P. 1
Protectia drepturilor omului

Protectia drepturilor omului

|Views: 23|Likes:
Published by orban_agnes

More info:

Published by: orban_agnes on Apr 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2013

pdf

text

original

dr.

BIANCA SELEJAN – GUłAN

PROTECłIA DREPTURILOR OMULUI

Suport de curs pentru uzul studenŃilor la învăŃământul la distanŃă

ProtecŃia europeană a drepturilor omului

Cursul nr. 1 – Introducere în dreptul internaŃional al drepturilor omului
Ideea protecŃiei unor drepturi fundamentale ale persoanei nu aparŃine doar timpurilor noastre. Ideologii revoluŃiilor burgheze au folosit ca port-drapel ideea drepturilor naturale, inerente persoanei. Stau mărturie declaraŃiile de drepturi de la sfârşitul sec. al XVIII-lea: DeclaraŃia drepturilor omului şi cetăŃeanului din 1789, declaraŃiile de drepturi din America de Nord, Bill of Rights al ConstituŃiei americane, din 1791. Cu toate acestea, problema protecŃiei acestor drepturi nu putea depăşi, în acel stadiu al dezvoltării dreptului şi relaŃiilor internaŃionale, cadrul intern al fiecărui stat. Abia în sec. al XIX-lea au apărut firave încercări de internaŃionalizare a unor categorii de drepturi, dar aceasta numai în considerarea unor interese geopolitice ale marilor puteri vis-a-vis de drepturile propriilor cetăŃeni aflaŃi în străinătate. În epocă, statutul străinilor era guvernat de un corp de reguli cutumiare, cunoscute sub numele de „standard minim”, aplicabil persoanelor şi averilor străinilor. Aceste reguli aveau însă un conŃinut destul de imprecis. Un alt domeniu în care protecŃia drepturilor s-a impus la nivel internaŃional a fost dreptul umanitar, care are ca scop protecŃia victimelor conflictelor armate. Sfârşitul primului război mondial a însemnat începutul unei noi etape în dezvoltarea dreptului internaŃional, în special în domeniul a ceea ce încă nu se numea „protecŃia drepturilor omului”. Una din direcŃiile majore ale acestei dezvoltări a fost protecŃia minorităŃilor. §2. Perioada postbelică Una dintre cele mai importante direcŃii de dezvoltare a dreptului internaŃional după cel de-al doilea război mondial a fost preocuparea pentru protecŃia drepturilor omului. ProtecŃia drepturilor omului prin intermediul acŃiunilor internaŃionale a fost o idee revoluŃionară, care nu-şi găsea locul în dreptul internaŃional tradiŃional. În a doua jumătate a sec. al XX-lea, a luat naştere ceea ce se numeşte “dreptul internaŃional al drepturilor omului”, care depăşeşte contradicŃia dreptului internaŃional clasic, potrivit căreia protecŃia individului se poate realiza doar prin intermediul unui drept interstatal, creat de către şi pentru state. Întrebări şi cerinŃe pentru autoevaluare 1. Ce înseamnă „internaŃionalizarea drepturilor omului”? 2. Care este concepŃia dreptului internaŃional clasic asupra drepturilor individului? 3. Ce este „dreptul internaŃional al drepturilor omului”? Bibliografie Bianca SELEJAN-GUłAN.- Sistemul jurisdicŃional european de protecŃie a drepturilor omului. Curs universitar. Sibiu: Editura UniversităŃii „Lucian Blaga”, 2003 Bianca SELEJAN-GUłAN.- ProtecŃia europeană a drepturilor omului. Bucureşti: Editura All Beck, 2004 Corneliu-Liviu POPESCU.- ProtecŃia internaŃională a drepturilor omului. Surse, instituŃii, proceduri. Bucureşti, Editura All Beck, 2001

2

ProtecŃia europeană a drepturilor omului

Cursul nr. 2 – ProtecŃia drepturilor omului în cadrul ONU
§1. Charta ONU - a fost adoptată în 1945, în urma ConferinŃei de la San Francisco şi proclamă, în preambulul său, “credinŃa în drepturile fundamentale ale omului, în demnitate şi în valoarea persoanei umane, în egalitatea de drept a bărbaŃilor cu femeile, ca şi a naŃiunilor, mari şi mici”. - articolul 1 §3 al Chartei conferă ONU scopul fundamental “de a realiza cooperarea internaŃională, dezvoltând şi încurajând respectul drepturilor omului şi al libertăŃilor fundamentale pentru toŃi, fără distincŃie de rasă, sex, limbă sau religie.” - art. 10 şi 13 care precizează competenŃa Adunării Generale a ONU, cuprinde şi atribuŃia de a dispune efectuarea de studii şi de a face recomandări în scopul de a „facilita pentru toŃi, fără distincŃie de rasă, sex, limbă sau religie, beneficiul drepturilor omului şi al libertăŃilor fundamentale”; - în articolul 55(c), protecŃia drepturilor apare ca necesară în vederea cooperării economice şi sociale internaŃionale; - potrivit art. 62 §2, Consiliul Economic şi Social poate face recomandări în vederea asigurării respectului efectiv al drepturilor omului şi al libertăŃilor fundamentale pentru toŃi; - art. 68 prevede instituirea, de către Consiliul Economic şi Social, a unei comisii pentru progresul drepturilor omului. Charta ONU are marele merit de a fi introdus drepturile omului în ordinea internaŃională. §2. DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului a fost adoptată la 10 decembrie 1948 de către Adunarea Generală a ONU şi este primul document cuprinzător în sfera drepturilor omului, adoptat de o organizaŃie internaŃională. DeclaraŃia Universală cuprinde două mari categorii de drepturi: drepturile civile şi politice şi drepturile economice, sociale şi culturale. DeclaraŃia recunoaşte că drepturile pe care le proclamă nu sunt absolute. Ea dă posibilitatea statelor să adopte legi care să limiteze exerciŃiul acestor drepturi, cu condiŃia ca unicul scop al acestei limitări să fie “asigurarea recunoaşterii corespunzătoare şi respectării drepturilor celorlalŃi şi a compatibilităŃii cu cerinŃele îndreptăŃite privind moralitatea, ordinea publică şi bunăstarea generală într-o societate democratică” (articolul 29 §2). DeclaraŃia Universală nu este un tratat. Ea a fost adoptată de AG a ONU ca rezoluŃie, deci nu are putere obligatorie. §3. Pactele internaŃionale privind drepturile omului Cele două Pacte internaŃionale au fost adoptate de AG a ONU şi deschise spre semnare în decembrie 1966. Abia după un deceniu a fost posibilă intrarea lor în vigoare, prin ratificarea de către 35 de state. Având statutul de tratat internaŃional, cele două Pacte creează obligaŃii juridice pentru statele părŃi. Astfel, chestiunile legate de respectarea şi recunoaşterea drepturilor garantate de Pacte devin probleme de interes internaŃional şi nu mai Ńin exclusiv de jurisdicŃia internă a statelor. Cele două pacte cuprind o primă parte comună, compusă dintr-un singur articol, care afirmă principiul auto-determinării popoarelor: dreptul acestora de a-şi stabili statutul politic, de a-şi asigura liber dezvoltarea economică, socială şi culturală şi de a dispune liber de bogăŃiile şi de resursele lor naturale.
3

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
3.1. Pactul InternaŃional privind drepturile civile şi politice (PIDCP) Pactul conŃine o clauză de derogare (art. 4), care permite statelor părŃi ca “în timp de pericol public ameninŃând existenŃa naŃiunii” să suspende toate drepturile cu excepŃia a 7 dintre cele mai importante: - dreptul la viaŃă; - dreptul de a nu fi supus torturii sau altor pedepse sau tratatmente crude, inumane sau degradante; - dreptul de a nu fi Ńinut în sclavie şi servitute; - dreptul de a nu fi închis pentru neexecutarea unor obligaŃii contractuale; - principiul neretroactivităŃii incriminărilor (sau al aplicării legii penale mai favorabile); - dreptul fiecărui om la recunoaşterea personalităŃii sale juridice; - libertatea gândirii, conştiinŃei şi religiei. Pactul permite de asemenea statelor să restrângă exercitarea drepturilor. ObligaŃiile asumate de către statele părŃi prin ratificarea PIDCP sunt enunŃate în articolul 2 §1: “Fiecare stat parte la prezentul Pact se angajează să respecte şi să garanteze tuturor persoanelor aflate pe teritoriul său şi supuse jurisdicŃiei sale, drepturile recunoscute în prezentul Pact, fără nici o deosebire, cum ar fi de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinii politice sau de altă natură, origine naŃională sau socială, avere, naştere sau alt statut.” Paragraful 2 al articolului 2 cere statelor părŃi “să adopte acele măsuri legislative sau de alt ordin care sunt necesare pentru a realiza exercitarea drepturilor” garantate prin Pact. Pentru a asigura respectarea obligaŃiilor asumate prin Pact, acesta instituie un mecanism de aplicare, prin intermediul Comitetului Drepturilor Omului, organ înfiinŃat prin tratat şi format din 18 experŃi independenŃi aleşi pentru o perioadă de 4 ani. Activitatea Comitetului se desfăşoară pe două planuri: procedura de raportare şi procedura de examinare a plângerilor inter-statale şi individuale. 3.2. Pactul InternaŃional privind drepturile economice, sociale şi culturale (PIDESC) Acest pact recunoaşte următoarele drepturi: dreptul la muncă; dreptul de a se bucura de condiŃii de muncă juste şi prielnice; dreptul de a înfiinŃa şi de a face parte din sindicate; dreptul la securitate socială; dreptul la protecŃia familiei; dreptul la un standard de viaŃă satisfăcător; dreptul de a se bucura de cel mai înalt standard posibil de sănătate fizică şi psihică; dreptul la educaŃie; dreptul de a participa la viaŃa culturală. Pactul descrie şi defineşte în mod detaliat fiecare din aceste drepturi, indicând şi măsurile ce ar trebui luate pentru a obŃine înfăptuirea acestor drepturi. Prin ratificarea acestui Pact, un stat parte nu îşi asumă obligaŃia de a-l pune imediat în practică, aşa cum este cazul PIDCP. PIDESC nu cuprinde prevederi referitoare la un sistem de plângeri interstatale sau individuale. El cere doar statelor părŃi să prezinte rapoarte asupra măsurilor pe care le-au adoptat şi asupra progresului înregistrat în respectarea drepturilor recunoscute prin Pact. Pactul nu înfiinŃa nici un Comitet special pentru examinarea rapoartelor, ci stipulează doar că aceste rapoarte sunt înaintate Consiliului Economic şi Social al ONU (ECOSOC). Începând cu 1976, ECOSOC a adoptat o serie de rezoluŃii care au culminat cu înfiinŃarea Comitetului pentru drepturile economice, sociale şi culturale, compus din 18 experŃi aleşi cu titlu personal, şi nu în reprezentarea statului de unde provin. Din punct de vedere tehnic, Comitetul nu este un organ convenŃional, ci un organ al ONU, mandatul său fiind acela de a asista ECOSOC în examinarea rapoartelor statale.

4

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
Întrebări şi cerinŃe pentru autoevaluare 1. ComparaŃi PIDCP cu PIDESC în privinŃa obligaŃiilor asumate de state. 2. ComentaŃi natura juridică a DUDO. 3. ComentaŃi meritul Chartei ONU pentru materia drepturilor omului. Bibliografie Thomas BUERGENTHAL, Renate WEBER. – Dreptul internaŃional al drepturilor omului. Bucureşti: Editura ALL, 1996 Bianca SELEJAN-GUłAN.- Sistemul jurisdicŃional european de protecŃie a drepturilor omului. Curs universitar. Sibiu: Editura UniversităŃii „Lucian Blaga”, 2003 Bianca SELEJAN-GUłAN.- ProtecŃia europeană a drepturilor omului. Bucureşti: Editura All Beck, 2004

5

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
Cursul nr. 3 - Scurt istoric al sistemului european de protecŃie a drepturilor omului. Consiliul Europei Statutul Consiliului Europei a fost semnat la Londra la 5 mai 1949 şi intrat în vigoare la 3 august 1949. El prevede, în art. 1, că menŃinerea şi realizarea drepturilor omului erau unul dintre mijloacele pentru a îndeplini scopul Consiliului, şi anume o mai mare unitate între membrii săi pentru protecŃia şi realizarea idealurilor şi principiilor care formează patrimoniul lor spiritual comun şi pentru facilitarea progresului economic şi social. Art. 3 al Statutului a întărit această obligaŃie, făcând din respectul pentru drepturile omului o condiŃie de aderare. Consiliul Europei este astăzi principala organizaŃie internaŃională interguvernamentală la nivel european care are ca atribuŃie principală consacrarea şi apărarea drepturilor omului. §2.Organele Consiliului Europei 2.1. Comitetul Miniştrilor este organul decizional al Consiliului Europei, compus din miniştrii de externe ai statelor membre sau din reprezentanŃii lor diplomatici permanenŃi la Strasbourg. Dezbaterile din cadrul Comitetului Miniştrilor acoperă toate problemele de interes comun, cu excepŃia apărării: probleme politice ale integrării europene, dezvoltarea cooperării, apărarea instituŃiilor democratice şi protecŃia drepturilor omului. 2.2. Adunarea Parlamentară este prima adunare europeană din istoria continentului şi totodată are cea mai extinsă reprezentare: 45 de state sunt reprezentate în cadrul ei. Dezbaterile şi deliberările Adunării Parlamentare reprezintă direcŃii pentru activitatea Comitetului Miniştrilor şi exercită o influenŃă considerabilă asupra guvernelor statelor membre. 2.3. Secretarul General are responsabilitatea direcŃiilor strategice ale programului de lucru al Consiliului Europei şi asupra bugetului organizaŃiei şi supraveghează organizarea şi funcŃionarea curentă a Consiliului. Secretarul general al Consiliului Europei elaborează, pe baza priorităŃilor anuale, Programul de Lucru Interguvernamental, aprobat de Comitetul Miniştrilor şi răspunde de implementarea acestui program. 2.4. Congresul AutorităŃilor Locale şi Regionale din Europa (CALRE) este un organ creat de Summit-ul de la Viena din anul 1993, care are menirea de a reprezenta atât colectivităŃile locale, cât şi colectivităŃile regionale din Europa care aplică prevederile Chartei Autonomiei Locale adoptată de Comitetul Miniştrilor în 1985. §3. Elaborarea şi semnarea ConvenŃiei Europene a Drepturilor Omului În august 1949, Comitetul pentru probleme juridice şi administrative al Adunării Consultative a Consiliului Europei s-a întrunit pentru a studia o propunere de creare a unei “organizaŃii în cadrul Consiliului Europei pentru a asigura garantarea colectivă a drepturilor omului”. Comitetul a propus ca o listă de 10 drepturi din DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului să facă obiectul unei garanŃii colective, ca statele membre să se oblige a respecta principiile fundamentale ale democraŃiei, precum şi înfiinŃarea unei Comisii Europene a Drepturilor Omului şi a unei CurŃi Europene de JustiŃie. Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a numit 2 comitete guvernamentale separate care sau întâlnit în prima jumătate a lui 1950. După mai multe consultări cu Adunarea în vara acelui an, ConvenŃia a fost semnată la Roma în luna noiembrie. ConvenŃia a intrat în vigoare la 3 septembrie 1953, după depunerea a trei ratificări. Ea a fost urmată de 14 protocoale adiŃionale1. Întrebări şi cerinŃe pentru autoevaluare
1

Protocolul nr. 14, semnat la 12 mai 2004, va aduce o nouă reformă mecanismului de control al ConvenŃiei.

6

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
1. DescrieŃi procesul de naştere a Consiliului Europei. 2. DistingeŃi, folosind şi cunoştinŃele de drept comunitar, organele Consiliului Europei de cele ale Uniunii Europene. Bibliografie Bianca SELEJAN-GUłAN.- Sistemul jurisdicŃional european de protecŃie a drepturilor omului. Curs universitar. Sibiu: Editura UniversităŃii „Lucian Blaga”, 2003 Bianca SELEJAN-GUłAN.- ProtecŃia europeană a drepturilor omului. Bucureşti: Editura All Beck, 2004 Daiana-Maura VESMAŞ.- Drept comunitar european. Sibiu: Editura Burg, 2003

7

ProtecŃia europeană a drepturilor omului

Catalogul drepturilor garantate de ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului şi de protocoalele sale
În forma iniŃială, CEDO garanta următoarele drepturi: dreptul la viaŃă dreptul de a nu fi supus torturii sau altor tratamente sau pedepse inumane sau degradante dreptul de a nu fi Ńinut în sclavie; interzicerea muncii forŃate dreptul la libertatea şi siguranŃa persoanei dreptul la un proces echitabil dreptul de a nu fi supus unor legi şi pedepse ex post facto dreptul la viaŃă privată şi de familie libertatea de gândire, conştiinŃă şi religie libertatea de expresie libertatea de asociere şi de întrunire paşnică dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie ConvenŃia mai conŃine o clauză de nediscriminare (art. 14) şi obligaŃia de a se acorda un remediu eficace prin instanŃele naŃionale oricărei persoane ale cărei drepturi au fost violate (art. 13). Catalogul drepturilor garantate a fost lărgit prin Protocoalele adiŃionale ulterioare: Protocolul 1: - dreptul la proprietate - dreptul la educaŃie - angajamentul statelor de a organiza alegeri libere şi secrete la intervale de timp rezonabile Protocolul 4: - interzicerea privării de libertate pentru nerespectarea obligaŃiilor contractuale - dreptul la liberă circulaŃie - interzicerea expulzării propriilor cetăŃeni şi a expulzării colective a străinilor Protocolul 6: abolirea pedeapsa cu moartea pe timp de pace Protocolul 7: - garanŃii acordate străinilor înainte de a fi expulzaŃi din Ńara unde îşi au reşedinŃa; - dreptul la recurs în procesele penale; - dreptul la reparaŃii în caz de eroare judiciară, - dreptul de a nu fi judecat de două ori pentru aceeaşi faptă; - egalitatea în drepturi şi obligaŃii între soŃi. Protocolul 12 a introdus principiul general al non-discriminării. Protocolul 13 a introdus abolirea pedepsei cu moartea în orice circumstanŃe.

8

ProtecŃia europeană a drepturilor omului

Cursul nr. 4 - Principiile sistemului ConvenŃiei Europene a Drepturilor Omului
Principiile directoare ale sistemului european de protecŃie a drepturilor omului se divid în două categorii: principii rezultate din economia ConvenŃiei, sau principii convenŃionale şi principii rezultate din jurisprudenŃa CurŃii, sau principii jurisprudenŃiale. §1. Principiile convenŃionale 1.1. Principiul solidarităŃii Caracterul obiectiv al sistemului CEDO transcende interesele statelor şi stă la baza solidarităŃii în garantarea drepturilor omului de către acestea, atât în privinŃa beneficiului sau existenŃei drepturilor, cât şi a exerciŃiului acestora.2 - non-reciprocitatea este specifică documentelor ce ocrotesc drepturile omului. Conform ConvenŃiei de la Viena din 23 mai 1969 asupra dreptului tratatelor, violarea, chiar substanŃială, de către un stat parte a unei convenŃii privind drepturile omului, nu dă dreptul celorlalte state părŃi să pună capăt tratatului sau să-i suspende aplicarea. Regimul juridic al CEDO, ca şi cel al convenŃiilor similare, se distinge, astfel, de cel al dreptului general al tratatelor. - aplicabilitatea directă a ConvenŃiei Europene a Drepturilor Omului. Aplicabilitatea directă în dreptul intern al statelor, presupune ca norma internaŃională nu necesită, pentru a fi aplicată, să fie introdusă în ordinea internă printr-o dispoziŃie specială. De asemenea, aplicabilitatea directă presupune ca norma în cauză să fie suficient de precisă, atât în ceea ce priveşte forma, cât şi obiectul său, pentru a fi aplicată în ordinea internă fără măsuri suplimentare de executare. 1.2. Principiul suveranităŃii A. ProtecŃia suveranităŃii statelor prin nuanŃarea obligaŃiilor acestora NuanŃarea obligaŃiilor statelor se poate realiza prin intermediul rezervelor şi dispoziŃiilor facultative, care conferă ConvenŃiei un câmp de aplicare cu o “geometrie variabilă”: nu toate statele părŃi sunt angajate în acelaşi fel. B. ProtecŃia suveranităŃii prin asigurarea respectării intereselor statelor ConvenŃia Europeană recunoaşte “un spaŃiu de libertate” statelor, prevăzând că anumite drepturi pot suferi limitări (restrângeri sau derogări). Aceste drepturi mai sunt numite drepturi condiŃionale. Astfel, ConvenŃia stabileşte, prin art. 15 § 2, o ierarhie formală a drepturilor, distingând între drepturile intangibile şi drepturile condiŃionale. Drepturile intangibile sunt cele cărora statele părŃi nu le pot aduce atingere: de ele beneficiază orice persoană, oriunde şi în orice circumstanŃe. Aceste drepturi sunt în număr de cinci: dreptul la viaŃă (art. 2), dreptul de a nu fi supus torturii şi altor pedepse sau tratamente inumane sau degradante (art. 3), dreptul de a nu fi supus sclaviei (art. 4), dreptul la neretroactivitatea legii penale (art.7), regula non bis in idem sau dreptul de a nu fi judecat de două ori pentru aceeaşi faptă (art. 4 al Protocolului nr. 7). Aceste drepturi individuale, relative la integritatea fizică şi psihică a persoanei şi la libertatea acesteia, formează aşa-numitul standard minim al dreptului european al drepturilor omului.

2

A se vedea F. SUDRE.- La Convention Européenne des Droits de l'Homme. 4e édition. Paris: PUF, 1997, p. 10 9

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
Un aspect important al protecŃiei suveranităŃii statelor îl constituie clauza de derogare. Astfel, art. 15 §1 CEDO autorizează statul parte să suspende beneficiul şi exerciŃiul drepturilor în caz de război sau de pericol public excepŃional. §2. Principiile jurisprudenŃiale ale ConvenŃiei Europene a Drepturilor Omului Cele două mari principii jurisprudenŃiale ale sistemului CEDO sunt efectivitatea şi subsidiaritatea. 2.1. Principiul efectivităŃii dispoziŃiilor ConvenŃiei Acest principiu are două dimensiuni principale: - existenŃa unor obligaŃii pozitive în sarcina statelor părŃi în scopul aplicării eficiente a ConvenŃiei; - existenŃa efectului util al dispoziŃiilor ConvenŃiei, materializat la nivel jurisprudenŃial prin identificarea unor noŃiuni autonome sau a unor semnificaŃii autonome potrivit ConvenŃiei şi jurisprudenŃei CurŃii, precum şi prin aplicarea autonomă a unor dispoziŃii ale ConvenŃiei. 2.2. Principiul subsidiarităŃii mecanismului ConvenŃiei Mecanismul de protecŃie a drepturilor prevăzut de ConvenŃie are un caracter subsidiar în raport cu sistemele naŃionale de garantare a drepturilor omului. Curtea a exprimat acest principiu în cauza Handyside c/ Regatului Unit. Principiul subsidiarităŃii implică recunoaşterea autonomiei autorităŃilor naŃionale în aplicarea ConvenŃiei şi stă la baza teoriei “marjei de apreciere”. A. AutorităŃile naŃionale se bucură de autonomie în aplicarea ConvenŃiei În aplicarea principiului subsidiarităŃii, Curtea europeană a recunoscut autorităŃilor naŃionale libertatea de alegere a măsurilor de punere în practică a obligaŃiilor asumate prin ConvenŃie. Controlul exercitat de Curte nu se referă decât la conformitatea acestor măsuri cu ConvenŃia. Astfel, Curtea refuză să se erijeze în legislator şi să edicteze norme generale ce stabilesc comportamentul statelor. B. AutorităŃile naŃionale dispun de o marjă de apreciere variabilă în aplicarea ConvenŃiei Din caracterul subsidiar al sistemului european de protecŃie a drepturilor omului, Curtea a dedus o consecinŃă nescrisă în ConvenŃie: statele dispun de o anumită marjă de apreciere în aplicarea CEDO. Teoria marjei de apreciere conferă statelor o putere discreŃionară în aplicarea limitărilor drepturilor protejate. Ea stabileşte întinderea acestei puteri discreŃionare şi, pe cale de consecinŃă, întinderea controlului exercitat de Curte asupra acestor măsuri limitative. Doctrina marjei de apreciere a apărut din jurisprudenŃa CurŃii Europene, ca o necesitate atât funcŃională, cât şi ideologică, în procesul de interpretare şi aplicare a ConvenŃiei de către această instanŃă. Ea este considerată un instrument de “auto-limitare judiciară” a CurŃii, având un rol esenŃial în interpretarea ConvenŃiei de către aceasta. Marja de apreciere semnifică, în principal, că statelor li se permite un anumit grad de discreŃie, supusă totuşi supravegherii instanŃei europene, atunci când iau măsuri legislative, administrative sau judiciare în aplicarea vreunei dispoziŃii a ConvenŃiei. Doctrina a fost formulată şi dezvoltată după pronunŃarea hotărârii CurŃii Europene în cauza Handyside c/ Regatului Unit (1976). Curtea a mai arătat că marja de apreciere nu înseamnă că supravegherea CurŃii este limitată la a stabili dacă un stat şi-a exercitat discreŃia rezonabil, cu atenŃie şi bună-credinŃă. Chiar un Stat Contractant care acŃionează astfel rămâne supus controlului CurŃii în ceea ce priveşte compatibilitatea actelor sale cu angajamentele asumate în virtutea ConvenŃiei.

10

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
Întrebări şi cerinŃe pentru autoevaluare 1. ArătaŃi care sunt modurile de protecŃie a suveranităŃii statelor în sistemul CEDO. 2. PrezentaŃi unele cazuri de aplicare a doctrinei marjei de apreciere de către Curtea EDO. 3. Ce înseamnă efect util al CEDO? 4. Ce înseamnă obligaŃii pozitive ale statelor? 5. Ce sunt rezervele şi dispoziŃiile facultative? Bibliografie Bianca SELEJAN-GUłAN.- Sistemul jurisdicŃional european de protecŃie a drepturilor omului. Curs universitar. Sibiu: Editura UniversităŃii „Lucian Blaga”, 2003 Bianca SELEJAN-GUłAN.- ProtecŃia europeană a drepturilor omului. Bucureşti: Editura All Beck, 2004

11

ProtecŃia europeană a drepturilor omului

Cursul 5 - Mecanismul actual de protecŃie a drepturilor garantate prin CEDO

§1. Reforma mecanismului de control prin Protocolul nr. 11 Protocolul adiŃional nr. 11, adoptat la 11 mai 1994, realizează reforma, substituind celor trei organe existente la acea dată (Comisia, Curtea şi Comitetul Miniştrilor) un organ permanent unic, Curtea Europeană a Drepturilor Omului. ConsecinŃele principale ale acestei reforme sunt: simplificarea şi “jurisdicŃionalizarea” mai accentuată a sistemului de control, precum şi excluderea din procesul decizional a Comitetului de miniştri, care rămâne competent doar în materia controlului executării deciziilor CurŃii. În plus, Protocolul a suprimat clauzele facultative de acceptare a dreptului de recurs individual şi a jurisdicŃiei obligatorii a CurŃii, întărind astfel sistemul de protecŃie a drepturilor şi deschizând deplin individului calea sesizării organului de control european. În prezent, Curtea Europeană a Drepturilor Omului este singurul tribunal internaŃional în această materie care conferă individului un acces direct la jurisdicŃia sa. Începând cu 1 noiembrie 1997, a intrat în vigoare Protocolul nr. 11 al CEDO, Protocol de amendare a ConvenŃiei, ce instituie un nou mecanism de protecŃie a drepturilor, prin intermediul unei unice CurŃi Europene a Drepturilor Omului. Noua Curte a început să funcŃioneze efectiv la 1 noiembrie 1998. §2. Reforma mecanismului de control prin Protocolul nr. 14 În anul 2001 a început un proces de reformare a mecanismului de control al aplicării CEDO, proces ce a dus, la 12 mai 2004, la adoptarea, de către Comitetul Miniştrilor, a textului Protocolului nr. 14 la ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului. Protocolul nr. 14 este deschis spre semnătură tuturor statelor membre ale Consiliului Europei şi părŃi la ConvenŃie. Protocolul va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează datei expirării unei perioade de 3 luni de la data la care toate statele-părŃi la ConvenŃie şi-au exprimat consimŃământul de a fi legate prin acest Protocol. §3. Curtea Europeană a Drepturilor Omului 3.1. CompetenŃa CurŃii Curtea Europeană a Drepturilor Omului are două categorii de competenŃe: soluŃionarea litigiilor (competenŃa contencioasă) şi emiterea de avize consultative (competenŃa consultativă). CompetenŃa ei acoperă toate problemele privind interpretarea şi aplicarea CEDO şi a Protocoalelor sale. CompetenŃa contencioasă se manifestă sub două aspecte: soluŃionarea litigiilor interstatale şi a cererilor individuale. a. Litigiile interstatale sunt acelea în care un stat-parte la CEDO sesizează Curtea asupra oricărei pretinse încălcări a CEDO de către alt stat-parte (art. 33 al ConvenŃiei). b. Cererile individuale provin de la orice persoană fizică, organizaŃie neguvernamentală sau grup de particulari care se pretinde victimă a vreunei încălcări a drepturilor sale recunoscute în CEDO de către unul din statele-părŃi (art. 34 al ConvenŃiei).
12

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
Avizele consultative sunt date, la cererea Comitetului de Miniştri, asupra problemelor juridice privind interpretarea CEDO, fără a se putea referi la probleme legate de conŃinutul sau de întinderea drepturilor sau libertăŃilor consacrate de CEDO, şi nici la alte probleme de care Curtea sau Comitetul de Miniştri ar putea să ia cunoştinŃă ca urmare a introducerii unui recurs prevăzut în ConvenŃie (art. 47 al ConvenŃiei). La 2 iunie 2004, Curtea a dat prima sa decizie referitoare la o cerere de aviz consultativ, cerere ce a fost respină pentru lipsa competenŃei. 3.2. Judecătorii CurŃii Europene a Drepturilor Omului Judecătorii sunt, conform art. 20-24 ale ConvenŃiei, în număr egal cu acela al statelor-părŃi la CEDO. Pentru a fi eligibili în această funcŃie, judecătorii trebuie să se bucure de cea mai înaltă reputaŃie morală şi să întrunească condiŃiile cerute pentru exercitarea unor înalte funcŃii judiciare sau să fie jurişti de o competenŃă recunoscută. Judecătorii îşi exercită mandatul cu titlu individual, şi nu în reprezentarea statelor în numele cărora au fost aleşi. Judecătorii sunt aleşi de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în numele fiecărui statparte la CEDO, cu majoritatea voturilor exprimate, de pe o listă de 3 candidaŃi prezentată de statul respectiv. Ei sunt aleşi pe o durată de 6 ani şi pot fi realeşi. Pot fi aleşi, în acelaşi timp, doi judecători având aceeaşi cetăŃenie. 3.3.Organizarea CurŃii Europene a Drepturilor Omului Curtea Europeană a Drepturilor Omului este organizată în: Adunarea Plenară a CurŃii; Comitete; Camere; Marea Cameră. Adunarea plenară a CurŃii are un rol administrativ, cu următoarele atribuŃii: a. alege, pentru o durată de trei ani, pe preşedintele său şi pe unul sau doi vicepreşedinŃi; ei pot fi realeşi; b. constituie Camere pentru o perioadă determinată; c. alege preşedinŃii Camerelor CurŃii, care pot fi realeşi; d. adoptă regulamentul CurŃii; e. alege grefierul şi unul sau mai mulŃi grefieri adjuncŃi. Curtea are şi un birou, compus din preşedinte, vice-preşedinŃi şi din preşedinŃii secŃiunilor. Biroul are rolul de a-l asista pe Preşedintele CurŃii în îndeplinirea funcŃiilor sale de conducere în cadrul CurŃii. De asemenea, biroul facilitează coordonarea între secŃiunile CurŃii. Comitetele sunt formate din 3 judecători. Ele sunt constituite de Camerele CurŃii, pentru o perioadă determinată, de 12 luni. Fiecare comitet este prezidat de judecătorul ce are precădere în cadrul secŃiei (art. 27 alin.4 al Regulamentului CurŃii). Camerele sunt formate din 7 judecători, între care, ca membru de drept, judecătorul ales în numele unui stat-parte la litigiu. Camerele sunt constituite în cadrul secŃiunilor CurŃii, care la rândul lor sunt constituite de Adunarea Plenară a CurŃii, pentru o perioadă determinată, de trei ani. Marea Cameră este formată din 17 judecători şi 3 supleanŃi, şi anume preşedintele CurŃii, vicepreşedinŃii, preşedinŃii Camerelor şi alŃi judecători desemnaŃi conform regulamentului CurŃii, precum şi, ca membru de drept, judecătorul ales în numele unui stat-parte la litigiu. Marea Cameră se constituie pentru o perioadă de trei ani. Sunt incompatibili să facă parte din Marea Cameră judecătorii care au făcut parte din Camera care a emis hotărârea atacată cu o cerere de retrimitere în faŃa Marii Camere, cu excepŃia preşedintelui Camerei şi a judecătorului ales în numele statului parte interesat. În cadrul Marii Camere funcŃionează un colegiu de 5 judecători, care se pronunŃă asupra admisibilităŃii cererii de retrimitere a unei cauze în faŃa Marii Camere. Nu poate face parte din colegiul Marii Camere judecătorul ales în numele unui stat parte interesat sau cetăŃean al acestuia.

13

ProtecŃia europeană a drepturilor omului

§4. Procedura judecării unei cereri individuale de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului Principala sarcină a noii CurŃi Europene a Drepturilor Omului este asigurarea respectării angajamentelor care decurg pentru statele părŃi la CEDO. Sesizarea CurŃii privind încălcarea drepturilor garantate de CEDO se poate face fie de un stat-parte, fie de un particular. Vom avea în vedere, în cele ce urmează, doar procedura în cazul sesizării de către un particular. 4.1. Sesizarea CurŃii Europene a Drepturilor Omului cu o cerere individuală Subiectele cu drept de sesizare sunt: orice persoană fizică, ONG sau grup de particulari care se pretinde victimă a unei violări provenind de la un stat-parte. Nu pot formula cereri individuale colectivităŃile teritoriale locale, deoarece „sunt organisme de drept public cu atribuŃii oficiale conferite de ConstituŃie şi de legi. De aceea, ele sunt în mod evident organizaŃii guvernamentale”. Cu privire la calitatea de victimă a celui care sesizează Curtea Europeană, au existat numeroase dezbateri doctrinare şi jurisprudenŃiale. Statutul de victimă a unei violări a ConvenŃiei presupune existenŃa interesului de a sesiza Curtea europeană şi este, aşa cum însăşi această instanŃă s-a exprimat, „una din pietrele unghiulare ale mecanismului de aplicare a ConvenŃiei”, deoarece determină accesul individului la jurisdicŃia CurŃii. Deşi similară cerinŃei interesului de a acŃiona în procedurile de drept intern, cerinŃa calităŃii de victimă este interpretată de judecătorii europeni independent de această noŃiune. Matricea raŃionamentului CurŃii în această materie este principiul efectivităŃii aplicării ConvenŃiei. Pentru a se considera victimă în sensul art. 34, o persoană trebuie să fi suferit o atingere efectivă şi concretă a drepturilor sale prevăzute de ConvenŃie prin decizii ale autorităŃilor naŃionale. Obiectul sesizării. Subiectele menŃionate pot sesiza Curtea dacă se consideră vătămaŃi într-unul din drepturile recunoscute de ConvenŃie. 4.2. CondiŃiile de admisibilitate ale unei cereri individuale introduse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului Pentru a fi examinate pe fond de către Curte, cererile individuale trebuie să îndeplinească o serie de condiŃii de admisibilitate prevăzute de articolul 35 al ConvenŃiei. A. Epuizarea prealabilă a tuturor căilor de recurs interne este o condiŃie întâlnită în dreptul internaŃional general şi are, la origine, un caracter cutumiar. Această condiŃie este destinată a proteja suveranitatea statului împotriva unor proceduri internaŃionale intempestive. B. Introducerea cererii într-un termen de 6 luni de la data deciziei interne definitive. Acest termen are ca scop limitarea în timp a posibilităŃii de contestare a unor acte sau măsuri interne. C. Cererea să nu fie anonimă. E. Cererea să nu mai fi fost supusă examinării unei alte instanŃe internaŃionale, dacă nu conŃine fapte noi. În temeiul acestei reguli, vor fi inadmisibile cererile care au fost deja înaintate Comitetului Drepturilor Omului instituit de Pactul InternaŃional privind Drepturile Civile şi Politice sau altor comitete specializate ale ONU. F. Cererea să nu fie incompatibilă cu prevederile ConvenŃiei, manifest nefondată sau abuzivă. O cerere poate fi considerată incompatibilă cu prevederile ConvenŃiei atunci când obiectul ei nu intră sub incidenŃa dispoziŃiilor acesteia. Cererea abuzivă este cea prin care se urmăreşte un scop contrar celui prevăzut de ConvenŃie (de exemplu, scopuri politice sau scopul de a se sustrage unei condamnări) sau
14

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
care dovedeşte folosirea şicanatorie a dreptului de recurs la Curtea Europeană. Calificarea unei cereri ca abuzivă poate interveni şi în cazul unor cereri repetate care nu au nici un fundament sau care conŃin afirmaŃii insultătoare sau cereri fanteziste sau provocatoare.3 În practică, respingerea pe acest motiv apare extrem de rar. 4.3. Examenul prealabil al cererii După primirea cererii, un comitet format din 3 judecători procedează la un examen prealabil al acesteia. Cererea este în prealabil examinată de un judecător raportor, numit de preşedintele secŃiei, în conformitate cu art. 49 din Regulamentul CurŃii. În cazul în care judecătorul raportor decide ca cererea să fie examinată de un Comitet, acesta poate, pe baza raportului şi prin vot unanim, să declare inadmisibilă sau să scoată de pe rol o cerere individuală, atunci când o decizie poate fi luată fără o examinare complementară, decizia fiind definitivă. O astfel de decizie poate conŃine una din următoarele soluŃii: • nu se reŃine cererea, în cazul în care: este anonimă; operează autoritatea de lucru judecat; este o situaŃie de litispendenŃă. • se declară cererea ca inadmisibilă, dacă este considerată incompatibilă cu dispoziŃiile ConvenŃiei sau ale Protocoalelor, în mod vădit nefondată sau abuzivă. • se respinge cererea ca inadmisibilă, pe motiv că este prematură (nu au fost epuizate căile interne de recurs) sau tardivă (a fost depăşit termenul de sesizare de 6 luni). Dacă judecătorul raportor nu este membru al comitetului, el poate fi invitat să asiste la dezbaterile acestuia. 4.4. Judecarea cererii individuale de Cameră sau de Marea Cameră În cazul în care, în urma examenului prealabil, Comitetul nu declară inadmisibilă şi nu scoate de pe rol, în unanimitate, cererea, o Cameră se poate pronunŃa asupra admisibilităŃii şi a fondului cererii. În conformitate cu art. 30 al ConvenŃiei, atunci când o cauză judecată de o Cameră ridică o chestiune gravă legată de interpretarea ConvenŃiei sau a Protocoalelor sale, sau când soluŃionarea unei probleme cu care este sesizată poate duce la o contradicŃie cu o hotărâre deja pronunŃată de către Curte, Camera poate să se desesizeze în favoarea Marii Camere, cu excepŃia cazului în care una din părŃi se opune la aceasta. Decizia de desesizare nu trebuie să fie motivată. În cazul în care Curtea declară o cerere admisibilă, ea va proceda la examinarea cauzei în condiŃii de contradictorialitate, împreună cu reprezentanŃii părŃilor şi, dacă este cazul, la o anchetă pentru a cărei desfăşurare eficientă, statele interesate vor furniza toate facilităŃile necesare. De asemenea, Curtea se poate pune la dispoziŃia celor interesaŃi, în scopul rezolvării cauzei pe cale amiabilă, pe baza respectării drepturilor omului garantate de CEDO. Rezolvarea pe cale amiabilă constă, de obicei, într-o înŃelegere prin care statul pârât se obligă să plătească o compensaŃie sau alte reparaŃii, fără a-şi asuma însă răspunderea pentru încălcarea ConvenŃiei. Dacă nu s-a ajuns la rezolvarea cauzei pe cale amiabilă, Curtea va proceda la audieri, finalizate cu pronunŃarea unei hotărâri prin care declară dacă a avut loc sau nu o încălcare a ConvenŃiei. În caz afirmativ, şi dacă dreptul intern al statului pârât nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinŃelor acelei încălcări, Curtea acordă părŃii lezate, dacă este cazul, o reparaŃie echitabilă. 4.5. SoluŃiile pronunŃate de Cameră sau de Marea Cameră Aceste soluŃii pot fi următoarele: radierea de pe rol în cazul rezolvării cauzei pe cale amiabilă; respingerea cererii ca inadmisibilă; scoaterea cererii de pe rol; declararea dacă a avut sau nu loc o încălcare a CEDO, iar în caz afirmativ, şi dacă dreptul intern al statului pârât nu permite decât o

3

J.-P. MARGUÉNAUD, op.cit., p. 19 15

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
înlăturare incompletă a consecinŃelor acelei încălcări, acordarea părŃii lezate, dacă este cazul, a unei reparaŃii echitabile. 4.6. Retrimiterea în faŃa Marii Camere Oricare dintre părŃi poate să ceară, în cazuri excepŃionale, retrimiterea cauzei în faŃa Marii Camere. Termenul de exercitare a acestei căi de atac este de 3 luni de la data hotărârii Camerei. Înaintea judecării de către Marea Cameră, un colegiu de 5 judecători ai acesteia se pronunŃă dacă cererea trebuie sau nu acceptată. Ea este acceptată numai în cazul în care cauza ridică o problemă gravă referitoare la interpretarea CEDO sau o altă problemă gravă cu caracter general. În cazul în care colegiul acceptă cererea, Marea Cameră se pronunŃă asupra cauzei printr-o hotărâre. §5. Actele CurŃii Europene a Drepturilor Omului 5.1. Categorii de acte Actele CurŃii prin care se soluŃionează o cerere individuală pot fi: - decizie a unui Comitet, prin care declară inadmisibilă sau radiază de pe rol o cerere; - decizie a unei Camere sau a Marii Camere privind radierea de pe rol a unei cereri; - decizie a unei Camere privind declararea ca inadmisibilă a unei cererei; - decizie a unei Camere privind declararea ca admisibilă a unei cereri; - hotărâre a unei Camere sau a Marii Camere privind repunerea pe rol a unei cereri; - decizie a unei Camere sau a Marii Camere privind radierea cauzei de pe rol în cazul rezolvării pe cale amiabilă; - decizie a unei Camere privind desesizarea în favoarea Marii Camere; - hotărâre a unei Camere sau a Marii Camere prin care declară dacă a avut loc sau nu o încălcare a CEDO, iar în caz afirmativ şi dacă dreptul intern al statului pârât nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinŃelor acelei încălcări, acordă părŃii lezate, dacă este cazul, o reparaŃie echitabilă. - hotărâre a unei Camere privind soluŃionarea cererii de interpretare a unei hotărâri; - hotărâre a unei Camere privind soluŃionarea cererii de revizuire a unei hotărâri; - hotărâre a Marii Camere prin care aceasta se pronunŃă asupra cererii de retrimitere a cauzei soluŃionate printr-o hotărâre pronunŃată de Cameră şi se pronunŃă asupra cauzei. 5.2. Motivarea deciziilor şi a hotărârilor Hotărârile, precum şi deciziile care declară cererile admisibile sau inadmisibile sunt motivate. dacă hotărârea nu exprimă în totalitate sau în parte opinia unanimă a judecătorilor, oricare judecător are dreptul să adauge acesteia expunerea opiniei sale separate. 5.3. Caracterul definitiv al deciziilor şi al hotărârilor Decizia unui Comitet, luată prin vot unanim, privind declararea ca inadmisibilă sau scoaterea de pe rol a unei cereri individuale este definitivă. Hotărârea unei Camere devine definitivă: atunci când părŃile declară că nu vor cere retrimiterea cauzei în faŃa Marii Camere; la expirarea termenului de 3 luni de la data hotărârii, dacă nu a fost cerută retrimiterea cauzei în faŃa Marii Camere; atunci când Colegiul Marii Camere respinge cererea de retrimitere a cauzei în faŃa Marii Camere. Hotărârea Marii Camere este definitivă. Hotărârile definitive ale CurŃii se publică, sub autoritatea grefierului, în culegerea oficială de decizii şi hotărâri.
16

ProtecŃia europeană a drepturilor omului

5.5. Executarea hotărârilor CurŃii Europene a Drepturilor Omului Procesul de executare a unei hotărâri a CurŃii europene este unul complex, în care sunt implicate, uneori, toate autorităŃile statului împotriva căruia s-a pronunŃat hotărârea. Efectul obligatoriu al hotărârii presupune, de cele mai multe ori, pe lângă obligaŃia de a adopta măsuri în favoarea reclamantului, în vederea restabilirii drepturilor încălcate, şi obligaŃia de a adopta măsuri cu caracter general, mergând până la schimbarea legislaŃiei într-un anumit domeniu. Hotărârile definitive ale CurŃii sunt transmise Comitetului Miniştrilor, care supraveghează executarea lor. În procesul de supraveghere a executării, jurisdicŃionalul se interferează cu politicul. Întrebări şi cerinŃe pentru autoevaluare 1. În ce a constat reforma mecanismului CEDO prin Protocolul 11 şi care au fost avantajele ei? 2. Care este competenŃa CurŃii EDO? 3. Numirea judecătorilor CurŃii EDO. 4. Cum este organizată Curtea EDO? 5. Care sunt condiŃiile de admisibilitate a unei cereri individuale la Curtea EDO? 6. Ce înseamnă epuizarea căilor de recurs interne? 7. Ce înseamnă cerere manifest nefondată? Dar cerere incompatibilă cu prevederile ConvenŃiei? Bibliografie Bianca SELEJAN-GUłAN.- Sistemul jurisdicŃional european de protecŃie a drepturilor omului. Curs universitar. Sibiu: Editura UniversităŃii „Lucian Blaga”, 2003 Bianca SELEJAN-GUłAN.- ProtecŃia europeană a drepturilor omului. Bucureşti: Editura All Beck, 2004

17

ProtecŃia europeană a drepturilor omului

Cursul 6 - Dreptul la viaŃă
Dreptul la viaŃă este un drept suprem al fiinŃei umane, a cărui respectare este însăşi condiŃia exercitării celorlalte drepturi, „valoarea supremă pe scara drepturilor omului pe plan internaŃional”. §1. ObligaŃiile statelor privind respectarea dreptului la viaŃă Conform art. 2 alin.1 al ConvenŃiei, dreptul la viaŃă este protejat prin lege. JurisprudenŃa CurŃii în această privinŃă a evidenŃiat că statele au atât obligaŃii negative, cât şi obligaŃii pozitive: nu trebuie doar să se abŃină de a provoca moartea “în mod intenŃionat”, dar trebuie să ia şi măsurile necesare pentru protecŃia vieŃii (responsabilitatea „pozitivă” a statului). Statele trebuie să intervină activ pentru garantarea dreptului la viaŃă: de exemplu, în materia luptei împotriva terorismului, statul trebuie, pe de-o parte, să-i sancŃioneze pe cei vinovaŃi şi, pe de altă parte, să ia măsurile preventive corespunzătoare situaŃiei generale. Alte obligaŃii pozitive pot viza crearea unui sistem judiciar independent şi eficient în vederea stabilirii cauzei morŃii şi a pedepsirii celor vinovaŃi sau protecŃia vieŃii deŃinuŃilor faŃă de comportamentul criminal al colegilor de detenŃie. De asemenea, statele au, în virtutea art. 1 şi 2 din ConvenŃie, obligaŃia pozitivă de ordin procedural de a organiza anchete efective împotriva celor care au adus atingere vieŃii persoanei4 şi de a institui un sistem judiciar eficient care să permită stabilirea răspunderii şi angajarea urmăririi penale împotriva vinovaŃilor. §2. Frontierele dreptului la viaŃă O altă problemă importantă pentru doctrină, dar şi pentru autorităŃile de la Strasbourg a fost determinarea frontierelor dreptului la viaŃă. Când începe şi când se sfârşeşte dreptul la viaŃă? Există un drept de a muri? 2.1. În privinŃa primei frontiere a dreptului la viaŃă, ne confruntăm cu problema inexistenŃei unei definiŃii incontestabile din punct de vedere ştiinŃific a începutului vieŃii, deşi au fost formulate diverse teorii. Întrebarea care rămâne valabilă este: viaŃa fiinŃei umane începe de la naştere, sau de la concepŃie? Textele juridice interne şi internaŃionale nu conŃin nici o reglementare a acestei probleme, iar acest lucru poate avea consecinŃe deosebit de grave: de exemplu, în cazul manipulărilor genetice, al experimentelor pe embrionul uman sau al fertilizării artificiale. Cu privire la dreptul la viaŃă al copilului nenăscut, într-o primă etapă jurisprudenŃială, Comisia Europeană a Drepturilor Omului a părut să dea şi fătului o “anumită personalitate” independentă de cea a mamei, estimând că limitările întreruperilor voluntare de sarcină nu pot fi considerate ca o violare a art. 8 ce garantează respectul vieŃii private şi familiale. Curtea Europeană a apreciat, totuşi, că nu este necesar să determine dacă ConvenŃia garantează un drept la avort sau un drept la viaŃă recunoscut fătului. În mod regretabil, judecătorii europeni nu s-au pronunŃat asupra dreptului la viaŃă al copilului conceput, ceea ce a creat incertitudini asupra acestei probleme, cu atât mai mult cu cât unele instanŃe naŃionale au luat poziŃie în mod ferm. 2.2. Cât priveşte „ultima frontieră” a dreptului la viaŃă sau „dreptul de a muri”, problema rămâne una controversată. LegislaŃiile europene abordează în mod diferit problema eutanasiei, deşi toate sunt părŃi ale CEDO. Curtea a arătat că articolul 2 nu poate fi interpretat, fără o distorsiune de limbaj, ca acordând un drept diametral opus, adică dreptul de a muri, de mâna unui terŃ sau cu asistenŃa unei autorităŃi publice. Curtea a refuzat astfel orice interpretare evolutivă a ConvenŃiei în cazul art. 2, apreciind că, „într-o chestiune atât de delicată, soluŃia trebuie să fie politică (prin revizuirea textului convenŃional), iar nu judiciară.”
A se vedea şi Finucane c/ RU (2003) 18
4

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
§3. Restrângerile aduse dreptului la viaŃă 3.1. Pedeapsa cu moartea Art. 2 prevede patru ipoteze enumerate limitativ în care statul poate aduce atingere dreptului la viaŃă. Alin. 1 prevede posibilitatea execuŃiei unei sentinŃe capitale pronunŃate de un tribunal în cazul în care fapta săvârşită este pedepsită astfel de lege. Astfel, în versiunea originală a ConvenŃiei, pedeapsa cu moartea nu este interzisă, cu condiŃia respectării principiului legalităŃii. Cu toate acestea, abolirea de facto a acestei pedepse este consacrată prin ratificarea cvasi-unanimă a Protocolului nr. 6, care aboleşte pedeapsa cu moartea în timp de pace.5 iar Protocolul nr. 13, semnat la Vilnius în 2002 şi intrat în vigoare la 1 iulie 2003, prevede abolirea pedepsei cu moartea în orice circumstanŃe. Protocolul nr. 13 a intrat în vigoare la 1 iulie 2003. Precizăm că, la 1 februarie 2004, 43 din cele 45 de state membre ale Consiliului Europei erau părŃi la Protocolul nr. 6 la CEDO, iar 2 state (Rusia şi FederaŃia Serbia şi Muntenegru) îl semnaseră, fără a fi devenit părŃi. În privinŃa Protocolului nr. 13, la aceeaşi dată, depuseseră instrumentele de ratificare 22 de state, iar 20 de state îl semnaseră. Rusia, Armenia şi Azerbaidjan nu au semnat Protocolul nr. 13. 3.2. Restrângerile dreptului la viaŃă prevăzute de art. 2 alin.2 Paragraful 2 al art. 2 prevede celelalte trei ipoteze, în care moartea nu este considerată ca fiind provocată cu încălcarea acestui articol, şi anume atunci când ea rezultă din: recursul la forŃă considerat ca absolut necesar - pentru a asigura apărarea persoanei împotriva oricărei violenŃe ilegale; recursul la forŃă absolut necesar pentru efectuarea unei arestări legale sau pentru a împiedica evadarea unei peroane deŃinute; recursul la forŃă absolut necesar pentru a reprima, în conformitate cu legea, o revoltă sau insurecŃie. Aceste excepŃii de la un principiu atât de important ca dreptul la viaŃă sunt de cea mai strictă interpretare. Textul arată că recursul la forŃă trebuie să fie absolut necesar: aceasta înseamnă că toate celelalte mijloace disponibile trebuie să fi fost epuizate. În plus, Comisia şi Curtea au precizat că utilizarea forŃei trebuie să fie strict proporŃională cu realizarea scopului autorizat. 3.3. Restrângerile dreptului la viaŃă conform art. 15 § 2 Prin art. 15 §2, CEDO autorizează decesul rezultat din “acte licite de război”. Această excepŃie face parte dintr-un sistem ce permite statelor ca, în caz de război sau de alt pericol public ce ameninŃă existenŃa naŃiunii, să se îndepărteze şi chiar să înlăture textul ConvenŃiei şi să ia măsuri derogatorii. Această dispoziŃie face implicit trimitere la regulile dreptului umanitar, aşa cum este definit în ConvenŃia de la Haga din 1899 şi mai ales în cele patru ConvenŃii de la Geneva din august 1949. Întrebări şi cerinŃe pentru autoevaluare 1. Ce prevede Protocolul nr. 13 la CEDO? 2. Există un „drept de a muri” recunoscut de Curtea EDO?

5

Turcia a abolit pedeapsa cu moartea pe timp de pace prin Legea nr. 4771 din 2002 şi a semnat Protocolul nr. 6 la 15 ianuarie 2003, iar Rusia a abolit această pedeapsă în 2003. 19

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
3. CitiŃi hotărârea CurŃii EDO în cauza Pretty c/ Regatului Unit şi arătaŃi care este poziŃia CurŃii faŃă de eutanasie. 4. Care este situaŃia pedepsei cu moartea în statele părŃi la CEDO? 5. Care sunt condiŃiile de restrângere a dreptului la viaŃă prevăzute de CEDO? 6. Care sunt obligaŃiile statelor părŃi la CEDO privind protecŃia dreptului la viaŃă?

Bibliografie Corneliu BÎRSAN.- ConvenŃia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Bucureşti, Editura All Beck, 2005 Corneliu-Liviu POPESCU.- JurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului. 1999-2002. Bucureşti: Editura All-Beck, 2003 Bianca SELEJAN-GUłAN.- Sistemul jurisdicŃional european de protecŃie a drepturilor omului. Curs universitar. Sibiu: Editura UniversităŃii „Lucian Blaga”, 2003 Bianca SELEJAN-GUłAN.- ProtecŃia europeană a drepturilor omului. Bucureşti: Editura All Beck, 2004 JurisprudenŃă la articolul 2 McCann ş.a. c/ Regatului Unit (1995) Osman c/ Regatului Unit (1998) Pretty c/ Regatului Unit (2002) Mastromatteo c/ Italiei (2002) Calvelli şi Ciglio c/ Italiei (2002) Ocalan c/ Turciei (2003) Oneryildiz c/ Turciei (2003) Finucane c/ Regatului Unit (2003)

20

ProtecŃia europeană a drepturilor omului

Cursul 7 - Dreptul de a nu fi supus torturii şi altor tratamente sau pedepse inumane sau degradante
Articolul 3 al CEDO interzice tortura şi alte tratamente sau pedepse inumane sau degradante. Curtea Europeană a afirmat, în cauza Soering c/ Regatului Unit (1989), că interdicŃia torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante constituie „una din valorile fundamentale ale societăŃilor democratice care formează Consiliul Europei”. De aceea, protecŃia integrităŃii fizice şi psihice a persoanei împotriva torturii şi a altor rele tratamente are un caracter absolut. În termenii art. 3 al CEDO, nimeni nu poate fi supus torturii nici la tratamente sau pedepse inumane sau degradante. Această garanŃie este deci un drept intangibil: dreptul de a nu suferi un tratament contrar demnităŃii umane este un atribut inalienabil al persoanei umane, bazat pe valorile comune ale tuturor patrimoniilor culturale şi sistemelor sociale moderne şi nu poate suferi nici o restrângere sau derogare. JurisprudenŃa în materie a Comisiei şi CurŃii europene a impus, ca şi criteriu determinant pentru aplicabilitatea articolului 3, gradul de gravitate al suferinŃelor provocate. ObligaŃiile statelor privind protecŃia împotriva torturii şi a tratamentelor inumane ori degradante Principala obligaŃie ce revine statelor în acest domeniu este de a se abŃine de la provocarea torturii sau a tratamentelor inumane ori degradante. În determinarea respectării acestei obligaŃii negative, Curtea a arătat că statul poate fi considerat responsabil şi pentru actele comise de agenŃii săi în afara atribuŃiilor lor oficiale (acte ultra vires). Statele au, însă, potrivit CurŃii europene, şi o serie de obligaŃii pozitive pentru protecŃia integrităŃii fizice şi psihice a persoanei. Statul este, de asemenea, obligat să incrimineze tortura, precum şi orice rele tratamente săvârŃite de particulari. O altă obligaŃie pozitivă a statului este aceea de a efectua investigaŃii oficiale eficiente atunci când o persoană pretinde că a fost supusă unor tratamente de această natură de către agenŃi oficiali ObligaŃia de a acorda tratament medical este o altă obligaŃie pozitivă a statelor. Tortura Una din primele cauze în care Curtea a definit noŃiunea de tortură a fost Irlanda c/ Regatului Unit (1978): „tortura este un tratament inuman deliberat, ce cauzează suferinŃe foarte grave şi crude”. Acesta a fost criteriul aplicat în cauza dată, dar şi în cele ce au urmat, pentru a distinge tortura de tratamentele inumane. cauza Greciei, Comisia a opinat că actele săvârşite asupra deŃinuŃilor politici de către forŃele de poliŃie din Atena au reprezentat o „practică administrativă” de tortură şi alte rele tratamente contrare art. 3. Tratamente şi pedepse inumane Potrivit unei opinii din doctrină, deşi după criteriul aplicat de Curte tratamentul inuman nu implică cu necesitate intenŃia de a provoca suferinŃă, în practică această intenŃie este prezentă de cele mai multe ori. Tratamentul inuman provoacă şi el, în mod voluntar, suferinŃe mentale sau fizice de o intensitate deosebită. În practică, au fost considerate tratamente inumane: interogatoriile “aprofundate”, ameninŃarea cu tortura, violenŃa fizică extremă, detenŃia unei persoane în condiŃii inumane, deportarea sau extrădarea unei persoane într-o Ńară unde riscă să suporte astfel de tratamente. Pentru a antrena răspunderea statului,
21

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
acestea trebuie să se caracterizeze nu numai printr-o repetare a unor acte contrare ConvenŃiei, ci şi printro tolerare la nivel oficial a acestor acte. 1. ViolenŃele săvârşite de forŃele de poliŃie 2. Tratamentul deŃinuŃilor şi bolnavilor 3. Tratamentul străinilor. Extrădarea şi deportarea 4. Distrugerea locuinŃelor şi dispariŃiile de persoane

Tratamente şi pedepse degradante Tratamentul degradant se caracterizează prin faptul că provoacă umilirea gravă a unui individ în faŃa altuia sau prin aceea că obligă persoana să acŃioneze împotriva voinŃei sau conştiinŃei sale. Câmpul de aplicare al tratamentelor degradante acoperă mai mult viaŃa cotidiană: tratamente discriminatorii, tratamente medicale experimentale, pedepse corporale extrajudiciare, pedepse corporale aplicate în şcoli, unele condiŃii de detenŃie. 1. Discriminările Sistemul non-judiciar de prevenire a torturii ConvenŃia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante a fost adoptată în cadrul Consiliului Europei la 26 noiembrie 1987 şi a intrat în vigoare la 1 februarie 1989. Această convenŃie a dat naştere unui mecanism de control preventiv, radical distinct de controlul instaurat de ConvenŃia ONU asupra torturii. Ea prevede un sistem de vizite periodice, dar şi de vizite ad hoc ale locurilor de detenŃie din statele părŃi. Misiunea acestor vizite este încredinŃată unui Comitet special care poate asculta orice deŃinut şi poate adresa recomandări statului în cauză. ConvenŃia pentru prevenirea torturii nu poate face obiectul rezervelor, nu conŃine nici o clauză derogatorie şi se aplică atât în timp de pace cât şi în perioade excepŃionale. Vizitele pot avea loc în orice circumstanŃe, fără să existe vreo plângere prealabilă. De exemplu, raportul publicat după o vizită a Comitetului în FranŃa a relevat că condiŃiile de detenŃie din unele stabilimente penitenciare (suprapopulare, echipamente sanitare necorespunzătoare, întreŃinere generală) constituie “tratament inuman şi degradant”. Comitetul pentru prevenirea torturii nu are posibilitatea de a aplica sancŃiuni statului, ci doar de a face recomandări lipsite de forŃă obligatorie, adresate acestuia, în scopul întăririi protecŃiei persoanelor deŃinute. Deşi procedurile sunt confidenŃiale, Comitetul poate lua decizia de a face anumite declaraŃii publice asupra unei situaŃii grave – dacă statul refuză să coopereze sau să amelioreze situaŃia constatată – sau chiar să publice rapoartele elaborate.6 Pe lângă această publicare cu titlu de sancŃiune, raportul Comitetului mai poate fi publicat cu acordul statului în cauză. JurisprudenŃă la articolul 3 Irlanda c/ Regatului Unit (1978) Soering c/ Regatului Unit (1989) Tomasi c/ FranŃei (1992) Tyrer c/ Regatului Unit (1978) Costello-Roberts c/ Regatului Unit (1993)
6 De exemplu, în 1992, în urma unei vizite în Turcia, Comitetul s-a exprimat public cu privire la existenŃa unei practici larg răspândite de tortură prin intermediul poliŃiei în această Ńară. 22

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
Mouisel c/ FranŃei (2002) Herczegfalvi c/ Austriei Hurtado c/ ElveŃiei E. ş.a. c/ Regatului Unit Aksoy c/ Turciei Aktaş c/ Turciei Selmouni c/ FranŃei (1999) Pantea c/ României (2003) Bursuc c/ României (2004) Întrebări şi cerinŃe pentru autoevaluare 1. CitiŃi hotărârea CurŃii Europene în cauza Pantea c/ României şi arătaŃi pe scurt care a fost poziŃia CurŃii faŃă de art. 3 din ConvenŃie 2. CitiŃi hotărârea CurŃii Europene în cauza Bursuc c/ României şi arătaŃi pe scurt care a fost poziŃia CurŃii faŃă de art. 3 din ConvenŃie 3. Ce este tortura? 4. Cum se face distincŃia dintre tortură şi tratamentele inumane? Dar faŃă de tratamentele degradante?

Bibliografie minimală Corneliu BÎRSAN.- ConvenŃia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Bucureşti, Editura All Beck, 2005 Bianca SELEJAN-GUłAN.- Sistemul jurisdicŃional european de protecŃie a drepturilor omului. Curs universitar. Sibiu: Editura UniversităŃii „Lucian Blaga”, 2003 Bianca SELEJAN-GUłAN.- ProtecŃia europeană a drepturilor omului. Bucureşti: Editura All Beck, 2004 ConvenŃia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a LibertăŃilor Fundamentale şi protocoalele sale Principalele instrumente internaŃionale privind drepturile omului la care România este parte. Vol. I şi II. Bucureşti: IRDO, 2003 Vincent BERGER. – JurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului. Bucureşti: IRDO, 1999 Corneliu-Liviu POPESCU.- JurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului. 1999-2002. Bucureşti: Editura All-Beck, 2003

23

ProtecŃia europeană a drepturilor omului

Cursul 8 - Dreptul de nu fi supus sclaviei, servituŃii şi muncii forŃate sau obligatorii
Sclavia poate fi definită ca starea sau condiŃia unui individ asupra căruia se exercită atributele dreptului de proprietate sau unele dintre acestea (ConvenŃia din 1926 împotriva Sclaviei). A reduce o persoană la starea de sclav implică nerecunoaşterea personalităŃii sale juridice. Servitutea este o stare de dependenŃă completă a unei persoane faŃă de alta. Comisia a precizat că această noŃiune implică obligaŃia de a trăi şi de a munci pe proprietatea altuia, furnizându-i unele servicii, remunerate sau nu, fără posibilitatea de a schimba această stare (definiŃie dată de Comisie, în cauza Van Droogenbroeck c/ Belgiei, 1982). Servitutea apare ca o formă a sclaviei, fiind doar o diferenŃă de grad şi nu de natură. Munca forŃată sau obligatorie a fost definită ca fiind o muncă „impusă unei persoane împotriva voinŃei sale, muncă ce prezintă un caracter injust sau opresiv şi care nu poate fi evitată.” Conceptul de muncă forŃată sau obligatorie nu acoperă un număr de cazuri, enumerate limitativ: a) munca în timpul detenŃiei. Aceasta include şi munca minorilor sau vagabonzilor supuşi detenŃiei legale. b) serviciul militar sau serviciul unui obiector de conştiinŃă; c) serviciul cerut în caz de crize sau calamităŃi naturale, în interesul comunităŃii. d) munca rezultată din obligaŃiile civice normale. De exemplu: obligaŃiile impuse de stat proprietarului de a întreŃine o clădire; obligaŃia impusă angajatorilor de a deduce taxele din veniturile angajaŃilor ş.a. JurisprudenŃă la articolul 4 Van der Mussele c/ Belgiei (1983) Karlheinz Schmidt c/ Germaniei (1994)

24

ProtecŃia europeană a drepturilor omului

Cursul 9 - Dreptul la libertatea şi siguranŃa persoanei
Prevederile art. 5 al CEDO sunt destinate protecŃiei libertăŃii fizice a oricărei persoane împotriva arestării sau detenŃiei arbitrare sau abuzive. NoŃiunea de „libertate” desemnează în primul rând libertatea fizică a persoanei. Principiul respectării libertăŃii persoanei este esenŃial într-o societate democratică, nimeni neputând fi privat de libertatea sa în mod arbitrar. De la principiul garantării libertăŃii pot exista însă şi excepŃii prevăzute de lege şi executate în conformitate cu legea, în anumite cazuri, legate în special de protecŃia ordinii publice, privarea de libertate este permisă. ProtecŃia libertăŃii persoanei presupune şi existenŃa unor garanŃii ale persoanei supuse detenŃiei: posibilitatea de a ataca măsurile luate împotriva libertăŃii sale, dreptul la compensaŃie în cazul detenŃiei ilegale etc. §1. Cazurile permise de privare de libertate conform art. 5 Art. 5§1 permite 6 cazuri de privare de libertate: detenŃia după condamnare; arestarea sau detenŃia decurgând dintr-o ordonanŃă judiciară sau dintr-o obligaŃie legală, detenŃia provizorie, detenŃia unui minor, detenŃia anumitor bolnavi şi persoane defavorizate, detenŃia străinilor. Toate acestea trebuie să intervină în condiŃii foarte precise. Controlul exercitat de Curte asupra respectării art. 5 poartă atât asupra legalităŃii adoptării măsurii, cât şi a executării ei. 1.3. Cazurile permise de privare de libertate A. DetenŃia după judecată şi condamnare vizează „persoana deŃinută în mod legal după condamnarea de către un tribunal competent”. JurisprudenŃa europeană a precizat sensurile noŃiunilor de „condamnare” şi „tribunal competent”, dar şi necesitatea unei legături de cauzalitate între condamnare şi detenŃie. Condamnarea înseamnă nu doar o declaraŃie de vinovăŃie privind săvârşirea unei infracŃiuni, dar şi aplicarea unei pedepse sau a unei alte măsuri privative de libertate. Condamnarea trebuie să fie aplicată de un tribunal competent. Pentru a fi considerat competent, tribunalul trebuie să fie un organ de plină jurisdicŃie asupra cauzei respective şi să acorde „garanŃiile judiciare adecvate”, precum şi să fie independent faŃă de executiv şi faŃă de părŃi. B. Arestarea sau detenŃia decurgând dintr-o ordonanŃă cu caracter judiciar sau dintr-o obligaŃie legală este prevăzută de art. 5 §1(b). Această dispoziŃie vizează cazul persoanei care face obiectul unei arestări sau detenŃii legale pentru nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti sau a unei obligaŃii prevăzute de lege. C. DetenŃia preventivă. Privarea de libertate este admisă în acest caz dacă scopul său este de a conduce persoana respectivă în faŃa autorităŃii judiciare competente, atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvârşit o infracŃiune sau când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica să săvârşească o infracŃiune sau să fugă după săvârşirea acesteia. Aceste condiŃii nu sunt cumulative: dacă una din ele este îndeplinită, privarea de libertate este permisă. Interpretarea condiŃiilor prevăzute de text poate crea dificultăŃi, mai ales în ceea ce priveşte imprecizia unor noŃiuni, în special “caracterul verosimil sau plauzibil al motivelor” pentru prima condiŃie sau “motivele temeinice sau rezonabile” pentru celelalte.

25

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
D. DetenŃia minorilor este posibilă cu condiŃia ca ea să aibă ca scop fie supunerea lor unei educaŃii supravegheate, fie aducerea în faŃa justiŃiei. În acest din urmă caz, sunt vizate alte situaŃii decât cele ce implică o acuzaŃie penală. Într-un astfel de caz, ar fi aplicabil art. 5/1/c. E. DetenŃia unor bolnavi şi persoane defavorizate este prevăzută de art. 5 §1(e) al CEDO. Această privare de libertate priveşte în special persoanele susceptibile a propaga o boală contagioasă, alienaŃii, alcoolicii, toxicomanii şi vagabonzii. F. DetenŃia străinilor este autorizată de art. 5 §1(f), în scopul expulzării sau extrădării sau pentru a împiedica o persoană să pătrundă în mod ilegal pe teritoriul statului. Textul art. 5 §1(f) vizează situaŃia în care procedura extrădării sau expulzării este deja în curs. DetenŃia trebuie să fie „legală” din punctul de vedere al dreptului intern şi să nu fie arbitrară. §2. GaranŃiile persoanelor private de libertate Orice privare de libertate trebuie să fie legală, echitabilă şi proporŃională cu situaŃia care a determinat-o. De asemenea, privarea de libertate trebuie să fie dispusă şi executată de o autoritate competentă. Ea nu trebuie să aibă un caracter arbitrar. Art. 5 §2-5 cuprinde o serie de garanŃii aplicabile persoanelor private de libertate. Scopul acestor garanŃii este acela de a permite apărarea împotriva oricărei atingeri arbitrare aduse libertăŃii persoanei. Aceste garanŃii sunt: dreptul de a fi informat, dreptul de a apărea în faŃa unui judecător, dreptul la recurs şi dreptul la despăgubiri. 2.1. Dreptul de a fi informat Orice persoană arestată sau deŃinută are dreptul să fie informată, în cel mai scurt termen posibil şi într-o limbă pe care o înŃelege, asupra motivelor arestării sau deŃinerii şi a oricărei acuzaŃii împotriva ei. Persoanei arestate trebuie să i se spună, „într-un limbaj simplu, non-tehnic, pe care îl poate înŃelege, motivele esenŃiale, juridice şi factuale, ale arestării sale, pentru a putea, dacă crede de cuviinŃă, să se adreseze unei instanŃe pentru a contesta legalitatea arestării”. Dreptul la informare cuprins în art. 5 §2 este o garanŃie foarte importantă, deoarece este esenŃial ca o persoană privată de libertate să cunoască motivele acestei măsuri cât mai repede şi cât mai exact. 2.2. Dreptul de a fi adus de îndată în faŃa unui judecător, de a fi trimis în judecată într-un termen rezonabil sau eliberat Paragraful 3 al art. 5 prevede că orice persoană arestată sau deŃinută trebuie dusă imediat în faŃa unui judecător sau alt magistrat competent prin lege să exercite funcŃii judiciare şi are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil, sau eliberată în timpul procedurii. Remarcăm că este vorba de o garanŃie cu conŃinut complex, care priveşte, pe de-o parte, dreptul persoanei arestate de a fi dusă în faŃa unui judecător, şi pe de altă parte dreptul acesteia de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată. A. Dreptul de a fi adus în faŃa unui judecător sau a altui magistrat autorizat a exercita puterea judiciară. B. Dreptul de a fi judecat într-un termen rezonabil sau eliberat Problema care se pune de cele mai multe ori în privinŃa acestei condiŃii este cea a duratei unei detenŃii provizorii. Cu toate că această măsură este justificată de motive rezonabile, trebuie evitat orice arbitrariu din partea autorităŃilor: pe de-o parte, libertatea este principiul, în timp ce încarcerarea este excepŃia; pe de altă parte, persoana în cauză beneficiază de o altă garanŃie procesuală esenŃială, fiind prezumată nevinovată. De aceea, o detenŃie provizorie nu trebuie să fie prea lungă, şi punerea în libertate se impune atunci când menŃinerea în detenŃie încetează de a mai fi rezonabilă.
26

ProtecŃia europeană a drepturilor omului

2.3.Dreptul la recurs Paragraful 4 al art. 5 precizează că orice persoană privată de libertate prin arestare sau deŃinere are dreptul de a se plânge în faŃa unui tribunal asupra legalităŃii măsurii şi să ceară eliberarea sa dacă detenŃia este ilegală. Scopul acestei prevederi este asigurarea protecŃiei împotriva detenŃiei arbitrare şi facilitarea eliberării persoanei atunci când detenŃia este ilegală. Una din cele mai importante garanŃii ale acestui drept este exercitarea lui în faŃa unui tribunal: această noŃiune trebuie înŃeleasă ca desemnând un organ jurisdicŃional ce îndeplineşte garanŃiile de procedură corespunzătoare. România a fost declarată responsabilă de violarea acestui articol în cauza Pantea. În aceeaşi cauză, Curtea a constatat şi violarea, de către statul român, a art. 5 §5 privind dreptul la despăgubiri. Această hotărâre a CurŃii a determinat, de altfel, importante modificări la nivelul reglementărilor constituŃionale şi legale româneşti sub aspectul duratei şi modului de luare a măsurii arestării preventive, ca şi în privinŃa dreptului la despăgubiri în cazul detenŃiei ilegale. 2.4.Dreptul la despăgubiri pentru detenŃia ilegală Potrivit art. 5 §5, orice persoană victimă a unei arestări sau detenŃii în condiŃii contrare dispoziŃiilor art. 5 are dreptul la despăgubiri. Dreptul la despăgubiri presupune reunirea unor condiŃii: - să existe o încălcare a condiŃiilor prevăzute de celelalte dispoziŃii ale art. 5 ; - această încălcare să fi produs un prejudiciu. În privinŃa primei condiŃii, încălcarea poate apărea fie datorită lipsirii de libertate a unei persoane în alte cazuri decât cele prevăzute de art. 5 §1, fie datorită nerespectării garanŃiilor prevăzute de art. 5 §24. JurisprudenŃă la articolul 5 Lawless c/ Irlandei (1960) Neumeister c/ Austriei (1968) Wemhoff c/ Germaniei (1969) De Wilde, Ooms şi Versyp c/ Belgiei (1971) Schiesser c/ ElveŃiei (1979) Winterwerp c/ Olandei (1979) Bozano c/ FranŃei (1986) Bouamar c/ Belgiei (1988) Brogan ş.a. c/ Regatului Unit (1988) Kurt c/ Turciei (1998) Litwa c/ Poloniei (2000) Klamecki c/ Poloniei (2003) Pantea c/ României (2003) Întrebări şi cerinŃe pentru autoevaluare 1. CitiŃi hotărârea CurŃii Europene în cauza Pantea c/ României şi arătaŃi pe scurt care a fost poziŃia CurŃii faŃă de art. 5 din ConvenŃie 2. Care sunt cazurile permise de privare de libertate conform art. 5 al CEDO? DescrieŃi fiecare caz. 3. Ce înseamnă „siguranŃa persoanei” în sensul art. 5 al CEDO?
27

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
4. Care sunt garanŃiile persoanei private de libertate?

Bibliografie minimală Corneliu BÎRSAN.- ConvenŃia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Bucureşti, Editura All Beck, 2005 Bianca SELEJAN-GUłAN.- Sistemul jurisdicŃional european de protecŃie a drepturilor omului. Curs universitar. Sibiu: Editura UniversităŃii „Lucian Blaga”, 2003 Bianca SELEJAN-GUłAN.- ProtecŃia europeană a drepturilor omului. Bucureşti: Editura All Beck, 2004 ConvenŃia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a LibertăŃilor Fundamentale şi protocoalele sale

Vincent BERGER. – JurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului. Bucureşti: IRDO, 1999 Corneliu-Liviu POPESCU.- JurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului. 1999-2002. Bucureşti: Editura All-Beck, 2003

28

ProtecŃia europeană a drepturilor omului

Cursul 10 - Dreptul la un proces echitabil
§1. Aplicabilitatea articolului 6 Câmpul de aplicare ratione personae al art. 6 nu pune probleme deosebite. Potrivit art. 6, garanŃiile procesului echitabil se aplică „oricărei persoane”, fizice sau juridice. Cât priveşte aplicarea ratione materiae, din interpretarea art. 6 §1 rezultă că protecŃia acestuia nu acoperă toate litigiile, ci doar plângerile privind drepturile şi obligaŃiile cu caracter civil şi acuzaŃiile în materie penală. Curtea europeană a dat acestor noŃiuni un sens autonom şi extins, nu fără a se confrunta cu unele dificultăŃi de interpretare. În privinŃa noŃiunii de proces, a fost consacrată o interpretare extensivă: art. 6 se aplică atât înainte, cât şi după procesul propriu-zis (inclusiv toate căile de atac prevăzute de lege), deoarece el priveşte şi executarea deciziei judecătoreşti. De exemplu, cerinŃa termenului rezonabil se aplică, în cauzele privind drepturile şi obligaŃiile cu caracter civil, şi procedurilor administrative prealabile, atunci când acestea sunt obligatorii. 1.1. Plângerile privind drepturile şi obligaŃiile cu caracter civil A. NoŃiunea de plângere reprezintă orice cerere adresată unui organ jurisdicŃional. Plângerea trebuie să îndeplinească unele condiŃii: să fie reală şi serioasă. Ea poate să aibă ca obiect chestiuni de fapt sau chestiuni de drept, să se refere la existenŃa sau la exerciŃiul dreptului. B. Caracterul „civil” al drepturilor şi obligaŃiilor. NoŃiunea de „drepturi şi obligaŃii cu caracter civil” este una din cele mai cunoscute şi mai controversate noŃiuni autonome ale ConvenŃiei europene. Curtea europeană a conferit acestei noŃiuni un înŃeles extins. Într-o primă etapă jurisprudenŃială, autorităŃile de la Strasbourg au considerat că noŃiunea în cauză consfinŃeşte distincŃia dintre dreptul public şi cel privat, drepturile şi obligaŃiile cu caracter civil fiind acele drepturi şi obligaŃii de drept privat. Pornind de la această interpretare, art. 6 nu s-ar aplica drepturilor şi obligaŃiilor de drept public (de exemplu, cele privind cetăŃenia, dreptul de vot etc.). În decursul timpului s-a înregistrat, totuşi, o evoluŃie a jurisprudenŃei CurŃii în această privinŃă, astfel încât tot mai multe drepturi au fost aduse sub protecŃia procedurală a art. 6. Aplicarea art. 6 în cadrul contenciosului public în general a fost de la început una din limitele aplicării acestui text. De exemplu, în cazul extrădării şi expulzării străinilor, al dreptului de a fi ales în adunarea legislativă, al existenŃei unei imunităŃi parlamentare, articolul 6 nu este aplicabil. Art. 6 §1 este aplicabil contenciosului constituŃional, atunci când este vorba de exercitarea, de către curŃile sau tribunalele constituŃionale, a unui control concret al constituŃionalităŃii legilor. Un alt domeniu care a fost considerat de Curtea Europeană ca fiind exclus de la aplicarea art. 6 este cel al contenciosului funcŃiei publice, adică acele litigii ce au ca obiect numirea, promovarea sau orice alte măsuri privitoare la cariera funcŃionarilor publici. Singurele excepŃii erau litigiile privitoare la drepturi patrimoniale, cum ar fi plata pensiilor, a salariilor, etc., deoarece aceste drepturi sunt incluse în categoria drepturilor cu caracter civil şi deci permit aplicarea art. 6. În cauza Pellegrin c/ FranŃei, Curtea a adoptat un criteriu de distincŃie funcŃional, şi a conchis, în cauza menŃionată, că sunt excluse de la aplicarea art. 6 numai litigiile care privesc funcŃionarii publici care îndeplinesc sarcini specifice administraŃiei publice în care acŃionează ca reprezentanŃi ai puterii publice a statului sau a colectivităŃilor locale.

29

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
1.2. NoŃiunea de acuzaŃie în materie penală A. NoŃiunea de acuzaŃie. Pentru a asigura o protecŃie cât mai eficientă a drepturilor omului, judecătorii europeni au dat o interpretare extensivă a acestei noŃiuni, ea devenind o noŃiune autonomă faŃă de definiŃiile din dreptul intern al statelor. În general, prin acuzaŃie se înŃelege notificarea oficială, din partea autorităŃii competente, a învinuirii că o persoană a săvârşit o infracŃiune B. Materia penală. În cauza Engel ş.a. c/ Olandei, Curtea a precizat că, dacă statele ar putea să califice după voia lor unele infracŃiuni ca fiind disciplinare sau administrative, atunci s-ar putea sustrage clauzelor art. 6, ceea ce ar duce la rezultate contrare obiectului şi scopului ConvenŃiei. De aceea, judecătorii europeni se pronunŃă asupra caracterului penal al acuzaŃiei, indiferent de calificarea dată de dreptul intern. În hotărârea din cauza Engel, Curtea a enumerat, în ordinea importanŃei lor, criteriile utilizate pentru a determina natura penală a unei acuzaŃii: 1. prevederile dreptului intern al statului în cauză; 2. natura faptei sau comportamentului ilegal; 3. scopul şi severitatea sancŃiunii. §2.GaranŃiile generale ale dreptului la un proces echitabil – (art. 6 §1) 2.1. Dreptul de a fi judecat de un tribunal independent şi imparŃial prevăzut de lege Cu toate că nu este menŃionat expres în textul art. 6 §1, dreptul la un proces echitabil presupune şi dreptul de acces la un tribunal. Aceasta, deoarece ConvenŃia are ca scop protejarea nu a unor drepturi teoretice şi iluzorii, ci concrete şi efective. Un exemplu de limitare a accesului la un tribunal care poate fi justificată este imunitatea de jurisdicŃie: imunitatea magistraŃilor, a organizaŃiilor internaŃionale sau imunitatea parlamentară. CondiŃia pentru ca aceste imunităŃi să fie conforme cu art. 6 este ca ele să nu fie generale şi absolute şi să vizeze anumite scopuri legitime, respectiv protecŃia unor categorii de persoane. O imunitate generală şi absolută în privinŃa răspunderii civile a poliŃiei a constituit o încălcare a art. 6. A. Un tribunal prevăzut de lege. NoŃiunea de tribunal are un sens autonom, desprins de sensul termenului din dreptul intern al statelor părŃi. În sensul european al termenului, tribunalul este un organ judiciar de plină jurisdicŃie, ce exercită un adevărat control de legalitate, atât asupra chestiunilor de fapt, cât şi a celor de drept şi care poate pronunŃa hotărâri obligatorii. Curtea europeană a stabilit că noŃiunea de „tribunal” acoperă şi instanŃele speciale, ca şi tribunalele arbitrale cu competenŃă obligatorie. Nu constituie „tribunale”, în sensul ConvenŃiei, organele care au doar competenŃa de a formula avize sau recomandări. Tribunalul trebuie să fie stabilit de lege. Termenul de lege are un sens extensiv: originea formală a textului este indiferentă. CerinŃa ca un tribunal să fie stabilit de lege presupune ca tribunalul să fie conform cu legea. B. Un tribunal independent. IndependenŃa tribunalului presupune ca acesta să nu fie supus unor ordine sau instrucŃiuni din partea unei instanŃe sau autorităŃi superioare, precum şi lipsa oricăror constrângeri, presiuni sau influenŃe exterioare. C. Un tribunal imparŃial. IndependenŃa şi imparŃialitatea tribunalului se află într-o strânsă legătură. Astfel, un tribuna care nu este independent faŃă de executiv nu va îndeplini nici condiŃia imparŃialităŃii. Aceasta din urmă presupune lipsa oricărei prejudecăŃi sau interes al judecătorului în cauza pe care este chemat să o soluŃioneze.

30

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
2.2. Dreptul de a fi judecat într-un termen rezonabil Art. 6 precizează că orice persoană are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil. Momentul de la care începe calcularea acestei durate este, în materie civilă, acela al sesizării jurisdicŃiei competente. În materie penală, perioada începe la data la care bănuielile în privinŃa persoanei interesate au consecinŃe importante asupra situaŃiei sale. Data până la care se apreciază durata procedurii: atât în materie civilă , cât şi în materie penală, termenul acoperă ansamblul procedurii, inclusiv căile de atac. Pentru aprecierea caracterului rezonabil al duratei procedurii, judecătorii europeni utilizează diverse criterii, între care: complexitatea cauzei, comportamentul reclamantului, comportamentul autorităŃilor competente. Numai atunci când acesta din urmă stă la baza unui termen apreciat ca nerezonabil, va fi antrenată răspunderea statului. În jurisprudenŃa sa, Curtea europeană a decis că o durată de 7 ani şi 4 luni, respectiv de 5 ani şi 3 luni a constituit o violare a cerinŃei termenului rezonabil prescrise de art. 6 al ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului. Deşi a fost invocată specificitatea procedurii de control al constituŃionalităŃii pe cale de excepŃie, ca şi “supraîncărcarea cronică” a Tribunalului constituŃional german, Curtea europeană a apreciat că acestea nu sunt justificări suficiente pentru termenele menŃionate. În aprecierea cerinŃei termenului rezonabil, de multe ori instanŃa europeană ia în considerare şi sutuaŃia concretă a reclamantului în cadrul procesului respectiv. 2.3. Publicitatea procedurii Orice persoană are dreptul la publicitatea procedurii în cauza sa. Această publicitate se impune pentru „mai buna protecŃie a justiŃiabilului împotriva unei justiŃii secrete care scapă controlului public”. Există însă şi limite ale principiului publicităŃii, expres prevăzute de art. 6: accesul în sala de şedinŃe poate fi interzis presei sau publicului în timpul procesului, în interesul moralităŃii, ordinii publice sau siguranŃei naŃionale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protecŃia vieŃii private a părŃilor o cer, sau atunci când acest lucru este considerat necesar de către tribunal în vederea unei mai bune realizări a justiŃiei. Aplicarea acestor limitări trebuie să se subsumeze, însă, necesităŃii într-o societate democratică şi principiului proporŃionalităŃii. §3.GaranŃiile speciale ale dreptului la un proces echitabil în procesele penale (art. 6 §2 şi §3) 3.1. PrezumŃia de nevinovăŃie Potrivit art. 6 § 2, orice persoană acuzată de o infracŃiune este prezumată nevinovată până când vinovăŃia sa este legal stabilită. PrezumŃia de nevinovăŃie este o regulă esenŃială pentru existenŃa unui proces echitabil în materie penală. Această prezumŃie se impune în primul rând judecătorilor în cadrul unui proces penal: aceştia nu trebuie, a priori, să aibă şi să exprime convingerea că acea persoană este vinovată. ConsecinŃele principale ale acestei prezumŃii sunt acelea că sarcina probei incumbă acuzării şi îndoiala profită acuzatului. Acesta trebuie să aibă posibilitatea să dea explicaŃii şi să furnizeze contraprobe. 3.2. Dreptul la apărare GaranŃia dreptului la apărare este o garanŃie complexă, care cuprinde, la rândul ei, o serie de drepturi esenŃiale pentru existenŃa unui proces echitabil în materie penală. A. Dreptul de a fi informat asupra naturii şi cauzei acuzaŃiei - art.6 §3(a). Această informare, care trebuie să fie detaliată, trebuie făcută în cel mai scurt timp posibil şi într-o limbă înŃeleasă de persoana în cauză.
31

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
B.Dreptul de a dispune de timpul şi facilităŃile necesare apărării -art.6 §3( b) Această garanŃie îşi începe aplicabilitatea din momentul în care persoana devine obiectul unei acuzaŃii în materie penală. Durata necesară apărării se apreciază în funcŃie de factorii particulari ai fiecărui caz în parte: complexitatea, modul de lucru al avocatului apărării, stadiul procedural etc. C. Dreptul de a se apăra în mod eficient - art. 6 §3(c) Orice acuzat are dreptul de a se apăra el însuşi sau de a beneficia de asistenŃa unui avocat, ales sau numit din oficiu. În cazul în care acuzatul se apără singur, el trebuie să dispună de toate facilităŃile necesare pentru a-şi organiza apărarea. Cu toate acestea, datorită dificultăŃilor unei auto-apărări a acuzaŃilor, judecătorii cer de cele mai multe ori intervenŃia unui avocat, cu atât mai mult cu cât aceasta poate fi asigurată în mod gratuit. D. Dreptul la martori - art.6 §3(d) Orice acuzat are dreptul de a interoga direct sau indirect martorii acuzării şi de a obŃine convocarea şi interogarea martorilor apărării în aceleaşi condiŃii ca şi cei ai acuzării. NoŃiunea de martor este una din noŃiunile autonome ale ConvenŃiei, iar interpretarea înŃelesului ei revine CurŃii europene. Această noŃiune include şi experŃii. De asemenea, este considerată „martor” şi persoana ale cărei declaraŃii scrise sunt constituite ca probe în faŃa instanŃei, chiar dacă ele nu depun mărturie directă. Dreptul la martori nu este absolut. Astfel, convocarea şi interogarea oricărui martor al apărării nu este o obligaŃie: tribunalul dispune de o putere suverană de apreciere, cu condiŃia să respecte obligaŃia de motivare a unei asemenea decizii, precum şi principiul egalităŃii armelor. E. Dreptul la interpret - art.6 §3(e) Orice acuzat are dreptul de a fi asistat de un interpret în mod gratuit dacă nu înŃelege sau nu vorbeşte limba folosită în şedinŃă. În această privinŃă, starea materială a acuzatului nu este relevantă. IntervenŃia interpretului trebuie să fie efectivă şi concretă. Ea trebuie să acopere atât traducerile de documente necesare apărării, cât şi interpretarea la audierile orale. Aceasta nu înseamnă însă că toate documentele trebuie traduse. §4. Dreptul la o audiere echitabilă (fair hearing). GaranŃiile implicite ale dreptului la un proces echitabil CerinŃa echităŃii este consacrată din primele cuvinte ale art. 6. ImportanŃa sa este considerabilă. Echitate presupune o apreciere in concreto a cauzei. Una din condiŃiile esenŃiale pentru a exista o audiere echitabilă este însuşi dreptul de acces la un tribunal. De asemenea, pentru respectarea acestei exigenŃe, este nevoie de o serie de garanŃii implicite de o deosebită importanŃă, cum ar fi: obligaŃia de motivare a hotărârilor judecătoreşti, principiul egalităŃii armelor, dreptul de a nu se auto-acuza, care vor fi tratate separat. Alte aspecte ale audierii echitabile sunt: prezenŃa persoanei la audiere şi contradictorialitatea procedurii. 4.1. Dreptul de acces la un tribunal Acest drept este esenŃial pentru a asigura caracterul echitabil al procedurii. Ce înseamnă „acces la un tribunal”? Curtea europeană a arătat că acesta presupune garantarea atât a accesului în drept, cât şi în fapt. De exemplu, în cauza Golder, împiedicarea reclamantului de a contacta un avocat a reprezentat o încălcare a acestui acces, chiar dacă era prevăzut de lege. 4.2. ObligaŃia de motivare a hotărârilor

32

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
Necesitatea motivării hotărârilor judecătoreşti s-a impus deoarece în lipsa ei este greu a se vorbi despre un proces echitabil. Curtea europeană a indicat în mod clar că art. 6 §1 obligă tribunalele să-şi motiveze deciziile: „instanŃele naŃionale trebuie să indice cu suficientă claritate motivele pe care şi-au fundamentat decizia”. 4.3. Principiul egalităŃii armelor Comisia Europeană a stabilit că dreptul la un proces echitabil implică posibilitatea oricăreia din părŃi de a-şi expune cauza în faŃa tribunalului, în condiŃii care să nu o dezavantajeze în faŃa părŃii adverse, iar Curtea europeană a stabilit, încă din 1970, că egalitatea armelor este un principiu fundamental al procesului echitabil. Principiul egalităŃii armelor presupune şi respectarea altor garanŃii ale art. 6, cum ar fi dreptul la apărare şi contradictorialitatea. 4.4. Dreptul de a nu se auto-acuza Spre deosebire de alte instrumente internaŃionale în materie, ConvenŃia europeană nu enunŃă expres acest drept, cunoscut şi sub denumirea de ”drept la tăcere”. Cu toate acestea, el a fost consacrat de Curtea europeană: în sensul art. 6, orice acuzat are dreptul de a tăcea şi a nu contribui la propria sa incriminare. Acest drept asigură neîndoielnic caracterul echitabil al procedurii.

JurisprudenŃă la articolul 6 Ringeisen c/ Austriei (1971) Golder c/ Regatului Unit (1975) Engel ş.a. c/ Olandei (1976) Koenig c/ Germaniei (1978) Airey c/ Irlandei (1979) Campbell şi Fell c/ Regatului Unit (1984) Ozturk c/ Germaniei (1984) Van Marle ş.a. c/ Olandei (1986) Barbera, Messegue şi Jabardo c/ Spaniei (1988) Borgers c/ Belgiei (1991) Ruiz-Mateos c/ Spaniei (1993) Poitrimol c/ FranŃei (1993) Procola c/ Luxemburg (1995) Allenet de Ribemont c/ FranŃei (1995) Pellegrin c/ FranŃei (1999) Brumărescu c/ României (1999) Smoleanu c/ României (2002) Întrebări şi cerinŃe pentru autoevaluare 1. Care este câmpul de aplicare a art. 6 al CEDO? 2. ce înseamnă „drepturi şi obligaŃii cu caracter civil”? Care sunt domeniile în care art. 6 nu este aplicabil? 3. Cum se aplică art. 6 în cazul contenciosului funcŃiei publice? 4. În ce alte instrumente internaŃionale întâlnim dreptul la tăcere şi în ce constă acest drept?
33

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
5. PrezentaŃi garanŃiile implicite ale dreptului la un proces echitabil. Bibliografie minimală Corneliu BÎRSAN.- ConvenŃia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Bucureşti, Editura All Beck, 2005 Bianca SELEJAN-GUłAN.- Sistemul jurisdicŃional european de protecŃie a drepturilor omului. Curs universitar. Sibiu: Editura UniversităŃii „Lucian Blaga”, 2003 Bianca SELEJAN-GUłAN.- ProtecŃia europeană a drepturilor omului. Bucureşti: Editura All Beck, 2004 ConvenŃia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a LibertăŃilor Fundamentale şi protocoalele sale Principalele instrumente internaŃionale privind drepturile omului la care România este parte. Vol. I şi II. Bucureşti: IRDO, 2003 Vincent BERGER. – JurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului. Bucureşti: IRDO, 1999 Corneliu-Liviu POPESCU.- JurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului. 1999-2002. Bucureşti: Editura All-Beck, 2003

34

ProtecŃia europeană a drepturilor omului

Cursul 11 - Dreptul la respectul vieŃii private şi familiale. Dreptul la căsătorie
§1. NoŃiunea de viaŃă privată. ObligaŃiile statelor privind protecŃia vieŃii private NoŃiunea de viaŃă privată este încă imprecis definită, primind o interpretare extensivă din partea judecătorilor europeni. Astfel, Curtea a decis că protecŃia vieŃii private nu acoperă doar sfera intimă a relaŃiilor personale, ci şi „dreptul individului de a lega şi dezvolta relaŃii cu semenii săi”..NoŃiunile de „viaŃă privată”, „domiciliu” şi „corespondenŃă” vizate de art. 8 au fost interpretate „dinamic” de Curtea europeană, ele acoperind şi activităŃile profesionale sau comerciale, ca şi localurile unde acestea se desfăşoară. De asemenea, este protejat şi dreptul la nume, înŃeles ca un mijloc de identificare personală şi de relaŃie cu alŃii. În plus, Curtea a inclus în noŃiunea de viaŃă privată integritatea fizică şi morală a persoanei, cuprinzând şi viaŃa sexuală a acesteia. §2. Dreptul la respectul vieŃii private Dreptul la respectul vieŃii private este un drept complex, cu multiple declinări datorate jurisprudenŃei CurŃii europene. El include, în primul rând dreptul la secretul vieŃii private, dar şi dreptul la identitate personală, (inclusiv sexuală), dreptul la integritate fizică şi morală precum şi, mai nou, dreptul la un mediu sănătos, dedus ca drept de sine-stătător din jurisprudenŃa CurŃii europene. 2.1. Dreptul la secretul vieŃii private Acest drept mai este denumit „dreptul de a trăi la adăpost de privirile străine” sau „dreptul de a fi lăsat în pace”. Sfera sa include şi asigurarea respectului pentru domiciliu (spaŃiul privat al persoanei), în scopul protecŃiei intimităŃii locului unde se desfăşoară viaŃa privată. Obiectul protecŃiei acestui drept îl mai formează şi secretul opiniilor şi datelor cu caracter privat. 2.2. Identitatea sexuală şi libertatea vieŃii sexuale Curtea europeană a arătat că viaŃa privată acoperă integritatea fizică şi morală a persoanei şi include viaŃa sexuală. Acest drept, fundamentat pe principiile toleranŃei şi pluralismului, se defineşte ca dreptul fiecăruia de a duce o viaŃă sexuală la alegerea sa şi în conformitate cu identitatea sa interioară, chiar dacă acest comportament sexual este susceptibil de a „şoca sau nelinişti” pe majoritatea oamenilor. Astfel, relaŃiile sexuale între persoane de acelaşi sex – adulŃi ce consimt la aceasta – şi care au loc în intimitate nu pot face obiectul unei represiuni penale. Limitări pot fi, însă, impuse, în privinŃa manifestărilor publice ale comportamentului sexual. Astfel, sunt conforme cu garanŃia art. 8 interdicŃiile privind manifestarea publică a unei atitudini homosexuale, în scopul protecŃiei persoanelor vulnerabile, fără discernământ (incapabili, minori). Libertatea comportamentului sexual trebuie conciliată cu protecŃia drepturilor şi intereselor altora. Astfel, legea poate interveni pentru a interzice manifestarea publică a unei atitudini homosexuale sau pentru a proteja minorii sau incapabilii majori. §3. Dreptul la respectul vieŃii familiale Garantând acest drept, art. 8 presupune existenŃa unei familii. Pentru definirea acestei noŃiuni, Comisia şi Curtea au pus accentul pe efectivitatea vieŃii familiale: „din momentul şi din singurul fapt al naşterii, există între copil şi părinŃii săi o legătură constitutivă a vieŃii familiale”. Aşadar, noŃiunea de familie a fost extinsă, de către Curtea europeană, „dincolo de relaŃiile formale şi de aranjamentele legale”. Din momentul în care există o viaŃă familială efectivă, fiecare familie, fie ea „legitimă” sau
35

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
„naturală”, cade sub protecŃia art. 8. ViaŃa familială a părinŃilor faŃă de copiii lor nu încetează prin divorŃ, nefiind legată de căsătorie. ViaŃa de familie acoperă, aşadar, relaŃiile dintre soŃi, cele dintre părinŃi şi copii, dar şi relaŃiile dintre fraŃi, dintre bunici şi nepoŃi. 3.1. Dreptul la căsătorie şi dreptul de a întemeia o familie Articolul 12 al ConvenŃiei nu defineşte dreptul de a se căsători, plasându-l în cadrul legislaŃiilor naŃionale care-i reglementează exerciŃiul. Într-o primă etapă jurisprudenŃială, Curtea a stabilit într-un mod mult mai restrictiv decât Comisia condiŃiile de exerciŃiu ale acestui drept, nerecunoscând transsexualilor existenŃa unui asemenea drept: „articolul 12, garantând dreptul de a se căsători, vizează căsătoria tradiŃională între două persoane de sex biologic diferit”. În recentele cauze I. c/ RU şi Christine Goodwin c/ RU, pornind de la reevaluarea jurisprudenŃei sale privind situaŃia transsexualilor, Curtea a acceptat existenŃa unui drept la căsătorie al transsexualilor operaŃi. Nu este recunoscut, însă, acest drept în cazul homosexualilor. 3.2. Drepturile copilului natural În încercarea de a oferi o protecŃie cât mai eficientă a vieŃii de familie, Curtea europeană a elaborat un adevărat statut juridic european al copilului natural. Dreptul acestui copil la o viaŃă familială normală implică existenŃa în dreptul naŃional a unei protecŃii juridice care să facă posibilă integrarea copilului în familia sa încă de la naştere. Curtea a enunŃat două principii aplicabile în această materie, bazate pe noŃiunea de non-discriminare: egalitatea filiaŃiei naturale cu cea legitimă şi egalitatea drepturilor patrimoniale ale copilului natural cu cele ale copilului legitim. 3.3. Raporturile dintre părinŃi şi copii ca parte a vieŃii familiale Raporturile dintre părinŃi şi copii constituie una din componentele esenŃiale ale vieŃii familiale şi deci protecŃia lor trebuie recunoscută cu precădere. În conformitate cu jurisprudenŃa constantă a CurŃii, viaŃa comună nu este un element indispensabil pentru a exista o viaŃă familială între părinŃi şi copiii minori. Aceasta înseamnă că, în caz de divorŃ, trebuie organizat un drept de vizitare a copilului de către părintele căruia nu i-a fost încredinŃat. În acest context, trebui subliniat că menŃinerea legăturii copilului cu unul dintre părinŃi nu poate fi interzis decât în situaŃii cu totul excepŃionale. Cu toate acestea, în circumstanŃe extraordinare, chiar o ingerinŃă fundamentală în dreptul unuia din părinŃi la respectul vieŃii familiale poate fi necesară pentru a proteja interesele copilului (de exemplu, adopŃia unui copil împotriva voinŃei mamei sale naturale). 3.4. MenŃinerea unităŃii vieŃii familiale În legătură cu acest aspect al protecŃiei vieŃii de familie, s-a pus problema separării familiilor de străini. Curtea Europeană a afirmat principiul potrivit căruia îndepărtarea prin extrădare sau expulzare a unui străin dintr-o Ńară unde trăiesc membri apropiaŃi ai familiei sale poate aduce atingere dreptului său de a avea o viaŃă familială şi constituie o încălcare a art. 8. Dreptul străinilor la respectul vieŃii familiale trebuie conciliat cu necesitatea de ordine publică a controlului imigrărilor, control ce Ńine de competenŃa unică a statului. În materie de imigrări, art. 8 nu impune statului obligaŃia de a permite regruparea familială pe teritoriul său (cauza Cruz-Varas c/ Suediei, 1991). §4. ProtecŃia domiciliului şi a corespondenŃei

36

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
4.1. ProtecŃia domiciliului Inviolabilitatea domiciliului este un drept ce Ńine de „siguranŃa şi binele personal”. În cauza Niemietz c/ Germaniei (1992), judecătorii europeni au extins această protecŃie şi asupra localurilor profesionale, în scopul unei mai bune protecŃii a drepturilor fundamentale. Încălcarea acestui drept nu este posibilă decât în temeiul unui mandat judiciar. ProtecŃia domiciliului persoanei se extinde dincolo de încălcările „fizice” propriu-zise din partea autorităŃilor. Astfel, statele pot fi răspunzătoare pentru încălcarea acestui drept şi în situaŃia cauzării sau permiterii poluării de orice fel care aduce atingere dreptului persoanei de a se bucura de domiciliul său. O situaŃie deosebită a fost cea din cauza Akdivar c/ Turciei (1996), în care Curtea a decis că arderea şi distrugerea deliberată a caselor reclamanŃilor de către militari au constituit o gravă încălcare a obligaŃiei statului de a proteja domiciliul persoanei, asumată în condiŃiile art. 8. 4.2. ProtecŃia corespondenŃei Articolul 8 ocroteşte toate tipurile de corespondenŃă. Astfel, în privinŃa corespondenŃei scrise, accentul s-a pus mai ales pe corespondenŃa deŃinuŃilor, care este supusă riscului de a fi interceptată în mod ilegal sau cenzurată de autorităŃi. Curtea europeană a stabilit că art. 8 este încălcat dacă există un simplu obstacol pentru posibilitatea de a coresponda sau în caz de confiscare a acelei corespondenŃe. (cauzele Silver c/ Regatului Unit (1983), Campbell şi Fell c/ Regatului Unit (1984), Petra c/ României (1998)). S-a stabilit chiar şi o prezumŃie de cauzalitate: dacă statul nu poate dovedi că scrisorile destinate deŃinuŃilor le-au parvenit, art. 8 este încălcat. §5. Restrângerile aduse dreptului la respectul vieŃii private şi de familie: art. 8 § 2 Potrivit paragrafului 2 al art. 8, nu este admis amestecul unei autorităŃi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea naŃională, siguranŃa publică, bunăstarea economică a Ńării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăŃii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi a libertăŃilor altora. 5.1. IngerinŃa să fie prevăzută de lege Măsurile restrictive ale art. 8 trebuie să fie prevăzute de lege. Legea trebuie înŃeleasă în sens larg, ca orice act normativ din dreptul intern. Nu este însă suficientă simpla prevedere legală. Potrivit jurisprudenŃei CurŃii, ea trebuie să fie suficient de precisă şi accesibilă: „cetăŃeanul trebuie să poată avea o indicare precisă asupra normelor aplicabile într-o anumită situaŃie.” 5.2. IngerinŃa să fie necesară într-o societate democratică Curtea europeană a explicat de mai multe ori înŃelesul expresiei „necesar într-o societate democratică”. Astfel, termenul „necesar” nu este sinonim cu „indispensabil”, dar nici nu are flexibilitatea unor expresii ca „admisibil”, „obişnuit”, „rezonabil” sau „dezirabil”. Potrivit opiniei CurŃii, expresia „necesar într-o societate democratică” trebuie să corespundă unei nevoi sociale imperioase de a lua măsurile respective, iar aceste măsuri trebuie să fie proporŃionale cu scopul legitim urmărit. 5.3. IngerinŃa să aibă un scop legitim

37

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
Acesta este de fapt nucleul măsurilor de limitare a exercitării drepturilor prevăzute de art.8. Scopurile legitime ce pot fi invocate de state pentru a-şi justifica ingerinŃele sunt enumerate în § 2 al art. 8: securitatea naŃională, siguranŃa publică, bunăstarea economică a Ńării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăŃii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi a libertăŃilor altora. JurisprudenŃă la articolul 8 Klass ş.a. c/ Germaniei (1978) Marckx c/ Belgiei (1979) Dudgeon c/ Regatului Unit (1981) Silver ş.a. c/ Regatului Unit (1983) Malone c/ Regatului Unit (1984) Rasmussen c/ Danemarcei (1984) Abdulaziz ş.a. c/ Regatului Unit (1985) Rees c/ Regatului Unit (1986) Johnston ş.a. c/ Irlandei (1986) Leander c/ Suediei (1987) F. c/ ElveŃiei (1987) Olsson c/ Suediei (1988) B. c/ FranŃei (1992) Niemietz c/ Germaniei (1992) Hoffmann c/ Austriei (1993) Lopez Ostra c/ Spaniei (1994) Guillot c/ FranŃei (1996) Rotaru c/ României (2000) Ignaccolo-Zenide c/ României (2000) Christine Goodwin c/ RU (2002) Surugiu c/ României (2004) Întrebări şi cerinŃe pentru autoevaluare 1. Ce înseamnă „viaŃă privată” în concepŃia CurŃii EDO? 2. CitiŃi hotărârea CurŃii în cauza Surugiu c/ României şi arătaŃi poziŃia curŃii faŃăd e protecŃia domiciliului. 3. În ce condiŃii poate fi restrâns dreptul la respectul vieŃii private? 4. Statutul copilului natural în opinia CurŃii EDO. Bibliografie minimală Corneliu BÎRSAN.- ConvenŃia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Bucureşti, Editura All Beck, 2005 Bianca SELEJAN-GUłAN.- Sistemul jurisdicŃional european de protecŃie a drepturilor omului. Curs universitar. Sibiu: Editura UniversităŃii „Lucian Blaga”, 2003 Bianca SELEJAN-GUłAN.- ProtecŃia europeană a drepturilor omului. Bucureşti: Editura All Beck, 2004

38

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
ConvenŃia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a LibertăŃilor Fundamentale şi protocoalele sale Principalele instrumente internaŃionale privind drepturile omului la care România este parte. Vol. I şi II. Bucureşti: IRDO, 2003 Vincent BERGER. – JurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului. Bucureşti: IRDO, 1999 Corneliu-Liviu POPESCU.- JurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului. 1999-2002. Bucureşti: Editura All-Beck, 2003

39

ProtecŃia europeană a drepturilor omului

Cursul 12 - Libertatea gândirii, conştiinŃei şi religiei
Articolul 9 al ConvenŃiei, care consacră libertatea gândirii, a conştiinŃei şi religiei, este esenŃial în privinŃa protecŃiei libertăŃilor de opinie în general. Potrivit paragrafului 1, orice persoană are dreptul la libertatea gândirii, conştiinŃei şi religiei. Acest drept implică libertatea de a-şi schimba religia sau convingerile, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile în mod individual sau în colectiv, în public sau în particular, prin cult, învăŃământ, practici şi îndeplinirea ritualurilor. Curtea Europeană a văzut în libertatea religiei un element esenŃial ce contribuie la formarea identităŃii credincioşilor şi a concepŃiei lor despre viaŃă. De aceea, sfera acestei libertăŃi de răsfrânge şi asupra altor dispoziŃii ale ConvenŃiei: art. 11, în lumina căruia trebuie interpretat art. 9, pentru a proteja libertatea religioasă în dimensiunea sa asociativă şi în cea privind autonomia comunităŃilor religioase, art. 2 al Protocolului nr. 1 permite copiilor să primească o educaŃie conformă unor principii şi convingeri filosofice şi religioase, iar art. 14 interzice orice discriminare, inclusiv una bazată pe religie. Pe de altă parte, însăşi formularea art. 9 trimite la alte dispoziŃii ale ConvenŃiei, cum ar fi: libertatea de exprimare, respectul pentru viaŃa privată şi familială, libertatea de întrunire şi de asociere. §1. ProtecŃia convingerilor şi credinŃelor 1.1. NoŃiuni de bază Convingerile personale sunt mai mult decât simple opinii. Acest termen desemnează idei ce au un anumit grad de forŃă, de seriozitate, de coerenŃă şi de importanŃă pentru persoana respectivă. CredinŃele religioase nu se pot limita doar la „marile” religii sau confesiuni. Trebuie ca religia în cauză să poată fi identificată, ca şi voinŃa celor interesaŃi de a da convingerii lor numele de religie. Articolul 9 garantează şi dreptul de a nu fi implicat în activităŃi cu caracter religios. Recent, Curtea europeană a amintit că dreptul la libertatea de religie, astfel cum este înŃeles de ConvenŃie, exclude o apreciere din partea statului cu privire la legitimitatea credinŃelor religioase sau la modalităŃile de exprimare a acestora. 1.2. Libertatea de a alege şi de a-şi manifesta convingerile şi credinŃele Dreptul de a avea convingeri personale şi credinŃe religioase este general şi trebuie înŃeles în sens larg. Aceasta înseamnă că dreptul menŃionat aparŃine atât credincioşilor, cât şi ateilor, agnosticilor şi celor total indiferenŃi. Libertatea constă nu numai în a avea anumite convingeri, dar şi a nu le avea sau a nu le împărtăşi. De asemenea, această libertate constă şi în posibilitatea de a alege sau de a-şi schimba opinia. În sfârşit, orice persoană are libertatea de a-şi manifesta convingerile, singur sau în grup, public sau privat. În ceea ce priveşte dreptul de a-şi manifesta religia, Comisia a apreciat că nu sunt ocrotite de art. 9 faptele şi gesturile care nu exprimă în mod real convingerile de care este vorba, chiar dacă sunt motivate şi inspirate de acestea. De asemenea, nu este posibil a se sustrage de la anumite obligaŃii legate de viaŃa în societate în numele libertăŃii conştiinŃei şi credinŃelor, în special de la obligaŃia de a plăti taxe sau impozite.

40

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
§3. Problema obiecŃiei de conştiinŃă ObiecŃia de conştiinŃă poate fi definită ca refuzul de a se îndeplini unele obligaŃii impuse de lege, pe motive de conştiinŃă. ObiecŃia de conştiinŃă se poate manifesta sub diverse forme, dar în practică ea apare în special cu ocazia serviciului militar. În această privinŃă, poziŃia organelor de la Strasbourg este clară: ConvenŃia europeană nu garantează nici un drept la obiecŃia de conştiinŃă. În ipoteza în care un stat ar admite obiecŃia de conştiinŃă, înlocuind serviciul militar cu serviciul civil, persoanele interesate nu ar putea invoca o violare a art. 4 care interzice munca forŃată şi obligatorie în privinŃa serviciului civil de înlocuire. §4. Restrângerile aduse libertăŃii conştiinŃei şi religiei Articolul 9 §2 prevede posibilele restricŃii ale libertăŃii conştiinŃei şi religiei. Astfel, libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru siguranŃa publică, protecŃia ordinii, a sănătăŃii sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor şi libertăŃilor altora. JurisprudenŃă la articolul 9 Kokkinakis c/ Greciei (1993) Otto-Preminger-Institut c/ Austriei (1994) Manoussakis c/ Greciei (1996) Kalac c/ Turciei (1997) Buscarini şi alŃii c/ San Marino (1999) Mitropolia Basarabiei şi alŃii c/ Moldovei (2001) Întrebări şi cerinŃe pentru autoevaluare 1. CitiŃi hotărârea CurŃii Europene în cauza Mitropolia Basarabiei c/ Moldovei şi arătaŃi pe scurt care a fost poziŃia CurŃii faŃă de art. 9 din ConvenŃie 2. Ce se înŃelege prin convingere şi credinŃă în opinia CurŃii EDO? 3. Ce este obiecŃia de conştiinŃă? 4. În ce condiŃii poate fi restrânsă libertatea prevăzută de art. 9 al ConvenŃiei?

Bibliografie minimală Corneliu BÎRSAN.- ConvenŃia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Bucureşti, Editura All Beck, 2005 Bianca SELEJAN-GUłAN.- Sistemul jurisdicŃional european de protecŃie a drepturilor omului. Curs universitar. Sibiu: Editura UniversităŃii „Lucian Blaga”, 2003 Bianca SELEJAN-GUłAN.- ProtecŃia europeană a drepturilor omului. Bucureşti: Editura All Beck, 2004

41

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
ConvenŃia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a LibertăŃilor Fundamentale şi protocoalele sale Principalele instrumente internaŃionale privind drepturile omului la care România este parte. Vol. I şi II. Bucureşti: IRDO, 2003 Vincent BERGER. – JurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului. Bucureşti: IRDO, 1999 Corneliu-Liviu POPESCU.- JurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului. 1999-2002. Bucureşti: Editura All-Beck, 2003

42

ProtecŃia europeană a drepturilor omului

Cursul 13 - Libertatea de exprimare
Libertatea de exprimare beneficiază de un „statut” special într-un stat de drept şi democratic. Potrivit opiniei CurŃii europene, importanŃa libertăŃii de exprimare este considerabilă: ea este fundamentul esenŃial al unei societăŃi democratice şi una din condiŃiile primordiale ale progresului şi împlinirii fiecăruia. În scopul unei eficiente protecŃii a libertăŃii de exprimare, statul nu are doar o obligaŃie generală negativă, de a se abŃine de la orice îngrădire a acesteia, dar şi obligaŃii pozitive, de acŃiune. Astfel, de exemplu, statul trebuie să asigure libera circulaŃie a informaŃiilor, să vegheze la menŃinerea caracterului pluralist al informaŃiei, iar informaŃia trebuie asigurată prin toate mijloacele tehnice sau, cum a precizat Comisia, prin orice „alte forme de expresie”. Sub aspectul conŃinutului dreptului la libertatea de exprimare, Curtea europeană a subliniat că aceasta cuprinde dreptul de a avea şi de a-şi exprima opinia, dar şi dreptul la informare. O societate democratică se caracterizează prin „pluralism, toleranŃă şi spirit de deschidere”. De aceea, prin protecŃia libertăŃii de exprimare, în interpretarea CurŃii, nu se ocrotesc doar acele opinii sau informaŃii primite „favorabil sau cu indiferenŃă, ci şi pe acelea care pot să ofenseze sau să şocheze autorităŃile statului sau o parte a populaŃiei.” §1. Sfera protecŃiei libertăŃii de exprimare: libertatea de opinie şi libertatea de informare 1.1. Libertatea de opinie Articolul 10 §1 stipulează că libertatea de expresie include libertatea de opinie, precum şi libertatea de a primi şi de a comunica informaŃii. Libertatea de opinie este protejată în strânsă legătură şi cu libertatea de gândire şi conştiinŃă (art.9). 1.2. Libertatea de informare Libertatea de informare este, poate, cel mai important şi invocat element al libertăŃii de exprimare.În sfera acestei libertăŃi nu intră, potrivit jurisprudenŃei de la Strasbourg, dreptul de a avea acces la orice informaŃii şi nici pe acela de a căuta astfel de informaŃii. Cauza de referinŃă în materia libertăŃii de a primi şi de a difuza informaŃii este Sunday Times c/ Regatului Unit (1979). În hotărârea sa, Curtea europeană a arătat că nu este protejat doar un drept de a exprima opinii şi transmite informaŃii, ci şi un drept independent al publicului de a primi aceste informaŃii. InformaŃiile care pot face obiectul acestei libertăŃi pot proveni din toate domeniile – politic, economic, artistic, comercial. Libertatea de a primi şi comunica informaŃii implică interzicerea oricărui sistem de cenzură, chiar dacă libertatea de exprimare în general şi libertatea presei în special nu pot exista fără anumite limite prevăzute de lege. 1.3. Regimul autorizaŃiilor Art. 10 § 1 precizează că statele pot supune întreprinderile de radio, cinema sau televiziune unui regim de autorizaŃii sau licenŃe. La început, această prevedere a fost interpretată în mod restrictiv, în favoarea unui control mai strict din partea statelor, dar ulterior s-a trecut la o interpretare mai liberală. În contextul evoluŃiei ideilor şi mentalităŃilor, ce impune tot mai mult dreptul la o informaŃie pluralistă, regimul de autorizaŃii nu mai este considerat ca o excepŃie de la principiul libertăŃii de informare, ci mai
43

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
mult ca o completare a protecŃiei acesteia. RaŃiunea de a fi a acestui sistem era puŃinătatea mijloacelor tehnice existente, ceea ce nu mai este de actualitate în condiŃiile actuale ale progresului tehnic. 1.4. Comunicarea transfrontieră Potrivit art. 10 §1, informaŃiile trebuie să circule liber, fără a Ńine seama de frontiere. Această libertate se aplică tuturor suporturilor de informaŃie. Emisiunile televizate fac obiectul unei atenŃii deosebite. Art. 10 permite asigurarea unei protecŃii efective: Curtea a precizat că publicul are dreptul de a recepŃiona emisiuni televizate provenind de la un satelit străin fără o ingerinŃă nejustificată. Un argument al CurŃii în această privinŃă a fost faptul că „Ńările din estul Europei au fost încurajate pe calea democraŃiei şi mulŃumită emisiunilor de peste graniŃe”, iar această libertate a comunicării transfrontieră este un element esenŃial al democraŃiei din zilele noastre şi trebuie luată în considerare atunci când se interpretează celelalte prevederi ale art. 10. §2. Restrângerile aduse libertăŃii de exprimare Ca şi în cazul celorlalte drepturi condiŃionale, cea mai importamtă problemă este protecŃia libertăŃii de exprimare împotriva ingerinŃelor din partea autorităŃilor publice. Trebuie precizat că această protecŃie se extinde dincolo de cenzura prealabilă a libertăŃii de exprimare. Curtea europeană a apreciat că art. 10 poate fi încălcat printr-o largă varietate de măsuri împotriva persoanelor care şi-au exercitat această libertate, măsuri ce constituie „ingerinŃă din partea autorităŃilor publice”: acŃiuni civile şi penale, confiscarea de bunuri, refuzul de a da autorizaŃii unor publicaŃii sau posturi de televiziune, interdicŃia de difuzare a unor informaŃii etc. Pentru a nu constitui încălcări ale art. 10, aceste ingerinŃe trebuie să se supună condiŃiilor impuse de art. 10 §2. Acest text enumeră limitativ motivele pentru care o limitare a libertăŃii de exprimare ar putea fi justificată – şi deci nu ar încălca art. 10: exercitarea acestor libertăŃi ce comportă îndatoriri şi responsabilităŃi poate fi supusă unor formalităŃi, restrângeri sau sancŃiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea naŃională, integritatea teritorială sau siguranŃa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracŃiunilor, protecŃia sănătăŃii sau a moralei, protecŃia reputaŃiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaŃii confidenŃiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparŃialitatea puterii judecătoreşti. 2.1. Restrângerea să fie prevăzută de lege Prevederea legală invocată de către stat trebuie să fie identificabilă, precisă, previzibilă şi accesibilă. 2.2. Restrângerea să aibă un scop legitim ProtecŃia moralei este o posibilă şi frecvent invocată justificare a ingerinŃei statului în exercitarea libertăŃii de exprimare. În această materie, Curtea acordă, de regulă, o largă marjă de apreciere statelor, deoarece conceptul de „morală” nu poate fi privit ca având un conŃinut obiectiv, neexistând un consens european în această privinŃă. Curtea lasă la aprecierea autorităŃilor naŃionale determinarea înŃelesului conceptului de morală şi a măsurilor necesare pentru a o proteja, inclusiv a celor ce limitează libertatea de exprimare Un alt posibil motiv de limitare a libertăŃii de exprimare frecvent invocat de către state este protecŃia drepturilor altora. Un exemplu elocvent în această privinŃă este libertatea religioasă, care este ocrotită împotriva unor manifestări ofensatoare de o gravitate deosebită. Un alt scop legitim ce ar putea justifica ingerinŃa autorităŃilor în libertatea de exprimare este siguranŃa naŃională şi siguranŃa publică. Astfel, în cauza Zana c/ Turciei (1997), condamnarea unui fost primar pentru manifestarea sprijinului faŃă de acte teroriste în cadrul unui interviu a fost considerată justificată pentru realizarea acestui scop.
44

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
2.3. Restrângerea să fie necesară într-o societate democratică PoziŃia CurŃii europene în cauzele ce i-au fost aduse înainte în materia libertăŃii de exprimare a fost foarte fermă în favoarea acordării unei preferinŃe acestei libertăŃi faŃă de alte scopuri şi interese pe care statul ar dori să le ocrotească prin acŃiunile sale. Orice măsură de limitare a libertăŃii de exprimare trebuie, conform art. 10 §2 să fie necesară într-o societate democratică pentru îndeplinirea scopurilor menŃionate. Pentru a determina existenŃa unei asemenea necesităŃi, Curtea a aplicat criterii diferite de apreciere, în funcŃie de forma sau categoria de exprimare pusă în discuŃie. În orice caz, criteriul principal este cel al proporŃionalităŃii ingerinŃei în raport cu scopul legitim urmărit. Alte criterii utilizate de Curte în aprecierea necesităŃii într-o societate democratică pot fi: importanŃa interesului exprimării, mediul şi modul de comunicare a opiniilor şi informaŃiilor, marja de apreciere a statelor. JurisprudenŃă la articolul 10 Handyside c/ Regatului Unit (1976) Sunday Times c/ Regatului Unit (1979) Glasenapp c/ Germaniei (1986) Lingens c/ Austriei (1986) Mueller ş.a. c/ ElveŃiei (1988) Groppera Radio AG ş.a. c/ ElveŃiei (1990) Castells c/ Spaniei (1992) Open Door şi Dublin Well Woman c/ Irlandei (1992) Informationsverein Lentia ş.a. c/ Austriei (1993) Jersild c/ Danemarcei (1994) Vogt c/ Germaniei (1995) Lehideux şi Isorni c/ FranŃei (1998) Dalban c/ României (1999) Wille c/ Liechtenstein (1999) Rekvenyi c/ Ungariei (1999) Perna c/ Italiei (2001) Ernst ş.a. c/ Belgiei (2003) Garaudy c/ FranŃei (2003) Cumpănă şi Mazăre c/ României (2003) Roemen şi Schmit c/ Luxemburgului (2003) Întrebări şi cerinŃe pentru autoevaluare 1. Ce cuprinde libertatea de exprimare conform CEDO? 2. Libertatea presei în jurisprudenŃa CurŃii EDO. 3. În ce condiŃii poate fi restrânsă libertatea de exprimare? 4. ce este regimul autorizaŃiilor?

Bibliografie minimală Corneliu BÎRSAN.- ConvenŃia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Bucureşti, Editura All Beck, 2005 Bianca SELEJAN-GUłAN.- Sistemul jurisdicŃional european de protecŃie a drepturilor omului. Curs universitar. Sibiu: Editura UniversităŃii „Lucian Blaga”, 2003

45

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
Bianca SELEJAN-GUłAN.- ProtecŃia europeană a drepturilor omului. Bucureşti: Editura All Beck, 2004 ConvenŃia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a LibertăŃilor Fundamentale şi protocoalele sale Principalele instrumente internaŃionale privind drepturile omului la care România este parte. Vol. I şi II. Bucureşti: IRDO, 2003 Vincent BERGER. – JurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului. Bucureşti: IRDO, 1999 Corneliu-Liviu POPESCU.- JurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului. 1999-2002. Bucureşti: Editura All-Beck, 2003

46

ProtecŃia europeană a drepturilor omului

Cursul 14 - Libertatea de asociere şi întrunire paşnică
1. Libertatea de întrunire Libertatea de întrunire ocupă un ”loc eminent” în sistemul ConvenŃiei europene, alături de libertatea de exprimare, datorită rolului său în existenŃa şi dezvoltarea unei societăŃi democratice: ”esenŃa democraŃiei rezidă în capacitatea sa de a rezolva problemele prin dezbatere publică”. protecŃia libertăŃii de întrunire vizează tocmai acest schimb de idei şi manifestările colective ale activităŃii sociale şi politice. Trebuie subliniat, însă, că art. 11 ocroteşte doar libertatea de întrunire ”paşnică”, cu excluderea oricăror forme de violenŃă. Libertatea de întrunire priveşte atât întrunirile private, cât şi pe cele publice. Statele au obligaŃia pozitivă de a-i proteja pe cei care îşi exercită această libertate împotriva violenŃelor unor contrademonstranŃi. În acest scop, statele dispun de o largă marjă de apreciere a măsurilor necesare. 2. Libertatea de asociere Libertatea de asociere presupune dreptul indivizilor de a se asocia în vederea protecŃiei unor interese comune, prin formarea unei entităŃi colective. Una din problemele care se poate pune în acest caz este cea a dreptului de a nu se asocia. Curtea a apreciat că obligaŃia de a se afilia la un Ordin (asociaŃie) profesional nu este contrar art. 11 § 1: este adevărat că un asemenea ordin nu este o asociaŃie propriu-zisă în sensul ConvenŃiei şi că scopul său este de a asigura un control public asupra exerciŃiului unei profesii. Libertatea de asociere nu presupune dreptul individului de a deveni membru al unei anumite asociaŃii şi nici obligaŃia unei asociaŃii de a admite membri sau de a menŃine statutul de membru al unei persoane. 3. Libertatea de a înfiinŃa şi de a se afilia la sindicate Aceasta este o formă a libertăŃii de asociere menŃionată în mod special în art. 11. Comisia şi Curtea europeană au adoptat o interpretare literală a protecŃiei conferite de art. 11 asupra dreptului de a constitui sindicate şi de a se afilia la acestea. Curtea a arătat că art. 11 nu obligă statul să garanteze un anumit nivel sau tip de tratament cu privire la sindicate, acesta având alegerea mijloacelor pentru a trata cu aceste asociaŃii. Art. 11 ocroteşte dreptul sindicatului de a i se cere părerea într-o oarecare măsură în timpul negocierilor colective, dar nu garantează dreptul de a vedea adoptată o convenŃie colectivă (cauza Sindicatul suedez al mecanicilor de locomotivă, 1976). De asemenea, Curtea a arătat că art. 11 nu ocroteşte dreptul la grevă şi permite statului să aleagă alte mijloace pentru a garanta protecŃia acordată de un sindicat intereselor profesionale ale membrilor săi. §2. Restrângerile libertăŃii de întrunire şi de asociere Paragraful 2 al art. 11 prevede că exerciŃiul drepturilor de întrunire şi asociere nu poate face obiectul altor restricŃii decât cele care, fiind prevăzute de lege, constituie măsuri necesare într-o societate democratică, pentru siguranŃa naŃională, siguranŃa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracŃiunilor, pentru protecŃia sănătăŃii şi moralei sau a drepturilor şi libertăŃilor altora. În privinŃa libertăŃii de întrunire paşnică, restricŃiile pot îmbrăca forma unor cerinŃe de autorizare prealabilă sau a unor autorizări condiŃionate. Curtea a apreciat că dizolvarea partidelor politice este o măsură disproporŃionată în raport cu scopul urmărit - siguranŃa publică şi integritatea teritorială (cauza Partidul socialist c/ Turciei, 1998). O asemenea măsură nu poate fi necesară într-o societate democratică, fiind o încălcare a art. 11. O soluŃie similară a pronunŃat Curtea în cauza Dicle pentru DEP (Partidul DemocraŃiei) c/ Turciei (2002).
47

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
Cu toate acestea, în cauza Refah Partisi (Partidul ProsperităŃii) c/ Turciei (2003), Marea Cameră a CurŃii s-a pronunŃat în favoarea guvernului în privinŃa măsurii de dizolvare a unui partid politic. JurisprudenŃă la articolul 11 Sindicatul naŃional al poliŃiei belgiene c/ Belgiei (1975) Rassemblement Jurassien Unite Jurassienne c/ ElveŃiei (1979) Young, James şi Webster c/ Regatului Unit (1981) Plattform „Aerzte fuer das Leben” c/ Austriei (1988) Ezelin c/ FranŃei (1991) Sigurjonsson c/ Islandei (1993) Partidul comunist unit al Turciei c/ Turciei (1998) Sidiropoulos ş.a. c/ Greciei (1998) Dicle pentru DEP c/ Turciei (2002) Refah Partisi (Partidul ProsperităŃii) c/ Turciei (2003)

Întrebări şi cerinŃe pentru autoevaluare 1. În ce condiŃii poate fi restrânsă libertatea de întrunire şi de asociere? 2. Ce se înŃelege prin „întrunire” în sensul art. 11 al CEDO? 3. CitiŃi cauza Refah Partisi (Partidul ProsperităŃii) c/ Turciei (2003) şi arătaŃi care este poziŃia CurŃii faŃă de art. 11. 4. CitiŃi cauza Partidul comuniştilor(nepecerişti) şi Ungureanu c/ României (2005) şia rătaŃi poziŃia curŃii faŃă de art. 11. Bibliografie minimală Corneliu BÎRSAN.- ConvenŃia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Bucureşti, Editura All Beck, 2005 Bianca SELEJAN-GUłAN.- Sistemul jurisdicŃional european de protecŃie a drepturilor omului. Curs universitar. Sibiu: Editura UniversităŃii „Lucian Blaga”, 2003 Bianca SELEJAN-GUłAN.- ProtecŃia europeană a drepturilor omului. Bucureşti: Editura All Beck, 2004 Bianca SELEJAN-GUłAN.- JurisprudenŃa CEDO. SelecŃie şi rezumat. În: Acta Universitatis Lucian Blaga nr. 1/2005. ConvenŃia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a LibertăŃilor Fundamentale şi protocoalele sale Principalele instrumente internaŃionale privind drepturile omului la care România este parte. Vol. I şi II. Bucureşti: IRDO, 2003 Vincent BERGER. – JurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului. Bucureşti: IRDO, 1999 Corneliu-Liviu POPESCU.- JurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului. 1999-2002. Bucureşti: Editura All-Beck, 2003

48

ProtecŃia europeană a drepturilor omului

Cursul 15 - Dreptul de a nu suferi nici o discriminare
§1. Principiul non-discriminării Dreptul de a nu fi supus nici unei discriminări este derivat din principiul general al egalităŃii tuturor fiinŃelor umane. Art. 14 al CEDO prevede că drepturile pe care le garantează ConvenŃia trebuie să fie respectate fără nici o distincŃie bazată în special pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine socială sau naŃională, apartenenŃa la o minoritate, avere, naştere sau orice altă situaŃie. NoŃiunea de discriminare nu este definită de art. 14. Conceptul a fost definit de Curtea europeană în cauza lingvistică belgiană, una din primele cauze soluŃionate. În primul rând, Curtea a respins teoria potrivit căreia orice diferenŃă de tratament este interzisă, recunoscând existenŃa unei mari diversităŃi de soluŃii legislative şi administrative bazate pe diferenŃe de tratament. Pornind de la aceste premise, Curtea a formulat ideea unui test aplicabil situaŃiilor de diferenŃiere. Astfel, principiul egalităŃii de tratament este încălcat dacă distincŃia făcută nu are o justificare obiectivă şi rezonabilă. Trebuie identificat un scop legitim al diferenŃierii de tratament, precum şi o relaŃie rezonabilă de proporŃionalitate între tratamentul propriu-zis şi scopul urmărit. §2. Discriminările pozitive Discriminarea pozitivă este o „ruptură a egalităŃii”, justificată de o situaŃie inegalitară preexistentă şi destinată să restabilească egalitatea menŃionată. Aceasta a suscitat controverse, inclusiv sub raportul terminologic, deoarece expresia „acŃiune afirmativă” (affirmative action) sau cea de „discriminare inversă” (reverse discrimination) ar fi mai aproape de scopul conceptului menŃionat. NoŃiunea de discriminare pozitivă, deja consacrată în ordinea juridică comunitară, devine, însă, din ce în ce mai importantă. Cu toate acestea, nu esre recunoscută o obligaŃie a statelor de a recurge la astfel de măsuri de discriminări pozitive pentru a repara anumite injustiŃii sociale. §3. Autonomia art. 14 Interpretând literal textul ConvenŃiei, art. 14 nu are o existenŃă independentă. Discriminarea nu este interzisă decât atunci când ea este practicată asupra unui drept sau libertate consacrate de text. Art. 14 nu adaugă la lista drepturilor, ci le întăreşte protecŃia. Cu toate acestea, Curtea a stabilit că nu este imposibilă o aplicare oarecum autonomă a art. 14: dacă art. 14 trebuie combinat cu un alt articol al ConvenŃiei ce garantează un drept, nu este necesar ca acest drept să fie el însuşi violat. Aceasta înseamnă că art. 14 poate fi încălcat singur. JurisprudenŃă la articolul 14 Cauza lingvistică belgiană (1968) Inze c/ Austriei (1987) Hoffmann c/ Austriei (1993) Karlheinz Schmit c/ Germaniei (1994) Thlimennos c/ Greciei (2000) Fretté c/ FranŃei (2002) Karner c/ Austriei (2003)

49

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
Întrebări şi cerinŃe pentru autoevaluare 1. Ce se înŃelege prin „discriminare” în opinia CurŃii EDO? 2. Cum se aplică art. 14 al CEDO? 3. Ce sunt discriminările pozitive? Bibliografie minimală Corneliu BÎRSAN.- ConvenŃia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Bucureşti, Editura All Beck, 2005 Bianca SELEJAN-GUłAN.- Sistemul jurisdicŃional european de protecŃie a drepturilor omului. Curs universitar. Sibiu: Editura UniversităŃii „Lucian Blaga”, 2003 Bianca SELEJAN-GUłAN.- ProtecŃia europeană a drepturilor omului. Bucureşti: Editura All Beck, 2004 Bianca SELEJAN-GUłAN.- JurisprudenŃa CEDO. SelecŃie şi rezumat. În: Acta Universitatis Lucian Blaga nr. 1/2005. ConvenŃia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a LibertăŃilor Fundamentale şi protocoalele sale Principalele instrumente internaŃionale privind drepturile omului la care România este parte. Vol. I şi II. Bucureşti: IRDO, 2003 Vincent BERGER. – JurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului. Bucureşti: IRDO, 1999 Corneliu-Liviu POPESCU.- JurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului. 1999-2002. Bucureşti: Editura All-Beck, 2003

50

ProtecŃia europeană a drepturilor omului

Cursul 16 - Dreptul de proprietate
§1. NoŃiunea de proprietate şi de bunuri în sensul art. 1 Potrivit art. 1 al primului Protocol adiŃional la ConvenŃia europeană, orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică şi în condiŃiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaŃional. DispoziŃiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinŃa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuŃii sau a amenzilor. Aceste dispoziŃii garantează „în substanŃă” dreptul de proprietate. Textul articolului 1 foloseşte doi termeni pentru a defini conŃinutul dreptului: proprietate şi bunuri sau posesiuni. Aceste concepte au dobândit un înŃeles autonom conform ConvenŃiei. Bunurile sau 'posesiunile', conform art. 1, includ bunurile mobile şi imobile, drepturi contractuale, drepturi corporale şi incorporale, drepturi in personam (drepturi născute din raporturi de drept public şi din politici sociale). CondiŃia pe care un bun trebuie să o îndeplinească pentru a intra sub incidenŃa art. 1 este de a avea o valoare economică. Dreptul în cauză trebuie să aibă un caracter precis definit, deoarece drepturile viitoare sau în curs de realizare nu intră sub protecŃia acestui articol. §2. InterferenŃa statului cu dreptul de a se bucura în mod paşnic de proprietate În cauza Sporrong şi Lonnroth c/ Suediei Curtea a trasat principalele linii directoare privind interpretarea art. 1 în privinŃa ingerinŃei statului în dreptul de a se bucura în mod paşnic de proprietate. În primul rând, Curtea a stabilit diviziunea normelor art. 1, în trei categorii: „prima regulă, formulată în prima propoziŃie a paragrafului 1, este de o natură generală şi enunŃă principiul dreptului de a se bucura de proprietate; a doua regulă, conŃinută în a doua propoziŃie a primului paragraf, se referă la privările de proprietate, condiŃionându-le; a treia regulă, enunŃată în al treilea paragraf, recunoaşte că statele contractante sunt îndreptăŃite, printre altele, să controleze folosirea proprietăŃii în concordanŃă cu interesul general.” InterferenŃa cu dreptul de proprietate poate fi rezultatul unei măsuri luate de o autoritate publică, al unei hotărâri judecătoreşti sau al anumitor prevederi legale. Totuşi, Comisia s-a declarat competentă să rezolve şi situaŃii de interferenŃă derivate din relaŃii între particulari. DeclaraŃia Comisiei în cauza Bramelid şi Malstrom c/ Suediei este semnificativă în această privinŃă: „împărŃirea succesorală, în special în materie de proprietate agricolă, împărŃirea comunităŃii matrimoniale de bunuri precum şi sechestrul şi vânzarea de proprietăŃi în cursul executării silite sunt exemple de reguli care pot obliga o persoană să-şi cedeze proprietatea alteia. Comisia trebuie, totuşi, să se asigure că, determinând efectele asupra proprietăŃii ale raporturilor juridice între indivizi, legea nu creează o asemenea inegalitate, încât o persoană ar putea fi privată de proprietate în favoarea altuia în mod arbitrar şi nejustificat.” 2.1. InterferenŃa cu substanŃa proprietăŃii şi testul echilibrului echitabil - art. 1 §1(1) În jurisprudenŃa privitoare la art.1, Curtea a enunŃat aplicarea aşa-numitului “test al echilibrului echitabil” (the fair balance test) acŃiunilor statelor, în vederea conformării cu prevederile acestui articol. Formularea acestui test îşi are originile în cauza Sporrong şi Lonnroth şi se referă în principal la art.1 §1(1): “pentru aplicarea art.1 §1(1), Curtea trebuie să determine dacă s-a stabilit un echilibru echitabil între cerinŃele interesului general al comunităŃii şi cele ale protecŃiei drepturilor fundamentale ale individului.”
51

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
În cauza menŃionată, Curtea a decis că există o încălcare a art. 1 §1(1), pe considerentul neîndeplinirii testului echilibrului echitabil. Deşi Curtea a admis larga competenŃă în “complexa şi dificila” problemă a planificării urbanistice, ea a decis că reclamantul a suportat o “sarcină individuală excesivă” în ceea ce priveşte limitele impuse executării permiselor de expropriere. 2.2. Privarea de proprietate (deposedarea) - art.1 §1(2) Privarea de proprietate poate fi definită ca lipsirea persoanei de obiectul dreptului său de proprietate. Ea implică înlăturarea tuturor atributelor dreptului de proprietate. Aşadar, principala caracteristică a deposedării este transferul propriu-zis al proprietăŃii. În interpretarea CurŃii, o ingerinŃă în dreptul ocrotit este considerată deposedare “numai atunci când toate drepturile legitime ale proprietarului sunt stinse prin dispoziŃia legii sau prin exercitarea autorităŃii legale, cu acelaşi efect.” De la început trebuie făcută distincŃia între deposedare şi control al folosinŃei proprietăŃii. Deposedarea implică un transfer de proprietate, pe când în cazul controlului, dreptul de proprietate nu se transmite, dar folosinŃa este restrânsă prin lege. Principalele forme de deposedare ce apar în practica statelor şi care au constituit obiect al reclamaŃiilor către instituŃiile de la Strasbourg sunt exproprierea, naŃionalizarea şi confiscarea. NaŃionalizarea are ca specific transferul în proprietatea statului a unor ramuri ale industriei şi comerŃului. Confiscarea este o formă specifică de deposedare, pedeapsă complementară în cazul săvârşirii unei infracŃiuni, dar apare frecvent, în forma sa generală, “în regimurile totalitare şi revoluŃionare”. 2.3. Controlul folosinŃei proprietăŃii (art. 1 §2) Principala deosebire dintre deposedare şi control al folosinŃei este aceea că, în cazul controlului, nu se produce un transfer de proprietate. Controlul folosinŃei are drept consecinŃă restrângerea caracterului exclusiv al dreptului de proprietate şi al atributelor sale. Art.1 include controlul folosinŃei printre ingerinŃele autorităŃilor naŃionale în dreptul de proprietate. Controlul folosinŃei poate apărea fie prin impunerea unei conduite active (de exemplu, obligaŃia de a planta pomi în scopul protecŃiei mediului, obligaŃia de a plăti impozite), fie prin restricŃia conduitei lor ca proprietari: controlul asupra nivelului chiriilor, regulamente pentru import şi export, reglementarea exerciŃiului unei profesii, interdicŃia importului de monede de aur etc.

JurisprudenŃă la articolul 1 al Protocolului nr. 1 Sporrong şi Lonnroth c/ Suediei (1982) James ş.a. c/ Regatului Unit (1986) AGOSI c/ Regatului Unit (1986) Mellacher ş.a. c/ Austriei (1989) Papamichalopoulos ş.a. c/ Greciei (1993) Loizidou c/ Turciei (1995) Akdivar ş.a. c/ Turciei (1996) Brumărescu c/ României (1999) Yoyler c/ Turciei (2003) Allard c/ Suediei (2003) Întrebări şi cerinŃe pentru autoevaluare 1. Ce se înŃelege prin „bunuri” în sensul art. 1 al Protocolului 1 la CEDO? 2. CitiŃi cauza Brumărescu c/ României şi arătaŃi care este poziŃia CurŃii faŃă de art. 1. 3. Ce este „testul echilibrului echitabil” în sensul jurisprudenŃei CurŃii EDO?
52

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
4. Ce este controlul folosinŃei proprietăŃii? Bibliografie minimală Corneliu BÎRSAN.- ConvenŃia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Bucureşti, Editura All Beck, 2005 Bianca SELEJAN-GUłAN.- Sistemul jurisdicŃional european de protecŃie a drepturilor omului. Curs universitar. Sibiu: Editura UniversităŃii „Lucian Blaga”, 2003 Bianca SELEJAN-GUłAN.- ProtecŃia europeană a drepturilor omului. Bucureşti: Editura All Beck, 2004 Bianca SELEJAN-GUłAN.- JurisprudenŃa CEDO. SelecŃie şi rezumat. În: Acta Universitatis Lucian Blaga nr. 1/2005. ConvenŃia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a LibertăŃilor Fundamentale şi protocoalele sale Principalele instrumente internaŃionale privind drepturile omului la care România este parte. Vol. I şi II. Bucureşti: IRDO, 2003 Vincent BERGER. – JurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului. Bucureşti: IRDO, 1999 Corneliu-Liviu POPESCU.- JurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului. 1999-2002. Bucureşti: Editura All-Beck, 2003

53

ProtecŃia europeană a drepturilor omului

Cursul 17 - Dreptul la educaŃie
Potrivit art. 2 al Protocolului nr.1, nimănui nu i se poate refuza dreptul la educaŃie. Statul, în exercitarea funcŃiilor pe care şi le va asuma în domeniul educaŃiei şi al învăŃământului, va respecta dreptul părinŃilor de a asigura această educaŃie şi acest învăŃământ conform convingerilor lor religioase şi filosofice. Dreptul la educaŃie constă aşadar dintr-o diversitate de drepturi şi libertăŃi ale părinŃilor şi copiilor, cărora le corespund o serie de obligaŃii ale statului. Dreptul la educaŃie este considerat atât un drept economic, social şi cultural, cât şi un drept de natură civilă şi politică. Tot Curtea europeană, în Cauza lingvistică belgiană (1967), a stabilit care sunt drepturile ocrotite de prima propoziŃie a art. 2: a. dreptul la acces la instituŃiile de învăŃământ existente la un moment dat; b. dreptul la o educaŃie efectivă; c. dreptul la recunoaşterea oficială a studiilor încheiate. JurisprudenŃă la articolul 2 al Protocolului nr.1 Cauza lingvistică belgiană (1967) Kjeldsen, Busk Madsen şi Pedersen c/ Danemarcei (1976) Campbell şi Cosans c/ Regatului Unit (1982) Întrebări şi cerinŃe pentru autoevaluare 1. Drepturile păriŃilor faŃă de educaŃia copiilor lor minori. Bibliografie minimală Corneliu BÎRSAN.- ConvenŃia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Bucureşti, Editura All Beck, 2005 Bianca SELEJAN-GUłAN.- Sistemul jurisdicŃional european de protecŃie a drepturilor omului. Curs universitar. Sibiu: Editura UniversităŃii „Lucian Blaga”, 2003 Bianca SELEJAN-GUłAN.- ProtecŃia europeană a drepturilor omului. Bucureşti: Editura All Beck, 2004 Bianca SELEJAN-GUłAN.- JurisprudenŃa CEDO. SelecŃie şi rezumat. În: Acta Universitatis Lucian Blaga nr. 1/2005. ConvenŃia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a LibertăŃilor Fundamentale şi protocoalele sale Principalele instrumente internaŃionale privind drepturile omului la care România este parte. Vol. I şi II. Bucureşti: IRDO, 2003 Vincent BERGER. – JurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului. Bucureşti: IRDO, 1999 Corneliu-Liviu POPESCU.- JurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului. 1999-2002. Bucureşti: Editura All-Beck, 2003
54

ProtecŃia europeană a drepturilor omului

Cursul 18 - Dreptul la alegeri libere şi corecte, organizate la intervale rezonabile
Art. 3 al Protocolului nr. 1 prevede că statele contractante se angajează să organizeze, la intervale rezonabile, alegeri libere cu scrutin secret, în condiŃii care să asigure libera exprimare a poporului cu privire la alegerea corpului legislativ. Formularea este restrictivă, dar Curtea europeană a lărgit aplicarea acestei „clauze politice” a ConvenŃiei. Astfel, judecătorii europeni, amintind că acest drept este de o importanŃă capitală pentru un regim cu adevărat democratic, au afirmat că el este direct aplicabil. Dreptul la alegeri libere este un drept politic deosebit de important., considerat ca un drept subiectiv de participare pentru orice cetăŃean. În ceea ce priveşte natura acestui drept, autorităŃile europene au precizat că el cuprinde nu numai dreptul la vot, dar şi dreptul de a candida. De asemenea, s-a hotărât că votul obligatoriu nu este contrar art. 3, şi că acesta nu garantează nici un drept general de consultare populară, mai ales pe calea referendumului. JurisprudenŃă la articolul 3 al Protocolului nr. 1 Matthews c/ Regatului Unit (1999) Podkolzina c/ Letoniei (2003)

55

ProtecŃia europeană a drepturilor omului

Cursul 19 - Uniunea Europeană şi drepturile omului
§1. ConsideraŃii generale În lipsa unui catalog de drepturi consacrat de dreptul comunitar, Curtea Europeană de JustiŃie şi-a asumat misiunea de a rezolva rezolvat, pe cale pretoriană problema invocată de Tribunalul constituŃional german, aceea a lacunelor sistemului comunitar în materia protecŃiei drepturilor fundamentale. InstanŃa de la Luxemburg a subliniat că protecŃia drepturilor fundamentale este un principiu al dreptului comunitar, în cauzele Stauder, din 12 noiembrie 1969, Internationale Handelsgesellschaft din 17 decembrie 1970 şi Nold, din 14 mai 1974. De asemenea, Curtea a recurs la "adoptarea" ca norme de referinŃă în materie a tradiŃiilor constituŃionale comune ale statelor membre, dar şi a "instrumentelor internaŃionale privind protecŃia drepturilor fundamentale la care stale membre au cooperat sau aderat"7. Astfel de instrumente internaŃionale, la care a făcut apel Curtea în jurisprudenŃa sa, au fost: Pactul internaŃional privind drepturile civile şi politice, Charta Socială Europeană, ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului. Sub aspectul declaraŃiilor politice, în 1989, Parlamentul european a adoptat o declaraŃie a drepturilor şi libertăŃilor fundamentale, dar acest document nu a fost menŃionat în prevederile tratatelor ulterioare, rămânând un "catalog" de drepturi lipsit de forŃă obligatorie. Tot în 1989 a fost adoptată Charta comunitară a drepturilor sociale fundamentale, document cu forŃă programatică în domeniul protecŃiei unor drepturi social-economice. §2. Principii ce rezultă din dreptul comunitar în materia protecŃiei unor drepturi Principiul liberei circulaŃii a persoanelor şi al non-discriminării, prevăzute de Tratatul CE, sunt principii fundamentale “structurale” ale ComunităŃii. 2.1. Principiul liberei circulaŃii Acest principiu se aplică în mod diferenŃiat, după cum este vorba de cetăŃeni ai statelor membre sau cetăŃeni ai altor state. Libera circulaŃie implică şi dreptul statelor la exercitarea unui control asupra intrării străinilor pe teritoriul lor. În interiorul ComunităŃii, însă, libera circulaŃie este un principiu esenŃial. Art. 48 al. 3 al Tratatului CE prevede dreptul lucrătorilor de a se deplasa liber pe teritoriul statelor membre, de a rămâne pentru a munci şi chiar de a rămâne după părăsirea slujbei avute. De asemenea, lucrătorii au dreptul de a se reuni cu familia pe teritoriul statului unde au locul de muncă. 2.2. Principiul non-discriminării În dreptul comunitar, nu există o dispoziŃie generală şi unică care să consacre principiul nondiscriminării în toate domeniile. De aceea, Curtea Europeană de JustiŃie a făcut din acest principiu unul din principiile fundamental al dreptului comunitar. S-a exprimat şi dezideratul introducerii lui în textele comunitare. Tratatul de la Amsterdam realizează un minim în acest sens: Consiliul va putea lua măsuri pentru a combate orice discriminare bazată pe sex, rasă, origine etnică, religie sau credinŃă, handicap, vârstă şi orientare sexuală. Tratatul CE face câteva referiri la principiul non-discriminării. Orice discriminare este interzisă, cu excepŃia cazului când este legitimă, adică bazată pe o justificare obiectivă şi rezonabilă. După formula, devenită clasică, a CurŃii de JustiŃie, tratamentul diferit al situaŃiilor comparabile şi tratamentul identic al situaŃiilor diferite sunt interzise.
Cauza Nold (1974) 56
7

ProtecŃia europeană a drepturilor omului

§3. ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului – document de referinŃă pentru judecătorii comunitari În 1974 – în cauza Nold c/ Germaniei – Curtea Europeană de JustiŃie a calificat pentru prima dată ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului ca făcând parte dintre instrumentele internaŃionale susceptibile să furnizeze „indicaŃii” CurŃii de la Luxembourg pentru determinarea drepturilor fundamentale din ordinea juridică comunitară. În deciziile sale ulterioare Curtea Europeană de JustiŃie a făcut referire la prevederile CEDO asupra dreptului de proprietate, a dreptului la respectul vieŃii private, a libertăŃii de exprimare, a libertăŃii de asociere, a principiului legalităŃii incriminării şi pedepselor, a dreptului la un proces echitabil. De exemplu, Curtea a confirmat că art. 8 al ConvenŃiei privind dreptul la respectul vieŃii private şi de familie a devenit parte integrantă a principiilor generale ale dreptului comunitar. §4. Charta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene şi Tratatul privind ConstituŃia Europeană 4.1. Adoptarea şi natura juridică a Chartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene Toate aceste evoluŃii legale şi jurisprudenŃiale au generat ideea “codificării” concepŃiei UE despre drepturile omului într-un document unic, care să valorifice atât tradiŃiile statelor membre, cât şi experienŃa anterioară a organizaŃiei. Pe lângă motive de ordin tehnic şi juridic (cum ar fi, de exemplu, evitarea unor eventuale contradicŃii între jurisprudenŃele CurŃilor de la Luxembourg şi Strasbourg în materia ocrotirii unor drepturi), la baza ideii de a se elabora un catalog de drepturi propriu Uniunii au stat şi considerente de ordin politic şi filosofic: Europa, esenŃa ei, este în plină transformare. De la ideea unei pieŃe comune şi a unei uniuni economice şi monetare, UE a ajuns astăzi la ideea unei comunităŃi politice şi de valori fundamentale, iar atribuŃiile sale au fost extinse la activităŃi regaliene prin excelenŃă: justiŃie, poliŃie, politică externă, dincolo deci de simplele activităŃi de gestiune economică. În plus, inevitabila extindere a Uniunii va aduce actori noi, ale căror tradiŃii şi preocupări în sfera drepturilor omului nu coincid întru totul cu cele ale Europei occidentale. Aceştia sunt câŃiva dintre factorii care au stat la baza elaborării Chartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. La 3-4 iunie 1999, la Köln, Summit-ul european a formulat principiile directoare ale noului document, iar la Tampere, în acelaşi an, a fost precizată procedura elaborării Chartei. La 17-18 iunie 2004 a fost adoptat, de către Consiliul European, Tratatul privind ConstituŃia pentru Europa, tratat ce integrează textul Chartei Drepturilor Fundamentale, conferind o nouă dimensiune Uniunii Europene. Tratatul trebuie semnat de şefii de stat şi de guvern ai statelor membre (până în octombrie-noiembrie 2004) şi apoi ratificat de toate statele membre, în conformitate cu prevederile lor constituŃionale (prin aprobare parlamentară şi/sau prin referendum). Tratatul constituŃional va intra în vigoare după ratificarea de toate statele membre. Integrarea Chartei drepturilor fundamentale în tratatul privind ConstituŃia europeană va însemna posibilitatea invocării ei în faŃa CurŃii de JustiŃie, a Tribunalului de primă instanŃă, precum şi în faŃa instanŃelor naŃionale ale statelor membre, permiŃând exercitarea unui control consolidat, pe un dublu nivel, al respectului drepturilor fundamentale. De asemenea, prevederea potrivit căreia "Uniunea Europeană se angajează să adere la ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului" va avea ca efect asigurarea unui nivel dublu de protecŃie a individului. Astfel, dacă cetăŃenii UE nu vor obŃine câştig de cauză în privinŃa încălcărilor drepturilor lor fundamentale în faŃa CurŃii de JustiŃie, ei se vor putea adresa CurŃii Europene a Drepturilor Omului, invocând încălcarea CEDO.
57

ProtecŃia europeană a drepturilor omului
În plus, Protocolul nr. 14 la CEDO, semnat tot în anul 2004, conŃine prevederea expresă care permite Uniunii Europene aderarea la ConvenŃie. 4.2. ConŃinutul şi structura Chartei Charta conŃine o serie de principii generale, care privesc în primul rând câmpul său de aplicare, autonomia sa, limitările aduse drepturilor. Cât priveşte catalogul drepturilor, documentul reafirmă drepturile clasice – demnitatea umană, libertăŃile, egalitatea, justiŃia, conŃinând însă un bogat catalog de drepturi sociale: dreptul la muncă, la securitate socială, la ajutor social, la grevă ş.a. §5. Uniunea Europeană şi statele terŃe în materia protecŃiei drepturilor omului Respectul drepturilor omului a devenit o condiŃie de aderare la UE, dar şi unul din principiile ce guvernează în general relaŃiile externe ale Uniunii. Respectul drepturilor fundamentale trebuie să meargă dincolo de simplele declaraŃii de principii: luarea în considerare a acestor drepturi este o realitate ce se impune cu putere în relaŃiile UE cu statele candidate la aderare, atât în momentul negocierii cât şi al încheierii acordurilor de asociere. Acordurile de asociere cuprind, astfel, prevederi referitoare la drepturile omului sub forma unor clauze de condiŃionare. Întrebări şi cerinŃe pentru autoevaluare 1. Ce este Charta drepturilor fundamentale a UE? 2. Care era situaŃia drepturilor omului în UE înainte de Tratatul de la Nisa? 3. Care va fi situaŃia drepturilor omului în UE după intrarea în vigoare a Tratatului privind ConstituŃia pentru Europa? Bibliografie minimală Bianca SELEJAN-GUłAN.- Sistemul jurisdicŃional european de protecŃie a drepturilor omului. Curs universitar. Sibiu: Editura UniversităŃii „Lucian Blaga”, 2003 Bianca SELEJAN-GUłAN.- ProtecŃia europeană a drepturilor omului. Bucureşti: Editura All Beck, 2004 Bianca SELEJAN-GUłAN.- JurisprudenŃa CEDO. SelecŃie şi rezumat. În: Acta Universitatis Lucian Blaga nr. 1/2005.

58

ProtecŃia europeană a drepturilor omului

SURSE INTERNET

OrganizaŃia NaŃiunilor Unite: http://www.un.org Curtea Europeană a Drepturilor Omului: http://www.echr.coe.int ColecŃia de jurisprudenŃă a CurŃii Europene a Drepturilor Omului: http://www.hudoc.echr.coe.int Consiliul Europei: http://www.coe.int Comitetul Miniştrilor: http://www.cm.coe.int Consiliul Europei şi drepturile omului:http://www.humanrights.coe.int ConvenŃiile Consiliului Europei: http://conventions.coe.int OrganizaŃia pentru Securitate şi Cooperare în Europa: http://www.osce.org Uniunea Europeană: http://europa.eu.int

59

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->