UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

APROB Rectorul USM, doctor habilitat, profesor universitar _______________ Gheorghe Ciocanu ____ _____________ 2011

RAPORT DE AUTOEVALUARE 2006-2010
PROFILUL „Matematică teoretică şi aplicată”
Aprobat la şedinţa Senatului USM din 01.03.2011 (proces verbal nr.6) şi şedinţa Consiliului de Administraţie al USM din 22.03.2011(proces verbal nr.6)

Alexandru LUNGU
dr. hab., prof. univ., Preşedintele Comisiei pentru profilul „Matematică teoretică şi aplicată” __________________________

CHIŞINĂU 2011

2

Cuprins
1. Date generale ........................................................................................................................... 4 2. Capacitatea instituţională şi resursele .................................................................................. 5 2.1. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare .......................................................................... 5 2.1.1. Structura instituţională ........................................................................................................ 5 2.1.2. Direcţiile principale de cercetare ........................................................................................ 5 2.1.3. Proiectele instituţionale de cercetare .................................................................................. 6 2.1.4. Proiecte din cadrul programelor de stat ..............................................................................17 2.1.5. Proiecte de cercetare internaţionale ...................................................................................19 2.1.6. Proiecte pentru tineri cercetători ....................................................................................... 25 2.1.7. Proiecte pentru procurarea utilajului ................................................................................. 26 2.2. Personalul uman ................................................................................................................... 27 2.3. Mijloacele financiare disponibile ......................................................................................... 33 2.4. Potenţialul logistic şi infrastructura de cercetare ................................................................ 34 3. Rezultatele cercetării, calitatea, eficienţa, relevanţa, impactul ........................................ 35 3.1. Rezultate ştiinţifice mai importante ..................................................................................... 35 3.2. Publicaţii de performanţă ..................................................................................................... 36 3.3. Alte informaţii privind eficienţa procesului de cercetare realizat ........................................ 36 4. Antrenări în activităţi conexe cercetării ............................................................................. 36 4.1. Cercetători implicaţi în procesul de instruire ...................................................................... .36 4.2. Preşedinţi al comisiei examenelor de licenţă/masterat/doctorat .......................................... 37 4.3. Membri ale unor societăţi ştiinţifice internaţionale ............................................................. 37 4.4. Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice din ţară .......................................... 37 4.5. Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice de peste hotare ...............................37 4.6. Expert al proiectelor şi/sa membri ai activităţilor ştiinţifice de peste hotare ....................... 38 4.7. Referenţi ştiinţifici al revistelor de peste hotare .................................................................. 38 4.8. Referent la teza de doctor susţinute în străinătate ................................................................ 38 4.9. Premii naţionale obţinute ...................................................................................................... 38 4.10. Conducători ai programelor de stat, proiectelor de cercetare ............................................. 38 4.11. Membri ai comitetelor de program a Manifestărilor ştiinţifice internaţionale ................... 38 4.12. Membri ai comitetelor de program a Manifestărilor ştiinţifice naţionale ........................... 38 4.13. Expert ai CNAA .................................................................................................................. 39 4.14. Membri ai comisiilor specializate de evaluare în scopul acreditării organizaţiilor ............ 39 4.15. Manuale şi capitole în manuale pentru învăţământul universitar ....................................... 39 4.16. Manuale şi capitole în manuale pentru învăţământul preuniversitar .................................. 40 4.17. Participare în activitatea comisiilor instituite de Preşedinte, Parlament, Guvern .............. 40 4.18. Articole şi cărţi de popularizare a ştiinţei ........................................................................... 40 4.19. Seminare sau alte manifestări organizate pentru utilizatori ............................................... 41 5. Cooperări naţionale şi internaţionale ................................................................................. 43 5.1. Cooperare în cadrul naţional ................................................................................................ 43 5.2. Cooperare internaţională ...................................................................................................... 44 6. Fişa statistică ......................................................................................................................... 46 7. Lista materialelor solicitate pentru evaluare şi acreditare ............................................... 53 7.1. Planul tematic de cercetări pentru perioada luată în studiu ................................................. 53 7.2. Lista elaborărilor realizate în perioada luată în studiu. ....................................................... 54 7.3. Lista lucrărilor apărute în edituri străine ........................................................................... .. 54 7.4. Lista lucrărilor apărute în edituri din ţară ............................................................................ 55 7.5. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate ......................... 56 7.6. Lista capitolelor din monografii apărute în străinătate........................................................ . 59 7.7. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară .................................. 59 7.8. Lista capitolelor din monografii apărute în ţară. ................................................................ 64 7.9. Lista articolelor ştiinţifice publicate în culegeri. ................................................................. 65 3

...... de rase ... 87 7............................................................. Lista capitolelor în manuale ......... Lista subdiviziunilor comune în sfera ştiinţei şi inovării .......................... 90 7. 96 4 .....................................24.................... Lista manifestărilor organizate pentru utilizatori................. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale................. 88 7............ 89 7... 88 7. Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale... 87 7.................... 96 7...............................92 7... Lista brevetelor şi a certificatelor de soi..................Lista recomandărilor metodologice elaborate şi implementate în activitatea autorităţilor publice centrale şi/sau locale.....30........ Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale ca rezumat (1-3 pagini)....... 88 7.23 Lista documentelor de politici elaborate şi aprobate ........................ 92 7.................................... 88 7............... Lista lucrărilor instructiv-metodice ..................22...................................................20....... Editare de reviste ştiinţifice ...................... 91 7. 90 7.............................................7..............................34 Lista stagierilor şi delegaţiilor de care au bineficiat cercetătorii .. Lista filialelor .... publicate integral..................... 89 7...................21......... în activitatea cărora este antrenată organizaţia ................................................... .. know-how .......................... Lista manifestărilor ştiinţifice organizate ....19...... 78 7.......... Lista manualelor .......36......... 68 7........... 95 7................................. .................28..................18............. 93 7... 80 7... Lista studiilor.............17.................... Lista proiectelor prezentate la concursuri internaţionale .............11........................ 90 7....................................................................... 74 7............25...................................................... 90 7......... Lista cărţilor de popularizare a ştiinţei ... Lista articolelor de popularizare a ştiinţei....... Lista tîrgurilor şi a expoziţiilor naţionale şi internaţionale la care a participat organizaţia....37......................... referatelor publicate pe Internet (se indică organizaţia editor)..............13................ În această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în străinătate.16............................. 92 7.................. ......................................................... Lista contractelor de licenţă în baza brevetelor..... 92 7.................. În această listă se includ şi exemplarele semnal apărute în ţară. Lista cererilor de brevetare şi certificare ........ 91 7...... 88 7...12...........31.................................... Lista organismelor ştiinţifice...................35........... Asistenţă şi servicii ştiinţifice prestate........27...........................................................29........................................ Lista certificatelor de depunere în colecţii a suşelor .......32 Lista lucrărilor executate la comanda beneficiarilor de peste hotare ........................... publicate integral..................................................15.........14. Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale........ .....................10..............26......33............. publicate ca rezumat (1-3 pagini).... .... 92 7.. Lista avizelor la proiecte de legi sau de alte acte normative (precizat)...........................

Informaticii şi Economiei” activează în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova. rezultatele atestării personalului. str. formular cu antet şi emblema sa. La facultate în general şi în prezent în cadrul profilului „Matematica Teoretică şi Aplicată” au activat şi activează mai mulţi savanţi cu renume. are ştampilă rotundă. Chişinău. USM. rezultatele evaluării colectivelor de cercetare.a. Începând cu anul 1972. FMI şi în paticular CCŞ „Probleme actuale ale matematicii. fondată de stat. Fiecare catedră a profilului este reprezentată în Consiliul Profesoral de către patru persoane. Ceban David. inclusiv actele normative ale Academiei de Ştiinţe şi Statutul USM. referate ştiinţifice. confirmarea planului de finanţare. Mateevici. membru-corespondent al AŞM. Activitatea de cercetare în domeniul matematicii la USM se realizează începând cu anul 1946. domeniile de cercetare s-au extins. 60. Informaticii şi Economiei” de la Facultatea de Matematică şi Informatică (FMI) a Universităţii de Stat din Moldova (USM). analiză matematică. Au fost fondate şi îşi continuă cu succes cercetările 3 şcoli ştiinţifice: 1 Şcoala de geometrie. alegerea prin concurs a cercetătorilor ştiinţifici. FMI dispune de Consiliu Profesoral (echivalentul Consiluilui Ştiinţific) care coordonează şi activitatea ştiinţifică. membru-corespondent al AŞM) apoi ele au prins rădăcini puternice la USM prin intermediul unor discipoli de vază. USM dispune de Senat unde sunt aleşi şi reprezentaţi ai profilului. în baza Facultăţii de Fizică şi Matematică. Şcoala de ecuţii diferenţiale – fondator Sibirschi Constantin. numirea în post a personalului de conducere. Şubă Alexandru. cu forma organizatorico – juridică . USM este persoană juridică. Glavan Vasile. dările de seamă ştiinţifice şi financiare. Lozovanu Dumitru. membrucorespondent al AŞ Pedagogice a URSS). ale altor acte normative. În ce priveşte şcolile ştiinţifice de algebră (fondator Andrunachievici Vladimir. finanţată din bugetul de stat. conducerea facultăţii este reprezentată prin decan. alte simboluri şi atribute. topologie şi matematică aplicată – fondator Soltan Petru. Date generale Cercetarea ştiinţifică pe profilul „Matematica Teoretică şi Aplicată” se efectuază în cadrul Centrului de cercetări ştiinţifice (CCŞ) „Probleme actuale ale matematicii. 5 . Printre chestiunile examinate sunt: organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante. Sediul USM: mun. Anual s-au desfăşurat nu mai puţin de 5 şedinţe ale consiliului. de ecuaţii diferenţiale (fondator Sibirschi Constantin. Perjan Andrei ş. academician al AŞM) şi de analiză funcţională şi metode aproximative (fondator Gohberg Izrael. formând câteva direcţii principale promovate de colective de cercetători: algebră.1. Consiliul Profesoral constă din 30 persoane. academician al AŞM. prodecani şi secretarul ştiinţific ceea ce nu depăşeşte o treime din numărul membrilor acestuia. de tipul instituţie de învăţămînt superior şi structuri ale ei în sfera ştiinţei şi inovării. Zolotarevschii Vladimir. cum sunt doctorii habilitaţi Ciocanu Gheorghe. Şcerbakov Boris. are patrimoniu şi balanţă distinctă. a Facultăţii de Matematică şi Cibernetică.instituţie publică. MD-2009. odată cu fondarea. pregătirea cadrelor de înaltă calificare. Iniţial investigaţiile s-au concentrat. 2 3 Şcoala de geometrie discretă şi cristalografie matematică – fondator Zamorzaev Alexandru. tratatelor internaţionale la care Republica Moldova a aderat. Perioada de activitate a USM este nelimitată. metodica predării matematicii. cont de decontare în lei moldoveneşti şi valută a altor ţări. Neaga Vasile. confirmarea planurilor de cercetare. academician al AŞM). odată cu fondarea facultăţii. academician al AŞM. USM este organizaţie de profil din sfera ştiinţei şi inovării. Krupnik Naum. de teorie a cvasigrupurilor (fondator Belousov Valentin. geometrie şi topologie.

Quasigrupuri cu identităţi minimale. care servesc drept generalizare a structurilor clasice cum ar fi: grafurile. geometrie discretă şi cristalografie matematică. problemele actuale ale matematicii aplicate. Matematică aplicată. Extinderea metodelor dinamicii topologice şi simbolice. 4.1. Informaticii şi Economiei”.1. analitice şi numerice în probleme de modelare matematică. Studiul singularităţilor. naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă. analiză matematică. Analiză matematică şi ecuaţii diferenţiale. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare 2. 5. problemelor neliniare singular perturbate şi de evoluţie din domeniul modelărilor matematice şi controlului optimal. Cercetarea problemelor de optimizare pe structuri discrete reprezentate prin simplexul de relaţii multi-are. hipergrafurile. ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice. Studierea şi stabilirea unor relaţii intre două direcţii de cercetare ale algebrei moderne: teoria radicalilor în module şi teoria claselor naturale de module. Activitatea ştiinţifică pe profilul „Matematică teoretică şi aplicată” se încadrează în Direcţia strategică 16. 2. modelarea matematică şi optimizarea.2. Informatică şi optimizare discretă.2.1. din teoria suprafeţelor Riemaniene pentru extinderea teoriei simetriei şi vice versa. incluziunilor. Probleme de clasificare şi de structură a buclelor medii Bol. analizei funcţionale şi metodelor stocastice asupra studierii dinamicii multivoce. 6. şi un centru de cercetări ştiinţifice (CCŞ) „Probleme actuale ale matematicii. Cercetările ştiinţifice pe profilul „Matematică teoretică şi aplicată” s-au desfăşurat pe parcursul anilor 2006-2010 la primele patru catedre şi în cadrul laboratorului de cercetări ştiinţifice (LCŞ) „Structuri matematice fundamentale”. control optimal şi sisteme dinamice. perturbărilor singulare şi comportării soluţiilor problemelor singular perturbate de tip hiperbolic-parabolic şi ale inegalităţilor variaţionale de evoluţie. izotope grupurilor abeliene. Valorificarea unor noi metode geometrice. Limbi străine aplicate. Cercetări teoretice în domeniul procedurilor simbolice. Informatică aplicată. Generalizarea unor probleme de control optimal discret pe sisteme dinamice aleatoare sau deterministe.1. din teoria grupurilor hiperbolice. cimplexele simpliceale etc. Capacitatea instituţională şi resursele 2. Studierea metodelor ce ţin de formarea selecţiei eficiente şi culegerea corectă a datelor în cazul studierii problemelor cu caracter social. având ca prioritate „Asigurarea unui suport matematic soluţionării problemelor complexe ale ţării”. 2. elaborarea şi argumentarea teoretică a unor algoritmi de complexitate 6 . Tehnologii de programare. din teoria varietăţilor de dimensiuni mici. algebrice şi topologice din teoria grupurilor. Obiectivele cercetării: 1. Structura instituţională Facultatea de Matematică şi Informatică al Universităţii de Stat din Moldova include în sine 7 catedre şi un centru de cercetări ştiinţifice: Algebră şi geometrie.08: Valorificarea resurselor umane. Direcţiile principale de cercetare Direcţiile principale ale cercetărilor ştiinţifice referitoare profilului „Matematică teoretică şi aplicată” sunt: cercetări fundamentale în algebra contemporană. 3. Elaborarea şi implementarea metodelor eficiente de prelucrare a datelor statistice pentru soluţionarea problemelor cu caracter socio-economic.

411.411. teoria inelelor şi a grupurilor topologice. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice: Au fost obţinute estimări ale nilpotenţei algebrelor de matrice. Au fost stabilite relaţii între torsiunile categoriei modulelor şi clasele naturale ale acestei categorii.ş. F. Au fost stabiliţi invarianţi si proprietăţi duale de structură in buclele medii Bol si in buclele Bol la stânga corespunzătoare. precum şi în jocurile informaţional extinse. Sârbu.m. Termenul de realizare a proiectului a fost (2006-2010).f.Zamorzaeva.h. P. teoria algebrelor asociative. d.f.ş. d. Popa. Au fost descrise grupurile abeliene local compacte cu anumite proprietăţi: compact generate ce nu admit extinderi esenţiale proprii.ş. 2.Topală. d. D. Caşu.m.Varzari.f.f.f. Caracterizarea quasigrupurilor cu identităţi minimale.f.V. Au fost demonstrate proprietăţi esenţiale ale unor clase de module şi ale preradicalilor asociaţi.m. 06.Larionov.h.f.ş. A. 7 . respectiv.028F. grupurile abeliene local compacte fără torsiune divizibile t-complementate şi cele cărora functorii asociaţi le pun în corespondenţă grupuri fără torsiune.ş. Pareto) în jocurile diadice în strategii mixte.ş.Palistrant. A. d.m. Masteranzi: I. Studiul unor probleme ce ţin de structura grupurilor abeliene local compacte cu diferite restricții asupra inelului de endomorfisme continue şi.m.polinomială pentru rezolvarea lor.ş. izotope grupurilor abeliene.Damian. E. teoria modulelor şi a categoriilor. Nash.ş.ş. la predarea unor cursuri opţionale şi pe baza lor pot fi formulate teme de teze de licenţă şi de master.m. asupra subgrupurilor închise ale grupurilor în cauză. Proiectele instituţionale de cercetare 06.027F. A.Lungu Executorii proiectului: d. pot fi aplicate în domeniile adiacente. Doctoranzi: N.Zabolotnîi. etc. Obiectivele generale ale proiectului: Stabilirea unor relaţii intre două direcţii de cercetare ale algebrei moderne: teoria radicalilor (torsiunilor) în module şi teoria mai recentă a claselor naturale de module.m. Stabilirea proprietăţilor.ş.a.f.3.Ceban. Impactul ştiinţific. Gh. teoria quasigrupurilor. economic şi social: Au fost obţinute rezultate noi ce poartă un caracter teoretic şi pot fi utilizate în cercetările ştiinţifice efectuale în domeniile: teoria inelelor.Prisacari. Cercetarea problemelor de clasificare şi de structură a buclelor medii Bol. d. „Grupuri cristalografice generalizate: metode şi aplicaţii pe varietăţi”. condiţiilor de existenţă şi algoritmii de aflare a diferitor mulţimi de echilibre (Stackelberg.h.1. „Aspecte structurale ale sistemelor algebrice discrete şi topologice” Termenul executării: 2006-2010 Conducătorul proiectului: d. Au fost caracterizate pi-quasigrupurile izotope grupurilor abeliene. d. combinatorică ş. Rezultatele au fost publicate în reviste de specialitate. Ciocanu Executorii proiectului: d.m.h. A.f. Termenul executării: 2006-2010 Conducătorul proiectului: d. A.f.m. I. Studiul categoriei modulelor local compacte şi a functorilor de bază ai lor.m.

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice: Au fost studiate şi analizate: grupurile spaţiale de simetrie magnetică. V. d.f. structura generală.f.h. vizualizarea pe calculator a unui spectru destul de larg al grupurilor discrete inclusiv de simetrii generalizate.ş. Perjan.411. V.ş. d.m. A fost elaborată teoria generală a grupurilor pseudominore de Wp − simetrie şi Wq − simetrie (criterii. la predarea unor cursuri opţionale şi pe baza lor pot fi formulate teme de teze de licenţă şi de master. economic şi social: Au fost obţinute rezultate fundamentale noi în teoria grupurilor de simetrii generalizate.m. 06.029F. Guţu. La realizarea acestui proiect s-a lucrat 5 ani (2006-2010).m. G531 şi G642 .Branişte. Impactul ştiinţific.h.f.Doctoranzi: M. Obiectivele generale ale proiectului: Explorarea diferitor generalizări ale grupurilor cristalografice cu scopul de a construi şi a studia noi categorii de grupuri discrete inclusiv n − dimensionale.ş. N. Glavan. în teoria varietăţilor hiperbolice şi în teoria descompunerilor. menţinerea potenţialului ştiinţific acumulat şi a colectivului de creaţie ca lider regional în domeniul geometriei discrete şi a cristalografiei matematice. 3/4 şi 3/5. Pentru spaţiile hiperbolice a fost elaborată metoda faţetării fictive a stereoedrului. pot fi aplicate în domeniile adiacente.f. grupurile multidimensionale de simetrie de categoriile G63 .m. În baza analizei comparative a 3 metode: secţionarea orbifoldului. studiul comportării soluţiilor problemelor singular perturbate de tip hiperbolic-parabolic şi ale inegalităţilor variaţionale de evoluţie. Obiectivele generale ale proiectului: Obţinerea reprezentărilor integrale şi asimptotice ale soluţiilor singulare ale ecuaţiilor eliptice şi parabolice model în vecinătatea frontierei. A. Impactul ştiinţific. crearea algoritmilor noi şi realizarea lor la calculator. A fost cercetată şi analizată cu ajutorul calculatorului structura grupurilor de tipul m ×k : m şi ale grupurilor 3/2. grupurile minore. Rezultatele au fost publicate în reviste de specialitate. economic şi social: 8 . cît şi ilustrarea eficientă a lor pe diferite dispozitive grafice. Rusu. La realizarea acestui proiect s-a lucrat 5 ani (2006-2010). simbolurile DelanyDress au fost elaborate recomandări asupra eficienţei aplicării lor la deducerea descompunerilor.h. studierea proprietăţii de filare şi a mulţimilor limită pentru unele clase de sisteme iterate de funcţii.ş. unele proprietăţi specifice. simbolul de adiacenţă. semiminore şi pseudominore ale P − simetriilor cristalografice ciclice pentru unele categorii de grupuri generatoare. Jităraşu Executorii proiectului: d. „Singularităţi. perturbări singulare şi comportări asimptotice ale soluţiilor ecuaţiilor diferenţiale” Termenul executării: 2006-2010 Conducătorul proiectului: d. Doctoranzi: G. metode de deducere). care permit atît obţinerea unor rezultate originale. studierea dinamicii haotice a iteraţiilor unor clase de funcţii pe spaţii de dimensiuni mici.

studierea cărora cu ajutorul instrumentariului clasic nu este posibilă sau destul de complicată.ş. Prin definirea acestui obiect şi studierea proprietăţilor acestuia au fost puse bazele unei direcţii noi de cercetare care prezintă interes prin faptul că sunt create premizele pentru obţinerea unor generalizări ale rezultatelor importante ce ţin de teoria grafurilor şi a hipergrafurilor. academician AŞM Executorii proiectului: d.h.f. pe baza lor pot fi formulate teme de teze de licenţă şi de master.m. pe baza lor pot fi formulate teme de teze de licenţă şi de master.ş.f. Pentru soluţionarea problemelor aplicative un rol important îl joacă rezultatele teoretice ce ţin de studierea numărului ciclomatic al unui complex de relaţii multi-are. Băţ. B. aplicabile la soluţionarea problemelor practice.m. Hâncu. Cataranciuc.m. caracteristice problemelor cu caracter economic. economic şi social: A fost soluţionată problema calculării medianei într-un spaţiu metric finit cu puncte ponderate fără utilizarea metricii acestuia. Se propune un algoritm eficient de calculare a medianei unui complex omogen de coburi abstracte. 9 . Rezultatele au fost publicate în reviste de specialitate. Soltan. în descrierea comportării soluţiilor singular perturbate şi în studierea dinamicii haotice. automorfismelor netriviale cu elemente fixe etc. Cercetările au fost axate în jurul complexelor generalizate de relaţii. Poştaru. Obiectivele generale ale proiectului: Obiectul de studiu îl constituie complexul de relaţii multi-are. 06. Impactul ştiinţific. S.Au fost obţinute rezultate fundamentale noi în teoria ecuaţiilor eliptice şi parabolice. topologiei combinatorice.030F. care la rândul său vor contribui la soluţionarea problemelor cu caracter practic.ş.m. A fost stabilită comportarea asimptotică a soluţiilor problemei singular perturbate de tip hiperbolic-parabolic în cazul. P. E.f. Prodan. d. complexelor simplicial abstracte. topologiei combinatorice.O. pot fi aplicate la predarea unor cursuri opţionale. complexelor simplicial abstracte.ş. Rezultatele pot fi utilizate la soluţionarea problemelor de amplasare. adică a complexelor infinite şi care pot conţine bucle. Cataranciuc.ş. A.ş. N. Au fost stabilite proprietatea de filare a pseudo-traiectoriilor şi structura mulţimilor-limită pentru unele tipuri de sisteme dinamice generalizate.411.f. sisteme afine de funcţii iterate şi cu elemente de condensaţie. a omologiilor complexului. d. pot fi aplicate în domeniile adiacente.f. A. d. super. d.m. Creţu La realizarea acestui proiect s-a lucrat 5 ani (2006-2010). lect.Rezultatele au fost publicate în reviste de specialitate.f. lect. la elaborarea şi predarea unor cursuri opţionale. Grigoriu. determinate de sisteme dinamice cu discontinuităţi. ce generalizează rezultatele clasice din domeniul teoriei grafurilor. I. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice: Au fost obţinute formule de reprezentări integrale şi asimptotice ale soluţiilor singulare ale ecuaţiilor eliptice în vecinătatea subvarietăţilor de dimensiuni arbitrare ale frontierei. extensiuni liniare. lect. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice: În cadrul proiectului ” Complexe de relaţii multi-are şi aplicaţii” a fost fundamentată baza teoretică a unei noi direcţii ştiinţifice de cercetare ce ţine de domeniul matematicii discrete. care a condus la obţinerea unor rezultate. „Complexe de relaţii multi-are şi aplicaţii” Termenul executării: 2006-2010 Conducătorul proiectului: d. Topală. precum şi de obţinerea unor metode noi. Cercetările au fost axate în jurul studierii complexului de relaţii multi-are.m. N. când problema neperturbată este guvernată de puterile unui oprerator pozitiv definit.

Complexul studiat reprezintă o generalizare a complezului studiat anterior (complex finit şi fără bucle). Toate rezultatele obţinute au fost expuse în cadrul şedinţelor seminarului ştiinţific al catedrei Infomatică şi Optimizare Discretă. la diferite întruniri ştiinţifice din ţară şi peste hotare. analoage metodelor clasice din domeniul topologiei combinatorice. Sunt obţinute deja un şir de rezultate ce ţin de studierea proprietăţilor complexului de relaţii multi-are. Rezultatele preconizate vor permite elaborarea metodelor noi de soluţionare a problemelor practice. Rezultatele obţinute pentru complexul generalizat de relaţii multi-are sunt: 1) descrierea grupurilor de omologii şi coomologii a complexului de relaţii multi-are peste un grup aditiv şi comutativ. 3) a fost descris principiul dualităţii a grupurilor de omologii directe şi coomologii pentru varietăţile multidimensionale abstracte orientabile şi fără borduri. care se află acum în proces de consolidare sub forma unei teorii bine fundamentate. în mare măsură. Rezultatele preconizate au fost determinate de caracterul teoretico-aplicativ al domeniului nou de cercetare. care poate fi considerat drept o completare substanţială a teoriei hipergrafurilor. Important şi original este aplicarea relaţiilor multi-are a unei mulţimi de obiecte în construirea omologiilor. au fost publicate mai multe articole ştiinţifice. 4) au fost construite construite omologiile diluate şi a fost descris procedeul lui Hopf de determinare a urmei constantei a automorfizmelor în grupul de lanţuri. 10 . Metodele utilizate pentru aceste construcţii. 2) a fost obţinută a relaţia dintre caracteristica Euler a complexului şi rangurile grupurilor de omologii. La efectuarea investigaţiilor ştiinţifice s-au folosit metode de cercetare. teoriei grafurilor şi teoriei convexităţii. au fost indicate unele posibile aspecte aplicative.Au fost construite grupurile de omologii şi coomologii ale unui complex infinit de relaţii multi-are Kⁿ cu repetari de elemente (bucle) peste un grup comutativ. Deasemenea. sunt analoage cu cele clasice.

A fost asimp-totice ale soluţiilor studiată problema Cauchy singular perturbată liniară în spaţii Hilbert. Ciocanu 2006-2010 Dr. Au fost analizate incidenţele “nff” – “nu faţă în faţă” pe poliedre hiperbolice ce conduc la varietăţi complete. 06. Nicolae Jitaraşu . 2006-2010 Dr. evidenţiindu-se grupurile punctuale de transformări geometrice.411. cercetate proprietăţi ale buclelor Bol discrete şi topologice ce sunt invariante la izotopia buclelor şi au fost descrise grupurile abeliene local compacte care sunt extinderi esenţiale ale subgrupurilor închise proprii. Gh. A fost studiată dinamica haotică a iteraţiilor funcţiilor Mobius inclusiv prin utilizarea teoriei filării.411029F Singularităţi. Au fost stabilite condiţii de existenţă a stratului limită. Au fost comparate simbolul de adiacenţă cu simbolul Delaney-Dress pentru aceleaşi clase de descompuneri.027F Aspecte structurale ale Au fost obţinute rezultate structurale despre nilpotenţa algebrelor cu sistemelor algebrice funcţie de creştere polinomială. A fost realizat la calculator un algoritm de generare directă a unui grup finit. hab. Grupurile liniare tridimensionale simorfe de P − simetrii pentru rozete au fost aplicate la descrierea grupurilor ndimensionale de simetrie. a funcţiilor de strat limită şi de comportare a soluţiilor cu ε→0. hab.028F Grupuri cristalografice Au fost deduse grupuri de tipuri diferite ale unor P −simetrii generalizate: metode şi concrete din grupuri discrete bidimensionale şi a fost analizată aplicaţii pe varietăţi structura generală a lor. hab. perturbări Au fost obţinute reprezentări integrale ale soluţiilor singulare în sin-gulare şi comportări vecinătatea componentelor de mici dimensiuni ale frontierei.411.2006 Codul (cifrul) proiectului Denumirea proiectului Rezultatele obţinute în 2006 Termenul executării Proiectului Conducătorul Proiectului 06. Alexandru Lungu 2006-2010 Dr. ecuaţiilor diferenţiale cît şi problema lui Dirichlet neliniară singular perturbată de tip hiperbolic-hiperbolic şi hiperbolic-parabolic de ordinul doi. 06.

06.411.030F Complexe de relaţii Au fost studiate unele proprietăţi noi ale complexului de relaţii multiare şi aplicaţii multiare şi a varietăţilor discrete multidimensionale ca un caz particular al complexului. Au fost elaborate metode de clasificare a varietăţilor abstracte. A fost dedusă formula elementului fix.

2006-2010

Acad. Petru Soltan

2007
Codul (cifrul) proiectului Denumirea proiectului Rezultatele obţinute în 2007 Termenul executării Proiectului Conducătorul proiectului

06.411.027F

Aspecte structurale ale A fost cercetată corelaţia dintre rangul special finit al sistemelor algebrice discrete şi algebrei şi rangul special finit al subalgebrelor comutative. topologice Pentru algebrele nilpotente au fost indicate estimaţii referitor la dimensiunea ei în dependenţă de rangul special finit şi indicele de nilpotenţă, unele aplicaţii ale rangului special finit în teoria structurală a algebrei local finit dimensionale. A fost studiată proprietatea de diasociativitate în buclele medii Bol şi în buclele cu elasticitate universală. Au fost construite exemple noi de bucle medii Bol şi bucle cu elasticitate universală, demonstrate proprietăţi ale asociatorilor în buclele cu elasticitate universală. Au fost studiate şi descrise grupurile abeliene local compacte, orice subgrup propriu şi închis al cărora este superfluu.

2006-2010

dr. hab. Gh. Ciocanu

12

06.411.028F

Grupuri cristalografice generalizate: metode şi aplicaţii pe varietăţi

06.411029F

Singularităţi, perturbări singulare şi comportări asimptotice ale soluţiilor ecuaţiilor diferenţiale

06.411.030F

Complexe de relaţii multiare şi aplicaţii

Au fost construite şi analizate comparativ structurile concrete ale aplicaţiilor cvasiomomorfe de dreapta şi de stânga simple şi, respectiv, generalizate ale unor grupuri concrete şi au fost elucidate posibilităţile de folosire a acestor aplicaţii în teoria simetriilor generalizate. Unele categorii de grupuri n-dimensionale de simetrie au fost descrise în general cu ajutorul grupurilor liniare hemisimorfe de P -simetrii pentru rozete. Au fost deduse şi analizate sub aspect topologic şi al teoriei grupurilor unele descompuneri anormale ale spaţiului hiperbolic H 3 şi rezultatele obţinute au fost generalizate pentru dimensiuni mai mari ale spaţiului. Au fost deduse unele clase de descompuneri bidimensionale prin metoda simbolului de adiacenţă generalizat şi prin metoda Delaney-Dress. A fost cercetată la calculator structura algebrică şi proprietăţile generale ale grupurilor punctuale cristalografice direct generate. Au fost studiate relaţiile dintre soluţiile generalizate, singulare şi singular regularizate ale problemelor eliptice la limită. A fost studiată problema Cauchy şi problema Dirichlet singular perturbate pentru sisteme neliniare de ordinul întîi cu neliniarităţi lipschitziene. A fost studiată dinamica iteraţiilor unor clase de funcţii olomorfe pe sfera Reimann, pe mulţimi hiperbolice. Au fost calculate grupurile de omologii şi analizate buclele n-dimensionale. Au fost calculate mediana pentru scheletul l-dimensional a G-complexului de relaţii multiare şi a fost elaborat algoritmul respectiv. Au fost stabilite condiţiile de existenţă a conturului Euler în cazul torului n-dimensional. A fost elaborat un model de dispozitiv de transmitere eficientă a informaţiei.

2006-2010

dr. hab. Alexandru Lungu

2006-2010

dr. hab. Nicolae Jitaraşu

2006-2010

Acad. Petru Soltan

2008
13

Codul (cifrul) proiectului 06.411.027F

Denumirea proiectului

Rezultatele obţinute în 2008

Termenul executării Proiectului 2006-2010

Conducătorul proiectului dr. hab. Gh. Ciocanu

06.411.028F

06.411029F

06.411.030F

Aspecte structurale ale Au fi studiate condiţiile de finitudine pentru algebre finit sistemelor algebrice discrete şi determinate, grupurile abeliene local compacte fără acoperire topologice proprie minimală şi au fost cercetate probleme structurale ale buclelor Bol şi probleme de existenţă a complemenţilor în latice de topologii. Grupuri cristalografice Au fost generalize cu P −simetria grupurile de simetrie ale generalizate: metode şi aplicaţii rozetelor, analizată structura grupurilor minore, simiminore şi pe varietăţi pseudominore deduse. Grupurile liniare asimorfe de P − simetrii de rozete au fost sistematizate şi aplicate la descrierea grupurilor ndimensionale de anumite categorii. Au fost construite şi descrise noi descompuneri a acoperirii universale în baza simetriilor subvarietăţilor. Au fost analizate diferite metode de studiere a descompunerilor k-izoedrice pentru suprafeţe de gen 2. Analiza posibilităţii folosirii calculatorului la cercetarea grupurilor izomorfe cu grupul generat direct, cercetarea structurii şi a proprietăţilor generale ale grupurilor de simetrie caracterizate de 2 axe de rotaţii ce formează un unghi ascuţit. Singularităţi, perturbări Au fost obţinute criterii de filare pentru sisteme de ecuaţii singulare şi comportări diferenţiale cu impulsuri stocastice pe plan, reprezentări integrale asimptotice ale soluţiilor ale soluţiilor ecuaţiilor liniare parabolice, generate de distribuţii cu ecuaţiilor diferenţiale suportul pe varietăţi de diferite dimensiuni. Au fost evaluate soluţiile problemei Cauchy singular perturbate, convergenţa lor către soluţiile problemei neperturbate. Complexe de relaţii multiare şi Au fost stabilite unele proprietăţi speciale ale complexelor celulare aplicaţii şi aplicarea lor la soluţionarea problemei automorfismului. A fost soluţionată problema medianei în cazul unor structuri discrete speciale fără utilizarea metricii spaţiului. Au fost stabilite strategiile optime în cazul unor jocuri definite pe complexele de relaţii multiare.

2006-2010

dr. hab. Alexandru Lungu

2006-2010

dr. hab. Nicolae Jitaraşu

2006-2010

Acad. Petru Soltan

2009
Codul (cifrul)

Denumirea proiectului

Rezultatele obţinute în 2009

Termenul

Conducătorul

14

027F 06. Au fost studiate buclele cu elasticitate universală şi conexiuni ale lor cu buclele medii Bol. Gh. a fost găsit un sistem unic de coordonate în care au fost descrise grupurile 3/2. Ciocanu 2006-2010 reconstrucţia metrică schimbă geometria corpurilor şi incidenţele pe hiperfeţe. hab.411. hab. Grupuri cristalografice Au fost deduse grupuri minore. A fost elaborată o metodă geometrică de obţinere a descompunerilor k-izoedrice în baza metodei secţionării orbifoldului. 15 .411.028F Aspecte structurale ale Limbajul matricelor a fost aplicat la cercetarea algebrelor nil finit sistemelor algebrice discrete determinate. semiminore şi pseudominore ale generalizate: metode şi unor P − simetrii din unele grupuri discrete bidimensionale şi au fost generalizate cu P − simetriile de birozete grupurile de aplicaţii pe varietăţi categoria G10 . Au fost descrise unele clase de grupuri abeliene şi topologice local compacte complementate. A fost elaborată o concepţie de determinare la dr. aplicîndu-le la descrierea structurii generale a grupurilor de categoriile G5310 şi G420 . 3/4. fiind evidenţiate proprietaţi ale preradicalilor asociaţi functorului Hom şi relaţiile dintre ei. A fost cercetat functorul principal covariant Hom din punct de vedere al teoriei radicalilor în module. 3/5.proiectului executării Proiectului proiectului 06. Alexandru Lungu calculator a simetriei de rotaţie a unui sistem finit bidimensional de puncte. A fost cercetată posibilitatea reconstrucţiilor metrice pe subvarietăţi total geodezice ale unor varietăţi hiperbolice de dimensiune 3 şi 4 cu anumite proprietăţi geometrice şi au fost constuite exemple cînd 2006-2010 dr.

grupurile abeliene local compacte în care grupurile de omomorfisme continue sunt libere de torsiune. 2006-2010 dr. Nicolae Jitaraşu 06. Termenul executării proiectului Conducătorul proiectului 2006-2010 dr. Au fost analizate şi determinate condiţiile de controlabilitate nulă a sistemelor parabolice liniare la limită singulară a sistemelor hiperbolice.030F Complexe de relaţii multiare şi A fost definit un complex cubic abstract n-dimensional ca un aplicaţii caz particular al complexului de relaţii multi-are. Petru Soltan 2010 Codul (cifrul) proiectului 06. Au fost studiate condiţiile de existenţă a proprietăţii de filare şi comportament asimptotic al traiectoriilor şi pseudotraiectoriilor sistemelor dinamice guvernate de semigrupuri abeliene. hab. Ciocanu 16 .411029F Singularităţi. perturbări singulare şi comportări asimptotice ale soluţiilor ecuaţiilor diferenţiale Au fost stabilite condiţiile de existenţă a limitelor singulare ale soluţiilor problemelor singular perturbate şi inegalităţilor variaţionale liniare. A fost elaborată o metodă de calculare a medianei unui complex paralelipipedic.027F Denumirea proiectului Aspecte structurale ale sistemelor algebrice discrete şi topologice Rezultatele obţinute în 2010 Au fost studiate algebrele nil finit determinate. Gh. clase de module definite de functorul Hom contravariant. determinate paratopiile sistemelor ortogonale de quasigrupuri ternare si identităţi corespunzătoare lor. A fost elaborat algoritmul de calculare a medianei unui complex cubic abstract n-dimensional.411.06. Au fost deduse criterii de coincidenţă a unor preradicali definiţi de functorul Hom contravariant.411. hab. Au fost găsite formule de comportare asimptotică a soluţiilor ecuaţiilor parabolice de ordinul doi în vecinătatea unor componente de mici dimensiuni ale frontierei şi de comportare asimptotică când t → ∞. 2006-2010 Acad. şi au fost calculate grupurile de omologii ale acestuia.

411. Au fost studiate sisteme dinamice generate de aplicaţii liniare în spaţii multidimensionale şi au fost determinate condiţii suficiente pentru proprietatea de filare a pseudo-traiectoriilor şi de comportare haotică a traiectoriilor.411029F Singularităţi. Au fost descrise într-o schemă unică rezultatele cercetărilor la calculator a grupurilor din seria m ×k : m şi a grupurilor de rotaţii ale poliedrelor regulate.028F Grupuri cristalografice generalizate: metode şi aplicaţii pe varietăţi Au fost enumerate într-o simbolică unică toate P − simet-riile de birozete şi au fost analizate aplicările lor la descrierea grupurilor n − dimensionale de anumite categorii. reprezentări asimptotice ale soluţiilor singulare ale problemei parabolice Sobolev model în vecinătatea frontierei şi a datelor iniţiale pentru ecuaţii de ordinul doi. Au fost elaborate recomandări asupra eficienţei aplicării a 3 metode conceptual diferite la deducerea descompunerilor.411. generalizarea dispozitivului Postumus pentru transmiterea şi recepţionarea informaţiei. 2006-2010 dr.06. hab. hab. Au fost aplicate reconstrucţiile pe subvarietăţi la obţinerea descompu-nerilor în dimensiunea 4. Nicolae Jitaraşu 06.030F Complexe de relaţii multiare şi aplicaţii 2006-2010 Acad. Au fost stabilite teoreme de existenţă a limitelor singulare ale soluţiilor problemelor semiliniare singular perturbate de tip hiperbolic-parabolic în cazul când problema neperturbată este guvernată de puteri fracţionare ale unui operator pozitiv definit. Au fost obţinute reprezentările ecuaţiilor diferenţiale. A fost elaborată teoria generală a grupurilor pseudominore de Wp − simetrie şi Wq − simetrie (unele proprietăţi. perturbări singulare şi comportări asimptotice ale soluţiilor ecuaţiilor diferenţiale 2006-2010 dr. Alexandru Lungu 06. Pornind de la complexul de relaţii multi-are a fost definit complexul de cuburi abstracte n-dimensionale pentru care au fost propuse metode eficiente de soluţionare a problemelor aplicative: calcularea medianei. Petru Soltan 17 . metode de deducere).

18 .

Guţu. A fost studiat cazul când ecuaţiile sunt definite pe un contur închis din planul complex.Jităraşu.ş. Universitatea Tehnică a Moldovei.2008 Conducătorul proiectului: d.Hincu.h. Obiectul principal de studiu l-au constituit EI singulare.f.h.Sirbu.m.f. S-a obţinut fundamentarea teoretică a acestor algoritmi în diferite spaţii funcţionale.410.Rîbacova.f. utilizând în calitate de aparat matematic EI.Perjan. S-au elaborat algoritmi eficienţi de rezolvare numerică a ecuaţiilor obţinute. referitoare la modulele: a) Algoritmi şi Programare paralela.ş.2. cât şi de elaborarea şi fundamentarea teoretică a unor algoritmi aproximativi pentru rezolvarea lor.f.Damian. d. întreprinderi şi firme de stat sau private.f. d. A. d. Matematicii Aplicate şi al Informaticii. Beneficiari: Catedrele de specialitate de la Universitatea de Stat din Moldova.m.m. Analiza si extinderea (modernizarea) cursurilor existente la FMI. economic şi social: Rezultatele ştiinţifice obţinute poartă un caracter teoretic sau aplicativ şi pot fi utilizate în cercetările ştiinţifice efectuale în diverse domenii de cercetare.ş. „Cercetări şi studii avansate în matematică şi informatică” din cadrul Programului de stat Integrarea ştiinţei şi învăţământului superior. electrodinamică şi aerodinamică. direcţia strategică 01: Edificarea statului de drept si punerea in valoare a patrimoniului cultural si istoric al Moldovei in contextul integrarii europene. d. A.h. A. Elaborarea programelor de invatamant la modulele „Algoritmi şi Programare paralela” si „Sisteme de operare” pentru Ciclul II Masterat. oferind pentru ele modele matematice pentru simularea proceselor.m. Obiectivele generale ale proiectului: Cercetări teoretice în domeniul Matematicii Teoretice. P.f.ş.Verlan. teoriilor sau experienţelor. b) Sisteme de operare.m. electrostatică.f. D. doctoranzi. Ciocanu Executorii proiectului: d.ş. EI singulare ce conţin concomitent şi conjugata funcţiei necunoscute şi translaţia Carleman. EI slab singulare.m. Gh.m. V. ce ţin cont de comportarea calitativă a soluţiilor acestora.Cataranciuc.h. d. S.ş.m.Tkacenco. d.1.ş.ş. F. Impactul socio-economic este determinat de multitudinea de probleme cu caracter economic în procesul de soluţionare a cărora tot mai des se recurge la diverse metode ale matematicii de calcul. Algoritmii elaboraţi în proiect au fost implementaţi la .Capcelea. d.f.m.m..m. d.m. precum şi ministerele de resort.f. grupurile de cercetare de la Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM. specialişti în informatică.h.4.m.G.ş.f. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice: Cercetările ştiinţifice în cadrul proiectului au fost efectuate în domeniul Matematicii Teoretice şi Aplicate şi în domeniul Informaticii. d.01.h. EI singulare ce conţin conjugata funcţiei necunoscute. Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău).Lozovanu. d. Academia de Studii Economice din Moldova. Au fost obţinute următoarele rezultate de bază: Au fost efectuate cercetări ce ţin atât de modelarea matematică a unor procese prin intermediul ecuaţiilor integrale (EI).f.m.04PA. instituţii ale AŞM. I.Lungu. La realizarea acestui proiect s-a lucrat 2 ani. B.ş. Proiecte din cadrul programelor de stat 07.ş. d. Termenul executării: 2007. A.f. N.ş.Prepeliţa. d.f.f.ş.ş. implementarea realizărilor ştiinţifice actuale din aceste domenii şi a rezultatelor cercetării în cadrul proiectului dat în învăţământul superior.m.f.h.ş. V. masteranzi.Patiuc.ş. d.m. T. Impactul ştiinţific. d. Rezultatele obţinute permit studiul modelelor matematice ale unor procese din teoria elasticităţii.f.

ş. S. academician AŞM Executorii proiectului: d.f.h. 06411. A. d.m.f.h. d.f. I. A. (S-a făcut analiza unor masive voluminoase de date statistice cu caracter determinist sau stochastic ce se examinează după un ansamblu de caracteristici precum şi elaborarea unor metode matematice şi algoritmi de clasificare). Lozan. testaţi pe un şir de exemple şi recomandaţi pentru utilizare în practică. F.f. 06.411. „Comportări asimptotice şi control în sisteme de evoluţie guvernate de ecuaţii diferenţiale” Termenul executării: 2010-2011 Conducătorul proiectului: d.f. şi aplicarea ulterioară la soluţionarea problemelor cu caracter socio-economic. algoritmi de clasificare supervizată şi nesupervizată a datelor cu caracter determinist şi probabilist (mulţimi fussy) metode de planificarea experimentului ş. d. La moment. de exemplu.m.ş. V. Guţu. d.h.ş.calculator. V.f. au fost analizate metode şi algoritmi cunoscuţi de analiză a datelor multidimensionale: metode de analiză factorială.f. Obiectivele generale ale proiectului: Studierea proprietăţilor unor clase speciale de structuri matematice discrete constituie esenţa de bază a cercetărilor din domeniul optimizării discrete. B) Aplicarea metodelor de analiză a datelor multidimensionale pentru soluţionarea problemelor socio-economice. Ceban. Poştaru.ş. În baza rezultatelor numerice obţinute s-a făcut interpretarea grafică şi simularea proceselor studiate. d. Probleme studiate: 1) divizarea poliedrelor multidimensionale în părţi d-convexe.ş.ş. d. În continuare se preconizează de efectuat o analiză comparativă a acestor metode şi algoritmi în funcţie de diverşi parametri.f. Gh. Benderschi. precum şi a unor rezultate legate de analiza statistică a datelor. Musteaţă. Perjan Executorii proiectului: d. Au fost descrise metode noi. A. D. Grecu 20 . (A fost determinată formula de calcul a numărului optim de părţi dconvexe în care se divide un poliedru n-dimensional.ş.ş. Băţ. Doctoranzi: G. rezolvarea problemei pentru fiecare componentă folosind algoritmul respectiv şi combinarea soluţiilor parţiale. d. I. Damian.m. Ciocanu. Strategia de soluţionare a problemelor de ecest gen este de a diviza poliedrele generale în părţi mai simple.h.ş.) 2)metode de clasificare şi analiza datelor cu aplicaţii.m.m. lect.m. „Modele matematice moderne şi aplicarea acestora la soluţionarea problemelor de optimizare discretă cu caracter aplicativ” Termenul executării: 2010-2011 Conducătorul proiectului: d.f. Doctoranzi: C. economic şi social: A fost elaborat un algoritm de complexitate polinomială pentru divizarea unui poliedru într-un număr minim de părţi d-convexe.030F.f.ş.m.ş. Rusu Masteranzi: V. Jitaraşu. Cataranciuc. d.h. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice: Au fost obţinute rezultate ce ţin de soluţionarea onor probleme de optimizare discretă prin intermediul unor metode clasice din domeniul optimizării convexe. combinatoricii. N.f. d.m. Impactul ştiinţific.m. Soltan. Rezultatele de bază se referă la studiarea a două probleme aplicative: A) divizarea poliedrelor multidimensionale în părţi d-convexe. metode de scalare metrică şi nonmetrică.m.h. iar în baza acestora au fost elaboraţi algoritmi de soluţionare pentru o anumită clasă de poliedre cum ar fi. Ţurcanu La realizarea acestui proiect s-a lucrat 1 an (2010). Topală.a.ş.f. O. politopurile convexe.029F.m. P.f. Glavan. super. diverse variante a metodei componentelor principale. Algoritmul a fost testat pe exemple concrete.O.m.m.411.ş.

f. Au fost stabilite teoreme de existenţă a limitelor singulare pentru soluţiile problemei Cauchy singular perturbată de tip hiperbolic-parabolic pentru ecuaţii diferenţiale abstracte de ordinul al doilea cu neliniarităţi lipschitziene.1.m.La realizarea acestui proiect s-a lucrat în anul 2010. economic şi social: Rezultatele obţinute pot fi aplicate în teoria ecuaţiilor diferenţiale ordinare şi în teoria ecuaţiilor cu derivate parţiale.ş.h. analizei funcţionale şi metodelor stocastice asupra studierii dinamicii multivoce. problemelor neliniare singular perturbate şi de evoluţie din domeniul modelărilor matematice şi controlului optimal. în teoria ecuaţiilor stocastice.33CRF. d. incluziunilor.m. 2. A.f. V.5. Studiul comportării soluţiilor problemelor singular perturbate de tip hiperbolic-parabolic şi ale inegalitţilor variaţionale de evoluţie.h. Extinderea metodelor dinamicii topologice şi simbolice. Au fost stabilite condiţii de existenăă a proprieăţii de filare a pseudo-orbitelor in termeni de hiperbolicitate a extensiunilor liniare. d. în teoria sistemelor dinamice. omogene şi potenţiale. în 21 . economic şi social: Rezultatele cercetărilor pot servi drept suporturi de cursuri speciale la masterat.ş. Obiectivele generale ale proiectului: Cercetări teoretice în domeniul procedurilor simbolice. Dragan. „Dezvoltarea procedurilor simbolice. analitice şi numerice în probleme de modelare matematică.f. control optimal şi sisteme dinamice” Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Fedetaţia Rusă. se continuie în 2011. La realizarea acestui proiect s-a lucrat 2 ani (2006-2007). Impactul ştiinţific. pentru extensiuni liniare determinate de un sistem de funţii afine iterate. analitice şi numerice în probleme de modelare matematică. Studiul comportării soluţiilor singulare ale ecuaţiilor de tip eliptic şi parabolic în vecinătatea varietăţilor de dimensiuni mici. A fost demonstrată existenţa soluţiilor singulare a problemei Sobolev model cu date admisibile la limită pentru ecuaţii eliptice de ordin arbitrar in vecinătatea subvarietăţilor de dimensiuni mici ale frontierei.ş.ş. Obiectivele generale ale proiectului: Studiul atractorilor compacţi si globali in sisteme de control şi a stabilităţii asimptotice globale a sistemelor cu transfer de comandă. V.Perjan.f. Guţu. in particular. N. control optimal şi sisteme dinamice.f. Impactul ştiinţific.h.m. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice: Au fost obţinute criterii de stabilitate asimptotică globală pentru clase concrete de sisteme de control: liniare.Jităraşu.m.ş.m. d. Proiecte de cercetare internaţionale 06. teme de teze de magistru şi dictorat si bază pentru noi proiecte de cercetare. Termenul executării: 2006-2007 Conducătorul proiectului: d. Glavan Executorii proiectului: d. Apariţia haosului in sistemele dinamice şi studiul comportării acestuia in timp. V.

Rezumatul rezultatelor ştiinţifice: Au fost localizate şi caracterizate mulţimile-limită şi proprietatea de filare a pseudoorbitelor în diverse clase de Sisteme de Funcţii Iterate şi aplicaţii multivoce. inclisiv cristalografie matematică şi în noua direcţie de elaborare a teoriei cuasicristalelor. 06. „Geometria spaţiilor de curbură constantă şi a varietăţilor” Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Fedetaţia Rusă. Cercetarea sorturilor de bază Delone a descompunerilor 2-izoedrice ale sferei în discuri. F. Au fost obţinute reprezentări integrale şi asimptotice ale soluţiilor singulare ale ecuaţiilor eliptice în vecinătatea componentelor de dimensiuni mici ale frontierei.m.ş. I. A.h. în teoria descompunerilor spaţiilor de curbură constantă şi a varietăţilor hiperbolice. . pot fi aplicate în diverse domenii de cercetare fundamentală şi aplicativă.ş. Studiul reconstrucţiilof metrice pe varietăţi hiperbolice cu poliedru fundamental octaedrul regulat necompact şi descrirea descompunerilor nu faţă în faţă ce le corespund. Zamorzaeva. Pe baza lor pot fi formulate teme de teze de licenţă şi de master.f.f. Rezultatele au fost comunicate la diverse conferinţe şi publicate în reviste de specialitate. Descrirea tabloului geometric complet al completării varietăţilor hiperbolice incomplete. 22 . Au fost obţinute teoreme de convergenţă slabă a soluţiilor problemelor Cauchy abstracte singular perturbate pentru sisteme de ecuaţii diferenţiale de evoluţie în spaţii Hilbert când parametrul mic tinde către zero.modelarea matematică. Rrezultate ştiinţifice: A fost studiată geometria unor varietăţi hiperbolice de dimensiune 3 şi 4 obţinute prin incidenţe nu faţă în faţă a hiperfeţelor unor poliedre hiperbolice şi au fost obişnuite noi clase de descompuneri pentru spaţiul Lobacevski de dimensiune 3 şi 4. inclusiv a descompunerilor pe varietăţi de curbură constantă.f. economic şi social: Au fost obţinute rezultate noi în teoria grupurilor discrete de izometrii.m. d. teze de masterat şi doctorat. Damian Executorii proiectului: d. inclusiv în sisteme de ecuaţii diferenţiale cu impulsuri. Impactul ştiinţific. E. Guţul La realizarea acestui proiect s-a lucrat 2 ani (2006-2007). Studierea geometriei unor varietăţi hiperbolice şi obţinerea a noi exemple de varietăţi şi descompuneri de diferite tipuri.m. Au fost studiate probleme stocastice cu parametru în topologia spaţiilor de aplicaţii Caratheodory şi au fost elaborate metode de mediere şi congelare pentru incluziuni integrodiferenţiale şi probleme stocastice cu astfel de soluţii. definitivarea clasificării complete a descompunerilor 2-izoedrice a sferei bidimensionale în discuri.34CRF.ş. A fost rezolvată problema de control optimal a valorii finale în cazul ecuaţiilor liniare stocastice cu derivata Hukuhara. în controlul optimal. Termenul executării: 2006-2007 Conducătorul proiectului: d.m.ş. Obiectivele generale ale proiectului: Cercetarea descompunerilor spaţiilor de curbură constantă. Lungu. la elaborarea unor cursuri opţionale. cercetări comune cu partenerii din Rusia. d. Reconstrucţia metrica pe hipersubvarietăţile total geodezice pentru varietăţile hiperbolice menţionate a condus la varietăţi hiperbolice complete de volum mai mic acoperite de varietăţile iniţiale.f.

Dragan.ş.08. au fost prezentate sub formă de articol.Bogoliubov pentru inclusiuni cu parametru mic. economic şi social: Rezultatele obţinute pot fi aplicate în teoria ecuaţiilor diferenţiale ordinare şi în teoria ecuaţiilor cu derivate parţiale. structura de tip atractor-repelor pentru sisteme dinamice generalizate şi de control. control optimal şi sisteme dinamice. 23 . proprietatea de filare a pseudo-orbitelor. Rezultatele fiind definitive. în modelarea matematică.04 RF. A fost arătat că astfel de sisteme posedă atractori compact globali.h.f. d.ş. d. Au fost obţinute noi poliedre şi noi descompuneri ale ale spaţiului hiperbolic 4 dimensional. Cercetarea unor probleme de modelare matematică.820. analitice şi numerice ale sistemelor dinamice tare perturbate. care este acceptat spre publicare.m. V. Guţu.ş. A fost examinată problema aproximării soluţiilor problemei Cauchy neliniare parabolice abstracte de ordinul întâi cu familii de soluţii ale sistemului singular perturbat de tip hiperbolic de ordiunul al doilea.m.Au fost construite exemple noi de varietăţi hiperbolice de dimensiune 4 cu caracteristica Euler diferită de 1 şi a fost studiată geometria acestor varietăţi. Metoda lui M. A fost obţinută reprezentarea soluţiei singulare în vecinătatea componentelor de dimensiuni mici ale frontierei pentru ecuaţia parabolică de ordin superior. d. Pe baza lor pot fi formulate teme de teze de licenţă şi de master. A fost cercetată problema parabolică mixtă în distribuţii cu suportul pe varietăţi. Impactul ştiinţific.m.f. N. A.I. Au fost studiate incluziunile funcţional-diferenţiale stocastice de tip hiperbolic pentru care au fost stabilite teorema de existenţă a soluţiilor stocastice şi teorema de mediere în sens N. „Proceduri analitice. V.f.f. simbolice şi numerice pentru sisteme dinamice perturbate tare. Termenul executării: 2008-2009 Conducătorul proiectului: d. Această legatură este folosită la rezolvarea problemei controlabilităţii distribuite cu observare finală pentru ecuaţia parabolică de ordinul întâi. în controlul optimal. Au fost deduse şi tabulate integral clasele nefundamentale de descompuneri 2-izoedrale în discuri pentru sfera bidimensională.Ştogrin a fost aplicată claselor fundamentale Delone a descompunerilor 2-izoedrale ale sferei în discuri.Perjan.ş.Jităraşu. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice: A fost studiată comportarea soluţiilor în vecinătatea mulţimilor-limită.ş. La realizarea acestui proiect s-a lucrat 2 ani (2008-2009). Glavan Executorii proiectului: d. probleme de modelare matematică şi control optimal” Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Fedetaţia Rusă.N. în teoria ecuaţiilor stocastice. în unele condiţii având structură fractală.h. Obiectivele generale ale proiectului: Studiu teoretic în domeniul procedurilor simbolice. în teoria sistemelor dinamice. Au fost analizate proprietăţile generale ale împletirilor standard de stânga a unui grup tranzitiv şi finit de substituţii cu un grup de simetrie clasică. A fost studiată structura topologic·a a acestor fractali.m.f. Folosind soluţia fundamentală a ecuaţiei a fost obţinută formula reprezentării integrale a soluţiilor generate de distribuţiile cu suportul pe varietăţi. geometria subvarietăţilor ei total geodezice.h. 08. V.m.

S.ş. Obiectul studiului – teoriea varietăţilor hiperbolice – noi aspecte geometrice şi topologice prin prisma legăturilor cu teoria descompunerilor spaţiilor de curbură constantă.08. d. P. Rezultatele au fost comunicate la diverse conferinţe.m. Impactul ştiinţific. D.f.h. inclusiv rapoarte invitate şi publicate în reviste de specialitate. au fost descriese transformărilr conforme şi autoconforme şi deduse descompunrilr izoedrice. teze de licenţă sau master. analizate posibilităţile de descriere a structurii generale a spaţiului geometric cu pondere „fizică” scalară şi respectiv orientată.08.820. fiind deduse ecuaţiile ce determina parametrii tetraedrelor necompacte şi concomitent au fost deduse condiţiile în care la completare sunt obţinute spaţii-orbită (orbifolzi). A. Zamorzaeva. construirii a noi poliedre fundamentale pentru grupuri discrete hiperbolice de covolum finit.ş. d. au fost deduse pentru ele subgrupurile grupurilor lor de simetrie şi aceste subgrupuri au fost repartizete în clase conjugate. . Termenul executării: 2008-2009 Conducătorul proiectului: d. inclusiv şi pentru orbifolzi. E. d. Damian Executorii proiectului: d. ponderat cu încărcătură „fizică” scalară şi respectiv orientată.ş.m. „Metode de soluţionare a problemelor de optimizare pe grafuri şi reţele şi aplicaţii” Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul de Matematică al Academiei de Ştiinţe din Bielorusia.geometria unor varietăţi hiperbolice de dimensiune 4 şi 5 obţinute prin incidenţele hiperfeţelor unor poliedre hiperbolice şi au fost obţinute noi clase de descompuneri pentu spaţiul Lobacevski. în teoria varietăţilor hiperbolice şi în teoria descompunerilor spaţiilor de curbură constantă. Rrezultate ştiinţifice: Pe parcursul realizării proiectului au fost studiate: .m. Guţul La realizarea acestui proiect s-a lucrat 2 ani (2008-2009).08.f.ş.16/BA. Cataranciuc Executorii proiectului: d. Obiectivele generale ale proiectului: Cercetarea descompunerilor cu proprietate de tranzitivitate ale spaţiilor de curbură constantă.geometria celor mai simetrice 3 suprafeţe riemaniene de gen 2. „Poliedre. Termenul executării: 2010-2011 Conducătorul proiectului: d.ş. F.f. 10. teoriea descompunerilor regulate ale spaţiilor de curbură constantă. ponderate cu încărcătură „fizică” scalară şi respectiv orientată.f.descompunerile regulate ale spaţiului geometric de curbură constantă.f. Soltan.m.f. descompuneri şi varietăţi hiperbolice” Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Fedetaţia Rusă.m.geometria completării varietăţilor hiperbolice octaedrale şi bitetraedrale din punct de vedere sintetic. noi varietăţi hiperbolice prin completarea structurilor hiperbolice incomplete.06 RF.ş. inclusiv a varietăţilor de curbură constantă.h.m. pot fi aplicate în diverse domenii de cercetare fundamentală şi aplicativă. I. A fost cercetată şi geometria subvarietăţilor şi caspurilor acestor varietăţi . academician. a teoriei reţelilor de puncte in spaţii de curbură constantă şi a teoriei descompunerilor cu compartimentele topologiei în dimensiuni mici.h. .ş. Stabilirea legăturilor geometriei discrete. tabularea completă a unor noi clase de descompuneri ale suprafeţelor Riemanniene de gen 2. Lungu.820.f.m. Au fost calculati parametrii metrici pentru unele exemple. la elaborarea unor cursuri opţionale. economic şi social: Au fost obţinute rezultate fundamentale noi în teoria grupurilor discrete de izometrii. Lozovanu 24 .

Proiect CRDF/MRDA CERIM-1006-06.2006-31. F.f.Guţu (manager educaţie).univ.hab. dr..conf.prof. Ţurcanu. dr.Ciocanu (director proiect).univ.10.000 USD.conf. b) calcularea medianei în cazul unui complex de relaţii multi-are.04.. Strategiile optime ale jucătorilor se determină prin studierea mulţimilor stabile a elementelor ce constituie complexul de relaţii multi-are. a fost studiată problema de control multicriterial discret..m.Lozovanu (coordonator direcţie de cercetare).. c) determinarea fluxului maxim în reţele. dr. Structura complexului permite soluţionarea eficientă a problemei medianei. D. B. a fost studiată problema de control multicriterial discret. Obiectivele generale ale proiectului: CECMI îşi propune crearea unui mediu educaţional avansat care ar contribui la modernizarea procesului instructiv în domeniul Matematicii şi al Informaticii la Universitatea de Stat din Moldova şi la alte instituţii de profil. USM a oferit o co-finanţare în valoare de 60. N. prof. Sunt elaborate metode eficiente de aflare a fluxurilor în reţele statice.h.Vulpe (coordonator direcţie de cercetare).univ. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice: Au fost examinate următoarele probleme: a) pornind de la teoria clasică a jocurilor noncooperatiste s-a definit jocul pe complexul de relaţii multi-are. Sunt elaborate metode eficiente de aflare a fluxurilor în reţele statice. prin integrarea procesului instruirii cu cercetarea ştiinţifică şi crearea unei baze tehnice performante. prof.univ.conf.conf.univ.hab.2009 Conducătorul proiectului: d. V. Managementul CECMI este asigurat de: dr. Gh. S-a elaborat algoritmul respectiv. Lazari La realizarea acestui proiect s-a lucrat 1 an (2010).univ.conf. I. A. Grantul CRDF\MRDA prevede pentru realizarea acestui proiect suma de 300. fără a utiliza metrica spaţiului. „Center for Education and Research in Mathematics and Computer Science” (CECMI) of the Moldova State University.Hâncu (administrator sistem).ş.000 USD.Sârbu (manager coordonator).hab. dr. Gh.. dr. Ciocanu Centrul de Educaţie şi Cercetare în Matematică şi Informatică (CECMI) al Universităţii de Stat din Moldova a fost creat în aprilie 2006 cu suportul financiar al Fundaţiei Civile pentru Cercetare şi Dezvoltare (CRDF) din Statele Unite ale Americii şi Asociaţiei pentru Cercetare şi Dezvoltare din Republica Moldova (MRDA).. Impactul ştiinţific.Verlan (manager relaţii externe). Au fost studiate diverse variaţii ale problemei şi elaboraţi algoritmi efecienţi de soluţionare. Termenul executării: 01. sunt realizaţi algoritmi de soluţionare a problemelor de control multicriterial discret..Doctoranzi: C. dr. Rezultatele teoretice respective se folosesc ca regulă la elaborarea metodelor eficiente de soluţionare a problemelor cu caracter aplicativ. dr.univ.. o atenţie deosebită se acordă acelor clase de grafuri/hipergrafuri pentru care pot fi elaborate metode de soluţionare ce conduc la obţinerea algoritmilor polinomiali. Deoarece multe probleme din domeniul optimizării discrete sunt NP-complete. economic şi social: S-a alaborat un algoritm eficient pentru calcularea medianei într-un arbore omogen de cuburi abstracte n-dimensionale. Obiectivele generale ale proiectului: Studierea proprietăţilor unor clase de grafuri şi a structurilor matematice discrete care reprezintă o generalizare a noţiunii de graf şi constituie esenţa de bază a cercetărilor din domeniul optimizării discrete. sunt realizaţi algoritmi de soluţionare a problemelor de control multicriterial discret.univ. P.Damian (manager cercetare). 25 .

Dr.). Dr. State University of Moldova. cu support financiar DAAD. tineri lectori) de la Universitatea de Stat „A. 2008. Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chisinau). hab. O atentie sporita s-a acordat familiarizării doritorilor cu unele probleme si metode de cercetare la clusterul CECMI. Universitatea Duisburg-Essen din Germania. . MITRE'2009)). March.Russo” din Balti. 2009. care nu se contin in cursurile universitare curente. Spain: February 2010—September 2010). 2. Boris Ribachin (Institute of Mathematics and Computer Science. Heiner Gonska. Boris Hancu. În perioada 2006-2010 au fost editate 4 monografii şi 4 manuale. Universitatea Libera Internationala a Moldovei. ASADE-2007. b) Scoala de toamna CECMI cu tematica “ Metode numerice si Programare paralela” în perioada 10-23 septembrie 2007. 4) Didactica matematicii. State University of Moldova. Professors: Dr. The Programa de Movilidad de Profesores Universitarios y Extranjeros (Ministerio de Educacion. d) Un ciclu de lecţii pentru studenţii CECMI (studenţi. Spain) grant SAB2009-0078 (Sevilla. ş. doctoranzi. cadrele didactice si ştiinţifice tinere cu rezultate si domenii ştiinţifice moderne si de perspectivă ce ţin de Informatica si Tehnologii Informationale. 2009. 3) Ingformatica. în perioada 12-24mai 2008. în care au fost ţinute şase cursuri (in total 75 de ore academice).a. 5. masteranzii. Universitatea Tehnica a Moldovei. September 23-24. La fiecare din conferinţele menţionate au participat peste 100 de specialisti din Rep. CECMI a contribuit substanţial la organizarea şi desfăşurarea unui şir de Conferinţe Ştiinţifice Internaţionale importante la Chişinău: CAIM-XIV în 2006. Institutul de Matematica si Informatica al ASM. Galina Ribacova (Moldova State University). CECMI a obţinut un grant pentru organizarea unei scoli DAAD: Autumn School “Parallel Programming in Mathematical Modeling” Moldova State University Chisinau. 2009. Matematica Teoretică si Aplicată. 6. 2007. d) Seminar “ IT Perspectives and Opportunities for Young in Moldova”. economic şi social: 1. suporturi de curs. Centrul de Educaţie şi Cercetare în Matematică şi Informatică (CECMI) al USM si Facultatea de Matematica şi Informatică. Director de Proiect Prof. 3. Moldova (Universitatea de Stat din Moldova. Romania si Germania. b) Conference “To the European integration throw creativity and innovation”. Academy of Sciences of Moldova). April 14-18. March 4-5. CECMI a organizat cicluri de lecţii (cursuri) şi cîteva şcoli pentru tinerii specialişti în matematică şi informatică de la universităţile din Republica Moldova: a) Şcoala de Vară-2006 în perioada 26 iunie-9 iulie. DAAD grant (November . masteranzi. Cursurile CECMI au fost organizate pentru a familiariza studentii. CASC2006. c) Conference for PhD candidates and master degree candidates of MSU.December 2006: Paderborn. Germany). 4. CECMI a aderat în a. 2) Matematica Aplicata. Universitatea de Stat din Balti). 26 . c) Şcoală de Vară cu tema „Utilizarea tehnicii performante în instruire şi cercetare ” în perioada 30 iunie – 9 iulie 2008. September 10-16. CECMI a iniţiat editarea unei serii de manuale şi monografii în domeniul matematicii şi al informaticii.Visiting Researcher. Dr. în anii 2008 şi 2009 au organizat conferinţele: “Matematica & TI: Cercetare si Educaţie” (Mathematics & IT: Research and Education (MITRE'2008. personal grant (Ceban D. Ceban D. Conferinta si-a desfasurat lucrarile in cadrul a patru sectii: 1) Matematica Teoretica. 2008 la proiectul “Center of Excellence for Applications of Mathematics”. CECMI a organizat un şir de manifestări ştiinţifice pentru tinerii cercetători din Republica Moldova: a) Conference “The youth is the future”.Impactul ştiinţific.

Rezultatele pot fi utilizate la soluţionarea unor probleme similare şi pe baza lor pot fi formulate teme de teze de licenţă. A fost elaborat un algoritm de determinare a situaţiilor Nash de echilibru pentru jocurile bimatriceale informaţional extinse.f.6. Iu. fluxurilor circulare în grafuri bipartite orientate. Băţ. N. Au fost definite condiţiile de existenţă a situaţiilor Nash de echilibru pentru jocurile bimatriceale informaţional extinse şi cele noncooperatiste informaţional extinse. Au fost elaboraţi algoritmi de găsire a fluxurilor circulare în grafuri bipartite orientate. Sur. Impactul ştiinţific. fiind finanţat cu 180 000 lei de la CSŞDT. Obiectivele generale ale proiectului: Studiul operaţiilor algebrice in mulţimea grafurilor neorientaţi d-convex simpli. M. Cu ajutorul acestor operaţii au fost definite clase noi de astfel de grafuri. Spain: November 2007 – January 2008). Proiecte pentru tineri cercetători 07. CECMI USM a cofinaţat acest proiect cu 1000 USD. de găsire a fluxurilor circulare în grafuri bipartite orientate sau neorientate.08INDF. aplicând programarea bilineară. Bujac.1. A fost generalizată problema lui Postumus pentru transmiterea şi recepţionarea informaţiei date prin simboluri binare în baza noţiunii de produs cartezian orientat. Caraus – conducător de proiect. Elaborarea unor algoritmi de determinare a situaţiilor Nash de echilibru pentru jocurile bimatriceale informaţional extinse.m. dată prin cuburi abstracte.Grant of the Consejeri a de Innovacion Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucia (Seville. „Metode şi algoritmi de soluţionare a problemelor de optimizare pe structuri discrete” Conducătorul proiectului: d. Au fost rezolvate. Au fost studiate mulţimile inchise şi mulţimile complete de grafuri neorientate d-convex simple în raport cu una din operaţiile definite. 27 . Leonte. economic şi social: Au fost elaboraţi algoritmi eficienţi de determinare a situaţiilor Nash de echilibru pentru jocurile bimatriceale informaţional extinse. A fost elaborat un algoritm aproximativ de soluţionare a problemei mulţimii independente maxime într-un graf neorientat.Visiting Research. cubiliaj normal şi contur Euler multidimensional pentru o varietate abstractă. Au fost formulate condiţiile necesare şi suficiente de existenţă a fluxurilor circulare într-un graf conex orientat. de găsire a fluxurilor circulare în grafuri bipartite orientate. Proiectul a fost realizat în anii 2007-2008. L. Iu. . de soluţionare a problemei mulţimii independente maxime într-un graf neorientat.ş. Ceban D. A fost definită noţiunea de flux circular într-un graf orientat. I. Au fost studiate grupurile de omologii directe peste grupul numerelor întregi ale complexelor poliedrale şi aplicarea lor la divizarea poliedrelor multidimensionali în părţi dconvexe. Cărăuş Proiectul a fost câştigat în cadrul concursului naţional anunţat de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (CSŞDT) de grupul de tineri de la catedra Informatica şi Optimizare Discretă şi catedra Informatica Aplicată ale Facultăţii de Matematică şi Informatică a USM. Rezumatul rezultatelor ştiinţifice: Au fost definite operaţii algebrice noi in mulţimea grafurilor neorientate d-convex simple şi quasi-simple şi cercetate prorpietaţile lor. Novac si S. divizarea poliedrelor multidimensionale în părţi dconvexe. în componenţa: dr.411. un şir de probleme de amplasare pe clase speciale de grafuri. orientabilă şi fără borduri. 2.

10.819.08.04 F, “Metode numerice avansate de rezolvare a ecuaţiilor integro-diferenţiale şi a problemelor de optimizare cu aplicaţii” Termenul executării: 2010-2011 Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. T. Capcelea Executorii proiectului: d.ş.f.m. L. Novac, d.ş.f.m. N. Sur, lector sup. I. Băţ Doctoranzi: A. Lazar., M. Capcelea, V. Lozan, M. Cârnaţ La realizarea acestui proiect s-a lucrat în anul 2010, se continuie în 2011. Obiectivele generale ale proiectului: Studiul unor metode aproximative numerice pentru rezolvarea unor clase de ecuaţii integro-diferenţiale singulare şi elaborarea, în baza acestor rezultate, a unor algoritmi eficienţi (în sensul resurselor de calcul utilizate) pentru rezolvarea ecuaţiilor, obţinute la modelarea matematică a unor probleme din teoria elasticităţii şi electrodinamică. Generalizarea unor probleme de control optimal discret pe sisteme dinamice aleatoare sau deterministe, elaborarea şi argumentarea teoretică a unor algoritmi de complexitate polinomială pentru rezolvarea lor. Stabilirea proprietăţilor, condiţiilor de existenţă şi algoritmii de aflare a diferitor mulţimi de echilibre (Stackelberg, Nash, Pareto) în jocurile diadice în strategii mixte, precum şi în jocurile informaţional extinse. Impactul ştiinţific, economic şi social: Rezultatele obţinute în cadrul proiectului sunt şi vor fi utilizate în cadrul cursurilor opţionale pentru studenţi şi masteranzi, mai mult, ele îşi vor găsi aplicaţie în soluţionarea unui şir de probleme cu aspect practic (din domeniul tehnicii şi economiei). Rezumatul rezultatelor ştiinţifice: S-a elaborat şi fundamentat teoretic un algoritm eficient de rezolvare a ecuaţiilor integrale singulare cu nucleu Cauchy, care s-a dovedit a fi esenţial mai econom, în sensul resurselor de calcul utilizate, în comparaţie cu algoritmii din clasa metodelor directaproximative. Au fost stabilite teoreme de existenţă a soluţiilor optime pentru problemele stocastice de control optimal discret cu criteriul optim al costului mediu şi cu criteriul optim al costului sumar mediu cu discount şi au fost elaboraţi algoritmi numerici polinomiali de soluţionare a lor. Au fost stabilite proprietăţile, condiţiile de existenţă şi algoritmi de aflare a mulţimii de echilibre Stackelberg şi Pareto- Nash în jocurile diadice în strategii mixte. Au fost implementaţi eficient algoritmi de divizare a poliedrelor în părţi d-convexe. S-au determinat componentele diferenţiale ale matricei de transfer şi a caracteristicilor probabilistice ale timpului de evoluţie în sistemele aleatoare discrete.

2.1.7. Proiecte pentru procurarea utilajului
Proiect CRDF/MRDA CERIM-1006-06, „Center for Education and Research in Mathematics and Computer Science” (CECMI) of the Moldova State University. Termenul executării: 01.04.2006-31.10.2009 Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. Gh. Ciocanu Centrul de Educaţie şi Cercetare în Matematică şi Informatică (CECMI) al Universităţii de Stat din Moldova a fost creat în aprilie 2006 cu suportul financiar al Fundaţiei Civile pentru Cercetare şi Dezvoltare (CRDF) din Statele Unite ale Americii şi Asociaţiei pentru Cercetare şi Dezvoltare din Republica Moldova (MRDA). Grantul CRDF\MRDA prevede pentru realizarea 28

acestui proiect suma de 300.000 USD. USM a oferit o co-finanţare în valoare de 60.000 USD. Grantul a fost activ în perioada 01.04.2006- 31.12.2009. Un rol important pentru efectuarea cercetărilor ştiinţifice complexe revine clusterului USM, care a fost procurat, instalat, testat şi lansat în cadrul CECMI. Clusterul are următoarele componente tehnice de bază: 12 servere de calcul (HP ProLiant DL145R02 2200 DC 4G Server on dual Core processors); 3 servere (HP ProLiant DL385G1 2400 DC EU Server); un dispozitiv de stocare a informaţiei (HP Storage Works MSA20 Storage Enclosure); HP ProCurve Switch 2824 24 port (2 unităţi) şi 48 port (1 unitate); HP Universal Rack 10642 (1 unitate) cu UPS HP R3000 XR (2 unităţi), 12 calculatoare (terminale) HP dx5150 MT A64-32 PC conectate direct la cluster.

2.2. Personalul uman
În cadrul profilului evaluat au fost sau sunt angajate 43 de persoane, din care 36 titulari (1 de bază, 35 cumul intern) şi 6 netitulari. Ultima categorie fiind prezentată de 3 doctoranzi (contract) şi 3 persoane de la IMI (cumul extern). Dintre cele 42 de persoane angajate (situaţia în 2010) sunt 13 doctori habilitati, 24 doctori, 2 foşti doctoranzi (2005-2008, încă nu susţinuse tezele, dar G.Rusu a susţinut teza la 18.02.2011) şi 4 doctoranzi actuali. Datele asupra personalului uman sunt prezentate în tabelul ce urmează.

29

Numele prenumele

Anul naşterii

Studiile obţinute

Gradul ştiinţific

Titlul ştiinţific sau ştiinţificodidactic 6 Profesor universitar

Stagiile de perfecţion are efectuate în ţară 7

Stagiile de perfecţionare şi/sau documentare efectuate peste hotare 8 Germania, Munchen, Universitatea Forţelor Armate

Abilitarea cu dreptul de conducător/ consultant de doctorat 9 Dispoziţia CNAA nr. 561 din 14.04.2006

1

2 Lozovanu Dmitrii

3

4 Universitatea de Stat din Moldova, matematica Universitatea de Stat din Moldova, matematica Universitatea Lomonosov din Moscova, matematica Universitatea de Stat din Moldova, matematica Universitatea de Stat din Moldova, matematica Univ. de Stat din Moldova, matematica

5 Doctor hablitat în şt.f.-m. Doctor habilitat în şt.f.-m. Doctor hablitat în şt.f.-m. Doctor habilitat în şt.f.-m. Doctor habilitat în şt.f.-m. Doctor habilitat în şt.f.-m.

Forma de angajare (de bază, cumul intern, cumul extern) 10 cumul intern

Funcţia deţinută

Data şi rezultatul ultimei atestări (concurs) 12 30.05.2006, şef catedră

11 Şef Centru, şef catedră, cercetător ştiinţ.coord. Rector, cercetător ştiinţific principal Cercetător ştiinţific principal cercetător ştiinţific principal Cercetător ştiinţific coord.; IMI Cercetător ştiinţific coord.

1.

1948

2.

Ciocanu Gheorghe

1953

Profesor universitar Dispoziţia CNAA nr.5 din 14.04.2005 Dispoziţia CNAA nr. 487, 1.03.2006 Dispoziţia CNAA nr.544 din 10.03.2006 Dispoziţia CNAA nr.490, 1.03.2006

cumul intern De bază

02.01.2007, prof.univ.

3.

Soltan Petru

1931

Profesor universitar

Contract, prof.univ.

4.

Lungu Alexandru

1949

Conferenţiar universitar Profesor universitar Profesor universitar

cumul intern cumul extern cumul intern, din 2011 - de bază

27.11.2007, şef catedră Angajat la IMI Contract, prof.univ.

5.

Caşu Alexei

1940

6.

Palistrant Alexandru

1933

1939 9.-m.2006 Dispoziţia CNAA nr.. Popa Valeriu 15. Doctor habilitat în şt. de Stat din Moldova. Ceban David 1952 10.11.676 din 30.2010 conf.06.11.03.2009 Contract.2010 prof.univ. matematica Universitatea de Stat din Moldova.f.7.-m.univ. matematica Universitatea de Stat din Moldova. IMI Cercetător ştiinţific superior Angajat la IMI 02. Dispoziţia CNAA nr. matematica Universitatea de Stat din Moldova.06. prof.2005 Dispoziţia CNAA nr. matematica Universitatea de Stat din Moldova.210 din 9. din 2011 .CNAA nr.f. 1953 12. Cercetător ştiinţific principal Cercetător ştiinţific coord.2010 prof. 28.-m. Şevcenko”. 28. CNAA nr.546 din 10. Cercetător ştiinţific principal Cercetător ştiinţific coord. 25.-m. Cercetător ştiinţific coord.-m. Conferenţiar universitar Profesor universitar Profesor universitar Profesor universitar Profesor universitar Profesor universitar Dis. matematica Universitatea de Stat din Moldova.12. matematica Doctor habilitat în şt.. Doctor habilitat în şt.03. matematica Univ.2010 28.f.489 din 1. Doctor în şt. Perjan Andrei Jitaraşu Nicolae 1948 8. Vulpe Nicolae 1949 14.2010 prof.f.-m.03.f.2006 Dispoziţia CNAA nr. matematica Universitatea de Stat din Tiraspol “T.2009 cercetător ştiinţific coordonator 28.03.-m.univ.03.-m.06. Glavan Vasile Şubă Alexandru Neagu Vasile 1949 11. Doctor în şt. Conferenţiar universitar Conferenţiar universitar cumul extern cumul intern 31 .univ.f.de bază cumul intern cumul intern Cercetător ştiinţific coord. 30.f. matematica Universitatea de Stat din Cernăuţi.07.f.2006 cumul intern cumul intern cumul intern cumul intern. Doctor în şt.2006 Dis.-m.univ.10.488 din 1. Doctor habilitat în şt.univ. Doctor habilitat în şt.f.2008 prof. 1945 13.. Doctor habilitat în şt.2006 Profesor universitar Cumul extern Coord.522 din 9..06. direcţie de cercetare la CECMI Cercetător ştiinţific superior. Sârbu Parascovia 1956 1959 Universitatea de Stat din Moldova. Angajat la IMI de la 01..

11. Doctor în şt.-m. matematica Universitatea de Stat din Moldova. de Stat Doctor în şt. Conferenţiar universitar Dispoziţia CNAA nr. Doctor în şt.11. 25. Conferenţiar universitar 28.2010 conf.f. Cercetător 28. Damian Florin 1963 17.2007 conf.f.16. Doctor în Conferenţiar universitar Conferenţiar universitar Conferenţiar universitar Conferenţiar universitar Conferenţiar universitar Conferenţiar universitar Conferenţiar cumul intern cumul intern cumul intern cumul intern cumul intern cumul intern cumul 29.06.-m. 29.-m.682 30.10. Zabolotnîi Pavel 1947 19.-m. matematica Universitatea Lomonosov din Moscova.11.univ.11. Doctor în şt. Contract.2005 conf.2010 şef catedră..univ. Guţu Valeriu 1956 23.univ.-m.06.11. Moldova matematica Universitatea de Stat din Moldova.. Achiri Ion 1953 21.f. conf. 28. 25. Doctor în şt.f. Paţiuc Vladimir Rîbacova 1952 1959 Universitatea de Stat din Moldova.2008 32 . Doctor în şt. matematica Universitatea de Stat din Chişinău.-m..-m. Doctor în şt.de bază cumul intern Cercetător ştiinţific superior Cercetător ştiinţific superior Cercetător ştiinţific superior Cercetător ştiinţific superior Cercetător ştiinţific superior Cercetător ştiinţific superior Cercetător ştiinţific superior Cercetător ştiinţific coord. din 2011 .-m.f.. matematica Universitatea de Stat din Cernăuţi.univ. matematica Universitatea de Stat din Moldova. 24.. Zamorzaev Elizaveta 1954 18. Eliberat de la USM în 2009 27. matematica Universitatea de Stat din Moldova.f.06. Goian Ion 1937 20.2008 conf.f.2010 conf.2005 conf.f.2006 cumul intern. Doctor în şt. matematica Univ.univ.univ. Efros Petru 1957 22.univ.

matematica Universitatea de Stat din Moldova.. 33. Conferenţiar universitar 02. Contract. Verlan Igor 1959 29.04. Doctor în şt.univ..2005 Dispoziţia CNAA nr. 25. Topală Oleg Benderschi Olga 1953 1976 din Moldova.2006 conf. matematica Universitatea de Stat din Moldova. 1959 27. Doctor în şt.2005 intern cumul intern cumul intern cumul intern cumul intern cumul intern ştiinţific superior Cercetător ştiinţific superior Cercetător ştiinţific superior Cercetător ştiinţific superior Cercetător ştiinţific superior Cercetător ştiinţific principal Cercetător ştiinţific superior Cercetător ştiinţific superior Cercetător ştiinţific superior Cercetător ştiinţific conf. matematica Universitatea de Stat din Moldova.-m. universitar Conferenţiar universitar Conferenţiar universitar Conferenţiar universitar Conferenţiar universitar Dispoziţia CNAA nr.-m.2007 şef catedră Doctor în şt. 27.f. Cataranciuc Sergiu 1957 30. de Stat din Moldova..Galina 25.-m. 25.05. matematica Univ.2008 lect.01.f.univ. matematica Universitatea Lomonosov din Moscova. din Conferenţiar universitar Conferenţiar universitar Conferenţiar universitar cumul intern cumul intern cumul intern cumul intern 30.-m. Doctor în şt. Contract.-m. 30.323 din 22. Tkacenko Alexandra Ungureanu Valeriu 1961 26.univ..f. matematica Universitatea de Stat din Moldova.11.23 din 20.2007 conf.2005 Dispoziţia CNAA nr. Doctor în şt. conf.-m.-m.f.f.f.f.univ.univ.f..-m.-m.univ.12.04.f.322 din 22. matematica Universitatea de Stat din şt.2008 conf.-m. matematica Universitatea de Stat din Moldova. conf.22 din 20.05.univ.11. Doctor în şt. Doctor în şt.sup. Doctor în şt.2006 conf.2005 Dispoziţia CNAA nr. matematica Universitatea de Stat din Moldova.12.11. Doctor în şt.f. conf. 33 . Hîncu Boris 1957 31.univ. Secrieru Ion 1944 28. Poştaru Andrei 1940 32. Contract.

2010 lect. din 2008 Doctorand.2010 lect.sup.-m.sup.2010 lect. lect. din 2009 Doctor în şt. Contract..f.f. cumul intern contract Contract contract 34 . matematica Universitatea de Stat din Moldova. Cercetător ştiinţific Cercetător ştiinţific stagiar Cercetător ştiinţific stagiar Cercetător ştiinţific stagiar Cercetător ştiinţific stagiar Cercetător 39.f. matematica Universitatea de Stat din Moldova.-m.2010 lect. matematica Universitatea de Stat din Moldova. 25.2008 lect. 1982 1985 1978 1984 USM.06. matematica USM. 1980 38. Rusu Galina Branişte Marina Lazari Alexandru Capcelea Maria Ţurcanu 1979 40.11.sup.34.sup. Cercetător ştiinţific coord.-m. Contract. 1978 37. lect. din 20052008 Doctorand. Doctorand 28.f. matematica USM.. din 20092012 Doctorand. din 20052008 Doctorand. matematica USM. 28.univ.. Bujac Mariana Novac Ludmila Capcelea Titu Băţ Ion 1979 36. matematica 2009 Doctor în şt.. matematica USM. Sur Nadejda 1982 35. din 2007 Doctor în şt. din 2009 Doctor în şt. 1974 Moldova.univ.06. 2008. 42. A susţinut teza de doctor în februarie 2011 cumul intern cumul intern cumul intern cumul intern cumul intern cumul intern Cercetător ştiinţific Cercetător ştiinţific Cercetător ştiinţific Contract. 41. matematica Universitatea de Stat din Moldova. din 20082011 Doctorand.06. 43. 28..sup.06. matematica USM. Eliberată de la USM în 2008 28.-m. din 20092013 Doctorand.

35 .Călin matematica din 20082011 ştiinţific stagiar lect.univ.

4 mii lei. pentru tineri cercetători. diminuarea acestui indicator este cauzată de situaţia de criză din republică. în anul 2007 – 2.4%. Mijloacele financiare disponibile Profilului Volumul total al finanţării pentru perioada 2006-2010 constituie 4730. Volumul alocărilor pe proiectele instituţionale în 2006 a constituit 181.45%. Ponderea în cadrul volumului total de finanţare constituie 33. Pentru acoperirea cheltuielilor de stagiere.3.6 mii lei.4%. în anul 2006 constituind – 436.0 mii lei.3 mii lei. în anul 2010 – 10.8%.3%.5%.2.8 mii lei. Finanţarea prin proiecte din cadrul Programelor de Stat. .5%.7%. iar în 2010 – 897. iar în 2010 – 44.4%. înregistrând o creştere de 138. în anul 2007 – 60.0% din volumul total de finanţare.9%. respectiv: în anul 2006 – 4. inclusiv în 2006 – 18. în anul 2009 – 10. Volumul total al mijloacelor speciale în perioada 2006-2010 constituie 1587.0%. participare la simpozioane. ponderea mijloacelor obţinute prin concurs în anul 2006 constituie 40. proiecte bilaterale constituie în 2006 174.1 mii lei.7%. în anul 2008 – 6. în anul 2008 – 9.15%.2%. în anul 2010 – 2. iar în 2010 – 320. în anul 2009 – 0.0 mii lei. iar în 2010 – 20. expoziţii şi de detaşare a personalului pentru schimb de experienţă în scopuri ştiinţifice. Ponderea cheltuielilor de bază în cadrul volumului total de finanţare în anul 2006 constituind 8. Ponderea cheltuielilor utilizate în scopul achiziţionării echipamentului ştiinţific a constituit: în anul 2006 – 22.2%.55%. către anul 2010 fiind de 79.1 mii lei.

HP ProCurve Switch 2824 24 port (2 unităţi) şi 48 port (1 unitate). utilizînd la fel pe scară largă şi softul liber (OpenSourse). Clusterul are următoarele componente tehnice de bază: 12 servere de calcul (HP ProLiant DL145R02 2200 DC 4G Server on dual Core processors). Clusterul CECMI este conectat prin reţeaua naţională GRID la reţeaua GRID a ţărilor din sud-estul Europei. Este de menţionat că Rectoratul USM promovează o politică consecventă de asigurare a cercetărilor cu echipament de calcul performant. sala de calculatoare. 4. 3 servere (HP ProLiant DL385G1 2400 DC EU Server). Permanent în Universitate se procură soft licenţiat necesar pentru realizarea cercetărilor planificate. Deplasari . 3. un dispozitiv de stocare a informaţiei (HP Storage Works MSA20 Storage Enclosure). Conferinte si şcoli de vară (organizare) – 10375. testat şi lansat în cadrul CECMI. ecrane. HP Universal Rack 10642 (1 unitate) cu UPS HP R3000 XR (2 unităţi). 37 .65 USD. care a fost procurat. La balanţa catedrelor Profilului şi a centrului „Microsoft” în perioada anilor 2006-2010 au fost următoarele unităţi de tehnică de calcul şi accesorii: Calculatoare Imprimante Scanere 2006 30 11 2 2007 33 14 3 2008 29 14 5 2009 24 15 5 2010 30 18 5 Un rol important pentru efectuarea cercetărilor ştiinţifice complexe revine clusterului USM. Stagieri tineri . Această majorare se datorează procurării echipamentului nou şi modernizării celui vechi. 5. 12 calculatoare (terminale) HP dx5150 MT A64-32 PC conectate direct la cluster.000 USD.). intretinere) . Clusterul CECMI a fost inclus în procesul de cercetare şi în cel de instruire atât în cadrul centrului cât şi în cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică. cursuri electronice. ceea ce va permite asigurarea durabilităţii centrului în timp. Personalul ştiinţifico-didactic este asigurat cu calculatoare practic la 100%. Suprafaţa totală a cabinetelor catedrelor Profilului este aproximativ 266 m 2. a altor instituţii de cercetare (Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM). calculatoare. Fondul de salarii a echipei manageriale (9 persoane) .60000 USD 2.61 USD. Banii au fost cheltuiţi conform următoarei informaţii: 1.Grantul CRDF\MRDA CERIM-1006-06 (CECMI) în total a constat din 300. imprimante. Cofinantate USM (reparatii. mobilier. 2. Baza tehnică creată şi experienţa ce a fost acumulată în cadrul CECMI creează premize pentru elaborarea şi lansarea învăţământului la distanţă la Universitatea de Stat din Moldova. proiectoare. Spaţiul informaţional formează calculatoare personale conectate la reţeaua internă cu asigurarea accesului la Internet 100%. întreprinderi din economia naţională. crearea şi gestionarea unor baze ample de date (biblioteci electronice.19376. Potenţialul logistic şi infrastructura de cercetare a facultăţii Costul de balanţă a echipamentului la facultate în anii 2006-2010 s-a majorat substanţial. 77 USD. A fost realizată conectarea în reţea a cluster-ului CECMI cu clusterul analog (dar de capacitate mai mică) instalat la IMI AŞM.4. table interactive etc). Baza tehnică asigurată de proiectul CECMI permite realizarea programării paralele în medii performante UNIX. 6. etc. inclusiv contra plată. Utilaj (investitii in fonduri fixe) – 172703.30000 USD. instituţii parteneri. notebook-uri.24 USD (Supercalculatorul "Cluster CECMI USM".9517. prestare de servicii de calcul avansat pentru centre de cercetare de la Universitatea de Stat din Moldova. instalat.

G531 şi G642 . Chişinău (†. 3. 2. Au fost studiate şi analizate: grupurile spaţiale de simetrie magnetică. Mold.x). de asigurare a accesului la bazele de date MathSciNet (revistă referativă Mathematical Reviews. 4. eficienţa. Mathematical Reviews Database şi Current Mathematical Publications). Baza de date cuprinde integral cea mai prestigioasă revistă referativă Mathematical Reviews şi. teoria generală a grupurilor pseudominore de P − simetrie şi de W-simetrie. stabiliţi invarianţi si proprietăţi duale de structură in buclele medii Bol si in buclele Bol la stânga corespunzătoare. Center Educ. grupurile multidimensionale de simetrie ale categoriilor G63 . Rezultatele cercetării. Vom menţiona apatrte că Universitatea de Stat din Moldova şi Academia de Ştiinţe din Moldova sunt cotate drept centre de cercetare cu maximă activitate matematică în Republica Moldova pe arcursul ultimilor decenii. 5. Au fost analizate condiţiile cînd ecuatia respectivă admite o solutie unică recurentă in sensul Birkgoff (respectiv. impactul 3. mecanicii şi informaticii publicate după a.. calitatea. Au fost elaborate metode de rezolvare a unor ecuaţii integrale singulare perturbate cu operatori compacţi prin reducerea lor la sisteme de ecuaţii integrale singulare clasice. Sci.Centrul de Educaţie şi Cercetare în Matematică şi Informatică (CECMI) al USM a participat în anii 2007-2010 la Programul AMS „National Mathematical Reviews Subscription Program”. State Univ. Au fost: stabilite relaţii între torsiunile categoriei modulelor şi clasele naturale ale acestei categorii.x) sau x”=f(t. Comput. relevanţa. 3. 38 . Universitatea de Stat din Moldova şi Academia de Ştiinţe din Moldova sunt cotate drept centre de cercetare cu maximă activitate matematică în Republica Moldova. Textbooks and Monographs. Res. Din octombrie 2010 seria de manuale şi monografii CECMI USM este inclusă în registrul Abbreviations of Names of Serials al Mathematical Reviews fiind recomandată a fi citată în versiune prescurtată: †Textb. Monogr. Resolvarea problemei lui G. pentru sistemele slab convergente determinate de ecuaţii de forma x’=f(t. Rezultate ştiinţifice mai importante 1. Math.1940 în reviste recenzate apărute la edituri ştiinţifice internaţionale şi naţionale. demonstrate proprietăţi esenţiale ale unor clase de module şi ale preradicalilor asociaţi. în dependenţă de indicele de activitate calculat pentru fiecare instituţie academică în parte în cazul accesului pe Internet sau 50% pe CD-ROM. Seifert (1971) şi generalizarea teoriei lui Favard. Republica Moldova are calculată (în baza PIB pe cap de locuitor) o cotizaţie de 750 USD la nivel naţional.) la un preţ cuprins între 5% şi 25% din costul real . diferenţa de până la US$ 8.monographic serie). almost periodică.. caracterizate pi-quasigrupurile izotope grupurilor abeliene. Aceste rezultate constituie baza teoretică pentru suportul procesului decizional în diverse domenii şi prezintă subiectul unei monografii publicate în 2009 de către editura „Springer”.1. Au fost elaborate metode şi algoritmi ce permit soluţionarea problemelor dinamice de control multicriterial discret (cazul neliniar). în dependenţă de indicele de activitate calculat pentru fiecare instituţie academică în parte în cazul accesului pe Internet sau 50% pe CD-ROM. quasi-periodică). Deasemenea cotizaţia plătită de CECMI USM oferă tuturor abonaţilor MathSciNet accesul la produsele informaţionale (reviste AMS etc.647 anual fiind acoperită de AMS. Produsele informaţionale sunt oferite la un preţ cuprins între 5% şi 25% din costul real . Mathematical Reviews Database şi Current Mathematical Publications. respectiv.x’. Bazele de date MathSciNet cuprind referatele tuturor articolelor şi monografiilor din domeniul matematicii. iar din 2010 fiind inclusă şi UST (cu sediul la Chişinău). pentru spaţiile hiperbolice a fost elaborată metoda faţetării fictive a stereoedrului. almost automorphică.

Alte informaţii privind eficienţa procesului de cercetare realizat Rezultatele ştiinţifice performante au obţinut o apreciere înaltă în ţară şi peste hotare. Pickl S. au fost comunicate la şedinţele plenare a diferitor foruri ştiinţifice de mare prestigiu. 181(3). Differential Equations. D. Profesorului A. 5.292). Cheban. 3.136-145. 12141232..108-128. Amsterdam-New York-Boston. cît şi la ciclul II (masterat). Sibirschi – 2006. Pickl.. Aceste rezultate constituie un pas important în dezvoltarea domeniilor respective. Antrenări în activităţi conexe cercetării 4.2010 respectiv 143. Vulpe N.1. 113. Profesorului A. 3535— 3558 (IF: 2.. p.161). Neagu i-a fost decernat Premiul AŞM anul 2007. Caşu i-a fost decernat Ordinul RM „Gloria muncii”. Algorithms and the calculation on Nash equilibria for multi-objective control of time-discrete systems and polynomial-time algorithms for dynamic c-games on networks. Profesorului V.3. ceia ce le dă un statut special de credibilitate şi o perspectivă reală de utilizare pe plan internaţional.627). Lozovanu i-a fost decernat premiul „Savantul anului 2009”. A constructive algorithm for max-min paths problems on energy networks. 3. 3. Fiecate din doctorii habilitaţi şi majoritatea doctorilor incluşi în lista de autoevaluare a Profilului sunt conducători ai tezelor de licenţă (în medie cîte 2 anual) şi a tezelor de master (anual în medie cîte 0. 169. 4. //Applied Mathematics and Computation. Artes J. Lozovanu. de spealizare. Au fost stabilite teoreme de existenţa limitelor singulare ale problemei singular perturbate pentru ecuaţii diferenţiale semiliniare de ordinul al doilea ăn spaţii Hilbert în cazul când nelinearităţile sunt lipschitziene sau local lipschitziene şu monotone.246 (2009). 2. 5. 2008. //European Journal of Operational Research. sunt publicate în reviste cu impact factor mai mare ca 1. 2010. Profesorului D.3-0. nr. multe dintre ele au fost obţinute în cadrul realizării proiectelor comune internaţionale. D. p.. p. Caraballo T. 39 . Caraballo T. Elsevier.1164-1186. În anii 2006 . Differential Equations. 246(2009). II //J. 2010. 4. Llibre J. Caşu i-a fost decernată Medalia AŞM „Dimitrie Cantemir”. care contribuie la determinarea eficienţei cercetărilor: 1.5). Almost Periodic and Almost Automorphic Solutions of Linear Differential/Difference Equations without Favard's Separation Condition.349). v. 3. Cheban D.349). opţionale. I //J. 4.. (IF: 1. Differential Equations.246 (2009). p. Cercetători implicaţi în procesul de instruire Toţi cercetătorii ştiinţifici sunt implicaţi în procesul de instruire la facultatea noastră sau şi în alte instituţii de învăţămînt superior. Lozovanu D. Almost Periodic and Almost Automorphic Solutions of Linear Differential/Difference Equations without Favard's Separation Condition. S. pp. Springer..2. Profesorului A.Caşu i-a fost decernat Premiul acad. 2007. Quadratic systems with a polynomial first integral: a complete classification in the coefficient space R12 . Publicaţii de performanţă Vom evidenţia cîteva publicaţii de performanţă: 1. atît la ciclul I (licenţa). (IF: 1. 115 au susţinut teze de licenţă la catedrele ce ţin de profil. 2. 120. C.6. ţinînd cursuri normative. v. (IF: 1. D. 3. (IF: 1. //J.

Lozovanu. series on Mathematics and Applications”. Ciocanu.Damian – membru al Comitetului Executiv al Societăţii Europene de Matematică MASSE. Paţiuc – revista „Studia Universitas”. Babeş-Bolyai University.Caşu. • E. Baia-Mare. V. Ciocanu. S. Jităraşu.4. Guţu V.500). A. Gh. Perjan. 40 . Kharagpur. Lozovanu. S. Lungu. N. Lozovanu. Membri ale unor societăţi ştiinţifice internaţionale • A. Caşu – preşedinţi ai comisiilor de examene la doctorat (specialităţi diferite) 4. Lozovanu. A. Preşedinţi al comisiei examenelor de licenţă/masterat/doctorat • • A. D. A. – International Journal „Fixed Point Theory” Computation and Applications. Glavan. S. România. Ciocanu. A. D. I. D. S. Cataranciuc – „Studia Informatica”. S. Erevan. A. V. Damian. Cataranciuc – „International journal of computing & Information Technology” New Delhi. Şubă – membru al Societăţii Americane de Matematică. Facultatea de Matematică şi Informatică”. Perjan A. Lungu. . B. V. Jităraşu. Glavan. I. F. V. E. Guţu V. Cataranciuc. • V. Hîncu. Jităraşu – “Studia Universitatis”. Damian. 4. D. N.“Annals of the Academy of Romanian Scientists ”. Cluj-Napoca. Ceban D. B.„Integral”. Rîbacova. Vulpe. Popa. 4. USM. Cataranciuc. • F. A. Cataranciuc – „Delta” – revistă de matematică şi informatică. Sârbu. Cataranciuc – Journal of Computer Science of Moldova.700). S. A. Jităraşu. Caşu . România (IF:0. Lungu. – „Carpathian Journal of Mathematics”.3. .„International Journal of Mathematics and Computation” (Indian Institute of Technology. România. F. Paţiuc. N. Goian – revista „Anale ştiinţifice. . Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice de peste hotare • • • • • • • • • Glăvan V. Gh. V. Tcacenco – membri ai Societăţii Române de Matematică Aplicată şi Industrială. Ştiinţe exacte şi economice. USM. Babeş-Bolyai University. V Paţiuc. Lungu. Perjan. N. Gh. V. S. Lungu – preşedinte al comisiei de licenţă/masterat la UST (2010). Jităraşu. India).membri ai Societăţii Române de cercetări ştiinţifice în matematică. Matematica. ISSN 2066-5997. Jităraşu – Buletinul AŞM. N. V.2. G.„Algebra and discrete mathematics” (Ucraina). AŢM. Vulpe. P. A.Popa. N. D. S.4. A. Secrieru. India. Cataranciuc. Lozovanu. Guţu. Neagu. Armenia. Hîncu. A. A.Zamorzaeva. N. ISI Journal (IF:0. Cataranciuc . Cluj-Napoca. Perjan.5. Zamorzaeva. Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice din ţară • • • • • N.

Soltan. (USA). 4. Central European Journal of Operational Research. P. F. A. 2010). Ucraina N. C.6. Lozovanu. Membri ai Comitetelor de Program a Manifestărilor ştiinţifice naţionale • Gh. Kiev. P. Cataranciuc. New Delhi. A.Jitaraşu – 2009.8. 2006-2007. Soltan. F. D. 2007. Referativnyi Jurnal. Jităraşu. Ucraina 4.9. A. KEPT-2009.Zamorzaeva. Lozovanu.7. Glavan.10. Lozovanu – Premiul „Savantul anului – 2009.” KEPT-2007. D. S. Şubă. N. Referenţi ştiinţifici al revistelor de peste hotare • • • A. Perjan. dedicated to the 120th anniversary of Boris Delone (Steklov Mathematical Institute (Moscow). Damian. European Journal of Operational Research. Expert al proiectelor şi/sa membri ai activităţilor ştiinţifice de peste hotare • • D. Ciocanu.Rev. Damian .Caşu – Conferinţa anuală de Algebră din Ucraina.Conducători ai proiectelor de cercetare. Jităraşu.Premiul acad. Lungu. Premii naţionale obţinute • • • D. N. Sibirschi anul 2006. Geometrie algebrică. D.Caşu . Damian – The International Conference "GEOMETRY.Vulpe. A. A. F. Şubă – referenţi la Mat.12. Cataranciuc – „Knowledge engineering: Principles and techniques. D. proiectelor de cercetare • • • Gh Ciocanu – Conducător ai programelor de stat. Cataranciuc – „International journal of computing & Information Technology” (IJCIT). E.expert INTAS (2002-2006) – Geometrie discretă. Ciocanu. Gh.Lozovanu – Preşedinte a Parchetului de Expertiză INTAS . ALGEBRA and NUMBER THEORY. A. S. Neagu . Lozovanu – Cehia.Premiul AŞM anul 2007. 4.Conducători ai proiectelor de cercetare în cadrul programelor de stat. Referent la teza de doctor susţinute în străinătate • • N. România. Cluj-Napoca. teză de doctor habilitat. Membri ai Comitetelor Organizatorice a Manifestărilor ştiinţifice internaţionale • • • • A. Praga. Kiev. P.” V. V. Sârbu – membri ai Comitetului Ştiinţific şi ai Comitetului de Organizare 41 .Jitaraşu – 2007. August 16-20. Zentral Blatt. TOPOLOGY. 4. A.• S.11. India.Caşu.Lungu . D. ediţiile 2006-2010. Lozovanu – Discrete Applied Mathematics. Bon. P. 4. A. 2009. Perjan . teză de doctor habilitat. 4. Soltan. APPLICATIONS". Conducători ai programelor de stat. Babeş-Bolyai University. N.. Grupuri discrete. Lozovanu – Germania. 4. Lungu.

Cataranciuc. Gh. Ciocanu. D. S. Sârbu – membri ai Comitetului de Organizare a Conferinţei CECMI (pentru tinerii cercetători).• • • • • • a Conferinţei XIV Internaţionale de Matematică Aplicată şi Industrială (CAIM-2006). B. Membri ai seminarelor ştiinţifice de profil a CNAA • P. Damian.Vulpe. Lungu. A.13. .00. B. A. Membri ai comisiilor specializate de evaluare în scopul acreditării organizaţiilor • • A. Cataranciuc. Chişinău. N. Rîbacova – membri ai Comitetului de Organizare a Conferinţei MITRE-2008. Neagu – membru al Comisiei de evaluare a profilului „Matematică teoretică şi aplicată. Şubă. Cataranciuc. P. P. A. B. Hîncu. Lozovanu. Zamorzaeva. Ciocanu. Guţu. 08. F. • S. Soltan. Glavan. Gh. N. Sârbu.01. Jităraşu.membri ai Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea 01. • A.02 – teoria şi metodologia instruirii (ştiinţe exacte). O. Chişinău. V. A. Ciocanu. Guţu. Damian. Hâncu. Cataranciuc. 2007. 4. Popa.membri ai Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea 01. Cataranciuc – membru al seminarului ştiinţific de profil la specialitatea 08. Lozovanu. S. A. de Program a Conferinţei Internaţionale „Modelare matematică. A. S. Perjan.00. S.13 – metode economico-matematice. Neagu . Guţu.04 – geometrie şi topologie.01. Damian – membri ai Comitetului Ştiinţific a Conferinţei „Actual problems of mathematics and informatics”. 2008. Neaga. D.Jităraşu. modelare şi optimizare” la IMI (2010) 42 . V. D. N.Caşu. P.Vulpe – membri ai Comitetului de Organizare a Conferinţei ASADE-2007.00. Şubă – membri ai Comisiei de experţi în matematică a CNAA. A. Chişinău. G.01. Şubă. V. P. 2010.09 – cibernetică matematică şi cercetări operaţionale.Vulpe. F. Perjan. Lungu.membri ai Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea 01. N. Damian – membri al Comisiei de evaluare a profilului „ Probleme Actuale ale Matematicii Fundamentale” la UST (2007).01.02 –ecuaţii diferenţiale. A. 2006. Lungu. V. A. Ciocanu. A. Chişinău. F. A. Damian. D. E. Lozovanu .membri ai Comisiei de experţi în matematica aplicată şi mecanica corpului solid a CNAA.Ceban.01 – analiza matematică. V. N. • A. Damian. Sârbu. 2006. V. Jităraşu. Gh. V. Gh. Experţi ai CNAA • • A. Perjan. P. A. V. Zabolotnîi – membri ai Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea 01. Jităraşu. afiliate Conferinţei Internaţionale CASC-2006. Soltan. Jitarasu. N. F. F. 2009. Caşu. F. 2009. Perjan. A. Topală. Hîncu – membri ai Comitetului de Organizare a Conferinţei MITRE-2009. Perjan. N. Chişinău. S. Chişinău. Lungu. V. Lozovanu – vicepreşedinte al Comitet. N.14. Guţu. Hâncu . N. V. Vulpe . Guţu. D. F. • N. Palistrant. Poştaru. Damian. B. Chişinău. optimizare şi tehnologii informaţionale”. Cataranciuc. 4. Lungu.11 – statistica şi 13. Jităraşu.

17..15.. 165 p. Pentru clasele V-IX.Rîbacova. Partea I. Geometrie afină. Valuţă).Guţu. Chişinău. Manuale şi capitole în manuale pentru învăţământul universitar • • • • • Casu A. CEP USM.. . Participare în activitatea comisiilor instituite de Preşedinte. Editura „Teo educational”. Matematicile Cangurului-2007. CEP USM. V. G. Prut Internaţional. Chişinău. 304 p. D. Ed. Chişinău. Matematica.Guţu.Lozovanu. 3. I.Guţu. Cataranciuc – membri Comisiei de stat pentru interpretarea voturilor în Parlament. USM. Achiri Ion. vol. Cataranciuc S. Chişinău. Matematicile Cangurului-2007.142p. 2008.Guţu. V. Garit Valentin. 10. 2009.4.3. I. Matematicile Cangurului-2006. 2006. Rezumate la matematică. M.) 7. 240 p.18. 32 p. Matematica. Chişinău. Popa V.. G... Teoria probabilităţilor. Matematicile Cangurului-2006. Introducere în econometrie. Lica D. G. Sisteme numerice. Matematicile Cangurului-2008. 106 p. (coordonatori M. Goian I. I. Guvern • P. ş. Partea II. Teoria simetriilor generalizate. 2008. Chişinău. 2006. A. 4. (În limba rusă. Sârbu P. Topală Anatol ş.. Ciobanu V. Banaru Valentina. ş. 11. Achiri Ion.a. Cap.a. Manual pentru clasa X. G. CECMI. 2006. 32 p. Editura „Teo educational”. Matematica. Parlament.Rîbacova. // Elemente de istorie a matematicii şi matematica în Republica Moldova”. Lungu Alexandru. Palistrant Al. Neagu. //Probleme actuale şi realizări ştiinţifice în domeniul geometriei discrete şi algebrei. Ciclu de prelegeri. 96 p. p. 32 p.Guţu. Băţ I. 2009. Matematicile Cangurului-2008. Prut Internaţional. Garit Valentin. I. Matematicile Cangurului-2009. 32 p. V.. (În limba rusă. Palistrant Al.a.Guţu. vol. 2009. Niculiţă. G. V. V. I. G. Ed. Chişinău.) 9.a. IX. I. V. 4. CEP USM. 43 . Efros Petru. Lungu Al. 4. Soltan.16. Pentru clasele X-XII.. 366 p. p. Prut Internaţional. I. 32 p..Rîbacova. ş. 198 p. D. 8.Guţu. ş. F. Seria de manuale şi monografii. 2008. – Teste pentru clasa X. Goian I. V. Manual pentru clasa a XI-a. Ed. I. Culegere de probleme pentru clasa a XI-a. CEP USM.Guţu.. Ciobanu V. Chişinău. Sarbu P. Taragan ş.a. CEP USM. 2. Efros Petru. Matematică. Aspecte algoritmice ale teoriei grafurilor. 151-166. Cioban.Guţu. Articole şi cărţi de popularizare a ştiinţei 1. Goian I. S. Manual pentru clasa XI. Solovei Lilia. Poştaru A.. Matematică. Dyachenko S. 306-326. Probleme actuale şi realizări ştiinţifice în domeniul geometriei discrete şi algebrei. 6. 2. anul 2009. 4. I.Guţu.Rîbacova. Prut Internaţional. 4. VII. 2006. Manual pentru clasa VII. Seria de manuale şi monografii.Rîbacova. 2007. Neagu. 2007. Cartdidact. Taragan ş.VIII. G. Teodorescu R. Chişinău. Lungu Al.. (în limba română şi în limba rusă). 2008. Manuale şi capitole în manuale pentru învăţământul preuniversitar • • • • • • Achiri Ion.Rîbacova.Guţu.a. 32 p.Guţu. D. 2007.) 5. V.a. V. 304p. CECMI.Rîbacova. Rezumate la matematică. I. 32 p.Guţu.Guţu. (În limba rusă.

44 . Matematicile Cangurului-2010. (În limba rusă. 32 p. 2.. Chişinău. V. 2006. Metode numerice contemporane pentru Ecuatiile Fizicii Matematice. în perioada 30 iunie – 9 iulie 2008 la Facultatea de Matematică şi Informatică a USM (Chişinău. B. Prof. La Scoala de Toamna-2007 s-au tinut urmatoarele patru cursuri: 1. orele 17. 2006.Lomonosov”. I.05. Marin V. G. 4. Facultatea de Matematică şi Informatică. nr. blocul 4). Matematicile Cangurului-2009. G. 99p. 2.12. 18. Goian I. Cursurile s-au tinut la Facultatea de Matematica si Informatica USM (Str. prin colaborare ştiinţifică şi implicarea specialiştilor la programul instructiv al Centrului. CECMI a semnat acorduri de colaborare: cu IMI AŞM. 60. str. V. Centrul de Calcul al Academiei de Ştiinţe din Rusia).Guţu. la USM.V. 32 p. 16. 2010. care prevede stabilirea relaţiilor: la nivel local: prin atragerea tinerilor dotaţi şi a specialiştilor calificaţi de la alte instituţii atât la procesul instructiv. G.Rîbacova. Iaşi. Pentru clasele X-XII.Guţu. Şcoala a fost destinată profesorilor.Ribachin (IMI ASM).Cuza” din Iaşi (România). 14. Prof. Rezumate la matematică.I.. Rezumate la matematică. 2010. 32 p. TEO Educaţional.a.Ribacova (USM). în revista Recreaţii matematice. SUA. Marin V. (10 ore).Hancu (USM). 60.Guţu. IMAR (Bucureşti. Scoala de Toamna cu tematica ``Metode numerice si Programare paralela`` in perioada 10-23 septembrie 2007.Sârbu – „Societatea de Matematică din Moldova”. Utilizarea Clusterului in programarea paralela. P. România) ş.19. A. Modelare matematica cu utilizarea sistemelor tip Cluster. Seminare sau alte manifestări organizate pentru utilizatori La activităţile conexe cercetării se atribuie şi activitatea CECMI. (12 ore). (În limba rusă. V. Chişinău.Rîbacova. Atlanta). Şcoală de Vară cu tema „Utilizarea tehnicii performante în instruire şi cercetare ”. Universitatea „M.Rîbacova. 4. Editura „Teo educational”. Goian I. CECMI a organizat: 1. V.Patiuc (USM). I. Clasele X-XII. Centrul menţine relaţii de colaborare cu centre de cercetare din Rusia (Parallel. prin acordarea serviciilor în baza tehnologiilor informaţionale. Calcul paralel in algebra liniara. Clasele V-IX.) 17. B.Guţu. România. 19. 101 p. bloc 4). Goian I.Mateevici. A. 260p. tinerilor specialişti în matematică şi informatică de la universităţile din Republica Moldova. Ungaria. la nivel internaţional: prin organizarea schimbului de experienţă cu alte centre similare (România. 3. Rezumate la matematică. Prof. Rusia. cât şi la cel de cercetare.15-20. Universitatea „Al. Etapa II în perioada 3-9 iulie. la Baza de odihna a USM de la Vadul lui Voda. 3. SUA (Georgia State University. Rezumate la matematică. (10 ore). sala 213a/4. 15.) 13.Mateevici nr. UTM. 2009.Guţu.ru. (8 ore).Guţu. F. Polonia). Pentru clasele V-IX. Prof. Editura „Teo educational”. Matematicile Cangurului-2010. 269 p. I. TEO Educaţional. 2009. G. Şcoala de Vară-2006 în perioada 26 iunie-9 iulie 2006 care a activat în două etape: Etapa I în perioada 26-30 iunie. Damian. Goian I.

2006. cercetători este prezentat în tabela ce urmează: anii raportul nr.univ.. Cataranciuc Sergiu. de perspectiva pentru cercetare. Institutul de Matematică şi Informatică al A. Boris Ribachin (Institute of Mathematics and Computer Science. doctorat).4. masteranzi. Professors: Dr. Doctorandei Sur Nadejda. lector superior la catedra „Informatică şi Optimizare Discretă”. cercetători constituie 2006 5/43 2007 6/43 2008 6/42 2009 6/42 2010 8/42 Tinerii cercetători. Tema tezei de doctorat este „Metode direct-aproximative pentru rezolvarea ecuaţiilor integrale singulare cu coeficienţi discontinui”. Tema tezei de doctorat este „Grafuri cu mulţimi dconvexe apriori date”. 5. catedra Informatică şi Optimizare Discretă.univ. Novac a absolvit doctorantura USM în a. hab. Hâncu Boris. prof. conducător ştiinţific dr.hab. Susţinerea tezei a avut loc în anul 2008. DAAD Autumn School “Parallel Programming in Mathematical Modeling” Moldova State University Chisinau. tineri lectori) CECMI a acordat burse individuale de cercetare.Doctorandului Capcelea Titu. Universitatea de Stat din Moldova. 2.Ş. D. conducător ştiinţific dr.. La Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Balti.conf. Tema tezei de doctorat este „Extinderi informaţionale în teoria jocurilor”. Tema tezei de doctorat este „Algebrele Lie şi 45 . Susţinerea tezei a avut loc în anul 2008. Susţinerea tezei a avut loc în anul 2009. Boris Hancu. 4. în perioada 12 mai .. Cercetătorului ştiinţific stagiar Diaconescu Oxana. conducător ştiinţific: dr.conf. Lectorului Novac Ludmila. Dr. 2009. doctoranzi/nr. 3. În cadrul acestei şcoli au fost ţinute cursuri pe teme moderne. Raportul nr.24 mai 2008. Tema tezei de doctorat este „Fluxuri optime în reţele dinamice şi algoritmi de aflare a lor”.Lozovanu. care au beneficiat de burse: În cadrul concursuri de granturi si burse de cercetare pentru tineri cercetatori (studenţi. Paţiuc V. September 10-16. Scopul acestei şcoli a fost deschiderea unor noi perspective pentru tinerii de la USB de aşi continua studiile. în mărime de 400 dolari SUA urmatorilor tineri cercetatori: 1. Dr. la USM sau in colaborare cu USM (ciclul 2. Academy of Sciences of Moldova). doctoranzi. suport financiar pentru definitivarea şi susţinerea tezei de doctorat.M. 5.. Antrenarea în procesul de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare Numărul cercetătorilor ştiinţifici abilitaţi cu dreptul de conducător/consultant ştiinţific al tezelor de doctorat în 2010 este de 16 din totalul de 42. începând cu nivelul anului 2 (Bac). conf.univ. Universitatea de Stat din Moldova.univ. Susţinerea tezei a avut loc în anul 2008. La cursurile organizate de CECMI al USM au participat in calitate de ascultători 19 studenţi şi 4 tineri lectori de la USB. Doctoranzi / nr. Galina Ribacova (Moldova State University). facultatea Matematică şi Informatică USM. Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Doctorandei Fonoberova Maria. conducător ştiinţific: dr. a fost organizată o scoală pentru studenţii de la această universitate. cercetarea la Chişinau. L.

46 .hab.01. Conferinţa CECMI (pentru tinerii cercetători).01. Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea 01. 2006. 2008. 5. satelit al ICM-2006. Susţinerea tezei a avut loc în anul 2008. IMI al AŞM. Chişinău.Logică matematică. 2.Lungu. conducător A. afiliate Conferinţei Internaţionale CASC2006.Perjan. conducători A.01.Participarea cu rapoarte la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. conducător ştiinţific dr. articole). 3. Conferinţa MITRE-2008. Soltan. . ASEM şi ATIC. UST.09 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale (cu drept de recomandare spre susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat) întruneşte specialişti de la USM. ASEM.1. Seminarul „Algebră şi logică matematică” (seminar comun cu IMI al AŞM. 2009.01. Sur Nadejda. 5. 5.Popa. Chişinău. 6. Chişinău. conducători B. . UST. 4. Novac Ludmila. Ciocanu). IMI al AŞM. Pe perioada anilor 2006 – 2010 în termenul stabilit şi pe durata următorilor trei ani au susţinut teza de doctorat 5 persoane: Capcelea Titu. UTM.Publicarea unor lucrări (cărţi.01.univ. 2006. Caşu. Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea 01. Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea 01. dedicată jubileului de 60 ani ai USM. Conferinţa ştiinţifică „Învăţămîntul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. precum şi a promovării imaginii ştiinţei au fost întreprinse următoarele activităţi: . Cooperări naţionale şi internaţionale 5. conducător A.06 . N. Conferinţa MITRE-2009. M.Şcerbacov. Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea 01.conferinţe ştiinţifice organizate: 1. broşuri. Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea 01. conducător academicianul P.Vulpe. 2. 3. Chişinău. algebră şi teoria numerelor (cu drept de recomandare spre susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat) întruneşte specialişti de la USM.01 – Analiză Matematică (cu drept de recomandare spre susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat). Conferinţa XIV Internaţională de Matematică Aplicată şi Industrială (CAIM-2006). participarea la elaborarea şi realizarea proiectelor de cercetare: 1. Chişinău.integralele invariante pentru sistemele diferenţiale polinomiale”. prof. septembrie 2006.02 – Ecuaţii diferenţiale „Teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale” (cu drept de recomandare spre susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat) întruneşte specialişti de la USM şi IMI al AŞM. Cooperare în cadrul naţional Formele principale de cooperare la nivel naţional sunt seminarele şi conferinţele ştiinţifice. Benderschi Olga.04 – Geometrie și topologie (cu drept de recomandare spre susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat) întruneşte specialişti de la USM. Bujac Mariana. În scopul diseminării rezultatelor cercetării. Gh. 4..

New York în 2010 şi. această universitate a procurat softul necesar cercetărilor (quantum chemical programs Jaguar and Crystal).x) sau x”=f(t. masteranzii şi studenţii de la FMI de a participa anual la conferinţele UAIC. respectiv. pentru sistemele slab convergente determinate de ecuaţii de forma x’=f(t. Cooperare internaţională Acorduri de colaborare sunt încheiate cu: 1. Acordul a fost semnat in a. Vom menţiona următoarele rezultate importante obţinute în colaborare: 1. Popa. almost automorphică.. Aceste rezultate constituie baza teoretică pentru suportul procesului decizional în diverse domenii.f.a. În cadrul colaborării existente între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Universitatea Claude Bernard Lyon 1 (Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces. Rezultatele obţinute prezintă subiectul unei monografii publicate în 2009 de către editura „Springer”.m. Rezultatele obţinute prezintă subiectul a două monografii publicate de către editurile „Nova Science Publishers Inc”. I. „Hindawi Publishing Corporation”.x’.x). 1. Au fost analizate condiţiile cînd ecuatia respectivă admite o solutie unică recurentă in sensul Birkgoff (respectiv.2. V. Activităţile întreprinse cu concursul partenerilor de peste hotare: 1. 2.f. almost periodică.ş. de a efectua stagieri etc.f. 3. Seifert (1971) şi generalizarea teoriei lui Favard. New York în 2009. I. d. masteranzii şi studenţii de la FMI de a participa anual la conferinţele UAIC. Professor Dominique Luneau). Guţul de la IMI al AŞM. Facultatea de Matematică a Universităţii „Al. care împreună cu Siesta code au fost instalate pe clusterul CECMI. Acordul de colaborare oferă oportunităţi pentru doctoranzii. Caşu. Acordul de colaborare oferă oportunităţi pentru doctoranzii. Lista lucrărilor executate la comanda beneficiarilor de peste hotare.V. Germania. 5. Italia şi alte ţări au fost elaborate o serie (peste 10) de proiecte ştiinţifice bilaterale susţinute cu granturi.m. Spania. A. Romania.Cuza” din Iaşi. quasi-periodică).m.ş. Reprezentanţii Profilului au fost invitaţi în următoarele centre universitare şi ştiinţifice pentru activitate didactică şi/sau ştiinţifică: 47 .Cuza” din Iaşi.f. V. Facultatea de Informatică a Universităţii „Al. 2. Elaborarea metodelor şi algoritmilor care permit soluţionarea problemelor dinamice de control multicriterial discret (pentru cazul neliniar). d. Universitatea “M. Dragan de la UTM. Romania. unde au fost efectuate calculele respective. de a efectua stagieri etc.proiecte de cercetare/lucrările realizate în colaborare cu parteneri din ţară: Parteneri din ţară implicaţi în realizarea proiectelor de cercetare: d.ş.h. d.Lomonosov” din Moscova (USM L).m. Rusia.ş. 2009 şi oferă astfel de oportunitati ca: a) sustinerea facultatilor USM cu reviste si carti editate de USM L. I. Cu concursul partenerilor din SUA. Resolvarea problemei lui G. Belarusia. b) organizarea şcolilor ştiinţifice comune (internaţionale) de vara-toamna in Moldova ş.

în 2007. Ceban a fost invitat (visiting researcher) pe 60 zile în Spania (University of Seville – prof. prof. 68. ce poseda integrala prima polinomiala.ş. S. Caraballo). 2. A.246 (2009). 9. Universitatea de Stat din Georgia. Pakistan (2006) (Visiting professor) 11. 3.627). 10. Quadratic systems with a polynomial first integral: a complete classification in the coefficient space R12 .1164-1186. univ.Glavan la Univeersitatea din Siedlce. Schlomiuk D.. 181(3). anual (2-3 luni) a fost invitat pentru activitate ştiinţifică. 7. Departamentul de Matematică (Spania): d. D. Theory. Universitatea Autonoma din Barcelona.h. Polonia (1999–2011). p. pp. prof. Almost Periodic and Almost Automorphic Solutions of Linear Differential/Difference Equations without Favard's Separation Condition. În colaborare cu colegii de peste hotare au fost obţinute o serie de rezultate. prof. prof.m. Pickl. Seifert (1971) pentru sistemele slab convergente determinate de ecuaţii de forma x’=f(t. prof. 6.349). 2. B.161). univ.349).h. Differential Equations.Glavan. I //J. Leeds. univ. în 2010. Resolvarea problemei lui G.. 4. prof. România. D. 681—715 (IF: 2. Ceban a fost invitat (visiting professor) pe 60 zile în Franţa (University of Limoges– prof. Caraballo). prof. Lozovanu a fost invitat pe două luni (20. 1214-1232.Perjan sunt profesori asociaţi la facultatea de Matematică a Universităţii “Al. D. p.m.04-14.f.Guţu la School of Mathematical Sciences "Abdus Salam". Boularas). univ. Algorithms and the calculation on Nash equilibria for multi-objective control of time-discrete systems and polynomial-time algorithms for dynamic c-games on networks.Jitaraşu.. v. V. 4. univ. conf. D. D. Generalizarea teoriei lui Favard pentru sistemele slab convergente determinate de ecuaţii de forma x”=f(t.161).05.x). Caraballo T.x). Planar quadratic differential systems with invariant straight lines of total multiplicity four. 5. Munhen. Caraballo T..I.Cuza” Iaşi. Differential Equations. N. Lahore. univ.10 -22. Departamentul de Matematică şi Statistică (Canada): d.f. v. p. prof. Vulpe N. T.108-128. No. Vulpe. 4. Differential Equations.2006) în SUA.. Nonlinear Analysis. univ. conf. Almost Periodic and Almost Automorphic Solutions of Linear Differential/Difference Equations without Favard's Separation Condition. Vulpe N. 3535-3558 (IF: 2. D. 3. Lozovanu a fost invitat pe 15 zile în Olanda..Guţu. prof. V.. Lozovanu a fost invitat pe 20 zile (23. II //J. //European Journal of Operational Research. N. univ. în 2010. V. Cheban. D. univ. (IF: 1. Au fost elaborate metode şi algoritmi pentru soluţionarea problemelor dinamice de control multicriterial discret (cazul neliniar). D. Methods & Applications.1. p. Schmalfuss). (IF: 1. D. 246(2009). Llibre J. univ. 5. Universitatea din Montreal. conf. N. 13. prof.2008 ) în Germania. (IF: 1. Ceban a fost invitat (visiting researcher) pe 60 zile în Germania (University of Paderborn – prof. V. D. în 2008. Ceban a fost invitat (visiting researcher) pe 60 zile în Spania (University of Seville – prof.246 (2009). Artes J. D. în 2006.Guţu (Inaugural Visiting Fellowship) la United Kingdom Mathematics Trust (UKMT).x’.12. Departamentul Cercetări operaţionale. In: J. prof. Aplicând polinoamele afin invariante a fost efectuată clasificarea completă a familiei de sisteme pătratice. GCU. univ. univ. Vulpe anual (2-3 luni) a fost invitat pentru activitate ştiinţifică. V. la Universitatea Forţelor Armate Bundesfer. United Kingdom (2009) 12. 48 . Springer. Lozovanu. din care vom menţiona următoarele: 1. A fost efectuată clasificarea familiei de sisteme pătratice ce posedă drepte invariante de multiplicitate totală egală cu patru. 8. 2008. T.ş. univ. univ. Amsterdam. 2007. Cheban D.

49 .

Adresa: Sediul USM: mun.8.f.m.10. problemele actuale ale matematicii aplicate.Profilul de cercetare: “Matematica Teoretică şi Aplicată” _______________________________________________________________________________________________________ cercetări fundamentale în algebra contemporană.7. MD-2009.usm.m. e-mail: 577627 (decan). Denumirea organizaţiei: Universitatea de Stat din Moldova ________________________________________________________________________________________________ 1. D. _______________________________________________________________________________________________________ 1. Statutul juridic Instituţie publică _______________________________________________________________________________________________________ 1. Director: CCŞ - d. modelarea matematică şi optimizarea.5.Anexa nr.11. 60. geometrie discretă şi cristalografie matematică. 1 FIŞA STATISTICĂ I. Direcţiile ştiinţifice de bază: _______________________________________________________________________________________________________ 1.f.6 . Anul fondării: 1946 _______________________________________________________________________________________________________ 1. ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice. LCŞ „Modelare matematică şi optimizare”.ş.d.h. Igorceac@usm.md _______________________________________________________________________________________________________ 50 .1. Mateevici.2. http://www. Structura organizatorică: CCŞ „Probleme actuale ale matematicii. INFORMAŢII GENERALE 1.3. str. Actul de înfiinţare _______________________________________________________________________________________________________ 1. Informaticii şi Economiei”. N. 1. analiză matematică.9. pagina web. Lozovanu. şef LCŞ . Chişinău.h. Jitaraşu _______________________________________________________________________________________________________ 1.ş. ______________________________________________________________________________________________________ 1.4. Numărul de înregistrare atribuit de Camera Înregistrării de Stat _______________________________________________________________________________________________________ 1. fax.md/ . LCŞ „Structuri matematice fundamentale”.Telefon.

3.4. total 2.3.4.1. titulari ai organizaţiei 2.2. total (2.4.4. dintre care în străinătate 2.5 9.1.1 .2.1.1.2. Personal auxiliar cu studii medii Perfecţionarea personalului Doctoranzi.2. număr de personal/total 2.4 42. 2.3. total 2.4.5.2.1.6. 45-54 de ani 2.2.2 4.4.2 1. Personal auxiliar cu studii superioare 2.2.1. b.2.5.8 12.1.4. 2.2 0. total 2.4 35.1.3.4.3.4. 51 . 2.1.0 3.1.75 10.0 21.3.2. titulari a.6 42.0 16 10.4. 2. posturi vacante Personal de conducere.2. de bază b.5.5.4 39. doctori/ doctori habilitaţi 2.+2.2.3.2.5. Personal din sfera ştiinţei şi inovării cu studii medii 2.75 42 35 1 34 7 3 4 10 2010 6 10 10 42 35 1 34 7 3 4 10 anualăMedia 7 9.4.5. ingineri 2. 2.6 1. doctori 2.2. total 2.2 2.0 34. total (2.2. posturi vacante Personal ştiinţifico-didactic.2.5.2.4.1. acord de muncă 2.1. membri titulari/ membri corespondenţi 2.) 2.1.1.8 2. cumul extern b. posturi ocupate 2.1. îşi continuă activitatea ştiinţifică în cadrul 2.4.3.1.4.2.1. Persoane abilitate cu dreptul de conducător Structura personalului după vîrstă 2.) 2. netitulari a. titulari ai instituţiei de învăţămînt superior Structura personalului după calificare Personal din sfera ştiinţei şi inovării cu studii superioare.2.6 0. angajaţi femei Personal auxiliar.3.3.1.2.2.2.3.2 11. total 2.3. Posturi vacante Structura personalului după activitate Personal din sfera ştiinţei şi inovării .3.8 0.5.5 42.8 3. total 2.1. 55-64 de ani 2. profesori universitari/cercetători c.3.1+2.1.1. 2.4. RESURSE UMANE Indicatorul 2006 1 Total posturi (conform statelor de personal).2.2. Sub 35 de ani 2. care studiază în exterior.4 6.4. total (2.4.1.5. Postdoctoranzi.6 0.1.2.1. total 2.4 22.1.2.4 6.3.1.4.2/1.4. cercetători ştiinţifici inclusiv: a. (luni) Susţinere de teze.4 42.4.2 1.1.2. Competitori. Posturi ocupate 2.3.4.5.2.2.2. redusă) 2. 2.0 1/0 6. organizaţiei (angajaţi în proiecte de cercetare) 2. - - - - - 43 40 40 43 43 20/12 11 21 1/0 5 4/1 3 16 11 1 16 9 6 43 40 40 43 43 21/12 11 21 1/0 6 4/2 3 1 1 1 16 11 1 13 12 6 42 39 39 42 42 22/12 11 21 1/0 6 4/2 3 1 1 1 1 1 16 11 11 14 6 42 39 39 42 42 24/13 11 21 1/0 6 5/1 2 1 1 4 1 3 16 10 1 11 14 6 42 39 39 42 42 24/13 11 21 1/0 8 5/3 2 2 1 16 10 1 11 13 7 2.3. 2. Peste 65 de ani 2 8 8 43 36 1 35 7 3 4 11 2007 3 8 8 43 36 1 35 7 3 4 11 Anul 2008 4 10.1.8 0.1. total Stagii în străinătate (de peste 1 lună). conferenţiari universitari/cercetători d. cumul intern 2. doctori habilitaţi 2.+2.3.1.2.4.2.75 42 36 1 35 6 3 3 11 2009 5 10.2.4 12.1.4 39.II.) inclusiv : care studiază în organizaţie ( zi/ cu frecvenţă 2.75 10. posturi ocupate 2.8 10. 35-44 de ani 2.

1.1.2.0 136. 3. Ciocanu proiecte pentru procurarea utilajului proiecte de transfer tehnologic proiecte independente (pentru tineri cercetători etc.3 427.2 9.1. 3.5.4 1054.5.III.) 3. cercetări ştiinţifice aplicative proiecte din cadrul Programelor de Stat Corlat.2.5 866.1.2. 3.4 506.1. 3.2 261.4 0. de transfer pregătirea cadrelor b.0 180. 3.1.4 16.0 54. 3.9 2009 5 547.1.1.0 19.6. total (3. 3. Cheltuieli de personal (salarizare.2 279.1 3.6 166. 3.1.2.1.0 330.7 1 S urse de finanţare (plan precizat).3 737.1.6 52 . 3.1.a.1.6 715.3 182. total (mii lei) (3.1 706.9 300.1. donaţii ş.2.4 88.3 18.8.3 521.9 65.) Alocaţii bugetare (cheltuieli de bază).4 262.0 90. Cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării inclusiv: b.2 2008 4 1110.7.6 279.4.3. donaţii.2.6 42.1. 3.0 98.9 867. sponsorizări ş.2 48.3 181.7 1738. 3.4 24.6 268.0 3.4 182.7 403.3 871.1 320.2 261.0 30. 3.0 60.2.2 1048.1 49.5 451.1.1.0 53.2 588.0 75. cercetări ştiinţifice fundamentale b.+ 3.7 403. 3.2 49.2.5 21.6 36.6. 3.1.1 25.4 403.2. 3.7 181.1.0 200. granturi internaţionale contracte cu agenţi economici străini altele (sponsorizări.5 internaţionale.2.3. total a.3 871.6 2010 6 897.9 300.1.2.+3. prestare a serviciilor contra plată (contracte cu agenţi economici autohtoni) alte surse (arendă.8 12.1.0 317.5 80.4. RES URS E FINANCIARE Indicatorul Anul Media anuală 7 946.6 268. d.4 317.2.0 134.7.1.0 218.5 495.a.1.3.1. c.0 49.6 120.) 80.2 49.9 346. ) proiecte din cadrul programelor bilaterale internaţionale şi proiecte finanţate de STCU alocaţii suplimentare din Fondul de rezervă pregătirea cadrelor ştiinţifice 2006 2 436.0 628. 3.3 2.9 871. 3. mii lei proiecte instituţionale a.0 355.4 441.1.2.3 2007 3 1738.1.1.1.4 186.2.2 40. fond social şi medical ) Procurare de echipament ştiinţific Pregătire de cadre ştiinţifice Deplasări şi delegaţii ştiinţifice Plată a serviciilor comunale şi a altor servicii Cota faţă de volumul total al cheltuielilor Cheltuieli per cercetător ştiinţific 80.4 920. ştiinţifice prin contract c.1.5 498. 120.3 182.2 3.4 317.1 320.1 20.1. total cofinanţare a proiectelor a. M ijloace speciale.1 46.1.0 90.) naţionale.2.2.

3.1.2 27/ 22.4.7 80.3.1.1.1.0 1/5.2/ 39.04 37/ 26.4 3/58. Peste 10 ani 10 3 1500. Luate în arendă 4.+5. cu factor de impact <0.1.4 4/2.3.2.4.3.5 8/4.48 0. 5. ISI.2 8/ 4.3.2.4 5/ 4. 5.1.7 2.3 1/8.3.8/3.9 8.7 8/ 8.12 0.2. 5.9 Echipament ştiinţific 4.08 1. 5. 5.7 4/4.2.2.) În reviste ştiinţifice.6 5.0 15/6.14 9.0 47/ 42.2.1.5 2/31.1. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢII DIRECTE DE CERCETARE ŞI INOVARE 1 2 3 4 5 Număr de lucrări ştiinţifice publicate/volum (coli editoriale) 101/ 112/ 115/ 107/ (5.55 9. IV.2. lucrări de reparaţii capitale)/lucrare publicată (mii lei) Număr de articole ştiinţifice publicate.2 5/58.35 2.1.1.10 19/ 13.7 2.0 1500.76 9.8 3/1.2) 5.6 80 10 10 34.2 2/2.55 4.+5.3. c.63 38/ 28.8/ 2.2. Per cercetător ştiinţific 5.38 80 10 10 34. POTENŢIAL LOGISTIC 1 2 Spaţii adecvate procesului de cercetare ştiinţifică.50 5.1.2 2/0.6 4/8.01 37.6 Caracteristici ale echipamentului ştiinţific.3.9 7/3.0 1.1. a.12 0.5 3/4.9 2/0.1 7 100/ 490. Per cercetător ştiinţific 34. total 5.5 2 1. alte reviste ştiinţifice atestate În culegeri.4 17/ 11.2 9/3.4 17/ 11.3.2 2/1.2.8 16/ 7. 5.1 3/ 3.2.4 7.3.3 5. total (m²) 1500.7 9.2.3.3 3/2. în ţară în străinătate în ediţii internaţionale incluse în Web of Science capitole în monografii în ţară capitole în monografii peste hotare Dicţionare Culegeri etc.6/ 29.1.68 0.8/ 0. cu factor de impact 0.3.) 4.2.6 2/31. total (5.6 2. 5.8/3. 4.2.1.2 1/19. cu factor de impact > 1 b.5 3/6.1.1.2 11/ 7.+4.4/1.0 1500. în străinătate Număr de lucrări editate.7 10/ 5.3 1/1. (după vîrstă.5.+5.3) Monografii (5.0 6 1500.1.1.9 9/4.2 6 65/ 52.1. 4.8/ 8.3.6 3.1.3.3 1/19.4 8/69.6 1/8.7 3/4.9 2/0.2 1/19. reieşind din cost ) (%) 4.1.3 13/ 9.2 19/ 14. +5. 5.7) 105.) în ţară (a+b+c) 5. 5. 5.2.2.3.5 10/ 10.9 328.6 10/ 7.1.1.87 56/ 46.0 1500.2. total (5.8 1/0.5 2/76.6 7.3.26 21/ 15.1.3 4/3.2.8 1/1.2.9 108.9 423.60 1. ISI.8.7 29/ 24.1.7 9/ 7. 5.65 80 10 10 V.3.6 23/ 22.1 c.0 34.4 12/ 10.9 329.3.5 3.0 143.85 80 10 10 34.+5.1 5/1. b.1.8 2.4 13/5.3.2.6/ 10.3.2.1.4 7.4/2.0 1500.7 1/1.4 9/3.2.1.2.2. ISI. Primite în folosinţă 4.7 0.0 4 1500.5 3/35.+ 5.9 318.5 10/3.1.9 317.1. în ţară 5.2. 53 .8 11/ 19.7 4/87.7 8/3.2/ 16.38 9/ 4. categoria A categoria B categoria C 2.5 4/ 2.5 3/35.0 7 1500.2.14 7. utilajului. 1.9 1/5.1.2 2/0. Publicaţii ştiinţifice electronice Media număr lucrări/cercetător Media cheltuieli totale (fără fonduri de procurare a 5. Total (mii lei) 257.1.0 5 1500.7 4/59. total (5. inclusiv: 5.6/ 10. Sub 5 ani 80 4.5 29/ 19.3.0 4.1 d.7 7/ 3.5 5. 5.43 4.+5.3.78 37/ 22.2.1. Proprii 1500.2.8/ 27.4.3.9 2/30.0 (4.0 1500.2.1.6 19/ 14.1.3 8/70.8/ 10.9 12/ 7.5 1/6.6/2.9 4/3.9 2 2.3.1.2.36 în străinătate (a+b+c+d) a.4 80 10 10 34. 6 – 10 ani 10 4.+4.4/3.2 1/11.6 5.1.6 4.1.0 2/27. 5.8 3/35.3.1 36/ 22.0 2/76.

1 medalii de aur 5. how şi soiurilor de plante omologate.8.5.16.1.8.5.8. Tehnologii noi documentate 5.4.4.11. naţionale cu participare internaţională naţionale internaţionale - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 4 1 2 3 1 1 3 1 1 1 3 1 2 3/5 3/5 7/5 3 1 40 16 56/ 12. participare internaţională Rezumate publicate la manifestări ştiinţifice 5.4.4.9 1 34 21 55/ 10. tehnice.4. postere la manifestări naţionale cu 5.4.0 24/4.7 29/7. strategii. precum şi activităţi de consultanţă şi popularizare a ştiinţei 5.15.4. produse noi şi seminţe 5. tipurilor.3 2 33 29 62/ 12.8..6. Atlase şi hărţi elaborate 5. Cataloage de colecţie elaborate 5.5.5.1.2.5. colaborare sau contracte royalty Mostre de maşini.7 28.3.6 16/4.3.3.1.1. produse noi şi seminţe 5.9.7 18/2. echipamente asimilate în fabricare în serie Tehnologii.5.7.9 52/ 13.6. 5. Materiale / substanţe noi documentate 5.1 34/6. Naţionale cu participare internaţională 5. concepţii 5. Internaţionale (străini .2. echipamente.5. dispozitive funcţional 5.4.9.7.0 19/2. total 5.6. Cereri de certificare a soiurilor/raselor/suşelor Contracte de licenţă (cesiune) în baza brevetelor. Acte normative. servicii ştiinţifice prestate.8.8.10.2+.5.8.2. medalii de argint 5.7. naţionale Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări 5. Brevete obţinute în străinătate /implementate 5.4/ 6. Comunicări orale.9 Asistenţă.13.8.2.5. 5.7.7.5. secvenţe tehnologice.3. Comunicări orale. Naţionale Număr de participări la manifestări ştiinţifice (5.1+5.6.3.4.7.5 5.14. Cereri de brevetare înaintate la AGEPI 5. Protocoale clinice elaborate etc.3. Softuri elaborate/implementate 5.4 4 19 52 71/ 15.2/ 11. Prestări de servicii în laboratoare acreditate 54 . naţionale cu participare internaţională Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări 5.1+5. 5.8. Programe 5.2 40/8. secvenţe tehnologice.) Rapoarte la invitaţie (referate în plen) la manifestări 5.8. Brevete obţinute în ţară/implementate 5. know5. raselor. internaţionale 5. de soiuri realizate şi valorificate de agenţi economici prin contract cu un volum de finanţare >100 mii lei Tehnologii.4.3 2 28.8.4 21/4.2.5.2. medalii de bronz Elaborări ştiinţifice şi tehnologice 5. Materiale ştiinţifice utilizate în elaborarea de: 5.7 5.5.9 33/4.6.1. Hibrizi documentaţi 5.9. Certificat de preluare a suşelor în colecţii 5.5.5. Certificate de rase obţinute 5.4.4. postere la manifestări internaţionale Comunicări orale.8 57.5.4.8 2 18 24 42/ 7.7. Număr de brevete obţinute/implementate (5.7.2.6. Rapoarte de cercetări arheologice elaborate 5. 5. Proiecte de legi.5.9.6.5.2.4..8 28. Produse. de soiuri realizate şi valorificate de agenţi economici prin contract cu un volum de finanţare <100 mii lei Produse noi valorificate de agenţii economici prin 5.1.1 5.4.8/ 4.peste 20% din participanţi ) 5. Suşe documentate 5.9 5.7.4.5.8.9. 5.5.12. postere la manifestări naţionale 5. Procedee documentate 5. Certificate de soiuri obţinute 5.3.8. tehnologice Număr de manifestări ştiinţifice organizate.8.8. Metode noi documentate 5.8 28.9. liniilor de animale şi păsări Rezultate menţionate la expoziţii şi saloane în ţară/peste hotare cu: 5. elaborate 5.5.4.5.8.) 5.4.6.

2.4 0.2.3. Cursuri noi elaborate/revăzute în perioada evaluată Alte forme de implicare în procesul educaţional preşedinte al Comisiei examenelor de 6. licenţă/masterat membru al Comisiei examenelor de 6.10.0 6.2.. 5.8/ 16.4/ 120.8 6.1. susţinute 6.1.3.2. 6.9. 8 8 - 6 5 1 9 7 2 3 2 1 - 4. licenţă/masterat.4.2.1. Cărţi editate de popularizare a ştiinţei 5. Manifestări ştiinţifico-practice organizate pentru utilizatori 5. Distincţii şi premii 5.1.6 1.10. 5. Lucrări didactice digitale Număr de avize.3. Asistenţă medicală (pacienţi trataţi) 5.) Manuale (6.4. Prestări de servicii în laboratoare neacreditate Expertize ecologice.2.3.1.1. ANTRENARE ÎN ACTIVITĂŢI CONEXE CERCETĂRII 1 2 3 4 Activitate didactică/ştiinţifico-didactică universitară (a personalului ştiinţific) Număr de persoane / cursuri susţinute 40/130 40/120 39/117 6. note de curs. Susţinere a Ştiinţei obţinute în perioada evaluată Premii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei obţinute în 5.1.4 1.1.3.3.9.6 86. Consultanţă 5. 5.1.3.2 10.2. testări biologice.1.9.1.9. 6. Articole de popularizare a ştiinţei Participări la emisiuni radio şi TV consacrate ştiinţei.9. susţinute Număr de materiale didactice publicate pentru instituţiile de învăţămînt superior şi preuniversitar (6.3.3.1. asupra programelor şi proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării 6.1.2.1.10. Recomandări ştiinţifico-practice documentate 5. Distincţii de Stat obţinute în perioada evaluată Premiul de Stat al Republicii Moldova obţinut în perioada 5. 5.2.2. culturii etc.4.5.7.9.2.2.9. conducător al tezei de licenţă/ masterat 6.5.1.2.6. 1 2 5 2 2 - 3 4 - 3 4 1 4 - - - - - 1 - 1 1 - 1 - VI.2.3.9.1.1. capitole în manuale pentru învăţămîntul 6. manuale pentru învăţămîntul universitar 6.2.9.9. evaluată Premii acordate în rezultatul Concursului Naţional de 5. pedagogice. 10 10 10 1/1 8 93/15 8 78/17 1 4 80/12 1 5 39/117 10 1/1 4 108/16 3 6 39/117 10 1/1 4 75/22 - 7 39.1. terminologice.+6.2.0 10 2 2 - 9 3 1 2 11 2 2 - 8 5 2 3 - 7.) 6. 6. consultant ştiinţific al tezei de doctor susţinute consultant ştiinţific al tezei de doctor habilitat 6.10. 55 .2.4 1. universitar capitole în manuale pentru învăţămîntul 6. compendiumuri 6.3.1. perioada evaluată 5. tehnice.10.10. educaţiei. de expertize asupra proiectelor de acte legislative şi de alte acte normative.0 - 6. preuniversitar Lucrări instructiv-metodice Lucrări metodice.1.1.2.2.1.2.+6. inovării.6.2.2.1.8.1. manuale pentru învăţămîntul preuniversitar 6.3.4. medicale.5.2. chimice etc.2. susţinute conducător ştiinţific al tezei de doctor 6.

4. ştiinţifică Cercetători invitaţi într-o instituţie universitară din 6 5 7.5.7. străinătate pentru activitatea didactică Cursuri de prelegeri şi conferinţe susţinute în străinătate la 6 6 7.4 3. străinătate. Număr de subdiviziuni comune în sfera ştiinţei şi inovării Număr de filiale ale organizaţiei în instituţii de învăţămînt 7. aleşi în perioada evaluată Membri/experţi/consultanţi ai altor organisme ştiinţifice 20/6/ 20/6/ 7.4.2.1.3.3. Ref.3.5.5.8 20/6/ /0 /5 20/6/ /0/5 20/6/ /0 /5 20/6/ /0.8.3. Acorduri de cooperare cu parteneri din străinătate 2 2 7.4.5.2 0.5. doctor habilitat Cercetători invitaţi în străinătate pentru activitatea 3 3 7.2. lucrări) în comun cu alte 7. Savanţi din străinătate care au vizitat organizaţia 1 Cooperări în programe europene şi internaţionale Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile din 1 1 7. Jurnal) Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice din 14/14 14/14 7.2.5.3.4 6. ministere.4. Documente de politici elaborate/ aprobate Recomandări metodologice elaborate/ implementate în 7. Mat. 7. Zentral Blatt. Parlament.2.2...Rev.2. Lucrări executate la comanda beneficiarilor din străinătate 2 1 Membri ai consiliilor ştiinţifice specializate la susţinerea în 7.6.5. VII. experţi CNAA) Membri/experţi/consultanţi ai organismelor ştiinţifice de /2/5 /1/5 7.3.1.1. aleşi în perioada 7. străinătate.3. 7.3. peste hotare. 7.2.2. departamente Cooperări bilaterale internaţionale 7.3. 7.1. COOPERĂRI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 1 2 3 Cooperări bilaterale naţionale Realizare de programe (proiecte.3.2.8 - 0. evaluată Membri de onoare ai academiilor de ştiinţe din străinătate. Proiecte înaintate/obţinute în cadrul Programului Cadru 7 Doctoranzi deţinători ai burselor internaţionale de studii 7.8 0. cu un volum de finanţare mai mic de 100 mii euro 7. cu un volum de finanţare mai mare de 100 mii euro Proiecte de cercetare finanţate de organizaţiile din 7. din ţară.7. pentru efectuarea cercetărilor în ţară Asociere în activitatea organismelor/societăţilor ştiinţifice Membri/membri-corespondenţi ai AŞM. aleşi în perioada evaluată 4 5 6 7 6 2 3 4 6 6 1 1 3 3 1 3 5 7 3 6 3 4 5 6 2 1 6+3 0. peste hotare/precum şi de referenţi ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice de peste hotare. străinătate a tezelor de doctor şi doctor habilitat Referenţi la susţinerea în străinătate a tezelor de doctor şi 1 7.5. aleşi în perioada evaluată (Seminare de profil.2.4.3.1. ţară/precum şi de referenţi ştiinţifici ai revistelor ştiinţifice din ţară.5. aleşi în perioada evaluată (INTAS. 7. activitatea autorităţilor publice centrale şi/sau locale Participări în activitatea comisiilor instituite de Preşedinţie.4 1.6.6 7 2.1. organizaţii (număr de proiecte şi de lucrări comune) 7.3..4.4.4 5.4. invitaţie 7.3. superior/ale instituţiilor de învăţămînt superior în organizaţie Colaborări cu organele centrale de specialitate 7.1.4.1.6/5 14/14 10/5 14/14 10/5 14/14 10/5 14/14 10/5 56 .3.1. 7. Guvern Participări în activitatea grupurilor de lucru instituite de 6 6+2 7. aleşi în perioada evaluată Membri ai colegiilor de redacţie ale ediţiilor ştiinţifice de 10/5 10/5 7.

N. academician AŞM 07. Termenul executării: 2008-2009.d. „Singularităţi. „Cercetări şi studii avansate în matematică şi informatică” din cadrul Programului de stat Integrarea ştiinţei şi învăţământului superior. Ciocanu 06. Conducătorul proiectului: d.411.m. Soltan. Conducătorul proiectului: d. descompuneri şi varietăţi hiperbolice” 57 . „Grupuri cristalografice generalizate: metode şi aplicaţii pe varietăţi”.h.029f.ş.f.820.f.d. „Poliedre. „Complexe de relaţii multi-are şi aplicaţii” Termenul executării: 2006-2010. F.ş.m. Jităraşu 06.Lungu 06.ş.08. „Dezvoltarea procedurilor simbolice.h. A. „Modele matematice moderne şi aplicarea acestora la soluţionarea problemelor de optimizare discretă cu caracter aplicativ” Termenul executării: 2010-2011. „Proceduri analitice.ş. Conducătorul .04PA.411.030F.1.h.m.f.m.f.04 RF.ş.027F. P.h. Conducătorul . Termenul executării: 2006-2007. V.411.h.h. Conducătorul proiectului: d. Conducătorul proiectului: d. Termenul executării: 2006-2010.ş. „Aspecte structurale ale sistemelor algebrice discrete şi topologice” Termenul executării: 2006-2010. probleme de modelare matematică şi control optimal” Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Fedetaţia Rusă.m.2008.410.ş.f.ş.06 RF. Conducătorul . control optimal şi sisteme dinamice” Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Fedetaţia Rusă.h.029F. academician AŞM 06411.411. Conducătorul .411. Gh. analitice şi numerice în probleme de modelare matematică.411. perturbări singulare şi comportări asimptotice ale soluţiilor ecuaţiilor diferenţiale” Termenul executării: 2006-2010.028F. Termenul executării: 2007.m. A. V.d. Termenul executării: 2006-2007. Lista materialelor solicitate pentru evaluare şi acreditare 7. Soltan.m.f.d.f.h. Conducătorul .h.33CRF. „Geometria spaţiilor de curbură constantă şi a varietăţilor” Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Fedetaţia Rusă.m.ş.f. P.030F.m. Gh. „Comportări asimptotice şi control în sisteme de evoluţie guvernate de ecuaţii diferenţiale” Termenul executării: 2010-2011.d. Damian 08.820. simbolice şi numerice pentru sisteme dinamice perturbate tare. Perjan 06.08. direcţia strategică 01: Edificarea statului de drept si punerea in valoare a patrimoniului cultural si istoric al Moldovei in contextul integrarii europene. Conducătorul .ş.f.34CRF.d. Glavan 08.7. Glavan 06. Ciocanu 06.f.m.01. Planul tematic de cercetări pentru perioada luată în studiu 06.

.2006-31. New York. 300 p. Conducătorul proiectului: d. „Metode şi algoritmi de soluţionare a problemelor de optimizare pe structuri discrete” Termenul executării: 2007-2008.ş.m. Lozovanu D. Ceban D. Cheban D. 07. Pickl S.f. Cărăuş 10.. F.Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Fedetaţia Rusă.m.ş. Conducătorul proiectului: d. S. Asymptotically Almost Periodic Solutions of Differential Equations. The Programa de Movilidad de Profesores Universitarios y Extranjeros (Ministerio de Educacion. Monograph. T. Termenul executării: 2010-2011.820. 2.3.m.N. 2009. Springer. Spain: November 2007 – January 2008).ş.Visiting Researcher.N.Visiting Research. „Center for Education and Research in Mathematics and Computer Science” (CECMI) of the Moldova State University. Termenul executării: 01. Lista elaborărilor realizate în perioada luată în studiu 7.04 F. 307 p.m.04. Ceban D.f. Iu. Grant of the Consejeri a de Innovacion Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucia (Seville.ş.m. Damian Proiect CRDF/MRDA CERIM-1006-06. Conducătorul proiectului: d. Lista lucrărilor apărute în edituri străine o monografii 2009 1. 203 pp. Global Attractors of Set-Valued Dynamical and Control Systems. Optimization and Multiobjective Control of Time Discrete Systems. 2010 3.f. Ciocanu 10. Capcelea 7. personal grant (Ceban D.08INDF. Conducătorul proiectului: d. Cataranciuc DAAD grant (November . Termenul executării: 2008-2009.4. „Metode de soluţionare a problemelor de optimizare pe grafuri şi reţele şi aplicaţii” Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul de Matematică al Academiei de Ştiinţe din Bielorusia.2009. Cheban D.16/BA.ş. Conducătorul proiectului: d. Spain: February 2010—September 2010).December 2006: Paderborn.f. 2010.2. 2009. Hindawi Publishing Corporation.h. Nova Science Publishers Inc.f. 7. Lista lucrărilor apărute în edituri din ţară 58 .08.). . Gh.08.411.819. Spain) grant SAB2009-0078 (Sevilla. Germany).10. “Metode numerice avansate de rezolvare a ecuaţiilor integro-diferenţiale şi a problemelor de optimizare cu aplicaţii” Termenul executării: 2010-2011.

180 p. 99 p. Андрос И.Н.С. Communications. Grafuri d-convex simple şi quasi-simple. Rezumatele comunicărilor.В. CEP USM. o culegeri 2006 1. 8.К. 552 p. 328 p..К. Chişinău. Chişinău. Tipografia A.Ş. Sur. Римский В.П. Chişinău.Ş.M. Карчева Н.П. Cataranciuc S. Тыршу М. Optimal flows in Dynamic Networks. Пацюк В. Узун М. Lozovanu D.В.С. Tipografia A.И.В.usm. 2009 7. Paţiuc V. 2009. 2006. Chişinău.. 2008. Теория и методы расчета электрических цепей. Tipografia A.И.П. 2008 5. Том 4. Mathematical methods for electrical circuits and fields calculation..md/cecmi/ctc).. Chişinău. 2007... Tipografia A.o monografii 2006 1. Берзан В. Fonoberova M.. Андрос И. Chişinău.К. Conference „Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE2008).M. affiliated to the International Conference "Computer Algebra in Scientific Computing–2006" (CASC-2006). (see http://www. Берзан В. 200p.П. 2006. Satellite Conference of ICM... Пацюк В. 59 . CEP USM. Ştiinţe reale. Капчеля Т. Chişinău. Римский С. 4.M. Chişinău. 6. Chişinău.Г. 2007. Chişinău. Communications. Филипп К.И.... Римский В. Conference “Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE2009)”. Волновые явления в неоднородных линиях. Параметрические цепи. Как увеличить передаваемую мощность в десятки раз.. 90 p. Берзан В. 2009. Римский В. 3.. “CECMI International Conference of Young Scientists”. Пацюк В. Волновые явления в неоднородных структурах. Tipografia A. Chişinău. Conferinţa ştiinţifică Internaţională “Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”.Ф. Тыршу М.А. 2009. 2006. Том 3.. Карчева Н. Берзан В. 2008 4.К.. September 11-15.. Расчет потерь и перетоков мощности в сетях постоянного и переменного тока. 2006.Ş.. 2009 5. Рыбакова Г.. 2009.Ş. электромагнитных полей и защитных оболочек АЭС. Abstracts. 2. 367 p. 442 p. USM..M. 368 p. 664 p. 2007 2.M. Chişinău.П. Передача мощности по цепям постоянного и переменного напряжения.. Chisinau. 2007.Ş. Римский В... Chişinău. 206 p. 2008. 28 septembrie 2006. Abstracts.К. Римский В. 2008.И. Том 5. October 1-4. Волновые явления в неоднородных линиях. 2006. Узун М. The 14th Conference on Applied and Industrial Mathematics (dedicated to the 60 th anniversary of the foundation of the Faculty of Mathematics and Computer Science of Moldova State University).Ф. CEP USM. dedicată jubileului de 60 ani ai USM... 133 p.В. 3.И. Пацюк В. October 8-9. Пацюк В.. Берзан В.Н.. 60 p. 2008. Chişinău... N.

4. pp. Global Attractors. No. // Discrete and Continuous Dynamical Systems. No. Appl. N.728). Guţu V.1 (2008). Diff. 13.. The full study of planar quadratic differential systems possessing a line of singularities at infinity.627). (IF: 0. Vulpe.778).783). Rocky Mountain Journal of Mathematics. No. 3. 2007 4. Vol. Pickl S. Llibre.2010 6. 2. Math. // Nonlinear Analysis.. 313 – 362. // Discrete Applied Mathematics. 11. Vol. 177 p. 68. Lozovanu D. D. Theory.20. 10. Schlomiuk.333). 2006. pp. 12141232. C. Eqns.14. 8. // Fixed Point Theory. N. (IF: 0. 2008.. (IF: 1. // European Journal of Operational Research. No. An approach for an algorithmic solution of discrete optimal control problems and their games-theoretical extension.. Artes. D. Lozovanu D. 2010.2-3. pp. p. A constructive algorithm for max-min paths problems on energy networks.368).. 7 (2006). 5. Vol. International Journal of Bifurcation Theory and Chaos. Vulpe. (IF: 0. Vulpe. J. 18. Mammana. 2007. pp. Cheban D. No. N. Vol. (IF: 0. 38(2008).8. Shadowing in parameterized IFS. Pickl S. Levitan Almost Periodic and Almost Automorphic Solutions of V-monotone Differential Equations. 2007. Continuous Dependence of Attractors on Parameters of NonAutonomous Dynamical Systems and Infinite Iterated Function Systems. (IF: 1. 2.2015-2076. p. No.948).889). 9.65.2 (2008). D. 2007.136-145. 158-180... // J. Schmalfuss. 2008 7.4. Compact Global Attractors of Discrete Inclusions. v. Proceeedings of the Conferences „Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE 2008-2009)”¸ Chişinău.reviste ISI 2006 1. 737-775. 7.263-274.020). // J. (IF: 1. Algorithms for solving multiobjective discrete control problems and dynamic c-games on networks. pp. Planar quadratic differential systems with invariant straight lines of total multiplicity four. pp. Schlomiuk. Mammana.4. No. 18. Pickl S. Lozovanu D. Vol. The types of the singular points for quadratic system: a complete solution of the problem in the coefficient space R 12. 181(3).669-697. pp.1669-1687.2895).5. no. No. 357-375. pp. Cheban D.919). CEP USM. Pickl S. 340. pp. 6. Vol. 2009 60 . No. C. Elsevier. // Applied Mathematics and Computation. Springer. Lozovanu D. 12. Invariant Manifolds. pp. pp. N. // Central European Journal of operation research CEJOR. Cheban D. Cheban D. Algorithms and the calculation on Nash equilibria for multi-objective control of time-discrete systems and polynomial-time algorithms for dynamic c-games on networks. Schlomiuk. V. (IF: 0. (IF: 0.499-515. (IF: 0.. 155(14). (IF: 0. B. Almost Automrphic and Almost Periodic Solutions of Non-Autonomous Differential Equations. 20(2008). Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate .161)..3. (ISI: 1. 3(2008). N. N. C. Glăvan V.374-393. 2006. Vulpe. 681 – 715 (IF: 2. Nonlinear Analysis. Dyn. No. Anal.046). Equations. 2008. Journal of Dynamics and Diff. Springer. J. 6. Integrals and phase portraits of planar quadratic differential systems with invariant lines of at least five total multiplicity. Methods & Applications.

255-264. Cheban. // J. (IF: 0. Generadores de numeros primos y factorizadores de numeros compuestos // Revista de Matematica: Teoria y Aplicaciones. // Optimization Journal.2. 2.14. Differential Equations. Bivol L. Discrete Control and Algorithms for Solving Antagonistic Dynamic Games on Networks. Quadratic systems with a polynomial first integral: a complete classification in the coefficient space R12 . Cataranciuc S. XLIX.368). May 2006. Athens. pp. Shadowing in affine Iterated Function Systems. 3.246 (2009).. Llibre. Pickl S.1164-1186. 2. Almost Periodic and Almost Automorphic Solutions of Linear Differential/Difference Equations without Favard's Separation Condition. Tkacenko A. Nikos E. Almost Periodic and Almost Automorphic Solutions of Linear Differential/Difference Equations without Favard's Separation Condition. Zographou. 2009. volume 3. pp. Caraballo T. Mastotakis. November 2006.. 17. 2010 20. 2010. J.25. (IF: 1. 6.. Greece. .161). v. pp. vol. 5. Nr1. N. 10 (2009).16.665-685. Pickl S. 2006. (IF: 0. Les GL(2.. // Central European Journal of Operations Research (CEJOR).. Lozovanu D. Issue 11. The multiobjective transportation problem of fractional type. 15. Vulpe. 149-152. Ciobanu I. 9. 13-22. // WSEAS Transactions on Systems. // Scientific Papers (Scientific Annals) of UASVM. v. Fonoberova M. No. D. Differential Equations. Cheban D. 7. pp. 2007 61 .175-177. In: J. N2. pp. 2006. 3. Râbacova G.. // ROMAI Journal. 17. A. pp.246 (2009). A. The efficiency analysis for Moldavian industry. v. pp. (IF: 0. Caraballo T. 2009. Optimal dynamic multicommodity flows in networks. 2006. Numerical building the orthogonal mapping of the curvilinear quadrangle domain into the rectangle. 13(1) CIMPA-UCR-CCSS: pp. Cluj-Napoca. (IF: 1. pp. Almost Periodic Solutions of Non-Autonomous Beverton-Holt Difference Equations. V. pp. No. Lozovanu D. 2. Bulat M. Volume 5. 246(2009).349).229-243. 6. 2006. 18.728). pp.368). Tom. An algorithm for determination of the median independent on the metric of the space. // Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar of Functional Equations. 2 (2006). Algorithms for Solving Discrete Optimal Control Problems with Infinite Time Hoison and Determining mean Cost Cycles in a Directed Graph as Decision Support Tool. Şubă..730-736.. vol. p.349). // Electronic Notes in Discrete Mathematics.1. 19. C. I. Leon D.alte reviste atestate 2006 1. Artes. Issue 5. 3535 – 3558 (IF: 2.845). 8. // Journal of Dynamical and Control Systems. Tkacenko A. 2006 .108-128.... Lozovanu D. Numerical discretization of the arbitrary shaped region by means of Lame equations. v. J. Cheban D. 197-202. România. 23-44 (IF: 0. Patiuc V. 16.2. 58. Boularas D. Iu.. // WSEAS Transactions on Business and Economics. pp. v. pp. II // J. nr...1-15. // ROMAI Journal. no.1048-1053. Glăvan V.4.159-174. pp. 2006. Cheban D. // Fixed Point Theory. 93–100. 4. Guţu V. Differential Equations.2. pp. D. Zgureanu. Approximation and Convexity. Iaşi. V. Mammana. N. A. Păşcanu. // ROMAI Journal. Compact Global Attractors of Control Systems . vol.R)-orbites des systèmes différentiels polynomiaux plans.Caraus.

vol. approximations and convexity. V. Andronaty N. // Annals of the Academy of Romanian scientist. Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equation of second order in Hilbert spaces. The generalized complex of multi-ary relations and its homology. 269 – 273. Cataranciuc S. 2010 26. Vol. pp. pp. 2(13). // Annals of the Tiberiu Popoviciu seminar of functional equations. Novac L. 6.. // Кристаллография. 131-140. vol. Griza Iu. Ungureanu V. // ROMAI Journal. Romania 2010. 2009. Palistrant A. Soltan. Numerical Algorithms for evaluating the traffic coefficient in Generalized Queueing Systems. Bujac.69-78. The stables sets of a G–complex of multi-ary relations and its applications. Soltan. 23-34. 16. 125-134. 19. nr.1. 2009.31-61. 55-59. №4. Cluj-Napoca (România). 20. Limit sets of weakly contracting relations with eventual condensation. Series on Mathematics and its Applications.. vol. 17. 2007. Vol. pp.. Şubă A. 2008 18. 23. M. P. // ROMAI Journal. 2009. XXVII. 21-30. T. 259-262. 2007. Rusu. nr. Conditions of single Nash equilibrium existence in the informational extended twomatrix games. pp. Cataranciuc S. Cluj-Napoca. Boularas D. Volume 4. The finite volume method for electrostatic problem in heterogeneous media. Series Informatica. // ROMAI Journal. Solution principles for simultaneous and sequential games mixture. Ungureanu V. 25. No. 2008. pp. № 6. pp. pp. pp. 3 n. 2 (2007). 17-44. Generalized priority models with „Look Ahead” strategy: numerical algorithms for busy periods. 2008. pp. 4 (2008).. 13.121-122. Palistrant A. An algorithm for determination of Nash equilibria in the informational extended two-matrix games // Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Vol. 21. I. // J. The Problem of Existence of the n-Dimensional Directed Euler Tour of Cubic Manifold with Pozitiv Genus.F. Approximation and Convexity. No. Patiuc V. Asymptototic Stability of Switching Systems. 2007. // Annals of the Tiberiu Popoviciu seminar of functional equations. // Electronical Journal of Differential Equations. Lozovanu D. pp. Nash Equilibrium Conditions for Strategic Form Games.101-112. pp. P.F. The median of the n-dimensioanal abstract tree. 33-46. Cheban D. 4. 1. pp. no. с. 14. 2010. том 54.2. Vol. pp. Cluj-Napoca. Soltan. KEPT-2007. Cataranciuc S.. approximations and convexity. // Georgian Electronic Scientific Journal: Computer Science and Telecommunication. 193-201. Benderschi O. Mishkoy Gh. том 52. 5.. 15. Romania 2007. Mishkoy Gh..1. nr.. 7. 1. Novac L. Vol. 2007. // ROMAI Journal vol. Romania. vol. LII. 5(2009). 12. Puţuntică V. 62 .10. с. 11. Knowledge engineering: Principles and techniques.. 581-589. // Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar of Functional Equations. Cluj-Napoca. 2009 22. Числовой обзор полного вывода пространственных групп магнитной симметрии кристаллов. // Кристаллография. // ROMAI Journal. Guţu. Benderschi O. Romania. pp. 2007. 2007. 1-18. Москва. no. P. An Approach for Solving Integer and Combinatorial Optimization Problems on Bilinear and Linear Parametrical Programming.1. Cataranciuc S. G. Classification of the cubic differential systems with seven real invariant straight lines. 1. Perjan A.. // ROMAI Journal. pp. Nr.. 225-242. pp. 3. Glavan V. Babeş-Bolyai University.21. 1088-1095. Применение пространственных групп кристаллографических Рсимметрий к исследованию шестимерных групп симметрии. // Libertas Mathematica. 2008. 1. 27. 6. 24. no. Prime Research in Mathematics.

2006. Editors: C. // Bul. 7. Acad. Lozovanu D. Cataranciuc S. 665-759. Collocation and quadrature methods for solving singular integral equations with piecewise continuous coefficients // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. pp . Ştiinţe Repub. ser. Acad. M. // Chapter in the book (Chapter 8): New Research on Evolution Equations: Editor G. 2. E. Multiobjective Control of Time-Discrete Systems and Dynamic Games on Networks. 73-86. no. 2008. 3(52). 377-400. N..7. 2006. Matematica. Natural classes and torsion free classes in categories of modules. On the Division in Cubes of Abstract Manifolds. Lista capitolelor din monografii apărute în străinătate 1. Fonoberova M. Mold. 6. Matematica. Springer. Matematica. Mold. Optimal Dynamic Flows in Networks and Algorithms for Finding Them. Martynyuk: Vol. A Linear Parametrical Programming Approach for Studying and Solving Bilinear Programming Problem. Limits of solutions to the semilinear wave equations with small parameter.. pp. Acad.. pp. 3(52). Vol. 4. Acad.. Theory of Games and Equilibria”. ISSN 1492-8760. Ştiinţe Repub. 1(50). 7. Cheban D. // Bul. Romania. Mat. 6. pp. 101111. Ştiinţe Repub. A. Lozovanu D. 2.. Cambridge Scientific Publishers. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară . Mold. 5. Stability. // Bul. 63 . Sarbu P.28. 1(50). 3. // Chapter in the book:Analysis of Complex Networks (Edited by Dehmer M and Emmert-Streib F. Almost Periodic and Almost Automorphic Solutions of Second-Order Monotone Equations. Mammana. 9-17. 17. 2006. 2. 2010. Soltan P. 2006. Invariant Manifolds. C. Matematica. 7. 123-145. 2009. Acad.. Ştiinţe Repub. // Applications and Algorithms. New-York. pp.) WILEY-VCH Verlag GmbH&Co. Drucioc D. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Nova Science Publishers. Advances in Chaotic Dynamics and Applications. Popovici M. 7 p. 2008 Lozovanu D. // Bul. pp. Dynamics of continuous. Capcelea T... Neagu V. Ştiinţe Repub. pp. Relation Between pullback and Global Attractors of Nonautonomous Dynamical Systems. // ROMAI journal. 2.6.. 3. Lozovanu D. Matematica. pp.reviste categoria B: 2006 1. 29. 2006. Fonoberova M. Dynamic Programming Approach for Solving Discrete Optimal Control Problem and its Multicriterion Version. 2006. 3. 4. no. 101-108..65-84. Bujac M. 4... no.. 2009 Cheban D. Kloeden P. 2(51). // Bul. no. Mold. On an algebraic method in the study of integral equations with shift. Kashu A. pp. N'Guerekata. Schmalfuss B. discrete and impulsive systems. pp. pp. 31-38. Perjan A.KGaA.69-74. pp. CruzHernandez and A. Matematica. 2006. Algorithms for solving discrete optimal control problems with varying time of states’ transactions of dynamical systems. Oscilations and Optimization of Systems. // Chapter in the book “Pareto Optima. Pickl S. On middle Bol loops.1-25.I. 2010. 2009.. Mold. Lozovanu D. 2009.27-44.

Popa V. Ştiinţe Repub. Mold. 54-73.. pp. 16-26. http://ieasm.15. pp. Minimum Cost Multicommodity Flows in Dynamic Networks and Algorithms for their Finding. Attractors in affine differential systems with impulsive control. 2007. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Rep. // Computer Science Journal of Moldova. 2007. Fonoberova M. 14.. nr. The GL(2. 323-346. 2008. pp. // Computer Science Journal of Moldova. Matematica. // Comput.. 3. 22. pp. Sur N. Acad.. 2008.. 3 (2008). // Bul.153-160. A. // Computer Science Journal of Moldova. 2007.M. 15.. // Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. A. 2006. Acad. // Bul. pp. pp. No. A. 64 . Bujac-Leisz Mariana.. Băţ I. 201-205.. 1(53). no. Soltan P. Mat. Mishkoy Gh. Popa V. 2 (41).3(58). The Euler tour of n-dimensional manifold with positive genus. 21. nr.. 18. On mixed LCA groups with commutative rings of continuous endomorphisms.. 3. pp. 217242. vol. 24. Moldova. pp.84-104. 15. 110-113. pp.R)-orbits of the homogeneous polynomial differential systems. 2(57). Lazari. 16. // Computer Science Journal of Moldova 3 (2007). 107-119.Ş. Băţ I. // Bul. No. pp. Giordano S. 3(48). 81-100. No. pp. Mishkoy Gh...webart. pp. 23. A. On topological torsion LCA groups with commutative ring of continuous endomorphisms. Soluţia analitică privind propagarea undei în linia lungă cu sarcină. 2. Mold. Cataranciuc S. // Computer Science Journal of Moldova vol. pp.. 3(56). 2008. Bejan A. Minimum d-convex partition of a multidimensional polyhedron with holes. Mold. Bejan. Popa V. 26. O. Holban M.. Global Attractors of Quasi-Linear NonAutonomous Difference Equations. 16. About directed d-convex simple graphs.. C. Mat. 56(2008). 73-90. 2008. Acad. 2(57). Vol.16. 2007. // Bul. 2008. 25.md/contents_ro/ 13 p. Mat. Acad. 3 (42). Matematica. pp. 13. Vol. On torsionfree LCA groups with commutative rings of continuous endomorphisms. Discrete Optimal Control Problem with Varying Time of States Transactions of Dynamical System and Algorithm for its solving.1 (56). Moldova. 10. Ştiinţe Repub. Evaluating of the traffic coefficient in priority queueing systems. // Bul. Ungureanu V. Nash equilibria set computing in finite extended games. 2006. // Bul. 14. Matematica. no. 9. Boularas D. Ştiinţe Repub. E.1. 2008 19. 14. Patiuc V. Matematica.N. Şubă. 2007. pp. 269285.. Guţu V. No. 347-363. pp. Acad. Mold. Lozovanu D.. Ştiinţe Repub. Benderschi O. Cataranciuc S. 1(43). // Computer Science Journal of Moldova. 288-302. Lozovanu D. 12.44-56. // Revista electronica № 2 (2007) "Problemele energeticii regionale". Parametrical Approach for Bilinear Programming and its Application for solving Integer and Combinatorial Optimization Problems. 2007. Michetti. Institutul de Energetică. Mat. 2(47). 2 (44). Matei. // Computer Science Journal of Moldova. Ungureanu V. Transportation TSP. vol. 2008. 46-58. Ştiinţe Repub. 17. 20.. 2007 11. vol. Mammana. no. Minimum convex partitions of multidimensional polyhedrons. Sci. Mold. Generalized Priority Models for QoS and CoS Network Technologies. 345-365. Ştiinţe Repub. The Pico’s formula generalization. Cheban D. pp. pp. Cataranciuc S. // Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova.8. 87-100. Mold. // Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. Acad. Benderschi. A. no. 2006. Matematica. Lozovanu D. J.

Nr. 3(8). Mammana C.. 2008. 2008. 65 . pp.M. pp. Acad. Perjan A. 2(57). Revistă ştiinţifică.Ş.Ş. 33. Matematica. Lozovanu D. 85-100. pp. Revistă ştiinţifică. Institutul de Energetică A. Berzan V. About Division of d-Convex Simple Graphs in M-Prime Graphs. The solvability one of integral equations of the convolutional type. pp. 34.Ş. 2008.M. Non-fundamental 2-isohedral tilings of the sphere. Аварийные режимы в нагруженной полуволновой электропередаче. 2008. 2008. // Bul. 36. 2008. Patiuc V. de limită şi de avarie. Matematica. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. // Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. pp. Mold. Rimschi V. Dynamic Programming Algorithms for Solving Stochastic Discrete Control Problems. no. 2008.. Nr. Kashu A.27. 2009. Novac L. 2009. Institutul de Energetică A.M. 40. Institutul de Energetică A. p. // Bul. Ştiinţe Repub. Mold. pp. Bejan A. Pierderile de putere activă în liniile lungi în regimurile racordate. no.62-72. pp. 96-103. informaţional-analitică şi inginerească.. 2009 38. pp. Matematica. informaţional-analitică şi inginerească. 2008. Nr. 2. 2009. 2(7). 2008. Mold. Institutul de Energetică A. Matematica. Mold. 37. pp. 2008. informaţionalanalitică şi inginerească... 2008. 2(7).73-90. Patiuc V.. Global Attractors of Nonautonomous Difference Equations. Nr. Giordano S.M. Matematica.M. 1(6). Carceva N. // Problemele energeticii regionale... Şubă.C. 41. Patiuc V. Acad. Несинусоидальные напряжения при синусоидальном токе на входе разомкнутой линии с потерями.P. Acad. 39.P. 32. Acad.Ş. Влияние распределенных и сосредоточенных параметров на режимы линий переменного напряжения. Разряд движущегося конденсатора на длинную линию..P. Matematica. Scherbacova A.V. 2008.. Patiuc V.. 7-16. no. 2009. Matematica. pp. Nr. pp. Revistă ştiinţifică. pp. Ştiinţe Repub.Ş.53-62. Revistă ştiinţifică. // Problemele energeticii regionale. Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equations of second order in Hilbert spaces. Mold. 2008.. Revistă ştiinţifică.4557. Mishkoy Gh. informaţional-analitică şi inginerească. Andros I. 2008. Revistă ştiinţifică. 1(56).Ş. Pickl S.2 (69). Rimschi V. Cheban D. 1(59). Как настроить четвертьволновую линию на полуволновой режим работы.F. Matematica.Ş. pp... Patiuc V. Matematica.1 (59). // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. 29. pp. informaţional-analitică şi inginerească. 47-60. Benderschi O. 43.C. Ştiinţe Repub.. // Problemele energeticii regionale.. 31. Berzan V.. no. Nash equilibria in the noncooperative informational extended games. 46-58.. Institutul de Energetică A. Nr. Acad. Matematica. 2008. Cubic differential systems with six real invariant straight lines along three directions. No. Revistă ştiinţifică.195-204. 35-45. 30. // Bul.. 17-26. Rusu G. Nr. Berzan V. 2(57). 27-34.. // Bul. 2009. // Bul.M. Moldova. pp. // Problemele energeticii regionale.. Puţuntică V.. Zamorzaeva E. Patiuc V. // Problemele energeticii regionale..2(60). 2008.M.. 2(7). 2008. // Buletinul Academiei de Ştiinţe al Rep. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. 2008. On numerical algorithms for solving multidimensional analogs of the Kendall functional equation. 34-47. // Problemele energeticii regionale.E.. Institutul de Energetică A. 3(8). 3(8). informaţional-analitică şi inginerească.C. 3(58). 88-97. Ştiinţe Repub. Patiuc V. 42.111-130.118-121. Sur N. Численное моделирование переходных и установившихся процессов в электрических цепях с переменными параметрами. Rimschi V. // Problemele energeticii regionale. 2009. 28. 1(59). A. Neagu V. Ştiinţe Repub. On preradicals associated to principal functors of module categories.. pp. informaţional-analitică şi inginerească. Institutul de Energetică A.. 35.N..

pp. Algoritm efectiv pentru rezolvarea ecuaţiilor integrale singulare. Геометрическое обоснование алгебраической структуры точечных групп серии m ×k : m .8. Soltan. Branişte M.. Afteni. 1996-2006. pp. // Studia Universitatis. 2006. 2006. .8. Acad. Seria „Ştiinţe fizico-matematice”. 5. 10. Chişinău. Ştiinte Republ. USM. Despre o Clasă Nouă de Grafuri d-Convex Simple. 2 (63). Sârbu P. pp. Cataranciuc S. Seria ştiinţe fizico–matematice. An Approach for Determining the Matrix of Limiting State Probabilities in Discrete Markov Processes. Seria “Ştiinţe fizico-matematice”. Rusu G. Abstract complexes. 5-11. Lozovanu D. pp. // Studia Universitatis. // Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. Lazari A. Lucrări de sinteză. //Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Cataranciuc S. Matematica. // Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. 11. D. Soltan P. Verlan I. No.. 1 (62). Structura automorfismelor grupurilor cristalografice de categoria G30 . 109-117. // Buletinul Acad.8. Palistrant A.2. pp. 10 p. // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Nr. 2. Seria “Ştiinţe fizico-matematice”. pp. Cataranciuc S. // Studia Universitatis. 49. Lungu A.. // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Lazari A. 2(63). 45.reviste categoria C: 2006 1.77-91. 4. pp. Realizări în studierea structurilor matematice moderne. pp 123-126. Moldova. 2009. 2009. 2. Nr. Lungu A. pp. 119-122..3. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. USM. Chişinău. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. Algorithms for Determining the Transient and Diferential Matrices in Finite Markov Processes.. 2007. 2010 47. Seria “Ştiinţe fizico-matematice”. pp. 2007 8. 33-43. Mold. vol. 2009. // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. USM. Seria „Ştiinţe exacte şi economice”. Probleme actuale şi realizări ştiinţifice în domeniul geometriei discrete şi algebrei.. // Computer Science Journal of Moldova. Chişinău. 2010. their homologies and applications. 109-114. USM. 2006. // Studia Universitatis. 3. Zabolotnîi P. Matematica. Chişinău. pp. Линейные точечные группы симметрии классических и n-мерных эвклидовых пространств при n > 3. no. Ştiinţe Repub.84-99. Hâncu. Capcelea T. // Analele ştiinţifice ale USM. Ciocanu Gh. 214-228. pp. 6. 151-166. Nr. // Bul. Singular limits of solutions to the Cauchy problem for second order linear differential equations in Hilbert spaces. Neagu V. 2008 66 . 2007. // Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. 9. pp. pp. no 1(49).. pp. Aspecte geometrice generale ale extensiunilor disociabile ale unui grup finit şi tranzitiv de substituţii. Matematica. About one algorithm of C2 interpolation using splines. Algebre nil finit dimensionale. 2010. // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. On π -quasigroups isotopic to abelian groups.. Sur N. 96-101. B. Syrbu P. 3(61).5-16. 48. 2007. 2006. 2006. 37-47. 7.31-58.17-22. 81-95. 46. 2010. 2007. 17. Seria „Ştiinţe reale”. vol. pp. 2006. // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. 2006. Criterii Noetheriene pentru ecuaţii integrale singulare perturbate cu operatori cu nuclee omogene. Palistrant A. Lucrări de sinteză. G-complexul de relaţii multi-are. Lungu A.44. P. Matematica. Seria “Ştiinţe reale”.

3(13). Nr. 2008. // Studia Universitatis.5-13. Lazari A. 17-25. nr. USM. pp. // Studia Universitatis. 19. 5 p. 2(22). Младшие асимморфные пространственные группы трех независимых родов преобразований антисимметрии. 18. Nr. USM. USM. 8 (18). Poştaru A. USM. 5 p. Asupra interpretării geometrice a grupurilor minore de P -simetrie cu figuri „indexate”. Nr. 13. Cubic differential systems with six real invariant straight lines along two directions. Maftuleac D. USM. // Studia Universitatis. pp. pp. Seria Ştiinţe exacte şi economice. pp.. 2009. 2008. Sur N. 8(18). 14. Palistrant A. Seria ”Ştiinţe exacte şi economice”. Cataranciuc S. 34-38. Capcelea M. Hancu B. 20. Lazari A. Indicatorul încărcării sitemului în analiza sistemelor de aşteptare. 23. 5 – 16. 39 – 43. Grafuri cu o familie redusă de mulţimi d-convexe.48. // Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Exacte şi Economice. 2008. Capcelea T. Nr. 90-99. // Studia Universitatis. 21. nr. 2009. Seria Ştiinţe Exacte şi Economice. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. 81-89. Nash equilibria in the two players noncooperative informational extended games. pp 23-33. Prodan N. их свойства и геометрические приложения. pp.3 (13). 2008. 2009. pp. 2008. 12-24.8(18). O problemă referitoare la centru probabilist al arborelui. Nr. 2008. Novac L. // Studia Universitatis. 17. The special metrics of the abstract cubic complex. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. Трехмерные симморфные кристаллографические линейные группы розеточных Р-симметрий и их многомерные приложения. 8(13). 22. Palistrant A. 8(18). 8(18). About an Aplication of Games with Fixed Order of Movement. Şubă A. 8(18). 2009. // Studii Economice nr. 5-16. nr. pp. 75-80. nr. // Studia Universitatis. 2008.. Nr. pp. Secţia ştiinţe exacte şi economice. 16. nr.. Nr. // Studia Universitatis.12. pp. 3-4. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. Nr. Capcelea M. Seria „Ştiinţe exacte şi economice”. 2008. Heavy traffic analysis in queueing systems. 25-29. Stability of the set of full Stackelberg equilibrium in the dynamic game of three players with three stages. 2008. Simetria descompunerilor regulate ale spaţiului geometric ponderat cu încărcătură “fizică”. Benderschi O. 26. Metoda subdomeniilor la rezolvarea sistemelor de ecuaţii integrale singulare. pp. Branişte M. USM. Benderschi O. pp. 2008. 2008.27-32. USM. pp. // Studia Universitatis. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. 5 p. 511. pp. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. 2008. Seria „Ştiinţe exacte şi economice”. 3(13). 2008.. // Studia Universitatis. 14-22. // Studia Universitatis. Palistrant A. pp. Şeneşeuţcaia A. Бирозеточные Р-симметрии. 2008. 8(18). 29.3(13). // Studia Universitatis.. 2008. USM. 31. 8 (18). pp. Capcelea T. 24... Трехмерные гемисимморфные кристаллографические линейные группы розеточных Р-симметрий и их многомерные приложения. Caracteristicile probabilistice ale timpului de evoluţie al sistemelor aleatoare discrete. Lungu A. 2009 28. Puţuntică V. Novac L. // Studia Universitatis. Algoritmi eficienţi pentru rezolvarea sistemelor de ecuaţii ce apar la discretizarea ecuaţiilor integrale singulare // Studia Universitatis. 25. (221)-симметрии и (221/)симметрии. // Studia Universitatis. 7(27). 67 . 27. pp. 15. The Class Of The Informational Extended Games. seria Stiinte exacte si economice. Lazari A. Seria ”Ştiinţe exacte şi economice”.49-57. 30. Editura ULIM. // Studia Universitatis. 7(27). // Studia Universitatis. Palistrant A. nr. Lungu A. 8(18). nr. definite pe contururi netede închise în planul complex. 38 . Seria Ştiinţe Exacte şi Economice. // Studia Universitatis. Nr. // Studia Universitatis. seria Ştiinţe exacte şi economice. Probabilităţile limită de transfer ale sistemelor aleatoare discrete. 2008.

N7 (27). Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. USM. // Studia Universitatis.73-86. Markov decision processes and determining Nash equilibria for stocastic positional games.F. 63-64. 35. Nr. pp. Branişte M. Lozan V. // Studia Universitatis. 2. 33. Capcelea M. 45. Lozovanu D. 2010. Branişte M. 2009. Lungu A. // Studia Universitatis.). Grupuri finite de simetrie. USM. Structura generală a grupurilor discrete pseudominore de Wq -simetrie. Mulţimi de echilibre Stackelberg în jocurile diadice în strategii mixte. In: Elemente de istorie a matematicii si matematica in Republica Moldova (coordonatori: Choban M. In: Elemente de istorie a matematicii şi matematica în Republica Moldova. Seria „Ştiinţe exacte şi economice”. pp. 2010. 5-9.5-14. pp. pp. 10 p. (coordonatori: Choban M. Dynamical systems in the works of moldavian mathematicians. N. An approach for studying and solving stochastic discrete control problems with finite time horizon. 2010. Трёхмерные асиморфные кристаллографические линейные группы розеточных Р-симметрий и их применение к завершению полного обзора пятимерных групп симметрии с инвариантными трёхмерной плоскостью и прямой в ней. 2009. pp. USM.7 (37). Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. // Studia Universitatis. Lungu A. I... // Studia Universitatis.. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. 42. 2(32). 2009. Nr. Nr. Одномерные линейные группы бирозеточных Р-симметрий и их применение к исследованию пятимерных групп симметрии категории G531 . 25-35. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. Nr. pp. Nr. 7 (37). 2010. 2010. 44. 2009. USM. Palistrant A. 43. Ch. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. // Studia Universitatis. Средние группы бирозеточных Р-симметрий. Valuta I. Topală O. 2(22). 6 p. 36-44. 41.17-29. Branişte M. Editura Acad. Seria „Ştiinţe exacte şi economice”. 2006. Lozan V. pp. 40. 327-345. Unele aspecte ale teoriei generale a grupurilor discrete pseudominore de Wq -simetrie. Cataranciuc S. USM. Journal of Academy od Sciences of Moldova. 10-19. A Helly type theorem for d-starshaped sets. Lungu A. // Studia Universitatis. pp. Nr. // Academus. pp. M.).62-67. Asupra proprietăţilor grupurilor pseudominore de Wp -simetrie.F. de Şt. // Studia Universitatis. mulţimilor convexe. Palistrant A. Palistrant A. hipergrafurilor şi aplicaţiilor acestora. Nr. 2(32). 103-111. 2010. Prisacaru. Nr. Chişinău. 2010. pp. 34. Nr.361-367. Capcelea M. M. Ungureanu V. teoriei grafurilor.8. 2010 36. 2006.68-72. 4(19). Lista capitolelor din monografii apărute în ţară. 2006 1. 7(27).. pp. Nr. // Studia Universitatis. Editura Acad. Chişinău.. Ungureanu V. 2(32). Cercetări în domeniul topologiei combinatorice. Informaţii despre grupurile rotative ale poliedrelor regulate.32. 7. pp. de Şt. 2010. // Studia Universitatis. Zabolotnîi P. Cheban D. 68 . Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. 38. USM. // Studia Universitatis. 39. 37. a Moldovei. pp. USM. generate de rotaţiile în jurul a două axe. // Studia Universitatis. pp. 2010. 15-26. Zabolotnîi P. I. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. Seria „Ştiinţe exacte şi economice”. 2(32). Valuta I. aşezate sub unghi ascuţit. // Studia Universitatis. seria Ştiinţe exacte şi economice. Seria „Ştiinţe exacte şi economice”.. 2010. 7(27).. 7 (37). 2(32). Principii de echilibru Pareto-Nash-Stackelberg. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”.. Nr. a Moldovei. Linear Programming Approach for Markov Decision Problems with Average Cost Optimization Criterion.

de Şt.351-357. 96-101. Diarova. 7. // In: Proceedings. În: Elemente de istorie a matematicii şi matematica în Republica Moldova (coordonatori: Cioban M..Vrabie. Fractals by weak contractions and CAS Mathematica. 10. 9. 6. Workshop. On the integral and asymptotic representation of singular solutions of elliptic boundary problems near components of small dimensions of boundary. Херсон. pp. pp. Dusciac R.177-184. 2007. D...I. // In: Proceedins: EQUADIFF 11. Computer Algebra in Scientific Computing. July 25 .. Guţu. О максимальных идеалах алгебр сингулярных интегральных операторов.Cârjă and I. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. 2007. Proceedings. C. Cozma. SLOVAKIA. 2007. Lambrecht.. CASC 2006..).. Comenius University. // In: Theoretical and Applied Problems of Nonlinear Analysis.. Proceedings. Analysis of the stability of stationary solutions of diamond-shaped bounded ten-bodies problem. pp. 4. Palistrant A. 43-47. Iu. V. Jan 31 . 7.. Ediţia III. (Eds. 2007..3. 69 . Chişinău: Editura Acad. Iaşi. In: Computer Algebra Systems in Teaching and Research. S. 111-114. Jitaraşu N. Neagu V. L. 11. 2007. 2006. N..Feb 3. World Scientific. // In: The 6th Cologne Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization CTW 2007. pp. a Moldovei. Guţu V.9.. Springer-Verlag. Hackensack.M. Chisinau. // In: CTW06 Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization. În: Elemente de istorie a matematicii şi matematica în Republica Moldova (coordonatori: Cioban M. 2. Chişinău: Editura Acad. 2007. Berlin. Fonoberova M. Glavan V.M. Glăvan. CC RAS. Lambrecht. 73-79. V.Gadomski et al. 3-8 iulie 2007. pp. 4th Intern. Poland. Moldova. 5. Casian A. Afteni. // In: CTW06 Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization. Heidelberg. V. 2007 4. pp. 148-156. I. Karamzin. 2006. CASTR 2007. Teoria simetriilor generalizate. Lozovanu D. Dusciac V. a Moldovei. International cnference on differential equations: Czecho-Slovak series. Pickl S. Cheban D. // In: Материалы XIII-го Международного симпозиума „Методы дискретных особенностей в задачах матфизики”.306-326. Şubă A.I. Siedlce. M. Strange attractors as effect of impulsive actions on linear oscillators. NJ. Patiuc V. Valuţă I. D. // In: Theoretical and Applied Problems of Nonlinear Analysis. Lista articolelor ştiinţifice publicate în culegeri • apărute în străinătate 2006 1. // In: Lucrările prezentate în cadrul Sesiunii Naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti de matematică. 8. 3. Siedlce. Zemtsova. pp. pp. Germany. Nash Equilibria Condition for Cyclic Games with p Players. September 2006. pp. // In: Applied Analysis and Differential Equations. D. Mammana. 2007. 2006. Lozovanu D. Invariant Manifolds and Almost Automorphic Solutions of Second-Order Monotone Equations. pp.). pp. Teoria generală a sistemelor dinamice. 47-57.29.. 2007. ..141-147. Gadomski L. Guţu. D. Bratislava. CC RAS. 2006. Optimal dynamic multicommodity flows in networks. 99-109. // In: 9-th International Workshop. 101-108. de Şt. Lungu A.. Moscow. Pickl S. Moscow. Multiobjective Hierarchical Control of Time-Discrete Systems and Determining Stackelberg Strategies. pp. 2006.129-134. Grupuri discrete de P − simetrie. pp. Germany. Ed: O. Valuţă I. V. Symbolic and Numerical Calculation of Transport Integrals for Some Organic Crystals. Branişte M.). Lozovanu D.

2007. Şt. 24-27 septembrie. March 22-24. 70 . // In: World Congress of Engineering 2008. Cambridge. The algorithms of evaluation of the mean of length of the busy period and auxiliary characteristics for the class of generalized priority queueing systems. October 5-9. 2009. Glăvan V. Mastotakis. 2008. March 22-24. Evolution. Sibiu. Hancu B. Benderschi. World Sci. Tkacenko A. June 02-07. The DEA Method in Economical Efficiency Analysis (micro-level). M. The Forward Input-Oriented Efficiency Analysis of Moldavian Micro-level Economy. pp. // In: Lucrările seminarului T. Quebec. 2009. USA. 2007. Popoviciu de ecuaţii diferenţiale. Vol. Multilayered Network Games:Algorithms for Solving Discrete Optimal Control Problems with Infinite Time Horizon via Minimal Mean Cost Cycles and Game Theoreyical Approach. 2009 20. Montreal.183-191.. O. 1. 22. Proceedings. II. Dallas. // In: 8th Cologne –Twente Workshop on Graph and Combinatorial Optimization (CTW09). 13.. Universitatea „Al. Vol. pp. Springer. Texas. London. 15. Iu. pp. 281-294. Romania. 2007. pp. aproximare şi convexitate. 2007.Caraus.253-260. K. Proceedings. A. Guţu V. Soltan. Guţu.. pp. //In: Computer Algebra Systems in Teaching and Research. Tkacenko A.. Iu.103-107. Vishnevsky. 16. Bucureşti. 7-13. P.Gadomski et al. // In: The 33-rd Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA). June 02-07. // In: Applied Analysis and Differential Equations. Perjan A. II. 1.. Proceedings. // In: Proceeding of the 11 WSEAS International Conference on Applied Mathematics (MATH’07). // In: Proceeding of the 11 WSEAS International Conference on Applied Mathematics (MATH’07). 25. Dynamics and shadowing in affine impulsive control systems. 2007. pp. 2009. Sesiunii Naţ. September 3-7. Glavan V.874-877. Hackensack. 285-294. Paris. Bulgaria. The multiobjective transportation problem of non-linear type. Editura Academiei Române. Algorithmic Solutions of Discrete Control Problems on Stochastic Networks. Lozovanu D. 150-154. pp. Strange attractors in simple control systems. // In: Proceedings of the 13 meeting of European Women in Mathematics. The full set of Stackelberg equilibrium profiles in the multilevel dynamic games. Control and Stability of Dynamical Systems. On loops with universal flexibility. Dallas. de Matem. 3p. Nikos E. 26. Prisăcari I. V. 221-224. France. USA. pp. pp. Perjan A. Publ. Siedlce. 14. (Eds. 2007.Caraus. 2008 17... Proceedings. 23. Volume II. Sofia. 18. pp. 21.293-296. Cataranciuc S. V. 2009. Asupra complexului generalizat de relaţii multi-are şi omologiile acestuia. Texas. 2009 (Proceedings of the Conference). Pickl S. // In: The 33-rd Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA).I. NJ. Wydawnictwo WSFiZ.. 2009. 19. // In: Proceedings of the Sixth Congress of Romanian Mathematicians. //Proceedings of the Sixth Congress of Romanian Mathematicians. 2009. //Lucr.K. 2007. Iaşi. Limits of solutions to the initial boundary Dirichlet problem for semilinear hyperbolic equation with smal parameter. Bucureşti. // In: Operation Research Proceedings 2008. pp. Cataranciuc S. L. Polytechnic International Press. 2 – 4 July. 513-518. V. Ecole Polytechnique and CNAM. // In: International Workshop Distributed Computer and Communication network. 2009.112-117. Mishkoy G. Tkacenko A.. V. de Comunic.. Cluj-Napoca. Bucharest. 301-303. 2009. Sarbu P.108-111. pp.. 3-8 iulie 2007. Editura Academiei Române. Lozovanu D. Singularly perturbed Cauchy problem for abstract systems of equations in Hilbert spaces. The complex of parallelepipeds and the 3-dimensional tree.). GOR. 24. Cuza”. Limit relations and attractors of set-valued contractions with eventual condensations. Guţu. 2008.. Pickl S. vol. Nikos E. Bucharest. Mastotakis. pp. U.12.. St. pp.

Trade Cooperative University of Moldova. Tehnologii informationale”. Neagu V. 56-59. 181-189. vol. 2009. Mişcoi Gh. 14. pp. 2009 71 . 9. // In: Integral Equations and Modeling of Applied Problems (IEMAP-2005). // In: Modelare Matematică. ULIM. 3. 13. Mişcoi Gh. Cu privire la calculul intensităţii de trafic în sistemele de aşteptare generalizate. Evrica. pp. // In: Modelare matematică. V.. Materialele conferinţei internaţionale. Academia de transporturi. 2006. Теорема Радона для одного класса графов.27. Informatică şi Comunicaţii. Benderschi O. Tkacenko A. 21 October.179-184. Chisinau 2006. pp. // In: Acta et commentationes. Ungureanu V. Chisinau. Optimizare şi Tehnologii Informaţionale. pp. pp. 45-49. Convergenţa metodei de colocaţii la rezolvarea ecuaţiilor integrale singulare cu coeficienţi continui pe porţiuni. Chişinău. Capcelea T. Chişinău. Secrieru I. Damian F. 13-14 Octombrie 2007. 2007 6. 2008. ATIC Chisinau. Chişinău. Materialele Conferinţei Internaţionale. pp.. 205-210. Math.28-33. Algorithm for solving discrete optimal control problem with varying time of states transactions. pp. Optimizare şi Tehnologii Informaţionale. Scheme de calcul la determinarea unei zone ecologice optimale. optimizare şi tehnologii informaţionale. // In: Modelarea matematică. Materialele Conferinţei Internaţionale. Benderschi O. pp. Mişcoi Gh.. 19-21 martie 2008. 19-21 martie 2008. Materialele Conferinţei Internaţionale. // In: Symposia Professorum. The Decompozition Method in Optimization. pp.191-197. // In: Culegere de lucrări ştiinţifice în memoria prof. Benderschi O. ULIM.255-263. //Proceedings of 15th American Conference on Appl. Zolotarevschi „Integral Equations and Modeling of Applied Problems (IEMAP-2005)”.A. // In: Conferinta Internationala “Modelare matematica. Chişinău. 2006. Houston. Optimizare şi Tehnologii Informaţionale. USA. de Transp. 7. // In: Symposia Professorum. 2008. 199-204. Chişinău. Lozovanu D. Sur N.univ. 100-106. 2. Chisinau. Probleme ale traficului critic în modele de aşteptare cu cerinţe neomogene. pp.Zolotarevschi. Chişinău. 10. pp. 4. 2008. Cataranciuc S. Informatică şi Comunicaţii.. 202-205. • apărute în ţară 2006 1. 436-441. 2008. 12. Condiţii noetheriene pentru ecuaţii liniare ce conţin operatori involutivi generalizaţi.III. 2008. 2007. p. optimizare.Ticau. Prioritate dependentă de timp în modelele generalizate ale teoriei aşteptării.204-209. 19-21 martie. // In: International Conference Algebraic Systems and their Applications in Differential Equations and other domains of mathematics (ASADE). April 30-May 2. The economical efficiency study based on the fractional DEA-type models. V. 5. pp. pp. ATIC. Evrica.. Mulţimi Închise şi Complete de Grafuri d-Convex Simple şi Generatorii lor // In: Modelare Matematică. Non-face-to-face tilings of Hn that arise by a manifold reconstruction. // In: Analele ştiinţifice ale Institutului de Stat de Instruire Continuă. V. Tkacenko A. 2006. // In: Conferinţa ATIC. I. Topală O. Chişinău. Lazari A. 11. 2008 8. dedicated in memory of Professor V. 2006.A. Ed. pp.167-174. ATIC. V. Evrica 2008. Science Series. Metrica complexului cubic abstract. // In: Materialele conferinţei internaţionale Acad. The Multiple Criteria Transportation Model (Special case). V. Chişinău.I. Solution Principles for Generalized Stackelberg Games. 305-307. Evrica. 2. Tkacenko A.

Lozovanu D..10. Madrid 2006. pp. optimizare şi tehnologii informaţionale”. Gadomski L. // In: Proceedings of the Conferences „Mathematics & Information technologies: Research and Education” (MITRE 2008–2009). 2010. // In: Proceedings of the Conferences „Mathematics & Information technologies: Research and Education” (MITRE 2008–2009). Mathematical Software. 119 – 126. 22. pp. // In: Materialele conferinţei internaţionale „Modelare Matematică. 34-41. pp. Lazari A. publicate ca rezumat (1-3 pagini). Abstracts (Posters. Chişinău. On some new estimators for the Value-at-Risk.. 15-22. 20. Chişinău. 24. 2010 16. Achiri I. p. 50-55. În această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în străinătate 2006 1. 23-33. Chişinău. 62-65. 2010. 23. pp. Chişinău. Chişinău. Characteristics of evolution time of random discrete systems with interdependent states and algorithm for their determination. Lazari A.. Chişinău. 2010. 18. pp. 2010. // In: Proceedings of the Conferences „Mathematics & Information technologies: Research and Education” (MITRE 2008–2009). Chişinău. Singularlz perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equations of second order in Hilbert spaces. Global Attractors of Non-Autonomous Difference Equations. 75-78. Lozovanu D. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale. Cheban D. ediţia a II-a. Chişinău. 72 . Rusu G. 25. // In: Proceedings of the Conferences „Mathematics & Information technologies: Research and Education” (MITRE 2008–2009). pp. 47-53. USM. I (XII). USM. 2010.103. Novac L.373. pp. Lazari A. 17. The special form of matrices in stability analysis of approximating schemes. Finite element method for elliptical equations. Predarea-învăţarea-evaluarea matematicii în liceu axată pe formarea de competenţe. 2010. Vol.. Mammana C. Dynamic programming approach for solving stochastic discrete control problems. Algorithms for determining optimal stationary strategies of discounted stochastic optimal control problem on networks.. 21. pp. Capcelea M. pp. 2010. USM. Chişinău. 66-74. 2010. Lazari A. 2006. Discrete optimal control problems with varying time of states transitions and infinite time horizon.15. 24-26 martie. // In: International Congress of Mathematicians. ATIC. Other Activities). pp. 124-129. Cheban D. 2010. Chişinău. // In: Conferinţa internaţională “Modelare matematică. 7. Ţicău V. June 25-28. 19. pp. 2010. Evrica. Short Communications. Glavan V. Algoritmi de descompunere a matricei de transfer a sistemelor aleatoare discrete. Optimizare şi Tehnologii Informaţionale” (24-26 martie 2010). The class of the informational extended games. // In: Proceedings of the Conferences „Mathematics & Information technologies: Research and Education” (MITRE 2008–2009). USM. 2.. // In: Proceedings of the Conferences „Mathematics & Information technologies: Research and Education” (MITRE 2008–2009). Global Attractors and Almost Periodic Solutions of V-Monotone Non-Autonomous Dynamical Systems. 42 – 47. France. Mammana. Patsiuk V. USM. Chişinău. // In: Proceedings of the Conferences „Mathematics & Information technologies: Research and Education” (MITRE 2008–2009). // In: 6th AIMS Internatinal Conference on Dynamical Systems and Differential Equations. Secrieru I. 2009. USM. p. // In: Proceedings of the Conferences „Mathematics & Information technologies: Research and Education” (MITRE 2008–2009). C.. 2010. USM. Lozovanu D. Michetti E. Poitiers. USM. // In: Analele ATIC − 2007-2008. Evrica.

July 4--8. // In: Intern. 201.. минералогии и петрографии. Damian F. p. Pakistan. Lozovanu D. pp. 49. Cluj-Napoca. // In: The 15th Conference on Aplied and Industrial Mathematics. // In: A XI-a Conferinţă anuală a Societăţii de Ştiinţe Matematice din România.. Guţu V. 13.. Glăvan V. July 2-5. pp. Guţu V. Cernivtsy. Confer. Attractors and limit relations in set-valued dynamics. 18. 58-60. с. Palistrant A. October 12-14. Germany. p. p. Bucureşti. // In: XVth Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM-2007. Abstracts. Equations and Applications''. Romania. 26-27 iunie 2007. Italy. 2006. Iceland. 2629 septembrie 2007. Existenţa conturului Euler n-dimensional al varietăţii cubice n-dimensionale cu genul pozitiv. // In: XV-th conference on applied and industrial mathematics (CAIM 2007). pp. 58-59. 2007. European Conference on Operational Research. 4. pp. // In: 21 st. 17. 15-16. Conf. 2006. Abstracts. Book of abstracts. Fictive facets method for hyperbolic stereohedra. // In: Lucrările Seminarului “Tiberiu Popoviciu”. Tkacenko A. Tehnologii simulative în predarea-învăţarea-evaluarea matematicii în liceu. 2007. 2007. Polynomial Time Algorithm for Max-Min Paths Problems on Networks and its Applications for solving Zero Values Cyclic Games. ICORS. p. Glăvan V. Diff. On the integral and asymptotical representation of singular solutions of elliptic equations near boundary. // In: International Conference on Operations research 2006. Conf. // In: Труды второй всероссийской школы Математические исследования в кристаллографии. // In: Theses of the reports to the 7-th International Conference on Geometry and Topology. // In: 5th Intern. Romania. Pickl S. Mathematics. Lozovanu D. A method for Nash equilibria set computing in multi-matrix extended games. Foggia. 14. October 12-14. September 21--24. 8. Equations and Applic. On the integral and asymptotic representation of solutions of elliptic equations near boundary. Achiri I. Mioveni. Romania. 2006. Abstracts. p. // In: Intern.192. 2007 11. Analysis and Differ. 21.28-29. 6. 10. 2007. Conference Book.28. Romania. on 21st Century Mathematics 2007. Conf. Ungureanu V. 5. The Finite Volume Method for Electrostatic Problem in Heterogeneous Media. 2007. Mioveni.. Macarov P. // In: Spanish-Italian-Netherlands Game Theory Meeting (SING2) and XVI Italian Meeting on Game Theory (XVI IMGTA). pp. 2007. 156. Attractor-repeller pairs and weakly Picard operators associated with IFS on compact metric spaces. Jitaraşu N. Iceland.. Cataranciuc S. Appl. Mioveni. Romania. Guţu V. The Multiobjective Fractional Transportation Problem of “bottleneck” type. Guţu V. Iaşi. О правильных звездных многогранниках в пространстве Лобачевского.192. Multiobjective Control of Time-Discrete System and Dynamic Games on Networks.. 15. Lahore. // In: 3rd Intern. Soltan P. Апатиты 2006. Baia Mare. Cluj-Napoca. September 2006. Damian F. 19. Двумерные кристаллографические точечные группы некоторых частных случаев Р-симметрии и их геометрические приложения. 73 . 16. Patiuc V. // In: Intern. p. Bujac M. Cherkassy. 12. 165. Jitaraşu N. Romania. ''Appl. Nonlinear Operators. 7. Limit sets as supports of invariant measures for weakly contracting in mean IFSP. 9. Equations''. March 4-7.27-29. p. 14-17 June 2006. Conference ''Differ.3. 2006. // In: 21st European conference on operational research. Abstracts. p. EUROXXI.199-200. 2006. p. Attractors in affine differential systems with impulsive control. Abstracts. EUROXXI 2006.

Abstracts. Rîbacova G. Romania. 2007. // In: Theses of the reports to the 7-th International Conference on Geometry and Topology. Computational Aspects of Stackelberg Solutions within Intelligent Networks. // In: Rep. 31. 2007. Pickl S. К свойствам квазигомоморфных отображений групп. 7-8. Abstract Book. Prague. Hincu B.19. Guţu V. Volume 7. // In: Theses of the reports to the 7-th International Conference on Geometry and Topology. 2007. p. О полумладших и псевдомладших дискретных группах P симметрии. 34. Prague. Romania. 144-145. Cehă. Chişinău. Date: December 2007. // In: Труды XIII Международного симпозиума «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики» (МДОЗМФ-2007).78-79. Aug. // In: The 22nd European Conference on Operational Research.. Branişte M. Pickl S. pp. Equations and other domains of Mathematics. Issue 1. pp. 223. Booklet of abstracts. Strange limit sets in impulsive linear oscillators. // In: The 6th Congress of Romanian Mathematicians. Branişte M. 2007. 24. Limit sets of weakly contracting relations with eventual condensation. Czech Republic. Switzerland. May 21--26. p. Jitaraşu N. 20. Univ. pp. // In: 21st national conference of the Belgian Operational Research Society. Lungu A. On п-quasigroups. 223. Czech Republic. 104-105. Praga.. Conf. Secrieru I. // In: 22nd European Conference oh Operational Research EURO XXII. Determining Stackelberg Solution for Hierarchical Discrete Control Problem. October 12-14. 35. Prague. July 8-11. 30. Mioveni. Lozovanu D. June 28 -. Moscow. Stability of the Stackelberg equilibrium in the dynamic game of the three players with three stages. Abstr.252 – 253. June 28 . Bucharest.89. Russia. June 28 .Petrovskii. p. 33. 2007. 26. 436. 23. 41. of the conf. dedicated to I. 32. 74 . Lozovanu D. pp. Râbacova G.July 4. August 21-23. 2007. 47-48. Харьков-Херсон. Shadowing in impulsive linear differential equations. pp. in Diff. Lozovanu D. Cherkassy. 50. Bucharest 2007. 22.G. // In: The 6th Congress of Romanian Mathematicians. 52-54.76-77. 29. // In: 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics. Romania. // In: 22nd European Conference oh Operational Research EURO XXII.26. 2007. The spectral properties of operators in approximate schemes. PAMM // In: Special Issue: Sixth International Congress on Industrial Applied Mathematics (ICIAM07) and GAMM Annual Meeting. Lungu A. Численное построение регулярных сеток в областях произвольной формы. 25. Guţu V. p. // In: Abstract of 6 th Congress of Romamian Mathematicians.2007. Numerical solution of the dynamic problem of the elasticity theory in arbitrary shaped plane domain. 2007. pp. 2007. Cherkassy. Guţu V. 21. Mioveni. // In: Intern. Asymptotic behaviour of solutions of elliptic equations in the neighbourhood of boundary and boundary value problems with singular boundary conditions. ETH and University of Zürich. 2007. Zürich 2007. 16-20 July 2007. Book of abstracts.116-117. pp. Numerical solution of the dynamic problem of the elasticity theory in arbitrary shaped plane domain. 2020125-2020126. Abstracts. // In: The 15th Conference on Aplied and Industrial Mathematics. p. pp..July 4. Max-Min Paths Problems on Networks – A Theoretical Foundation and First Results. Book of Abstracts. 2007.July 4. 27. с. 2007. p. Diff. On some approach to numerical grid generation. pp. // In: XV conference on applied and industrial mathematics (CAIM-2007). Equations and Related Topics. Book of abstracts.. Book of abstracts. Loops’07. Standard wreath product of two groups and sym-metry of geometrical space by load. Luxembourg. 2007. Râbacova G. 28. Syrbu P. p. 20-25. Bucharest. Lungu A. Râbacova G. ORBEL 21 Quantative Methods for Decision Making. Romania. Algebraic Systems and their Applic. // In: Intern. Carol. Conf. Abstracts.

Appl.. 39. Theory of Functions and their Applications. // In: Intern. 2008. 236-238. Oradea. Conf. // In: Conf. // In: The 16th Conference on Applied and Industrial Mathematics. 2008. Equilibrium Principles for Pareto-Nash-Stackelberg Games. Berzan V. Conf. 2008 43. Zürich 2007. Multilayered Network Games – Algorithms for Solving discrete Optimal Control problems – Theory and Examples. dedicated to the Centennial Anniversary of L. Rimschi V. Universidad Complutense. 2007. Book of abstracts. Shadowing in affine control systems. // In: Book of Abstracts at 6th Congress of Romanian Mathematicians. Abstracts. Braşov. 2008. Roumanie. Guţu V. June 28 – July 4. Ungureanu V. Romania. 4-6 July. Bucharest. Uzun M.26-27. July 8-11. Minsk. pp. Численное построение конформного отображения методом конечных объемов. The abstract complex of multidimensional relations. 49. Харьков-Херсон. SSF-2008. 15-18 May. p. CAIM 2008. Conf. p. Prague. 2060059 – 2060060.35. Issue 1. p. // In: Book of Abstracts.C. Diff. pp. p.S. Equations.11-12. 51. Abstract Book. Diff. Guţu V. Glăvan V. p. Baia Mare. Moscow. Belarus. //PAMM. 39-40.Pontryagin. 2007. // In: Spain Italy Netherlands Meeting on Game Theory (SING3) and the 7 th Spanish Meeting on Game Theory. informatics and human health”. Livre des resumes. 243. Equations. 48. Abstracts. Special Issue: Sixth International Congress on Industrial Applied Mathematics (ICIAM07) and GAMM Annual Meeting.. 81. pp. Dynamics in affine impulsive control systems. Ungureanu V. // In: 6th Congress of Romanian Mathematicians. // In: International Conference “Operations Research 2008”. Madrid.. Shadowing in impulsive affine differential equations. Russia. Melitipol. Diff. Guţu V. Ukraine. 2008. In: 6th Intern. Nash-equilibrium conditions for strategic games. Branişte M. Abstracts. // In: The Fifth Intern. Facultad de Ciencias Matemáticas. Abstracts. Guţu V. 75 . // In: Sevent Workshop on Mathematical Modeling of Environmental and Life Sciences Problems. 2008. June 17-22. August 17-24. 47. Switzerland. 2007. Abstracts. 44. Lozovanu D. 50. 37. 215. June 16—21. 2007. Cataranciuc S. p. 46. // In: Intern. Abstract Book. 2007. // In: 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics. p. On the problem of geometrical interpretation of groups of P symmetry with “indexed” figures. Limit sets of affine impulsive differential equations with eventual condensation. Conference “Integrating science and technology for a sustainable and secure future: energy. Moscow. // In: 9-eme Colloque Franco-Roumain de Mathematiques Appliquees. Lungu A. pp. and Function. Mathematics. Research of power throughput possibility for long transmission lines of electricity. p. University of Bucharest.47. October 9-11. Bogolyubov Readings. 8-9. 28 Aout – 2 Septembre 2008. Diff. p. 164-165. ETH and University of Zürich. Pickl S. Guţu V.36. Patiuc V. Constantza.P. // In: Труды XIII Международного симпозиума “Методы дискретных особенностей в задачах математической физики” (МДОЗМФ-2007)... Romania. environment. Volume 7. Spain. Romania. // In: Book of Abstracts at 22rd European Conference on Operational Research. Equilibrium Principles for Pareto-Nash-Stackelberg Games.9. Ungureanu V. pp. 41. pp. 45. Ungureanu V. June 28-July 4. 38. The Generalized Algorithm for Solving the Multiovjective Fractional Transportation Problem of “Bottleneck” type. Equations and Topology. pp. 22-25 october 2008. September 18--21. 40. Tkacenko A. 2008. Tkacenko A. 16-20 July 2007. Numerical dynamics of some control systems. 436. 2008. Time-constraining multiobjective fractional transportation problem. Russia. 14-15. 42. Nash Equilibrium Conditions for Strategic Form Games. Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics.160. Paţiuc V.

54. Oradea. 63. 2009. p. // In: 8th Cologne –Twente Workshop on Graph and Combinatorial Optimization 76 . 2008. Oradea.9-11 2008. October 9-11. 19-22 oct. // In: The XVI-th Conference on Applied and Industrial Mathematics. 68. Râbacova G. Roumanie. Belarusi. Patsiuc V. // In: Abstacts of International Conference “Discrete Mathematics. 2009 61. 2008. 79. Defining Stackelberg Equilibria on Discrete Multilayered Structure. 2008. 162-163. Kashu A. Book of abstracts.27. Lungu A. Minsk. p. 2009. // In: Book of Abstracts of 23th European Conference on Operational Research. 57.293-296. Proceedings. Lozovanu D. The conservative finite difference scheme for solving the dynamical elasticity problems in plane arbitrary shaped domains. // In: Abstracts. Book of Abstracts.. Abstract. (plenar). 2009. Bon. Some problems of nonlinear optimization. // In: International Scientific Conference “Дискретная математика.52. Algebraic Conf. Solution principles for simultaneous and sequential games mixture. Book of abstract. Poland. Abstracts. Romania. on Appl. Oradea. Soltan P.. pp. // In: The 16-th conference on applied and industrial mathematics (CAIM 2008). The complex of parallelepipeds and the 3-dimensional tree. 52-54.68. 2009. Transformations of geometric space well-balanced by scalar “physical” load. //9-eme Colloque Franco-Roumain de Mathematiques Appliquees. 59. II. CAIM 2008. //XVI Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM-2008). Oradea. //In: International Conference of Applied Mathematics. // In: 7-th Intern. Oct. // In: Book of Abstracts of 23th European Conference on Operational Research. Şubă A. pp. The generalized complex of multi-ary relations and its application aspects. Oradea. pp. Tkacenko A. Neagu V.. Patiuc V. August 18-23.2008. // In: The 16 Conf. Romania. Puţuntică V. Lozovanu D. // In: The 16th Conference on Applied and Industrial Mathematics. Optimal Control of Discrete Systems with Infinite Time Horison and Determining Minimal Mean Cost Cicles in a Directed Graph.. p. 56. the XIth Romanian-Finnish Seminar. Math. June 0207. Pickl S. September 18-21. Puţuntică V. in Ucraine. 2009. Classification of the cubic differential systems with six real invariant straight lines along two directions. Classification of the cubic differential systems with seven real invariant straight lines. pp.. 2-8 August. Workshop “Radical of rings and related topics”.. vol.Algebra and Their Applications”. Brasov. Patsiuc V. алгебра и их приложения”.148149. Kashu A. CAIM XVI.54. Kharkov. Cataranciuc S. October 9-11. 2009. Algorithms for Solving Discrete Control Problems with Deterministic and Random States Transactions of Dynamical System. 67. October 911. p. pp. Cataranciuc S... Algorithmic Solutions of Discrete Control Problems on Stochastic Networks. Lozovanu D. 66. Rîbacova G. 39-40. p. October 9-11. 64. On classes of modules and preradicals defined by functor Hom. 51... Minsk. 48-49. Râbacova G. p. Lozovanu D. 55. Oradea. 58.5. Book of Abstracts. 66. Stefan Banach Math.14. p. The finite difference method for objects detecting in a given image. 2009.08 – 2. 2008. Ungureanu V. Center. 53. Pickl S.. p.. //In: The 16th Conference of Applied and Industrial Mathematics. October 911.I. and Ind. 2008. p. Baia Mare. 28. 62. 63. Bon.09. 2008. Livre des resumes. (plenar) 65. p. 2008. The finite difference method for objects detecting in a given image. Şubă A. 60. Warsaw. 46-47. // In: International Conference on Complex Analysis and Related Topics.. Radicals and principal functors of module categories. p. On some perturbations of singular integral operators. // In: The 33-rd Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA).

România. Abstract Book. 22. Ţicau V. September 14. Tilings of hyperbolic spaces by a manifold reconstruction. 71. p. July 12-16. p. Iaşi. September 17-20.(CTW09). 221-224. p. 77 . Şubă A.20. Constanţa. // In: Proceedings of the International Student Conference on Pure and Applied Mathematics. Classification of cubic differential systems with six real invariant straight lines along four directions. V. Iaşi. 2009. 8.. Abstracts. Mathematics. On some radicals of the ring of continous endomorphisms of LCA-groups. June 24-26. Abstracts. Popa V. 33-34. Guţu V. 80.111. August 25-28. 2010. July 12-16. Damian F. Poland 2-8 August. 81. Iasi. 85. Glavan V. Cîrnaţ M. 2010. 2010. Syrbu P. pp. // In: Proceedings of the International Student Conference on Pure and Applied Mathematics. p. On π -quasigroups isotopic to abelian groups. Appl. The symmetry of geometric space well-balanced by “physical” orientated load. 2010. 72. 2010. 2009 (Proceedings of the Conference).7778. Conference „Radicals of rings and related topics”. Conley decomposition and chain recurrence in IFS on the circle. September 1-4. On tensor product of locally compact modules. Abstract book. Hyperbolicity in linear IFS. // In: 7th Intern. Guţu. Damian F. Abstract book. 17-20 septembre 2009. 78. // In: The International Conference "Geometry. in Ukraine. p. Appl. Puţuntică V. // In: “Alexandru Myller” Mathematical Seminar Centennial Conference. Shadowing in affine IFS. Glavan V. The Stochastic Multiple Criteria Transportation Problem. // In: The 17th Conference of Appieid and Industrial Mathematics. Romania. pp. 2010. Hyperbolic 5-manifold with cusps over the most symmetric 4-dimensional torus. 7-th Intern. Moscow. 2010.174-175. About a transportation problem formulation and on the notion of cycle. 2009. Abstracts. 53-54. 2009. Romania. // In: ''Alexandru Myller'' Mathematical Seminar Centennial Conference. Iaşi. Fractals as fixed points. 18-23 August. Baia Mare. Cuza”. 2009. // In: 7th Intern. 2010. Ekaterinburg. p. //Abstacts of International Conference “Actual Problems of Stability and Control Theory. Ecole Polytechnique and CNAM. October 14-17. Iaşi. p.. Abstract Book. pp. Warsaw. September 17-20. On asymptotical representation of the singular solutions near the boundary. 75. 2009. 2009.19. June 24-26. Abstracts. 36-37. Capcelea M. 2009. 74. Algebra and Number theory. Ungureanu V.. Abstracts. p. Steklov Mathematical Institute and Moscow State University. Constanţa. Kharkov. Mathematics. (plenar) 73. Constantza. University „Al. Topology. Lozovanu D.. Baia Mare. pp. Pickl S. // In: "Alexandru Myller" Mathematical Seminar Centennial Conference. Romania. Stochastic Discrete Control Problems and Dunamic Programming Algorithms for Solving Them. 83. // In: The 17th Conference on Applied and Industrial Mathematics. // In: ''Alexandru Myller'' Mathematical Seminar Centennial Conference. 2010. 82. Iasi. 23. //In: The 17th Conference on Applied and Industrial Mathematics. New tilings of hyperbolic spaces and new manifolds that arise by a manifold reconstruction. Lungu A. Novi Sad. 84. once more. 10-11. Book of abstracts 2. 70. 86. p. France. Romania. Serbia. Iaşi. // In: Abstracts of the 17 th Conference on Applied and Industrial Mathematics. 2010. Jitaraşu N. Tkacenko A.I. Damian F. pp. Algebraic Conf. Secrieru I. 69. 76. Conf. România. September 17-20.. Romania.7. // In: CAIM-2010. Linear programming approach for stochastic discrete optimal control problems with infinite time horizon. Popa V. 79. pp.8.27-28. 2010 77. Conf. June 21-26. Romania. pp.69. p. p. 2009. Constantza. 9. // In: The 14 general meeting of EWM. Paris. Applications" dedicated to the 120th anniversary of Boris Delone. The special form of matrix in computational approximate schemes. Abstracts.

... Branişte M. Topology. June 24-26. “Al. Serbia. Lungu A. Апатиты 2006. Romania. Romania.. // In: Computer Algebra in Scientific Computing. // In: Conference "XVI Geometrical Seminar". Nash Equilibria Condition For Cyclic Games with p Players. 9-th International Workshop. p.. Lambrecht. 5. 2010. // Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar of Functional Equations. July 12-16. 13-22. Springer-Verlag. 58-60. 95. 2010. 5-6. pp. // In: Proceedings of the International Student Conference on Pure and Applied Mathematics. 56-57. CAIM – 2010. Abstract Book. Cluj-Napoca. pp. Rusu. Zamorzaeva E. Lozovanu D. 2010.. 2006. // CTW06 Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization. 80.4. pp. Dusciac R. 2006 . 3. 2010.Cuza”.. Iasi: Univ. Vrnjacka Banja. 91. // In: Proceedings of the International Student Conference on Pure and Applied Mathematics. Abstracts. Polynomial algorithms for determining the matrix of limiting state probabilities and differential matrices in discrete Markov processes. July 12-16. Heidelberg..A. On the theory of pseudo-minor groups of Wp -symmetry. Pickl S. π -Quasigroups isotopic to groups // In: Abstracts of the "Alexandru Myller" Mathematical Seminar Centennial Conference. // In: The 18th Conference on Applied and Industrial Mathematics. vol. p. 2010. 94. Steklov Mathematical Institute and Moscow State University. Iaşi. Damian Florin. publicate integral 2006 1. September 20-25.11. Iaşi. Syrbu P. Germany. Pseudo-minor discrete groups of W-symmetry. On the methods for deriving pseudo-minor groups of Wq -symmetry. Moldova. Generadores de numeros primos y factorizadores de numeros compuestos // In: Revista de Matematica: Teoria y Aplicaciones. July 12-16. 2006. Zgureanu. Branişte M.I. P. 4. Applications" dedicated to the 120th anniversary of Boris Delone. Leon D. Moscow. Bulat M.Cuza”. Perjan. Convergence estimates for abstract second order Cauchy problems with Lipschitzian nonlinearity. с. 2010. 35. G. Symbolic and Numerical Calculation of Transport Integrals for Some Organic Crystals. October 14-17. 2. 88.13. Abstracts. 101-108. Patiuc V. pp. On middle Bol loops // In: Abs. CASC 2006.. // Труды второй всероссийской школы Математические исследования в кристаллографии. Berlin. Casian A. Iaşi. 26. //Alexandru Myller" Mathematical Seminar Centennial Conference... An algorithm for determination of the median independent on the metric of the space. Proceedings. Macarov Petru. 89. минералогии и петрографии. Romania. Book of Abstracts. Lazari A. Chisinau. September 2006. p. p. On the study of dihedral folding tilings of the sphere. UAIC Iaşi. 93.14. Abstract Book. Ciobanu I. 7. Romania. О правильных звездных многогранниках в пространстве Лобачевского..28-29. pp. Bivol L. 92. // In: The International Conference "Geometry. 2010. Sets of Pareto-Nash-Stackelberg equilibria in strategic games. CAIM-2010. Dusciac V.. “Al. 2006. 2010. Lozan V. Approximation and Convexity. Ungureanu V. 96101. 90. p. pp. Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale. Lungu A. 2010. Syrbu P. International Student Conference on Pure and Applied Mathematics. Abstract book. Iaşi: Univ. // In: Book. Algebra and Number theory. Cataranciuc S.13(1) CIMPA-UCR-CCSS: 1-15. October 14-17. 78 . 91.. Iasi. A. Branişte M.I.87.

p.И. 8.. Lozovanu. Neagu V. Ediţia III. conf. Sesiunii Naţ. //The 6th Cologne Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization CTW 2007. 20. 16. //Proceeding of the 13 meeting of European Women in Mathematics September 3-7. Şt. Workshop. Caraus Iu. March 2224. Proceedings. 111-114. Soltan.). Iu. // In: Труды XIII Международного симпозиума “Методы дискретных особенностей в задачах математической физики” (МДОЗМФ-2007). C. pp. pp.. The Forward Input-Oriented Efficiency Analysis of Moldavian Micro-level Economy. S. 14. 148-156.. 2007. Jan 31 . Dallas. Int. 2007. 269 – 273. Karamzin. Glavan V. Prisacari I. Multiobjective Hierarchical Control of Time-Discrete Systems and Determining Stackelberg Strategies. //WSEAS Transactions on Business and Economics. 141-147. November 2006. Proceedings. Nikos E. Syrbu P. 2007. Guţu. St. Харьков-Херсон. Moscow. The stables sets of a G – complex of multi-ary relations and its applications. (Eds. //Proceeding of the 11 WSEAS International Conference on Applied Mathematics(MATH’07) Mastotakis. Iaşi.. de Matem.Feb 3. Grupuri discrete de P − simetrie. 13.150-154. P. 2007. // In: Lucrările prezentate în cadrul Sesiunii Naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti de matematică. 17. Vol.Cuza”. Caraus Iu. Paţiuc V.Univ. Pickl. de Comunic. Херсон. Cataranciuc S. p. Cambridge. Tkacenko A. 236-238. // KEPT-2007. July 25 . 10. Greece. SLOVAKIA. 12. 2007. Численное построение конформного отображения методом конечных объемов. Afteni D. Mammana. pp. 79 .. D.129-134. The multiobjective transportation problem of non-linear type. 3-8 iulie 2007. I. Texas. 4th Intern.Gadomski et al.. О максимальных идеалах алгебр сингулярных интегральных операторов. pp. USA. p. „Al. M. Zographou. pp108-111.. 18. CC RAS. Mastotakis. Bratislava. Bujac. The stables sets of a G – complex of multi-ary relations and its applications. Численное построение конформного отображения методом конечных объемов. 2007. P. Invariant Manifolds and Almost Automorphic Solutions of Second-Order Monotone Equations.. //Труды XIII Международного симпозиума “Методы дискретных особенностей в задачах математической физики” (МДОЗМФ-2007). Guţu V. The efficiency analysis for Moldavian industry. The Problem of Existence of the n-Dimensional Directed Euler Tour of Cubic Manifold with Pozitiv Genus. Cataranciuc S.29. pp. Gadomski L. 47-57. 9.. volume 3.. pp. Cluj-Napoca (România). 2007. // In: Proceedins: EQUADIFF 11. 2007. Lucr. 2007.. 2007 7. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. Babeş-Bolyai University. CASTR 2007. pp. 2007.: Knowledge engineering: Principles and techniques. //Ed. 11. 2007. I. In: Theoretical and Applied Problems of Nonlinear Analysis..43-47. Nikos E. 19. Пацюк В. On loops with universal flexibility. 55-59. Branişte M. Cataranciuc S. 269 – 273.. V. Cheban D. 15. Babeş-Bolyai University.6. Vol. Glăvan V. România. 236-238. Vol. Cluj-Napoca (România). Cluj-Napoca. International cnference on differential equations: Czecho-Slovak series. Tkacenko A. Mastotakis. Approximation and Convexity. // Annals of the Tiberiu Popoviciu Seminar of Functional Equations. Strange attractors as effect of impulsive actions on linear oscillators.I. pp. Siedlce. KEPT-2007. Poland. D. Siedlce. Fractals by weak contractions and CAS Mathematica. Tkacenko A. L. 2007. 2007. //Материалы XIII-го Международного симпозиума „Методы дискретных особенностей в задачах матфизики”. Issue 11.730-736. Iaşi. 3-8 iulie 2007.. // Knowledge engineering: Principles and techniques. 5. p. Харьков-Херсон. Comenius University. // In: Computer Algebra Systems in Teaching and Research.. Athens.

Limit relations and attractors of set-valued contractions with eventual condensations. 17-44. Lozovanu D. // Annals of the Tiberiu Popoviciu seminar of functional equations. Nash Equilibrium Conditions for Strategic Form Games. Weinheim. Pages 2060059 – 2060060.. 33. Guţu V. Volume 7. Diarova. Siedlce. Popoviciu de ecuaţii diferenţiale. Issue 1. 7-13. 131-140. Control and Stability of Dynamical Systems. On the integral and asymptotic representation of singular solutions of elliptic boundary problems near components of small dimensions of boundary. 35. P. 2009. Hackensack. 2—4 July. 2009. Soltan.. 2008. Cataranciuc S.Gadomski et al. // Lucrările seminarului T. // The 33-rd Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA). V. 293-296.. //In: Applied Analysis and Differential Equations. //Operation Research. Mastotakis. Texas. Romania.. PAMM. 26. 2009. //Libertas Mathematica. NJ. The complex of parallelepipeds and the 3-dimensional tree. USA. pp. KGaA. Proceedings. Nikos E. approximations and convexity. p.281-294.. 32. pp. Cataranciuc S. //In: Proceedings of the Sixth Congress of Romanian 80 . Publ. Cataranciuc S.. March 22-24. 6. 23.874-877. //In: Computer Algebra Systems in Teaching and Research. p. Dynamics and shadowing in affine impulsive control systems. pp. vol. 33-46. Vol. 2007. Special Issue: Sixth International Congress on Industrial Applied Mathematics (ICIAM07) and GAMM Annual Meeting. World Sci. // The 33-rd Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA). vol. pp. The median of the n-dimensioanal abstract tree. 24.. 2008 27.. 29. pp103-107. T. 28. //In: Applied Analysis and Differential Equations. pp.. Soltan. 2007. GOR.. Soltan P. 2008. p. Jitaraşu N. Romania. Tkacenko A. Dallas. The generalized complex of multi-ary relations and its homology. 2009. pp. 2007. D. World Scientific. Proceedings 2008. Glavan V.2007. Ungureanu V. Nash-equilibrium conditions for strategic games. Guţu V. 99-109. Analysis of the stability of stationary solutions of diamond-shaped bounded ten-bodies problem. 7. //Proceeding of the 11 WSEAS International Conference on Applied Mathematics (MATH’07) . L. Pickl S. //In: World Congress of Engineering 2008. Asupra complexului generalizat de relaţii multi-are şi omologiile acestuia. //Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics. I. Cluj-Napoca..112-117. Springer. The DEA Method in Economical Efficiency Analysis (micro-level). Zürich 2007 Published Online: 12 Dec 2008 Copyright © 2007 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. June 0207. Perjan A. V. approximations and convexity. 513-518. Zemtsova. Caraus Iu. aproximare şi convexitate. Limits of solutions to the initial boundary Dirichlet problem for semilinear hyperbolic equation with smal parameter.. 293-296. The complex of parallelepipeds and the 3-dimensional tree... Cluj-Napoca. p. 2007. II. pp. p.Vrabie. Cataranciuc S. Guţu V.21. Proceedings. 22. London. 2009. 31. Hackensack. Glăvan V. CC RAS. Multilayered Network Games: Algorithms for Solving Discrete Optimal Control Problems with Infinite Time Horizon via Minimal Mean Cost Cycles and Game Theoreyical Approach. 2009 30. Vol. June 0207. Proceedings.K. Ed: O. Strange attractors in simple control systems.. // Annals of the Tiberiu Popoviciu seminar of functional equations. Cluj-Napoca. Ungureanu V. P. Cataranciuc S. 34.177-184. 24-27 septembrie.). Guţu. XXVII. Wydawnictwo WSFiZ. M. (Eds. 2008. II. II.Cârjă and I. //In: Theoretical and Applied Problems of Nonlinear Analysis. Evolution. 25.. Moscow. NJ. N. U.

The cubical abstract tree and its median. Lozovanu D. Determining the Optimal Stationary Strategies of Players for Stochastic Positional Games. Bucharest.. //The 33-rd Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA). Houston. April 30-May 2. Italy. Volume II. October 5-9.. 2010 43. pp.. The full set of Stackelberg equilibrium profiles in the multilevel dynamic games. Капчеля Т. Sofia. p. 2009 (Proceedings of the Conference). //In: Материалы XIV-го Международного симпозиума „Методы дискретных особенностей в задачах математической физики”.Mathematicians. Editura Academiei Române.. p. Bucureşti. Determining Optimal Stationary Strategies for Discounted Stochastic Optimal Control Problem on Networks. Bucharest.. 38.. Sibiu. Perjan A. June 02-07. p. p. publicate integral.12. Polytechnic International Press. 45. Lozovanu D. 2009. Харьков. Pickl S.132-135. Romania. 1-10. //Proceedings of the NEAC-2010 conference. 40. Proceedings of ICC5-2010 Conference. 2009. 41. Pickl S. 2010. Vishnevsky V. Benderschi O.157-166.253-260. 2009. 44. //In: Proceedings of the Sixth Congress of Romanian Mathematicians. 1-4.. Bucuresti.. //Proceedings of 9th Cologne-Twenty Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization. Proceedings. Algorithmic Solutions of Discrete Control Problems on Stochastic Networks. 301-303. Italy. 115-119. Lozovanu D.. 2009. Tkacenko A. Riva de Gardo. The algorithms of evaluation of the mean of length of the busy period and auxiliary characteristics for the class of generalized priority queueing systems. USA. The Multiple Criteria Transportation Model (Special case). 2007. 2007. // Mathematical modelling of invironmental and life sciences problems. 46.. Lozovanu D. Ecole Polytechnique and CNAM. Капчеля М. pp. Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale. Lozovanu D. Paris. 7. Amsterdam. 71-73. pp 4549. О сингулярных интегральных операторах в случае сложного контура. Bulgaria. 2010. Vol.. 2010. p. Pickl S. 2009. 2006 81 . Pickl S... Math. 2010. //Proceedings of 15th American Conference on Appl. Editura Academiei Române.. Quebec. O. Editura Academiei Romane. Pickl S. A linear programming approach for solving the discounted stochastic optimal control problem on certain networks. Bucureşti. pp. 47. 36. заданных на замкнутых контурах интегрирования // Труды XIV Международного симпозиума ”Методы дискретных особенностей в задачах математической физики” (МДОЗМФ-2009) – Харьков-Херсон. 2009. 2009. 221-224. //8th Cologne –Twente Workshop on Graph and Combinatorial Optimization (CTW09). 42. Montreal.. Optimal Stationary Control of discrete Processes and a Polynomial Time Algorithm for Stochastic Control Problem on Networks. France.285-294. Neagu V. 2009. Proceedings. p. Vol. 1. Метод подобластей для приближенного решения систем сингулярных интегральных уравнений. Hancu Boris. M. Singularly perturbed Cauchy problem for abstract systems of equations in Hilbert spaces.183-191. Cologne. //Proceedings of the NEAC-2010 conference. 37. Germany. 39. //International Conference on Computational Science ICCS 2010. A. Paladi. //International Workshop Distributed Computer and Communication network. Mishkoy G. 2010. p. Riva de Gardo. p. K. 1.. Cataranciuc S..

//Satellite Conference of the ICM 2006. Zolotarevschi „Integral Equations and Modeling of Applied Problems (IEMAP-2005)”.. pg. Chisinau 2006.I. A. Novac L.. //The XIV-th conference on applied and industrial mathematics (CAIM 2006).. Trade Cooperative University of Moldova.. Stackelberg equilibrium in the dynamic game of three players with three stages”. Chisinau. August 17-19.89-92.A. (2006) “A method for obtaining arbitrary form prime numbers”. Ediţia III. 6. (dedicated to 60th anniversary of the foundation of the faculty of mathematics and computer science of Moldova State University) / Satellite Conference of ICM2006. Volume I . Singularly perturbed Cauchy problem for abstract system of linear equations in Hilbert spaces. Perjan A. Grupuri discrete de P − simetrie.. 2007 15. The Decompozition Method in Optimization.62-65. 2006 . On the Proprieties of multidimensional Torus. Neagu V. Tkacenko A. Perjan A. Communications. Bivol. //The XIV conference on applied and industrial mathematics. 47-57. pp.. Capcelea T.273-276. G. L.p. 82 . V. 202-205. p. // The XIVth Conference on Applied and Industrial Mathematics. Chisinau: 70–73. Integrability on the GL(2.p.204-209. 2006 p. 8. Chişinău.. 66-70.Chisinau. Approximate methods for solving singular integral equations with piecewise continuous coefficients //The XIVth Conference on Applied and Industrial Mathematics (satellite conference of ICM 2006). p. 2006. August 17-19..R)orbits of polynomial differential systems with distinct eigenvalues..A. august 17-19.107-110.Chisinau. pp. //Integral Equations and Modeling of Applied Problems (IEMAP-2005) dedicated in memory of University Professor V. Satelite conference of ICM 2006. Chişinău. p. //“ Symposia Professorum”. 9. Şubă.. 14. A.. 267-270. 10. Bujac M.. CAIM-2006. 2006. August 17-19. p. Hancu B. Chisinau. Patiuc V. Zgureanu. p. Markus-Yamabe Conjecture. 264-267. 2. Chisinau 2006. 4. //The XIVth Conference on applied and industrial mathematics. //In: The XIV-th Conference on Applied and Industrial Mathematics. //In: Communications of the XIVth Conference on Applied and Industrial Mathematics (Satelite Conference of ICM 2006). 21 October. Mişcoi Gh. 2006. 12. 2006.. On relation between solutions to a singular equation and to regularized one. A.196-200. Probleme ale traficului critic în modele de aşteptare cu cerinţe neomogene. Iaşi. Bulat. 2006. //Lucrările prezentate în cadrul Sesiunii Naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti de matematică. Abstracts. (Satelite Conference of ICM 2006). Convergenţa metodei de colocaţii la rezolvarea ecuaţiilor integrale singulare cu coeficienţi continui pe porţiuni //Culegere de lucrări ştiinţifice în memoria prof. Communications. Zolotarevschi.1. The Nash equilibrium in the informational extended games. Chisinau. Capcelea T. 2006 . p. The XIVth Conference on Applied and Industrial Mathematics. p. 2006. 3. Păşcanu... Science Series. Boularas D. V. Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equations of second order in Hilbert spaces. p. 13. Rusu. 11. of Moldova. //Communications of the XIVth Conference on Applied and industrial Mathematics (Satelite Conference of ICM 2006). Chişinău. 2006. Chişinău. Cataranciuc S. 7. August 17-19.. ULIM. Branişte Marina. 2006. Republic of Moldova. The finite volume method for numerical mapping of the curvilinear domain on the unit circle. I. 3-8 iulie 2007.259-262. //The XIV Conference on applied and industrial mathematics. Soltan P. Benderschi O. Communications . 5.28-33. //The 14-th Conference of Applied and Industrial Mathematics. Capcelea M. Ciobanu. Cheban D. Chişinău.univ. M. Rep..280-283. Communications. August 17-19.

Dynamic programming approach for solving stochastic discrete control problems. //Conferinta Internationala “ Modelare matematica . p. Algorithm for solving discrete optimal control problem with varying time of states transactions. 2008. martie 2008. 205-210. //Modelarea matematică. Lazari A. Evrica.. pp. 19-21 martie 2008. I (XII). Chişinău. //International Conference Algebraic Systems and their Applications in Differential Equations and other domains of mathematics (ASADE). p.. Sisteme de criptare cu chei vectoriale. Non-face-to-face tilings of Hn that arise by a manifold reconstruction. Pag. //Modelarea matematică. pag. Cu privire la calculul intensităţii de trafic în sistemele de aşteptare generalizate. Damian F. Mişcoi Gh. ATIC.. //Conferinţa ATIC. Evrica. //Materialele conferinţei internaţionale. p. //Analele ATIC − 2007-2008.167-174..Tehnologii informationale”. 2008. Mişcoi Gh. 21. 2008. Chişinău. Materialele Conferinţei Internaţionale. 205-210. Dynamic programming approach for solving stochastic discrete control problems. 20. pp. Vol. 22. 29. Evrica. pp... pp 199-204. 19. Optimizare şi Tehnologii Informaţionale. ATIC. 19-21 martie. 2007.. 7. 24. Chisinau. Bulat M. Chişinău. 19-21 martie. Zgureanu A. Evrica. Informatică şi Comunicaţii. Academia de transporturi. Chişinău. 42 − 47. Optimizare şi Tehnologii Informaţionale. Chişinău. 281 – 285. Metrica complexului cubic abstract. Evrica 2008. ATIC. pag. optimizare şi tehnologii informaţionale. //Modelare Matematică. Cataranciuc S. Metrica complexului cubic abstract. 19-21 martie 2008. p.. Lozovanu D.. Non-face-to-face tilings of Hn that arise by a manifold reconstruction.. Bivol L.. p. Materialele Conferinţei Internaţionale. O.. Sur N. Secrieru I. p. Damian F. Cu privire la calculul intensităţii de trafic în sistemele de aşteptare generalizate. ATIC.optimizare . Tkacenko A. 2009. 2009. Benderschi O. 27. 23. 25. Ungureanu V. //Modelare matematică. Ed. Cataranciuc S. Optimizare şi Tehnologii Informaţionale. Mulţimi Închise şi Complete de Grafuri d-Convex Simple şi Generatorii lor. Lozovanu D.. Modelare matematică.167-174. The economical efficiency study based on the fractional DEA-type models. Chişinău. 181-189. 2008. Ciobanu I. 26.13... Lazari A.. Materialele Conferinţei Internaţionale. Chişinău. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale ca rezumat (1-3 pagini). Evrica. 2009 28. Vol.. ATIC. 100-106. Solution Principles for Generalized Stackelberg Games. 42 − 47. I (XII). 2007. Lozovanu D.255-263. Chişinău. Chisinau. Chişinau. //International Conference Algebraic Systems and their Applications in Differential Equations and other domains of mathematics (ASADE). //Materialele conferinţei internaţionale ATIC. Materialele Conferinţei Internaţionale. Evrica 2008. p.16.179-184. Chişinău. Modelare matematică. //Modelare Matematică. Chişinău. Chisinau. 2008. Materialele conferinţei internaţionale. 56-59. În această listă se includ şi exemplarele semnal apărute în ţară 2006 83 . 19-21 martie 2008. Optimizare şi Tehnologii Informaţionale. 2008 18. //Analele ATIC − 2007-2008. Ticau V. Lazari A. optimizare şi tehnologii informaţionale. optimizare şi tehnologii informaţionale. 17. 56-59. Benderschi. Scheme decalcul la determinarea unei zone ecologice optimale. //Conferinţa ştiinţifică internaţională..

Ştiinţe reale.. //Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători. Ştiinţe reale.2006. //Satellite Conference of ICM 2006.182-184. Cataranciuc S. //Conferinţa ştiinţifică dedicată 15 ani ASEM “Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii Moldova în context european şi mondial” 2223 septembrie 2006. 4. 8. august 17-19.108. 92-93.. Holban M. Chisinau.130.3-4. p. August 17-19.. 7. Capcelea M.7-8. November 10. Cataranciuc S. Communications. p. pag. Palistrant Alexandru. Scientific Abstracts – Chisinau. 11 noiembrie. Guţu V.204-206. Fast algorithms for solving Cauchy singular integral equations with piecewise continuous coefficients //International Conference of Young Researchers: IV edition. 5. p. p. CEP USM. CEP USM. 3-5.. Branişte Marina. Chişinău .. Communications in didactics. Chişinău – 2006. 45-46. 94-95.. On the asymptotic representations of singular solutions of elliptic equations near components with small dimension of boundary. Capcelea T. august 1719.89-92.p. 2006. CEP USM. Ştiinţe reale. 14. 2006. 12. Lungu Alexandru. (Satelite Conference of ICM 2006). 3. Cataranciuc S. 2. August 17-19. August 17-19. ASEM 3p.. ştiinţifică internaţională “Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere” dedicată jubileului de 60 ani ai USM. 6. Ind. 28 septembrie 2006. Chisinau. p. Rezumatele comunicărilor. semiminore şi pseudominore de P − simetrii ciclice cristalografice. 2006. August 17-19. 2006. Communications. 2006 . 225-227. p.. General geometrical aspects of equivalence of discrete groups of generalized symmetry. Aspecte geometrice ale echivalenţei grupurilor de simetrii generalizate. Rezumatele comunicărilor. Glăvan V. //The 14th Conference on Aplied and Industrial Mathematics (dedicated to the 60th anniversary of the foundation of the Faculty of Mathematics and Computer Science of Moldova State University). 2006.p. //The XIV th Conference on applied and industrial mathematics. p. Matematica în sistemul de discipline şcolare integrate. 2006 . 28 septembrie 2006. 10. Damian Florin. 13.1. //Conferinţa ştiinţifică internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoştinţe”. About connectivity of general complexes of multi-ary relations. p. //In: The XIV Conference on Applied and Industrial Mathematics. Chişinău. Approximate methods for solving singular integral equations with piecewise continuous coefficients // The XIV th Conference on Applied and Industrial Mathematics (satellite conference of ICM 2006). Chisinau. //Conferinţa ştiinţifică internaţională “Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere” dedicată jubileului de 60 ani ai USM. 9. Chisinau.. Chişinău.. 2006. Chişinău – 2006. //Conf. Lungu Alexandru. The 14 th Conference on Aplied and Industrial Mathematics (dedicated to the 60th anniversary of the foundation of the Faculty of Mathematics and Computer Science of Moldova State University). Capcelea T. 2006.Chisinau. Jitaraşu N. „The informational impact in the in the non-cooperative games”. Chişinău – 2006. Communications. Communications . Achiri I.2006. Rezumatele comunicărilor. 11. //Conferinţa ştiinţifică internaţională “Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere” dedicată jubileului de 60 ani ai USM. Appl. Shadowing pseudo-orbits in parameterized IFS. //The XIV th Conference on applied and industrial mathematics. Lungu Alexandru. Chişinău. Rezumatele comunicărilor.. Grupuri minore. Complexul generalizat de relaţii multi-are. The Pico’s formula generalization. Novac Ludmila. CEP USM. August 17-19. 2006. (Satelite Conference of ICM 2006). 5-6. p. Одномерные линейные группы бирозеточных Р-симметрий и их многомерные приложения. 28 septembrie 2006. 84 . //In: The XIVth Conf. Chişinău. Chişinău . p. Mathematics. Ştiinţe reale. Balcan Vladimir. Descompuneri nu faţă în faţă ale spaţiilor de curbură constantă generate de grupuri uniform discrete.

p. 2007. 17. 2007. pp 55-56. //The 14th Conference on Applied and Industrial Mathematics (dedicated to the 60th anniversary of the foundation of the Faculty of Mathematics and Computer Science of Moldova State University). August 17-19. //International Conference of Young Researchers. The analysis of the approximate schemes of evolution problems.. Abstracts. 2006. 24.. p.76-77.335-336. Commutativity of some endomorphisms rings Satellite Conference of ICM 2006. August 21-23. Cataranciuc S. //International Conference Algebraic Systems and their Applications in Differential Equations and other domains of mathematics (ASADE). pp. //The XIV-th Conference on Applied and Industrial Mathematics.. 2007 23. 25. 19.. Ungureanu V. Non-face-to-face tilings of Hn that arise by a manifold reconstruction. //Satellite Conference of ICM 2006. Sur N. Chisinau. Minimum convex partitions of special multidimensional polyhedrons.. 287-288. Numerical Differention using generalized cubic splines. Lungu Alexandru. august 17-19. Communications.. On adjacency symbols and theirgeneralizations. O Operaţie Algebrică în Mulţimea Grafurilor d-Convex Simple. Niculiţă A. Chişinău. 2007. //International Conference „Algebraic Systems and their Applications in Differential 85 .. 29. Chisinau. Lazari A. ”Problema de control optimal discret pe reţele dinamice”. 124. Guţu V. 2006. 89. Discrete optimal control problem with varying time of states transactions of dynamical system and algorithm for its solving.3 p.. Nash Equilibrium Conditions for Normal Form Strategic Games. Communications. 2007. Băţ Ion. Communications. Popa V. Shadowing in impulsive linear differential equations. Satellite Conferince of ICM 2006. 262-264. Verlan I. //International Conference on Algebraic Systems and their Applications in Diferential Equations and other domains of mathematics. Globa A. Satellite Conference of ICM 2006. 26. Communications. p. The 14th Conference on Aplied and Industrial Mathematics (dedicated to the 60th anniversary of the foundation of the Faculty of Mathematics and Computer Science of Moldova State University). p. Branişte Marina. //Satellite Conference of ICM 2006.. August 17-19. Chisinau. Ţurcanu C. Chisinau. pp. 16. 2006. Uniquely Colorable Mixed Hypertrees. Conf. p. 28. Chisinau 2006.313-315. Secrieru I. Scientific Abstracts.. Chisinau. p. The automorphisms of group P and P -symmetry. Damian Florin. //Conferinţa Ştiinţifică Studenţească “Instruirea şi Cercetarea ─ Piloni ai societăţii bazate pe Cunoaştere”. Chisinau. 2006. Algebraic Systems and their Applic. Satellite Conference of ICM. CAIM XIV. On π-quasigroups. //The XIVth Conference on Applied and Industrial Mathematics dedicated to the 60-th anniversary of the foundation of the Faculty of Mathematics and Computer Science of Moldova State University. Chisinau . Lazari A.. August 21-23. 105. //The XIY Conference of Applied and Industrial Mathematics. //In: Intern.15.. ISBN 978-9975-9690-1-7. p. 2007. 18. 2006. 2007. 2006. Zamorzaeva Elizaveta. Chişinău. //The XIV-th Conference on Applied and Industrial Mathematics. The 14th Conference on Applied and Industrial Mathematics (dedicated to the 60th anniversary of the foundation of the Faculty of Mathematics and Computer Science of Moldova State University). 18-19. p. Comunications. in Diff. CEP USM.. Chişinău. Analiza comparativă a algoritmilor de determinare a mulţimilor stabile interior maxime. 21. 310-312. 328-330. Conferinţa “Instruirea şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. 56-59. Chisinau. 27. Syrbu P. //Conferinţa ştiinşifică internaţoinală dedicată jubileului de 60 ani USM. August 17-19. Lozovanu D. 20. pag. 22. Equations and other domains of Mathematics. august 17-19. 342-343. Chişinău. pp. 2006. V edition.

R)-orbits of polynomial differential systems of degree four. //International Conference – Algebraic Systems and their Applications in Differential Equations and other domains of mathematics. //Abstracts of the conference „Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-2008). Hancu Boris. 42. 41. Prioritate dependentă de timp în modelele generalizate ale teoriei aşteptării. Damian Florin. On a model boundary value problem. Chişinău.. 2008. Novac Ludmila.13-14. Chişinău. p. Jardan Iu. Ways of encoding 3-dimensional tilings. p34-35. p. ASADE. 36. 10-11. 30.106-107. On the geometry of cusps for hyperbolic 5-manifold of finite volume. 2007. //International Conference of Young Researchers. Şubă A. 2008. 2008.Equations and other domains of mathematics”. C. pg. (ASADE). p. 102-103... p.3 39.111-112 35.. Abstracts. Sarbu P.26. Chişinău. VI edition. 2008. Botnaru S. Neagu V. P. 45. 2008. 2007. Abstracts.. 1-4 octombrie 2008. Chişinău. Popa V. 2008 37.. 40. Abstracts. Chişinău. Capcelea M. Benderschi O. Afteni D. Zamorzaeva Elizaveta. 115. Guţu V. //In: International Conference "Algebraic Systems and their Applications in Differential Equations and other domains of mathematics".St. Sibirschi). //Conference „Mathematics & Information Technologies: research and education (MITRE2008)”. Subdomain method for solving systems of singular integral equations defined on closed smooth contours in the complex plane //Conferinţa ”Matematica & TI: Cercetare şi Educaţie (MITRE-2008)”.. Popa V. p. (dedicated to V. Chisinau. In: Algebraic Systems and their Applictions in Differential Equations... p. Abstracts. Topologically full and topologically hollow LCA groups. p. 305-307. On heavy-traffic queueing in priority systems and improved algorithm for evaluation of the busy period. The classification of the GL(2. Abstracts.12-13. 1-4 octombrie. //Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2008). Abstracts -Chişinău. August 21-23. 13-14 Octombrie 2007.. Chişinău. 2007. Chişinău. Benderschi O. 2007.4-5. Chisinau. Algorithm for determining the characteristics time evolution of random discrete systems with varying time of states transitions... 2007. P. 86 . //In: Conference ''Mathematics & Information Technologies: Research and Education'' (MITRE-2008). Scientific Abstracts. CEP Universitatea de Stat din Moldova. October 1-4. //“Symposia Professorum”.33.ASADE. S. p. „Instruirea şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. Abstracts. Şt. Capcelea T. 2007. P. p. „Strategy equilibrium profiles in the noncooperative games with errors” // Conference "Mathematics and information technologies:research and education(MITRE2008)" Chisinau 2008 . 2008. //Abstracts of the conference „Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-2008). August 21-23. ULIM. 33. October 1--4. On topologically maximal ideals in rings of continuous endomorphisms of LCA groups //Intern. 2007. October 1-4. p. //Rez.. USM. 2008... Andrunachievici. Popa V. October 1-4. P. Conf. 88-89. 34.16. August 21-23. 32.. Asupra unor clase de bucle monoasociative. Lazari A. “The theorem of single Nash equilibrium existence in the informational extended game 1Г”.. Conf. Chisinau. Comunic. 43. Abstracts. Prisăcari I. October 1-4. Shadowing in affine impulsive control systems. 44. 129. 38. Chişinău. 31. On Zorn endomorphism rings. Chişinău. On normal resolvability of potential operators. p. Jitaraşu N. Mişcoi Gh. Păşcanu A. Chişinău. 32. //In: Conference ''Mathematics & Information Technologies: Research and Education'' (MITRE-2008). A. aug. 21-23. //International Conference ASADE 2007.

The class of the informational extended games. Scientific Abstracts. Technologies: Res. Lazari A. The DEA methods in efficiency and productive analysis. //Conference “Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE − 2008)”. p. 57. 38-39. Patiuc V. 87 . //Conf. //In: Conference „Mathematics & Information Tehnologies: Research and Education” (MITRE-2008). ”Problema de control optimal discret pe reţele dinamice cu timp de transfer pe arce variabil”. P. 60. //In: Conference „Mathematics & Information Tehnologies: Research and Education” (MITRE-2008).pp. p. Regular decompositions of geometric space well-balanced by scalar „physical” load. 38-39. 35-36. Rusu G. Perjan A..22-23. 55. Achiri Ion. October 1-4... Verlan I.2526. О прямых методах решения сингулярных интегральных уравнений с комплексно сопряженными значениями неизвестной функции и cо cдвигом Карлемана на замкнутом контуре Ляпунова // International Conference of Young Investigators. 48.. Капчеля М. CEP USM. 2008. Mahematics& Inf. Syrbu P. Chişinău. p. p. 54. 73-74.. Abstracts. Abstracts. Chişinău. p. 2008. Chişinău Oct. 2009... 58. Cataranciuc S. Achiri Ion. Discrete optimal control problems with infinite time horizon. Aspecte didactice ale aplicării problemelor de matematică de tip cascadă.26-28. Lazari A. Numerical integration using generalized cubic splines. Chisinau. Finite element method for elliptical equations. 2008. 2008. October 8-9. //Conferinţa Ştiinţifică Studenţească “Tineretul de azi ─ Viitorul de mâine”. Chisinau. 2008. 52. Chişinău. 1-4 oct. 6-7 noiembrie. Chişinău.46.. October 1-4. October 1-4. A median of the abstract homogeneous cubical complexe. 50. p. //Conference Mathematics & Information Technologies: Research and Education. //Conferinţa ”Matematica & TI: Cercetare şi Educaţie (MITRE-2008)” -Chişinău. 2008.. Chişinău. 2008. October 1-4. Lozovanu D. Chişinău. Chişinău. Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equations of second order in Hilbert spaces. 53. CEP USM. 49.1-4. 2009 59. Problema de control optimal discret pe reţele dinamice cu timp de transfer pe arce variabil.. October 1-4. MSU. Râbacova G..45-46. -Chişinău. Lungu Alexandru. Formarea competenţelor în cadrul procesului educaţional în liceu. //Conference “Mathematics & Information Technologies: research and education” (MITRE-2008). 2-4 octombrie. 37-38. October 1-4. Lozovanu D.. 2008. p. 2008.. Abstracts. Chişinău. 2009. //Mathematics and Informatic Technologies: Research and Education (MITRE 2009). 2008.46-47. Perjan A. Abstracts. 2008. 110. 61. 47. p. //Conference „Mathematics & Information Technologies: research and education (MITRE-2008)”. Chisinau. P. Tkacenko A. Abstracts. Капчеля Т. 9-10. and Ed. //Conferinţa Ştiinţifică Studenţească “Tineretul de azi ─ Viitorul de mâine”.. Paratopies of OSQs and minimal identitie. 2008.. 56. 2008. Abstracts. Chişinău. 2008.68-69. p. 9-10. Chişinău. //Conference „Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-2008)”. p.. //Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2008). pp. //Abstracts of the conference „Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-2008). 51. // Conference „Mathematics & Information Technologies: research and education (MITRE2009) ”.. 18-19.. Novac Ludmila. Limits of solutions to the singularly perturbed Cauchy problem for semilinear second order differential equations in Hilbert spaces. Lazari A. Parallelization of the Sweep Method for Tridiagonal Systems. p. Lozovanu D.

2009. p44-45 66. October 8-9..22. Abstracts. Chisinau. Chişinău.42. 2009. Hyperbilic singular perturbations for parabolic sestems. 2009. Şubă A. 2009. Mathematics and Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2009). 64. 50-51. Abstracts. Polynomial Time Algorithm for Solving Stochastic Discrete Optimal Control Problem with Infinite Time Horizon. // Conference „Mathematics & Information Technologies: research and education (MITRE2009) ”.21-22. Cubic differential systems with six real invariant straight lines along five directions. 2009. 2009. October 8-9. Chişinău. „Parallel algorithm to find the Stackelberg equilibrium profiles in the three stage dynamic game”//Conference "Mathematics and information technologies:research and education(MITRE-2009)" Chisinau 2009 . CEP USM. Chişinău. Chişinău . Chişinău. Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equations of second order in Hilbert spaces. p.. p. Abstracts. October 8-9. Conference ''Mathematics and Inform. 63. //Conferinta Stiintifică a masteranzilor si doctoranzilor “Cercetare si inovare − perspective de evolutie si integrare europeană”. Abstracts.. 2009. Stiinte reale si exacte. p. Rusu G. Technologies: Research and Education'' (MITRE2009). October 8-9. //In: Conference ''Mathematics & Information Technologies: Research and Education'' (MITRE-2009). Damian Florin. Chaos game on the Pythagoras tree.31-32.. //In: Conference "Mathematics & Information Technologies: Research and Education" (MITRE-2009). Perjan A. October 8-9. October 8-9. 2009. 16. p. Popa V. p. Lazari A. Guţu V. 2009.. Lozovanu D. p. Chişinău. Chişinău. Rezumatele comunicărilor. On the model Sobolev boundary value problem for elliptic equations. Asupra unei variante probabiliste de centru a unui graf. //In: Intern. Hancu Boris.. 2009.47. Finite volume method for space distribution of potential in high-voltage divider // Conference “Mathematics & Information Technologies: research and education” (MITRE2009). 2009. 2009. Abstracts. Jitaraşu N. Mixed transformations of geometric space well-balanced by "physical" orientated load. Chişinău. Glavan V. Chisinău. Comparative analysis of expected shortfall and Harrel-Davis estimators for Value-at-Risk. Chisinau. 2009. Abstracts. Patiuc V. 73. Abstracts. 67. //Conference “Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE − 2009)”. Lungu Alexandru.62.7 76. 2009. p.. //Conference „Mathematics & Information Technologies: research and education (MITRE-2009) ”. 74. 65. //Conference „Mathematics & Information Tehnologies: Research and Education” (MITRE-2009). Chisinau. 2009. p. October 8-9. p. 2009. Chisinau. October 8-9. Chisinau. Puţuntică V. October 8-9. CEP USM. Abstracts. //In: Conference ''Mathematics & Information Technologies: Research and Education'' (MITRE-2009). p.. Prodan N. ”Algoritm polinomial de determinare a matricei probabilitătilor limită de transfer al sistemelor aleatoare discrete unitare”. Studies on geometry of Davis manifold. Chişinău. 71. 23-24.. 70. 77. Programul conferinţei. 113 – 115. 69.. Poştaru A. On Jacobson radical of endomorphism rings. Multidimensional applications of linear space groups of rosette.27-28. Abstracts. 68. p.. USM. Palistrant Alexandru. p. Chisinău. p. October 8--9.29. //Abstracts of the Conference “Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-2009)”. //Conferinţa ştiinţifică republicană „Matematică – probleme actuale cu aplicaţii”. Characteristics of evolution time of random discrete systems with interdependent states and algorithm for their determination. 72. Lozovanu D.. Lazari A. Chişinău. //Conference „Mathematics & Information Technologies: research and education (MITRE-2009) ”. //Conference. 75. October 8--9. 24-25. 2009. p. 45-46. //Absttacts of the Conference of The Mathematical Society of THE republic of Moldova (MITRE-2009). 2009. 88 .

September 24-25. Fuzzy Interactive Procedure for Multi-Criteria Transportation Problems. Chisinau. Chisinau.6 84. //Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor: Cercetare şi Inovare – Perspective de Evoluţie şi Integrare Europeană. Sârbu P. pp. October 8-9.. Chişinău. Chişinău. 2009. Conf.. Comunic. 2009. 87.52-53.56. 82. Tiraspol State University. 89. //”Actual problems of mathematics and informatics”. CEP USM. Abstracts. Methods and results for hyperbolic 5-manifolds. 92. 80. Topală O.. 79. ASEM. 2009. p. Cataranciuc S. Cirnaţ M. Şt. p. 88.. 8 aprilie 2009. Modele si metode matematice in analiza eficientei economice. //Abstracts of the Conference “Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-2009)”. p.65-67.. //Conferinta stiintifica Republicana: Matematica-Probleme Actuale cu Aplicatii. pp.54. Ştiinţifică Rep-nă Matematica . p.. 111-112. //Conf. Mathematics and Information Technologies. “Actual problems of mathematics and informatics”. USM. 2009. pp. //Conf. September 24–25. 2009. 8 aprilie 2009.33-35. Verlan I. //Conference Mathematics & Information Technologies: Research and Education. Tkacenko A.. St. Stability of aproximate scheme for practical order diferential equation. 152-153. 81. 2010. 23 septembrie 2009. 2009.. Ungureanu V. Ungureanu V. Topală O. 2009. Capcelea.78. 2009. //In: Conf. Cirnaţ M. Problema Cauchy singular perturbată pentru ecuaţii diferentiale liniare de ordinul doi în spaţii Hilbert. Lozan V. 86. MSU. October 8-9.. //Scientific Conference ”Actual problems of mathematics and informatics” dedicated to the 80th anniversary of the foundation of the Tiraspol State University and of the Faculty of Physics. M. 36. 23 septembrie 2009. MITRE-2009. On C3-quasigroups isotopic to abelian groups. Chisinau. Chişinău.. 2010. p. On 2-isohedral folding tilings of the sphere. Chişinău. 2009. Programul conferinţei. Chisinau. P.. Chişinău. October 8-9. 40-41. 83. Ceban D. Chisinau. 85. //Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor: Cercetare şi Inovare – Perspective de Evoluţie şi Integrare Europeană. Secrieru I. N-Dimensional Homogeneous Tree of Abstract A-normal Cubes. Rusu G. //Conference „Mathematics & Information Technologies: research and education (MITRE-2009) ”. Chisinau. About one type of C2 splines. Abstracts. 150-151. Principii de echilibru în jocurile de tip Pareto-NashStackelberg. 2009.Chisinau: CEP USM. Communications.. 93. pp. Syrbu P. Chişinău. Capcelea. Concordant shadowing in affine IFS. 94. Ungureanu V. CEP USM. Tkacenko A. Damian F.probleme Actuale cu aplicatii. 54-55. //Conference “Mathematics & Information Technologies: Research and Education” (MITRE-2009). USM. Abstracts. September 24-25. Eficient algorithms for solving Cauchy singular integral equations. //Conferinţa ştiinţifică republicană „Matematică – probleme actuale cu aplicaţii”. T.. Chişinău. Guţu V. Morfisme şi congruenţe în quasigrupuri n-are. pp.. The Helly Theorem for d-starshaped sets. //Conf. Scientific Conference dedicated to the 80-th 89 .. 98-99. //Conference “ Mathematics Information Techologies: Research and Eduacation. Chişinău. October 8-9. //Rez.. pp. 2010 90. 2010. Ticau V. Chişinău. p. „Actual problems of Mathematics and Informatics”. 2010. Chişinău. Mulţimi de echilibre Nash în jocurile multimatriceale mixte. 2010.. 91.. 89 october. Mulţimi de echilibre Nash în jocuri multimatriceale mixte. //Conference Mathematics and Informatic Technologies (MITRE 2009). Mulţimi convexe în grafuri şi numărul Hadwiger. 2009. Zamorzaeva Elizaveta.

Sârbu P.. On recursive differentiable quasigroups. //Conference „Actual problems of mathematics and informatics” dedicated to the 80th anniversary of the TSU. Rezumatele comunicărilor. V.. P. Extended network method for determining the main probabilistic characteristics of the evolution for stochastic discrete systems with positive rational transitions. D. Marin V. Chisinau. Chişinău. Chisinau: Tiraspol State University. Chişinău. VIII edition.. Popa V. 99. Concordant shadowing in affine IFS. . 2010. “Actual Problems of Mathematics and Informatics”. Larionova I. September 24–25... Lazari. 2010. 106. September 24-25. //Scientific Conference ”Actual problems of mathematics and informatics” dedicated to the 80 th anniversary of the foundation of the Tiraspol State University and of the Faculty of Physics. 102. Perjan. 2010. 98. September 24-25. Communications. CEP USM. //In: Conf. 2010. On preradicals associated to the contravariant functor Hom. Conf. Branişte M. Goian I. //Actual Problems of Mathematics and Informatics. On topological rings with two nontrivial closed ideals.. September 24-25. September 24-25. 103.internaţionale 90 .P. 2010. Şt. Ore theoremfor near-rings. A.14. September 24-25. 2010... 67. Ştiinţe reale şi exacte. // Scientific conference dedicated to the 80th anniversary of the Tiraspol State University and the Faculty of Physics. Ungureanu.Chisinau: CEP USM. Chişinău.. Chisinau. Generalized and optimized algorithm for determining probabilistic characteristics of the evolution time of random discrete systems. 105.P. Communications. Lista manifestărilor ştiinţifice organizate . Ştiinţe reale şi exacte. A. 118. Chisinau.. G. Comunic. Lozan. Scientific Abstracts.. 2010. Chişinău. 100. 2010. Paratopiile sistemelor ortogonale de quasigrupuri. Some properties of pseudo-minor groups of Wq -symmetry. Chişinău. 135-136. (Communications on Scientific Conference dedicated to the 80th anniversary of the fondation of Tiraspol State University and of the Faculty of Fhysics. Larionova I. V. Lungu A. 2010. Chişinău. 95. St. 2010. A. Mathematics and Information Tehnologies. Syrbu P.. Lazari. 2010. P. V. Lozovanu. 2010. //Conference „Actual problems of mathematics and informatics” dedicated to the 80 th anniversary of the TSU. P. //Rez. 104. //Conferinta Stiintifică a masteranzilor si doctoranzilor. Mathematics and Information Technologies. 97. Kashu A. 111-112. 96. Mathematics and Information Technologies.150-151. Algoritmi eficienţi de determinare a componentelor diferenţiale ale matricei de transfer în procesele Markov discrete. Rezumatele comunicărilor. Communications. 2010. 115-117. 107. // Communications of the Conf. „Actual problems of Mathematics and Informatics”. 129-130.. CEP USM. 101.6869. //Conference „Actual problems of mathematics and informatics” dedicated to the 80th anniversary of the TSU. //International Conference of Young Researchers. //Conferinta Stiintifică a masteranzilor si doctoranzilor. p. 7. Chişinău. Lazari. Chişinău.. pp. p.anniversary of the foundation of the Tiraspol State University. 2010. pp. Multimi Pareto-Nash în jocul diadic bicriterial în strategii mixte. Guţu. .. 24-25 september. Communications.. September 24-25. A. Convergence estimates for second order singulrly perturbed Cauchy problems with Lipschitzian nonlinearity.. Rusu. September 24-25).

stireal. Efros P. 3. Lozan V. 100 de participanti. Chisinau.Andrunachievici (1917-1997) and Acad. Lista studiilor. Numere complexe. dedicated to the memory of Acad. Polinoame. Conferinţa “Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE2009)”.md/matematica/candidat.naţionale cu participare internaţională 1. Conferinţa ştiinţifică Internaţională “Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”.md/cecmi/ctc). Conference of Young Scientists on Computer Algebra in Scientific Computing (CYS CASC). 2006 (see http://www. 7. August 21-23. Chisinau.. www. Ungureanu V. Moldova State University.15.edu. International Scientific Conference “Algebraic Systems and their Applications in Differential Equations and other Domains of Mathematics” (ASADE). USM. Conferinţa „Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE2008).md/matematica/candidat. V. metode de rezolvare. Chişinău. affiliated to the International Conference "Computer Algebra in Scientific Computing – 2006" (CASC-2006).wolfram. 2009.anuale 2006-2010. //The Wolfram Demonstrations Project http://demonstrations.html 2. 2007.naţionale 1. The 14th Conference on Applied and Industrial Mathematics (dedicated to the 60 th anniversary of the foundation of the Faculty of Mathematics and Computer Science of Moldova State University). Axiomele geometriei în plan şi în spaţiu. . 3. October 1-4.stireal.Sibirschi (1927-1990). septembrie 2006. 5.wolfram. September 10-17.edu. DAAD International School for PhD students “Parallel Programing in Mathematical Modelling”. www. Universitatea de Stat din Moldova. Conferinţe ştiinţifice ale tinerilor cercetători (doctoranzi şi masteranzi.edu. Brega A. www. Universitatea de Stat din Moldova.html 3. 160 de participanti. exerciţii. C. held at the Institute of Mathematics and Computer Science of the Academy of Sciences of the Republic of Moldova (co-organizer). Satellite Conference of ICM. 6. In jur de 100 participanti. studenţeşti) . 2006. 4. Geometria triunghiului. during September 11-15. Nash equilibrium conditions: extensions of some classical theorems.html 4. August 17-19. Seminarul “IT Perspectives and Opportunities for Young in the Republic of Moldova”.html 5. 2. Efros P. Ungureanu V.. ... dedicată jubileului de 60 ani ai USM. Colloque satellite de la 91 .. 2007. Chişinău. Chisinau.edu. 60 de participanti.1. //The Wolfram Demonstrations Project http://demonstrations. Efros P. Ungureanu V. 2009.com/MoonLandingSimulation/ Posted January 2010.stireal. Stackelberg Equilibrium Set in 2×2 Mixed Extended Games. October 8-9. Chişinău.usm. 2008. March 20. 7.md/matematica/candidat. Efros P. referatelor publicate pe Internet (se indică organizaţia editor) 1. www.md/matematica/candidat.com/StackelbergEquilibriumSetIn2×2MixedExtendedG ames/ Posted January 2010. //CODE2007: Conférence de la SMAI sur l'Optimisation et la Décision. 2.stireal. Moon Landing Simulation.

ş. 2. Manual pentru clasa VII. Cataranciuc S. Efros P. CEP USM. CEP USM. Casu A. Lungu Alexandru. Paris. http://www. A.wolfram. 2007. 2006.a. Hancu B. //The Wolfram Demonstrations Project http://demonstrations. Achiri I. Lica D. 7.. CEP USM. Ungureanu V.a. 2007 3. Practical training”. Prut Internaţional.. Goian I. Chişinău. 2. Băţ I. 2007 1. 366 p. know-how 7. 2006. Matematică.pdf 8. Lista cererilor de brevetare şi certificare 7. ş. Lista manualelor pentru învăţămîntul universitar.19.. CECMI.a. . 2009. Partea I. Banaru Valentina. Aspecte algoritmice ale teoriei grafurilor. Introducere în econometrie. Culegere de probleme pentru clasa a XI-a. F. Garit V.142p. 2008. Prut Internaţional. Chişinău. ”Parallel scientific computing on linear models.. 2008. Lista contractelor de licenţă în baza brevetelor. Lista certificatelor de depunere în colecţii a suşelor 7. USM. Neagu V. Chişinău. Dyachenko S. France. Ciobanu V. 7. Chişinău.20. Taragan D.conférence SMAI-2007.. (în limba română şi în limba rusă).. Solovei Lilia. Sisteme numerice... CEP USM. 2006 1.com/SetOfNashEquilibriaIn2x2MixedExtendedGames/ Posted November 17. 165 p. 38p. Achiri I.. 2009 6. Rabacova G. Niculiţă.fr/~plc/code2007/ungureanu. Lista brevetelor şi a certificatelor de soi. Teodorescu R. 2009. Matematica. Sarbu P.17. 5. 18-20 avril 2007.ann. Teoria probabilităţilor. USM. Chişinău. Partea II. Ed. ş. 2009 3.. Set of Nash Equilibria in 2x2 Mixed Extended Games. 78p. 2007. Manual pentru clasa X. Geometrie afină. 106 p. ”Parallel scientific computing on linear models”. 2008 4. 2009. Matematica.16. Poştaru A. 198 p.. CEP USM. Chişinău. pentru învăţămîntul preuniversitar.jussieu. 92 .. 2007. Institut Henri Poincaré. 2007. Cartdidact. Ciclu de prelegeri.18. de rase 7.

152 p. Prut Internaţional. 39-46. a. Univers Pedagogic. Poştaru. Revista „Delta”. Chişinău. Pregătire pentru examenul de absolvire a gimnaziului. 2009. 59 p. Achiri I. profil umanist).a. 2. Manual pentru clasa XI. Achiri I.a. Chişinău. 30 p. Chişinău. Matematica. Curriculum pentru clasele a X-a – a XII-a (profil real. Univers Pedagogic.a. 18. ş. ş. 5.3. Matematica. 7. 23 p. Material didactic pentru Colegii si licee Editura “Univers Pedagogic” Chisinau 2006. 2007. 2008. Achiri I.a. Nr. Matematica. Chişinău. 14. Matematica. Ceapa V. Nr.21. Prut Internaţional. Achiri I. Popa V. 2006. Matematica. I. Secrieru. Achiri I. ş. p. 2008. Matematica.a. Ghid pentru profesori. 1(4). ş. 16. 24 p. 2006. Delta. profil umanist (proiect). 93 . IX. 1(4).. Achiri I. Şpuntenco O. Revista „Delta”. 108 p. Manual pentru clasa a XI-a. 71-72. Achiri I. Manualul de matematică pentru clasa a X-a. 11.. 71 p. 2008 13. Chişinău. 15. Şpuntenco O..69-73. Chişinău. Chişinău. p.a. Chişinău. Chişinău. 64 p. 2006. Matematica. 2007. Raileanu A. Achiri I. Cartdidact. 71-74. Chişinău. ş.. 6. Culegere de probleme şi exerciţii pentru clasa XII (limba rusă). Univers Pedagogic. 2006. Achiri I. Garit V. Prut Internaţional. 1. 17. ş. p.4. Matematica. V. Testarea la matematică în Ucraina. Programă pentru examenul de absolvire a gimnaziului. 131 pag. 2008. ş. 7..a. p. 304 p..a. 84 p. Teste sumative.VIII. Topală A ş.36. 7. 2007. 2007. Elemente de modelare şi analiză numerică. Achiri I..a. 2006. Ştiinţa. 304p. Probleme actuale ale învăţămîntului matematic preuniversitar în Republica Moldova. ş. Curriculum şcolar pentru clasele a V-a – a IX-a. 1. ş. A. Programă pentru examenul de bacalaureat anul de studii 20072008. Metodologia studierii combinatoricii şi a binomului lui Newton. Achiri I. Achiri I.a. Matematica. Chişinău. Ed. Lista lucrărilor instructiv-metodice 2006 1. Braicov A. Chişinău. Nr.22. Cap. Chişinău. Prut-Internaţional. Univers Pedagogic. Prut Internaţional. ş. Revista „Delta”. 2007 8. Delta. ş. Prut Internaţional. 10... 9. Chişinău. Nr. Nr. Nr.a. Chişinău. 3. Teste. 38-46. Efros P. Prut Internaţional.a. 2008. – Teste pentru clasa X. Ghid de implementare a curriculumului modernizat în învăţămîntul liceal. Chişinău. 12.. Lista capitolelor în manuale 1. Botosanu. ş. p. Lupu I. Univers Pedagogic. Ceapa V.. p. Bacalaureatul la matematică în Franţa. Efros P. Achiri I. Neagu V. Chişinău. ş.1(7) 2008. Achiri I.a. M. Prut Internaţional. 2008. Ed. Programă pentru examenul de absolvire a liceului. Probleme şi exerciţii la geometrie. VII. 4. Achiri I. 2006. 5.. Clasa 7.. ş. Achiri I. Ciobanu V. Model de test la matematică pentru examenul de absolvire a şcolii medii de cultură generală.. Teste integrative la matematică.a. 2. Ed. 2009. Garit V. Delta.Zavadschi. 2007. Chişinău. Taragan D. Achiri I. Matematică. Pregătire pentru BACalaureat. Prut Internaţional.

Matematicile Cangurului-2008.Guţu.24. Rezumate la matematică. I. G. V. Secrieru I. Pentru clasele V-IX. 16.Rîbacova. 4. 21. Editura „Teo educational”. 2009. 2008. CEP USM.Guţu.) 15.. 96 p. Lista articolelor de popularizare a ştiinţei 2006 94 . Lista avizelor la proiecte de legi sau de alte acte normative (precizat) 7. 7. 12. Hancu Boris.Guţu.a. V. G. ş.Rîbacova.) 2007 3. 2008. Matematicile Cangurului-2009.Guţu. 2010. Goian I.. G. Geometrie analitică şi algebră superioară. Zabolotnîi Pavel. I. 32 p. 32 p.Guţu.27. Metode şi algoritmi la Analiza Numerică (Lucrare metodico-didactică). Clasele V-IX. Goian I. Rezumate la matematică. 2010 13. Matematicile Cangurului-2009.Guţu. V. Matematicile Cangurului-2007. 2008. Chişinău.Guţu. 32 p. 6. 2009. Chişinău. (În limba rusă. 32 p. 101 p.Guţu.. Lista cărţilor de popularizare a ştiinţei 2006 1.Rîbacova. V.Guţu. G. (În limba rusă. 32 p. Matematicile Cangurului-2006. G. TEO Educaţional. 32 p. V. 260 p. I. 2009 9. Chisinau 2009.Guţu.Guţu. Rezumate la matematică.Rîbacova. G. V. Rezumate la matematică. Goian Ion.Rîbacova. I. 7. Marin V. 10. pp.Rîbacova.26.25.Guţu. 2. // Chişinău.Rîbacova. 269 p. (În limba rusă. Goian I. ş.Guţu. 240 p. 99 p. I. 32 p.Guţu. Rezumate la matematică.Guţu. I. 2010. Pentru clasele X-XII. (În limba rusă. 14.Guţu.Rîbacova.Guţu. Goian Ion. Parallel Scientific Computing on Linear Models. G. 32 p. 2008 20.Guţu. 2009. Matematicile Cangurului-2007..Rîbacova. V. Capcelea T. G.) 11. Editura „Teo educational”. Editura „Teo educational”. 32 p. Rezumate la matematică. Matematicile Cangurului-2010. I. Matematicile Cangurului-2008.19. Capcelea M. 120p. Goian I. V. CEP USM.) 2008 5. 8. Matematicile Cangurului-2010. Pentru clasele X-XII. V. G. Practical traning. I.Rîbacova. Clasele X-XII.a. I.23 Lista documentelor de politici elaborate şi aprobate 7.Guţu. Marin V.. 32 p. I. Editura „Teo educational”. V. Matematicile Cangurului-2006.) 7.Guţu. Pentru clasele V-IX.Lista recomandărilor metodologice elaborate şi implementate în activitatea autorităţilor publice centrale şi/sau locale 7. TEO Educaţional. 25. (În limba rusă. G.

2009 7. Mold. Ştiinţe Repub. nr. // Ziarul „Timpul”. – 2009. la USM. 3.. 2007 2. Seminar “IT Perspectives and Opportunities for Young in Moldova”. CEP USM.. Baza de odihna a USM de la Vadul lui Voda. 75-78. Conference “To the European integration throw creativity and innovation”. –P. Acad. State University of Moldova. I. // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova.70th anniversary// Bul. 3. 2009. 2006. DAAD Autumn School “Parallel Programming in Mathematical Modeling” Moldova State University Chisinau. masteranzi. 124-125. Sârbu P. State University of Moldova..1. Ciocanu Gh. Valuţă).29. Chişinău. // Elemente de istorie a matematicii şi matematica în Republica Moldova”. 2. 91 (366). Seria “Ştiinţe reale”. 31 mai 2006. 2008 4. Damian F. 30 iunie – 9 iulie 2008 la FMI a USM. Teoria simetriilor generalizate. Cioban. 12-24mai 2008. I. 10-23 septembrie 2007. doctoranzi. 2009 6. tineri lectori) de la Universitatea de Stat „A. 2008. Academician Iurie Reabuhin . 2) 3-9 iulie. FMI. p. Victime ale buisinessului cu manuale. 6. 2007. Informatica şi rolul calculatoarelor moderne în dezvoltarea ei. 2006. Chişinău. Iaşi. Palistrant Al. p. 9. 151-166. 2006. M. Chişinău. 1996-2006. March 4-5. Nr. Goian I. Lista tîrgurilor şi a expoziţiilor naţionale şi internaţionale la care a participat organizaţia 95 . 26 iunie-9 iulie 2006 cu două etape: 1) 26-30 iunie.1. // In: Revistă de matematică şi informatică Delta. Scoala de toamna CECMI cu tematica ``Metode numerice si Programare paralela``. Lucrări de sinteză. Conference for young investigators “The youth is the future”.2.. 306-326. No. Probleme actuale şi realizări ştiinţifice în domeniul geometriei discrete şi algebrei. Lungu Al. Sârbu P.Russo” din Balti. Şcoală de Vară „Utilizarea tehnicii performante în instruire şi cercetare” a CECMI. Şcoala de Vară-2006 a CECMI. 7. Volumul VIII. 7. 3. // Revista „Recreaţii matematice”.. 2006. 2009. September 10-16. Mat. 8. 5. Lungu Al. March . 2009.125–127. Lista manifestărilor organizate pentru utilizatori 2006 1. Palistrant Al. September 23-24.28. 2006. 5. Societatea matematică din Republica Moldova. Chişinău. 4. Ciclu de lecţii pentru studenţii CECMI (studenţi. p. Goian I. Scientific Conference for PhD candidates and master degree candidates of MSU.. 2006. (75 de ore academice). April 14-18. (coordonatori M. nr. p. Cataranciuc S.

Schlomiuk. N. Preprint. Llibre. 45 p. CRM-Report. Llibre. Phase portraits and invariant straight lines of cubic polynomial vector fields having a quadratic rational first integral.34 Lista stagierilor şi delegaţiilor de care au bineficiat cercetătorii 96 . J. Universitat Autónoma de Barcelona. 5. Vulpe. nr. D. 3256. 2006.C. Mahdi. J. N. N. Quadratic systems with a polynomial first integral: a complete classification in the coefficient space R12. Quadratic systems with a rational first integral of degree 2: a complete classification in the coefficient space R12 .Cuza” din Iaşi. 40 p. Université de Montreal.7. Universitat Autónoma de Barcelona. 2007. D. Vulpe. 20. num. 44. Lista subdiviziunilor comune în sfera ştiinţei şi inovării 7. num. I. J. publicate peste hotare 2006 1. Barcelona (Spania) CRM Report.411. Universitat Autónoma de Barcelona. Lista filialelor 7. 2008. 3237. Montreal (Canada) CRM Report no. Universitat Autónoma de Barcelona. 2009. Romania. 2006. núm. 2007 3. Llibre. Vulpe. Llibre. N. masteranzi şi studenţi de la FMI participă anual la conferinţele UAIC. 2. 3290. 23 p. 7. Matematică şi Facult. Report no. Lista organismelor ştiinţifice. Characterization of the weak foci and centers of quadratic systems via invariant theory. 18. 40 p.32 Lista lucrărilor executate la comanda beneficiarilor de peste hotare Preprinturi recenzate şi rapoarte tehnice. Vulpe. A. N. Llibre. în activitatea cărora este antrenată organizaţia 1. J. Global classification of the planar Lotka-Volterra differential systems according to the configurations of invariant straight lines. Sunt semnate acorduri de colaborare cu două facultăţi: Facult. Schlomiuk. D. Vulpe.30. 2009 N. Universite de Montreal. Universitat Autónoma de Barcelona. 48 p. efectueaza stagieri. J. Vulpe. C. 2009. 4. Quadratic systems with a rational first integral of degree three: 12 a complete classification in the coefficient space R . Artes. The Moduli space of planar quadratic vector fields with invariant lines of total multiplicity at least four. Integrals and phase portrayits of planar quadratic differential systems with invariant lines of total multiplicity four. 54 p. 2008. 26. N. 2008. 8. Barcelona (Spania) CRM Report. Preprint: num. (info – de la decanat). 2008. Artes. J. Centre de Researche Mathématique. Schlomiuk. 2008 N. 2009. N. J. Artes .33. 7. 48 p. Preprint. 9. Universitatea „Al.31. Proiect instituţional 06. Montreal (Canada) CRM Report no. J. J. 7.003F Barcelona (Spania). Universitat Autonoma de Barcelona. Université de Montreal. 22. Vulpe. 2008. În cadrul acestor acorduri doctoranzi. When singular points determine quadratic systems. Informatică. 32 p. 6. Vulpe. 23 p. Vulpe. Artes.

2008. • USM L poate ajuta la organizarea stagiunii specialistilor nostri (profesori. la conferinte stiintifice. catedra Informatica si Optimizare Discreta. rectorul Universitatii “M. imediat după lansarea la sfârşitul lunii martie a celui mai performant supercalculator din Europa de Răsărit. al Academiei de Ştiinţe a Rusiei. Catedra Informatica Aplicata. Tratatul semnat intre universitatile noastre ofera multe oportunitati in acest sens.1.Damian si V. параллельность. V. În perioada 9. În rezultatatul discuţiilor cu vicedirectorul CCŞC al Univrsităţii „M. cartile si revistele vor putea fi procurate direct sau prin schimb (au avut loc discutii cu directorul bibliotecii USM L). Novorosiisk. USM L va incerca sa acopere cheltuielile pentru participantii lor.V.A. Stagierea tinerilor la Universitatea de Stat “M. 2008. 4. Stagiul de pregătire şi documentare efectuat de doctoranzii Lazari Alexandru şi Ţurcanu Călin la Facultatea de Matematică a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Participantii cu referate vor fi invitati in baza rigoriilor (stiintifice) generale ale evenimentului. Managerul CECMI. 5.Lomonosov” din Moscova.Voevodin. Rusia. A fost semnat un acord de colaborare cu universitatea data.workshop-ul “ Научный сервис в сети Интернет: масштабируемость. USM. managerii CECMI F. Universitatea de Stat din Moldova.Lomonosov” m. • Literatura: S-a propus sustinerea facultatilor USM cu reviste si carti editate de USM L (se poate consulta site-ul Izdatelistvo MGU http://www. Trei tineri specialisti din Rep. CECMI a selectat pentru participare la acest workshop 8 tineri savanti cu specializarea in 97 . iunie 2008 .12. cheltuielilefiind ale din partea USM. Managerul CECMI Damian Florin.Lomonosov” din Moscova (USM L). 2. • Relatii stiintifice: va fi incurajata (moral si financiar) participarea reprezentantilor nostri cu referate la seminarele stiintifice de la facultati ale MGU. CSI şi Rusia cu o capacitate de 60 TF.Lomonosov” din Moscova in vederea discutarii unui accord de colaborare. care a avut loc la Novi Sad. • USM L propune colaborare in organizarea sistemului de invatamant la distanta. • Va fi incurajata crearea scolilor stiintifice comune (internationale) de vara-toamna in Moldova. doctoranda. si cu oficialii din rectorat (prorector pentru relatii internationale.ru/depts/MSUPubl2005/ ). în perioada 1-4 mai. V. Calmis Elena.V. a reprezentat centrul la întrunirea coordonatorilor Proiectului “Center of Excellence for Applications of Mathematics”.V. prof. 3.2008 − 19.Lomonosov” din Moscova.V. Laboratorul "Modelare Matematica". Gutu V. Universitatea de Stat din Moldova.Gutu s-au aflat in deplasare la Universitatea “M. In perioada 21-26 septembrie 2009 .V. ASM. s-a convenit asupra stagierii a 3tineri cercetatori la acest centru în lunile aprilie – mai 2008. dar USM L va incerca sa acorde conditii de cazare mai optime. эффективность ” in or.V. Epifanova Irina. In discutiile cu acad. Moldova pentru 40 zile (Universitatea de Stat din Moldova si Institutul de Matematica si Informatica al ASM) pentru formarea primei grupe academice interdisciplinare de la Universitatea de Stat din Moscova: Sider Natalia – inginer programator.msu.c.12. lector superior.. 6. Sadovnicii.vizită de lucru la Centrul de Calcul al Universitatii de Stat “M. doctoranzi) la USM L pe 1-2 luni. Institutul de Matematica si Informatica. In perioada 20-27 octombrie 2009. lucratori ai departamentului relatii internationale) s-au confirmat urmatoarele: • USM L este dispusa sa sustina si sa intensifice relatiile de colaborare cu USM Ch (Chisinau) in orice directie de interes pentru USM. doctorand.

Cuza” din Iaşi. Sarbu P. 5. În cadrul acestei conferinţe a prezentat raportul „ π -Quasigroups isotopic to groups”. Sarbu P. AzURE.S. International conference on Differential Equations and Topology dedicated to the Centennial of L. Russia. CREST. July 2-4.Participare cu comunicarea „ On middle Bol loops” la conferinta internationala (CAIM 2010). P.. 2007. Ciurganov Denis. London. 2008. b) to make a short presentation of the Center of Education and Research in Mathematics and Computer Science at MSU (CECMI) at this conference section “BRHE expansion in CIS. 9. Catedra Tehnologii de Programare. Fictive facets method for stereohedra in Lobachevski spaces. a participat în perioada 22-25 iunie la conferinţa ştiinţifică dedicată aniversării a 100-a a Seminarului de Matematică "Alexandru Myller" din Iaşi ("Alexandru Myller" Mathematical Seminar Centennial Conference). 7. 2010. 4. participated at the scientific Conference “Loops’07” which was held on August 1925. care au participat: 1. Iaşi. ce activeaza la Institutul de Matematica si Informatica al ASM si la Universitatea de Stat din Moldova. 2008. USM. October 14-17. 6.domeniul informaticii aplicate. International Conference of Applied and Engineering Mathematics . Croitor Mihail. doctoranzi. 98 . Damian F. Laboratorul "Sisteme de Programare" 2. Limit sets of affine impulsive differential equations with eventual condensation.S. Catedra Informatica Aplicata. 8. USM. 13. lector superior.Alexandrov. doctoranda. 2007. inclusiv. CERIM. Macari Veaceslav. Laboratorul "Modelare Matematica". Sirbu Parascovia.inginer programator. BRAU.I. 10. organized on June 14-15. 8. “Strange Attractors in Single Control Systems“). Moscow State University. Lista tinerilor cercetatori. Laboratorul "Sisteme Informatice” 3. The main objectives of my trip were: a) to participate at the annual conference of the CRDF Basic Research and High Education Program (BRHE). in Perm. doctoranda. Dedicated to memory of Adelina Georgescu. Cooperation with RECs in Russia”. matematicii aplicate si calculului performant. 17-22 June. Nigretcaia-Croitor Liudmila. injiner programist IMI. Partitipation with reports: Damian Florin. Sider Natalia – inginer programator.Laboratorul "Modelare Matematica". Pontryagin. lectori tineri. Gutuliac Elena . diurna si cotizatia de participare – 6500 USD). care şi-a ţinut lucrările la Universitatea „Al.cercetator stiintific stagiar. catedra Algebră şi Geometrie. masterand USM. 7. 11. Sîrbu P. Czech Republic where I delivered the report “On piquasigroups”. cazarea. lector superior. CoRE. Prague. (Gutu V. Romania. Romania. Russia. Bruc Natalia . Guţu Valeriu .doctoranda. Moscow. participated with the report “Non face-to-face incidences of fundamental polytops and decomposition for universal covering” at the International Conference on Topology dedicated to the 110-th anniversary of acad. Catedra Informatica Aplicata. Russia. at Charles University. Pentru tinerii selectati CECMI a achitat toate cheltuielile de participare (drumul. Popcova Olga . 2008 World Congress of Engineering. 12.

Boris Hancu. 2010 7. probleme de modelare matematică şi control optimal” Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Fedetaţia Rusă. Conducătorul proiectului: d. Termenul executării: 2006-2007. 17. 18. Italy. 08. hab. 2009.14. „Dezvoltarea procedurilor simbolice.m. Russia.m. participate to the 22ND European Conference on Operational Research. presentation of the results of my scientific activity in the theory of Dynamical Games and oral presentation at the EURO XXII Conference the communication “Stability of the Stackelberg equilibrium in the dynamic game of three players with three stages” 16. V.m. Hancu B. Dr. have participated at the International Conference “Actual Problems of Stability and Control Theory” and presented the scientific report “Stochastic discrete control problems a nd dynamic programming algorithms for solving them”. CECMI a obţinut un grant pentru organizarea unei scolii DAAD: Autumn School “Parallel Programming in Mathematical Modeling” Moldova State University Chisinau. 2009.06 RF. Academy of Sciences of Moldova). Boris Ribachin (Institute of Mathematics and Computer Science. in Moscow. in Trento. held on July 13-17. simbolice şi numerice pentru sisteme dinamice perturbate tare. Glavan 4. Opinca Carolina participated at the 2008 Computational and Systems Biology (CoSBi). 06. analitice şi numerice în probleme de modelare matematică. Termenul executării: 2006-2007.820. September 10-16.35.ş.08. Damian 5. 08. Professors: Dr. V.f. „Geometria spaţiilor de curbură constantă şi a varietăţilor”Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Fedetaţia Rusă. 15. „Poliedre. Termenul executării: 2008-2009. 06. 2009 6.34CRF. Conducătorul proiectului: d. 10. 2008. Austria. organized on July 19-26. Lista proiectelor prezentate la concursuri internaţionale 2006 1.ş. CECMI a aderat la proiectul “Center of Excellence for Applications of Mathematics”. in Vienna. F.f. Galina Ribacova (Moldova State University).08. Damian 2008 3. „Proceduri analitice. Conducătorul proiectului: d.04 RF. Dr. Conducătorul proiectului: d.820. Lozovanu D. Director de Proiect Prof. Heiner Gonska.f.33CRF.ş.ş. Universitatea Duisburg-Essen din Germania. Prague July 8-11. „Metode de soluţionare a problemelor de optimizare pe grafuri şi reţele şi aplicaţii”Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul de 99 . organized on March 10-14. 2007. descompuneri şi varietăţi hiperbolice”Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Fedetaţia Rusă.16/BA. Ciurganov Denis participated at the Moscow Summer School 2009 “Economic Growth: Mathematical Dimensions”. cu support financiar DAAD. control optimal şi sisteme dinamice” Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Fedetaţia Rusă.h.f.08. F. Glavan 2. 2009.h.m. Braniste Marina participated at the Conference on Convex and Discrete Geometry.820. Termenul executării: 2008-2009. Dr. 7.

Scientific Annals Faculty of Mathematics and Informatics . A.37. Conducătorul proiectului: d.Popa – 8. ISSN 18572073 (apare din 2007). ISSN 1811-2641 (a apărut din 1996 pînă în 2006). Termenul executării: 2010-2011. Seria „Ştiinţe fizico-matematice”. S.Zamorzaeva – 24(recenzii).36. Cataranciuc 7.Caţu – 45.Popa – 1.f. 3. Studia Universitatis. 100 . Chisinau ISBN 9975-917-27-5 (apare din 1999). 2. Revistă ştiinţifică. V. la MathRev: V.ş. Referenţi la Zentralblatt MATH ţi MathRev (contra plată): la ZMATH: E. 2. D. Asistenţă şi servicii ştiinţifice prestate 1. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova .Matematică al Academiei de Ştiinţe din Bielorusia. Lozovanu: Consultant INTAS ţi Preţedintele parchetului INTAS pentru desemnarea granturilor (2006-2007). Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. 7. State University of Moldova.m. Editare de reviste ştiinţifice 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful