http://www.scribd.

com/aina_fatehah/d/56053265-Soalan-Ulangkaji-PKK

EDU 3102 BAHAGIAN A 1. Fitrah manusia merujuk kepada (A) kesempurnaan kendiri (B) kemampuan intelek, rohani dan jasmani (C) menyelesaikan segala rintangan yang dihadapi (D) perkembangan kognitif, fizikal dan emosi kendiri

2. Faktor-faktor biologi dan persekitaran memainkan peranan yang signifikan dalam menentukan perbezaan individu. Manakah anatara pernyataan berikut tidak berkaitan? (A) Individu boleh mengawal proses kematangan. (B) Individu mencapai tahap kematangan pada kadar yang berbeza. (C) Faktor persekitaran akan semakin mempengaruhi kanakkanak apabila usia mereka meningkat. (D) Faktor baka mempengaruhi sebahagian besar proses perkembangan kanak-kanak.

3. Kenyataan manakah yang berikut menerangkan perkembangan motor kanak-kanak? (A) Perkembangan motor dikuasai oleh perkembangan neurologikal. (B) Perkembangan kognitif mendahului perkembangan motor. (C) Penguasaan kemahiran motor disebabkan oleh kombinasi perkembangan fizikal, pembelajaran dan motivasi. (D) Perkembangan motor dikuasai oleh pengalaman seperti latihan jasmani merangsang pembentukan litar neural dalam otak.

4. Sistem mikro, meso dan makro adalah bahagian-bahagian yang terdapat dalam salah satu daripada teori yang berikut. (A) Teori Psikoanalitik Erikson (B) Teori Pembelajaran Sosial Bandura (C) Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky (D) Teori Sistem Ekologikal Bronfenbrenner

5. · Memberi respons apabila namanya dipanggi · Menggerakkan kepala dan mata apabila mendengar suara · Mengeluarkan bunyi (babbling) apabila melihat orang lain Tujuan utama bayi bertindak sedemikian adalah kerana (A) sensitif dengan persekitaran. (B) melatih menyebut perkataan. (C) menarik perhatian orang lain. (D) ingin memenuhi keperluan fisiologi.

6. Perkembangan sosio-emosi kanak-kanak dianggap prasyarat kepada perkembangan kognitif. Perkara penting dalam perkembangan sosio-emosi kanak-kanak adalah I. pandangan kendiri II. kebolehan menaakul III. pengawalan perasaannya IV. perhubungan antara kanak-kanak itu sendiri V. perhubungan antara kanak-kanak dengan orang dewasa (A) I, II dan III sahaja (B) II, III dan IV sahaja (C) I, II, IV dan V sahaja (D) I, III, IV dan V sahaja

7. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan personaliti seseorang individu ialah I. pemakanan II. pengaruh sekolah III. hobi dan kegemaran IV. suasana fizikal dalam bilik darjah V. suasana harmoni dalam keluarga (A) I, II dan III sahaja

(B) I, II dan V sahaja (C) I, III dan V sahaja (D) II, IV dan V sahaja

8. Konsep “keperluan khas” merujuk kepada kanak-kanak yang I. boleh dididik jika mereka mampu mengurus diri sendiri II. memerlukan program pendidkan yang dirancang khas untuk mereka III. memerlukan rancangan pengajaran berkumpulan yang disediakan oleh guru IV. dianggap boleh diajar dan boleh mendapat manfaat pendidikan formal V. cacat anggota tetapi mempunyai kebolehan mental untuk belajar seperti murid normal (A) I, III dan IV sahaja (B) I, II, IV dan V sahaja (C) II, III, IV dan V sahaja (D) I, II, III dan V sahaja

9. Kategori kanak-kanak bermasalah pembelajaran yang boleh dididik di sekolah normal adalah seperti berikut kecuali kanak-kanak dalam kategori (A) lembam dan hiperaktif (B) Sindrom Down dan autistik (C) masalah pertuturan dan terencat akal minima (D) palsi serebral dan terencat akal yang serius

10. Semasa di tahun satu, Fifi telah mula diajar dengan kemahiran membaca. Guru kelas Fifi mendapati Fifi mengalami kesukaran menguasai kemahiran tersebut. Secara fizikalnya, Fifi merupakan seorang kanak-kanak yang aktif dan tidak memperllihatkan kesukaran dalam aktiviti hariannya. Masalah Fifi ini berterusan hingga Fifi memasuki tahun dua dan dia masih tidak dapat menguasai bunyi perkataan, mengeja, membaca atau menulis. Kenyataan di atas menunjukkan bahawa Fifi adalah seorang kanak-kanak berkeperluan khas dalam golongan (A) spastik (B) hiperaktif (C) disleksia

menyediakan set induksi yang menarik dan berkesan III. memberi perhatian dan layanan individu yang sama rata IV. Ciri utama fitrah manusia ialah (A) bersemangat. Kanak-kanak adalah berbeza daripada segi fizikal. kebendaan dan kesedaran (D) kewujudan. estetika. berempati dengan pelajar dan berusaha untuk membantu mereka V. aktiviti pengayaan dan pemulihan II. Ibu bapanya menyedari bahawa minat dan kebolehannya dalam bidang ini amat memberangsangkan kerana pada peringkat ini (A) perkembangan potensinya berkembang (B) koordinasi pendengaran dan psikomotornya bertambah baik (C) kematangan otot dan fizikalnya telah mencapai tahap yang maksimum (D) pendengarannya bertambah baik dan dia bolehmembezakan bunyi-bunyi yang berlainan 14. III dan IV sahaja 13. emosi dan psikomotor. kognitif. Guru boleh melayani perbezaan individu dengan mengambil langkah-langkah berikut: I. kebendaan (B) ingin tahu. malu. takut dan berpotensi (C) ketuhanan. sosial. Amin berusia 11 tahun dan berkebolehan untuk bermain alat muzik dengan baik. keajaiban dan keunggulan 12.(D) terencat akal serius 11. Pertumbuhan dan perkembangan manusia berlaku mengikut prinsip-prinsip berikut kecuali (A) kepala ke kaki (B) kadar yang sama . II dan IV sahaja (D) I. memastikan ada keseragaman dalam menggunakan jenis penilaian (A) I dan IV sahaja (B) IV dan V sahaja (C) I.

II dan III sahaja (B) I. peringkat dan kategori umur manakah yang betul? (A) Inisiatif lawan Perasaan Salah – 18 bulan hingga 3 tahun (B) Industri lawan Perasaan Rendah – 3 tahun hingga 6 tahun (C) Autonomi lawan Malu dan Keraguan – 6 tahun hingga 12 tahun (D) Identiti lawan Perasaan Serba Salah – peringkat remaja 17. II dan IV sahaja (C) I. kanak-kanak melalui siri perkembangan sosioemosi yang tertentu. III dan IV sahaja (D) II. kecekapan berbahasa III. Apa maksud personaliti? (A) Merangkumi aspek fizikal (B) Membawa erti yang sama dengan watak (C) Mewakili keseluruhan corak tingkah laku manusia (D) Mewakili sesuatu yang kita warisi daripada ibu bapa 18. amalan pemakanan II. Cikgu Jefri mempunyai personaliti yang sihat. III dan IV sahaja 16. Guru sering kali menghadapi masalah murid-murid yang berbeza dari segi kognitif. Menurut Erik Erikson. Kanak-kanak berkeperluan khas bermaksud kanak-kanak yang (A) cacat anggota sahaja (B) hilang keupayaan mental (C) tidak mempunyai risiko gagal dalam pelajaran . Faktorfaktor yang menyebabkan perbezaan keupayaan kognitif ialah I.(C) konkrit ke abstrak (D) arah tangan ke tepi 15. Antara berikut. pengaruh sosio-ekonomi keluarga IV. baka yang diwarisi daripada ibu bapa (A) I.

Dia mengalami kecacatan neurologi tetapi mempunyai kelebihan intelek yang luas dan mahir menyelesaikan jigsaw puzzle. Dia menunjukkan kelebihan dalam bidang matematik. (B) Adi Putra tergolong dalam kategori pintar cerdas. (D) Anne tergolong dalam kategori Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD). bakat dan pelbagai kecerdasan 22. tabiat. Manakah antara berikut menunjukkan guru gagal membantu pelajar lembam? (A) Gunakan bahasa mudah. Pernyataan berikut yang manakah paling tepat menggambarkan fitrah kejadian manusia? (A) Manusia adalah “Tuhan” bagi alam semesta (B) Manusia mampu menyelesaikan segala masalah (C) Manusia merupakan kejadian alam yang sempurna (D) Manusia mempunyai sifat. (B) Menyediakan bahan bacaan yang bersaiz besar (C) Memberikan tugasan yang sesuai dengan tahap kognitif pelajar (D) Menyediakan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif 21. Pelajar lembam didefinisikan sebagai pelajar yang gagal melaksanakan kerja normal sekolah. Dia mengalami kekeliruan memahami hala kiri dan kanan. (C) Muthu tergolong dalam kategori autisme. Proses perkembangan biologi seseorang kanak-kanak dipengaruhi oleh (A) perubahan jasmani individu (B) baka dan persekitaran kanak-kanak (C) genetik keluarga dan sosial masyarakat (D) genetik keluarga dan pertumbuhan otak kanak-kanak tersebut .(D) kanak-kanak yang mempunyai kecacatan mengikut definisi akta atau undang-undang sesebuah negara 19. Usia kronologinya tidak sama dengan usia mentalnya. 20. bawah dan atas. kebalikan huruf atau nombor tertentu. Situasi manakah yang sesuai menjelaskan konsep kanak-kanak berkeperluan khas? (A) Mei Ling tergolong dalam kategori disleksia.

kanak-kanak sudah boleh menggunakan skemaskema fizikal yang mudah pada peringkat (A) pra-operasi (B) sensori motor / deria (C) operasi formal (D) operasi konkrit 24. Semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Guru boleh membantu perkembangan bahasa pada peringkat kanakkanak dengan (A) menggunakan scaffolding (B) menggalakkan kanak-kanak bercakap sendiri (C) menggalakkan kanak-kanak untuk bertanya soalan (D) luangkan masa untuk mendengar percakapan kanak-kanak 26. Kenyataan berikut adalah peringkat penaakulan moral Kohlberg kecuali (A) Peringkat moral peribadi (B) Peringkat moral heteronomus (C) Peringkat moral transisi (D) Peringkat moral autonomus . Malah kadang kala keterlaluan dalam pergerakan fizikal dan tidak boleh diam. Selain itu. Dalam teori perkembangan kognitif Piaget.23. Menurut teori perkembangan moral Kohlberg penaakulan moral berkait rapat dengan perkembangan kognitif seseorang individu. Ahmad juga sering mengganggu murid-murid lain dan menyatakan sesuatu tanpa berfikir. Ahmad sering kali tidak dapat menyiapkan sesuatu tugasan yang diberikan dan sentiasa memerlukan penyeliaan daripada guru yang mengajar. Kenyataan di atas menunjukkan bahawa Ahmad adalah seorang kanak-kanak berkeperluan khas dalam golongan (A) Disleksia (B) Hiperaktif (C) Attention-Deficit (D) Strange-Situation 25. Ahmad merupakan seorang murid tahun dua.

ciri-ciri di atas terdapat dalam peringkat keperluan (A) fisiologi (B) keselamatan (C) penghargaan kendiri (D) penyempurnaan kendiri 28. Antara berikut. yang manakah bukan faktor yang mempengaruhi proses pemikiran individu? (A) Keseimbangan (B) Kematangan fizikal (C) Pengalaman sosial (D) Interaksi individu dengan persekitaran 29. Berusaha memperbaiki kesilapan diri dan memuaskan kehendak diri . Kecerdasan pemikiran dan tingkah laku individu terdiri daripada tiga aspek iaitu proses kognitif.. Ciri-ciri di atas adalah berdasarkan (A) Teori Psikoanalitik Erikson (B) Teori Kecerdasan Triarchic (C) Teori Perkembangan Kognitif (D) Teori Pembelajaran Sosial Bandura 30· Tahap 1 : Pra-Konvensional · Tahap 2 : Konvensional · Tahap 3 : Pos-Konvensional Tahap-tahap perkembangan moral seseorang individu seperti di atas merujuk kepada teori yang dikemukakan oleh . 27. pengetahuan sedia ada dan persekitaran kontekstual yang saling mempengaruhi antara satu sama lain. proses pemikiran berubah secara menyeluruh bermula selepas lahir sehingga mencapai kematangan. Cenderung untuk membuat tugas yang terbaik dan lebih sempurna . Menurut Piaget. Mula memikirkan cara untuk berbakti kepada orang yang tidak berkemampuan Berdasarkan Hierarki Keperluan Manusia Abraham Maslow (1970).

IV dan V sahaja (D) III. Erikson (C) Noam Chomsky (D) Lawrence Kohlberg 31. resepsi II. Helah Bela-Diri atau Defense Mechanism yang dikemukakan oleh Sigmund Freud adalah usaha secara kebiasaan atau tidak sedar dilakukan oleh individiu apabila berasa terancam. pemindahan (A) I. projeksi III. II dan III sahaja (B) I. Jenis-jenis helah bela diri yang dikemukakan oleh Sigmund Freud ialah I. rasionalisasi V. IV dan V sahaja 32· Lemah dalam ejaan · Masalah yang diwarisi · Membaca secara perlahan · Mencampur-adukkan perkataan yang berbunyi sama Kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran di atas merupakan kanak-kanak daripada golongan yang bermasalah dari segi (A) Disleksia (B) Attention Deficit (C) Masalah Pertuturan (D) Muscular Dystrophy 33. Konsep “Pendidikan Inklusif” merujuk kepada . III dan V sahaja (C) II. kepasifan IV.(A) Jean Piaget (B) Erik H.

Selain daripada di rumah. Program-program yang boleh diambil oleh guru-guru untuk membantu Siti dalam pembelajaran adalah seperti berikut kecuali (A) pengayaan (B) pemecutan (C) pengasingan (D) penggabungan 35.(A) pendidikan khas kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran di sekolah khas (B) kanak-kanak berkeperluan khas yang dimasukkan ke dalampendidikan kanak-kanak biasa (C) pendidikan yang diberi secara percuma kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah kesihatan (D) kanak-kanak istimewa yang ditempatkan di dalam sekolah khas bagi tujuan pendidikan yang lebih baik Siti pelajar tahun tiga di sebuah sekolah awam. 34. Siti juga mempunyai kebolehan yang tinggi dan cepat belajar jika dibandingkan dengan rakan sebayanya. Erikson (C) Naom Chomsky (D) Lawrence Kohlberg 36. Konsep “adaptasi”. “asimilasi” dan “akomodasi” ialah proses perkembangan kognitif individu yang dikemukakan oleh (A) Jean Piaget (B) Erik H. pembentukan personaliti dalam kalangan kanak-kanak di sekolah boleh berlaku melalui faktor-faktor berikut kecuali (A) kurikulum tersembunyi (B) pembimbing rakan sebaya (C) budaya sekolah penyayang . Siti merupakan pelajar yang sentiasa menunjukkan keinginan untuk mengetahui sesuatu yang lebih daripada rakan-rakan dalam kelasnya.Selain itu.

bayi II.(D) pembinaan modal insan 37 . Ali kanak-kanak lelaki . Ali berumur 8 tahun .Penglibatan ibu bapa di dalam aktiviti kanak-kanak di sekolah boleh memberi sokongan yang membantu kemajuan akademik kanak-kanak. Fasa pembenihan dalam peringkat pranatal menunjukkan ciri-ciri berikut kecuali (A) proses mitosis berlaku (B) zigot bergerak ke rahim (C) organ utama bertambah saiz (D) zigot membentuk 23 kromosom 39. Ciri Teori Sistem Ekologi oleh Urie Bronfenbrenner (1989) di atas adalah terkandung dalam (A) ekosistem (B) mikrosistem (C) mesosistem (D) makrosistem 40. Ali aktif dalam kegiatan di luar bilik darjah . Ali lebih rendah berbading kanak-kanak perempuan yang sebayanya Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk dilaksanakan oleh guru untuk Ali ialah (A) membaca buku cerita yang menarik (B) melaksanakan aktiviti ceramah dan kaunseling (C) menyediakan aktiviti-aktiviti yang lasak di padang (D) menjalankan aktiviti-aktiviti permainan untuk perkembangan otot halus 38. I. Pilih susunan peringkat-peringkat perkembangan fizikal individu yang tepat. zigot . fetal III.

bakat dan pelbagai kecerdasan 42. III. (A) Manusia umpama “Tuhan” bagi semesta alam (B) Manusia berupaya mengatasi semua masalah (C) Manusia merupakan kejadian alam yang sempurna (D) Manusia mempunyai sifat. IV.Interaksi antara kanak-kanak dengan ibu bapa. Pernyataan yang manakah di bawah ini yang paling tepat menggambarkan fitrah kejadian manusia. Ibu bapanya peka terhadap keupayaan Suzana ini kerana pada tahap ini (A) potensi beliau sedang berkembang . III. Proses perkembangan biologi seseorang kanak-kanak dipengaruhi oleh (A) perubahan fizikal kanak-kanak (B) baka dan persekitaran kanak-kanak (C) genetik keluarga dan sosial masyarakat (D) genetik keluarga dan pertumbuhan otak kanak-kanak tersebut 43. Ciri Teori Sistem Ekologi oleh Urie Bronfenbrenner (1989) di atas adalah terkandung dalam (A) ekosistem (B) mikrosistem (C) mesosistem (D) makrosistem 44. IV. I 41. IV.IV. V (C) I. IV (D) V. pembenihan (A) II. V. tabiat. IV. II. pihak sekolah dan jiran tetangga membantu perkembangan sosial kanak-kanak. II. Suzana ialah kanak-kanak berusia 10 tahun dan mempunyai kebolehan bermain alat muzik dengan baik. V. embrio V. III (B) I. II. III.

(A) membenarkannya menjauhi dirinya daripada ahli-ahli kumpulan sebaya itu (B) memujuknya mengambil bahagian dalam gerak kerja kumpulan (C) menolongnya membina kemahiran-kemahiran yang diperlukan dalam kumpulan sebayanya (D) menggalakkan bercampur gaul dengan rakan-rakan yang sama ketinggiannya 48. apakah tindakan yang paling wajar bagi menolongnya. . Setiap kali diadakan pertandingan sukan dalam kalangan rakan-rakan sebaya. Pada peringkat perkembangan fizikal manakah aktiviti ini berlaku? (A) Bayi (lahir hingga 2 tahun) (B) Awal kanak-kanak (2 – 6 tahun) (C) Kanak-kanak (7-12 tahun) (D) Awal remaja (12 – 15 tahun) 46. dia tidak pernah dipilih bermain.Cikgu Z telah menjalankan aktiviti-aktiviti melukis dan bermain alat muzik dengan murid-murid di kelasnya. Gopi merupakan murid yang paling rendah dalam kelasnya. Sebagai guru. kanak-kanak kurang mampu belajar peraturan dan organisasi ayat secara langsung. Mengikut Naom Chomsky (1957).(B) koordinasi kemahiran mendengar dan kebolehan psikomotor semakin baik (C) kebolehan mendengarnya telah bertambah tajam dan berupaya membezakan bunyi (D) beliau telah mencapai tahap perkembangan otot dan kematangan fizikal yang maksimum 45. Aktiviti-aktiviti ini dpat menambahbaikkan kemahiran-kemahiran psikomotor yang sedia ada. peringkatperingkat perkembangan kanak-kanak berdasarkan peringkat berikut kecuali (A) Peringkat oral (lahir hingga setahun) (B) Peringkat kubul (dua hingga tiga tahun) (C) Peringkat latency (enam hingga baligh) (D) Peringkat genital (selepas baligh hingga dewasa) 47. Mereka dilahirkan dengan Language Acquistion Deficit (LAD). Keadaan ini menimbulkan rasa kurang senang pada dirinya. Mengikut kefahaman psikoanalisis Sigmund Freud (1961).

(A) Identiti lawan Kekeliruan – 12 tahun hingga 18 tahun (B) Autonomi lawan Keraguan – 6 tahun hingga 12 tahun (C) Inisiatif lawan Rasa Bersalah – 1 tahun hingga 3 tahun (D) Industri lawan Rasa Rendah Diri – 3 tahun hingga 6 tahun 51.Pernyataan berikut yang manakah benar mengenai teori Chomsky? (A) Pengaruh ibu bapa dan guru penting dalam perkembangan bahasa kanak-kanak (B) Keluarga dan persekitaran mempunyai pengaruh kuat ke atas kemahiran bahasa (C) Ibu bapa dari golongan profesional menyediakan persekitaran untuk perkembangan bahasa yang lebih baik (D) Kanak-kanak mempunyai kebolehan untuk mengesan tatabahasa dan penggunaan bahasa secara semulajadi 49. Apakah cara yang sesuai dilakukan oleh guru apabila berdepan dengan kanak-kanak yang mempunyai masalah ketidakpercayaan semenjak kecil? (A) menetapkan rutin bilik darjah (B) memenuhi keperluan fisiiologi kanak-kanak tersebut (C) melantik kanak-kanak tersebut sebagai ketua darjah (D) menggalak kanak-kanak tersebut bersaing dengan murid lain 52. Teori Perkembangan Emosi Freud menyatakan bahawa (A) personaliti manusia mempengaruhi perkembangan emosi manusia (B) perkembangan emosi manusia tiada kaitan dengan perkembangan fizikal (C) perkembangan emosi dan personaliti adalah mengikut pertambahan umur manusia (D) perkembangan emosi manusia adalah berkaitan rapat dengan perkembangan fizikal 50. kanak-kanak melalui peringkat-peringkat perkembangan psikososial mengikut tahap perkembangan umur. Berikut adalah implikasi pemkembangan sosio-emosi terhadap proses pengajaran dan pembelajaran kecuali (A) Guru meminta murid menerangkan perspektif orang lain terhadap sesuatu situasi . Menurut Erik Erikson.

Seseorang yang mempunyai konsep kendiri positif akan sentiasa dalam keadaan berikut kecuali (A) berani mengingkari arahan guru (B) menujukkan kreativiti yang maksima dalam sebarang daya usahanya (C) mempunyai motivasi yang tinggi terhadap tugasan yang diberikan (D) berani mencuba walaupun tidak pasti jawapannya yang sebenar 54. Cikgu Ahmad mendapati Budi mempunyai ciri-ciri berikut: · Sangat mahir dalam matematik · Sering hidup dalam dunia sendiri · Kurang bercakap Budi mengalami masalah . Personaliti terdiri daripada dua aspek yang utama iaitu “watak” dan “trait”. kecerdasan dan motivasi (D) ciri-ciri yang agak kukuh seperti personaliti introvert danekstrovert 56. Watak personaliti seseorang paling dipengaruhi oleh faktor berikut. nilai. (A) pengaruh media (B) pengaruh rakan sebaya (C) kualiti asuhan sewaktu kecilnya (D) pengaruh ibu bapa dan peranan guru khasnya di sekolah rendah 55.(B) Guru membantu pelajar menilai permasalahan yang sedang mereka hadapi dan yang akan mereka hadapi (C) Guru menggunakan strategi bercerita dan melakukan pembentangan di dalam kelas menggalakkan mereka menggunakan bahasa dan berkomunikasi (D) Guru mempastikan murid saling mendengar antara satu sama lain semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran 53. Trait membawa maksud (A) cara berfikir individu yang kritis dan kreatif (B) tingkah laku individu yang kukuh dan stabil (C) ciri-ciri individu seperti persepsi.

Punca berlakunya Sindrom Down ialah (A) kecacatan neurologi (B) kerosakan pada sistem saraf pusat (C) kelebihan satu kromosom dalam sel (D) kandungan biokimia berlebihan dalam badan 59. Cikgu Hamid mengambil tindakan berikut ke atas Mimi dalam kelas: Tempatkan dia di sudut yang senyap dan berhampiran dengan tempat duduk guru . Banyak memberi peluang kepadanya untuk mengambil bahagian dalam aktiviti kelas .(A) Autisme (B) Disleksia (C) Sindrom Down (D) Cerebral Palsy 57. Antara tingkah laku berikut. Sering menegur dan memberi motivasi kepadanya . Memberi tugasan yang mudah kepadanya Mengapakah Cikgu Hamid bertindak demikian? (A) lembam (B) terencat akal (C) bermasalah pendengaran (D) ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 60. yang manakah menunjukkan ciri kanakkanak bermasalah pembelajaran? (A) suka bercakap (B) suka menconteng (C) tumpuan perhatian singkat (D) sering tidak hadir ke sekolah 58. Tujuan utama pendidikan inklusif adalah untuk .

Baka merujuk kepada (A) ciri-ciri fizikal pada seseorang individu. Antara penyataan berikut. Baka adalah salah satu faktor perkembangan kanak-kanak. 63. sekolah dan masyarakat di mana dia berada. (B) ciri-ciri biologi. (C) semua pengalaman seseorang individu akan hadapi di rumah. Peringkat prenatal ialah selama 9 bulan dan terbahagi kepada tiga fasa.(A) memberi peluang pendidikan yang menyeluruh kepada kanakkanak (B) memberi peluang kepada ibu bapa untuk bekerjasama dalam sistem pendidikan kanak-kanak biasa (C) mewajibkan ibu bapa kanak-kanak bekeperluan khas memberi pendidikan menyeluruh kepada anak mereka (D) memberi peluang kepada kanak-kanak berkeperluan khasmendapat pendidikan yang menyeluruh seperti kanak-kanak biasa 61. bersama jiran. Keseimbangan . (D) bidang yang mengkaji perkembangan fizikal dan persekitaran dalam perkembangan individu. Antara berikut yang manakah yang bukan fasa-fasa prenatal? (A) Pembenihan (B) Kelahiran (C) Embrio (D) Fetal 64. yang manakah pernyataan yang tepat berdasarkan kenyataan di atas? I. Antara berikut yang manakah bukan aspek dalam potensi perkembangan manusia? (A) Perkembangan sosial (B) Perkembangan emosi (C) Perkembangan sahsiah (D) Perkembangan jasmani 62. Piaget mengenalpasti empat faktor yang saling berkait yang boleh mempengaruhi proses pemikiran individu. atau gen-gen yang diperturunkan melalui ibubapa kepada anak-anaknya.

bertanggungjawab (B) cinta. Antara berikut. introvert dan ambivert (B) Ekstravaganza. Kematangan biologi III. Antara yang berikut manakah jenis personaliti menurut Carl Jung? (A) Ekstrovert. penghormatan . introvert dan ambivia (C) Ekstrovett. Kategori Kanak-Kanak Berkeperluan Khas kecuali (A) Masalah kecacatan fizikal (B) Masalah penglihatan . IV (C) I. III. Pengalaman sosial (A) IdanII (B) I. kebanggaan .kepuasan . introvett dan ambivia (D) Ekstravaganza. II. kepuasan belajar. intonasi dan ambivert 68. Interaksi individu dengan persekitaran IV. keyakinan . kepuasan dalam bersukan (C) hormati diri sendiri. III. Teori psikososial Erikson adalah berdasarkan prinsip-prinsip berikut kecuali (A) setiap individu mempunyai keperluan asas yang sama (B) perkembangan individu mengikut tahap-tahap tertentu (C) kegagalan mengatasi konflik pada sesuatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap yang berikutnya (D) individu bergantung pada diri sendiri tanpa bantuan orang lain 66. sanjungan . yang manakah contoh perkembangan emosi yang positif? (A) cinta . III dan IV 65. IV (D) I.II. sanjungan kepada orang lain (D) bertanggungjawab kepada tugas dan keluarga 67.

“ Teori tersebut dikemukakan oleh : (A) Jean Piaget (B) Vladimir Lenin (C) Dobzhansky (D) Bronfenbrenner 71. perkembangan bahasa yang cepat. fizikal dan emosi. SPERMA OVUM ZIGOT EMBRIO FETAL BAYI Gambarajah di atas menerangkan (A) proses meiosis (B) proses mitosis (C) proses persenyawaan (D) proses pembentukan bayi 73. penggunaan otot-otot halus dan kebolehan bersosial. Proses persenyawaan berlaku apabila . “Setiap individu berbeza dari segi biologi dan genetik. Penyataan berikut menerangkan tentang (A) peringkat bayi (B) peringkat awal kanak-kanak (C) peringkat kanak-kanak (D) peringkat awal remaja 72. Dapat bermain menggunakan imaginasi. Baka mempengaruhi perbezaan individu daripada aspek kognitif.(C) Masalah pendengaran (D) Masalah sakit mulut 69. Penyataan berikut menerangkan tentang (A) fitrah kejadian manusia mengikut perspektif agama (B) fitrah kejadian manusia mengikut perspektif biologi (C) fitrah kejadian manusia dan kaitannya dengan potensi (D) perkembangan rohani 70.

Perspektif Nativis berasaskan kepada teori perkembangan otak yang lebih cenderung melihat perkembangan bahasa berlaku secara dalaman dan diwarisi. pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas guru hendaklah seperti berikut. senaman.(A) sperma bapa bersatu dengan ovum ibu (B) zigot membahagi dua dan setiap bahagian melalui pembahagian sel (C) setiap ovum mencapai tahap kematangan setiap 28 hari di dalam ovari (D) ovum ibu bergabung dengan sperma bapa di bahagian atas tiubfalopio bersebelahan dengan ovari 74. Siapakah yang mempelopori perspektif ini? (A) Ivan Pavlov (B) Naom Chomsky (C) Skinner (D) Thorndike 76. (A) Guru hendaklah membantu kanak-kanak setakat mana yang perludan elakkan daripada membanding antara kanak-kanak keranamereka berkembang pada tahap yang berbeza (B) Guru boleh merancang aktiviti seperti ceramah dan kaunseling (C) Kanak-kanak hendaklah diberi kesedaran tentang gaya hidup sihat terutamanya dari segi pemakanan. Pada peringkat ini. Pada peringkat awal kanak-kanak iaitu pada umur 2 – 6 tahun. Peringkat apakah yang dimaksudkan dalam pernyataan ini? (A) Peringkat Operasi Formal (B) Peringkat sensori motor (C) Peringkat pra operasi (D) Peringkat Operasi Konkrit . dan mengelakkan aktiviti negatif seperti merokok dan mengambil dadah (D) Guru hendaklah merancang aktiviti senaman supaya menyeronokkan dan menjadikannya satu aktiviti sosial yang sihat 75. egosentrik kanak-kanak mula luput secara beransuransur.

ketawa merupakan salah satu daripada emosi (A) terkawal (B) positif (C) gembira (D) riang 78. penghormatan. keyakinan.77. pasif III. Antara berikut yang manakah maksud introspeksi? (A) Emosi ini mempengaruhi kesihatan dan membawa perasaan pesimistik (B) Kaedah perubatan yang digunakan oleh pesakit mental (C) Penyakit yang selalu dialami orang dewasa (D) Satu cara untuk mengenalpasti emosi kendiri 80. III dan IV 79. kebanggaan. marah . Antara berikut. dendam. murung. sanjungan. Ketawa boleh menghapuskan perasaan runsing . bertanggungjawab dan sebagainya adalah sebahagian daripada emosi? I. Antara berikut. Emosi manusia adalah satu fenomena khas. kepuasan. negatif II. yang manakah bukan merupakan peranan guru dalam membentuk perkembangan personaliti murid. aktif IV. hina atau rendah diri dan sebagainya. positif (A) I dan II sahaja (B) II dan III sahaja (C) I dan IV sahaja (D) II. Ketawa menunjukkan kita gembira. Cinta. dengki . (A) Selalu memarahi murid sekiranya membuat kesalahan (B) Menyerahkan bulat-bulat kepada ibu bapa untuk menentukan hala tuju anak-anak mereka (C) Sentiasa memahami tingkah laku murid-murid (D) Tidak mengambil perhatian kepada mereka .

Epilepsi adalah (A) kesukaran bergerak kerana tidak dapat mengkoordinasi badan (B) penyakit sawan yang disebabkan oleh masalah neurologi yangmenyebabkan kanak-kanak mengeletar (C) kecacatan pada tulang belakang yang boleh menyebabkan kelumpuhan pada bahagian bawah badan (D) kanak-kanak yang anggota badannya tidak sempurna . pengaruh persekitaran III. I.81. selalu meminta pertolongan IV. kemerosotan nilai-nilai murni II. pilih faktor yang boleh menyebabkan terbentuknya konsep kendiri yang negatif kepada kanak-kanak. II dan IV (C) I. Antara berikut. ibu bapa yang menaruh harapan yang terlalu tinggi kepada anak-anak (A) I sahaja (B) I. II dan III (D) Semua di atas 83. · Kebakaan · Pengalaman awal individu · Latar belakang sekolah · Pengaruh keluarga · Peranan media · Pemakanan · Pengaruh sosiobudaya Penyataan di atas merupakan (A) faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan personaliti (B) peranan guru dalam membentuk personaliti murid (C) konsep kendiri seseorang (D) teori Behaviourisme 82.

84. Pilih penyataan yang betul. II dan III (B) I. Kanak-kanak keperluan khas tidak boleh diberi persekolahan dan diajar kerana mereka menyusahkan guru-guru IV. Bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran. I. Masalah pendengaran terbahagi kepada dua iaitu separa pekak dan pekak II. II dan IV (D) II. guru haruslah (A) bercakap dengan jelas dan jangan membelakangkan kanak-kanakini semasa memberi arahan atau semasa mengajar (B) menjerit atau meninggikan suara kepada mereka sekiranya mereka tidak dengar (C) memberi perhatian kepada susunan bilik darjah (D) mengajar mereka di kawasan yang bising 85. III dan IV 86. III dan IV (C) I. · Mulut sentiasa terbuka · Lidah yang tebal. Guru boleh menyediakan bahan pembacaan yang mempunyai saiz cetakan yang besar dan sesuai bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan III. kasar dan pendek · Mata sentiasa berair dan merah · Mata sepet dan bentuk muka yang kecil · Berbadan gempal dan pendek · Badan yang agak bongkok Pernyataan di atas menerangkan (A) lembam (B) terencat akal (C) autisme (D) Sindrom Down . Asthma adalah masalah pernafasan yang berlaku apabila tiub bronchial daripada saluran pernafasan kerongkong menjadi sempit (A) I.

(D) Perkembangan manusia dipengaruhi oleh persekitarannya.87. Perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh beberapa faktor. (C) Perkembangan individu mengikut jadual waktu yang tetap. kita (A) sentiasa membuat perhitungan atau perbandingan antara kanak-kanak (B) hendaklah mempunyai sikap yang baik dan mempunyaikemahiran bagi membantu kanakkanak keperluan khas ini (C) boleh berputus asa apabila gagal mendidika kanak-kanak keperluan khas (D) menengking dan menjerit ke arah kanak-kanak apabila gagal mengawal mereka 88. yang manakah bukan jenis personaliti seseorang individu yang dinyatakan oleh Carl Jung? . nialai-nilai. norma dan budaya masyarakat. 90. kecuali (A) Pada setiap peringkat perkembangan. manusia ada tugas yang perlu dicapai. Sebagai seorang guru. kecuali (A) Adenina (B) Timina (C) Sitosina (D) Nukleotida 89. Komponen utama nitrogen dalam DNA adalah seperti berikut. Apakah faktor yang lain selain daripada faktor tersebut? (A) Rakan sebaya (B) Baka (C) Penduduk (D) Iklim 91. (B) Keupayaan menyempurnakan tugas tersebut dengan jayanya akan membawa kebahagian kepada individu. Berikut merupakan prinsip dalam teori Havighurst. urutan dan pola tertentu. Antara berikut. Menurut Carl Jung terdapat tiga jenis personaliti seseorang individu. Antaranya termasuklah faktor persekitaran.

Potensi merujuk kepada keupayaan dan kebolehan manusia yang terpendam dalam diri seseorang yang membolehkan manusia berkembang maju ke hadapan. Perkembangan personaliti individu dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut kecuali (A) Latar belakang sekolah (B) Peranan media (C) Baka (D) Haiwan ternakan 93. Berdasarkan Teori Perkembangan Kognitif Piaget iaitu semasa berusia 7-11 tahun kanakkanak mengalami suatu tahap yang dinamakan (A) operasi formal (B) pra operasi . kanak-kanak akan mula belajar tugas dan aktiviti yang akan digunakan dalam alam dewasa. yang manakah tidak boleh menghuraikan potensi manusia? (A) Perkembangan intelek (B) Perkembangan rohani (C) Perkembangan kesihatan (D) Perkembangan jasmani 94. Mula menjalin hubungan dengan rakan sebaya dan memahami peraturan. Pada peringkat ini. Antara berikut. Penyataan diatas menerangkan perkembangan kanak-kanak pada peringkat (A) Peringkat awal kanak-kanak (3-8 tahun) (B) Peringkat kanak-kanak (9-11 tahun) (C) Peringkat awal remaja (12-15 tahun) (D) Peringkat remaja (15-20 tahun) 95.(A) Ekstrovert (B) Introvert (C) Id (D) Ambivet 92.

5 tahun (D) 1. Antara yang berikut merupakan komponen yang terdapat dalam emosi kecuali (A) komponen kognitif (B) komponen fisiologikal (C) komponen behavorial (D) komponen psikomotor 99. pada usia berapakah kanak-kanak tahu bagaimana untuk menggunakan perkataan? (A) 6 bulan (B) 15 bulan (C) 3 tahun (D) 5 tahun 98. Apakah faktor yang mempengaruhi personaliti dalam perkembangan kendiri? (A) Rakan sebaya (B) Guru (C) Persekitaran (D) Makanan 100.(C) operasi konkrit (D) operasi motor 96. Umumnya. · penyakit sawan yang disebabkan masalah neurologi · menyebabkan kanak-kanak menggeletar. Pada umur yang berapakah bayi tersebut mula meniru sebarang pergerakan yang dilihat? (A) 4-8 bulan (B) 8 bulan.2 tahun 97.5. Mengikut ciri-ciri di atas.1 tahun (C) 1-1. apakah jenis penyakit tersebut? .

(D) Haiwan daripada golongan mamalia yang mempunyai kemampuan berfikir yang tinggi. Berikut merupakan konsep perkembangan kanak-kanak kecuali (A) Perubahan kualitatif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi dapat dilihat dari sifat baru yang berlainan dari sifat yang lebih awal (B) Perubahan dalam corak biologi. minat dan kawalan emosi. Secara biologi. (C) Baka menentukan persamaan antara ibu bapa dengan anak-anaknya. (D) Baka menentukan segala proses pembesaran seoarang kanakkanak. tersusun. bertahap dan berterusan pada diri manusia bermula semenjak percambahan sel sehingga ke akhir hayat organisma (D) Keadaan dimana manusia mengalami proses pembesaran dan pertumbuhan berdasarkan fitrah kejadian manusia 103. kognitif dan sosioekonomi individu yang bermula dari peringkat percambahan sehingga ke akhir hayat (C) Perubahan yang bersifat kualitatif. manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens. Baka merupakan antara faktor-faktor perkembangan kanak-kanak. 102. pemikiran dan kecergasaan yang tinggi berbanding beruk jenis yang lain. . Apakah yang dimaksudkan dengan Homo sapiens? (A) Beruk yang mempunyai keupayaan. di kalangan ahli dalam satu kumpulan keluarga dari segi sifat-sifat seperti kebolehan . (B) Baka ialah ciri-ciri biologi yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya melalui gen. (B) Binatang yang melalui proses pembesaran atau pertumbuhan yang luar biasa. (C) Sebuah spesies primate dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Berikut merupakan penerangan bagi faktor baka kecuali (A) Baka merupakan ciri-ciri yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya melalui gen.(A) Spina bifida (B) Limb deficiencies (C) Cerebral palsy (D) Epilepsi 101.

Penyataan berikut merupakan prinsip perkembangan kanak-kanak kecuali (A) Proses perkembangan kanak-kanak berlaku secara tertib atau teratur (B) Perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan beransur daripada keadaan umum kepada keadaan spesifik. yang manakah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fizikal kanak-kanak. 106.104. Baka dan keturunan II. III. IV (C) I. (C) Aspek berbeza berkembang pada tahap yang berbeza. (B) Arah perkembangan berlaku daripada luar badan dan berterusan ke tengah. III. Semasa pembesaran. IV . III (B) I. Cita-cita (A) I. II. Kenyataan berikut merupakan fakta prinsip-prinsip perkembangan fizikal kanak-kanak kecuali (A) Perkembangan bermula dari kepala dan beransur ke kaki. IV (D) II. I. Antara perkara berikut. Pemakanan III. Status sosio-ekonomi IV. (C) Pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak adalah satu proses yang berlaku secara berterusan. 105. II. (D) Kebolehan bayi bertambah jelas dan spesifik. (D) Perkembangan kanak-kanak bergantung sepenuhnya kepada persekitaran kanak-kanak tersebut. kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam perkara berikut kecuali (A) ketinggian (B) berat badan (C) menjadi lebih kuat (D) pertambahan bilangan mata 107.

Peluang untuk perlekatan .108. 110.. Antara kenyataan berikut. (B) Menggunakan gaya bahasa yang salah (C) Sifat egosentrik masih menguasai kanak-kanak pada peringkat ini. yang manakah bukan ciri-ciri yang terdapat dalam perkembangan bahasa kanak-kanak pada peringkat 2. kecuali (A) Persekitaran yang melingkunginya. (D) Seperti bayi yang tersenyum ketika dibelai. kecuali . Sejak dari lahir lagi bayi sudah mempunyai berbagai jenis emosi. Antara perkara berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak. (A) Sedih (B) Gembira (C) Takut (D) Rasa bersalah 111. selamat dan disayangi. seperti rumah dan sekolah (B) sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya (C) pengaruh rakan sebaya (D) pemakanan 109. (D) Boleh bercakap dengan fasih tanpa kesalahan tatabahasa. Yang manakah antara faktor-faktor yang mempengaruhi perlekatan dalam perkembangan sosio-emosi kanak-kanak? I.6 tahun. Berikut merupakan emosi yang ada pada bayi pada enam bulan pertama. (A) Berkembang kepada 3-5 patah perkataan. 112. yang manakah merujuk kepada senyuman bayi iaitu senyuman reflektif? (A) Seperti bayi yang tersenyum sewaktu tidur iaitu tanpa rangsangan luar. Antara pernyataan berikut. (B) Senyuman bayi apabila rasa selesa. (C) Senyuman bayi apabila diusik.

(A) Lebih menumpukan kepada aspek dalaman. Pengalaman kanak-kanak IV. III (B) I. (B) Gaya berjalan. berfikiran waras. Carl Jung telah mengklasifikasikan 3 jenis personaliti. menerima teguran dan pendapat orang lain mengenai dirinya dengan baik. III. II. IV 113. masyarakat dan persekitaran 114. Kualiti asuhan (A) I. Situasi keluarga III. Berikut merupakan konsep kendiri yang diberikan oleh beberapa golongan yang terlibat aktif dalam Perkembangan Kanak-Kanak kecuali (A) Kendiri merupakan pengangan hidup seseorang berdasarkan cara pemikiran individu (B) Satu organisasi atau aturan persepsi yang konsisten yang dilihat seb agai “aku”. IV (C) I.sopan santun bersesuaian dengan ciri-ciri masyarakat Timur. (D) Bertasusila. IV (D) II. III. tingkah laku yang ditunjukkan dan cara seseorang berinteraksi dengan persekitaran. . Setiap individu mempunyai konsep kendiri sama ada dari segi positif ataupun negatif bergantung kepada keperluan persekitarannya. II. kewangan dan kemewahan. cara bertindak. beretika dalam tugas dan mudah berkerjasama dengan kumpulan masyarakat.II. 115. Bagaimanakah cara untuk mengenali konsep kendiri seseorang? (A) Gaya bercakap. (C) Cara bertindak. beradap. “saya” atau “diri” (C) Seseorang individu tentang dirinya kepada orang lain secara sedar dengan menggunakan perkataan “saya” atau “aku” (D) Penerimaan orang lain terhadap dirinya dan bagaimana layanan yang diperolehi daripada keluarga. Penyataan manakah yang tidak menerangkan personaliti jenis introvert.

Manakah antara berikut bukan langkah/ kaedah menangani kanak-kanak bermasalah tingkah laku : (A) Hukuman ringan (B) Mengajar tingkah laku yang (C) Peneguhan positif (D) Tidak peduli 118. (C) Suka bergaul. sensitive. Kanak-kanak sindrom down mempunyai tahap IQ yang rendah.(B) Introvet mempunyai ciri individu uan pasif. Berikut adalah ciri-ciri kanak-kanak keperluan khas kecuali : (A) Kecacatan fizikal (B) Deria bau (C) Penglihatan (D) Pertuturan 119. pemalu. cermat. Berikut adalah masalah-masalah pembelajaran akademik kecuali : (A) Membaca (B) Menaakul (C) Menulis (D) Mengira 117. 116. reflekstif dan sentiasa berfikir dahulu sebelum melakukan sesuatu kerja. gemar berseorangan. aktif. Manakah antara berikut adalah tahap IQ kanak-kanak sindrom down : (A) 10-50 (B) 20-60 (C) 30-80 . boleh dipercayai dan bersedia menanggung risiko. dan sentiasa bersosial dalam masyarakat (D) Golongan ini suka merancang perkara-perkara akan datang dan suka akan kehidupan yang teratur.

.. (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 123.. Yang mana satu bukan sebahagian daripada superego? (A) Hati nurani (conscience) .... Manakah antara berikut bukan kecacatan fizikal? (A) Epilepsi (B) Limb deficiencies (C) Muscular dystrophy (D) Sense of smell disability 121.. tahap perkembangan kognitif yang diperkenalkan oleh Jean Piaget.. Terdapat .(D) 40-90 120... Hal ini menerangkan (A) skema (B) asimilasi (C) akomodasi (D) adaptasi 122..... Tahap sensori motor dikenali juga sebagai (A) tahap praoperasi (B) tahap deria motor (C) tahap operasi konkrit (D) tahap operasi formal 124. "Merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada".

Pada tahap manakah kanak-kanak mula bergaul dengan rakan sama jantina dan hubungan dengan ibu bapa menjadi stabil? (A) Latency (B) Phallic (C) Genital 128.(B) Prinsip keseronokan (pleasure principle) (C) Keunggulan ego (ego ideal) (D) Kesempurnaan kendiri (Self Actualization) 125. Apakah kecenderungan dalam kajian Sigmund Freud? (A) Kesedaran manusia (B) Keseparuhan kesedaran manusia (C) Ketidaksedaran manusia 129. Pada tahap manakah naluri seks menjadi dominan? (A) Latency (B) Phallic (C) Genital 127. Pada stuktur personaliti yang mana satukah merupakan bahagian tidak sedar? (A) Id (B) Ego (C) Superego . Bahagian manakah yang menyebabkan kanak-kanak dapat menahan masalah anal sehingga mereka sampai ke tandas? (A) Id (B) Ego (C) Superego 126.

130. Pemikiran sedang berkembang secara tidak anjal III. Tubuh badan mengalami kematangan II. mengikut Freud pada tahap perkembangan manakah tidak dipuaskan? (A) Oral (B) Anal (C) Phallic 133. personaliti dewasa manusia terbentuk pada umur berapa tahun? (A) 3 (B) 5 (C) 7 132. Apakah ciri-ciri yang dikatakan seseorang telah mencapai tahap yang terakhir iaitu tahap genital? I. Tidak mengalami kecelaruan (A) IdanII (B) II dan III (C) I dan III . Yang mana satukah bukan merupakan contoh personaliti penahanan anal? (A) Kedekut (B) Terlalu kemas (C) Suka bercakap 134. Mengikut teori Sigmund Freud. Jika seseorang remaja tidak menjaga kebersihan bilik tidurnya. semua tingkah laku adalah didorong oleh (A) Id (B) Ego (C) Superego 131. Menurut Freud.

Peringkat falik yang paling kritikal ini akan menentukan kepesatan ... bapa (B) kanak-kanak lelaki. apabila tanpa disedari ianya tertarik kepada .. bapa (B) kanak-kanak lelaki...nya. bapa (C) kanak-kanak lelaki... Kompleks elektra berlaku pada .... Menurut teori psikologi perkembangan Freud.. mula dengan penarikan interaksi seksual dan persediaan perkahwinan.nya.. berkeluarga dan penetapan vokasional? (A) tahap genital (B) tahap dewasa (C) tahap phallic 140..135...... Kompleks oedipus berlaku pada ........... (A) kanak-kanak perempuan........ ibu 137. pada peringkat manakah individu mula dengan peranan sosialisasi. (A) kanak-kanak perempuan.... pelaksanaan aktiviti berkelompok.apabila tanpa disedari ianya tertarik kepada ..... (A) Mulut (B) Otak (C) Seksual 139. Pada peringkat manakah manusia itu harus dijaga dengan baik supaya dia tidak termakan bahan yang merbahaya? ....... ibu 138....... bapa (C) kanak-kanak lelaki... Pada peringkat yang manakah manusia itu akan mempunyai kepuasan daripada mulut? (A) Tahap Anal (B) Tahap Oral (C) Tahap Latency 136. yang berkembang dalam diri seorang individu.................

Pernyataan manakah yang salah? (A) Pada umur 1-4 bulan. berapakah tahap yang didasarkan pembahagian mengikut umur? (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8 143.(A) tahap oral (B) tahap anal (C) tahap latency 141. Apakah yang berlaku pada kanak-kanak berumur 1 tahun 5 bulan? (A) berlakunya proses peniruan . Pada peringkat manakah kes merogol paling mungkin berlaku? (A) tahap phallic (B) tahap latency (C) tahap genital 142. bayi mula bertindak balas dengan menggerakkan kepala dan mata pada sumber bayi. (B) Pada umur 8-12 bulan. 145. Pada umur yang berapakah bayi tersebut mula meniru sebarang pergerakan yang dilihat? (A) 4–8bulan (B) 8 bulan – 1 tahun (C) 1 – 1. Dalam perkembangan deria motor.5 tahun (D) 1. bayi mengalami proses cuba jaya yang mudah. (D) Kanak-kanak belum berkeupayaan untuk memahami aktiviti permainan pada umur 19 bulan. bayi masih tidak mampu melakukan gerakan. (C) Sejak lahir hingga 1 bulan.5 – 2 tahun 144.

konsep tentang objek IV. kebolehan mengira (A) IdanII (B) II dan III (C) III dan IV (D) I dan III . pemahaman tentang akibat dan ruang II.(B) mengalami proses cuba jaya yang mudah (C) hanya mampu melakukan genggaman (D) mula memahami fungsi individu dalam rumahtangga 146. dapat membuat keputusan III. Apakah unsur-unsur yang ada pada tahap deria motor? I.

(a) Dari perspektif Islam. iaitu (i) ____________________________________________________ (ii) ____________________________________________________ (b) Nyatakan tiga cara bagaimana seseorang guru dapat membantu semasa proses pertumbuhan dan perkembangan sosial muridnya. Al-Ghazali menyatakan tentang dua unsur berkaitan dengan keperluan manusia. (i) ____________________________________________________ (ii) ____________________________________________________ (iii) ____________________________________________________ .EDU 3102 BAHAGIAN B 1.

” (Sumber : Kementerian Pelajaran Malaysia) Nyatakan enam kategori masalah pembelajaran. (i) ____________________________________________________ (ii) ____________________________________________________ (iii) ____________________________________________________ (iv) ____________________________________________________ (v) ____________________________________________________ (vi) ____________________________________________________ (b) Nyatakan lima perwatakan fizikal kanak-kanak Sindrom Down.(c) Perkembangan konsep kendiri kanak-kanak kelihatan dalam aktiviti sosialisasi kanak-kanak seperti (i) ____________________________________________________ (ii) ____________________________________________________ (iii) ____________________________________________________ 2. (i) ____________________________________________________ (ii) ____________________________________________________ (iii) ____________________________________________________ . (a) “Murid bermasalah pembelajaran adalah kanak-kanak yang mempunyai masalah kognitif (kerencatan akal) yang dianggap boleh diajar (educable) dan boleh mendapat manfaat pendidikan formal.

iii. memberi motivasi dengan menggunakan ujian dan ganjaran : guru menggunakan pujian dan ganjaran bagi menunjukkanpengiktirafan dan penghargaan terhadap hasil kerja murid. Nyatakan 3 faktor yang membentuk perkembangan kanak-kanak. emosi. i. Sebagai seorang guru yang bertanggungjawab. iv. v. mengelola aktiviti pembelajaran yang sesuai : guru merancangaktiviti P&P yang sesuai dengan kebolehan dan minat mereka. i. jelaskan lima cara anda boleh membantu murid tersebut membentuk konsep kendiri positif. bekerjasama dalam kumpulan 4. (a) Perkembangan manusia meliputi aspek fizikal. membina keyakinan diri : mukrid perlu mengetahui kekuatandan kelemahan mereka. sosial (c) Anda mendapati seorang murid mempunyai tanda-tanda konsep kendiri negatif. Sukar diajak bercakap 5. kognitif.(iv) ____________________________________________________ (v) ____________________________________________________ 3. biologi iii. Suka bersendirian . Murid lemah dalam sesuatu bidangadalah cemerlang dalam bidang lain. (b) (a) (b) iii. iaitu dia memencilkan diri daripada rakan-rakannya. Perkembangan bahasa yang lambat atau tiada langsung ii. Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. persekitaran (b) Menurut Robert Havighurst (1952) perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh beberapa faktor. menganjurkan kem motivasi dan kem bina semangat : kemdikelolakan untuk murid lemah pencapaian akademik supayadapat membentuk konsep kendiri positif. kurang yakin diri dan terlalu sensitif terhadap teguran. ii. sosial dan rohani. baka ii. (a) Dua ciri tingkah laku kanak-kanak autisme ialah: i. i. budaya / persekitaran ii.

i. Bagaimana seseorang berubah mengikut peredaran masa vi. kognitif sertabahasa Cikgu Alif seorang guru yang ditugas menjalankan aktiviti kokurikulum di sekolah rendah. Guru perlu peka tentang proses perubahan yang mengikutperaturan semula jadi 42 . Perkembangan adalah hasil dari pembelajaran iii. i.iv. Guru memberikan pujian dan peneguhan positif untukmemotivasikan kewujudan sosio-emosi yang baik iv. 1980). sosial. Berada dalam dunia mereka sendiri Huraikan empat cara bagaimana seseorang guru boleh menggalakkan perkembangan sosio-emosi positif kanak-kanak dalam bilik darjah. Sensitif pada sentuhan v. Perkembangan adalah hasil dari pengalaman dan kematangan iv. Penyesuaian dirinya dengan persekitaran v. Tidak suka bermain dengan rakan sebaya vi. Gunakan cara belajar melalui bermain yang terancang untukmembolehkan pembelajaran yang meyeronokkan ii. Beri tiga sebab mengapa dikatakan perkembangan bersifat kualitatif. Mengajar kanak-kanak memahami hak-hak orang lain iii. Apakah tiga perkara yang Cikgu Alif perlu mengambil kira semasa merancang untuk mengajar pelajar yang berbeza dari segi perkembangan fizikal? i. Jenis kemahiran sesuai mengikut unur dan tahap ii. Guru menjadi “role model” dengan menunjukkan sikapprososial dan kemahiran beremosi semasa mengajar Perkembangan pada manusia ialah perubahan yang bersifat kualitatif kerana ia tidak dapat diukur tetapi jelas berlaku (Atan Long. Perkembangan perubahan yang berurutan dan kekal dalamdiri seorang ii. Perkembangan melibatkan personaliti.

.

Mengendalikan personaliti murid yang berbeza 6. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengantahap perkembangan fizikal kanakkanak (c) Nyatakan dua sebab mengapa pentingnya guru mengenali personaliti murid. (a) Terdapat pelajar yang bermasalah pembelajaran berada di kelas normal.EDU 3102 iii. Aktiviti mesti berdasarkan pengalaman dan pengetahuansedia ada pelajar v. i. Mengenal pasti potensi murid yang berbeza iii. kemukakan lima cadangan bagaimana guru boleh membantu beliau mencapai objektif . Merancang penggunaan strategi pembelajaran yang sesuai ii. Contohnya : dapat berkongsi penggunaan kemudahan bilik darjah iii. Menganggap pelajar berkenaan mempunyai hak yang samaseperti pelajar normal. Contohnya : jangan guna perkataan yang menyentuh perasaan ii. Melibatkan diri dalam aktiviti sekolah tanpa mengira status. Contohnya : boleh memegang jawatan seperti pelajar normal (b) Sebagai seorang kanak-kanak pintar cerdaas. Membina personaliti murid yang unggul iv. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan sesuai dengan keupayaanfizikal pelajar iv. Elak menyebut perkara yang sensitif tentang kecacatanmereka. Bagaimanakah pelajar normal menyesuaikan diri mereka supaya boleh berinteraksi dengan pelajar berkenaan? i.

Mengubahsuai tugas untuk memenuhi keperluan murid iii.pembelajaran. i. Mengatur jadual pembelajaran yang fleksibel berorientasikanpencapaian akademik . Menyediakan sumber bahan pembelajaran yang relevandengan tahap keintelektualannya v. Membantu mengadaptasi bahan kurikulum dan teknikmengajar untuk memenuhi keperluan murid berkeperluan khas ii. Membantu memperkembangkan tingkah laku dan akademikmurid iv.

(a) Senaraikan dua perbezaan antara perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak. kanak-kanak aktif membentuk kefahaman terhadap persekitaran melalui empat tahap perkembangan kognitif. Menggunakan model pengajaran bertumpukan potensi muriddalam mencapai pendidikan seimbang dan hasilan tingakh lakuyang seimbang 7. i. Akomodasi : mengadaptasi keperluan situasi danmenyesuaikan dengan struktur kognitif supaya ilmu pengetahuandapat dipertingkatkan ke tahap lebih tinggi . Jelaskan dua cara bagaimana adaptasi dilakukan. (a) Menurut Piaget. Perkembanganberbentuk kualitatif ii. Asimilasi : menerap pengalaman baru dengan pengalaman lama ii. i. Pertumbuhan emosi bermaksud mempunyai emosi Perkembangan emosi bermaksud dapat mengurus emosi (b) Nyatakan tiga cara persekitaran boleh mempengaruhi perkembangan kanak-kanak.EDU 3102 vi. Mengwujudkan interaksi sosial yang sihat di antara pelajarpintar dengan pelajar normal vii. Peluang untuk menonton telivisyen mempengaruhiperkembangan bahasa 8. Ibu bapa yang memukul anak mereka boleh mempengaruhiperkembangan personaliti yang ganas iii. Pertumbuhan berbentuk kuantitatif. Dua proses penting dalam pembinaan kefahaman terhadap persekitaran ialah organisasi dan adaptasi. i. Rakan sebaya boleh mempengaruhi minat kanak-kanakdalam pencapaian akademik ii.

Bagaimanakah anda dapat membantu murid-murid dalam memahami konsep yang diajar dengan berkesan? i.(b) Sebagai seorang guru sekolah rendah. anda haruslah tumpukan perhatian terhadap pembelajaran kanak-kanak dalam peringkat operasi konkrit serta memahami kebolehan mereka. Kaitkan dengan situasi sebenar .

Beri perhatian kepada pelajar yang bermasalah supayamereka dapat merasa diberi perhatian oleh guru sama sepertipelajar lain. seperti pelajar yang pintaraktif tetapi lebih cenderung belajar bersendirian daripadaberkumpulan (b) Huraikan bagaimana guru dapat menggunakan teori personaliti untuk membantu mengatasi murid bermasalah. ii. Introvert : Merujuk kepada personaliti yang tidak menyenangibersama orang lain. Tahap pengelihatan berada di antara 20/70 atau 20/200dengan penggunaan lensa iv. i. (a) Nyatakan empat ciri kanak-kanak yang mempunyai malash pengelihatan. kebolehan. cepat mengeluarkan pendapat. Pengenalan konsep harus dikaitkan dengan contoh-contohyang konkrit iii. Pengelihatan terhad kepada objek yang dekat v. kemahiran dan perancangan diri. i. kreatif dan lebih bersifat terbuka ii. mudah mesra. Memahami masalah pelajar serta memberi bimbingan dandorongan dalam mencapai matlamat hidup seperti cita-cita. keperluan. Lebih bergantung kepada pendengaran dan sentuhan . lebih suka menyendiri. Pengelihatan terbatas ii. Libatkan pelajar secara aktif dalam pengajaran danpembelajaran 9. Ambivert : Merujuk kepada pelajar yang mempunyai cirigabungan ekstrovert dan introvert. pemalu dan pendiam iii. Buta iii. perasaan. i. 10. introvert dan ambivert. tidak suka denganorang baru. kurang percayadiri. suka bergaul. Jelaskan ketiga-tiga jenis personaliti tersebut. Ekstrovert : Merujuk kepada pelajar berkebolehan dankecerdasan kognitif. tidak suka berbicara di depan umum.EDU 3102 ii. (a) Carl Jung mengklasifikasikan personaliti kepada tiga jenis iaitu ekstrovert.

vi. Kecerdasan normal vii. Kadang-kadang mempunyai masalah pendengaran .

guru boleh menyebutsecara lisan. lari. pemikiran. Mempunyai konsep kendiri rendah (b) Cadangkan tiga cara guru membantu kanak-kanak masalah pengelihatan dalam pengajaran dan pembelajaran. Perkembangan psikomotor agak terhad ix. bahan yang ditulis 11. Memberikan aktiviti “hands-on” v. angka. Semasa menulis di papan putih. merangkak. bilangan giri bertambah Jasmani – bertambah kemahiran menggunakan anggota seperti motor halus / kasar. Menyediakan bahan bacaan yang jelas iv.EDU 3102 viii. berat. bentuk konsep. penaakulan. Pertumbuhan Perkembangan Perubahan bersifat kuantitatif Perubahan bersifat kualitatif Jasmani – saiz. Mental – perkembangan kemahiran menggunakan bahasa. guru dll. ingatan . rakan sebaya. i. (a) Senaraikan dua perbezaan antara perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak. Menggunakan bahan audio untuk membantu pembelajaran iii. Menyediakan bahan pembacaan yang mempunyai saizcetakan yang besar ii. lompat Sosial – mula berinteraksi dengan ahli di luar keluarga seperti jiran.

marah. (b) Cikgu Aini sedang merancang aktiviti untuk membantu perkembangan fizikal murid-muridnya yang berada pada peringkat umur 7 – 12 tahun. sayang. duka. marah. disiplin kumpulan. mengawal perasaan ketika marah / cemburu dll. penyesuaian dengan rakan Emosi – tumbuh perasan suka. Bermain alat-alat muzik . cemburu dll. peranannya. cemburu dll.Emosi – tumbuh perasaan suka. Sosial – menyedari perbezaan antara lelaki dan perempuan. Emosi – berupaya menguasai perasaan. Cadangkan tiga aktiviti yang boleh Cikgu Aini jalankan. sayang. duka.

Pengetahuan baru dan kompleks boleh digunakan untukmengubah sruktur kognitif (skemata) untuk proses akomodasidan asimilasi . . Pra-operasi (2 – 7 tahun) awal kanak-kanak . Jean Piaget membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap dan perlu diambil kira oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. oleh ituguru perlu kenal pasti peringkat perkembangan murid .EDU 3102 Melukis Bermain bola Aktiviti senaman Bermain Bersukan Menari Berenang 12. Melibatkan murid secara aktif dalam proses pengajaran danpembelajaran (b) Cadangkan dua aktiviti yang dapat dilaksanakan oleh seorang guru bagi memperkembangkan kanak-kanak di peringkat pra operasi. konkrit ke abstrak. (a) Huraikan tiga implikasi teori perkembangan Piaget terhadap perkembangan kognitif dalam kalangan murid-murid sekolah rendah. Perkembangan individu berlaku pada kadar yang berbeza. yangdiketahui kepada sesuatu yang baru . . Memeringkatkan isi dari senang ke sukar.

Boleh mengingat semula peristiwa – aktiviti bercerita . Mula berbahasa – aktiviti membaca. . (a) Nyatakan empat ciri murid yang mempunyai personaliti ekstrovert. Mula guna simbol – aktiviti mengenal huruf. aktiviti menulis. Suka aktiviti lasak . perkataan yangmudah dan gambar atau isyarat . Pelbagaikan aktiviti 13. Arahan yang jelas dan ringkas . aktiviti melukis . Sedia menerima teguran. bertutur. kritikan dan pendapat orang lain .. Pandangan terbuka . Berinteraksi dan berkomunikasi – aktiviti bermain (pretend play). main peranan . Galakkan aktiviti hands-on . Berani mencuba . Guna ABM konkrit . Mudah bersosialisasi dengan orang lain .

Mempunyai penuh keyakinan diri sendiri ..

Tidak dapat membezakan. Guru perlu memberi sokongan dan dorongan serta membimbingdan menasihati murid agar mereka berkebolehan danberkeyakinan . (a) Senaraikan empat ciri kanak-kanak yang bermasalah disleksia . Kurang kesedaran dan minat terhadap buku (b) Cadangkan tiga cara seseorang guru dapat menolong kanak-kanak bermasalah disleksia dalam kelas yang normal. Guru perlu peka dengan kebolehan dan minat setiap muridmelalui komunikasi berkesan . kepimpinan dan sebagainya . . Guru perlu menyediakan aktiviti luar bilik darjah seperti gerakkerja kokurikulum. Mempunyai kadar pengamatan yang lambat . Guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang berpusatkanmurid . Lemah dalam ejaan dan tulisan . Memberi peneguhan yang bersesuaian 14.d) atau songsangan huruf(spa .EDU 3102 (b) Berikan tiga cara bagaimana guru dapat membantu murid membentuk konsep kendiri positif. Cenderung kepada kebalikan huruf (b. Sukar membaca / tersekat-sekat dalam bacaannya / tidak dapatmembaca langsung . . berkumpulan. sap) . membuat interpretasi / ingat perkataanyang dilihat .

. Gunakan perkataan mudah suai yang khas . Gunakan “komputer bercakap” dalam P&P kanak-kanak tersebut . Gunakan CD rom . Gunakan pita rakaman untuk merakam maklumat . Berikan masa lebih lama untuk menyelesaikan tugasannya 15. Persekitaran menyumbang kepada perbezaan individu dalam fitrah kejadian manusia. Berikan empat daripada lima aspek perbezaan individu berserta

huraiannya.

i.Latar belakang keluarga. Didikan dan asuhan ibubapa dengan cara yang

betul seperti suasana isi rumah yang mesra dan penuh kasih sayang,

serta makanan yang berzat dan seimbang.

ii.Pengaruh rakan sebaya seperti rakan yang baik akhlaknya dan tinggi

kecerdasannya dapat membantu membentuk keperibadian positif.

EDU 3102

iii.Sumber teknologi seperti maklumat yang diperoleh daripada bahan bacaan seperti surat khabar, majalah, televisyen, radio dan internet.

iv.Guru dan sekolah. Guru yang penyayang, cekap menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan melahirkan murid yang berilmu, berketrampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab.

16. Pertumbuhan ialah perubahan yang dapat dilihat dengan nyata dan diukur daripada satu peringkat ke peringkat yang lain. Nyatakan lima ciri pertumbuhan beserta huraiannya. i. Petumbuhan manusia bersifat kuantitatif, ia dapat dilihat dan diukur. ii. Saiz dan struktur badan bertambah dan kanak-kanak kelihatan lebih besar secara fizikal. iii. Saiz otak dan organ dalaman bertambah. Pertambahan saiz otak memberi kanak-kanak keupayaan yang lebih untuk menaakul dan mengingat. Oleh itu, pertumbuhan melibatkan aspek kognitif dan fizikal. iv. Pertumbuhan dipengaruhi oleh baka atau keturunan, kematangan, kesihatan ibubapa dan persekitaran individu tersebut. v. Kadar pertumbuhan berbeza daripada individu ke individu dan ia berlaku peringkat demi peringkat.

17. Nyatakan peringkat-peringkat perkembangan fizikal . · Prenatal · Bayi (lahir hingga 2 tahun ) · Awal kanak-kanak (2-6 tahun) · Kanak-kanak (7-12 tahun) · Awal remaja (12-15 tahun)

Mewakili sesuatu dengan symbol mental iaitu dengan bahasa. Gaya bahasa yang sesuai atau selesa untuk berkomunikasi .dapat membantu meningkatkan perkembangan bahasa . Permainan membayangkan (pretend play) . Bagaimanakah ibubapa boleh membantu perkembangan bahasa pada peringkat bayi? . gambar atau isyarat .EDU 3102 18. Bercakap dengan bayi. Nyatakan perkembangan kognitif kanak-kanak peringkat Pra Operasi (2-7 tahun) .seolah-olah mereka memahami apa yang dicakapkan . Berupaya mengingat semula peristiwa yang sudah berlaku dan boleh membanding dua peristiwa yang berlaku . Pemahaman kanak-kanak menganai objek bergantung pada ciriciri yang nampak jelas dan nyata 19. Berbual dengan bayi. Mula menggambar dan merancang skema .

Luangkan masa untuk mendengar percakapan kanak-kanak . Elakkan membandingkan kanak-kanak dengan rakan sebaya . (a) Bagaimanakah ibu bapa boleh membantu perkembangan bahasa pada peringkat kanak-kanak? .dengan bayi 20. Elakkan mengejak kanak-kanak ketika bercakap . Teruskan bercakap dan berbual dengan kanak-kanak .

identity lawan kekeliruan identiti .EDU 3102 (b) Nyatakan 3 kemahiran bahasa setelah kanak-kanak meningkat remaja? . Mencipta dialek mereka sendiri 21. . sajak. autonomi lawan keraguan . perumpamaan. (a) Berikan tiga daripada lapan peringkat perkembangan psikososial Erikson. asas kepercayaan lawan asas ketidakpercayaan . . Kemahiran menulis berkembang . puisi dan sebagainya . inisiatif lawan rasa bersalah . industri lawan rasa rendah diri . Memanipulasikan bahasa kepada bentuk peribahasa. keintiman lawan keasingan . generativiti lawan kekakuan .

Kanak-kanak mengalami ketidakupayaan fizikal .otot . Pengertian konsep personaliti adalah ciri dinamik dan tersusun yang dimiliki oleh individu secara unik. Mengalami masalah sendi yang kaku dan tidak ada koordinasi 22. (a) Nyatakan tiga jenis personaliti dan huraikan. Ekstrovert -Lebih kepada dunia luaran dari dalaman . i.sendi. Gaya tubuh badan yang tidak seimbang dan menggigil .luka pada tulang.integriti lawan kekecewaan (b) Masalah Kecacatan Fizikal . Kelukaan ortopedik . Boleh berbentuk neurologi -otak dan urat saraf .

Ambivert -Mempunyai ciri Ekstravert dan Introvert (b) Nyatakan enam jenis pengelasan perkembangan personaliti oleh Eduard Spranger. · Kognitif – Seorang berintelek · Berekonomi – Cenderung kepada aspek yang praktik · Keindahan – Cenderung menghayati keindahan · Bermasyarakat – Suka berkawan · Berkuasa Politik – Kemahuan menguasai orang lain · Beragama – Mencari perpaduan di antara alam dan manusia 23. · pola genetik pada persenyawaan · Faktor Pengalaman Awal · Latar belakang sekolah · Pengaruh keluarga · Peranan Media · Pemakanan · Pengaruh sosiobudaya (b) Takrifkan konsep kendiri positif.EDU 3102 -Aktif. Introvert -Menumpukan aspek dalaman -Sifat pemalu. (a) Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan personaliti individu. pasif iii. mudah bercakap ii. . rileks. sensitif.

Konsep kendiri positif juga meliputi sikapmenerima kritikan orang lain dengan fikiran terbuka dan memberikan pandangan jika wujud keadaan yang tidak baik dan tidak stabil.Konsep kendiri positif bermaksud seseorang itu percaya dan yakin kepada diri sendiri secara lebih sihat.mempunyai minat yang baik dan objektif serta tidak terlalu sensitif. .

(a) Nyatakan tiga prinsip asas konsep pengekalan(conservation). 25. (a) Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Genetik tingkah laku adalah bidang yang mengkaji peranan baka dan persekitaran dalam perkembangan individu. Pengalaman sebelum lahir merangkumi pemakanan dan kesihatan ibubapa. . . Ia menguasai perkembangan manusia dan adlah unit bagi setiap individu. Trait yang diwarisi daripada ibubapa terkandung dalam gen ini. bentuk badan. Baka merujuk kepada ciri – ciri biologi atau gen-gen yang diperturunkan melalui ibubapa kepada anak – anak. kajian keatas kembar seiras dan anak angkat menunjukkan faktor persekitaran memainkan peranan dalam perkembangan mereka pada peringkat awal tetapi pengaruh baka lebih menonjol apabila mereka meningkat dewasa. . saiz. rambut dan warna mata adalah faktor baka yang individu warisi daripada ibubapa. Persekitaran merujuk kepada semua pengalaman seseorang individu hadapi dirumah. ketinggian. . sekolah dan masyarakat. Kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit berkebolehan berfikir secara logik walaupun pemikiran mereka masih terikat dengan situasi yang konkrit.EDU 3102 24. Ini juga termasuk pengalaman sebelum dan selepas kelahiran. (b) Terangkan mengenai genetik tingkah laku. jiran.

Prinsip ganti rugi -mereka tahu sesuatu sesuatu perubahan pada satu segi akan diganti oleh perubahan dalam satu aspek yang lain .. Prinsip identiti – mereka tahu sekiranya tiada bilangan yanag ditambah atau dikurangkan. bilangan/amaun objek adalah sama walaupun bentuknya berubah . Prinsip keterbalikan – pelajar boleh mengulang proses yang berlaku secara mental kepada keadaan asal semula .

latar belakang · Peranan media – cara maklumat disampaikan · Pemakanan – jenis makanan · Pengaruh sosiobudaya – pendidikan. i. Pertumbuhan gigi kekal bermula dan gigi susu akan diganti ii. aktiviti P&P. Psikomotor halus lebih baik 26. kasih sayang. Latar belakang sekolah-amalan sekolah. Pertumbuhan psikomotor dan perkembangan kemahiran – kemahiran iv.EDU 3102 (b) Senaraikan empat perkembangan fizikal kanak–kanak pada peringkat operasi konkrit. · Pengalaman unik hanya diketahui oleh individu tersebut. Psikomotor kasar lebih cekap. kepekaan dan ketahanan diri individu. kokurikulum · Pengaruh keluarga keluarga – suasana keluarga. gaya hidup 27. Ini disebabkan oleh perbezaan kekuatan fizikal. Kanak – kanak menghampiri akil baligh iii. (a) Berikan empat jenis pengalaman awal bagi setiap individu. agama. . Setiap individu akan bertindak secara tersendiri terhadap tekanan sosial yang dihadapinya.

· Masalah kecacatan fizikal merujuk kepada kanak-kanak yang mengalami ketidakupayaan fizikal dan memerlukan pengubatan atau peralatan khas seperti pendakap gigi atau kerusi roda. lumpuh pada bahagian bawah badan 54 . Cerebral palsy – kesukaran untuk bergerak kerana tidak dapat mengkoordinasikan badan · Epilepsi – penyakit sawan yang menyebabkan kanak-kanak menggeletar · Spina bifida – kecacatan tulang belakang. Senaraikan empat jenis kecacatan fizikal dan ciri-cirinya.

Leukemia – peningkatan sel darah putih secara mendadak 28. pra operasi (2-7 tahun). iaitu sensorimotor (lahir hingga 2 tahun). Diabetes – kencing manis. Limb deficiencies – anggota badan tidak sempurna .EDU 3102 . (autosom) 29. 22 pasang kromosom pertama dipanggil ____________. operasi konkrit (7-11 tahun) dan operasi formal (11 tahun ke . Pancreas tidak dapat mengawal peningkatan gula dalam darah . Asthma – masalah pernafasan . Muscular dystrophy – kemerosotan kekuatan otot. Nyatakan dua jenis teori perkembangan kanak-kanak beserta huraiannya. memerlukan kerusi roda . (b) Teori Perkembangan Jean Piaget Perkembangan kognitif dibahagikan kepada empat peringkat. (a) Teori Perkembangan Arnold Gesell kanak-kanak perlu diberikan peluang berkembang pada kadar sendiri dan tidak dipaksa melakukan sesuatu hanya kerana telah mencapai peringkat usia perkembangan tersebut.

Nyatakan lima aspek perbezaan dalam seseorang individu. 30. Rohani . Kognitif . Sosial .atas). Emosi . . Fizikal .

(a) Perkembangan intelek -Daya pemikiran. Konsep kendiri meliputi keseluruhan perkembangan personaliti seseorang individu. cara berfikir. Potensi manusia boleh dihuraikan melalui lima aspek. mereka cipta dan menaakul (b) Perkembangan rohani -Kepercayaan beragama.nilai dan norma masyarakat serta pelakuan peribadi individu (c) Perkembangan sosial -Hubungan individu dengan orang lain (d) Perkembangan emosi -Keadaan dimana seseorang dapat memahami perasaan diri sendiri dan orang lain (e) Perkembagan jasmani -Merujuk kepada kebolehan atau keupayaan fizikal dalam aktiviti permainan dan bersukan .EDU 3102 31. Apakah ciri konsep kendiri positif? · Bertanggungjawab · Boleh bertolak ansur dengan kekecewaan · Pemurah · Menghadapi cabaran dengan penuh semangat · Menghargai 32. Senaraikan aspek-aspek tersebut.

menaakul dan mengira Emosi : kebolehan. berbahasa. dan warna rambut dan mata 34. mencapai. jenis. bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan seperti contoh.EDU 3102 33. Contohnya.memegang. serta menggerakkan tangan dan kaki. (a) Skema Ia merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. mengenali. berfikir secara logik. Oleh itu.paras rupa. jari ibu. ketinggian. Terdapat empat aspek perbezaan dalam seseorang individu. dan megurus perasaan serta sikap sabar dan toleransi terhadap orang lain Sosial : kemahiran interaksi. merasa. Nyatakan dan huraikan. kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan. bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap. bergantung samada individu tersebut bersifat introvert atau ekstrovet Fizikal : perbezaan dari segi jantina. . memandang. berat. Nyatakan dua konsep penting berserta huraian yang diutarakan oleh Jean Piaget dalam teori kognitif. Kognitif : kebolehan menyelesaikan masalah. sewaktu dilahirkan. Bagi gerakan memegang. mengawal.

Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan persekitarannya. Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperolehi. . Oleh itu. kanak-kanak tersebut akan menggunakan skema memegang (skema yang sedia ada) dan sekaligus merasanya. (b) Asimilasi Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada. Melaluinya. seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal. kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baru baginya berkenaan "sebiji epal". Contohnya.

36. Terdapat beberapa komponen di dalam perkembangan bahasa. Keadaan keseimbangan akan wujud apabila kanak-kanak mempunyai kecenderungan sejadi untuk mencipta hubungan apa yang dipelajari dengan kehendak persekitaran. Senaraikan kesemua komponen-komponen tersebut.EDU 3102 (c) Akomodasi Merupakan suatu proses di mana struktur kognitif mengalami perubahan. 35. kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baru ke dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu. (d) Adaptasi Ia merupakan satu keadaan di mana wujud keseimbangan di antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran. Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan) persekitaran baru yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak. . Jean Piaget menganggap perubahan ini sebagai suatu proses pembelajaran. Contohnya.

Beri peluang kepada murid bermasalah agar mereka tidak rasa dipinggirkan dan disisihkan (b) Peka dengan kebolehan dan minat murid Komunikasi dan interaksi yang baik antara guru dan murid amat penting untuk kenalpasti kebolehan mereka. Dengan ini guru menggunakan kebolehan murid untuk tingkatkan konsep kendiri . · memahami emosi diri sendiri · mengurus emosi · memanfaatkan emosi · membaca emosi · mengurus hubungan 37. (a) Memberi peluang kepada murid untuk meneroka kebolehan sendiri menggunakan bakat yang ada dalam diri murid tersebut. Jelaskan dua cara guru membantu murid dalam membentuk perkembangan konsep kendiri.Nyatakan kepentingan kecerdasan emosi dalam membentuk perkembangan sosio-emosi.

Berlaku secara mengikut aturan-perubahan dalam pertumbuhan. Perkembangan beransur daripada keadaan umum kepada yang lebih spesifik-pertumbuhan. . Nyatakan empat ciri kanak-kanak masalah pengelihatan. (a) mengerutkan mata atau menutup sebelah mata untuk tujuan penglihatan (b) menggosok mata tanpa sebab.EDU 3102 Memahami masalah murid serta member bimbingan dan dorongan dalam mencapai matlamat hidup (c) Rancang aktiviti berpusatkan murid Beri peluang kepada murid untuk menonjolkan kebolehan di dalam bilik darjah di samping membimbing yang ketinggalan bina konsep kendiri yang baik 38. dan menyebabkan mata merah dan membengkak (c) kanak-kanak sering mengadu sakit mata dan loya (d) kanak-kanak akan memegang buku terlalu dekat atau jauh ketika membaca untuk mengimbangi penglihatan 39. Berikan dua contoh prinsip perkembangan kanak-kanak dan huraikan. (a) Secara umumnya terdapat beberapa prinsip perkembangan kanakkanak.

Baka merupakan ciri-ciri yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anakanaknya melalui gen. (b) Berikan faktor perkembangan kanak-kanak dan huraikan secara ringkas. BAKA Baka ialah gen-gen yang diperturunkan melalui ibu bapa kepada anak.Perkembangan adalah satu proses yang berlaku secara berterusancorak dan aturan perkembangan adalah hampir sama tetapi kadar perkembangan manusai berbeza-perkembangan adalah hasil interaksi di antara kematangan dan pembelajaran. . Baka ialah ciri-ciri biologi yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya melalui gen.

Mikrosistem merujuk kepada persekitaran terdekat dimana kanak-kanak lebih banyak menghabiskan masa dan interaksi secara langsung di dalam persekitaran itu.1989). Mesosistem pula merujuk kepada kaitan antara perhubungan dengan 2 mikrosistem. rakan-rakan. PERSEKITARAN Merujuk kepada keadaan semasa proses perkembangan kanak-kanak. Keadaan sebelum lahir merujuk kepada corak pemakanan. mesosistem. Mengikut teori Ekologi Bronfenbrenner (1979. media dan persekitaran dunia. ekosistem. sosio ekonomi. keluarga. di kalangan ahli dalam satu kumpulan keluarga dari segi sifat-sifat seperti kebolehan. Menurut Bronfenbrenner. menjelaskan bahawa perkembangan kanak-kanak merangkumi lima jenis sistem ekologi iaitu mikrosistem. dan kronosistem. minat dan kawalan emosi Baka terdiri daripada nukleoprotein yang menentukan baka atau ciri keturunan.EDU 3102 Baka menentukan persamaan antara ibu bapa dengan anak-anaknya. Ekosistem merupakan pengalaman dengan persekitaran yang tidak . ibadat. Keadaan selepas lahir pula adalah dipengaruhi oleh cara pemakanan. tahap pendidikan. gaya hidup dan kesihatan si ibu. makrosistem. Ini termasuklah pengalaman sebelum dan selepas lahir. kelima-lima sistem ekologi ini adalah mempengaruhi perkembangan kanak-kanak.

. Kronosistem pula melibatkan perubahan perkembangan dalam suatu tempoh masa.melibatkan kanak-kanak secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak tersebut. Makrosistem pula adalah perkembangan individu yang melibatkan norma-norma. nilai dan amalan masyarakat.

bagaimanakah ibubapa boleh membantu perkembangan sosio-emosi pada peringkat kanak-kanak.EDU 3102 40. . . memek muka dan emosi yang sesuai dengan bayi. . . Gunakan bahasa yang mudah tetapi jelas dadn betul gaya bahasanya. (b) Berkenaan dengan pernyataan di atas. . Bercakap dengan bayi seolah-olah mereka memahami apa yang dicakapkan. Teruskan bercakap dan berbual dengan kanak-kanak. . . Perkembangan bahasa dan sosio-emosi kanak-kanak merupakan aspek yang penting selain daripada perkembangan fizikal dan kognitif bayi. (a) Berkenaan dengan pernyataan di atas. Gunakan bahasa yang mudah dan betul. Gunakan intonasi. bagaimanakah ibubapa boleh membantu perkembangan bahasa pada peringkat bayi. . Berikan rangsangan-rangsangan bunyi dan perkataan yang sesuai untuk bayi. Banyak pihak yang bertanggungjawab bagi memastikan perkembangan bahasa dan sosioemosi kanak-kanak berjalan dengan lancar.

. mempunyai peningkatan dalam perbendaharaan emosi . .Elakkan daripada membandingkan mereka dengan rakan sebaya yang lain. boleh bercakap tentang akibat sesuatu emosi dan boleh mengenalpasti kaitan emosi dengan situasi tertentu. menggunakan bahasa emosi semasa bermain. boleh melabel emosi dengan tepat terhadap dirinya dan emosi orang lain. . (c) Apakah ciri-ciri kanak-kanak yang berada di peringkat awal kanakkanak yang mula memahami emosi? . Cuba untuk tidak memotong percakapan kanak-kanak atau menolong memberi idea kepada percakapan mereka. .

Hal ini meliputi persepsi tentang diri dan alam sekelilingnya melalui dirinya dan juga perasaan tentang kebolehannya meliputi keyakinan dan harga dirinya. Hall dan Landsay seperti yang dipetik oleh Staats (1963). peribadi bagi seseorang individu yang unik dan dinamik lahir daripada interaksinya dengan persekitaran. tidak mudah malu. . mendefinisikan konsep kendiri sebagai suatu gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehannya. berpendapat konsep kendiri boleh dilihat dalam 2 cara-iaitu tanggapan diri seseorang individu-proses yang menentukan tingkah laku seseorang individu Syarifah Alawiah (1987). tidak mudah risau. (b) Berikan 2 jenis personaliti dan huraikan yang digariskan oleh Carl Gustav Jung. Untuk membina konsep kendiri seseorang juga menerima penilaian daripada orang lain. persepsi dan konsep kendiri berbanding dengan orang lain dan persekitarannya.Terdapat juga kajian yang dilakukan mengenai cara memahami konsep kendiri. pula menyatakan kendiri merupakan suatu organisasi. Dari segi psikologi. Hal tersebut seterusnya akan menentukan ciri tingkah laku perasaan dan fikiran. Konsep kendiri merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya atau cara dia menganggap tentang dirinya secara positif atau negatif.EDU 3102 41. (a) Nyatakan konsep kendiri dan huraikan. Carl Rogers (1950). peramah. Ekstrovert -lebih kepada pergaulan. memberi perhatian dan bercampur dengan orang lain.

berminat sukan, mudah menyesuaikan diri, sangat aktif dan suka bersosial, tidak suka berlajar atau bekerja secara berseorangan.

Introvert -menumpukan kepada aspek dalaman-introvert bermakna mengambil berat tentang diri sendiri, individu yang pasif, pemalu,

EDU 3102

sensitif, gemar berseorangan, cermat, bersedia menanggung risiko, tidak mudah marah, tidak bercita-cita tinggi.

Ambivert -mempunyai kedua-dua ciri diatas, penggabungan kedua-dua ciri di atas, bersikap aktif, sensiitf, optimatik dan gemar berseorangan.

(c) Nyatakan pengertian personaliti. Bahasa Latin-Personaliti berasal daripada Bahasa Latin iaitu persona yang bermaksud topeng muka -Topeng muka ini di gunakan oleh pelakon–pelakon Yunani di atas pentas untuk berlakon. Mereka memakai topeng yang bersesuaian dengan watak mereka yang hendak dipersembahkan. Pembentukan Psikologi -Personaliti merujuk kepada pembentukan psikologi seseorang individu secara kesuluruhan. Ini merangkumi pelbagai aspek seperti perangai, kecerdasan, sentimen, sikap, minat, kepercayaan, cita-cita, nilai-nilai, personaliti seseorang individu dibayangkan oleh kecenderungannya untuk bertingkah laku mengikut suatu cara tertentu.

MISHEL (1968)-Pada pandangan Mishel personaliti adalah pola-pola atau tingkah laku seseorang individu yang dijelmakan dalam kehidupan seharian masing-masing-Ini bermaksud segala kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dapat mengambarkan personaliti mereka yang sebenar.

ALLPORT (1961) pula mendefinisikan personaliti sebagai satu organisasi dinamik sistem psikofizikal pada seseorang individu yang

menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. Dinamik membawa maksud perubahan yang boleh berlaku di dalam kualiti tingkah laku seseorang individu. Organisasi membawa implikasi bahawa semua trait seperti kerajinan, kesabaran dan daya tuju adalah saling berkait. Sistem psikofizikal pula merujuk kepada tabiat, sikap, nilai, kepercayaan, kebiasaan, emosi dan sentimen yang terdapat dalam

sukar mengawal diri. bersikap apatetik. WATSON (1919) berpendapat bahawa personaliti merupakan teori tingkah laku seseorang dan behaviorisme. (a) Nyatakan lima masalah tingkah laku dalaman. HANS EYSENCK (1981) mendefinisikan personaliti sebagai organisasi watak.J & SEGAL. menyendiri. perasaan serba salah.EDU 3102 bentuk psikologi tetapi yang mempunyai asas fizikal di dalam urat saraf dan tubuh badan. terlalu sensitif. perangai. bertingkah laku dan cara berhubung dengan alam sekitarnya. Mengingkar. intelek. . menentang. (b) Nyatakan lima masalah tingkah laku luaran. berasa. keasyikan memikiran tentang sesuatu perkara. bentuk badan yang agak stabil dan yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap persekitarannya. destruktif. Kebimbangan. 42. perasaan rendah diri. cenderung menyalahkan orang lain. KAGEN. sedih.J (1988) mentakrifkan personaliti sebagai corak kesuluruhan seseorang individu yang merangkumi pelbagai aspek termasuk cara dia berfikir. agresif. menipu. argumentatif.

(a) Kajian Ainsworth (1973) tentang strange situation mendapati bahawa bayi tidak berasa senang dengan kehadiran orang yang tidak dikenali.EDU 3102 BAHAGIAN C 1. Situasi yang agak asing ii. Huraikan prosedur kajian Ainsworth berdasarkan aspek-aspek seperti berikut: i. Kerisauan apabila dipisahkan daripada orang yang sering didampinginya iv. Mereka menonjolkan ciri-ciri seperti berikut: Pelajar A : -Kerap memulakan pergaduhan -Berlari keliling bilik darjah apabila guru sibuk melayani pelajar lain . Rujukan keselamatan (safe base) (b) Dalam bilik darjah Cikgu Ismail terdapat dua orang pelajar yang bermasalah pembelajaran. Kerisauan bila melihat orang yang tidak dikenali iii.

Pelajar melakukan pengulangan dan pemanjangan sebuatan “baaapa” untuk “bapa”. Peringkat Psikososial Umur Cabaran Percaya lawan tidak percaya 0-1 tahun Perasaan bahawa dunia adalah tempat yang selamat Autonomi lawan malu dan kurang percaya 1 – 3 tahun Kesedaran bahawa seseorang adalah bebas untuk membuat keputusan Usaha lawan rasa bersalah 3 – 6 tahun Kerelaan utuk mencuba benda baru . Jelaskan mana-mana peringkat perkembangan sosio-emosi seseorang kanak-kanak dan cabaran yang dihadapinya pada setiap peringkat perkembangan tersebut. (a) Menurut Erik Erikson. huraikan satu punca berlakunya masalah pembelajaran pelajar tersebut dan satu cadangan bagaimana guru boleh mengatasi masalah pembelajaran bagi setiap murid di atas. lapan peringkat perkembangan sosio-emosi kanak-kanak akan mempengaruhi tingkah laku semasa dewasa. Merujuk kepada kes setiap pelajar di atas. “be‟ak” untuk “berak” dan “ammanimal” untuk “animal” -Kelancaran : Gagap.-Sentiasa bergerak (on the go) seolaholah digerakkan oleh motor dalaman Pelajar B : -Artikulasi sebutan “nacik” untuk “nasi”. 2.

dan keupayaan untuk menerima kegagalan 65 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .

v. konsep dan sintesis yang berkembang baik. ii. . Mereka mempunyai kuasa pengamatan. iv. Mereka menggemari aktiviti intelektual. Senaraikan lima ciri pembelajaran cemerlang tersebut.EDU 3102 Kerajinan lawan rasa rendah diri 6 – baligh Mempelajari kemahiran asas dan kerjasama dengan orang lain Identiti lawan kekeliruan remaja Mengembangkan rasa keupayaan yang berkekalan Kemesraan lawan pengasingan awal dewasa Menunjukkan hubungan mesra antara satu sama lain Generativiti lawan statik pertengahan dewasa Memberi sumbangan kepada masyarakat Integriti lawan kegagalan tua Menghargai kehidupan diri (b) Kanak-kanak pintar cerdas secara semula jadi menunjukkan ciri-ciri pembelajaran yang cemerlang. Mereka dapat mengaitkan hubungan kesan dan akibat. Mereka mempunyai kuasa pemerhatian dan dapat mengesan maklumat secara terpeinci. Banyak membaca buku dan majalah yang sesuai kepada kanak-kanak yang lebih dewasa. iii. i.

orang atau objek. viii. v. keserupaan. iv. ix. Mereka mudah menguasai prinsip-prinsip dan membuat generalisasi tentang sesuatu peristiwa. x. xi. iii.vi. perbezaan dan anomili. poster ii. Mereka kritis. Beri bahan-bahan yang mencabar. i. dapat menilai dengan tepat dan dapat mengesan yang tidak konsisten. Mengingatkan pustakawan untuk menyediakan bahan-bahan yang pada aras yang tinggi mengikut minat pelajar. . vii. Mereka cepat menanggap kesamaan. Susun bahan supaya kanak-kanak dapat mengakses tanpa bantuan. (c) Sebagai seorang guru pendidikan khas cadangkan lima aktiviti untuk pelajar pintar cerdas dalam bilik darjah. Mereka menyimpan maklumat yang banyak dan pelbagai topid dan dapat mengingat kembali dengan cepat. Kajian tambahan dalam sesuatu mata pelajaran – papan buletin. Mereka sering menanyakan soalan dan mendapatkan maklumat. Mereka sering menganalisis komponen yang kompleks secara sistematik. Mewujudkan bahan resos yang mudah diakses dalam bilik darjah. vi. Sediakan peluang untuk kanak-kanak mengakses maklumat melalui ICT.

66 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .

Menambahkan kekerapan interaksi dengan pelajar Menambahkan keyakinan perhubungan antara guru danpelajar Memahami keperluan dan aspirasi pelajar Guru perlu lebih profesional dan menaruh kepercayaankepada pelajar Interaksi antara guru dan murid perlu tekal / konsisten . (a) Teori Sosio-Emosi Bowlby (1989) menekankan teori Ethology (Theory of Attachment). Secara ringkas terangkan tiga aspek dalam Teori Perapatan (Theory of Attachment).EDU 3102 3. Cadangkan dua cara bagaimana guru boleh mengeratkan hubungan dengan pelajar berdasarkan kepada Teori Perapatan (Theory of Attachment). i. iv. i. ii. Semua haiwan dan manusia dilahirkan dengan isyaratsemula jadi yang mempengaruhi perkembangan tingkahlaku sosial seperti merapatkan kepada orang yangdidampingi. vi. iii. vii. ii. ii. iii. v. Perapatan yang terbentuk dari jalanan kasih sayang akanmengeratkan hubungan kuat antara dua orang. Hubungan perapatan yang erat mempengaruhi kehidupansepanjang hayat individu seperti hubunga kuat antara ibudengan anak. i.

v. iv.Guru berperanan sebagai pakar rujuk / mentor dankaunselor Selalu mengambil berat masalah peribadi pelajar (b) Amin menghadapi masalah pembelajaran Matematik. Tambahan pula dia sukar ikut turutan dalam menyelesaikan masalah. Kurang keupayaan mengumpul atau memproses makluatyang diterima dalam ingatan Keupayaan intelek pada tahap sederhana atau melebihitahap sederhana Kesukaran memproses maklumat dari ingatanjangkapendek dan jangka panjang Kepayahan untuk memberi fokus kepada prosespembelajaran dalam kelas Sukar bercampur dan berkongsi maklumat atau pendapatdalam kumpulan Sukar menyuarakan pendapat dalam kerja kumpulan 67 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . iii. Jelaskan empat simptom lain yang mungkin terdapat pada Amin. Dia sukar mengingat makna untuk simbol atau sukar menyelesaikan masalah matematik. vi. ii. i. i.

i. Elak daripada membuat generalisasi – elak daripadamenyuruh pelajar mengaplikasikan konsep kepada situasibaru dengan memberi arahan lengkap iii. Pengajaran secara terus (direct instruction) – pelajarmemberi maklumbalas secara terus dengan menggunakanstrategi motivasi v. . Mengubah pengajaran yang abstrak kepada yang konkrit : kemahiran membaca ii. Kebolehan berfikir secara logik tetapi terikat dalam situasi yangkonkrit . Rancangan pendidikan individu (RPI) – guru menyediakanRPI khas untuk keperluan pelajar iaitu strategi ABM dan aktiviti 4. Bagaimanakah guru boleh membantu Amin yang dikategorikan sebagai kanak-kanak lembam dalam pelajarannya. Lambat untuk membuat keputusan dan saling bergantungkepada rakan sebaya untuk bertindak ii. (a) Jelaskan secara terpeinci ciri-ciri perkembangan kognitif peringkat operasi konkrit menurut pandangan J. Sudah boleh menguasai konsep pengekalan (conservation) .EDU 3102 vii. Piaget yang boleh dimanfaatkan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Pembentukan sub-skill – kanak-kanak boleh menggunakankemahiran asas untuk perkembangan kemahiran lanjutan iv.

Boleh menyusun mengikut siri atau secara bersiri. Piaget tersebut terhadap pengajaran dan pembelajaran guru dalam usaha untuk meletakbetul (repositioning) tingkah laku murid dalam bilik darjah. . Menggunakan contoh-contoh yang sesuai dan berkaitan denganpengalaman sedia ada murid. Mula bersosial semasa bermain atau membuat aktiviti bersama (b) Huraikan implikasi perkembangan kognitif peringkat operasi konkrit oleh J. Memberi peluang kepada murid untuk memanipulasi dan mengujiobjek-objek yang digunakan dalam aktiviti dalam bilik darjah . dan . Boleh terus menggunakan bahan yang konkrit untuk muridmempelajari sesuatu yang baru . Memastikan bahawa aktiviti-aktiviti pembentangan danpembacaan adalah ringkas dan tersusun . dan .. Memperkenalkan soalan-soalan berbentuk penyelesaian masalahyang memerlukan pemikiran logik dan analitik 68 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . Sudah menguasai proses pengelasan .

Hendaklah menerima murid seadanya . Mengadakan banyak aktiviti kumpulan dalam bilik darjah . Memastikan murid-murid mengambil bahagian secara aktif dalampengajaran dan pembelajaran . Menjalankan sesi kaunseling dengan murid introvert . Mengelak daripada mencetuskan suasana persaingan yang tidakpositif dalam bilik darjah . aktiviti-aktiviti serta bahan pengajaran danpembelajaran hendaklah dirancang berdasarkan kebolehan murid . Mendedahkan murid dengan aktiviti luar (b) Bincangkan cara-cara guru dapat membantu pembentukkan konsep kendiri dalam kalangan murid-murid supaya mereka mempunyai pandangan yang positif untuk menyesuaikan diri dengan orang lain dan persekitaran dengan mudah. . Hendaklan mengelakkan unsur-unsur diskriminasi dalamkalangan murid-murid .EDU 3102 5. Kaedah mengajar. Merancangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkankebolehan murid-murid . . (a) Terangkan dengan terpeinci peranan-peranan guru untuk membentuk personaliti distintif iaitu merangkumi pemikiran dan emosi supaya murid-murid dapat mengadaptasikan diri dengan kehidupan mereka.

Mengalami masalah koordinasi motor (b) Huraikan implikasi-implikasi kanak-kanak bermasalah kecacatan fizikal terhadap pengjaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Mengalami ketidakupayaan fizikal seperti tubuh badan yang tidakseimbang dan menggigil . Penggunaan pen dan pensil khas yang tidak memerlukan tekananyang kuat 69 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .. Penggunaan pemegang buku untuk membantu kanak-kanak yangtidak berupaya memegang buku . sendi dan otot . (a) Huraikan ciri-ciri kanak-kanak yang memerlukan perhatian dan penjagaan yang khusus dari aspek masalah fizikal. . Mengalami ketiakupayaan neurologi yang melibatkan otak danurat saraf rosak . Mengalami kelukaan ortopedik sepert luka tulang. Penggunaan buku teks elektronik . Menggalakkan penyertaan sercara menyeluruh dalam semuaaktiviti yang dirancangkan atau dijalankan 6. Penggunaan komputer . . Mengalami masalah sendi-sendi yang kaku .

Kromosom yang lebih / kurang INTELEK . Guru perlu mengetahui prosedur untuk membantu kanak-kanakseperti penyakit sawan 7. Contoh penyakit fenilketonuria . Kecerdasan – mewarisi bentuk fisikal. BAKA . Contoh : Sindrom Down . otak dan bentuklain yang penting untuk perkembangan kecerdasan. Manusia memahami dunia luar atau persekitaran melalui proses berfikir. kelenjar deria. (a) Berikan empat faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek kanak-kanak. Kecacatan mental – rencatan mental oleh pewarisan gen yang resesifdaripada ibu bapa. Keluarga / ibu bapa / adik beradik . Pemakanan – ikan utuk perkembangan otak . Rakan sebaya . Perkembangan intelek berlaku apabila individu cuba memahami pengalaman baru dengan mengaiktkannya kepada pengalaman lampau.EDU 3102 .

Gunakan ICT semasa mengajar bahasa – untuk menarik minat . Galakkan kanak-kanak membaca buku / majalah / internet dll. . Kaitkan kemahiran berbahasa dengan pengalaman konkrit dan kontekstual .. . Gunakan strategi P&P yang pelbagai seperti nyanyian. berbahas. Tempat tinggal. Guru . untukmendapat maklumat dan tidak bergantung kepada maklumat daripada guru . Sebaran am – TV pendidikan / media masa . bercerita. Beri peluang dan ruang untuk kanak-kanak menggunakan bahasa seperti pertandingan pidato. Sekolah . forum dll. permainan silang kata. kemudahan (bandar / luar bandar) . Adakan kempen budaya membaca . perbincangan kumpulan . masyarakat (b) Cadangkan lima cara seorang guru boleh menggalakkan perkembangan bahasa dalam kalangan kanak-kanak (7 – 12 tahun).

Mei Lan mempunyai jenis personaliti yang introvert semasa di kelas. Adakan pelbagai pertandingan bahasa supaya kanak-kanak mempunyaipeluang utuk menunjukkan kemahiran berbahasa 8.. 70 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .

Rakan sebaya perlu bergaul dengan beliau . Mengajak Mei Lan menyertai aktiviti-aktivit pembentangan dalam kumpulan . Jangan mentertawakan Mei Lan sekiranya beliau melakukan sebarang kesilapan dalam kumpulan . Memberi motivasi konsep kendiri positif . Beri peluang yang lebih untuk beliau memberi pendapat / mengambilbahagian dalam aktiviti P&P (b) Cadangkan lima cara bagaimana rakan sebaya dapat menggalakkannya supaya Mei Lan aktif. Jangan terlalu memberi beliau bergantung kepada guru kelasnya 100% . .EDU 3102 (a) Berikan empat cara pelaksanaan seorang guru untuk mengelakkan Mei Lan daripada terus mengasingkan diri semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Merujuk pelajar berjumpa dengan kaunselor . Beri pujian bila beliau berjaya . . Membimbing serta menggalakkan beliau untuk lebih aktif menyertaiaktiviti dalam kumpulan .

. Berupaya memandang jauh ke hadapan (b) Jelaskan lima implikasi pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas terhadap pengajaran dan pembelajaran. Mudah membuat penyesuaian dari segi sosial dan emosi . Kebolehan intelek am . Perancangan bahan dan strategi pengajaran dan pembelajaran dan carapelaksanaan hendaklah difikirkan bersama antara guru resos dan gurubiasa . Keupayaan berfikiran kreatif . Strategi yang berbeza . . (a) Huraikan lima ciri pelajar pintar-cerdas. Pelajar pintar cerdas menunjukkan kebolehan atau potensi dalam aktiviti intelek serta bakat khas. Memuji kelebihan Mei Lan jika beliau melakukan sebarang kebaikan 9. Berkebolehan dalam satu atau lebih kesenian .. . Kebolehan akademik khas . Jangan mengasingkan beliau ketika dalam kumpulan .

Bahan pembelajaran yang lebih mudah atau mencabar mengikut keperluan pelajar .Bahan pembelajaran hendaklah diindividukan . Cara penilaian yang berbeza 71 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .

EDU 3102

· Ujian khas perlu disediakan untuk mengambil kira keperluan pelajaristimewa · Usaha secara kolaboratif guru biasa dengan guru resos 10. Peringkat perkembangan kanak-kanak adalah hasil daripada pengaruh proses-proses biologi, kognitif dan sosio-emosi. Huraikan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak melalui peringkat-peringkatnya. · Peringkat bayi iaitu individu berusia antara 0 hingga 2 tahun : Pada peringkat ini kadar pertumbuhan bayi agak cepat. Pada peringkat ini, sifat-sifat asas manusia seperti bahasa, kebolehan fizikal, kebolehan menjalin perhubungan emosi mula kelihatan. · Peringkat awal kanak-kanak iaitu individu berusia antara 3 hingga 8 tahun-Pada peringkat ini, kanak-kanak dapat bermain menggunakan imaginasi, perkembangan bahasa yang cepat, mula menggunaan otototot halus dan berkebolehan bersosial. · Peringkat kanak-kanak iaitu individu berusia antara 9 hingga 11 tahun Pada peringkat ini, kanak-kanak mula belajar tugas dan aktiviti yang akan digunakan dalam alam dewasa. Mereka mula menjalin hubungan dengan rakan sebaya dan memahami boleh peraturan. · Peringkat awal remaja iaitu individu berusia antara 12 hingga 15 tahun : Pada peringkat ini, mereka sensitif terhadap paras rupa dan perubahan fizikal yang dialami. Mereka boleh berfikir secara abstrak, logikal dan sistematik. · Peringkat remaja iaitu individu berusia antara 15 hingga 20 tahun -Pada peringkat ini mereka menjalinkan perhubungan yang rapat dengan rakan sebaya dan keinginan untuk berdikari mula timbul. 11. Mengetahui perkembangan fizikal kanak-kanak (7-12tahun) dapat membantu guru dalam merangka pembelajaran dan pengajaran yang sesuai diperingkat

umur ini. Bincangkan implikasi kepada pengajaran dan pembalajaran kanakkanak (7-12tahun) di dalam kelas. · Ajar bermain alat-alat muzik dan aktiviti-aktiviti seperti melukis. 72 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011

EDU 3102

. Libatkan dalam aktiviti permainan dan latihan-latihan seperti berenang, gimnastik untuk menguatkan otot, daya tahan serta membina pergerakan yang lebih cekap . Sediakan aktiviti-aktiviti yang lasak untuk kanak-kanak lelaki, misalnya bola sepak dan permainan atau sukan yang sesuai untuk kanak-kanak perempuan misalnya bola jaring . Aktiviti senaman dan pemakanan yang sesuai perlu diterapkan kepada kanak-kanak. Perbezaan saiz, berat badan dengan rakan sebaya, lebih-lebih lagi jika kanak-kanak tersebut terlebih berat badan boleh menimbulkan masalah sosial dan masalah penyesuaian 12. Nyatakan 4 peringkat perkembangan kognitif Jean Piaget dan jelaskan setiap peringkat perkembangan tersebut. Peringkat Sensorimotor

. Peringkat Sensorimotor berlaku pada umur bayi dilahirkan hingga berumur 2 tahun . Peringkat permulaan dalam perkembangan kognitif . Bayi menggunakan deria dan pergerakan fizikal untuk mempelajari tentang persekitarannya . Bayi boleh mengkoordinasikan maklumat deria dengan kebolehan

Melakukan imitasi terhadap tingkahlaku yang dilihat atau diperhatikan . Piaget menyifatkan aktiviti ini sebagai permulaan proses menyelesai masalah dalam kehidupan .motor untuk membentuk skema tingkah laku . Merasa puas menggunakan mulut untuk merasa dan menghisap . Mencapai tahap pengekalan objek iaitu kebolehan untuk menggambarkan objek di dalam memori Peringkat Pra Operasi . Berlaku pada kanak-kanak yang berumur antara 2 hingga 7 tahun 73 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .

keterbalikan dan menaakul . Berkebolehan berfikir secara logik . Memahami proses transformasi. Dapat mewakili sesuatu dengan symbol mental . Sikap egosentrik Peringkat Operasi Konkrit . Bersifat intuitif .EDU 3102 . Mula menggunakan minda untuk membentuk skema-skema baru . Juga menguasai proses pengelasan . Menguasai 3 peringkat asas iaitu prinsip identiti . Permainan membayangkan . Menceritakan pengalaman mereka dengan ayat-ayat yang mudah.ganti rugi. . Berlaku pada kanak-kanak yang berumur antara 7 hingga 11 tahun . Menggambarkan dan merancang pergerakan aktiviti dengan menggunakan minda untuk membentuk skema . keterbalikan .

Boleh melakukan proses mental ke atas idea-idea . Berfikir secara abstrak. Berubah daripada pemikiran egosentrik kepada pemikiran decentered . Boleh memikirkan idea secara abstrak dan membuat hipotesis . Berlaku pada kanak-kanak yang berumur 11 tahun dan ke atas . Tidak boleh membuat hipotesis ..sistematik dan boleh membuat hipotesis 74 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . Membuat jangkaan atau andaian berdasarkan fakta . Tidak boleh menyelesaikan soalan abstrak Peringkat Operasi Formal .

Contohnya. apabila kanak-kanak melakukan sesuatu aktiviti. dalam aktiviti berkumpulan. Semasa sesi membaca. Galakkan pembentangan di dalam kelas. Terangkan makna perkataan dengan ayat yang mudah difahami. · Beri peluang kepada kanak-kanak untuk menggunakan bahasa. sumbangsaran. · Gunakan strategi pengajaran yang pelbagai. pembelajaran koperatif yang menonjolkan kemahiran berbahasa. dalam pengajaran bahasa kedua. suruh mereka ceritakan bagaimana mereka melakukan aktiviti tersebut. Contohnya.setiap ahli diberi peluang untuk menceritakan hasil kerja masing-masing. 14. Nyatakan implikasi proses pengajaran dan pembelajaran dalam peringkat pertama iaitu asas kepercayaan lawan asas ketidakpercayaan Apabila berdepan dengan kanak-kanak yang mempunyai masalah ketidakpercayaan. simulasi. guru harus menetapkan rutin bilik darjah yang berkala dan tetap supaya timbul rasa percaya ke atas sesuatu rutin yang . Guru menggunakan strategi bercerita. · Apakah implikasi perkembangan bahasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Mengaitkan kemahiran berbahasa dengan pengalaman yang konkrit Contohnya.beri tumpuan kepada perkataan yang susah. Beri peluang kepada kanak-kanak member maklum balas terhadap aktiviti yang dilakukan.pasangkan kanak-kanak dengan rakan sebaya yang lebih mahir dalam kedua-dua bahasa (bahasa ibunda dan bahasa kedua).EDU 3102 · Tertumpu kepada idea dan pemikiran mereka sendiri · Susah menerima pandangan dan pendapat orang lain 13.

75 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .

Bergaul dengan orang ramai iii. Kasih sayang dan perhatian yang berterusan perlu diberi kepada mereka.EDU 3102 tetap dan tidak berubah-ubah. Bincangkan cara bagaimana guru dapat membantu dalam pembentukan konsep kendiri positif pada kanak-kanak. Menerusi mata pelajaran tertentu sepertiPendidikan Agama dan Moral .Guru dapat membantu murid menjadi orang bergunakepada diri sendiri dan masyarakat .Guru sama-sama menyelesaikan masalah ii.Persatuan ditubuhkan untuk membentuk personaliti positif di kalangan ahli. Kanak-kanak ini juga boleh diletakkan dalam sistem rakan sebaya yang mana terdapat seorang rakan yang sesuai bertindak sebagai pembantu semasa P&P.Membentuk sikap tolong menolong .Wujudnya nilai-nilai murni iv. 15. Menerusi gerak kerja kokurikulum . Kanak-kanak ini juga perlu dilayan dengan mesra dan diambil berat.Sifat kepimpinan . .Guru memahami masalah murid secara psikologi . Menerusi Unit Bimbingan dan Kerjaya . Menerusi lawatan tertentu . i.Memberi keyakinan kepada murid .

Aktiviti-aktiviti kumpulan dan projek v.Contohnya Kelab Kembara. SINDROM DOWN 76 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .menjadikan ahli cergas.Berdikari . Melatih bekerja dalam kumpulan .Berdisiplin 16. tabah. berani hadapi cabaran. Bincangkan ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas menggunakan contohcontoh setiap satunya.

Bentuk muka yang kecil SPASTIK . Tidak mencapai objek yang ditunjukkan . Tidak berupaya mengangkut badan . kasar dan pendek.EDU 3102 . Mata sentiasa berair dan merah . . serta cenderung terjelir . Mulut yang sentiasa terbuka dan tidak tertutup rapat . Perlakuan yang bongkak . Tidak berupaya berpijak atau berdiri . Sejenis kecacatan atau ketidaksempurnaan anggota tubuh badan . Tidak berupaya memegang objek AUTISME . Mata sepet iaitu bahagian luarnya naik ke atas dan terdapat lipatan pada kedua-dua sisi hidung yang menutupi bahagian dalam mata . Lidah yang tebal.

Menangis dan marah tanpa sebab . Tidak merasai kesakitan . Permainan yang luar biasa CACAT AKAL (RINGAN) . Moron o Perlukan jagaan. Tidak mengenali bahaya . Idiot o Tidak dapat melindungi diri daripada bahaya fizikal dan mungkin mencederakan diri sendiri . Imbersil o Tidak boleh mengurus diri tetapi masih boleh dilatih . kawalan dan tunjuk ajar khas o Perkembangan mental hanya 23% daripada kadar biasa o Lambat berjalan dan lambat bercakap . Perkataan yang diulang berkali-kali dan gagap .Ketawa dengan tiba-tiba .

77 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .

Aktiviti fizikal yang agresif dan berlebihan . . Sukar tidur dan terjaga waktu malam . Kesukaran ketika makan dan selalu muntah . Selalu menangis . Sukar bercakap dan memahami orang lain HIPERAKTIF . Sukar bernafas . Air liur yang meleleh tanpa kawalan . Mengigit sesuatu dalam mulut dan tidak mahu mengeluarkannya .EDU 3102 . Sukar menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan rakan sebaya . Lembab o Lambat menerima pelajaran dan sukar sesuaikan diri dengan situasi sekolah biasa CACAT AKAL (BERAT) .

Suka berkhayal .Tindakan yang berlebihan terhadap rangsangan cahaya. Murang dan menyendiri . Perkembangan bahasa yang lambat 78 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . Aktiviti fizikal yang pasif . Kebolehan yang luar biasa . Suka termenung PINTAR CERDAS . Tidur yang tidak tetap · Terlalu kerap menangis atau ketawa HIPOAKTIF . Suka mencari helah . bunyi dan warna . Tiada respond pada persekitaran . Mempunyai masalah psiko-sosial seperti masalah kelakuan dan emosi . Pergaulan dengan kanak-kanak lain .

.

Mereka boleh menakul secra induktif dan deduktif. kanak–kanak boleh melakukan proses mental ke atas idea–idea dan membuat jangkaan atau andaian berdasarkan fakta.kanak. Mereka juga boleh berfikir secara sistematik untuk memberi beberapa kemungkinan penyelesaian. Mereka sudah boleh memikirkan idea secara abstrak dan membuat hipotesis. kanak–kanak boleh memberi contoh keadaan– keadaan yang memungkinkan tumbuhan hidup dengan subur. Kebolehan mereka memikirkan penyelesaian–penyelesaian yang mungkin secara induktif atau deduktif memungkinkan kereka membuat kajian dan menggunakan pemikiran saintifik. Kanak–kanak boleh berfikir secara abstrak seperti menyelesaikan masalah–masalah matematik di mana perwakilan abstrak. Selain itu.EDU 3102 17. Penaakulan deduktif bermaksud pemikiran daripada yang am kepada yang khusus. Kanak –kanak pada peringkat ini boleh mengkaji masalah–masalah abstrak secara sistematik dan membuat generalisasi terhadap masalah tersebut. mereka juga boleh membuat hipotesis dan mencari alternatif peneyelesaian masalah. Dengan mengkaji kesan pencemaran alam sekarang mereka boleh membuat hipotesis tentang apa yang akan terjadi kepada bandar-bandar besar yang mengalami pencemaran teruk pada 10 tahun akan datang. Pada peringkat operasi formal. Antara ciri– ciri pemikiran formal adalah berfikir secara abstrak. (b) . Pemikiran mereka tidak lagi terikat kepada bahan – bahan konkrit. (a) Terangkan peringkat operasi formal kanak. Manakala pemikiran induktif ialah berfikir aspek yang khusus kepada aspek generalisasi yang lebih luas. Melalui fakta–fakta yang dipelajari seperti keperluan asas tumbuhan untuk membuat makanan.

.Terangkan implikasi peringkat operasi formal kanak-kanak terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Guru bolehlah menggunakan bahan yang konkrit untuk mengillustrasikan konsep yang lebih kompleks. Penggunaan bahan 79 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .

beri lebih banyak peluang untuk pelajar menyelesaikan masalah dengan sendiri . Bimbing pelajar untuk membuat andaian–andaian penyelesaian. Terima pendapat pelajar dan bimbing pelajar untuk belajar menerima pendapat orang lain . Bimbing pelajar untuk membuat andaian–andaian penyelesaian dan membuat hipotesis. carta rajah. Guru mestilah memberi peluang kepada pelajar menyelesaikan masalah dengan sendiri . Beri peluang kepada pelajar untuk menyelesaikan masalah serta memberi sebab kepada penyelesaian yang dikemukakan . . Dengan pendedahan yang diberikan pada peringkat sebelum ini. Galakkan pemikiran secra kristis dan kreatif . pengalaman pelajar sendiri sebagai permulaan kepada pengajaran yang lebih kompleks. Kemukakan konsep yang luas dan tidak hanya terikat dengan fakta– fakta.EDU 3102 3D. . Biarkan pelajar meneroka dan mangkaji sendiri konsep tersebut . model. Suruh pelajar bentangkan idea dan kritik idea yang dikemukan .

(a) Berikan dua ciri konsep kendiri positif dan huraikan bagaimana individu tersebut apabila mengalami masalah. Mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri . Mempunyai personaliti yang harmonis dan seimbang . Bersifat tenang dan penuh ketabahan apabila menghadapi cabaran . . Merasa bangga diri sendiri dan berani mencuba 80 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . Menikmati lebih banyak kejayaan daripada kegagalan . Nilai-nilai diri yang dilihat adalah berkaitan dengan pengalaman yang telah dilalui dan matlamat hidup jangka masa depan. Bersikap bertimbang rasa serta pandangan terbuka . Carl Rogers (1950) mendefinisikan konsep kendiri sebagai suatu gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehannya juga persepsi dirinya berbanding dengan orang lain di persekitaran.18.

Menurut Dasar Pendidikan Khas di Malaysia. . murid-murid bekeperluan khas merujuk kepada murid-murid yang mengalami kecacatan penglihatan. Mudah bersosialisasi dengan orang lain .EDU 3102 . Pengaruh baka ke atas ciri-ciri fizikal serta kecerdasan . . Bentuk tubuh badan mempengaruhi sahsiah . Emosi mempengaruhi perasaan . Pengaruh sekolah yang mengubah tingkah laku sesuai dengan aspirasi kumpulan sebaya atau gurunya . Mudah diterima oleh orang lain (b) Berikan tiga faktor terbentuknya konsep kendiri negatif dan kaitkan dengan kehidupan seharian. Status sosial keluarga mempengaruhi pembentukan sahsiah sesesorang 19. Kebudayaan mempengaruhi persepsi diri dan persepsi orang lain terhadapnya . Keadaan fizikal mempengaruhi perubahan tingkah laku . Pengaruh keluarga membentuk sikap dan kepercayaan .

Sifat hiperaktif 81 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . autisme ringan. Pelupa .Kategori kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran di bawah tanggungan Kementerian Pelajaran termasuklah sindrom down. . (a) Berikan ciri-ciri kanak-kanak yang mengidap attention deficit hyperaktie disorder (ADHD). Mudah mengalih perhatian . terencat akal minimum dan masalah pembelajaran spesifik seperti disleksia. Tidak dapat mengekalkan perhatian . attention deficit hyperactive disorder (ADHD). Sukar menyiapkan satu tugasan .

EDU 3102 . Menggunakan prinsip peneguhan agar mereka diberi peneguhan positif apabila mereka menunjukkan tingkah laku yang baik . emosi dan sosial. terdapat seorang daripada murid anda mengidap penyakit ADHD. Kedudukan tempat duduk berhampiran dengan tempat duduk kguru agar senang diawasi tingkah lakunya . Huraikan perbezaan di antara pertumbuhan dan perkembangan dari aspek fizikal. Beri tugasan yang ringkas . Beri peluang kepada murid untuk libatkan diri dalam aktiviti yang aktif 20. Bagaimanakah anda mengendalikan murid sepertinya? . kognitif. Pergerakan fizikal yang keterlaluan (b) Sebagai seorang guru pemulihan. arahan perlu ringkas dan perlu diulang agar murid memahami dengan jelas . . Semasa mengajar. Objektif pembelajaran haruslah dinyatakan dengan ekspilit dan murid menjawab dengan segera . Peraturan dan prosedur di dalam bilik darjah dipaparkan dengan jelas dan nyata .

berat badan dan gigi. Proses individu memperkembangkan kemahiran psikomotor. Kemahiran menggunakan anggota badan.Ciri-ciri Pertumbuhan Perkembangan Fizikal Peningkatan dalam saiz seperti perubahan tinggi. 82 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .

duduk kemudian merangkak. mengira.EDU 3102 misalnya seorang bayi mula memusing badan. menulis.berfikir secara kreatif dan kritis. Kemahiran menjalin perhubungan sosial dan menunjukkan perlakuan baik dan sesuai mengikut norma-norma masyarakat. sayang. berjalan dan berlari. Berikan peringkat-peringkat dalam perkembangan kanak-kanak serta ciricirinya. kebolehan fizikal dan kebolehan menjalin perhubungan emosi mula . berdiri. Kemahiran mengurus dan mengawal emosi. keluarga. bahasa. Sosial Menjalin perhubungan dengan ibu bapa. 21. . Emosi Perasaan gembira. Kognitif Keupayaan berfikir Kemahiran membaca. rakan dan mereka di persekitaran individu tersebut. marah dan cemburu. Peringkat bayi ( 0-2 tahun) iaitu pada peringkat ini kadar ciri-ciri pertumbuhan cepat seperti sifat-sifat asas manusia.

. Peringkat kanak-kanak ( 9-11 tahun ) iaitu kanak-kanak mula belajar tugas dan aktiviti yang akan digunakan dalam alam dewasa. Boleh berfikir secara abstrak. . Peringkat remaja ( 15-20 tahun ) iaitu perhubungan yang rapat dengan rakan sebaya dan keinginan berdikari. perkembangan bahasa yang cepat. Mula menjalin hubungan dengan rakan sebaya dan memahami peraturan. 83 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . . Peringkat awal remaja ( 12-15 tahun ) iaitu sensitif terhadap paras rupa dan perubahan fizikal yang dialami. . logikal dan sistematik. Peringkat awal kanak-kanak (3-8 tahun) iaiatu dapat bermain menggunakan imaginasi. penggunaan otot-otot halus dan kebolehan bersosial.kelihatan.

Memberi layanan sama rata terhadap semua murid . Bina asas kepercayaan di dalam bilik darjah . minta mereka kenal pasti emosi karektor-karektor dalam situasi tersebut.suruh pelajar meneka emosi rakan pada sesuatu situasi.EDU 3102 22. . . Dalam aktiviti berkumpulan. iv. Apakah implikasi perkembangan emosi terhadap proses pengajaran dan pembelajaran? i. Jelaskan dan ceritakan emosi anda sendiri dalam situasi-situasi tertentu. Bantu murid menyedari emosi dan meluahkan perasaan. iii. Semasa murid menonton filem atau mebaca cerita. Bincangkan strategi-strategi mengawal emosi . Elakkan daripada memberi hukuman/layanan berdasarkan khabar angin ii. . Galakkan murid menulis jurnal untuk luahan emosi. Perkembangan emosi berlaku daripada peringkat bayi sehingga remaja. Bantu pelajar mengenali emosi orang lain .

(a) Rasionalisasi 84 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . Beri alternatif yang boleh digunakan untuk mengawal emosi seperti berhenti sejenak atau membuat rasionalisasi. kecewa dan gelisah. Helah diri bermaksud usaha yang dilakukan secara kebiasaan sama ada secara sedar atau tidak sedar oleh seseorang bagi mempertahankan ego. Nyatakan jenis-jenis helah bela diri beserta huraian dan contoh yang lengkap.. 23. ancaman dan kebimbangannya. . Ceritakan pengalaman anda sendiri bagaimana untuk mengawal perasaan marah.

24. (c) Fantasi Seseorang cuba mengurangkan ketegangan dengan cara berkhayal dan membentuk situasi yang lebih selesa daripada keadaan sebenar. (b) Projeksi Satu tindakan yang dilakukan oleh individu untuk membalikkan konflik yang terdapat dalam dirinya kepada orang lain. Terangkan ciri-ciri kanak-kanak peringkat praoperasi dan operasi konkrit. Contohnya seorang remaja menyatakan beliau rapat dengan kumpulan sorak sekolah untuk mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang yang popular. (d) Identifikasi Seseorang yang cuba menutup kelemahan diri dengan menyifatkan dirinya sama seperti orang lain yang mempunyai kuasa atau kelebihan. TAHAP PRAOPERASI (2-7 TAHUN) Menurut Piaget. Contohnya seorang yang miskin berfantasi untuk menjadi kaya. perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan .EDU 3102 Memberi penerangan atau alasan yang munasabah terhadap sesuatu tingkahlaku untuk melindungi motif yang sebenar dan mepertahankan ego. Contohnya seorang abang yang dimarahi oleh ayahnya memindahkan kemarahannya kepada adik-adiknya. Contohnya seorang murid yang gagal dalam peperiksaan akan memberi alasan bahawa dia gagal kerana guru bersikap pilih kasih.

Namun begitu. dari segi kualiti. contohnya mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol di dalam permainan.bahasa. pemikiran kanak-kanak masih lagi di tahap 85 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .

rangkaian tingkah laku yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil. Contohnya. Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira. Piaget juga mengatakan bahawa proses perkembangan kognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asas yang berlaku iaitu : i. pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana. Sementara. ii. di dunia ini. Pengamatan merupakan suatu proses di mana kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat. ingatan pula ialah satu proses pembinaan. Manakala. Piaget telah bahagikan kepada dua sub tahap iaitu : (a) Tahap Pro-konseptual ( 2-4 tahun ) (b) Tahap Pra-operasi ( 4-7 tahun ) Di tahap pra-konseptual. Hal ini kerana. ingatan dan bayangan. bayangan merupakan satu proses yang menyebabkan sensasi yang statik. Selain itu. Bagi tahap ini. kanak-kanak belum lagi dapat membezakan dan memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama. Melalui latihan yang diulang-ulang. Hal-hal umum yang betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku.EDU 3102 yang rendah berbanding dengan orang dewasa. mereka . Piaget juga mengatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tiga fenomena mental yang penting iaitu pengamatan. pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristiwa lalu. keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja. selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental. iii.

Kecerdasan di tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku. ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristiwa yang berbeza. Terdapat empat kandungan utama 86 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . tegang.belum dapat menyusun penerangan yang ada dalam pemikiran.

kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi. mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek. „peningkatan perolehan bahasa‟ dan „pembentukan identiti diri‟. makna hidup dan sebagainya. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain. iaitu pengetahuan bahawa kuantiti adalah tidak berhubung kait dengan susunan @ keadaan fizikal sesuatu objek. Mereka hanya memahami konsep-konsep yang konkrit atau objektif seperti mengenali . Satu lagi kekurangan di tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan . isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk dan susunannya berubah. TAHAP OPERASI KONKRIT (7-11 TAHUN) Tahap ketiga Piaget dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. „konsep sebab -akibat‟. Pada tahap ini.EDU 3102 proses kognitif dalam tahap ini iaitu „egocentrism‟. susunan dan padatan. Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa. Satu lagi perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran logik. kanak-kanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan. ketuhanan. Kanak-kanak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu bahawa jumlah. Walaubagaimanapun. Mereka faham akan konsep-konsep nombor. berat. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakanrakan yang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan.

Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawa kanak-kanak pada 87 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . Dengan itu.haiwan. tumbuhan dan sebagainya.

makna hidup. mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek. ketuhanan. iii. 25. ii. Kanak-kanak mula memahami unsur-unsur pemikiran logik vi. Cthnya Mereka hanya memahami konsep-konsep yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan. tumbuhan dan sebagainya vii. Senaraikan dan huraikan kesemua bahagianbahagian tersebut.EDU 3102 tahap ini boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas objek lain tetapi tidak boleh beroperasi ke atas operasi atau proses pemikirannya sendiri. 88 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa. perkembangan kognitif kanak-kanak terbahagi kepada empat bahagian. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain iv. v. Kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi. kanak-kanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan. Berdasarkan teori Piaget. Kanak-kanak faham akan konsep-konsep nombor. berat. i. Terangkan perkembangan dan konsep-konsep yang telah dapat difahami oleh kanak-kanak pada tahap Operasi Konkrit. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan. susunan dan padatan. 26.

.

Senaraikan dan jelaskan kelima-lima komponen tersebut. Di dalam perkembangan kanak-kanak. perkembangan bahasa mereka adalah sangat penting. Jelaskan bagainakah cara guru membantu murid dalam menguruskan emosi diri mereka? (a) Amalkan sikap kepimpinan demokratik -Wujudkan interaksi dua hala guru dan murid -Dorong murid berinteraksi sesame mereka (b) Mengelolakan banyak aktiviti kumpulan -Dapat memberi peluang kepada murid untuk interaksi sesama mereka. 28.EDU 3102 27. (c) Menggunakan teknik menyoal -Untuk dpatkan tindak bals dan respon dari murid -Dapat libatkan diri secara aktif (d) Menggunakan percakapan yang sesuai -Galakkan murid mengemukakan pendapat dan idea mereka -Teknik memuji dan sokongan bagi membakar semangat (e) Menggunakan strategi memusatkan murid -Kaedah perbincangan kumpulan bagi mengumpul murid dalam . -Perlu rancang aktiviti yang sesuai dengan tahap mereka. Terdapat beberapa komponen di dalam perkembangan bahasa.

Terangkan dan huraikan 3 ciri konsep kendiri positif. Jarang berdepan dengan dilema atau kekeliruan dalam membuat sebarang keputusan atau pilihan.satu kumpulan -Libatkan diri secara lansung 29. (a) Bebas membuat pilihan dan keputusan sendiri Individu yang mempunyai konsep kendiri yang positif akan sentiasa merasa bebas untuk membuat pilihan dan keputusan. Mereka tidak teragak-agak dalam membuat keputusan dan boleh membuat pilihan tanpa terikat dengan pengaruh rakan serta desakan keluarga. (b) Selalu merasa gembira Individu yang mempunyai konsep kendiri yang positif akan selalu kelihatan riang dan gembira. Walaupun mereka mempunyai 89 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .

· Bincangkan implikasi kanak-kanak masalah kecacatan fizikal kepada proses pengajaran dan pembelajaran. mereka akan merujuk kepada orang yang boelh dipercayai dan memahami diri mereka untuk bantuan nasihat. Kanak-kanak ini kadang-kadang tidak memahami penyakit yang mereka alami dan menghadapi masalah penyesuaian · guru perlu peka kepada keperluan murid. mereka pandai menyembunyikan masalah tersebut. Misalnya mengetahui prosedur bagaimana mengurus seorang kanakkanak yang diserang sawan atau asma · guru juga perlu jelas tentang kesan masalah fizikal ini ke atas perkembangan psikososial kanak-kanak tersebut. Sikap mereka yang tidak sombong dan pandai menghargai rakan serta sentiasa membantu menyebabkan rakan suka mendampingi mereka. Tahap kegembiraan mereka akan bertambah sekiranya masalah tersebut dapat diatasi. Mereka tidak pernah mengeluh dan menganggap masalah tersebut sebagai satu cabaran yang perlu diatasi.EDU 3102 masalah. 30. Misalnya seseorang kanakkanak cerebral palsy boleh menggunakan computer atau pen serta pensil yang tidak memerlukan tekanan yang kuat sekiranya menulis . guru perlu berpengatahuan tentang masalah yang dihadapi muridnya. (c) Mudah berkawan Individu yang mempunyai konsep kendiri yang positif didapati senang membuat kawan dan disenangi oleh orang persekitaran. Sekiranya tidak.

· penggunaan pemegang buku „book holders‟ atau buku teks elektronik dapat membantu kanak-kanak kurang upaya memegang buku · guru haruslah member sokongan dan dorongan kepada kanak-kanak ini untuk meningkatkan keyakinan diri mereka supaya mereka merasa boleh serta berkeyakinan menguruskan diri sendiri dengan baik 90 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011

EDU 3102

. guru juga haruslah memberi perhatian terhadap susunan bilik darjah. Susunan bilik darjah seharusnya memudahkan pergerakan kanak-kanak dna memberikan mereka akses yang mudah kepada bahan-bahan pembelajaran 31. Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak merupakan aspek yang penting untuk proses perkembangan kanak-kanak. Banyak pihak yang bertanggungjawab bagi memastikan perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak berjalan dengan lancar. Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak juga dipengaruhi oleh pelbagai faktor. (a) Berdasarkan pernyataan di atas, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fizikal kanak-kanak? Perkembangan seseorang kanak-kanak amat dipengaruhi oleh baka atau keturunan dan faktor persekitaran. Baka atau keturunan merupakan ciriciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anak-anak. Ciri-ciri seperti warna kulit, saiz fizikal, warna mata dan lain-lain. Baka diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada anak-anak. Baka ini boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental. Baka juga menetapkan had keupayaan, kemampuan mental kita sama ada pandai atau tidak pandai.

Di samping faktor-faktor seperti keluarga, rakan sebaya, status sosioekonomi, kebudayaan dan kepercayaan masyarakat, sumber teknologi, guru dan sekolah pula mempengaruhi perkembangan individu dalam setiap peringkat pertumbuhannya.

Institusi keluarga merupakan pengaruh utama terhadap perkembangan manusia. Unsur-unsur institusi keluarga yang pengaruhi perkembangan individu ialah suasana rumah, makanan, asuhan dan status sosioekonomi keluarga. Adalah telah diketahui umum, perbezaan suasana rumah, makanan, asuhan dan sosio-ekonomi keluarga melahirkan perbezaan individu mengikut perbezaan kadar perkembangannya. Misalnya :

91 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011

. emosi dan sosial. Misalnya. kanak-kanak bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek dan . tingkah laku dan emosi dengan sempurna Status sosio-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anakanak mereka. . sahsiah. (b) Berdasarkan pernyataan di atas. apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak? Pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan kanak-kanak. Kanak-kanak dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat.EDU 3102 . Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan cara yang baik akan mengalami perkembangan potensi. khasnya dari perkembangan intelek. Makanan berzat dan seimbang akan membantu kanakkanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna.

seperti rumah dan sekolah Masyarakat merupakan alam kehidupan manusia. Perkembangan kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran yang melingkunginya. Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang berbeza mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dalam aspek sosio-emosi. personaliti dan mental.potensinya ke tahap optimum. Kanak-kanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilainilai murni yang positif daripada mereka. Misalnya: 92 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .

rajin berusaha. Masyarakat yang sihat akan mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat seperti bertanggungjawab. . Perbezaan kebudayaan dan agama melahirkan perbezaan cara hidup serta tingkah laku manusia. Kebudayaan masyarakat yang menitikberatkan kepada keagamaan akan melahirkan individu yang beriman. serta mengabaikan nilai kerohanian dan nilai kejiwaan. Masyarakat yang menitikberatkan kebendaan akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan bersikap materialistik. Perbezaan nilai hidup membentuk perbezaan falsafah hidup di kalangan individu. bermoral. . .EDU 3102 . beretika serta kuat beragama dengan nilai kerohanian yang sempurna. . Sumber teknologi ini merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar. Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. .

emosi dan sosialnya. emosi dan sosialnya. filem. iklan. kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan.majalah. Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaran-pembelajaran dalam bilik darjah akan 93 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . Seperti yang kita ketahui bahawa pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif. televisyen dan komputer. kuning atau kezaliman. Sebaliknya. akan membentuk sikap yang negatif dan personaliti yang tidak diingini. intelek. Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam perkembangan pelajar dari segi fizikal. radio.

demi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berakhlak mulia. (a) Persatuan Terencat Akal Amerika (AAMR) mendefinisikan terencat akal sebagai satu ketidakupayaan yang dapat dilihat melalui fungsi intelek serta tingkahlaku penyesuaian seperti komunikasi. Tugas murni ini telah dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diisytiharkan pada tahun 1988. Nyatakan lima kecacatan fizikal beserta huraiannya. berketrampilan.EDU 3102 melahirkan pelajar yang berilmu. Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. kecacatan kromosom yang ke-21 . 32. . afektif dan psikomotor pelajar. penjagaan diri dan kemahiran social yang amat terhad. Sindrom down . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan pengajaran-pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif. Nyatakan kategori kanakkanak yang tergolong dalam terencat akal berserta huraiannya. rohani. (b) Masalah kecacatan fizikal adalah salah satu daripada ciri-ciri kanakkanak kerperluan khas.

pendek dan bongkok. mata sepet dan muka yang kiecil. lidah tebal dan pendek. 94 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . mata berair dan merah. ciri seperti mulut terbuka. gemapl.berlaku dalam satu per lapan lapan ratus kelahiran . suka bermanja. bermain dan dapat bergaul dengan baik.

tabiat stereotaip . keinginan untuk tahu yang lebih. menetapkan matlamat tinggi. empati kepada orang lain Cerebral palsy . kesukaran bergerak akibat koordinasi . mahir member idea. cacat mental seumur hidup .EDU 3102 Autisme . masalah komunikasi kerana tidak boleh entafsir air muka dan gerak isyarat . ciri seperti kebolehan mempelajari lebih cepat.kebolehan memimpin. ada kecacatan lain seperti penglihatan. lebih minatbarang permainandaripada berinteraksi Pintar cerdas . sebab neurologi motor yang berfungsi baik . memerlukan sokongan . pertuturan dan terencat akal .

masalah neurologi .Epilepsi . menggeletar 95 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . penyakit sawan .

(a) Nyatakan peranan guru dalam membentuk perkembangan personaliti individu. perlu kerusi roda . kecerdasan tidak terjejas Limb deficiencies .EDU 3102 Spina bifida . boleh diubati dengan pembedahan Muscular dystrophy . . merosot kekuatan otot . kemalangan semasa kelahiran . kecacatan tulang belakang . lumpuh bahagian bawah . boleh dilatih guna anggota palsu 33. . anggota tidak sempurna .

dan personality96 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . emosi.Sensitif dengan potensi murid-memberi galakkan dan dorongan kepada murid-murid untuk menggilap potensi kanak-kanakgalakan dan dorongan mampu membentuk personaliti yang baik . Menerima hakikat bahawa setiap individu berbeza dan unikberbeza dariapada segi kognitif. fizikal.

juga mempengaruhi perkembangan personaliti individu . Memahamikeperluan murid mengikut peringkat umur-guru mempunyai pengetahuan tentang ilumu psikologi kanak-kanak . Membina imej kendiri posifif-guru perlu membantu kanak-kanak membina konsep kendiri yang positif-menjadi diri mereka lebih berdikari dan berkeyakinan tinggi untuk melibatkan diri dalam menjalani kehidupan yang mencabar (b) Berikan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan personaliti. Faktor kebakaan dihubungkaitan dengan kecerdasaan dan juga bentuk tubuh -wujud pola genetik semasa persenyawaan mempengaruhi perkembangan personaliti individu . nilai dan cara hidup masyarakat.EDU 3102 memberi bimbingan kepada kanak-kanak untuk lebih mengahadapi cabaran dan dugaaan hidup . adat resam. Faktor pengalaman awal individu Pengalaman unik pada individu itu sahaja -individu akan bertindak secara sendirinya terhadap tekanan sosial yang dihadapinya -penekanan kepentingan pengalaman awal oleh Freud dalam perkembangan personaliti-persekitaran individu seperti budaya. .

Latar belakang sekolah-suasana sekolah yang kondusif dari segi fizikal. emosi dan sosioal menyumbang kepada perkembangan personaliti yang bpositif dikalangan kanak-kanak.. Sekolah sebagai tempat bimbingan dan pembentukan personaliti individuguru memainkan peranan dalam pembentukan personaliti kanakkanak -sekolah turut menyumbang kepada personality individu yang tidak seimbang -aktiviti-aktiviti yang baik mampu mengalakkan pembentukan peribadi kanak-kanak. 97 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .

Peranan media -banyak maklumat dapat disampaikan secara terus kepada kanak-kanak -maklumat tersebuta akan mempengaruhi kanak-kanak-menerangkann implikasi dan motif yang baik dalam menyampaikan maklumat melalui media. . bersih. Pengaruh keluarga -banyak mempengaruhi pembentukan personalitI kerana banyak masa dihabiskan bersama keluarga-ibu bapa harus memberI kebebasan untuk bermain sambil memerhati setiap pergerakan anak-anak untuk mengelak kejadian buruk berlaku.EDU 3102 . . Pengaruh sosialbudaya -tanap didikan agama kanak-kanak mudah terpengaruh dengan gejala negatif. . Apakah konflik yang berlaku pada perkembangan tahap phallic dan kesannya terhadap personaliti dewasa? 36. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh orang dewasa yang menunjukkan mereka telah terlekat pada tahap oral dan anal. Terangkan lima tahap perkembangan yang ditekankan di dalam teori perkembangan psikoseksual Freud secara ringkas? 35. gaya hidup bebas. dan halal. Pemakanan -digalakkan memakan makanan yang berzat. terikut-ikut dengan zaman moden 34. .

98 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . Terangkan perkembangan dan konsep-konsep yang telah dapat difahami oleh kanak-kanak pada tahap Operasi Konkrit.37.

EDU 3102 99 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful