INFORMATION FOR THE PLAINTIFF

(the person filing the claim) (Kaalaman para sa Naghahabla) 1. “SMALL CLAIMS RULE” – is a special procedure where money claims for P100,000.00 or less are heard. The process is quick and inexpensive; the procedure is simple and informal. (TUNTUNIN SA PAGSINGIL NG MALILIIT NA HALAGA – ay natatanging pamamaraan sa pagdinig kung saan ang halagang salapi na sinisingil ay P100,000.00 o mas mababa. Ang proseso ay simple at hindi pormal.) 2. You are the plaintiff. The person you are filing the case against is the defendant. (Ikaw ang Naghahabla. Ang taong siyang sinampahan ng kaso ang Hinahabla.) 3. Before you fill up this Form, read these Instructions to know your rights. Or, you may inquire about your rights and the Small Claims Procedure with the Office of the Clerk of Court (OCC) of the place where you intend to file your claim. (Bago mo sagutin ang form na ito basahin muna ang mga tagubilin upang malaman ang iyong mga karapatan. Maari ka ring magtanong, tungkol sa iyong mga karapatan sa Office of the Clerk of Court [OCC] ng lugar kung saan mo nais maghain ng reklamo ukol sa pagsingil ng maliit na halaga.) 4. If your case falls under the Small Claims Rule, these are the things you can do at home or in the barangay:
(Kung ang iyong kaso ay nasasaklaw ng Tuntunin sa Pagsingil ng Malilit

na Halaga, ang mga bagay na ito ang maaari mong gawin sa bahay o sa barangay:)

a. GATHER ALL DOCUMENTS AND EVIDENCE PERTINENT TO THE CLAIM.
(TIPUNIN ANG LAHAT NG MGA DOKUMENTO AT MGA KATIBAYANG SUSUPORTA SA IYONG PAGSINGIL.)

Examples are: (Mga Halimbawa nito:) • Contract/Agreement (Kontrata/Kasunduan) • Promissory Note / Receipts / Affidavit of Witness/es / Other Important documents such as Check/s or Picture/s
(Katibayan ng Pagkakautang / Resibo / Sinumpaang Salaysay ng mga Saksi / Testigo / iba pang dokumento tulad ng Tseke at larawan.)

b. LATEST DEMAND LETTER (IF ANY), ITS PROOF OF SERVICE AND PROOF OF RECEIPT
(PINAKAHULING LIHAM NG PANININGIL [KUNG MERON], KATIBAYAN NG PAGPADALA AT PAGKATANGGAP NITO.)

c. CERTIFICATE TO ACTION FROM BARANGAY, NECESSARY

FILE THE IF

(KATUNAYAN NG PAGSASAMPA NG KASO SA HUKUMAN GALING SA BARANGAY, KUNG KINAKAILANGAN.)

d. SPECIAL POWER OF ATTORNEY IN CASE PLAINTIFF CANNOT ATTEND THE HEARING.

M.) f. (Gumawa ng kopya ng lahat ng pahina ng Form na ito at ng iyong mga dokumento [ihain ang orihinal sa hukuman. COOPERATIVE OR ASSOCIATION. (PATUNAY NG KALIHIM O RESOLUSYON NG LUPON NA NAGPAPAHINTULOT SA IYONG KUMATAWAN SA LUPON SA PAG SAMPA NG KASO. If you are unable to pay the filing fees because you have no adequate financial means. maari mong ipakopya ito at ipa-certify sa Clerk of Court ng OCC na ang dokumento ay totoo at tapat na kopya ng orihinal) . (Punuan ang Form 1-SSC. SECRETARY’S CERTIFICATE OR BOARD RESOLUTION AUTHORIZING YOU TO FILE THE CASE. you can photocopy the pertinent document and have it certified by the Clerk of Court in the OCC as a faithful reproduction of the original. (Kung ang orihinal na dokumento ay di maihiwalay. IF YOU ARE REPRESENTING A CORPORATION. No.]) • If the original documents consist of records that could not be separated.) e. make a copy for each plaintiff or defendant named in the case and an extra copy for yourself). 2010 (NATATANGING GAWADKAPANGYARIHAN o “SPECIAL POWER OF ATTORNEY” KUNG ANG NAGHAHABLA AY HINDI MAKADALO SA PAGDINIG. you may file the case as an indigent by getting FORM 6SCC AND ATTACHING THE FOLLOWING DOCUMENTS: • Affidavit of indigency • Barangay Certificate of indigency • City or Municipal Assessor’s Certificate • City or Municipal Treasurer’s Office Certificate Affidavit of 2 disinterested persons (Kung hindi mo mabayaran ang filing fees dahil wala kang sapat na kakayahang pinansyal. Attach to the Form your supporting documents and affidavits of witnesses. maari kang magsampa ng kaso bilang isang taong walang sapat na kabuhayan sa pamamagitan ng pagsagot ng Form 6-SCC KALAKIP ANG MGA SUMUSUNOD NA DOKUMENTO: • Make copies of ALL pages of this form and your supporting documents (file the original in court.) • Sinumpaang Salaysay na Walang Sapat ng Kabuhayan • Patunay ng Barangay na Walang Sapat na Kabuhayan • Patunay ng Panglungsod na Tagatasa (assessor) • Patunay ng Tanggapan ng Panglungsod na IngatYaman • Sinumpaang Salaysay ng 2 Taong Hindi Interesado) 5. PARTNERSHIP. Fill up Form 1-SCC. 08-8-7-SC February 16. Ilakip sa Form ang iyong mga dokumento at sinumpaang salaysay ng mga testigo / saksi.Resolution -2- A. gumawa ng kopya para sa bawat Naghahabla o Hinahabla sa kaso at karagdagang kopya para sa iyo.

Maari kang makipag-usap o kumonsulta sa abogado bago o pagkatapos . 2010 6. notarized by the Clerk of Court in the OCC. Pay the filing fee.]) 8. Get the date and time of your hearing from the court to which your case was assigned. to submit to alternative modes of dispute resolution. You must be aware that upon the filing of this case. Rule 16. YOU CANNOT HAVE A LAWYER AT THE HEARING. as enumerated in Section 1 of Rule 16 of the 1997 Rules of Civil Procedure. improper venue. bakasan.M. (HUWAG KANG MAGSAMA NG ABOGADO SA PAGDINIG. (Kailangan ang Form at lahat ng kalakip na dokumento.Resolution -3- A. No.) 7. etc. etc. you must bring your original written authority to appear at the hearing and to enter into an amicable settlement.) 9. especially the Verification form. kooperatiba o asosasyon / samahan. sumailalim sa alternatibong paraan ng pag-aayos o gumawa ng pag-amin o makipagkayari sa mga pangyayari at dokumento. lalong higit ang Form ng Patotoo ay pinatunayan / ninotaryo ng Clerk of Court [OCC] o Branch Clerk of Court. cooperative or association. 08-8-7-SC February 16. (Kung iyong kinakatawan ay korporasyon. (except if your motion to sue as an indigent has been granted) (Magbayad ng bayarin sa pagtala [maliban kung ang iyong kahilingan na makapagsampa ng kaso bilang isang taong walang sapat na kabuhayan ay napagtibay na. maaaring maipawalang-saysay ng hukuman ang iyong kaso kung nakita niya na mayroong legal na batayan para maipawalang-saysay ito. higit lalo yaong kalakip sa iyong Form 1-SCC para patunayan ang iyong kaso. partnership. Dalhin ang mga orihinal ng lahat ng dokumento ng katibayan. GO TO THE COURT ON YOUR HEARING DATE. (Binibigyan ka ng babala na sa pagsampa ng kaso. tulad ng kawalan ng kapangyarihan sa bagay ng kaso. Have the form and all your supporting documents. [Alamin ang araw at oras ng pagdinig sa hukuman kung saan ang iyong kaso ay nakabinbin. and to enter into stipulations or admissions of facts and of documents. kinakailangang magdala ka ng orihinal na gawad-kapangyarihan na dumalo sa pagdinig at para sa mapayapang pag-aayos. hindi wasto ang lugar na pinagsampahan ng kaso. 1997 Rules of Civil Procedure.) 11. You may consult a lawyer before or after the hearing but the lawyer cannot appear for or with you at the hearing. the judge may dismiss your claim if she or he finds legal grounds for dismissal such as lack of jurisdiction over the subject matter.] • If you are representing a corporation.] 10. na isinasaad sa Section 1. Bring the originals of all certified documentary evidence attached to your Form 1-SCC to prove your case.) ngpagdinig pero ang abogado ay hindi pinahihintulutang dumalo para sa iyo sa pagdinig. [PUMUNTA SA HUKUMAN SA PETSA AT ARAW NG PAGDINIG.

08-8-7-SC February 16.Resolution 4 A.M. 2010 . No.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful