Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK I: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 1-15 Word (+Gender or Principal Parts) fluvius

–ī m īnsula -ae f oppidum –ī n ōceanus –ī m imperium –ī n prōvincia –ae f numerus –ī m littera –ae f vocābulum –ī n capitulum –ī n syllaba –ae f exemplum –ī n pēnsum –ī n magnus –a -um parvus –a -um LATIN I: 451-465 Word (+Gender or Principal Parts) iubēre iussisse iussum revenīre aegrōtare –a -um dīcere –xisse dictum spectāre dolēre appōnere sentīre sēnisse sēnsum horrēre palpitāre putāre gaudēre gavisum esse dētergēre posse potuisse modo

Meaning

Synonym(s)

Meaning

Synonym(s)

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK I: VOCABULARY LIST LATIN II: 901-915 Word (+Gender or Principal Parts) fīliolus –ī -us colloquium –ī n officium –ī n silentium –ī n parvulus –a -um necessārius –a -um aliēnus –a -um futūrus –a -um ūmidus –a -um fārī carēre +abl postulāre vāgire alere –uisse -altum colloquī LATIN III: 1351-1365 Word (+Gender or Principal Parts) versārī persuādēre –sisse +dat pervenīre vītāre spērāre servīre +dat mālle māluisse admīrārī potius utrum…an velut fundus –ī m vīta –ae f lucrum –ī n spēs –eī f

Meaning

Synonym(s)

Meaning

Synonym(s)

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK II: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 16-30 Word (+Gender or Principal Parts) Rōmānus –a -um Latīnus –a -um multī –ae -a paucī –ae -a ūnus –a -um duo –ae -o trēs tria sex mīlle, pl mīlia –ium n prīmus –a -um secundus –a -um tertius –a -um est sunt in prp +abl LATIN I: 466-480 Word (+Gender or Principal Parts) super prp +acc īnfrā prp +acc dē prp +abl atque/ac nec v. ne-que/nec frāter –tris m soror –ōris f nōmen –inis n praenōmen –inis n cognōmen –inis n avunculus –ī m mīles –itis m scūtum –ī n gladius –ī m pīlum

Meaning

Synonym(s)

Meaning

Synonym(s)

acc vim. abl vī volumus vultis manēre mānsisse pergere per-rēxisse cūrāre dēbēre occurrere –rrisse +dat silēre advehere revertī –tisse -sum dīligere –ēxisse -ēctum decēre nōlle nōluisse LATIN III: 1366-80 Word (+Gender or Principal Parts) dīvitiae –ārum f pl iactūra –ae f laetitia –ae f trīstitia –ae f nāvigātiō –ōnis f delphīnus –ī m fidēs –eī f fidicen –inis m cantus –ūs m carmen –inis n dorsum –ī n maleficium –ī n salūs –ūtis f fūr –is m fūrtum –ī n Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK II: VOCABULARY LIST LATIN II: 916-930 Word (+Gender or Principal Parts) volō vīs.

ae f pugnus –ī m hasta –ae f pedes –itis m eques –itis m pars –rtis f fīnis –is m patria hostis –is m bellum –ī n exercitus –ūs m dux ducis m castra –ōrum n pl Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK III: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 31-45 Word (+Gender or Principal Parts) et sed non quoque -ne? ubi? num? quid? adv grammatica -ae f singulāris plūrālis vir –ī m fēmina –ae f puer –eri m puella –ae f LATIN I: 481-95 Word (+Gender or Principal Parts) arma –ōrum n pl arcus –ūs m sagitta.

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK III: VOCABULARY LIST LATIN II: 931-945 Word (+Gender or Principal Parts) domō mox magis rāro adv crās adversus –a -um ad…versus nōlī nōlīte sīve…sīve profectō minimē ūnā cum vestis –is f genū –ūs n humus –ī f LATIN III: 1381-95 Word (+Gender or Principal Parts) beneficium –ī n tyrannus –ī m fēlīcitās –ātis f invidia –ae f piscātor –ōris m fortūna –ae f rēmus –ī m pretiōsus –a -um mīrus –a -um maetus –a -um fēlīx –īcis adi nōtus –a -um ignārus –a -um nōbilis ignōtus –a -um Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

adv vesper –erī m nox noctis f initium –ī n hōra –ae f merīdiēs –ēī m Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK IV: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 46-60 Word (+Gender or Principal Parts) familia –ae f. m titulus –ī m pāgina –ae f antīquus –a -um novus –a -um LATIN I: 496-510 Word (+Gender or Principal Parts) passus –ūs m fossa –ae f vāllum –ī n annus –ī m mēnsis –is m diēs –ēi m (f) saeculum –ī n tempus –oris n faciēs –ēī f māne indēcl n. pater –tris m māter –tirs f fīlius –ī m fīlia –ae f līberī –ōrum m pl servus –ī m dominus –ī m ancilla –ae f domina ae f liber –brī.

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK IV: VOCABULARY LIST LATIN II: 946-60 Word (+Gender or Principal Parts) cruor –ōris n bōs bovis m/f cornū –us n causa –ae f porcus –ī m pugna –ae f sordēs –ium f pl solum –ī n tabella –ae f mundus –a -um candidus –a -um augustus -ī validus –a -um indignus –a -um falsus –a -um LATIN III: 1396-1410 Word (+Gender or Principal Parts) rapidus –a -um celsus fallāx –ācis adi vēlōx –ōcis adi dēterrēre adicere aestimāre remanēre querī questum āmittere ēripere –iō –uisse -reptum afficere precārī perturbāre redūcere Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

voc mī tuus –a -um centum duae tria -que quis? quae? quī? cuius? quot? indēcl masculīnum fēminīnum neutrum -tra LATIN I: 511-525 Word (+Gender or Principal Parts) lūna –ae f stēlla –ae f lūx lūcis f fōrma –ae f kalendae īdūs –uum f pl nōnae –ārum f pl aequinoctium –ī n aestās –ātis f hiems –mis f vēr vēris n autumnus –ī m imber –bris m nix nivis f lacus –ūs m Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK V: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 61-75 Word (+Gender or Principal Parts) cēterī –ae -a meus –a –um.

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK V: VOCABULARY LIST LATIN II: 961-75 Word (+Gender or Principal Parts) cognōscere –ōvisse -itum cōnspicere excūsāre vincere vīcisse victum nārrāre natāre mentīrī crēdere –didisse +dat fallere fefellisse falsum dubitāre fuisse āiō ais ait ain’ aliquis -quid aliquid LATIN III: 1411-1425 Word (+Gender or Principal Parts) invidēre +dat parcere pepercisse +dat permittere permovēre abstinēre dēsilīre -uisse dēspērāre allicere –īo –ēxisse -ectum subīre –eō -iisse expōnere appārēre stupēre cōnfitērī -fessum surripere –iō –uisse -reptum abicere Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK VI: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 76-90 Word (+Gender or Principal Parts) genetīvus scaena -ae f persōna –ae f mamma –ae f laetus –a -um īrātus –a -um probus –a .um improbus –a -um cantat pulsat plōrat rīdet videt vīdisse vīsum vocat venit vēnisse ventum LATIN I: 526-540 Word (+Gender or Principal Parts) glaciēs –ēī f urbs –bis f postrēmus –a –um sup dīmidius –a -um aequus –a -um clārus –a -um tōtus –a -um obscūrus –a -um exiguous –a -um calidus –a -um frīgidus –a -um indēclīnābilis ūndecim trīgintā sexāgintā Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK VI: VOCABULARY LIST LATIN II: 976-90 Word (+Gender or Principal Parts) humī loc interim postquam perfectum imperfectum foris –is f līmen –inis n cardō –inis m iānitor –ōris m catēna –ae f aurum –ī n lignum –ī n faber –brī m tabellārius –ī m imāgō –inis f LATIN III: 1426-1440 Word (+Gender or Principal Parts) dētrahere suādēre –sisse +dat dōnāre secāre –uisse -ctum recognōscere fīnīre appropinquāre (+dat) nōnnūllī –ae -a sēsē frūstrā inde prōtinus repente quasi nōnnumquam Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK VII: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 91-105 Word (+Gender or Principal Parts) interrogat respondet –disse -sum dormit audit verberat mē tē eum eam neque iam cūr? quia ō! hīc LATIN I: 541-555 Word (+Gender or Principal Parts) ducentī –ae -a trecentī –ae -a quīntus –a -um sextus –a -um septimus –a -um octāvus –a -um nōnus –a -um decimus –a -um ūndecimus –a -um duodecimus –a -um nōmināre illūstrāre incipere –īo coepisse coeptum operīre –uisse -ertum velle volō voluisse Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK VII: VOCABULARY LIST LATIN II: 991-1005 Word (+Gender or Principal Parts) pallium –ī n aureus –a -um ferōx –ōcis adi ferreus –a -um aureus ligneus –a -um cūstōdīre admittere vincīre –nxisse -nctum rogitāre fremere mordēre momordisse -sum retinēre –uisse -tentum cavēre cāvisse cautum monēre LATIN III: 1441-55 Word (+Gender or Principal Parts) balneum –ī n hospes –itis m cēna –ae f iter itineris n famēs –is f sitis –is f bonum –ī n triclīnium –ī n culīna –ae f cocus –ī m minister –trī m medium –ī n convīvium –ī n convīva –ae m/f genus –eris n Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK VIII: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 106-120 Word (+Gender or Principal Parts) quī quae quem quam nōminātīvus accūsātīvus verbum –ī n sacculus –ī m pecūnia –ae f nummus –ī m mēnsa –ae f baculum –ī n vacuus –a -um bonus –a -um quattuor LATIN I: 556-570 Word (+Gender or Principal Parts) erat… erant vel tunc nunc igitur item quandō? superlātīvus gallus –ī m vestīmentum –ī n tunica –ae f toga –ae f calceus ī m parentēs –um m pl tabula –ae f Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

pl –a -ōrum argentums –ī n holus –eris n nux nucis f carō carnis f sāl salis m calida –a -um merum –ī n lībertīnus –ī m mel mellis n inexspectātus –a -um tardus –a -um dīligēns –entis adi iūcundus –a -um molestus –a -um Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK VIII: VOCABULARY LIST LATIN II: 1006-1020 Word (+Gender or Principal Parts) resistere –stitisse -sītum solvere –visse solūtum terrēre accēdere salīre -uisse rumpere rūpisse ruptum cēdere cessisse prehendere –diise -ēnsum recēdere prōcēdere sinere sīvisse situm dērīdēre tremere -uisse pellere peppulisse pulsum removēre LATIN I: 1456-70 Word (+Gender or Principal Parts) vās vāsis n.

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK IX: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 121-135 Word (+Gender or Principal Parts) quīnque septem octō novem decem habet numerat adest abest salūtat tacet accūsat pōnit sūmit discēdit LATIN I: 571-585 Word (+Gender or Principal Parts) stilus –ī m rēgula –ae f rēs reī f apertus –a -um clausus –a -um sordidus –a -um pūrus –a -um nūdus –a -um togātus –a -um dexter –tra -trum sinister –tra -trum omnis -e cubāre –uisse -itum vigilāre valēre

Meaning

Synonym(s)

Meaning

Synonym(s)

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK IX: VOCABULARY LIST LATIN II: 1021-1035 Word (+Gender or Principal Parts) arbitrārī scindere scidisse scissum iste -a -ud scīlicet anteā posteā prius adv tandem nūper forīs adv forās adv sīcut quīn extrā prp +acc intrā prp +acc LATIN III: 1471-85 Word (+Gender or Principal Parts) īmus –a –um sup argenteus –a -um glōriōsus-a -um acūtus –a -um merus –a -um acerbus –a -um dulcis -e recipere salvēre iubēre vīsere -sisse requiēscere fruī +abl nūntiāre contrahere praeesse (+dat)

Meaning

Synonym(s)

Meaning

Synonym(s)

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK X: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 136-150 Word (+Gender or Principal Parts) imperat +dat pāret nūllus –a -um eius suus –a -um is ea id quod rūrsus tantum –ī n salvē vocātīvus imperātīvus indicātīvus vīlla –ae f hortus –ī m LATIN I: 586-600 Word (+Gender or Principal Parts) excitāre surgere sur-rēxisse afferre at-tulisse al-lātum lavāre lāvisse lautum mergere –sisse -sum solēre –itum esse frīgēre poscere poposcisse vestīre induere gerere gessisse gestum inquit -iunt uterque utra- utrumneuter –tra -trum alter –era -erum

Meaning

Synonym(s)

Meaning

Synonym(s)

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK X: VOCABULARY LIST LATIN II: 1036-1050 Word (+Gender or Principal Parts) supīnum signum –ī n litterae ae f vultus –ūs m laus laudis f factum –ī n pudor –ōris m prōmissum –ī n verbera –um n pl clāvis –is f comes –itis m integer –gra -grum pallidus –a -um plānus –a -um superior –ius comp LATIN III: 1486-1500 Word (+Gender or Principal Parts) cēnāre perferre ēligere –lēgisse -lēctum coquere –xisse -ctum exōrnāre parāre sternere strāvisse strātum accubāre accumbere -cubuisse placēre +dat gustāre aspergere –sisse -sum fundere fūdisse fūsum miscēre –uisse mixtum pōtāre Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XI: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 151-165 Word (+Gender or Principal Parts) rosa –ae f līlium –ī n nāsus –ī m ōstium –ī n fenestra –ae f ātrium -ī n impluvium –ī n aqua-ae f peristylum –ī n cubiculum –ī n pulcher –chra -chrum foedus –a -um sōlus –a -um habitat amat LATIN I: 601-615 Word (+Gender or Principal Parts) uter? utra utrum mihi tibi mēcum tēcum sēcum nihil quōmodo hodiē adhūc prīmum adv deinde praeter -eā an valē -ēte Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XI: VOCABULARY LIST LATIN II: 1051-1065 Word (+Gender or Principal Parts) trādere –didisse -ditum dīmittere dēbēre continēre –uisse -tentum salūtem dīcere pallēre solvere merēre āvertere īnscrībere negāre fatērī fassum perdere –didisse -ditum pudēre: pudet mē (+gen) rubēre LATIN III: 1501-15 Word (+Gender or Principal Parts) līberāre apportāre prōferre exhaurīre complēre –ēvisse -ētum singulī –ae -a bīnī –ae -a ternī –ae –a circiter diū. comp diūtius paulisper dēmum adv prīdem equidem sānē Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XII: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 166-180 Word (+Gender or Principal Parts) carpit dēlectat agit etiam cum sine prp +abl ab ex prp +abl ea id eō adv eā iī eae ea LATIN I: 616-630 Word (+Gender or Principal Parts) participium lūdus –ī m magister –tri m discipulus –ī m virga –ae f sella –ae f iānua –ae f vērum tergum –ī n malum –ī n lectulus –ī m sevērus –a -um tacitus –a -um vērus –a -um posterior –ius comp Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XII: VOCABULARY LIST LATIN II: 1066-1080 Word (+Gender or Principal Parts) prōmittere inclūdere –sisse -sum comitārī illinc hinc quidnam? quisnam? fortasse umquam posthāc antehāc herī ob prp +acc latus –a -um sonus –ī m LATIN III: 1516-30 Word (+Gender or Principal Parts) pōtiō –ōnis f rūmor –ōris m memoria –ae f mūnus –eris n fidēs –ium f pl crux –ucis f iuvenis –is m praemium –ī n poena –ae f iūs iūris n lēx lēgis f parricīda –ae m scelus –eris n supplicium –ī n mōs mōris m Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XIII: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 181-195 Word (+Gender or Principal Parts) eōs eās eōrum eārum iīs ablātīvus via –ae f mūrus –ī m porta –ae f lectīca –ae f saccus –ī m umerus –ī m amīcus –a -um inimīcus –ī -um equus –ī m LATIN I: 631-645 Word (+Gender or Principal Parts) īnferior –ius comp prior -ius pūnīre cōnsīdere -sēdisse exclāmāre dēsinere -siisse redīre –eō –iisse -itum reddere –didisse -ditum recitāre licēre licet +dat sum es sumus estis ego Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XIII: VOCABULARY LIST LATIN II: 1081-95 Word (+Gender or Principal Parts) strepitus –ūs m dolor os ōris n tumultus –ūs m aegrōtus –a -um laevus –a -um pār paris adi impār –aris adi subitus –a -um cruentus –a -um convertere mīrārī recumbere -cubuisse percutere –iō –cussisse -cussum frangere frēgisse frāctum LATIN III: 1531-45 Word (+Gender or Principal Parts) iniūria –ae f senex senis m nūgae –ārum f pl praesēns –entis adi avārus –a -um impatiēns –entis adi īnfēlīx –īcis adi asinīnus –a -um fidus –a -um īnfīdus –a -um fugitīvus –a -um nimius –a -um clēmēns –entis adi iūstus –a -um iniūstus –a -um Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

adv LATIN I: 646-660 Word (+Gender or Principal Parts) tū nōs nōbis vōs vōbīs nōndum statim tum quid? adv domī loc antequam at sī nisi nāvis –is f portus –ūs m locus –ī m Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XIV: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 196-210 Word (+Gender or Principal Parts) amīca –ae f longus –a -um malus –a -um fessus –a -um duodecim it… eunt portat ambulat vehit timet intrat tam quam inter prp +acc prope prp +acc.

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XIV: VOCABULARY LIST LATIN II: 1096-1110 Word (+Gender or Principal Parts) flēre -ēvisse patī passum ignōrāre noscere nōvisse cupere iūxtā prp acc dēnuō subitō adv continuō adv certō adv prīmō adv valdē aliter intus adv etsī LATIN III: 1546-60 Word (+Gender or Principal Parts) sapiēns –entis adi scelestus –a -um crūdēlis -e vetus –eris adi invalidus –a -um dēbilis -e ēbrius –a -um nōnāgēsimus –a -um optāre interrpellāre aufugere auferre abs-tulisse ablātum fīdere fisum esse +dat cōnfīdere +dat cruciāre Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XV: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 211-225 Word (+Gender or Principal Parts) procul ab circum prp +acc ad prp +acc ante prp +acc. adv post prp +acc. adv ā apud prp +acc per prp +acc nam itaque autem unde? quō? praepositiō locātīvus LATIN I: 661-675 Word (+Gender or Principal Parts) ōra –ae f merx –rcis f nauta –ae m ventus –ī m tempestās –ātis f flūctus –ūs m vēlum –ī n puppis –is f gubernātor –ōris m oriēns –entis m occidēns –entis m spetentriōnēs altum tonitrus –ūs m fulgur –uris n Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XV: VOCABULARY LIST LATIN II: 1111-1125 Word (+Gender or Principal Parts) cēterum adv plūsquamperfectum fābula agnus –ī m currus –ūs m moenia –ium n pl mōnstrum –ī n Taurus –ī m labyrinthus –ī m aedificium –ī n mors mortis f rēx rēgis m expugnātiō –ōnis f glōria –as f auxilium –ī n LATIN III: 1561-75 Word (+Gender or Principal Parts) latēre retrahere statuere –uisse -ūtum ignōscere –ōvisse +dat ōdisse vetāre ēducāre abdūcere fābulārī quidquid quisquis quantum –ī n aliquantum nimium quamobrem Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XVI: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 226-240 Word (+Gender or Principal Parts) āctīvum passīvum oculus –ī m lacrima –ae f speculum –ī n ōstiārius –ī m mālum –ī n pirum –ī n ōsculum –ī n fōrmōsus –a -um plēnus –a –um (+gen/abl) exspectat tenet lacrimat aperit LATIN I: 676-690 Word (+Gender or Principal Parts) situs –a -um superus –a -um īnferus –a -um maritimus –a -um tranquillus –a -um turbidus –a -um contrārius –a -um serēnus –a -um āter –tra –trum interesse appellāre nāvigāre īnfluere opperīrī -ertum flāre Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

acc vim. abl vī vīrēs –ium f pl audācia –ae f inopia –ae f populus –ī m classis –is f victōria –ae f gēns gentis f Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XVI: VOCABULARY LIST LATIN II: 1126-1140 Word (+Gender or Principal Parts) cīvis –is m/f exitus –ūs m fīlium –ī –us mora –ae f nex necis f lītus –oris n saxum –ī n cōnspectus –ūs m cupidatās nārrātiō –ōnis f humilis -e timidus –a -um terribilis -e mīrābilis –e saevus –a –um LATIN III: 1576-90 Word (+Gender or Principal Parts) ideō funditus adv priusquam namque cōram prp +abl servitūs –ūtis f incola –ae m/f vīs.

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XVII: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 241-255 Word (+Gender or Principal Parts) claudit vertit terget advenit inest dat adit currit exit es sē hic haec hoc immō? LATIN I: 691-705 Word (+Gender or Principal Parts) turbāre implēre –ēvisse -ētum ēgredī –ior –gressum gubernāre orīrī ortum occidere -disse cōnscendere -disse proficīscī -fectum sequī secūtum cernere crēvisse laetārī verērī intuērī lābī lāpsum complectī -exum Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

adi vīrēs –ium f pl voluntās -ātisf grātia –ae f poēta –ae m/f amīcitia –ae f pīrāta –ae m condiciō –ōnis f talentum –ī n amphitheātrum –ī n cursus –ūs m cūnctus –a -um īnfēstus –a -um cārus –a -um ēgregius –a -um Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XVII: VOCABULARY LIST LATIN II: 1141-1155 Word (+Gender or Principal Parts) cupidus –a –um (+gen) parātus –a -um regere rēxisse rēctum trahere –āxisse -actum interficere aedificāre vorāre patēre necāre cōnstituere –uisse –ūtum occīdere –disse -sum pollicērī prōspicere dēscendere -disse maerēre LATIN III: 1591-1605 Word (+Gender or Principal Parts) victor –ōris m.

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XVIII: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 256-270 Word (+Gender or Principal Parts) nōnne? et…et neque…neque sōlum illīc ē eī iīs cui datīvus taberna –ae f gemma –ae f margarīta –ae f tabernārius –ī m ōrnāmentum –ī n LATIN I: 706-720 Word (+Gender or Principal Parts) cōnsōlārī loquī locūtum invocāre iactāre haurīre –sisse -stum servāre cōnārī fierī fit fiunt paulum semper simul vix praetereā iterum sīve Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XVIII: VOCABULARY LIST LATIN II: 1156-1170 Word (+Gender or Principal Parts) dēserere –uisse -rtum oblīvīscī –lītum +gen/acc coepisse complūrēs –a forte adv quotannīs ōlim ibi illūc hūc brevī adv fuga –ae f cōnsilium –ī n carcer –eris m orbis –is m LATIN III: 1606-20 Word (+Gender or Principal Parts) proximus –a –um sup commūnis -e grātus –a -um vīlis -e internus –a -um mercātōrius –a -um nūbilus –a -um adversus/ -um prp +acc inermis -e mūtuus –a –um superbus –a -um submergere contemnere –mpsisse -mptum praepōnere +dat percurrere –rrisse -rsum Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XIX: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 271-285 Word (+Gender or Principal Parts) ānulus –ī m līnea –ae f digitus –ī m collum –ī n pretium –ī n sēstertius –ī m pecūniōsus a -um gemmātus –a -um medius –a -um quārtus –a -um vīgintī octōgintā nōnāgintā vēndit cōnsistit LATIN I: 721-35 Word (+Gender or Principal Parts) vērō propter prp +acc dēpōnēns respōnsum –ī n as assis m dēnārius –ī m doctus –a -um indoctus –a -um piger –gra –grum prūdēns –entis adi industrius –a -um rēctus –a -um prāvus –a -um facilis –e. sup -illimus Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) . sup-illimus difficilis –e.

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XIX: VOCABULARY LIST LATIN II: 1171-1185 Word (+Gender or Principal Parts) nātūra –ae f ars atis f opus –eris n penna –ae f ignis –is m lacertus –ī m lībertās –ātis f multitūdō –inis f paenīnula –ae f cāsus –ūs m celer –eris -ere reliquus –a –um audāx –ācis adi līber –brī m studiōsus –a –um (+gen) LATIN III: 1621-35 Word (+Gender or Principal Parts) tuērī tūtum rēmigāre adiuvāre flectere –xisse -xum ēdūcere repugnāre dissuādēre praeferre offerre obtulisse oblātum redimere –didisse -ditum reminīscī +gen/acc meminisse +gen/acc referre rettulisse minārī +dat armare Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XX: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 286-300 Word (+Gender or Principal Parts) emit aspicit ōrnat clāmat mōnstrat ostendit cōnstat convenit alius –a –ud ille –a -ud tantus –a -um quantus –a -um satis nimis aut LATIN I: 736-50 Word (+Gender or Principal Parts) absēns –entis adi certus –a -um incertus –a –um largus –a -um centēsimus trēdecim quattuordecim quīndecim sēdecim septendecim duodēvīgintī ūndēvīgintī quadrāgintā quīnquāgintā septuāgintā Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

nē-ve/neu seu v.Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XX: VOCABULARY LIST LATIN II: 1186-1200 Word (+Gender or Principal Parts) ingēns –entis adi īnfimus –a –um sup summus –a –um sup cautus –a -um temerārius –a -um propinquus –a -um persequī cōnsequī cōnficere cōnsūmere invenīre effugere iuvāre excōgitāre imitārī LATIN I: 1636-50 Word (+Gender or Principal Parts) dēsistere –stitisse aliquot indēcl ubīque aliquandō intereā etiamnunc dōnec neu v. sī-ve/seu utinam legiō –ōnis f cohors –rtis f agmen –inis n ōrdō –inis m aciēs –ēī f Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XXI: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 301-315 Word (+Gender or Principal Parts) prōnōmen campus –ī -m pāstor –ōris m canis is m/f ovis –is f cibus –ī m herba –ae f rīvus –ī m pānis –is m mōns montis m vallis –is f collis –is m arbor –oris f silva –ae f lupus –ī m LATIN I: 751-65 Word (+Gender or Principal Parts) quadringentī –ae -a quīngentī –ae -a sescentī –ae -a septingentī –ae -a octingentī –ae -a nōngentī –ae -a discere didicisse docēre –uisse doctum scīre nescīre tollere sus-tulisse interpellāre laudāre cōgitāre reprehendere Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XXI: VOCABULARY LIST LATIN II: 1201-1215 Word (+Gender or Principal Parts) ēvolāre perficere mollīre fīgere –xisse -xum levāre ūrere ussisse ustum suspicere dēspicere accidere -disse quatere -iō aberrāre revocāre vidērī estō quisquam LATIN III: 1651-65 Word (+Gender or Principal Parts) proelium –ī n imperātor –ōris m aetās –ātis f studium –ī n stipendium –ī n virtūs –ūtis f gaudium –ī n valētūdō –inis f amnis –is m ratis –is f rīpa –ae f caedēs –is f vulnus –eris n pāx pācis f lēgātus –ī m Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XXII: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 316-330 Word (+Gender or Principal Parts) sōl –is m caelum –ī n terra –ae f nūbēs –is f umbra –a f vestigium –ī n timor –oris m dēns dentis m clāmor –ōris m modus –ī m niger –gra -grem albus –a -um ūndēcentum ēst… edunt bibit LATIN I: 766-80 Word (+Gender or Principal Parts) prōmere –impsisse -mptum oportēre computāre repōnere largīrī dēmōnstrāre partīrī quisque –quae -quod tot indēcl postrēmō adv rēctē prāvē aequē ūsque numquam Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

grī m frūmentum –ī n agricola –ae m negōtium –ī n LATIN III: 1666-1680 Word (+Gender or Principal Parts) ēnsis –is m legiōnārius –a -um idōneus –a -um mīlitāris -e pūblicus –a -um prīvātus –a -um posterus –a -um arduus –a -um rīdiculus –a -um ulterior –ius comp citerior –ius comp incolumis –e ōtiōsus –a -um dīrus –a -um horrendous –a -um Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XXII: VOCABULARY LIST LATIN II: 1216-1230 Word (+Gender or Principal Parts) sūrsum deorsum adv haud paene quidem tamquam quoniam vērum sīn trāns prp+acc gerundium ager.

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XXIII: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 331-345 Word (+Gender or Principal Parts) lūcet petit dūcit iacet relinquit lātrat errat quaerit reperit ululat bālat accurit impōnit ipse –a -um procul LATIN I: 781-795 Word (+Gender or Principal Parts) saepe quamquam quārē vōcālis –is f cōnsonāns –anti f zephyrus –ī m sentential –ae f erus –ī m mendum –ī n cēra –ae f māteria –ae f apis –is f ferrum –ī n epistula –ae f calamus –ī m Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XXIII: VOCABULARY LIST LATIN II: 1231-1245 Word (+Gender or Principal Parts) arātrum –ī n īnstrūmentum –ī n sēmen –inis n falx –cis f regiō –ōnis f frūgēs –um f pl pecus –oris n pābulum –ī n lāna –ae f cōpia –ae f vītis vīnea –ae f ūva –ae f vīnum –ī n praedium –ī n LATIN III: 1681-95 Word (+Gender or Principal Parts) dēnī –ae -a quīnī –ae -a quaternī –ae -a ūnī –ae -a trīnī –ae -a adiungere prōgredī-ior -gressum īnstruere –ūxisse -ūctum hortārī caedere cecidisse caesum circumdare mūnīre commemorāre studēre +dat cōgere co-ēgisse -āctum Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

adv sub prp +abl/acc dum ut dēclīnātiō dēclīnat asinus –ī m leō –ōnis m bēstia –ae f homō –inis m fera –ae f avis –is f piscis –is m aquila –ae f āēr –eris m LATIN I: 796-810 Word (+Gender or Principal Parts) charta –ae f papyrus –ī f mercēs –ēdis f rārus –a –um frequēns –entis adi varius –a -um turpis -e mollis -e dūrus –a -um quālis -e tālis -e impiger –gra -grum iungere iūnxisse iūnctum coniugere significāre Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XXIV: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 346-360 Word (+Gender or Principal Parts) suprā prp +acc.

plēraprīdiē Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XXIV: VOCABULARY LIST LATIN II: 1246-1260 Word (+Gender or Principal Parts) labor –ōris m rūs rūris n ōtium –ī n colōnus –ī m patientia –ae f cūra –ae f precēs –um f pl calor –ōris m frīgus –oris n grex –egis m amoenus –a -um mātūrus –a -um rudis -e fertilis -e suburbānus –a -um LATIN III: 1696-1710 Word (+Gender or Principal Parts) fatīgāre properāre desīderāre trānsferre effundere praestāre -stitisse trānsīre -eō –iisse -itum cōpulāre convocāre excurrere –rrisse -rsum ērumpere vulnerāre fore plērīque plērae.

pl mercātor –ōris m nūntius –ī m mare –is n flūmen –inis n anima –ae f pulmō –ōnis m animal –ālis n nīdus –ī m rāmus –ī m folium –ī n LATIN I: 811-825 Word (+Gender or Principal Parts) legere lēgisse lēctum intellegere –ēxisse -ēctum scrībere –psisse -ptum dictāre comparāre exaudīre deesse dēfuisse (+dat) addere –didisse ditum corrigere –rēxisse -rēctum premere pressisse pressum efficere animadvertere superesse dēlēre –ēvisse -ētum signāre Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XXV: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 361-375 Word (+Gender or Principal Parts) āla –ae f pēs pedis m cauda –ae f petasus –ī m deus –ī m.

sup nēquissimus immātūrus –a -um inhūmānus –a -um trīcēsimus –a -um quiēscere -ēvisse cingere cīnxisse cīnctum crēscere -ēvisse metere arāre LATIN III: 1711-25 Word (+Gender or Principal Parts) praecipuē tamdiū quamdiū diūtius ferē etenim citrā prp +acc ultrā prp +acc secundum prp +acc scalpellum –ī n opera –ae f lūdus ī m certāmen –inis n gladiātor –ōris m rēte –is n Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XXV: VOCABULARY LIST LATIN II: 1261-75 Word (+Gender or Principal Parts) urbānus –a -um patiēns –entis adi rūsticus –a -um gravidus siccus –a -um neglegēns –entis adi nēquam adi indēcl.

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XXVI: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 376-390 Word (+Gender or Principal Parts) ōvum –ī n pullus –ī m pila –ae f vōx vōcis f lectus –ī m ferus –a -um vīvus –a -um mortuus –a –um (<morī) crassus –a -um tenuis -e perterritus –a -um capere –iō cēpisse captum volāre natāre movēre mōvisse mōtum LATIN I: 826-840 Word (+Gender or Principal Parts) imprimere –pressisse -pressum īdem eadem idem eadem idem eadem idem quaeque quodque sīc ita quotiēs totiēs semel bis ter quater quīnquiēs Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XXVI: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 1276-1290 Word (+Gender or Principal Parts) serere sēvisse satum colere –uisse cultum spargere –sisse -sum ūtī ūsum +abl pāscere pāvisse pāstum invehere rigāre labōrāre exīstimāre cēnsēre –uisse -sum prōicere ōrāre rapere –iō –uisse -ptum neglegere –ēxisse -ēctum prōdesse preōfuisse +dat LATIN III: 1726-40 Word (+Gender or Principal Parts) spectātor –ōris m palma –ae f circus –ī m aurīga –ae m theātrum –ī n cōmoedia –ae f ingenium –ī n ratiō –ōnis f prīncipium –ī n fātum –ī n gremium –ī n tenebrae –ārum f pl lucerna -ae f passer –eris m dēliciae –ārum f pl Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XXVII: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 391-405 Word (+Gender or Principal Parts) facere –īo fēcisse factum vīvere vīxisse spīrāre parere lūdere –sisse -sum canere cecinisse audēre ausum esse occultāre ascendere -disse sustinēre cadere cecidisse potest… possunt vult volunt necesse est LATIN I: 841-855 Word (+Gender or Principal Parts) sexiēs deciēs adverbium uxor –ōris f marītus –ī m columna –ae f signum –ī n tēctum –ī n dea –ae f coniūnx –iugis m/f mātrōna –ae f amor –ōris m pulchritūdō –inis f adulēscēns –entis m virgō –inis f Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XXVII: VOCABULARY LIST LATIN II: 1291-1305 Word (+Gender or Principal Parts) nocēre +dat prohibēre quīdam quae.quodparum tantum adv dēnique circā prp +acc prae prp +abl prō prp +abl abs prp + abl -ve nē coniūnctīvus fretum –ī n animus –ī m LATIN III: 1741-55 Word (+Gender or Principal Parts) ocellus -ī m mēns mentis f bāsium –ī n Odium –ī n Rīsus –ūs m Cachinnus –ī m Arānea –ae f Epigramma –atis n Sinus –ūs m Versiculus –ī m Anus –ūs f Testis –is m/f Opēs –um f pl dipthongus nota –ae f.

ī n forum –ī n dōnum adv flōs –ōris m melior –ius comp pēior –ius comp optimus –a –um sup pessimus –a –um sup māior –ius comp minor –us comp māximus –a -um minimus –a –um sup magnificus –a -um plūrēs –a -comp Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XXVIII: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 406-420 Word (+Gender or Principal Parts) nēmō –inem -inī cum prp +abl quod (=quia) enim ergō īnfīnītīvus corpus –oris n membrum –ī n brachium ī n crūs –ūris n manus –ūs f caput –it is n auris –is f ōs ssis n capillus –ī m LATIN I: 856-870 Word (+Gender or Principal Parts) domus –ūs f. abl -ō templum.

ācer –is –e geminus –a –um bellus –a –um poēticus –a –um venustus –a –um mellītus –a –um tenebricōsus –a –um ultimus –a –um perpetuus –a –um dubius –a –um Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XXVIII: VOCABULARY LIST LATIN II: 1306-1320 Word (+Gender or Principal Parts) turba –ae f fāma –ae f libellus –ī m dictum –ī n prīnceps –ipis m tībīcen –inis m potestās –ātis f mundus –ī m nāvicula –ae f vigilia phantasma –atis n tranquillitās –ātis f vorāgō –inis f perīculum –ī n caecus –a -um LATIN I: 1756-70 Word (+Gender or Principal Parts) turgidus –i m. gladiātōrius –a –um circēnsis –e scaenicus –i m. misellus –i m.

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XXIX: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 421-435 Word (+Gender or Principal Parts) frōns -ontis f gena –ae f cerebrum –ī n labrum –ī n lingua –ae f pectus –oris n cor codis n sanguis –inis m vēna –ae f color –ōris m iecur –oris n venter –tirs m viscera –um n pl medicus –ī m pōculum –ī n LATIN I: 871-885 Word (+Gender or Principal Parts) plūrimī –ae –a sup dīves –it is adi pauper –eris adi miser –era -erum beātus –a -um dignus –a -um gracilis -e convenīre possidēre -sēdisse mittere mīsisse missum augēre –xisse -ctum opus esse mī ūllus –a -um tamen Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XXIX: VOCABULARY LIST LATIN II: 1321-1335 Word (+Gender or Principal Parts) surdus –a –um mūtus –a -um claudus –a -um surdus –a -um mūtus –a –um claudus –a -um ūniversus –a -um mortālis -e immortālis -e cōnstāns –antis adi salvus –a -um attentus –a -um tūtus –a -um perīculōsus –a -um quadrāgēsimus –a -um LATIN III: 1771-85 Word (+Gender or Principal Parts) iocōsus –a –um sērius –a –um niveus –a –um certāre laedere implicāre plaudere libēre favēre lūgēre accendere circumsilīre pīpiāre dēvorāre conturbāre Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

adv ergā prp +acc praesēns –entis adi praeteritum īnfāns –antis m/f cūnae –ārum f pl somnus –ī m lac lactis n mulier –eris f nūtrīx –īcis f gradus –ūs m sermō –ōnis m fīliola –ae f Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XXX: VOCABULARY LIST INTRODUCTION: 436-450 Word (+Gender or Principal Parts) culter –tri m hūmānus –a -um stultus –a -um ruber –bra -brum sānus –a -um aeger –gra -grum noster –tra -trum bene male adv fluere -ūxisse sānāre sedēre sēdisse stāre stetisse tangere –sisse -sum arcessere –īvisse -ītum LATIN I: 886-900 Word (+Gender or Principal Parts) cotīdiē minus –ōris n. adv plūs plūris n.

Nomen _________________________________________ Dies __________________ Hora ______________ WEEK XXX: VOCABULARY LIST LATIN II: 1336-1350 Word (+Gender or Principal Parts) disiungere ēicere oboedīre +dat adōrāre nāscī nātum morī mortuum extendere –disse -tum apprehendere memorāre rogāre ēvolvere –visse -lūtum suscitāre tumultuārī habērī rēgnāre LATIN I: 1786-1800 Word (+Gender or Principal Parts) nūbere affīrmāre requīrere excruciāre ōscitāre sapere ērubēscere prōsilīre ēlīdere libenter plērumque interdum dummodo dein nīl Meaning Synonym(s) Meaning Synonym(s) .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.