Xarxes modulars

Xarxes modulars
• Les estructures creades per la repetició d’un mòdul que es fan servir en el disseny per ordenar les formes. • Aquestes xarxes estan formades per polígons que no deixen cap espai buit com són el quadrat, el triangle i l'hexàgon.

Xarxes modulars – el mòdul
• El mòdul és una forma que es repeteix de manera regular en una composició per crear dissenys diferents. • La presència de mòduls tendeix a unificar el disseny i li proporciona ritme a la composició modular.

Xarxes modulars complexes
• A partir de xarxes bàsiques es poden crear xarxes més complexes. • Quan superposen xarxes que tenen la mateixa estructura modular però direccions, mides i formes diferents, s'obté una xarxa modular nova.

Xarxes modulars a l’entorn

Elaboració de xarxes modulars Làmina 15 i 16
- Treballeu a partir d’una xarxa simple quadrada - Inventeu un mòdul amb línies rectes i feu 3 composicions diferents variant la posició del mòdul (alternant, girant, canviant de nivell). - Repasseu les composicions amb retolador negre. - Repetiu l’activitat a partir d’un mòdul amb línies corbes. - Treballeu amb regle i compàs. - Làm. 15: xarxa quadrada “mostres” ( fotocòpia enganxada). - Làm. 16: reproduïu dues composicions de cada mòdul i afegiu color. No combineu més de 3 colors.

Elaboració de xarxes modulars
• Exemples de 3 composicions a partir del mateix mòdul amb

línies rectes.

Elaboració de xarxes modulars (exemples)

Elaboració de xarxes modulars (exemples mòdul)

Elaboració de xarxes modulars (exemples mòdul línies corbes)