Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Drept „Simion BărnuŃiu” Deparatmentul ÎnvăŃământ la DistanŃă Anul universitar 2005-2006

Lector dr. Ion Poiană

SUPORT CURS DREPT PROCESUAL PENAL

NOłIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL PROCESUAL PENAL
SECłIUNEA I Procesul şi dreptul procesual penal 1. JustiŃia penală, activitatea judiciară şi actul jurisdicŃional 2. Procesul penal. NoŃiune, trăsături caracteristice 3. Sistemul procesual penal 4. Dreptul procesual penal şi esenŃa acestuia 5. Legătura dreptului procesual penal cu alte ramuri de drept

SECłIUNEA II Norme, fapte, raporturi şi garanŃii procesuale 1. Norme juridice procesuale 2. Faptele juridice procesuale penale 3. Raporturile juridice procesuale penale 4. GaranŃiile procesuale penale SECłIUNEA III ŞtiinŃa dreptului procesual penal 1. Obiectul şi metodele dreptului procesual penal 2. Sarcinile ştiinŃei dreptului procesual penal 3. Legătura ştiinŃei dreptului procesual penal cu alte ştiinŃe SECłIUNEA IV 1. Izvoarele dreptului procesual penal 2. Interpretarea dreptului procesual penal 3. Aplicarea legii procesual penale în spaŃiu 4. Aplicarea legii procesual penale în timp

2

PRINCIPIILE FUNDAMENTALE (REGULI DE BAZĂ) ALE PROCESULUI PENAL
SECłIUNEA I Aspecte introductive privind principiile procesului penal 1. NoŃiunea de principiu fundamental al procesului penal 2. Sistemul principiilor procesului penal SECłIUNEA II ConŃinutul principiilor procesului penal 1. Principiul legalităŃii 2. Principiul oficialităŃii 3. Principiul aflării adevărului 4. Principiul folosirii limbii materne prin interpret 5. Principiul rolului activ al organelor judiciare 6. Egalitatea persoanelor în procesul penal 7. Principiul garantării libertăŃii persoanei 8. Principiul respectării demnităŃii umane 9. Principiul prezumŃiei de nevinovăŃie 10. 11. Principiul garantării dreptului la apărare Principiul respectării vieŃii intime, familiale şi

private în procesul penal

3

PARTICIPANłII LA PROCESUL PENAL
SECłIUNEA I ConsideraŃii cu caracter introductiv 1. NoŃiunea de subiect procesual şi subiecŃi activi şi pasivi în procesul penal 2. Succesori, reprezentanŃi şi substituŃi procesuali SECłIUNEA II Organele judiciare 1. InstanŃa de judecată 2. Procurorul – Ministerul Public 3. Organele de cercetare SECłIUNEA III PărŃile în procesul penal 1. PoziŃia procesuală a părŃilor 2. Inculpatul 3. Partea vătămată 4. Partea civilă 5. Partea responsabilă civilmente SECłIUNEA IV Apărătorul

4

ACłIUNEA PENALĂ ŞI ACłIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL
SECłIUNEA I AcŃiunea în justiŃie SECłIUNEA II AcŃiunea penală 1. DefiniŃia, obiectul şi subiecŃii acŃiunii penale 2. Trăsăturile caracteristice ale acŃiunii penale 3. Momentele desfăşurării acŃiunii penale 4. Cazurile generale în care punerea în mişcare sau exercitarea acŃiunii penale este împiedicată (art.10 C.p.p.) SECłIUNEA III AcŃiunea civilă 1. ConsideraŃii preliminare 2. Caracterizarea acŃiunii civile ca instituŃie de drept procesual penal 3. Exercitarea din oficiu a acŃiunii civile 4. Alte aspecte legate de exercitarea acŃiunii civile în procesul penal SECłIUNEA IV Raportul dintre acŃiunea penal şi acŃiunea civilă

5

COMPETENłA ÎN MATERIE PENALĂ
SECłIUNEA I CompetenŃa şi felurile ei 1. Categoria juridică de competenŃă 2. Forme fundamentale ale competenŃei 3. Alte forme şi categorii de competenŃă SECłIUNEA II CompetenŃa organelor judiciare 1. CompetenŃa funcŃională, materială şi personală a instanŃelor judecătoreşti 2. CompetenŃa teritorială a organelor judiciare 3. Lipsa de competenŃă a organelor judiciare SECłIUNEA III Prorogarea de competenŃă 1. NoŃiunea de prorogare 2. CompetenŃa în caz de conexitate 3. CompetenŃa în caz de indivizibilitate 4. Alte situaŃii de prorogare a competenŃei SECłIUNEA IV Remediile procesuale 1. Declinarea competenŃă 2. Incompatibilitatea, abŃinerea şi recuzarea 3. Strămutarea cauzelor penale de competenŃă şi conflictele de

6

TEORIA GENERALĂ A PROBELOR ŞI A MIJLOACELOR DE PROBĂ
SECłIUNEA I Probele 1. DefiniŃia probelor în procesul penal 2. Scurt istoric al eviluŃiei concepŃiilor generale privind probele 3. DispoziŃii generale privind probele 4. Clasificarea probelor SECłIUNEA II Probatoriul în procesul penal 1. NoŃiuni introductive 2. Obiectul probaŃiunii 3. Sarcina probaŃiunii 4. PrezumŃia de nevinovăŃie 5. Administrarea probelor SECłIUNEA III Mijloacele de probă şi procedee probatorii 1. NoŃiuni preliminare 2. DeclaraŃiile învinuitului sau inculpatului 3. DeclaraŃiile părŃii vătămate, ale părŃii civile şi ale părŃii civilmente responsabile 4. DeclaraŃiile martorilor

7

5. Alte procedee de ascultare a unor persoane 6. Înscrisurile ca mijloc de probă 7. Mijloace materiale de probă 8. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri. Efectuarea percheziŃiilor 9. Constatarea medico-legală 10. 11. Expertizele Cercetarea la faŃa locului şi reconstituirea tehnico-ştiinŃifică şi constatarea

MĂSURILE PROCESUALE
SECłIUNEA I Măsuri preventive 1. NoŃiunea de măsură procesuală şi felurile acesteia 2. Natura juridică a măsurilor preventive şi fundamentarea concepŃiilor referitoare la acestea 3. DispoziŃii generale privind măsurile preventive 4. ReŃinerea 5. Obligarea de a nu părăsi localitatea 6. Arestarea învinuitului 7. Arestarea inculpatului 8. Liberarea provizorie sub control judiciar şi liberarea provizorie pe cauŃiune

8

SECłIUNEA II Alte măsuri 1. Luarea măsurilor de ocrotire şi siguranŃă 2. Măsuri asiguratorii privind reparaŃiile civile 3. Măsuri asiguratorii privind executarea amenzii sau a confiscării averii 4. Restituirea lucrurilor 5. Restabilirea situaŃiei anterioare

ACTE PROCESUALE ŞI PROCEDURALE COMUNE
SECłIUNEA I NoŃiuni introductive 1. Chestiuni preliminare şi gerealităŃi 2. Clasificarea comune SECłIUNEA II Acte procedurale 1. Cererea 2. CitaŃia 3. Mandatul de aducere şi comunicarea actelor procedurale 4. Efectuarea 5. Modificarea actelor actelor procedurale procedurale, prin comisie ogatorie sau delegare îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea omisiunilor vădite actelor procesuale şi procedurile

9

SECłIUNEA III InstituŃii legate de actele procesuale şi procedurale 1. Chestiuni preliminare 2. Termenele 3. Teoria generală a sancŃiunilor procedurale penale 4. Reglementarea procesuală a nulităŃilor 5. Cheltuieli judiciare 6. Amenda judiciară

URMĂRIREA PENALĂ
SECłIUNEA I GeneralităŃi privind urmărirea penală 1. Urmărirea penală, prima fază a procesului penal 2. Obiectul şi limitele urmăririi penale 3. Trăsăturile carecteristice ale urmăririi penale 4. Orientări şi dispoziŃii generale privind urmărirea penală 5. Organele de urmărire penală şi competenŃa acestora 6. Acte încheiate de alte organe decît cele de urmărire penală 7. Supravegherea urmăririi penale de către procuror

10

SECłIUNEA II Declanşarea fazei de urmărire penală 1. ConsideraŃii introductive 2. Sesizarea organelor de urmărire penală 3. Actele premergătoare 4. Începerea urmăririi penale SECłIUNEA III Desfăşurarea urmăririi penale 1. ConsideraŃii introductive 2. Punerea în mişcare a acŃiunii penale 3. Prezentarea materialului de urmărire penală 4. Suspendarea urmăririi penale 5. DispoziŃii speciale privind urmărirea militarilor 6. Plângerea împotiva măsurilor şi actelor de urmărire penală SECłIUNEA IV Stingerea procesului în faza de urmărire penală 1. SoluŃiile de neurmărire penală 2. Încetarea urmăririi penale 3. Scoaterea de sub urmărire penală 4. Clasarea cauzei penale SECłIUNEA V Terminarea urmăririi penale şi trimiterea în judecată 1. Terminarea urmăririi penale 2. Trimiterea în judecată

11

SECłIUNEA VI Reluarea urmăririi penale 1. NoŃiuni introductive şi condiŃiile de realizare 2. Cazurile de reluare a urmăririi penale

PROCEDURA PLÂNGERII PREALABILE
1. InstituŃia plângerii prealabile 2. Introducerea plângerii prealabile 3. Procedura de soluŃionare a cauzelor sesizate prin plângerea prealabilă

JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANłĂ
SECłIUNEA I GeneralităŃi privind judecata 1. Obiectul, importanŃa şi sistemul fazei de judecată 2. Principiile judecăŃii 3. DispoziŃii generale privind judecata 4. Aspecte generale privind hotărârile judecătoreşti 5. Încheierea de şedinŃă organizatorice şi procedurale ale

12

SECłIUNEA II Desfăşurarea judecării cauzelor penale în prima instanŃă 1. ParticipanŃii la judecată în prima instanŃă 2. Obiectul şi periodizarea judecăŃii în primă instanŃă 3. Măsuri premergătoare judecăŃii 4. Începutul şedinŃei de judecată în prima instanŃă 5. Cercetarea judecătorească 6. Alte aspecte privind cercetarea judecătorească 7. Dezbaterile şi ultimul cuvânt al inculpatului 8. Deliberarea şi rezolvarea cauzei 9. Structura şi conŃinutul hotărârii. PronunŃarea hotărârii judecătoreşti

JUDECATA ÎN APEL
SECłIUNEA I Apelul, cale ordinară de atac 1. NoŃiuni introductive 2. Verificarea legalităŃii şi temeiniciei hotărâii primei instanŃe 3. Hotărârile judecătoreşti penale supuse apelului SECłIUNEA II 1. Persoanele care pot declara apel. Motivarea apelului 2. Termenul de apel 3. Declararea apelului 4. Efectele apelului

13

SECłIUNEA III Procedura de judecare şi rezolvare a apelului 1. Judecarea apelului 2. SoluŃiile pronunŃate în apel 3. Rejudecarea după casare

JUDECATA ÎN RECURS
SECłIUNEA I 1. Recursul grad normal de jurisdicŃie 2. Hotărârile judecătoreşti supuse recursului SECłIUNEA II Declararea, judecarea şi soluŃionarea recursului 1. Declararea recursului 2. Efectele recursului 3. Motivele de recurs 4. Judecarea recursului 5. SoluŃiile pronunŃate de instanŃa de recurs

CĂILE EXTRAORDINARE DE ATAC
SECłIUNEA I GeneralităŃi 1. Natura juridică a căilor de atac extraordinare 2. Paralelă între căile de atac ordinare şi extraordinare

14

SECłIUNEA II ContestaŃia în anulare 1. Natura juridică a contestaŃiei în anulare 2. Cazurile de contestaŃie în anulare 3. Procedura de rezolvare a contestaŃiei în anulare SECłIUNEA III Revizuirea cauzelor penale 1. Natura juridică şi caracteristicile revizuirii 2. Hotărârile supuse revizuirii 3. Cazurile de revizuire 4. Introducerea cererii de revizuire 5. Procedura prealabilă în faŃa procurorului 6. Judecarea în principiu a revizuirii 7. Judecarea fondului cauzei SECłIUNEA IV Recursul în anulare şi în interesul legii 1. Scurt istoric 2. Natura juridică a recursului în anulare 3. Declanşarea recursului în anulare, motive de recurs 4. SoluŃionarea recursului în anulare 5. Recursul în interesul legii

15

EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR PENALE
SECłIUNEA I NoŃiuni introductive privind executarea hotărârilor 1. Punerea în executare, fază a procesului penal 2. Autoritatea de lucru judecat 3. DispoziŃii generale privind executarea hotărârilor penale SECłIUNEA II Punerea judecătorească 1. Punerea în executare a pedepselor 2. Punerea în executare a măsurilor de siguranŃă 3. Punerea în executare a dispoziŃiilor privind înlocuirea răspunderii penale şi a celor prin care s-au aplicat sancŃiunile prevăzute de art.181 Cod penal 4. Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare 5. Punerea în executare a dispoziŃiilor civile din hotărâre SECłIUNEA III Schimbări şi incidente legate de executare 1. Revocarea sau anularea suspendării condiŃionate 2. Alte schimbări în executarea unor hotărâri 3. Amânarea închisorii 4. Înlăturarea sau modificarea pedepsei şi întreruperea executării pedepsei în executare a dispoziŃiilor din hotărârea

16

5. DispoziŃii comune privind executarea 6. ContestaŃia la executare

PROCEDURI SPECIALE
SECłIUNEA I Procese penale desfăşurate după reglementări speciale 1. GeneralităŃi 2. Urmărirea şi judecarea inor infracŃiuni flagrante 3. Procedura în cauzele cu infractori minori 4. Procedura în cauzele de corupŃie SECłIUNEA SECłIUNEA II Alte proceduri speciale 1. Procedura reabilitării judecătoreşti 2. Repararea pagubelor în cazul condamnării sau arestării pe nedrept 3. Procedura în caz de dispariŃie a înscrisurilor judiciare 4. AsistenŃa judiciară internaŃională SECłIUNEA III Proceduri speciale din legi speciale 1. Urmărirea şi judecarea unor infracŃiuni săvârşite de străini şi înlocuirea, în anumite cazuri a executării pedepsei închisorii 2. Procedura extrădării

17

BIBLIOGRAFIE

► MATEUł

GHEORGHIłĂ,

Procedură

penală,

partea

generală, vol.I, Editura FundaŃiei „Chemarea”, Iaşi, 1993; ► NEAGU ION, Tratat de procedură penală, Editura PRO, Bucureşti, 1997; ► NEAGU ION – Drept procesual penal. Tratat, Bucureşti, Editura Global Lex, 2002; ► ION POIANĂ, LAURA CODRUłA KOVESI, Procedura penală, Note de curs, Editura Alma Mater Sibiu, 2003; ► ION POIANĂ, LAURA CODRUłA KOVESI, Procedura penală, Parte generală, Editura Alma Mater Sibiu, 2004; ► TULBURE ADRIAN ŞTEFAN, TATU MARIA ANGELA, Tratat de drept procesual penal, Editura Allbeck, Bucureşti, 2003; ► TULBURE ADRIAN ŞTEFAN, TATU MARIA ANGELA, Procedura penală română, Curs, Editura Constant, Sibiu, 2005; ► GEORGE ANTONIU, NICOLAE VOLONCIU, Practica Judiciară, vol.IV, Editura Academiei Române, 1993; ► ColecŃia de reviste Dreptul şi de Drept penal.

18

EXAMEN PROCEDURĂ PENALĂ Numele şi prenumele Data Subiect N 3 1. Sunt principii fundamentale ale procesului penal: a. controlul ierarhic al organelor judiciare; b. garantarea libertăŃii persoanei; c. inamovibilitatea organelor judiciare. 2. PărŃile în procesul penal sunt:: a. inculpatul, pocurorul, partea vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente; b. inculpatul, procurorul, partea vătămată, partea civilă, apărătorul; c. inculpatul, partea vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente. 3. Începerea urmăririi penale se dispune prin: a. referat; b. rezoluŃie, proces-verbal şi încheiere de şedinŃă; c. rechizitoriu şi ordonanŃă. 4. Constituirea de parte vătămată se poate face în cursul procesului penal: a. oricând; b. cel mai târziu până la citirea actului de sesizare al instanŃei; c. cel mai târziu până la trimiterea în judecată. 5. Efectuarea actelor premergătoare se consemnează în: a. proces-verbal; b. rezoluŃie; c. ordonar. 6. Se efectuează, în mod obligatoriu, urmărirea penală de către procuror în cazul comiterii: a. infracŃiunii de luare de mită; b. fals intelectual; c. înşelăciunea care a avut consecinŃe deosebite. 7. Punerea în mişcare a acŃiunii penale se face prin: a. ordonanŃă, rechizitor, declaraŃie orală a procurorului în faza de judecată; b. proces-verbal, referat, rezoluŃie; c. denunŃ şi sesizare din oficiu. 8. Plângerea prealabilă se adresează direct instanŃei de judecată în cazul comiterii infracŃiunii de: a. distrugere; b. abuz de încredere; c. violare de domiciu. 9. Nerespectarea dispoziŃiilor legale privind competenŃa materială are drept sancŃiune: a. nulitatea relativă; b. nulitatea absolută; c. decăderea din drept. 10. Liberarea provizorie sub control judiciar se poate acorda dacă: a. inculpatul a comis o infracŃiune cu intenŃie pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăşeşte 5 ani; b. inculpatul a comis o infracŃiune cu intenŃie pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăşeşte 3 ani; c. inculpatul a comis o infracŃiune cu intenŃie pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăşeşte 12 ani; 11. InstanŃa de recurs se pronunŃă prin: a. sentinŃă; b. încheiere; c. decizie.

12. Strămutarea cauzei poate fi cerută: a. numai de procuror; b. numai de inculpat; c. de partea interesată. 13. Hotărârea de declinare a competenŃei: a. poate fi atacată cu apel; b. poate fi atacată cu recurs; c. nu este supusă apelului sau recursului. 14. Restituirea cauzei la procuror constituie: a. un incident ivit în cursul deliberării; b. un incident ivit în cursul dezbaterilor judecătoreşti; c. un incident ivit în cursul cercetării judecătoreşti. 15. ExplicaŃi în ce constă diferenŃa dintre plângerea prealabilă directă şi plângerea prealabilă

16. EnumeraŃi cinci cazuri în care se poate dispune arestarea preventivă a inculpatului:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful