P. 1
Μελετη Περιβαλλοντος

Μελετη Περιβαλλοντος

|Views: 2|Likes:
Published by sloridas
Μελετη Περιβαλλοντος
Μελετη Περιβαλλοντος

More info:

Published by: sloridas on Apr 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2013

pdf

text

original

113

ENOTHTA
6
ENOTHTA 6
ME§ETAME TO ºY™IKO KO™MO
(º˘ÛÈΤ˜ EÈÛً̘)
ME§ETAME TO ºY™IKO KO™MO
KAI EPEYNOYME:
Ò˜ Ù· ÛÙÂÚ¿, Ù·
˘ÁÚ¿ Î·È Ù· ·¤ÚÈ·
·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ
fiÙ·Ó ÙÔ Êˆ˜
Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÛÒÌ·Ù·
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
Ô ·¤Ú·˜
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
Ò˜ ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘ÌÂ
Ì›ÁÌ·Ù·
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
Ò˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ
Ì›ÁÌ·Ù·
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
ŒÓ·˜ «¯¿ÚÙ˘» ·fi ϤÍÂȘ
™ÙÂÚ¿ ÀÁÚ¿
§·¯·ÓÔηÚÔÙÔÛ·Ï¿Ù·! ™ÙËÓ
ÎÔ˘˙›Ó· Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ
‰È¿ÊÔÚ· Ì›ÁÌ·Ù·.
ªÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙËÓ Ù¿ÍË;
114
KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1. AÓ·ÌÂÈÁÓ‡Ô˘Ì ˘ÏÈο
I 16 ‰È·Ê·Ó‹ ÔÙ‹ÚÈ· Ï·ÛÙÈο I 5 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ ˙¿¯·ÚË
I 5 Ï·ÛÙÈο ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ· Î·È 1 ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ I 5 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ ·Ï¿ÙÈ
I 12 Ï¢Τ˜ ÂÙÈΤÙ˜ I 5 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ ·Ï‡ÚÈ
I 7 Ï¢Τ˜ ÎfiÏϘ ¯·ÚÙ› ‹ ¯·ÚÙfiÓÈ I ÚÈÓ›ÛÌ·Ù· Ûȉ‹ÚÔ˘
I 1 ÌÔ˘Î¿ÏÈ ÓÂÚfi I 1 ÔÙ‹ÚÈ ÛÈÌÈÁ‰¿ÏÈ
I 1 ÔÙ‹ÚÈ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· ÌÏ I 1 ÔÙ‹ÚÈ Ú‡˙È
I 5 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ Ï¿‰È I 1 ÔÙ‹ÚÈ ÛÈÙ¿ÚÈ
I 5 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ Í›‰È I 1 ÔÙ‹ÚÈ Ê·Î¤˜
I 5 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ Ì·ÁÂÈÚÈ΋ Ûfi‰· I 1 ÔÙ‹ÚÈ ¿ÌÌÔ
YÏÈο Ù˘ ÔÌ¿‰·˜
K
·
Ù
·
Á
Ú
¿ÊÔ˘
Ì
Â
™˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ì ٷ ˘ÏÈο Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜. ∫¿ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›
Ó· Ù· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì Û Ï·ÛÙÈο ÔÙ‹ÚÈ·.
°Ú¿ÊÔ˘Ì ÛÙȘ ÂÙÈΤÙ˜ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÙȘ ÎÔÏÏ¿Ì ÛÙ· ‰Ô¯Â›· ÙÔ˘˜.
G ∆·ÍÈÓÔÌԇ̠ٷ ˘ÏÈο Û ÛÙÂÚ¿ Î·È ˘ÁÚ¿.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
MÂÙÚ¿ÌÂ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ٷ ˘ÏÈο
1
115
∞. ∂ÈϤÁÔ˘Ì ÙÚ›· ·fi Ù· ÛÙÂÚ¿ ˘ÏÈο Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ù· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ:
............................................, ............................................, ........................................
µ. ¶fiÛ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ì›ÁÌ·Ù· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ οı ÊÔÚ¿ ‰‡Ô ·fi
Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ÂÈϤͷÌÂ;
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
°. °Ú¿ÊÔ˘Ì ÛÙ· ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ· Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ·Ó·Ì›ÍÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ
οı Ì›ÁÌ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ÛÙ· ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ, ÛÈÙ¿ÚÈ-Ú‡˙È Î·È ÛÙËÓ ÎÂÓ‹
ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi οو ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ: «Ì›ÁÌ·: 3 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ ÛÈÙ¿ÚÈ Î·È 4 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ Ú‡˙È».
E
Ú
Â
˘ Ó Ô‡ Ì
Â

Â
È
Ú
·
Ì
· Ù È ˙ fi
Ì·Û Ù Â
¢ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̛̠ÁÌ·Ù· (ÛÙÂÚÂfi Ì ÛÙÂÚÂfi)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
E
Î
Ê
Ú
¿
˙
Ô
˘
Ì
Â
Ù È ˜
·Â
È
˜
Ì
·
˜
A. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì Ì›ÁÌ·Ù· Ì ÛÙÂÚ¿ ˘ÏÈο. ªÔÚԇ̠¿Ú·Á ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì Ì›ÁÌ·Ù· ηÈ
Ì ٷ ¿ÏÏ· ˘ÏÈο Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜; ∞ӷʤÚÔ˘Ì ÌÂÚÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.
B. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì Ì›ÁÌ·Ù· Ì ‰‡Ô ˘ÏÈο. ª‹ˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì Ì›ÁÌ·Ù· ÌÂ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˘ÏÈο; ∞ӷʤÚÔ˘Ì ÌÂÚÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.
¢. ™ÙÔ ¯·ÚÙ› ‹ ÛÙÔ ¯·ÚÙfiÓÈ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ, ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡Ô˘Ì ٷ ˘ÏÈο Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ٷ Ì›ÁÌ·Ù· Ô˘
ηٷÁÚ¿„·ÌÂ.
2
3
116
P›¯ÓÔ˘Ì Û ‰‡Ô Ï·ÛÙÈο ‰È·Ê·Ó‹ ÔÙ‹ÚÈ· Ì ÓÂÚfi ÂÚ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙË Ì¤ÛË.
™ÙÔ ÚÒÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Ú›¯ÓÔ˘Ì 1 ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ Ì·ÁÂÈÚÈ΋ Ûfi‰· Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ 1 ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ ·Ï‡ÚÈ.
°Ú¿ÊÔ˘Ì Û ÂÙÈΤÙ˜ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·ÌÂ Î·È ÙȘ ÎÔÏÏ¿Ì ÛÙ· ÔÙ‹ÚÈ·.
∞ӷηÙ‡ԢÌ Ì Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù¿ÏÈ Ù· Ì›ÁÌ·Ù· ÛÙ· ‰˘Ô ÔÙ‹ÚÈ·.
G ™Ù·Ì·Ù¿Ì ӷ ·Ó·Î·Ù‡ԢÌÂ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÁÈ· Ï›ÁÔ. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠ٷ Ì›ÁÌ·Ù· ÛÙ· ‰‡Ô ÔÙ‹ÚÈ·
Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ì·˜.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
1 » » » »
E
Ú
Â
˘ Ó Ô‡ Ì
Â
¢ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̛̠ÁÌ·Ù· (˘ÁÚfi Ì ÛÙÂÚÂfi)
P›¯ÓÔ˘Ì Û ‰‡Ô Ï·ÛÙÈο ‰È·Ê·Ó‹ ÔÙ‹ÚÈ· ÓÂÚfi ÂÚ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙË Ì¤ÛË.
™ÙÔ ÚÒÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Ú›¯ÓÔ˘Ì 2 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ Ï¿‰È Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÔÙ‹ÚÈ 2 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·.
°Ú¿ÊÔ˘Ì Û ÂÙÈΤÙ˜ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·ÌÂ Î·È ÙȘ ÎÔÏÏ¿Ì ÛÙ· ÔÙ‹ÚÈ·.
∞ӷηÙ‡ԢÌ Ì Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù¿ÏÈ Ù· Ì›ÁÌ·Ù· ÛÙ· ‰˘Ô ÔÙ‹ÚÈ·.
G ™Ù·Ì·Ù¿Ì ӷ ·Ó·Î·Ù‡ԢÌÂ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÁÈ· Ï›ÁÔ. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠ٷ Ì›ÁÌ·Ù· ÛÙ· ‰‡Ô ÔÙ‹ÚÈ·
Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ì·˜.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
E
Ú
Â
˘ Ó Ô‡ Ì
Â
¢ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̛̠ÁÌ·Ù· (˘ÁÚfi Ì ˘ÁÚfi)
∞Í›˙ÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘ÌÂ
°È· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì Ì›ÁÌ·Ù·, ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡Ô˘Ì ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˘ÏÈο. ∆· ˘ÏÈο ·˘Ù¿ ÌÔÚ›
Ó· Â›Ó·È ˘ÁÚ¿ ‹ ÛÙÂÚ¿. À¿Ú¯Ô˘Ó Ì›ÁÌ·Ù· ÛÙÂÚÂÒÓ Ì ÛÙÂÚ¿, fiˆ˜ ………………………………..,
˘ÁÚÒÓ Ì ÛÙÂÚ¿, fiˆ˜ ………….........................................................................................
Î·È ˘ÁÚÒÓ Ì ˘ÁÚ¿, fiˆ˜ ……….…......................................................................................
ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, fiÙ·Ó ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡Ô˘Ì οÔÈ· ˘ÏÈο Ì ÓÂÚfi, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì›ÁÌ·Ù· Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È
Û·Ó ¤Ó· ˘ÏÈÎfi (‰ËÏ·‰‹ Û·Ó Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÓÂÚfi). ∆Ô ›‰ÈÔ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› Î·È fiÙ·Ó ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡Ô˘ÌÂ
˘ÏÈο Î·È Ì ¿ÏÏ· ˘ÁÚ¿, fiˆ˜ Ì ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· ‹ Ì ‚ÂÓ˙›ÓË. ∆· Ì›ÁÌ·Ù· ·˘Ù¿ Ù· ϤÌ ‰È·Ï‡Ì·Ù·.
∞Ó Ú›ÍÔ˘Ì Û ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚfi ÌÈ· ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ ˙¿¯·ÚË Î·È ·Ó·Î·Ù¤„Ô˘Ì ηϿ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ï›Á·
ÏÂÙ¿ Ê·›ÓÂÙ·È Û·Ó Ó· Â›Ó·È «Î·ı·Úfi» ÓÂÚfi Î·È fi¯È ‰È¿Ï˘Ì· ˙¿¯·Ú˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi. ∞Ó fï˜ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘ÌÂ
·˘Ùfi ÙÔ «ÓÂÚfi», ¤¯ÂÈ ÁÏ˘ÎÈ¿ Á‡ÛË. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ›ÓÔ˘Ì ÔÙ¤ ·fi ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ‹ ÔÙ‹ÚÈ·,
fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÈ ÂÚȤ¯Ô˘Ó. ¢È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Î·ı·Úfi ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜
‰ÂÓ Â›Ó·È, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤۷ Û’ ·˘Ùfi ‰È·Ï˘Ì¤Ó· ˘ÏÈο Ô˘ ‰Â Ê·›ÓÔÓÙ·È.

Â
È
Ú
·
Ì
· Ù È ˙ fi
Ì·Û Ù Â

Â
È
Ú
·
Ì
· Ù È ˙ fi
Ì·Û Ù Â
4
5
∆Ô ÎÔÌÔÏfiÈ ÙÔ˘ ·Ô‡ ¤Û·Û ÎÈ ÔÈ ¯¿ÓÙÚ˜ ÙÔ˘ ÛÎÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ¯ÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ.
¶Ò˜ ı· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÙȘ ‚ÚÂÈ;
117
KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2. ¶Ò˜ ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ì Ì›ÁÌ·Ù·;
ªÔÚÔ‡ÌÂ, ¿Ú·ÁÂ, Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ì ٷ ˘ÏÈο ÙˆÓ ÌÂÈÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì¿ıËÌ·; ªÂ ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜; ™˘˙ËÙÔ‡ÌÂ
ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ì ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
Œ¯Ô˘Ì ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ì›ÁÌ·Ù·
(Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì¿ıËÌ·):
Ì›ÁÌ· ∞: 5 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ ÛÈÙ¿ÚÈ + 5 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ ʷΤ˜
Ì›ÁÌ· µ: 4 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ ¿ÌÌÔ + 2 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ ÚÈÓ›ÛÌ·Ù· Ûȉ‹ÚÔ˘
Ì›ÁÌ· °: 6 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ Ú‡˙È + 5 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ ˙¿¯·ÚË
Ì›ÁÌ· ¢: 1 ÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚfi + 2 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ ÛÈÌÈÁ‰¿ÏÈ
∂›Û˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜:
I Ì·ÁÓ‹ÙË I ¯·ÚÙ› ÎÔ˘˙›Ó·˜ ‹ ¯¿ÚÙÈÓ· Ê›ÏÙÚ· ηÊÂÙȤڷ˜
I ÎfiÛÎÈÓÔ ‹ ÛÔ˘ÚˆÙ‹ÚÈ I Ï·ÛÙÈÎfi ¯ˆÓ›
I Ï·ÛÙÈο ÔÙ‹ÚÈ·
G ªÔÚԇ̠ӷ ‰È·¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ Ì›ÁÌ·Ù· ÛÙ· ˘ÏÈο ÙÔ˘˜; ªÂ ÔÈÔÓ ‹ ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜
ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ Î¿ı Ì›ÁÌ·;
G ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰È·¯ˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ, ¤Ó· ¤Ó·, Ù· Ì›ÁÌ·Ù·.
G ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ٷ ‚‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·ÌÂ:
Ì›ÁÌ· ∞: ......................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ì›ÁÌ· µ: ......................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ì›ÁÌ· °: .......................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ì›ÁÌ· ¢: ......................................................................................................................
.....................................................................................................................................
G ¢›ÓÔ˘Ì ¤Ó· ‰ÈÎfi Ì·˜ fiÓÔÌ· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰È·¯ˆÚ›Û·Ì ÙÔ Î¿ı Ì›ÁÌ· Î·È ÙÔ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ·Ú·Î¿Ùˆ:
E
Ú
Â
˘ Ó Ô‡ Ì
Â
¢È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ì Ì›ÁÌ·Ù·
E
Î
Ê
Ú
¿
˙
Ô
˘
Ì
Â
Ù È ˜
·Â
È
˜
Ì
·
˜
∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ì ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
A. ÛÈÙ¿ÚÈ + ʷΤ˜
...........................
B. ¿ÌÌÔ˜ + Û›‰ËÚÔ˜
...........................
°. Ú‡˙È + ˙¿¯·ÚË
...........................
¢. ÓÂÚfi + ÛÈÌÈÁ‰¿ÏÈ
...........................

Â
È
Ú
·
Ì
· Ù È ˙ fi
Ì·Û Ù Â
1
2
∞Í›˙ÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘ÌÂ
Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒÛ·ÌÂ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ì Ì›ÁÌ·Ù·. ∞Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,
̤۷ Û ¤Ó· ηϿıÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·Î·ÙÂ̤ӷ Ì‹Ï· Î·È ·¯Ï¿‰È·, ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ì ˆ˜
ÂÍ‹˜: Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ‰È·Ï¤ÁÔ˘ÌÂ Î·È ‚¿˙Ô˘Ì ے ¤Ó· ‰Ô¯Â›Ô Ù· Ì‹Ï· Î·È ¤ÙÛÈ Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ù·
·¯Ï¿‰È· ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ.
ŸÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰È·¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ì›ÁÌ· ÛÙÂÚÂÒÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ¤Ó· ˘ÏÈÎfi Â›Ó·È ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ (.¯.
ηÚÊ›ÙÛ˜, ÚfiΘ) ÂÓÒ ÙÔ ¿ÏÏÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠¤Ó· Ì·ÁÓ‹ÙË. ∆· ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ˘ÏÈο ÙÔ‡
Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ¤ÏÎÔÓÙ·È Î·È Ì·˙‡ÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ Ì·ÁÓ‹ÙË Î·È ¤ÙÛÈ Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘
Ì›ÁÌ·ÙÔ˜.
°È· Ó· ‰È·¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ì›ÁÌ· ÛÙÂÚÂÒÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ¤Ó· ˘ÏÈÎfi Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfi Ô˘ ‰Â Á›ÓÂÙ·È
Ó· ÙÔ Í¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Ì·˜, ÙÔ ÎÔÛÎÈÓ›˙Ô˘ÌÂ, ÒÛÙ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÈÔ ÌÈÎÚfi ˘ÏÈÎfi Î·È Ó·
Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ÎfiÛÎÈÓÔ ‹ ÛÙÔ ÛÔ˘ÚˆÙ‹ÚÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ¿ÏÏÔ, ÂΛÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,
fiÙ·Ó ÎÔÛÎÈÓ›˙Ô˘Ì Ì›ÁÌ· Ú˘˙ÈÔ‡ Ì ·Ï¿ÙÈ, ÛÙÔ ÛÔ˘ÚˆÙ‹ÚÈ ı· Ì›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ Ú‡˙È.
∆¤ÏÔ˜, ÁÈ· Ó· ‰È·¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ì›ÁÌ· ˘ÁÚÔ‡ Ì ÛÙÂÚÂfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠‰ÈËıËÙÈÎfi ¯·ÚÙ› (.¯.
¯¿ÚÙÈÓÔ Ê›ÏÙÚÔ Î·ÊÂÙȤڷ˜). °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó Ú›ÍÔ˘Ì ‰‡Ô ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ ¿ÌÌÔ Û ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚfi
Î·È ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì›ÁÌ· ̤۷ ·fi ‰ÈËıËÙÈÎfi ¯·ÚÙ›, ÙfiÙ ı· Ì›ÓÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ¯·ÚÙ› ÌfiÓÔ Ë ¿ÌÌÔ˜
Î·È ¤ÙÛÈ ı· ͯˆÚ›ÛÂÈ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜.
118
√È ·Ú·¿Óˆ ÂÈÎfiÓ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi
ÌÂÈÁÌ¿ÙˆÓ. G™˘˙ËÙԇ̠ÔÈ· Â›Ó·È ‹ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ù·
˘ÏÈο ÙˆÓ ÌÂÈÁÌ¿ÙˆÓ Î·È Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È
ÛÙËÓ Î¿ı ÂÚ›ÙˆÛË.
G ™˘˙ËÙÔ‡ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜
˙ˆ‹ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰È·¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì Ì›ÁÌ·Ù·. ¶ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡ÌÂ;
2 » » » »

˘
˙
ËÙ Ô‡ Ì
Â
TÚfiÔÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÌÂÈÁÌ¿ÙˆÓ
3
∏ ∞ÚÈ¿‰ÓË ÌÈ· ̤ڷ ›ÛÙ¢ Ò˜ ¤¯ÂÈ ˘ÚÂÙfi Î·È Ô Ì·Ì¿˜ Ù˘, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘
ÛÙÔ Ì¤Ùˆfi Ù˘, ‰È·ÊÒÓËÛÂ. ªÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ, ÒÛÙ ӷ ‰È·-
ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ·Ó ÙÂÏÈο Ë AÚÈ¿‰ÓË ¤¯ÂÈ ˘ÚÂÙfi ‹ fi¯È;
119
KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3. ¶Ò˜ ÌÂÙÚ¿Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ;
Œ¯Ô˘Ì ÙÚÂȘ Ï·ÛÙÈΤ˜ ÏÂοÓ˜. M ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ Ì·˜, ÛÙË Ì›· Ú›¯ÓÔ˘Ì ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi,
ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¯ÏÈ·Úfi Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi.
°Ú¿ÊÔ˘Ì ÙȘ ÂÙÈΤÙ˜ Î·È ÙȘ ÎÔÏÏ¿Ì ÛÙȘ ÏÂοÓ˜.
µ˘ı›˙Ô˘Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ Ì·˜ ÛÙË ÏÂοÓË Ì ÙÔ ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÙË ÏÂοÓË ÌÂ
ÙÔ ÎÚ‡Ô. ∆· ·Ê‹ÓÔ˘Ì ̤۷ ÛÙÔ ÓÂÚfi ÁÈ· 30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ‚˘ı›˙Ô˘ÌÂ Î·È Ù· ‰‡Ô
¯¤ÚÈ· ÛÙË ÏÂοÓË Ì ÙÔ ¯ÏÈ·Úfi ÓÂÚfi. ŸÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ›ڷ̷.
G ∆È ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ; ™˘˙ËÙԇ̠ÁÈ· ÙÔ ›ڷ̷ Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ ·ÚfiÌÔȘ «ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ» Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ
οÓÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Î·È Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì ·Ó ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÙÚ¿Ì Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ‹ Ì ¿ÏϘ ·ÈÛı‹-
ÛÂȘ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
E
Ú
Â
˘ Ó Ô‡ Ì
Â
ªÔÚԇ̠ӷ ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡;
I 3 Ï·ÛÙÈΤ˜ ÏÂοÓ˜ Î·È 3 Ï¢Τ˜ ÂÙÈΤÙ˜
I È·ÙÚÈÎfi ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ
I ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Ì¤ÙÚËÛ˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‰ˆ-
Ì·Ù›Ô˘
I ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘
I ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ ‹ ÚÔÏfiÈ
I ÓÂÚfi Î·È ‚Ú·ÛÙ‹Ú·˜
I ÔÚıÔÛÙ¿Ù˘
I Ï·ÛÙÈÎfi ηϷ̿ÎÈ
YÏÈο Ù˘ ÔÌ¿‰·˜
1

Â
È
Ú
·
Ì
· Ù È ˙ fi
Ì·Û Ù Â
120
A. ŒÓ·˜ ·fi ÂÌ¿˜ ÙÔÔıÂÙ› Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ È·ÙÚÈÎfi
ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ÛÙË Ì·Û¯¿ÏË ÙÔ˘ ÁÈ· 2 ÏÂÙ¿. ¢È·‚¿˙Ô˘ÌÂ
ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÛÙÔ
ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈÔ. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ·fi
ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜
ÙÔ˘.
G ∆È ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ; ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Ì·˜.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
B. ∫ÚÂÌ¿Ì ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ÔÚıÔ-
ÛÙ¿ÙË Ì ÌÈ· ÎψÛÙ‹ Î·È ‚˘ı›˙Ô˘Ì ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜
ÙÔ˘ ÛÙË ÏÂοÓË Ì ÙÔ ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi, fiˆ˜ Ê·›-
ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
G ¶·Ú·ÙËÚԇ̠ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı›
Ë ¤Ó‰ÂÈÍË Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÛÙÔÓ ›Ó·Î·. ∞fi ·˘-
Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·Ú¯›˙Ô˘Ì ӷ ÌÂÙÚ¿Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔ ¯ÚÔ-
ÓfiÌÂÙÚÔ: Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ 0 (Ìˉ¤Ó).
G ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, οı 3 ÏÂÙ¿ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÛÙÔÓ ›Ó·Î·
ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ˘. ∫¿ı ÊÔÚ¿, ÚÈÓ ÌÂÙÚ‹-
ÛÔ˘Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ·Ó·‰Â‡Ô˘Ì ÙÔ ÓÂÚfi Ì Ï·-
ÛÙÈÎfi ηϷ̿ÎÈ.
¯ÚfiÓÔ˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
0 …. ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘
3 ÏÂÙ¿ …. ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘
6 ÏÂÙ¿ …. ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘
9 ÏÂÙ¿ …. ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘
12 ÏÂÙ¿ …. ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘
E
Ú
Â
˘ Ó Ô‡ Ì
Â
MÂÙÚ¿Ì Ì ıÂÚÌfiÌÂÙÚ·
È·ÙÚÈÎfi
ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ
ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Ì¤ÙÚËÛ˘
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ
ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘
TÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ
‰Â›¯ÓÂÈ
..........................................
‚·ıÌÔ› KÂÏÛ›Ô˘
∆Ô ıÂÚ
ÌfiÌÂÙÚ
Ô ‰ÂÓ 
Ú
¤-

ÂÈ Ó· ·ÎÔ˘Ì
¿ÂÈ
Û
ÙÔÓ 
˘ı̤ӷ ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›Ô˘.
2

Â
È
Ú
·
Ì
· Ù È ˙ fi
Ì·Û Ù Â
121
G ªÂÏÂÙ¿Ì ÙÔÓ ›Ó·Î· Î·È ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡
ηıÒ˜ ÂÚÓÔ‡ÛÂ Ë ÒÚ·.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
°. ™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ¤Ó·Ó ·ÚfiÌÔÈÔ ›Ó·Î· ÛÙÔ ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈfi Ì·˜. ∫¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ›ڷ̷, ·ÓÙÈηıÈ-
ÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi ÌÂ ÎÚ‡Ô.
G ™˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ›Ó·Î˜ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÛ·ÌÂ. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ٷ
Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Ì·˜ Î·È Ù· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘ÌÂ.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
¢. ª›· ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔÔıÂÙ› ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, Û ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ Ô˘ ÙË ‚ϤÂÈ
Ô ‹ÏÈÔ˜. ª›· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ÙÔÔıÂÙ› ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, Û ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ Ô˘
Â›Ó·È ÛÙË ÛÎÈ¿. ∆¤ÏÔ˜, ÌÈ· ÙÚ›ÙË ÔÌ¿‰· ÙÔÔıÂÙ› ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Ù¿ÍË.
G ªÂÙ¿ ·fi 2 ÏÂÙ¿ ÔÈ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ÙˆÓ ıÂÚÌÔ̤ÙÚˆÓ ÛÙÔ ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈÔ.
G ™˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ô˘ ηٷÁÚ¿„·ÌÂ. ¢È·Ù˘ÒÓÔ˘Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Ì·˜ Î·È Ù·
·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘ÌÂ.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3
» » » »
∞Í›˙ÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘ÌÂ
√È ¿ÓıÚˆÔÈ Î·Ù·Û΢¿Û·Ì ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÙÚ¿Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. ªÂ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ
ÌÂÙÚ¿Ì fiÛÔ ıÂÚÌfi ‹ fiÛÔ „˘¯Úfi Â›Ó·È ¤Ó· ÛÒÌ·. ŸÛÔ ÈÔ ıÂÚÌfi Â›Ó·È ¤Ó· ÛÒÌ· ÙfiÛÔ ˘„ËÏfiÙÂÚË
Â›Ó·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘, ÂÓÒ fiÛÔ ÈÔ „˘¯Úfi Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘.
√ ∫¤ÏÛÈÔ˜ (Celcius), ¤Ó·˜ ÛԢˉfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜, ‹Ù·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ ηٷÛ··ÛÂ,
ÙÔ 1742, ¤Ó· ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ·ÚfiÌÔÈÔ Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ™˘ÓËı›˙ÂÙ·È, fiÙ·Ó
οÔÈÔ˜ οÓÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ‹ ÂʇÚÂÛË, Ó· Ù˘ ‰›ÓÔ˘Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, ·fi ÙfiÙÂ
̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÌÂÙÚ¿Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ‰›Ï· ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘
ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ˘
Ô
C.
∆Ô ÛÎÔ˘ÏËοÎÈ· Ûο‚Ô˘Ó ¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙÔ ¯ÒÌ·. ¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·¤Ú· Î·È ·Ó·Ó¤Ô˘Ó;
122
KÂÊ¿Ï·ÈÔ 4. ¶Ô‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ·¤Ú·˜;
¶·Ú·ÙËÚԇ̠ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. ™˘˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì () fiÔ˘ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·¤Ú·˜, ÛÙ· ÛËÌ›·
Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÈıÌË̤ӷ ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ Ì·˜.
1. ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ·È‰› ❏
2. ¯ÒÌ· ÁÏ¿ÛÙÚ·˜ ❏
3. ÓÂÚfi Á˘¿Ï·˜ Ì „·Ú¿ÎÈ ❏
4. ‚¿˙Ô ·ÓÔȯÙfi ❏
5. ‚¿˙Ô ÎÏÂÈÛÙfi ❏
6. ÓÙÔ˘Ï¿È ·ÓÔȯÙfi ❏
7. ÓÙÔ˘Ï¿È ÎÏÂÈÛÙfi ❏
8. ̤۷ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ❏
9. ¤Íˆ ·fi ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ❏
E
Î
Ê
Ú
¿
˙
Ô
˘
Ì
Â
Ù È ˜
·Â
È
˜
Ì
·
˜
E
Ú
Â
˘ Ó Ô‡ Ì
Â
Y¿Ú¯ÂÈ ·¤Ú·˜ Á‡Úˆ Ì·˜;
ªÂ ‚¿ÛË Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜,
ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ·Ó
˘¿Ú¯ÂÈ ·¤Ú·˜ Á‡Úˆ Ì·˜.
I ÏÂοÓË Ì ÓÂÚfi
I ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÙÈÏÔ
I 3 ‰È·Ê·Ó‹ Ï·ÛÙÈο ÔÙ‹ÚÈ·
I ÎÔÏÏËÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· (ÛÂÏÔÙ¤È)
I ηÚÊ›
I 2 ÌÈÎÚ¿ Ï·ÛÙÈο ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÓÂÚÔ‡
I ¯ÒÌ·
I Û‡ÚÈÁÁ· ¯ˆÚ›˜ ÙË ‚ÂÏfiÓ·
I ¯·ÚÙfiÓÈ
I ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎfi˜ Ê·Îfi˜
YÏÈο Ù˘ ÔÌ¿‰·˜
1
2

Â
È
Ú
·
Ì
· Ù È ˙ fi
Ì·Û Ù Â
A. ∆ÔÔıÂÙԇ̠¤Ó· ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÙÈÏÔ ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ ÂÓfi˜ ÔÙËÚÈÔ‡. ∆Ô
ÛÙÂÚÂÒÓÔ˘Ì ηϿ Ì ÎÔÏÏËÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·.
G ∆È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÙÈÏÔ Â¿Ó ‚˘ı›ÛÔ˘Ì ÙÔ
ÔÙ‹ÚÈ (Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÚÔ˜ Ù· οو) ÛÙË ÏÂοÓË Ì ÙÔ ÓÂÚfi, fiˆ˜
οÓÂÈ ÙÔ ·È‰› ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·;
G ∫¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ›ڷ̷. µÁ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ·fi ÙË ÏÂοÓË Î·È
·ÁÁ›˙Ô˘Ì ÙÔ ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÙÈÏÔ.
G ¶Ò˜ Â›Ó·È ÙÔ ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÙÈÏÔ; ™˘˙ËÙÔ‡ÌÂ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ì ٷ
Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Ì·˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
B. ∞ÓÔ›ÁÔ˘Ì ÚÔÛÂÎÙÈο Ì ÙÔ Î·ÚÊ› ÌÈ· ÙÚ‡· ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ‡
ÔÙËÚÈÔ‡. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ‰¿¯Ù˘Ïfi Ì·˜ ÙËÓ ÙÚ‡·, ‚˘ı›˙Ô˘Ì ηÈ
¿ÏÈ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ (Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÚÔ˜ Ù· οو) ÛÙË ÏÂοÓË Ì ÙÔ ÓÂÚfi.
ŸÙ·Ó fiÏÔ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi, ÌÂÙ·ÎÈÓԇ̠ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ
Ì·˜ ·fi ÙËÓ ÙÚ‡·.
G ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Ì·˜.
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
E
Ú
Â
˘ Ó Ô‡ Ì
Â
Y¿Ú¯ÂÈ ·¤Ú·˜ Û’ ¤Ó· «¿‰ÂÈÔ» ÔÙ‹ÚÈ ‹ Û’ ¤Ó· «¿‰ÂÈÔ» ÌÔ˘Î¿ÏÈ;
E
Ú
Â
˘ Ó Ô‡ Ì
Â
∞ÓÔ›ÁÔ˘Ì ÚÔÛÂÎÙÈο ÌÂÚÈΤ˜ ÙÚ‡˜ ÛÙÔÓ ¿ÙÔ ÂÓfi˜ Ï·ÛÙÈÎÔ‡ ÔÙËÚÈÔ‡. °ÂÌ›˙Ô˘Ì ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÌÂ
¯ÒÌ·. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠̠ÙÔ ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎfi Ê·Îfi ÙÔ ¯ÒÌ· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ.
∆ÔÔıÂÙԇ̠¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¯·ÚÙfiÓÈ ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ÙÔ˘ ÔÙËÚÈÔ‡.
B˘ı›˙Ô˘Ì ·Ó¿Ô‰· ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Ì ÙÔ ¯ÒÌ· ÛÙË ÏÂοÓË Ì ÙÔ ÓÂÚfi, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
ŸÙ·Ó ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ Ù˘ ÏÂοÓ˘, ÙÚ·‚¿ÌÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ¯·ÚÙfiÓÈ, ÁÈ· Ó· ÌË ¯˘ı› ÙÔ ¯ÒÌ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ
ÔÙ‹ÚÈ.
G ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Ì·˜.
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
G ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÛÙÔ ›ڷ̷ Ì ÙÔ ¯·ÚÙÔÌ¿ÓÙÈÏÔ Î·È Û˘˙ËÙԇ̠ÙȘ ·fi„ÂȘ Ì·˜.
°. ™˘˙ËÙÔ‡ÌÂ Î·È ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È Û ¤Ó· ¿‰ÂÈÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ ‹ Û ÌÈ·
Û‡ÚÈÁÁ· ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·¤Ú·˜.
123
3
4

Â
È
Ú
·
Ì
· Ù È ˙ fi
Ì·Û Ù Â

Â
È
Ú
·
Ì
· Ù È ˙ fi
Ì·Û Ù Â
Y¿Ú¯ÂÈ ·¤Ú·˜ ÛÙÔ ¯ÒÌ·;
124
EÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÛÙËÓ 1
Ë
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ™˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÛ·Ì ÛÂ
·˘Ù‹Ó Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÛÙ· ÔÔ›· ηٷϋͷÌ fiÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì fiϘ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜
ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.
4 » » » »
E
Ú
Â
˘ Ó Ô‡ Ì
Â
Y¿Ú¯ÂÈ ·¤Ú·˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi;
°ÂÌ›˙Ô˘Ì ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ Ì ÓÂÚfi. ∆Ô ·Ê‹ÓÔ˘Ì ·Î›ÓËÙÔ ÁÈ· ÌÈÛ‹ ÂÚ›Ô˘ ÒÚ· Û ÌÈ· ˙ÂÛÙ‹ ÁˆÓÈ¿ Ù˘
Ù¿Í˘ Ì·˜.
G ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Ì·˜.

˘
Á
Î
Ú › Ó Ô˘
Ì
 ¶Ô‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ·¤Ú·˜;
∞Í›˙ÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘ÌÂ
¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì ÙÔÓ ·¤Ú·, ·ÏÏ¿ ηӤӷ ˙ÒÔ ‹ Ê˘Ùfi ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˙‹ÛÂÈ Î·È Ó·
·Ó·Ù˘¯ı› ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙfiÓ.
°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Â›Ó·È ¿‰ÂÈÔ, ÂÓÒ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
ÂÚȤ¯ÂÈ ·¤Ú· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔÓ ‰Ô‡ÌÂ. ∂Âȉ‹ fï˜ Ô ·¤Ú·˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ¯ÒÚÔ, ÌÔÚÔ‡ÌÂ,
οÓÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÂÈÚ¿Ì·Ù·, Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, fiÙ·Ó ‚˘ı›˙Ô˘ÌÂ
¤Ó· ¿‰ÂÈÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ ‹ ¤Ó· ¿‰ÂÈÔ ÔÙ‹ÚÈ Ì ÙÔ ÛÙfiÌÈfi ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· οو ̤۷ Û ÌÈ· ÏÂοÓË Ì ÓÂÚfi,
‚ϤÔ˘Ì ӷ ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ê˘Û·Ï›‰Â˜ ·¤Ú·.
¢È·ÈÛÙÒÛ·Ì Â›Û˘ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ·¤Ú·˜! ¶Ò˜, ¿ÏψÛÙÂ, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó
ÙfiÛÔÈ ÌÈÎÚÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, fiˆ˜ Ù· ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ· Î·È Ù· Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ·, ̤۷ Û’ ·˘Ùfi;
∞ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi ˘¿Ú¯ÂÈ ·¤Ú·˜. ∆· „¿ÚÈ· ·Ó·Ó¤Ô˘Ó Ì ٷ ‚Ú¿Á¯È¿ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ·¤Ú· Ô˘
˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi, fiˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ó·Ó¤Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ Ó‡ÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ·¤Ú· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ
ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.
√ ·¤Ú·˜ ¿Óˆ ÛÙË ÁË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·ÓÙÔ‡, ÛÙÔ ¯ÒÌ·, ÛÙÔ ÓÂÚfi, ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Á‡Úˆ
Ì·˜.

Â
È
Ú
·
Ì
· Ù È ˙ fi
Ì·Û Ù Â
5
6
√ ·ÚÈÔ˜ ¡›ÎÔ˜, Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Û’ ¤Ó· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÔÎÔÏ·ÙÔÔÈ˝·˜, ‰ÈËÁ‹ıËΠÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘ Îfi-
ÚË Ò˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÛÔÎÔÏ¿Ù· Ù· ‰È¿ÊÔÚ· Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ͤÚÔ˘ÌÂ. ∆È ÌÔÚ› Ó· Ù˘ ›Â;
125
KÂÊ¿Ï·ÈÔ 5. ¶¿ÁÔ˜, ÓÂÚfi, ˘‰Ú·ÙÌÔ›: TÈ Ì¤ÓÂÈ ›‰ÈÔ, ÙÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ;
A. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. ™˘˙ËÙÔ‡-
ÌÂ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·
ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· Û ÔÈ· ÌÔÚÊ‹ (ηٿÛÙ·-
ÛË) ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÓÂÚfi Û ηıÂ-
Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË.
B. ™˘˙ËÙÔ‡ÌÂ:
➥∆È ı· Û˘Ì‚Â› ·Ó ·Ê‹ÛÔ˘Ì ٷ ·Á¿ÎÈ· ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿„˘ÍË; ¶Ò˜ ÙÔ ÂÚÌË-
Ó‡ԢÌ ·˘Ùfi;
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
➥∆È ı· Û˘Ì‚Â› ·Ó ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ ¿Óˆ ÛÙÔ
Ì¿ÙÈ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ÂÓÒ Â›Ó·È ·Ó·Ì̤ÓÔ; ¶Ò˜ ÙÔ ÂÚÌËÓ‡ԢÌ ·˘Ùfi;
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
E
Î
Ê
Ú
¿
˙
Ô
˘
Ì
Â
Ù È ˜
·Â
È
˜
Ì
·
˜
1
................
................
................
................
................
................
126
A. Œ¯Ô˘Ì ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ Ì ÙÚÈÌ̤ÓÔ ¿ÁÔ, ¤Ó· ÚÔÏfiÈ ÎÈ ¤Ó· ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ. ∫ÚÂÌ¿ÌÂ
ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ÛÙÔÓ ÔÚıÔÛÙ¿ÙË. ∆ÔÔıÂÙԇ̠ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Ì ÙÔÓ ÙÚÈÌ̤ÓÔ ¿ÁÔ,
fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ·.
G ∫¿ı ›ÎÔÛÈ ÏÂÙ¿ ·Ú·ÙËÚԇ̠ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ
ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ∫¿ı ÊÔÚ¿, ÚÈÓ ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ·Ó·‰Â‡Ô˘Ì ÙÔÓ
ÙÚÈÌ̤ÓÔ ¿ÁÔ.
ª¤ÙÚËÛË ÃÚfiÓÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ¡ÂÚÔ‡ £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ
1
Ë
0 ÏÂÙ¿ ÛÙÂÚ‹ … ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘
2
Ë
20 ÏÂÙ¿ …………………. … ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘
3
Ë
40 ÏÂÙ¿ …………………. … ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘
4
Ë
60 ÏÂÙ¿ …………………. … ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘
5
Ë
80 ÏÂÙ¿ …………………. … ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘
6
Ë
100 ÏÂÙ¿ …………………. … ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘
7
Ë
120 ÏÂÙ¿ …………………. … ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘
…. ………… ………………….. … ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘
G ªÂÏÂÙ¿Ì ÙÔÓ ›Ó·Î·, Û˘˙ËÙÔ‡ÌÂ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ì ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜
Ì·˜.
B. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ: ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘ÌÂ, ‰ËÏ·‰‹,
ÙÔ ÓÂÚfi ·fi ˘ÁÚfi Û ÛÙÂÚÂfi (Û ¿ÁÔ).
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
E
Ú
Â
˘ Ó Ô‡ Ì
Â
I Ï·ÛÙÈÎfi ÔÙ‹ÚÈ
I ÙÚÈÌ̤ÓÔ˜ ¿ÁÔ˜
I ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ
I ÔÚıÔÛÙ¿Ù˘
I ÚÔÏfiÈ
I ·Ó·‰Â˘Ù‹Ú·˜ (Ï·ÛÙÈÎfi ηϷ̿ÎÈ ‹
Á˘¿ÏÈÓË Ú¿‚‰Ô˜)
YÏÈο Ù˘ ÔÌ¿‰·˜
¶¿ÁÔ˜: TÈ Ì¤ÓÂÈ ›‰ÈÔ, ÙÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ;
2
127
A. Œ¯Ô˘Ì ÛÔÎÔÏ¿Ù·, ÎÂÚ› Î·È ‚Ô‡Ù˘ÚÔ Û ÛÙÂÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ™˘˙ËÙԇ̠·Ó Ù· ÛÒÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó
·fi ÛÙÂÚ¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ˘ÁÚ¿. ¶Ò˜;
B. ∆ÔÔıÂÙԇ̠ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·fi Ù· ÛÒÌ·Ù· (ÛÔÎÔÏ¿Ù·, ÎÂÚ›, ‚Ô‡Ù˘ÚÔ) ̤۷ ÛÙ· 3 ÊÔÚÌ¿ÎÈ·
·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘.
√ ‰¿ÛηÏfi˜ Ì·˜ Ú›¯ÓÂÈ ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi (80 ‚·ıÌÒÓ ∫ÂÏÛ›Ô˘ ÂÚ›Ô˘) ÛÙÔ Ù·„› ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘.
∆ÔÔıÂÙԇ̠ÚÔÛ¯ÙÈο ̤۷ ÛÙÔ Ù·„› Ù· 3 ÊÔÚÌ¿ÎÈ· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘.
G ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÛÒÌ·Ù·.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
°. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ٷ ÛÒÌ·Ù· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ˘ÁÚ¿, Í·Ó¿ Û ÛÙÂÚ¿;
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
I 3 ÊÔÚÌ¿ÎÈ· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘
I Ù·„› ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘
I ÛÔÎÔÏ¿Ù·
I ÎÂÚ›
I ‚Ô‡Ù˘ÚÔ
I 1 ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘
I ÓÂÚfi
I ‚Ú·ÛÙ‹Ú·˜
YÏÈο Ù˘ ÔÌ¿‰·˜
E
Ú
Â
˘ Ó Ô‡ Ì
Â
¶Ò˜ ÌÂÚÈο ÛÒÌ·Ù· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ·fi ÛÙÂÚ¿ Û ˘ÁÚ¿;
E
Î
Ê
Ú
¿
˙
Ô
˘
Ì
Â
Ù È ˜
·Â
È
˜
Ì
·
˜
A. ∆È Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó Û‚‹ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ›Ó·Î· Ù˘ Ù¿Í˘ Ì·˜ Ì’ ¤Ó· ‚ÚÂÁ̤ÓÔ ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ; ∆È Á›ÓÂÙ·È ÙÔ
ÓÂÚfi Ô˘ ̤ÓÂÈ ÛÙÔÓ ›Ó·Î·; ¶Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi;
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
B. Œ¯Ô˘Ì ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ ¤Ó· ‰È·Ê·Ó¤˜ ÔÙ‹ÚÈ ÁÂÌ¿ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ·Á¿ÎÈ·. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠ÁÈ· Ï›Á·
ÏÂÙ¿ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÙËÚÈÔ‡. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ;
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3
4

Â
È
Ú
·
Ì
· Ù È ˙ fi
Ì·Û Ù Â
128
5
*
, 6 » » » »
A. Œ¯Ô˘Ì ÓÂÚfi, ¿ÚˆÌ·, Ï¿‰È Î·È ÌÏ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·. ™˘˙ËÙԇ̠·Ó Ù· ÛÒÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó ·fi
˘ÁÚ¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·¤ÚÈ·.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
B. °Ú¿ÊÔ˘Ì ÛÙËÓ ¿ÎÚË Î¿ı ¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù·˜ ÙÔ fiÓÔÌ· ηıÂÓfi˜ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ˘ÁÚ¿. ™ÙÂÚÂÒÓÔ˘ÌÂ
Ì ̷ÓÙ·Ï¿ÎÈ· ÙȘ 4 ¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù˜ ÛÙÔÓ ÔÚıÔÛÙ¿ÙË. BÚ¤¯Ô˘Ì οı ¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù· Ì ÙÔ ˘ÁÚfi
Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÁÚ¿„ÂÈ. °È· Ó· Â›Ó·È «‰›Î·ÈÔ» ÙÔ ›ڷ̷, ÌÂÙÚԇ̠›Û˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ˘ÁÚÔ‡ Ô˘ ı·
Ú›ÍÔ˘Ì Ì ÙÔ ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ.
G ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ˘ÁÚ¿ Ì ٷ ÔÔ›· ‚Ú¤¯Ô˘Ì ÙȘ ¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù˜.
G ™˘˙ËÙÔ‡ÌÂ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Ì·˜.
I ¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù˜
I ÔÚıÔÛÙ¿Ù˘
I 4 Ì·ÓÙ·Ï¿ÎÈ·
I ÓÂÚfi
I ¿ÚˆÌ·
I Ï¿‰È
I ÌÏ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·
I ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ
YÏÈο Ù˘ ÔÌ¿‰·˜
E
Ú
Â
˘ Ó Ô‡ Ì
Â
¶Ò˜ Ù· ÛÒÌ·Ù· ·fi ˘ÁÚ¿ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ·¤ÚÈ·;
A. ªÂ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÛÙ›· ıÂÚÌ·›ÓÔ˘ÌÂ
ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô Ì ÙÔ ÓÂÚfi.
B. ŸÙ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‚Ú¿˙ÂÈ, Ô ‰¿-
ÛηÏfi˜ Ì·˜ ÙÔÔıÂÙ› ¤Ó· η¿ÎÈ ‹ ¤Ó·
Ù·„› ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô,
fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. ∆È ·Ú·ÙË-
ÚÔ‡ÌÂ; ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙȘ ·Ú·ÙË-
Ú‹ÛÂȘ Ì·˜ ÛÙÔ ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈfi Ì·˜.
I ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÓÂÚfi
I ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÛÙ›·
I ÓÂÚfi
I η¿ÎÈ Î·ÙÛ·ÚfiÏ·˜ ‹ Ù·„›
·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘
E
Ú
Â
˘ Ó Ô‡ Ì
Â
¶Ò˜ Ù· ÛÒÌ·Ù· ·fi ˘ÁÚ¿ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ·¤ÚÈ·;
YÏÈο Ù˘ ÔÌ¿‰·˜

Â
È
Ú
·
Ì
· Ù È ˙ fi
Ì·Û Ù Â

Â
È
Ú
·
Ì
· Ù È ˙ fi
Ì·Û Ù Â
5
6
129
∂Ú¢Óԇ̠۠ËÁ¤˜ (ÏÂÍÈο, ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ ‹ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô).
∞Ó·˙ËÙÔ‡ÌÂ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ù‹ÍË, ‹ÍË, ÂÍ¿ÙÌÈÛË, ‚Ú·ÛÌfi˜
Î·È ˘ÁÚÔÔ›ËÛË.
∆Ș ϤÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‚¿˙Ô˘Ì ˆ˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·ÌÂ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi.
E
Ú
Â
˘ Ó Ô‡ Ì
Â
EÙÔÈÌ¿˙Ô˘ÌÂ... ÙÔ ÏÂÍÈÎfi Ì·˜
∞Í›˙ÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘ÌÂ
∆· ÛÒÌ·Ù· Ù· Û˘Ó·ÓÙ¿Ì Û ÙÚÂȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ: ˆ˜ ÛÙÂÚ¿, ˆ˜ ˘ÁÚ¿ Î·È ˆ˜ ·¤ÚÈ·. ŒÓ· ÁÓÒÚÈÌfi
Ì·˜ ÛÒÌ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi.
∏ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·ıÒ˜ ·˘Ù¿ ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È ‹ „‡¯ÔÓÙ·È. ªÈ· ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡
ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ¯ÈÔÓÈÔ‡ (ÛÙÂÚÂfi), Ô˘ ı· ¤ÛÂÈ ÛÙË ÁË. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ
ı· Á›ÓÂÈ ÓÂÚfi (˘ÁÚfi) Î·È ı· Î˘Ï‹ÛÂÈ ›Ûˆ˜ Û ÌÈ· Ï›ÌÓË, fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÙÌÈÛÙ› Î·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·›
Û ˘‰Ú·ÙÌÔ‡˜ (·¤ÚÈÔ). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ˘‰Ú·ÙÌÔ› ı· Í·Ó·Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÂÚÂfi (¯ÈfiÓÈ) ‹ ˘ÁÚfi (‚ÚÔ¯‹) …
‰ËÏ·‰‹, Ô ÁÓˆÛÙfi˜ Ì·˜ «Î‡ÎÏÔ˜» ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡.
√È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ϤÍÂȘ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ù‹˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ
ۈ̿وÓ. ™˘¯Ó¿, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ۯ‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ:
√ ›‰ÈÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÛÒÌ·Ù·. ªÔÚԇ̠ӷ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ·Á¿ÎÈ ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜
(ÛÙÂÚÂfi), ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· Û ˘ÁÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· Û ·¤ÚÈ· ηٿÛÙ·ÛË. ∞ÎfiÌ· Î·È Ù·
̤ٷÏÏ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.
∂ÓÒ fï˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î¿ÔÈˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÙ·Ó Ù· „‡¯Ô˘Ì ‹ Ù· ıÂÚÌ·›ÓÔ˘ÌÂ, ˘¿Ú¯ÂÈ
Î·È Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ˘ÏÈÎfi: ÙÔ ÓÂÚfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÓÂÚfi, ›Ù ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ
ÛÙÂÚ‹ (¿ÁÔ˜) ›Ù Û ˘ÁÚ‹ ›Ù Û ·¤ÚÈ· (·ÙÌfi˜) ηٿÛÙ·ÛË. ∆Ô ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·
·ÏÏ¿ Î·È Ì ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÛÒÌ·Ù·.
懯ÔÓÙ·˜
Ù· ÛÒÌ·Ù·
£ÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·˜
Ù· ÛÒÌ·Ù·
7
°È·Ù› Ù· Û›ÙÈ· Ì·˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ı˘Ú·; °È·Ù› Ù· ·Ú¿ı˘Ú· Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È Ù˙¿-
ÌÈ· Î·È ·ÓÙ˙Ô‡ÚÈ·; ∆È Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ÙÔ Êˆ˜ «Û˘Ó·ÓÙ¿» ‰È¿ÊÔÚ· ÛÒÌ·Ù·;
130
KÂÊ¿Ï·ÈÔ 6. TÔ Êˆ˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ... Î·È «Û˘Ó·ÓÙ¿» ÛÒÌ·Ù·
°ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô ‹ÏÈÔ˜ Â›Ó·È ËÁ‹ ʈÙfi˜ Î·È ıÂÚÌfiÙËÙ·˜. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ
¿ÏϘ ËÁ¤˜ ʈÙfi˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ.
...................................................................................................
...................................................................................................
A. ∆È Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ÙÔ Êˆ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ οÔÈÔ ÛÒÌ·; ∆È ı·
Û˘Ì‚Â› ·Ó ʈٛÛÔ˘Ì Ì ÚÔ‚ÔϤ· ‹ Ì ʷÓfi Ù· ÛÒÌ·Ù·
Ô˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·;
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
B. ºˆÙ›˙Ô˘Ì ٷ ÛÒÌ·Ù· Ì ÙÔÓ ÚÔ‚ÔϤ· ‹ ÙÔ Ê·Ófi fiˆ˜
Ù· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì (Ã) ÛÙËÓ
ηٿÏÏËÏË ÛÙ‹ÏË.
E
Ú
Â
˘ Ó Ô‡ Ì
Â
¶ÂÚÓ¿ ÙÔ Êˆ˜ ̤۷ ·fi Ù· ÛÒÌ·Ù·;
ÀÏÈÎfi Ô˘ ʈٛ˙Ô˘Ì ¶ÂÚÓ¿ fiÏÔ ÙÔ Êˆ˜
¶ÂÚÓ¿ ÌfiÓÔ ¤Ó·
¢ÂÓ ÂÚÓ¿ ηıfiÏÔ˘ ʈ˜
̤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ Êˆ˜
¯·ÚÙ› ʈÙÔÙ˘ÈÎÔ‡
ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ÂÚÈÙ˘Ï›ÁÌ·ÙÔ˜
ÙÚÔʛ̈Ó
¯·ÚÙfiÓÈ
·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ
ÔÙ‹ÚÈ ÌÂ ÓÂÚfi
ÔÙ‹ÚÈ Ì ÔÚÙÔηϿ‰·
ηıÚ¤ÊÙ˘
Ï·‰fiÎÔÏÏ·

Â
È
Ú
·
Ì
· Ù È ˙ fi
Ì·Û Ù Â
1
2
∞Í›˙ÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘ÌÂ
∆È Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ÙÔ Êˆ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ οÔÈÔ ÛÒÌ·; ªÂ Ù· ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ô˘ οӷÌÂ, ‰È·ÈÛÙÒÛ·ÌÂ
fiÙÈ ·fi οÔÈ· ÛÒÌ·Ù· ÂÚÓ¿ÂÈ Û¯Â‰fiÓ fiÏÔ ÙÔ Êˆ˜ ·fi ̤۷ ÙÔ˘˜, fiˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·fi ÙÔ
Ù˙¿ÌÈ Î·È ·fi ÙÔÓ ·¤Ú·. ∞˘Ù¿ Ù· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ‰È·Ê·Ó‹ ÛÒÌ·Ù·. Afi ¿ÏÏ· ÛÒÌ·Ù· ÂÚÓ¿ÂÈ ÌfiÓÔ
¤Ó· ̤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ Êˆ˜, fiˆ˜ Ë ¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù·, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ù· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ËÌȉȷʷӋ ÛÒÌ·Ù·.
∆¤ÏÔ˜, ·fi οÔÈ· ÛÒÌ·Ù· ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ʈ˜, fiˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ. ∞˘Ù¿
Ù· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ·‰È·Ê·Ó‹ ÛÒÌ·Ù·.
√È ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ËÁ¤˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ʈ˜ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· «¤Íˆ», Î·È ıÂÚÌfiÙËÙ·.
°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ Ï¿Ì˜ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·Ó‚·›ÓÂÈ.
131
√‰ËÁ›Â˜ ¶Â›Ú·Ì· Ì ÎÂÚ› ¶Â›Ú·Ì· Ì ϿÌ·
ª¤ÙÚËÛË: ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó
Ù· ıÂÚÌfiÌÂÙÚ· ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì …. ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘ …. ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘
ÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ËÁ¤˜
ª¤ÙÚËÛË: ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ıÂÚÌfiÌÂÙÚ· ·ÊÔ‡ …. ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘ …. ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘
ÂÚ¿ÛÔ˘Ó 3 ÏÂÙ¿ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙȘ ʈÙÂÈÓ¤˜ ËÁ¤˜
7
» » » »
¶ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ì·˜ Ù·
ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜.
™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
›Ó·Î· ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ô˘
‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ıÂÚÌfiÌÂÙÚ· ¯ˆÚ›˜
Ó· Â›Ó·È ·Ó·Ì̤ÓÔ ÙÔ ÎÂÚ› ηÈ
ÌÂ ÙË Ï¿Ì· Û‚ËÛÙ‹.
∞Ó¿‚Ô˘Ì ÙÔ ÎÂÚ› Î·È Û˘Ó‰¤Ô˘-
Ì ÙÔ Ï·ÌÙ‹Ú· ÒÛÙ ӷ ʈ-
Ù›˙ÂÈ. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠ÙȘ ÂӉ›-
ÍÂȘ ÙˆÓ ıÂÚÌÔ̤ÙÚˆÓ. ªÂÙ¿
·fi 3 ÏÂÙ¿ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù·
ıÂÚÌfiÌÂÙÚ·.
E
Ú
Â
˘ Ó Ô‡ Ì
Â
OÈ ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ËÁ¤˜ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ıÂÚÌfiÙËÙ·;
G ªÂÏÂÙ¿Ì ÙȘ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ô˘ ηٷÁÚ¿„·ÌÂ, Û˘˙ËÙ¿ÌÂ Î·È ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿
Ì·˜.
.........................................................................................................................
.......................................................................................................................
3

Â
È
Ú
·
Ì
· Ù È ˙ fi
Ì·Û Ù Â
¶¿Ì ÛÙÔ «¯¿ÚÙË» Ì ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
ANA™KO¶H™H
132
» » » » ¢ P A ™ T H P I O T H T E ™ T H ™ A N A ™ K O ¶ H ™ H ™
O Ì › Ù Ô ˜ Ù Ë ˜ A Ú È ¿ ‰ Ó Ë ˜
¶Ò˜ ÊÙ¿Û·Ì ˆ˜ ‰Ò;
TÈ Ì·˜ ¿ÚÂÛÂ;
¶Ò˜ Ù· ÌÂÏÂÙ‹Û·ÌÂ;
TÈ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ
ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ·fi
fiÛ· ÌÂÏÂÙ‹Û·ÌÂ;
TÈ ı· ı¤Ï·Ì ӷ
οÓÔ˘Ì ·ÎfiÌ·;
¶Ò˜ ÂÚÁ·ÛًηÌÂ
ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜;
TÈ Ì·˜ ‰˘ÛÎfiÏ„Â;
¶Ô‡ ı· Ì·˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó
fiÛ· ÌÂÏÂÙ‹Û·ÌÂ;
¶ÔȘ ËÁ¤˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì ηÈ
Ò˜ Ì·˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó;
B·ÛÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ
ÛÒÌ·, Ì›ÁÌ·, ‰È¿Ï˘Ì·, ÛÙÂÚÂfi, ˘ÁÚfi, ·¤ÚÈÔ, ‰È·ÏÔÁ‹ Ì ٷ ¯¤ÚÈ·, ¤ÏÍË Ì ̷ÁÓ‹ÙË, ÎÔÛΛÓÈÛÌ·, ‰È‹ıËÛË,
·¤Ú·˜, ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ıÂÚÌfiÙËÙ·, ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘, ηٿÛÙ·ÛË, Ù‹ÍË, ‹ÍË, ÂÍ¿ÙÌÈÛË,
˘ÁÚÔÔ›ËÛË, ‚Ú·ÛÌfi˜, ʈ˜, ʈÙÂÈÓ‹ ËÁ‹, ‰È·Ê·Ó‹, ËÌȉȷʷӋ Î·È ·‰È·Ê·Ó‹ ÛÒÌ·Ù·
∞Í›˙ÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘ÌÂ... Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ
°È· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì Ì›ÁÌ·Ù·, ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡Ô˘Ì ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÒÌ·Ù·. ∆· ÛÒÌ·Ù· ·˘Ù¿
ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ˘ÁÚ¿ ‹ ÛÙÂÚ¿ ................................ ªÔÚԇ̠ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì οÔÈ· Ì›ÁÌ·Ù·;
À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ì Ì›ÁÌ·Ù·, fiˆ˜ ………………………......................
……………………………….………………………………………………………………….......................
√ ·¤Ú·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·ÓÙÔ‡, fiˆ˜ ……………………………………………...........................
ªÂ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ÌÂÙÚ¿Ì fiÛÔ ıÂÚÌfi ‹ „˘¯Úfi Â›Ó·È ¤Ó· ÛÒÌ·. ŸÛÔ ÈÔ ıÂÚÌfi ›ӷÈ, ÙfiÛÔ ˘„ËÏfiÙÂÚË
Â›Ó·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Î·È fiÛÔ ÈÔ „˘¯Úfi Â›Ó·È ¤Ó· ÛÒÌ·, ÙfiÛÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘.
∆· ÛÒÌ·Ù· Ù· Û˘Ó·ÓÙ¿Ì Û ÙÚÂȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ: ÛÙÂÚ¿, ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Î¿ÔȈÓ
ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÙ·Ó Ù· ıÂÚÌ·›ÓÔ˘Ì ‹ Ù· „‡¯Ô˘ÌÂ. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜
ϤÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ: Ù‹ÍË, ‹ÍË, ÂÍ¿ÙÌÈÛË, ‚Ú·ÛÌfi˜,
˘ÁÚÔÔ›ËÛË ……………................................................... ªÔÚԇ̠ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·
·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹;
∫¿ÔÈ· ÛÒÌ·Ù· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ̤۷ ÙÔ˘˜ fiÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ Êˆ˜ ÌÈ·˜ ʈÙÂÈÓ‹˜ ËÁ‹˜ Ô˘
¤ÊÙÂÈ Â¿Óˆ ÙÔ˘˜ (…………..……. ÛÒÌ·Ù·), οÔÈ· ¿ÏÏ· ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ·fi ·˘Ùfi
(……......…………. ÛÒÌ·Ù·) Î·È Ù¤ÏÔ˜ οÔÈ· ¿ÏÏ· ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Î·ıfiÏÔ˘ ʈ˜ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ̤۷
ÙÔ˘˜ (……………......…. ÛÒÌ·Ù·). √È ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ËÁ¤˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ʈ˜ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Î·È ……………………..
1,2,3,4,5,6...
ANA™KO¶H™H
ME§ETAME TO ºY™IKO KO™MO

KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1. AÓ·ÌÂÈÁÓ‡Ô˘Ì ˘ÏÈο

Ù·Á

Ú¿ÊÔ˘ÌÂ

MÂÙÚ¿ÌÂ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ٷ ˘ÏÈο

1

§·¯·ÓÔηÚÔÙÔÛ·Ï¿Ù·! ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠‰È¿ÊÔÚ· Ì›ÁÌ·Ù·. ªÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙËÓ Ù¿ÍË;

s s s s s s s s s

YÏÈο Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ 16 ‰È·Ê·Ó‹ ÔÙ‹ÚÈ· Ï·ÛÙÈο 5 Ï·ÛÙÈο ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ· Î·È 1 ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ 12 Ï¢Τ˜ ÂÙÈΤÙ˜ 7 Ï¢Τ˜ ÎfiÏϘ ¯·ÚÙ› ‹ ¯·ÚÙfiÓÈ 1 ÌÔ˘Î¿ÏÈ ÓÂÚfi 1 ÔÙ‹ÚÈ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· ÌÏ 5 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ Ï¿‰È 5 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ Í›‰È 5 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ Ì·ÁÂÈÚÈ΋ Ûfi‰·

s s s s s s s s s

5 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ ˙¿¯·ÚË 5 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ ·Ï¿ÙÈ 5 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ ·Ï‡ÚÈ

ÚÈÓ›ÛÌ·Ù· Ûȉ‹ÚÔ˘ 1 ÔÙ‹ÚÈ ÛÈÌÈÁ‰¿ÏÈ 1 ÔÙ‹ÚÈ Ú‡˙È 1 ÔÙ‹ÚÈ ÛÈÙ¿ÚÈ 1 ÔÙ‹ÚÈ Ê·Î¤˜ 1 ÔÙ‹ÚÈ ¿ÌÌÔ 

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ì ٷ ˘ÏÈο Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜. ∫¿ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Ù· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì Û Ï·ÛÙÈο ÔÙ‹ÚÈ·.  °Ú¿ÊÔ˘Ì ÛÙȘ ÂÙÈΤÙ˜ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÙȘ ÎÔÏÏ¿Ì ÛÙ· ‰Ô¯Â›· ÙÔ˘˜. q ∆·ÍÈÓÔÌԇ̠ٷ ˘ÏÈο Û ÛÙÂÚ¿ Î·È ˘ÁÚ¿. ™ÙÂÚ¿ ÀÁÚ¿

....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... .......................................................................

114

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->