اتحاد الطرق الصوفية يطالب بتجميد جماعة الإخوان.pdf

‫اﺗﺣﺎد اﻟطﺮق اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﻳطﺎﻟب ﺑﺗﺟﻣﻳد ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺧوان‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا ر‬

‫ا‬

‫د‪0‬ود‬

‫ا‬

‫ةا‬
‫ا‬

‫?‬

‫‪P‬‬

‫ت ا‬

‫ا‬

‫ھ‬

‫ب وا‬

‫‪19/03/2013‬‬

‫‪ .‬د ا‪+‬وﱠل ‪١٤٣٤‬‬
‫ا‪َ َ ٠٦ 0 ْ َ 2ْ 3‬‬

‫ا‬

‫‪S‬‬

‫‪a‬‬

‫ا‬

‫و‬

‫‪7 b‬‬

‫^‪d‬‬

‫‪.‬‬

‫‪P %‬ت?<‬

‫و‪5R‬ادث‬

‫إ ‪ 67 8‬ا ‪.‬‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ةا‬

‫د ا طرق ا‬

‫ط ب ‪ 8‬د‪ 9 8‬ا‬

‫و‬

‫‪18‬‬

‫وان‬

‫رس‬

‫أدان ا د! ور ‪ 9‬د ‪ I‬ا‬
‫ا و‬
‫ا‬

‫ري‪ ،‬ا‪ 9‬داء '‬
‫دو‬

‫وا‬
‫ن‬

‫ن‬

‫طءا‬

‫!ل و‬

‫و (وق ا‬
‫‪3‬‬

‫ت (وم‬

‫دة !و ن '‬

‫ا<‬

‫زب ا ت‬

‫ت ‪ 9 8‬ا وان ا‬

‫' ن ‪2'9 -‬‬

‫و‪ B‬ت ‪+ P‬م‬

‫' ‪ B‬ن ر ب أو‬

‫د‪.‬‬

‫\‬

‫ر‬

‫ن ا ' ن و ‪ 'O‬ا ‪+9‬م‬

‫ا‪ ^ _E+‬اءة‬
‫ا راق‬

‫ر‬

‫ر ا ود‬

‫دة ن د ل و دي‬
‫أ و ا ‪ $‬ر‪ :‬ا ر"‬

‫وان‬

‫وآل ا ت‪ ،‬ا ‪ Q8‬ت ا !و‬

‫و ‪+ P QQ‬م‪.‬‬

‫ا ز ر‪:‬‬
‫أ‬

‫ا را‬
‫ب " س"‬

‫ل ا رط ‪ B 3 5‬د ل ‪9‬ن ا رط ا ظ‬

‫و دھ ‪ ،‬و !ن ‪ L‬ا زا ‪Q‬‬

‫ن‪.‬‬

‫( ون‬

‫إ ( ذ وط‬

‫! ل !و‬

‫‪ 2 3‬دان ا‬
‫د و‪..‬‬

‫‪2‬‬

‫د و‪..‬ا‬

‫‪Like‬‬

‫ررو‬

‫" ز "‬

‫زوج ‪ 0‬رى!!!‬

‫‪ 5‬دي ن ) ط و‬

‫ر ‪!9‬‬

‫بو س‬

‫إ ‪+‬‬

‫‪2‬‬

‫ت‬

‫ب‬

‫ون ا "ب ا م‬

‫د و 'ط ن‪:‬‬

‫(ر‬

‫دث و دث أ م "ا ر د"‬

‫وا د ‪ 9‬رات ا ظ ھر ن أ م ! ب ا ر د‬
‫وزارة ا دل د‬

‫وً‬

‫(طم‬

‫ر‬

‫ل ر ض ا ك ا دو ‪( 2‬رض‬

‫‪9B‬ب وري )م‬

‫‪5 N 7‬ك‬

‫ه‬

‫د‪9 29‬ودة ا ‪ 8‬ش‬

‫"ب إ وا ‪ :2‬درون ‪2'9‬‬

‫ر‬

‫>‬

‫وا ر وا دا " !ر ر "‬

‫د و‪ 9.‬رو و ‪ :2‬ا '‬
‫‪0‬‬

‫ا‪_E+‬‬

‫وا)روس‪ :‬ا ('ق ن ا وان دى ا‬

‫وط ب أ ن ا د ا (وى ا و‬
‫!ل ط‪ L‬ھذه ا ‪ ، 9 8‬وأن ‪ 8‬رھ ‪9 2'9‬دم‬

‫‪PM 02:47‬‬

‫ر ' ‪ ،‬أ ن ‪ 9‬م ا د ا (وى‬

‫و ‪ L 8‬آل ا ت‪ ،‬وو! ل ؤ‬

‫‪ 2'9 - 3‬ا‬

‫‪2013‬‬

‫‪Like‬ـــــــ‪. % - D‬ـــــــ‪A‬‬
‫‪E‬‬
‫‪6‬‬
‫‪%‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫ور ض '‬

‫‪5‬ن‬

‫?‬

‫‪3‬‬

‫‪S‬ن و ف‬

‫‪ %‬ل وأ ‪ .‬ل‬

‫ا‪ <+‬ة‬

‫‪:‬‬
‫ا‪ ;<+‬ر‬

‫ا‬

‫‪ % / ١٨‬رس ‪٢٠١٣ /‬‬

‫ر‬

‫ب إ را" ل‬

‫> ت ا ‪O‬وار‬

‫‪Add a comment...‬‬

‫‪Comment‬‬

‫‪Posting as AlSharif Abdalla ElNaser...‬‬
‫)‪(Change‬‬

‫‪ >%‬ت ا ‪5‬م‬

‫‪Post to Facebook‬‬

‫‪Top Commenter‬‬

‫س و و رات ا‬

‫‪ S[ <.‬ا ‪ Y7 S‬ا ‪ :T‬وا ‪ Z‬ھ‪ 5‬ده ا ‪Y‬‬

‫‪57‬ه ‪ Y7‬ا ‪A‬‬

‫· ‪Gumaa Hassan‬‬
‫ار‪ 5.R‬ر ‪5‬ع ا ‪. P‬‬
‫ا‬
‫و‪AE X‬ه زى ا ;‪S T‬‬

‫‪Reply · Like · Follow Post · 11 hours ago‬‬

‫‪1/3‬‬

‫‪almesryoon.com/permalink/109695.html‬‬

‫‪19/03/2013‬‬

‫اﺗﺣﺎد اﻟطﺮق اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﻳطﺎﻟب ﺑﺗﺟﻣﻳد ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺧوان‬

‫‪Reply · Like · Follow Post · 11 hours ago‬‬

‫‪.‬ل?‪f‬ن‬

‫‪Facebook social plugin‬‬

‫‪ 5a5%‬ت ‪%‬‬
‫‪ 8S‬ل ا‪B‬‬
‫ا‬

‫تا‬

‫>‪i‬‬

‫‪ +‬ن‬

‫ت ر ك ‪ 9 8‬ا وان‬

‫د ا (وى ا و‬

‫د‪9‬و ( ط‬

‫ا‪B‬‬

‫‪5. %‬د ? ‪ f‬ن‬

‫ت‬

‫ا‬

‫رع ‪9‬‬

‫رش ‪2‬‬

‫‪ :‬ل ‪ 9 8‬ا وان رط ا وار‬
‫‪ 7‬اج إ?‪.‬‬

‫»أ و ‪Q8‬ل«‬
‫‪R‬‬

‫ر‬

‫(ب ا‬

‫و‬

‫م‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫ن ا ‪8‬د د!‬
‫‪5. %‬د ‪5 %‬ض‬

‫ش ‪Q‬م‬

‫ر‬

‫‪9‬م‬
‫;‪ A‬ا‬

‫م ا;‬

‫‪65‬‬

‫ا ‪A O.‬‬

‫رك‪.‬‬

‫أ‬
‫رو‬
‫دو ار" ‪ :‬ا "! ا م‬
‫'‪9‬‬
‫ا ‪ +,‬ح )( ت‬
‫ا ‪ 69+‬رات ‪ 7 8‬ا ‪ ) 5, +6‬أ ا ‪ . » 0 1 2 34‬ھ‬
‫‪:+‬‬
‫'‬
‫ا ر<‪«0‬‬
‫در ‪ .? 0 B@)2‬أ ار ‪ ! 4‬ا ‪A‬ي ا @? ي إ‬
‫ت‬
‫'‪4‬‬
‫‪AE‬ة‬
‫‪ 1‬ات ا ( ‪ K @ 8 L‬ا< ‪ : J‬ا ‪ (6‬ي ا ‪ F) GHI6‬ة‬
‫‪0‬‬
‫' ‪14‬‬
‫و ‪ O : G4+‬زي ا ( د‬
‫ا‪ P1‬ا ‪ +‬ا<‬
‫‪ : 0R‬ا @‪) 0 Q‬‬
‫‪9 G‬‬
‫‪0 1‬‬
‫‪0‬‬
‫' ‪11‬‬
‫ا‪G 6+RS‬‬
‫ا "! ا م ‪ W‬ا ‪ G2 .‬ا ‪I +‬ء »ا ‪ )Q6‬ع و () ‪) «T‬‬
‫ت‬
‫'‪7‬‬
‫أ‪ ) : 9Y‬ر ‪T R‬‬
‫ن‬
‫وز ا ‪' : 6+‬ر أ< ب ا ‪ B : A8 Q6‬رة ا‬
‫ت‬
‫'‪4‬‬
‫ا‪6‬‬
‫ب ‪ +@Y 8‬ن ‪A+ 8‬ا ‪ P :‬ز رة‬
‫ز ‪A‬ال ‪ F8‬ة ‪ 5.4‬ر ‪+Q‬‬
‫‪0‬‬
‫' ‪14‬‬
‫‪G‬ا م‬
‫‪',‬ي ‪ H‬دث ر‪^2‬‬
‫إ‪I8 0 H‬غ ‪» ! B‬ا`ھ ام ا ‪.?8 «G8‬‬
‫ت‬
‫' ‪10‬‬
‫) ‪ 08‬ا @? ‪0‬‬
‫ا ‪ 6‬اوى‪ :‬رس م ‪ P 8‬ا ‪ 6Q‬ر ‪ ` 8‬اق ا ة‬
‫"‬
‫ت‬

‫‪2/3‬‬

‫‪almesryoon.com/permalink/109695.html‬‬

‫‪19/03/2013‬‬

‫اﺗﺣﺎد اﻟطﺮق اﻟﺻوﻓﻳﺔ ﻳطﺎﻟب ﺑﺗﺟﻣﻳد ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺧوان‬

‫رط ا و ‪L‬‬
‫ا ةا‬
‫ا رب وا‬
‫ار )‬

‫‪9‬ر‬
‫) و وادث‬
‫' ت‬

‫م‬

‫‪ z .‬ا >‪5‬ق ‪5P %‬ظ‬

‫‪3/3‬‬

‫وا ل‬

‫‪A w‬ة ا ‪.‬‬

‫‪5‬ن ا ‪.‬‬

‫>‬

‫و‪9‬‬

‫‪ S . 2012‬ا‬

‫ل وأ‪ 9‬ل‬
‫دنود‬
‫ا‪ 5‬رة‬
‫ا‬

‫‪ S .‬وا ‪5f‬‬

‫‪ S[ [.‬ا ن ‪%‬‬
‫ا‬

‫ا‪AR‬ث ا<; ر‬

‫‪0‬ط ‪j‬‬

‫;[ ت ا ‪5‬ا‪b‬‬

‫‪ Y .‬ا ‪P l.‬‬

‫‪5‬ا?‪Egypt.com f‬‬

‫‪almesryoon.com/permalink/109695.html‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful