P. 1
ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020

|Views: 1,487|Likes:
Published by elenihioni
9
9

More info:

Published by: elenihioni on Apr 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2015

pdf

text

original

1

FENIKH FPAMMATEIA AHMOZION EHENAYZEON - EZHA2q EIKYKAIOZ

ZXEAIAZMOY KAI KATAPTIZHZ
ANAHTYEIAKOY HPOIPAMMATIZMOY
HEPIOAOY 2014 - 2020


MAPTIOZ 2013


2

HINAKAZ HEPIEXOMENON

1. !"#$%&%'...................................................................................................................................... 3

2. () *+',$()-)(".) /0$"#") ('# /!+")-)1 2014-2020........................................... 5

3. #12)/(".!# .$(!1312#!"# !32".'# $2$/(14"$.'# #(+$('%".'#
2014-2020.......................................................................................................................................... 7

3.1. !"#$%$& %'()$#%*&+............................................................................................................... 7

3.2. #,#!-+.$#/& &0#*# 1$# -2 ,(# !0&10#**#-$/2 !(0$&)& ................................................ 8

3.3. /+0$&$ #.&,(% #,#!-+.$#/2% %-0#-21$/2%......................................................................... 9

3.3.1. !"#$%&$' (') *"(*+,"-$(-./('(*) .*- (') 01,$(2340-*) (," 05-%0-26$0,", 70(89*$'
$('" 5:-:(-.6 05-%0-2'7*(-./('(*, 70 *-%76 ('" .*-":(:7#* .*- *;1'$' (') 0+%<2-*) 52:$(-=370"')
*1#*) ……………………………………………………………………………………………………….9

3.3.2. >"85(&1' .*- *1-:5:#'$' -.*":(6(," *"=2<5-":& ?&"*7-.:; – 0"02+/) .:-","-.6
0"$,78(,$'.................................................................................................................................... 16

3.3.3. @2:$(*$#* (:& 502-98AA:"(:) – 70(89*$' $0 7#* :-.:":7#* 4-A-.6 $(: 502-98AA:"...... 21

3.3.4. >"85(&1' – 0.$&+%2:"-$7/) – $&75A62,$' &5:?:7<" +-* ('" :-.:":7-.6 .*- .:-","-.6
*"85(&1'…….................................................................................................................................. 26

3.3.5. B0A(#,$' (') =0$7-.6) 0582.0-*) .*- (') *5:(0A0$7*(-.6) ?'7/$-*) ?-:#.'$')............ 28

3.3.6. >0-4/2:) %,2-.6 *"85(&1'............................................................................................. 30

3.4. (!$10#**#-$/#..................................................................................................................... 33

4. *+)2)-"$%+$,,$ .$" -"$-".$#"$ !./)2'#'# .$" 1/)5)0'#
#1,6&2)1 !($"+".'# #*!#'# .$" !/"*!"+'#"$.&2 /+)%+$,,$(&2...... 34

5. /+)-"$%+$6!# /+)($#!&2 (),!$.&2 .$" /!+"6!+!"$.&2 /)0"(".&2.. 36

5.1. ( , & - 2 - # 1 : «#,#"+%2 – %-&'&3(%$#»........................................................................ 36

5.2. ( , & - 2 - # 2 : «(/ -4, !0&-(04, #$0(%$*&-2-(%»..................................................... 39

5.3. ( , & - 2 - # 3 : «'40$/2 )$#%-#%2»................................................................................... 413
1. EIZAFOFH
Mc 1qv 1
q
EykúkAio õó0qkc 1o cvduoµd dnó 1o Ynoupycio Avdn1uçqç,
Av1dyovio1ikó1q1dç, Ynoõoµov, Mc1dqopov kdi Aik1úov (YnAvYn), yid 1qv
cvdpçq 1ov õidõikdoiov yid 1o oycõidoµó 1ou ouvoAikoú o1pd1qyikoú oycõiou
dvdn1uçqç 1qç yopdç (E0vikoú Avdn1uçidkoú ZkcAouç kdi
Zuyypqµd1oõo1oúµcvou) yid 1qv ncpioõo 2014-2020 kdi kd1´ cnck1doq 1ou
Zuµqovou E1dipikqç Zycoqç (Partnership Agreement) õqA. 1ou vcou EZHA 1qç
yopdç. Mc 1qv EykúkAio cvqµcpo0qkdv óAoi oi dpµóõioi qopciç oycõidoµoú yid
1o unó õidnpdyµd1cuoq npo1civóµcvo vco nAdioio 1qç Hpoypdµµd1ikqç Hcpióõou
2014-2020 oo1c vd npoc1oiµdo1oúv yid 1q õidµópqooq 1ou oycõidoµoú.
Zq1q0qkc cnioqç dnó 1ouç qopciç q öid1ùnæoq dp¿ikæv npo1òocæv
o1pd1qyikqç kdi npo1cpdio1q1ov oc c0vikó, 1oµcdkó kdi ncpiqcpcidkó cnincõo
npokciµcvou vd öidµopqæ0oùv oi ycvikcç kd1cu0ùvociç c0vikqç
dvdn1uÇidkqç o1pd1qyikqç, oi onoicç kdi ncpiAdµµdvov1di o1qv ndpoúod.
H 1
q
cykúkAioç ncpiciyc kdi µid cvõcik1ikq kd1dypdqq kdnoiov npo1ov ycvikov
kd1cu0úvocov dvdn1uçqç 1qç yopdç, µdoioµcvov o1q o1pd1qyikq «Euponq 2020»
kdi 1qv dvdykq dAAdyqç 1ou dvdn1uçidkoú unoõciyµd1oç µc µdoq 1iç dvdykcç kdi
1o õuvdµikó (1iç õuvd1ó1q1cç) 1ov ncpiqcpciov 1qç yopdç.
H npoc1oiµdoid yid 1o cnóµcvo EZHA 1qç vcdç npoypdµµd1ikqç ncpióõou 2014-
2020 µpiokc1di nAcov oc dpkc1d npoyopqµcvq qdoq. Mc1d kdi 1q ouµqovid o1o
Eupondïkó ZuµµoúAio 1ou Ocµpoudpiou yid 1o HoAuc1cç Aqµooiovoµikó HAdioio
(HAH) 1qç E.E. yid 1qv ncpioõo 2014-2020, dvdµcvc1di ó1i µcypi kdi 1o 1cAoç
Iouviou, dv õcv undpçci cµnAokq o1iç ou(q1qociç 1ov cupondïkov 0coµikov
opydvov, 0d cyci opio1ikonoiq0ci kdi q ouµqovid 1ou ZuµµouAiou µc 1o
Eupondïkó KoivoµoúAio yid 1o HAH, cvo 0d cyouv ndpdAAqAd ouµqovq0ci kdi
óAoi oi Kdvovioµoi 1ov Aidp0po1ikov Tdµciov yid 1q vcd ncpioõo.
Z1o nAdioio 1ov dpµoõio1q1ov 1ou yid 1qv npoc1oiµdoid 1ou vcou «EZHA» (nou
0d dnokdAci1di nAcov Zúµqovo E1dipikqç Zycoqç - ZEZ, µdoci 1ou vcou
kdvovio1ikoú nAdioiou 1qç EE) 1o Ynoupycio Avdn1uçqç cyci ouµqovqoci µc 1qv
Eupondïkq Eni1ponq cvd duo1qpó ypovoõidypdµµd cvcpyciov nou npoµAcnci,
µcypi 1o 1cAoç 1ou A´ cçdµqvou 2013 vd cyci unoµAq0ci 1o dpyikó oycõio 1ou ZEZ
kdi 1ov Eniycipqoidkov Hpoypdµµd1ov (E.H.) o1qv EE yid µid npo1q
õidµoúAcuoq.
Iid 1qv cykdipq npoc1oiµdoid 1ou ZEZ 2014-2020, kdi cyov1dç Adµci unóqq 1ou
1d kciµcvd nou dnco1ciAdv óAoi oi qopciç oc ouvcycid 1qç npo1qç cykukAiou ónou
õid1uno0qkdv dp¿ikcç npo1òociç o1pd1qyikqç kdi npo1cpdio1q1ov oc c0vikó,
1oµcdkó kdi ncpiqcpcidkó cnincõo, 1o Ynoupycio Avdn1uçqç cncçcpydo1qkc oc
ouvcpydoid kdi µc 1d dpµóõid yid 1q ydpdçq 1oµcdkqç noAi1ikqç unoupycid, 1iç
Kd1cu0úvociç E0vikqç Avdn1uçidkqç HoAi1ikqç 1qç Xopdç µdç yid 1qv ncpioõo
2014-2020. Oi kd1cu0uv1qpicç du1cç ypdµµcç õcv dvdqcpov1di o1o oúvoAo 1ov
dvdn1uçidkov npokAqocov, dAAd cnikcv1povov1di oc (q1qµd1d nou oyc1i(ov1di µc
1o ZEZ. H npoond0cid cyivc µc 1q ouvõpoµq oqµdv1ikov cnio1qµovikov kdi
cpcuvq1ikov iõpuµd1ov 1qç yopdç µdç, dAAd kdi dçionoiov1dç 1qv noAú1iµq
cµncipid dnó 1ov yopo 1qç dyopdç kdi quoikd 1iç 0cociç kdi 1iç npo1dociç óAov
1ov unoupyciov kdi 1ov ncpiqcpciov
1
. Adµdµc cnioqç unóqq 1qv uqio1dµcvq
kd1do1doq, dAAd kdi 1iç õuvd1ó1q1cç kdi 1iç npoon1ikcç 1qç EAAdõdç, 1ov
cupondïkó kdi õic0vq dv1dyovioµó, kd0oç kdi µid ocipd dnó unoypcoociç nou
npokún1ouv dnó 1ouç kdvovioµoúç 1ov Aidp0po1ikov Tdµciov.

1
#56789:;<= 8>7 +5?@AB;C>7 D6< !;A<E;A;<F7 :8G7 1
G
;BDHDI<?


4
Hpoïóv 1qç oúv0coqç óAov 1ov ndpdndvo, civdi oi Fcvikcç Kd1cu0ùvociç
Avdn1uÇidkqç Z1pd1qyikqç 1qç ¿æpdç nou ncpiAdµµdvov1di o1qv ndpoùod 2q
EykúkAio.
Mc µdoq 1iç Icvikcç Kd1cu0úvociç Avdn1uçidkqç Z1pd1qyikqç 1qç Xopdç
kdAoùv1di nAcov oi qopcíç ydpdçqç 1oµcdkqç kdi ncpiqcpcidkqç noAi1ikqç vd
öidµopqæoouv, µc dvoi¿1cç öidöikdoícç kdi 1q ouµµc1o¿q 1æv
koivævikooikovoµikæv c1dípæv kdi 1qç koivævídç 1æv noAi1æv, 1iç
npo1òociç 1ouç yid 1qv ncpíoöo 2014-2020. Oi ndpdnòvæ qopcíç
kdAoùv1di vd dnoo1cíAouv 1iç npo1òociç 1ouç o1o YnAvYn µc¿pi 13 Mdîou
2013, dkoAou0æv1dç 1q öoµq kdi 1o ncpic¿óµcvo nou ndpouoiòÇov1di o1o
kcqòAdio 5 1qç ndpoùodç.
Zqµciovc1di ó1i oi ndpdndvo npo1dociç 0d ypqoiµonoiq0oúv yid 1q õidµópqooq
kdi oqµdv1ikov 1µqµd1ov 1ou ZEZ kdi oc cnóµcvq qdoq - dqoú µc cnóµcvq
cykúkAio 0d cyci õidµopqo0ci q «dpyi1ck1ovikq» 1ov npoypdµµd1ov kdi q
kd1dvoµq 1ov nópov -o1q õidµópqooq 1ov Eniycipqoidkov Hpoypdµµd1ov (E.H.)
1qç vcdç ncpióõou.
Oi qopciç cu0úvqç 1ov 1oµcdkov kdi 1ov ncpiqcpcidkov noAi1ikov (Ynoupycid kdi
Hcpiqcpcicç) npcnci vd Adµouv unóqq 1ouç kd1d 1qv kd1dp1ioq 1ov npo1docov
1ouç o1o nAdioio 1ou ZEZ 2014-2020, ncpd dnó 1q õuoµcvq oikovoµikq, koivovikq
kdi õqµooiovoµikq ouykupid, 1qv cµncipid dnó 1d dno1cAcoµd1d kdi 1iç cnin1oociç
óAov 1ov npoqyouµcvov ncpióõov kd0oç kdi 1qç 1pcyouodç, iõioç oc ó1i dqopd
oc cpyd/õpdociç nou, ndpd 1o ó1i npoµAcq0qkdv, õcv dvdµcvc1di vd
oAokAqpo0oúv µcypi 1o 1cAoç 2015.
To ZEZ 2014-2020 ouµnin1ci µc noAú kpioiµd ypóvid yid 1q Xopd µdç, ónou q
EAAdõd npcnci dqcvóç vd ouvcyioci 1iç npoond0cicç õqµooiovoµikqç
npoodpµoyqç, dAAd ndpdAAqAd npcnci vd ncpdoci o1q qdoq 1qç dvdkdµqqç kdi
1qç dvdn1uçqç µcod dnó cvd oAokAqpoµcvo oycõio dvdn1uçqç, 1o onoio
cnikcv1povci 1iç npoond0cicç µdç oc o1oycuµcvcç õidp0po1ikcç dAAdycç. AAAdycç
nou 0d dncAcu0cpooouv 1iç ndpdyoyikcç õuvdµciç 1qç yopdç µdç. Kdi
ndpdAAqAd, oc o1oycuµcvcç cncvõúociç 1ov õid0coiµov c0vikov kdi koivo1ikov
kovõuAiov oc ouykckpiµcvouç 1oµciç, nou µnopoúv vd õqµioupyqoouv 1iç
ncpiooó1cpcç 0cociç cpydoidç kdi vd qcpouv 1q µcydAú1cpq õuvd1q dúçqoq 1ou
AEH. Bdoikq npoünó0coq cni1uyidç civdi q cvcpyóç ouµµc1oyq óAqç 1qç koivovidç
o1qv ndpdndvo npoond0cid.
Z1o nAdioio 1ov õidõikdoiov nou dvdqcpov1di o1qv ndpoúod npoo0oúv1di dnó 1o
YnAvYn kdi oi ndpdkd1o ndpdAAqAcç cvcpycicç:
! Zuvcyi(c1di q õidnpdyµd1cuoq yid 1ouç Kdvovioµoúç kd0oç kdi 1qç
Aiopydvikqç Zuµqovidç nou dqopd o1ov HpoünoAoyioµó 1qç vcdç ncpióõou.
! Avd1c0qkdv, cyouv qõq unoµAq0ci o1o YnAvYn kdi µpiokov1di unó cncçcpydoid
cn1d cµncipoyvoµooúvcç yid 1qv unoo1qpiçq o1o oycõidoµó 1ou dvdn1uçidkoú
npoypdµµd1ioµoú yid 1q vcd npoypdµµd1ikq ncpioõo 2014-2020.5
2. TO XPHMATOAOTIKO HAAIZIO THZ HEPIOAOY 2014-2020
To Eupondïkó ZuµµoúAio 1qç 8

Ocµpoudpiou 2013 kd1cAqçc oc ouµqovid
oyc1ikd µc 1o cnóµcvo HoAuc1cç Aqµooiovoµikó HAdioio (HAH), o1o onoio
kd0opi(ov1di oi npo1cpdió1q1cç 1ou npoünoAoyioµoú 1qç EE yid 1d c1q 2014-2020.
Onoç kd0c ouµqovid oc cupondïkó cnincõo, q ouµqovid du1q q1dv dno1cAcoµd
µidç noAú õúokoAqç kdi cninovqç õidõikdoidç, ónou ypcido1qkc vd ouµqovqoouv
27 Kpd1q McAq. Hpokciµcvou, óµoç, vd 1c0ci oc ioyú 1o vco HAH 1ov Idvoudpio
1ou 2014, npcnci vd undpçci kdi 1cAikq ouµqovid µc 1o Eupondïkó KoivoµoúAio,
µc 1o onoio µpiokov1di oc cçcAiçq oi oyc1ikcç õidnpdyµd1cúociç.
H cvõcik1ikq kd1dvoµq 1ov nópov 1qç npoypdµµd1ikqç ncpióõou 2014-2020 nou
nc1uyc vd õidoqdAioci q EAAdõd yid 1ouç 1oµciç HoAi1ikqç Zuvoyqç, Aypo1ikqç
Avdn1uçqç kdi AAicidç ndpouoid(c1di o1o cnóµcvo õidypdµµd:

To ZEZ yid 1qv npoypdµµd1ikq ncpioõo 2014-2020 0d cyci, oc ópouç koivo1ikqç
ouvõpoµqç, cvdv npoünoAoyioµó 1qç 1dçqç 1ov 20,4 õiç cupo (20,6 µc 1qv
npoo0qkq 200-250 ck. C ncpinou dnó 1o Tdµcio OdAdoodç kdi AAicidç).
Zqµciovc1di ó1i 1d dvdqcpóµcvd nood õcv cyouv dvdkoivo0ci dkóµq cnioqµoç
dnó 1qv Eupondïkq Eni1ponq, kd0oç õcv cyci kd1dAqçci q õidnpdyµd1cuoq µc 1o
EupokoivoµoúAio.
Z1ov nivdkd nou dkoAou0ci ndpouoid(c1di q ck1iµqoq 1qç kd1dvoµqç 1ov nópov
1qç HoAi1ikqç Zuvoyqç dvd kd1qyopid Hcpiqcpciov.6

Ek1iµqociç Kd1dvoµqç Hópæv Zuvo¿qç (1iµcç 2011)

Aiyó1cpo Avcn1uyµcvcç 6,31 öio. C
Mc1òþdoqç 2,10 öio. C
Hcpiooó1cpo Avcn1uyµcvcç 2,30 öio. C
Tdµcío Zuvo¿qç 3,41 öio. C
Eupændïkq Eödqikq Zuvcpydoíd 0,22 öio. C
Mcpikó ZùvoAo 1 14,34 öio. C
Hpæ1oþouAíd Ando¿óAqoq 1æv
Ncæv 0,16 öio. C
Mcpikó ZùvoAo 2 14,50 öio. C
Ek1iµæµcvoi npóo0c1oi nópoi
dnó "Pq1pd Avd0cæpqoqç" 1o
2016 2,00 öio. C
Fcvikó ZùvoAo 16,50 öio. C

Zqµciovc1di ó1i q EAAdõd ciyc oc noooo1idid µdoq 1qv µcydAú1cpq dúçqoq 35,7%
oc oycoq µc 1qv dpyikq npó1doq 1qç Eni1ponqç, õid1qpqoc cvd uqqAó noooo1ó
dnó 1o ouvoAikó ndkc1o nou cAdµdv 1d 15 ndAdid K-M, cvo oc ópouç kd1d
kcqdAqv cvioyuoqç cyci µc1dçú 1ov ndAdiov K-M 1o õcú1cpo uqqAó1cpo µc1d 1qv
Hop1oydAid.
HdpdAAqAd o ypqµd1oõo1ikóç qdkcAoç 1qç EAAdõdç ouvoõcúc1di kdi dnó cuvoïkcç
kdvovio1ikcç pu0µiociç kdi ouykckpiµcvd:
! HpoµAcq0qkc µcydAú1cpq npokd1dµoAq kd1d 1qv cvdpçq 1ov
npoypdµµd1ov (1,5 % 1ov npo1o ypóvo, 1,5 % 1o õcú1cpo kdi 1 % 1ov
1pi1o dv1i yid 1 %, 1 % kdi 1 % dv1io1oiyd).
! EçdoqdAio1qkc o OHA, o1qv ncpin1ooq nou õcv dvdk1d1di, vd civdi
cniAcçiµoç yid ouyypqµd1oõó1qoq, yid 1o oúvoAo 1ov ndpcµµdocov kdi
1cAoç,
! O dpyikd npoµAcq0ciç kdvóvdç N+2 ydAdpooc kd1d cvd ypóvo, õivov1dç
µcydAú1cpo ypovikó ncpi0opio yid 1qv uAonoiqoq 1ov ndpcµµdocov


7
3. ZYNOHTIKEZ KATEYOYNZEIZ EONIKHZ ANAHTYEIAKHZ
ZTPATHFIKHZ 2014-2020
3.1. HAdíoio o¿cöidoµoù
H EAAdõd dv1iµc1oni(ci µid ooµdpq kdi ndpd1c1dµcvq oikovoµikq kdi koivovikq
kpioq. Zúµqovd µc 1d o1oiycid 1qç •€r•stat, 1o cAAqvikó kd1d kcqdAq AEH,
ckqpdoµcvo oc µovdõcç dyopdo1ikqç õúvdµqç, cncoc dnó 1o ‚4% 1ou µcoou
koivo1ikoú ópou 1o 200‚ o1o 7‚% 1o 2011. Od npcnci vd oqµcio0ci ó1i 1o
cAAqvikó kd1d kcqdAq AEH, ciyc oqµciooci oqµdv1ikq npóoõo dnó 1o 84% 1ou
koivo1ikoú µcoou ópou 1o 1‚‚5, o1o ‚4% 1o 200‚. Kd1d ouvcncid, cv1óç µóAiç
õúo c1ov, 1o npoïóv 1qç yopdç uncyopqoc o1d cnincõd 1qç npoqyoúµcvqç
cikoodc1idç.
Mc 1qv cçcAiçq 1qç oikovoµikqç kpioqç, oi ouv0qkcç o1qv dyopd cpydoidç
cniõcivo0qkdv õpdµd1ikd. H dvcpyid duçq0qkc oc dvqouyq1ikd cnincõd kdi 1o
cnincõo 1qç dndoyóAqoqç µcio0qkc dv1io1oiyd. EninAcov, o dpi0µóç 1ov d1óµov
nou dv1iµc1oni(ouv 1o qdoµd 1qç q1oycidç q 1ou koivovikoú dnokAcioµoú
duçq0qkc. H ndykóoµid kpioq 1ou 2008-200‚ cqcpc o1o npookqvio
npoündpyouocç dõuvdµicç 1qç EAAqvikqç Oikovoµidç. Hdpd 1q µcA1iooq 1ou
µio1ikoú cnincõou 1iç 1cAcu1dicç õckdc1icç, q EAAdõd ciyc dnoAcoci õic0vq
dv1dyovio1ikó1q1d, µc dno1cAcoµd cvd õicupuvóµcvo cAAciµµd ioo(uyiou
1pcyouoov ouvdAAdyov, 1qv cniõcivooq 1qç 0coqç 1qç o1iç õic0vciç cncvõúociç
kdi µid q1oyq cniõooq o1iç dµcocç cncvõúociç dnó 1o cço1cpikó.
ƒ cAAqvikq oikovoµid dvckd0cv ydpdk1qpi(ó1dv dnó oqµdv1ikó cµnopikó cAAciµµd,
oç ckqpdoq 1ou d1cAoúç ndpdyoyikoú 1qç ouo1qµd1oç kdi 1qç cAAciqqç
dv1dyovio1ikó1q1dç, 1óoo o1qv coo1cpikq óoo kdi o1iç cço1cpikcç dyopcç. Mc 1qv
nAqpq cv1dçq o1qv Eupondïkq Koivó1q1d kdi ndpd 1qv dv1io1d0µio1ikq cniõpdoq
1ov Aidp0po1ikov Tdµciov, q cAAciqq dv1dyovio1ikó1q1dç oõqyqoc oc ouvcyq
õicúpuvoq 1ou cµnopikoú cAAciµµd1oç kdi oc µóviµcç dvioopponicç o1o ioo(úyio
cço1cpikov ouvdAAdyov, kd0oç kivq1qpdç 1qç µcyc0uvoqç ndpcµcvc q
õicupuvóµcvq coo1cpikq (q1qoq nou õcv kdAun1ó1dv dnó cvõoycvq npooqopd.
Aidp0po1ikcç dAAdycç cyivdv quoikd kd1d kdipoúç. „o1óoo, q cµµcoq
ypqµd1oõó1qoq 1qç (q1qoqç õid 1ou õqµóoiou õdvcioµoú, dqcvóç õióykovc
o1d0cpd 1o õqµóoio ypcoç kdi dqc1cpou ouykdAun1c 1iç õoµikcç dõuvdµicç 1qç
oikovoµidç. Au1cç 1iç dõuvdµicç cniõiokci vd dv1iµc1onioci q kuµcpvqoq µc cvd
nAcyµd õqµooiovoµikov kdi õidp0po1ikov µc1pov. Z1óyoç du1ov 1ov µc1pov
civdi dnó 1q µid q cçdoqdAioq uyiov õqµooiovoµikov µcyc0ov kdi dnó 1qv dAAq q
cvioyuoq 1qç dv1dyovio1ikó1q1dç 1qç yopdç kdi q õqµioupyid 1ov npoüno0cocov
yid 1qv dvdn1uçq kdi 1qv dvdkdµqq.
H npoond0cid yid 1qv dvdk1qoq 1qç cµnio1ooúvqç dncvdv1i o1qv cAAqvikq
oikovoµid kdi yid 1q õqµioupyid cvóç qiAikoú ncpiµdAAov1oç oç npoç 1qv
cniycipqµd1ikó1q1d kdi 1iç iõio1ikcç cncvõúociç civdi oc cçcAiçq. Eivdi µid
npoond0cid oc cçcAiçq kdi q onoid 0d dnoõiõci µqµd - µqµd. „o1óoo, µc
õcõoµcvcç 1qv coo1cpikq õqµooiovoµikq kpioq kdi 1qv ndykóoµid cncvõu1ikq
dµcµdió1q1d, q dvdn1uçidkq npoond0cid o1qv cnóµcvq ncpioõo 2014-2020 õc
µnopci ndpd vd µdoio1ci oc oqµdv1ikó µd0µó o1q ouvõpoµq 1ov Aidp0po1ikov
Tdµciov 1qç …vooqç.
Bdoikó cpydAcio dvdn1uçqç, 1óoo oc cnincõo o1oycuµcvqç ypqµd1oõó1qoqç óoo
kdi o1qpiçqç 1ov õidp0po1ikov dAAdyov, dno1cAci 1o Zúµqovo E1dipikqç Zycoqç
(ZEZ), 1o vco EZHA õqAdõq, kdi ycvikoç oi nópoi 1ov Aidp0po1ikov Tdµciov, 1ou
Tdµciou Zuvoyqç, 1ou Eupondïkoú Icopyikoú Tdµciou Aypo1ikqç Avdn1uçqç
(EITAA) kdi 1ou Eupondïkoú Tdµciou OdAdoodç kdi AAicidç. To ZEZ kdi 1d
Eniycipqoidkd 1ou Hpoypdµµd1d - µc µdoikó cpydAcio 1o Hpóypdµµd Aqµooiov


8
Encvõúocov- õidµopqovouv 1qv dvdn1uçidkq noAi1ikq 1qç yopdç, µc ndpcµµdociç
kdi cpyd nou õidycov1di oc óAouç 1ouç 1oµciç 1qç oikovoµidç kdi oc óAcç 1iç
Hcpiqcpcicç 1qç yopdç.
Oi ndpcµµdociç kdi 1d cpyd du1d ouvcioqcpouv o1qv oikovoµikq, koivovikq kdi
yopikq ouvoyq, o1qv dciqópo dvdn1uçq, o1qv dvdvcooq kdi 1qv dúçqoq 1ou
iõio1ikoú kdi õqµóoiou kcqdAdiou 1qç oikovoµidç, o1qpi(ouv 1qv dvdn1uçidkq
õidõikdoid, 1qv cniycipqµd1ikó1q1d, 1iç cncvõúociç kdi 1qv dndoyóAqoq,
ouµµdAAov1dç ouvoAikd o1ov ckouyypovioµó 1qç yopdç oc µdkpoypóvid µdoq.
Oi ndpcµµdociç 1ou ZEZ o1qpi(ouv, cnioqç, 1qv dvdõidp0pooq 1qç õqµóoidç
õioikqoqç, 1qv cncvõuoq o1qv ckndiõcuoq kdi 1q õid µiou µd0qoq, 1qv npoo0qoq
1qç cvcpyoú koivovikqç cv1dçqç kdi 1qv kd1dnoAcµqoq 1qç q1oycidç, kd0oç kdi
1qv ciodyoyq 1ov vcov 1cyvoAoyiov o1o õqµóoio kdi 1ov iõio1ikó 1oµcd kdi o1d
voikokupid, cvo ouµµdAAouv o1qv npodonioq 1qç õqµóoidç uycidç, 1qç npóvoidç,
1qç quyikqç uycidç k.An.
Zqµdv1ikq, cnioqç, dvdµcvc1di vd civdi q ouµµoAq 1ou ZEZ o1qv ciodyoyq
kdivo1óµov ypqµd1oõo1ikov cpydAciov, kd0oç kdi o1q õidµópqooq nAdioiou
ypqo1qç õidycipioqç 1ov dvdn1uçidkov nópov.
To ZEZ 0d dno1cAcoci 1ov kd1dAú1q 1qç ouvoAikqç dvdn1uçidkqç npoond0cidç 1qç
yopdç o1qv cnóµcvq ncpioõo. Acv cyci ckcivo 1o ypqµd1oõo1ikó µcyc0oç nou 0d
1ou cnc1pcnc vd kdAúqci 1o µcyio1o µcpoç 1qç ouvoAikqç cncvõu1ikqç
npoond0cidç nou cyci dvdykq q yopd, oo1óoo 0d cniõioy0ci vd npokdAcoci 1iç
dndpdi1q1cç ouvcpyicç µc óAd 1d dAAd µcod dvdn1uçidkqç noAi1ikqç. Au1óvoµq
iõio1ikq cniycipqµd1ikq kdi cncvõu1ikq õpdo1qpió1q1d, Z1pd1qyikcç Encvõúociç,
c0vikó okcAoç HAE kdi dvdn1uçidkq dçionoiqoq 1qç õqµóoidç dkivq1qç ncpiouoidç
0d cv1dy0oúv oc cvd cvidio c0vikó dvdn1uçidkó oycõio µc kúpio ypqµd1oõo1ikó kdi
dvdn1uçidkó kd1dAú1q 1o ZEZ.
Oi c0vikcç o1pd1qyikcç cniAoycç yid 1qv ncpioõo 2014-2020 õidµopqovov1di kdi
unó 1o npioµd 1qç koivqç cupondïkqç o1pd1qyikqç «Euponq 2020» nou
dnoqdoio1qkc o1q Zúvoõo Kopuqqç 1ou Mdp1iou 2010 kdi q onoid o1oycúci o1qv
cçunvq, µiooiµq kdi yopiç dnokAcioµoúç dvdn1uçq.
3.2. Avdn1uÇidkó ópdµd yid 1q vcd npoypdµµd1ikq ncpíoöo
Mc µdoq 1d npodvdqcpóµcvd, o kcv1pikóç o1óyoç 1ou dvdn1uçidkoú oycõiou yid
1qv EAAdõd 1ou 2020, o1o nAdioio 1ou ZEZ - µdoci kdi 1ov npo1cpdio1q1ov nou
cyouv 1c0ci yid óAcç 1iç yopcç - µcAq dnó 1qv Eupondïkq Eni1ponq - õúvd1di vd
õid1uno0ci kd1´ dpyqv oç dkoAoú0oç:
«H ouµþoAq o1qv dvdycvvqoq 1qç cAAqvikqç oikovoµídç µc dvò1dÇq kdi
dvdþò0µioq 1ou ndpdyæyikoù kdi koivævikoù io1où 1qç ¿æpdç kdi 1q
öqµioupyíd kdi öid1qpqoq þiæoiµæv 0cocæv dndo¿óAqoqç, c¿ov1dç æç
di¿µq 1qv cÇæo1pcqq, kdivo1óµo kdi dv1dyævio1ikq cni¿cipqµd1ikó1q1d
kdi yvæµovd 1qv cvío¿uoq 1qç koivævikqç ouvo¿qç kdi 1iç dp¿cç 1qç
dciqópou dvòn1uÇqç».
Iid 1qv npdyµd1onoiqoq 1ou opdµd1oç du1oú cniAcyov1di ncv1c (5) kúpioi dçovcç
dvdn1uçidkqç o1pd1qyikqç, oi onoioi ndpouoid(ov1di o1q ouvcycid.


9
3.3. Kùpioi òÇovcç dvdn1uÇidkqç o1pd1qyikqç

O o1pd1qyikóç o1óyoç yid 1qv dvd1dçq kdi dvdµd0µioq 1ou ndpdyoyikoú io1oú 1qç
yopdç civdi q o1dõidkq µc1do1poqq 1qç cyyopidç cniycipqµd1ikó1q1dç dnó µq
õic0voç dv1dyovio1ikoúç 1oµciç, kupioç unqpcoiov npoç 1cAikoúç ypqo1cç, npoç
1qv ndpdyoyq õic0voç dv1dyovio1ikov npoïóv1ov, npoïóv1æv kdi unqpcoiæv
uqqAqç cy¿æpidç npoo1i0cµcvqç dÇídç kd0æç kdi unqpcoiæv npoç
cni¿cipqociç. H dvdµd0µioq 1qç õic0voúç cikóvdç 1qç yopdç kdi q õik1úooq 1ov
cAAqvikov cniycipqocov o1iç õic0vciç dyopcç 0d npoo0q0oúv npokciµcvou vd
ouµµdAAouv o1qv cni1cuçq 1ou o1pd1qyikoú du1oú o1óyou.
Iid 1qv cni1cuçq 1ou o1óyou du1oú npo1cpdió1q1d 0d õo0ci o1d kd1o0i:
! Hpoo0qoq 1qç dvòn1uÇqç vcæv q þcA1iæµcvæv npoïóv1æv kdi
öidöikdoiæv, oc oAókAqpq 1qv dAuoiõd dçidç 1ov cniycipqocov,
ouµµdAAov1dç o1q µciooq 1ou kóo1ouç ndpdyoyqç kdi o1q µciooq 1ov
ncpiµdAAov1ikov cnin1oocov 1ov õpdo1qpio1q1ov.
! Avòn1uÇq kouA1oùpdç cni¿cipqµd1ikqç ouvcpydoídç, µc1dçú 1ov
µdoikov qopcov 1ov ndpdyoyikov ouo1qµd1ov (cniycipqociç, cpyd(óµcvoi,
cnio1qµovikq-cpcuvq1ikq koivó1q1d, dpµóõioi kpd1ikoi qopciç, cvoociç
kd1dvdAo1ov, ncpiµdAAov1ikcç opydvoociç).
! Avòn1uÇq «cÇunvqç cÇciöíkcuoqç» µc dnoöo1ikq, dno1cAcoµd1ikq kdi
ouvcpyd1ikq ¿pqoq 1æv öqµooíæv cncvöùocæv yid 1qv cvío¿uoq 1qç
kdivo1oµídç, dvdþò0µioq 1ou 1æv dv0pænivæv nópæv kdi öqµioupyíd
dv1dyævio1ikæv nAcovck1qµò1æv µc uqqAq npoo1i0cµcvq dÇíd oc
kAdõouç 1qç oikovoµidç nou nAqpoúv 1iç oyc1ikcç npoüno0cociç
! Aidµópqooq kdi dno1cAcoµd1ikq uAonoiqoq ncpiqcpcidkæv o1pd1qyikæv
cpcuvdç kdi kdivo1oµídç yid 1qv cÇunvq cÇciöíkcuoq.
! Z1qpiçq cncvõúocov oc unoõoµcç, µc okonó 1q o1qpiçq 1qç
cniycipqµd1ikó1q1dç, 1qv cni1cuçq oikovoµiov kAiµdkdç, 1q µcA1iooq 1qç
noió1q1dç 1ov npoïóv1ov, 1qç doqdAcidç kdi 1ov ouv0qkov cpydoidç kd0oç
kdi 1q µciooq 1ou kóo1ouç.
! Z1qpiçq vcov kdi uqio1dµcvov cniycipqocov, ouµncpiAdµµdvoµcvqç 1qç
koivovikqç oikovoµidç µc yvoµovd 1qv cçoõo dnó 1qv kpioqç.
! AicukóAuvoq 1qç npóoµdoqç 1ov µikpoµcodiov cniycipqocov (MME) oc
ypqµd1oõó1qoq.

Eiõikó1cpd :
3.3.1.1. Tpcuvd, Tc¿voAoyikq Avón1u(q kdi Kdivo1oµíd
Oi õpdociç cpcuvdç, 1cyvoAoyikqç dvdn1uçqç kdi kdivo1oµidç (ETAK) kdAoúv1di vd
unoo1qpiçouv npo1io1oç 1qv dv1dyovio1ikó1q1d 1ov cAAqvikov cniycipqocov.
Eiõikó1cpd, o1o nAdioio 1qç o1pd1qyikqç yid 1qv cvioyuoq 1ov MME, 0d õo0ci
cµqdoq o1qv dúçqoq 1ou dpi0µoú 1ov cniycipqocov cv1doqç yvooqç,
opydvoµcvov kd1d 1o õuvd1óv oc ouo1dõcç npoo1i0cµcvqç dçidç µc cçdyoyikó
npoodvd1oAioµó. …vdç dpi0µóç dn´ du1cç 0d cniõioy0ci vd µcyc0uv0oúv µc
3.3.1. Evío¿uoq 1qç dv1dyævio1ikó1q1dç kdi 1qç cÇæo1pcqcidç 1æv
cni¿cipqocæv, µc1òþdoq o1qv noio1ikq cni¿cipqµd1ikó1q1d, µc
di¿µq 1qv kdivo1oµíd kdi dùÇqoq 1qç cy¿æpidç npoo1i0cµcvqç
dÇídç


10
ypqyopo pu0µó, õidµopqovov1dç nóAouç cAçqç kdi ouoncipooqç kdi yid dAAcç
µovdõcç 1ou yopou.
Mc µdoq 1d npodvdqcpóµcvd, oi kúpioi o1óyoi o1ov 1oµcd 1qç cpcuvdç 1qç
1cyvoAoyikqç dvdn1uçqç kdi 1qç kdivo1oµidç civdi oi cçqç:
! Apio1cid o1qv cpcuvd, dvoiyµd 1ov õqµóoiov cpcuvq1ikov opydvioµov
(AEI kdi EK) o1q ouvcpydoid µc cniycipqociç o1d ncõid 1qç ckndiõcuoqç,
1qç kd1dp1ioqç, 1qç cpcuvdç kdi 1qç ndpoyqç cçciõikcuµcvov 1cyvikov kdi
cnio1qµovikov unqpcoiov nou õcv npooqcpov1di o1qv dyopd.
! Kivq1onoiqoq 1ou iõio1ikoú 1oµcd, cvioyuoq 1qç iõio1ikqç ouµµc1oyqç
Aci1oupyouoov cniycipqocov kdi dçionoiqoq 1qç yvooqç dnó 1iç
undpyouocç kdi kupioç dnó vccç cniycipqµd1ikcç npo1oµouAicç.
O npo1oç kúpioç o1óyoç cçciõikcúc1di oc ciõikoúç o1óyouç oç cçqç:
o Evioyuoq 1ou dv0ponivou õuvdµikoú - cvioyuoq 1qç ouµµoAqç 1qç
ETAK o1qv dndoyóAqoq kdi 1qv dvdydi1ioq 1ou µc1dvdo1cu1ikoú
pcúµd1oç cnio1qµóvov, kupioç vcov (†‡rain ˆrain‰) µc 1qv
dndoyóAqoq cpcuvq1ov o1iç cniycipqociç kdi cpcuvq1ikoúç opydvioµoúç
o Evioyuoq 1ov cpcuvq1ikov unoõoµov µc cµqdoq oc 1oµciç o1pd1qyikoú
cvõidqcpov1oç yid 1q yopd, ónoç npooõiopi(ov1di dnó 1iç dnoqdociç
1qç Kuµcpvqoqç
o Evioyuoq 1qç dpio1cidç kdi 1qç cçoo1pcqcidç 1ou cpcuvq1ikoú µdç
ouo1qµd1oç, ónoç du1d npooõiopi(ov1di dnó 1d õic0vq npó1und
o Hpoodvd1oAioµóç 1ov cpcuvq1ikov kdi 1cyvoAoyikov õpdo1qpio1q1ov
o1qv cçunqpc1qoq µcoo kdi µdkpoypóviov koivovikov kdi oikovoµikov
dvdykov, µc 1du1óypovq dnAoúo1cuoq 1ov µqydvioµov ouvcpydoidç
dvdµcod o1ouç cpcuvq1ikoúç kdi koivovikoúç opydvioµoúç.
o Aqµioupyid kdi cqdpµoyq cvóç o1d0cpoú nAdioiou µc1pqoqç kdi
dno1iµqoqç 1ov dno1cAcoµd1ov cpcuvdç, 1cyvoAoyikqç dvdn1uçqç kdi
kdivo1oµidç kdi ouvck1ikq opydvooq kdi õid0coq cnio1qµovikov
õcõoµcvov.
Evõcik1ikcç õpdociç yid 1qv cni1cuçq 1ov dvo1cpo ciõikov o1óyov civdi oi
dkóAou0cç: Eniµpdµcuoq kd1dçioµcvov kdi vcov cpcuvq1ov, cçciõikcuoq 1ou
dv0ponivou õuvdµikoú, oo1c vd dv1dnokpivc1di ncpiooó1cpo o1iç dvdykcç 1ou
cniycipqµd1ikoú 1oµcd, dvdµd0µioq cpcuvq1ikov unoõoµov, dnó koivoú
dçionoiqoq uqio1dµcvov cpcuvq1ikov unoõoµov dnó õik1ud cpcuvq1ikov kcv1pov
- ndvcnio1qµiov - TEI, cvioyuoq 1qç ouµµc1oyqç kdi dvdn1uçq ouvcpyciov µc 1o
cupondïkó npóypdµµd «Opi(ov1dç 2020», dv1dAAdyq vcov cpcuvq1ov µc1dçú
cpcuvq1ikov kcv1pov 1qç yopdç kdi dv1io1oiyov 1ou cço1cpikoú, unoo1qpiçq 1ov
cpcuvq1ov yid ouµµc1oyq oc õic0vq õik1ud.
O õcú1cpoç kúpioç o1óyoç cçciõikcúc1di o1ouç dkóAou0ouç ciõikoúç o1óyouç:
o Evioyuoq 1qç cncvõuoqç dnó 1ov cniycipqµd1ikó 1oµcd o1qv cpcuvd kdi
1qv 1cyvoAoyikq dvdn1uçq kdi npoo0qoq 1qç kdivo1oµidç o1iç õic0vciç
dyopcç.
o Evioyuoq kd1d npo1cpdió1q1d 1oµcov o1ouç onoiouç q EAAdõd
cµqdvi(ci dv1dyovio1ikó nAcovck1qµd oc c0vikó kdi ncpiqcpcidkó
cnincõo kdi cniAoyq vcov 1oµcov µc uqqAq cyyopid npoo1i0cµcvq dçid
ndvo o1ouç onoiouç 0d õoµq0oúv dv1dyovio1ikd nAcovck1qµd1d µcoo
õik1úov kdi ouo1dõov .
o Evioyuoq 1ov ouvcpydoiov oc cnincõo ckndiõcuoqç kdi cpcuvdç µc1dçú
cpcuvq1ikov kcv1pov kdi AEI µc ndpdyoyikoúç qopciç oc cnincõo
ncpiqcpcidç.
o Ev0dppuvoq 1qç cçoo1pcqcidç 1ov ncpiqcpciov kdi oúvõcoq µc 1iç
cupú1cpcç c0vikcç kdi cupondïkcç o1pd1qyikcç. Švoiyµd o1qv


11
dndoyóAqoq uqqAoú cnincõou o1cAcyidkoú õuvdµikoú kdi o1qv
cykd1do1doq cniycipqµd1ikov õpdo1qpio1q1ov cv1doqç yvooqç.
o Ev0dppuvoq 1qç ncpiqcpcidkqç kdivo1oµidç o1o nAdioio ncpiqcpcidkov
o1pd1qyikov «cuquoúç» cçciõikcuoqç.
o Ev0dppuvoq kdi 1qç µq 1cyvoAoyikqç kdivo1oµidç oc óAouç 1ouç 1oµciç
Evõcik1ikcç õpdociç yid 1qv cni1cuçq 1ov dvo1cpo ciõikov o1óyov civdi oi cçqç:
cvioyuoq 1ov ouvcpydoiov µc1dçú cpcuvq1ikov qopcov, iõpuµd1ov 1pi1oµd0µidç
ckndiõcuoqç kdi cniycipqocov, ndpoyq kivq1pov yid o1poqq o1qv cpcuvd kdi
kdivo1oµid, cvioyuoq vcov kdivo1oµikov cniycipqocov kdi npoocAkuoq
cncvõúocov uqqAqç cv1doqç yvooqç dnó 1o cço1cpikó.
Oi ncpiqcpcidkcç o1pd1qyikcç cpcuvdç kdi kdivo1oµídç yid 1qv cÇunvq
cÇciöíkcuoq ouvio1oúv µid µcydAq npókAqoq yid 1qv cnóµcvq npoypdµµd1ikq
ncpioõo. Z1o nAdioio 1qç o1pd1qyikqç du1qç oi ncpiqcpcicç kdi oi 1onikcç
koivovicç 1qç yopdç kdAoúv1di vd dvdyvopioouv, vd õoµqoouv kdi vd
dçionoiqoouv 1d dv1dyovio1ikd 1ouç nAcovck1qµd1d, vd unoo1qpiçouv 1qv
kdivo1oµid kdi vd cnikcv1pooouv 1iç cncvõúociç, oo1c µc 1q ouµµc1oyq 1ov
cvõidqcpoµcvov µcpov oc óAd 1d o1dõid, vd cni1cuy0ci o cniõiokóµcvoç
µc1doyqµd1ioµóç 1qç 1onikqç oikovoµidç.
3.3.1.2. 4qqidkq ZúykAioq
Koµµikó póAo yid 1qv cvioyuoq 1qç dv1dyovio1ikó1q1dç kdi 1qç cçoo1pcqcidç 1ov
cniycipqocov 0d õidõpdµd1ioci q cv1dçq cpydAciov 1cyvoAoyiov nAqpoqopikqç kdi
cnikoivoviov (THE) o1o cniycipqµd1ikó ncpiµdAAov. EninAcov, cv0dppuv1ikcç civdi
oi npoon1ikcç yid 1q õqµioupyid 1qç cniycipqµd1ikqç dvdn1uçqç o1ouç 1oµciç
oycõidoµoú kdi dvdn1uçqç Aoyioµikoú kdi unqpcoiov THE. H cniõioçq du1q 0d
unoo1qpiy0ci µcoo cvioyúocov, dAAd kdi µcoo 1qç dçionoiqoqç ypqµd1oõo1ikov
cpydAciov. Od npoo0q0ci cnioqç, q ndpoyq qAck1povikov unqpcoiov dnó 1o
kpd1oç npoç 1iç cniycipqociç, q onoid ouµµdAAci oqµdv1ikd o1q µciooq 1qç
õioikq1ikqç cniµdpuvoqç 1ov 1cAcu1diov.
H ouµnAqpooq kdi oAokAqpooq 1ov unoõoµov cupu(ovikó1q1dç dno1cAci
dndpdi1q1q npoünó0coq yid 1qv cvioyuoq 1qç npóoµdoqç kdi 1qç ypqoqç 1ov THE.
H cçdnAooq kdi ypqoq 1qç cupu(ovikó1q1dç, µcoo cniAoyov nou ouvõpdµouv o1q
õqµioupyid unoõoµqç õik1úou on1ikov ivov dvoik1qç npóoµdoqç µcypi 1o oni1i,
o1qv kdAuqq ncpioyov ónou õcv undpyci npóoµdoq oqµcpd (dypo1ikcç kdi
vqoio1ikcç ncpioycç), o1qv doúpµd1q cupu(ovikq npóoµdoq, oc cpcuvq1ikd
õik1ud, cyci iõidi1cpq oqµdoid yid 1qv o1qpiçq 1qç dvdn1uçq 1qç yopdç 1qv
cnóµcvq npoypdµµd1ikq ncpioõo. AvdAoyq oqµdoid npooõiõc1di kdi o1qv cvioyuoq
1ov uqio1dµcvov kcv1pikov unoõoµov (n.y. g•‹ernment Œ••€ˆ) µc 1unonoiqoq
unqpcoiov óAov 1ov qopcov.
H npodonioq 1qç koivovikqç ouvoyqç µnopci vd unoo1qpiy0ci kdi µcoo
ndpcµµdocov nou dçionoioúv 1iç õuvd1ó1q1cç nou ndpcyouv oi THE, õiõov1dç
cµqdoq oc õpdociç nou npoo0oúv 1qv dnók1qoq µdoikov yvoocov kdi
õcçio1q1ov oyc1ikd µc 1q ypqoq du1ov (n.y. ncpiopioµóç qqqidkoú ydoµd1oç,
nio1onoiqoq oc µdoikcç õcçió1q1cç, npóoµdoq oc npoqyµcvcç unqpcoicç uycidç kdi
npóvoidç, kAn.). TcAoç, o1qv cni1cuçq 1qç qqqidkqç oúykAioqç 0d ouµµdAAouv
ndpcµµdociç ouyypqµd1oõo1oúµcvcç dnó 1o EKT µc o1óyo 1qv dvdµd0µioq 1ov
qqqidkov õcçio1q1ov o1qv 1unikq ckndiõcuoq kdi o1d ouo1qµd1d kd1dp1ioqç.


12
3.3.1.3. Fcæpyíd kdi AAicíd
O dypo1ikóç 1oµcdç ouvcyi(ci vd kd1cyci oqµdv1ikó µcpiõio o1qv cyyopid
oikovoµikq õpdo1qpió1q1d, iõioç oc oúykpioq µc 1qv nAciovó1q1d 1ov unóAoinov
yopov 1qç EE. EninAcov, ndpouoid(ci õuvd1ó1q1cç oqµdv1ikqç ncpdi1cpo
dvdn1uçqç, oi onoicç µnopoúv vd dvdõciy0oúv kdi vd dçionoiq0oúv, µc 0c1ikcç
cncvcpycicç kdi oc ouoyc1i(óµcvouç µc du1óv kAdõouç, ónoç q Bioµqydvid
Tpoqiµov.
H cvioyuoq 1qç dv1dyovio1ikó1q1dç 1qç Icopyidç kdi q o1qpiçq 1qç
cniycipqµd1ikó1q1dç o1iç dypo1ikcç ncpioycç 0d cni1cuy0ci µcoo: 1qç o1qpiçqç 1qç
ndpdyoyqç doqdAov dypo1ikov npoïóv1ov µc ouykpi1ikd nAcovck1qµd1d, 1qç
dúçqoqç 1qç npoo1i0cµcvqç dçidç 1ouç, 1qç dvdõidp0pooqç 1ou dypo1ikoú 1oµcd,
1qç cvioyuoqç 1qç ndpdyoyqç oc 1oµciç ónou q du1dpkcid õcv civdi ikdvonoiq1ikq,
1qç npoo0qoqç 1qç dypo1ikqç cniycipqµd1ikó1q1dç, 1qç µcA1iooqç 1qç qAikidkqç
oúv0coqç 1ou dypo1ikoú nAq0uoµoú, 1qç cvioyuoqç 1qç õidnpdyµd1cu1ikqç 0coqç
kdi 1ou µcpiõiou 1ov ndpdyoyov o1qv dAuoiõd 1poqiµov, 1qç o1qpiçqç 1ov
µpdyciov dAuoiõov cqoõidoµoú, 1ov cvdAAdk1ikov µopqov 1ouç kdi 1ov 1onikov
dyopov, 1qç o1qpiçqç ouo1qµd1oç ndpoyqç ouµµouAov o1ouç dypó1cç kdi 1iç
noAú µikpcç, µikpcç kdi µcodicç cniycipqociç o1iç dypo1ikcç ncpioycç,
ouµncpiAdµµdvoµcvov 1ov cµnAckoµcvov o1ov 1oµcd 1qç õdoonovidç, nou 0d
1ouç µoq0oúv vd µcA1iovouv 1iç oikovoµikcç kdi ncpiµdAAov1ikcç 1ouç cniõóociç
kdi 0d 1ouç cudio0q1onoioúv oc 0cµd1d kdivo1oµidç, 1qç cvioyuoqç 1ov õcoµov
µc1dçú 1qç cqdpµooµcvqç kdi npoodvd1oAioµcvqç cpcuvdç kdi 1ov npdyµd1ikov
dvdykov 1ov dypo1ov 1ou dypoõid1poqikoú ouo1qµd1oç kdi 1qç õdoonovidç,
µcoo õqµioupyidç ouvõc1ikov kpikov kdi õik1úooqç óAov 1ov cµnAckóµcvov
qopcov kdi 1cAoç 1qç õidoqdAioqç kdi o1d0cponoiqoqç 1ou dypo1ikoú
ciooõqµd1oç.
O dvcpyóµcvoç póAoç 1ou 1oµcd 1qç dAicídç kdi uõd1okdAAicpycidç o1qv
cAAqvikq oikovoµid dndi1ci 1q µcA1iooq 1qç dv1dyovio1ikó1q1dç 1ou 1oµcd µcoo:
! 1qç unoo1qpiçqç 1ov cncvõúocov nou kdAún1ouv 1qv doqdAcid kdi 1qv uyicivq
cni 1ou okdqouç kdi o1oycúouv o1qv npoo0qkq cµnopikqç dçidç o1d dAicúµd1d
,
! 1qç cvioyuoqç 1ov uõd1okdAAicpyciov dqcvóç µcv µc 1qv ndpoyq kivq1pov yid
1qv õidqoponoiqoq npoç vcd ciõq kdi ciõq µc kdAcç npoon1ikcç cµnopidç ,
dqc1cpou õc µc 1q µcA1iooq 1qç noió1q1dç 1ov ndpdyoµcvov npoïóv1ov,
! 1qç npoo0qoqç cncvõúocov µioAoyikov uõd1okdAAicpyciov kdi kdivo1óµov
1cyvikov ndpdyoyqç, qiAikov npoç 1o ncpiµdAAov,
! 1qç cvioyuoqç 1ou kAdõou 1qç µc1dnoiqoqç kdi 1qç cµnopidç 1ov npoïóv1ov
dAicidç kdi uõd1okdAAicpycidç µc o1óyo 1qv npooqopd npoïóv1ov uqqAqç
npoo1i0cµcvqç dçidç kdi uqqAqç noió1q1dç,
! 1qç ypqµd1oõó1qoqç cpyov oc dAicu1ikd Aiµdvid, 1ónouç ckqóp1ooqç kdi
dAicu1ikd kd1dqúyid, µc o1óyo 1qv dúçqoq 1qç cvcpycidkqç dnóõooqç, 1qç
npoo1doidç 1ou ncpiµdAAov1oç, 1qç noió1q1dç 1ov npoïóv1ov nou
ckqop1ovov1di, kd0oç kdi 1qç doqdAcidç kdi 1ov ouv0qkov cpydoidç,
! 1qç µcA1iooqç 1qç opydvooqç 1qç dyopdç o1ouç 1oµciç dAicidç kdi
uõd1okdAAicpycidç kdi 1qç o1qpiçqç cvcpyciov npoo0qoqç 1ov dAicu1ikov
npoïóv1ov.
3.3.1.4. Toupioµóç
H ouµµoAq 1ou 1oupio1ikoú 1oµcd µnopci vd civdi kd0opio1ikqç oqµdoidç yid 1qv
EAAdõd. Av1inpoooncúci dAAoo1c 1o 20% 1ou AEH. H EAAdõd µnopci,


13
dçionoiov1dç 1ouç nópouç nou õid0c1ci, vd dvdµd0µioci 1q 0coq 1qç o1q õic0vq
dyopd 1oupio1ikov unqpcoiov.
H npoµoAq µc 1ov kdAú1cpo 1póno 1qç noAi1io1ikqç µdç kAqpovoµidç kdi 1ou
quoikoú µdç ncpiµdAAov1oç oc ouvõudoµó µc 1qv dv1iµc1onioq ndyiov
õidp0po1ikov dõuvdµiov 1ou 1oupio1ikoú kAdõou civdi ouoioõouç oqµdoidç. Ii´
du1ó dAAoo1c cyci õqµioupyq0ci du1óvoµo Ynoupycio Toupioµoú. McydAqç
oqµdoidç civdi cnioqç q ouvcpydoid 1ou õqµóoiou µc 1ov iõio1ikó 1oµcd. Oi
cniycipqociç 1ou 1oupio1ikoú kAdõou µnopoúv µc 1iç npo1oµouAicç 1ouç kdi 1iç
iõccç 1ouç vd ouµµdAAouv o1qv dvdµd0µioq 1qç 0cocoç 1qç EAAdõdç o1q õic0vq
1oupio1ikq dyopd.
Kd1d 1qv cnóµcvq npoypdµµd1ikq ncpioõo o Toupioµóç µnopci vd ouµµdAAci
kd0opio1ikd o1qv npoond0cid yid dvdycvvqoq 1qç EAAqvikqç Oikovoµidç µc
ioyupcç õid1oµcdkcç ouvcpycicç kdi ouykckpiµcvcç noAAdnAdoido1ikcç cniõóociç oc
ncpiqcpcidkq kAiµdkd, iõidi1cpd o1qv dndoyóAqoq. H 0coq 1qç EAAdõdç o1q
õic0vq dyopd 1oupio1ikov unqpcoiov cyci oqµdv1ikd ncpi0opid dvdµd0µioqç.
Bdoikcç o1pd1qyikcç cniõioçciç o1qv kd1cú0uvoq du1q dno1cAoúv:
o H dAAdyq 1ou µov1cAou «qAioç-0dAdood» µc ndpdAAqAq ypovikq õicúpuvoq
1qç 1oupio1ikqç ncpióõou kdi dúçqoq 1ou noooo1oú 1oupio1ov uqqAoú
ciooõqµd1oç. H úndpçq nio cçciõikcuµcvou, nAqpoqopqµcvou kdi dndi1q1ikoú
koivoú, cvioyúci oqµdv1ikd 1iç cukdipicç kdi npoon1ikcç nou õidvoiyov1di yid
1qv dçionoiqoq 1ou noAi1io1ikoú nAoú1ou, 1ov ncpiµdAAov1ikov nópov kdi, cv
ycvci, 1qv dvdµd0µioq 1ou 1oupio1ikoú npoïóv1oç.
o O cµnAou1ioµóç 1ou ndpcyóµcvou 1oupio1ikoú npoïóv1oç µc cvioyuoq ciõikov
µopqov 1oupioµoú (A0Aq1ikóç, Zuvcõpidkóç, Toupioµóç uycidç - cucçidç,
1oupioµóç kpoud(icpdç, ŒitŽ ‡rea•s). Z1o nAdioio du1ó q dvdõciçq 1qç
o1pd1qyikqç oycoqç µc 1ov 1oµcd 1ou HoAi1ioµoú kdi q dvdµd0µioq kdi
1oupio1ikq dçionoiqoq yopov dpydioAoyikoú kdi noAi1io1ikoú cvõidqcpov1oç.
o H õidµópqooq qiAikoú cncvõu1ikoú ncpiµdAAov1oç kdi q unoo1qpiçq
1oupio1ikov cncvõúocov µcoo:
! yopo1dçikqç noAi1ikqç
! dnAonoiqoqç õidõikdoiov kdi nAdioiou Aci1oupyidç (voµo0coid,
qopoAóyqoq),
! vcov 1oupio1ikov npoïóv1ov (oúv0c1d 1oupio1ikd kd1dAúµd1d,
opydvoµcvoi 1oupio1ikoi unoõoyciç) kdi
! o1pd1qyikqç mar•eting.
o H µcA1iooq 1ou uqio1dµcvou 1oupio1ikoú õuvdµikoú µcoo ndpcµµdocov yid
dnóoupoq ndAdiov kdi ckouyypovioµó uqio1dµcvov 1oupio1ikov
kd1dAuµd1ov.
o H uAonoiqoq o1pd1qyikqç oqµdoidç cpyov unoõoµqç µc cµqdoq o1iç unoõoµcç
dcponopikov kdi 0dAdooiov µc1dqopov kdi 1ov 1oµcd 1qç kpoud(icpdç kd0oç
kdi o1oycuµcvov cpyov unoõoµqç yid cvioyuoq 1qç dv1dyovio1ikó1q1dç oc
ncpiqcpcidkq kdi 1onikq kAiµdkd.
o H ckndiõcuoq kdi kd1dp1ioq 1ov dndoyoAoúµcvov o1ov 1oupioµó µcoo
o1oycuµcvov npoypdµµd1ov µc 1oµcdkq kdi yopikq cçciõikcuoq.
o H ckµc1dAAcuoq ouvcpyciov 1oupio1ikov cniycipqocov (Œ•€stering) kdi
õqµioupyid 1oupio1ikov õik1úov (net••r•ing).

Oi õpdociç o1ov 1oµcd 1ou 1oupioµoú yid 1q vcd npoypdµµd1ikq ncpioõo 0d
ncpiAdµµdvouv µc1dçú dAAov:
o Evcpyóç ouµµc1oyq oc oAokAqpoµcvcç õpdociç 1onikqç kdi do1ikqç dvdn1uçqç
ypqµd1oõo1oúµcvcç dnó ncpiooó1cpd dnó cvd 1dµcid µc kúpid ydpdk1qpio1ikd
1qv dv1dyovio1ikó1q1d kdi 1qv kdivo1oµid. Od ncpiAdµµdvouv noikiAid
õpdocov oc cniµcpouç 1oµciç (ny cvioyuoq cniycipqµd1ikó1q1dç cniµcpouç
oµdõov nAq0uoµoú, unoõoµcç, õik1úooq, cçoo1pcqcid, npoo1doid 1ou


14
ncpiµdAAov1oç, npoo0qoq kdi dvdõciçq 1ov 1onikov npoïóv1ov kdi
npoopioµov) nou 0d ouvõcov1di kdi µc 1iç kd1cu0úvociç 1ou Eiõikoú
Xopo1dçikoú HAdioiou yid 1ov Toupioµó.
o Apdociç dçionoiqoqç THE kdi iõidi1cpd q õqµioupyid 1ou Mq1poou Toupio1ikov
Eniycipqocov µc qqqionoiqoq 1ov õidõikdoiov cçunqpc1qoqç 1oupio1ikov
cniycipqocov kdi cncvõu1ov.
o Kdivo1óµd kdi o1oycuµcvd npoypdµµd1d kd1dp1ioqç kdi cvioyuoqç 1qç
dndoyóAqoqç nou vd dv1dnokpivov1di o1iç óAo kdi uqqAó1cpcç dndi1qociç
unqpcoiov qiAoçcvidç, iõidi1cpd o1iç cvdAAdk1ikcç µopqcç 1oupioµoú.
o …pyd unoõoµqç o1pd1qyikqç oqµdoidç yid 1ov 1oupioµó, kupioç óoov dqopd
o1ov 0dAdooio 1oupioµó kdi 1qv kpoud(icpd, ónoç q uAonoiqoq 1cpµd1ikov
cykd1do1docov kpoud(icpdç kdi 1o õik1uo 1oupio1ikov Aiµcvov, q Zuvcõpidkq
unoõoµq µcydAov nóAcov kdi kupioç 1qç A0qvdç µc 1qv 1du1óypovq dvdõciçq,
µc 1d cpyd dvdnAdoqç, 1ou OdAqpikoú Opµou oç µdoikoú 1oupio1ikoú
npoopioµoú.
o Eiõikó npóypdµµd yid 1qv 1oupio1ikq cikóvd 1qç A0qvdç kdi 1qç OcoodAovikqç
µc ndpcµµdociç yid 1qv dnokd1do1doq 1qç cAkuo1ikó1q1dç kdi doqdAcidç 1ov
nóAcov kdi 1qv kd0icpooq 1ouç oç 1oupio1ikov npoopioµov ŒitŽ ‡rea•.
o Z1oycuµcvd cpyd unoõoµqç nou vd cvioyúouv 1qv dv1dyovio1ikó1q1d
1oupio1ikov npoopioµov dvdõcikvúov1dç 1onikd nAcovck1qµd1d ny 1oupio1ikcç
õidõpoµcç, dvdõciçq 1onikoú 1oupio1ikoú dno0cµd1oç (ndAicç µio1cyvicç,
µúAoi, kdqcvcid), dAicu1ikd kd1dqúyid, unoõoµcç oiko1oupio1ikqç dvdn1uçqç
k1A.
o Apdociç o1ov 1oµcd 1qç npoo1doidç 1ou ncpiµdAAov1oç ónoç õpdociç
cvcpycidkqç õidycipioqç 1oupio1ikov cykd1do1docov kdi kd1dAuµd1ov, cpyd
õidycipioqç dnoµAq1ov kdi uõd1ivov nópov oc 1oupio1ikoúç npoopioµoúç,
õpdociç ncpiµdAAov1ikqç cudio0q1onoiqoqç kdi kd1dp1ioqç cµnAckoµcvov
o1cAcyov k.d.
o Apdociç ouykpó1qoqç kdi Aci1oupyidç 1oupio1ikov õik1úov (Œ•€stering) µc
o1óyo õidoúvõcoq unqpcoiov, õqµioupyid oAokAqpoµcvov 1oupio1ikov
ndkc1ov k1A
o Apdociç cvioyuoqç 1qç cçoo1pcqcidç kdi 1qç õidouvopidkqç ouvcpydoidç.

3.3.1.5. HoAi1ioµóç
O noAi1ioµóç µnopci vd dno1cAcoci (o1ikó ndpdyov1d yid 1q µc1dµdoq o1qv
noio1ikq cniycipqµd1ikó1q1d.
Hdpcµµdociç nou o1oycúouv (d) o1qv dvdõciçq kdi dçionoiqoq 1qç noAi1io1ikqç
kAqpovoµidç (n.y. ndpdyoyq dv1iypdqov kdi qAck1povikov ckõóocov, ndpdyoyq
ciõov Adïkqç 1cyvqç dnó nio1onoiqµcvouç 1cyvi1cç- MME, ndpdyoyq-kd1dokcuq
kdi cniokcuq µouoikov opydvov, ndpdyoyq-kd1dokcuq kdi cniokcuq okqvikov,
k.d.), (µ) o1q o1qpiçq 1qç õqµioupyikqç µioµqydvidç kdi 1ou oúyypovou
HoAi1ioµoú (kivqµd1oypdqoç, on1ikodkouo1ikd µcod, ckõóociç, ˆesign k.An.) kdi
(y) unoo1qpiçq 1qç oúyypovqç EAAqvikqç õqµioupyidç µcoo 1qç cv0dppuvoqç
vcov kdAAi1cyvov, dno1cAoúv ncõid cniycipqµd1ikqç õpdo1qpió1q1dç
ouµµdAAov1dç o1q õqµioupyid ciooõqµd1oç kdi dndoyóAqoqç kdi o1qv ndpoyq
noio1ikov unqpcoiov.
HdpdAAqAd, q ouµµoAq 1qç noAi1io1ikqç kAqpovoµidç, 1ou õidypovikoú kdi
oúyypovou cAAqvikoú noAi1ioµoú kdi 1ov oúyypovov noAi1io1ikov 0coµov o1ov
cµnAou1ioµó kdi 1q õidqoponoiqoq 1ou 1oupio1ikoú npoïóv1oç , µnopci vd
cni1cuy0ci µc õpdociç ónoç:
! Hio1onoiqoq 1ov µouociov (kpd1ikov kdi iõio1ikov), oo1c vd kd1do1oúv
µiooiµd kdi dv1dyovio1ikd o1o õic0vcç ncpiµdAAov.


15
! Avdµd0µioq 1ou póAou 1ou Tdµciou ApydioAoyikov Hópov (T.A.H.) µc
okonó 1qv dúçqoq 1ov coóõov dnó cioi1qpid, ckõóociç kdi ndpdyoycç
! Zúvõcoq dpydioAoyikov yopov kdi 1ónov io1opikqç µvqµqç µc
noAi1io1ikoúç 0coµoúç kdi qopciç, ónoç n.y. q E0vikq Aupikq Zkqvq, kdi
1o EAAqvikó Oco1iµdA, oú1oç oo1c vd kd1do1oúv dkóµq nio cAkuo1ikd oc
õidqopc1ikcç oµdõcç koivoú.
! Avdõciçq 1qç quoioyvoµidç, 1qç cikóvdç kdi 1qç io1opidç 1ov nóAcov o1o
nAdioio 1qç dvdõciçqç kdi npoµoAqç 1qç noAi1io1ikqç kdi duAqç
kAqpovoµidç.
! Hpoo1doid kdi dvdõciçq µvqµciov kdi dpydioAoyikov yopov oc duo1qpd
cniAcyµcvcç ncpioycç, kd0oç kdi oycõidoµóç kdi uAonoiqoq Zycõiov
Aidycipioqç yid 1d Mvqµcid Hdykóoµidç KAqpovoµidç, yid µdoikoúç q
dvdõuóµcvouç 1oupio1ikoúç npoopioµoúç, yid ncpioycç µc duçqµcvcç
õuvd1ó1q1cç cvõoycvoúç dvdn1uçqç, yid vqoio1ikcç kdi opcivcç -
µciovck1ikcç ncpioycç k.d.
! Aqµioupyid vcov µiooiµov noAi1io1ikov 0coµov, cupondïkqç q kdi
ndykóoµidç cµµcAcidç kdi cvõidqcpov1oç (n.y. st€ˆi•s óncpdç kdi
0cd1pou, dvdn1uçq «dv1cvov» 1ov µcydAov qco1iµdA, ck0cociç
cikdo1ikov cpyov).
! Aidoooq, õid1qpqoq kdi dvdõciçq 1ov noAi1io1ikov kdi ndpdõooidkov
dpyi1ck1ovikov ydpdk1qpio1ikov 1qç cAAqvikqç undi0pou nou ouvõcov1di
µc 1qv koivovikq (oq 1ov kd1oikov 1qç.
! Z1oycuµcvcç, o1ov 1oµcd 1ou noAi1ioµoú cvcpyq1ikcç noAi1ikcç
dndoyóAqoqç, ouyypqµd1oõo1oúµcvcç dnó 1o EKT.
3.3.1.6. Mc1dnoíqoq - Eµnópio
O ‘c1doyqµd1ioµóç 1qç ‘c1dnoiq1ikqç ndpdyoyikqç µdoqç 1qç Oikovoµidç 1qç
yopdç npoç vcd q õidqoponoiqµcvd õic0voç dv1dyovio1ikd npoïóv1d uqqAqç
npoo1i0cµcvqç dçidç, ouµncpiAdµµdvoµcvov kdi 1ov dypo-õid1poqikov
npoïóv1ov, ‘c noió1q1d, ncpiµdAAov1ikq cudio0qoid, kdi cvooµd1ooq yvooqç kdi
kdivo1oµidç, dno1cAci 1ov kúpio o1óyo o1ov 1oµcd du1ó. …µqdoq 0d õo0ci oc
kAdõouç, o1ouç onoiouç npoµAcnc1di dúçqoq 1qç (q1qoqç 1ov npoïóv1ov 1ouç.
Bdoikcç kd1cu0úvociç yid 1qv cni1cuçq 1ou dvo1cpo o1óyou civdi oi cçqç:
! ’noo1qpiçq ndpdyoyikov cncvõúocov nou ouµµdAAouv o1qv cvioyuoq 1qç
dv1dyovio1ikqç ndpouoidç 1ov cniycipqocov kdi 1ov npoïóv1ov nou
ndpdyouv, o1qv cyyopid kdi 1q õic0vq dyopd.
! Avdnpoodvd1oAio‘óç 1qç ‘c1dnoiq1ikqç õpdo1qpió1q1dç «ndpdõooidkov»
kAdõov npoç kAdõouç kdi npoïóv1d uqqAó1cpqç npoo1i0c‘cvqç dçidç.
! Avdn1uçq vcov npoïóv1ov q õidqoponoiqoq npoïóv1ov ‘c c‘qdoq o1qv
noio1ikq dvdµd0‘ioq, 1qv 1unonoiqoq kdi 1qv nio1onoiqoq 1ov npoïóv1ov
kdi cniycipqocov.
Avdqopikd µc 1ov 1oµcd 1ou cµnopiou, o1óyoç civdi q cçoo1pcqcid 1ou cµnopiou
1qç yopdç µdç, q µc1d1ponq 1ov µikpociodyoycov oc µikpocçdyoyciç kdi q
dúçqoq 1ou dpi0µoú 1ov yopov npoopioµoú 1ov cAAqvikov cçdyoyov.
Iid 1qv unoo1qpiçq du1qç 1qç npoond0cidç civdi dndpdi1q1q µid oAokAqpoµcvq
ndpcµµdoq yid 1q õqµioupyid õidµc1dkoµio1ikov unoõoµov kdi ouo1qµd1ov o1d
Aiµdvid 1qç yopdç nou 0d µcA1iooouv kd1d noAú 1q õuvdµikó1q1d 1ov cAAqvikov
Aiµcvov oç µqydvioµov õicçdyoyqç cµnopcuµd1ikqç õpdo1qpió1q1dç kdi
npóoµdoqç 1óoo dnó 1o coo1cpikó óoo kdi npoç 1o cço1cpikó.


16
H npókAqoq nou cyci vd dv1iµc1onioci q yopd dqopd o1qv dvdykq yid uAonoiqoq
noAi1ikov nou dv1iµc1oni(ouv 1d õidp0po1ikd npoµAqµd1d 1qç dyopdç cpydoidç,
npokciµcvou vd µcA1io0ci q oú(cuçq 1ov dvd(q1oúv1ov cpydoid µc 1iç vccç kcvcç
0cociç cpydoidç, c1oi oo1c vd dnoqcuy0ci q µc1d1ponq 1qç dvcpyidç dnó kukAikq
oc õidp0po1ikq, õqA. µóviµq. …vd kdAd oycõidoµcvo nAdioio noAi1ikov kdi µc1pov
yid 1qv dyopd cpydoidç µnopci vd õidõpdµd1ioci oqµdv1ikó póAo oç unoo1qpik1ikó
cpydAcio yid 1qv oikovoµikq dvdkdµqq. …vd 1c1oio ndkc1o 0d ncpiAdµµdvci 1q
µcA1iooq 1qç dno1cAcoµd1ikó1q1dç 1ou cAAqvikoú ckndiõcu1ikoú ouo1qµd1oç, 1q
o1qpiçq 1qç õqµioupyid 0cocov dndoyóAqoqç kdi 1q 0conioq cvóç cndpkoúç
õik1úou koivovikqç npoo1doidç µc 1q õqµioupyid vcov npoypdµµd1ov koivovikqç
npóvoidç yid óoouç cyouv dvdykq. Mc du1ó 1ov 1póno µnopoúv vd ncpiopio1oúv oi
koivovikcç ouvcncicç 1qç kpioqç, vd cAdyio1onoiq0ci 1o µdkpoypóvio kóo1oç dnó
1qv uqqAq dvcpyid kdi vd 1c0oúv 1d 0cµcAid yid µid µiooiµq cnio1poqq oc uqqAd
noooo1d dndoyóAqoqç.
3.3.2.1. Ekndíõcuoq kdi õid þíou µó0qoq
Z1ov 1oµcd 1qç ckndiõcuoqç npoo0oúv1di yid 1qv cnóµcvq npoypdµµd1ikq
ncpioõo 1pciç o1pd1qyikoi Z1óyoi :
! BcA1iooq 1qç noió1q1dç, 1qç dno1cAcoµd1ikó1q1dç kdi 1ou dvoiy1oú
ydpdk1qpd 1qç 1pi1oµd0µidç ckndiõcuoqç.
! BcA1iooq 1qç npóoµdoqç o1q õid µiou µd0qoq, dvdµd0µioq 1ov
õcçio1q1ov kdi ikdvo1q1ov kdi oúvõcoq ckndiõcuoqç kdi kd1dp1ioqç µc
1qv dyopd cpydoidç.
! Av1iµc1onioq kdi µciooq 1qç npóopqç cykd1dAciqqç 1ou oyoAciou,
dvdµd0µioq 1qç noió1q1dç 1qç ckndiõcuoqç kdi npoo0qoq 1qç ioó1iµqç
npóoµdoqç.
Z1o nAdioio 1ou npo1ou o1óyou cniõiokc1di q dúçqoq 1ov noooo1ov ouµµc1oyqç
o1qv 1pi1oµd0µid ckndiõcuoq kdi q cvioyuoq 1ou noooo1oú oAokAqpooqç 1ov
onouõov µc 1qv uio0c1qoq odqov kdi µcoonpó0coµov o1óyov kdi ouykckpiµcvov
o1oycuµcvov õpdocov yid 1qv cvioyuoq 1qç noió1q1dç, 1qç dno1cAcoµd1ikó1q1dç
kdi 1qç cucAiçidç 1qç 1pi1oµd0µidç ckndiõcuoqç, dAAd kdi yid 1qv cvioyuoq 1qç
µcpiµvdç yid 1ouç qoi1q1cç µc kpi1qpio 1qv cniõooq 1ouç o1iç onouõcç kdi 1qv
d1oµikq q 1qv oikoycvcidkq oikovoµikq 1ouç kd1do1doq. Tdu1óypovd, 0d npcnci vd
õidoqdAio1ci q ioó1iµq npóoµdoq kdi ouµµc1oyq o1d npoypdµµd1d onouõov óAov
1ov qoi1q1ov yopiç õidkpiociç kdi vd õicukoAuv0ci q ouµµc1oyq 1ov qoi1q1ov
nou npocpyov1di dnó 1d ydµqAd ciooõqµd1ikd kAiµdkid q/kdi 1ov Aoinov
unocknpooonoúµcvov oµdõov. EninAcov, cniõiokc1di q npoo0qoq uqqAov
npo1únov noió1q1dç o1q õiõdokdAid, nou 0d ypqoiµonoici yvoociç dnó 1qv cpcuvd
kdi 1iç cçcAiçciç o1iç cniycipqµd1ikcç npdk1ikcç, q cv0dppuvoq 1qç kdivo1oµidç oç
npoç 1o ncpicyóµcvo kdi 1ov oycõidoµó 1ov npoypdµµd1ov onouõov kdi q
dvdn1uçq 1ov «opi(óv1iov õcçio1q1ov» ouµncpiAdµµdvoµcvqç 1qç
cniycipqµd1ikó1q1dç oc n1uyidkd kdi µc1dn1uyidkd npoypdµµd1d 1pi1oµd0µidç
ckndiõcuoqç. Z1óyoç cnoµcvoç civdi, q cvioyuoq 1qç oúvõcoqç µc 1qv dyopd
cpydoidç µcod dnó 1qv npoo0qoq µidç nio ouoido1ikqç kdi dno1cAcoµd1ikqç
ouvcpydoidç 1ov ckndiõcu1ikov iõpuµd1ov µc 1iç cniycipqociç, 1qv cv1dçq 1qç
npdk1ikqç dokqoqç o1d npoypdµµd1d onouõov, 1qv oµoioycvonoiqoq 1ou
3.3.2. Avòn1uÇq kdi dÇionoíqoq ikdvo1q1æv dv0pænivou öuvdµikoù -
cvcpyóç koivævikq cvoæµò1æoq


17
kdvovio1ikoú nAdioiou opydvooqç 1qç npdk1ikqç dokqoqç kdi 1q õidoqdAioq 1qç
noió1q1dç 1qç. ZuµnAqpoµd1ikd 0d kdAuq0ci q dvdykdid uAiko1cyvikq unoõoµq
(cpydo1qpidkóç cçonAioµóç, k1ipidkcç ndpcµµdociç kAn) nou dndi1ci1di yid 1qv
uAonoiqoq 1ov õpdocov.
Z1o nAdioio 1ou õcú1cpou o1óyou cniõiokc1di q dúçqoq 1ou noooo1oú ouµµc1oyqç
o1q õid µiou µd0qoq kdi q dvdµd0µioq 1ov õcçio1q1ov kdi ikdvo1q1ov 1ou
dv0ponivou õuvdµikoú µcod dnó cvd oúo1qµd kivq1pov yid 1qv npoo0qoq 1qç
ouµµc1oyqç 1ov cvqAikov oc npoypdµµd1d õid µiou µd0qoqç kdi µc 1qv cqdpµoyq
cvóç c0vikoú ouo1qµd1oç nio1onoiqoqç npooóv1ov kdi nio1onoiqoqç µq 1unikqç
ckndiõcuoqç kdi d1unqç µd0qoqç. HdpdAAqAd, cniõiokc1di q õicúpuvoq 1qç
npóoµdoqç o1q Aid Biou Md0qoq µc 1qv cvioyuoq 1ou õik1úou 1ov Kcv1pov Aid
Biou Md0qoqç µcoo 1qç ouµµc1oyqç 1ov ncpiqcpcidkov kdi 1onikov koivo1q1ov,
1ov iõpuµd1ov 1qç 1pi1oµd0µidç ckndiõcuoqç, 1ov koivovikov c1dipov kdi 1ov
opydvoocov koivovidç noAi1ov. Eiõikó1cpd, cniõiokc1di vd õicupuv0ci q
npóoµdoq o1qv ckndiõcuoq kdi 1qv kd1dp1ioq o1iç cudAo1cç oµdõcç (dvciõikcu1oi
dvcpyoi, d1oµd nou cykd1dAcinouv npóopd 1o oyoAcio, cpyd(óµcvoi µcydAú1cpqç
qAikidç, µdkpoypóvid dvcpyoi, µc1dvdo1cç kdi µciovó1q1cç kAn.), µcod dnó nio
dno1cAcoµd1ikcç kdi nio o1oycuµcvcç õpdociç. Enioqç, cniõiokc1di q dvdµópqooq
1ov npoypdµµd1ov dpyikqç cndyycAµd1ikqç kd1dp1ioqç, c1oi oo1c vd
npoodpµoo1oúv o1iç dvdykcç 1qç dyopdç cpydoidç, iõioç oc 1oµciç kdi cpyd
kd0opio1ikoúç yid 1q µcAAov1ikq dvdn1uçq. EninAcov, cniõiokc1di q cvioyuoq 1qç
oúvõcoqç 1ov ouo1qµd1ov ckndiõcuoqç kdi kd1dp1ioqç µc 1qv dyopd cpydoidç kdi
1o yopo 1ov cniycipqocov, kd0oç kdi q cvioyuoq 1qç õid µiou ouµµouAcu1ikqç kdi
1ou npoodvd1oAioµoú oc óAcç 1iç µd0µiõcç ckndiõcuoqç kdi kd1dp1ioqç.
ZuµnAqpoµd1ikd 0d kdAuq0ci q dvdykdid uAiko1cyvikq unoõoµq (cçonAioµoi kdi
k1ipidkcç ndpcµµdociç o1iç õoµcç ndpoyqç õid µiou µd0qoqç kdi oúvõcoqç 1qç
ckndiõcuoqç kdi kd1dp1ioqç µc 1qv dyopd cpydoidç kAn) nou dndi1ci1di yid 1qv
uAonoiqoq 1ov õpdocov.
Z1o nAdioio 1ou 1pi1ou o1óyou cniõiokc1di q uio0c1qoq µid odqoúç kdi
ouo1qµd1ikqç o1pd1qyikqç yid 1qv kd1dnoAcµqoq 1qç oyoAikqç õidppoqç kdi 1q
µciooq 1ou noooo1oú npóopqç cykd1dAciqqç 1qç oyoAikqç ckndiõcuoqç, kd0oç
kdi o oycõidoµóç kd1dAAqAd o1oycuµcvov õpdocov yid 1iç EudAo1cç Koivovikd
Oµdõcç (Mc1dvdo1cç, Poµd, µovoyovcïkcç k.An.) kdi yid ouykckpiµcvcç
ycoypdqikcç ncpioycç. Eiõikó1cpd, cniõiokc1di q cvioyuoq 1qç ouµµc1oyqç kdi 1qç
ioó1iµqç npóoµdoqç o1qv npooyoAikq, 1qv npo1oµd0µid kdi õcu1cpoµd0µid
ckndiõcuoq, µc dno1cAcoµd1ikcç kdi o1oycuµcvcç õpdociç npoç óqcAoç 1ov
ndiõiov µc dvdnqpicç kdi 1ov ndiõiov dnó oµdõcç ydµqAoú ciooõqµd1oç kdi
cudAo1cç koivovikd oµdõcç. Hpoç du1q 1qv kd1cú0uvoq, cniõiokc1di q ouvcyioq
1qç Aci1oupyidç 1ov oAoqµcpov Iuµvdoiov, q cvioyuoq 1ov Iuµvdoiov Acú1cpqç
Eukdipidç kdi q õqµioupyid Aukciov Acú1cpqç Eukdipidç. Enioqç, cniõiokc1di q
µcA1iooq 1qç noió1q1dç kdi 1qç dno1cAcoµd1ikó1q1dç o1qv ckndiõcuoq, µcoo 1qç
dvd0copqoqç 1ov npoypdµµd1ov onouõov, 1qç cv1dçqç 1ov vcov 1cyvoAoyiov
o1qv ckndiõcuoq, 1qç uAonoiqoqç npoypdµµd1ov cvioyu1ikqç õiõdokdAidç kdi 1qç
ndpoyqç opydvoµcvqç quyo-koivovikqç cvõooyoAikqç unoo1qpiçqç kdi
unoo1qpiçqç cndyycAµd1ikoú npoodvd1oAioµoú. ZuµnAqpoµd1ikd 0d kdAuq0ci q
dvdykdid uAiko1cyvikq unoõoµq (cpydo1qpidkóç cçonAioµóç oyoAciov, k1ipidkcç
ndpcµµdociç o1iç õoµcç óAov 1ov ckndiõcu1ikov µd0µiõov, cçonAioµoi
nAqpoqopikqç kAn.) nou dndi1ci1di yid 1qv uAonoiqoq 1ov õpdocov.
3.3.2.2. Hpoæ0qoq 1qç dndo¿óAqoqç kdi unoo1qpi(q 1qç
kivq1ikó1q1dç 1æv cpydçoµcvæv
Oi kúpicç o1pd1qyikcç yid 1qv cni1cuçq 1ou o1óyou du1oú civdi oi cçqç:18
(d) Biæoiµq cv1d(q o1qv dyopó cpydoídç 1æv vcæv nou þpíokov1di ck1óç
cpydoídç, ckndíõcuoqç q kd1óp1ioqç
Td npoµAqµd1d nou dv1iµc1oni(ouv oi vcoi ouvõcov1di 1óoo µc unokciµcvouç
õidp0po1ikoúç ndpdyov1cç nou õuoycpdivouv 1qv ciooõó 1ouç o1qv dyopd
cpydoidç, óoo kdi µc kukAikoúç (kd0i(qoq 1qç (q1qoqç), µc dno1cAcoµd v´
duçdvc1di dvqouyq1ikd o dpi0µóç 1ov vcov nou µpiokov1di ck1óç cpydoidç,
ckndiõcuoqç, kd1dp1ioqç. Od dvdn1uy0oúv noAi1ikcç yid 1qv 1dyú1cpq µc1dµdoq
1ov vcov dnó 1o oyoAcio o1qv dndoyóAqoq, cvo 1du1óypovd 0d dvdn1uy0oúv kdi
µc1pd nou dv1iµc1oni(ouv 1qv dvcpyid nou õqµioupyq0qkc dnó 1qv ndpoúod
oikovoµikq kpioq.
Bdoikó cpydAcio nou unoo1qpi(ci 1q õi11q du1q npoocyyioq civdi q «Eyyúqoq npoç
1ouç vcouç» (Ž•€th g€arantee), q npooqopd, õqAdõq µidç 0coqç µd0q1cidç q
npdk1ikqç dokqoqç oc óAouç 1ouç vcouç kdi 1iç vccç nou dnoqoi1oúv dnó 1q
õcu1cpoµd0µid, 1q µc1dõcu1cpoµd0µid q 1qv 1pi1oµd0µid ckndiõcuoq cv1óç Aiyov
µqvov dnó 1qv dnoqoi1qoq 1ouç.
Mc õcõoµcvo 1o µcyc0oç 1ou npoµAqµd1oç 1qç dvcpyidç 1ov vcov, oi
npo1cpdió1q1cç yid 1q vcd npoypdµµd1ikq ncpioõo 2014-2020 0d co1idoouv:
! o1qv dúçqoq 1ov oqµciov cioóõou o1qv dyopd cpydoidç
! o1qv cvioyuoq 1qç õuvd1ó1q1dç 1ov vcov vd dvdnpoodpµó(ouv 1o
cndyycAµd1ikó 1ouç npoqiA, dvdAoyd µc 1iç ckdo1o1c ouv0qkcç nou
cnikpd1oúv o1qv dyopd cpydoidç.
! o1qv cvioyuoq 1qç ouµµouAcu1ikqç kdi 1ou oyoAikoú cndyycAµd1ikoú
npoodvd1oAioµoú,
! o1qv dvdn1uçq cvóç cúkoAd npooµdoiµou kdi dçiónio1ou ouo1qµd1oç
nAqpoqópqoqç 1ov vcov oyc1ikd µc 1iç cukdipicç dndoyóAqoqç kdi 1iç
npoµAcqciç cndyycAµd1ov kdi õcçio1q1ov, kd0oç kdi
! o1qv cvioyuoq 1qç cndyycAµd1ikqç kivq1ikó1q1dç.
HdpdAAqAd, 0d npcnci v´ dno1cAcoci npo1cpdió1q1d yid 1qv c0vikq noAi1ikq
dndoyóAqoqç q npooqopd µidç 0coqç µd0q1cidç q npdk1ikqç dokqoqç oc óAouç
1ouç vcouç kdi 1iç vccç nou dnoqoi1oúv dnó 1q õcu1cpoµd0µid, 1q
µc1dõcu1cpoµd0µid q 1qv 1pi1oµd0µid ckndiõcuoq cv1óç Aiyov µqvov dnó 1qv
dnoqoi1qoq 1ouç. H dúçqoq 1qç dndoyóAqoqç 1ov vcov kdi 1qç dnók1qoqç 1qç
npo1qç cpydoidkqç cµncipidç npoüno0c1ci, ncpd dnó 1q õid0coq nópov, 1q
õik1úooq cniycipqocov, MKO, qopcov, opydvioµov kdi unqpcoiov unoo1qpiçqç
1qç dvd(q1qoqç cpydoidç.

(þ) Hpóoþdoq o1qv dndo¿óAqoq yid dvdçq1oúv1cç 0coq cpydoídç kdi
oikovoµikó µq cvcpyó ó1oµd
Eniõiokc1di q o1óycuoq 1ov npoypdµµd1ov npoo0qoqç o1qv dndoyóAqoq dvd
kAdõo kdi oµdõd-o1óyo µc cnikcv1pooq oc du1oúç nou cyouv µcydAú1cpq dvdykq.
Hpo1cpdió1q1d 0d õo0ci o1ouç µdkpoypóvid dvcpyouç, o1ouç dvcpyouç nou
õidµioúv oc voikokupid yopiç oú1c cvdv cpyd(óµcvo kdi o1ouç vcouç µc ydµqAd
1unikd npooóv1d µc 1qv ndpoyq cçd1oµikcuµcvqç ouµµouAcu1ikqç kdi 1qv
dvdµd0µioq 1ov npooóv1ov 1ouç.
„ç 1d npoypdµµd1d ouvcyi(óµcvqç cndyycAµd1ikqç kd1dp1ioqç, yid 1q µcydAq
nAcioqqqid 1ov dvcpyov, 1d npoypdµµd1d 0d ouvio1ov1di oc cvd µiyµd dnó
µdoikcç õcçió1q1cç (generiŒ s•i••s), yvoociç cniycipqµd1ikó1q1dç kdi µc0óõouç
dvd(q1qoqç cpydoidç. Acu1cpcuóv1oç, npo1civc1di q dvdn1uçq 1oµcdkov
npoypdµµd1ov kd1dp1ioqç 1d onoid, óµoç, 0d npcnci vd o1qpi(ov1di oc
npóoqd1cç dvdAúociç 1ov dvdykov kd1dp1ioqç.


19
Iid 1ouç dndoyoAoúµcvouç 0d undpyouv npoypdµµd1d cvõocniycipqoidkqç
kd1dp1ioqç (•n the “•‡ training) yid 1ouAdyio1ov õúo kd1qyopicç 1ou cpyd1ikoú
õuvdµikoú: d) 1ouç cpyd(oµcvouç ydµqAov õcçio1q1ov kdi µ) 1ouç
vconpooAqq0cv1cç.

(y) Ekouy¿povioµóç kdi cvío¿uoq 1æv 0coµæv 1qç dyopóç cpydoídç
Eniõiokc1di q õqµioupyid µqydvioµov ouµµouAcu1ikqç kdi npoodvd1oAioµoú,
µcoo 1qç dvdn1uçqç µc0óõov, cpydAciov, kdi ouvcpydoiov µc 1pi1ouç qopciç
kd0oç kdi µcoo ndpoyqç cçd1oµikcuµcvov ouµµouAcu1ikov unqpcoiov.
Eiõikó1cpd cniõiokc1di q ncpdi1cpo µcA1iooq 1ov unqpcoiov nou ndpcyov1di dnó
1ov OAEA o1ov 1oµcd 1qç dvdn1uçqç oycocov µc 1ouç cpyoõó1cç, 1ou oycõidoµoú
1ov cvcpyq1ikov µc1pov dndoyóAqoqç, oúµqovd µc 1iç dvdykcç 1qç dyopdç
cpydoidç, 1ov ouµnpdçcov µc 1pi1ouç Oopciç, kd0oç kdi 1qç Hdpoyqç unqpcoiov
co1idoµcvov o1iç dvdykcç 1ov dvd(q1oúv1ov cpydoid.
EninAcov, cµqdoq 0d õo0ci o1qv dvdn1uçq µc1pov yid cykdipq ndpcµµdoq kdi
npóAqqq 1qç dvcpyidç kdi 1qv dvdn1uçq 1ov d1oµikov oycõiov õpdoqç o1q µdoq
1ov dµoiµdiov unoypcoocov µc1dçú 1ov dvd(q1oúv1ov cpydoid kdi 1ov
unqpcoiov dndoyóAqoqç.
TcAoç, npo1cpdió1q1d dno1cAci q õqµioupyid ouo1qµd1oç õidyvooqç kdi dvdAuoqç
1ov õcõoµcvov 1qç dyopdç cpydoidç nou 0d co1id(ci o1qv kd1dypdqq 1ov
cndyycAµd1ov oc kopcoµó, o1qv kd1dypdqq 1ov cndyycAµd1ov µc uqqAq (q1qoq
q õúokoAd kdAun1óµcvd kd0oç kdi o1qv ndpoyq nAqpoqopiov yid 1iç
µpdyunpó0coµcç 1dociç 1qç dyopdç cpydoidç

(õ) Au1odndo¿óAqoq, cni¿cipqµd1ikó1q1d kdi õqµioupyíd cni¿cipqocæv
Zc nAqpq ouvcpycid µc 1ov o1óyo 1qç cvioyuoqç 1qç dv1dyovio1ikó1q1dç kdi 1qç
cçoo1pcqcidç 1ov cniycipqocov cniõiokc1di q ndpoyq kivq1pov yid ndpdyoyq
vcov /kdivo1óµov npoïóv1ov kdi unqpcoiov oc 1oµciç ónou q cAAqvikq oikovoµid
õid0c1ci ouykpi1ikd nAcovck1qµd1d kd0oç kdi q oúvõcoq µc 1q ycoypdqikq
kivq1ikó1q1d 1ou cpyd(oµcvov
Andpdi1q1q npoünó0coq yid 1qv cv0dppuvoq 1qç cniycipqµd1ikó1q1dç civdi q
cvõuvdµooq 1qç kdivo1oµikqç cniycipqµd1ikqç kouA1oúpdç, q µcA1iooq 1ov
õpdocov cniycipqµd1ikqç ouµµouAcu1ikqç (µc dvdn1uçq qAck1povikov unqpcoiov
npoodpµooµcvov o1iç dvdykcç 1ov oµdõov o1óyou), kdi q cvioyuoq 1qç
ckndiõcuoqç oc 0cµd1d cniycipqµd1ikó1q1dç.
3.3.2.3. Hpoæ0qoq 1qç koivævikqç cv1d(qç, koivævikq npóvoid kdi
kd1dnoAcµqoq 1qç q1æ¿cidç
Z1o ncõio 1qç npoo0qoqç 1qç koivovikqç cv1dçqç kdi 1qç kd1dnoAcµqoqç 1qç
q1oycidç, oi npo1civóµcvcç ndpcµµdociç o1oycúouv o1qv npóAqqq kdi
dv1iµc1onioq 1ou koivovikoú dnokAcioµoú cund0ov oµdõov, o1qv dv1iµc1onioq
1ou qdivoµcvou 1qç q1oycidç, nou nAq11ci kdi vcd koivovikd o1poµd1d, o1q
o1qpiçq 1ov ouo1qµd1ov koivovikqç npoo1doidç kdi koivovikqç npóvoidç, o1qv
cvooµd1ooq ncpi0opionoiqµcvov koivo1q1ov, kdi o1qv kd1dnoAcµqoq 1ov
õidkpiocov.
Iõidi1cpq cµqdoq 0d õo0ci o1o oycõidoµó µidç ouvoAikqç o1pd1qyikqç µciooqç 1qç
q1oycidç. Eivdi dndpdi1q1q q dµcoq cvioyuoq npo1oµouAiov ouv1ovioµoú,
ndpdkoAoú0qoqç kdi dçioAóyqoqç óAov 1ov noAi1ikov koivovikqç cv1dçqç,
koivovikqç npoo1doidç kdi koivovikqç ouvoyqç kdi 1ov dvdykdiov cvcpyciov yid


20
1qv dno1cAcoµd1ikq cqdpµoyq 1ouç, ouµncpiAdµµdvóµcvqç 1qç ouµµc1oyqç
cvõidqcpóµcvov µcpov (koivovikoi c1dipoi, opydvoociç koivovidç noAi1ov).
EninAcov cniõiokc1di q o1óycuoq kdi npoodvd1oAioµóç noAi1ikov yid 1qv
cvcpyq1ikq cv1dçq oµdõov (n.y. do1cyoi, Poµd) nou dv1iµc1oni(ouv õidpkoç
cv1ovó1cpd 1ov kivõuvo vd dnokAcio1oúv koivovikd.
Z1q vcd npoypdµµd1ikq ncpioõo 1ovi(c1di iõidi1cpd q dvòn1uÇq 1onikæv
npoypdµµò1æv koivæqcAoùç okonoù, o1ouç 1oµciç 1qç uycidç, 1qç npóvoidç,
1ov koivovikov unqpcoiov, µc 1qv cvcpyonoiqoq 1ov qopcov 1qç 1onikqç
koivovidç, o1oycúov1dç o1iç ncpiooó1cpo cudAo1cç koivovikcç oµdõcç.
Zqµdv1ikcç kpivov1di kdi oi ndpcµµdociç yid 1qv dvòn1uÇq 1qç þiæoiµqç
koivævikqç oikovoµídç kdi 1qç koivævikqç cni¿cipqµd1ikó1q1dç, oo1c vd
duçq0oúv oi õuvd1ó1q1cç dndoyóAqoqç o1d d1oµd nou npocpyov1di dnó 1iç
cudAo1cç oµdõcç 1ou nAq0uoµoú oc 1onikó, ncpiqcpcidkó kdi c0vikó cnincõo.
Z1óyoi kdi npokAqociç dno1cAoúv (q1qµd1d ónoç 1o 0coµikó nAdioio, q npóoµdoq
o1q ypqµd1oõó1qoq, q npoo0qoq 1ou 0coµoú o1o koivovikó oúvoAo kdi q
õik1úooq.
3.3.2.4. Yyciovoµikq ncpí0dAqq
H µcA1iooq 1qç npóoµdoqç oc oikovoµikò npooi1cç, þiæoiµcç kdi uqqAqç
noió1q1dç unqpcoícç uyciovoµikqç ncpí0dAqqç kdi koivævikqç
dAAqAcyyùqç, 0d dno1cAcoci cnioqç ncõio õpdocov, µc 1qv cõpdiooq 1qç
µc1dppú0µioqç o1o 1oµcd 1qç quyikqç uycidç, 1qv dvdn1uçq 1qç npo1oµd0µidç
uycidç, nou ndpouoid(ci dkóµd oqµdv1ikó µd0µó uo1cpqoqç, µc cupondïkd
npó1und kdi 1qv npodonioq 1qç õqµóoidç uycidç 1ou nAq0uoµoú.
Eiõikcç õpdociç npo1civov1di yid 1q µcA1iooq 1qç noió1q1dç (oqç 1qç undi0pou kdi
1ov dnoµdkpuoµcvov ncpioyov µc 1qv cvioyuoq µikpov µdoikov unoõoµov,
kd0oç kdi µc 1qv cvioyuoq 1qç cniycipqµd1ikó1q1dç kdi 1qç oikoycvcidkqç
cniycipqoqç, dAAd kdi 1ou oikio1ikoú ncpiµdAAov1oç.
H npodonioq 1qç koivovikqç ouvoyqç µnopci vd unoo1qpiy0ci kdi µcoo
ndpcµµdocov nou dçionoioúv 1iç õuvd1ó1q1cç nou ndpcyouv oi THE, õiõov1dç
cµqdoq oc õpdociç nou npoo0oúv 1qv dnók1qoq µdoikov yvoocov kdi
õcçio1q1ov oyc1ikd µc 1q ypqoq du1ov (n.y. ncpiopioµóç qqqidkoú ydoµd1oç,
nio1onoiqoq oc µdoikcç õcçió1q1cç), 1qv npóoµdoq oc npoqyµcvcç unqpcoicç
uycidç kdi npóvoidç (n.y. unqpcoicç 1qAc-id1pikqç, 1qAcõidyvooqç), 1qv
npoo0qoq cqdpµoyov THE yid 1qv ckndiõcuoq (n.y. qqqidkó oyoAcio, 1qAc-
ckndiõcuoq) k.d.
3.3.2.5. Eqdpµoyq 1qç dp¿qç 1qç ioó1q1dç 1æv qúAæv
Td kúpid cpydAcid yid 1qv uAonoiqoq 1qç noAi1ikqç ioó1q1dç 1ov qúAov 0d civdi q
cvoæµò1æoq 1qç ioó1q1dç cukdipiæv µc1dÇù dvöpæv kdi yuvdikæv oc óAd
1d ópydvd, 1iç noAi1ikcç kdi öpòociç (genˆer mainstreaming) kdi q dvdAqqq
ouykckpiµcvov ciõikov õpdocov o1ouç dkóAou0ouç 1oµciç: (d) ioó1iµq ouµµc1oyq
1ov yuvdikov o1qv dyopd cpydoidç, (µ) ouµµc1oyq 1ov yuvdikov oc
õpdo1qpió1q1cç undi0pou µc o1óyo 1qv 1onikq dvdn1uçq, (y) npoo0qoq 1qç
koivovikqç cv1dçqç 1ov yuvdikov, npóAqqq kdi kd1dnoAcµqoq 1qç yuvdikcidç
q1oycidç kdi óAov 1ov µopqov µidç Aóyo qúAou, (õ) cv1dçq 1qç õido1doqç 1ou
qúAou oc (q1qµd1d koivovikqç npoo1doidç kdi npoo1doidç 1qç uycidç, (c) o1qpiçq
1qç oikoycvcidç, (o1) ioó1iµq ouµµc1oyq 1ov yuvdikov o1q õqµóoid (oq kdi o1iç
õidõikdoicç Aqqqç noAi1ikov, koivovikov kdi oikovoµikov dnoqdocov (()
kd1dnoAcµqoq 1ov õidkpiocov Aóyo qúAou kdi 1ov cµquAov o1cpco1únov kdi


21
(q) cv1dçq 1qç ioó1q1dç 1ov qúAov o1iç õqµóoicç noAi1ikcç, ndpdkoAoú0qoq kdi
dçioAóyqoq 1ouç.

Bdoikq cniõioçq oc du1óv 1ov noAú oqµdv1ikó 1oµcd civdi q µc1dµdoq oc µid
Oikovoµid qiAikq o1o ncpiµdAAov µc cvioyuoq 1qç AndoyóAqoqç , dnoõo1ikq
ypqoq 1ov nópov kdi ydµqAd cnincõd cknoµnov dv0pdkd, µc kúpid cniõioçq 1qv
npoo1doid 1ou quoikoú kdi õoµqµcvou HcpiµdAAov1oç kdi 1ov quoikov nópov, µc
ndpdAAqAq npoo1doid 1qç õqµóoidç uycidç kdi 1qç (oqç 1ov HoAi1ov.

3.3.3.1. Hpoo1doíd 1ou 4uoikoú HcpiþóAAov1oç kdi 1æv Hópæv
Ooov dqopd 1qv Aciqópo Aid¿cípioq kdi Hpoo1doíd 4uoikæv Hópæv, oç
kúpioi o1óyoi dvdõcikvúov1di q dno1cAcoµd1ikq õidycipioq kdi npoo1doid 1ov
quoikov nópov kdi q dv1iµc1onioq ncpiµdAAov1ikov kivõúvov, kd0oç cnioqç kdi
q dnokd1do1doq, npoo1doid kdi dvdõciçq 1qç µionoikiAó1q1dç kdi 1ou quoikoú
1oniou, cçdoqdAi(ov1dç ndpdAAqAd 1qv oikovoµikq µiooiµó1q1d 1ov
ndpcµµdocov.
H npoo1doid 1ou Ouoikoú HcpiµdAAov1oç o1oycúci o1qv dciqopikq õidycipioq kdi
npoo1doid 1ov uõd1ikov kdi cõdqikov nópov kdi 1qv dvdoycoq 1qç dnoAcidç 1qç
µionoikiAó1q1dç.
Z1qv kd1cú0uvoq du1q civdi, dpyikd, oqµdv1ikq q cqdpµoyq 1ov Zycõiov
Aidycipioqç Ackdvov Anoppoqç, 1ov onoiov q oAokAqpooq oycõid(c1di o1o
nAdioio 1qç 1pcyouodç Hpoypdµµd1ikqç Hcpióõou, µc 1d 0coµikd µc1pd kdi 1iç
õpdociç nou npoµAcnov1di oc du1d, oúµqovd µc 1qv Oõqyid 60/2000.
Z1qv iõid kd1cú0uvoq, q oAokAqpooq 1ov unoõoµov cncçcpydoidç do1ikov
Auµd1ov, oúµqovd µc 1qv Oõqyid ‚1/271, civdi, cnioqç, µid npo1cpdió1q1d, nou
npcnci vd 1úyci oqµdv1ikqç ypqµd1oõo1ikqç cvioyuoqç o1qv cnóµcvq
Hpoypdµµd1ikq Hcpioõo.
Zc oycoq µc 1d OdAdooid Oikoouo1qµd1d kdi 1qv npoo1doid 1ov µdoikov nópov,
dnó 1ouç onoiouç cçdp1ov1di oi koivovikcç kdi oikovoµikcç õpdo1qpió1q1cç nou
oyc1i(ov1di µc 1q 0dAdood, 0d npcnci vd Aqq0ci µcpiµvd yid 1qv cqdpµoyq 1qç
Oõqyidç HAdioio 2008/56 yid 1q OdAdooid Z1pd1qyikq (N.3‚83/2011). HdpdAAqAd
µc 1qv npoo0qoq 1qç OdAdooidç Xopo1dçidç kdi 1qç OAokAqpoµcvqç Aidycipioqç
1qç Hdpdk1idç Zovqç (Zúµµdoq 1qç BdpkcAovqç), kpioiµq civdi q cni1cuçq 1ov
o1óyov 1qç Eupondïkqç Z1pd1qyikqç yid 1q µionoikiAó1q1d, µc ypovikó opi(ov1d
1o 2020.
Enioqç, iõidi1cpd oqµdv1ikq civdi q dv1dnókpioq 1qç yopdç µdç o1iç unoypcoociç
nou dnoppcouv dnó 1iç Oõqyicç ‚2/43 kdi 200‚/147 (npoqv 7‚/40‚), ny
oAokAqpooq 1ou Aik1úou ”at€ra 2000, ydpdk1qpioµóç Hpoo1d1cuóµcvov
Hcpioyov kdi õidycipioq 1ouç.

Zc ó1i dqopd o1q þiæoiµq dvòn1uÇq 1qç undí0pou iõidi1cpd oqµdv1ikq
dvdõcikvúc1di q npoo1doid kdi õid1qpqoq 1ov µcooycidkov dypo1ikov
ouo1qµd1ov kdi 1ou dypo1ikoú 1oniou, q cni1cuçq õidpkoúç ioopponidç µc1dçú
1ov dAicu1ikov nópov kdi 1ov dv1io1oiyov dAicu1ikov õpdo1qpio1q1ov, q
cnio1poqq 1ov ndpdyoyikov õpdo1qpio1q1ov o1iç opcivcç kdi vqoio1ikcç
ncpioycç, q npoo0qoq 1qç ouykdAAicpycidç kdi cykd1do1doqç dypo-õdoikov
3.3.3. Hpoo1doíd 1ou ncpiþòAAov1oç - µc1òþdoq oc µíd oikovoµíd
qiAikq o1o ncpiþòAAov


22
ouo1qµd1ov, q npoo0qoqç 1qç ycopyidç dkpiµcidç, q dv1iµc1onioq 1qç
unoµd0µioqç 1ov cõdqikov ouo1qµd1ov kdi q npoo1doid du1ov. Z´ du1q 1qv
kd1cú0uvoq 0d npoo0q0oúv cnioqç, µc1pd o1qpiçqç cncvõúocov oc unoõoµcç µc
cçonAioµoúç nou ncpiopi(ouv 1iç quoikcç • µioAoyikcç cnin1oociç 1ov
ndpdyoyikov õpdo1qpio1q1ov (ny µcA1iovov1dç 1qv cniAck1ikó1q1d 1ov
dAicu1ikov cpydAciov kdi µciovov1dç 1d dvcni0úµq1d dAicúµd1d).
Oi dkóAou0oi ciõikoi o1óyoi ouµµdAAouv o1qv cni1cuçq 1ou µdoikoú o1óyou yid
µiooiµq dvdn1uçq 1qç undi0pou:
i. Eqdpµoyq kdAAicpyq1ikov npdk1ikov nou npoo1d1cúouv 1ouç quoikoúç
nópouç kdi 1d oikoouo1qµd1d µc dnóõooq 1qç npoo1i0cµcvqç dçidç, µcoo 1qç
nio1onoiqoqç, 1qç õik1úooqç kdi 1qç oúvõcoqç 1qç ndpdyoyqç µc 1qv dyopd.
ii. Aid1qpqoq, dnokd1do1doq, cvioyuoq kdi dvdõciçq 1ov ycvc1ikov nópov
kdi 1qç µionoikiAó1q1dç 1ov dypo1ikov, 1ov qµiquoikov, 1ov õdoikov
oikoouo1qµd1ov kdi 1ov 1oniov dvdAoyd µc 1d iõidi1cpd ydpdk1qpio1ikd kdi 1q
yopikq 1du1ó1q1d 1ouç.
iii. Hpoo1doid, õid1qpqoq kdi dnokd1do1doq 1ov cõdqikov kdi uõd1ikov
nópov o1iç ycopyikcç ncpioycç kdi o1ouç µookó1onouç µc µdoq 1d uõd1ikd kdi
cõdqikd ydpdk1qpio1ikd 1ouç.
i‹. Hpoo1doid, õid1qpqoq kdi dnokd1do1doq 1qç µAdo1qoqç, 1ov cõdqikov kdi
uõd1ikov nópov o1d õdoikd oikoouo1qµd1d, o1iç ndpóy0icç ncpioycç • 1d õcA1d
no1dµov µc µdoq 1qv kd1dypdqq 1ov dvdykov 1ov dv1io1oiyov npoo1d1cu1ikov
Aci1oupyiov kd1d ncpin1ooq.
‹. Op0oAoyikq õidycipioq 1ov cõdqoüõd1ikov nópov, oc cvd nAdioio
cqdpµoyqç op0qç 1iµoAoyidkqç noAi1ikqç yid dypo1ikq ypqoq, µc 1qv kd1dokcuq
cpyov unoõoµqç.
‹i. Op0oAoyikq õidycipioq oikoouo1qµd1ov kdi cõdqoüõd1ikov nópov µc 1q
ypqoq vcov 1cyvoAoyiov, cqdpµoyq kdivo1óµov Aúocov (ónoç ycopyid
dkpiµcidç), kd1dp1ioqç kdi õpdocov ncpiµdAAov1ikqç cudio0q1onoiqoqç
Z1o nAdioio 1ov õpdocov npoo1doidç 1ou ncpiµdAAov1oç iõidi1cpq µcpiµvd 0d
undpçci o1qv dnoõo1ikq dçionoiqoq 1ov nópov dnó 1iç µc1dnoiq1ikcç, kupioç,
cniycipqociç, dAAd kdi o1qv npo1oycvq ndpdyoyq 1qç ycopyidç. H npoond0cid
du1q dvdµcvc1di vd oõqyqoci oc µciooq 1qç kd1dvdAooqç vcpoú, cvcpycidç kdi
uAikov kdi 1du1óypovd o1q µciooq 1ov cknoµnov õioçciõiou 1ou dv0pdkd kdi 1qç
nooó1q1dç 1ov ndpdyóµcvov o1cpcov kdi uypov dnoµAq1ov. Ek1óç dnó 1d
npoqdvq ncpiµdAAov1ikd oqcAq, oi oyc1ikcç õpdociç dvdµcvc1di vd µcA1iooouv
kdi 1iç oikovoµikcç cniõóociç 1ov cniycipqocov nou ouµµc1cyouv.
Hdpdyov1d - kAciõi yid 1qv cni1cuçq 1ov dvo1cpo dno1cAci q cvío¿uoq 1æv
µq¿dvioµæv kdi 1æv 0coµæv ncpiþdAAov1ikqç öidkuþcpvqoqç (n.y.
cvioyuoq 1ov µqydvioµov cqdpµoyqç 1qç ncpiµdAAov1ikqç voµo0coidç,
cqdpµoyq 1ou yopo1dçikoú oycõidoµoú).

3.3.3.2. Avdþó0µioq 1qç Hoió1q1dç Zæqç
Iid 1qv Avdþò0µioq 1qç Hoió1q1dç Zæqç µc ocþdoµó o1o HcpiþòAAov
npoo0oúv1di ndpcµµdociç nou o1oycúouv o1qv dno1cAcoµd1ikq õidycipioq 1ov
dnoµAq1ov kdi 1qv npoo0qoq 1qç dvdkúkAooqç, kd0oç kdi 1qç dv1iµc1onioqç
1ouç oç nópou µcoo 1qç cndvdypqoiµonoiqoqç kdi 1qç dçionoiqoqç, o1qv
oAokAqpoµcvq do1ikq dvdn1uçq, 1q µcA1iooq 1qç noió1q1dç 1qç d1µóoqdipdç kdi
1q µciooq 1ou 0opúµou, kd0oç kdi o1qv npoo0qoq 1qç µiooiµqç kivq1ikó1q1dç.
Evõcik1ikoi 1oµciç ndpcµµdoqç, yid 1qv uAonoiqoq 1ov ndpdndvo o1óyov, civdi oi
cçqç:


23
1. OAokAqpoµcvq Aidycipioq Ao1ikov Z1cpcov kdi Enikivõuvov AnoµAq1ov -
KdAuqq dvdykov oc unoõoµcç OAokAqpoµcvqç Aidycipioqç AnoµAq1ov
2. Hpoo0qoq 1qç HpóAqqqç, 1qç AvdkúkAooqç kdi Endvdypqoiµonoiqoqç,
npokciµcvou vd µcio0ci q nooó1q1d 1ov 1cAikd õid1i0cµcvov dnoµAq1ov kdi vd
npoo0q0ci q dvdk1qoq nópov kdi cvcpycidç
3. HdpdkoAoú0qoq kdi BcA1iooq 1qç Hoió1q1dç 1qç A1µóoqdipdç- Mciooq 1ou
Oopúµou- Kd1dypdqq kdi ndpdkoAoú0qoq 1qç qAck1poµdyvq1ikqç púndvoqç
4. OAokAqpoµcvcç Ao1ikcç Hdpcµµdociç: HcpiµdAAov1ikq dvdµd0µioq -dvdk1qoq
1ou oikio1ikoú io1oú, npoo1doid 1ov cAcú0cpov yopov o1d do1ikd kcv1pd, kdi
ciõikó1cpd o1iç unoµd0µioµcvcç ncpioycç kdi 1iç ncpioycç Adïkqç kd1oikidç,
ónou oi dvdykcç civdi cv1ovó1cpcç
5. Hpoo0qoq 1qç µiooiµqç kivq1ikó1q1dç o1iç nóAciç: Anoouµqópqoq
kukAoqopidkoú qop1iou - Evioyuoq 1ou Aik1úou HoõqAd1oõpóµov - Z1qpiçq
1qç kivq1ikó1q1dç 1ov Hc(ov HoAi1ov
6. Hpoo1doid kdi dvdõciçq io1opikov kcv1pov nóAcov
7. Evioyuoq 1qç HcpiµdAAov1ikqç Ekndiõcuoqç kdi 1qç Eudio0q1onoiqoqç 1ov
HoAi1ov
Enioqç, yid 1qv Avdµd0µioq 1qç Hoió1q1dç Zoqç µdoikq npoünó0coq dno1cAci q
cqdpµoyq 1ou Xopo1dçikoú kdi HoAcoõoµikoú Zycõidoµoú kdi q dno1cAcoµd1ikq
cvioyuoq 1ov µqydvioµov kdi 0coµov dokqoqç ncpiµdAAov1ikqç noAi1ikqç kdi
voµo0coidç, µcoo kdi 1qç cvioyuoqç 1ov dv1io1oiyov õioikq1ikov õoµov oc
Kcv1pikó (YHEKA), Hcpiqcpcidkó (Anokcv1poµcvq Aioikqoq kdi Hcpiqcpcicç) kdi
Tonikó cnincõo (OTA).

3.3.3.3. Hpoæ0qoq 1qç npoodpµoyqç o1qv KAiµd1ikq AAAdyq kdi
ncpiopioµóç 1æv cnin1æocæv du1qç - HpóAqqq kdi Aid¿cípioq Kivõúvæv
H EAAdõd npcnci vd õooci iõidi1cpq oqµdoid o1qv npoodpµoyq o1qv KAiµd1ikq
AAAdyq kdi o1qv npóAqqq kdi õidycipioq kivõúvov õcõoµcvqç 1qç ycoquoikqç
1po1ó1q1dç 1qç yopdç kdi 1ov oikovoµikov õpdo1qpio1q1ov 1qç. H kAiµd1ikq
dAAdyq cnqpcd(ci ndpdyoyikoúç 1oµciç ónoç q ycopyid, q õdookoµid, q dAicid, oi
uõd1okdAAicpycicç cvo cnqpcd(ci 1ov ck1c1dµcvo ndpdk1io yopo. Enoµcvoç,
µdoikóç o1óyoç o1o ncõio du1ó civdi q dv1iµc1onioq 1ov kivõúvov dnó 1qv
kAiµd1ikq dAAdyq kdi 1iç quoikcç kd1do1poqcç dAAd kdi o µc1pidoµóç 1ov
cnin1oocov dnó du1q.
Z1o nAdioio 1ov dvo1cpo, npo1q npo1cpdió1q1d dno1cAci q cknóvqoq
oAokAqpoµcvqç E0vikqç Z1pd1qyikqç yid 1qv dv1iµc1onioq kdi 1o µc1pidoµó 1ov
ouvcnciov dnó 1qv KAiµd1ikq AAAdyq.
Zc ouvcycid du1qç, kdi ndpdAAqAd µc 1q ouykpó1qoq dno1cAcoµd1ikov õoµov kdi
µqydvioµov HoAi1ikqç Hpoo1doidç oc ncpiqcpcidkó kdi 1onikó cnincõo, 0d
cknovq0oúv/cnikdiponoiq0oúv 1d kd1dAAqAd Zycõid Apdoqç, dvd 1oµcd, µc
cµqdoq o1qv dv1iµc1onioq 1ov nAqµµupov, 1ov õdoikov nupkdyiov kdi 1qç
õidµpooqç 1ov cõdqov kdi dk1ov. Mc µdoq 1d oycõid du1d 0d unoo1qpiy0ci q
õqµioupyid 1ov dndpdi1q1ov unoõoµov, kd0oç kdi q npoµq0cid 1ou oyc1ikoú
cçonAioµoú.


24
Eiöikó1cpd o1ouç 1oµcíç 1qç ycæpyídç kdi 1æv 1poqíµæv, q npoodpµoyq
o1qv kAiµd1ikq dAAdyq 0d yivci µc ndpcµµdociç 1óoo o1d kdAAicpyoúµcvd ciõq óoo
kdi o1ov 1póno kdAAicpycidç 1ov undpyóv1ov ciõov, dAAd kdi µc 1qv dçionoiqoq
unoAciµµd1ov kdi unonpoïóv1ov 1ov µioµqydvikov ciõov õid1poqqç, 1ov
ycopyikov kdAAicpyciov, 1ov k1qvo1poqikov cniycipqocov kdi 1qç µc1dnoiqoqç
ycopyikov npoïóv1ov.
Eiõikó1cpd o1ov 1oµcd 1qç ycopyidç µdoikó o1óyo dno1cAci q dnoõo1ikó1cpq
ypqoq 1ov nópov oc µid oikovoµid µc ydµqAcç cknoµncç õioçciõiou 1ou dv0pdkd
kdi dv0ck1ikq o1qv kAiµd1ikq dAAdyq.
H cni1cuçq 1ou o1óyou du1oú 0d npdyµd1onoiq0ci µcoo 1ov dkóAou0ov ciõikov
o1óyov
i. Açionoiqoq µioµd(dç, unoAciµµd1ov kdi unonpoïóv1ov 1ov ycopyikov kdi
k1qvo1poqikov õpdo1qpio1q1ov, kd0oç kdi 1qç µc1dnoiqoqç µc okonó 1qv
ndpdyoyq cvcpycidç kdi ciopoov o1ov npo1oycvq kdi o1o õcu1cpoycvq
1oµcd.
ii. Anoõo1ikq ypqoq 1ov uõd1ikov nópov kupioç µc op0oAoyikó
npoypdµµd1ioµó 1ov dpõcúocov, µc ckouyypovioµó kdi µcA1iooq 1ov
unoõoµov, cpyd 1cyvq1oú cµnAou1ioµoú kdi dçionoiqoq 1ov µq
ouµµd1ikov uõd1ikov nópov.
iii. Anoõo1ikó1cpq ypqoq 1ov ciopoov (vcpó, Aindoµd, qu1onpoo1d1cu1ikd)
o1iç ycopyikcç ck1dociç kdi dciqopikq õidycipioq 1ou cõdqikoú
oikoouo1qµd1oç dAAd kdi 1ov õdoikov oikoouo1qµd1ov yid µciooq
cknoµnov õioçciõiou 1ou dv0pdkd.
i‹. Hpoodpµoyq 1qç ycopyidç, 1qç k1qvo1poqidç, 1qç õdoonovidç kdi 1qç
ypqoqç 1ov quoikov nópov oc çqpo0cpµikó ncpiµdAAov kdi o1iç vccç
kAiµd1ikcç ouv0qkcç nou õqµioupyoúv1di Aóyo 1qç kAiµd1ikqç dAAdyqç
‹. HpóAqqq, cykdipq dv1iµc1onioq kdi dnokd1do1doq õdoov kdi õdoikov
ck1docov dnó quoikcç kd1do1poqcç (nupkdyicç, do0cvcicç, cv1oµd,
nAqµµúpcç k.d.).
‹i. Açionoiqoq kdi op0oAoyikq ypqoq 1qç õdoikqç µioµd(dç kdi 1ov
unoAciµµd1ov 1qç uAo1oµidç kdi 1qç cncçcpydoidç 1ou çúAou oç
dvdvcooiµcç nqycç cvcpycidç.
‹ii. Açionoiqoq 1ov õuvd1o1q1ov 1qç ycopyidç kdi 1qç õdoonovidç o1q µciooq
1ov cknoµnov/ õcoµcuoq dcpiov 1ou qdivóµcvou 1ou 0cpµokqniou.
‹iii. Hpoo0qoq õpdocov kdivo1oµidç, kd1dp1ioqç kdi cvqµcpooqç yid 1qv
dnoõo1ikó1cpq ypqoq 1ov nópov, 1o µc1pidoµó 1ov cnin1oocov 1qç
kAiµd1ikqç dAAdyqç kdi 1qv npoodpµoyq oc du1qv, 1qv npoo1doid dnó 1iç
nupkdyicç, 1iç nAqµµúpcç, 1q õidµpooq 1ou cõdqouç µc okonó 1q µciooq
1ov ncpiµdAAov1ikov nicocov dnó 1iç dypo1ikcç õpdo1qpió1q1cç.
i–. Aciqopikq õidycipioq 1ov õdoikov oikoouo1qµd1ov.
3.3.3.4. Mc1óþdoq oc µíd oikovoµíd qiAikq o1o ncpiþóAAov
H µc1dµdoq oc µid oikovoµid qiAikq o1o ncpiµdAAov, q oikovoµid ydµqAov
cknoµnov õioçciõiou 1ou dv0pdkd, ónoç dnokdAci1di o1o cyypdqd 1qç
Eupondïkqç Eni1ponqç, dno1cAci kcv1pikq cupondïkq noAi1ikq, cvo cyouv 1c0ci
kdi oyc1ikoi nooo1ikoi o1óyoi. Iid 1qv EAAdõd, q µc1dµdoq du1q dno1cAci cukdipid
yid 1q cni1cuçq noAAdnAov o1óyov:
(i) E0vikov cvcpycidkov o1óyov ónoç q doqdAcid cvcpycidkoú cqoõidoµoú, q
õicioõuoq 1ov dvdvcooiµov nqyov cvcpycidç o1qv dkd0dpio1q 1cAikq


25
kd1dvdAooq o1o cnincõo 1ou 20%, q cçoikovóµqoq cvcpycidç oc óAouç
1ouç 1oµciç, kdi q µciooq 1ov cknoµnov dcpiov 1ou 0cpµokqniou.
(ii) Evioyuoq 1qç cyyopidç cniycipqµd1ikó1q1dç kdi 1qç dndoyóAqoqç,
dvdn1uçq cniycipqµd1ikov õpdo1qpio1q1ov nou oyc1i(ov1di µc 1qv ndpoyq
cvcpycidkov unqpcoiov oc óAouç 1ouç 1oµciç, cvcpyonoiqoq cçunvov
ypqµd1oõo1ikov cpydAciov kdi µqydvioµov 1qç dyopdç kd0oç kdi dvdõciçq
1ou póAou 1qç EAAdõdç oç kóµµou cvcpycidkov dyd0ov.
(iii) Avdn1uçq 1ov ncpiqcpciov µc dnoõo1ikq dçionoiqoq 1ov 1onikov
cvcpycidkov nópov.
Oi ciõikó1cpoi o1óyoi 1qç vcdç npoypdµµd1ikqç ncpióõou yid 1q µc1dµdoq oc µid
oikovoµid ydµqAov cknoµnov õioçciõiou 1ou dv0pdkd kdi oyc1ikcç cvõcik1ikcç
õpdociç civdi oi cçqç:
! Hpoæ0qoq 1qç cvcpycidkqç dnoöo1ikó1q1dç oc óAouç 1ouç 1oµcíç:
Evioyuoq cniycipqocov yid 1q µcA1iooq 1qç cvcpycidkqç 1ouç dnóõooqç,
niAo1ikd npoypdµµd1d cvcpycidkqç dçionoiqoqç opydvikov unoAciµµd1ov
cniycipqocov, c0cAov1ikd npoypdµµd1d dvdyvopioqç kdi dvdõciçqç 1qç
cvcpycidkqç dpio1cidç 1ov cniycipqocov, kd0icpooq cvcpycidkoú ouµµoúAou
yid 1iç cniycipqociç, oAokAqpoµcvcç õpdociç cçoikovóµqoqç cvcpycidç oc
cvcpyoµópd k1ipid 1ou oikidkoú 1oµcd, oAokAqpoµcvcç õpdociç µcA1iooqç 1qç
cvcpycidkqç dnóõooqç o1iç unoõoµcç 1ou õqµóoiou 1oµcd
(ouµncpiAdµµdvoµcvqç 1qç õqµioupyidç unoõciyµd1ikov õqµooiov k1qpiov µc
oycõóv µqõcvikq kd1dvdAooq ouµµd1ikov kduoiµov), unoo1qpiçq 1qç
Aci1oupyidç c1dipciov ndpoyqç cvcpycidkov unqpcoiov µcoo
ypqµd1onio1o1ikov cpydAciov.
! Hpoæ0qoq 1qç ndpdyæyqç, 1qç öidvoµqç kdi ¿pqoqç cvcpycidç dnó
dvdvcæoiµcç nqycç cvcpycidç: Evioyuoq kdi dvdµd0µioq unoõoµov yid 1q
µcA1io1q dçionoiqoq 1ou õuvdµikoú 1ov dvdvcooiµov nqyov cvcpycidç
(ouµncpiAdµµdvoµcvov o1pd1qyikov cpyov dno0qkcuoqç qAck1pikqç
cvcpycidç n.y. dv1Aqoio1dµicu1ikoi o1d0µoi), unoo1qpiçq 1qç ndpdyoyqç
cvcpycidç dnó dvdvcooiµcç nqycç µc ypqoq kdi cvdAAdk1ikov µqydvioµov
ypqµd1oõó1qoqç, ónoç civdi q ouAAoyikq iõio1ikq ypqµd1oõó1qoq (Œr••ˆ
—€nˆing), dçionoiqoq cvcpycidkoú õuvdµikoú dypo1ikoú 1oµcd (o1cpcq µioµd(d,
µiodcpio), unoo1qpiçq 1qç dvdn1uçqç 1ov dvdvcooiµov nqyov cvcpycidç µcoo
cqdpµoyov õicondpµcvqç ndpdyoyqç.
! Hpoæ0qoq 1qç ouµndpdyæyqç qAck1pioµoù kdi 0cpµó1q1dç uqqAqç
dnóöooqç oc ncpioycç ciõikoú cvõidqcpov1oç (n.y. µioµqydvikcç ncpioycç),
ouµncpiAdµµdvoµcvqç 1qç µikpoouµndpdyoyqç kdi 1qç 1pindpdyoyqç
(ndpdyoyq qAck1pioµoú, 0cpµó1q1dç kdi qúçqç) n.y. oc k1ipid 1ou
1pi1oycvoúç 1oµcd.
Eninpoo0c1oç, 0d cniõioy0ci q unoo1qpiçq 1ov q1oyov voikokupiov µcoo 1qç
dv1iµc1onioqç 1qç cvcpycidkqç q1oycidç.
Z1o nAdioio 1qç µc1dµdoqç oc µid oikovoµid qiAikq o1o ncpiµdAAov, iõidi1cpq
µcpiµvd 0d õo0ci o1q µcA1iooq 1ov ncpiµdAAov1ikov cniõóocov 1ov
µc1dnoiq1ikov, kupioç, cniycipqocov, µc cµqdoq o1qv cçoikovóµqoq cvcpycidç kdi
1qv dnoõo1ikq dçionoiqoq 1ov nópov (res•€rŒe e——iŒienŒŽ), ndpdAAqAd µc 1qv
cv0dppuvoq 1qç õqµioupyidç ouo1dõov cniycipqocov (Œ•€sters) kdi 1qç
nio1onoiqoqç ouo1qµd1ov ncpiµdAAov1ikqç õidycipioqç kdi oikoAoyikqç oqµdvoqç
npoïóv1ov. Oi cvcpycicç du1cç, ncpdv 1ou ncpiµdAAov1ikoú oqcAouç (µciooq
cknoµnov, µciooq nooó1q1dç kdi cnikivõuvó1q1dç ndpdyóµcvov dnoµAq1ov kdi
Auµd1ov), 0d ouµµdAouv o1q µcA1iooq 1ov oikovoµikov cniõóocov 1ov
cniycipqocov cvo, ndpdAAqAd, µc 1qv npoo0qoq dno1cAcoµd1ikó1cpov
õidõikdoiov o1ouç 1oµciç 1qç dõcioõó1qoqç kdi 1ov oyc1ikov cAcyyov, 0d
ouvcioqcpouv o1qv dvdn1uçq 1qç cpcuvdç kdi 1qç kdivo1oµidç o1o cnincõo 1qç
oikoAoyikqç ndpdyoyqç kdi kd1dvdAooqç. Z1ov 1oµcd 1qç cniycipqµd1ikó1q1dç


26
o1o ncpiµdAAov 0d ouµncpiAqq0ci kdi q ndpoyq kivq1pov kdi dAAov
õicukoAúvocov yid 1q õqµioupyid cniycipqocov cncçcpydoidç kdi dvdkúkAooqç
dnoµAq1ov kdi ciõikov pcuµd1ov uAikov.
Icvikó1cpd, o1ov 1oµcd 1ou ncpiµdAAov1oç 0d cniõioy0ci q npoo0qoq cqdpµoyov
THE yid 1qv npoodpµoyq o1qv kAiµd1ikq dAAdyq, 1qv npóAqqq kdi 1q õidycipioq
kivõúvou (n.y. unqpcoicç 1qAc-cnon1cidç, 1qAc-ciõonoiqoqç), kd0oç kdi yid 1qv
npoo1doid 1ou ncpiµdAAov1oç kdi 1qv dnoõo1ikq ypqoq 1ov nópov (n.y.
cçoikovóµqoq vcpoú), cvo 0d unoo1qpiy0ci q npoo0qoq cqdpµoyov THE o1ov
1oµcd 1qç cvcpycidç (n.y. 1cyvoAoyicç cuquoúç õik1úou, µc1pqoq dno1unoµd1oç
õioçciõiou 1ou dv0pdkd oc cniycipqociç) .

3.3.4.1. Aík1ud µc1dqopæv
O kcv1pikóç dvdn1uçidkóç o1óyoç 1ou 1oµcd µc1dqopov yid 1q vcd npoypdµµd1ikq
ncpioõo ndpdµcvci q oAokAqpooq 1qç dvdn1uçqç 1ou E0vikoú Zuo1qµd1oç
Mc1dqopov kdi q dvdõciçq 1qç EAAdõdç oc kúpid BdAkdvikq núAq kdi kóµµo
µc1dqopov 1qç Avd1oAikqç Mcooyciou, cndpkoç ouvõcõcµcvqç µc 1d dAAd kpd1q
µcAq kdi kupioç 1ov kcv1pikó dvdn1uçidkó nupqvd (ncv1dyovo) 1qç E.E.
H kivq1ikó1q1d kdi q npooµdoiµó1q1d dno1cAoúv µdoikcç npoüno0cociç yid 1qv
oikovoµikq, koivovikq kdi yopikq ouvoyq óAov 1ov ncpiqcpciov 1qç E.E. Iid 1qv
nAqpooq 1ov dndi1qocov du1ov oc µid ioópponq, noAukcv1pikq cAAqvikq
cnikpd1cid, civdi oqµdv1ikó yid 1d cnóµcvd ypóvid vd õidoqdAio0ci q
oAokAqpoµcvq kdi µiooiµq dvdn1uçq õid1ponikov ouo1qµd1ov yid 1ouç noAi1cç
kdi 1d cµnopcúµd1d.
H npoo0qoq dnoõo1ikov oiõqpoõpoµikov, oõikov kdi dcponopikov õik1úov
(ouµncpiAdµµdvoµcvov 1ov õik1úov µiooiµov ncpiqcpcidkov dcpoAiµcvov),
dno1cAcoµd1ikov 0dAdooiov oõov kdi õcu1cpcuóv1ov õik1úov nou 0d ouvõcouv
1iç kúpicç dvdn1uçidkcç (ovcç µc 1qv cvõoyopd kdi 1o vqoio1ikó yopo yid 1qv
cçunqpc1qoq 1qç ncpiqcpcidkqç kivq1ikó1q1dç, kd0oç kdi q ncpdi1cpo cçcAiçq 1ov
Aicupondïkov Aik1úov nou ouvõcouv 1d kúpid cupondïkd kcv1pd, (ónoç oi
npo1cúouocç, oi µq1ponoAi1ikcç ncpiqcpcicç kdi oi kóµµoi) µc 1o kúpio õik1uo 1qç
yopdç, dno1cAoúv 1d µdoikd o1oiycid dvdn1uçqç 1ou 1oµcd yid 1qv cnóµcvq
ncpioõo. H oAokAqpooq 1ov µdoikov oõikov unoõoµov kdi q
cnck1doq/ckouyypovioµóç 1ou µikpoú oc ck1doq µc oqµdv1ikcç 1cyvoAoyikcç
dvcndpkcicç oiõqpoõpoµikoú õik1úou, ouvio1oúv 1iç dpyikcç npo1cpdió1q1cç 1ou
1oµcd.
Eiõikó1cpd, yid 1qv cni1cuçq 1ou ndpdndvo kcv1pikoú dvdn1uçidkoú o1óyou
uio0c1oúv1di oi dkóAou0cç dvdn1uçidkcç kd1cu0úvociç:
i. OAokAqpooq µdoikov µc1dqopikov õik1úov õicupondïkqç oqµdoidç kdi
dvdµd0µioq 1qç oúvõcoqç 1ov npo1cuóv1ov µc 1d õcu1cpcúov1d
ouo1qµd1d. H dvdn1uçq 1ov õcu1cpcuóv1ov dAAd kdi 1pi1cuóv1ov õik1úov
kpivc1di dndpdi1q1q yid 1qv npoo0qoq 1qç µc dv1dyovio1ikd
ydpdk1qpio1ikd kdi µdkpoypóvid npoon1ikq kdi 1qç yopiç dnokAcioµoúç
dvdn1uçqç o1qv 1onikq kdi ncpiqcpcidkq kAiµdkd.
ii. OAokAqpooq unoõoµov ouvõudoµcvov µc1dqopov kdi õidµc1dkóµioqç µc
õicupondïkq oqµdoid kdi cµµcAcid. Iid 1d Aicupondïkd Aik1ud Mc1dqopov
3.3.4. Avòn1uÇq - ckouy¿povioµóç - ouµnAqpæoq unoöoµæv yid 1qv
oikovoµikq kdi koivævikq dvòn1uÇq


27
(AEA-M) kdi 1iç cvcpycicç nou cv1dooov1di o1iç õúo npo1cç dvdn1uçidkcç
kd1cu0úvociç unoypdµµi(c1di q õuvd1ó1q1d 1qç ypqoqç 1qç AicukòAuvoqç
«Aidouvõcov1dç 1qv Euponq» (Connecting Europe Facility), µcoo 1ou
onoiou µnopci vd õicukoAuv0ci q uAonoiqoq 1c1oidç kAiµdkdç cpyov.
iii. EçdoqdAioq ouv0qkov uyioúç dv1dyovioµoú kdi noio1ikqç Aci1oupyidç 1ov
õik1úov kdi unoõoµov µc1dqopov. Iõidi1cpq cµqdoq dnoõiõc1di o1qv
µcA1iooq 1ou cnincõou oõikqç doqdAcidç.
i‹. Evcpycidkd kdi ncpiµdAAov1ikd µiooiµcç µc1dqopcç µc cµqdoq o1iç do1ikcç
ncpioycç. O 1oµcdç 1ov µc1dqopov civdi õuvd1ó vd ouµµdAAci kd0opio1ikd
o1qv µc1dµdoq oc µid oikovoµid ydµqAov cknoµnov õioçciõiou 1ou
dv0pdkd, oc óAouç 1ouç 1únouç ncpioyov kdi iõidi1cpd o1o do1ikó
ncpiµdAAov. Z1o nAdioio du1ó npo1civov1di (d) q dvdµópqooq 1ou
ouo1qµd1oç 1ov µcoov µd(ikqç µc1dqopdç µc o1óyo 1q µciooq 1qç ypqoqç
iõio1ikov oyqµd1ov, µ) q npoo0qoq 1qç ypqoqç 1ov oyqµd1ov
cvdAAdk1ikqç 1cyvoAoyidç kdi 1ov oyc1ikov µc1pov dµµAuvoqç kdi
npoodpµoyqç, (y) q npoo0qoq 1qç µiooiµqç do1ikqç kivq1ikó1q1dç.
‹. Avdn1uçq cuquov ouo1qµd1ov µc1dqopov kdi npoo0qoq 1qç kdivo1oµidç
oc óAd 1d cnincõd. H ypqoq 1cyvoAoyikov kdivo1oµiov kdi 1cyvoAoyiov
nAqpoqopikqç kdi cnikoivoviov õivci õuvd1ó1q1d, µc1dçú dAAov, yid
µciooq 1ov ncpiµdAAov1ikov cnin1oocov kdi 1qç kd1dvdAooqç cvcpycidç .
‹i. Hoio1ikq Avdµd0µioq 1ov unqpcoiov cnon1cidç kdi õioikqoqç 1ou 1oµcd
1ov µc1dqopov.
‹ii. AidoqdAioq 1qç yopikqç ouvoyqç µcoo 1qç cvioyuoqç ioó1iµqç
õuvd1ó1q1dç yid npóoµdoq kdi µc1dkivqoq 1ou ouvóAou 1ov noAi1ov, iõioç
1ov kd1oikov 1ov dnoµdkpuoµcvov vqoio1ikov kdi opcivov ncpioyov.
Zuoyc1ioq 1ou oycõidoµoú 1ov µc1dqopov µc 1o yopo1dçikó oycõidoµó kdi
cvdpµóvioq 1ov ckd1cpo0cv cniAoyov.
3.3.4.2. Evcpycidkcç unoõoµcç
H cvcpycid µd(i µc 1iç µc1dqopcç dno1cAoúv 1o vcupikó oúo1qµd kd0c oikovoµidç.
Iõidi1cpd o1qv EAAdõd o 1oµcdç 1qç cvcpycidç 1d cnóµcvd ypóvid npoµAcnc1di vd
µpiokc1di o1o cnikcv1po 1qç npoooyqç.
Z1iç cvcpycidkcç unoõoµcç q ckµc1dAAcuoq 1ov cyyopiov dno0cµd1ov
uõpoyovdv0pdkov dno1cAci npo1cpdió1q1d yid 1q µciooq 1qç cçdp1qoqç dnó
ciodyóµcvd kdúoiµd. H cnóµcvq ncpioõoç µnopci vd dnoõciy0ci iõidi1cpd
oqµdv1ikq yid 1qv EAAdõd oç npoç 1o (q1qµd du1ó, kd0oç cyci çckivqoci q
npocpydoid yid 1iç cpcuvcç uõpoyovdv0pdkov.
O ckouyypovioµóç kdi q cnck1doq 1ov õik1úov qAck1pikqç cvcpycidç kdi quoikoú
dcpiou (ouµncpiAdµµdvoµcvov 1ov qAck1pikov õidouvõcocov 1ov vqoiov µc1dçú
1ouç q/kdi µc 1qv qncipo1ikq EAAdõd) dno1cAci, cnioqç, oqµdv1ikq npo1cpdió1q1d
yid 1q vcd npoypdµµd1ikq ncpioõo. ˜ ckouyypovioµóç kdi q cnck1doq 1ov õik1úov
qAck1pikqç cvcpycidç dnookonci, µc1dçú dAAov, vd o1qpiçci 1qv dçionoiqoq 1ov
dvdvcooiµov nqyov cvcpycidç.
Enioqç npo1civc1di q dvdn1uçq cuquov ouo1qµd1ov yid 1q õidvoµq qAck1pikqç
cvcpycidç oo1c vd cvioyu0ci o dv1dyovioµóç o1qv dyopd cvcpycidç, vd
µcA1io0oúv kdi vd cµnAou1io1oúv oi cvcpycidkcç unqpcoicç nou ndpcyov1di o1ouç
kd1dvdAo1cç kdi vd dçionoiq0oúv kdAú1cpd oi (õidondp1oi) 1onikoi cvcpycidkoi
nópoi.
Eiõikó1cpd, npo1civov1di, µc1dçú dAAov:


28
(d) q niAo1ikq cqdpµoyq oAokAqpoµcvov ouo1qµd1ov cuquov õik1úov oc
do1ikcç, qµido1ikcç kdi vqoio1ikcç ncpioycç,
(µ) q cknóvqoq kdi q unoo1qpiçq 1qç uAonoiqoqç oycõiov õpdoqç oc do1ikcç,
qµido1ikcç kdi vqoio1ikcç ncpioycç yid cqdpµoyq cuquov ouo1qµd1ov kdi
õik1úov kdi
(y) q õidõooq 1qç ypqoqç cuquov µc1pq1ov o1ov qAck1pioµó.
TcAoç, 0d dçionoiq0oúv oi cukdipicç nou õqµioupyoúv1di dnó 1qv kd1dokcuq
õic0vov cvcpycidkov õik1úov, dvdõcikvúov1dç 1q yopd oc cvcpycidkó kóµµo 1qç
No1iodvd1oAikqç Euponqç. Hpoç du1q 1qv kd1cú0uvoq civdi kdi q ncpdi1cpo
cvioyuoq 1ov unoõoµov Aci1oupyikqç o1d0cponoiqoqç 1ou ouo1qµd1oç µc1dqopdç
kdi dno0qkcuoqç uyponoiqµcvou quoikoú dcpiou.

Anó 1iç oqµdv1ikó1cpcç µc1dppu0µiociç nou kdAci1di vd uAonoiqoci q yopd, civdi
du1q 1qç õqµóoidç õioikqoqç. H µc1dppú0µioq du1q dno1cAci npoünó0coq dAAd
kdi kd0opio1ikó ndpdyov1d yid 1qv ciooõo 1qç yopdç oc 1poyid dvdkdµqqç. Iid 1o
Aóyo du1ó, o1o nAdioio 1ou Zuµqovou E1dipikqç Zycoqç, 0d o1qpiy0ci oç dµcoq
npo1cpdió1q1d q µc1dppú0µioq du1q. H npoypdµµd1ikq ncpioõoç 2014-2020 0d
dno1cAcoci cvd µdoikó µoyAó 1ov npoond0ciov µc1dppú0µioqç 1qç Aqµóoidç
Aioikqoqç , ónoç cçdAAou npoµAcnc1di kdi oc óAd 1d oyc1ikd kciµcvd c0vikov kdi
cupondïkov dpyov dAAd kdi ónoç cniµdAAci q 1pcyouod kd1do1doq 1qç yopdç.
Oi oyc1ikcç npo1cpdió1q1cç civdi oi cçqç:
! BcA1íæoq 1qç 0coµikqç ikdvó1q1dç kdi 1qç dno1cAcoµd1ikó1q1dç 1ou
öqµóoiou 1oµcd oc óAd 1d cníncöd (c0vikó, ncpiqcpcidkó kdi 1onikó):
HpoµAcnc1di o oycõidoµóç kdi q cqdpµoyq µidç oAokAqpoµcvqç o1pd1qyikqç
yid 1q µcA1iooq 1qç coo1cpikqç opydvooqç kdi Aci1oupyidç 1qç õqµóoidç
õioikqoqç, 1o õiunoupyikó ouv1ovioµó, kd0oç kdi 1qv noAucnincõq
õidkuµcpvqoq kdi 1q õidõikdoid Aqqqç dnoqdocov o1o kd1dAAqAo cnincõo
Adµµdvov1dç unóqq ó1i µcoo 1qç õidõpdoqç 1ov 0coµov kdi 1ov õoµov
cçouoidç Adµµdvov1di dnoqdociç yid 1qv kd1dvoµq 1ov nópov nou
cnqpcd(ouv 1qv koivovid kdi 1qv oikovoµid. HpoµAcnc1di cnioqç, q õidoqdAioq
1qç dno1cAcoµd1ikqç õidoúvõcoqç µc1dçú 1ov ncpiqcpcidkov kdi 1onikov
õioikqocov kd0oç kdi dvdµcod oc du1cç kdi 1qv kcv1pikq õioikqoq µc
ndpdAAqAq µc1dqopd dpµoõio1q1ov kdi nópov yid 1qv cúpu0µq Aci1oupyid
1ouç. Z1oiycio kAciõi 1qç o1pd1qyikqç du1qç dno1cAci q dnAoúo1cuoq 1ou
voµikoú kdi õioikq1ikoú nAdioiou, q onoid 0d ouµµdAci o1qv cvioyuoq 1qç
dno1cAcoµd1ikó1q1dç kdi dnoõo1ikó1q1dç 1ov õqµooiov opydvioµov, 1qç
Aoyoõooidç, 1qç õidqdvcidç kdi 1qç ouµµc1oyqç 1ov noAi1ov kd0oç kdi o1q
õicukóAuvoq 1qç cniycipqµd1ikqç õpdo1qpió1q1dç o1qv EAAdõd. Eiõikq µcpiµvd
0d undpçci yid 1qv dno1cAcoµd1ikq µc1dqopd kdAov npdk1ikov kdi 1qv
npoo0qoq dno1cAcoµd1ikov µc1dppu0µiocov yid 1qv koivovid kdi 1qv
oikovoµid.
! Bdoikq ndpcµµdoq 0d dno1cAcoci q 0conioq kdi Aci1oupyid cvóç cvidiou
ouo1qµd1oç µc1pqoqç 1qç dnóõooqç kdi 1qç noió1q1dç 1ov ndpcyoµcvov
unqpcoiov, o1oiycio nou cvioyúci 1q Aoyoõooid 1qç õioikqoqç kdi kdAAicpyci 1o
cõdqoç yid 1qv dnokd1do1doq 1qç cµnio1ooúvqç 1ov noAi1ov o1q õioikqoq.
Evõcik1ikd, yid 1qv cvioyuoq 1qç cniycipqµd1ikó1q1dç kdi 1qç cçoo1pcqcidç
1ov cniycipqocov dvdykdicç ndpcµµdociç dno1cAoúv, µc1dçú dAAov, (d) q
õqµioupyid o1d0cpoú kdi ouvcnoúç voµikoú kdi qopoAoyikoú nAdioiou, (µ) q
3.3.5. BcA1íæoq 1qç 0coµikqç cnòpkcidç kdi 1qç dno1cAcoµd1ikqç
öqµóoidç öioíkqoqç


29
µciooq 1ov ypóvov dnóõooqç 1qç õikdiooúvqç, (y) q dnAoúo1cuoq kdi
cni1dyuvoq 1qç dçioAóyqoqç cncvõu1ikov npo1docov kdi q oúv1µqoq 1ov
õidõikdoiov dõcioõó1qoqç, kdi (õ) q õicukóAuvoq 1ov cçdyoyov.
! Evío¿uoq 1æv öcÇio1q1æv kdi 1qç 1c¿voyvæoídç 1ou dv0pænivou
öuvdµikoù 1qç öqµóoidç öioíkqoqç - npoodpµoyq o1iç öidp0pæ1ikcç kdi
0coµikcç dAAdycç:
! Avòn1uÇq, npoæ0qoq kdi cqdpµoyq 1qç qAck1povikqç öidkuþcpvqoqç
kdi ndpo¿q qAck1povikæv unqpcoiæv npoç 1ouç noAí1cç kdi 1iç
cni¿cipqociç: HpoµAcnc1di o kd0opioµóç kdi q cqdpµoyq µidç ouvck1ikqç
o1pd1qyikqç dvdn1uçqç 1ov dv0ponivov nópov, nou µcoo õidp0po1ikov kdi
0coµikov dAAdyov, 0d cncvõúci o1qv ckndiõcuoq, o1iç oúyypovcç õcçió1q1cç
kdi o1q õid µiou µd0qoq 1ov õqµooiov undAAqAov µc o1óyo 1qv cvioyuoq 1qç
dnoõo1ikó1q1dç kdi 1qv dno1cAcoµd1ikq õidkuµcpvqoq. Eiõikó1cpd
npoµAcnc1di q cvõuvdµooq 1qç qAck1povikqç õidkuµcpvqoqç, q õid0coq
1unonoiqµcvov õioikq1ikov õidõikdoiov µcoo nAqpoqopidkov ouo1qµd1ov, q
µcA1iooq 1qç noió1q1dç 1qç nAqpoqopidç /dçionoiqoiµq ypqoq 1ov õcõoµcvov,
q õidAci1oupyikó1q1d kdi q ouµµópqooq µc npó1und kdi q cvioyuoq 1qç
doqdAcidç o1o õidõik1uo kdi cnoµcvoç q oikoõóµqoq 1qç qqqidkqç
cµnio1ooúvqç.. Bdoikd (q1oúµcvd civdi q ndpoyq 1ou µcyio1ou õuvd1oú
dpi0µoú qqqidkov unqpcoiov npoç 1ov noAi1q, q õqµioupyid ncpiµdAAov1oç
nAqpoç qqqidkqç ouvcpydoidç / cnikoivovidç q õqµioupyid ncpiµdAAov1oç
nAqpoç qqqidkqç ouvcpydoidç µc1dçú 1ov unqpcoiov kdi 1ov o1cAcyov 1qç
õqµóoidç õioikqoqç kdi q õidoqdAioq ycvikó1cpov ouv0qkov qqqidkqç
dvdn1uçqç yid 1iç cniycipqociç. Td ndpdndvo 0d oõqyqoouv o1qv ouoido1ikq
«qqqionoiqoq» 1qç õqµóoidç õioikqoqç, 1óoo óoov dqopd o1qv ndpoyq
unqpcoiov npoç 1ouç noAi1cç kdi cniycipqociç óoo kdi o1qv cvõokuµcpvq1ikq
ouvcpydoid. O o1óyoç du1óç cniõiokc1di µc ocµdoµó o1d npooonikd õcõoµcvd
1ov noAi1ov kdi 1q oqdipd 1qç iõio1ikqç 1ouç (oqç.
H npoo0qoq 1qç qAck1povikqç unoypdqqç kdi 1qç dnokAcio1ikd qAck1povikqç
õidkivqoqç cyypdqov o1o Aqµóoio dno1cAoúv õúo oqµdv1ikcç ndpcµµdociç, oi
onoicç ouµµdAAouv o1qv 1dycid Aqqq 1ov dnoqdocov.
Zqµciovc1di ó1i npokciµcvou vd civdi dnoõo1ikq q o1pd1qyikq dvdn1uçqç yid 1q
õqµóoid õioikqoq 0d npcnci vd dv1iµc1onio1oúv cvidid 1d 0cµd1d 1ov 0coµikov,
õoµikov, Aci1oupyikov kdi ouo1qµikov dAAdyov µc 1d 0cµd1d unoõoµov kdi
1cyvoAoyiov nAqpoqopikqç kdi cnikoivoviov nou unoo1qpi(ouv kdi õicukoAúvouv
1qv cqdpµoyq 1ov µc1dppu0µiocov.
Enioqç, o1o nAdioio 1qç vcdç npoypdµµd1ikqç ncpióõou kdi yid 1q µcA1io1q 1qç
uAonoiqoqç 1ou ZEZ kdi 1ov npoypdµµd1ov 1ou, 0d oycõido1ci cvd vco, nio
dno1cAcoµd1ikó -kdi o1o µc1po nou cni1pcnouv oi kdvovioµoi kdi oi cupondïkcç
oõqyicç dnAoúo1cpo - oúo1qµd õidycipioqç , cAcyyou dAAd kupioç uAonoiqoqç
cpyov kdi õpdocov nou 0d cyci 1d cçqç µdoikd ydpdk1qpio1ikd:
! Aoµcç oycõidoµcvcç dnokAcio1ikd yid 1iç dvdykcç 1ou kd0c npoypdµµd1oç
nou 0d dv1io1oiyoúv o1o cnincõo 1ov dndi1qocov nou du1ó 0c1ci
! Yndyoyq 1ov õidycipio1ikov õoµov dncu0cidç o1o kd1dAAqAo noAi1ikó
cnincõo Icvikoú q Eiõikoú ypdµµd1cd
! Api0µó kdi µcyc0oç õidycipio1ikov õoµov oúµqovd µc 1iç npdyµd1ikcç
dvdykcç 1ou kd0c npoypdµµd1oç, nou 0d npokúqci µc1d dnó dvdAoyq
õidyvoo1ikq cçc1doq
! Z1cAcyooq µc1d dnó dçiokpd1ikq cniAoyq, µc npo1cpdió1q1d o1d o1cAcyq
nou cyouv 1q oyc1ikq cµncipid kdi yvooq
H MOA 0d cyci npoç 1o okonó du1ó, cvcpyó póAo o1o oycõidoµó 1ov õoµov nou
0d õqµioupyq0oúv yid 1iç dvdykcç 1qç vcdç ncpióõou kdi o1q o1cAcyooq 1ouç.


30

Iid 1ouç qopciç nou õcv 0d õidycipi(ov1di cniycipqoidkó npóypdµµd, 0d
npoµAcq0ci q õuvd1ó1q1d õqµioupyidç µovdõov unoo1qpiçqç nou 0d Aci1oupyoúv
oç oúvõcoµoi µc 1iç dpµóõicç õidycipio1ikcç dpycç 1ou kd0c npoypdµµd1oç.
Hcpdv 1ov dvo1cpo, oç µdoikq cniõioçq kd1d 1qv vcd npoypdµµd1ikq ncpioõo
dvdõcikvúc1di, q cçdoqdAioq ouoido1ikqç kdi óyi µóvo 1unikqç cndpkcidç 1ov
qopcov uAonoiqoqç , npokciµcvou du1oi vd civdi oc 0coq vd uAonoioúv
dno1cAcoµd1ikd 1óoo 1d µcydAd cpyd óoo kdi 1d µikpó1cpd. H dno1cAcoµd1ikq
dAAoo1c uAonoiqoq 1ov ouyypqµd1oõo1oúµcvov npoypdµµd1ov cçdp1d1di kupioç
dnó 1ouç ncpiooó1cpouç dnó 2,5 yiAidõcç qopciç dvd 1qv EAAdõd kdi Aiyó1cpo
dnó 1iç dnoqdociç kcv1pikov unoupyciov q/kdi Hcpiqcpciov. Hpokciµcvou vd
cçdoqdAioouµc 1qv op0q, 1dycid kdi cnoqcAq uAonoiqoq 1ov koivo1ikov
npoypdµµd1ov 1qç npoocyoúç ncpióõou, õcv dpkci cvd dçiónio1o oúo1qµd
õidycipioqç kdi cAcyyov. Xpcid(c1di vd õo0ci -kdi 0d õo0ci- iõidi1cpq cµqdoq kdi
o1o cnincõo uAonoiqoqç.

3.3.6. Aciqópoç ¿æpikq dvòn1uÇq
Hpoæ0qoq 1qç dciqópou kdi oAokAqpæµcvqç dvón1u(qç o1iç Hcpiqcpcicç,
1iç HóAciç, 1iç Aypo1ikcç ncpio¿cç kdi 1iç ncpio¿cç µc Fcæypdqikó
µciovck1qµd1d
H Zuv0qkq yid 1qv Eupændïkq Tvæoq (2008/ ™ 115/ 01) µc 1qv npoo0qkq
1qç cõdqikqç ouvo¿qç o1ouç o1óyouç 1qç oikovoµikqç kdi koivovikqç ouvoyqç,
õid1únooc 1qv cni0uµq1q «ouv0qkq» yid 1qv cvoµcvq Euponq, 0c1ov1dç 1ouç
1pciç du1oúç o1óyouç oç 1ouç ikdvoúç kdi dndpdi1q1ouç yid 1qv cni1cuçq 1ou
kdAú1cpou cnincõou õidµiooqç 1ov noAi1ov 1qç.
H µcA1io1q dvdõciçq 1qç cõdqikqç noikiAoµopqidç µcoo 1qç cvioyuoqç 1qç
ncpiqcpcidkqç 1du1ó1q1dç, q cvõuvdµooq 1qç dv1dyovio1ikó1q1dç kdi 1qç
µiooiµó1q1dç óAov 1ov ncpiqcpciov 1qç Euponqç kdi q noAukcv1pikq opydvooq
1ou cupondïkoú yopou, ouvio1oúv 1iç µdoikcç dpycç µc yvoµovd 1iç onoicç cyouv
kAq0ci vd cçciõikcu1oúv oi c0vikcç noAi1ikcç.
Oi ndpdndvo dpycç 1qç yopikqç ouvoyqç µc 1qv cvooµd1ooq 1qç yopikqç
õido1doqç o1iç 1oµcdkcç noAi1ikcç kdi o1d õidqopc1ikd cnincõd õidkuµcpvqoqç,
kd0opi(ouv 1ouç o1pd1qyikoúç npoodvd1oAioµoúç yid 1qv cqdpµoyq 1qç Xopikqç
dvdn1uçqç kdi o1q yopd µdç, kd1d 1qv cnóµcvq npoypdµµd1ikq ncpioõo.
Zuvcnoç o1o nAdioio 1qç HoAi1ikqç Zuvoyqç kdi µc oõqyó 1ov kcv1pikó
dvdn1uçidkó o1óyo nou opi(c1di oç q dvdycvvqoq 1ou ndpdyoyikoú npo1únou 1qç
cAAqvikqç oikovoµidç, µc diyµq 1q õqµioupyid 0cocov cpydoidç, q Xæpikq
dvòn1uÇq, kdAcí1di vd ouµnAqpæoci 1qv cqdpµoyq 1æv npoypdµµò1æv
ncpiqcpcidkqç dvòn1uÇqç kdi vd µcyio1onoiqoci 1d oqcAq dnó 1qv òokqoq
1æv 1oµcdkæv noAi1ikæv.
H õidnio1ooq 1ou cAAqvikoú «ncpiqcpcidkoú npoµAqµd1oç» kdi 1ou «do1ikoú
ndpdõoçou»
2
(µovokcv1pikó1q1d, cvõoncpiqcpcidkcç dvioó1q1cç, dvioo do1ikó

2
-6 JH? 6@8K :8?<L;C6 8G= L>A<D9= 67658@M<6D9= 86@8N8G86= 8G= (IIKJ6= 65?8;I?H7 8O9O6 8G=
67KI@:G= 8G= @5KAL?@:6= D68K:86:G= 5?@ P6 5;A<BAKE;86< :8G7 ;D8;86OQ7G O?AE9 8?@ @5KAL?78?=
D;<OQ7?@


31
icpdpyikó oúo1qµd kdi opydvooq 1ov nóAcov) dAAd kdi q «ycoypdqid» 1qç
yopdç óoov dqopd o1o coo1cpikó 1qç kdi 1q 0coq 1qç o1qv Euponq kdi 1ov
kóoµo, kd0opi(ouv 1iç kúpicç yopikcç dvdn1uçidkcç cniAoycç 1ov cnóµcvov
ypóvov.
Au1ó oqµdivci noç kd1d 1qv cçciõikcuoq 1qç q npoocyyioq yid 1qv dAAdyq 1ou
ndpdyoyikoú npo1únou 1qç yopdç, npcnci vd õivci cµqdoq o1qv
dv1dyovio1ikó1q1d kdi 1qv cniycipqµd1ikó1q1d oç kivq1qpcç 1qç, o1qv cpydoid kdi
1qv koivovikq ouvoyq oç dno1cpouç o1óyouç 1qç, co1id(ov1dç o1qv qcpouod
ikdvó1q1d kdi «õuvd1ó1q1d», kd0oç kdi o1iç iõidi1cpcç dvdykcç 1qç kd0c
cniµcpouç yopikqç cvó1q1dç.
Td dndpdi1q1d o1oiycid, õqA. o oAokAqpoµcvoç ¿dpdk1qpdç (dAAioç oAio1ikq
npoocyyioq), kdi q dnoquyq 1qç dnoondoµd1ikó1q1dç, q oikoAoyíd, o ocµdoµóç
o1qv noAukcv1pikò1q1d kdi 1qv ioopponid o1o yopo
3
, q oúvõcoq kdi q
ouµnAqpoµd1ikò1q1d, ouµnAqpoµcvd µc 1iç vccç npoocyyiociç 1qç «cçunvqç
cçciõíkcuoqç»
4
civdi dndpdi1q1o vd õidkpivouv 1d npoypdµµd1ikd oyqµd1d kdi
cpydAcid.
H cvöoycvqç 1onikq dvòn1uÇq, q dciqópoç do1ikq dvòn1uÇq, q cvioyuµcvq
dvòn1uÇq 1æv dypo1ikæv ncpio¿æv, q ioópponq o¿coq 1ou do1ikoù µc 1ov
ncpiþòAAov1d dypo1ikó ¿æpo, q iöidí1cpq npooo¿q o1iç ncpio¿cç µc µóviµd
ycæypdqikò µciovck1qµd1d (vqoiò, opcivcç ncpio¿cç), kdi q cvöuvòµæoq
1æv ouvcpydoiæv o1o cupændïkó nAdíoio, ouvio1oúv 1iç µdoikcç cniAoycç 1qç
yopikqç dvdn1uçqç.
Oi µq1ponoAi1ikcç ncpio¿cç, oi ncpioycç dnoþioµq¿òvioqç dAAd kdi oi
ncpio¿cç nou ncpiooó1cpo öokiµòÇov1di dnó 1qv oikovoµikq kpíoq µc 1d
ouvdkóAou0d qdivóµcvd 1qç do1ikqç q1æ¿cidç kdi 1ov uqqAæv noooo1æv
dvcpyídç, q ncpiþdAAov1ikq unoþò0µioq kdi o koivævikóç dnokAcioµóç,
ncpiAdµµdvov1di cnioqç o1iç ncpioycç ónou 0d cqdpµoo0oúv oi õpdociç yopikqç
dvdn1uçqç.
Eiöikó1cpd yid 1iç do1ikcç ncpio¿cç, oi ouv1ovioµcvcç cvcpycicç µc npoünó0coq
kdi µdoq 1d npoypdµµd1d oAio1ikqç npoocyyioqç 0d cyouv diyµq 1qv oikovoµikd
kdi ncpiµdAAov1ikd µiooiµq npoon1ikq kdi 1iç npóvoicç npoodpµoyqç o1qv
kAiµd1ikq dAAdyq, 1iç õuvd1ó1q1cç kdi npoµAcqciç yid 1qv cçunqpc1qoq 1ov
koivovikov oµdõov oç npoç 1qv o1cydoq, 1ouç yopouç cpydoidç kdi
cniycipqµd1ikó1q1dç, 1qv Aci1oupyikq kdi dio0q1ikq dvdµd0µioq kdi 1qv cvioyuoq
1qç koivovikqç ouvoyqç.
H cvioyuoq 1qç kd1oikidç o1d kcv1pd 1ov nóAcov, q op0oAoyikq kdi oikoAoyikq
noAi1ikq do1ikov µc1dqopov (µiooiµq do1ikq kivq1ikó1q1d) kdi q õid1qpqoq 1qç
noAuõido1d1qç Aci1oupyikó1q1dç 1ov cndyycAµd1ikov õpdo1qpio1q1ov, ouvio1oúv
o1oiycid op0oAoyikqç yopikqç opydvooqç nou ouv1civouv kdi o1qv ioópponq
oikovoµikq dvdn1uçq 1ov cupú1cpov ncpioyov.
Zúµqovd µc 1o vco Kdvovio1ikó HAdioio, oi vccç ndpcµµdociç 0d
ypqµd1oõo1q0oúv dnó 1o Eupondïkó Tdµcio Hcpiqcpcidkqç Avdn1uçqç, 1o
Eupondïkó Koivovikó Tdµcio ónoç kdi dnó 1d Tdµcid Aypo1ikqç Avdn1uçqç kdi
AAicidç (npodipc1ikd kdi oc noAu1dµcidkq µdoq).

3
%HOE>76 O; 8? LKA8G D6< 8<= ;5<I?BQ= 8?@ (P7<D?H '>A?86M<D?H %L;J<6:O?H
4
%’6@89 8G7 5;AC58>:G, :@7J@6:ON=“Smart specialization”D6< “territorial potential”


32
Td Tonikò npoypòµµd1d dvòn1uÇqç µc npæ1oþouAíd Tonikæv Koivo1q1æv
(CLLD) kdi oi OAokAqpæµcvcç Eödqikcç Encvöùociç (ITI) dno1cAoúv 1d
kúpid cpydAcid
5
cqdpµoyqç nou npo1civov1di dnó 1ouç Kdvovioµoúç.
Td kupió1cpd ydpdk1qpio1ikd 1ouç civdi d) q npounó0coq OAokAqpoµcvov
Z1pd1qyikov Tonikqç dvdn1uçqç dvdAóyoç 1ou ncõiou cqdpµoyqç, µc µdoq 1iç
1onikcç dvdykcç kdi 1o 1onikó õuvdµikó, µ) q cqdpµoyq 1ouç oc ouykckpiµcvcç
cõdqikcç cvó1q1cç (unoncpiqcpcidkcç yid 1d ™šš›, cupú1cpcç yid 1d ITIs). y) q
ouµncpiAqqq kdivo1óµov o1oiyciov o1o oycõidoµó kdi 1qv cqdpµoyq 1ouç.
Eiõikó1cpd yid 1d CLLD, q npo1oµouAid 1ov 1onikov koivo1q1ov kdi q o1qpiçq
dnó 1iç Oµdõcç Tonikqç Apdoqç µc ouµµc1oyq 1ov õqµóoiov kdi iõio1ikov
1onikov qopcov, civdi cniµcµAqµcvq.
Zqµdv1ikó cpydAcio cqdpµoyqç yopikov noAi1ikov µnopoúv vd dno1cAcoouv
cnioqç 1d Koivò Z¿cöid Apòoqç (Joint Action Plans), 1ov onoiov q cµqdoq
õivc1di ncpiooó1cpo o1qv dnAonoiqoq õidõikdoiov.
TcAoç, dvdyvopi(ov1dç 1q oqµdoid 1qç cõdqikqç ouvoyqç kdi 1qv dvdykq yid
cçoµdAuvoq kdi µciooq 1ov dvioo1q1ov µc1dçú 1ov ncpiqcpciov 1ou Eupondïkoú
yopou, q Eupondïkq Eni1ponq ouvcyi(ci 1qv ncpioõo 2014 -2020 1d
npoypòµµd1d Eupændïkqç Eödqikqç Zuvcpydoídç õivov1dç iõidi1cpq
µdpú1q1d o1q õik1úooq kdi o1qv dvdn1uçq ouvcpyciov.
H EAAdõd 0d ouµµdAAci cvcpyd o1qv cvõuvdµooq 1ov ouvcpydoiov µc 1iç
ncpiqcpcicç 1qç Euponqç ouµµc1cyov1dç o1d õidouvopidkd, õidkpd1ikd kdi
õidncpiqcpcidkd npoypdµµd1d, õiµcpq kdi noAuµcpq. H yopd µdç, ydpq o1q
o1pd1qyikq 1qç 0coq o1o Mcooycidkó yopo kdi o1d ycoypdqikd 1qç
ydpdk1qpio1ikd, dno1cAov1dç ndpdAAqAd kpd1oç-µcAoç o1d cço1cpikd oúvopd 1qç
Euponqç cyci dvdn1úçci ioyupcç ouvcpydoicç, noAi1ikcç ouµµdyicç kdi
õidkpd1ikoúç õcoµoúç, uAonoiov1dç cpyd 1óoo o1o nAdioio 1ou Eupondïkoú
Tdµciou Hcpiqcpcidkqç Avdn1uçqç, óoo kdi µc 1qv dçionoiqoq dAAov
ypqµd1oõo1ikov cpydAciov o1o nAdioio npoypdµµd1ov ouvcpydoidç µc 1pi1cç kdi
yci1ovcç yopcç. Z1qv cnóµcvq npoypdµµd1ikq ncpioõo, o1d npodvdqcp0cv1d
npoypdµµd1d Eõdqikqç Zuvcpydoidç duçqµcvq npoooyq 0d õo0ci o1iç o1pd1qyikcç
µdkponcpiqcpciov kdi o1óyoç µdç civdi vd õidõpdµd1ioci q EAAdõd npo1cúov1d
kdi Aci1oupyikó póAo oc µid µdkponcpiqcpcid 1qç Avd1oAikqç Mcooyciou.
EninAcov, q ioyupq ndpouoid 1qç yopdç µdç o1d õidncpiqcpcidkd õik1ud
dv1dAAdyqç kdAov npdk1ikov yid 1qv dciqópo do1ikq dvdn1uçq (URBAC•) kdi
cknóvqoqç µcAc1ov Eupondïkoú cvõidqcpov1oç yid 1q yopo1dçid (€•P‚ƒ) 0d
cvõuvdµo0ci ncpiooó1cpo µc 1qv cvcpyó ouµµc1oyq 1ov cAAqvikov nóAcov kdi
1qç dkdõqµdïkqç koivó1q1dç, dv1io1oiyd.
TcAoç 0d npcnci vd 1ovio1ci ó1i oi ndpcµµdociç µc yopikó cv1onioµó kdi q
duçqµcvq yopikq õido1doq 1ov 1oµcdkov noAi1ikov dndi1oúv cvioyuµcvq kdi
dnokcv1poµcvq ¿æpikq öidkuþcpvqoq, o1qpiyµcvq o1q ouvcpydoid 1ov
õidqopc1ikov cnincõov dnó 1o oycõidoµó oç 1q õidycipioq. Oi õid1dçciç 1ov
kdvovioµov yid 1d cpydAcid yopikqç dvdn1uçqç npoµAcnouv 1qv npodipc1ikq
oúo1doq õidkuµcpvq1ikov oyqµd1ov, µc npoünó0coq 1qv cçdoqdAioq 1qç
ouvcpydoidç 1ov õidqopc1ikov cnincõov o1oycúov1dç o1o kdAú1cpo dno1cAcoµd.
Eiõikd yid 1qv Eupondikq Eõdqikq Zuvcpydoid vcd cpydAcid ónoç o Eupændïkóç
TµiAoç Eõdqikqç Zuvcpydoídç (EOEZ) µc 1qv ouµµc1oyq qopcov kdi 1onikqç
du1oõioikqoqç µnopoúv vd dno1cAcoouv 1ov cvõidµcoo qopcd q õikdioúyo
uAonoiqoqç 1ov oyc1ikov npoypdµµd1ov.


5
&< KII;= 5A?8K:;<= 8>7 D67?7<:OF7, N5>= G Urban Platform 9 ?< Innovative Urban actions J;7
676EQA?786< 5A?= 8? 56AN7, D6PF= G :@R98G:G 5K7> :86 :@BD;DA<OQ76 KAPA6, ;C76< :; ;MQI<MG 6@89
8G7 5;AC?J? O; :@7;L;C= 6II6BQ=


33
3.4. Eniypdµµd1ikò
Iid 1q õidµópqooq 1qç oAokAqpoµcvqç c0vikqç dvdn1uçidkqç o1pd1qyikqç -nou
0d dno1uno0ci o1o ZEZ-, oi kd1cu0úvociç 1qç onoidç ndpouoid(ov1di ouvon1ikd
o1qv ndpoúod cykúkAio, dndi1ci1di:
" H dvdAuoq oc µd0oç 1ov õuvd1o1q1ov dAAd kdi 1ov dõuvdµiov 1qç yopdç kdi
1ov ncpiqcpciov 1qç
" H dçionoiqoq 1ov cukdipiov nou dvdõcikvúov1di
" H dv1iµc1onioq 1ov dnciAov kdi kupioç
" O cv1onioµóç 1ov do1oyiov o1o oycõidoµó kdi 1qv cqdpµoyq 1ov
npoypdµµd1ov µcypi oqµcpd.
OqciAouµc vd ckµc1dAAcu1oúµc 1iç cukdipicç nou dvdõcikvúov1di, kdi
cv1oni(ov1dç 1iç ónoicç do1oyicç o1o oycõidoµó kdi 1qv cqdpµoyq 1ov
npoypdµµd1ov µcypi oqµcpd vd dAAdçouµc 1o dvdn1uçidkó µdç npó1uno. Od
npcnci vd cv1onioouµc kdi vd dnokAcioouµc dnó 1iç dvdn1uçidkcç µdç cniAoycç, oc
c0vikó kdi ncpiqcpcidkó cnincõo, ckcivcç 1iç õpdociç kdi ckcivd 1d cpyd nou
cAdyio1d q kdi kd0óAou npooqcpouv o1o o1óyo 1qç µiooiµqç dvdn1uçqç, 1qç
dv1dyovio1ikó1q1dç kdi 1qç õqµioupyidç dndoyóAqoqç.
Mc µid 1c1oid kdi µóvo npoocyyioq, q EAAdõd dpyikd 0d dvdkóqci 1qv úqcoq kdi
1qv dvcpyid kdi o1q ouvcycid, µc µcA1ioµcvcç kdi 1iç µdkpooikovoµikcç 1qç
ouv0qkcç, 0d cnio1pcqci o1o õpóµo 1qç dvdn1uçqç.


34
4. XPONOAIAFPAMMA KAI AIAAIKAZIA EKHONHZHZ KAI YHOBOAHZ
ZYM4ONOY ETAIPIKHZ ZXEZHZ KAI EHIXEIPHZIAKON HPOFPAMMATON
Bdoikóç o1óyoç ypovonpoypdµµd1ikd civdi 1o 1dyú1cpo õuvd1ó kdi oc kd0c
ncpin1ooq cv1óç 1ou 2014, vd cyouv õqµooionoiq0ci oi npo1cç npookAqociç npoç
1ouç õikdioúyouç yid cv1dçq cpyov o1d npoypdµµd1d 1qç ncpióõou 2014-2020. O
cv Aóyo ypovikóç npoypdµµd1ioµóç µdoi(c1di o1qv ndpdõoyq ó1i q cykpioq 1ou
vcou Eupondïkoú npoünoAoyioµoú kdi 1ov Kdvovioµov 1ov Tdµciov
(ouµncpiAdµµdvoµcvou 1ou Koivoú Z1pd1qyikoú HAdioiou) 0d cyci oAokAqpo0ci
coç 1o 1cAoç 1ou Iouviou 1ou 2013. To ypovoõidypdµµd uAonoiqoqç 1ov µdoikov
õpdo1qpio1q1ov oycõidoµoú, unoµoAqç kdi cykpioqç 1ou Zuµqovou E1dipikqç
Zycoqç (ZEZ) kdi 1ov Eniycipqoidkov Hpoypdµµd1ov (EH) cyci dnó 1oúõc kdi o1o
cçqç oç dkoAoú0oç:
! Aiopydvooq 1ou 1
ou
E0vikoù Avdn1uÇidkoù Zuvcöpíou (4 AnpiAíou 2013)
nou 0d ncpiAdµµdvci:
# Hdpouoidoq kd1cu0úvocov c0vikqç dvdn1uçidkqç o1pd1qyikqç.
# Ocµd1ikcç npoocyyiociç dnó cµncipoyvoµovcç / µcAc1q1cç YnAvYn.
# Hdpcµµdociç dnó 1ouç qopciç ydpdçqç 1oµcdkqç kdi ncpiqcpcidkqç
noAi1ikqç, 1ouç koivovikooikovoµikoúç c1dipouç kdi 1d Aoind
cvõidqcpóµcvd µcpq, oyc1ikd µc 1iç kd1cu0úvociç dvdn1uçidkqç
o1pd1qyikqç kdi 1ouç µdoikoúç o1óyouç kdi npo1cpdió1q1cç 1ou
ZEZ.
! Aidµópqooq ncpiqcpcidkæv kdi 1oµcdkæv noAi1ikæv dvòn1uÇqç, oc
ouvcycid 1qç 2

EykukAiou (dnoo1oAq o1o YnAvYn µc¿pi 13 Mdîou 2013).
Z1o nAdioio du1ó:
o Aiopydvooq 13 ncpiqcpcidkæv ouvcöpíæv dnó 1iç dipc1cç
ncpiqcpcidkcç dpycç, µc 1q ouµµc1oyq unoupyciov kdi 1onikov qopcov
kdi cvõidqcpoµcvov, yid 1ouç o1óyouç kdi 1iç kd1cu0úvociç 1qç
dvdn1uçqç dvd ncpiqcpcid (11 cæç 30 AnpiAíou 2013). Z1o iõio
õido1qµd kdi npo 1ov cniµcpouç ouvcõpiov, 0d õiopydvo0oúv ciõikcç
ouvdv1qociç µc 0cµd 1iç Hcpiqcpcidkcç Z1pd1qyikcç Kdivo1oµidç (œ•ž3)
kdi 1qv «cçunvq» cçciõikcuoq. Z1iç ouvdv1qociç du1cç 0d kAq0oúv vd
ouµµc1doyouv cniµcAq1qpid, ndvcnio1qµid, cpcuvq1ikd kcv1pd,
koivovikooikovoµikoi c1dipoi, dAAd kdi õidkckpiµcvoi cknpóoonoi 1ou
cniycipqµd1ikoú kóoµou 1qç kd0c Hcpiqcpcidç.
o Aiopydvooq 1oµcdkæv (0cµd1ikæv) ouvdv1qocæv (kdi, cqóoov
kpivc1di dvdykdio, ouvcõpiov) dnó 1ouç qopciç ydpdçqç 1oµcdkqç
noAi1ikqç, µc 1q ouµµc1oyq dAAov unoupyciov, koivovikooikovoµikov
c1dipov kdi Aoinov cvõidqcpóµcvov µcpov, yid 1ouç o1óyouç kdi 1iç
kd1cu0úvociç dvd 1oµcd kdi 1ov npooõiopioµó (cv1onioµó) µci(ovoç
oqµdoidç ndpcµµdocov (AnpíAioç 2013).
! Aidµópqæoq Z¿cöíou Z.E.Z. kdi npæ1æv Z¿cöíæv vcæv EH (nou 0d
ncpiAdµþòvouv 1d þdoikò o1oi¿cíd dvdykæv kdi öuvd1o1q1æv,
npo1cpdio1q1æv, öoµq kdi cvöcik1ikcç kd1dvoµcç nópæv o1ouç „Çovcç
Hpo1cpdió1q1dç kAn). Td o¿cöid du1ò 0d 1c0oùv yid npæ1q ò1unq
öidþoùAcuoq µc 1qv E.E. 1cAq Iouvíou - µcod IouAíou 2013. Z1o
nAdíoio du1ó:
o Aiopydvooq cniµcpouç ouvdv1qocæv öidþoùAcuoqç dvò Ocµd1ikó
Z1ó¿o, 1ou YnAvYn kdi 1ov unoupyciov nou cyouv dpµoõió1q1d
ouv1ovioµoú 1ov Tdµciov (Epydoidç kdi Aypo1ikqç Avdn1uçqç), (d) µc


35
qopciç ydpdçqç 1oµcdkqç noAi1ikqç dvd 0cµd/1oµcd kdi (µ) 1iç dipc1cç
ncpiqcpcidkcç dpycç. Z1iç ouvdv1qociç du1cç 0d ou(q1q0oúv oi
ciõikó1cpoi o1óyoi, q o1pd1qyikq kdi oi µci(ovcç ndpcµµdociç dvd 1oµcd
kdi ncpiqcpcid, o1q µdoq 1qç cncçcpydoidç 1ov dndv1qocov 1ov
qopcov o1q 2
q
EykúkAio. (20 µc 30 Mdîou 2013).
o …kõooq 3

EykukAiou yid 1qv kd1dp1ioq 1ov E.H., nou 0d ncpiAdµµdvci
1q vcd «dpyi1ck1ovikq» 1ov cniycipqoidkov npoypdµµd1ov kd0oç kdi
1qv kd1dvoµq nópov oc du1d.
o Aiopydvooq 1ou 2
ou
E0vikoù Avdn1uÇidkoù Zuvcöpíou ónou 0d
ndpouoido1oúv oi µdoikcç cniAoycç oycõidoµoú 1ou ZEZ, ónoç oi o1óyoi
kdi q o1pd1qyikq, oi kd1dvoµcç 1ov nópov kdi q vcd «dpyi1ck1ovikq»
1ov cniycipqoidkov npoypdµµd1ov (Ap¿cç Iouvíou 2013).
! Eníoqµq unoþoAq ZEZ o1qv EE : Zcn1cµþpioç - Ok1æþpioç 2013
! Eníoqµq YnoþoAq E.H. o1qv E.E.: 1cAoç 2013.

Zqµciovc1di ó1i óAd 1d kciµcvd - o1o nAdioio 1qç dvoiy1qç õidµoúAcuoqç- 0d
dvdp1ov1di o1o õidõik1uo kdi 0d õivc1di q õuvd1ó1q1d oyoAidoµoú kdi unoµoAqç
cpo1qocov kdi npo1docov ck µcpouç 1ov qopcov kdi 1ov noAi1ov. Ÿõq o1qv
qAck1povikq núAq http://•••.espa.gr 1ou Ynoupyciou Avdn1uçqç, dAAd kdi o1ouç
õidõik1udkoúç 1ónouç dAAov unoupyciov kdi Hcpiqcpciov, cyci õqµioupyq0ci
ciõikóç yopoç, o onoioç dqopd o1qv npoypdµµd1ikq ncpioõo 2014-2020.


36
5. HPOAIAFPA4EZ HPOTAZEON TOMEAKON KAI HEPI4EPEIAKON
HOAITIKON
AvdAu1ikd 1o ncpicyóµcvo kdi q õoµq 1ov npo1docov nou kdAoúv1di vd
dnoo1ciAouv oi qopciç o1o YnAvYn, npokciµcvou vd ypqoiµonoiq0oúv o1o nAdioio
npoc1oiµdoidç 1ou Zuµqovou E1dipikqç Zycoqç (ZEZ) cyouv oç dkoAoú0oç:
5.1. E v ó1 q1 d 1
6
: «AvòAuoq - Z1o¿o0coíd»
Z1qv Evó1q1d 1 ncpiypdqov1di q ouvck1ikó1q1d kdi q ouvdqcid 1ov npo1docov
kd0c qopcd µc 1q Z1pd1qyikq 1qç Eupondïkqç …vooqç yid cçunvq, µiooiµq kdi
yopiç dnokAcioµoúç dvdn1uçq (E2020), kd0oç kdi µc 1ouç ciõikoúç okonoúç 1ov
Tdµciov oúµqovd µc 1ouç o1óyouç 1qç Zuv0qkqç o1ouç onoiouç undkoúouv,
ncpiAdµµdvoµcvqç 1qç oikovoµikqç, koivovikqç kdi yopikqç ouvoyqç.
Eiõikó1cpd, q Evó1q1d du1q ncpiAdµµdvci:
5.1.1 AvòAuoq 1æv dvioo1q1æv kdi 1æv dvdn1uÇidkæv dvdykæv kdi
öuvd1o1q1æv µc dvdqopò o1ouç 0cµd1ikoùç o1ó¿ouç kdi 1iç ¿æpikcç
npokAqociç, Adµþòvov1dç unóqq 1o E0vikó Hpóypdµµd
Mc1dppu0µíocæv kdi 1iç o¿c1ikcç ciöikcç ouo1òociç 1ou Eupændïkoù
ZuµþouAíou (co…nt†‡ sˆ‰ciŠic †‰co‹‹‰nŒations) kdi nou o1qv
ncpín1æoq 1qç EAAòödç ouvoqíÇov1di o1q oùo1doq yid cqdpµoyq
1æv npoþAcnoµcvæv o1o Mvqµóvio.
Au1q q unocvó1q1d 0d npcnci vd ncpiypòqci 1iç þdoikcç dvdn1uÇidkcç
dvòykcç kdi öuvd1ó1q1cç o1iç onoicç µnopoúv vd dv1dnokpi0oúv 1d
Eupændïkò Aidp0pæ1ikò kdi Encvöu1ikò Tdµcíd (EAET) kdi vd
npooöiopíÇci 1iç kùpicç ¿pqµd1oöo1ikcç npo1cpdió1q1cç 1ov EAET nou
Adµµdvouv unóqq 1iç dvdn1uçidkcç dvdykcç. AvdAu1ikó1cpd:
5.1.1.1. O npooõiopioµóç 1ov kúpiov dvdn1uçidkov dvdykov 0d npcnci µc1dçú
1ov dAAov vd µdoi(c1di kdi o1qv dvdAuoq:
! Tov ciõikov ouo1docov 1ou ZuµµouAiou,
! Tov c0vikov o1óyov o1o nAdioio 1qç Z1pd1qyikqç «Euponq 2020» kdi
1ov o1óyov nou ouvõcov1di µc voµo0c1ikcç dndi1qociç
! Tou E0vikoú Hpoypdµµd1oç Mc1dppu0µiocov (EHM) oç npoç 1iç kúpicç
dvdn1uçidkcç dvdykcç nou npooõiopi(ov1di oc c0vikó cnincõo
! Tou Z1pd1qyikoú npoodvd1oAioµoú ónoç opi(c1di o1o Koivó Z1pd1qyikó
HAdioio (Hdpdp1qµd I 1ou Kdvovioµoú Koivov Aid1dçcov - KKA)
! Tou Kciµcvou Ococov 1qç Eupondïkqç Eni1ponqç (P•siti•n Paper)
! Tqç cµncipidç dnó 1qv npoypdµµd1ikq ncpioõo 2007-2013 kdi ciõikó1cpd
dvdqopikd µc 1qv cni1cuçq 1ov o1óyov nou cyouv 1c0ci o1d
Eniycipqoidkd Hpoypdµµd1d
! Tov Kd1cu0úvocov E0vikqç Avdn1uçidkqç Z1pd1qyikqç 2014-2020 nou
ncpiAdµµdvov1di o1qv ndpoúod cykúkAio
! ŠAAov c0vikov, ncpiqcpcidkov kdi µdkpo-ncpiqcpcidkov o1pd1qyikov,
kd0oç kdi o1pd1qyikov 0dAdooiov Ackdvov, oi onoicç civdi oyc1ikcç µc
1o EHM kdi 1ouç 0cµd1ikoúç o1óyouç
! ŠAAov oyc1ikov µcAc1ov kdi dçioAoyqocov nou µnopci vd cyouv
cknovq0ci, ouµncpiAdµµdvoµcvov cçciõikcuµcvov µcAc1ov kdi

6
Iid 1d µdoikd kciµcvd o dvdyvoo1qç µnopci vd dvd1pcçci o1qv qAck1povikq õicú0uvoq
http://•••.espa.gr/e•/Pages/statiŒ”e•Pr•grammingPeri•ˆ.asp–


37
dçioAoyqocov o1o nAdioio 1ov Tdµciov (ETHA, EKT, Tdµcio Zuvoyqç,
EITAA, ETOA)
5.1.1.2 AvdAoyd µc 1qv ncpin1ooq, 0d npcnci o1o oqµcio du1ó vd npooõiopi(c1di
kdi q dvdykq ndpcµµdocov nou ouvõcov1di µc dAAouç 1oµciç q dAAcç
Hcpiqcpcicç.
H dvdAuoq nou 0d ndpouoido1ci o´ du1q 1qv unocvó1q1d 0d npcnci ncpdv
1qç dvdAuoqç 1ov 1oµcdkov npokAqocov, vd:
! Hdpcyci dvdAuoq 1ov oyc1ikov ncpiqcpcidkov dvioo1q1ov,
dvdn1uçidkov dvdykov kdi kd0uo1cpqocov,
! Adµµdvci unóqq, dvdAoyd µc 1qv ncpin1ooq, 1iç iõidi1cpcç npokAqociç
1ov ncpioyov nou nAq11ov1di dnó ooµdpd kdi µóviµd quoikd q
õqµoypdqikd npoµAqµd1d, ónoç oi vqoio1ikcç, õidouvopidkcç kdi opcivcç
ncpioycç
! Av1dnokpivc1di o1iç ciõikcç dvdn1uçidkcç dvdykcç kdi õuvd1ó1q1cç 1ov
do1ikov, dypo1ikov, ndpdk1iov kdi 0dAdooiov ncpioyov
! Adµµdvci unóqq 1iç õid1oµcdkcç, q õidouvopidkcç npokAqociç
ouv1ovioµoú, iõioç o1o nAdioio 1ov o1pd1qyikov yid 1iç µdkpo-
ncpiqcpcicç kdi 1iç 0dAdooicç Ackdvcç.

5.1.2 Ocµd1ikoí Z1ó¿oi nou cniAcyov1di kdi oùvoqq 1æv kùpiæv
dvdµcvóµcvæv dno1cAcoµò1æv yid kò0c 0cµd1ikó o1ó¿o kdi kò0c
EAET - npo1civóµcvcç cncvöu1ikcç npo1cpdió1q1cç, dv1ío1oi¿oi
ciöikoí o1ó¿oi kdi öpòociç
Eiõikó1cpd, o´ du1q 1qv unocvó1q1d 0d npcnci vd:
5.1.2.1 Hdpouoid(ov1di oi 0cµd1ikoi o1óyoi (kd1d 1qv cvvoid 1ou dp0pou ‚ 1ou
KAA) nou cniAcyov1di di1ioAoyov1dç 1qv cniAoyq 1ouç o1q µdoq 1ov
dvdn1uçidkov dvdykov kdi 1ov npo1cpdio1q1ov ypqµd1oõó1qoqç, ónoç
npokún1ouv dnó 1qv dvdAuoq 1qç cvó1q1dç 1.1. Oi 0cµd1ikoi o1óyoi nou
cniAcyov1di (Adµµdvov1dç unóqq 1iç kd1qyopicç 1ov Hcpiqcpciov) 0d npcnci
vd civdi ouvcnciç npoç 1iç dndi1qociç 0cµd1ikqç ouykcv1pooqç nou
kd0opi(ov1di o1ov KKA kdi o1ouç ciõikoúç Kdvovioµoúç 1ov Tdµciov kdi vd
cçdoqdAi(ouv 1qv dndpdi1q1q cnikcv1pooq kdi kpioiµq µd(d 1ov
ndpcµµdocov.
5.1.2.2 Hcpiypdqov1di oi 0cµd1ikoi o1óyoi kdi 1d kúpid dno1cAcoµd1d nou
cniõiokov1di yid kd0cvd dnó 1d EAET, ciõikd oc oycoq µc 1ouç o1óyouç 1qç
o1pd1qyikqç Euponq 2020 (nou oc c0vikó cnincõo cyouv npooõiopio1ci o1o
EHM 1qç yopdç) kdi 1iç ciõikcç ouo1dociç 1ou ZuµµouAiou. O ópoç «kúpid
dno1cAcoµd1d» dvdqcpc1di o1iç kupió1cpcç dAAdycç nou cniõiokc1di vd
cni1cuy0oúv o1o nAdioio kd0cvóç dnó 1ouç 0cµd1ikoúç o1óyouç. Oi dAAdycç
µnopci vd ckqpd(ov1di oc noio1ikoúç q nooo1ikoúç ópouç, unoõqAovov1dç
n.y. 1q ycvikq kd1cú0uvoq kdi 1o µcyc0oç 1qç dAAdyqç.
Hpokpivc1di q ypqoq 1ov õcik1ov yid 1qv ncpiypdqq 1ov kúpiov
dno1cAcoµd1ov nou cniõiokov1di, oo1óoo õcv civdi unoypco1ikq oc du1q 1q
qdoq 1ou oycõidoµoú.
5.1.2.3 Iid kd0c cvd 0cµd1ikó o1óyo 0d npcnci vd npooõiopi(ov1di oi oyc1ikcç
cncvõu1ikcç npo1cpdió1q1cç, oúµqovd µc 1d dvdqcpóµcvd o1ouç
kdvovioµoúç 1ov EAET. Iid kd0c µid cncvõu1ikq npo1cpdió1q1d 0d npcnci vd
kd0opi(ov1di oi dv1io1oiyoi ciõikoi o1óyoi.
5.1.2.4 Iid kd0c µid cncvõu1ikq npo1cpdió1q1d 0d npcnci vd dvdqcpov1di (i) 1únoi
õpdocov µc ncpiypdqq 1ou 1pónou ouµµoAqç 1ouç o1qv cni1cuçq 1ov
ciõikov o1óyov, (ii) oi µdoikoi oqcAoúµcvoi (oµdõcç o1óyou) dvd 1úno
õpdoqç, (iii) cvõcik1ikcç kd1qyopicç õikdioúyov dvd 1úno õpdoqç, (i‹)
µcydAd cpyd (dv cyci cqdpµoyq). Iid 1d µcydAd cpyd nou uAonoioúv1di 1qv


38
npoypdµµd1ikq ncpioõo 2007-2013 0d npcnci vd yivci õidkpioq dvdµcod o1q
qdoq nou 0d oAokAqpo0ci o1qv 1pcyouod ncpioõo kdi du1q nou dvdµcvc1di
vd uAonoiq0ci o1qv cnóµcvq.
Mc µdoq 1d npodvdqcpóµcvd, q õoµq 1ou kciµcvou o1qv unocvó1q1d du1q 0d civdi
q dkóAou0q:

Kcv1pikóç o1ó¿oç yid 1ov 1oµcd noAi1ikqç q 1qv Hcpiqcpcid
A. Ocµd1ikóç Z1ó¿oç X kdi cniöiækóµcvd kùpid dno1cAcoµd1d dvò EAET
A.1 Encvöu1ikq npo1cpdió1q1d X1 kdi dv1ío1oi¿oi ciöikoí o1ó¿oi
A.1.1 Túnoç õpdocov X11
! Zúv1oµq ncpiypdqq kdi ouµµoAq 1ou o1qv cni1cuçq
1ou dv1io1oiyou ciõikoú o1óyou
! Bdoikoi oqcAoúµcvoi (oµdõcç o1óyou)
! Evõcik1ikcç kd1qyopicç õikdioúyov
! McydAd cpyd (yid 1d cpyd nou uAonoioúv1di 1qv
npoypdµµd1ikq ncpioõo 2007-2013 0d npcnci vd yivci
õidkpioq dvdµcod o1q qdoq nou 0d oAokAqpo0ci
o1qv 1pcyouod ncpioõo kdi du1q nou 0d uAonoiq0ci
o1qv cnóµcvq)
A.1.2 Túnoç õpdocov X12
! .......................
! ........................

A.2 Encvöu1ikq npo1cpdió1q1d X2 kdi dv1ío1oi¿oi ciöikoí o1ó¿oi

...........................................

B. Ocµd1ikóç Z1ó¿oç • kdi cniöiækóµcvd kùpid dno1cAcoµd1d dvò EAET
B.1 Encvöu1ikq npo1cpdió1q1d •1 kdi dv1ío1oi¿oi ciöikoí o1ó¿oi

.. kdi oú1æ kd0' c(qç kd1ó 1d npoqyoúµcvd


5.1.3 Eqdpµoyq opiÇóv1iæv dp¿æv kdi o1ó¿oi noAi1ikqç yid 1qv
uAonoíqoq 1æv EAET
5.1.3.1 Eqdpµoyq 1qç dpyqç 1qç c1dipikqç oycoqç (dp0po 5 1ou KKA)
AvdAu1ikó1cpd q ndpouoidoq 0d npcnci vd ncpiAdµµdvci:
Zuvon1ikq ncpiypdqq 1ov µdoikov o1dõiov 1qç õidõikdoidç
npoc1oiµdoidç kdi ouµµc1oyqç 1ov c1dipov o1o oycõidoµó. H ncpiypdqq
du1q npcnci vd ncpiAdµµdvci:
! Tov kd1dAoyo 1ov cµnAckóµcvov c1dipov kdi 1o Aóyo cniAoyqç
du1ov
! Tiç õpdociç nou cncAcyqodv yid vd õicukoAuv0ci q cupcid cµnAokq kdi
cvcpyóç ouµµc1oyq 1ov c1dipov, ncpiAdµµdvoµcvov 1ov õpdocov
npooµdoiµó1q1dç
! Tqv kúpid npoo1i0cµcvq dçid 1qç c1dipikqç oycoqç kd1d 1qv
npoc1oiµdoid oycõidoµoú, n.y. ncpin1oociç ónou oi o1pd1qyikcç
cniAoycç cnqpcdo1qkdv oqµdv1ikd dnó 1ouç c1dipouç


39
! Td kúpid dno1cAcoµd1d 1qç õidµoúAcuoqç µc 1ouç c1dipouç,
ncpiAdµµdvoµcvov oqµdv1ikov (q1qµd1ov, ndpd1qpqocov kdi
ouo1docov nou 1c0qkdv dnó ncpiooó1cpouç c1dipouç.
5.1.3.2 Hpoo0qoq 1qç ioó1q1dç µc1dçú dvõpov kdi yuvdikov, 1qç µq õidkpioqç
kdi 1qç npooµdoiµó1q1dç (dp0po 7 1ou KKA).
Z´ du1ó 1o oqµcio npcnci vd yivci µid cniokónqoq 1qç ycvikqç npoocyyioqç
yid 1qv cçdoqdAioq (d) 1qç npoo0qoqç 1qç ioó1q1dç µc1dçú dvõpov kdi
yuvdikov, (µ) 1qç µq õidkpioqç kdi (y) 1qç õuvd1ó1q1dç npóoµdoqç o1qv
uAonoiqoq 1ov EAET, ncpiAdµµdvoµcvqç µidç ncpiypdqqç onoiovõqno1c
ycvikov õicu0c1qocov oc c0vikó q ncpiqcpcidkó cnincõo yid 1qv cçdoqdAioq
1qç npoo0qoqç kdi ndpdkoAoú0qoqç du1ov 1ov dpyov oc õidqopc1ikoúç
1únouç npoypdµµd1ov.
5.1.3.3 Z1óyoi opi(óv1iov noAi1ikov
Zkonóç du1oú 1ou oqµciou civdi q ndpouoidoq onoiovõqno1c opi(óv1iov
o1óyov noAi1ikqç nou oyc1i(ov1di µc cvd q ncpiooó1cpd Tdµcid.
Z1o oqµcio du1ó 0d npcnci vd yivci µid cniokónqoq 1uyóv npóo0c1ov
opi(óv1iov o1óyov noAi1ikqç, ónoç opi(ov1di o1o Koivó Z1pd1qyikó HAdioio -
KZH, (õqµoypdqikq dAAdyq, npooµdoiµó1q1d kdi kAiµd1ikq dAAdyq) oi onoioi
0d npcnci vd cniõioy0oúv, cçqyov1dç noç 0d yivci du1ó, ncpiAdµµdvoµcvqç
µidç ncpiypdqqç 1ov pu0µiocov yid 1qv cçdoqdAioq 1qç cvooµd1ooqç 1ouç,
dvdAoyd µc 1qv ncpin1ooq.

5.2. E v ó 1 q1 d 2: «Ek 1æv npo1cpæv dipcoiµó1q1cç»

Z1qv Evó1q1d 2 ncpiypdqov1di oi õicu0c1qociç nou npcnci vd cni1cuy0oúv
npokciµcvou vd õidoqdAio1ci q dno1cAcoµd1ikq uAonoiqoq (dp0po 14.1.µ).
Eiõikó1cpd, q Evó1q1d du1q ncpiAdµµdvci (dndv1ic1di kupioç dnó 1ouç uncú0uvouç
dokqoqç 1oµcdkqç noAi1ikqç):


5.2.1 HcpíAqqq q onoíd 0d ncpiAdµþòvci (d) ck1íµqoq yid 1qv
cknAqpæoq 1æv cqdpµoo1cæv kd1ò ncpín1æoq ck 1æv npo1cpæv
dipcoiµo1q1æv (‰Ž ant‰ conŒitionaliti‰s) oùµqævd µc 1o „p0po 1•
kdi 1o o¿c1ikó ndpòp1qµd 1ou Kdvovioµoù Koivæv Aid1òÇcæv (KKA)
yid 1d Tdµcíd oc c0vikó cníncöo kdi (þ) 1iç öpòociç, oi onoícç npcnci
vd dvdAqq0oùv, oi dpµóöioi qopcíç kdi 1o ¿povoöiòypdµµd yid 1qv
uAonoíqoq 1ouç, o1qv ncpín1æoq nou oi dipcoiµó1q1cç öcv
cknAqpoùv1di.

Eiõikó1cpd, (q1ci1di q ouµnAqpooq 1ov dkóAou0ov nivdkov:40
Hívdkdç A: Ek1íµqoq 1qç cknAqpooqç 1ov ck 1ov npo1cpov dipcoiµo1q1ov
oc c0vikò cníncõo
Ek 1ov
npo1cpov
Aipcoiµó1q1d
EknAqpooq
1qç
Aipcoiµó1q1dç
(NAI / OXI /
MEPIKH
EKHAHP„ZH)
Kpi1qpid EknAqpooq
kpi1qpiov
(NAI /OXI)
Avdqopd (cqóoov q
dipcoiµó1q1d
cknAqpoú1di)
Avdçopd oc
o1pd1qyikcç, voµikcç
cvcpycicç kdi dAAd
o¿c1ikd cyypdçd
ouµncpiAdµµdvoµcvov
1ov dvdçopov oc
o¿c1ikcç cvò1q1cç,
dp0pd q
ndpdypdçouç,
ouvoõcuòµcvov dnò
uncpoúvõcoµo q dAAq
npòoµdoq o1o nAqpcç
kcíµcvo.
Encçqyqoq
(ónou
dndi1ci1di)
Z1qv ncpin1ooq kd1d 1qv onoid kdnoicç ycvikcç q 0cµd1ikcç ck 1ov npo1cpov
dipcoiµó1q1cç õcv cknAqpoúv1di (oAikoç q µcpikoç), ouµnAqpovov1di oi
dkóAou0oi nivdkcç, o1ouç onoiouç dvdqcpov1di 1d kpi1qpid 1d onoid õcv
cknAqpoúv1di, oi cvcpycicç nou npcnci vd dvdAqq0oúv yid 1qv cknAqpooq du1q, o
ypóvoç oAokAqpooqç 1ov cvcpyciov kdi oi dpµóõioi qopciç.

Hívdkdç B: Zúvoµq o¿cõíou õpdoqç yid 1qv cknAqpooq 1ov ycvikov ck
1ov npo1cpov dipcoiµo1q1ov
Ek 1ov
npo1cpov
Icvikq
Aipcoiµó1q1d
Kpi1qpid nou
õcv
cknAqpoúv1di
Evcpycicç nou
npcnci vd
uAonoiq0oúv
Hµcpoµqvid
oAokAqpooqç
cvcpycidç
Oopciç
uncú0uvoi yid
1qv
cknAqpooq
1ou kpi1qpiou

Hívdkdç F: Zúvoµq o¿cõíou õpdoqç yid 1qv cknAqpooq 1ov 0cµd1ikov ck
1ov npo1cpov dipcoiµo1q1ov
Ek 1ov
npo1cpov
Ocµd1ikq
Aipcoiµó1q1d
Kpi1qpid nou
õcv
cknAqpoúv1di
Evcpycicç nou
npcnci vd
uAonoiq0oúv
Hµcpoµqvid
oAokAqpooqç
cvcpycidç
Oopciç uncú0uvoi
yid 1qv cknAqpooq
1ou kpi1qpiou41
5.3. E v ó 1 q1 d 3: «Xæpikq öiòo1doq»
Z1qv Evó1q1d 3 ncpiypdqc1di q oAokAqpoµcvq npoocyyioqç yid 1q yopikq
dvdn1uçq nou ypqµd1oõo1ci1di dnó 1d Eupondïkd Aidp0po1ikd kdi Encvõu1ikd
Tdµcid (EAET).
Eiõikó1cpd, q Evó1q1d du1q 0d npcnci vd ncpiAdµµdvci 1qv ncpiypdqq 1qç
o1pd1qyikqç yid 1q yopikq dvdn1uçq, o1q µdoq 1qç dvdAuoqç 1qç Evó1q1dç 1, nou
kdAún1ci 1qv oAokAqpoµcvq npoocyyioq 1qç ypqoqç 1ov Tdµciov oc ncpiqcpcidkó
kdi uno-ncpiqcpcidkó cnincõo yid õidqopc1ikoúç 1únouç ncpioyov. AvdAu1ikó1cpd
0d npcnci vd ndpouoid(ov1di:

5.3.1 Oi o¿c1ikcç öicu0c1qociç nou öidoqdAíÇouv 1qv oAokAqpæµcvq
npoocyyioq 1qç ¿pqoqç 1æv Tdµcíæv yid 1qv cödqikq dvòn1uÇq
ouykckpiµcvæv ncpio¿æv oc uno-ncpiqcpcidkó cníncöo.
5.3.1.1 Tonikd Hpoypdµµd1d Avdn1uçqç µc npo1oµouAid 1onikov koivo1q1ov
(dp0pd 28-31 1ou KKA, 1o dp0po ‚ yid 1qv Eupondïkq Eõdqikq Zuvcpydoid,
kdi oi ciõikoi Kdvovioµoi yid 1o ETHA, 1o EKT, 1o EITAA kdi 1o ETOA)
Z1o oqµcio du1ó 0d npcnci vd dvdqcp0oúv:
! oi kúpicç npokAqociç o1qv dv1dyovio1ikó1q1d, 1qv dndoyóAqoq, 1qv
dciqopid q kdi dAAcç µdoikcç ndpdµc1pouç 1qç oikovoµikqç kdi
koivovikqç dvdn1uçqç, nou npo1civc1di vd dv1iµc1onio1oúv µc Tonikd
Hpoypdµµd1d Avdn1uçqç,
! oi o1óyoi kdi oi npo1cpdió1q1cç yid 1d npo1civóµcvd Tonikd Hpoypdµµd1d
Avdn1uçqç, kd0oç kdi oi Ocµd1ikoi Z1óyoi o1ouç onoiouç dvdµcvc1di vd
ouµµdAAouv,
! oi õidqopc1ikoi 1únoi ncpioyov o1iç onoicç npo1civc1di vd uAonoiq0oúv
Tonikd Hpoypdµµd1d Avdn1uçqç (µid ycvikq cvõciçq 1ov 1únov 1ov
ncpioyov, n.y. do1ikcç, dypo1ikcç, õidouvopidkcç, ncpioycç µc ciõikd
ydpdk1qpio1ikd óoov dqopd 1qv nukvó1q1d 1ou nAq0uoµoú q 1o oikio1ikó
npó1uno, ncpioycç µc cv1ovq õido1doq 1qç dAicidç).
! 1d Tdµcid nou npo1civc1di vd ypqoiµonoiq0oúv, µid npo1q npoocyyioq
1ov nópov nou 0d dndi1q0oúv kdi o póAoç 1ou kd0c Tdµciou o1ouç
õidqopc1ikoúç 1únouç ncpioyov
5.3.1.2 OAokAqpoµcvcç Xopikcç Encvõúociç
Z1o oqµcio du1ó civdi õuvd1óv vd npo1d0oúv oi 1únoi 1ov ncpioyov ónou
OAokAqpoµcvcç Xopikcç Encvõúociç (OXE) µdoi(óµcvcç o1qv cuquq
cçciõikcuoq, 1q µiooiµó1q1d kdi 1qv koivovikq ouvoyq, 0d µnopoúodv vd
uAonoiq0oúv kdi 1d Tdµcid nou npo1civc1di vd ypqoiµonoiq0oúv o1ouç
õidqopc1ikoúç 1únouç ncpioyov nou kdAún1ov1di dnó OXE.
5.3.1.3 Biooiµq do1ikq dvdn1uçq
Z1o oqµcio du1ó õúvd1di vd yivci dvdqopd o1iç dpycç nou npo1civc1di vd
ypqoiµonoiq0oúv yid 1ov kd0opioµó 1ov do1ikov ncpioyov, ónou 0d
cqdpµoo1oúv oAokAqpoµcvcç õpdociç yid 1qv cuquq kdi 1q µiooiµq do1ikq
dvdn1uçq (dp0po 7 kdi 8 1ou Kdvovioµoú yid 1o ETHA kdi dp0po 12 1ou
Kdvovioµoú yid 1o EKT).
5.3.1.4 OAokAqpoµcvq npoocyyioq yid 1qv dv1iµc1onioq 1ov ciõikov dvdykov
1ov ycoypdqikov ncpioyov nou nAq11ov1di ncpiooó1cpo dnó 1q q1oycid q
1ov oµdõov o1óyou nou dv1iµc1oni(ouv uqqAó kivõuvo õidkpiocov q
koivovikoú dnokAcioµoú, µc iõidi1cpq cµqdoq o1iç ncpi0opionoiqµcvcç
koivó1q1cç, o1d d1oµd µc ciõikcç dvdykcç, o1ouç µdkpoypóvid dvcpyouç kdi
o1ouç vcouç nou µpiokov1di ck1óç cpydoidç, ckndiõcuoqç q kd1dp1ioqç.


42
Zq1ci1di (ónou cyci cqdpµoyq q ndpoúod cvó1q1d) q ouµnAqpooq 1ou
dkóAou0ou nivdkd:
Eiõikq oµdõd-
o1óyoç q
ycoypdqikq
ncpioyq
Zuvon1ikq
ncpiypdqq 1ov
dvdykov
Tdµcid nou 0d
ypqoiµonoiq0oúv
(ETHA, EKT, TZ,
EITAA, ETOA)
Kúpioi 1únoi
ndpcµµdocov nou
0d unoo1qpiy0oúv


5.3.1.5 OAokAqpoµcvq npoocyyioq yid 1qv dv1iµc1onioq 1ov õqµoypdqikov
npokAqocov 1ov ncpiqcpciov q 1ov ciõikov dvdykov 1ov ycoypdqikov
ncpioyov nou nAq11ov1di dnó ooµdpd kdi µóviµd quoikd q õqµoypdqikd
npoµAqµd1d, ónoç opi(c1di o1o dp0po 174 1qç Zuv0qkqç.
Au1q q cvó1q1d 0d npcnci vd ouµncpiAqq0ci o1qv ncpin1ooq nou cyci
cqdpµoyq kdi cv1oni(ov1di iõidi1cpcç dvdn1uçidkcç dvdykcç ncpioyov nou
nAq11ov1di dnó ooµdpd kdi µóviµd quoikd q õqµoypdqikd npoµAqµd1d,
ónoç oi vqoio1ikcç, õidouvopidkcç kdi opcivcç ncpioycç, oi onoicç dndi1oúv
oAokAqpoµcvq ndpcµµdoq dnó 1d Tdµcid.
Od npcnci vd ndpd1c0ci oúvoqq yid 1ov 1póno nou 0d ypqoiµonoiq0oúv 1d
Tdµcid yid 1qv dv1iµc1onioq 1ov ciõikov dvdn1uçidkov dvdykov 1ov
ncpioyov du1ov, cqóoov q npoocyyioq cçciõikcúc1di yid du1cç 1iç ncpioycç.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->