P. 1
produse-traditionale

produse-traditionale

|Views: 47|Likes:
Published by Adrian Secal
produse traditionale
produse traditionale

More info:

Published by: Adrian Secal on Apr 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2013

pdf

text

original

ATESTAREA,ÎNREGISTRAREA ŞI PROTECŢIA PRODUSELOR agro-alimentare ROMÂNEŞTI

Promovarea produselor tradiţionale româneşti la nivel naţional şi în Uniunea Europeană

CINE SUNTEM ?

Oficiul Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti este instituţie publică, cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată integral de la bugetul de stat. Asiguram : promovarea conceptului “Produs de calitate“precum şi a conceptului “Produse ecologice”; asistenţă tehnică producătorilor / procesatorilor promovarea imaginii produselor tradiţionale şi ecologice româneşti; organizează seminarii, cursuri şi activităţi de formare şi informare pentru grupuri de producători sau procesatori, fermieri,asociaţii profesionale,etc.

sau să exprime tradiţionalitatea.provenienţei sau originii . •să prezinte o compoziţie tradiţională sau un mod de producţie şi/sau de prelucrare tradiţional care reflectă un tip de producţie şi /sau de prelucrare tradiţional.ATESTARE PRODUSE TRADITIONALE ROMÂNESTI TERMENI UTILIZATI    Produs tradiţional . această regulă nu se aplică dacă reglementarea sau standardul respectiv a fost stabilit în vederea definirii tradiţionalităţii unui produs.aplicării unei inovaţii tehnologice . •să fie conform unui caiet de sarcini. Atestarea produselor tradiţionale – recunoaşterea tradiţionalităţii unui produs prin intermediul înregistrării sale în Registrul de atestare a produselor tradiţionale.să prezinte o compoziţie tradiţională sau un mod de producţie şi/sau de prelucrare care reflectă un procedeu tehnologic de producţie şi /sau de prelucrare tradiţional şi care se distinge în mod clar de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii.produsul care trebuie să fie obţinut din materii prime tradiţionale. •să fie tradiţional în sine. •tradiţionalitatea să nu fie datorată: sale geografice. tradiţionalitatea nu poate să se limiteze la o compoziţie calitativă sau cantitativă ori la un mod de producţie stabilit printr-o reglementare comunitară sau naţională ori prin standarde voluntare. Tradiţionalitate – elementul sau ansamblul de elemente prin care un produs se distinge în mod clar de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii. CONDITII NECESARE ATESTARII PRODUSELOR: •să fie fabricat din materii prime tradiţionale. .

Să asigure protecţia consumatorilor împotriva practicilor abuzive. este înşelător. 34 / 2008-privind acordarea de derogări unităţilor care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristci tradiţionale ). . istoricul. Asigură buna funcţionare a pieţei interne în sectorul produselor alimentare. Facilitează micilor producători comercializarea acestor produse şi în afara judeţului în care are loc fabricaţia ( Ordin ANSVSA nr. dându-le posibilitatea să facă cea mai bună alegere. Reţinerea populaţiei rurale în zonele respective. Sporirea veniturilor producătorilor agricoli.CONDITII Produsul tradiţional nu poate fi înregistrat dacă: se referă doar la cerinţe de ordin general utilizate pentru un ansamblu de produse ori la cele prevăzute de o reglementare comunitară specifică.  SCOPUL ATESTARII           Favorizează diversificarea producţiei agricole. Consumatorii dispun de informaţii clare şi succinte privind originea produselor şi caracteristicile specifice ale produselor tradiţionale datorate zonelor geografice. Aduce beneficii considerabile economiei rurale. Garantarea corectitudinii tranzacţiilor comerciale. în special în zonele mai puţin favorizate sau îndepărtate. provenienţa şi metodele tradiţionale de producţie. cum este în special cel care se referă la o caracteristică evidentă a produsului sau care nu corespunde caietului de sarcini ori specificaţiei tehnice a produsului şi nici aşteptărilor consumatorilor cu privire la caracteristicile tradiţionale. Creşterea valorii de piaţă a produselor alimentare.

DEPUNEREA DOCUMENTATIEI  Documentaţia va fi depusă. Grup de producători (orice asociere indiferent de forma sau componenţa sa juridică) care realizează acelaşi tip de produs alimentar.PASII PRIVIND ATESTAREA PRODUSELOR TRADITIONALE Beneficiarii Depunerea documentaţiei Conţinutul documentaţiei Verificarea documentaţiei     BENEFICIARII   Producător. la Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală a judeţului în a cărui rază teritorială se realizează produsul . în format de hârtie. .

descrierea caracteristicilor produsului.  numele şi prenumele producătorului. specificaţia tehnică metoda de producţie care să cuprindă: descrierea naturii şi caracteristicilor materiei prime şi /sau ingredientelor utilizate. etc. cerinţe minime şi proceduri de verificare şi control ale tradiţionalităţii. asociaţiei. denumirea produselor pentru care se solicită atestarea . Caietul de sarcini . care trebuie să cuprindă: numele produsului. indicarea caracteristicilor organoleptice. descrierea metodei de preparare a produsului cu referire la tradiţionalitatea acesteia. fizice. . elemente care să prezinte evaluarea caracterului tradiţional. chimice şi microbiologice.CONTINUTUL DOCUMENTATIEI Cererea de înregistrare : adresa .

analizează dacă: cererea şi caietul de sarcini corespund Ordinului MAPDR 690 din 28.09. DADR verifică şi controlează periodic respectarea elementelor de tradiţionalitate. Anual.  DADR judeţeană va înainta la MADR copia procesului verbal şi a caietului de sarcini în baza cărora produsul se înscrie în Registrul de atestare a produselor tradiţionale. dacă datele înscrise în caietul de sarcini nu corespund cu realitatea de pe teren. Partea I. din care un exemplar rămâne la solicitant şi unul la Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană. lista produselor tradiţionale înscrise în Registrul de atestare a produselor traditionale. procesul verbal se redactează în două exemplare. situaţie în care acesta va depune o nouă cerere însoţită de documentaţia completă. acestea se menţionează distinct în procesul verbal şi constituie motivaţia neânscrierii produsului în Registrul de atestare a produselor tradiţionale.   .2004. verifică la faţa locului realitatea datelor înscrise în caietul de sarcini. comunică solicitantului dacă există neconformităţi. acestea se menţionează în procesul verbal care constituie actul în baza căruia produsul se înscrie în Registrul de atestare a produselor tradiţionale. MADR publică în Monitorul Oficial al României. rezultatul verificărilor faptice se înscrie într-un proces verbal care se semnează de reprezentantul puternicit constatator şi de solicitant sau împuternicitul acestuia. dacă datele înscrise în caietul de sarcini corespund cu realitatea de pe teren.VERIFICAREA DOCUMENTAŢIEI  Reprezentanţii împuterniciţi ai MADR din cadrul DADR judeţene.

09. prefecturi. . consilii judeţene. pentru aprobarea Normei privind condiţiile şi criteriile pentru atestarea produselor tradiţionale RELATII DE COLABORARE Oficiul Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu unităţile subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.LEGISLATIE  Ordinul nr. consilii locale.690 din 28. asociaţii de producători agricoli sau de procesatori produse alimentare din ţară sau din străinătate. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 2004 al Ministerului Agriculturii. unităţi de învăţămînt şi cercetare agroalimentară din ţară sau din străinătate.

adică cel puţin 25 ani. Tradiţional.    CONDITII  Pentru ca produsul să fie înregistrat ca STG.produsul a cărui utilizare pe piaţa comunitară pe o perioadă de timp (în care se manifestă transmiterea între generaţii) a fost dovedită. Sistemul de protecţie va permite o concurentă loială între producatorii produselor de acelaşi fel şi va spori credibilitatea produselor în ochii consumatorilor.  să fie conform unui caiet de sarcini. această perioadă trebuie să corespundă duratei atribuite în mod general unei generaţii de oameni.  să fie caracterizat de o compoziţie tradiţională sau un mod de producţie şi /sau de prelucrare care reflectă un tip tradiţional de producţie şi /sau de prelucrare. Specificitate – caracteristica sau ansamblul de caracteristici prin care un produs agricol sau alimentar se distinge în mod clar de alte produse agricole sau alimentare similare aparţinând aceleiaşi categorii.SPECIALITATE TRADITIONALA GARANTATA (STG) TERMENI UTILIZATI  STG – Specialitate tradiţională garantată – produsul agricol sau alimentar tradiţional a cărui specificitate a fost recunoscută de comunitate.  denumirea să fie specifică în sine. . trebuie:  să fie fabricat din materii prime tradiţionale.  să exprime specificitatea produsului agricol sau alimentar.

numai un grup este abilitat să depună o cerere de oricărei utilizări comerciale care ar permite exploatarea reputaţiei produsului. Protecţie împotriva:     Pentru a identifica producătorii de produse tradiţionale de acelaşi fel şi a-i determina să se grupeze în asociaţii de producători. cu scopul de a obţine protecţia produselor ( Reg.7.  să fie înşelătoare. .art.CONDITII  Specificitatea nu trebuie :  să se refere numai la cerinţe de ordin general utilizate pentru un grup de produse.. SCOPUL PROTECTIEI   Promovarea produselor tradiţionale cu caracteristici specifice. oricărei indicaţii false sau înşelătoare privind calităţile specifice ale produsului.. înregistrare a unei specialităţi tradiţionale “). aliniatul 1. oricărei alte practici susceptibilă să inducă consumatorul în eroare cu privire la tradiţionalitatea produsului. CE 509 /2006 . sau la cele prevăzute de o legislaţie comunitară specifică. cum este în special cea care se referă la o caracteristică evidentă a produsului sau la o caracteristică necorespunzătoare caietului de sarcini şi care poate să inducă în eroare consumatorii cu privire la caracteristicile produsului.

. chimice. Cerinţe minime şi proceduri de control ale specificităţii. Documentele care dovedesc specificitatea şi caracterul tradiţional al produsului : Alte date si informaţii din care să rezulte necesitatea dobândirii protecţiei unei specialităţi tradiţionale garantate. Descrierea produsului prin indicarea principalelor sale caracteristici fizice. în asociaţie pot să fie incluse şi organizaţii de promovare a produsului.precum şi misiunea precisă a acestora ( copia de pe contractul încheiat cu un organism privat de inspecţie si certificare). Numele şi adresa autorităţilor sau organismelor care verifică respectarea dispoziţiilor din caietul de sarcini.  Cererea de înregistrare care să cuprindă      numele şi adresa grupului solicitant. microbiologice sau organoleptice. după caz. Descrierea metodei de producţie . precum şi o menţiune care indică dacă grupul solicită înregistrarea cu sau fără rezervarea numelui. Caietul de sarcini care trebuie să conţină următoarele elemente :         Denumirea produsului. care reprezintă un interes economic al producătorilor sau procesatorilor din care fac parte. natura şi caracteristicile materiei prime sau ale ingredientelor utilizate şi met oda de preparare . Elementele esenţiale care definesc specificitatea produsului şi referinţele utilizate.ro Orice producător care are intenţia de a produce pentru prima dată un produs agricol sau alimentar ca specialitate tradiţională garantată informează şi solicită acordul grupului care a depus cererea initială. Declaraţie pe propria răspundere că grupul reprezintă producătorii sau procesatorii interesaţi de acelaşi produs agricol sau alimentar. Elementele esenţiale care dovedesc caracterul tradiţional al produsului. Declaraţie pe propria răspundere prin care se atestă autenticitatea informaţiilor funizate. Documentaţia pentru înregistrarea unei STG în vederea dobândirii protecţiei . în una sau mai multe limbi.DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA STG  Actul de asociere indiferent de forma sau componenţa juridică a grupului de producători sau procesatori si statutul. se transmite în format de hârtie şi electronic pe adresa e-mail dopigp@madr.

Dacă în termenul stabilit grupul aplicant transmite informaţii inadecvate sau nu transmite informaţiile solicitate. în vederea acordării unei perioade de 60 zile în care se poate declara opoziţia faţă de cererea de înregistrare. Realitatea datelor cuprinse în caietul de sarcini se verifică şi se certifică de către organisme private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare. aceasta se publică pe site-ul MADR. . în termen de 30 zile. În fiecare lună MADR publică pe site-ul propriu lista specialităţilor tradiţionale garantate care au făcut obiectul unei cereri de înregistrare. În cazul în care documentaţia nu este completă. se va informa în scris grupul aplicant.VERIFICAREA DOCUMENTATIEI      MADR examinează prin mijloace corespunzătoare dacă documentaţia primită este justificată şi îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezenta procedură. precum şi data depunerii acestora. în vederea completării acesteia. În cazul în care documentaţia depusă este completă. documentaţia depusă este anulată.

aceasta este considerată eligibilă.(CE) 509 /2006. .ro . În declaraţia de opoziţie trebuie să fie demonstrată nerespectarea condiţiilor menţionate în Regulamentul nr. în caz contrar. Dacă după acord documentaţia publicată nu a suferit modificări. Comisia examinează admisibilitatea declaraţiei de opoziţie. repetă examinarea documentaţiei cu modificările efectuate. legitim interesată. prin depunerea la Comisie a unei declaraţii motivate corespunzător. MADR. MADR. stat membru sau ţară terţă se poate opune înregistrării preconizate. În termen de 30 zile. orice persoana fizică sau juridică legitim interesată. În cazul în care. În termen de 6 luni de la data publicării documentaţiei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. părţile interesate iniţiază consultări şi dacă se ajunge la un acord se transmite o notificare la MADR. stabilită în ţară. în termen de 60 zile de la data publicării documentaţiei. Dacă opoziţia este admisibilă. poate declara opoziţia faţă de cererea de înregistrare a unei specialităţi tradiţionale garantate.OPOZITIA         Orice persoană fizică sau juridică. printr-o declaraţie întemeiată corespunzător. iar în cazul în care nu se primeşte nici o declaraţie de opoziţie admisibilă se procedează la înregistrarea denumirii. sau a suferit modificări minore. transmisă în format de hârtie şi electronic pe adresa de e-mail : dopigp@madr. solicită în scris părţilor interesate să iniţieze consultări corespunzătoare. în termen de 30 zile nu se ajunge la un acord între părţile interesate se va lua decizia de respingere a înregistrării. în termen de 15 zile. după caz se iniţiază consultări corespunzătoare.

eliberat de organismul privat de inspecţie şi certificare. specialitatea tradiţională garantată se înregistrează în Registrul naţional al specialităţilor tradiţionale garantate.INREGISTRAREA UNEI STG La data încetării perioadei de opoziţiei şi transmiterii Certificatului de conformitate a realităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini. în format de hârtie şi electronic. în copie. care încetează la data dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene.   PROCEDURA DE TRANSMITERE LA NIVELUL COMISIEI EUROPENE  Cererea de inregistrare a STG se transmite. de la adresa de e -mail: dopigp@madr. Data dobândirii protecţiei unei specialităţi tradiţionale garantate la nivel comunitar este data la care Comisia Europeană va publica STG respectivă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.ro . MADR transmite documentaţia şi declaraţia tip a României către Direcţia Generală pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Comisie Europene. în termen de 30 zile de la data dobândirii protecţiei naţionale. STG dobândeşte protecţie naţională de la data înregistrării în Registrul naţional al specialităţilor tradiţionale garantate.   . la Comisia Europeană.

Este proprietate exclusiv MADR.UTILIZAREA LOGO-ULUI    Este folosit în identificarea pe piaţă a produselor agricole sau alimentare recunoscute ca STG-uri. Este folosit şi în scop informativ pe suporturile de comunicare şi informare. .

1216 / 18.2008 privind specialităţile tradiţionale garantate ale produselor agricole şi produselor alimentare.10.03. Regulamentul (CE) nr.509 /2006 al Consiliului.509 / 20.2006 al Consiliului privind specialităţile tradiţionale garantate din produse agricole şi alimentare.02. HG 134 / 6.2007 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.LEGISLATIE  Regulamentul (CE) nr.   .

Produsul trebuie să fie:  originar din această regiune.  materiile prime folosite trebuie să provină numai din aria geografică definită.  calitatea sau caracteristicile sunt datorate mediului geografic cu factorii săi naturali şi umani.  materiile prime folosite pot să provină şi din afara ariei de geografice definite. loc specific sau ţară. Produsul trebuie să fie: –  originar din această regiune. procesarea şi prezentarea trebuie să aibă loc numai în aria geografică definită.  IGP. indicaţie geografică ”: poate fi numele unei regiuni.PROTECTIA DENUMIRILOR LA NIVELUL NATIONAL SI COMUNITAR   TERMENI UTILIZATI DOP . loc specific sau ţară.. . al unui loc specific sau al unei ţări. reputaţie sau alte caracteristici atribuite originii geografice. utilizat pentru descrierea unui produs agricol sau alimentar.  să posede o calitate specifică..  producerea.denumire de origine”. al unui loc specific sau al unei ţări utilizat pentru descrierea unui produs agricol sau alimentar... poate fi numele unei regiuni.

. originea. nu şi pentru produsul în sine. Utilizării abuzive. natura sau calităţile esenţiale ale produsului . SCOPUL : Protecţia împotriva :     Oricărei utilizări comerciale a unei denumiri înregistrate care ar permite exploatarea reputaţiei cesteia. imitării sau evocării originii.OBIECTIVUL PROTECTIEI  Inregistrarea şi dobăndirea protecţiei se face pentru denumirile produselor. Oricărei alte practici susceptibile să inducă consumatorul in eroare cu privire la originea veritabilă a produsului. oricărei indicaţii false sau înşelătoare privind provenienţa.

ro şi în format de hârtie. de 2. . caracteristicile produsului diferă de cele ale produselor obţinute în aceste zone.PASII DE ÎNREGISTRARE SI VERIFICARE A DOCUMENTATIEI PENTRU DOBĂNDIREA PROTECTIEI UNEI DENUMIRI GEOGRAFICE 1. BENEFICIARII SISTEMULUI DE PROTECŢIE (DOP/IGP) producători sau procesatori care efectiv produc sau procesează acelaşi produs agricol sau alimentar Persoana fizică sau juridică poate fi considerată grup atunci când demonstrează că : este singurul producător din aria geografică delimitată care doreşte să prezinte o cerere. aria geografică delimitată prezintă caracteristici sensibil diferite de cele ale zonelor din vecinătate. indiferent de formă sau componenţa sa juridică. DEPUNEREA DOCUMENTAŢIEI Documentaţia va fi transmisă la MADR în format electonic la adresa : dopigp@madr. GRUP DE PRODUCĂTORI orice asociere.

înscisuri.3. descrierea produsului. Documentul unic ( denumirea produsului. Date socio-economice (producţie. . clienţi. Caietul de sarcini (numele produsului. Date. referinţe bibliografice din care să rezulte legătura istorică de realizare a produsului. Declaraţia pe propria răspundere a grupului că reprezintă producătorii / procesatorii din arealul geografic delimitat. delimitarea arealului geografic. delimitarea arealului geografic. CONTINUTUL DOCUMENTATIEI Actul de asociere a grupului de producători / procesatori. legătura cu arealul geografic. legătura cu arealul geografic). Situaţia economică actuală şi estimată pe 5 ani. dovada originii produsului. numele şi adresa organismului de inspecţie şi certificare a conformităţii). destinaţia geografică a produsului ). descrierea metodei de obţinere. Copie după contractul cu un organism privat de inspecţie şi certificare a conformităţii. Harta color cu arealul geografic delimitat. descrierea produsului.

la data încetării perioadei de opoziţie şi transmiterii Certificatului de conformitate a realităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini eliberat de către Organismul privat de inspecţie şi certificare. 5. VERIFICAREA SI PUBLICAREA DOCUMENTATIEI   MADR – examinează dacă documentaţia primită este justificată şi îndeplineşte condiţiile prevăzute în Procedura de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei denumiri. îşi poate declara opoziţia faţă de cererea de înregistrare. . aprobată prin Ordinul MAPDR 906/ 2007.4. PERIOADA DE OPOZTIE NATIONALA. MADR înregistrează denumirea în Registrul Naţional al Indicaţiilor Geografice şi Denumirilor de Origine Protejate Naţional. stabilită ăn ţară. MADR – publică documentaţia pe site-ul Ministerului în vederea acordării unei perioade de 60 zile în care se poate declara opoziţia faţă de cererea de înregistrare. ÎNREGISTRAREA SI DOBÂNDIREA PROTECTIEI DENUMIRII GEOGRAFICE ( 60 ZILE ) Orice persoană fizică sau juridică legitim interesată.

. logo-ul naţional va fi utilizat împreună cu cel comunitar .UTILIZAREA LOGO-ULUI NATIONAL SI COMUNITAR    Logo-ul naţional va fi utilizat în scopul identificării pe piaţă a denumirii (IGP/DOP) produselor care au dobândit protecţie la nivel naţional.publicitar. După dobândirea protecţiei la nivel comunitar. Logo-ul naţional poate fi utilizat şi în scop informativ.

Procedura de transmitere a documentaţiei la nivelul Comisiei Europene.CADRUL LEGAL LEGISLAŢIA COMUNITARĂ  Regulamentul (CE) nr.2007 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificarea documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei indicaţii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol sau alimentar. Ordinul MADR nr.510 /2006 al Consiliului privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare. Autoritatea responsabilă cu verificarea pe piaţă a etichetării şi utilizării logo-ului – ANPC.2007 privind înfiinţarea Sistemului de protectie a indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine ale produselor agricole şi produselor alimentare. în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene.07. Regulile specifice privind modelul şi utilizarea logo-ului naţional.1898 /2006 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentul (CE) nr. . Hotărârea Guvernului nr.standardului european EN 45011 ). Procedura de declarare a opoziţiei la nivel naţional. Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei europene a cererii de înregistrare a indicaţiilor geografice sau denumirii de origine ale produselor agricole sau alimentare.10. 906/2007 stabileşte: Procedura de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei denumiri geografice (IGP sau DOP) .  Ordinul MADR nr. LEGISLATIA NAŢIONALĂ  HG nr. 828 / 2007 stabileşte: Autoritatea responsabilă cu verificarea documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei denumiri (IGP sau DOP) – MADR.510/2006 al Consiliului. 906 /30. Organisme private de inspecţie şi certificare (acreditate cf. Controlul şi inspecţia documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei denumiri (IGP sau DOP ).  Regulamentul (CE) nr. 828 /25.

Sălaj.Severin. sector 3.TIMIŞ . Bacău. . Constanţa. Bistriţa Năsăud. Braşov Tel: 0733 833 446 Tel/fax: 0268413252 mail: onpter@yahoo. .BRAŞOV .pentru judeţele: Alba. .ALBA . Cluj. 24. Giurgiu. Ialomiţa.ARGEŞ . Brăila. Suceava. Tulcea.pentru judeţele: Bihor.com  Reprezentanţi la nivel regional . Sibiu.GALAŢI . Michael Weiss. Vaslui .pentru judeţele : Arad. Buzău. . Gorj.pentru judeţele: Argeş. Vâlcea. Olt. Mehedinţi. Dâmboviţa. Maramureş. Prahova. Teleorman. Ilfov. Botoşani.CONTACT Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Bld.pentru judeţele: Iaşi. Neamţ.madr. 22.pentru judeţele: Galaţi.ro   Oficiul Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti str. Covasna. . Hunedoara. Dolj. Satu Mare. Maramureş. Timiş. Bucureşti Tel / Fax: 021 3078 678 www.IAŞI .Carol I. Caraş.BIHOR . Vrancea.pentru judeţele: Braşov. . Harghita.Călăraşi. .

ROMANIA HARTA PRODUSELOR ALIMENTARE TRADITIONALE .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->