EVROPSKI FORMAT BIOGRAFIJE/CV

EU ROP E AN
C U R R I C U L UM V I T AE FORM AT

LIČNE INFORMACIJE

Ime i prezime [ Drugo prezime ] Adresa [ Broj kuće, naziv ulice, poštanski broj, grad, država] Telefon Fax E-mail Državljanstvo Datum rođenja [ Dan, mesec, godina ]

RADNO ISKUSTVO

• Datumi (od – do) [ Dodajte nove unose za svaki relevantni period, počevši sa najskorijim ] • Naziv i adresa poslodavca • Vrsta posla ili sektor • Zanimanje ili pozicija • Glavne aktivnosti i odgovornosti

OBRAZOVANJE I

OSPOSOBLJAVANJE

• Datumi (od – do) [ Dodajte nove unose za svaki relevantni period, počevši sa najskorijim ] • Naziv organizacije obrazovanja ili osposobljavanja • Pravac obrazovanja • Kvalifikacije • Nivo u državnoj kvalifikaciji (NSS, SSS, VSS, VŠS)

LIČNE SPOSOBNOSTI I
KOMPETENCIJE
Životno iskustvo, nešto što nije bazirano na Vašim kvalifikacijama. MATERNJI JEZIK [ Naznačite maternji jezik ] DRUGI JEZICI

[ Naznačite jezik ] • Čitanje [ Naznačite nivo: odličan, dobar, osnovni ] • Pisanje [ Naznačite nivo: odličan, dobar, osnovni ] • Izgovor [ Naznačite nivo: odličan, dobar, osnovni ]

SOCIJALNE SPOSOBNOSTI
I KOMPETENCIJE
Život i rad sa drugim ljudima u multikulturalnoj sredini, pozicije gde je komunikacija veoma važan faktor, kao i situacije gde je timski rad neophodan (npr. kulturni događaji, sport …)

[ Opišite sposobnosti i kompetencije ]

projekata. to navedite ovde ] DODACI [ Navedite sve dodatke koje nameravate poslati uz CV ] www. itd.com . Odnosi se na posao ili dobrovoljan rad. budžeta. [ Opišite sposobnosti i kompetencije ] UMETNIČKE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE Muzika. poezija.zaposlimo-srbiju. [ Opišite sposobnosti i kompetencije ] VOZAČKA DOZVOLA DODATNE INFORMACIJE [ Ukoliko posedujete pismo preporuke. dizajn. [ Opišite sposobnosti i kompetencije ] TEHNIČKE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE Korišćenje računara i druge specifične opreme.OGRANIZACIONE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE Koordinacija i administracija osoblja. [ Opišite sposobnosti i kompetencije ] DRUGE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE Sposobnosti i kompetencije koje nisu nigde pomenute.