ELIPSA lekcija i zadaci.docx

ELIPSA

Elipsa je skup tačaka u ravni koje imaju osobinu da je zbir njihovih rastojanja do dve fiksirane tačke te ravni (žiže ili fokusi ) jednak. E m m+n n

središte elipse F1 a b b F2 a

F1 ( - c , 0 ) i F2 ( c , 0 ) su žiže ili fokusi elipse,
2a – VELIKA osa ; 2b - MALA osa ; a – VELIKA poluosa elipse b – MALA poluosa elipse

c2 = a2 - b2 Ekscentricitet ( spljoštenost ) elipse je : e = < 1

temena elipse a

Elipsa može imati veliku vertikalnu osu tj.
b

Jednačina elipse (kanonski oblik) je :

Elipsa ima dve ose simetrije.

Oko elipse se može opisati pravougaonik .

M( - x0 , y0 )

M( x0 , y0 )

M( - x0 , - y0 )

M( x0 , - y0 )

- ZADACI ZA 2 I 3
1. Napiši jednačinu elipse ako je : a) a = 6 , b = 4 b) a + b = 10 , c = 3 c) a = 6 , c = 4 d) c = 5 , b = 5 2. Data je jednačina elipse : 3. 4. 5. 6.

-

e) e = f) e =

, c=4 , a=3

. Odredi dužine njenih osa, koordinate žiža i

ekscentricitet. Odredi jednačinu elipse čije su žiže F1,2 ( i mala osa je 10. Napiši jednačinu elipse ako sadrži tačku A (3, √ a velika osa je 2a = 2√ . Odredi jednačinu elipse ako njena mala osa ima dužinu 6 , a jedna žiža ima koordinate (-4, 0). Odredi položaj tačaka A(6, -3), B(-2, 5) , C(3, -6) , D(√ ) u odnosu na elipsu :

- ZADACI ZA 4 I 5

-

1. Odredi osnovne karakteristike elipse ( a, b, c, e ) ako je njena jednačina : a) 3x2 + 4y2 = 24 b) 9x2 + 25y2 = 225 2. Odredi jednačinu elipse ako ona sadrži tačke : a) A( 2,

b)

A( 1, 3 ) i B( 4 , 1 ).

3. Nađi jednačinu elipse ako je rastojanje od jedne žiže do krajeva velike ose 1 i 7 . 4. Napisati jednačinu elipse ako se dva njena temena nalaze u tačkama A1( 8, 0 ) i A2( -8, 0 ) , a žiže imaju koordinate ( ). 5. Odrediti koordinate one tačke elipse 9x2 + 25y2 = 225 , čije je rastojanje od desne žiže četiri puta veće od rastojanja do leve žiže.

6. Odredi one tačke elipse 4x2 + 9y2 = 180 kod kojih je apscisa jednaka ordinati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful