Hogyan lett könyvvé az Újszövetség?

APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008
   

Az Újszövetség megbízhatósága

?

autográf

MBT, 1990

„Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe!”
   

Alapfogalmak

 

 

A kánon fogalma

a kánon szó jelentése: mérővessző teológiai értelemben: hitéletben mértékadó

 

 

Az ihletettség fogalma

ihletett: „Isten által lehelt” kulcsversek: 2Tim 3:16-17, 2Pt 1:19-21 az ihletett próféta/prófécia ismérve: Isten szól általa

Kérdés: Ha Isten szól egy próféta által, az egyetemes?
   

A kanonikus és kanonizált fogalma

kanonikus: ihletett és egyetemes kanonizált: egy adott kánonba (listába) került

Kérdés: Hogyan ismerheti fel az Egyház a kanonizálandó iratokat?
ihletett egyetemes

 

 

A kanonizáció alapkérdései

Visszavezethető-e az irat egy apostolra vagy tanítványára? Használták-e gyülekezeti istentiszteleteken? Nem áll-e ellentétben az egyházi tanítással?
kanonikus ihletett egyetemes

kanonizált
   

A kanonizáció folyamata

 

 

A kanonikus iratok megszületése
        

48 – Jak 49-54 – 1Thessz 50-54 – 2Thessz 50-55 – Gal 56 – 1Kor 56 – 2Kor 57 – Rm 58 – Mk 60 – Mt

        

60 – Fil 60-62 – Lk 60-62 – ApCsel 60-64 – Ef 60-64 – Fil 60-64 – Kol 60-69 – Zsid 60-95 – Júd 64 – 1Tim

      

64 – Tit 64-65 – 1Pt 65-70 – 2Pt 65-67 – 2Tim 85-95 – Jn 85-95 – 1-3Jn 96 – Jel

Szerzők: Máté, Márk (Péter tolmácsa), Lukács (Pál munkatársa), János, Pál, Jakab (az Úr testvére), Péter, Júdás (Jakab testvére); Zsid szerzője? (Pál vagy valamelyik tanítványa)
   

A kanonikus iratok elterjedése

95: Római Kelemen: Mt, Rm, Zsid 140: Hermász Pásztora: Jak 140: Jusztinosz: Mt, Mk, Lk, ApCsel, Pál levelei (Filem nem) 150: Polükarposz: Mt, Lk, Pál gyül. levelei 170: Ireneaus: Mt-Apcs, Pál levelei (Filem nem!), Zsid, 1Pt, 1-2Jn, Júd, Jel
 

 

Kánonlisták

140: Markion ellenkánonja 150-200: Muratori kánontöredék (hiány: Zsid, Jak, 1-2Pt) 367: Athanasziosz püspök húsvéti körlevele: mind a 27 újszövetségi könyv

 

Ludovico Antonio Muratori (1672 – 1750) és a Muratori kánon részlete
 

Zsinati határozatok

363: Laodicea: nem használható könyvek 397: Karthágó: mind a 27 könyv 419: Hippo: mind a 27 könyv

 

 

A kanonizáció kronológiája
170 – Ireneaus: Mt-Apcs, Pál lev (Filem nem), Zsid, 1Pt, 1-2Jn, Júd, Jel 150 – Polükarposz: Mt, Lk, Pál gyül. lev. 140 – Jusztinosz: Mt, Mk, Lk, Apcs, Pál levelei (Filem nem) 140 – Hermász Pásztora: Jak 95 – Római Kelemen: Mt, Rm, Zsid 419 – Hippó: mind a 27 397 – Karthágó: mind a 27 363 – Laodicea: nem használható könyvek

„0”

100 ÚSZ: 45-95

200
140 – Markion ellenkánonja

300

400

500

150-200 – Muratori kánontöredék (hiány: Zsid, Jak, 1-2 Pt)

367 – Athanasziosz: mind a 27 könyv

 

Egyházatyák idézetei

Kánonlisták

 

Zsinati határozatok

A kanonizáció áttekintése
KANONIZÁLT KANONIKUS EGYÉRTELMŰ evangéliumok: Mt, Mk, Lk, Jn ApCsel Pál levelei: Rm, 1-2Kor, Gal, Ef, Fil, Kol, 1-2 Thessz, 1-2Tim, Tit, Filem Kat. levelek: 1Pt, 1Jn Jak 2Jn Júd VITATOTT Zsid 2Pt 3Jn Jel
Péter apok. Pál alexandriai és laodíceai lev. Hermász Pásztora Barnabás lev. Didakhé 1Kelemen Héberek ev.

 

Ókeresztény egyházatyák

 

Apokrifek 

A kánonból kimaradtak

 

 

Amelyek majdnem bekerültek
      
 

Didakhé 1Kelemen Barnabás levél Hermász pásztora Péter apokalipszise Héberek evangéliuma Pál alexandriai és laodiceai levele
 

Amelyek sohasem kerültek be

evangéliumok

cselekedetek

apokrif iratok

levelek
   

apokalipszisek

Apokrif evangéliumok

Kiegészítő evangéliumok

gyermekség evangéliumok: Jakab protóevangéliuma, Tamás gyermekségev., A Megváltó gyermekségének arab ev. passiótörténetek: Péter ev., Pilátus cselekedetei – Nikodémus ev.

Gnosztikus evangéliumok

Tamás, Az igazság ev., Az egyiptomiak ev., Mária, Fülöp, Júdás
 

 

Júdás evangéliuma

Apokrif cselekedetek
   

János cselekedetei Péter Rómában Pál apostol cselekedetei A szent és elsőként híresnek nevezett András apostol vértanúsága Tamás apostol cselekedetei

 

 

Apokrif levelek
   

Seneca és Pál levelezése Péter levele Jakabhoz Pilátus levelezéséből Abgár edesszai fejedelem levélváltása Jézussal Levél az égből, avagy Isten Rómába leküldött rendelete
 

 

Apokrif apokalipszisek
  

Jakab apokalipszise Szent Pál apostol látomása A Boldogságos Szűz Mária elköltözése (A, B) Poimandrés Sibylla-jóslatok

 

 

 

Összefoglalás
   

megszülettek a kanonikus iratok elterjedtek, a korai Egyház használta felvették különféle listára – és vitáztak róluk egységes szempontok szerint lezárták a kánont

 

 

Kérdés

Mikor lett teljessé a kánon?

 

 

Irodalomjegyzék
                  

Adamik Tamás [szerk]: Az apostolok csodálatos cselekedetei, Telosz Kiadó, Budapest, 1996 Adamik Tamás [szerk]: Apokalipszisek, Telosz Kiadó, Budapest, 1997 Adamik Tamás [szerk]: Apokrif levelek, Telosz Kiadó, Budapest, 1999 Adamik Tamás [szerk]: Csodás evangéliumok, Telosz Kiadó, Budapest, 1996 Aebi, Ernst: Rövid bevezetés a Bibliába, Primo Evangéliumi Kiadó, Budapest, é.n. Bauer, Johennes B.: Az újszövetségi apokrifek, Márton Áron Kiadó, Budapest, 1994 Benyik György: Az újszövetségi Szentírás keletkezés és kutatástörténete, II. kötet, JatePress, Szeged, 1996 Elliott, J. K.: The Apocryphal New Testament, Oxford University Press, Oxford, 2006 Gergely Jenő: A pápaság története, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1982 Jézus rejtett szavai, Holnap Kiadó, Budapest, 1990 Lane, Tony: A keresztyén gondolkodás rövid története, Harmat – Kálvin, Budapest, 2001 Mennydörgés. A Nag Hammadi könyvtár gnosztikus kódexei, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, h.n, 2002 Metzger, Bruce: The Canon of the New Testament, Oxford University Press, Oxford, 1997 Porter, J. R.: Az elveszett Biblia, Magyar Könyvklub, Budapest, 2003 Szalai András: Bibliaiskola, Golgota Keresztény Gyülekezet, Budapest, 2004 Vanyó László [szerk]: Apokrifek, (Ókeresztény írók, 2. kötet), Szent István Társulat, Budapest, 1988 Vanyó László [szerk]: Apostoli atyák (Ókeresztény írók, 3, kötet), Szent István Társulat, Budapest, 1988 Vankó Zsuzsa – Reisinger János: Bevezetés a Biblia tanulmányozásához, Bibliaiskolák Közössége, Budapest, é.n. (1993) Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, Református Zsinati Iroda, Budapest, 2000

  A felhasznált kép a XII. századi Bury-kódexből származik (forrás:  Web Gallery of Arts – www.wga.hu)

Apológia Kutatóközpont
Valláskutatás, hitvédelem
www.apologia.hu; info@apologia.hu

Készítette: Brátán János Brátánné Mikics Vera (Apológia Kutatóközpont, Budapest, 2008)

(Nevezd meg! Ne add el! Készíthetsz belőle származtatott munkát.)