December 1, 2010

Menaxhimi Strategjik

Menaxhmenti Strategjik

1

Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika

December 1, 2010

Menaxhimi Strategjik

Kapitulli 1. Menaxhimi strategjik: Nje kendveshtrim I pergjithshem
1.Gabimet e planifikimit strategjik: Gabimi i parashikimit-planifikuesit presupozonin qe bota te mos ndryshoje gjate periudhes se perpilimit dhe zbatimit te planit. Gabimet e shkeputjes-planifikuesit ishin persona qe i hartonin planet: te tjeret i zbatonin ato. Gabimet e formalizimit - Planifikuesit dhe menaxheret ndryshojne ne disa aspekte: Planifikuesve iu mungon autoriteti i menaxhereve per te marr vendime; menaxheret per shkak te presionit ne pune iu mungona koha per te bere analiza te nevojshme.. 2. Planifimi Strategjik (1960) eshte proces me anen e te cilit anetaret e nje organizate parashikojne dhe hartojne procedurat dhe operacionet e nevojshme per arritjen e qellimeve te tyre. Ai percakton: Ne cfare biznesesh do te jete firma; Si ajo do te financohet; Si do te shperndaje burimet midis biznesesh dhe sektoresh etj.. 3. Planifikimi taktik ka te beje me zbatimin dhe mbeshtetjen e planeve afatmesme; Ai perfshine buxhetimin e kapitalit, zgjerimin ose mbylljen e fabrikes, vendosjen e cmimeve dhe vendimet per linjat e produkteve dhe zhvillimet e tregut. 4. Planifikimi operacional iu shperndan detyrat njesive te vecanta ekzistuese per te arritur objektivat e vecanta ne cdo periudhe planifikimi.; Ai perfshine Prodhimin, Marketingun dhe Shitjen e mallrave ose sherbimeve qe prodhon organizata. 5. Menaxhimi strategjik: ne essence nenkupton levizjen e aktiviteteve te firmes prej nje pike ne nje pike tjeter qe mund te ilustrohet me kuptimin ‘’ku ne jemi’’ ne te cilin perfshihet perkufizimi i tregut, industrise, konkurrenteve, burimeve, fuqive, dobesive, teknologjise , faktoreve ekonomik etj; dhe perfshine kuptimin tjter se ‘’ku ne deshirojme te arrijme’’ dhe ‘’kur ne do te jemi atje’’ qe e cila eshte edhe me e veshtire ngase ne në kete kuptim duhet te parashikojme ndryshimet ne te gjithe faktoret e permendur ne kuptimin e pare. 5.1. Mungesa e menaxhimit strategjik ne firmat e vogla ndodhe per disa arsye: Mungesa e eksperiences menaxheriale, qendrimet ndaj praktikave aktuale (e tashmja+eardhja-) dhe burimet e kufizuara. 6.Nivelet e Strategjise: Hierarkia e marrjes se vendimeve perbehet nga tre nivele: Niveli i Korporates, niveli i biznesit (SBU - njesi strategjike biznesi e cila eshte pjese e organizates qe trajtohet si e vecante per efekte te menaxhimit strategjik) dhe niveli Funksional. 6.1. Niveli i Korprorates eshte ne maje te hierarkise se nivelit te marrrjes se vendimeve dhe perbehet nga bordi i drejtoreve, shefi ekzekutiv dhe personeli administrative. Ne kuptim te
2
Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika

December 1, 2010

Menaxhimi Strategjik

gjere strategjia ne nivel te korporates pasqyron interesat e aksionareve dhe te shoqerise ne pergjithesi. 6.2. Niveli i Biznesit - eshte niveli i mesem i hierarkise se marrjes se vendimeve, ai perbehet kryesisht nga menaxheret e njesive te biznesit dhe te korporates. Menaxheret e ketij niveli zberthejne dhe konkretizojne objektivat dhe strategjite e nivelit te korporates ne objektiva strategjike ne nivel divizioni ose SBU-je. 6.3. Niveli Funksional - eshte niveli me i ulet i hierarkise se marrjes se venidmeve, ai perbehet kryesisht nga menaxheret e fushave te tilla si prodhimi dhe operacionet, kerkimi e zhvillimi, financa e kontabiliteti, marketingu dhe burimet njerezore; Menaxheret e ketij niveli zhvillojne objektiva afatshkurta dhe strategjite afatshkurta per fushat funksionale. 6.4. Pergjegjesit ne nivele te ndryshme biznesi: Menaxhimi i larte ne pergjithesi mbajne pergjegjesi kryesore per analizen dhe parashikimet ambientale, vendosjen e objektivave te biznesit dhe zhvillimin e planeve te biznesit te pergaditura nga grupe te punes. Nje shef ekzekutiv ka rol dominues ne procesin e planifikimit strategjik, ai ka per detyre menaxhimin afatgjate te firmes. Nje shf ekzekutiv duhet te kete disa atribute dhe karakteristika: Intelegjenca, njohuri te plota mbi punen, motivimi per te menaxhuar. 7.Hartuesit e Strategjise - nje skuader ideale e menaxhimit te strategjise perfshine marresit e vendimeve te te tre niveleve te marrjes se vendimeve (nivel corporate - shfin ekzekutiv, nivel biznesi - menaxheret e njesive strategjike, nivel funksional - shefat e njesive funksionale). Nje strateg i mire duhet te kete nje menaxhimi aktiv, ne kete stil nje strateg: Vlereson menaxhimin strategjike; Inkurajone dhe strukturon nje process te menaxhimit strategjike; Njeh konceptet e menaxhimit strategjike; dhe harton nje process te meanxhimit strategjik qe eshte i aplikushem per nje organizate specifike. 8. Stilet e Menaxhimit Strategjik: Menaxhimi me Kaos realizohet kur si bordi i drejtoreve ashtu edhe menaxhimi i larte angazhohet pak ne procesin e menaxhimit; Menaxhimi Sipermarres realizohet ne nje korporate me nje bord qe angazhohet pak dhe nje menaxhim te larte qe tejangazhohet. Menaxhimi Kukull gjendet me rralle; kjo ndodhe kur bordi i drejtoreve eshte thellesisht i angazhuar ne marrjen e vendimeve, kurse menaxhimi i larte merret kryesisht me probleme opertavie.

3

Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika

December 1, 2010

Menaxhimi Strategjik

Manxhimi me pesemarrje eshte stili me efektiv i meanxhimit strategjik; ky lloje menaxhimi nenkupton nje bord drejtoresh dhe menaxhimenti i larte teper i angazhuar; te dyja keto organe punojne se bashku per te hartuar misionin, objektivat dhe strategjite. 9. Procesi i menaxhimit strategjik - duhet theksuar se menaxhimi strategjik eshte ndryshe nga aspektet tjera te menaxhimit; menaxhimi strategjike nuk perqendrohet vetem ne marrjen e vendimeve por ai angazhohet fuqishem ne zbatimin efektiv te strategjise. 9.1. Fazat e procesit te menaxhimit strategjik: - Analiza e mjedisit te jashtem: Konsiston ne mundesite (shanset dhe kercenimet) qe ekzistojne jashte organizates dhe si te tille nuk mund te jene nen kontrollin e drejtuesve te saj. - Analiza e mjedisit te brendshem: konsiston ne mundesite (forcat dhe dobesit) Brenda organizates te cilat nuk jane nen kontroll te plote te menaxhimit te organizates. - Misioni i kompanise: Misioni eshte qellimi unik qe ka nje kompani dhe qe ben ate te dallohet nga kompanite e tjera te te njejtit lloje; poashtu nepermjet misionit kompania percakton synimet kryesore te veprimtarise se saj. - Hartimi i Objektivave afatgjata: jane rezultatet qe nje firme kerkon te arrije gjate nje periudhe disavjecare; keto objektiva perfshijne disa ose te gjitha keto fusha te meposhtme: Perfitueshmerine, efektivitetin e investimeve, poziten konkuruese, udheheqjen teknologjike, rendimentin, maredhenjet e punonjesve, pergjegjesite publike dhe zhvillimin e punonjesve. -Analiza dhe zgjedhja strategjike: Qellimi eshte qe te arrihet nje kombinim i objektivave afatgjata dhe strategjise se madhe (eshte plani i pergjithshem i aktiviteteve per arritjen e objektivave kryesore te nje firme ne nje mjedis dinamik) ne menyre te tille qe firma te zene nje pozicion optimal ne mjedisin konkurrues per realizimin e misionit te saj. Strategji e madhe nenkupton nje plan te pergjithshem i aktiviteteve kryesore per arritjen e objektivave te nje firme ne nje mjedis dinamik. - Zbatimi i strategjise: procesi i zbatimit, i venies ne jete te planeve, programeve dhe buxheteve perben fazen e zbatimit te strategjise. 10. Menaxhimi strategjik si nje process - eshte i rendesishem per keto arsye: Se pari ndryshimet ne nje element do te ndikojne ne elementet te tjere te saj; Se dyti - veshtrimi i menaxhimit strategjik si nje proces lidhet me faktin qe formulimi dhe zbatimi i strategjise jane pasues te njeri tjeteri; Se treti - eshte nevoja e ushqimit te fazave te para te te tij me te dhenat qe rrezikojne nga vleresimi dhe rishikimi i rezultateve dhe qe do te sherbejne ne marrjen e vendimeve ne te ardhmen; Se fundi - veshtrimi i menaxhimit strategjik si nje proces i jep atij kuptimin e nje sistemi dinamik te lidhur dhe te ndervarur nga kushtet ambientale.

4

Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika

. ose numer te kufizuar tregjesh.Shume organizata publike jane ne situate monopoli /gjysemmonopoli. 12. 12.sh. dhe relacionet midis bizneseve dhe korporates meme. prandaj problemet e struktures dhe kontrollit ne nivel korporate.December 1. Menaxhimi ne korporatat shumekombeshe – firmat e tilla jane shume te verifikueshme persa i perket produkteve ashtu edhe tregjeve gjeografike. Kapitulli 2-Krijimi i filozofise se misionit te kompanise 5 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . . si dhe menyren e raportimit te rezultateve.Nje agjensi qeveritare eshte e ngjashme ne disa aspekt me nje ndermarrje publike: ajo ka nje treg pune dhe nje treg parash.3. kjo perbene nje problem ngase ato me teper perqendorhen te eficienca e fondeve sesa tek efektiviteti i sherbimit qe ato kryejne. Faktoret qe e bejne menaxhimin strategjik si nje proces jo te rregullt jane: Mos rivleresimi here pas here kur ka levizje te faktoreve te jashtem ose te brendshem qe ndikojne ne punen e kompanise.keto organizata ne formulimin e strategjive te tyre influencohen nga bordet e financimit. venja e vemendjes te gjithe elementeve te menaxhimit strategjik ne menyre te njejte. ajo do te jete subjekt i presionit konkurrues. 2010 Menaxhimi Strategjik 11. Ne kompanite e sherbimit ato konkurojne me sherbime profesionale. aty nuk ekziston nje produkt fizik. Megjithese pavarsisht se nje firme e vogel mund te jete specializuar ne nje segment te vacante tregu. kjo ndodhe sepse firma angazhohet ne lloje te ndryshme biznesesh ne formen e kompanive te ndervaruara nga nje kompani mem. Menaxhimi strategjik ne bizneset e vogla . zakonisht jane problemet kryesore strategjike per firmat shumekombeshe. 12. shendetesia .Menaxhimi i strategjik ne organizata jofitimprurese . ne kete aspekt ndryshimi nenkupton afatin kohore te planifikimit dhe bazen e financimit.bizneset e vogla me shpesh operojne ne nje treg te vetem.1. Menaxhimi strategjik ne sektorin publik: ekzistojne disa dallime dhe ngjashmeri ne mes kompanive private dhe atyre publike p. Menaxhimi Stategjik ne lloje te ndryshme Organizatash 12.sh: ndryshimet kane te bejne vetem me natyren e pronesise dhe te kontrollit. kjo eshte arsya qe problem e strategjise konkurruese jane vecanerisht te rendesishme per firmat e vogla. me nje numer te kufizuar produktesh apo sherbimesh. Menaxhimi strategjik ne organizatat e prodhimit dhe sherbimeve: Ne kompanite prodhuese streategjite konkurruese jane te lidhura me vete produktin ne nje shkalle te madhe sesa ne rastin e organizatave te sherbimit.2. 12. poashtu ka nje furniture dhe klinet.4. ketu avantazhi konkurues lidhet me menyren sesi klientet veleresojne sherbimin qe u ofrohet nga firma. ndersa diferenca kryesore eshte se ajo ka nje treg publik i cili siguron buxhete dhe subvencione. kjo nodhe sepse ato sigurojne sherbime qe kerkojne nga publiku jane te veshtira per tu siguruar nga mekanizmi i tregut p.

Perkufizimi i Filozofise se organizates: Filozofija e kompanise pasqyron ose specifikon besimet. 4. ai sherben per te ‘’ndertuar nje enderr’’ por jo vetem kaq ngase ai duhet te jete i bazuar dhe te mbeshtet mbi opurtunitetet qe mund t’i lindin nje biznesi. Misioni i organizates percakton: PSE organizata ekziston.Produkti i ofruar: Cdo organizate eshte e angazhuar ne nje produkt kryesore. sherbejne si baze per strategjite e ketyre firmave gje te cilat i kane avantazhe krahasuese. Formulimi i Misionit te organizates: Misioni i kompanise tregon se cila eshte arsya kryesore e ekzistences se saj ne dallim me kompanite tjera te te njejtit lloj. per CILIN do ti kryej keto funksione dhe SI do di kryej keto funksione. .Operacionet: Te tilla organizata kane perqendrim ne prodhimin e produkteve duke shfrytezuar ne maksimum kapacitetin e prodhimit qe i lejon kapaciteti operacional. dhe percakton strategjite rritjen sasiore apo cilesore te ketij produkti apo sherbimi. cilat jane qellimet. .Prodhimi me kosto te ulet: Organizatat perpiqen qe te krijojne avantazhe krahasuese permes prodhimit te produkteve apo sherbimeve me kosto te ulet. vlerat.Krijimi i vizionit te organizates: Vizioni i organizates nenkupton ate se cfare ajo deshiron te behet ne te ardhmen.Metodat e shitjes/shperndarjes: te tilla si rrjetet e dyqaneve dhe mjetet per shperndarje. 2010 Menaxhimi Strategjik 1. .Teknologjia: Organizatat e orientuara nga tekonologjia vazhdimisht tentojne te prodhojne produkte te cilat bazohen nga teknologjia. shitja me poste etj. . . Karakteristikat unike te ketij produkti i mundeson kompanise avantazh krahasues me konkurencen. 3. CFARE funksionesh ajo kryen. 2. .Rendesia e ekzistences se nje filozofije te organzates percaktohet nga T. Faktoret kyq te suksesit: Ne pergjithesi identifikohen 8’ë faktor kyq te suksesit: . te gjitha politikat dhe veprimet e saj dhe poashtu ky eshte faktori i vetem me i rendesishem ne suksesin e nje organizate dhe nese organizata ndodhet ne nje mjedis qe ndryshon vazhdimisht ajo duhet te jete ne gjendje qe te ndryshoje cdo gje ne perjashtim te filozofise se saj. 6 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika .December 1. aspiratat dhe prioritetet filozofike tek te cilat hartuesit e strategjise mbeshtesin drejtimin e organizates. Watson: Cdo organizate me qellim te mbijetoje dhe te arrije sukses duhet te kete disa besime ne te cilat ajo mbeshtet. prodhimi i produkteve speciale konsiderohet si nje nga avantazhet konkuruese te ketyre organizatave. karakteristikat dhe filozofite e kompanise. shitja ne shtepi.Tregu i synuar: Organizatat e orientuara nga tergu e dine fare mire se avantazhi konkurues i tyre eshte vazhdimi i maredhenjeve me klientet dhe tregjet te cilet ata u sherbejne.

. Karakteristikat e nje misioni efektiv: . vendndodhjes etj. te krijoje produkte qe kane afate te gjate per klientet.1 Ekzistojne tri qellime keryesore ekonomike: . druri etj te cilat i shfrytezojne si avantazhe krahasuese per nga shfrytezimi ne maksimum i cilesive te tyre. .Motivues: nje deklarate misioni duhet te motivoje. Keto kompetenca konsistojne ne faktin se: Cfare cilesie ka organizata krahasuar me konkurentet? Si ajo dallon nga organizatat tjera? Dallushmeria mund te jete funksion i tregut qe i sherben. fitimi afategjate eshte treguesi me i qarte i aftesise menaxheriale te nje firme. misioni percakton sferen e biznesit nga pikpamja e tregut qe do ti sherbehet. 7. por dekalarata e misionit duhet te percaktoje rrugen e mesme.December 1. sfera nenkupton klases se produkteve. Kompetencat dalluese: Jane faktor me rendesi ne hartimin e nje misioni te organizates.Rritja: eshte e lidhur me mbijetesen dhe perfitueshmerine e firmes. . . Qellimet e organizates: Qellimi percakton se per perfitimin e kujt ekziston organizata…Ceshtja thmelore e qellimit eshte te perkufizoje se perse organizata eshte ne biznes: te beje para per aksionaret e saj. 8. . 5. stakeholders mund te jene te brendshem (aksioneret dhe nenpunesit) dhe te jashtem (te gjithe ata individe e grupe te tjere qe ndikohen nga veprimtaria e organizates).Fitimi: Disa organizata i kushtojne perparesi fitimt apo normes se kthimit te investimeve dhe ndermarrin vendime strategjike me qellim qe te arrijne kete qellim. 2010 Menaxhimi Strategjik . ka lidhje kolerative me perfitueshmerine.I orientuar nga tregu: nje deklarate e qarte. 7 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . Stakeholders: jane ata individe ose grupe qe ndikojne ose ndikohen nga veprimtaria e organizates.Specifik: nje deklarate misioni duhet te te jape orientime specifike ne menyre qe ti jape mundesi menaxhereve te firmes qe te vendosin midis alternativave te mundeshme. . 6. .I arrishem: nje deklarate misioni nuk duhet te percaktoje tregun shume te ngushte apo shume te gjere. grupit te konsumatorve apo nevojave te tregut apo kombinimin e kytyre te gjithave. ose te ofroje pune interesante dhe te permbushe nevojat e punonjesve te saj. 7. rritja eshte pjese e tregut krahas formave te tjera te rritjes.Burimet natyrore: Disa organizata perqendrohen ne burime natyrore si: gazi. apo funksion i pordukteve apo sherbimeve qe ajo ofron ose nje funksion i te qenit prodhues me kosto te ulet. sasise.Mbijetesa: nese nje firme nuk eshte ne gjendje te mbijetoje nuk do te mund ti plotesoj deshirat pretendenteve te saj. ajo duhet ti frymezoje punonjesit te punojne duke i bere ata te ndjejne qe perpjekjet e tyre jane te rendesishme per permiresimin e shoqerise.Perfitueshmeria afatgjate: duhet te jete qellimi kryesor i nje biznesi. qymri.

10.December 1.sh: Perberja e grupeve te stakeholders dhe si rezultat ndryshojne edhe interesat e tyre. Kapitulli 3.Ne niveli makro. eshte fare normale qe lindin konflikte ne mes tyre dhe interesave te organizates. . apo konflikte qe lidhen me prioritetet. Etika e Biznesit: problemet etike qe i perkasin organizatave te biznesit dhe atyre publike ekzistojne ne tre nivele: . Studimi dhe parashikimi i mjedisit. rendesine apo pelqimin e aspekteve te vecanta te strategjise. problemi i referohet pergjegjesise sociale te organizates. ekzistojne probleme lidhur me rolin e biznesit ne shoqeri. Matrica Fuqi/Dinamizem: perdoret per te percaktuar se ku duhet te kanalizohen perpjekjet e organizates gjate zhvillimit te strategjive te reja. Gjate analizes se pretenduesve mund te lindin disa probleme p. 2010 Menaxhimi Strategjik 9. Konfliktet e Interesit: perderisa interesat njeri pretendet tek tjetri. . analiza e konkurrences 8 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . 11. .Ne nivel individual.Ne nivel kompanie.Matrica Fuqi/Interes: tregon llojin e relacioneve qe duhet te krijoje me cdo grup pretendentesh. problemi ka te beje me sjelljen dhe veprimet e individeve brenda organizates.

1. demografike. tarifat. arsimore. 2. 2. Parashikimet Teknologjike: Njohja e zhvillimeve te pritshme teknolgjike i ndihmon strategjistet qe te pregadisin firmen e tyre qe te perfitojne nga ndryshimet. . legjislacioni per pagen minimale. ne parashikimet teknologjike mund te perdoren shume medota megjithate informacioni i 9 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . per permiresimin e produkteve ekzistuese ose te teknikave te prodhimit e te marketingut.Faktoret Social: perfshijne besimet. Parashikimi i mjedisit: lidhur me parashikimin ekzistojne debate persa i perket rendesise se metodave sasiore kundrejt atyre cilesore. Nder keta faktore jane: vendimet per nje tregeti te ndershme. Klasifikimi i mjedisit te larget: mjedisi i jashtem perfshine ata faktore qe qendrojne jashte dhe pavarsishte veprimtarise se firmes. Faktoret Social kushtezohen nga gjendja kulturore. opinionet dhe menyren e jeteses se individeve qe bejne pjese ne mjedisin e jashtem te firmes. programet e taksave. ekonomik dhe teknologjike ne organizate.December 1. shpenzimet per mrojtjen dhe rritjen e bizneseve etj… 2. 2. Parashikimet Ekonomike: bazohen ne dy teknika parshikimi me te perdorshme dhe me pak te kushtueshme: . nje ndryshim teknologjik mund te shkaktoje nje efekt te paritur pozitiv ose negativ ne mjedisin e firmes. ‘’Vleresimi i forces se shitjes (merr ne konsiderate opinionet e konsumatoreve ne lidhje me produktet specifike)’’ dhe ‘’Gjykimi i opinioneve te menaxhereve (merr ne konsiderate opinionet e menaxhereve te marketingut. ekologjike.4. ..sh: mund te krijoje mundesi per prodhim produktesh te reja. finances dhe blerjes)’’ jane shembuj te modeleve te tilla.Faktoret Ekonomik: Kane te bejne me natyren dhe drejtimin e ekonomise ku firma zhvillon aktivitetin e saj. etnike.2. fetare. -Faktoret Teknologjik: Mund te jete nje indikatore me rendesi p. Analiza PEST: tregon rendesine e faktoreve social.Faktoret Politik: percaktojne parametrat ligjore dhe rregullues brenda te cilave firma duhet te veproje. taksat. ligjet antitrust.3.Modelet e serive kohore: mbeshteten mbi lidhjet qe ekzistojne midis tendencave histrike dhe faktoreve ciklike dhe sezonal. 2010 Menaxhimi Strategjik 1.Modelet logjike: jane me te perdoreshme kur nuk dispnojme te dhena historike ose kur eshte veshtire te perdoren ato te dhena historike. politike. 2. megjithate rezultatet e dy llojeve te metodave ndryshojne shume pak. prodhimit. Parashikimet Politike: percaktojne suksesin e biznesit duke u bazuar ne: madhesine e buxhetit te qeverise. vlerat. qendrimet. meqense konsumi eshte i ndryshem per segemente tregu te nryshem planifikimi strategjik i cdo firme duhet te marre ne konsiderate pritjet ekonomike te segmenteve te tregut ne industrine e tij. . . politikat dhe programet per mbrojtjen e mjedisit etj.

mireqenies. megjithe ate metoda e skenareve eshte me e perdorshmja ne parashikimet sociale. . te ardhurave dhe shpenzimeve. kur dhe ne reste se ndodh nje ngjarje apo situate qe nuk perfshihet ne planet strategjike. Analiza e Riskut: risku eshte i pranishem ne cdo aktivitet. Ne parashikimet sociale perdoren nje sere metodash si: analiza e serive kohore dhe analizat logjike. banesave. te pakten ne periudhe pese vjecare. . 2010 Menaxhimi Strategjik pasigurte qe perdoret e favorizon perdorimin e medotes se: Skenareve dhe dy metodat tjera. Stedet kryesore per ndertimin e skenareve jane: Se pari identifikohen supozimet kyqe. Planifikimi i Rastit: jane pergaditje per te ndermarre disa veprime. sepse ne jetojme ne boten ku asgje nuk eshte absolutisht e sigurte. se treti pikpamja gjeografike. . ato ndertohen me qellim qe ti pergaditin menaxheret strategjike per alternativat qe mund te shfaqen ne te ardhmen.Nje ose me shume revizione te pergjigjeve te eksperteve.December 1. . ‘’Brainstorming’’ dhe ‘’Delphi’’.5.Brainstorming eshte nje metode qe inkurajon nje grup menaxheresh te prodhojne ide dhe parashikime te reja per zgjidhjen e nje problemi. sigurise sociale. se dyti tendencat historike. si dhe vleresimi i mundesise se ndodhjes se ketyre ngjarjeeve te padeshirueshme.Metoda e Skenareve: Skenaret jane histori imagjinare qe presupozohet se do te ndodhin ne te ardhmen. 10 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . derisa te arrije nje konvegjence mendimesh.I ndimon firmes te te jape pergjegje te menduara mire dhe racionale. Forcat konkuruese: percaktojne perfitueshmerine e nje industrie dhe si te tilla kane nje rendesi shume te madhe ne formulimin e strategjive konkruese te firmave.Metoda Delphi .eshte nje procedure sistematike per arritjen e nje konsensusi midis grupit te eksperteve. Perdorimi i kesaj medote eshte vecanerishte me vlere ne rrethanta kur eshte i domosdoshem hartimi i nje strategjie afatgjate. Parashikimi Social: Koheve te fundit keto parashikime jane duke u marrur per baze ne analizen e faktoreve strategjike: parashikimet perqendrohen kryesisht ne analizen e: levizjes se popullsise. 2.! 3. . Ekzistojne kater avantazhe ne planifikimin e rastit: .Ai i ndihmon firmat qe te mos gjenden te paregaditura ndaj ngjarjeve te papritura.ndihmon te mendojne ne termat e rezultateve te mundshme e jo te atyre te sigurta.Redukton pasigurite dhe vonesat ne rastin e ndodhjes se nje ngjarje te parritur. Kjo metode perfshine: . . cdo ide shprehet lirshem dhe nuk ka kritika rreth ideve. 2. 2. ushqimit.6. . Analiza e Riskut perfshine percaktimin e rezultateve te pafavorshme te mundshme qe mund te rezultojne nga nje vendim apo veprim.Vleresimi anonim i pergjegjesive. shendetit. .7. arsimit dhe kualifikimit. duke i ndihmuar ato ne hartmin e planeve afatgjata.Nje shyrtim te detajuar te opinioneve te eksperteve.

