1.

Prema Stepler Samuelsonovom efektu, u slobodnoj trgovini koristi od trgovine imaju vlasnici onih faktora proizvodnje u kojima zemlja oskudjeva NE 2. Kad je isti obim proizvodnje koja linija je u pitanju? Odgovor je izokvanta 3. Rad kao jedini faktor proizvodnje koristi se kod Rikarda i __________ (odg. A.Smith) 4. Intra-ind. trg. i obim trg. su pozitino korelirani? Odg. je ne 5. BESPOTREBNO 6. Motivi upotrebe transfernih cijena kod TNK? Odgovor je smanjenje carinskih dadzbina 7. Ekonomska unija pored carinske unije sadrzi i? O: monetarnu uniju, koordinaciju nacionalnih ekonomskih i soc politika, zakonodavstvo i jedinstvenu valutu. 8. Kod WTO postoje 4 ugovora, a to su? O: ugovor o poljoprivrednim proizvodima, ugovor o tekstilu i odjeći, ugovor o trgovnim uslugama i ugovor o aspektima prava intelektualne svojine. 9. Kod manje razvijenih zemalja koje je losije rijesenje od carina? Odgovor bio uvozne kvote 10. Sta ogranicava zakon jedinstvene cijene i teo. partiteta kupovnih snaga (pa je trebalo dopuniti sta fali),uglavnom tu spada : a. Prisustvo transportnih troskova b. Primjena carina i drugih uvoznih dadzbina c. Postojanje proizvoda koji ne mogu da budu predmet razmjene d. medjunarodne razlike u mjerenju nivoa i promjena cijena 11. Sta cini grupu svjetske banke.... IDA, MIGA, IFC, IBRD 12.Koja je integracija prosla sve faze? EU 13.BESPOTREBNO 14 . Nedostatci Rikarodvog modela? Ne respektuje razlike koje postoje u raspoloživosti proizvodnih faktora između zemalja, polazi od pretpostavke da se u obje posmatrane zemlje vrši kompletna specijalizacija tj. da se u svakoj od njih proizvodi samo jedan proizvod i da se taj proizvod razmjenjuje sa drugom zemljom, što je neralno. Nije objasnio ni dio intra-industrijske trgovine. 15. Bazicni bilans? On se dijeli na: trgovinu, usluge, jednostrane transfere, direktne invensticije i hartije od vrijednosti i bankarski kapital. 16.Teskoce vertikalnih TNK su: Koordinacija upralvjanja afilijacija; moguca nedovoljna uposlenost kapaciteta u ranijim fazama. 17. Adam Smith....zemlje su slicne u... Odgovor: Produktivnosti 18. Kada dvije zemlje istovremeno stimulisu izvoznim sub svoje firme, to se zove.... Dvostrana promocija 19. Da bi zemlja bila "sretni dobitnik" za izvozne stipendije, mora prije toga neko vrijeme? Očekivani profit mora biti veći od troškova subvencioniranja, tržišna struktura mora biti takva da se ta domaća industrija suočava sa ozbiljnom inostranom konkurencijom i stepen konkurencije domaće izvozne industrije mora biti najmanje jednak ekvivalentnom stepenu koncentracije strane industrije. 20. Nedostaci vertikalnih TNC? Su: teškoća koordinacije upravljanja filijalama, mogućnost nedovoljne uposlenosti kapaciteta u ranijim fazama proizvodnje. 21. Najvisa funkcionalna ekonomska jedinica je? O: TNK 22. Uspjeh zemlje je upravno korealiran sa velicinom zemlje? DA 23. Sta su nedostaci teorije pariteta kupovne moci? O: Problem za izbor proizvoda koji trebaju biti u potrošačkoj korpi i da li uključiti samo one proizvode koji su predmet međunarodne razmjene ili i one koji služe jedino za domaću potrošnju; Drugi razlog je da se prilikom utvrđivanja novog deviznog kursa porede cjene ogromnog broja proizvoda. 24. Bazni bilans obuhvata.... Vidi 15. pitanje 25. U Rikardovom modelu se radi o kompletnoj specijalizaciji 26. H-O model? O: Što su zemlje slicnije po resursima, to je trgovina izmedju njih sve manja. 27. Carine uticu na intra-industrijsku trgovinu? O: smanjuju. 28. Transferne cijene su manje/vece/jednake trzisnim (zaokruziti)? O: manje. 29. Devizni kurs na dugi rok odredjuje? O: Odnos cijena i njihovih promjena, razlika u kamatnim stopama. 30. Uvodjenje kvota na monpolskom trzistu relaksira monopol i omogucuje da podmiri preostalu potraznju i maksimira svoju dobit? DA 31. Ciljevi MMF-a? O: Unapređenje međunarodne saradnje, proširivanje međunarodne trgovine, rast zaposlenosti, dohotka i proizvodnje, multilateralizam u međunarodnim plaćanjima, uklanjanje deviznih ograničenja, finansiranje zemalja članica i smanjenje platno-bilansnih neravnoteža. 32. IBRD se finansira iz? O: Uplaćenog dijela kvota zemalja članica, zaduživanje na međunarodnom finansijskom tržistu, povratka ranije datih kredita i ostvarenog dohotka.

45. 39. US se postiže visokim carinama i porezima na inostranu robu.33. Dopuni: racun zvanicnih kapitalnih transakcija registruje promjene u potraživanjima i dugovanjima centralne banke. Kada su u platnom bilansu privremene promjene finansirat ce se IZ? ODGOVOR IZ MONETARNIH REZERVI 38. provođenje sporazuma koji su postignuti u okviru WTO. jer njihova roba poslije carinjenja ne može biti stavljenja u podređeni položaj u odnosu na domaću robu. 52. sta se desava sa cijenom na trzistu.troskovi domacih resursa 57. 43.jedino dobro rijesenje je? O: uvozne subvencije. a na inostranom da padne. Nabrojati 3 instrumenta zastite razvoja privrede? 1. kao i SDR. Prednosti horizontalnih TNC? O:Ovladavanjem cjelinom tehnološkog procesa i aktivno vođenje marketinške politike. 34. U uslovima kada se domaci monopolista suocava sa perfektnom inostranom konkurencijom. Koja od nabrojanih je jedna od prvih clanica EMU? -Svedska -Island -Danska -Finska O: Finska 51..stopa efektivne zastite 3.Obezbjedjenje resursa i trzista su? STRATESKI MOTIVI 42. izrazene stopom inflacije je? O: Relativna teorija pariteta kupovne moci.stopa nominalsne zastite 2.Relativna nacionalana ponuda determinisana je? O: prozvodnim mogucnostima. mobilnost radne snage unutar zemlje je potpuna. Isto tako. Uvodjenjem izvoznih subvencija na trziste. 49. Dobrovoljno ogranicavanje uvoza ima isti efekat kao? KVOTE 56. kvalitet svih radnika je isti.O: ESTONIJA 48. 35. 46. 58. Kod GATTA su sporazumi kakvog karaktera . Ukoliko je veca razlika u drustvenom proizvodu per kapita.. 53. što znači da se operiše u režimi konstantnih prinosa.i jos 3 neke. profitom domacih firmi i profitom stranih firmi? O: cijene na domaćem tržištu će da porastu.. 50.Slicnosti Rikardovog i H-O modela? O: Posmatra samo 2 zemlje. nije dopušteno ni da osnivanje i poslovanje stranih preduzeća bude regulisano na štetu domaćih. Teorija u kojoj poredimo promjene u nivou cijena. a njihova mobilnost potpuna i bilo kakve promjene broja angažovanih radnika u određenoj proizvodnji ne mjenjaju troškove po jedinici proizvoda. nadzor nad vođenjem nacionalnih spoljno trgovinskih politika i rješavanje spoljno trgovinskih sporova. razmjena je slobodna. Na domacem trzistu najcesce se koriste? UVOZNI POREZI kao zastita domace privrede 36. 47. Uvozna supstitucija? O: Zaštita mlade industrije koja bi nakon određenog perioda razvijanja mogla biti konkurentna. Prema Apsolutnoj teoiji pariteta kupovnih snaga promjena Dviznog kursa veze se uz promjenu? NIVOA CIJENA 55.Island. Profit domaćih firmi će se povećati. HOS (o proizvodu): Zemlje uvoze proizvod koji sadrzi faktor u kojem zemlje oskudjevaju a iizvoze proizvod koji sadrzi faktor u kojem zemmlje obiluju. abc: koja zemlja je clanica EU:Estonija. a stranih će opasti. Klauzula nacionalnog tretmana kod WTO? O: Štiti interese stranih lica. rezerve inostranih valuta. 54. Kada je opravdano subvencionisanje? -kad je profit veci od troskova -suocavanje sa ozbiljnom inostranom konkurencijom -stepen koncentracije industrija 37. WTO aktivnosti? O: Usaglašavanje nacionalni spoljno trgovinskih politika. rezervnu poziciju i kredite MMF-a. Navedi neke efekte carina na savrseno konkurentskom trzistu? O: pad cijene i ponuderobe . 59. 40. Diferencijalna arbitraza je: Zarada na kursnoj razlici.a kakvog kod WTO? O: Kod GATTA su sporazumi bili plurilateralnog. kako se ponasa intra-industrijska trgovina? O: 44. Pretpostavke Ricardovog modela? O: rad je jedini faktor.Intra industrija se pojavljuje kod koje koje trzisne strukture? KOD MONOPOLISTIČKE KONKURENCIJE 41. obuhvata zlato. Sto su razlike u raspolozivosti proizvodnim faktorima vece to znaci da? O: Da ce dvije posmatrane zemlje vise trgovati. transportni troškovi su nula. a kod WTO su multilateralnog karaktera.

. i brži kvalitetniji privredni rast. Sta predstavlja pozitivna efektivna stopa? O: U slučaju pozitivne efektivne zastite domaća dodata vrijednost je veća od međunarodne što govori o favoriziranju domaće proizvodnje na domaćem ali i slabijim preformansama na inostranom tržištu. Definisi i objasni klauzulu najznacajnije nacije WTO? O: Ova klauzula podrazumjeva da sve olakšice date jednoj zemlji članici WTO moraju biti date i svim drugim zemljama. 62. potrošaču je svejedno koliko troši. Ako kupimo proizvod u inostranstvu i odmah ga i platimo. 63. niže kamatne stope. multilateralizam u međunarodnim plaćanjima za tekuće transakcije i uklanjanje deviznih ograničenja koja sputavaju rast međunardone trgovine. Osnovna funkcija finansijskih trzista? O: Njegova osnovna funkcija jeste alokacija formirane stednje u cilju njene najefikasnije upotrebe. dohotka i proizvodnje. rast zaposlenosti. 64. 66. Makroekonomske koristi uvodjenja eura? O: Niža inflacija. 60. Ciljevi MMF-a? O: Unapređenje međunarodne saradnje. obezbjeđenje finansijskih sredstava za pomoć zemljama članicama i smanjenje platnobilansnih neravnoteža.inostrane firme. Primjena kvota kod domaceg kartela dovodi do kakvih cijena i kakve domace ponude.? O: Dovodi do visih cijena i veće ponude na domaćem tržištu. Kada zamjenimo uvoz iz trecih zemalja proizvodnjom ostvarenom unutar integracije to je? O: Supstitucija uvoza. 67. 68. na kojem ce to bilansu biti zavedeno? O: Devizni bilans. mogućnost sticanja statusa rezervne valute. sprječavanje konkurentskih depresijacija. 65. efikasnije sprovodjenje strukturnih reformi. 61.Sta je kriva indiferencije? O: Govori o potrošnji proizvoda. stabilizacija deviznih kurseva. proširivanje međunarodne trgovine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful