P. 1
Drept Constitutional

Drept Constitutional

|Views: 20|Likes:
Published by Roman Cristian
Drept constitutional
Drept constitutional

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Roman Cristian on Apr 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2013

pdf

text

original

Partea I Notiunea. Teoria constitutiei.

Teoria statului Capitolul I Dreptul constitutional ca ştiintă în sistemul ştiinŃelor juridice Sectiunea 1 Notiunea de drept constitutional. Obiect şi metode de cercetare Drept constitutional, apeare la sf sec.XVIII, studiază totalitatea normelor juridice, al căror obiect principal îl constituie reglementarea organizării. Notiunea de drept constitutional, este utilizată şi pentru a desemna o anumită disciplină ştiintifică care cercetează prin metode proprii, normele dreptului constitutional. În doctrina dreptului constitutional, specialiştii studiază aceste fenomene specifice functie de: Metoda exegetica.Uilizeaza interpretari gramticale si logice in scopul stabilirii intelesului diferitelor texte de lege. Ea apeleaza la sologism si analogie. Silogismul este acel rationament dedutiv care contine trei judecati legate intre ele printr-un rapor, incat cea de-a t3 judecata care reprezinta o concluzie, se deduce din cea dintai, prin intermediul celei de-a 2. Analogia reprezinta asemanarea intre 2 sau mai multe notiuni, situatii sau fenomene. Metoda analitico-sintactica porneste de la analoza diferitelor norme juridice in vigoare, in scopul de a gasi principiul care le sta la baza.Cercetarea se face comparative, stabilindu-se caracteristicile specifice. In concluzie aceasta metoda foloseste ca si prima procedee logice formale: analiza, inductia si deductia. Analiza consta intr-o cercetare a unui intreg fenomen, sau text, examinant fiecare element in parte din diferita puncte de vedere. Inductia reprezinta o forma de rationament care realizeaza trecerea de la general la particular. Deductia este o consecinta a unui rationament sau un procedeu prin care se ajunge la o concluzie. Metoda complexa apeleaza la imbinarea metodelor traditionale cu metodele si tehnicile sociologice. Ea reprezinta intregirea analizei pur juridice a institutiilor dreptului constitutional cu una de natura sociologica sau politica.

Sectiunea 2 Izvoarele dreptului constitutional Forma dreptului mai este denumită în ştiintele juridice şi izvor de drept. Principalele forme sunt obiceiul juridic sau cutuma, practica judiciară sau precedentul judiciar şi actul normativ. Prin izvoz de dprept material se intelege totalitatea conditiilor vietii materiale ale societatii. Din punct de vedere formal izvorul de drept reprezinta o forma particulara pe care o imbraca normale juridice si constituie o conditie pentru ca ele sa fie obligatorii. § 1. Izvoare doctrinale Revolutia burgheză din Franta din 1789 a determinat reglementări constitunionale vizând organizarea şi funcŃionarea statului cu un profund caracter democratic, limitând puterea monarhului şi garantând drepturile cetăteneşti şi anumite libertăti. Această conceptie a fost înscrisă în Declaratia franceză a drepturilor omului şi cetăteanului de după Revolutie, din 1791. Prima constitutie a Frantei a mentiunt monarhia, a limitat puterea regelui si a creat Adunarea Nationala Legislativa. Constitutiile ulterioare ale Frantei au consacrat în mod expres, principiul separatiei puterilor în stat pentru definirea tipului de regim politic caracteristic acestei Tări. În Anglia, prima constitutie burgheză a fost formată din obiceiuri şi anumite acte scrise, care puteau fi modificate prin legi ordinare. La baza primei constitutii burgheze din Anglia au stat lucrări de referintă în istorie în general şi în ştiinta dreptului constituŃional comparat în special, cum sunt: Magna Charta Libertatum(1215), Eleborat de regale Ioan fara Tara .Cea mai importanta prevedere inscrisa in Art.14prin care s-a instituit Marele Consiliu al Regatului Petitia Drepturilor, Habeas Corpus şi Bill-ul drepturilor. Rezultat al unui îndelungat proces istoric, pe parcursul căruia instituŃiile statului englez s-au dezvoltat în contextul unor confruntări de interese economice şi sociale încheiate în majoritatea cazurilor prin soluŃii echilibrate, ConstituŃia Angliei are prin excelenŃă, un caracter pragmatic, consacrând regimul politic parlamentar. În Statele Unite ale Americii, în anul 1787 a fost adoptată ConstituŃia de la Philadelphia, în urma ConfederaŃiei formate din anumite state, în anul 1781, constituŃie care, întăreşte puterea executivă, sustrăgând-o controlului puterii legiuitoare. Acest sistem politic a intrat în istorie sub denumirea de regim politic prezidenŃial. § 2. Izvoarele legislative Analizând izvoarele legislative ale dreptului constitutional este de precizat că, o normă de conduită socială nu devine normă juridică cu putere obligatorie, decât dacă este stabilită cu respectarea anumitor forme, întrucât nu orice normă de conduită socială este sancŃionată prin forŃa de constrângere a statului, ci numai aceea pe care organele statului o consacră sau o sanctionează într-o formă anume.

1. Legea Ca izvor de drept, este actul normativ emis de puterea legislativă cu respectarea unor forme specifice de legiferare, având ca obiect de reglementare relaŃii sociale de cea mai mare importanŃă. Din punct de vedere formal, legea este o manifestare de voinŃă care emană de la acele organe ale statului, care au calitatea de organe legislative, în virtutea normelor constituŃionale în vigoare, şi este adoptată cu respectarea procedurii înscrise în constituŃie. În sens material, prin lege sunt desemnate acele acte juridice care cuprind norme de conduită socială, obligatorii, generale, impersonale şi de aplicabilitate repetată, susceptibile de a fi sancŃionate prin forŃa de constrângere a statului. Legile iau forma legilor constituŃionale, forma legilor organice, şi legilor ordinare, adoptate în prelungirea şi dezvoltarea reglementărilor constituŃionale pe segmente de relaŃii sociale, precum şi a legilor excepŃionale emise în împrejurării deosebite. 2. ConvenŃiile internaŃionale. ConvenŃiile internaŃionale reglementează raporturi sociale care formează obiectul dreptului constituŃional, prezentându-se sub următoarele categorii de tratate: tratateconvenŃii, tratate-izvoare de drept şi tratate care apar sub ambele forme. 3. Cutuma sau obiceiul. 5 Cutuma este o regulă de conduită nescrisă, care s-a format prin repetarea unei practici, pe o lungă durată de timp, în convingerea că se respectă o regulă de drept. Atunci când o cutumă constă în acŃiunea repetată a unuia sau mai multor organe de drept public, ea constituie o uzanta.

Capitolul II Teoria constituŃiei SecŃiunea 1 NoŃiunea de constituŃie şi procedeele clasice de adoptare a constituŃiilor § 1. Notiunea de constitutie Din punct de vedere etimologic, noŃiunea de constitutie derivă din latinescul constitutio, care înseamnă aşezare cu temei, organizarea, sau starea unui lucru. ConstituŃia trebuie să dobândească semnificaŃia unei carte ideologice, politice şi spirituale a unei etape determinate şi să constituie o sursă de idei novatoare şi de direcŃii creatoare pentru toate domeniile de activitate, pentru toate raporturile sociale reglementate. § 2. Procedeele clasice de adoptare a constituŃiilor La sfârşitul sec. al XVIII-lea, când monarhiilor absolute li s-au substituit pe cale revoluŃionară, republici sau monarhii constituŃionale, Ńinând seama de modul în care sau produs astfel de schimbări, şi au apărut constituŃiile, doctrina clasică a 6 dreptului constituŃional le-a împărŃit în patru categorii: carte concedate, pacte, statute şi convenŃii. ConstituŃia referendum este forma contemporană cea mai democratică de stabilire a constituŃiilor. § 3. ConstituŃia şi ierarhia actelor normative ForŃa juridică a actelor normative într-un stat are la bază câteva principii, care determină o ierarhizare a lor, în sensul că: organele statului au o competenŃă concretizată în capacitatea de edictare a actelor normative, care este diferită de la o categorie la alta de organe în limita distribuirii puterilor; forŃa juridică a fiecărui act normativ, depinde de competenŃa organului care l-a emis; fiecare act, având o anumită forŃă juridică, duce la o ierarhie a actelor normative; datorită ierarhizării actelor normative, un act emis de către un organ inferior trebuie să fie subordonat oricărui act emis de un organ superior. SecŃiunea 2 Tipuri de constituŃii În doctrina dreptului constituŃional, profesorul Tudor Drăganu dezvoltă clasificarea constituŃiilor în constituŃii cutumiare şi constituŃii scrise. ConstituŃiile scrise, se prezintă fie sub forma constituŃiilor suple ori flexibile, fie sub forma constituŃiilor rigide. De asemenea, constituŃiile se mai clasifică în constituŃii federale, care aparŃin unor state federative şi constituŃii unitare, care aparŃin unor state unitare, precum şi în constituŃii republicane adoptate în regimurile prezidenŃiale şi constituŃii monarhice adoptate în regimurile parlamentare. Istoria mai păstrează şi clasificarea determinată de tipurile de regimuri politice în constituŃii burgheze şi constituŃii comuniste. 7

SecŃiunea 3 Revizuirea ConstituŃiei României. IniŃiativa revizuirii, procedura şi limitele revizuirii ConstituŃia României, poate să fie modificată, numai cu respectarea procedurii de revizuire prevăzută în cuprinsul ei, procedură specială care derogă de la procedura legislativă obişnuită de adoptare a legilor. IniŃiativa revizuirii constituŃiei aparŃine unor subiecŃi prevăzuŃi în mod expres şi limitativ, în ConstituŃie. Adoptarea proiectului sau a propunerii de revizuire a ConstituŃiei, presupune mai întâi întrunirea unei majorităŃi calificate şi apoi organizarea unui referendum de aprobare. SecŃiunea 4 Efectele juridice ale suspendării constituŃiilor prin revoluŃii, lovituri de stat, ori alte evenimente excepŃionale Legitimismul juridic, cum este îndeobşte admis ca normă supremă privind constituŃia, impune ca aceasta să fie respectată, modificarea ei neputând să fie făcută decât în condiŃiile stabilite în cuprins. Numai că, în realitate, adeseori se modifică şi se înlocuiesc constituŃii fără respectarea normelor de revizuire înscrise în constituŃiile modificate ori înlocuite. Schimbările de regimuri constituŃionale cunoscute în istorie au dus la modificări constituŃionale cu nesocotirea procedurilor de revizuire înscrise în constituŃiile respective, fie pe cale revoluŃionară propriu-zisă, fie pe cale de lovitură de stat, sau ca o consecinŃă a unor situaŃii excepŃionale. 8 Capitolul III EvoluŃia sistemului constituŃional în România Guvernământul constituŃional a apărut atunci când puterile absolute ale monarhului au fost limitate prin adoptarea unor norme de organizare şi funcŃionare a statului considerate superioare ca forŃă juridică legilor ordinare, norme în temeiul cărora o adunare reprezentativă a naŃiunii îşi putea asuma rolul de organ legislativ, şeful statului păstrând doar puterea executivă şi încetând să mai fie judecătorul suprem, formânduse o justiŃie independentă de această putere. În România, guvernământul constituŃional a luat naştere sub forma regimului politic parlamentar. § 1. Regulamentele organice § 2. ProclamaŃia de la Izlaz § 3. ConvenŃia de la Paris § 4. Statutul dezvoltător al ConvenŃiei de la Paris § 5. ConstituŃia din anul 1866 § 6. ConstituŃia din anul 1923 § 7. ConstituŃia din anul 1938 § 8. Repunerea în vigoare a ConstituŃiei din anul 1923 § 9. ConstituŃia din anul 1948 § 10. ConstituŃia din anul 1952 § 11. ConstituŃia din anul 1965 9

Capitolul IV Teoria statului SecŃiunea 1 Statul ca instituŃie § 1. NoŃiunea de stat În orice societate umană, apare ca fenomen inerent în dezvoltarea ei istorică, odiferenŃiere între guvernanŃi şi guvernaŃi. GuvernanŃii îşi pot impune voinŃa lor, guvernaŃilor prin forŃa de constrângere de care dispun. Statul se deosebeşte de o instituŃie obişnuită prin faptul că, activităŃile desfăşurate de el au o natură specifică, acestea fiind grupate în limita funcŃiilor sale, respectiv: funcŃia legislativă, funcŃia executivă şi funcŃia jurisdicŃională . § 2. Personalitatea juridică a statului Din punct de vedere juridic, statul apare ca o persoană juridică, care are în proprietate un teritoriu, fiind înzestrată cu drepturi subiective. Ca atare, se impune a se face distincŃie între dreptul subiectiv şi dreptul obiectiv. În doctrina dreptului constituŃional comparat, au fost formulate teoria ficŃiunii, teoria personalităŃii moralerealitate naturală şi teoria personalităŃii morale-realitate juridică, pentru a explica personalitatea juridică a statului. Au existat însă şi teorii care au negat personalitatea juridică a statului. Nici o constituŃie în vigoare nu concepe suveranitatea ca un drept subiectiv al statului ci ca o prerogativă inalienabilă a naŃiunii, care o exercită prin delegare. În concluzie, personalitatea juridică a statului, este un procedeu tehnic, juridic, creat de lege, pentru ca în raporturile 10 cu terŃii colectivitatea care stă la baza statului să apară ca o unitate. SecŃiunea 2 Elementele statului Aproape în unanimitate, constituŃionaliştii consideră că, statul trebuie sa aibă un teritoriu, o populaŃie şi o autoritate publică, sau putere de stat sau suveranitate. § 1. PopulaŃia Statul, ca o grupare umană instituŃionalizată cunoaşte variate forme de organizare. Se consideră în general, că în stadiul actual al evoluŃiei umanităŃii, suportul statului îl constituie naŃiunea. 1. CetăŃenia CetăŃenia română îşi găseşte reglementarea în ConstituŃia României şi în Legea cetăŃeniei nr. 21/1991 privind cetăŃenia română, completată şi modificată. 1.1. Dobândirea cetăŃeniei CetăŃenia română se dobândeşte prin două modalităŃi: a) de drept; b) prin efectul unui act juridic individual.

a) Dobândirea de drept a cetăŃeniei române - dobândirea cetăŃeniei române ca efect al naşterii – - dobândirea cetăŃeniei române de către copilul născut pe teritoriul statului român din părinŃi necunoscuŃi - dobândirea cetăŃeniei române prin adopŃie dobândirea cetăŃeniei prin efectul schimbării cetăŃeniei părinŃilor 11 b) Dobândirea cetăŃeniei române prin efectul unui act juridic individual se realizează prin repatriere şi prin acordare la cerere. 1.2. Pierderea cetăŃeniei române Pierderea cetăŃeniei române survine prin două modalităŃi: a) de drept; b) prin efectul unui act juridic individual. 1.3. Retragerea cetăŃeniei române Retragerea cetăŃeniei române spre deosebire de renunŃarea la cetăŃenie intervine cu titlu de sancŃiune şi se pronunŃă din oficiu faŃă de persoana care se face vinovată de săvârşirea vreuneia din faptele prevăzute de lege. 1.4. Drepturile şi îndatoririle specifice cetăŃenilor români ApartenenŃa unei persoane fizice la un anumit stat, este concretizată într-un număr de drepturi şi obligaŃii pe care le are numai cetăŃeanul faŃă de statul respectiv. a) Drepturile pe care le au numai cetăŃenii români în virtutea apartenenŃei acestora la statul român sunt: 1) dreptul cetăŃenilor români de a alege şi de a fi aleşi în organele reprezentative ale statului; 2) dreptul cetăŃenilor români de a locui pe teritoriul României şi de a-şi schimba în mod liber domiciliul sau reşedinŃa în orice localitate din Ńară; 3) dreptul cetăŃenilor români de a fi angajaŃi în unele funcŃii civile sau militare care implică exerciŃiul puterii de stat; 4) dreptul cetăŃenilor români de a nu fi extrădaŃi; 5) dreptul cetăŃenilor români la protecŃie diplomatică; 6) dreptul cetăŃenilor români de a dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în România. b) Îndatoririle pe care le au numai cetăŃenii români în virtutea apartenenŃei lor la statul român sunt: 1) obligaŃia de fidelitate faŃă de Ńară; 2) obligaŃia de apărare a Ńării. 12 1.5. Dovada cetăŃeniei române Dovada cetăŃeniei române se face cu cartea de identitate sau după caz cu buletinul de identitate, cu paşaportul sau cu certificatul constatator al acordării cetăŃeniei. În cazul copiilor, până la 14 ani dovada cetăŃeniei se face cu certificatul de naştere, însoŃit de cartea de identitate sau paşaportul oricăruia dintre părinŃi ori cu paşaportul individual al copilului. Dovada cetăŃeniei copiilor găsiŃi se face, până la vârsta

de 14 ani, cu certificatul de naştere. 2. Drepturile şi libertăŃile fundamentale ale cetăŃenilor Ca şi concept, drepturile fundamentale reprezintă o categorie de drepturi subiective, esenŃiale pentru dezvoltarea materială şi intelectuală a cetăŃenilor şi pentru participarea lor activă la conducerea statului. Având în vedere scopul urmărit de constituŃiile moderne prin reglementarea drepturilor şi libertăŃilor fundamentale, acela de a stabilii garanŃii cât mai eficiente pentru apărarea persoanei umane şi a vieŃii ei private, pentru dezvoltarea materială şi culturală a cetăŃenilor şi pentru participarea lor la viaŃa politică, ele se clasifică în: – libertăŃi individuale; – drepturi social-economice; – drepturi politice; – drepturi social-politice sau libertăŃi publice. 3. Îndatoririle fundamentale ale cetăŃenilor Pornind de la ideea că nu pot să existe drepturi fără să existe obligaŃii corelative şi că obligaŃiile reprezintă o modalitate de a asigura exercitarea efectivă a drepturilor, ConstituŃia României a prevăzut următoarele categorii de îndatoriri: îndatorirea de fidelitate faŃă de Ńară, îndatorirea de a 13 respecta ConstituŃia şi legile statului, îndatorirea de a contribui, prin impozite şi taxe la cheltuielile publice şi îndatorirea de apărare a Ńării. 4. Avocatul Poporului InstituŃia Avocatului Poporului a apărut pentru prima dată în Suedia, ca instrument complementar la controlul exercitat de către Parlament asupra executivului. Prin intermediul ei, ca instituŃie cu caracter democratic, au fost luate garanŃii suplimentare pentru apărarea spiritului legilor şi protejarea drepturilor şi libertăŃilor individuale. Cu privire la numirea şi rolul Avocatului Poporului articolul 58 din ConstituŃia României din 1991 prevede că, Avocatul Poporului este numit pe o perioadă de cinci ani şi nu poate îndeplini nici o altă funcŃie publică sau privată, cu excepŃia funcŃiilor didactice din învăŃământul superior. Organizarea şi funcŃionarea instituŃiei Avocatului Poporului sunt stabilite prin lege organică. § 2. NoŃiunea de teritoriu al statului Prin teritoriul statului se înŃelege partea din globul pământesc care cuprinde solul, subsolul, apele şi coloana aeriană de deasupra solului şi a apelor, asupra căreia statul îşi exercită suveranitatea.. § 3. Autoritatea publică, ca element al statului

Teritoriul şi populaŃia sunt elemente externe care condiŃionează existenŃa statului, însă elementul esenŃial care duce la formarea statului îl constituie apariŃia în cadrul unei colectivităŃi umane aşezate pe un teritoriu determinat, fie a unor guvernanŃi având în frunte un monarh absolut sau un grup limitat de persoane, fie a unui sistem de organe, cărora, li se 14 atribuie capacitatea de a lua, pe calea unor manifestări de voinŃă unilaterale şi în afara oricărei subordonări faŃă de vreo autoritate superioară sau concurentă, măsuri obligatorii, susceptibile de a fi impuse respectului general cu ajutorul forŃei de constrângere care a fost instituită în acest scop. În literatura juridică şi politică, pentru desemnarea acestui element al statului se utilizează fie termenul de putere de stat, fie termenul de autoritate publică. SecŃiunea 3 ForŃele politice Prin forŃe politice se desemnează un ansamblu de fenomene politice şi sociologice care stabilesc raporturile dintre individ şi puterea politică. Ele influenŃează puterea politică şi condiŃionează funcŃionarea sistemului constituŃional, fiind concentrate în partide politice, sindicate, patronate şi asociaŃii profesionale. Pluralismul instituŃional se reflectă în instituŃii populare (sufragiul şi referendumul), instituŃii deliberative (Parlamentul), instituŃii executive (Guvernul) şi instituŃii jurisdicŃionale (instanŃele de judecată). SecŃiunea 4 FuncŃiile statului, agenŃii statului şi actele prin care se înfăptuiesc § 1. FuncŃiile statului În analiza funcŃiilor statului urmează a fi identificate activităŃile concrete a căror natură şi întindere variază de la o epocă la alta şi de la un sistem politic la altul. 15 Aşadar, doctrina constituŃională contemporană distinge trei categorii de funcŃii: funcŃii juridice respectiv, funcŃia legislativă, funcŃia executivă şi funcŃia jurisdicŃională; funcŃii politice care au în vedere menŃinerea ordinii sociale interne şi apărarea teritoriului naŃional, implicarea în domenii sociale şi asigurarea progresului economico-social şi funcŃii sociologice vizând constrângerea socială şi activitatea de convingere a cetăŃenilor în legătură cu compatibilitatea între interesele generale şi cele personale. Din perspectivă economică, doctrina vorbeşte despre funcŃia de alocare a resurselor şi funcŃia de stabilizare economică şi distribuirea echilibrată a venitului naŃional. § 2. Actele prin care se înfăptuiesc funcŃiile statului

Cele trei funcŃii juridice ale statului se exercită prin intermediul unor acte juridice adică prin intermediul unor manifestări de voinŃă care produc efecte juridice. FuncŃia administrativă însă, se exercită de foarte multe ori şi prin intermediul unor fapte materiale-juridice sau prin intermediul unor operaŃii materiale-tehnice. § 3. AgenŃii statului Statul neavând voinŃă proprie, distinctă de voinŃa indivizilor care-l compun , nu îşi poate exercita funcŃiile decât prin intermediul unor persoane fizice care constituie organele sale. Aceste persoane, care sunt competente să exercite prin acte juridice, fapte materiale şi operaŃiuni tehnice materiale, funcŃiile statului, poartă denumirea de agenŃi ai statului. Pentru ca actele agenŃilor statului să poată fi atribuite statului, este necesar a fi întrunite următoarele condiŃii: - agenŃii statului trebuie să aibă o învestitură legală, 16 - actele agenŃilor statului, trebuie să fie emise cu respectarea competenŃei care le-a fost stabilită prin lege. - actele juridice emise de către agenŃii statului, trebuie să fie emise cu respectarea formelor procedurale prevăzute de lege atât pentru constituirea, cât şi pentru funcŃionarea organului competent. SecŃiunea 4 Forme de stat § 1. State unitare Un stat este unitar atunci când asupra populaŃiei de pe teritoriul său determinat îşi exercită autoritatea un singur sistem de organe înzestrate cu suveranitate internă şi externă. § 2. State compuse Statele compuse se împart în asociaŃii de state şi în ierarhii de state. 1. AsociaŃiile de state Sunt cunoscute următoarele forme de asociaŃii de state: a) Uniunea personală b) Uniunea reală c) ConfederaŃiile de state d) Statul federal 2. Ierarhiile de state Sunt cunoscute următoarele forme: a) Statul vasal 17 b) Statul protejat c) Dominioanele britanice d) Teritorii sub mandat e) Statele sub tutelă internaŃională SecŃiunea 5 Forme de guvernământ

Forma de guvernământ exprimă modul în care se exercită puterea şi constituirea şi organizarea autorităŃilor statale, precum şi raporturile care se nasc între acestea în procesul exercitări atribuŃiilor lor. § 1. MonocraŃia Aceasta este o formă de guvernământ în care autoritatea publică este exercitată de o singură persoană, care poate fi împărat, rege, prinŃ, consul, preşedinte, etc. § 2. Oligarhia Din punct de vedere etimologic, conceptul provine de la cuvântul grecesc oligos care însemnează puŃin numeroşi, şi arche, care însemnează comandament. Oligarhia este o formă de guvernământ oligarhică în care autoritatea publică este deŃinută de o categorie restrânsă de persoane, de o minoritate, provenită dintre cei mai buni. § 3. DemocraŃia Din punct de vedere etimologic, conceptul provine de la cuvântul grecesc demos, care înseamnă popor, şi kratos, care 18 înseamnă autoritate, putere. DemocraŃia presupune, exercitarea suveranităŃii de către naŃiune, asigurarea participării poporului la rezolvarea treburilor publice, printr-un sufragiu universal şi prin intermediul unui organ legislativ reprezentativ, partajarea prerogativelor autorităŃilor publice, colaborarea şi controlul reciproc între aceste autorităŃi, descentralizarea administrativă, pluralismul politic, sindical şi al altor corpuri intermediare, aplicarea principiului majorităŃii în activitatea deliberantă a organelor colegiale şi consacrarea precum şi garantarea constituŃională a drepturilor şi a libertăŃilor fundamentale ale omului şi cetăŃeanului. DemocraŃia îmbracă forma directă, indirectă şi semidirectă. 4. DemocraŃia semi-directă ca formă de guvernământ prevăzută de ConstituŃia României de la 1991 ConstituŃia României din 1991 în art. 1 alin. 2, prevede că forma de guvernământ a statului este republica. Ea reglementează două procedee de realizare a democraŃiei semidirecte: 1. IniŃiativa legislativă populară 2. Referendumul SecŃiunea 6 Principiul separaŃiei puterilor în stat Forma de guvernământ democratică are la bază ideea separaŃiei puterilor în stat. SeparaŃia puterilor în stat constituie un mijloc de înlăturare a ameninŃărilor împotriva libertăŃilor individuale prin atribuirea diferitelor funcŃii ale statului unor organe distincte şi independente unele faŃă de altele, în sensul că nici un organ al statului să nu poată exercita funcŃia încredinŃată celuilalt organ. 19

SecŃiunea 7 Regimuri politice bazate pe principiul separaŃiei puterilor în stat a) Guvernământul de adunare, are la bază subordonarea puterii executive faŃă de puterea legislativă. b) Regimul politic parlamentar are la bază ideea colaborării puterilor. c) Regimul politic prezidenŃial, are la bază ideea separării organice a puterilor în stat, şi nu colaborarea dintre ele. Pe lângă tipurile de regimuri politice clasice, analizate mai sus, sunt cunoscute în viaŃa constituŃională şi regimuri politice mixte, cum sunt regimul politic semi-prezidenŃial şi regimul politic directorial. a) Regimul politic semi-prezidenŃial. Cel mai frecvent regim politic mixt întâlnit în viaŃa constituŃională europeană este regimul politic semi-prezidenŃial preluat de România prin ConstituŃia din 1991 din ConstituŃia FranŃei de la 1958. Acest tip de regim politic încearcă să apropie tendinŃe ale regimului politic parlamentar cu accente ale guvernământului de adunare şi ale regimului politic prezidenŃial cu un executiv foarte puternic. b) Regimul politic directorial este un regim politic hibrid, care nu poate fi încadrat în tipurile de regimuri politice clasice, datorită particularităŃilor care rezultă din raporturile existente între cele trei puteri ale statului. SecŃiunea 8 România, stat naŃional, suveran, independent, unitar, indivizibil şi democratic Primul articol din ConstituŃia României din anul 1991, reglementează, într-o formulare sintetică, elementele definitorii 20 ale statului român, pentru ca apoi , în următoarele trei articole, într-o dezvoltare firească, să reglementeze, pe rând, suveranitatea, teritoriul şi populaŃia. Statul român este definit, în chiar art. 1 alin 1 din ConstituŃie, ca stat naŃional. Sub aspectul structurii sale, statul român este un stat unitar şi indivizibil. Statul român este un stat suveran, independent şi democratic Stat de drept. În prezent statul de drept a devenit, mai ales în democraŃiile liberale, fundamentul societăŃilor politice şi civile Stat social. Pentru ca libertăŃile individuale să se poată afirma, este necesar ca puterea politică să nu se afle în mâinile celor ce deŃin puterea economică.

Partea a II-a AutorităŃile publice Capitolul I Parlamentul SecŃiunea 1 Rolul şi structura Parlamentului Articolul 61 din ConstituŃia României, stabileşte rolul şi structura Parlamentului stipulând că: ”Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a Ńării”. Parlamentul României este format din două Camere, Camera DeputaŃilor şi Senatul, camerele fiind alese prin vot 21 universal, egal direct secret şi liber exprimat, potrivit legii electorale. SecŃiunea 2 Organizarea internă a Parlamentului Parlamentul nou ales se întruneşte potrivit dispoziŃiilor constituŃionale, în termen de cel mult 20 de zile de la alegeri, la convocarea Preşedintelui României. § 1. Biroul permanent Biroul permanent al fiecărei Camere a Parlamentului este format prin alegere din rândul membrilor acesteia şi constituie organul de lucru al Camerei. § 2. Preşedintele Camerei Preşedintele Camerei este ales pe durata legislaturii dintre candidaŃii propuşi de grupurile parlamentare, prin vot secret, cu buletine de vot. Fiecare grup parlamentar poate să facă o singură propunere pentru funcŃia de preşedinte a Camerei. Este declarat ales preşedinte, candidatul care a obŃinut, în primul tur de scrutin, votul a cel puŃin jumătate plus unu din totalul membrilor respectivei camere. § 3. VicepreşedinŃii VicepreşedinŃii sunt aleşi, prin vot secret, cu buletine de vot, la propunerea grupurilor parlamentare, în raport cu ponderea acestora potrivit configuraŃiei politice a Camerei. VicepreşedinŃii se aleg la începutul fiecărei sesiuni ordinare. 22 § 4. Secretarii Secretarii sunt aleşi la începutul fiecărei sesiuni ordinare după o procedură identică cu cea stabilită pentru alegerea preşedinŃilor. § 5. Chestorii Chestorii sunt aleşi la începutul fiecărei sesiuni ordinare, după procedura prevăzută pentru alegerea preşedintelui, a vicepreşedinŃilor § 6. Comisiile parlamentare Comisiile parlamentare sunt organe de lucru ale

camerelor Parlamentului, fiind alcătuite din deputaŃi şi senatori, potrivit configuraŃiei politice a fiecărei camere a Parlamentului. Comisiile parlamentare sunt de două categorii, având în vedere criteriul timpului pentru care sunt alese: – Comisii permanente – Comisii temporare. § 7. Grupurile parlamentare Grupurile parlamentare sunt structuri ale Camerei DeputaŃilor şi Senatului fiind alcătuite din parlamentari care au candidat în alegeri pe listele aceluiaşi partid politic, ale aceleiaşi formaŃiuni politice, alianŃe politice sau alianŃe electorale, sunt adepŃii aceloraşi idei sau subscriu aceluiaşi program de guvernare. 23 SecŃiunea 3 FuncŃionarea Parlamentului § 1. Mandatul sau legislatura ConstituŃia României prevede că mandatul Parlamentului este de patru ani şi poate fi prelungit prin lege organică în caz de război sau de catastrofă. § 2. Sesiunea Camerele Parlamentului îşi desfăşoară activitatea în cadrul sesiunilor parlamentare care sunt ordinare şi extraordinare. § 3. ŞedinŃele Acestea sunt formele permanente de lucru ale Camerelor, ele fiind şedinŃe separate şi şedinŃe comune. ŞedinŃele se desfăşoară , de regulă pe parcursul a patru zile din săptămână, cea de-a cincia fiind rezervată activităŃii în circumscripŃiile electorale. § 4. Sistemul de vot în Parlament Camerele Parlamentului hotărăsc prin vot deschis sau secret. Votul deschis exprimă public, prin ridicare de mâini, ridicare în picioare, apel nominal sau vot electronic. Votul secret se exprimă prin buletine de vot - pentru numiri şi prin bile sau electronic - pentru votarea legilor sau a hotărârilor parlamentului. 24 § 5. Protejarea mandatului parlamentar Protejarea mandatului parlamentar se realizează pe calea incompatibilităŃilor şi a imunităŃilor parlamentare. SecŃiunea 4 FuncŃiile Parlamentului § 1. FuncŃia de informare În raport de prevederile constituŃionale, procedurile de informare rămân la iniŃiativa cetăŃenilor, la iniŃiativa parlamentarilor, la iniŃiativa Camerelor şi a organelor ei interne şi la iniŃiativa Guvernului.

a) Cu privire la informarea Parlamentului la iniŃiativa cetăŃenilor b) Informarea la iniŃiativa parlamentarilor, c) Informarea la iniŃiativa Camerelor şi a organelor ei interne d) Informarea Parlamentului la iniŃiativa Guvernului § 2. FuncŃia de control şi sancŃiunile controlului Ca proceduri de realizare a controlului parlamentar, din analiza textelor constituŃionale pot fi reŃinute: încunoştinŃarea, consultarea prealabilă, acceptarea programului de guvernare, interpelarea şi angajarea răspunderii. a) ÎncunoştinŃarea Parlamentului printr-un mesaj; b) Consultarea prealabilă a Parlamentului; c) Aprobarea; d) Interpelarea; e) Acceptarea programului de guvernare şi acordarea votului de încredere Guvernului;25 f) MoŃiunea de cenzură; h) Angajarea răspunderii Guvernului la iniŃiativa sa; i) Procedura suspendării din funcŃie a Preşedintelui României; j) Punerea sub acuzare a Preşedintelui României; k) Urmărirea penală a membrilor Guvernului. § 3. FuncŃia deliberativă Parlamentul ca unică autoritate legiuitoare a Ńării exercită funcŃia deliberativă cu componenta ei funcŃia legislativă 1. Actele juridice ale Parlamentului. Camera DeputaŃilor şi Senatul în conformitate cu art. 67 din ConstituŃie adoptă legi, hotărâri şi moŃiuni. 1.1. Legea este actul juridic suprem în ierarhia actelor normative structurată pe baza principiilor menŃionate. Procedura legislativă ordinară distinge o fază preliminară care constă în elaborarea proiectului, depunerea şi dezbaterea lui în una sau mai multe comisii şi faza de dezbatere şi decizie în Camerele Parlamentului. Cumulând aceste faze distingem următoarele etape în adoptarea legii: A. IniŃiativa legislativă B. Sesizarea Camerelor. C. Avizarea proiectului de lege sau a propunerii legislative de către Consiliul Legislativ ca organ consultativ de specialitate al Parlamentului. D. Avizarea proiectului de lege de către Consiliul Economic şi Social. E. Examinarea în comisia parlamentară. F. Dezbaterea generală şi pe articole a proiectului legislativ. G. Votarea.

H. Promulgarea legii. I. Publicarea legii în Monitorul Oficial al României. 26 Ca o procedură legislativă complementară ConstituŃia prevede că Preşedintele se implică în procedura legislativă când înainte de promulgare poate cere Parlamentului o singură dată reexaminarea legii. Ca proceduri legislative speciale, sunt de amintit, procedura de urgenŃă, procedura revizuirii constituŃiei. Tot ca procedură excepŃională este reglementată în ConstituŃie delegarea legislativă. 1.2. Hotărârile Aceste se deosebesc de legi prin forŃa lor juridică, prin conŃinut şi prin procedura de adoptare. 1.3. MoŃiunile Acestea sunt o varietate a hotărârilor şi prin ele se exprimă opinii asupra unei probleme determinate. 2. Actele exclusiv politice ale Parlamentului Acestea pot lua forma unor declaraŃii, apeluri, moŃiuni, mesaje şi altele, în funcŃie de obiect, destinatar şi scopul urmărit. § 4. Starea de necesitate în condiŃiile statului de drept Potrivit principiului formulat încă de romani ”salvarea statului este legea supremă (salus rei publicae, suprema lex)”, duce la concluzia că, în cazul în care intervine o stare de necesitate organele statului pot să aprecieze, funcŃie de împrejurări în ce măsură vor aplica legile statului de drept. În astfel de împrejurări excepŃionale care ar pune în pericol însăŃi existenŃa statului, organele abilitate pot lua măsurile necesare, chiar dacă în acest scop ar fi încălcată legea. După reglementarea acestui principiu general, ConstituŃia în art. 92 alin. 3 şi în art. 93, reglementează două situaŃii în care starea de asediu sau starea de urgenŃă, ca stare de necesitate, ar justifica luarea unor astfel de măsuri. 27 Capitolul II Preşedintele României SecŃiunea 1 Rolul şi atribuŃiile Preşedintelui României § 1. Rolul şi funcŃiile Preşedintelui României În sistemul constituŃional românesc, executivul este dualist, specific regimurilor politice parlamentare întrucât funcŃia executivă este încredinŃată şefului statului şi organului colegial, Guvernul, fiecare având atribuŃii autonome. Adoptând un tip de regim politic semi-prezidenŃial, sistemul se apropie de cel prezidenŃial prin modalitatea de alegere a Preşedintelui prin sufragiu universal, egal, direct,

secret şi liber exprimat, dar se îndepărtează de acest sistem prin toate celelalte trăsături esenŃiale, de tipul de regim politic parlamentar şi de tipul de regim politic prezidenŃial. – În doctrină au fost conturate trei funcŃii preşedinŃiale, raportat la dispoziŃiile articolului 80 din ConstituŃie şi celelalte dispoziŃii constituŃionale, respectiv: funcŃia de reprezentare,; funcŃia de garant şi funcŃia de mediere, § 2. AtribuŃiile Preşedintelui României Preşedintele Românie exercită următoarele atribuŃii potrivit dispoziŃiilor constituŃionale: 1. AtribuŃii cu privire la legiferare; 2. AtribuŃii cu privire la organizarea şi funcŃionarea puterilor publice; 28 3. AtribuŃii cu privire la alegerea avizarea, numirea sau revocarea unor autorităŃi publice; 4. AtribuŃii în domeniul apărării Ńării şi asigurării ordinii publice; 5. AtribuŃii în domeniul politicii externe. SecŃiunea 2 Alegerea şi mandatul Preşedintelui României § 1. Alegerea Preşedintelui României În conformitate cu dispoziŃiile art. 81 din ConstituŃie, Preşedintele României este ales prin vot universal, egal, secret şi liber exprimat, prin scrutin uninominal direct, în două tururi de scrutin. Este declarat ales candidatul care a întrunit în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscrişi în listele electorale. În cazul în care nici unul dintre candidaŃi nu a întrunit această majoritate se organizează al IIlea tur de scrutin între primii doi candidaŃi stabiliŃii în ordinea numărului de voturi obŃinute în primul tur de scrutin, fiind declarat ales candidatul care a obŃinut cel mai mare număr de voturi. Nici o persoană nu poate îndeplini funcŃia de Preşedinte al României, decât pentru cel mult două mandate, care pot să fie şi succesive. § 2. Mandatul Preşedintelui României ConstituŃia României prevede în art. 83 că, mandatul Preşedintelui României este de cinci ani şi se exercită de la 29 data depunerii jurământului până la depunerea jurământului de către preşedintele nou ales. Mandatul Preşedintelui României ia sfârşit la expirarea duratei acestuia dacă nu apar situaŃii care să determine încetarea mandatului şi survenirea vacanŃei funcŃiei (art. 97 din ConstituŃie). VacanŃa funcŃiei prezidenŃiale intervine în caz de demisie, demitere, de deces şi de imposibilitate definitivă a exercitării atribuŃiilor.

SecŃiunea 3 Actele Preşedintelui României şi răspunderea acestuia § 1. Actele Preşedintelui României În exercitarea atribuŃiilor sale înscrise în ConstituŃie dar şi în legea organică, Preşedintele României, emite decrete care se publică în Monitorul Oficial al României, nepublicarea atrăgând inexistenŃa acestora, însă execută şi fapte materiale şi operaŃiuni materiale tehnice în cadrul AdministraŃiei PreşedinŃiale. În exercitarea atribuŃiilor prevăzute în ConstituŃie, Preşedintele României, emite şi acte cu caracter exclusiv politic. § 2. Răspunderea Preşedintelui României Cu privire la răspunderea Preşedintelui României, ConstituŃia cuprinde dispoziŃii care privesc imunitatea, răspunderea politică şi răspunderea penală. 30 Capitolul III Guvernul României SecŃiunea 1 Organizarea şi funcŃionarea Guvernului § 1. Rolul şi funcŃiile Guvernului Puterea executivă are ca scop organizarea aplicării legilor, asigurarea bunei funcŃionări a serviciilor publice şi emiterea de acte normative şi individuale sau efectuarea unor operaŃiuni materiale prin care, pe baza legii, intervine în relaŃiile sociale. Ea se exercită în primul rând, prin intermediul Guvernului, care asigură realizarea politicii interne şi externe a Ńării şi exercită conducerea generală a administraŃiei publice. § 2. ComponenŃa şi atribuŃiile Guvernului 1. ComponenŃa Guvernului Din guvern fac parte primul-ministru, miniştri şi membri stabiliŃi prin legea organică. Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au cetăŃenia română în exclusivitate şi domiciliul în Ńară, se bucură de exerciŃiul drepturilor electorale, nu au fost condamnate penal, funcŃia de membru al Guvernului fiind incompatibilă cu exercitarea altei funcŃii de reprezentare profesională, salarizate în cadrul organizaŃilor cu scop comercial. Alte incompatibilităŃi au fost stabilite prin legea organică. 2. AtribuŃiile Guvernului 31 În realizarea funcŃiilor sale, potrivit normelor constituŃionale şi ale legii organice, Guvernul îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: – exercită conducerea generală a administraŃiei publice; – iniŃiază proiecte de lege pe care le supune spre

adoptare Parlamentului; – emite hotărâri pentru organizarea aplicării legilor; – aprobă strategiile şi programul de dezvoltare economică a Ńării; – asigură realizarea politicii în domeniul social conform Programului de guvernare; – asigură apărarea ordinii de drept, precum şi a drepturilor şi libertăŃilor fundamentale ale cetăŃenilor; – aduce la îndeplinire măsurile adoptate pentru apărarea Ńării; – asigură realizarea politicii externe a Ńării prin negocierea tratatelor, acordurilor şi convenŃiilor care angajează statul român; – conduce şi controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte organe centrale de specialitate din subordinea sa; – asigură administrarea proprietăŃii publice şi private a statului; – acordă şi retrage cetăŃenia română; s. a. § 3. FuncŃionarea Guvernului şi actele prin care îşi realizează atribuŃiile Guvernul îşi desfăşoară activitatea în cadrul şedinŃelor conduse de primul ministru, în care se dezbat probleme de politică internă şi externă a Ńării, precum şi probleme vizând conducerea generală a administraŃiei publice. În exercitarea atribuŃiilor sale Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanŃe. 32 SecŃiunea 2 Raporturile Parlamentului cu Guvernul § 1. Implicarea legislativului în activitatea executivului 1. Autoritatea legislativă adoptă actele normative pe care puterea executivă le aduce la îndeplinire. 2. Parlamentul aprobă programul Guvernului, acordândui în acelaşi timp şi un vot de încredere. 3. Parlamentul aprobă delegarea legislativă 4. Parlamentul controlează activitatea Guvernului prin întrebări, interpelări şi moŃiuni simple, şi prin moŃiuni de cenzură. § 2. Implicarea executivului în activitatea legislativului În raporturile dintre cele două puteri, executivul intervine în activitatea legislativului cu prilejul iniŃiativei legislative, al promulgării legilor şi al referendumului. Capitolul IV Autoritatea judecătorească SecŃiunea 1

GaranŃiile constituŃionale ale înfăptuirii justiŃiei Pentru ca justiŃia să fie independentă este necesar a fi constituit un sistem de organe care să înfăptuiască activitatea jurisdicŃională fără influenŃe din partea puterii legislative şi a puterii executive. Acestei autorităŃi judecătoreşti îi revin 33 atribuŃii esenŃiale pentru garantarea celorlalte mecanisme juridice de înfăptuire a statului de drept. GaranŃiile constituŃionale ale înfăptuirii justiŃiei constau în: a) Înfăptuirea justiŃiei în numele legii b) IndependenŃa şi inamovibilitatea judecătorului c) Egalitatea în faŃa legii d) Folosirea limbii materne şi a interpretului în justiŃie e) Dreptul la apărare f) PrezumŃia de nevinovăŃie SecŃiunea 2 InstanŃele judecătoreşti Autoritatea judecătorească se realizează prin intermediul instanŃelor judecătoreşti, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii cu atribuŃiile prevăzute în ConstituŃie şi în legea specială. Prevederile constituŃionale având ca obiect reglementarea activităŃii jurisdicŃionale organizează următoarele forme de jurisdicŃie: a) JurisdicŃia de drept comun b) JurisdicŃia politică c) JurisdicŃia constituŃională SecŃiunea 3 Ministerul Public În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societăŃii şi apără ordinea de drept precum şi drepturile şi libertăŃile cetăŃenilor, exercitându-şi 34 atribuŃiile prin procurori, constituiŃi în parchete în condiŃiile legi. AtribuŃiile Ministerului Public, în concret sunt stabilite potrivit legii. SecŃiunea 4 Consiliul Superior al Magistraturii Consiliul Superior al Magistraturii exercită în concret atribuŃia de a propune Preşedintelui României numirea în funcŃie a judecătorilor şi procurorilor, cu excepŃia celor stagiari fiind şi colegiul de disciplină al magistraŃilor. Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenŃei justiŃiei . Capitolul V Mecanismele juridice de realizare a statului de drept

În acceptarea unanimă a opiniilor formulate în literatura de specialitate a dreptului constituŃional, mecanismele juridice de realizare a statului de drept se circumscriu la : generalitatea legii; reglementarea prin lege a principalelor raporturi sociale; sancŃiunea supremaŃiei constituŃiei; controlul legalităŃii în administraŃia publică şi independenŃa justiŃiei. SecŃiunea 1 Generalitatea legii Reglementării prin lege îi este supusă toată sfera raporturilor sociale din societate, la un moment dat. 35 Legea este adoptată de organele care reprezintă voinŃa generală şi ca atare are poziŃia cea mai înaltă în ierarhia actelor normative aplicabile pe teritoriul unui stat. Dar, şi alte organe ale statului cum sunt cele ale puterii executive pot să emită norme juridice. Ceea ce caracterizează legea în raport cu actele normative ale puterii executive, este faptul că ea este învestită cu o forŃă juridică superioară acestora, ele trebuind să i se conformeze. SecŃiunea 2 Controlul constituŃionalităŃii legilor SancŃiunea supremaŃiei constituŃiei se realizează în practică prin: controlul exercitat de opinia publică; controlul prin referendum; controlul judecătoresc; controlul printr-un organ unic, special şi specializat. § 1. Controlul constituŃionalităŃii legilor în Ńările cu constituŃii flexibile Controlul constituŃionalităŃii legilor în cadrul unui astfel de sistem nu se poate realiza, deoarece, o lege nouă care conŃine dispoziŃii contrare constituŃiei, nu constituie o încălcare a acesteia, ci doar o modificare a ei. § 2. Controlul constituŃionalităŃii legilor în Ńările cu constituŃii rigide ConstituŃia rigidă fiind înzestrată cu o forŃă juridică superioară legilor ordinare, ca urmare a faptului că ea poate să le modifice oricând dar nu poate să fie modificată de acestea, în unele state cu constituŃii rigide, controlul constituŃionalităŃii legilor, a fost încredinŃat unui organ jurisdicŃional distinct de 36 parlament, înzestrat cu competenŃa de a verifica conformitatea legilor ordinare cu constituŃia § 3. Controlul constituŃionalităŃii proiectelor de legi Adoptarea legilor presupune o procedură complexă , care cuprinde mai multe faze, unele fiind anterioare adoptării legilor de către parlament, altele fiind ulterioare adoptării acestora. Avându-se în vedere momentul în care poate să intervină controlul de constituŃionalitate al legilor, acesta poate să fie: a) control de constituŃionalitate asupra proiectelor de legi; b)

control de constituŃionalitate anterior sancŃionării sau promulgării legilor şi c) control de constituŃionalitate posterior intrării lor în vigoare. SecŃiunea 3 Controlul constituŃionalităŃii legilor consacrat de ConstituŃia României § 1. Organizarea CurŃii ConstituŃionale Curtea ConstituŃională a fost structurată după modelul Consiliului ConstituŃional din FranŃa fiind alcătuită din nouă judecători, aleşi sau numiŃi pentru un mandat de nouă ani, mandat care nu poate fi prelungit sau înnoit. Trei dintre judecătorii CurŃii ConstituŃionale sunt aleşi de către Camera DeputaŃilor, trei dintre judecători sunt aleşi de către Senat, iar trei judecători sunt numiŃi de către Preşedintele României. 37 § 2. AtribuŃiile CurŃii ConstituŃionale Potrivit dispoziŃiilor constituŃionale, Curtea ConstituŃională are următoarele atribuŃii: - exercită un control al constituŃionalităŃii legilor, înainte de promulgarea acestora (art. 146 alin. 1 lit. „a” din ConstituŃie); - se pronunŃă din oficiu asupra constituŃionalităŃii iniŃiativelor de revizuire a ConstituŃiei(art. 146 alin. 1 lit. „a”din ConstituŃie);. - se pronunŃă asupra constituŃionalităŃii tratatelor sau altor acorduri internaŃionale, la sesizarea unuia dintre preşedinŃii celor două Camere, a unui număr de cel puŃin 50 de deputaŃi sau de cel puŃin 25 de senatori (146 alin 1 lit. „b” din ConstituŃie); - se pronunŃă asupra constituŃionalităŃii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre preşedinŃii celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puŃin 50 de deputaŃi sau de cel puŃin 25 de senatori (146 alin 1 lit. „c” din ConstituŃie); - hotărăşte asupra excepŃiilor de neconstituŃionalitate privind legile şi ordonanŃele, ridicate în faŃa instanŃelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial; excepŃia de neconstituŃionalitate poate fi ridicată şi direct de Avocatul Poporului(art. 146 alin 1 lit. „d” din ConstituŃie); - soluŃionează conflictele de natură constituŃională dintre autorităŃile publice (art. 146 alin. 1 lit. „e” din ConstituŃie); - veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui României şi confirmă rezultatele sufragiului (art. 146 alin 1 lit. „f” din ConstituŃie); - constată existenŃa împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcŃiei de Preşedinte al României şi comunică cele constatate Parlamentului şi Guvernului (146 alin 1 lit. „g” din ConstituŃie); 38

- dă aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din funcŃie a Preşedintelui României (146 alin 1 lit. „h” din ConstituŃie); - veghează la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confirmă rezultatele acestuia (146 alin 1 lit. „i” din ConstituŃie); - verifică îndeplinirea condiŃiilor pentru exercitarea iniŃiativei legislative de către cetăŃeni (146 alin 1 lit. „j” din ConstituŃie); - hotărăşte asupra contestaŃiilor care au ca obiect constituŃionalitatea unui partid politic (146 alin 1 lit. „k” din ConstituŃie); - îndeplineşte şi alte atribuŃii prevăzute de legea organică a CurŃii ConstituŃionale (art. 146 alin. 1 lit. „l” din ConstituŃie). § 3. Actele CurŃii ConstituŃionale Curtea ConstituŃională, în exercitarea atribuŃiilor prevăzute în ConstituŃie se pronunŃă prin decizii hotărâri şi avize neconstituŃionalitatea unui tratat sau a unui acord internaŃional, acesta nu mai poate să fie ratificat de către Parlament. SecŃiunea 4 Controlul legalităŃii actelor administrative ModalităŃile prin care se asigură respectarea legilor în activitatea executivă a statului se grupează în două categorii principale, după cum sunt exercitate: a) în cadrul unui control al legalităŃii organizat în structura ierarhizată a administraŃiei publice sau b) într-un cadru specializat. 39 a) Controlul legalităŃii înfăptuit structura ierarhizată a administraŃiei publice îmbracă două forme: recursul graŃios şi recursul ierarhic. b) Controlul jurisdicŃionalizat al legalităŃii actelor administrative este reglementat în mod diferit după cum este vorba despre acte administrative normative sau individuale. SecŃiunea 5 IndependenŃa justiŃiei În aplicarea principiului separaŃiei puterilor în stat, deosebit de importantă pentru realizarea Ńelurilor statului de drept este existenŃa unei justiŃii independente, adică a unui sistem de organe chemat să înfăptuiască activitatea jurisdicŃională, distinct de puterea legiuitoare şi de cea executivă şi sustras oricărei influenŃe a acestora. Potrivit principiului independenŃei justiŃiei, instanŃele judecătoreşti competente sunt Ńinute să soluŃioneze litigiile cu care au fost sesizate, întemeindu-se exclusiv pe normele juridice în vigoare, fără ca instanŃele judecătoreşti superioare

sau organele aparŃinând puterii legiuitoare sau executive să le poată influenŃa în activitatea lor prin ordine, instrucŃiuni, îndrumări sau sugestii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->