ulje cmimesh etj. 2010 Menaxhimi Strategjik 3. Kursimet rezultojne ne ulje te kostos per njesi. Ekonomite e shkalles rezultojne nga dy faktore. Kercenimi i hyresve te rinje: Shkalla e kercenimit te hyresve te rinje eshte ne varesi te barrierave te hyrjes dhe te kunderveprimit te prodhuesve ekzistues. Keto barriera jane te prekshme (kerkesat per kapital. . . produkte te reja. burimet dhe ligjet qe rregullojne hyrjen ne nje industri) dhe te pa prekshme(relacionet e firmave ekzistuese. 4. ato jane: . Mjedisi i Industrise: Faktoret qe e perbejne mjedisin e industrise jane: 4.December 1.Ekonomika e shkalles: ky variabel u referohet kursimeve qe siguron nje firme si rezultat i rritjes se vellimit te prodhimit. 4. 4. Rivaliteti konkurrues: perfshine kapacitetin e ri. Ky rivalitet eshte intenzive dhe lidhet me prezencen e nje sere faktoresh: .Kerkesat per kapital per hyrje ne industri: kjo kosto qe nevojitet per hyrje ne treg varjon ne varesi te teknologjise e cila perdoret dhe shkalles se perqendrimit. .2..Rivalet jane te ndryshem persa i perket strategjive dhe personaliteteve me q’rast ata kane ide te ndryshme sa i perkete konkurences. Strategjia konkuruese: ka te beje me pozicionin e kompanise ne mjedisin e biznesit. perkohesisht ose vazhdimisht me qellim qe te mos lejojne hyrjen e firmave te reja ne treg. .Cila eshte struktura e asaj industrie apo a eshte atraktive ajo industri qe ne po deshirojme te konkurrojme. Barrierat me tipike te hyrjes ne nje treg jane: .1. njohurite teknologjike. ne disa industri rivaliteti ne mes te konkurruesve eshte xhentil ndersa ne disa industri tjera gjithmon njeri konkurent mundohet te sulmoje tjetrin per te mbijetuar. .1.Avantazhet e kostos pavarsisht nga madhesia: Ne nje mase te madhe kjo ka te beje me hyrjen e hershme ne treg dhe eksperincen e fituar perkatesisht mos eksperienca e duhur 11 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika .Konkuruesit jane te shumte ose kane pothuajse te njejtat madhesi dhe fuqi. . Ekzistojne dy pyetje qe duhet ti parashtrojme para se te formulojme strategjine konkuruese.Barrierat e daljes jane te larta.Kostot Fikse jane te larta ose produkti nuk duron gjate dhe me qe rast duhet te behet ulje cmimesh. teknologjike dhe jo teknologjike.Mungon diferencimi i produkteve dhe sherbimeve ose ndryshimi i kosotos. Barrierat e hyrjes jane perngesa qe nje firme duhet ti kaperceje per te hyre ne nje industri.1.Hyrja ne kanalet e shperndarjes: eshte mjafte e veshtire ngase kompanite ekzistuese krijojne rrjeten e tyre te shperndarjes te cilen e shfrytezojne si barriere per futje te konkurenteve te rinje. bsimin e konsumatoreve per prodhuesit ekzistues dhe aftesite menaxheriale te kerkuara per nje veprimtarie te suksesshme ne nje industri).Rritja e industrise eshte e vogel ndersa lufta per pozicon ne ate industri eshte e madhe.. .2. Firmat qe perdorin ekonomine e shkalles mund te vendosin barriere ne treg nepermjet uljes se cmimeve. .

. dhe mund te jete i perceptuar kur firma tenton ta bind bleresin se produkti i saj eshte me i mire. Fuqia e Furnitoreve: mund te ndikojne nepermjet rritjes se cmimeve ose uljes se cilesise se produktit ose sherbimit. . ose do ta kuptonte se hyrja eshte vertet e kushtueshme. kjo do te konsiderohej nje barriere hyrje. furnizuesit integrohen me bleresit dhe konkurojne direkt me konsumatoret. 5.industrija furnizuese dominohet nga pak firma por furnizojne shume te tjera. Ne kete rast konkurenca eshte e ulet dhe me q’rast edhe kosto per prodhimin e produktit eshte e ulet qe kjo dikton nje cmim te ulet te produktit. . dhe poashtu ata dijne mire ti perballojne problemet e tregut dhe te prodhimit. ku në ato ekonomi p. . poashtu ata bejne marreveshje per nje cilesi me te larte. kur je industri blene vetem nje pjese te vogel te produkteve nga grupi i furnitoreve. Fuqija e beleresve dhe furnitoreve: 5. Fuqia e bleresve: Bleresit ndikojne ne nje industri nepermjet afetsise qe kane per te imponuar cmime te uleta.furnizuesit jane te shumte. 6.blejne nje pjese te madhe te produkteve ose sherbimeve te shitesi.1. kete e shfrytezojne kompanite ekzistuese ngase ata kane lidhje te forta si me furnitoret ashtu edhe me klientet. .2. Faktoret qe e bjene te fuqishem nje furitore jane kur: .Legjislacioni ose veprimtaria e qeverise: shembull teper i qarte se si qeverija mund te influencoje aktivitetin konkurues eshte ai i ekonomive te komanduar.sh: sherbimi shendetsore vite me radhe ka qene i diktuar nga qeveria me aspektin e monopolit.Reagimi i pritshem: Neqoftese nje konkurues duke shqrytuar mundesine e hyrjes ne treg besoj se reagimi i nje firme ekzistuese do te ishte kaq i madh sa do te ndalonte hyrjen.December 1.zevendesuesit jane pothuasjse te pamundur.kane mundesi te prodhojne produktin vete.Koncentrimi: ka te beje me perqendrimin e shitjeve te industrise ne nje ose pak kompani.Diferencimi i produktit: ka te beje me perceptimin qe kane konsumatoret per produktin e nje firme. kompanite ekzistuese e shfrytezojne kete aspekt si barriere hyrje te rinjeve. Diferencimi i produktit mund te jete: Real dhe eshte i tille kur kompanija shfrytezon tekonologjine per te bere difenencen ne prodhimin e produktit. 2010 Menaxhimi Strategjik per te hyre ne treg. Kercenimi nga produktet ose sherbimet zevendesuese: ne pergjithesi te gjitha firmat kane konkurente te cilat mund te prodhojne produkte zevendesuese nga ai i tyre. zakonisht per te bere kete kompanija shfrytezon reklamat. Ndikimi strategjik i zevendesuesve potencial dhe real eshte nje problem qe duhet te merret ne 12 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . . . Faktoret qe e bejne nje bleres te fuqishem jane kur: . 5. nuk i kushton ndrimi i furnitorit.

1. problemet kyqe qe lindin ne kete rast jane: . besimin ndaj markes etj… 7.Lehtesia me te cilen bleresit mund te perdorin produktin zevendesues. 2010 Menaxhimi Strategjik konsiderate. . jane me te rendesishme se inforacionet gjeografike dhe demografikike per parashikimin e sjellej se konsumatoreve. .December 1. ekzistenca e produkteve ekzistuese mund te imponoje vendosjen e cmimeve tavan per produktet e nje kompanie. megjithate kjo shpesh varet nga natyra e mjedisit ku ajo vepron. ndoshta me anen e produkteve te reja qe kenaqin bleresit. cilesia e produkteve sipas kerkesave te zones etj. cmimi konkurues. . Pozita konkuruese e firmes: e cila ndihmon firmen ne percaktimin e nje strategjie te mire. respektohet per produktet dhe sherbimet e saj.Te dhenat e tjera per menyren e sjelljes se bleresve jane nje komponente me rendesi per studimin e perberjes se konsumatoreve. 7. gjendjes civile. Furnitoret dhe Kreditoret: Firmat ne pergjithsi mbeshteten te furnitoret dhe kreditoret per te siguruar ndihma financiare. vendosja dhe jetegjatesia e makinerive e paisjeve.Te dhenat Demografike: perdoren per te diferencuar grupet e konsumaotreve sipas: moshes.2. Nder keta faktore jane: 7. 13 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . avantazhet ose niveli i kerkim zhvillimit. zenies me pune etj.Informacionet Gjeografik: lidhen me problemet e tilla si zonat gjeografike ku jane konsumatoret. gjersija e linjes se prodhimit. 7. cilesia e personelit. kostoja e lendeve te para. si per gjetjen e burimeve te nevojshme per prodhimin e produkteve dhe sherbimeve ashtu edhe per shitjen e tyre. lende te para dhe makineri e paisje.4. cilesia relative e produkteve. . q’mohet per kontributin e saj ne mireqenijen shoqerore. eksperienca.Te dhenat Psikologjike qe kane te bejne me personalitetin dhe menyren e jeteses. Informacioni mbi sjelljen e konsumatoreve mund te perfshije shkallen e perdorimit te produkeve apo sherbimeve.3. kapaciteti dhe produktiviteti. Burimet njerezore: aftesi qe ka firma per tereheqjen dhe mbajtjen e punonjesve te afte eshte thelbesore per suksesin e saj. Mundesia e firmes per te gjetur personelin e firmes varet nga disa faktore: . perfitimin e kerkuar nga produkti. aplikon nje sistem shperblimi konkurrues. perfshine fakotret qe ndikojne ne suksesin e firmes. pozita financiare. Mjedisi i Afert i Kompanise: quhet ndryshe mjedisi i detyruar i kompanise.Reputacioni ose emri i mire i firmes: nje firme eshte e qendrueshme. efektiviteti i reklames dhe promocionit. te ardhurave.Ne cfare mase mund te shmanget rreziku i produktit zevendesues. Perberja e Konsumatoreve: informacionet e nevojshme per perberjen e konsumatoreve mund te jene: . . 7. Disa tregues qe percaktojne poziten konkuruese jane: pjesa e tregut.Nese produkti ekzistues pozon kercenim per vjetersine e produktit. sherbime materiale.

kryekuzhinieret. 2010 Menaxhimi Strategjik .sh: naftetaret. dhe punetore te pergjithshem: punetoret e pakualifikuar. specialistet teknik. Analiza e mjdisit te brendshem 14 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . punonjesit e shitjes me pakice atj.Ritmet e punesimit lokal: Furnizimi i firmes me punonjes te kualifikuar dhe me ekzperience eshte ne varesi te fazes se zhvillimit te komunitetit.December 1.. drejtuesit etj. . Kapitulli 4.Mundesia e gjetjes se punonjesve: Te kualifikuar me njohuri speciale p. personeli i administrates..

Ciklet e jetes se organizates: Cikli i jetes se organizates perbehet nga kater faza: Faza 1: Organizata e vogel (lindja): ne kete nivel organizaten zakonisht e drejton nje person. 2.1. struktura percakton dimenisionet formale dhe informale te organizates. kercenimet e mjedisit te jashtem e dertyrojne organizaten te ristrukturohet.2. Kultura e organizates: Kulturen do ta analizojme si perberje te elementeve kryesore: . politikave. autoritetit dhe maredhenieve te ndersjellta brenda organizates.sh ‘’punsim te barabarte per te gjithe’’. 1. Faza4. Organizata e diversifikuar (pjekja): ne keto organizata menaxhimi i larte ushtron kontroll te centralizuar ose te decentralizur mbi divizionet operative. Ajo eshte mjaft e organizuar. . misionit. 1. i orientuar nga planifikimi afateshkurte.Fleksibiliteti: ka te beje me faktin qe maredhenijet brenda organizates tentojne te mbeten konstante ne kohe. Per shembull kur nje organizate ka departamentet funksionale. me karta formale te organizates. Nje strukture e fuqishme mund te nevojitet nese forcat e mjedisit te jashtem kerkojne eficience dhe kanale te qarta specifike te mjedisit te brendshem. . Struktura e organizates: shepsh perkufizohet me termat e komunikimit. Shpesh ky ristrukturim perfshine zhveshjen nga blerjet qe nuk realizojne shpresat e organizates. Dimensionet e struktures se organizates: . ne kete rast pergjegjesite funksionale ndahen midis disa menaxhereve te larte. me pershkrime te roleve.Specializimi: eshte shtrirja ne te cilin aktivitetet organizacionale jane ndare ne funksione te vecanta. sipermarrese dhe krijuese. i tejangazhar ne marrjen e vendimeve. 2010 Menaxhimi Strategjik 1. dhe shpesh jane te shkruara ne formen e deklarimeve.Perqendrimi: ka te beje me shkallen e perqendrimit te autoritetit ne nivelet me te larta. procedurave dhe normave te specifikuara.December 1. nje strukture e perqendruar eshte menyra me e mire per realizimin e detyrave. objektivave apo strategjive.Besimet: jane me specifike por megjithate ato jane me problem qe dikush ne organizate mund ti dalloje dhe bisedojne rreth tyre p.sh: nje besim qe stafi profesionist i kontrollit nuk do te kontrollohet nga menaxheret. .Vlerat: mund lehte te identifikohen ne nje organizate.Supozimet (shpresat): jane ‘’esenca’’ e kultures se orgaznizates. Por ato nganjehere mund te jene te ‘’erreta’’ p. Faza3. Ato jane aspekte te jetes ne orgaznizate te cilat anetaret e organizates i kane perfituar nga mjedisi dhe i treshegojne 15 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . megjithate ky person shpesh posedon aftesi intuitive. . likuidimin e mjeteve joproduktive dhe mbylljen e linjave te prodhimit. Faza2: Organizata funksionale (rritja): nese organizata rritet sipermarresit do te zevendesohen nga menaxheret profesioniste ose sipermarresit do te adaptojne nje stil delegues. Organizata ne renie (plakja): Ne kete stad. Divesifikimi mund te realizohet me anen e strategjive te ekspansioneve te brendshme ose te blerjes. qe do te thote se ka nje shef ekzekutiv i cili tenton te jete autoritar. delegues i keq i vendimeve.

Per sherbimet ka te beje me shume me marreveshjet per gjetjen e klienteve. Perodrimi i burimeve: analzia e burimeve nuk duhet te mjaftohet vetem me studimin e burimeve. kontrollit te cilesise etj… 3.. Studimi i burimeve mund te realizohet ne kater faza: . menaxhimin e parave etj.2. trejnimin.A. te tilla si instalimet.1: Studimi i burimeve: mund te jete nje pikenisje e dobishme per njohjen e kapacittetit strategjik. kapaciteti etj. keto jane akivitet qe kane te bejne me marrjen. Keto ndahen ne: . Kjo analize ka per studim dy lloje aktivitetesh: Primare dhe Ndihmese. 2010 Menaxhimi Strategjik nga nje brez punonjesish ne tjetrin. perpunimin.Mnxh. magazinon dhe shperndan produktin tek klientet. . kjo perfshine perpunimin e materialeve.sh: prodhimi. finances.Burimet fizike: ka te beje me percaktimin e paisjeve dhe makinerive disponibel.2. . paketimi.Burimet njerezore: do te shqyrtohej problemet qe kane lidhje me numrin dhe llojin e profesioneve si dhe me perputhjen e ketyre burimeve me vendet e punes. sigurimin e kapitalit.Logjistiken e brendshme. . transportin etj. Per produtet konkrete kjo perfshine magazninimin e materialeve. kushtet. Aktivitete ndihmese: keto lidhen me aktivitetet primare.December 1. magazinimin dhe shperndarjen e inputeve te produkteve. Burimet e Organizates: si burime te organizates konsiderohen burimet fizike. zhvillimin dhe shperblimin e puntorve. .2.Logjistika e jashtme grumbullon. i Burimeve njerezore: kjo perfshine rekrutimin. po duhet edhe te vleresohet se si jane perdorur keto burime me qellim te njohjes se kapacitetit stratregjik te organizates. Keto perfitime nga mjedisi eshte veshtire te dallohen apo te individualizohen. Ekzistojne disa lidhje te cilat sqarojne perdorimin e burimeve: 16 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . 3. si dhe natyren e ketyre burimeve mosha.Furnizimin: i referohet procesit te plerjes se imputeve.Operacionet.Burimet financiare: Kjo analize perfshine burimet dhe perdorimin e parave. . njerezore si dhe aftesite teknologjike dhe organizative te saj.Sherbimi mbulon te gjitha aktivitetet qe rrisin ose ruajn vleren e produktit ose sherbimit.B. 3. kontrollin e stoqeve etj. riparimet. . .2. Analiza e zingjirit te vleres: ka te beje me verifikimin se si aktivitetet e organizates shfrytezojne avantazhin konkurues te saj. trajnimet etj… 3.Metodat e analizes se mjedisit te brendshem te organizates: 3. 3.. monitorimi dhe kontrolli.C. Aktivitetet primare: qe perfshine: . transeforjne inputet ne produkin final p.Infrastruktura: perfshine sistemet e planifikimit.Zhvillimi i teknologjise: te gjitha aktivitetet e vleres kane‘’teknologji’’ p.sh: permiresimi i lendeve te para . .

Mund te ekzistojne situata kur burime te nje cilesije me te mire jane shfrytezuar me efektivitet.Lidhjet midis akiviteteve ndihmese mund te krijojne vlera.Bilanci i kualifikimit/personeli: organizatat duhet te kene bilancin e specialisteve te nevojshem per drejtimin me sukses te nje biznesi. dobesive. Do ti permendim tri analiza krahasuese kryesore: . por rezultatet do te jene perseri te dobeta ne rast se kontrolli i tyre eshte i dobet.Analiza historike: studijon shfrytezimin e burimeve te nje organizate ne krahasim me vitet paraardhese.December 1.Mund te ekzostojne lidhje te rendesishme midis aktiviteteve primare.Analiza e praktikes se mire: Disa shembuj specifik te kesaj metode jane: Profili i konkurentit: ku ndertohet analiza e detajuar mbi rezultatet e konkurenteve kyq… Standardet: perfaqesojne objektivat qe duhet arritur gjate zbatimit te aktiviteteve kyqe te vleres. Analiza krahasuese: njihen si mjetet me te rendesishme per njohjen e kapacitetit strategjik te organizates.Analiza e fleksibitetit: eshte me rendesi te vleresohet se ky fleksibilitet i pergjigjet pasigurise se mjedisit te jashtem te nje organizate. . Perdoren raportet shitje/kapital.2. 17 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika .Koncepti i kontrollit te rezulateve te furnitorve: eshte nje rruge qe eshte perdorur ne industrite prodhuse. . dhe nga ana tjeter percaktohen pozicionet relative te kompanise ne industri. Ekzistojne disa rruge me anen e te cileve organizata mund te arrije kete kontroll: .Krahasimi me normat e industrise: sherben per vleresimin nga pikpamja perspektive te burimeve te kompanise. 3.3. . Vleresimi i bilancit te burimeve: perdoren dy tregues me rendesi ne kete vleresim: . 3. Kontrolli i Burimeve: ky eshte nje tjeter kriter qe sherben per vleresimin e kapacitetit strategjik te nje kompanie. . fleksibiliteti nuk ka rendesi strategjike pa njohur kete pasiguri. Relacionet qe mund te krijohen mund te influencojne krijimin e vleres dhe kapacitetit strategjik. . shitje/punt.Lidhja midis nje aktiviteti primar dhe nje aktiviteti ndihmes mund te jete baze e nje avantazhi konkurus. 3. 2010 Menaxhimi Strategjik . shanseve dhe kercenimeve te firmes.Integrimi vertikal: ka per qellim qe te perfshije kontrollin e te gjitha aktiviteteve te sistemit te vleres.. .Drejtimi total i cilesise: i cili presupozone kontrollin e krijimit te vleres nepermjet marredhenieve te punes qe krijohen midis specialisteve te ndryshem brenda sistemit te vleres.D. . 4. Analiza SWOT: ka te beje me identifikimin sistematik te fuqive.4. me qellim qe te identifikohet cdo ndryshim i rendesishem.

Formulimi i objektivave dhe identifikimi i altrnativave strat. Kompetencat dalluese: kane te bejne me identifikimin e atyre fuqive te vecanta qe i japin organizates epersi mbi konkurentet. ato duhet te ju nenshtrohen disa testeve: . Vlera e kompetencave dalluese percaktohen ne lojen e forcave te tregut. WO(mini-max). 2010 Menaxhimi Strategjik . .Testi i pa imitueshmerise: eshte kompetenca e veshtire per tu kopjuar. . pa imitueshmeria perben thelbin e krijimit te nje vlere sepse ajo kufizon konkurencen.Kutizat: WT(mini-mini).Shanset (O): jane nje situate e favorshme ne mjedisin e jashtem te firmes. Per te qene verete te dallueshme keto kompetenca. dhe te atyre dobesive qe duhet shmangur. SO(max-max). Qe nje kompetence dalluese te jete mbeshtetes i nje strategjie efektive ajo duhet te kaloje nje numer testesh te tregut sa i perket vleres se saj. mjeshteri ose nje avantazh kundrejt konkurenteve. .Dobesite (W): nje dobesi eshte nje kufizim apo mungese ne burime. aq me me vlere do te jete ajo. 5. .Testi i jetegjatesise: sa me e gjate te jete nje kompetence dalluese. . .Kercenimet (T): jane nje situate e pafavorshme ne mjedisin e jashtem te firmes.Testi i perkatesise: cili e zoteron vleren qe e permban kompetenca dalluese.December 1. apo cilin aktivitet firma e bene me se miri e qe kjo e bene te vecante per firmat tjera. 18 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika .Fuqite (S): nje fuqi eshte nje burim.Testi i superioritetit: cila eshte realisht kompetenca me e mire qe posedon firma. Kapitulli 5.. ST(maxi-mini). mjeshteri apo kapacitet qe demtojne seriozisht rezultatet e firmes. .

Te pershtatshme: objktivat duhet te jene ne perputhje me qellimet e pergjithshme te firmes.Pergjegjesia publike: shume firma vendosin per objektiv te tyre poashtu edhe kontributin social. .2. 1.Pozicioni konkurrues: nje mates i suksesit te korporates eshte dominimi relative i tregut. . . . Objektivat e organizates: Objektivat jane rezultatet qe firma kerkon te arrije brenda nje periudhe te caktuar kohe. .Motivuese: studimet kane treguar se njerezit jane shume produktiv ne objektiva nese jane te motivuar. ul ciklin prodhimit. .Zhvillimi i punonjesve: Menaxheret strategjik formulojne objektiva per rritjen e vlerave te punonjesve dhe krijimi i shanseve per kariere. si mates i pozicionit konkurrues perdoren shitjet totale ose pjesa e tregut. .Relacionet e punonjesve: maredheniet mes te punonjesve jane shume me rendesi jane ngase menaxheret strategjik mendojne se keto relacione te mira mundesojne produktivitet. per te qene te arritshme objektivat duhet te jene te realizushme brenda nje periudhe te caktuar kohe. arritjet financiare dhe perdorimin e 19 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . Zakonisht keto objektiva shprehen me numrin e njesive te prodhuara per njesi inputi.Produktiviteti: firmat qe permiresojne relacionet imput-output.Te kuptueshme: objektivat duhet te jene te perkufizuara qarte dhe te kuptueshme. per mireqenien e komunitetit etj… 1. Kupen e shitjes. Fushat qe perfshijne objektivat afatgjata: . . pranueshmeria e objektivave varet nga procedurat e perdorura per hartimin e objektivave. Te gjitha organizatat pavaresisht nga tipi apo qellimet qe i vene vetes.sh’’rritja me 10% e fitmit ne fundvit’’. . 2010 Menaxhimi Strategjik 1.December 1. . kjo behet ngase kane rendsi se rrite produktivitetin.3. .Te matshme: nje objektive e matshme eshte mire e specifikuar se cfare vertet deshiron te arrije dhe sa kohe apo burime nevojitet per te rritur nje sasi te caktuar fitimi p. . Cilesite e objektivave afatgjata: .Udheheqja teknologjike: ka rendesi te madhe ne formulimin e objektivave ngase nje teknologji mund te percaktoje se a do te jete nje firme udheheqse e tregut apo percjelles i udhehqesit.Te pranueshme: menaxhereve u pelqen te ndjekin ato objektiva per perputhjen me preferencat e tyre.Te arritshme: objektivat realiste jane te arriteshme. dhe keto objektiva duhet te jene te kuptueshme ne te gjitha nivelet e menaxhmentit. Hartimi dhe perdorimi i objektivave: Objektivat mund te klasifikohen ne ekonomike (kane te bejne me normen e fitmit.Perfitueshmeria: shumica e firmave vendosin per objektiv fitimin qe zakonisht shprehet ne para.Fleksibel: ato duhet te jene te adaptueshme ndaj ndryshimeve te papritura te mjedisit. hartojne objektivat afatgjata ne disa fusha. normal rrisin produktivitetin.

Strategjia nderorganizacionale: kjo strategji perqendrohet ne llojet e marredhenieve qe ekzistojne midis organizates ne fjale me organizatat e tjera apo me mjedisin qe e rrethon. qellimi i krejt ketyre eshte te arrihet nje hendek me konkurencen. Ekzistojne dy pytje me te cilat percaktohet pozicionimi i nje komapnie me nje strategji konkuruese: E para ka te beje me strukturen e industrise ne te cilen konkuron. cilesite me te mira dhe realizon mire nevojat e klienteve. kur objektivat afatshkurtra arrihen. Ekzistojne dy avantazhe ne aplikimin e udheheqjes se kosots: . 3. vecanerisht me pretendentet e kompa. Per te realizuar kete hendek duhet te jemi me te mire se konkurente ne raport me cmimet dhe kostot relative. Ekzistojne dy avantazhe baze te cilat cdo kompani mund ti posedoje: 3.1. . Llojekt e strategjive: . 20 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . . Diferencimi: . Strategjite konkuruese: Strategjite konkuruese kane te bejne me prozicionimin e kompanise ne mjedisin e biznesit.mundeson shitjen e produkteve me cmime me te uleta se konkurentet. . Udheheqja e kosotos: cdo kompani qe kerkone te fitoje nje avantazh kostoje duhet te nise me produktin me te mire te saj.ai synon arritjen e nje rezultati unik nepermjet realizimit te nevojave baze te jetes se klienteve. Objektivat afatshkurtra hartohen pergjithesishte nga niveli i mesem dhe operacional i menaxhimit. kjo strategji perfshine mardheniet e firmes me mjedisin. udheheqja e kostos na mundeson qe te perballojme me lehte ne krahasim me kompanite tjera.dhe ne qeoftese lufta e konkurences rritet. .2. qellimit dhe rolit te organizates ne shoqeri.Strategjia e korporates: kjo lloje strategjie eshte e aplikueshme ne organizatat qe konkurrojne ne me shume se ne nje treg. . 2010 Menaxhimi Strategjik burimieve) dhe joekonomike (kane te bejne me pergjegjesine sociale te firmes). Kjo strategji merret me problemet e diversifikimit. ate qe i ka karakteristikat me te mira. dhe e dyta ka te beje me pozicionin e kompanise brenda kesaj industrie.Strategjia ne nivel biznesi: kjo strategji perqendrohet ne problemet e ciklit te jetes ku ndodhet produkti ne mjedisin konkurues si dhe ne kompetencat dalluese qe duhen zhvilluar me qellim krijimin e avantazheve krahasuese. 3.Strategjite sipermarrese: kjo strategji i kushton vemendje misionit. ato plotesojne nje pjese te objektivave afatgjata te hartuara nga niveli i larte i menaxhimit. shkrirjes.Strategjia Funksionale: perfshine cfare duhet bere ne fusha te ndryshme funksionale duket percaktuar rendesine relative dhe burimet e palnifikuara per secilen. por ajo mund te aplikohet pothuejse ne te gjitha firmat. 2.December 1. shitjes apo edhe nisjes se nje biznesi.

ne tregje ku ka boshlloqe ne aspektin e produkteve. persa i perkete cmimit te ulet por ne kete rruge kompanija tenton te ruaj cilesin e produktit. me nje cmim relativisht te larte.: konsiston ne perdormin e strategjise se diferencimit te produkteve.5. Por kjo strategji eshte e lehte qe te kopjohet nga konkurentet. ky opcion mund te arrihet ne rast se ekziston nje segmentim i tregut i cili njihet per produkte me cilesi te ulet.Nepermjet teknikave te bazuara ne marketing.3. .Nepermjet produkteve unike ose te permiresuara.Siguron nje vellim shitje shume me te madhe se konkurenca. Strategjite e vleres se shtuar: Rruga 4. .diferencimi e rrite performancen e kompanise dhe kete e arrine me caktimin e cmimeve te larta. .Duhet bere zgjedhja midis diferencimit te gjere dhe nje strategjie fokusimi.2.1: Strategjite e bazuara ne cmimet: . .Rruga 1: nenkupton reduktimin e cmimeve dhe te vleres se shtuar dhe fokusimin ne nje segment te ndjeshem ndaj cmimeve.December 1.4.diferencuesit kane pike kyqe komunikimin e saje me klientet. Ekzistojne disa probleme qe qete ne pah kjo strategji: . Rruga 7: eshte nje rruge aggressive e cila tenton te reduktoje vleren e produktit te shoqeruar me rritje cmimesh. Strategjia hibride: Rruga 3: Mund te kete avantazhe nese: . Strategjite konkuruese me baze tregu: 4.Rruga 2: kjo rruge eshte e ngjashme me rrugen 1. qellimi eshte te fitohet pjesa e tregut. Strategjite e deshtimit: Rruga 6: Kjo rruge propozon qe te rriten cmimet pa rritur cilesin e produktit. 4.Perdoret si strategji per te hyre ne treg. . 2010 Menaxhimi Strategjik . qellimi eshte te arrihen shitje ne nivel te larte se konkurentet. per kete shkak duhet qe te mundohemi qe te zgjedhim rrugen e udheheqjes se kostos. megjithate nese ndiqet kjo strategji nenkoptohet qe biznesi po konkuron ne nje segment te vacant tregu gje qe sjell nje avatazh konkurues. 4. madje duke pasur cmime ne te njejtin nivel me konkurentet apo edhe me te larta. dhe si rezultat fitimet mbeten shume me te larta per shkak te kostos se ulet. . prap do te behet blerje e produktit ngase nuk ka zgjedhje. Diferencimi i fokusuar: Rruga 5: mundet qe nje biznes te konkuroje duke ofruar vlere te larte tek klienti. te terehiqet vemendja e konsumatoreve etj… 4. 21 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika .Strategjite e konkurrimit mund te krijojne konflikte me interesat e pretendeteve. 4. Kjo arrihet: . ata shpenzojne shume per ti prezantuar sa me mire karakteristikat e produktit.Avantazhet e kesaj strategjie duhet te monitorohen me kujdes ngase tregu ndryshon vazhdimisht 4.

Zhveshja: perfshine shitjen e nje firme ose pjeset kryesore te nje firme. Ndervaresia.1: Strategjia e rritjes se qendrueshme: nje strategji e tille karakterizohet si me poshte: . 5. 5. dalja do te konsiderohej nga konkurrentet si shenje deshtimi. Nje likuidim ne kohen e duhur mund te sherbeje me mire interesave te aksionareve sesa nje falimentim i pashmangshem. Tre strategjite e skurtimit jane: . dalja nga biznesi konsiderohet si nje deshtim dhe mbetet si njolle mbi reputacionin e tyre. ekzistojne disa barriera qe e pengojne firmen te zbatoje kete strategji: Strukturore.Qarkullimi: kjo stretegji realizohet ne dy menyra: 1. 22 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . marrja e paisjeve me qera ne vend te blerjes se tyre.Organizata vazhdon ti sherbej klienteve te saj me te njejtat produkte dhe sherbime baze. firmat preferojne me shume qe prodhimin ta bejne brenda organizates me qellim te shfrytezimit te ketij produkti per te konkuruar sa me denjesisht ne treg. Perdorimi i kesaj strategjie eshe nje hap i veshtire per tu bere. 5. eleminimi i aktiviteteve promocionale etj.Cdo vit niveli i arritjeve planifikohet te rritet me te njejten perqindje. stakeholders mund te jene pengese per shfrytezimin e kesaj strategjie. . Pakesimi i shpenzimeve. dalja kercenon karrieren e menaxhereve te specializuar. Reduktimi i mjeteve te firmes. Menaxheriale. ku behen perpjekje per reduktimin e madhesise se kompanise dhe shpenzimeve te saj. Identifikimi i alterativave strategjike (strategjite ne nivel korporate): 5. Keto strategji perdoren vetem ne periudha afateshkurtra. dhe 2. . Metodat alternative per zhvillimin e strategjise: Keto metoda perfshijne tre tipe: . bejne pjese karakeristikat e teknologjise dhe kapitali te investuar. .Zhvillimi i brendshem: konsiderohet metoda primare e zhvillimit te strategjise.2. . ndertesave dhe paisjeve jo teper te rendesishme per aktivitetin baze te firmes. per kete ekzistojne disa arsye: Kur kemi te bejme me produkte me teknologji te larte. dhe Faza e Konsolidimit. ku hartohet nje program per stabilizimin e gjendjes.Likuidimi: eshte strategjia e fundit qe perdoret ne rast se metodat tjera strategjike te shkurtimit nuk kryejn pune. dalja bie ne konflikt me qellimet sociale. Strategjite e shkurtimit: perdoren gjate renieve ekonomike dhe ne rastet kur firma eshte ne veshtiresi financiare. ku perfshihet ulja e fuqise punetore. 2010 Menaxhimi Strategjik Rruga 8: Kjo rruge propozon uljen e vleres se produktit dhe mban nivelin e cmimeve te pandryshushem.3. si shitja e tokes. shperndarja e shpenzimeve mund te jete nje faktor i favorshem dhe raliste. menaxheret vendosin te shfrytezojne kete metode kur strategjia e daljes nga loja dhe e qarkullimit kane deshtuar. Kjo strategji perfshine dy faza: Faza e tkurrjes.December 1.Organizata eshte e kenaqur me performancen e se kaluars dhe vazhdon te ndjeke te njejtat objektiva.

Diversifikimi Koncentrik: realizohet nepermjet blerjes se bizneseve qe kane karakteristika te perbashketa me firmen e blerese persa i perkete teknologjise. permiresimi i stabilitetit te fitimeve. tekonologji. ne tregjet ku pjeset e tregut kane kompani te qendrueshme eshte mire te perdoret kjo metode e blerjes ngase po te tentosh te futesh si nje kompani e re mund te kesh probleme te medha ne futjen ne treg.Shkrirjet: arsyet per zhvillimin me anen e shkrirjes jane te ngjashme me ato te blerjes. Arsyet kryesore qe inicojne krijimin e ketyre ndermarrjeve jane: Ka kufizime per hyrjen e te huajve ne treg. per shkak te mos posedimit te gjitha burimeve nga nje kompani e vetme. perdorim me i mire i fondeve. kompletimi i lenjes se produktit. . Per te realizuar kete kerkohet kapital.December 1. nje ndermarrje e perbashket mundeson fitim nga ekonomia e shkalles. prodhimit. A2: Integrimi i vonshem ka te beje me hyrjen e firmes ne nje biznes te ri te sherndarjes se produktit te gatshem. sigurimi i aseteve jofinanciare. D: Diversifikimi Konglomerat: eshte nje strategji rritjeje qe perfshine angazhimin ne produkte te reja qe ndryshojne plotesisht nga produktet ekzistuese. Strategjite e rritjes: A: Integrimi vertikal: eshte strategji e rritjes qe perfshine zgjerimin e bizneseve te organizates ne dy drejtime te mundshme qe kane lidhje me prodhimin dhe shpendarjen e produkteve te firmes. por qe ne rastin e shkrirjes keto jane rezultat i bashkimit vullnetar te dy firmave. A1: Integrimi i hershem ka te beje me hyrjen e firmes ne nje biznes te ri qe ka lidhje me lende e para.Blerjet: Arsya kryesore e zhvillimit me anen e blerjeve eshte mundesia qe jep kjo alternative per te hyre ne tregje te reja. 2010 Menaxhimi Strategjik . Aleancat strategjike: perfshijne zhvillim te perbashket dhe ndarje te shpenzimeve te kerkim zhvillimit. rritja e ritmit te rritjes se firmes. B: Integrimi horizontal: perfshine blerjen e nje konkurenti apo mund te ndodhe edhe si strategji shkrirje te dy konkurenteve. Avantazhet e perdorimit te ketyre aleancave jane: ndarje e shpezimeve dhe e riskut. shmangje e taksave si 23 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . tregjeve. produkteve etj… Qellimet e diversifikimit koncentrik jane: rritja e aksioneve te firmes. asete tjera. krijimi i ekonomise se shkalles. C. mundesi per permiresime teknologjike… 5. furnizimi i potencialit konkurues. Arsyet pse preferohet kjo strategji: mbeshteja reciproke me mjete monetare ne mes te divizioneve. marketingut dhe shperndarjes. pranimi ne tregje te reja.4. Ne kete rast menaxheret mbeshteten ne efektivitetin e investimeve.Ndermarrjet e perbashketa (joint venture): jane bashkim i dy e me shume firmave te cilat kane nevoje per avansimin e mundesive te brendeshme. me qellim qe te perballojne me mire konkurencen dhe shfrytezimin me te mire te shanseve te mjedisit. per te perballuar me sukses ne nje mjedis konkures te caktuar. per shkak te shperndarjes apo pakesimit te riskut. .

per te shperndare riskun ne tregje te ndryshme. H: Rinovimi: ajo qe eshte racionale ne strategjine e rionvimit apo krijimin e inovacioneve. eshte se kjo mundeson krijimin e nje cikli te ri te jetes se produktit. te cilat mund te ju tregohen konsumatoreve nepermjet kanaleve ekzistuese. Kjo strategji edhe pse shume e rendesishme dhe shume me laverdi nese ka kreativitet ne perdorimin e saj. Arsya kryesore e ndermarrjes se ketij veprimi eshte se firma zhvillon dhe shfrytezon plotesisht eksperiencen e saj ne nje fushe te pakufizuar konkurruese. kjo prap se prap perdoret shume pak ngase kjo vertet kerkon shpenzime ne kerkimin e zhvillimit per produket te reja. Disa nga format specifike te kesaj strategjie: . zhvillimi i produkteve me disa lloje cilesishe. leverdueshmeria dhe pranueshmeria.Kriteret e Vleresimit: jane pershtateshmeria. zhvillimi i produkteve me modele dhe permasa te reja. nderkombetare. 2010 Menaxhimi Strategjik mundesi qe vijne nga mbulesa e divizioneve ne mes vete. G: Zhvillimi i produktit: perfshine modifikimin e produkteve ekzistuese ose krijimin e produkteve te reja qe kane lidhje me produktet ekzistuese. Kapitulli 6. perforimi i kanaleve te tjera te shperndarjes. ne nje treg te vetem. 24 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika .December 1. me nje lloje tekonologjie dominuese.Hapja e tregjeve te reja: rajonale. per te perfituar avantazhe nga opurtunitetet e rritjes. Kjo realizohet permes: . kombetare. perdorimi i versioneve te ndryshme te produktit. F: Zhvillimi i tregut: konsiston ne marktingun e produkteve ekzistuese. Zgjedhja dhe vleresimi i alternativave strategjike 1. E: Koncentrimi ne nje produkt te vetem: kjo strategji siq shihet ka per baze rritjen e nje produkti.Zhvillimit te karakteristikave te reja te produktit. nepermjet shtimit te kanaleve te shperndarjes dhe ndryshimit te permbajtjes se reklames.Futja ne segmente te reja tregu: ndryshimi i reklames. .

. dhe nje tregues i jashtem apo i brendeshem qe ndikon ne rritjen e firmes. . A do te ndryshoje funksioni i ndonje divizioni etj. dhe secili prej atyre ofron nje kontribut unik ne rritje dhe perfitueshmeri. dhe prandaj duhet analizuar me kujdes.Pozicioni konkurues: klasifikohet ne pese kategori. Pershtatshmeria: eshte nje kriter per vleresimin e perputhjes se strategjise se propozuar me situaten qe rezulton nga analiza strategjike.Matja e atraktivitetit te tregut: apo praktikisht eshte nje ritem i rritjes se tregut. Disa nga pytjet qe do te ndihmonin per te percaktuar pasojat e mundeshme te cdo strategjie do te ishin: Cili do te jete rezultati financiar i kompanise. 2010 Menaxhimi Strategjik 1. Qellimi kryesor i matrices eshte te pasqyroje trensferimin e parave nga nje biznes ne tjetrin.sh: . Analiza e ciklit te jetes se produktit: Qellimi i kesaj matrice percaktimi i strategjive me te pershtatshme per secilin dimension te konkurences. A mund te perballohen reagimet konkuruese etj… 1. A mund te arrihet pozicioni i nevojshem i tregut. 3. Matrica BCG: ne essence kjo matrice e sheh firmen si nje protofol biznesesh. eshte nje tregues qe siguron nje madhesi te atraktivitetit per industrine ne pergjithesi pavaresisht 25 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . rritjen e biznesit dhe pjesen e tregut. Si do te ndryshoje risku financiar. Leverdueshmeria: vleresimi i leverdueshmerise se nje strategjie ka lidhje me zbatueshmerine e saj.1.A perputhet kjo strategji me qellimet e organizates? 1.2. 4.3. kta dy faktore te nevojshem per tu plotesuar.A shfrytezon kjo strategji fuqit e kompanise.Qellimi kryesor i kompanise. ajo shpjegon portofolin e nje firme ne nje paraqitje grafike me tre tregues. Ndryshimet e propozuara duhet te jene te arriteshme ne termat e burimeve. Cili do te jete efekti ne strukturen e kapitalit. Prandaj kjo analize kosiston se cikli i jetes se poduktit duhet te trajtohet ne formen e nje matrice me dy dimensione: . apo shanset e tregut? . 2. duke filluar nga me i dobet tek dominues. . Per formulimin e kesaj strategjie duhet te behen disa pytje p. .December 1. Gjate fazes se vleresimit percaktohen disa pytje: A eshte ne gjendje organizata te realizoje detyrat ne nivelin e kerkuar.A eshte ne gjendje kjo strategji te permbushe dobesite e burimeve dhe kercenimeve te mjedisit?.Situata e tregut: pershkruhet ne kater stade duket filluar nga perzantimi i produktit deri tek plakja. Matrica e zgjedhjes se strategjive te medha: ndertohet duke perdorur dy variabla: . Pranueshmeria: Pranueshmeria eshte nje kriter qe ka lidhje me shpresat e njerezve. Kjo matrice eshte e perbere nga kater kutiza dhe mbeshtetet mbi dy tregues. Karakteristikte e kesaj matrice eshte thjeshtesia e saj.

ajo ipet si nje shifer qe tregon raportin e shitjeve te biznesit tone kundrjet konkurentit me te rendesishem. e cila kosiderohet si nje tregues qe tregon fuqine e biznesit. Mjedisi i industrise dhe zgjedhja strategjike: 6. 6. Pikepytetja (eshte nje tregues i papercaktuar). 2010 Menaxhimi Strategjik nga pozicioni i firmes se dhene. Strategjia ne industrite e reja: ne industrite e reja. bleresve dhe kohes se kerkeses. Ketu fokusimi mund te synoje: Produkte tipe (te vecanta). . Hapat qe merren per zbatimin Matrices GE: Percaktimi i faktoreve kritik te brendshem dhe te jashtem. Kliente tip: i sherben nje numri te kufizuar klientesh. Lopet me para (jane burime te medha parash per firmen). 5. Ai bazohet ne ciklin e jetes. Vleresimi i faktoreve te jashtem dhe te brendeshem. parashikimi i tendencave te cdo faktori te jashtem. 6. kosto fillestare e larte qe fillone te zbret shpejt kur fillon efekti i kurbes se eksperiences. Sqarime: Yjet (biznese me rritje te larte tregu). hyrjes. strategjite duhet te perputhen me karakteristikat e tregut te ketyre industrive: pasiguria teknologjike dhe problemi i standardizimit te produktit. Strategjite ne industrite e fragmentuara: nje industri e fragmentuar eshte ajo ne te cilen asnje firme nuk ka pjese tregu te rendesishme dhe si rezultat nuk mund te kete influence te dukshme ne te ardhurat e industries.3.Matja e fuqise se brendeshme: duhet te matet perms pjeses relative te tregut. Kjo per arsye se ato konsiderohen si nje tregues i mire per te krahasuar fuqite dhe dobesite e firmave qe konkurojne brenda nje industrie. Qente (jane tregje me humbje shume te medha). klient konfuz si rezultat i mosnjohjes se dobishmerise se produktit. Porosi tip: firma pranon vetem porosi te vecanta. pasiguria e konkurenteve si rezultat i mungeses se informacionit rreth konkurenteve.1. hartimi i pozicionimit te deshiruar per secilin faktor te brendshem. pozicionimi i biznesit ne matricen GE.2. Strategjite ne industrite qe shkojne drejt pjekjes: strategjite qe duhen ndjekur jane: 26 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . Pjesa relative e tregut nuk shprehet si nje perqindje.December 1. rritjes. Matrica me nente kutiza (GE): konsiston se kjo matrice do ti sherbeje si mjet per njohjen e prioriteteve te cdo biznesi dhe per te marre vendime te drejta lidhur me investimet dhe shperndarjen e burimeve. pjekjes dhe plakjes. gje qe qon ne formimin e firmave te reja. pozicionimi i deshiruar i secilit biznes ne matricen GE. barriera te uleta hyrje.Matja e kontributit te cdo biznesi ne firme: si nje madhesi qe percakton kontributin preferohen shitjet. Ne kete lloje industrie duhej te perdorej strategjia e krijimit te segmenteve te reja te tregut apo siq njihet strategjia e fokusimit. 6. .

por jane te ndryshueshme. 7.1. zakone apo kontrata. Taktikat: jane levizje per te kuptuar menyren sesi lojtaret perceptojne lojen dhe si do te luajne. prodhimi i parave duhet zvogluar shpenzimet per mirembajtje. 2010 Menaxhimi Strategjik . integrimi horizontal. klientet. dhe e demshme per askend. Ndryshimi i Lojes: perben dy hapa: . ‘’Duhet pasur parasysh se stretegjite e sukseshme te biznesit fillojne me vleresimin dhe pastaj me ndryshimin e njerit nga keto elemente. te konkurohet me linja te plota produkti. Fusha: pershkruan kufijt e lojes.4. Lojetaret mund te zgjerojne apo ngushtojne keta kufij.Identifikimi i te gjithe elementeve te lojes: Lojret: jane furnitoret. Strategjite ne industrite ne fazen e renijes: duhet te zgjedhen strategji qe perfshijne elementet te: . . mund te jete me i madh se sa ai qe vjen nga ruajtja e statusquo-se. Loja e biznesit: Bene pjese ne dy dimensione: Vertikal (klientet dhe furnitoret) dhe Horizontal(zevendesuesti dhe plotesuesit). zevendesuesit dhe plotesuesit.Shkurtimi i linjes se produktit nga asortimentet jo fitimprurese.Strategjia fitim-fitim ka disa avantazhe: meqense konkurentet gjenden te papregaditur ata mund te ofrojne pak konkurnece. kjo loje eshte fitimprurese per te gjithe. 7. venia e theksit ne rinovmin e produkteve dhe cilesise.5. zgjedhja me kujdes e bleresve te besueshem e te fuqishem. . Teoria e Lojes: sugjeron se ndryshimi mund qe mund te vije nga ndryshimi i nje loje. Rregullat: krijojne strukturen e lojes. 6. me qellim qe te blihen firma rivale.Konkurrences se gjere globale. meqense kjo strategji nuk i detyron lojtaret te kunderpergjegjen.Skicimi i rrjetit te vleres se kompanise. te luftohet per diferencim dhe udheheqeje te kostove te industrise si dhe avantazhet konkuruese ne rang boteror. sigurimi i avantazheve brenda vendit qe i ndihmon frimes te perballoje konkurentet e huaj dhe te vendit. 6. loja e re eshte me lehte te mbeshtetet. Strategjite ne industrite globale: strategjite e firmave duhet te kene pasarsysh elementete te: . strategjia e fokusimit racional. venia e theksit ne rinovimin e procesit te prodhimit. Asnjeri prej tyre nuk eshte stabil. 27 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika .December 1.Fokusimit ne ato segmente te industrise qe ofrojne shanse per rritje dhe fitime me te medha. Vlera e shtuar: jane ato cilesi apo tipare qe nje lojetar sjell ne loje.A. ekspansioni ne tregjet nderkombetare ku ekzistojne mundesi per rritje dhe konkurenca eshte e vogel. 7. duke reduktuar nomeklaturen e produkteve dhe duke mos bere investime te reja. Ato jane ligje.

28 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . divizionet. Strauktura e Organizates: Cdo organizate ka nje strukture formale. pergjegjesite dhe kanalet e komunikimit. 2010 Menaxhimi Strategjik Kapitulli 7. Ajo poashtu perkufizon linjat e autoritetit.December 1. Zbatimi i strategjise 1. Kjo strukture konsiston ne departamentet. detyrat dhe relacionet brenda organizates.

Problem me keto organizata eshte largesia nga niveli i larte deri te baza e struktures ngase ka shume nivele hierarkike dhe shume menaxhere te organizates. Nje problem me te cilin ndeshten keto struktura eshte levizja nga nje stad zhvillimi ne tjetrin.Stuktura mekaniste: ka nje percaktim te qarte te detyrave funksionale. Keto organizata pergjithesisht e kane strukturen e sheshte me pak nivele.Stedi i decentralizimit: struktura zhvillohet mbi baze produktesh apo funksionesh. Departmentalizimi: jane struktura organizative qe kane per qellim kryerjen e detyrave specifike. Chandler ka propozuar pese stade te rritjes se organizates: . jane percaktuar dy struktura tipe organizacionale: . . . b.Struktura dhe Organizata ndjekin vazhdimisht njera-tjetren. nivelet e menaxhimit brenda organizates. . . .Stadi i ricentralizimit: eshte i ngjashem me ate funksional. kombinimin ose grupin e punes. 2010 Menaxhimi Strategjik Karta e organizates ilustron pese aspekte kryesore te struktures se organizates: Ndarjen e punes. . a. 29 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . Faktoret qe ndikojne ne strukturen e organizates: a.Organizatat e ndryshojne strukturen e tyre vetem kur detyrohen nga konkurrenca. Organizatat e suksesshme ne industrite e qendrueshme perdorin strukturen mekaniste.Stadi sipermarres: Vedimet merren kryesisht nga drejtuesi i organizates.December 1.Stadi i zhvillimit funksional: marrja e vendimeve kalon ne kompetencen e menaxhereve. linja autoriteti dhe pergjegjesi te percaktuara qarte dhe nje hierarki organizacionale shume te zhvilluar.1.Struktura ndjek strategjine e organizates. Organizatat e Centralizuara: jane ato organizata ne te cilat marrja e vendimeve dhe kontrolli i autoritetit behet nga drejtimi i larte. b. Madhesia e organizates dhe stadi i rritjes: eshte nje variable kyqe ne percaktimin e struktures organizacionale te saj. Roli i Struktures organizacionele: Alfred Chandler. e.Stadi i kompletimit te stafit: perfshine shtimin e stafit ne nivel korporate qe ti ndihmojne menaxhereve. marredheniet midis menaxhereve dhe vartesve. pershkrime precize te puneve. c. Departamentet shpesh ndertohen mbi bazen e linjave te produkteve ose fushave funksionale. 1. d. bazuar ne studimet e bera ne kete fushe ka konkluduar me tre hipoteza: . Organizimi informal: perqendrohet ne marredheniet midis njerezve brenda organizates. Organizatat e Decentralizuara: jane ato organizata ne te cilat vendimet merren kryesisht nga niveltet e uleta te mundeshme. Mjedisi i Organizates: nga studimet e bera lidhur me relacionin qe ekziston midis struktures se organizates dhe mjedisit te saj. llojin e punes qe do te kryejn.

sistemet e vleresimit dhe matjes dhe sistemet e personelit. Lidershipi: eshte nje element shume me rendesi ne zbatimin e strategjise ne menyre efketive.December 1. ne kete komponent bejne pjese: Sanksionet. Strategjia e udheheqjes se kosotos do te kerkonte nje struktre mekaniste. sistemin e informacionit. pasqyrat financiare dhe parashikimet jane te ofruara nga nje proces i rendesishem i cili njihet si sistemi i menaxhimit te informacioneve.Struktura Organike: ka pak pershkrime formale te puneve. d: Teknologjia dhe struktura: Organizatat sipas shkalles se kompleksitetit teknologjike ndahen ne: prodhim individual. Keto sistemte jane pergjegjese per rritjen e performances se firmes ne tregje te ndryshme. 2010 Menaxhimi Strategjik . me pergjegjesi te percaktuara mire.Planifikimi i personelit: perfshine: rishikimin e objektivave dhe qellimeve te organizates. Presupozohet se lidershipi percaktohet nga: Personaliteti. me sisteme te qarta kontrolli. ato munden me qene: . b. .Shperndarja e burimeve: shpesh nenkupton sistemin e buxhetimit. Studimet e bera kane treguar se organizatat qe veprojne ne industri te reja dhe dinamike e perdorin kete strukture. hartimi i programeve per plotesimin e nevojave. Proceset: organizacionale perfshijne sistemin e shperndarjes se burimeve. a. . pjesemarrjen dhe fleksibilitetin. keto perdoren per nxitjen dhe shperblimin e punes efektive. zbatimi i programeve te planifikimit te personelit. Strategjia dhe Struktura: stretegjite e ndryshme konkurruese do te kerkonin struktura te ndryshme organizacionale. motivimet dhe programet e vleresimit. dhe shkalle te larte midis funksioneve dhe niveleve te organizates. te vazhdueshem dhe prodhim masiv. me raporte te shpeshta e te detajuara lidhur me efektivitetin e shpenzimeve. p.Sistemi i matjes dhe vleresimit: eshte komponent shume me rendesi i organizates. duke vene theksin ne pershtatshmerine. inkurajim te larte te informalitetit dhe krijueshmerise. Dy te parat perdorin strukturen organike ndersa prodhimi masiv perdore strukturen mekaniste. planifikmit dhe kontrollit.sh: a). . 3. percaktimin e kerkesave per burime njerezore. me kontrolle joformale. ‘’Perqindja e numrit te menaxhereve rritet me rritjen e kompleksitetit tekonologjik. Konflikti ne organizata: ndodhin kur individet dhe grupet e konsiderojne objektivin e tyre si teper te rendesishem dhe ekskluziv ne krahasim me te tjeter. 2. Sjellja Organizative: individet jane krijuesit. Shprehet ne aftesite per te influencuar sjelljen e vartesve me qellim realizimin e misionit dhe objektivave afatgjata. 30 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika .Sistemet e informacionit: te dhenat si raportet. realizuesit dhe marresit e vendimeve te cilat percaktojne suksesin apo deshtimin e nje organizate. Konfliki mund te shfaqet ne disa menyra dhe te marre forma te ndryshme. b). c. .Konflikti hierarkik: ka te beje me mosmarreveshjet ne mes te superioreve dhe vartesve. sjellja dhe faktoret e mjedisit. Strategjia e diferencimeve do te kerkonte me teper strukturen organike.

moralin. kjo mund te duket si nje dobesim i influences se departamentit.Konflikti i statusit: ka te beje me mosmarreveshjet qe shkaktohen si pasoje e qe njerezit kane nevoja per prestigji dhe respekt nga te tjeret.Konflikti politik: ka te beje me shume me aspiratat per fuqi ne organizate p. Menaxhimi i teknologjise.December 1. Motivimi. pushteti eshte nje cilesi e nevojshme per nje grupe apo individ qe deshiron te zotoje nje vend. per kete jane politikat. ai siguron qe organizata eshte duke arritur cfare eshte planifikuar te arrije. Kontrolli i strategjise 1. artin. . Influenca ne departamente. procedurat dhe praktikat te cilat mundesojne ndalimin e ketyre konflikteve.Hartimi i strategjive funksionale kerkon pjesemarrje me te gjere nga nivelet e uleta te menaxhimit. .Kultura e organizates eshte e perkufizuar ne shume menyra p. d: Klima e organizates: mund te konsiderohet si nje teresi cilesishe te organizates apo nensistemeve te saj dhe qe shfaqen ne menyren se si organizata apo nensistemet e saj sillen me aneteret apo mjedisin e tyre. 4..Konflikti formal/informal: ka te beje me veprimet qe ndermerren vetem se duhet per te plotesuar formalitetin e jo te jene si praktika te mira.Kultura organizacionale: kuptohet se kultura eshte nje teresi komplekse duke perfshire njohurite.Konflikti i instuticionalizuar: kane te bejne me konfliktin e interesave ne mes te paleve te ndryshme. . Procesi i kontrollit strategjik: kontrolli strategjik ndjeke planifikimin strategjik. Nje kulture e fuqishme karakterizohet nga besime te perkufizuara qarte dhe qe jane perqafuar nga te gjitha anetaret e organizates. dhe ne kete situate lindin konfliktet. Cfare e kushtezon klimen e nje organizate: Komunikimi. . Kontrolli 31 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika .Jane me specifike dhe me te orientuara nga veprimi se strategjite ne nivel korporate apo biznesi. Politika organizacionale: kjo politeke ka te beje me konkurncen per pushtet. Praktika e marrjes se vendimeve. Zhvillimi i strategjise funksionale: strategjite funksionale ndryshojne nga strategjite ne nivel korporate dhe biznesi ne disa menyra: .sh nese vendose qe nje departamenti ti ulet buxheti. . zakonet etj. ligjin. Interesimi per njerezit. besimin.Konflikti horizontal: ka te beje me mosmarreveshjet ne mes te specialisteve te departamenteve. Kapitulli 8. 2010 Menaxhimi Strategjik . . c.sh: vlera dominuese e mbeshtetur ne nje organizate apo e thene me thjesht kultura eshte quajtur meyra se si gjerat realizohen brenda organizates.Strategjite funksionale zakonisht mbulojne nje periudhe me te shkurter te kohed se strategjite e korporates .

zhvillimi i personelit. 2. i potencialit te rritjes 2. paoshtu siguron informacione te nevojshme per vleresimin e rezultateve dhe marrjes se veprimeve korrigjuese. Vlera e aksionereve: thene thjeshte perkufizohet si shume e dividentave dhe aksioneve. keto kushte zakonisht jane te lidhura me faktoret e mjedisit te jashtem dhe te industrise. 2. e) Ndermerr veprime korrigjuese: nese rezultatet jane jashte kufijeve te tolerances.3. pergjegjsia publike. 2010 Menaxhimi Strategjik krahason rezultatet faktike me rezultatet e deshiruara. menaxhimi i pasurise se aksionereve. . Vleresimi i menaxhimit te larte: jane disa faktore qe vleresohen nga menaxhimi i larte: ROE. zhvillimi i nje strukutre te perhereshme . Ky proces duhet te shihet si nje model me pese stade: a) Percakto cfare do te masesh: duhet te specifikohet cilat procese e rezultate duhet te kontrollohen. i moralit te orgaznizates. jane proceset ne perputhje me standardet e deshiruara? …. ato kane per qellim vleresimin e aktiviteteve funksionale.2. 2. blerjet.1.4. . 32 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . zbatimi i kerkim zhvillimit. produktiviteti. dhe te ardhurat nga mjetet e veta (ROE). b) Krijo standardet e rezultatit: standardet jane madhesi qe tregojne cilat jane rezultatet e pranueshme.Revizioni i zbatimit: vlereson nese duhet te ndryshoje strategjia e firmes nisur nga rezultatet dhe veprimet e ndryshme per zbatimin e strategjise se pergjithshme. i produkteve te reja.December 1. 2. jane kryer proceset ne menyre korrekte? . duhen ndermarre veprimet e korigjimit te deviacioneve. qendrimet e punonjesve. zhveshjet. udheheqja e produktit. pozicioni i tregut. te pergjegjesise sociale si dhe te efektivitetit te pergjithshem te organizates. bilanci midis qellimeve afatshkurtra dhe afatgjata. i imazhit. vlera e shitjes. te ardhurat per aksion (ESP). d) Mate a perputhet rezultati me standardet: eshte deviacioni vetem nje lekundje e rastit? . Llojet kryesore te ketyre revizioneve jane: a) vezhgimi i goditjeve strategjike dhe b) rishikimet e momenteve me te rendesishme.Revizioni i kushteve paraprake: verifikon ne menyre sistematike e te vazhdueshme nese jane te vlefshme kushtet paraprake ne te cilat eshte bazuar strategjia.Matja e rezultateve te organizates: Disa mates te rezultateve te organizates jane: koeficienti i kthimit te investimeve (ROI). c) Mate rezultatin aktual: matjet mund te behen ne kohen e paracaktuar. Disa fusha kyqe te performances: Perfitueshmeria. ajo percakton nese rezultatet po sigurojne nje peqindje fitimi me te larte se ajo e kerkuar nga investitoret. Revizonet strategjike: revizionet e aktiviteteve te ndryshme perdoren si menyre e matjes se rezultateve te organizates.

. . Menaxhimi nxites strategjik: per shperblimin e mendimit strategjik sugjerohen tri metoda: . Probleme ne matjen e rezultatit: me te shpeshtat jane: .Metoda e vleresimit afatgjate: kjo metode shperblen menaxheret shperblehen per arritjen e objektivave afatgjata. Kapitulli 9. Mund te mos kete kohe te merren me analiza afatgjata.Metoda e fondeve strategjike: kjo metode inkurajone menaxheret qe te kujdesen per shpenzimet e zhvillimit. i konsiderojne interest afatshkureter me te rendesishem se ato afategjata. 4.Revizioni i gadishmerise speciale: eshte nje rishqyretim i plote dhe i shpesh i shpejt i strategjise se firmes per shkak te ngjarjeve te paparashikuara. . .Survejimi strategjik: vezhgon nje sere problemesh brenda dhe jashte firmes qe mund te ndikojne ne zbatimin e strategjise.Metoda e faktoreve peshe: perdoret per shperblimin e drejtuesve te divizioneve kur faktoret e rezultatit dhe rendesia e tyre ndryshone nga nje division tjeter. Ideja baze eshte zbulimi i informacionit te rendesishem te paparashikuar.Orientimi afatshkurter: jane problem ngase ato tentojne te lene me nje ane vleren e objektivave afategjata: sipas disa studijuesve vleresimet afatgjata nuk behen sepse menaxheret ekzekutiv: Nuk kuptojne rendesin e tyre. ndryshojne drejtim. Ekzistojne dy lloje te cvendosjes se qellimeve: Zevendesimi i sjelljes dhe nenoptimizmi i sjelljes. 3. 2010 Menaxhimi Strategjik . Menaxhimi i ndryshimeve 33 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . te cilat ndryshojne prej shpenzimeve te prodhimit. Mundet qe veprimtaria personale e tyre te mos vleresohet ne trema afatgjata.December 1.Cvendosja e qellimeve: ndodh kur aktivitetet qe kane per qellim te ndihmojne ne arritjen e objektivave te organizates.

sesa kur ai diktohet nga nje urdher personal. pranimi i ndryshimeve. vleresime te ndryshme.Ndryshimi eshte me i pranueshem nese ai realizohet kur nje ndryshim tjeter eshte asimiluar mire. . 2.Ndryshimi eshte me i pranueshem kur ai rezulton nga zbatimi i disa parimeve personale te krijuara me pare. mungesa e njohjes dhe besimi. diagnoza dhe njohja.Ndryshimi eshte me i pranueshem per njerezit qe perfitojne nga ndryshimi sesa nga ata qe nuk perfitojne. 2010 Menaxhimi Strategjik 1. . nderhyrjet dhe riorientimi. . . Pytje me alternativa! Kapitulli 1. 34 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika .Ndryshimi eshte me i pranueshem kur ai njihet sesa kur nuk njihet.Ndryshimi eshte me i pranueshem kur ata qe preken nga ndryshimi kane ndihmuar ne krijimin e tij. toleranca e ulet ndaj ndryshimit. eksperimentimi.Presioni. Fazat e perbashketa te nje ndryshimi te suksesshem: .Ndryshimi eshte me i pranueshem nese organizata e biznesit eshte parapergaditur dhe trajnuar per te bere permiresime. sesa kur ai ka qene i rastit.Ndryshimi eshte me i pranueshem nese ai ka qene i palnifikuar. Arsyet e rezistences ndaj ndryshimit jane: Interesimi vetjak. .Ndryshimi eshte me i pranueshem kur ai ndejk nje seri ndryshimesh te tjera te suksesshme. . zbulimi dhe angazhimi. Fktoret per kapercimin e kesaj rezistence jane: edukimi dhe komunikimi. . sesa kur ai ndjek nje seri deshtimesh. sesa kur ai eshte imponuar nga jashte. 4. . lehtesimi dhe mbeshtetja. sesa kur ai realizohet gjate nje konfuzioni te zbatimit te nje ndryshimi tjeter. negocimi. Dhjet faktoret kyq te ndryshimit: . .December 1. 3.Ndryshimi eshte me i pranueshem kur ai nuk kercenon sigurine e njerezve.Ndryshimi eshte me i pranueshem per njerezit e rinj ne pune sesa per veteranet. manipulimi dhe kuptimi. pjesemarrja.

shfin ekzekutiv. kulturen dhe burimet e organizates. diversifikimi koncentrik. zhvillimi i tregut. Gabimet e shkeputjes. 10. misioni I kompanise. Hartuesit e Strategjise perbehen nga: nivel corporate . Planifikimi Operacional. nivel biznesi menaxheret e njesive strategjike dhe nivel funksional . 9. diversifikimi konglomerat. Planifimi Strategjik percakton: Ne cfare biznesesh do te jete firma. Gabimet e formalizimit. Motivimi per te menaxhuar. Nje shf ekzekutiv duhet te kete disa atribute dhe karakteristika: Intelegjenca. Nivelet e Strategjise: Korprates. analiza dhe zgjedhja strategjike. Procesi i planifikimit organizacional perbehet nga: Planifikimi Strategjik. 8. integarimi horizontal.December 1. Fazat e Procesit te menaxhimit Strategjik: Analiza e mjedisit te jashtem. Analiza e mjedisit te brendshem perfshine: strukturen. hartimi i objektivave afatgjata. 2010 Menaxhimi Strategjik 1. Gabimet e Planifikimit strategjik: Gabimi i parashikimit. novacioni. integrimi vertical. Biznesit. Funksionale. 7. Analiza e mjedisit te brendshem. zhvillimi i produktit. Si do te shperndaje burimet midis biznesesh dhe sektoresh etj. Kapitulli 2. Planifikimi Taktik. 2. Njohuri te plota mbi punen. 35 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . shkurtimi ose rrethgjirimi.. 4. udheheqja. kultura. 6. ndermarrjet e perbashketa. 5. Si ajo do te financohet. 3.Elementet qe mundsojne institucionalizimin e stratregjise se firmes jane: struktura. Strategjite e medha kryesore jane 12-te: Rritja e perqendruar.shefat e njesive funksionale. zbatimi i strategjise. zhveshja dhe likudimi.

punonjesit. zgjedhjen e strategjive qe do te perdoren per te arritur objektivat e organizates. Planifikimi strategjik ndermerr vendime sa i perkete: Percaktimit te vizionit. 2. 4. Kapitulli 3 36 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . specifik. Stakeholders jane: aksioneret. Ekzistojne tri qellime keryesore ekonomike: mbijetesa. tregu i synuar. sindikatat. Pse ka rendesi misioni? . . i arriteshem. fitimi.Ndihmon ne perqendrimin e forcave per nje qendrim unanim. motivues. Karakteristikat e nje misioni efektiv: i orientuar nga tregu.December 1. komunat dhe publiku ne pergjithesi.Sherben si baze per zhvillimin e objektivave organizacionale.Sherben per racionalizimin e pergjithshem te burimeve organizacionale. konkurrentet. . rritja. konsumatoret. operacionet. qeverite. kreditoret.Ndihmon kompanine ne shmangijen e konflikteve. teknologjia. 2010 Menaxhimi Strategjik 1. Planifikimi strategjik mund te ndahet ne dy faza: Planifikimi strategjik dhe zbatimi i strategjise. . 6. hartimin e objektivave afatgjate per arritjen e ketij misioni. piksynimet apo aspiratat si dhe filozofine e organizates. perfitueshmeria afatgjate. furnitoret. burimet natyrore. Faktoret kyq te suksesit: produkti i ofruar. 5. filozofise dhe misionit te organizates. 7. 8. prodhimi me kosto te ulet. 3. metodat e shitjes/shperndarjes. Vizioni mbeshtet dhe perfshine tre komponente te rendesishem: ai ndertohet mbi misionin.

politik dhe ekologjik). kreditoret. fuqite e furnitoreve potencial. Mjedisi i jashtem i organizates perbehet nga tre mikromjedise: . klientet. .Redukton pasigurite dhe vonesat ne rastin e ndodhjes se nje ngjarje te paritur. . dobesive. . . 37 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . puna dhe furnitoret). Identifikimi i fuqive. burimet dhe ligjet qe rregullojne hyrjen ne nje industry. Planifikimi i rastit: Ekzistojne kater avantazhe ne planifikimin e rastit: . 3.Mjedisi i larget (Ekonomik.! 8. kulturore. 2. Barrierat e hyrjes ne nje industry jane: . niveli i qetesise brenda vendit dhe tipi i sistemit politik. fuqite e bleresve potencial. Disa strategji per te ndikuar ne faktorin politik jane: perpjekja qe nje faktor politik ta shfrytezosh ne interesin tend.Njohja dhe parashikimi i mjedisit.ndihmon te mendojne ne termat e rezultateve te mundshme e jot e atyre te sigurta.I ndimon firmest e te jape pergjegje te menduara mire dhe racionale. njhurite teknologjike. 4. bsimin e konsumatoreve per prodhuesit ekzistues dhe afetsite menaxheriale te kerkuara per nje veprimtari te sukseshme ne nje industry. 2010 Menaxhimi Strategjik 1. teknologjik. social. Parashikimet politike: ADL-me ndihmen e ketij treguesi nepermes kompjuterti ndjektet progresi i cdo vendi duke u nisur nga pese faktore: zhvillimi social. 6.Te paprekshme: relacionet e firmave ekzistuese. Skenaret: stadet kryesore per ndertimin e tyre: Se pari identifikohen supozimet kyqe.December 1. burimet natyrore. arsimore. Faktoret social kushtezohen nga gjendja. .Ai i ndihmon firmat qe te mos gjenden te paregaditura ndaj ngjarjeve te papritura.Mjedisi Operues (konkurentet.Analiza e brendeshme organizacionale. etnike. te bashkohesh me disa lojtare te tjere per te ndikuar ne mjedisin politik. . produktet zevendesuese dhe rivaliteti konkurues). avancimi tekonologjik. shanseve dhe kercenimeve mundesohet nga: . se treti te ndertohet duke shyrtuar nga pikpamja gjeografike.Analiza konkurruese dhe . demografike. 5. fetare. 7. se dyti te njihen tendencat historike. .Te prekshme: kerkesat per kapital.Mjedisi i industries (kercenimet ehyresve te rinje. ekologjike.

Kaitulli 4. Fuqia e Furnitoreve: Faktoret qe e bjene te fuqishem nje furitore jane kur: . gjersija e linjes se prodhimit. . .blejne nje pjese te madhe te produkteve ose sherbimeve te shitesi.Reagimi i pritshem.Kerkesat per kapital per hyrje ne industri. 38 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . Koncentrimi.industrija furnizuese dominohet nga pak firma por furnizojne shume te tjera. Fleksibiliteti. kapaciteti dhe produktiviteti. A ofrojne ulje cmimesh per furnizime ne sasira te medha? Sa kushtojne shpenzimet e trensportit?. Avantazhet Konkuruese: Disa tregues qe percaktojne poziten konkuruese jane: pjesa e tregut.Avantazhet e kostos pavaresisht nga madhesia. avantazhet ose niveli i kerkim zhvillimit. Specializimi.Diferencimi i produktit.kane mundesi te prodhojne produktin vete.zevendesuesit jane pothuasjse te pamundur. A jane ne gjendje kreditoret te ofrojne lloje te ndryshme kredije. A jane furnitoret konkurues persa i perkete standardeve te produkteve.furnizuesit jane te shumte. . -Hyrja ne kanalet e shperndarjes. ku nje industri blen vetm nje pjese te vogel te produkteve nga grupi i furnitoreve. Fuqia e Bleresve: Faktoret qe e bejne nje bleres te fuqishem jane kur: .A jane cmimet e furnitoreve konkuruese? . . vendosja dhe jetegjatesija e makinerive e paisjeve. 10. pozita financiare. 12.December 1. 11. cilesia relative e produkteve. cilesia e personelit. furnizuesit integrohen me bleresit dhe konkurrojne direkt me konsumatoret. Per Kreditoret: A eshte e forte pozita e kapitalit qarkullues? . . cmimi konkurues. ndrrimi i furnitoreve nuk kushton shume. Barrierat me tipike te hyrjes ne nje treg jane: . 2010 Menaxhimi Strategjik 9. 13. 1. efektiviteti i reklames dhe promocionit. Furnitoret dhe Kreditoret: Per te analizuar faktoret qe ndikjone ne formulimin e strategjise ne mjedisin e afert te organizates duhet per te marrun ne konsiderat pergjegjija ne keto pytje: Per Furnitoret: . .Ekonomia e shkalles. A jane huate e kreditoreve te perputhura me objektivat e firmes per perfitueshmerine?. kostoja e lendeve te para.Legjislacioni ose veprimtaria e qeverise. eksperienca. Dimensionet e struktures se organizates: Perqendrimi. . .

Operacionet. Testi i jetegjatesise. strukturat e fuqise. kontrollit te cilesisise etj… 5. ritualet. 2010 Menaxhimi Strategjik 2. finances. Testi i superioritetit… Kapitulli 5. Analiza e zingjirit te vleres: perbehet nga : .Analiza e praktikes se mire. 6. Kompetencat dalluese: Testet qe ju nenshtrohen kompetencat dalluese jane: Testi i paimitueshmerise. zhvillimin dhe shperblimin e punetorve. 3. Infrastruktura: perfshine sistemet e planifikimit. Testi i perkatesise.Aktivitetet primare qe perfshijne: Logjistiken e brendshme. Menaxhimi i Burimeve njerezore: kjo perfshine rekrutimin. . rutina.Analiza historike.Krahasimi me normat e industrise. Simboleve. Analiza krahasuese: perdoren keto tri me kryesore: . 39 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika .Aktivitete ndihmese qe perfshijne: Furnizimin. 4. . trejnimin. Kultura ne organizate eshte pjese perberse e: Historise. Burimet e Organizates: si burime te organizates konsiderohen burimet fizike. Logjistika e jashtme. . sistemet e kontrollit. njerezore si dhe aftesite teknologjike dhe organizative te saj.December 1.

strategjia e korporates. kombetare. te merresh me cdo gje. perdorimi i mjeteve te konkurences. strategjia nderorganizacionale. nderkombetare. Faktoret teknologjik. Objektivat mund te klasifikohen ne ekonomike (kane te bejne me normen e fitmit. 7. Shkaqet qe kane quar ne krjimin e aleancave strategjike jane: Faktoret ekonomik nderkombetar. Zhvillimi i tregut perfshine: . Dy llojet e avantazhit konkurues: Udheheqja e kostos dhe Diferencimi. Fushat qe perfshijne objektivat afatgjata: Perfitueshmeria: Produktiviteti: Pozicioni konkurrues: Zhvillimi i punonjesve: Relacionet e punonjesve: Udheheqja teknologjike: Pergjegjesia publike. strategjia Funksionale. 6.Futja ne segmente te reja tregu: ndryshimi i reklames. Strategjite qe duhet shmangur: Ndjekja e udheheqesit. arritjet financiare dhe perdorimin e burimieve) dhe joekonomike (kane te bejne me pergjegjesine sociale te firmes). perdorimi i versioneve te ndryshme te produktit. 4.Hapja e tregjeve te reja: rajonale. Kupen e shitjes. 2. Faktoret teknologjik. 2010 Menaxhimi Strategjik 1. strategjia ne nivel biznesi. .December 1. Kapitulli 6. kerkimi i sukseseve te njepasnjeshem. perforcimi i kanaleve te tjera te shperndarjes. 5. 40 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . besimi i tepruar. Llojekt e strategjive: Strategjite sipermarrese. 3.

ajo shpjegon portofolin e nje firme ne nje paraqitje grafike me tre tregues: . Pikepytetja (eshte nje tregues i papercaktuar). Loja e biznesit: Bene pjese ne dy dimensione: Vertikal (klientet dhe furnitoret) dhe Horizontal(zevendesuesti dhe plotesuesit).Stadi sipermarres: Vedimet merren kryesisht nga drejtuesi i organizates. 3.Stedi i decentralizimit: struktura zhvillohet mbi baze produktesh apo funksionesh.Matja e atraktivitetit te tregut. 2. 2010 Menaxhimi Strategjik 1. leverdueshmeria dhe pranueshmeria. Qente (jane tregje me humbje shume te medha). Madhesia e organizates dhe stadi i rritjes: .Matja e kontributit te cdo biznesi ne firme. . 41 Materiali ne këtë dokument nuk është krijim i personit që e ka përpiluar dokumentin por është përmbledhje e lëndës Menaxhimi Strategjik nga libra të ndryshëm | Adrian Nika . . 1.Stadi i kompletimit te stafit: perfshin shtimin e stafit ne nivel korporate qe ti ndihmojne menaxhereve. Sqarime: Yjet (biznese me rritje te larte tregu). Matrica BCG Karakteriste e kesaj matrice thjeshtesia e saj. Kriteret e Vleresimit: jane pershtateshmeria. .Matja e fuqise se brendeshme.Stadi i ricentralizimit: eshte i ngjashem me ate funksional. . . .Stadi i zhvillimi funksional: marrja e vendimeve kalon ne kompetencen e menaxhereve.December 1. Lopet me para(jane burime te medha parash per firmen). Kapitulli 7.