca: a-ran-gea-men-tu. ju-di-cat. ju-nes-cu. giu-na-mi. in-jec-tsi-i/in-jec-tsi-e. Notã – Bãgats oarã cã easti ghini si sã shtibã cã suntu locuri iu si scrii cu sh. nol-ji-can. sh-cari li-adutsem aminti tu regula di ma nghios. Tr-atsea. cã sonurli e shi i (dit aesti dauã zboarã di la singular) suntu vocali. lup. tsi s-avdu shi cu sh. hãn-gear. giu-di-cat. lipseashti scriari: lje-pu-ri. sonurli e shi i si scriu mash cãndu suntu vocali. (2) Cãndu avem zburãtã di litira j. Trã exemplu. njilji. fu-melj. giu-mi-ta-ti. ju-na-mi. ljiau/ljeau. (1) Semivocalili (vocalili shcurti) e shi i nu si scriu cãndu yin dupã litira compusã lj. ju-mi-ta-ti. ascur icã muljat. shi fin-gi. shi fin-ji. giu-pã. ju-nar. Avem shi zborlu nji-redz tsi-armãni ca unã exceptsie cã lipseashti pronuntsari n’ji-redz. gioc. jun-cu. giu-na-tic. trã tora di oarã. ashi cum u fãtsea Pericli Papahagi tu cãrtsãli a lui di-aoa sh-unã sutã di anj. giun-cu. Aesti zboarã nu lipsescu scriari: jan-dar. avem dzãsã cã avem zboarã-exceptsii iu . etc. in-gec-tsi-i/in-gec-tsi-e etc.ca dauã varianti. scriarea lipseashti si s-facã cu lgi. giu-rat. jum-bã. shi. giu-nar. giu-gas-tru. giu-nop. unã cu j shi alantã cu gi/ge. avem dauã prublemi njits. s-nu sã ngrãpseascã cu j. calj. giu-gii. Pi di-altã parti. con-giunc-tsi-i/con-giunc-tsi-e. avem expresii ca: sh-vidzui. cu dauãli somuri n shi j tsi s-avdu ahoryea. litira l ari sonlu-timelj. gium-bã. (2) Cãndu un zbor ari dauã varianti: (i) unã variantã cu litirili l shi j dit gruparea di litiri lj cari spronuntsã ca dauã litiri ahoryea. calj. giu-nel. dupã noi. (4) Avem zburãtã (tu lectsia-a litirãljei g) sh-trã zboarãli iu j-lu tsi yini dupã l shi n s-avdi ca un son ahoryea di l shi n. mu-ljia-ri/mu-ljea-ri. ahtãri zboarã lipsescu scriari ca zboarãli: a-ljum-trea. ma s-avdu shi cu j. litira l ari dauã sonuri: (i) cãndu nu easti nãintea-a litirãljei j. ju-neash-ti. giu-dets. Regulã: (1) Cãndu yin dupã litira compusã lj (l-muljat). ju-pã. LITIRILI L. la-lã. hin-gi. ju-ju-nar. lje-pu-ri. giun-giu-lã. giu-nes-cu. nol-gi-can. Bunãoarã. cãndu zburãrea s-fatsi cu j. etc. con-junc-tsi-i/con-junc-tsi-e. lje-pu-ri. etc. ca: con-gi. nu cu lj. ju-nel. etc. easti ghini si si scrii totna sh-. etc. njilj. etc. mu-lja-ri. trã cari avem zburãtã nãinti. moa-lji. etc. ca tu zboarãli: a-las. Zboarãli di ma nsus nu lipsescu scriari ca: a-ljium-trea. njilj. etc. ljie-pu-ri. hin-ji. etc. etc. shi (ii) altã variantã iu litirili lj s-avdu ca gruparea di litiri lgi. va dzãcã s-avdu sh-ca: j-vidzui. nji-lji. tu alti lectsii. Cum sh-lu yini di la zborlu shi. si scriu mash cãndu suntu vocali. j-bãgai. litira l ari un son muljat ca tu zboarãli: a-ljum-trea. Ma zboarãli-neologhismi cari. ju-gi-i. calji. Exceptsii la aesti reguli va hibã aspusi tu un dictsiunar niscriat ninga. scriati sh-ca exceptsiili: a-ran-ja-men-tu. (ii) cãndu easti nãintea-a litirãljei j. ju-nop. Aesti zboarã tsi nu lipsescu scriari cu j ca: con-ji. ljau. Ashi avem zboarãli cari lipsescu scriari cu ge/gi. etc. ju-dets. gio-ni. giu-neash-ti. Ashi aflãm zboarãli cari lipsescu scriari (shi pronuntsari): gean-dar. ljia-nu-rã/ljea-nu-rã. ascur. joc. ljau. sh-bãgai. La scriarea-a sonlui l. semivocalili e shi i nu si scriu. ju-rat. fu-melj. etc. fu-melji. va poatã s-armãnã. ju-na-tic. ju-gas-tru. LJ Dupã cum easti scriatã (ca litirã simplã icã parti dit litira compusã lj). nji-lji. mu-lja-ri. jo-ni. hãn-jar. nu j-. giun-giu-nar. jun-ju-lã. lap-ti. lja-nu-rã. lja-nu-rã.

p. vim-tu shi alti tsi n-ascãparã poati. etc. npea-tic. . trean-bur. mpãr-ji-nedz. cim-bros. nplã-tescu. az-vim-tu-rat. pan-po-ri. tem-plu. a-ljum-trea. mbolj. as-cum-bu-ses-cu. mbãr-ghi-cea. plãm-tu. em-bur. bum-bac. in-pe-ti-gã. npra-pã. nbrus-te-lã. shi cari lipsescu scriari cu m. cim-ber. am-bar. npi-ru-shedz. pi-trum-tu. npu-li-ses-cu. nu cu m. Prublema tsi putem s-u-avem cu scriarea-a sonlui m. mbãr-bã-tedz. stin-pi-nat. mplin. mpi-zu-es-cu. tãn-bari. npl-ua-ri. s-avdu ca dauã litiri ahoryea. nu cu n. tim-pu-riu. lam-pã. npri-u-nã. Bunãoarã: (1) (i) Zboarãli trã cari sonlu m/n s-aflã nãintea-a sonlui b. suntu: a-cum-pãr. spir-lim-tu. tram-pã. lamp-si. strim-tu. as-cun-bu-ses-cu. (3) Ma multili zboarã tsi au sonlu m/n nãintea-a sonurlor f shi v. lanp-si. gram-bo. tran-pã. von-bir. mbu-nedz. flam-burã. tsim-tu. stun-bu. npi-pi-redz. mpu-tsã-nedz. dãm-blã. lãn-bic. cu-lu-tum-ba. icã cu m. um-plu shi alti poati tsi n-ascãparã. Zborlu tsi lu-avem datã atumtsea ca exemplu easti nol-ji-can pronuntsat cu sonlu l tsi s-avdi ahoryea di sonlu j (zborlu nu s-pronuntsã cu sonlu muljat lj ca no-lji-can). nbi-tat. a-um-tu. nbu-lji-ses-cu. mpar-tu. zbor tsi lipseashti scriari nol-gi-can. bun-bu-nea-dzã. suntu: a-cum-tin. mbrus-te-lã. icã cu n. mplas-cu. dãm-bã-rã. an-pi-hiur. tran-pã. lan-pã. ton-bu. Exceptsii la aesti reguli va hibã aspusi tu un dictsiunar niscriat ninga. an-pa-tru-lea. mpl-ua-ri. sh-cu sonlu m sh-cu sonlu n. a-gium-tu. mplã-tescu. tãm-pã. suntu: am-ba-ir. a-lim-tu. mpa-tur. trum-pe-tã. ghim-tã. dis-fim-tu. tun-bã. an-pla-tea. nu noljican. lim-bã. lipsescu scriari mash cu m. etc. nbãr-bã-tedz. a-un-brã. mpea-tur. Ma avem shi zboarã tsi si scriu cu m. nplas-cu. num-tã. (ii) Zboarãli trã cari sonlu m/n s-aflã nãintea-a sonlui p. mpea-tic. tin-pu. npu-tsã-nedz. mput. scum-pu. npea-tur. tream-bur. npi-zu-es-cu. flan-burã. cãn-pu. tum-bã. im-pe-ti-gã. vom-bir shi alti poati tsi n-ascãparã. tim-pu. mpu-ljedz. strãn-bu. mpi-pi-redz. trun-pe-tã. am-bar. shi (ii) sonlu m/n s-aflã nãintea-a sonurlor b. pam-po-ri. bun-bac. cin-ber. tãm-bari. stan-bo-li. prim-tu. lin-bã. lãm-bic. frãm-tu. tãn-pã. tin-pu-riu. um-tu. mpi-ru-shedz. bum-bu-nea-dzã. ten-plu. nbu-nedz. mbo-gru. easti cã omlu nu shtii cum s-li ngrãpseascã zboarãli cari pot si s-avdã dauã turlii. mpush-cljedz. mpru-mut. a-prim-tu. nbo-gru. nbãr-ghi-cea. mbu-lji-ses-cu. cãm-bu-rã. a-lum-tu. tram-pã. nput. nu cu n. tum-tu. strãm-bu. cãn-ba-nã. mpri-u-nã. mpros-tu. nbolj. dãn-blã. nprus-tedz. nu cu n. an-bar.dauãli litiri l shi j (tsi pot s-hibã scriati deadun ca tu litira compusã lj). a-um-brã. (2) Zboarãli cari s-avdu unã singurã turlie. dãn-bã-rã. ghim-tues-cu. npu-ljedz. am-pa-tru-lea. lun-bar-dã. nprad. un-plu. nprã-njes-cu. npãr-ji-nedz. cin-bros. en-bur. va si sã scrii cu n. sh-cu sonlu m sh-cu sonlu n. scun-pu. cãm-pu. pim-tu. mpra-pã. as-cum-tu. num-tã. npar-tu. npã-tu-ra-ri. Aesti zboarã nu lipsescu scriari cu n ca: a-cun-pãr. lipsescu scriari ashi cum s-avdu. nu cu n. am-pi-hiur. am-pla-tea. sãm-tu. etc. mprus-tedz. um-tu-rã. mbir-du-es-cu. tom-bu. mbi-tat. stam-bo-li. l-j. as-cun-pãr. mpã-tu-ra-ri. mpu-li-ses-cu. Regulã: (1) Zboarãli cari (i) pot si s-avdã dauã turlii. npush-cljedz. pu-moa-rã. shi cari lipsescu scriari cu m. gran-bo. (iii) Zboarãli trã cari sonlu m/n s-aflã nãintea-a sonlui t. mprã-njes-cu. frãm-ti. grum-bur. mun-ti. stim-pi-nat. as-cum-pãr. lum-bar-dã. nplin. grun-bur. t shi ts. shi cari lipsescu scriari cu m. stum-bu. as-tim-tu. cãn-bu-rã. npa-tur. npru-mut. npros-tu. mprad. cu-lu-tun-ba. cãm-ba-nã. Aesti zboarã nu lipsescu scriari cu n ca: an-ba-ir. LITIRA M Litira m ari mash sonlu-timelj ca tu zboarãli: a-ma-ri. nbir-du-es-cu.

vin-tu. pãdurli nchisirã sã nfrundzascã. nflu-res-cu. nvir-dzãs-cu. etc. a-tum-tsea. neam-tsu. ntur-tses-cu. frãm-tsea-uã. ca-ran-fi-lã. az-vim-tu. sun-tu. nvi-du-es-cu. PRUBLEMÃ Tu-aestã prublemã va dãm un textu tu cari va si s-aflã multi zboarã niscriati ghini. pi-trun-tu. plãn-tu. etc. ghin-tã. nvish-ti-dzãs-cu. prin-tu. shi (iii) zboarã tsi s-avdu shi putem s-li-aflãm scriati dauãli turlii. pin-tu. frãn-ti. nvi-redz. a-un-tu. nvish-tes-cu. nflu-ca-tã. multi zboarã cari s-pronuntsã mash cu n. s-li ngrãpseascã cum lipseashti shi s-aflã tsi regulã dit lectsia di ma nsus avem cãlcatã tu scriari. min-ti. az-vin-tu-rat. a-lun-tu. shi cari lipsescu scriari cu n. Tut tu catiguria di exceptsii va s-bãgãm shi zboarã compusi ca: mpã-za-ri. sim-tsã shi alti tsi n-ascãparã poati. din-ti. sh-cari lipsescu scriari cu m. ghin-tues-cu. sin-fer. nfri-cu-shedz. fãn-tã-nã. icã p tu loc di b (vedz regula dit lectsia-a litirãljei b). Pãzarea eara nplinã di oaminj. sin-fu-ni-i/sin-fu-ni-e shi alti poati tsi n-ascãparã. Prublemã – Eara primuvearã. nã-in-ti. spir-lin-tu. nfar-mãc. Singurli exceptsii tsi putum s-aflãm pãnã tora suntu zboarãli: am-vo-ni shi cam-fu-rã. frãn-tu. nvãr-tes-cu. etc. etc. Unã exceptsie la aestã regulã easti vecljul zbor di arãzgã nturtseascã (chirut dit limba di adzã) on-bash. ashi cum li-aflãm tu dictsiunarlu al Papahagi: az-vin-gu. frãn-tsea-uã. lilicili nchisirã sã nflureascã. Di-unã parti s-afla unã muljeari tsi shi nfãsha njitslji. a-giun-tu. nfãr-mã-cos. nvets. un-tu-rã. mbis-ti-men shi mpis-ti-men. Lucrul a cititorlui va s-hibã ta s-li aflã (i) zboarãli niscriati ghini. dupã cum u-avem spusã tu lectsiili-a sonurlor a shi ã. nvi-pi-redz. nfash. nvi-ri-nedz. as-tin-tu. grun-fla-ri. as-cun-tu. shi (ii) pot s-hibã pronuntsati shi scriati cu vocala a shi vocala ã adãvgatã tu nchisita-a zborlui. dis-fin-tu. nvrag. sãn-tu. etc. nfush-tedz. nfã-ri-nedz. dãm-tsã (pluralu di la dam-cã). fan-fu-rã. in-tru. (ii) pot s-hibã pronuntsati shi scriati cu vocala a shi vocala ã adãvgatã tu nchisita-a zborlui shi (iii) pot s-hibã pronuntsati shi cu litira b tu loc di p. nvi-cljedz. ntreg. ca bunãoarã. nvul-bari. suntu: a-sãm-tses-cu. (ii) alti multi. Ma va s-avem shi ndauã zboarã tsi suntu ghini scriati. Nota 1 – Bãgats oarã cã avem: (i) ndauã zboarã cari s-pronuntsã mash cu m. nves-cu. shi (ii) zboarãli scriati ghini. tsin-tu. nvap-su. Nota 2 – Bãgats oarã cã multi zboarã di ma nsus: (i) au sh-dirivati tsi nu suntu aspusi aoa. shi alti poati tsi n-ascãparã. suntu. tsi . sem-ti. ntsap. a-tun-tsea. nvin-gu. tsi va lipseascã scriari n pã-za-ri. ntu-nea-ric. min-tes-cu. (2) Zboarãli trã cari sonlu m/n s-aflã nãintea-a sonurlor f shi v. nun-tã. nvãr-tu-shedz. un-tu. cari nu sã ngrãpseashti az-vin-tu. ca: mbi-du-cljedz shi mpi-du-cljedz. nvi-ni-tsãs-cu. nver. nfu-mi-ljedz. sin-fo-nã. nfã-shi-min-tu. nveas-tã. bim-tsã. etc. nu cu n. nvis-cã-min-tu. Aesti zboarã nu lipsescu scriari (cu tuti cã pot si s-pronuntsã) cu n ca: a-sãn-tses-cu. nu cu m. ca bunãoarã. tun-tu. mPo-li. gean-fe-si. nfri-gu-redz. a-ljun-trea. nvãr-li-ga. ca: cãn-tu. etc. zboarãli an-vãr-tes-cu shi ãn-vãr-tes-cu cari lipsescu si sã scrii nvãr-tes-cu. Notã – Bãgats oarã cã multi zboarã di ma nsus: (i) au sh-dirivati tsi nu suntu aspusi aoa. nvi-rin. nvã-les-cu.Aesti zboarã nu lipsescu scriari (cu tuti cã pot si s-pronuntsã) cu n ca: a-cun-tin. nvis-ta-ljan. nã-un-tru. ponjlji sã nvirdzascã. mur-min-tu. sh-cari lipsescu scriari cu n. etc. shi cari lipsescu scriari cu m. n Po-li. strin-tu. sin-tsã. nfolj. mun-ti. ca: a-dim-tu. nvol-bu. (iv) Zboarãli trã cari sonlu m/n s-aflã nãintea-a sonlui t shi ts. nfrun-dzãs-cu. a-lin-tu. a-prin-tu.

cãmbãnjli. zboarãli: « nfrundzascã. nu cu n. sãmtsãlj » (6) Regula dzãtsi cã zboarãli trã cari sonlu m/n s-aflã nãintea-a sonlui f. litira n ari dauã sonuri: . nvirinats cã nu-avea paradz multsã. Tr-atsea. cu vindearea-a pãrpodzlor. NJ Dupã cum easti scriatã (ca litirã simplã i parti dit litira compusã nj). Atuntsea intrarã tu bisearicã shi vrurã si sã ncljinã nproasti la sãntsãlj dit bisearicã. npitica. mpitica. O. Deapoea. bãrbatslj-a lor. cu vindearea-a pãrpodzlor. nflureascã. bumbunidzãri. sh-cari nplitea pãrpodz. unturã sh-cash. zboarãli: « nplinã. (1) Regula dzãtsi cã semivocalili e shi i tsi yin dupã sonlu j (lj shi nj) nu si scriu. Tr-atsea. tsi mpitica ndauã stranji tra s-lji nveascã ficiorlji ma mãri. (3) Regula dzãtsi cã zboarãli trã cari sonlu m/n s-aflã nãintea-a sonlui p. trã cati zbor. va s-aspunem regulili tsi furã (i nu furã) cãlcati. lipsescu scriari cu n. bunbunidzãri. umturã. zboarãli: « untu. scumpi. lipsescu scriari cu m. nu cu n. lja. Tr-atsea. vintul » lipsescu scriari: « umtu. Tr-atsea. umturã sh-cash. sh-cari mplitea pãrpodz. trimbura di-arcoari sh-di vimtul aratsi. nvirinats cã nu-avea paradz multsã. lipsescu scriari cu m. unturã. Nu para-lj nidzea lucurlu mbar cã. (2) Regula dzãtsi cã zboarãli trã cari sonlu m/n s-aflã nãintea-a sonlui b. atuntsea. atumtsea. Tr-atsea. trã vindeari. ljea.npitica ndauã stranji tra s-lji nveascã ficiorlji ma mãri. ponjlji sã nvirdzascã. nplitea. nu multu scunpi. vimtul ». lipsescu scriari cu m. Nafoarã nchisi s-cadã ploaea sh-tserlu trunduea di bunbunidzãri. nu cu m. nfãsha. Tr-atsea. scunpi. umtu. Nu para-lj nidzea lucurlu mbar cã. sh-loa cu mprumut tra s-acumpãrã trã fumeljli-a lor fãrinã. acumpãrã. Nafoarã nchisi s-cadã ploaea sh-tserlu trunduea di bumbunidzãri. nu scutea carishti cãts paradz. (5) Regula dzãtsi cã zboarãli trã cari sonlu m/n s-aflã nãintea-a sonlui ts. zboarãli: « nvirdzascã. NJ. P. mprumut. Cãnbãnjli nchisirã s-batã la bisearicã shi nveastili tiniri sh-featsirã crutsea. mproasti » (4) Regula dzãtsi cã zboarãli trã cari sonlu m/n s-aflã nãintea-a sonlui t. (7) Regula dzãtsi cã zboarãli trã cari sonlu m/n s-aflã nãintea-a sonlui v. trimbura. nvirinats. muta frãmtseaua nsus. Tr-atsea zboarãli: « muljeari. DIZLIGAREA-A PRUBLEMÃLJEI Zboarãli tsi nu suntu scriati ghini (shi ndauã alti cari suntu scriati ghini) va s-hibã sumliniati. nu cu n. muta frãntseaua nsus. nu scutea carishti cãts paradz. jeali » lipsescu scriari: « muljari. untu. jali ». acunpãrã. Cãmbãnjli nchisirã s-batã la bisearicã shi nveastili tiniri sh-featsirã crutsea. pãdurli nchisirã sã nfrundzascã. nu multu scumpi. Di-unã parti s-afla unã muljeari tsi shi nfãsha njitslji. cãnbãnjli. trã vindeari. nu cu n. nu cu m. sh-loa cu nprumut tra s-acunpãrã trã fumeljli-a lor fãrinã. Prublemã -Eara primuvearã. trinbura. R LITIRILI N. nprumut. lilicili nchisirã sã nflureascã. nveastili » suntu scriati cum lipseashti. bãrbatslj-a lor. Vrurã s-ljea s-aprindã sh-lunbãrdzã. mplitea. lipsescu scriari cu m. sãntsãlj » lipsescu scriari: « frãmtseaua. carni. trinbura di-arcoari sh-di vintul aratsi. Tr-atsea. nveascã. zboarãli: « nbar. Pri-aoa sh-pri-aclo videai cãti-unã muljeari nfricushatã. LECTSIA 13 – SCRIAREA-A LITIRILOR N. lumbãrdzã ». Vrurã s-ljea s-aprindã sh-lumbãrdzã. Atumtsea intrarã tu bisearicã shi vrurã si sã ncljinã mproasti la sãmtsãlj dit bisearicã. lipsescu scriari cu n. Tr-atsea. Pri-aoa sh-pri-aclo videai cãti-unã muljeari nfricushatã. Pãzarea eara mplinã di oaminj. zboarãli: « frãntseaua. nproasti » lipsescu scriari: « mplinã. nfricushatã » suntu scriati cum lipseashti. lunbãrdzã » lipsescu scriari: « mbar. Jeali mari cã nu l-agiundzea paradzlji. carni. Jeali mari cã nu l-agiundzea paradzlji.

(i) poati s-aibã sonlu-timelj. nja-ri. va si sã scrii cu n. (5) Ma multili zboarã tsi au sonlu m/n nãintea-a sonurlor f shi v. ca tu zboarãli car-ni. lu-nji-nã. (ii) Vocalili e shi i lipsescu scriari cãndu yin dupã litira compusã nj. cu-pa-nja. dur-njt. ar-mãnji. cãndu suntu semivocali. icã cu m. iu i-lu dit soni si scrii cã easti lungu. in-gec-tsi-i/in-gec-tsi-e etc. xea-ni. di-punji. shi zborlu di-cunj. ma multili. Zboarãli di ma nsus nu lipsescu scriari cu j ca: con-ji. nju-riz-mã. ca: con-gi. njia-ri/njea-ri. etc. scriarea icã niscriarea-a i-lui shcurtu tsi yini dupã litira compusã nj. lipsescu scriari ca: a-ran-geamen-tu. la masculin shi di-ha-nji. Eali va poatã s-armãnã. Bunãoarã. cãndu yin dupã litira compusã nj: (i) nu si scriu. poati sagiutã di multi ori la alidzearea singularlui di plural. nj-lã. la prota shi la a daua persoanã shi an-cu-nji. ti-nji-i/ti-nji-e. njc.pronuntsã ca dauã litiri ahoryea. Exceptsii la aesti reguli va hibã aspusi tu un dictsiunar niscriat ninga. (ii) poati s-aibã un son muljat. Nu-avem prublemi mãri cu scriarea-a sonlui n. ashi cum lipsescu scriari cu ge/gi. sh-cu sonlu m sh-cu sonlu n. Ma suntu shi zboarã tsi si scriu cu m. avem zburãtã nãinti. cu-pa-njea. cu-pa-nj. cititorlu easti pitricut la discutsia di la litira m. etc. etc. Aesti zboarã furã dati. cãndu nu easti nãintea-a litirãljei j. la feminin. scriarea lipseashti si s-facã cu ngi/nge. di-punj. verbul nji-redz (shi dirivatili-a lui) iu sonlu n s-avdi ahoryea di j. n-j. ni-pot. ascur. shi (ii) altã variantã iu litirili nj s-avdu ca gruparea di litiri ngi/nge. la singular. fin-gi. dur-njit. dur-njiam/durnjeam. lipsescu scriari cu m. cu-pa-nji/cu-pa-nje. gionj. etc. (iii) adgectivlu di-hanj. shi (ii) sonlu m/n s-aflã nãintea-a sonurlor b. Mash cã vrem s-adutsem aminti ndauã reguli trã cari. (3) Zboarãli cari: (i) pot si s-avdã dauã turlii. lu-nj-nã. in-jec-tsi-i/in-jec-tsi-e. i-njioa-rã. njiu-riz-mã. Aesti zboarã nu lipsescu scriari: a-linji. ca tu zboarãli lu-nji-nã. nu cu m. hãn-gear. ca tu zboarãli: alinj. avem dzãsã cã suntu multi zboarã tsi pot si s-pronuntsã dauã turlii. la persoana-a 3-a. ti-nj-i/ti-nj-e. tu unã altã lectsii. njedz. ar-mãnj. iu i-lu dit soni (dupã n) easti shcurtu shi nu si scrii. p. njer-gu. (ii) si scriu cãndu suntu vocali. (1) (i) Semivocalili e shi i nu lipsescu scriari cãndu yin dupã litira compusã nj. diz-njer-du. etc. gionji. nji-lã. njel. (2) Cãndu un zbor ari dauã varianti: (i) unã variantã cu litirili n shi j dit gruparea di litiri nj cari s. lipsescu scriari totna cu rn shi mn. shi. con-giunc-tsi-i/con-giunc-tsi-e. tim-njia-mã/tim-njea-mã. hãn-jar. Notã – Bãgats oarã cã. shi (iv) verbul an-cunj. sh-cari tu ndauã grai sh-lu-au chirutã n-lu shi s-avdu mash cu r shi m. etc. dur-njam. (3) Cãndu avem zburãtã di litira m. (ii) substantivlu stranj. (2) Cãndu avem zburãtã di litira j. nja-ri. . cãndu easti nãintea-a litirãljei j. tim-njamã. a masculinlui di fiminin shi a persoanãlei di la congiugarea-a verbilor. nea-uã. i-njoa-rã. nu cu nj. giun-giu-lã. njic. parti dit litira compusã nj. trã tora di oarã. con-junc-tsi-i/con-junc-tsi-e. shi fin-ji. Avem shi zboarãli-neologhismi cari. hin-ji. etc. ir-nji-i/ir-nji-e. cu-pãnj. lipsescu scriari ashi cum s-avdu. cu-pãnji. Aesti zboarã di ma nsus nu lipsescu scriari ca: a-rã-nj. Alanti tuti cari s-avdu unã singurã turlie. avem: (i) substantivlu di-cu-nji. jun-ju-lã. na-ri. sh-cu sonlu m sh-cu sonlu n. etc. ca tu zboarãli: a-rã-nji/a-rãnje. avem dzãsã cã avem zboarã-exceptsii shi neologhismi iu dauãli litiri n shi j – tsi pot s-hibã scriati deadun ca litira compusã nj – s-avdu ca dauã litiri ahoryea. Avem unã exceptsie. icã cu n. dupã noi. Tra s-nu zburãm diznou di idyiul lucru. etc. zbor tsi sciteashti n’ji-redz. t shi ts. hin-gi. Ashi. ir-nj-i/ir-nj-e. (6) Zboarãli tsi s-avdu cu sonurli rn shi mn. bunãoarã. Aclo avem aspusã regulili di scriari shi avem datã arãdz di zboarã tsi si scriu cu m sh-arãdz di zboarã tsi si ngrãpsescu cu n. la singular (cu iu-shcurtu tu bitisita-a zborlui tsi nu si ngrãpseashti) shi stra-nji la plural. Aesti zboarã va hibã aspusi tu un dictsiunar niscriat ninga. la plural. cari pot s-hibã scriati shi ca: a-ran-ja-men-tu. etc. Regulã: (1) Sonurli e shi i. ascur icã muljat. nu cu n. cu i-lungu. exceptsii.

iarnã. cã-mi-sho-tã. os. sh. ni-oas-pi/ni-oas-pe. ploi. o-clju. cu unã semivocalã i dininti (tsi s-avdi ma nu si scrii). som-nu. mush-cljios. shi iou. cu tuti cã si scrii o. (ii) poati si s-avdã muljat. ca tu zboarãli: ãn-ghios. nou. shcljiop. gã-ruts. pi-raz-mo. zbor. nu lipsescu vãrnãoarã scriari ca: eo. pu-lji-shior. Bunãoarã. semivocali i. lem-nu. hã-ri-os. boi (prãvdzã). cã-mishio-tã. shi si s-aflã: (i) ca unã vocalã tsi s-avdi ahoryea. ioi shi iou. ni-or. or-bu. . bu-suljoc. shoa-ric. tu idyea silabã. mushcljos. tot-na. shcljop. fãrã litira n. s-pronuntsã ca diftongul io. fljion-gu. pu-lji-shor. gruplu di litiri io. avem zburãtã tr-aeshti diftondzã shi triftondzã. sem-nu. mash cu litirili r shi m. Eali nu lipsescu scriari ca: carã. Tu lectsia-a sonlui a. fu-ljor. o-lug/u-log. Regulã – Diftongul io shi triftondzãlj ioi shi iou. pljiop. om. o shi u). NU s-avdi ca diftongul io) Vocala o poati s-aibã sonlu-timelj. su-ro. icã ou dit zboarãli a-mãr-ti-os. mini) easti singurlu zbor cu triftongul iou tsi putum s-lu-aflãm tu dictsiunarlu-al Papahagi. bou. gãr-ni-shior. pro-ur. oai/uai. pljop. fi-cior. cari ari forma vãr/vã-rã. or-nji. op-si. a-rã-njos. va-sil-co. nu easti diftongu. iou. sta-njo. bu-su-ljioc. gio-ni. Ma. njic-shor. zboarãli di ma nghios lipsescu totna scriari ca: a-cri-shor. a-di-ljios. lj shi sh. shi ioa (vocalã a. shioa-ric. shi (iii) poati si s-pronuntsã ca unã semivocalã o. a-di-ljos. gãr-ni-shor. lipseashti totna scriari o. scam-nu. cã ashi lã easti grailu di-acasã. etc. fu-ljior. Aesti zboarã nu lipsescu vãrãoarã scriari ca: a-cri-shior. toar-nã. ciu-di-os. oi. dãm ma nghios paragrafili tsi au s-facã cu-aestã prublemã. ia-rã. ma NU si scrii. scam. etc. va dzãcã. njic-shior. etc.(4) Suntu graiuri fãrshiruteshti. tã-ljios. Singura exceptsii. oai/uai. easti pronumili vãr-nu/vãr-nã. Sonlu 3: Semivocala o (tsi s-avdi sh-ca u) Sonlu o s-avdi ca unã semivocalã tu diftongul icã triftondzãlj oa/ua. cã vocala (nu semivocala) i/u s-aflã tu unã. zboarãli: car-ni. shio-put. shi eou. eoi. lem. li-shor. shi vocala o tu alantã silabã. fljon-gu. cu-nos-cu. deadun cu alti semivocali (i shi u). nu s-pronuntsã shi nu si ngrãpseashti. mã-jo-tã/mã-sho-tã. – cu tuti cã pot si s-avdã. oau/uau. un son tsi si scrii o shi s-avdi ca un diftongu io (semivocalã i). shi nj – cari s-avdu cu unã semivocalã i tu bitisitã tsi nu si scrii – litira o s-moalji shi. ca vocalã. cãs-trã-njot. tã-ljos. o-ri-xi. or-dzu. toa-rã. etc. icã (ii) ca unã vocalã tsi s-avdi. sh-fatsi parti dit diftondzãlj icã triftondzãlj io. por-tu. oi. Bunãoarã. shionj. oa/ua. nj. Regulã – Sonlu io tsi yini dupã consoanili simpli i compusi j. etc. etc. i-ca-no. sem. io. nu va vãrnãoarã scriari io. parti dit un diftongu icã un triftongu. Sonlu 1 di Timelj: Vocala o (cãndu s-avdi o. gãr-nuts. nu di grupuri di litiri tsi tsãn di dauã i ma multi silabi. ca tu zboarãli: cai-mo. voi. oh-tu. lj. fãrã alti semivocale tu idyea silabã. sta-sho-ni. sta-njio. etc. chi-ro. Gioi. som. shonj. a-rã-njios. ci-cior. Notã – Aoatsi zburãm di diftondzã shi triftondzã. or-din. LITIRA O Litira o ari trei sonuri: (i) poati s-aibã sonlu a ljei-timelj. sta-shio-ni. sho-put. tr-atselj tsi nu lã easti aproapea di mãnã (prohirã) aestã lectsii. icã m (sh-poati sh-alti). mã-jio-tã/mã-shio-tã. Zborlu iou (tsi va dzãcã. ca diftongul io) Cãndu litira o yini dupã consoanili (simpli i compusi) j. s-cheari dit zburãri. Sonlu 2: Vocala Muljatã o (cãndu s-avdi. diz-nou. or. pa-tri-ot. di vocalã o. Aesti zboarã lipsescu totna scriari cu gruparea di litiri rn shi mn ca. unã virsiuni comunã tu tuti graili armãneshti. poati. cãs-trã-njiot. of-ti-cã/oh-ti-cã. op-tu. bo-i/bo-e (bueauã). pri-o-ni/pri-o-ne. iu litira n cari yini dupã litira r. li-shior. ou.

pa-ra-luai. pis-ti. Vidzum lumi tsi li scrii. Ashi avem zboarã ca: doauã-li/doauã-lor. am-blã-tes-cu. oa-i/oa-e. scum-pu. dzãtsem cã tu zboarãli: a-rãz-boa-i/a-rãz-boa-e. Zboarãli di ma nsus nu lipsescu vãrnãoarã scriari cu semivocala i ca: a-di-ljioa-sã. shcljioa-pã. oauã. am-put. a-oal-tadz/a-oaltari/a-oar-tari. mprus-tedz. etc. Exceptsii la aesti reguli va hibã aspusi tu un dictsiunar niscriat ninga. etc. oai/uai shi oau/uau (vocalã a. pa-ra-loai. (zboarã tsi pot si s-avdã sh-cu trei silabi ca: doa-uã-li/doa-uã-lor. etc. bi-du-cljioa-sã. etc. Notã 1 – Dzãtsem diftondzã shi triftondzã. ca-fi-gioa-nji. nu cu ua. scãn-ti-ljeoa-sã. cioa-ric. loa-rã. oau/uau poati si s-pronuntsã ca sonlu ioa/eoa. etc. stãm-pu-ses-cu. la singular. ha-ra-uã. Ashi avem zboarã tsi lipsescu scriari ca: a-di-ljoa-sã. moar-ti. shcljeoa-pã. ciua-rã. mpros-tu. nea-ua. dupã cum va s-u va omlu. stea-ua. ari mash un singur son-timelj ca tu zboarãli: a-rap. ci-ciua-ri. scãn-ti-ljioa-sã. cã s-fatsi alathus la scriarea-a zboarãlor: a-oa/a-oa-tsi. ni-guai-dã. crea-pã. sã-nã-tua-sã. mua-rã. stãm-bu-ses-cu.Ãn general. iu o-ai (s-ti duts). ua-rã. lipsescu scriari cu mp. pua-rtã. cu-ra-ua.). oauã-li/oauã-lor. Eali lipsescu scriari ca tu expresiili: (cãtsã)lu-a(tsel). da-ua/doa-ua. io-ai (s-ti duts). moa-rã. nj shi sh). Nota 3 – Cãtivãroarã triftongul oau si scrii ca unã silabã cu patru vocali shi semivocali. pã-tlja-uã. Aesti zboarã nu lipsescu scriari: moa-be-ti. scãn-ti-ljoa-sã. luai. cu diftongul uã. ciua-ric.). LITIRA P Litira p. Bunãoarã. ashi cum nu lipsescu vãrnãoarã scriari ca: aua/a-ua-tsi. fãn-tã-njoa-rã. am-bla-tea. cua-sã. loai. etc. etc. minduim cã easti ghini ca regula s-hibã datã diznou ma nghios. ca-fi-giua-nji. cã tuti vocalili shi semivocalili s-aflã tu idyea silabã. Zboarãli di ma nsus nu lipsescu vãrãoarã scriari cu ua: a-ua/a-ua-tsi. shoa-ric. etc. a-rã-njeoa-sã. pa-ra-luai. ciua-li. cioa-rã. mus-tã-ciua-rã. tsi suntu formili articulati di la zboarã ca: doauã. cioa-min. tã-ljoa-sã. az-buai-rã. pã-tlja-ua. mu-a-gir). iu-au (sducã). mbi-zu-es-cu. di ma multi ori. (iii) Diftongu icã triftongu (cãtivãroarã silabi cu unã vocalã a shi trei semivocali) tsi s-amintã dit sonuri tsi yin dit dauã zboarã cari s-avdu deadun ca un singur zbor. stea-uã. lim-pi-di. da-uã/doa-uã. shioaric. etc. etc. nu lipsescu scriari ca: (cãtsã)lo-a(tsel). pa-raloai. avem diftondzãlj oa. lam-bã. plu-ioa-sã. poa-rtã. sonlu oa. oauã iu semivocala ã poati s-hibã mutã. ploa-i/ploa-e. easti cu scriarea-a unor zboarã tsi pot si s-avdã sh-cu p. ci-cioa-ri. dupã cum easti grailu-a omlui. Tr-atsea. Aesti zboarã nu lipsescu scriari ca: am-bã-tu-ra-ri. noauã-li/noauã-lor. etc. muar-ti. sheoa-ric. a-rã-njoa-sã. noa-uã-li/noa-uã-lor. io-au (sducã). au forma articulatã cari lipseashti scriari cu ua. naua/noa-ua. pua-rtã. giuanã. grea-ua. ca zboarãli: a-ra-ua/a-roa-ua. tã-ljeoa-sã. (ii) Substantivi fiminini cari bitisescu. ha-ra-ua. ni-goai-dã. nu triftondzãlj oai. fãn-tã-njioa-rã. mpi-zu-es-cu. luai. iu-ai (s-ti duts). cura-uã. pliciua-sã. trampã. ua-rã. Aesti zboarã suntu scriati ahoryea ma ligati cu unã cratimã. mbrus-tedz. moa-gir. etc. gioacã. ha-ua. giua-cã. ioai/iuai. ma pot si s-avdã sh-cu b. shi-cã-gioa-nji. trum-pe-tã. (cã formili lor niarticulati suntu: a-ra-uã/a-roa-uã. a-rã-njioa-sã. az-boai-rã. fu-ljeoa-ri. tã-ljioa-sã. pea-nã. Regulã: Zboarãli tsi pot s-hibã pronuntsati shi scriati shi cu mb shi cu mp. ciua-min. scum-bu. coa-sã. Aesti zboarã va poatã s-hibã pronuntsati cu sonurli mb icã mp. protlu tsi bitiseashti cu u shandoilu tsi nchiseashti cu a. semivocali i/o/u) lipsescu scriari cu oa. avem zboarã tsi lipsescu scriari ca: am-pã-tu-ra-ri. fãn-tãnjeoa-rã. etc. jgljeoa-tã. etc. oau. nea-uã. sã-nã-toa-sã. etc. mbros-tu. mba-di. mua-gir (iu ua easti. poa-rtã. am-pla-tea. bi-du-cljeoa-sã. Notã 2 – Cãtivãrãoarã. jgljioa-tã. lu-crã-toa-ri. pli-cioa-sã. lua-rã. fu-ljioa-ri. a-ual-tadz/a-ual-tari/a-uartari. Avem vidzutã. Singura prublemã tsi u-avem aoatsi. am-but. mus-tã-cioa-rã. lua-rã. fuljoa-ri. Exceptsii – (i) Avem zboarã tsi traditsiunal lipsescu scriari cu ua ca: mua-be-ti. ha-uã. Cu tuti cã cititorlu poati s-hibã pitricut aclo. Tr-aestã prublemã zburãm tu lectsia-a litirãljei b. lim-bi-di. loa-rã. oa-rã. oa-uã-li/oa-uã-lor. li-shioa-rã. plu-iua-sã. pãn-ti-cã. pronuntsat sh-dispãrtsãt tu dauã silabi ca: mu-a-be-ti. ioau/iuau (semivocalã e/i tsi s-avdi ma nu si scrii cãndu yini dupã litirli compusi lj. di multi ori. (iu) u-ai (s-ti duts). etc. zboarãli tsi au diftongul oa/ua shi triftondzãlj ioa/iua. lu-crã-tua-ri. loai. mpa-di. oarã. bi-du-cljoa-sã. na-uã/noa-uã. etc. etc. shcljoa-pã. li-sheoa-rã. shi-cã-giua-nji. grea-uã. cu-pa-nji. jgljoa-tã. am-plã-tes-cu. lam-pã. gioa-nã. oai/uai. Eali nu vor scriari necã cu semivocala e: a-di-ljeoa-sã. ca zboarãli: a-oa/a-oa-tsi. noauã. aroa-uã. cioa-li. nu dzãtsem grupuri di litiri. li-shoa-rã. tram-bã. trum- .

shioput. (2) Regula dzãtsi cã sonurli io. poar-tã. Moasha shidzu mbadi pi scamnu. tsi s-pronuntsã mash cu sonlu b. arãnjiosh. njurizmã. fãntãnjioarã. mushcljios. ioau. (3) Regula dzãtsi cã zboarãli tsi pot s-hibã pronuntsati shi scriati sh-cu mb sh-cu mp. mushcljos. unã fãntãnjoarã. shi (iii) Cãndu easti scriatã ca parti dit litira compusã ts. biducljosh. cãftã a aushlui sã-lji da niheamã njari. jgljoati. Aushlu lj-u deadi. Lucrul a cititorlui va s-hibã ca s-li aflã aesti zboarã. mbadi. cã fãtsea scutidi. tricut tu ilichii. Tricurã priningã un shioput. Dupã ndauã jgljioati lishioari. oa. nu easti aprucheatã aoa. zboarãli: « lambã. Bãrbatlu imna nintea-a ljei cu-unã lampã. cãftã a aushlui sã-lji da niheamã njeari. ca tu zboarãli: a-ra-nã. ascur. ca s-lj-aspunã calea. timnjamã. car-ni. jgljioati. ca zboarãli: lam-bã shi trum-be-tã bunãoarã. ca tu zborlu sem-nu. Nota 2 – Bãgats oarã cã aoatsi zburãm di zboarãli tsi pot si s-avdã dauã turlii. biducljiosh. intrarã n casã. unã cãlivã veaclji tsi s-videa limbidi la mardzina-a cãsãbãlui. unã fãntãnjioarã. imna peanarga shi lishor cu muljarea-a lui cãtrã casã. arãnjiosh. lj shi sh. njiurizmã. DIZLIGAREA-A PRUBLEMÃLJEI Zboarãli tsi nu suntu scriati dupã regulili-a noastri suntu sumliniati. bunãoarã. sh-trã el. Tratsea zboarãli: « armãnji. oarfãnj. fãntãnjioarã. Dupã ndauã jgljoati lishoari. Nota 1 – Bãgats oarã cã forma cama cunuscutã di la ndauã zboarã di ma nsus. va saspunem regulili tsi furã cãlcati. ca zborlu O-limpu. Dipusirã cãtrã cãscioara-a lor. shcljop ma mushcljos. etc. ca tu zborlu tsea-pã. njari ». LITIRA R Litira r ari mash un son-timelj. lipseashti totna scriari o. Bãrbatlu imna nintea-a ljei cu-unã lambã. litira s lja un son muljat ca tu zborlu shoa-ric. ar-mãn. limbidi. PRUBLEMÃ Tu-aestã prublemã va dãm un textu tu cari va si s-aflã ndauã zboarã niscriati ghini. mbrostu » lipsescu scriari: « lampã. etc. ioa. Alti exempli-exceptsii. aestã pronuntsari easti multu putsãn cunuscutã. lo s-bea mprostu niheamã lapti. Moasha shidzu mpadi pi scamnu. sh-trã el. Aushlu lj-u deadi. shcljiop ma mushcljios. scãntiljoasi. oau nu va vãrnãoarã scriari io. intrarã n casã. lishoari ». njeari » lipsescu scriari: « armãnj. oai. sh-cã vrea s-mãcã tsiva dultseami. trã cari adetea easti si sã ngrãpseascã cu rr (dublu-r). arãnjosh. sh-cu mb sh-cu mp. Eara doi armãnj oarfãnj di lã aurla vimtul tu trastu shi stranjili mpiticati tsi purta ljaspunea ca biducljosh sh-arãnjosh. dit cari insha unã njiurizmã di timnjeamã. (1) Regula dzãtsi cã semivocalili e shi i nu lipsescu scriari cãndu yin dupã litira compusã nj. tricut tu ilichii. arãnjosh. lo s-bea mbrostu niheamã lapti. cari di ma multili ori s-pronuntsã E-lim-bu. Eara doi armãnji uarfãnji di lã aurla vimtul tu trastu shi stranjili mpiticati tsi purta ljaspunea ca biducljiosh sh-arãnjiosh. LECTSIA 14 – SCRIAREA-A LITIRILOR S. la alanti graiuri armãneshti. unã cãlivã veaclji tsi s-videa limpidi la mardzina-a cãsãbãlui. suntu aspusi tu dictsiunar. Tr-atsea. s-li scrii cum lipseashti shi s-aflã tsi regulã dit lectsii avem cãlcatã. Deapoea. ca s-lj-aspunã calea. dit cari insha unã njurizmã di timnjamã. Prublemã – Un om. Prublemã – Un om. . ioai. poati s-aibã forma cu b. limpidi. Un andoilu son cari s-aflã mash la graili fãrshiruteshti. mpadi. Nu zburãm di zboari ca am-bar/mbar. zo-ri. Cum. fãntãnjoarã. cã fãtsea scutidi.be-tã. timnjeamã. mprostu ». nj. ioau tsi yini dupã consoanili j. imna peanarga shi lishior cu muljarea-a lui cãtrã casã. shoput. litira s ari sonlu mut. (ii) Cãndu easti scriatã ca parti dit litira sh. fãntãnjoarã. litira s ari sonlu-timelj. SH (i) Cãndu easti scriatã ca litirã simplã (nu ca parti dit litirili compusi sh shi ts). lipsescu scriari cu mp. lishior. easti un son r ascur sh-lungu. trã cati zbor. nu cu p. Tricurã priningã un shoput. deapoea priningã unã casã cu firidz lunjinoasi shi scãntiljoasi. Tr-atsea zboarãli: « shcljiop. icã mplin tsi s-pronuntsã mash cu p. scriarea cu dublu-r. ioa. ioai. lishioari » lipsescu scriari: « shcljop. scãntiljioasi. Dipusirã cãtrã cãscioara-a lor. sh-cã vrea s-mãcã tsiva dultseami. uarfãnji. deapoea priningã unã casã cu firidz lunjinoasi shi scãntiljioasi. lishor.

dis-hã-ma-ri. poati si s-avdã niscãntiori sh-ca z. cash. dh. cari yin unã dupã alantã. Bunãoarã. m. shi s’ho-lar-hiu. fatsi parti dit litira compusã sh). dupã regula di ma nsus: (1) Cãndu nu s-aflã nãintea-a litirãljei h. (ii) si scriu cãndu suntu vocali. i-pus-hi-ses-cu. etc. Avem zburãtã chiola (la litira h). (iii) zboarã. sh-cu s sh-cu sh. mea-sã. Atumtsea: (i) cãndu sonlu s/z s-aflã dinintea-a consoanilor: c. zborlu lipseashti scriari ashi cum va hibã aspus tu un dictsiunar niscriat ninga. u-shi. sh-ca sonlu-timelj s sh-ca sonlu-timelj z. schiz-mã. shi liceu icã ghimnaziu trã sholarhiu. (5) Cãndu yin dupã litira compusã sh (s-muljat). lj. etc. n. litira s lja un son muljat. Adutsem aminti aoa cã aesti zboarã-exceptsii suntu: a-rãs-hi-rat. dis-hi-in-tsedz. Exceptsii la aesti reguli va hibã aspusi tu un dictsiunar niscriat ninga. has-cu. she-zã shi Vos-ho-po-li va si ngrãpseascã shi va s-pronuntsã a-rãs-chi-rat. zborlu lipseashti scriari cu s shi pronuntsari cu s. ci-shi-it. i-sih. (2) Litira compusã sh ari un son muljat. d. g. coa-sã. gh. coas-tã. shi (iv) zboarã iu sh-lu poati si s-avdã. s’ho-lar-hiu. sir-mã. bi-sea-ri-cã. push-clji. ascur. ma-shi/ma-she. s-avdu ca dauã sonuri ahoryea s-h. litira s ari un son mut. fu-she-chi. trans-hu-man-tsã. sh-ca sonlu sh sh-ca sonlu j. litira s ari sonlu-timelj a ljei. etc. fatsi parti dit litira compusã ts). di ndauã zboarã-exceptsii iu gruparea di litiri sh nu s-pronuntsã ca unã litirã compusã. r. a-rã-ses-cu. in-shi-ri. shiz-mã. (4) Litira s dit un zbor. (3) Cãndu s-aflã nãpoea-a litirãljei t (va dzãcã. nu di sonlu muljat sh shi (ii) di litirili simpli s shi z. mas-cur. iu dauãli litiri s shi h. l. push-pur. i-pos-hi-si. (ii) Zboarãli a-rãs-hi-rat. psef-tu. dis-hã-ma-ri. ca tu zboarãli: a-pres. (ii) cãndu sonlu s/z s-aflã dinintea-a consoanilor: b. trans-hu-man-tsã.Ligati di sonurli di ma nsus. (zboarã compusi. oa-si. psal-tu. shi (iii) Neologhismi (shi dirivati di-a lor) ca dis-hi-in-tsedz. tãxiri icã dari zbor trã iposhisi. us-ca-ri. i-pos-hi-si. bush. sir-yea-ni. scam-nu. sche-zã shi Vos-co-po-li. aflãm shi (i) zboarã-exceptsii. . f. shi Vos-ho-po-li. shi (iii) cãndu sonlu s/z s-aflã dinintea-a unei vocalã. t. (ii) zboarã tsi s-avdu dauã turlii. s’hiz-mã. s-h. Tu loclu-a lor va s-ufilisim zboarãli: sucrestu trã catashisi. sonurli e shi i: (i) nu si scriu cãndu suntu semivocali. i-pus-hi-ses-cu. Bãgats oarã cã ma nsus zburãm (i) di sonlu ascur s. cãndu nu s-aflã: (i) nãintea-a litirãljei h (nu easti parti dit litira compusã sh). cu un prifixu trans icã dis shi un zbor tsi nchiseashti cu h). iu s-lu poati si s-avdã. ma s-avdi ca dauã litiri pronuntsati ahoryea. Sh-cã la Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei Armãneascã di Bituli s-astãsi regula ca: (i) Zboarãli: ca-tas-hi-si. Reguli: (1) Litira simplã s ari un son-timelj. ascur. shi v. va si scoatã dit limbã shi nu va s-hibã ufilisiti. ch. s’he-zã. icã (ii) nãpoea-a litirãljei t (nu easti parti dit litira compusã ts). sa-ri. ca-tas-hi-si. dz. icã dauãli litiri t shi s tsi yin unã dupã alantã s-pronuntã ahoryea t-s. nu di litirili s shi z tsi fac parti dit litirili compusi ts shi dz. ash-tep-tu. va s-armãnã scriati ashi ca exceptsii. li-shor. th shi ts. zborlu nu lipseashti scriari cu s ma scriari shi pronuntsari cu z. co-shav. tãxescu icã dau zbor trã ipushisescu. mash. as-par-gu. p. das-cal. cari nu s-avdi ma alãxeashti sonlu a litirãljei t. nj. (2) Cãndu s-aflã nãintea-a litirãljei h (va dzãcã. ba-shi. ca tu zboarãli: a-shi. nu cu z.

zu-nos-lu. hi-ri-tses-cu. pa-cus-lu. i-soz-ma-tã. az-var-na. a-riz-lu/a-riz-lui. dh. zvel-tu. ur-sus-lu. cã-lã-uz-lu. tsi-ga-rã. zgrum. zmea-rã. dis-po-ti. (6) Zboarãli cari au sonlu s/z nãintea-a consoanilor sonori: b. as-pa-ris-mã. t shi s. fa-tsi. scur-tu/shcur-tu. schin. ru-goz-lu. bunãoarã. ur-suz-lã-chi. suntu: zla-pi. mu-flus-lã-chi. f. saz-mã. Singurli exceptsii. tã-tsea-ri. pe-riz-lã-chi. ma pot si s-avdã sh-cu sonlu sh. u-dadz-lji. gaz-lu. fadz-lji. gi-ri-mi-ti-ses-cu. mã-nãz-li. iu ts-lu va s-avdã ca dauã sonuri ahoryea. fan-daz-mã. zloa-tã. gi-ri-mi-tses-cu. stiz-mã. spu-nea-ri. m. in-glez-lu. zmur-tic. diz-vur-ses-cu. hi-rit-ses-cu. shi v. mi-ri-mi-tses-cu shi nu-mã-tses-cu ma pot si avdã sh-ca bit-ses-cu. gi-ri-mit-ses-cu. tsa-rã. Exceptsiili la aestã regulã suntu multi shi suntu tuti aspusi tu un dictsiunar niscriat ninga. pãr-podz-li. geam-bas-lã-chi. as-pi-la-ri. cu un articul tsi nchiseashti cu l (lu. lji. d. frats. tu forma-a lor sincopatã pot si s-avdã ca bi-tses-cu. slab. sful-gu. mu-fluz-lã-chi. zmo-lã. cã-lã-us-lu. lipsescu scriari cu z ca zboarãli: a-laz-lu/a-laz-lui. ni-chis-lã-chi. lor). gas-lu. (5) Cãndu litira s dit un zbor. pã-radz-lji. cu-la-gus-lã-chi. va s-hibã la (i) ndauã numi xeani ca. mi-ri-mi-ti-ses-cu shi nu-mã-ti-ses-cu cari. ca zboarãli: as-cap. gh. Aesti zboarã nu lipsescu scriari ca: dis-lã-ces-cu. ca zboarãli: a-rãz-vu-it. priz-mã. co-dzrã. as-lan. yis-tea-ri/yish-tea-ri. lipsescu scriari cu z ca tu zboarãli: cã-lã-uz-li-chi. ru-gos-lu. diz-gru-pa-ri. nu cu s. l. shi sonlu s/z s-aflã dinintea-a consoanilor surdi: c. pa-cuz-lu. ur-suz-lu. spin-dzu-ra-ri. mi-ri-mit-ses-cu shi nu-mãt-ses-cu. n. stam-nã. r. njedz-lu. mãn-dzrã. icã (ii) verbi (shi dirivati di-a lor) ca bi-ti-ses-cu. dodz-li/dodz-lor. (iv) Alti zboarã tsi lipsescu scriari cu z. as-che-ri. etc. nã-mus-li/nã-mus-lor. fatsi parti dit litira compusã ts). zdru-min. nj. etc. dã-mãs-lã-chi. cil-ni-cadz-lji. as-tã-lja-ri. multi alti zboarã ahtãri. p. etc. dis-lã-xes-cu shi dis-leg. oas-pi. dã-mãz-lã-chi. . Ahtãri zboarã va s-armãnã tu limbã ca exceptsii. etc. zu-noz-lu. lipsescu scriari cu z shi pronuntsari cu z. ch. zghic. ur-sus-lã-chi. dis-lã-ches-cu. ti-tis-lã-chi. t shi ts. tsin-tsi. diz-vi-li-ri. tiz-ghea-fi. Ahtãri zboarã va s-armãnã scriati ashi cum suntu aspusi tu dictsiunar. dz. sh-ninga multi. hi-ri-ti-ses-cu. etc. Aesti zboarã di ma nsus nu lipsescu scriari cu s ca: cã-lã-us-li-chi. numa Ghet-si-ma-ni. stra-nji. ti-tiz-lã-chi. litira s ari un son mut. (iii) Zboarãli tsi bitisescu cu z shi suntu articulati. az-bo-ris-tu. ca tu zboarãli (shi dirivatili-a lor): diz-lã-ces-cu. in-gles-lu. pe-ris-lã-chi. huz-me-ti. cu-la-guz-lã-chi. zver-cã. nã-múz-li/nã-muz-lor. (i) Zboarãli tsi suntu compusi dit un prifixu dis/diz shi un zbor tsi nchiseashti cu l. zboarãli lipsescu scriari cu s shi pronuntsari cu s. ni-chiz-lã-chi. tsap. ti-sãdz-li. etc. zbor. g. diz-njir-da-ri. miz-li-si. etc. (ii) Zboarãli tsi suntu compusi dit un sufixu lã-chi/li-chi shi un zbor tsi bitiseashti cu z. a-ris-lu/a-ris-lui. poati si s-avdã sh-ca litira z. Notã – Adutsem aminti cã aoa nu zburãm di z-lu tsi s-aflã tu litira compusã dz. zghi-li-ri.(3) Cãndu s-aflã nãpoea-a litirãljei t (va dzãcã. etc. znji-i/znji-e. Aesti zboarã nu lipsescu scriari cu s ca: a-las-lu/a-las-lui. lipsescu scriari cu z. nã-muz-lí/nã-muz-ladz. Mash cã ma nghios va s-aspunem ãndauã clasi (arãdz) di zboarã-exceptsii. nu cu s. singular i plural: bi-leadz-lji/bi-leadz-lor. biz-nat. diz-lã-xes-cu shi diz-leg. diz-lã-ches-cu. ca tu zboarãli: bra-tsi. zboarã ca scljin-ciu/shcljin-ciu. diz-vi-tsa-ri. ca tu zboarãli niarticulati i articulati. geam-baz-lã-chi. lj. mã-nãs-li. li. etc. plaz-mã. cu unã i cu dauãli varianti. (4) Avem shi ndauã zboarã cari pot si s-avdã sh-cu sonlu s.

cã-tu-shi. Aesti zboarã nu lipsescu scriari cu z ca: tranz-ver-sal. u-shi.Aesti zboarã nu lipsescu scriari cu s shi necã pronuntsari cu s. se-zi-u-ni. as-bo-ris-tu. sha-mi-i/sha-mi-e. le-ni-niz-mu. Tr-atsea. sas-mã. li-shor. pluralu di la ndauã zboarã nu va s-aleagã di singularlu a lor. shi ved. sen-su-al. has-mã. li-riz-mu. shiu-shi. a-ru-shes-cu. shar-pi. a-u-shes-cu. dis-vi-li-ri. ca tu zboarãli: trans-ver-sal. mãs-njeu. sh-ved. bunãoarã. sen-zu-al. shi s-avdi sh-cu sonlu s sh-cu sonlu z. a-fu-ris-mu. sheap-ti/shi-ap-ti. cum suntu scriati. etc. tis-ghea-fi. lipsescu scriari cu s. shed. sbor. etc. tranz-la-tor. trans-la-tor. etc. Nota 2 – Avem zboarã shi expresii ca. ca bunãoarã zboarãli: a-na-li-zã. sen-si-tiv. etc. cãndu avem vocalili e shi i. . svel-tu. sghic. scriati la plural cu i-shcurtu. pris-mã. cã-tu-sha. (iv) Ãndauã neologhismi shi ndauã zboarã (ma multili di arãzgã nturtseascã) dit limba zburãtã azã. nu cu z. si yin. plas-mã. etc. etc. as-var-na. shea-di/shia-di. gu-shi. sha-uã. sen-zi-tiv. ca numili: Cosma. zboarãli va s-aspunã: cã-tushi. li-ris-mu. Osman. etc. (8) Semivocalili e shi i nu si scriu cãndu yin dupã litira compusã sh. ne-o-lo-ghiz-mu. Bosnia. ushi. Nota 1 – Ma si sã ngrãpseascã i-lu shcurtu. Cum multsã nu-aduchescu cã pronuntsarea nu easti. le-ni-nis-mu. fiminin). mu-sheat/mu-shiat. smo-lã. lis-nic. bã-she. Bunãoarã. shear-pi/shiar-pi. shea-mi-i/shia-mi-i. smea-rã. shea-uã/shia-uã. cu un i-lungu. i-sos-ma-tã. gush (plural. sdru-min. etc. etc. a-fu-riz-mu. shi cari (i) pot si s-pronuntsã shi s-yin. ahtãri zboarã lipsescu scriari ca zboarãli. sho-put. se-si-u-ni. ni-shenj. fiminin). Mash cã ma nghios va s-aspunem ãndauã clasi (arãdz) di zboarã-exceptsii. sha-di. bãs-mã. Exceptsiili la aestã regulã suntu multi shi va s-hibã aspusi tuti tu un dictsiunar niscriat ninga. si scriu mash cãndu suntu vocali. dis-gru-pa-ri. lipsescu scriari cu s ca: as-man. shu-shi. u-shi. mã-nushi. Aesti zboarã nu lipsescu scriari cu z ca: pa-tri-u-tiz-mu. shap-ti. (iii) Multi numi proprii. Aesti zboarã nu lipsescu scriari cu s ca: a-na-li-sã. fan-das-mã. smur-tic. unã soi cu zboarãli. mã-nu-shi. etc. ma-shi. sghi-li-ri. tra-di-tsi-u-na-liz-mu. atumtsea lipsescu scriari ca tu zboarãli: a-gãr-shes-cu. Mash cã pronuntsarea-a lor nu easti idyea. etc. cã-tushea/cã-tushia. Aesti zboarã nu lipsescu scriari (cu diftongul ea icã diftongul ia) ca: cã-mea-shea/cã-mea-shia. cã-sheri. aspusi la singular i plural. sver-cã. us-mac. mu-shat. etc. ni-shea-ni/ni-shia-ni. u-sha. cã-tushi. dis-vur-ses-cu. ci-ri-shear/ci-ri-shiar. (i) Zboarãli masculini cari au sufixul smu lipsescu scriari cu s ca tu zboarãli: pa-tri-u-tis-mu. mã-nush (plural. sher-chi. mã-nushi. li-shior. snji-i/snji-e. hus-me-ti. cu-mu-nis-mó/co-mu-nis-mu. j-ved etc. snop. ni-sha-ni. tra-di-tsi-u-na-lis-mu. pã-she. zboarãli lipsescu scriari cu z. smãr-dã. scriati la singular cu i-lungu: cã-tu-shi. gu-shea/gu-shia. armãneshti i xeani. ne-o-lo-ghis-mu. etc. fiminin). gushi. shio-put. shioa-ric. etc. Aestã va s-dzãcã cã avem locuri tu scriari iu s-lu poati si s-avdã z shi sh-lu poati si s-avdã j. sgrum. Pi di-altã parti. fiminin). ush (plural. cari si scrii. mã-she. stis-mã. tranz-bur-da-ri. gu-sha. etc. ma (ii) pot si s-avdã shi z-yin. ci-ri-shar. ca: a-rãs-vu-it. cãs-me-ti. lã-vu-shes-cu. lipsescu scriari cu s. articulati i niarticulati: cã-mea-sha. nas-bas-tru. sh-ved. bis-nat. cã ashi suntu scriati tu limba-a lor. etc. cu-mu-niz-mó/co-mu-niz-mu. tsi sã ngrãpsescu di ma multili ori ca s-yin. shoa-ric. mã-nu-shi. cã-tush (plural. is-na-fi. etc. (ii) Zboarãli tsi suntu compusi dit un prifixu trans shi un zbor tsi nchiseashti cu unã di consoanili sonori di ma nsus. pis-ni-cã. dis-njir-da-ri. fu-she-chi/fu-shechi. prus-vul-ses-cu. u-shea/u-shia. trans-bur-da-ri. ushi. dis-vi-tsa-ri. cã la singular zboarãli s-avdu cu unã silabã ma nsus. (7) Cãndu litira s s-aflã namisa di dauã vocali. gushi. sma-ral-du. gu-shi.

di itia cã frãndzãli-a cãrtsãlor eara alichiti unã di-alantã. fandasmi. Tu-unã isturii. sborlu. TH (1) Dupã arãzga-a zborlui sh-dupã cum lj-easti pronuntsarea tu grailu di-acasã a omlui. Tu-avlii dizligai calji di-amaxi shi-lj dush tu-ahuri. nã dishtiptãm agonja dit somnu. isosmata. Lu-adush acasã cu mini. disnjardã. meshi » lipsescu scriari: « mushat. (3) Regula dzãtsi cã zboarãli masculini cari au sufixul smu lipsescu scriari cu s. Tu somnu vidzum fandazmi sh-n-aspãrem. Tu somnu vidzum fandasmi sh-n-aspãrem. Lu-adush acasã cu mini. Tu altã isturii. dh. Prublemã – La sculjo aveam un oaspi tsi nu-avea iu si s-ducã dzãlili di Crãciun. husmeti. va s-aspunem regulili tsi furã cãlcati. Tr-atsea. mesh ». di comunismu. Tr-atsea. di patriutismu. Tu-unã isturii. zveltã ». Aveam adusã cu noi cãrtsãli di sculii. Tra s-disvursim niheamã. LECTSIA 15 – SCRIAREA-A LITIRILOR T. zboarãli: « asvarna. Tu altã isturii. diznjardã. di patriutizmu. TS. Nã trãdzeam azvarna. zboarãli va s-armãnã scriati cu s shi cu sh. patriutizmu. Calea fu lungã sh-earam avursits. Prublemã – La sculjo aveam un oaspi tsi nu-avea iu si s-ducã dzãlili di Crãciun. PRUBLEMÃ Tu-aestã prublemã va dãm un textu tu cari va si s-aflã ndauã zboarã niscriati ghini. Sh-cum n-aveam disvilitã sh-nã eara sh-arcoari. sborlu eara mashi di-unã featã sveltã sh-un ficior musheat. disvursim. isozmata. d. Aveam adusã cu noi cãrtsãli di sculii. noi li dislichim prota sh-deapoea ahiursim s-citim isturii. m. shi v. di comunizmu. nj. di vrearea tsi u-avea un tr-alantu. n-arucutim pi crivati s-durnjim. di isozmata tsi sh-u-avea tu minti s-u facã dupã ndoi mesh. mash. dz. etc. noi li dizlichim prota sh-deapoea ahiursim s-citim isturii. Dada vinji ningã mini s-mi diznjardã niheamã. zboarãli: « natsiunalizmu. Ma. Lucrul a cititorlui va s-hibã ca s-li aflã aesti zboarã. Sh-cum n-aveam dizvilitã sh-nã eara sh-arcoari. Deapoea. DIZLIGAREA-A PRUBLEMÃLJEI Zboarãli niscriati dupã regulili-a noastri suntu sumliniati. dizvursim. (2) Regula dzãtsi cã zboarãli cari au sonlu s/z nãintea-a consoanilor sonori: b. etc. zboarãli: « disligai shi dislichim » lipsescu scriari: « dizligai shi dizlichim ». cu tuti cã avea multã husmeti. s-yin shi sh-ved ma z-yin shi j-ved. g. (1) Regula dzãtsi cã zboarãli compusi dit un prifixu dis/diz shi un zbor tsi nchiseashti cu l. Ma. ndoi tiniri fãtsea muabeti: di natsiunalizmu.di ma multili ori. etc. Nã trãdzeam asvarna. (4) Regula dzãtsi cã semivocalili e shi i nu si scriu cãndu yin dupã litira compusã sh. di itia cã frãndzãli-a cãrtsãlor eara alichiti unã di-alantã. lipsescu scriari cu z shi pronuntsari cu z. mashi. Tra s-dizvursim niheamã. Tr-atsea. trã cati zbor. zborlu. huzmeti. sveltã » lipsescu scriari: « azvarna. Dada vinji ningã mini s-mi disnjardã niheamã. ndoi tiniri fãtsea muabeti: di natsiunalismu. etc. zboarãli: « musheat. di vrearea tsi u-avea un tr-alantu. fandazmi. zborlu eara mash di-unã featã zveltã sh-un ficior mushat. cu tuti cã avea multã huzmeti. patriutismu. Tr-atsea. Calea fu lungã sh-earam avursits. litira simplã t poati s-aibã dauã sonuri (cãtivãrãoarã tu idyiul zbor): . n-arucutim pi crivati s-durnjim. n. nu cu s. comunizmu » lipsescu scriari « natsiunalismu. s-li ngrãpseascã cum lipseashti shi s-aflã tsi regulã dit lectsia di ma nsus avem cãlcatã tu scriari. di isosmata tsi sh-u-avea tu minti s-u facã dupã ndoi meshi. disvilitã. comunismu ». dizvilitã. lipsescu scriari cu z. Tu-avlii disligai calji di-amaxi shi-lj dush tu-ahuri. nã dishtiptãm agonja dit somnu. gh.

Aesti zboarã va poatã si s-pronuntsã. dauãli sonuri: icã sonlu ascur. scriarea cu th easti mash tr-atselj tsi vor s-aspunã maxus cã pronuntsarea-a zborlui s-fatsi cu sonlu grãtsescu theta. nu cu sonlu latinescu t. (2) Avem dzãsã (la lectsia-a litirãljei s) cã litira compusã ts s-avdi ca tu zboarãli: bra-tsã. (3) Litira compusã th ari mash sonlu grãtsescu theta. tu-vlã. latinescu. Exceptsii. tu forma-a lui sincopatã pot si s-avdã ca bit-ses-cu. etc. Sã scrii t shi s-pronuntsã totna cu sonlu latinescu t tu zboarã ca: ta-tã. icã cu s. Eali suntu aspusi tu regula di ma nghios. dupã cum easti grailu-a omlui. mi-ri-mitses-cu. latinescu t icã sonlu grãtsescu theta. nu-mã-ti-ses-cu cari. suntu scriati ma multu cu litira simplã t. ten-tã. gi-ri-mi-ti-ses-cu. dupã cum easti grailu a omlui. sh-cu sonlu latinescu t. t (th) shi h (nu ca sonlu grãtsescu theta). Regulã: (1) Zboarãli di-arãzgã grãtseascã (sh-poati arbinshascã) cari au sonlu theta tu zbor. sonlu latinescu t icã. hi-ri-tses-cu. ma pot s-hibã pronuntsati sh-cu sonurli latineshti f icã s. Regulã: Litira compusã ts s-avdi cu un son muljat. fa-tsi. ca tu zborlu ta-tã. (2) Zboarãli internatsiunali tsi pot s-aibã litira compusã th (sh-cari tu ma multili limbi s-avdu cu sonlu latinescu t) lipsescu scriari tu limba-a noastrã cu t. tim-nja-mã. t-s. pãr-mith. frats. to-ra.aibã. hi-ri-ti-ses-cu. va si sã scrii t (nu th) shi va s-pronuntsã icã (i) cu sonlu latinescu t. Ma. scriarea-a zboarãlor cu th easti aprucheatã ca unã variantã. cã s-avdu mash unã soe. Bunãoarã: (1) Litira simplã t poati s-aibã sonlu-timelj. ascur. to-pã. cum avem. (4) Zboarãli tsi pot s-hibã pronuntsati shi scriati sh-cu nt shi cu nd lipsescu scriari ashi cum va shibã aspus tu un dictsiunar niscriat ninga. icã cu f. dupã cum va s-u va omlu. mi-ri-mi-tses-cu. sh-cuatsel grãtsescu theta. cãndu nu-ari dupã ea litirli s shi h. Aesti zboarã suntu tuti scriati tu dictsiunar. tri-folj. Regulã: Litira simplã t (cãndu nu ari dupã ea litirli s shi h): (i) poati s-aibã sonlu-timelj. bunãoarã. . ca: pãrmit. mi-ri-mi-ti-ses-cu. tu zboarãli di arãzgã grãtseascã. va s-hibã aspusi tut tu-aestu dictsiunar. gi-ri-mi-tses-cu. Avem ãndauã zboarã-exceptsii ca: a-lit-hea (a-lith-hea). dupã cum easti grailu-a omlui. tãm-ba-ri. Tu scriarea-a litirãljei simplã t (shi a litirilor compusi ts shi th). etc. hi-rit-ses-cu. va hibã aspusã tu un dictsiunar niscriat ninga. fit-hea-uã shi pit-hiú (pithhiú/pif-chiu) iu th-lu s-pronuntsã ca dauã sonuri ahoryea. tea-tru. etc. tras-tu. tã-tsea-ri. numa Ghet-si-ma-ni. Dupã cum va s-videm niheamã ma nghios. nu cu th. avem ãndauã prublemi. iu ts-lu va s-avdã ca dauã sonuri ahoryea. icã (ii) cu sonlu grãtsescu theta. bunãoarã. mash cu litira t. ta-vã. (ii) poati s-aibã sonlu grãtsescu theta (scriat shi th). thi-melj. ti-melj. etc. nu cu th. Exceptsii la aesti reguli. ca tu zborlu ti-melj (tsi poati s-hibã scriat shi thi-melj). (ii) tu ndauã zboarã di arãzgã grãtseascã i arbinshascã. icã s-pronuntsã dauã turlii. va si scrie cu t (trã sonlu theta). tsap. thim-nja-mã. tu ndauã zboarã di arãzgã grãtseascã (niscãntiori arbinshascã) tsi s-aflã scriati cu t. Scriarea shi pronuntsarea-a zboarãlor. icã (ii) zboarã ca bi-ti-ses-cu. (3) Ndauã zboarã tsi au sonlu theta. (3) Litira compusã th s-avdi totna ca sonlu grãtsescu theta. tif-teri. bat-ha-vá. tsin-tsi. (2) Litira compusã ts ari un son muljat ca tu zboarãli tsap. thea-tru. trup. nu-mã-tsescu. gi-ri-mit-ses-cu. tsa-rã. lipsescu scriari cu t. Regulã: Litira compusã th s-pronuntsã totna cu sonlu grãtsescu theta. frats. tsi noi li-avem ãngrãpsitã aoatsi cu litira compusã th. Exceptsii la aesti reguli va hibã aspusi tu un dictsiunar niscriat ninga.(i) poati s-aibã sonlu-timelj. latinescul son t. Bãgats oarã cã zboarãli di ma nsus. va s-hibã la: (i) ndauã numi xeani ca. nu-mãt-ses-cu icã bi-tses-cu. Tr-atselj tsi vor s-aspunã maxus cã zboarãli lipsescu si s-avdã cu theta nu cu t. poati s. tsi-ga-rã.

ca-ti. gu-ma-ran-gath. ana-ti-mã. pun-di. Tem. co-trã. a-the-rã. pãr-mith. tsi s-avdu sh-cu sonlu grãtsescu theta (sh-di multi ori sh-cu sonlu latinescu t). e-lef-tir. singurã i ca parti dit un diftongu i triftongu. fea-mi-nã. Ma si s-aflã ahtãri zboarã. fi-mi-ri-dã. (ii) poati si s-avdã muljat. spi-tã. pir-mif/pir-mis. cã-la-tã. ca-thi. mi-thoa-dã. cu-luc-thã. a-ta-nat. ma-ran-tu/ma-ran-thu. ur-ta-nic-tu. scãn-dã-li-thrã. ca tuti alanti zboarã. cu-lim-bi-thrã. stat-mo. lo-thrã. tsi au unã noimã cu sonlu latinescu t shi altã noimã cu sonlu grãtsescu theta. pãrmit. thron. chi-tha-rã. i-po-thi-si. thi-melj. cu t ca: a-cu-lu-ti-e. psan-thã. mur-min-di/mur-min-du. lo-go-thet. pi-tha-ri. ter-mo-me-tru. sh-cu nd. tu limba-a noastrã. thi-richi. thi-mo. Tr-atsea. tea-mi-nã. lo-go-tet. fi-lun-di. te-si. the-o-ri-e. ti-mo. ti-li-chi. pa-ti-mã. sin-da-xã. thrap-su. min-tues-cu. psu-ti-mi. tim-nja-mã. thris-cu. min-dzi-thrã. sa-mã. pat. zboarãli di ma nsus pot si sã ngrãpseascã sh-cu th (theta) ca: a-lath. cothrã. (4) Avem zburãtã (la litira d) di zboarãli tsi pot s-aibã dauã versiunj. min-du-es-cu. mithu-lu-yie. fus-cã-li-thrã. etc. cã-tir. cã un zbor lipseashti pronuntsari cu sonlu grãtsescu theta. thi-mi-ses-cu. a-na-thi-mã. ca-tho-li-chi-i. spã-that. ca: a-teu. shi (iii) poati si s-avdã (i s-nu s-avdã) ca unã semivocalã u. ti-richi. an-ti. dih-tã-li-thrã. an-thi. the-mã. ca: a-lat. cã zboarãli nu sh-alãxescu noima. a-tha-nat. pãr-ti-ri. ap-si-thi. a-te-rã. psu-thi-e. min-dzi-trã. psu-ti-e. mit-cã. tir-ma-ni. thim-nja-mã. (2) Avem shi zboarã internatsiunali tsi lipsescu totna scriari. fi-melj. Thri-a-da. tris-cu. cu-luc-tã. e-lef-thir. etc. spi-thã. dupã cum easti grailu-a omlu. path. pãr-thi-ri. psu-thi-mi. shclji-tru. protim. sun-tu. ca-tor-to-si. thi-mi-ri-dã. LECTSIILI 16 shi 17 – SCRIAREA-A LITIRÃLJEI U Litira u ari trei sonuri: (i) poati s-aibã sonlu-timelj. etc. plitiz-mo. pit-hiú. ca-te-drã. nu-thi-os. cu-mã-ti-ses-cu. Aesti zboarã nu lipsescu scriari ca: a-theu. pro-thes-mie. cari li-aflãm scriati ma multu cu th ca: a-cu-lu-thi-e. catar-tic. si-ni-ti-si. psu-thi-e. te-o-log. si-ma-thi-ti. or-to-do-xu. lu-tsea-trã. avem zboarã-exceptsii ca fan-taz-mã cari pot si s-avdã shi si scrii fan-daz-mã. ca-tã. pun-ti. thea-mi-nã. tha-mã. stath-mo. Aesti zboarã lipsescu scriari. sin-ta-xã. u-o-tu-rã. Ti-ris-ti. ma-ti-mã. ca vocalã u. thi-lundi. spathi. te-li-mã. etc. lu-tsea-thrã. ma-la-thru. tol. noi nu putum s-li-aflãm ninga. mbi-tar. tha-mã. thi-mi-ri-dã. pi-ta-ri. chi-ta-rã. prothim. i-po-ti-si. scriarea-a zboarãlor cu t tu loc di th. fir-ma-ni. pir-mith. vi-lu-ni-trã. nvis-cã-min-tu. armã-thea-uã. va dzãcã. etc. ti-miri-dã. te-o-ri-e. gu-ma-ran-gat. the-li-mã. u-o-thu-rã. un son tsi si scrii u shi s-avdi ca un diftongu iu (semivocalã i). ma-thi-mã. nu-ti-os. tu bitisita (icã tu mesea) di zboarã. Tr-atsel tsi va s-u spunã maxus. lo-trã. aesti zboarã va si ngrãpseascã unã turlie icã dauãli turlii. etc. a-lit-hea. in-ta-ti. pli-tha-ri. cu unã semivocalã i dininti (tsi s-avdi ma nu si scrii). thi-lundi. cã-thir. thea-tru. ca-thã. thea-mã/hea-mã. spa-thã. Aesti zboarã va poatã s-hibã scriati sh-cu litirili f shi s ca: ca-fi. ti-mi-ses-cu. putsãn cunuscuti nafoarã dit Grãtsie. nu adutsi vãrnã prublemã.(1) Zboarãli veclji di-arãzgã grãtseascã (cãtivãrnãoarã shi arbinshascã). si-ni-thi-si. pa-thi-mã. pli-ta-ri. a-lith-hea. cu sonlu latinescu t sh-cu-atsel grãtsescul theta. spa-ti. ma-la-tru. scãn-dã-li-trã. etc. di vocalã u. sh-cu th). fi-lan-trop. tron. Them. ca-to-li-chi-i. mur-min-ti/mur-min-tu. pith-hiú. cã pot si s-pronuntsã sh-cu nt. dih-tã-li-trã. sh-cu sonurli latineshti f shi s. Notã – Bãgats oarã cã zboarãli tsi s-pronuntsã cu sonlu grãtsescu theta nu sh-alãxescu noima cãndu s-avdu cu sonlu latinescu t. thar. tar. cu t (nu ca tu alti limbi iu putem s-li-aflãm scriati. cath-me-ri. tea-tru. ca-tor-tho-si. ta-mã. pith-hiú. spã-tat. tã-lãn-dzã. Thi-ris-ti. thir-ma-ni. ca-the-drã. cu-lim-bitrã. thi-li-chi. di multi ori. te-mã. thã-lãn-dzã. gã-va-thã. co-tur. pli-thiz-mo. co-thur. thea-mi-nã. pif-chiu. psan-tã. pot ca s-hibã pronuntsati. Avem sh-alti zboarã grãtseshti. ur-tha-nic-tu. tea-mã/hea-mã. ti-riu. spa-tã. gã-va-tã. or-tho-do-xu. Dupã cum va hibã aspusi tu un dictsiunar niscriat ninga. pro-tes-mi-e. cã-tã-rã-ses-cu. lipsescu scriari cu t. cari poati si sã scrii (ma poati shi s-nu si scrii). Tri-a-da. (3) Ndauã zboarã di ma nsus ca: ca-thi. ti-lun-di. ti-sa-vro. vi-lu-ni-thrã. mith-cã. cat-me-ri. cu-mã-thi-ses-cu. Aesti zboarã nu lipsescu vãrnãoarã scriari ca: ghi-gan-du. Pi di-altã parti. psi-fii/psi-fi-e. thã-rã-pelj. shclji-thru. mi-tu-lu-yie. etc. mi-toa-dã. the-o-log. si-ma-ti-ti. ther-mo-me-tru. thir-ma-ni. cã-thã-rã-ses-cu. Aesti zboarã pot si spronuntsã. sun-du. ma-ran-du. ap-si-ti. mbi-thar. ti-melj. cã-la-thã. etc. . thol. thi-melj. nvis-cã-min-du. ar-mã-tea-uã. trap-su. fus-cã-li-trã. in-dati. thi-riu. etc. thi-sa-vro. fi-lan-throp. Ashi avem zboarã tsi lipsescu scriari ca: ghi-gan-tu. tã-rã-pelj. ca-thar-tic. the-si.

ui (vocalã u. (2) Zboarãli cari au unã vocalã u tu mesi. chi-rui. ui-di-ses-cu. cãndu ritmul va s-caftã unã silabã ma putsãn. cãndu s-avdi ca unã semivocalã u shi s-aflã ligatã di zborlu di dupã el. Aesti expresii nu lipsescu scriari: « mi dush tri prãndz-acasã la el ». semivocalã u) tsi lu-aflãm tu zboarã ca: ar-niu. tserb. ar-hund. id-yiu. Aesti zboarã nu lipsescu vãrnãoarã scriari ca: an-dart. etc. Bãgats oarã cã zboarãli mushatã. cãn-du. Poati si s-aflã deadun sh-cu dauã semivocali i. putsãn. bunãoarã. semivocali i) tsi lu-aflãm mash tu zboarã compusi ca iu-i (= iu easti). diper atumtsea cãndu scriitorlu va s-u facã maxus. pi-xu. mlja-ri. tu zboarãli: a-pan-ghiu. semivocala u nu s-avdi. Bunãoarã: (1) Zboarãli tsi bitisescu cu vocala u tsi yini (i) dupã dauã (i ma multi) consoani simpli i compusi icã (ii) dupã consoana complexã x. sfun-gu. lun-gu. as-pru. cãr-ci-liu. co-dru. icã « mi-aveam dusã-acasã la el tri prãndz-unã searã ». atumtsea cãndu semivocala u yini dupã sonlu l/r. necã n-ariseashti s-videm scriatã: « mi-aveam dusã-acasã la el tri prãndzu nã searã ». chipr. scljin-ciu. fui. pix. hiu. shtum-bu. shi uu (protlu u vocalã. Regulã – Vocala u (i) dit bitisita-a zboarãlor.Sonlu 1 di Timelj: Vocala u (cãndu s-avdi u. vocalã u) nu easti idyiul diftongu iu (vocalã i. ca parti dit triftongul iui (vocalã u. semivocalã i). Bunãoarã. lipsescu scriari cu u. Exceptsie va s-hibã mash atumtsea cãndu scriitorlu va s-u-aspunã maxus cã u-lu nu si scrii. umpl. al doilea semivocalã) ca. turc. sh-cãndu aestu zbor dit soni nchiseashti cu unã vocalã (ma multu a shi u). sti-hiu. sful-gu. vi-dzui. ca. au nãintea-a lor un zbor tsi bitiseashti cu unã vocalã. bunãoarã. um-plu. Necã easti idyiul cu combinatsia di litiri . orb. cari yini dupã dauã icã ma multi consoani. Eali nu lipsescu scriari ca: cru-nã. chi-pru. lipseashti totna scriari (sh-atumtsea cãndu s-avdi ca unã semivocalã icã nu s-avdi dip. simpli i compusi. bunãoarã. shtiu. pla-iuri. etc. cu tuti cã u easti unã vocalã). fraza: « easti mushatã sh-dupã putsãn chiro va-lj bag curuna sh-va u mutrescu ghini… » nu va scriari: « easti mshatã sh-dupã ptsãn chiro va-lj bag cruna sh-va u mtrescu ghini … » cu tuti cã tu zburãri. ca tu zboarãli: cu-ru-nã. or-dzu. ur-ghes-cu. icã « mi-aveam dusã-acasã la el tri prãndzu-unã searã ». Bunãoarã. tu puizii. shi (ii) vocala u cari s-aflã tu mesea-a zboarãlor. vlãng. ir-njiu. diftongul iu (semivocalã i. icã consoana complexã x. tu-chesc. cor-bu. etc. shtumb. or-bu. cu-ra-iuri. ar-hun-du. cãn-du. Nota 2 – Tu zboarãli dit aestã sectsie. etc. corb. pronuntsarea-a zboarãlor nu easti lishoarã. u-lóg/ó-lug. ca parti dit un diftongu iu. tur-cu. ptsãn. curuna shi mutrescu. vlãn-gu. pu-tsãn. is-chiu. etc. lipseashti s-hibã totna scriatã ca tu expresiili: « mi dush tri prãndzu-acasã la el ». u-ra-niu. lipsescu totna scriari ashi cum s-fatsi tu zboarãli: an-dar-tu. ti-riu. iu-va. ciu-mag. cãnd. Bãgats oarã cã. plãng. icã (ii) Deadun cu unã semivocalã. di ma multili ori. ar-mã-nes-cu. tser-bu. sfung. prãndz. hiu-mu-ses-cu. pu-tea-ri. ur-ghesc. giul-giu. vocala u dit bitisita-a zborlui prãndzu. prãn-dzu. port. lux. tu-ches-cu. tu zboarãli: a-sud. por-tu. mu-lja-ri/mu-lja-re. cruna shi mtrescu. sh-aestu lucru fatsi mult cama lishoarã pronuntsarea-a zboarãlor ca: mshatã. cãndu zborlu s-leagã cu-unã cratimã di zborlu di dupã el. zmel-ciu. tsi poati si s-avdã sh-ca unã semivocalã icã s-nu s-avdã dip. NU s-avdi ca diftongul iu) Vocala u poati si s-aflã: (i) Singurã (unã vocalã pronuntsatã ahoryea. mtream. plãn-gu. bunãoarã. etc. ve-duu. aspr. cãr-di-liu. ptsãn. fãrã altã semivocalã tu idyea silabã ningã ea) ca. ar-mã-nesc. u-dã. lu-xu. por-tu. scriu. Nota 1 – Vocala u va s-avdã ca unã semivocalã sh-lipseashti totna scriari. etc. cu tuti cã poati si s-avdã ashi. mis-tir-yiu.

shi eai (vocalã a/o shi semivocalã e/i). Sonlu 3: Semivocala u Semivocala u poati si s-avdã. te-ljiuri. eu. iu. vã-ljiuri. va dzãcã. necã consoana complexã x). etc. cu tuti cã si scrii u. a-lju-rea. shu-mu-ronj. lipsescu scriari cu semivocala u tu bitisitã. a-ljum-trea. shi sonurli ci. a-lep-shiu. mi-tã-njiu-si-ri. a formilor verbali. znjiu-rã. eu. shu-be-i. mash tu forma-a dauãljei variantã. (4) Substantivili (masculini shi niutri). a-njiu-riz-mã. lipseashti totna scriari u. Dupã cum aspusim sh-tu lectsia-a vocalãljei i. shiu-mu-ronj. chi. or-njiu. iu. Aesti zboarã. or-nju. cã-ljiuri. ãu. etc. gi. (vocalã a/ã/e/i/o/u tu nchisitã. ghi shi yi (semivocalã i). shiu-be-i. gãb-jeu. shu-ri-chits. shi (ii) cãndu yini dupã unã singurã consoanã (nu dauã i ma multi). ma poati shi s-nu si scrii. znju-rã. o-cljiu. s-pronuntsã ca diftongul iu. Sonlu 2: Vocala Muljatã u (cãndu s-avdi. Exceptsii pot si s-facã atumtsea cãndu (i) scriitorlu va s-u va maxus ca zborlu si s-pronuntsã cu unã vocalã sh-nu cu unã semivocalã u shi cãndu (ii) semivocala u si scrii cã s-leagã cu unã cratimã di zborlu tsi yini dupã ea. Bunãoarã. dzi-nu-cljiu. a-ljiu-rea. mush-cljiu. cu-shu-ri. semivocalã u tu soni). ca-ra-beu. o-clju. a-nju-riz-mã. sh. greu. ca diftongul iu) Cãndu litira u s-aflã dupã consoanili simpli i compusi j. ma NU si scrii. Aesti zboarã nu lipsescu vãrnãoarã scriari ca: ac-shiu. dupã cum u-aspunem tu regula di ma nghios. li-shu-redz. etc. Bunãoarã (1) Zboarãli tsi bitisescu cu un diftongu au. Regulã – (1) Zboarãli masculini (shi niutri) tsi bitisescu la singular cu un diftongu au. di-pis-ta-neu. semivocalã u tu bitisitã). sh. hã-njiuri. simplã i compusã (ma nu consoanili lj/nj. shiu-ri-chits. a adjectivilor. ir-njiu. a adjectivilor. . sh-cãndu (ii) yini dupã diftongul icã triftongul ai. adgectivili (masculini) shi formili verbali tsi bitisescu cu lj shi nj shi s-avdu cu un son iu (semivocali i shi u) tu bitisitã. lipsescu scriari fãrã semivocala u. hi. (vocalã a/ã/e/i/o/u tu nchisitã. shuts. Regulã – Sonlu iu (semivocalã i. semivocala u (vedz sonlu 3 di ma nghios) nu lipseashti scriari. vocalã u) tsi yini dupã consoanili simpli i compusi j. Ashi avem zboarã ca: a-rãu. lj. cã-ljuri. li-shiu-redz. semivocalã u) shi (ii) altã variantã cari bitiseashti cu vocala a/ã/e/i/o actsintuatã. mush-clju. shiuts. dzi-nu-clju. shi nj cari s-avdu cu unã semivocalã i tu bitisitã tsi nu si scrii – litira u s-moalji shi. a-ljium-trea. mi-tã-nju-si-ri. ou shi uu. ou shi uu. oi. beu. si sã scrii. (2) Semivocala u nu lipseashti scriari cãndu (i) s-avdi (ma cari. te-ljuri. pap-nju. cu-shiu-ri.iu (semivocali i shi u). hã-njuri. tu ndauã grai poati shi s-nu s-avdã) tu coada-a substantivilor masculini (shi niutri) la singular. cu-leu. ma poati shi s-nu s-avdã. a-reu. vã-ljuri. etc. a formilor verbali. a-lep-shu. (3) Semivocala u nu lipseashti scriari: (i) cãndu poati si s-avdã di multi ori (ma nu totna) tu coada-a substantivilor masculini (shi niutri) la singular. lipsescu scriari fãrã semivocalili i shi u. Singura exceptsie easti cu zboarãli cari au dauã varianti: (i) unã variantã tsi bitiseashti cu diftongul au/ãu/eu/iu/ou (vocalã a/ã/e/i/o. ãu. cur-cu-beu. lipsescu scriari cu semivocala u. pap-njiu. vãrnãoarã nu va scriari iu. lj shi nj. as-chi-tiu. zboarãli di ma nghios lipsescu totna scriari ca: ac-shu.

Nota 2 – Avem shi zboarã tsi bitisescu cu ai/oi. chi-rou/chi-ro. rai/a-rai. ghiu-miciu. nã-vaiu. etc. i-na-ci. Maiu. ba-ljaci. stãn-gaciu. (mini) pur-taiu. poci (stamnã). siv-da-liu. zboarã ca: ca-to-i/ca-to-yi. pociu (njic). a-rãz-boiu. diz-nou. sa-deu/sa-de. Ma zboarãli cari au sh-unã variantã cu semivocala u tsi nu s-avdi. u-raciu. feci. ti-ru-fai. etc. gãr-baciu. poci (njic). (iii) formi verbali la persoana-a daua. lipsescu scriari fãrã semivocala u.li-mu-njeu. etc. as-cum-ti-ci. (mini) a-draiu. ghiu-mi-ci. a-mi-ra-lai/mi-ra-lai. gãr-ba-ci. zvici. cum-bu-lo-i/cum-bu-lo-yi. nu la singular ca: boi. zã-nãt-ciu/zã-nãt-ci. cu-paci. a-rici (gãrnuts). tuci. tãl-maci. etc. ma-ra-doi. tungiu. tãl-maciu. Pluralu-a aishtor zboarã si ngrãpseashti unã soe cu singularlu. (mini) a-drai. pociu (stamnã). cu-paci. ca: a-gea-mi. ghiu-veci. hãz-nãu/hãz-nã. lai. stãn-gaci. ti-ru-fa-i. Aesti zboarã nu lipsescu vãrnãoarã scriari cu u. laiu. etc. nã-va-i (nã-va-iuri). su-mu-lai. cãr-paciu. ha-ra-mu-fai. cu-cu-li-ci. Tut unã soe poati si sã ngrãpseascã shi pluralu di la ndauã zboarã niutri. cu-paciu. ghiu-veciu. fi-teaiu. etc. cu-ragiu. tãl-maci. etc. zviciu. cãr-nici. sa-deu. plai. a-roiu. u-raci. seu. i-na-ciu. nu ari plural. li-cu-riciu. bu-geaiu. chi-rou. ha-ra-mu-faiu. mir-yiu-loi. mash cã pluralu nu s-avdi cu unã semivocalã u tu bitisitã. mir-yiu-loiu. (mini) pur-tai. fi-teai. shi eai (vocalã a/o shi semivocalã e/i). sa-ra-cu-faiu. tungi. trã cari sonlu i dit soni easti vocalã shi s-avdi fãrã u-shcurtu tu coadã. a-roi. cu-rai. cu-cu-liciu. mash cã semivocala u dit bitisitã nu s-mata avdi. gãr-baci. cari bitisescu cu unã semivocalã u tsi yini dupã sonurli ci. raiu/a-raiu. bã-cã-lã. nu la prota persoanã ca: (tini) a-cã-tsai. shi (iv) alti zboarã ca nã-poi. si scrii ca tu zboarãli: bu-geai. ghiu-ve-ci. sti-hiu. adjectivili. etc. ti-hi-lai. ashi avem zboarã niutri la plural ca: bu-du-va-i. sa-de. Aesti zboarã nu s-avdu vãrnãoarã fãrã semivocala u. ma-ra-doi. as-cum-ticiu. a-rãz-boi. formi verbali. adjectivili. cãr-paci. va-iu. (tini) vreai. etc. zboarã ca: a-gea-miu/a-gea-mi. poci (njic). cu-cu-lici. ashi avem zboarãli niutri la plural ca: a-ri-ci (gãrnutsã). shi gi (semivocalã i). oi. lipsescu scriari fãrã semivocala u. etc. u-raci. proiu. tuciu. pi-ti-cu-ci. grai. gra-i (gra-iuri). Mash cã eali nu s-pronuntsã idyea soi: semivocala i dit soni. Nota 1 – Cãndu suntu masculini. lipsescu totna scriari shi pronuntsari fãrã u. su-mu-laiu. pi-ti-cuciu. ndauã zboarã di ma nsus fac pluralu idyea soe. Zborlu . oi. bu-du-vaiu. bã-cã-lãu. zã-nãt-ci. cãr-paci. ve-duu. etc. ba-ljaciu. nã-vai. zmeu. bã-cã-lãu/bã-cã-lã. ba-ljaci. ca: a-gea-miu. nu masculini. (2) Substantivili masculini (shi niutri) la singular. zã-nãt-ciu. (tini) a-drai. ti-hi-laiu. proi. a-poi. cu-raiu. etc. pluralu di la ndauã zboarã si scrii idyea soe cu singularlu. Mash cã eali nu s-pronuntsã idyea soi: semivocala i dit soni. etc. as-cum-tici. ca zboarãli: (mini) a-cã-tsai. voi. etc. Nota 1 – Cãndu suntu masculini. u-vreu. feciu. zvi-ci. cari bitisescu cu unã semivocalã u tsi yini dupã diftongul icã triftongul ai. sil-viu. gã-dzã-moiu. etc. i-na-ciu/i-na-ci. etc. cãr-ni-ci. cãr-ni-cociu. a-mi-ra-laiu/mi-ra-laiu. ca: a-riciu (prici). li-cu-rici. stãn-gaci. sa-ra-cu-fai. Aesti zboarã nu lipsescu scriari cu semivocala u. Ashi avem zboarãli masculini la plural: a-rici (prici). etc. Tut unã soe poati si sã ngrãpseascã shi pluralu di la ndauã zboarã niutri. formili verbali. cu-ragi. s-fatsi vocalã i. cãr-ni-coci. bu-du-vai. li-cu-rici. ti-ru-faiu. s-fatsi vocalã. a-riciu (gãrnuts). Mai. va dzãcã. ma-ra-doiu. hãz-nãu. hãz-nã. plaiu. cãr-ni-coa-ci. meu. (tini) shi-deai. pi-ti-cuci. ca zboarãli: a-rici (prici). Mash cã zboarãli: (i) suntu fiminini la singular. viu. ti-riu. Bunãoarã. (3) Substantivili masculini (shi niutri) la singular. bu-geai. ghiu-mici. cãr-niciu. Aesti zboarã nu lipsescu vãrnãoarã scriari: (mini) a-cã-tsaiu. chi-ro. (ii) suntu substantivi la plural. etc. graiu. tun-giuri. gã-dzã-moi. poa-ci. Zborlu tuci. Bunãoarã.

shi (iii) zboarã fiminini tsi bitisescu cu vocala i fãrã actsentu (ca tu zborlu borgi). az-gher. Ashi avem zboarã ca: (mini) a-vredz. vrutu. co-luv. su-flit. psohi. vã-rãchi. ci-li-paru. gru-madz. mutsu. num-taru. a-ush. icã semivocala i. semivocala u. a-gra-mat. ba-gavu. etc. lipsescu scriari fãrã semivocala u. min-ghiush. ayiu. masculini shi niutri. dush-manu. (4) Substantivili masculini (shi niutri) la singular. etc. mutu. ca tu zborlu cãrciliu. az-gheru. scos. mut. ci-li-par. ha-rishu. bash. ca-ra-ghiosu. gãr-nutsu. cã-lãm-bu-chiu. etc. cochi. lipsescu scriari fãrã semivocala u. a-vlachiu. njedzu. chi-trish. dush-man. njedz. cochi. chi-trishu. u-vedzu. a-roshu. nu s-pronuntsã iu. co-luvu. fu-dzitu. etc. i-ni-mosu. a-crit. chis-chinu. cã-posu. etc. sonlu iu easti faptu di dauã semivocali. shed. (5) Substantivili masculini (shi niutri) la singular. pi-ri-fan. cãr-vã-nar. us-petsu. a-rosh. cãs-trã-vets. cã-tushu. bã-nedz. min-ti-men. ãn-grashu. cu-cosh (pomlu). fu-dul. diz-gljets. fu-dulu. xenu. mi-xos. ãn-grash. (tini) as-cuchi. cã-pos. cochiu. a-di-ljat. cãs-trã-vetsu. u-vedz. chi. hã-ri-os. vocala u. (mini) as-cuchi. shush. adjectivili. ci-resh (pomlu). prochi. (ii) zboarã masculini tsi bitisescu cu vocala i. ãn-gljets. shushu. muts. ni-potu. ca-ra-ghios. slabu. prot. (mini) as-cuchiu. cã-lãm-bu-chi. cu actsentu (ca zboarãli chiragi shi zãnãtci). trã ndauã zboarã di ma nsus. bãr-batu. a-xayiu. lu-credzu. ãn-vetsu. cohiu.cu-ragi nu-ari plural. bratsu. sclavu. zlot. formili verbali. cashu. cari bitisescu cu unã semivocalã u tsi yini dupã unã singurã consoanã (nu dauã i ma multi). prochi. ci-reshu (pomlu). formili verbali di ma nsus fac: (tini) a-prochi. cash. ba-gav. fu-dzit. a-vlachi. protu. su-flitu. brats. giu-detsu. gãr-nuts. simplã i compusã (ma nu consoanili lj/nj. (semivocalã i). mur-daru. shedu. a-xayi. cari bitisescu cu unã semivocalã u tsi yini dupã sonurli hi. a-crishu. Avem shi altã soe di: (i) zboarã tsi bitisescu cu diftongul iu (vocala i. puts. a-ushu. ayi. a-di-ljatu. bush. (6) Substantivili (masculini shi niutri). zlotu. stri-prochi. psohiu. mãr-cat. ba-ba-geanu. bu-its. ãn-gljetsu. bushu. ba-ba-gean. etc. ar-mãn. pi-cu-rar. a-rar. i-ni-mos. sclav. Aesti zboarã nu lipsescu vãrnãoarã scriari cu semivocala u ca: (mini) a-prochiu. a-critu. cohi. mi-xosu. etc. tri-cut. i shi u. hãr-sit. num-tar. ãn-fash. bã-nedzu. tri-cutu. giu-dets. glar. cãr-vã-naru. Nota 2 – Tu-aestã clasã di zboarã. vã-rachiu. prashu. mãr-catu. vrut. Bãgats oarã cã zboarãli avlachi shi vãrachi si scriu (ma nu s-pronuntsã) unã soi la niutru singular (a-vlachi. bu-itsu. hã-ri-osu. gru-madzu. adjectivili. prochiu. necã consoana complexã x). ãn-vets. vã-rachi) shi la fiminin singular (a-vla-chi. prash. dur-njit. un i tsi s-pronuntsã mash i. cã-tu-shitsu. ca tu zboarãli giulgiu shi zmelciu). ghi shi yi. mur-dar. psohi. a-crish. ha-rish. cã-tush. a-raru. Nota 2 – La persoana 2. vã-rachi. sots. sotsu. pi-cu-raru. scosu. Nota 1 – Aesti zboarã (substantivi shi adgectivi) au pluralu – di multi ori ma nu totna – cu sonlu i tu bitisitã (semivocalã cãndu zborlu easti masculin shi vocalã cãndu easti niutru). lu-credz. putsu. Tr-atsea. etc. hãr-situ. min-ti-menu. formili verbali. bashu. cã-lãm-bu-chi. ãn-fashu. vã-ra-chi). glaru. ar-mãnu. min-ghiushu. ni-pot. cu-coshu (pomlu). adgectivili (masculini) shi formili verbali tsi . chis-chin. pi-ri-fanu. bãr-bat. a-gra-matu. diz-gljetsu. us-pets. Aesti zboarã nu lipsescu vãrnãoarã scriari cu semivocala u ca: a-vredzu. pluralu sã ngrãpseashti idyea soe cu singularlu: ayi. cã-tu-shits. ashi cum si scriu zboarãli: (mini) a-prochi. slab. dur-njitu. xen. iu semivocala i dit soni s-avdi fãrã semivocalã u dupã ea.

(mini) diz-malj. shonj. bir-bilju. fi-sulju. u-lu dit sonea-a zboarãlor arãzboi. hilju. gur-gulj/gur-gu-lji. as-talju. gã-tunjiu (pomlu). cãl-cã-nji. tsir-bonju. shu-mu-ronju. agiutã la dyivãsirea. (mini) molj. hiljiu. grunju. fi-taljiu. lipsescu scriari fãrã semivocalili i shi u. pronj. (i) Partea 1 – Zboarãli sumliniati dit textu suntu zboarã iu regulili aspusi pãnã tora tu lectsiile 2-15 dit cursul a nostru (nãintea-a lectsiilor 16 shi 17 di adzã a litirãljei u) furã cãlcati. vul-ponj. Aesti zboarã nu lipsescu necã scriari mash cu semivocala u ca: (mini) a-dilju. mush-conju. cãndu un zbor tsi bitiseashti cu u-shcurtu s-leagã cu unã cratimã di zborlu tsi yini dupã el. di zborlu di dinãpoi. nã-ma-lji. molju. as-taljiu. cã-pi-tu-nji. paljiu. vul-ponjiu. schi-ponjiu. pi-ponju. schi-ponj. cum lipseashti. vãn-ghelj. brus-conju. PRUBLEMÃ Tu-aestã prublemã va dãm un textu loat dit un pirmith di Kira Mantsu. schi-ponj. shonjiu. zboarã cari s-avdu cu semivocala i tu soni ma fãrã semivocalã u. (mini) ãn-cur-pilj. ãn-tãnju. sir-vilju. pulj. fi-talj. vi-tuljiu. (tini) dis-polj. pronj/proa-nji. a-molj. nã-malj. vãn-ghelju. schi-ponju. cãndu easti niutru). cu unã cratimã. moljiu. taljiu. cãs-tãnj (pomlu). (tini) ãn-cur-pilj. gã-dzã-molju. cãndu zborlu easti masculin shi vocalã tsi si scrii. cãs-tãnj (pomlu). shonj. Tr-atsea. (mini) as-talj. tsir-bonjiu. diz-malju. grunj. sh-cãndu aestu zbor dit soni nchiseashti cu unã vocalã (ma multu a shi u). fi-sulj. vul-ponju. formili verbali di ma nsus fac: (tini) a-dilj. vi-tulj. son i tsi s-pronuntsã mash i. brus-conjiu. ãn-tãnjiu. bir-bilj. gã-tunju (pomlu). hilj. shu-mu-ronj. u-lu shcurtu dit un zbor. pronju. « mini aprochiu-atsel om » icã « vidzui un cupaciu-analtu ». tilj. cã-pi-tunju. tilj. iu ritmul a versului poati s-caftã unã silabã ma nsus. ãn-tãnj. fi-talju. mush-conj.(i) bitisescu cu lj shi nj shi (ii) s-avdu cu un son iu (semivocali i shi u) tu bitisitã. ãn-cur-piljiu. dis-poljiu. diz-maljiu. etc. cãl-cãnju. i tu zburãri shi scriari. tu cari va si s-aflã zboarã tsi nu suntu scriati dupã regulili di Bituli. va lj-alãsãm scriarea. cin-gheljiu. poati si s-alãxeascã tu un u-lungu. ãn-cur-pilju. tsir-bonj. (tini) diz-malj. Bãgats oarã cã tu-aesti exempli. sir-vilj. gã-dzã-moljiu. Lucrul a cititorlui va s-hibã ca s-li aflã aesti zboarã. cãndu scriitorlu va maxus ca zborlu si s-pronuntsã cu un u-lungu. etc. mã-chelj. (ii) Cu tuti cã. Nota 2 – La persoana 2. nu s-pronuntsã iu. Cititorlu easti . zboarãli di ma nsus au pluralu cu sonlu i tu bitisitã (semivocalã tsi nu si scrii. vul-ponj. bir-biljiu. dis-polju. mã-cheljiu. tsi s-avdi shcurtu shi nu sã scrii. s-avdu deadun ca un diftongu sh-tr-atsea si scriu dauãli sonuri. mush-conjiu. gã-tunj (pomlu). aprochi shi cupaci. etc. tu loc di un u-shcurtu. cãs-tãnj (pomlu). pulj. brus-conj. pa-lji. shonju. shu-mu-ronjiu. a-molju. gur-gulju. pi-ponjiu. vi-tulju. (mini) talj. cã-pi-tunjiu. tu expresii ca: « am un arãzboiu-arosh ». nã-maljiu. sir-viljiu. tsir-bonj. gur-gulj. cãl-cãnj. nã-malju. cin-ghelj. cãs-tãnj (pomlu). cãl-cãnjiu. (tini) molj. s-li ngrãpseascã dupã regulili a noastri shi s-aflã tsi reguli avem cãlcatã. gã-tunj (pomlu). gã-dzã-molj. brus-conj. shu-mu-ronj. cã-pi-tunj. litirli u-a. poati si sã scrii cãndu s-aflã ligat. Ashi avem zboarã ca: (mini) a-dilj. mã-chelju. a zborlui. etc. tu regula-a noastrã. pi-ponj. tilju. vi-tulj. Aestã poati si s-facã tu unã puizii. puljiu. vãn-gheljiu. fi-suljiu. pi-ponj. pulju. palj. palju. niscriarea-a u-lui shcurtu shi scriarea-a u-lui lungu. gru-nji. mush-conj. a-moljiu. Tuti aesti zboarã nu lipsescu vãrãoarã scriari cu semivocalili i shi u ca: a-diljiu. Ashi avem zboarãli trã cari pluralu sã ngrãpseashti: bir-bilj. pronjiu. (mini) dis-polj. gur-guljiu. cin-ghelju. hilj. (tini) talj. (tini) as-talj. Nota 1 – Di multi ori. grunjiu. sir-vilj. Bunãoarã. fi-ta-lji. Prublema va s-aibã dauã pãrtsã. Exceptsii – (i) Cãtivãrãoarã. talju. fi-su-lji. tiljiu. va cãftãm ca u-lu shcurtu dit bitisitã s-nu si scrii. etc.

shi ficiorlji ali teta Cuda: Steryiul. bãga mãna tu supani. taifa-ali teta Tanã: Lenca. Dealihea i nidealihea eara atsea lumi? Eara « lucri » tsi li scutea di mintea lui? Tsi importantsã avea? Io. cu gurli cãscati. s-li ngrãpseascã aesti zboarã cum lipseashti sh-tu soni s-aflã tsi regulã tsi avem cãlcatã tu scriari. Mina. Ora. cu gurili cãscati. bãnamu sum aumbra-a cupaciului tu-unã lumi mplinã di fricã shi ciudie. Mina shi Yioryi… Tati shi doauli surãri a lui. Tana shi Cuda. lumea-a noastrã. cari easti regula tsi fu cãlcatã. 5) Tora. la fãntãna iu veaglje lamnja cu multi capiti? (1) Regula dzãtsi cã particula « a » a genetivlui sã ngrãpseashti. trã cati zbor sumliniat. sh-atumtsea cãndu s-tucheashti cu sonlu a dit bitisita-a zborlui di . Mina. Poati sh-altsã pãpãnj shtiu sã spunã pirmithi a nipotslor. cu ocljii pi mãna lui. padz. bãga mãna tu supani. mutream paplu tsi dipina un gljemu mãyipsitu. teta Tsona. pirmithi tsi li-ascultarã tuts ficiuritslji di pi-aestã lumi!… Ma multu iarna. shi io cu paplu intram tu-unã lumi nicunuscutã. Tana shi Cuda. 1 1996. n-adunamu ninga focu tuts nipotsljii: io. nu pistipsescu s-poatã multsã!… Shi-ahulea mustaca. cu ocljilj pi mãna-a lui. sum aumbra cupaciului… Aoa. taifa-ali teta Tanã: Lenca. sor-mea Tana. bãna alargu di noi… Aestã tãbãbie di cilimeanj n-adunamu searã di searã shi. nai ma marea. mash a noastrã… Veara. nividzutu: pirmithlu. Mina shi Yioryi… Tati shi doauãli surãri a lui. la izvurlu iu s-batu muntsãlj. di-antribari fãrã cljealje trã mintea mea di cilimeanu… Paplu spunea pirmithi cu amiradz. eara mash loclu-a nostru. ascutea tãtumea shi cartea shi-ahurhea sh-facã tsigarea… Noi. cu oaminj mintimenj shi glari. PARTEA 1 (textu loat dit: Kira Mantsu – Pirmithi di sumu Aumbra Cupaciului – Zborlu a Nostru. poati. cu oaminj mintimenj shi glari. sum aumbra-a cupaciului… Aoa. eara mashi loclu-a nostru. niarãvdãtori s-anchisim pi nicunuscuta cali a pirmithlui… Iu va nã ducã adzã paplu? La Amirãlu Aroshu. bãnamu sum aumbra cupaciului tu-unã lumi-mplinã di fricã shi ciudie. shi io cu paplu intram tu-unã lumi nicunuscutã. di ntribari fãrã cljai trã mintea-a mea di cilimeanu… Paplu spunea pirmithi cu amiradz. Anlu XIII. lumea noastrã. cãndu noptsãli eara lundzã. sor-mea Tana. nividzutu: pirmithlu. mutream paplu tsi dipina un gljemu mãyipsitu. frati-nju Mina. ma. nu pistipsescu s-poatã multsã!… Sh-ahulea mustaca. pirmithi tsi li-ascultarã tuts ficiuritslji di pi-aestã lumi!… Ma multu iarna. bãna alargu di noi… Aestã tãbãbie di cilimeanj n-adunamu searã di searã shi. la izvurlu iu s-batu muntsãlj. niarãvdãtori sã nchisim pi nicunuscuta cali a pirmithlui… Iu va nã ducã adzã paplu? La Amirãlu Aroshu. fitica di-atumtsea. ascutea tãtumea shi cartea sh-ahurhea sh-facã tsigarea… Noi. au cãti un ficior tsi poartã numa-alu papu: Mina! Mashi nai ma njca sorã alu tati. frati-nju Mina.pãlãcãrsit s-li scrii aesti zboarã cum lipseashti sh-deapoea s-aflã. cu feati shi ficiori aleptsã… Eara. poati. (ii) Partea II – Cititorlu lipseashti s-li aflã zboarãli iu regulili dit lectsiili 16 shi 17 di adzã furã cãlcati. ashi cum li spunea paplu-a nostru. Ora. ashi cum li spunea paplu-a nostru. aumbra cupaciului cãdea pisti noi. cãndu noptsãli eara lundzã. teta Tsona. Nr. cu feati shi ficiori aleptsã… Eara. dupã ahãntsã anj voi s-nji aducu aminti atseali pirmithi tsi-nj li dzãtsea paplu. shi ficiorljii ali teta Cuda: Steryiul. ma. dupã ahãntsã anj voi s-nji aducu aminti atseali pirmithi tsi-nj li dzãtsea paplu. n-adunamu ninga focu tuts nipotslji: io. nai ma marea. au cãti un ficior tsi poartã numa-alu papu: Mina! Mash nai ma njica sorã alu tati. Poati shi-altsã pãpãnj shtiu sã spunã pirmithi a nipotslor. Dealihea i nidealihea eara atsea lumi? Eara « lucri » tsi li scutea di mintea-a lui? Tsi importantsã avea? Io. la fãntãna iu veaglje lamnja cu multi capiti? DIZLIGAREA-A PRUBLEMÃLJEI: PARTEA 1 (zboarãli tsi-avea cãlcatã reguli dit lectsiili 2-15 furã scriati cum lipseashti) Tora. aumbra-a cupaciului cãdea pisti noi. fitica di-atumtsea. mashi a noastrã… Veara.

shi-ahurhea. di ntribari fãrã cljai trã mintea-a mea di cilimeanu… Paplu spunea pirmithi cu amiradz. Dealihea i nidealihea eara atsea lumi? Eara « lucri » tsi li scutea dit mintea-a lui? Tsi importantsã avea? Io. aumbra-a cupaciului cãdea pisti noi. pirmithi tsi li-ascultarã tuts ficiuritslji di pi-aestã lumi!… Ma multu iarna. shi io cu paplu intram tu-unã lumi nicunuscutã. sum aumbra-a cupaciului… Aoa. mash a noastrã… Veara. sh-ahulea. (ii) zborlu « cljealje » si scrii cljai/cljae (dupã cum easti zborlu-a omlui). di ntribari. la fãntãna iu veaglje lamnja cu multi capiti? DIZLIGAREA-A PRUBLEMÃLJEI: PARTEA 2 (zboarãli tsi-au cãlcatã reguli dit lectsiili 16-17 suntu scriati cum lipseashti) Tora. Bãgats oarã cã tu un altu loc. au cãti un ficior tsi poartã numa-alu papu: Mina! Mash nai ma njica sorã alu tati. nu sã ngrãpsescu. nu sã ngrãpseashti. ficiorljii shi ocljii » s-pronuntsã shi sã ngrãpsescu: « nipotslji. PARTEA 2 (Textul dit Partea 1 easti scriat diznou. sã nchisim ». textul ari zborlu « ficiuritslji » cari easti scriat cum lipseashti. ficiorlji shi ocljilj ». ascutea tãtumea shi cartea sh-ahurhea sh-facã tsigarea… Noi. Tr-atsea zboarãli: « aumbra cupaciului. dupã ahãntsã anj voi s-nji aducu aminti atseali pirmithi tsi-nj li dzãtsea paplu. (iii) shi. taifa-ali teta Tanã: Lenca. mintea-a lui. zboarãli: « shi-altsã. Tr-atsea zborlu « gurili » sã ngrãpseashti « gurli ». mash ». shi io cu paplu intram tu-unã lumi nicunuscutã. lumea-a noastrã. aumbra-a cupaciului cãdea pisti noi. nu pistipsescu s-poatã multsã!… Sh-ahulea mustaca. nividzutu: pirmithlu. sum aumbra-a cupaciului… Aoa.nãintea-a ljei. eara mash loclu-a nostru. Dealihea i nidealihea eara atsea lumi? Eara « lucri » tsi li scutea di mintea-a lui? Tsi importantsã avea? Io. Tr-atsea zborlu « njca » (ma s-nu hibã un alathus ortografic!) lipseashti ngrãpsiri « njica ». ashi cum lipseashti shi mash zboarãli tsi au cãlcatã regulili dit lectsiili 16-17 suntu alãsati cu alathus) Tora. lumea-a noastrã. vocala i tsi yini dupã litira compusã nj si ngrãpseashti. mintea mea. cu oclji pi mãna-a lui. di-antribari. Sh-tu soni. Tr-atsea. Unã altã regulã dzãtsi cã semivocala i dit bitisita-a unui zbor la plural tsi bitiseashti cu ri. Ora. cu feati shi ficiori aleptsã… Eara. cu gurli cãscati. ashi cum li spunea paplu-a nostru. frati-nju Mina. poati. niarãvdãtori sã nchisim pi nicunuscuta cali a pirmithlui… Iu va nã ducã adzã paplu? La Amirãlu Aroshu. bãnamu sum aumbra-a cupaciului tu-unã lumi mplinã di fricã shi ciudie. Poati sh-altsã pãpãnj shtiu sã spunã pirmithi a nipotslor. mutream paplu tsi dipina un gljemu mãyipsitu. mash a noastrã… Veara. shi (ii) nu s-leagã cu-unã cratimã di zborlu di nãinti. fitica di-atumtsea. mintea-a mea. paplu-a nostru. mintea lui. Cã s-aflã tu idyiul zbor i cã s-aflã tu dauã zboarã ligati unlu di-alantu. mãna lui » lipsescu scriari: « aumbra-a cupacilui. Tana shi Cuda. s-anchisim » sã ngrãpsescu: « lumi mplinã. Mina. cu oaminj mintimenj . Mina shi Yioryi… Tati shi doauãli surãri a lui. zboarãli articulati: « nipotsljii. cu oaminj mintimenj shi glari. shi-ahulea. shi ficiorlji ali teta Cuda: Steryiul. teta Tsona. la izvurlu iu s-batu muntsãlj. cãndu noptsãli eara lundzã. ma. lumea noastrã. cali a pirmithlui ». sor-mea Tana. bãga mãna tu supani. sh-ahurhea. Tr-atsea. (3) Regula dzãtsi cã semivocalili e shi i tsi yin dupã litira compusã sh. nai ma marea. surãri a lui. eara mash loclu-a nostru. bãna alargu di noi… Aestã tãbãbie di cilimeanj n-adunamu searã di searã shi. di ntribari fãrã cljai trã mintea-a mea di cilimeanu… Paplu spunea pirmithi cu amiradz. mashi » lipsescu scriari: « sh-altsã. sh-cari s-aflã nãintea-a unui articul. lumea-a noastrã. bãnamu sum aumbra-a cupaciului tu-unã lumi mplinã di fricã shi ciudie. (4) Regula dzãtsi cã (i) zborlu « doauli » si scrii »doauãli ». zboarãli: « lumi-mplinã. n-adunamu ninga focu tuts nipotslji: io. dupã reguli trã articularea-a substantivilor tsi nu li-avem aspusã aoa. fitica di-atumtsea. (2) Regula dzãtsi cã zboarãli tsi nchisescu cu sonurli an/n shi ãn/n lipsescu scriari (i) fãrã sonlu a icã ã. dupã ahãntsã anj voi s-nji aducu aminti atseali pirmithi tsi-nj li dzãtsea paplu. Bãgats oarã cã aestã particulã easti scriatã tu zboarãli tsi nu bitisescu cu sonlu a: « loclu-a nostru. mãna-a lui ».

cu gurli cãscati. (2) Zboarãli tsi pot si s-avdã dauã turlii. sh-cu sonlu v sh-cu sonlu b. nu-avem faptã vãrnã regulã limpidi. cu tuti cã tu titlul a cartiljei autorlu ari scriatã « sumu ». (2) Trã zboarãli tsi pot si s-avdã shi si sã ngrãpseascã. bi-bli-i/bi-bli-e. au cãti un ficior tsi poartã numa-alu papu: Mina! Mash nai ma njica sorã alu tati. Aesti prublemi li-avem zburãtã la lectsiili di scriari a litirilor b shi f Regulili dit aesti lectsii suntu aspusi ma nghios ca unã regulã. lipsescu scriari cu b. nividzutu: pirmithlu. lipsescu scriari cu b. frati-nju Mina. Tana shi Cuda. bi-bli-u-te-cã. vi-vli-i/vi-vli-e. sh-cu sonlu v sh-cu sonlu f. cu ocljilj pi mãna-a lui. (2) Regula dzãtsi cã semivocala u nu lipseashti scriari cãndu (i) s-avdi tu coada-a substantivilor masculini (shi niutri) la singular sh-cãndu (ii) yini dupã sonlu ci (semivocalã i). etc. Mina. zu-grãf-ses-cu. ca zboarãli: pro-bã. Cati zbor va si ngrãpseascã dupã cum va s-hibã aspus tu un dictsiunar niscriat ninga. vi-vli-u-te-cã/vi-vli-u-thí-chi. cãndu cu b shi (ii) cãndu cu v shi cãndu cu f. etc. etc. cari pot s-hibã ngrãpsiti sh-pronuntsati shi vrun-di-dã. gljemu. adunamu. ashi cum li spunea paplu-a nostru. pap. cilimeanu. bat. al. cum » suntu scriati cum lipseashti. alu. arosh. Eali nu lipsescu vãrnãoarã scriari cu v ca: pro-vã. dupã cum va s-u va omlu. foc. sum. pirmithi tsi li-ascultarã tuts ficiuritslji di pi-aestã lumi!… Ma multu iarna. Singurili prublemi tsi avem cu sonlu v au s-facã cu zboarãli tsi s-pronuntsã: (i) cãndu cu v. shi cu b shi cu v. ascutea tãtumea shi cartea sh-ahurhea sh-facã tsigarea… Noi. Mina shi Yioryi… Tati shi doauãli surãri a lui. LECTSIA 18 – SCRIAREA-A LITIRILOR V. bãnam. mãyipsitu. taifa-ali teta Tanã: Lenca. Ora. poati. ca tu zboarãli vacã. shi cu f shi cu v. bãna alargu di noi… Aestã tãbãbie di cilimeanj n-adunamu searã di searã shi. teta Tsona. zu-grãf-ses-cu. zu-grãv-ses-cu. papu. cilimean. a formilor verbali. Bunãoarã: (1) Zboarãli tsi pot si s-avdã dauã turlii. Poati sh-altsã pãpãnj shtiu sã spunã pirmithi a nipotslor. simplã i compusã. vatrã. focu. bãga mãna tu supani. shi ficiorlji ali teta Cuda: Steryiul. niarãvdãtori sã nchisim pi nicunuscuta cali a pirmithlui… Iu va nã ducã adzã paplu? La Amirãlu Aroshu. adunam. nu pistipsescu s-poatã multsã!… Sh-ahulea mustaca. bãnamu. X. nividzutu » lipsescu scriari: « aduc. nividzut ». lipsescu scriari ashi cum suntu aspusi tu dictsiunar ca: vrun-di-dã. etc. mutream paplu tsi dipina un gljemu mãyipsitu. nai ma marea. Regulã: (1) Zboarãli tsi pot si s-avdu shi si sã ngrãpsescu. mutream. la izvurlu iu s-batu muntsãlj. Bãgats oarã cã zboarãli: « intram. gljem. ma. Z LITIRA V Litira v ari mash sonlu-a ljei di bazã. mãyipsit. shi (ii) cãndu yini dupã unã singurã consoanã. sor-mea Tana. cãndu noptsãli eara lundzã. Tr-atsea zborlu « cupaciu » si scrii « cupaci » shi forma-a lui articulatã la genetiv nu easti « a cupaciului » ma « a cupacilui ». etc. a adjectivilor.shi glari. zboarãli frun-di-dã. . etc. virdeatsã. etc. Aesti zboarã va poatã s-hibã pronuntsati cu sonurli b icã v. bunãoarã. ca. aroshu. Tr-atsea zboarãli: « aducu. cu feati shi ficiori aleptsã… Eara. batu. n-adunamu ninga focu tuts nipotslji: io. la fãntãna iu veaglje lamnja cu multi capiti? (1) Regula dzãtsi cã semivocala u nu lipseashti scriari cãndu s-avdi tu coada-a substantivilor masculini (shi niutri) la singular.

ex-cep-tsi-e. sh-cari traditsiunal s-au scriatã niscãntiori cu x. dra-xã. lipsescu scriari mash cu x. (1) Aproapea tuti zboarãli dit limba veaclji armãneascã tsi au tu eali un son x. ex-te-ri-or. ir-mu-xes-cu. ex-co-mu-ni-ca-ri. sh-cari au prifixul ex tsi s-aflã nãintea-a unei vocalã. shi (ii) cãndu cu cs sh-cãndu cu gz. nu cu cs. alti ori sh-cu cs/gz. tu-fi-xes-cu. nu gz ca tu zboarãli: ex-ca-va-tsi-e. csedz (di la chi-sedz). e-xer-ci-tsiu. zbor tsi s-pronuntsã eg-zar-hu. xi-chi. Cãt trã scriarea-a zboarãlor. etc. drã-xes-cu sh-alti poati tsi n-ascapã. nu-avem prublemi mãri. lipsescu scriari cu x shi pronuntsari cu cs. Scriarea shi pronuntsarea-a tutulor zboarãlor tsi au sonlu x s-fatsi dupã cum va s-hibã aspusi tu un dictsiunar niscriat ninga. pa-ra-xin. etc. ca tu zborlu e-xar-hu. niscãntiori cu gz. Cum tsi s-hibã pronuntsat. xe-ri. (3) Nu-aflãm vãrnã regulã generalã cari s-n-aspunã: (i) cãndu un zbor lipseashti pronuntsari shi scriari cu sonlu ascur s (nu cu-atsel muljat sh) sh-cãndu cu x. ãndauã prublemi suntu dizligati di regula di ma nghios. sh-alti poati tsi n-ascapã. ca zboarãli: a-lã-xes-cu. ca zboarãli: a-na-xu. pot s-hibã pronuntsati icã (i) cu cs. mi-xi. sh-cu x sh-cu s (nu sh). shi (ii) poati s-aibã idyiul son cu-atsel a grupariljei di litiri gz. ex-cur-si-e. a-cses-cu. Avem ãndauã reguli speciali. drã-cses-cu. sh-cari yin dit limba grãtseascã (icã dit altã limbã tricutã prota prit limba grãtseascã). ex-trac-tsi-e. (2) Multi neologhismi cari nã yin dit limbili moderni dit Ivropea di Vestu. du-xar. nu cu gz. a-xi-zes-cu. e-xa-ge-ra-ri. e-xu-be-ran-tu. e-xu-dã. Ma avem shi zboarã ca e-xar-hu. ex-per-tu. nu atsel moali sh) shi gz. xea-ni. Aesti zboarã nu lipsescu scriari: a-na-csu. litira x lipseashti totna pronuntsari cs. fri-xi. nitsi cu gz. altiori cu cs. nu cu cs. i-xa-min. Cãndu prifixul ex s-aflã nãintea-a unei consoanã. e-xil. a-xes-cu. (cu tuti cã yini di la drac). (3) Zoarãli veclji dit limba armãneascã (icã atseali nali intrati ma nãpoi dit limba grãtseascã). e-xem-plu. do-xã. cum s-fatsi cu ma multili zboarã ca: e-xac-tu. pi-li-xes-cu. ex-pli-ca-tsi-e. ta-xi-ra-ti. a-xu. tu-fi-cses-cu (cu tuti cã yini di la sincoparea-a zborlui tu-fi-chi-ses-cu). etc. litira complexã x (faptã di dauã sonuri tsi s-avdu deadun) ari dauã sonuri: (i) poati s-aibã idyiul son cu-atsel a grupariljei di litiri cs. Bunãoarã: (i) Zboarã tsi s-au scriatã shi cu x shi cu cs/gz (iu sonlu s easti ascur. a-csu. ca tu zborlu xea-ni. tu-fi-xes-cu. Regulã: (1) Zboarãli tsi au tu pronuntsarea-a lor gruparea di sonuri cs (sonlu s ascur. etc. nu muljat sh). Aesti zboarã nu lipsescu scriari nitsi cu cs. ex-pe-ri-men-tu. lipsescu scriari totna cu litira x. ca tu zboarãli: e-xi-gen-tu. tã-xi-di. etc. Neologhismili loati dit limbili moderni dit Ivropea di Vestu. Ma avem shi exceptsii. bunãoarã. e-xe-cu-ta-ri. ex-por-tu. dupã cum easti zborlu. lipsescu pronuntsari cu cs. icã cu cs): csea-ri (di la cu-sea-ri). ca zboarãli sincopati tsi pot s-hibã scriati dauã turlii (icã nisincopati. lipsescu scriari cu s (cãtivãrãoarã z) nu cu x. a-ma-xi. nu cu gz. (2) Zboarãli tsi s-avdu dauã turlii. icã (ii) cu gz. vãrnãoarã cu gruparea di litiri cs/gz. ex-hi-bi-tsi-e. e-xas-pi-ra-ri. Cu scriarea sh-pronuntsarea-a litirãljei x. dra-csã (cu tuti cã easti fimininlu di la drac). ex-trem. strã-xes-cu. fe-xi.LITIRA X Dupã arãzga-a zborlui. zborlu va si s-aducheascã. Tut ca exceptsie va s-avem shi zborlu pi-li-xes-cu tsi yini di la sincoparea-a zborlui pi-li-chi-ses-cu . e-xis-tu. ex-plo-zi-e. ex-clu-siv. pãn-di-xes-cu. ma sh-eali suntu mplini di exceptsii. tsi lipsescu pronuntsari cu gz. lipsescu scriari cu x shi pronuntsari. li-xur.

xis-trã. trã aestã discutsie. ca tu zboarãli: az-bui-ra-ri. zur-lu-ses-cu. zan-grã. etc. zea-nã. Ma nghios. dzea-dzit/dea-dzit/dzea-dit. tu limba rumãneascã. zãc. fti-ses-cu. dzu-ã. sur-ses-cu. zo-ri. su-ra-fi. si-tã-ses-cu. lipsescu scriari cu dz. zboarãli nu lipsescu vãrnãoarã scriari ca: bu-zã. ca zborlu a-dzã tsi va poatã s-aibã shi varianta a-zã. Ashi avem zboarã tsi lipsescu scriari ca: bu-dzã. etc. nu easti importantã. Mash cã aesti zboarã va poatã s-hibã pronuntsati. sh-alti poati tsi n-ascãparã. Tr-atsea. xur-ses-cu. dza-dã. za-tsi. alãxirã pronuntsarea-a zborlui e-xem-plu di la eg-zem-plu la ec-sem-plu! Tr-atsea alãsãm omlu s-pronuntsã zboarãli ashi cum va s-u va el. cititorlu easti pitricut la lectsia-a litirãljei s. Exceptsii pot s-facã zboarã ca: lu-xu (nu lus) cã easti un neologhismu dit limbili internatsiunali. dzãc. vã-zes-cu. Ma importanti suntu alti prublemi. atseali di standardizari a scriariljei. zea-dzit/zea-dit/dzea-zit. dzac. (2) Cãndu fatsi parti dit litira compusã dz. Regulã: (1) Cãndu nu fatsi parti dit litira compusã dz. nu cu x. Videm chiola lumi cari. sis-trã. cã va s-hibã totna aduchit. vã-xes-cu. cu cs icã cu gz. za-dã. za-ri. dza-tsi. etc. ca: frun-di-xes-cu. Ma multu. dupã cum easti grailu-a omlui sh-dupã cum va s-u va el. litira simplã z ari sonlu a ljei di bazã. dzu-ã. litira z ari sonlu mut. sh-cu sonlu dz sh-cu sonlu z. xu-ra-fi. dzea-nã. zu-ã. shi (ii) poati s-aibã sonlu mut ca tu zboarãli dzãc. Cu litira z nu-avem alti prublemi dicãt atseali ligati di zboarãli tu cari sonlu z poati si s-avdã icã (i) dz (di cari zburãm tu lectsia-a litirãljei d). LITIRA Z Litira z ari dauã sonuri: (i) poati s-aibã sonlu-timelj. va hibã aspusi tu un dictsiunar niscriat ninga. za-mã. tsi nã spuni cã zboarãli tsi pot s-hibã pronuntsati shi scriati shi cu dz shi cu z. lipsescu scriari cu s icã z. fti-xes-cu. va s-adutsem aminti mash regula di la litira d. Cu tuti cã suntu graiuri iu s-pronuntsã cu z. shi xu-ra-fi (tsi poati s-hibã scriat sh-tu loc di su-ra-fi) cã yini di la sincoparea zborlui cu-su-ra-fi/csu-ra-fi. dzi-ni-ri. (ii) Zboarãli tsi s-avdu dauã turlii. zãn/zã-nã. nu cu dz. dzãn/dzã-nã. ca zboarãli: frun-di-ses-cu. s-veadi sh-unã tendintsã ca scriarea-a unui zbor s-alãxeascã pronuntsarea-a lui. Exceptsii la aesti reguli va hibã aspusi tu un dictsiunar niscriat ninga. scriarea cu z nu easti aprucheatã. etc. icã (ii) s (di cari zburãm tu lectsia-a litirãljei s). za-c. dzan-grã.shi dauãli varianti (pi-li-xes-cu shi pi-li-chi-ses-cu) suntu aprucheati. zi-ni-ri. etc. Exceptsiili. xi-tã-xes-cu. Discutsia trã zboarãli tsi au un son z cari poati si s-avdzã sh-ca sonlu s easti multu lungã shi complexã. nu s-avdi ma alãxeashti sonlu a litirãljei d di nãintea-a ljei. Aesti zboarã nu lipsescu scriari cu x. dza-ri. sh-cu s (niscãntiori z) sh-cu x. dza-mã. Notã – Bãgats oarã cã prublema cu pronuntsarea-a zboarãlor. . az-var-na.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful