UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Prof.dr. Dorel Hoza

POMOLOGIE

2012

4

Prefaţă Obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune în pomicultură, nu este posibilă fără cunoaşterea în detaliu a speciilor şi soiurilor care formează sortimentul, atât sub aspect biologic, fiziologic şi morfologic, cât şi sub aspect tehnologic în livadă. Manualul de Pomologie, se adresează în primul rând studenţilor Facultăţii de Horticultură, anul IV, care au în planul de învăţământ această disciplină, dar poate fi util tuturor celor care vor să cunoască şi să cultive speciile pomicole. Structura manualului este în conformitate cu programa analitică întocmită la Catedra de Pomicultură din învăţământul superior. În lucrarea de faţă sunt abordate o serie de probleme privind originea speciilor pomicole şi încadrarea lor botanică, particularităţile biologice, cerinţele faţă de factorii de mediu şi pe baza acestor elemente sunt recomandate tehnologii diferenţiate de cultură la nivel de specie, soi sau pe grupe de soiuri pentru principalele specii pomicole care se cultivă frecvent în zona temperată. Întrucât în România condiţiile ecopedologice sunt diferite, printr-o tehnologie de cultură bine stabilită şi respectată şi o zonare corespunzătoare a speciilor şi soiurilor, se pot obţine rezultate deosebite din punct de vedere cantitativ şi calitativ. Cunoaşterea soiurilor şi portaltoilor din sortimentul consacrat, a ultimelor creaţii ale ameliorării româneşti şi eventual unele soiuri străine care se pot manifesta din punct de vedere productiv la noi în ţară, face posibilă valorificarea superioară a unor suprafeţe de teren mai puţin pretabile pentru alte culturi agricole. Disciplina de Pomologie, prin bogăţia de date pe care o conţine, îşi propune aducerea în faţa studenţilor a cunoştinţelor necesare pentru a deveni buni practicieni, să fie capabili să participe la redresarea pomiculturii româneşti, momentan în declin. Prezentul material a fost elaborat pe baza unei vaste bibliografii de specialitate, româneşti şi străine, a celor mai recente rezultate obţinute în sectorul de cercetare şi de către cadrele didactice de la Catedra de Pomicultură din Bucureşti, şi nu în ultimul rând pe baza experienţei proprii a autorului. Editarea acestei lucrări a fost făcută şi cu ajutorul unor societăţi comerciale, a căror nume sunt prezente în carte şi cărora le aducem sincere mulţumiri. De asemenea, mulţumim anticipat tuturor celor care ne vor sugera îmbunătăţiri, care fără îndoială sunt posibile în prezentului material şi de care se va ţine seama la o ediţie ulterioară.

Autorul

5

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 1 SOIUL, SORTIMENTUL ŞI METODELE DE CERCETARE FOLOSITE ÎN POMICULTURĂ

CUPRINS 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.5. 1.6. 1.7. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 1 Soiul Sortimentul Metode de studiu folosite în pomicultură Metode pentru studiul sistemul aerian Metode pentru studiul sistemul radicular Comentare şi răspunsuri la teste Lucrare de verificare Bibliografie minimală

6 6 7 11 13 14 15 17 20 20

Introducere Parcurgerea acestei unităţi de învăţarea are la bază cunoştinţele acumulate la disciplina de Pomicultură generală, dar se poate face şi fără o bază iniţială de cunoştiinţe întrucât noţiunile vor fi explicate în detaliu. Materialele necesare se limitează la bibliografia specifică unităţii, iar durata de timp necesară studiului este de circa 2 ore. 1.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 1 Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură:     să înţelegi noţiunea de soi, importanţa şi însuşirile acestuia; să înţelegi noţiunea de sortiment, etapele evolutive şi criteriile de alegere a sortimentului; să cunoşti metodele de studiu ale sistemului radicular la speciile pomicole; să cunoşti metodele de studiu ale părţii aeriene la speciile pomicole.

6

1.2.Soiul În cultură, speciile pomicole sunt reprezentate de soiuri, clone şi hibrizi. Soiurile nu au existat din totdeauna, ele s-au format în timp prin intervenţia conştientă a omului. Dacă privim în dinamică evoluţia soiurilor se poate vorbi de trei etape distincte şi anume: a). Etapa speciilor sălbatice. Ea începe odată cu apariţia omului, când acesta era culegător şi consumator de fructe şi se încheie în momentul în care omul a început să cultive pomii. Evoluţia speciilor în această perioadă s-a făcut numai sub influenţa condiţiilor de mediu, iar înmulţirea exclusiv prin seminţe. b). Etapa soiurilor vechi. Cuprinde intervalul de timp de când omul a luat în cultură speciile pomicole şi durează până la mijlocul secolului al-XIX-lea. În această etapă selecţia a fost la început empirică, nivelul de cunoaştere fiind foarte redus. Pe măsură ce omul şi-a modernizat mijloacele de muncă, au fost selectate pentru cultură exemplarele cu însuşiri superioare ale fructelor dar şi cu pomi toleranţi la condiţiile de mediu. Prin această selecţie empirică efectuată de om şi prin selecţia naturală sub influenţa factorilor de mediu, s-au format o serie de soiuri locale autohtone pentru toate zonele populate. Soiurile vechi autohtone sunt mai adaptate condiţiilor climatice în care s-au format, au o bună toleranţă la factorii de mediu, secetă, boli şi dăunători, dar în general, în prezent, fructele sunt depăşite din punct de vedere calitativ. Există soiuri autohtone în ţara noastră cu însuşiri de calitate foarte bune, soiuri ce se cultivă cu succes şi în prezent. Dintre acestea se pot aminti: Tuleu gras, Gras românesc şi Vânăt românesc la prun, Pietroase de Cotnari, Pietroase negre de Cisnădie la cireş, Crişana şi Mocăneşti la vişin, Pătul la măr etc. c). Etapa soiurilor selecţionate. Începe din a doua jumătate a sec. al-XIX-lea şi se continuă până în prezent. Se caracterizează prin apariţia soiurilor noi, cu însuşiri de calitate superioară, cu rezistenţă la factorii de stres, biotici şi abiotici. Soiurile ameliorate sunt mai uniforme din punct de vedere a însuşirilor morfologice şi biologice, au însuşiri agrobiologice superioare: precocitate, productivitate, toleranţă la ger şi îngheţurile de revenire etc. Soiul are o mare importanţă din punct de vedere economic, fiind mijlocul de producţie capabil să valorifice condiţiile pedoclimatice dintr-un anumit loc şi să asigure producţii mari şi de calitate. Soiul este responsabil de randamentul unei plantaţii, el transformă prin intermediul frunzelor substanţele anorganice (apa, sărurile minerale, CO2) în substanţe organice folosite de om. Valoarea soiului este dată de două însuşiri de bază: productivitatea şi calitatea. Productivitatea reprezintă capacitatea pomilor de a valorifica condiţiile oferite de biotop în vederea obţinerii unei producţii maxime de fructe şi de bună calitate. Productivitatea este o caracteristică de soi, existând diferenţe mari de la un soi la altul. Pentru a putea scoate în evidenţă 7

valoarea unor soiuri din punct de vedere al productivităţii, se fac studii comparative cu mai multe soiuri în aceleaşi condiţii de mediu, iar soiurile care se comportă mai bine sunt recomandate pentru difuzare în producţie. Productivitatea este o însuşire determinată de un complex de particularităţi agrobiologice cum ar fi: precocitatea de fructificare, capacitatea de diferenţiere a mugurilor de rod, procentul de legare a florilor, intensitatea căderii fiziologice, numărul şi mărimea fructelor, rezistenţa la stres, boli şi dăunători, şi nu în ultimul rând de modul cum soiul reacţionează la tehnologia de cultură aplicată în plantaţie. Calitatea recoltei de fructe a unui soi este apreciată în funcţie de destinaţia producţiei. Fructele folosite pentru consumul în stare proaspătă, ca fructe de desert, trebuie să aibă un aspect exterior plăcut, o anumită mărime în funcţie de specie, pulpa să fie fină, suculentă, aromată şi cu gust cât mai plăcut, iar fructele să aibă o capacitate de păstrare cât mai mare. Fructel e folosite ca materie primă pentru industrie trebuie să aibă un conţinut ridicat în substanţă uscată solubilă, pentru a avea un randament bun la prelucrare, în vitamine, să conţine cantităţi mari de substanţe pectice, pulpa să fie unicoloră şi fără infiltraţii de roşu etc. Productivitatea şi calitatea sunt două însuşiri ale soiurilor care nu pot fi luate în considerare separat, soiul fiind privit ca un întreg, din ambele puncte de vedere. Nu este suficient ca un soi să producă foarte mult iar fructele să fie de calitate slabă şi nu sunt acceptate nici soiurile cu producţie foarte mică chiar dacă au calitate excepţională. Deoarece rezultatele economice a exploataţiei pomicole trebuie să fie pozitive, soiurile alese trebuie să asigure atât producţii mari cât ş i o calitate corespunzătoare, ca prin valorificarea lor să se recupereze cheltuielile de producţie, parte din amortizarea cu investiţia de infiinţare şi să rămână şi profic pentru proprietarul de livadă. Din punct de vedere biologic, soiul este un grup relativ omogen de indivizi cultivaţi, care provin din una sau mai multe specii înrudite, adaptaţi la anumite condiţii de viaţă, cu ereditate relativ stabilă, care au anumite particularităţi biologice importante pentru cultură, particularităţi pe care le păstrează prin înmulţire vegetativă. În limba română, termenul de soi corespunde noţiunii de cultivar din codul de nomenclatură a plantelor cultivate. El este echivalent cu: variety din limba engleză, variété din limba franceză, variedad din limba spaniolă, variedade din limba portugheză, varietá din limba italiană, sorte din limba germană, sort din rusă, hiushu din limba japoneză etc. Soiul nu poate exista în flora spontană, prin ameliorare şi-a pierdut însuşirile de adaptabilitate şi rezistenţă la boli, el este prezent numai în cultură, unde rezistă îngrijit de om. Pomii care fac parte dintr-un soi, deşi sunt destul de omogeni din punct de vedere morfologic, nu sunt identici. Prin înmulţire vegetativă se realizează descendenţe relativ uniforme şi aproape identice cu planta mamă. Dacă multiplicarea se face pe cale sexuată, datorită variabilităţii 8

genetice şi a modului de recombinare a caracterelor, descendenţa care se formează este mult mai neuniformă, uneori indivizii nu se aseamănă între ei din punct de vedere productiv, calitativ şi a vigorii de creştere. Pentru a păstra omogenitatea şi integritatea soiului, multiplicarea trebuie făcută numai pe cale vegetativă. Apartenenţa la una sau mai multe specii, este direct legată de formarea şi evoluţia soiurilor. Soiurile vechi, în majoritatea lor aparţin unei specii, dar există şi unele excepţii. Aparţin mai multor specii soiurile noi, ameliorate, la care, pentru obţinerea unor gene de rezistenţă la boli s-au folosit ca donatori specii din flora spontană, ca în cazul soiurilor de măr. Ca specii donatoare a genelor de rezistenţă au fost folosite Malus floribunda şi M. Kaido încrucişate cu o serie de soiuri provenite din Malus domestica. Şi la nuc, în ideea reduceriii taliei pomilor au fost făcute hibridări între Juglans regia şi J. Nigra, rezultând o serie de hibrizi importanţi pentru producţie dintre care unii au fost omologaţi (soiul Paradox, ). De dată mai recentă sunt o serie de hibrizi între genuri diferite de tipul Plumcot, destul de căutat pe piaţă, datorită însuşirilor sale hibride între cais şi prun. Măsura în care soiurile sunt adaptabile la anumite condiţii de mediu influenţează răspândirea lor în cultură. Există soiuri cu o mare plasticitate ecologică, care dau rezultate bune pe areale foarte mari (Golden delicious, Jonathan, Starkrimson la măr), iar altele se pretează numai în anumite areale bine delimitate (Granny Smith, Frumos de Boskoop). Însuşirile de ereditate ale unui soi se păstrează o perioadă mai mare dacă soiul este înmulţit vegetativ, variabilitatea fiind foarte slabă şi determinată de factorii de mediu. Sub influenţa unor factori de stres în cadrul soiului pot apare o serie de mutaţii, care au însuşiri apropiate sau nu de planta mamă. Dintre aceste mutaţii, un număr mic sunt pozitive şi pot fi valorificate ca noi genotipuri. Pentru a menţine o perioadă cât mai lungă de timp însuşirile caracteristice soiului, se recomandă ca la înmulţire, recoltarea materialului vegetal să se facă numai din exemplare cunoscute şi studiate anterior, din punct de vedere al autenticităţii soiului şi a capacităţii de producţie a acestuia. Soiurile se deosebesc între ele prin însuşiri morfologice (culoarea, mărimea şi forma fructului, vigoarea şi tipul de fructificare), însuşiri biologice (precocitatea, compatibil itatea polenului propriu cu stigmatul, epocaă de maturare a fructelor), prin calitatea fructelor (conţinut în glucide, acizi organici, vitamine) sau alte diferenţe, care au importanţă pentru producţie. În cadrul soiului se întâlneşte noţiunea de tip (biotip, ecotip), care este o subunitate a soiului fiind întâlnită, în general, la soiurile vechi mai puţin omogene. La măr există mai multe tipuri în cadrul soiului Creţesc cum sunt: Creţesc auriu, Creţesc roşu, Creţesc de Vâlcea etc. În timp, soiurile pierd o parte din importanţa pe care au avut-o la introducerea în sortiment, fie datorită deprecierii lor morale, (nu mai sunt căutate de consumatori) fie datorită sensibilităţii la 9

care sunt complementare şi care trebuie să fie într-o anumită măsură în echilibru pentru ca soiul să poată fi utilizat în producţie. cu capacitate slabă de ramificare şi fructificare pe ramuri scurte în vederea simplificării tehnologiei de exploatare a livezii.completarea sortimentului cu soiuri noi.obţinerea unor genotipuri de vigoare mică. Test de autoevaluare 1. Soiul are 2 însuşiri de bază: calitatea şi productivitatea. Care sunt etapele evolutive ale soiului? c. capabile să asigure randamente mari la prelucrarea etc. . La nivelul soiului pot fi întălnite mai multe tipuri sau biotipuri 10 . Etapele pe care plantele pomicole luate în cultura leau parcurs până s-a ajuns la noţiunea de soi. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. Pentru a avea un sortiment cât mai bogat. .anumiţi agenţi patogeni. rezistente la boli şi dăunători. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. cercetătorii din ameliorare şi-au propus o serie de obiective dintre care se pot aminti următoarele: .crearea de soiuri şi portaltoi capabili să valorifice condiţiile de mediu mai puţin propice. productive şi cu fructe de calitate. Ce este soiul? b.crearea unor soiuri specifice destinate industrializării. . Descrieţi însuşirile soiului. Definiţia soiului b. Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: a.

conform cu cerinţele consumatorilor şi ale industriei prelucrătoare. Mare parte din soiurile vechi şi chiar noi au rămas numai la nivel de colecţie ca sursă de germoplasmă. într-un anumit areal de cultură caracterizat prin condiţii de mediu specifice. rezistente la transport şi cu o bună capacitate de păstrare. din care după microzonarea din anul 1966 au mai rămas 11 . Ca atare se poate vorbi de sortiment zonal. numai o mică parte pot fi cultivate într-un anumit areal. La aceste condiţii corespund un număr mic de soiuri în cadrul speciilor. După înfiinţarea plantaţiilor cu densitate mai mare şi pe suprafeţe mai întinse de teren. odată cu dezvoltarea comerţului internaţional cu fructe. numărul soiurilor cultivate a început să scadă. bine colorate şi cu însuşiri gustative şi tehnologice superioare. naţional sau mondial. deoarece nu se încadrau în cerinţele impuse de piaţă sau de tehnologia de cultură aplicată plantaţiilor intensive. Dinamica sortimentului mondial În urmă cu 30-40 de ani sortimentul era foarte bogat în soiuri şi se îmbogăţea anual prin apariţia creaţiilor noi obţinute. fructele să fie atrăgătoare. pe teritoriul românesc s-au format multe soiuri autohtone în special la măr şi prun. existând în pepiniere.1. care erau competitive pe piaţă.3. reducerea numărului de soiuri din sortiment făcându-se practic de la sine. în timp. Din cele câteva zeci de mii de soiuri de pomi şi arbuşti fructifere care se cultivă în lume. Datorită condiţiilor pedoclimatice foarte favorabile. Dinamica sortimentului în România Sortimentul românesc de specii şi soiuri de pomi şi arbuşti fructiferi a avut în mare cam aceeaşi evoluţie ca şi cel mondial. s-au adaptat la acele condiţii şi acolo îşi manifestă potenţialul biologic. În paralel. fiind reţinute numai cele foarte productive şi de calitate. cu vigoare mică sau mijlocie. fructe uniforme morfologic şi de calitate superioară. au fost introduse multe soiuri din sortimentul mondial. Pentru a fi reţinute şi cultivate în sisteme intensive. Totalitatea speciilor şi soiurilor care se cultivă într-un anumit areal formează sortimentul. deci acolo unde condiţiile pedoclimatice sunt identice sau apropiate cu cele în care s-au format. soiurile trebuie amplasate acolo unde le sunt satisfăcute în optim cerinţele faţă de factorii de mediu. se cereau partizi mari şi omogene.Sortimentul Deoarece soiurile s-au format. soiurile recomandate pentru înmulţire au scăzut la mai puţin de jumătate din cele existente. să formeze coroane rare dar bine garnisite cu ramuri de rod scurte. care nu puteau fi realizate cu un sortiment foarte bogat. După începerea procesului de zonare şi modernizare. să dea producţii mari. Mai mult. Pentru a da rezultate bune. constante şi de calitate. în ani 50' peste 600 de soiuri. soiurile trebuie să fie precoce.

12 . Criteriile tehnice se referă la pretabilitatea soiurilor cultivate pentru anumite tipuri de livezi şi forme de conducere. capacitatea de ramificare şi tipul de fructificare. cireş. iar pentru evitarea unor neplăceri care pot apare pe timpul exploatării livezii trebuie evitate zonele cu risc. gradul de competitivitate pe plan intern şi/sau extern. capătă importanţă tot mai mare soiurile cu rezistenţă genetică. vişin. cais. asigurarea unui conveier de specii şi soiuri cât mai bogat pentru consumul în stare proaspătă şi asigurarea unor partizi mari şi uniforme de fructe pentru industrializare etc. rodire constantă (indice de alternanţă <20). Periodic. în pepiniere nu se regăsesc totdeauna soiurile din listă. autofertilitate sau compatibilitate bună cu alte soiuri.cu puţin peste 100 de soiuri. Criteriile biologice se referă la vigoarea soiurilor. capacitatea de păstrare şi rezistenţa la transport. Pentru diminuarea poluării mediului. pentru evitarea supradimensionării sortimentului naţional se fac structurări pe zone de favorabilitate în funcţie de criteriile: biologice. polasticitate ecologică. O parte din soiurile vechi s-au pierdut. calitate superioară. piersic. ecologice. prun. altele se găsesc în diferite colecţii pomologice ca sursă de germoplasmă. Deşi anual ISTIS aprobă lista soiurilor recomandate la înmulţire (circa 320 soiuri şi 70 de portaltoi). au fost create o multitudine de soiuri noi la măr. preferinţa consumatorilor. Criteriile social-economice iau în calcul tradiţia dintr-o anumită zonă. prin reducerea numărului de tratamente. calitatea fructelor în funcţie de direcţiile de valorificare. În ultimii 20 de ani. nu trebuie neglijate criteriile ecologice. Nu sunt de neglijat nici aspectele legate de comportarea în procesul de înflorire-polenizare şi susceptibilitatea la alternanţa de fructificare. tehnice şi socio-economice. care adăugate la soiurile deja existente au aglomerat din noi sortimentul. Pentru a se putea pune în valoarea potenţialul de fructificare al unui soi. Factorii de mediu pot constitui elemente restrictive pentru răspândirea unor specii sau soiuri la nivel zonal sau microzonal. în ideea simplificării tehnologiei de cultură şi obţinerii producţiei la preţuri cât mai mici. productivitate. fiind deficitare în special soiurile noi. Soiurile cuprinsă în listă trebuie să aibă următoarele însuşiri: precocitate. precocitate.

Un sistem radicular bine dezvoltat. Astfel. susţine o suprafaţă foliară mare.Care sunt însuşirile soiurilor pentru a fi acceptate în lista de înmulţire? c.Test de autoevaluare 2. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. Pomul. Sortimentul se alege în funcţie de destinaţia producţiei. cu o capacitate bună de sinteză care asigură o nutriţie corespunzătoare a tulpinii dar şi a rădăcinii. pentru ca fructele să îndeplinească cerinţele de calitate impuse de consumator sau procesator. este format din două subsisteme: sistemul radicular (organele hipogee) şi tulpina (organele epigee). ca sistem biologic. cu influenţă reciprocă a unei părţi asupra celeilalte. Însuşirile soiurilor pentru a fi în lista de înmulţire Criteriile utilizate în stabilirea sortimentului 1. o parte aeriană bine dezvoltată.Metode de studiu folosite în pomicultură Difuzarea soiurilor noi în producţie şi studierea celor existente în diferite zone de cultură se face prin anumite metode proprii.4. Între cele două componente ale sistemul există un echilibru relativ.Ce este sortimentul? b. care explorează un 13 . Care sunt criteriile de care se ţine seama la stabilirea sortimentului? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Definiţia sortimentului Dinamica sortimentului naţional şi mondial. în strânsă corelaţie cu modul de creştere şi dezvoltare al pomilor.

vigoarea pomilor. Metoda se bazează pe faptul că pomii înregistrează. grindina lasă urme le ramurile anuale etc. În paralel cu înregistrarea parametrilor biometrici sunt înregistrate şi datele climatice pentru a se putea interpreta cât mai bine rezultatele obţinute. Metoda se poate aplica în pepinieră. în descrierea părţii aeriene a pomilor din punct de vedere botanic. p rin ritmul de creştere. rezistenţa la boli. pe bază de chestionare. staţionară. Metoda biologică este o metodă mai expeditivă. aşa cum îi spune şi numele. a anchetei şi metoda de apreciere a calităţii fructelor. capacitatea de fructificare. de durată mai mică decât precedenta şi se foloseşte pentru obţinerea datelor referitoare la particularităţile agrobiologice ale soiurilor şi cerinţele lor faţă de factorii pedoclimatici. potenţialul de producţie şi calitatea recoltei. iernare şi îngheţul de revenire. intensitatea creşterilor. În decursul timpului au fost puse la punct metode separate de studiu pentru cele două componente ale pomului.1. De la oficiile de cadastru se extrag 14 . 1. seceta dintr-un an determină creşteri mai mici. Metoda prezintă interes pentru descrierea soiurilor şi hibrizilor noi româneşti sau din import. pe o anumită perioadă de timp. influenţa portaltoiului. Se înregistrează numărul de goluri din plantaţie. Metoda staţionară se bazează pe înregistrarea ritmului de creştere şi fructificare a soiurilor într-un anumit areal de cultură. condiţiile de mediu. Analizând datele biometrice obţinute şi raportându-le la factorii pedoclimatici din intervalul de timp analizat se pot trage concluzii dacă soiurile merg sau nu în zonă.4. prin care localnicii sunt întrebaţi de speciile şi soiurile cultivate şi de rezultatele obţinute. asigură obţinerea unor date complete referitoare la particularităţile agrobiologice ale soiurilor şi cerinţele pe care le au faţă de factorii de mediu. reacţia pomilor la tăiere. capacitatea de ramificare. Pe baza datelor obţinute se poate stabili sortimentul pomicol al zonei respective. cât şi pentru identificarea soiurilor deja existente în sortiment pe baza caracterelor morfologice specifice. suma creşterilor anuale. Metoda constă în efectuarea unor anchete la nivelul localităţii. biologică. Metoda descriptivă constă. comportarea pomilor la atacul bolilor şi dăunătorilor. Deşi este o metodă de durată. De exemplu.volum mare de sol este capabil să asigure apa şi sărurile minerale (seva brută) care sunt prelucrate la nivelul frunzelor (sevă elaborată = fotoasimilate). Metoda anchetei pomicole se utilizează în special pentru lărgirea arealului de cultură a speciilor şi soiurilor în zone despre care nu există suficiente date anterioare. refacerea lor după accidente climatice etc. plantaţii comerciale sau experimentale. Se analizează vigoarea pomilor. Metode pentru studiul sistemului aerian Partea aeriană a pomilor se studiază prin următoarele metode: descriptivă. în funcţie de condiţiile climatice specifice.

Prin această metodă se obţin date privind cantitatea (număr. la distanţa de 1. Se înlătură solul în straturi succesive de 15-20 cm şi pe măsură ce se descoperă rădăcinile. După descoperirea sectorului dorit. se fac măsurători biometrice la tulpină. se stabileşte zona de dezgropare şi orientarea ei în funcţie de punctele cardinale. în funcţie de orizont. pe o lăţime de 100 cm şi o adâncime de 100 150 cm în funcţie de profunzimea sistemului radicular. fermitatea. Pentru a diminua stresul asupra pomilor. 1.Metode pentru studiul sistemului radicular Pentru studiul sistemului radicular se folosesc metodele: scheletului.4. rădăcinile se văruiesc. Aprecierea calităţii fructelor constă în efectuarea unor determinări fizice (greutatea. pe jumătate sau peun sfert din circumferinţa pomului.pe fiecare diviziune a caroiajului. Metoda scheletului este o metodă mai elaborioasă. forma. se fotografiază. acestea se măsoară şi se reprezintă grafic pe hârtie milimetrică. dinamica de creştere a sistemului radicular etc. acizi organici. Pentru început. arhitectonica) sistemului radicular.suprafeţele disponibile pentru a fi plantate cu pomi. Pe măsură se se dezgroapă rădăcinile se leagă de trunchiul pomului pentru a înlesni dezgroparea. Rezultatele obţinute se trec în tabele pe orizonturi şi ordine de grosime şi se corelează cu rezultatele analizelor de sol. cu simboluri. în funcţie de grosimea lor. expeditivă şi 15 . pentru a departaja soiurile şi a alege pentru o zonă pe cele care se comportă mai bine din punct de vedere calitativ. Dezgroparea rădăcinilor se poate face integral. Prin aceste metode se urmăreşte stabilirea arhitectonicii sistemului radicular. se marchează pe teren pomii care se vor analiza. 3 şi 4 m de trunchi. profilului. În pepinieră este suficient un şanţ la 0. Metoda profilului constă în săparea unor tranşee lungi de 100 cm şi largi de 50-60 cm. Aceste date trebuie completate cu unele sondaje făcute în plantaţiile vecine sau cu studii pedoclimatice făcute în zonă. lungime. se recoltează probe de sol din fiecare orizont al profilului şi se analizează din pu nct de vedere fizico-chimic. culoarea. Metoda este destul de simplă. greutatea specifică. La descoperirea integrală a sistemului radicular pomii sunt compromişi.2. perpendiculare pe sensul de creştere al rădăcinilor. celuloză) şi organoleptice (prin fişe de degustare). Pe faţa profilului (cea dinspre pom) se execută un caroiaj din 10 în 10 cm. grosime) şi calitatea (poziţia. substanţă uscată. în funcţie de vigoarea pomului. care constă în dezgroparea sistemului radicular şi efectuarea măsurătorilor. monolitului şi staţionară. aceştia se fertilizează. culoarea şi suculenţa pulpei). 2. În fiecare profil se înregistrează rădăcinile găsite. pe hârtie milimetrică. vitamine.5 m de pom. adâncimea de amplasare şi stabilirea zonei de distribuţie a rădăcinilor active. iar apoi groapa se acoperă dacă a fost descoperit parţial sistemul radicular. raportul între diferite componente ale fructului. biochimice (apă. Paralel cu măsurătorile.

Metoda monolitului (a probelor) constă în recoltarea în dinamică a monoliţilor de sol (calupuri de 400/200/150 cm). vertical sau oblic) sau locuri special amenajate. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. Deoarece temperatura şi umiditatea solului sunt factorii hotărâtorii ce influenţează creşterea. la care una din feţe este din sticlă. se spală monoliţii cu jet de apă. datele trebuie completate prin altă metodă.Care sunt metodele de studiu pentru sistemul radicular? c. rădăcinile se ţin în borcane cu apă şi se măsoară. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. pentru alegerea unor soluţii tehnologice de aplicat în livadă. Test de autoevaluare 3. în poziţia dorită (orizontal. Metoda nu este foarte precisă. După pornirea în creştere a rădăcinilor. sau a unor raporturi cantitative între rădăcinile absorbante şi cele conducătoare sau intermediare. lungimea şi grosimea rădăcinilor pe hârtie milimetrică. Primele probe se recoltează la interval de 2 zile. Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare 16 . obligatoriu l a recoltarea probelor aceştia trebuie înregistraţi.Cum se grupează metodele de studiu folosite în pomicultură? b. pentru a pune în evidenţă începutul creşterii rădăcinilor. Pe peretele din sticlă este trasat un caroiaj care împarte geamul în pătrăţele cu latura de 3 mm. 35-55 şi 55-75 cm. unde pomii sunt plantaţi în containere. Prin simpla observare a rădăcinilor se înregistrează ritmul de creştere. La microscop se analizează vârful de creştere.permite obţinerea datelor care pot explica unele probleme de creşterea rădăcinilor şi a pomilor în general. Metoda staţionară asigură observarea sistematică a rădăcinilor în condiţii naturale prin intermediul unui geam care se fixează în sol. probele se recoltează de două ori pe lună.Care sunt metodele de studiu pentru partea aeriană. la trei adâncimi 0-35.

Soiul are 2 însuşiri: productivitatea şi calitatea. a. care au anumite particularităţi biologice importante pentru cultură. c. biochimice şi la capacitatea de păstrare. cu informaţiile pe care metodele le dau şi cu importanţa practică a acestora. Soiul este un grup relativ omogen de indivizi cultivaţi. Productivitatea reprezintă capacitatea plantelor de a valorifica condiţiile oferite de mediu în vederea obţinerii unei producţii maxime de fructe şi de bună calitate. adaptaţi la anumite condiţii de viaţă.Comentarii şi răspunsuri la teste Întrebarea 1.Etapa soiurilor vechi – cu durata între momentul de început al luării în cultura a plantelor pomicole şi până la mijlocul secolului al XIX-lea. b.Etapa speciilor sălbatice – cu durata între apariţia omului ca şi consumator de frute din flora spontană şi momentul în care a început să cultive anumite forme. 1. . tehnologice. 17 .După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Necesitatea studierii biosistemului „pom altoit” Metodele de studiu pentru cele 2 subsisteme ale pomului. care provin din una sau mai multe specii înrudite. Sunt trei etape evolutive ale soiurilor: .Etapa soiurilor selecţionate – cu durata între a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi se continuă până în prezent. particularităţi pe care le păstrează prin înmulţire vegetativă. . cu ereditate relativ stabilă.5. Calitatea este apreciată în funcţie de destinaţia producţiei şi se referă la o serie de însuşiri morfologice.

zonal. c. pentru a exploata raţional capacitatea de producţie a soiurilor şi gradul de adaptare la anumite condiţii concrete oferite de bazinul sau microbazinul pomicol. de asigurarea forţei de muncă. 18 . legate de vigoarea pomilor. plasticitate ecologică. protecţia mediului. La alegerea sortimentului se iau în calcul următoarele criterii: . în funcţie de care se poate stabili tehnologia diferenţiată de înfiinţare şi exploatare a livezii. soiurilor. calitate superioară. hibrizilor şi clonelor care se cultivă într-un areal bine determinat. Soiurile cuprinsă în listă trebuie să aibă următoarele însuşiri: precocitate. pentru asigurarea unei zonări şi microzonări corecte. dar cu randamente maxime la unitatea de suprafaţă şi fructe de calitate.ecologice. legate de tradiţia de cultură a zonei. capacitatea de ramificare. tehnologice.Întrebarea 2. .social-economice. În funcţie de suprafaţa la care ne referim avem sortiment local. precocitate. a. cu respectarea cerinţelor privind protecţia antierozională a solului.. naţional sau internaţional b. Sortimenul este format din totalitatea speciilor. a gradului de calificare a acesteia. productivitate. . infrastructura de acces. rodire constantă (indice de alternanţă <20). preferinţa consumatorilor etc.biologice.

anchetei pomicole. . flori. . a. atacul de boli sau dăunători etc.monolitului. prin care se poate determina când şi cât cresc rădăcinile c. Pentru partea aeriană se folosesc următoarele metode de studiu: . biochimice şi organoleptice: 19 . cu adîncimea de 1-1.profilului – constă în săparea unor profile (şanţuri) concentrice din metru în metru. Pentru sistemul radicular sunt utilizate următoarele metode: . În pomicultură se folosesc 2 grupe de metode de studiu.constă în luarea unor probe de sol (monoliţi) pe trei adâncimi diferite.descriptivă. . secetă. cu punerea în evidenţă a distribuţiei sistemului radicular în plan orizontal şi vertical.5 m. care se analizează în laborator. cu o latură de sticlă.scheletului – constă în dezgroparea parţială sau totală a pomului. fructe etc. se bazează pe faptul că plantele înregistrează prin modul de creştere anomaliile care apar pe perioada unui an: accidente climatice. . . prin care se descrie pomul din punct de vedere morfologic: ramificaţii. . se determină prin analize fizice. pentru a surprinde pornirea în creştere a rădăcinilor.calitatea fructelor.staţionară – observarea sistemului bradicular în containere mari. în care se pot observa rădăcinile în profilul de sol. b. o grupă pentru sistemul radicular şi o grupă pentru partea aeriană. .staţionară. muguri.Întrebarea 3.2 m şi lăţimea de circa 0. prin care pomii sunt analizaţi o perioadă de circa 3-5 ani din punct de vedere al creşterii şi fructificării. pe circa 1 m adâncime.biologică. se bazează pe utilizarea unor chestionare prin care se adună o bază de date preliminară în vederea extinderii arealului de cultură al unor soiuri sau specii.

. Hoza D. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare. 2. Ce este sortimentul ? 1 p. 1992.Pomologie. Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare. Ce este soiul ? dar biotipul? 1 p. Popescu M. E.6. Exemplificaţi ? 2 p. Branişte – Cultura specială a pomilor. numărul lucrării de verificare. 1. . 2000. 3. 1. Bucureşti. Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 1.D. Editura Ceres. Care sunt obiectivele de amelioare a soiurilor ? 2 p. 1 Instrucţiuni Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr.7. 20 . Ghena N. şi colab. 2.. Care sunt insuşirile de bază ale soiului. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”. numele şi prenumele studentei (studentului)..Lucrarea de verificare nr..1. Ed. 6. Prahova Ploieşti. Care sunt metodele de studiu ale sistemului radicular ? 2 p. 4. corectare şi evaluare.Pomicultură generală şi specială. Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de pagină.P. Bucureşti. 5. N.Bibliografie minimală 1. Care sunt metodele de studiu ale părţii aeriene? 2 p. 3. 2005. .

2. 21 . înţelegerea şi aprofundarea rolului pe care caracteristicile biologice ale pomilor le joacă în stabilirea tehnologiei diferenţiate. importanţa unor verigi tehnologice în stabilirea tehnologiei diferenţiate. 2.5. 2. 2. Obiectivele unităţii de învăţare nr. înţelegerea importanţei şi a modului de influenţă pe care factorii climatici şi solul le joacă în stabilirea tehnologiei de cultură a speciilor pomicole.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 2 Studierea acestei unităţi de învaţare va duce la: familiarizarea şi înţelegerea termenului de tehnologie de cultură diferenţiată a speciilor pomicole .3. De asemenea.1. 2.5-2 ore.6. Durata de timp necesară studiului este de circa 1.2.4. 2 Agrotehnica diferenţiată şi rolul ei în producţia de fructe Particularităţi ale soiurilor folosite în zonarea şi stabilirea sortimentului 2. 2 PREMIZELE BIOLOGICE ALE AGROTEHNICII DIFERENŢIATE CUPRINS 2.1. Comentare şi răspunsuri la teste Lucrare de verificare Bibliografie minimală 21 21 22 25 28 30 30 INTRODUCERE În această unitate se prezintă unele aspecte legate de modul în care se poate diferenţia tehnologia de cultură a speciilor pomicole la nivel de soi sau grup de soiuri în funcţie de condiţiil e ecopedologice pe care zona le oferă şi de soiurile şi portaltoii pe care dorim să -i folosim. sunt prezentate unele particularităţi ale soiurilor de care se ţine seama la alegerea sortimentului.

22 .

efectuate în principal în cadrul staţiunilor de profil din fiecare zonă de cultură. se continuă şi astăzi. trecând treptat de la tehnologia generală aplicată tuturor speciilor. absorbţia apei şi sărurilor minerale. Folosirea tehnologiilor diferenţiate de cultură este determinată de o serie de factori ecologici şi biologici dintre care mai importanţi sunt: variabilitatea condiţiilor pedoclimatice. Trebuie acordată atenţie mare şi lungimii perioadei de vegetaţie. fertilizarea. a fost nevoie de o perioadă destul de lungă de studii. întreţinerea solului. corelând această tehnologie cu particularităţile agrobiologice ale pomilor şi arbuştilor fructiferi. cultura pomilor pe lângă casa omului evoluând în paralel cu evoluţia societăţii omeneşti. corelarea acesteia cu biologia speciilor. În funcţie de valorile pe care le înregistrează factorii de mediu pe parcursul anului.Agrotehnica diferenţiată şi rolul ei în producţia de fructe Prezenţa pomilor în arealul carpato-danubian a fost din cele mai vechi timpuri. încercări şi tatonări. care fie se aşează în locuri adăpostite natural. la nivel de zonă. Dintre factorii climatici cu rol primordial în stabilirea sortimentului şi tehnologiei diferenţiate amintim: temperatura. procesele fiziologice (fotosinteză. Cercetările începute în urmă cu 30-40 de ani. pentru a fi cunoscute şi repartizate în teritoriu acolo unde găsesc cele mai bune condiţii de creştere şi fructificare. se alege o anumită tehnologie de cultură în strânsă corelaţie cu aceştia. alegând speciile şi soiurile la care le sunt satisfăcute în măsură cât mai bună cerinţele faţă de factorii de mediu. respiraţie. aplicarea diferenţiată a tăierilor de formare şi fructificare. în cadrul speciei se va ţine seama de soiurile mai pretenţioase la căldură. fie în zone mai calde. se vor amplasa specii cu pornire târzie în vegetaţie. Ea influenţează procesele vitale ale plantei: germinarea seminţelor sau prinderea la altoire. creşterea. irigarea etc. 23 . combinaţia soi-portaltoi. sau chiar de soi. fructificarea. particularităţile de creştere şi fructificare.2. Condiţiile climatice determină stabilirea unui sortiment specific pentru fiecare zonă. Ca să se ajungă la aceste rezultate. datorită schimbării permanente a sortimentului şi apariţiei soiurilor noi. Fiecare specie şi soi are anumite cerinţe şi limite de toleranţă la valorile mari sau mici ale temperaturii. Temperatura este un factor climatic limitativ pentru stabilirea arealului de cultură a speciilor şi soiurilor. În timp. activitatea enzimatică. la tehnologia diferenţiată la nivel de specie. valori care într-un anumit areal (bazin pomicol sau chiar microzonă) trebuie cunoscute şi corelate cerinţele soiurile cu aceste valori. tehnologia de cultură s-a perfecţionat. în sensul că. acolo unde temperaturile sunt mai scăzute iarna. parcurgerea perioadei de repaus etc. fără risc de accidente climatice. transpiraţie). De asemenea.2. umiditatea (precipitaţiile şi umiditatea relativă a aerului) şi lumina. iar primăvara se înregistrează brume şi îngheţuri târzii.

În funcţie de cantitatea de precipitaţii dintr-o zonă se stabileşte modul de întreţinere a solului. Precipitaţiile constituie principala sursă de apă a solului şi în funcţie de cantitatea şi repartiţia acestora pe perioada de vegetaţie. În perioada de maturare a fructelor. Particularităţile de creştere şi fructificare ale unor soiuri sau grupe de soiuri impun stabilirea unor tehnologii adaptate care constau în stabilirea corectă a distanţelor de plantare în funcţie de vigoarea pomilor. la Golden delicious).Temperatura este importantă nu numai în perioada de vegetaţie pentru desfăşurarea normală a creşterii şi fructificării. amplitudinea termică dintre zi şi noapte contribuie la o mai bună colorare a fructelor (merelor) şi ca atare soiurile cu deficienţe de colorare se vor amplasa în astfel de zone. prin stabilirea corectă a distanţelor de plantare în corelaţie cu vigoarea şi capacitatea de ramificare a pomilor. dar şi în perioada repausului pentru distrugerea substanţelor inhibitoare (acidul abscisic) care menţin mugurii în stare de repaus. În condiţii de umbră. alegerea formei de coroană şi a structurii acesteia în funcţie de 24 . Lipsa apei ca şi excesul. Soiurile cu maturare timpurie valorifică solurile uşoare. frunzele sintetizează cantităţi mai mici de substanţe organice. calitatea fructelor şi momentul maturării. se obţin pomi de talie mică. întreţinerea şi fertilizarea pe timpul exploatării plantaţiei. se uşurează lucrările de tăiere. Grosimea profilului de sol şi adâncimea apei freatice influenţează modul de pregătire a terenului la înfiinţarea livezii. prin modul de aşezare a pomilor în parcelă şi prin tăierile de întreţinere a coroanei. care se încălzesc mai uşor şi contribuie la anticiparea maturării fructelor. Este vorba de satisfacerea necesarului în frig. Solul prin însuşirile sale fizice şi chimice influenţează răspândirea speciilor. Şi umiditatea atmosferică joacă un rol important în alegerea sortimentului. nisipoase. Combinaţia soi-portaltoi determină în special stabilirea unor densităţi diferite de plantare. biosinteza substanţelor organice va fi diferită. Lumina este factorul hotărâtor în desfăşurarea celui mai important proces fiziologic fotosinteza. deoarece zonele mai umede sunt favorabile atacului unor agenţi patogeni şi a unor dereglări fiziologice (rusetting. care se pretează la densităţi mari de plantare. capacitatea de diferenţiere a mugurilor de rod. În funcţie de condiţiile care se asigură pentru acest proces. soiurilor şi în special a portaltoilor. Portaltoiul influenţează de asemenea precocitatea soiurilor. o anumită zonă se pretează pentru cultura unora sau altora dintre speciile pomicole. amplasarea speciilor se face în special în funcţie de temperatură. sunt la fel de dăunătoare. În condiţiile în care apa se poate asigura prin irigare. la temperaturi pozitive cuprinse între 1 şi 7°C. La folosirea portaltoilor de vigoare slabă. de aceea situaţiile limită trebuie evitate. fructele se colorează mai puţin. Lumina se asigură prin orientarea rândurilor pe direcţia nord -sud. protecţie fitosanitară şi recoltare a fructelor. acumulează mai puţin zahăr şi sunt mai puţin aromate.

de cantitatea de precipitaţii din perioada de vegetaţie. Fertilizarea livezi se face în funcţie de vârsta acesteia. aplicarea fertilizării şi irigării în funcţie de ritmul de creştere a pomilor etc. Pentru corectarea unor carenţe de nutriţie. care necesită un sol înierbat ce permite intrarea permanentă pentru efectuarea tratamentelor şi pe de altă parte. îngrăşăminte chimice aplicate la sol sau foliar. 25 . cu care ocazie se fac şi anumite tratamente pe bază de calciu pentru obţinerea fructelor de calitate. Pentru ca plantaţia să producă constant în timp. Într -o zonă mai secetoasă şi fără posibilităţi de irigare se menţine solul lucrat. Întreţinerea solului este condiţionată pe de o parte de accesul în livadă a agregatelor de protecţie. înierbarea intervalului dintre rânduri şi lucrarea sau erbicidarea solului pe rândul de pomi sau înierbarea alternativă a intervalelor cu schimbarea periodică a înierbării. intensitatea tăierilor în funcţie de tipul de fructificare. majoritatea produselor fiind compatibile. Panta terenului joacă un rol important deoarece trebuie luate măsuri de reducere a eroziunii. Dacă problema irigării este rezolvată se aleg alte variante de întreţinere: înierbarea totală. întreţinere şi fructificare este specifică fiecărei specii şi chiar la nivel de soi şi urmăreşte formarea unei coroane echilibrate şi bine garnisite cu semischelet şi ramuri de rod. Tăierea de formare. mai ales pe terenul în pantă pentru reducerea fenomenului de eroziune. Stropirile extraradiculare sunt asociate cu stropirile pentru protecţie fitosanitară. prin tăierile de normare a încărcăturii se lasă la fiecare pom un număr de muguri de rod corelat cu vigoarea pomului. înierbarea asigură protecţia cea mai bună. recomandându-se pe cât posibil îngrăşăminte organice sau verzi şi pentru completare. menţinerea pomilor în limitele stabilite prin distanţa de plantare şi normarea încărcăturii de ramuri şi muguri de rod în funcţie de vârsta şi vigoarea pomilor. în pomicultura modernă se face tot mai mult uz de fertilizarea extraradiculară. deoarece prin acest mod de întreţinere se conservă mai bine apa.capacitatea de ramificare. iar dintre posibilităţile de întreţinere. de specie şi încărcătura de fructe.

vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: d. influenţa capacităţii de ramificare asupra tăierilor f. De cine este influenţată întreţinerea solului în livadă? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: c. Prin alegerea judicioasă a speciilor şi soiurilor se urmăresc două obiective: 26 .3. e. Operaţia de repartizare în spaţiu a speciilor pomicole este cunoscută sub numele de zonare. elementele de care se ţine seama la stabilirea cantităţii de îngrăşăminte 2. rolul factorului climatic în stabilirea tehnologiei de cultură a pomilor şi arbuştilor fructiferi d. acestea trebuie să fie amplasate acolo unde le sunt satisfăcute în optim sau aproape de optim cerinţele faţă de factorii pedoclimatici. Combinaţia soi/portaltoi poate influenţa unele verigi tehnologice în livadă? f. iar dacă această repartiţie are loc în cadrul unui bazin pomicol este numită microzonare. Particularităţi ale soiurilor folosite în zonarea şi stabilirea sortimentului Pentru obţinerea unor rezultate corespunzătoare în cultura speciilor pomicole. vigoarea combinaţiei soi/portaltoi influenţează distanţa de plantare. capacitatea de înrădăcinare a pomilor şi implicit necesitatea susţinerii etc. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie.Test de autoevaluare 4. structura şi parametrii coroanei. Cum este influenţată tehnologia de exploatare a livezii de factorul climatic? e.

nu se păstrează bine şi nu au calitate corespunzătore. în schimb soiurile de vară se comportă foarte bine.). aromă. stabile în timp şi de calitate. deci la alegerea speciilor şi soiurilor pentru o anumită zonă. în condiţiile în care sunt mai multe soiuri cu însuşiri productive apropiate. gust. un soi poate creşte şi fructifica în mai multe bazine pomicole. migdal etc. dăunători. . 27 . Nu numai factorii climatici trebuie luaţi în considerare la amplasarea în spaţiu a speciilor pomicole. Valorificarea potenţialului de rodire a diferitelor soiuri sub aspect cantitativ şi calitativ constituie de asemenea un obiectiv important în pomicultura modernă. Multe greşeli au fost făcute prin amplasarea unor specii sau folosirea unor portaltoi pe anumite tipuri de sol. zonele de deal cu temperaturi mai ridicate la înflorit sunt favorabile soiurilor de mere delicioase roşii etc. vişin. 1973). iar pulpa trebuie să aibă cantităţi mari de substanţă uscată. substanţă uscată solubilă şi totală etc. în Dobrogea. să reziste la fierbere sau sterilizare etc. apropierea de păduri. În funcţie de zona ce urmează a se planta cu pomi. fie un substrat bogat în calcar activ etc. să fie uniform colorată. rezistenţă la transport. trebuie să se ţină seama de toţi factorii care pot să intervină şi să dezechilibreze ecosistemul pomicol (pedoclimatici.). De exemplu. întinderi mari de apă etc. Zona nisipurilor nu poate fi valorificată prin plantaţii de măr şi păr cu soiuri de iarnă. existând o mare neuniformitate de tipuri de sol pe suprafeţe relativ mici. se vor alege cele care au însuşiri de calitate (culoare. cais.. dar nu în toate îşi manifestă potenţialul biologic. La înfiinţarea unei plantaţii. Nisipurile se valorifică foarte bine cu piersic. tratarea unitară a acestora în momentul înfiinţării plantaţiilor de piersic a dus la apariţia în masă a clorozei ferice (Puiu Şt.valorificarea potenţialului ecologic al unui bazin pomicol. însuşirile solului).. deoarece acestea se maturează mai devreme. Pentru soiurile care se vor valorifica prin prelucrare industrială trebuie obţinute loturi mari de fructe. Deoarece livezile sunt înfiinţate pentru a obţine cantităţi mari de fructe.valorificarea potenţialului productiv al soiurilor. randament mai mare la prelucrare industrială etc. poluarea industrială. fie cu apa freatică la adâncime mică. însuşiri tehnologice superioare (capacitatea de păstrare. Direcţia de valorificare a fructelor trebuie corelată cu sortimentul care se stabileşte pentru o plantaţie. Astfel.) şi rezistenţă la factorii de stres (la boli. economice pentru liniile de fabricaţie. se aleg soiurile care pot valorifica mai bine condiţiile locale. la alegerea sortimentului trebuie luate toate măsurile de care depinde atingerea acestui obiectiv. La alegerea sortimentului. Un climat mai răcoros şi cu umiditate atmosferică mai mare este favorabil cireşului.

Modul de stabilire al sortimentului în funcţie de caracteristicile solului şi de zona de cultură. 28 .Ce este zonarea şi microzonarea? b.Test de autoevaluare 5. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a.Care sunt obiectivele principale la alegerea sortimentului într-un anumit areal? c. Numărul soiurilor dintr-o parcelă sau plantaţie poate influenţa modul de valorificare ? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Ce este zonarea şi microzonarea şi importanţa acestora în realizarea unor producţii mari şi de calitate. Alegerea sortimentului în funcţie de destinaţia fructelor. Greşeli posibile la înfiinţarea plantaţiilor pomicole. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie.

Relieful influenţează modul de pregătire şi întreţinerea al solului. conţinut în carbonat de calciu. necesitatea susţinerii pomilor la portaltoii de vigoare slabă. Apa influenţează tehnologie prin cantitate. Lumina este importantă în sinteza substanţelor organice. forma şi dimensiunea coroanei. modul de modelare în funcţie de pantă etc. Excesul de apă din sol este greu suportat de majoritatea speciilor. adâncimea apei freatice fiind de asemenea factor limitativ în anumite condiţii.. iar pretenţiile speciilor sunt diferite şi trebuie cunoscute şi respectate prin: orientarea rândurilor. conţinut în argilă. forma şi structura coroanei. c.4. b. existenţa apei de irigare.2. Factorul climatic are o influenţă mare în stabilirea tehnologiei de cultură prin elementele componente: Temperatura este factor limitativ atât prin valoarea maximă înregistrată cât şi prin cea minimă din timpul iernii. se iau măsuri de conservare în caz de deficit. gradul de îmburuienare etc. a. Combinaţia soi/portaltoi influenţează distanţa de plantare. Pentru ieşirea mugurilor din starea de repaus au nevoie de o cantitate de temperatură între 1-7°C (necesar în frig) care este specific speciei.Comentarii şi răspunsuri la teste Întrebarea 1. conţinutul în săruri solubile şi mai puţin ca fertilitate. cantitatea de precipitaţii. Întreţinerea solului în livadă este dependentă de panta terenului. adâncimea de plantare. Solul este important prin factorii restrictivi care pot exista: pH. Umiditatea relativă a aerului influenţează sensibilitatea pomilor la boli şi poate modifica numărul tratamentelor fitosanitare. distanţa de plantare. iar în cadrul speciei soiului. întreţinerea coroanei etc. 29 . sau de evacuare dacă este exces la nivelul solului.

valorificarea superioară a condiţiilor pedo-climatice pe care un anumit areal le oferă creşterii şi fructificării pomilor. În cest fel. vitamina C. dar cu însuşiri productive şi de calitate superioare. zahauri simple) în cazul al doilea. 30 . .La alegerea sortimentului într-un anumit areal se urmăresc 2 obiective majore: . vom avea număr mare de soiuri şi cu perioadă de maturare cât mai largă în primul caz. Microzonarea se referă la distribuţia speciilor şi soiurilor în cadrul unui bazin pomicol. Numărul soiurilor dintr-o parcelă sau plantaţie înfluenţază modul de valorificare. a. cât mai uniforme ca înşişiri tehnologice şi în perioada scurte de timp. pentru a valorifica condiţiile de microclimat în favoarea uor soiuri mai pretenţioase. iar pentru procesator. Pentru consum în stare proaspătă se cer cantităţi relativ mici de fructe dar o perioadă cât mai lungă de timp.Întrebarea 2.valorificarea potenţialului biologic al unor specii şi soiuri c. dimpotrivă se cer cantităţi mari de fructe. Prin zonarea se înţelege modul de distribuţie a speciilor şi soiurilor pe un anumit teritoriu cu scopul de a asigura soiurilor condiţii de creştere şi fructificare cât mai apropiate de cele optime. şi respectiv 3-4 soiuri cu maturare grupată şi înşuşiri tehnologice superioare (conţinut în substanţă uscată. b. Deoarece pretenţiile consumatorilor sunt diferite.

.2. Ghena N. 31 .. 2005. 6. . Care sunt obiectivele la alegerea sortimentului ? 2 p. Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de pagină. 11. Popescu M. Bucureşti. Elementele care determină alegerea modului de întreţinere a solului în livadă ? 2 p. 1992. 2 Instrucţiuni Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr. 5. 8. Bucureşti. Ce reprezintă zonarea şi microzonarea? 2 p.5. Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 7. 2. Exemplificaţi rolul apei în tehnologia diferenţiată. Hoza D. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”. Cum limitează temperatura tehnologia diferenţaită? 2 p. Ed. N. Prahova Ploieşti. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres.D.Lucrarea de verificare nr. 10. numele şi prenumele studentei (studentului). numărul lucrării de verificare.P. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare. 2. 2000.6.Pomicultură generală şi specială. E. şi colab. Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare. corectare şi evaluare..Pomologie.Bibliografie minimală 4. 2 p 9...

3. înţelegerea şi aprofundarea particularităţilor de creştere şi fructificare a mărului. soiuri şi portaltoi Comentarii şi răspunsuri la teste Lucrare de verificare Bibliografie minimală 31 31 33 35 35 38 41 47 50 50 Introducere În această unitate se prezintă aspecte legate de cultura mărului.Obiectivele unităţii de învăţare nr.7. 3. 3 CULTURA MĂRULUI. Obiectivele unităţii de învăţare nr.1.5. originea. 3. 3. 32 .2. ORIGINE.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. aria de răspândire şi particularităţile biologice ale mărului. cuprinzând date referitoare la importanţa culturii. originea şi aria de răspândire Particularităţi biologice Particularităţi de creştere Particularităţi de fructificare Specii. AREAL DE RĂSPÂNDIRE ŞI PARTICULARITĂŢI BIOLOGIGE CUPRINS 3. 3.6. 3.1.3.3. 3.2. cu particularizarea diferenţelor dintre soiuri în funcţie de care se poate stabilii tehologia diferenţiată de cultură.3. 3. 3.1. 3 Importanţă. 3 Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură: cunoaşterea importanţei culturii mărului din punct de vedere alimentar şi economic. cunoaşterea originii şi arealului de cultură al mărului. IMPORTANŢĂ.4.

vitamina B1 40 U.C. o parte din aceste componente sunt diminuate sau distruse.5%. Corpul omenesc beneficiază de toate componentele biochimice ale merelor. vitamina B2 10-43 U. origine şi arie de răspândire Importanţă În zonele temperate ale globului. este un bun protector gastric. pectină 0. sau preparate alcoolice: cidru şi rachiu.C. Originea şi aria de răspândire Mărul este originar din Asia orientală (Vavilov.. fosfor 12 mg. 33 . Prin prelucrare.Importanţă.I. numai dacă acestea sunt consumate în stare proaspătă. reduc nivelul colesterolului din sânge. regenerator al ţesuturilor etc. Merele constituie o bună materie primă pentru prelucrare industrială sau la nivel familial sub formă de compot. iar în perioada noiembrie-iulie din depozite. Ceva mai târziu.C. De asemenea. în epicarp. primele referiri scrise apar în secolele VI î. VI-V î. (Teofrast). fier 0. (Saffo).I. Pe lângă valoarea alimentară deosebită. având un bun efect tonic asupra sistemului muscular şi nervos. suc şi nectar. Varrone. Prin producţiile pe care le înregistrează. rol antiseptic intestinal. Fructe în stare proaspătă pot fi găsite pe piaţă. Paladiu etc. Considerat ca rege al fructelor. mărul se găseşte destul de mult răspândit în Europa şi America. indispensabile corpului omenesc. de aceea se recomandă consumul fructelor cu epicarp. efect antireumatismal. marmeladă. după cum urmează (la 100 g pulpă): hidraţi de carbon 14. unde se găsesc şi astăzi o serie de specii sălbatice. celuloză 1. IV-III î... mărul este specia dominantă datorită importanţei fructelor în alimentaţia omului şi datorită existenţei unui conveier varietal care permite asigurarea cu fructe proaspete a pieţei. calciu 7 mg. mărul are în compoziţia sa o serie de elemente în cantităţi apreciabile. (J.4%. mărul este menţionat de o serie de alţi învăţaţi ai vremii dintre care: Catone. acizi liberi 0. merele au o serie de proprietăţi terapeutice recunoscute. Pliniu. cantitatea de ioni minerali şi vitamine este mult mai mare decât în pulpă. 1991). în perioada iulie-octombrie direct din livadă.9%.. vitamina A 112 U. Deşi se pare că mărul era cunoscut cu peste 3000 de ani înainte de Cristos.36 mg. De remarcat este faptul că. 1951). rol laxativ.2. (Hipocrate).3.4%.6%. vitamina C 2-15 mg etc.I. magneziu 8 mg. mărul este o cultură foarte rentabilă atât pentru micul proprietar de teren cât şi pentru producătorul industrial de mere. gem. Valnet. În stare sălbatică. practic tot tim pul anului. lignină 0. oţetul de mere este foarte apreciat în alimentaţie datorită efectului benefic în menţinerea echilibrului acido-bazic din organism. fiind reprezentat de specii cu importanţă mare în formarea şi evoluţia ulterioară a soiurilor cultivate. Columella. depurativ sanguin. prin păstrarea soiurilor de iarnă.

Galicia etc.Mărul este specia dominantă în zona cu climă temperată. 6. cultura mărului a fost extinsă şi în areale mai calde din Brazilia. În România mărul este cultivat pe circa 50 mii ha şi se obţine o producţie de circa 600-800 tone. Princesa. iar în unele judeţe o ponderea tot mai mare o capătă sectorul privat cu peste 10. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: g. Spania. Producţia mondială de mere a fost de peste 6. În Europa cele mai mari ţări producătoare de mere sunt: Italia. Australia şi alte ţări. Suprafaţa cultivată cu măr este în jurul valorii de 8 milioane de hectare. Africa de Sus. Test de autoevaluare 6. Care este importanţa alimentară a fructelor? h. Bihor. Prin crearea unor soiuri cu cerinţe reduse faţă de frig: Anna. peste 54% din producţie este realizată în zece judeţe: Argeş. din care aproape jumătate se obţine în Asia. urmată de Europa şi America de Nord. Primicia. pe platourile mai înalte de 2000 m. Bacău.. Iaşi. Care este arealul de răspândire a mărului în România? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare 34 . în funcţie de an. Germania. Franţa. în Italia se obţin circa 27 t/ha. 6. Cluj. Maramureş. Mureş şi Suceava.. ţări care au şi un grad mare de intensivizare şi o productivitate ridicată a plantaţiilor.8% din total mere în Argeş. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. de tehnologia aplicată şi de ritmul de reînoire al plantaţiilor. Dâmboviţa.1% în Dâmboviţa etc. Din producţia totală. în România. Bistriţa-Năsăud. ajungând până la latitudinea de 63° în nord şi 35° în sud.6 % în Maramureş. Dacă în lume producţia medie la unitatea de suprafaţă este de circa 8 t/ha.5-7 milioane tone.

Pomii altoiţi pe portaltoi de vigoare slabă (M 9. cu ancorare superficială.3. majoritatea rădăcinilor active fiind situate la nivelul proiecţiei coroanei sau puţin în afara acesteia. s-a renunţat în mare parte la aceşti portaltoi. În cadrul ciclului anual. de soi şi de însuşirile fizico-chimice ale solului. James Grieve. Arealul de răspândire a mărului pe plan mondial i. grupa Romus. Importanţa mărului din punct de vedere alimentar. M 27). Particularităţi biologice 3. tipurile spur din Golden delicious) se altoiesc pe portaltoi de vigoare mijlocie şi se 35 . unde solul este mai sărac. creşterea devenind perceptibilă la 1. la pomii maturi. există o gamă foarte largă de portaltoi de vigoare diferită. rădăcinile încep să crească primăvara înaintea dezmuguritului. Arealul de răspândire a mărului în România 3. În funcţie de portaltoi. Wagener premiat.53 ori. în vederea valorificării cât mai eficiente a îngrăşămintelor. începe când temperatura solului depăşeşte 0. Este important de reţinut că.După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: g. Soiurile de vigoare slabă (Starkrimson. depăşeşte proiecţia coroanei de circa 1.4°C.1. se recomandă portaltoiul franc sau M 106. având posibilitatea ca prin altoire. farmaceutic şi economic h. La măr. se observă două creşteri mai intense a rădăcinilor. sistemul radicular va avea o ancorare mai profundă şi va explora un volum mare de sol. iar toamna continuă creşterea şi după căderea frunzelor. Extinderea laterală a rădăcinilor. Cunoaşterea zonei de plasare a rădăcinilor active este importantă pentru practica pomicolă la efectuarea lucrărilor de fertilizare.3. Adâncimea la care se găsesc majoritatea rădăcinilor este de până la 60 -70 cm.5-2°C. de obicei la pomii de vigoare mare.2-0. au nevoie de sistem de susţinere şi deoarece spalierul este scump. sau o ancorare mai superficială la pomii de vigoare mică. o reducere a ritmului de creştere în timpul verii şi o stagnare pe timpul iernii. în solul menţinut lucrat şi ceva mai puţin (40-50 cm) în solurile cu înierbare permanentă. Creşterea rădăcinil or se realizează aproape tot timpul anului. Creşterea şi ramificarea tulpinii este dependentă de combinaţia de altoire şi de însuşirile genetice ale soiurilor.Particularităţile de creştere Creşterea sistemului radicular este dependentă de portaltoiul folosit. una primăvara şi una toamna. Pentru zona colinară. să obţinem pomi cu habitus diferit pentru acelaşi soi. în funcţie şi de însuşirile solului.

Dacă nu se intervine prin tăieri de normare a rodului şi de întreţinere a coroanelor. dacă sunt asigurate condiţii agrotehnice normale. fertilitatea solului şi însuşirile acestuia. Lungimea creşterilor anuale poate depăşi 60-80 cm. tipul şi locul de amplasare a ramurilor de rod. la pomii maturi nu depăşesc 20-30 cm. Red Melba. sub 10 cm. . Romus 2. Din acest punct de vedere există cinci tipuri de fructificare : Tipul I. iar prin tăieri în verde se pot obţine lăstari de prelungire de peste un metru lungime. Priam). Renet de Canada.pretează pentru densităţi mari de plantare (1000-1500 pomi/ha) în timp ce soiurile de vigoare mijlocie (Golden delicious. Telamon. Pionier. Vigoarea pomilor cultivaţi este foarte diferită şi este determinată de soi. portaltoi. Tuscan. Parmen auriu. Pătul. Ritmul de creştere a pomilor este mare în tinereţe. plângătoare (Frumuseţea Romei. Goldenspur. În funcţie de capacitatea de ramificare.soiuri foarte viguroase: Banana de iarnă. Mutsu. Voinea. Starking delicious) se altoiesc pe portaltoi de vigoare mică pentru densităţi mai mari (800-1000 pomi/ha) sau portaltoi de vigoare mijlocie pentru plantaţii de densitate medie (600-800 pomi/ha). condiţiile de cultură şi însuşirile solului. Stark Earliest. astfel că. Natural. intrarea acestora pe rod şi timpul de formare a coroanelor. creşterile pot fi foarte slabe. . Pătul. larg-piramidală (Aromat de vară. influenţează creşterea pomilor. Starkrimson. fructelor şi pentru diferenţierea mugurilor de rod. . dintre care: Starkrimson. Starking delicious).soiuri cu vigoare mijlocie: Generos. Frumos de Boskoop. James Grieve. Ardelean. pomii intrând în alternanţă de fructificare. Yellow spur. Florina. Creţesc. Domnesc. Golden delicious. Idared. făcând posibilă astfel plantarea la densităţile dorite. . lungimea creşterilor anuale scade. Aceste soiuri se caracterizează prin: 36 . Jonathan). creşteri care nu mai asigură un frunziş suficient pentru a asigura hrana necesară lăstarilor. Trajan) etc. Granny Smith). Wellspur etc. Acelaşi soi altoit pe portaltoi diferiţi poate avea vigoare diferită. invers piramidală (Parmen auriu. columnară (Wijcik. soiurile de măr aparţin mai multor tipuri de fructificare. sferică-turtită (Fălticeni.soiuri cu vigoare slabă: Golden spur. Wellspur. Tehnologia aplicată în livadă.soiuri viguroase: Starking delicious. De Kalter. Forma naturală a coroanei este specifică fiecărui soi sau grupă de soiuri şi poate fi: sferică (Creţesc. Diferenţierea acestora se face după volumul zonei productive. Jonathan.soiuri cu vigoare submijlocie: Romus 1. Banana de iarnă). cuprinde soiurile de tip spur. Odată cu întrarea pe rod. Frumos de Voineşti). soiurile existente în cultură pot fi grupate în funcţie de vigoare în mai multe grupe: . De Kalter. Jonathan. Melba. sferică alungită (James Grieve. Wagener premiat.

de 1-3 ani.potenţialul productiv al ramurilor de semischelet este mai mare decât la alte tipuri. care sunt prinse pe lemn de semischelet tânăr. Golden delicious. Tipul III. Florina. Richared. caracterizate prin: . Frumos de Boskoop. caracterizate prin: . Tipul IV. iar zona productivă se depărtează de ramurile de schelet. . . Starking delicious.fructifică preponderent pe ramuri scurte. care sunt de obicei soiuri viguroase. Tipul II. James Grieve etc. datorită epuizării vetrelor de rod. mlădiţe şi nuieluşe ce se arcuiesc sub greutatea rodului şi în timp. Parmen auriu.fructificarea se realizează aproape exclusiv pe ţepuşe. dintre care: Wagener premiat. globuloase şi aerisite. nuieluşe şi mlădiţe. este specific unui număr redus de soiuri. 37 . . Granny Smith. semischeletul capătă aspectul de pletos. caracterizate prin: . semischeletul se degarniseşte.coroana este deasă.formează coroane mari.se manifestă destul de puternic fenomenul de acrotonie.. soiuri cu fructificare tip "standard".fructifică pe ramuri lungi. este caracteristic unei grupe mai mici de soiuri. dar apar şi ramurile lungi în treimea terminală a semischeletului sau ca ramuri de prelungire a elementelor de schelet cu rol scăzut în asigurarea producţiei de fructe. . . ramurile lungi apar ca ramuri de prelungire a scheletului şi semischeletului.pomii sunt destul de predispuşi la alternanţa de fructificare. Astrahan roşu etc.volumul productiv al coroanei este redus şi se situează în apropierea elementelor de schelet. .. . frunzele au mezofilul mai gros şi o capacitate mai mare de sinteză. Mutsu.. printre care: Frumuseţea Romei. capacitatea de ramificare fiind scăzută.zona de fructificare este mai mare decât la primele două tipuri de fructificare şi se depărtează mai mult de ramurile de schelet. .lăstarii şi ramurile anuale prezintă internoduri mai scurte.tăierea de întreţinere a coroanei este mai complexă şi necesită o rărire şi întinerire permanentă a semischeletului. dar apare mai accentuat fenomenul de alternanţă de fructificare la pomii maturi.fructifică dominant pe ramuri lungi. cuprinde majoritatea soiurilor de cultură de importanţă mare: Jonathan. .

de până la 25-30 de ani.3. de aici şi volumul redus de coroană productivă. Formarea mugurilor micşti la pomii tineri. axul inflorescenţei împreună cu capătul lăstarului se îngroaşă şi formează bursa. pomii au talie mai mică şi o bună parte din volumul de manoperă la tăiere şi recoltare. În funcţie de soi. primul soi cu port columnar selecţionat din Mc. . Se caracterizează prin: . care se deschide prima. Trajan) provenite din Wijcik.fructifică pe ţepuşe situate pe lemn cu vârstă de peste doi ani. pe bursă pot să se formeze creşteri anticipate lungi sau scurte. Mărul are un repaus de iarnă lung. factor controlat genetic. Red Melba. Sub influenţa substanţelor hormonale din seminţele fructelor în creştere. urmând ca legarea florilor exterioare din inflorescenţă să se facă normal. Tuscan. în timp ce portaltoii nanizanţi şi livezile de densitate mare determină epuizarea pomilor după 15-20 de ani. Dacă accidental cad brume în perioada înfloritului.2. fără să fie afectat în anii normali de îngheţul de revenire. Din punct de vedere tehnologic. Particularităţi de fructificare Soiurile de măr existente în cultură fructifică pe ramuri lungi (soiurile standard) sau pe ramuri scurte (soiurile spur). Dintr-un mugur mixt se formează o rozetă de frunze (un lăstar scurt) şi o inflorescenţă. se face de la sol. internodiile sunt scurte. iar ramurile anuale mai groase decât la soiurile standard sau spur. Wagener premiat) sau din anul 4-5 (Renet de Canada. este corelată cu precocitatea soiurilor. soiurile spur sunt mai economice.creşterile vegetative anuale sunt reduse. 3. Ca epocă de înflorire.Intosh. fructele sunt mai bine expuse la soare. 38 . mărul înfloreşte relativ târziu. Ramurile noi formate.au o capacitate foarte redusă de ramificare. deoarece întreţinerea coroanei şi normarea încărcăturii de rod se face prin mai puţine intervenţii. este un tip de fructificare întâlnit la puţine soiuri (Telamon. Romus. . formează coroane mai dese. în funcţie de cantitatea de hrană care ajunge acolo.Tipul columnar. Frumos de Boskoop). Pe ramurile de rod ale mărului întâlnim muguri micşti şi vegetativi. Simultan cu creşterea fructelor. pot fi purtătoare de muguri micşti. în condiţii normale florile nu sunt afectate de brumele de revenire. Soiurile standard. aglomerate care se întreţin mai greoi. Durata medie de viaţă a pomilor este dependentă de portaltoiul folosit şi de tipul livezii. este afectată de obicei floarea centrală din inflorescenţă. Portaltoii mai viguroşi şi plantaţiile de densitate mai mică asigură o longevitate mai mare pomilor. fructificarea începe din anul 2-3 de la plantare (Golden delicious. sau sunt ramuri vegetative care vor fructifica peste doi ani.

Căderea fiziologică se realizează în două momente. Există soiuri care nu se pot folosi ca polenizatori (soiuri triploide) deoarece au polen cu germinabilitate slabă. părinţii cu descendenţii etc. când fructele au mărimea unei alune. de agrotehnica din livadă şi de soi. La aşezarea soiurilor în parcelă.). căderea fiziologică este mai mult sau mai puţin accentuată. rămânând după cădere numai un fruct în inflorescenţă (Jonathan. Pentru a preveni căderea fiziologică prematură este necesară o zonare a soiurilor sensibile şi evitarea microzonelor de risc. care provin din aceiaşi părinţi. 39 . prima la 10-12 zile de la polenizare şi a doua în luna iunie. scăderea bruscă a temperaturii din timpul nopţii (Golden delicious. London Pepping etc. trebuie ştiut că. Sir Prize etc. dintre care: Renet de Canada. Această cădere are cauze diferite: seceta prelungită (Parmen auriu). este necesară rărirea fructelor după căderea fiziologică. delicioasele roşii) sau a atacului unor boli (rapăn) şi dăunători (viermele merelor). În funcţie de starea de nutriţie a pomilor. Se cunosc şi perechi de soiuri intersterile ca de exemplu: Starking delicious cu Clar alb. Close. Mutsu. soiurile fraţi. şi care se supraîncarcă. majoritatea soiurilor de măr sunt autosterile şi au nevoie de polenizare. cu sau fără implicaţii asupra producţiei. Granny Smith. Există şi soiuri autofertile sau parţial autofertile (Golden delicious. Starkrimson) sau altele care au o cădere fiziologică mică. chiar în cazul unei tăieri corespunzătoare (Golden delicious. soiuri cu aceeaşi epocă de înflorire. protecţia fitosanitară corectă şi efectuarea unor tratamente cu auxine de sinteză (AIA. iar polenizarea este preponderent entomofilă. dar şi acestea leagă mai bine prin polenizare încrucişată. IBA. Pătul sau Parmen auriu şi Gravenstein cu London Pepping şi Creţesc. De Kalter. Căderea prematură se realizează de la intrarea fructelor în pârgă până la recoltare şi poate provoca pagube mari. 2000 ppm) cu circa o lună înaintea recoltării. ANA. La acestea din urmă. căderea fiziologică poate fi mult mai mare decât cea normală.Din punct de vedere al comportării în procesul polenizării şi fecundării florilor. în general. Polenizarea se asigură prin plantarea a 3-4 soiuri în parcelă. cu diminuarea producţiei şi favorizarea alternanţei de fructificare. Comportarea soiurilor la căderea fiziologică este diferită. Starking delicious). La pomii întreţinuţi necorespunzător. nu se polenizează variaţiile mugurale cu soiurile din care provin. Frumos de Boskoop. sunt soiuri care îşi normează încărcătura. pentru a avea o calitate corespunzătoare. Jonathan.

pentru ca fructele să îndeplinească cerinţele de calitate impuse de consumator sau procesator.Ce este sortimentul? b. Care sunt criteriile de care se ţine seama la stabilirea sortimentului? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Definiţia sortimentului Dinamica sortimentului naţional şi mondial. Sortimentul se alege în funcţie de destinaţia producţiei. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie.Test de autoevaluare 7. Însuşirile soiurilor pentru a fi în lista de înmulţire Criteriile utilizate în stabilirea sortimentului 40 . vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a.Care sunt însuşirile soiurilor pentru a fi acceptate în lista de înmulţire? c.

este originar din China şi creşte spontan în Asia. Dintre speciile mai importante care au participat la formarea soiurilor şi a portaltoilor amintim: Malus silvestris (L) Mill. Această variabilitate se datorează originii diferite a soiurilor. care creşte spontan sub formă de pom propriu -zis de vigoare mare. Ca sursă de gene de rezistenţă la rapăn au mai fost folosite speciile Malus Kaido şi Malus zumi.4. Creţesc.) provin din această specie. prezintă numeroşi ţepi pe ramurile anuale şi de semischelet. În ameliorare se foloseşte ca sursă de gene pentru rezistenţa la frig şi la rapăn. Coreea. Majori tatea soiurilor autohtone româneşti (Pătul.este o specie mult răspândită în Europa. majoritatea fiind de interes ornamental. în timp s-au format o serie de soiuri autohtone. Himalaia etc. Turkmenistan. soiuri şi portaltoi Specii care au contribuit la formarea soiurilor sau a portaltoilor În cadrul speciei Malus domestica Borkh există o multitudine de soiuri şi portaltoi cu însuşiri morfologice şi biologice foarte diferite. Domnesc. Specia are rezistenţă bună la ger.creşte spontan în orient (Japonia.. Specia cuprinde mai multe varietăţi dintre care două de importanţă mare: praecox (dusenul) şi paradisiaca (mărul paradis).este o specie rezistentă la rapăn şi folosită cu succes în ultimul timp în programele de ameliorare.. potrivită la secetă şi a contribuit la formarea multor soiuri cu fructe de calitate bună.3. este bine ramificat şi nu drajonează. care au vigoare mare..mărul pădureţ . are o înrădăcinare bună şi o longevitate mai mare. Paradisul are vigoare mică. Malus pumilla Mill.. Se poate folosi şi ca specie ornamentală. dintre care unele cresc şi astăzi în stare sălbatică în anumite regiuni ale globului. numai unele au importanţă agronomică. Este folosită ca portaltoi în regiunile mai reci sau ca specie ornamentală. Iran partea sudică a Asiei centrale etc. . Malus baccata Borkh. Soiurile care provin din această specie au vigoare mare. Malus prunifolia Borkh.mărul siberian . Dusenul are vigoare mai mare. creşte sub formă de arbustoid. China.). Din sortimentul mondial au fost introduse o serie de soiuri de valoare: 41 . Şovari etc. Malus floribunda Sieb. formează un sistem radicular fragil şi superficial şi este sensibil la secetă. Transcaucazia etc. Asia Mică. Sortimentul de soiuri cultivate în România Cultura mărului fiind foarte veche pe meleagurile româneşti. Deşi există în jur de 30 de specii ale genului Malus.mărul chinezesc . sunt rezistente la ger şi au capacitate mare de ramificare. sunt bine adaptate condiţiilor de mediu dar din punct de vedere calitativ sunt depăşite. Formează un sistem radicular puternic care pătrunde în profunzime. la formarea lor participând o serie de specii din genul Malus.creşte spontan în estul şi sud-estul Europei. Este o specie viguroasă şi rezistentă la ger. Specii.mărul pitic .. Asia Mică. Transcaucazia.

Principalele soiuri cultivate.are fructele mari. De obicei. pentru a anticipa maturarea. ca rezultat a cercetării ştiinţifice şi de dată mai recentă o serie de soiuri străine rezistente la rapăn. Se utilizează pentru consum în stare proaspătă sau pentru industrializare. primul se maturează Romus 1 şi ultimul Romus 3. Aromat de vară . Se maturează în lunile iulie şi august. Dau rezultate bune în zona colinară. dungate cu roşu. de calitate bună pentru masă. bine colorate. are fructe mijlocii sau mari. sortimentul este foarte bogat în soiuri. James Grieve .soi cu rezistenţă la rapăn. în special sucuri. Pomul este de vigoare submijlocie. este foarte precoce şi productiv.se maturează la începutul lunii august. este precoce şi foarte productiv. După anii '70 au fost introduse soiuri noi româneşti. 3 . 42 . fructele sunt aspectuase. pepeni) ponderea acestor soiuri în sortiment nu este mare. Principalele soiuri cultivate sunt: Prima . fructele sunt ovosferice. (struguri.Jonathan. intră devreme pe rod şi produc foarte bine. coroane rare. pe grupe de maturare sunt prezentate în continuare: Soiuri de vară. au vigoare mijlocie. Pomul este de vigoare submijlocie. Romus 1. dar dintre acestea unele sunt recomandate pentru înmulţire şi difuzare în producţie. galbene-aurii. prezintă coroane rare. are fructele mici.. se maturează în prima jumătate a lunii august. 2. nu acumulează cantităţi mari de substanţă uscată şi de zahăr. Soiuri de toamnă. În această perioadă piaţa fiind bogată în alte fructe şi legume de sezon. Red Melba . colorate pe majoritatea suprafeţei în roz-roşietic. este rezistent la ger şi tolerant la boli. dar merg bine şi în celelalte zone. este precoce. plăcut colorate. mijlocii sau mari. În prezent. are fructele bine colorate şi de calitate. în funcţie de soi.se maturează la începutul lunii iulie.sunt soiuri cu maturare în a doua jumătate a lunii iulie şi început de august. Golden delicious. Pomii sunt rezistenţi la rapăn şi toleranţi la făinare. ovosferice. se cultivă în sudul şi vestul ţării. dungat. plăcut colorate în roşu-violaceu. de calitate foarte bună. este precoce şi productiv. soiuri care s-au adaptat bine condiţiilor locale şi s-au răspândit rapid pe tot teritoriul ţării. au pulpa afânată şi se valorifică numai pentru masă. iar numărul acestor soiuri este relativ mic. intensitatea culorii creşte de la Romus 1 la Romus 3 şi au calitate foarte bună. Pomul este de vigoare mare. productiv şi foarte sensibil la rapăn. sferic-turtite. Pomul este de vigoare mare. Se maturează pe parcursul lunii septembrie şi se pot păstra 1-3 luni. au o perioadă scurtă de păstrare (circa două săptămâni). Pomul este de vigoare mijlocie-mare şi fructifică pe ramuri lungi. grupa Red delicious etc.se maturează la sfârşit de august-început de septembrie în funcţie de zonă. Are perioada de consum de 3-4 săptămâni. Stark Earliest . cu maturare la sfârşitul lunii august şi începutul lunii septembrie în funcţie de zona de cultură.

Soiuri de iarnă. asigură consumul de fructe pe perioada iernii şi a primăverii următoare sau se pot folosi pentru industrializare. de obicei în zona de cultură a viţei de vie.cel mai apreciat soi pentru masă. are fructul mijlociu. fructele sunt mari. de calitate bună pentru masă. tronconice. Are fructe mari. are vigoare mijlocie. este precoce. gust bun şi producţie moderată. Cele mai importante soiuri sunt: Jonathan . uşor asimetrice. datorită vigorii slabe şi a capacităţii mari de fructificare. Sunt soiurile care ocupă cea mai mare pondere în sortiment. colorate în roşu-oranj dungat. Pomul este de vigoare mijlocie.este un soi nou.Pionier . este precoce şi foarte productiv. asemănătoare soiului Jonathan. productiv. verde gălbui la recoltare şi ajunge la galben auriu la maturitatea de consum. are tendinţă de supraîncărcare cu rod. cu maturare în decada a doua a lunii septembrie. Fructele sunt mijlocii sau mari. Pomul este de vigoare submijlocie. Se poate consuma până în luna martie-aprilie. aglomerate. gust echilibrat şi aromă specifică. Necesită o zonare atentă pentru producţii de calitate. cu coaste bine evidenţiate. productiv. cu fructe mari ovosferice. sferic-turtite. dar pentru o calitate bună trebuie plantat în zone cu umiditate atmosferică mică.este cel mai cultivat soi de mere. alungite. Se recoltează la sfârşitul lunii septembrie şi începutul lunii octombrie şi se maturează pe perioada păstrării. este autofertil şi bun polenizator. Delicios de Voineşti . Frumos de Voineşti . bine colorate. colorate în roşu-dungat. bine colorat. nefiind apte pentru consum în stare proaspătă. costate. are fructe mijlocii sau mari. de calitate foarte bună pentru masă. Voinea . calitatea fructelor este slabă. sferic turtite. Golden delicious . altfel formează plasă (rugină).are vigoare mijlocie. ovosferic. are fructe de mărime mijlocie.se maturează la sfârşitul lunii septembrie şi se poate consuma până în noiembrie. Starkrimson . În zone nefavorabile sau la supraproducţie. rezistent la ger şi secetă.are fructele ovosferice-turtite. formează coroane dese. Este foarte sensibil la rapăn şi se deshidratează uşor pe perioada păstrării în condiţii normale. Este precoce. este precoce şi foarte productiv. galbene aurii de calitate foarte bună. are vigoare mare.soi rezistent la rapăn. Dă rezultate bune în toate zonele de cultură ale mărului. cu coaste evidente. gust dulce şi aromă intensă. 43 . cu multă ceară. gust dulce şi aromă specifică. cu pulpă fină.este rezistent la rapăn. Pomul este viguros. bine colorate în roşu închis. Se poate consuma 2-3 luni. cu rugină sub formă de plasă. cu gust foarte bun. Auriu de Bistriţa . de calitate bună. Pomul este de vigoare mijlocie. rezistent la rapăn.este cel mai răspândit soi din grupa delicioaselor roşii. este foarte sensibil la făinare. Fructul este mijlociu. Fructele se deshidratează în timpul păstrării. sensibil la rapăn cu o mare capacitate de producţie. Ardelean . bine colorate. asemănătoare soiului Jonathan.

se păstrează până în martie. fructul este mai mare. Este rezistent la ger. de calitate. Idared . sferic-turtit. rustic. Pomul este de vigoare mijlocie mare. are fructele mari. se pot cultiva câteva soiuri specifice care dau rezultate bune cum ar fi: Clar alb şi Astrahan roşu ca soiuri de vară cu maturare în luna august. tolerant la boli. turtite şi costate.este un soi cu fructul mare.are fructele mari şi foarte mari. Pomul are vigoare mijlocie. cu potenţial mare de producţie. capacitate slabă de ramificare. de calitate bună.este soi rezistent la rapăn. Renet de Canada . colorat cu roşu mai deschis. crocantă.Delia . costate şi cu puncte subcutanate gălbui. cu fructe mari.este asemănător cu Jonathan. cu multă ceară. Florina . este precoce şi productiv. aroma specifică. sferice sau ovosferice. acoperite cu rugină grosieră. colorat cel puţin jumătate cu roşu-zmeuriu. gustul echilibrat şi aromă specifică de trandafir. coaste evidente şi un strat mai gros de ceară. ceva mai turtite şi uşor costate. suculentă. Pulpa este galbenă. galbene-verzui. pulpa crocantă de calitate bună. formă asemănătoare cu Jonathan. Frumos de Boskoop . cu pieliţa acoperită cu rugină grosieră şi colorate cu roşu oranj pe partea însorită. de calitate foarte bună pentru masă. bine colorat în roşu zmeuriu dungat. ramifică bine. cu capacitate bună de ramificare şi potenţial productiv mare. ramurile au preponderent poziţie descendentă. Jonagold . Pomul este de vigoare mare. Fructul este mare. cu pulpă fină.este un soi de vigoare submijlocie. gust echilibrat şi o bună capacitate de păstrare. are pulpă fină. roşu-zmeuriu cu ceară groasă. şi rezistenţă bună la păstrare. productiv şi viguros. colorat cu roşu oranj pe partea însorită. tolerant la rapăn şi făinare. cu coroană rară.este cel mai răspândit soi de iarnă cu rezistenţă la rapăn. Ambele au fructele acidulate De Kalter .este un soi viguros. are caliciul deschis. Este un soi rustic. Wagener premiat . cu fructul mare galben auriu. cu coaste slab evidente.are fructele asemănătoare cu Jonathan. este productiv şi precoce. Dă rezultate bune în Transilvania.este un soi de vigoare supramijlocie. mai mare şi mai puţin colorat. 44 . Generos . iar al doilea are fructul sferic turtit. cu 3 coaste bine marcate. Gustul fructelor este acidulat. cu coroană potrivit de deasă. primul are fructele ovosferice. roşii. este precoce şi productiv. Pentru zona înaltă de cultură. Fructul este mijlociu sau mare. formează coroane rare aerisite. pulpa este albă. mai târziu pierderile fiind importante. de calitate foarte bună pentru masă. gust acidulat şi aromă specifică. sferic sau sferic-turtit.

M 27. rumenit pe partea însorită. Culoarea este galbenă verzuie sau roşie. cu epicarpul galben-auriu la maturitate. Staţiunea Alnarp din Suedia seria A şi o serie de selecţii mai recente obţinute în SUA. . are fructul turtit. fiind dietetic şi mult consumat de bolnavii de diabet. Portaltoii vegetativi provin în principal de la Staţiunile de cercetări East Malling seria EM sau M şi Merton Malling seria MM din Anglia. cu fructul mic. pentru Transilvania. ceva mai târziu s-au folosit o serie de portaltoi franc şi portaltoi vegetativi.de vigoare foarte mare: M 16. . verde gălbui. Pătul . gust echilibrat şi aromă specifică. puţin zahăr. în funcţie de biotip.este un soi de vigoare mare.de vigoare supramijlocie: M 2. rezistente la păstrare şi transport. este sensibil la rapăn şi se foloseşte ca portaltoi franc. Canada seria Vilenard. Polonia cu seria P etc. asimetrice. M 25. Se cultivă în Transilvania. C. cu fructul ovosferic.de vigoare mijlocie. Sir Prize. MM 111. dar se deshidratează în condiţii de umiditate mică. Bistriţa 50 (o selecţie din soiul Maşanschi). Portaltoii franc utilizaţi în România sunt Pătul. Este sensibil la rapăn şi se foloseşte şi ca portaltoi franc. Freedom etc. sferic.este de vigoare mijlocie. cu dungi verticale mai închise.de vigoare mare: M 11. M 4. slab acidulată şi fără aromă. MM 106. are fructele aproape sferice. Principalii portaltoi ai mărului Primul portaltoi al mărului a fost mărul pădureţ. cu o dungă caracteristică de rugină. MM 109. . De dată recentă sau introdus în producţie soiurile româneşti rezistente la rapăn Ciprian şi Aura şi o serie de soiuri străine: Liberty. CG.cu vigoare submijlocie: M 7. M 9. pentru zona de nord a Transilvaniei şi Moldovei şi Creţesc pentru Subcarpaţii Meridionali. Ottawa.Renet Bauman . Se păstrează foarte bine peste iarnă şi asigură producţii mari. A 2. Baujade.cu vigoare slabă: M 26.este un soi de vigoare mare. ex Cehoslovacia seria J -Te. cu pulpa moale. seriile MAC. În prezent există o multitudine de portaltoi de vigori foarte diferite.este un soi viguros. MM 104 . . cultivat mult în Muntenia. cu pulpa suculentă. Creţesc . portaltoii se pot clasifica astfel: . portaltoi care asigură o bună ancorare a pomilor şi imprimă vigoare mare. dând posibilitatea de a produce pomi cu habitusul dorit. Greenleaves. colorate în roşu dungat. Dintre portaltoii vegetativi mai utilizaţi în practica pepinieristică se pot aminti: 45 . Din punct de vedere al vigorii. cu însuşiri bune pentru masă. se păstrează destul de bine. Winter banana .

seria P obţinuţi în Polonia. calitate fructelor şi constanţă în fructificare. obţinut în SUA.M 9 . imprimă precocitate. Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare 46 . . vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. imprimă precocitate soiurilor şi calitate bună fructelor.M 26 . se drajonează puţin în livadă. etc. este de vigoare submijlocie. portaltoii rezistenţi la păduchele lânos: CG 10. înrădăcinează bine dar drajonează puternic în livadă. ger. portaltoii rezistenţi la Erwinia amylovora: KSC din Scoţia şi Novole din SUA.este de vigoare slabă.are o bună lăstărire şi înrădăcinare în pepinieră.MM 106 . folosit în plantaţiile de mare densitate. tolerant la asfixierea radiculară şi păduchele lânos.este un portaltoi de vigoare foarte slabă. Nu are afinitate bună cu soiurile de spur. numite Pajam 1 şi 2.este cel mai utilizat portaltoi pentru măr. KSC obţinut în Scoţia etc.Care sunt metodele de studiu pentru partea aeriană. cancer şi păduchele lânos şi pretenţios faţă de însuşirile solului. Este rezistent la ger.are o vigoare submijlocie. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie.Cum se grupează metodele de studiu folosite în pomicultură? b.M 7 . . . imprimă o bună creştere a pomilor în tinereţe. au fost selectate 2 clone de portaltoi din M 9. ancorează bine în sol ş i Test de autoevaluare 8. . este de vigoare mică. aceştia trebuie susţinuţi cu spalier. are înrădăcinare şi capacitate de înmulţire bună în pepinieră.. nu asigură o ancorare suficientă pomilor. Are o slabă capacitate de lăstărire şi înrădăcinare în pepinieră.. Este sensibil la secetă. imprimă soiurilor precocitate. precocitate şi calitate superioară fructelor. Dintre aceştia se pot aminti portaltoii rezistenţi la ger: seria Bugagovschi obţinuţi în CSI.Care sunt metodele de studiu pentru sistemul radicular? c.M 27 . Este sensibil la asfixierea radiculară. În ultimul timp au fost obţinuţi o serie de portaltoi sau clone rezistenţi la factorii de stres. care sunt libere de virusuri. De asemenea. are bună afinitate de altoire.

47 .După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Necesitatea studierii biosistemului „pom altoit” Metodele de studiu pentru cele 2 subsisteme ale pomului. cu informaţiile pe care metodele le dau şi cu importanţa practică a acestora.

Soiul are 2 însuşiri: productivitatea şi calitatea. particularităţi pe care le păstrează prin înmulţire vegetativă. Sunt trei etape evolutive ale soiurilor: Etapa speciilor sălbatice – cu durata între apariţia omului ca şi consumator de frute din flora spontană şi momentul în care a început să cultive anumite forme.Comentarii şi răspunsuri la teste Întrebarea 1. f. Productivitatea reprezintă capacitatea plantelor de a valorifica condiţiile oferite de mediu în vederea obţinerii unei producţii maxime de fructe şi de bună calitate. Soiul este un grup relativ omogen de indivizi cultivaţi. biochimice şi la capacitatea de păstrare. 48 . Calitatea este apreciată în funcţie de destinaţia producţiei şi se referă la o serie de însuşiri morfologice. d.3. cu ereditate relativ stabilă. e.5. tehnologice. adaptaţi la anumite condiţii de viaţă. Etapa soiurilor selecţionate – cu durata între a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi se continuă până în prezent. care au anumite particularităţi biologice importante pentru cultură. Etapa soiurilor vechi – cu durata între momentul de început al luării în cultura a plantelor pomicole şi până la mijlocul secolului al XIX-lea. care provin din una sau mai multe specii înrudite.

Soiurile cuprinsă în listă trebuie să aibă următoarele însuşiri: precocitate. La alegerea sortimentului se iau în calcul următoarele criterii: . . precocitate. infrastructura de acces. preferinţa consumatorilor etc. În funcţie de suprafaţa la care ne referim avem sortiment local. plasticitate ecologică. corecte. capacitatea de ramificare. protecţia mediului. 49 . soiurilor.biologice. d.Întrebarea 2. hibrizilor şi clonelor care se cultivă într-un areal bine determinat. Sortimenul este format din totalitatea speciilor. pentru a exploata raţional capacitatea de producţie a soiurilor şi gradul de adaptare la anumite condiţii concrete oferite de bazinul sau microbazinul pomicol. pentru asigurarea unei zonări şi microzonări f. . legate de vigoarea pomilor. legate de tradiţia de cultură a zonei. dar cu randamente maxime la unitatea de suprafaţă şi fructe de calitate.social-economice. rodire constantă (indice de alternanţă <20). în funcţie de care se poate stabili tehnologia diferenţiată de înfiinţare şi exploatare a livezii. cu respectarea cerinţelor privind protecţia antierozională a solului.ecologice. naţional sau internaţional e. calitate superioară.. de asigurarea forţei de muncă. productivitate. zonal. tehnologice. a gradului de calificare a acesteia.

se bazează pe faptul că plantele înregistrează prin modul de creştere anomaliile care apar pe perioada unui an: accidente climatice.Întrebarea 3. pentru a surprinde pornirea în creştere a rădăcinilor. prin care se poate determina când şi cât cresc rădăcinile f. d.scheletului – constă în dezgroparea parţială sau totală a pomului.5 m.staţionară – observarea sistemului bradicular în containere mari. cu o latură de sticlă.profilului – constă în săparea unor profile (şanţuri) concentrice din metru în metru. Pentru sistemul radicular sunt utilizate următoarele metode: . cu adîncimea de 1-1. în care se pot observa rădăcinile în profilul de sol. se bazează pe utilizarea unor chestionare prin care se adună o bază de date preliminară în vederea extinderii arealului de cultură al unor soiuri sau specii. muguri. . pe circa 1 m adâncime. flori. secetă. e. prin care pomii sunt analizaţi o perioadă de circa 3-5 ani din punct de vedere al creşterii şi fructificării.constă în luarea unor probe de sol (monoliţi) pe trei adâncimi diferite. .calitatea fructelor.staţionară. care se analizează în laborator. fructe etc. biochimice şi organoleptice: 50 . cu punerea în evidenţă a distribuţiei sistemului radicular în plan orizontal şi vertical. .biologică. atacul de boli sau dăunători etc.monolitului. . . o grupă pentru sistemul radicular şi o grupă pentru partea aeriană. se determină prin analize fizice.2 m şi lăţimea de circa 0. .descriptivă.anchetei pomicole. Pentru partea aeriană se folosesc următoarele metode de studiu: . . În pomicultură se folosesc 2 grupe de metode de studiu. prin care se descrie pomul din punct de vedere morfologic: ramificaţii.

numele şi prenumele studentei (studentului). Bucureşti.3. 2005.7. Popescu M. Care sunt principalele grupe de portaltoi ai mărului din punct de vedere al vigorii? Exemplifiaţi.. 14.. 16.6. Ghena N.Lucrarea de verificare nr.. 2000. 2 p. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”. Ed. Prahova Ploieşti. şi colab. Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de pagină. Cum se comportă soiurile de măr în procesul de inflorirepolenizare? Exemplificaţi.P. N. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare. Caracterizaţi tipurile de fructificare ale mărului. 13. 8. corectare şi evaluare. . Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare. 1992. . 51 . Bucureşti. 3. 2 p. 15.Pomicultură generală şi specială.Bibliografie minimală 7. 3. 3 Instrucţiuni Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr. 2 p.D. Hoza D. Care sunt principalele etape de cădere fiziologică a fructelor ? 2 p.. numărul lucrării de verificare. 9. Care este importanţa practică a acestora ? 2p. Editura Ceres. Cum se grupează soiurile de măr după epoca de maturare? Exemplificaţi. Branişte – Cultura specială a pomilor. E. Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 12.Pomologie.

4.Cerinţele mărului faţă de factorii de mediu Lumina. 4. 4 Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură: Să cunoaşti cerinţele mărului faţă de principalii factori de mediu.2. producerea materialului săditor. 4. ele putând fi satisfăcute în toate zonele pomicole ale ţării. Să cunoaşti verigile tehnologice specifice întreţinerii plantaţiilor de măr. pentru a putea zona corect speciile şi soiurilor.Obiectivele unităţii de învăţare nr.4. cu date referitoare la cerinţele speciei faţă de factorii de mediu. cu o cantitate mai 52 .1. pentru a obţine fructe de calitate. 4. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 4. 4 Cerinţele mărului faţă de factorii de mediu Particularităţi tehnologice Comentarii şi răspunsuri la teste Lucrare de verificare Bibliografie minimală 51 51 51 54 62 64 64 Introducere În această unitate se continuă prezentarea culturii mărului. Prin parcurgerea acestei unităţi vom căpăta suficiente date pentru a putea înfiinţa şi întreţine corect o plantaţie de măr în funcţie de specificul zonei de cultură. Cerinţele mărului faţă de lumină sunt moderate. Să cunoaşti modui şi a specificitatea producerii materialului săditor la măr. 4. Să înţelegi şi să aprofundezi aspectele legate de etapele care trebuie parcurse pentru înfiinţarea plantaţiei de măr.3.5. 4.2. 4 CULTURA MĂRULUI. Totuşi. infiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor. mai colorate.6. ECOLOGIE ŞI TEHNOLOGIA DE CULTURĂ CUPRINS 4.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR.1.

Winter Banana. fiind una dintre speciile pomicole cele mai rezistente din climatul temperat. Lumina este importantă şi în sinteza pigmenţilor la nivelul epicarpului fructelor. optimul fiind la 21-27°C. de aceea plantarea lor în zone unde aceste temperaturi nu se realizează. de la 400 ore (Primicia. 53 . Galicia. Temperatura.mare de acumulare a substanţei uscate şi mai aromate.. prin producţia şi mai ales calitatea obţinută. Există şi soiuri ceva mai pretenţioase la temperatură.) au nevoie pentru înflorire de 1517°C temperatură medie zilnică.. iar rădăcinile pot suporta geruri de până la -10. în timp ce soiurile de toamnă şi de iarnă au nevoie de peste 15°C. Princesa. anomalii ale organelor florale şi o legarea foarte slabă. care au nevoie de căldură mai mare pentru a -şi matura fructele. are nevoie de temperaturi pozitive joase (17°C) sumă de temperatură cunoscută cu numele de "necesar de frig" pent ru distrugerea inhibitorilor care menţin mugurii în stare de repaus. dar calitatea fructelor este slabă. Primicia etc.. Soiurile din grupa delicioaselor roşii (Starkrimson. temperatura medie trebuie să fie cuprinsă între 12 şi 19°C.. a frunzelor şi ramurilor. În timpul perioadei de vegetaţie (mai-octombrie). Ramurile de rod şi de semischelet care sunt bine luminate pe perioada de vegetaţie sunt mai rezistente la iernare. altfel fructele au o calitate inferioară potenţialului soiului. este posibilă cultivarea mărului în unele zone mai calde din Australia. în funcţie de soi. Pragul biologic la care mugurii micşti pornesc în vegetaţie este de 8°C. nu se înregistrează pierderi de muguri care să afecteze producţia. au o longevitate mai mare. înflorirea anormală. la 1500 ore (Frumuseţea Romei). unele soiuri se pot cultiva şi la o temperatură medie de 7. Marquesa. Coroanele zvelte sau aplatizate sunt favorabile unei bune expuneri a fructelor. Richared etc. iar degarnisirea lor se face foarte lent. Brazilia etc. leagă bine şi la temperaturi ceva mai mici. nu se realizează decât după atingerea temperaturii de 11°C. Starking delicious. Nerealizarea necesarului în frig determină pornirea târzie în vegetaţie a pomilor. Africa de Sud.-35°C pentru pomii care au fost bine pregătiţi pentru iernare. alegerea formei de coroană care corespunde cel mai bine unui soi (atenţie la soiurile cu deficienţe de colorare).-12°C. prin corelarea distanţei de plantare cu vigoarea pomilor. Pe perioada iernii. Anna). Mărul creşte bine în toate zonele unde temperatura medie anuală este cuprinsă între 8 şi 11°C. fructele expuse la lumină se colorează mai bine decât cele umbrite. Adina. Satisfacerea necesarului în frig la soiurile de măr constituie un factor restrictiv de extindere a culturii în zonele mai calde ale globului. nu se justifică economic. Mărul.5°C. limita mică fiind specifică unor soiuri de vară. Polenul nu germinează decât foarte puţin la temperatura de 10°C. Soiul Starkrimson. Frunzele bine expuse la lumină au o capacitate mai mare de sinteză. dar deschiderea în masă a florilor. Prin crearea unor soiuri cu pretenţii scăzute faţă de frig: Centenaria. Temperaturile limită la care rezistă organele epigee sunt de -33. un exemplu tipic fiind soiul Granny Smith. pentru o bună înflorire şi fructificare. este nevoie de o bună iluminare a coroanelor..

2 mg/100 g sol în cele nisipoase. Nivelul pânzei de apă freatică nu trebuie să fie peste 1. Solul. Majoritatea soiurilor preferă o umiditate relativă a aerului de 65-70%. 1967). Prin multitudinea portaltoilor care există. De Kalter. Test de autoevaluare 9. Conţinutul în fosfor mobil şi potasiu asimilabil din sol trebuie să fie de 25-30 mg/100 g. dar soiurile sensibile la bitter-pit (Jonathan. Pătul) au cerinţe mai mari decât alte soiuri (Jonathan. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: i. borul trebuie să fie de 3-4 mg/100 g sol. Nu suportă stagnarea apei mai mult de 3-5 zile în perioada de vegetaţie şi 10-12 zile în perioada de repaus. iar conţinutul magneziu de 15-20 mg/100 g sol. Care sunt pretenţiile mărului faţă de lumină? j. Frumos de Boskoop. Dintre microelemente.1%. Golden delicious) care pot suporta şi perioade de secetă. iar zincul solubil 3. Care este toleranţa mărului faţă de fertilitatea solului? 54 . mărul poate valorifica aproape toate tipurile de sol. Umiditatea atmosferică ridicată favorizează atacul rapănului. în solurile lutoase. soiurile de vară au nevoi e de mai puţină apă decât soiurile de iarnă (Negrilă.7 mg/l. calculat în carbon organic. să fie mai mare de 0.9 mg/100 g.5 m la cei cu înrădăcinare profundă. Jonagold) trebuie plantate acolo unde contrastul termic dintre zi şi noapte este de 8-10°C. De asemenea. boala cea mai păgubitoare a plantaţiilor de măr. Apa. prin contrastul termic care s e realizează toamna. toamna înaintea recoltatului. Mărul este pretenţios la conţinutul de calciu din sol. Mutsu) au nevoie de 130-140 mg/100 g sol. Mărul este o specie pretenţioasă faţă de temperatură? k. Faţă de apă.Temperatura are influenţă mare şi asupra colorării fructelor. rezultate bune obţinându-se în zonele cu cel puţin 650-700 mm precipitaţii anual şi acestea bine distribuite în cadrul perioadei de vegetaţie. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. Conţinutul în materie organică. pretenţiile mărului sunt mari. rol important în acest sens având şi portaltoiul.5 m la portaltoii de vigoare mică şi 2. soiurile de zonă înaltă (Renet de Canada. Mărul preferă solurile cu reacţie slab acidă până la neutră şi cu un conţinut în săruri solubile care să nu depăşească 0. Soiurile care se colorează mai greu (Wagener premiat. Majoritatea soiurilor dau rezultate bune dacă solul are 120 mg/100 g sol. Conţinutul optim de apă din sol trebuie să fie de 70-75% din capacitatea de câmp. mărul necesită soluri cu o fertilitate naturală sau artificială bună.5-3. peste 1. Există diferenţe între soiuri din punct de vedere al necesarului de apă. Datorită producţiilor mari pe care le asigură.

Nu se recomandă altoirea soiurilor viguroase pe portaltoi de vigoare slabă deoarece în zona de concreştere se formează gâlmă. Portaltoii care se utilizează la altoire sunt în funcţie de destinaţia materialului săditor şi de zona în care acesta urmează să se planteze. m. Portaltoii vegetativi se înmulţesc aproape exclusiv prin marcotaj şi mai puţin prin butaşi sau alte metode. La puieţii din câmp este necesară rărirea. Cerinţele mărului faţă de lumină. Producerea portaltoilor generativi se face în câmpul de puieţi. k. Cerinţele mărului faţă de apă.Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: j. Cerinţele mărului faţă de temperatură. 4. iar la cei la ghivece se efectuează călirea şi transferarea în câmp. Specificul producerii materialului săditor În prezent. se folosesc portaltoi de vigoare mijlocie şi mare. deoarece puieţii cresc greu în anul I. soiurile din sortimentul actual au afinitate cu toţi portaltoii (excepţie M 9 faţă de soiurile spur). Dacă materialul săditor este destinat unor livezi de densitate mică.3. Partenerii folosiţi la altoire trebuie să fie din aceeaşi clasă de vigoare sau din clase apropiate. Semănatul se realizează toamna sau primăvara. în câmp sau în ghivece în spaţii protejate. Cerinţele mărului faţă de sol. Seminţele având nevoie de o perioadă de stratificare de circa 90 de zile. Nu sunt probleme legate de afinitatea de altoire.1. 55 . În sectorul de ameliorare unde se efectuează hibridări controlate se obţin hibrizi din seminţe. iar pentru livezile intensive de densitate mare sau superintensive se folosesc portaltoi de vigoare submijlocie şi slabă. la măr materialul săditor pomicol se produce numai prin altoire. l. folosind un sol bine lucrat şi fertilizat. În câmpul de puieţi se aplică măsurile tehnologice specifice: lucrările solului. fertilizarea fazială şi tratamentele fitosanitare. în ideea selecţiei unor genotipuri noi valoroase. când plantele au 7-10 cm. Particularităţi tehnologice 4. irigarea.3.

Dacă terenul are o reacţie prea acidă. cu efecte negative asupra creşterii pomilor şi asupra producţiei. Plantările de primăvară se fac numai pe terenurile reci şi grele sau dacă îngheţul survine devreme toamna şi pomii nu au fost scoşi din pepinieră.5-2 m pe rând pentru Starkrimson. Generos. se pot înfiinţa plantaţii cu alei de trafic tehnologic. nu mai puţin de 4 m între rânduri şi 1. Stabilirea distanţelor de plantare se face în strictă corelaţie cu vigoarea şi capacitatea de ramificare a soiurilor. se aplică amendamente pe bază de calciu. 60-80 kg/ha). 2. dezinfectat împotriva nematozilor. Romus 2. deoarece în timpul iernii pomii înrădăcinează şi pornesc primăvara mult mai bine în vegetaţie decât cei plantaţi în primăvară. Florina. altoite pe portaltoi franc sau chiar pe mărul pădureţ. şi 3 m pentru Golden delicious.3. sunt formele aplatizate: palmeta liberă. La aceeaşi vigoare a soiurilor. Heclotox. 4. în funcţie de posibilităţi. pentru a asigura spaţiu suficient pentru creşterea coroanelor. toate acestea încorporându-se la 25 cm adâncime. să se facă o analiză chimică a solului pentru a vedea cel puţin starea de aprovizionare în principalele elementele minerale şi pH-ul. cu densităţi de 300-400 pomi/ha.3. Pe terenurile cu pantă mai mare. pe teren accidentat sau în zona premontană. în doză de 6-10 t/ha.2. etc. Dacă solul a fost pregătit corespunzător se poate planta şi în ferestrele iernii dacă temperatura este pozitivă şi solul nu este îngheţat. Pentru o exploatare eficientă în timp şi pentru a avea o uniformitate bună a plantaţiei.Atât puieţii cât şi marcotele se folosesc pentru înfiinţarea câmpului I al pepinierei şi se altoiesc în vară (iulie-august) de obicei în ochi dormind.3. Plantarea pomilor este bine să se facă toamna. Pentru a putea reduce 56 . Soiurile viguroase vor fi plantate la distanţe de 5-6 m între rânduri şi 4-5 m între pomi pe rând. Idared. Wagener premiat. tripla încrucişare. în funcţie de vigoarea soiurilor şi mai puţin formele globuloase de volum mic (fus subţire. etajată sau neetajată. 3. evitând astfel manipulările mari de sol. fus tufă). unde se folosesc soiuri specifice. distanţa dintre rânduri va fi mai mică pentru coroanele aplatizate sau zvelte şi mai mare la cele globuloase.Specificul întreţinerii plantaţiilor de măr Formele de coroană utilizate pentru măr.5 m pentru Jonathan. 4. în livezile intensive. mărul poate fi plantat în livezi intensive (500-1250 pomi/ha) sau superintensive (peste 1250 pomi/ha) şi mai rar. Este bine ca înainte de fertilizarea de bază. viermilor albi şi sârmă (Aldrin. Golden spur.Specificul înfiinţării plantaţiilor de măr În funcţie de vigoarea soiurilor care se folosesc. solul trebuie afânat adânc şi fertilizat cu îngrăşăminte organice (30-40 t/ha gunoi de grajd) şi chimice (600-800 kg/ha superfosfat şi 300-400 kg/ha sare potasică). drapelul comercial.

Pentru normarea încărcăturii de rod se intervine asupra semischeletului prin tăieri de reducţie în funcţie de complexitatea lui şi de vârstă. Cu ocazia tăierilor se urmăresc următoarele aspecte: menţinerea coroanelor în limita spaţiului acordat prin distanţa de plantare. axul dublu etc. pentru a vedea lungimea creşterilor anuale (ramurile indicatoare). fusul tufă. fusul tufă) sau prin suprimarea axului după consolidarea ultimului etaj sau a ultimei şarpante (la palmete. iar diferenţierea normală. cu efecte negative asupra pomilor. pentru a evita umbrirea reciprocă a rândurilor. producţia anului anterior a fost bună. Între pomii vecini. tăierea este specifică fiecărei forme de coroană şi are unele particularităţi în funcţie de soi.5-3 m din înălţimea pomului. se ţine seama şi de pretenţiile soiurilor vis-avis de colorarea fructelor. trebuie tăiat anual. palmeta simplă. Trebuie menţionat faptul că. de vigoarea acestora şi de capacitatea de ramificare. se analizează pomul în ansamblul lui. axul vertical. asigurând soiurilor cu probleme din acest punct de vedere (Jonagold. care asigură producţii bune şi constante. piramide etc. Mărul este o specie de bază în majoritatea regiunilor pomicole din ţară şi pentru întreţinerea coroanei. se execută tăieri de transfer a creşterilor ramurilor de schelet şi semischelet pe ramificaţii laterale cu poziţie în lungul rândului. Odată cu tăierea de rărire a coroanei se execută şi normarea producţiei. coroanele înalte nu pot fi stropite corespunzător împotriva bolilor şi dăunătorilor în partea superioară. înălţimea trebuie să fie mai mică sau egală cu aceasta. Înainte de tăierea propriu-zisă.înălţimea totală a pomilor. rărirea coroanelor în vederea asigurării pătrunderii luminii la toate componentele ei. lucrându-se de la sol 2. În funcţie de aceste trei elemente se procedează diferit. Este ştiut faptul că semischeletul tânăr 57 . Pomii au creşteri normale (25-40 cm). Tăierea. Wagener premiat) coroane înguste ce favorizează o bună colorare. De asemenea. Limitarea extinderii coroanei în plan vertical (plafonarea) se realizează prin transferul creşterii axului pe o ramură de vigoare slabă (la fusul subţire. înlăturarea ramurilor rupte sau bolnave. încărcătura de fructe a anului precedent (prin aprecierea numărului de burse de rod) şi numărul mugurilor de rod existenţi. Conducerea pomilor cu trunchi mai înalt îngreunează întreţinerea coroanelor şi în special protecţia fitosanitară. existând mai multe posibilităţi: 1.).. coroane care asigură o bună expunere a fructelor şi o calitate corespunzătoare. normarea încărcăturii de rod etc. trebuie să se ţină seama de distanţa dintre rânduri. La stabilirea înălţimii pomilor. Este situaţia întâlnită în plantaţiile bine întreţinute. cu randament mare la lucrările manuale de bază (tăiere şi recoltare). Pentru limitarea extinderii laterale a coroanelor. Alegerea formei de coroană este în funcţie de particularităţile soiurilor folosite. este bine ca trunchiul să fie cât mai mic (30-40 cm). Pentru livezile superintensive formele de coroană mai utilizate sunt fusul subţire. se limitează creşterile pentru a evita întrepătrunderea ramurilor şi asigurar ea unei bune iluminării a pomilor. prin înlăturarea surplusului de muguri de rod.

se recomandă. La soiurile care îşi colorează mai greu fructele (Jonagold. iar diferenţierea este slabă. unde acestea sunt prea dese. 2. 3. morcov. pe cât posibil. formarea coroanei (aplatizate sau zvelte) şi tăiere. prin înlăturarea ramurilor de peste 4-5 ani. În această situaţie. acest semischelet este întinerit anual. În acest caz tăierea se va face cu multă prudenţă pentru a nu stimula noi creşteri. La soiurile standard.). producţia anterioară a fost slabă. producţia anterioară a fost bună. ceea ce favorizează şi o bună colorare a acestora. tomate etc. cu excepţia mlădiţei. Delicios de Voineşti) se va acorda o atenţie mai mare la alegerea. în schimb la soiurile tip spur. pentru a stimula diferenţierea mugurilor de rod pentru anul următor. pe de o parte pentru a norma corect încărcătura. păstrând pe cât posibil toate ramurile de rod. În situaţia în care semischeletul este bine garnisit cu ţepuşe. înierbarea intervalelor dintre pomi cu o serie de avantaje: permite accesul în plantaţie şi 58 . care dacă a diferenţiat mulţi muguri de rod poate fi norma după 2-4 muguri micşti în funcţie de vigoarea acesteia. În acest caz se execută o tăiere mai severă. 4. iar diferenţierea insuficientă. sau se menţine ca ogor lucrat. Dacă pomii sunt tineri se pot arcui o parte din ramuri. prin simpla reducţie a semischeletului se realizează normarea acestuia păstrând un anumit număr de muguri micşti în corelaţie cu vigoarea semischeletului. Se va asigura o rărire a coroanei şi suprimarea creşterilor viguroase cu poziţie verticală. înlăturând circa jumătate din lungime (la soiurile tip spur) sau din numărul de ramificaţ ii (la soiurile standard). Întreţinerea solului se face diferit în funcţie de cantitatea de precipitaţii. iar pe de altă parte. Pomul are creşteri slabe. pentru o bună expunere a fructelor. În plantaţiile tinere intervalul dintre rânduri se poate cultiva cu specii legumicole (mazăre.asigură fructe de calitate bună şi prin tăiere. Cu ocazia tăierii nu se scurtează ramurile anuale. În plantaţiile mature. o parte din ramurile anuale pot fi scurtate dacă este cazul. Ramurile de rod scurte (pinteni. În acest caz se fac tăieri pentru stimularea creşterii ca şi la situaţia precedentă. iar diferenţierea este normală. Pomul are creşteri viguroase. fasole. este necesară o simplificare mai severă a semischeletului şi eventual rărirea ramurilor lungi. cart ofi. pentru a stimula noi creşteri capabile să susţină producţia (prin suprafaţa foliară formată) şi să asigure muguri de rod pentru anul următor. dar se păstrează pe cât posibil ramurile de rod pentru a asigura şi producţie de fructe. Pomul are creşteri slabe. pentru a stimula ramificarea şi o bună garnisire a semischeletului. producţia anului anterior a fost bună. ceapă. iar pe semischelet se execută reducţii mai severe. Scurtarea ramurilor anuale lungi (smicele viguroase sau ramurile de prelungire) se recomandă numai la soiurile cu creştere viguroasă şi cu capacitate slabă de ramificare. ţepuşe) nu se scurtează şi nu se răresc. Wagener premiat. acesta se reduce (normează) lăsând atâtea ţepuşe câte fructe poate susţine şi hrănii ramura respectivă.

care nu diferenţiază suficienţi muguri de rod. Prin dozele de îngrăşăminte care se aplică trebuie să se acopere consumurile specifice ale soiurilor. accelerează mineralizarea humusului şi sărăcirea solului. mai sensibil la secetă. ghimpe etc. periodic ţelina se distruge. legate direct de producţia de fructe. Pentru a evita acest neajuns. Pe rând. paie.) se pot folosi. primăvara la înflorit (înainte. iar dacă starea de carenţă este de durată frunzele cad. fructele se colorează mai bine. care strică structura. Menţinerea înierbării totale a pomilor o perioadă mai lungă de timp duce la formarea unui sistem radicular superficial. ardeiul broaştei. În general. au o capacitate mai mare de păstrare etc. Dacă se dispune de îngrăşăminte foliare. 80 kg/ha fosfor şi 40 kg/ha potasiu. în funcţie de ritmul de creştere. Aplicarea azotului se fa ce etapizat câte o treime: toamna. iar fosforul şi potasiu toamna. local pe vetre sau total erbicide de contact în faza de creştere intensă şi eventual distrugerea mecanică a celor care reapar în a doua jumătate a perioadei de vegetaţie. acestea se pot aplica cu succes odată cu efectuarea tratamentelor fitosanitare. producţia de fructe este de calitate inferioară etc. creşteri viguroase sau lacome. Fertilizarea plantaţiilor de măr se corelează cu ritmul de creştere a pomilor apreciat prin lungimea lăstarilor indicatori. menţinerea solului lucrat este cel mai bun mod de întreţinere. cu producţia de fructe şi cu starea de fertilitate a solului. care se încorporează cu arătura de toamnă şi anual îngrăşăminte chimice 120 kg/ha azot. se administrează îngrăşăminte organice periodic (2-4 ani) în funcţie de posibilităţi. solul se lucrează sau se mulceşte cu iarba de pe interval. Pe solurile îmburuienate cu buruieni anuale sau perene greu de combătut (pir. În pomicultura modernă nu se acceptă înfiinţarea livezilor fără amenajarea sistemului de irigare pentru 59 . determină întârzierea maturării fructelor. la diferenţiere slabă şi după înflorit la diferenţiere bună) şi la creşterea fructelor. Irigarea este obligatorie în livezile tinere şi în zonele cu precipitaţii insuficiente. împiedică creşterea buruienilor şi îmbogăţeşte solul în materie organică. Lipsa îngrăşămintelor în sol determină la început creşteri slabe. cu materiale organice (iarbă. îmbogăţeşte solul în materie organică. rumeguş etc.) asigură o bună menţinere a apei în zona rădăcinilor. deoarece se distrug buruienile care consumă apa şi se distruge crusta pentru a menţine mai bine apa în sol. Mulcirea solului pe rândul de pomi indiferent de modul de întreţinere a intervalului. mai ales de azot. Excesul de îngrăşăminte. iarbă care se coseşte de 3-5 ori. pomii reacţionând bine la fertilizarea extraradiculară. decolorarea frunzelor. susai.pe sol umed. de biomasa vegetativă în afara fructelor şi trebuie luate în calcul şi pierderile prin spălare. Unde cantitatea de precipitaţii este mică şi nu sunt posibilităţi de irigare. dar nu mai puţin de 20 t/ha. Nu se recomandă lucrarea solului. o capacitate mai redusă de păstrare a fructelor şi o susceptibilitate mai mare a acestora la bolile de depozit etc. creşterile vegetative sunt mici şi diferenţierea mugurilor de rod este slabă.

la 2 -3 săptămâni de la legarea fructelor. Combaterea bolilor şi dăunătorilor se face în funcţie de soiurile plantate. din care două în perioada repaosului de iarnă. dă rezultate la unele soiuri. păduchele lânos şi din San José. La stabilirea momentului optim pentru execuţia tratamentelor. când 80% din flori sunt deschise sau la căderea petalelor. Coeficientul de transpiraţie la măr (cantitatea de apă consumată pentru sinteza unui gram de substanţă uscată) este în jur de 500. Sevin etc. fiind între 200 m3/ha pe solul nisipos şi 400 m3/ha pe solul mai greu. se reduce poluarea fructelor şi a mediului etc. trebuie luat în calcul pragul economic de dăunare (PED). Rărirea fructelor este necesară la unele soiuri. iar dintre dăunători gărgăriţa flori lor. fără a se face tratamente de acoperire. multe rămân mici şi nu se pot valorifica. aspersia. pentru a reduce poluarea mediului înconjurător şi a reziduurilor care se pot acumula în şi pe fructe. Rărirea se poate face manual sau chimic. fiind este o specie care nu valorifică foarte eficient apa. Bolile care dau mari probleme sunt rapănul şi făinarea. La stabilirea programului de combatere. chiar în urma unei tăieri corecte. 60 . în funcţie de condiţiile climatice se fac 10-14 tratamente pe an (tabelul 4). acestea fiind neuniforme ca mărime. Perioadele critice în care mărul consumă mai multă apă sunt: înainte de dezmugurit. În limita posibilităţilor. la cele rezistente la rapăn se fac 2-3 tratamente pentru dăunători şi eventual făinare. Modul de aplicare a apei este diferit: udarea pe brazde. se reduc mult cheltuielile energetice. se recomandă ca prin metoda de irigare aleasă să nu se ude frunzişul pomilor. mai ales la soiurile sensibile la rapăn. iar la cele standard. după căderea fiziologică din iunie şi în timpul creşterii intense a lăstarilor şi eventual toamna târziu ca udare de aprovizionare. deoarece nu au capacitate de autoreglare şi leagă 2 sau mai multe fructe într-o inflorescenţă. Prin cultivarea soiurilor rezistente la boli. Fără protecţie chimică nu se poate obţine o producţie economică. Rărirea chimică a florilor se face cu ajutorul produselor DNOC în concentraţie de 200 -500 mg/l. Norma de udare este dependentă de însuşirile solului şi adâncimea de distribuţie a rădăcinilor. se protejează solul de tasare. În funcţie de cantitatea de precipitaţii care cade în aceste perioade irigarea este necesară sau nu. 9-14 mm pentru NAD (80-100 ppm) şi 12-20 mm pentru Sevin (750-1250 ppm). NAD. microaspersia sau udarea localizată prin picurare (cea mai eficientă).a evita dependenţa de precipitaţiile atmosferice. Rărirea fructelor după legare cu ANA. viermele merelor. Tratamentele de rărire a fructelor se aplică când diametrul atinge 6-10 mm pentru ANA (10-12 ppm). trebuie folosite pe cât posibil metodele fizice şi biologice şi numai complementar cele chimice.

Făinare: Karathane 0. Polisulfură de bariu 6% Sulf muiabil 0.1%. + Pt. Atemic 0. Carbetox 37 EC 0.2%. Tratamente complexe cu 3-4 produse.5%. Systhane 12 E 0. Recoltarea se face în funcţie de epoca de maturare şi de destinaţie. Afugan 0. Bumper 25 EC 0.2%.5%.2%. foc bacterian. dar altele păduchele din San José. Sumithion 0. Turdacupral 0.5%. păduchele lânos Pesticidele recomandate Oleoekalux 1.02%. Turdacupral 0. Merele de iarnă se recoltează la sfârşitul lunii septembrie şi începutul lunii octombrie pentru o păstrare mai îndelungată şi pe parcursul lunii octombrie pentru consum în prima parte a iernii. Mitac 0. Victenon 0. Kumulus 0.1%. Nissorun 0.2%. Folpan 50 WP 0. Merele de toamnă.02%. Applaud 40 SC 0.5%. Sanmite 0.25%.5%.04%.1%.5 0. care este destul de afânată. făinare. rapăn: Dithane M 45 0. forme de rezistenţă viermele merelor Focul bacterian. minatoare Rapăn. + Dithane M 45 0. Kumulus 0. Champion 0. Zeamă bordeleză 0. Captadin 50 PU 0. după căderea frunzelor Pt. 7.3% + insecticid Systhane C 0. se recoltează cu 4-5 zile înaintea maturităţii de consum dacă se livrează pe piaţă sau cu 810 zile mai devreme dacă se păstrează o anumită perioadă. Tratamentele chimice recomandate în plantaţiile de măr Fenofaza 1. făinare. 10 La 2 săptămâni după tratamentul anterior 11. făinare. defoliatoare. Sinoratox 0. duce la căderea masivă din pom şi deprecierea pulpei. Repaus vegetativ 2. Mospilan . Champion 0. Score 250 EC 0.04%. Începutul înfloririi Agentul patogen Păduchele din San José ouă de cotari.3%. Polyram 0. afide.3%. Rubigan 0. Alungirea inflorescenţelor 4.1%. Tabelul 4. Vondozeb 80 WP 0. forme Champion 0.06%.03%. 8 Din 2 în 2 săptămâni 9. gărgăriţa florilor Rapăn. Sumi-alpha 0. ouă de iarnă la ăunători Rapăn.2% + insecticid: Ekalux 0.03%. Chinmix 5 SC 0.03% Fungicid sistemic + fungicid de contact + insecticid selectiv pentru albine (Zolone 35 EC 0. defoliatoare. Începutul scuturării petalelor 6. făinare. făinare Focul bacterian. rapăn.7%.1%.1%. Rapăn. acarieni. larve miniere Gărgăriţa florilor.Maturarea şi recoltarea merelor Merele se maturează destul de grupat în cadrul soiului. zeamă de rezistenţă a bolilor şi bordeleză 2% dăunătorilor 61 . acarieni.3% + acaricid: Danirun 0.3%. 13 La 10-14 zile după precedentul 14. defoliatoare. decât la tratamentele anterioare pentru a nu crea acarieni. păduchele din San José.1.03%.1%.05%.03% + insecticid: Ekalux 0.2%) Idem tratamentul 4. Începutul dezmuguritului 3. viermele merelor Rapăn.04%.05%. Polyram 0. Bayleton 0. Karate 0. larve miniere.025%+ulei horticol 0.03% + Decis 2.01%.2%. 12. Merele de vară se recoltează cu 5-7 zile înaintea maturităţii de consum pentru a putea fi manipulate şi valorificate în timp util. făinare. dar cu altă combinaţie de pesticide 5.04%. defoliatoare. defoliatoare.25%. Întârzierea recoltării merelor de vară.

Există probleme la producerea materialului săditor pomicol la măr? Exemplificaţi b. în general temperatură pozitivă cât mai mică. Care sunt elementele de care se ţine seama la tăierea pomilor? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Producerea pomilor altoiţi la măr Tehnologia de înfiinţare a plantaţiilor. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie.) Principalel probleme de protecţie fitosanitară a mărului 62 . Producţia obţinută diferă în funcţie de soi şi tipul de plantaţii şi poate fi. producţie anterioară ect. iar temperatura de păstrare depinde de soi.Care sunt formele de coroană recomandate în plantaţiile de măr de mare densitate ? c. de 15-50 t/ha.Depozitarea merelor în celulele de păstrare. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. trebuie făcută pe soiuri sau grupe de soiuri cu aceeaşi perioadă de maturare. Întreţinerea plantaţiei tinere de măr Posibilităţile de întreţinere a solului în funcţie de vârsta plataţiei Modul de tăiere al pomilor în funcţie de caracteristiciel acestora (creşteri. perioada de păstrare şi depozitul de care se dispune. grad de diferenţiere a mugurilor de rod. în condiţii normale. Test de autoevaluare 10.

Ioanagold. Mutsu.5% humus). a. vestice etc. dacă prin tehnologia de culturpă se completează deficitul de elemente minerale.4. motiv pentru care se pot folosi coroane globuloase. 63 . Carenţa de calciu depermină patarea amară la nivelul pulpei şi reducerea posibilităţilor de valorificare. b. cu 20-30 mg peste media speciei. şi numai accidental poate înregistra pierderi din cauza încheturilor târzii de primăvară. are repausul obligatoriu lung. în perioada iernii rezistă la teperaturi foarte mici. Dintre soiurile sensibile amintim: Ionathan. pentru a avea o păstrate bună. dar în general tolereazo soluri cu fertilitate medie sau chiar sub medie (1-1. Sir prise etc.Comentarii şi răspunsuri la teste Întrebarea 1. Sunt câteva soiuri pretenţioasă la conţinutul de calciu din sol. Pretenţiile mărului la lumină sunt relativ reduse pentru majoritatea soiurilor.4. expoziţii estice. Faţă de temperatură mărul are pretenţii moderate. c. Faţă de fertilitatea solului mărul are pretenţii uşor diferite.

Tăierea pomilor se face în fucnţie de trei elemente de bază: lungimea creşterilor anuale. dublu ax. iar pomii care au creşteri mari trebuie trebuie temperaţi şi nu stimulaţi să crească şi mai mult. sau formele aplatizate tip palmetă simplă. gradul de diferenţiere al mugurilor de rod şi încărcătura de fructe care a fost în anul anaterior (determinată vizual prin numărul burselor existente în coroană). cu excepţia unor soiuri de tip spur.Întrebarea 2. Producerea materialului săditor la măr se realizează de obicei uşor. care nu merg foarte bine pe portaltoiul M9. afinitatea dintre altoi şi portaltoi este bună. 64 . ax vertical. Tăierea va fi mai severă în cazul creşterilor slabe şi mai lejeră în cazul creşterilor viguriase. fus subţire. perioada de altoire în ochi dormind este lungă.În plantaţiile de mare densitatea predomină formele de coroană de volum redus de tip cordon vertical. b. care formează gard fructifer în lungul rândului c. a. deoarece tăierea stimulează creşterea.

Pomologie. Prahova Ploieşti.5. 2000. N.Bibliografie minimală 10. Branişte – Cultura specială a pomilor. Hoza D. 4 Instrucţiuni Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr. Editura Ceres. 12. E. Care sunt cele mai importante boli ale mărului? 1 p. 1.Pomicultură generală şi specială. 22. numărul lucrării de verificare. . Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare. Bonda – Cultura mărului. 1992.D. numele şi prenumele studentei (studentului). 19. Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare.. Cum poate influenţa temperatura alegerea soiurilor pentru o anumită zonă ? Exemplificaţi 2 p. Care sunt posibilităţile de întreţinere a solului în livada de măr? Avantaje şi dezavantaje 2 p. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”. Cine determină tăierea diferenţiată a pomilor? Exemplificaţi. Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de pagină.. 13. 2005. . Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 17. Bucureşti. Bucureşti.4. Care sunt principalele etape parcurse la înfiinţarea plantaţiei de măr ? 1 p 21. corectare şi evaluare. Care sunt factorii restrictivi ai solului pentru cultura mărului? 1 p. 20. 11.. 23. 18. 2 p. Ghena N.6. şi colab. Ed.P..Lucrarea de verificare nr. 4. Popescu M. Ce este necesarul în frig? 1 p. 65 .

originea şi aria de răspândire culturii Particularităţi biologice Specii.1. 5.6. 5 Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură: Să cunoaşti importanţei culturii părului din punct de vedere alimentar şi economic. Să cunoaşterea originea şi arealul de cultură al părului.3.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 5. soiuri. 5 Importanţa.5. 66 .1. 5.4. aria de răspândire şi particularităţile biologice ale părului. 5. portaltoi Comentarii şi răspunsuri la teste Lucrare de verificare Bibliografie minimală 65 65 65 67 70 76 64 64 Introducere În această unitate se prezintă aspecte legate de cultura părului. originea. 5 CULTURA PĂRULUI. 5. IMPORTANŢĂ. Să înţelegi şi să aprofundezi particularităţile de creştere şi fructificare ale părului. 5. cuprinzând date referitoare la importanţa culturii.Obiectivele unităţii de învăţare nr.7.2. 5. ORIGINE. AREAL DE RĂSPÂNDIRE ŞI PARTICULARITĂŢI BIOLOGIGE CUPRINS 5. Obiectivele unităţii de învăţare nr. cu particularizarea diferenţelor dintre soiuri în funcţie de care se poate stabilii tehologia diferenţiată de cultură.

67 .

5%. Bihor. Suceava. Cultura părului reuşeşte bine în toate zonele pomicole ale ţării. originea şi aria de răspândire culturii Prin sortimentul de soiuri existent. PP. gem. Italia.2.2%. De obicei. la nivelul anului 2010. În România părul este prezent în toate zonele pomicole. Arad etc. calciu. tone. Se cultivă în toate zonele cu climat temperat. Fructele se consumă în stare proaspătă sau prelucrate în diferite produse (compot. Franţa. cu toate că sunt preocupări de îmbogăţire a sortimentului şi tehnologiei de cultură. ioni minerali: fosfor. prunul sau alte specii pomicole principale. Praho va.5. marile ţări producătoare de pere sunt: Spania. dulceaţă. vitaminele A. Vâlcea. părul este asociat în plantaţii cu mărul. dacă se aleg bine soiurile în funcţie de pretenţiile pe care le au faţă de factorii de mediu. Pirus communis se pare că este originar din Europa şi Asia occidentală. magneziu. Producţia mondială de fructe a fost de aproximativ 20 mil. Care este arealul de cultură al părului? 68 . Buzău. Originea părului nu este foarte sigură. chiar mai mult în Suedia (55-58°). Producţia de pere la nivel naţional a fost de circa 7000 tone.). ajungând până la 52° latitudine nordică. Neamţ. substanţe pectice 0. Perele sunt apreciate pentru bogăţia lor în glucide 8-15%. dar cu puţine soiuri în perioada iernii. până în zona înaltă de cultură şi ocupa circa 2500-3000 ha. Din Europa. sodiu.5%. C. longevitatea plantaţiilor şi calitatea fructelor. Test de autoevaluare 11. acizi organici 0. celuloză 4. tanin. Germania. fructe uscate etc. cultura părului în ultimul timp este în regres. B1.3%. referiri scrise datează din anul 300 îC (Teofrast). din zona nisipurilor de sud şi vest. Bacău. Cele mai mari producţii de pere se obţin în judeţele: Dâmboviţa. din zona de câmpie şi până în zona dealurilor înalte. B2. albumine 0. Importanţa. iod etc. din care majoritatea producţiei este obţinută în Asia. în ambele emisfere. Părul este foarte vechi în cultură. Argeş. este posibil ca perele să poată fi consumate în stare proaspătă 8-9 luni pe an. iar Pirus sinensis este originar din Orient. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: l. urmată de Europa şi America de Nord. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. Producţiile obţinute. Spre deosebire de măr. fac rentabilă cultura părului atât în plantaţii comerciale cât şi în cele familiale. din care aproape 98% a fost produsă în sectorul particular. fier.

Tulpina are un habitus diferit în funcţie de soi. Păstrăvioare. cu posibilitatea înfiinţării plantaţiilor cu densităţi diferite. Părul este una din speciile de interes pentru pomicultura românească? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: n. Untoasă Bosc. Passe Crassane). soiurile viguroase având sistemul radicular mult mai bine dezvoltat decât cele de vigoare slabă. sistemul radicular este superficial. Contesa de Paris. unele rădăcini ajung la 2 m pe gutui şi 3.Particularităţi biologice 5. majoritatea rădăcinilor situându-se între 20 şi 100 cm. Între vigoare şi capacitatea de ramificare a părului. Trivale. Vigoarea este dependentă şi de combinaţia de altoire. nu este o corelaţie directă. având posibilitatea valorificării solurilor subţiri. Untoasă Hardy.1. Soiul influenţează direct creşterea rădăcinii.5 m la altoirea pe franc. părul explorează un volum mare de sol. Jules Guyot. Triumf. Arealul de cultură pe plan mondial.3. p.Particularităţi de creştere Creşterea sistemului radicular este dependentă de portaltoi. Untoasă de Geoagiu) şi slabă (Dr. Importanţa alimentară a părului. de vigoare mijlocie (Williams. iar extinderea laterală depăşeşte de 1.m. francul imprimă vigoare mai mare comparativ cu gutuiul. sunt soiuri viguroase cu ramificare slabă (Untoasă Hardy) şi altele cu o bună ramificare. existând soiuri viguroase (Curé. Pe gutui. La majoritatea soiurilor de păr există tendinţa de etajare naturală pretându-se pentru coroane etajate. chiar îndesindu-şi coroana şi cu vigoare slabă (Passe 69 . Arealul de cultură în România 5. Altoit pe franc.3. în aceleaşi condiţii şi altoite pe acelaşi portaltoi. Pe verticală. Napoca). o.5-2 ori proiecţia coroanei. marea masă a rădăcinilor situându-se la 20-40 cm.

Untoasă Hardy. iar modul de deschidere a florilor în inflorescenţă poate fi centriped sau centrifug. Republica etc. iar Williams pentru Timpurii de Dâmboviţa. Untoasă Bosc) care formează coroane mai dese. mici atipice care nu prezintă interes 70 . Napoca. dar producţia astfel obţinută nu este satisfăcătoare. Au fost puse în evidenţă şi perechi intersterile. 1978). dar la unele soiuri (Untoasă Hardy. Frecvent se manifestă fenomenul de înflorire secundară la 10 -30 de zile de la înflorirea normală. unele soiuri ca: Favorita lui Clapp. dar din aceste flori se formează fructe partenocarpice. Condiţiile climatice din timpul înfloritului sunt foarte importante nu numai pentru germinarea polenului. aerisite. Passe Crassane x Williams (Branişte. Sunt considerate rele polenizatoare Curé şi Republica pentru Passe Crassane şi Napoca. Comparativ cu mărul. coroanele fiind greu de menţinut garnisite în partea inferioară. în condiţii optime de germinare a polenului. când procesul de uscare se intensifică. 5.. flexibile (Curé. Înflorirea începe înaintea mărului. părul atinge înălţimi mai mari şi la plantare trebuie asigurată distanţa corespunzătoare între rânduri pentru a evita umbrirea reciprocă a pomilor. iar polenizarea este în principal entomofilă. fructele sunt mai mici decât cele formate în urma polenizării. aglomerate. indiferent de unghiul de inserţie al acestora. Untoasă Bosc. cu circa o săptămână înaintea mărului. Passe Crassane. Trivale.Crassane). Ducesa de Angouleme etc.2. Aromată de Bistriţa. reprezentând ponderea în funcţie de calitatea fructelor şi 1-2 polenizatoare. Înfloresc mai devreme soiurile Contesa de Paris. trebuie plantate mai multe soiuri în parcelă. în a doua parte de viaţă a pomilor.. Fenomenul de partenocarpie este destul de frecvent la unele soiuri de păr: Williams. devin parţial autofertile. Passe Crassane) şi formează coroane rare. Păstrăvioare) dominaţia este foarte puternică. dintre care: Curé x Untoasă Giffard. Abatele Fetel. din care 1 -2 de bază. dar şi pentru compatibilitatea stigmatului cu polenul propriu sau al altor soiuri. Untoasă Bosc. iar altele fructifică mai mult pe ramuri scurte (Untoasă Hardy. Bella di Giugno x Republica. Josefina de Malines) necesită palisare în tinereţe pentru a nu forma trunchiul strâmb şi a obţine pomi corespunzători. înflorirea durează 8-10 zile în funcţie de temperatură şi umiditatea aerului. Pentru asigurarea unor producţii bune şi constante. S-a dovedit că. şi mai târziu Williams. Majoritatea soiurilor existente în cultură sunt autosterile. Soiurile pot să fructifice unele preponderent pe ramuri lungi. Sunt şi soiuri (Triumf. Williams etc. În cadrul soiului..3.Particularităţi de fructificare Pornirea în vegetaţie se face primăvara devreme. Trivale) care fructifică alternativ pe ramuri lungi şi scurte. ramurile lungi sub greutatea rodului se arcuiesc şi pe partea curbată se formează ţepuşe care fructifică în anul următor. Untoasă Giffard. Unele soiuri (Untoasă Bosc. Axul domină în general ramurile. Ritmul de creştere la părul tânăr este mult mai mic decât la măr.

producţiile devin economice. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. în condiţii normale. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. Longevitatea plantaţiilor de păr este mai mare decât la măr. Ducesa d' Angouleme. Producţia ce se obţine depinde în mare parte de portaltoi. Altoirea pe gutui anticipă intrarea pe rod cu 1-3 ani. Datorită ritmului mai mic de creştere a pomilor tineri. nefiind formată încă bine coroana. la majoritatea soiurilor. Formarea primelor fructe (intrarea pe rod) este dependentă de soi.economic. primele fructe se obţin la 2-3 ani de la plantare la Williams. Untoasă Hardy etc. vârsta plantaţiei şi agrotehnică şi se situează între 17-30 t/ha. Caracterizaţi capacitatea de creştere şi ramificare a părului. primele producţii sunt mici. În general. dar după anul 5-6 de viaţă. Care legatura dintre precocitatea soiurlui şi portaltoiul folosit la altoire? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare 71 .Există probleme legate de înflorirea şi poelnizarea părului ? c. Passe Crassane şi la 4 -5 ani de la plantare la Curé. portaltoi şi agrotehnica aplicată în livadă. Test de autoevaluare 12. chiar mai mult la pomii izolaţi. b. ajungând la 55-60 de ani la pomii altoiţi pe franc.

are rezistenţă la secetă. . 72 . este răspândit în nord-estul Asiei. este un pom de talie mare.P. În ultimul timp se pune accent tot mai mare pe rezistenţa la boli. Asia Mică şi Asia Centrală.Principalele specii de Pirus În cadrul genului Pirus sunt cunoscute peste 22 de specii.părul pădureţ creşte spontan în Europa. Crimeea şi sudul Europei.După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Particularităţile sistemului radicular al părului Capacitatea de creştere vegatativă. nivalis Jacq . în special la rapăn şi la focul bacterian. Asia Mică şi Iran. . este rezistent la ger.Specii. Untoasă Bosc.părul de Usuria.părul chinezesc de nisip creşte spontan în China.părul sălcioară.părul nins. unele soiuri locale etc. Caucaz. are talie mică şi se cultivă cu scop ornamental. . . cu un sistem radicular bine dezvoltat. elaeagrifolia Pall.P.1.P. 5. A contribuit la formarea soiurilor: Curé.4. Capacitatea de producţie şi longevitatea plantaţiilor 5. boli şi ger. secetă şi ger şi este foarte productivă. unele cu importanţă economică prin soiurile care s-au format. . longeviv.4. răspândite diferit în lume. Este o specie rezistentă la secetă şi sensibilă la ger. soiuri şi portaltoi 5. are vigoare mare.2. boli şi secetă. formează pomii destul de viguroşi. . Comportarea la înflorire-polenizare. sistemul radicular este superficial. Untoasă Giffard. Cele mai importante dintre acestea sunt: .4. este de talie mică.P. creşte spontan în Crimeea. . sensibil la secetă şi rezistent la ger şi la Erwinia amylovora. creşte natural în sudul Europei.P.Pyrus piraster L. Este o specie rezistentă la boli. ussuriensis Maxim . Armenia şi America.Principalele soiuri din sortiment Sortimentul de pere este destul de bogat şi anual sunt introduse noi soiuri româneşti sau străine. creşte spontan în Asia Mică. salicifolia Pall. serotina Rehd . altele ca portaltoi sau au rol ornamental.

parţial autofertil. este tolerant la rapăn şi este pretenţios la sol. are afinitate pe gutui şi este parţial autofertil. verde-gălbui cu puncte roşii pe partea însorită. are o ramificare slabă şi fructificare pe ramuri scurte. Fructul este mic. colorat pe aproape toată suprafaţa cu roşu dungat. nu are afinitate pe gutui. Triumf . sinuoase şi flexibile. piriform. are vigoare mijlocie. verde-gălbui. înfloreşte târziu. este rezistent la boli şi ger.Ca şi merele. galben-pai. Pulpa este fondantă. are o mare capacitate de producţie. foarte bun pentru masă şi chiar industrializare (compot). de vigoare mijlocie-mare. cu rugină la ambele capete. nu are afinitate pe gutui. capacitate bună de ramificare. Pere de toamnă Untoasă Bosc (Kaiser Alexander) . conic-alungit. este parţial autofertil. are o bună capacitate de fructificare şi este sensibil la rapăn.este unul dintre cele mai bune soiuri de vară. aromată fiind bine apreciat ca fruct de masă. soiuri de toamnă şi soiuri de iarnă. galben-pai cu dungi roşietice pe partea însorită şi gust foarte bun. capacitate bună de ramificare. cu epicarpul de culoare verde gălbuie. Este rezistent la ger.are vigoare mijlocie. de calitate bună. acoperit aproape integral cu roşu aprins. parţial autofetil. Pere de vară: Untoasă Giffard . cu afinitate pe gutui. soiurile de pere. este productiv şi precoce. Napoca . Aromată de Bistriţa . Fructul este mijlociu sau mare.este soi viguros. dulce-vinurie şi intens aromată. scurt conic. Williams (Duset galben) . este parţial autofertil.are vigoare mijlocie-mare. cu fructificare pe ramuri scurte. Pulpa este albă. înfloreşte târziu. Fructul este mic. Există în cultură şi Williams roşu obţinut ca o mutaţie din Williams comun. piriform.este un soi mult răspândit în toate zonele de cultură a părului. Argessis . Favorita lui Clapp (Duset roşu) . ramuri anuale lungi. Trivale . nu are afinitate pe gutui. cu rumeneală pe partea însorită.are vigoare mijlocie. tronconic. Fructul este piriform. are afinitate pe gutui. fondantă. fructifică pe ramuri scurte. cu capacitate mare de ramificare. tronconic. are pulpa albă.soi viguros.are vigoare submijlocie. are pulpa untoasă. este precoce. Fructul este mijlociu. fondantă de calitate bună. Fructul este mijlociu-mare. piriform cu conturul neregulat. după perioada de maturare a fructelor se împart în trei grupe: soiuri de vară. galben-verzui acoperit circa jumătate cu roşu strălucitor şi are gust bun. Are o bună capacitate de 73 . slab aromată. are pulpa fondantă aromată de calitate foarte bună. galben-auriu. are fructul mic. verde gălbui cu o rumeneală pe partea însorită. capacitate mică de ramificare. fructifică pe ramuri scurte. Fructul este mijlociu.are vigoare mijlocie.

are o mare capacitate de fructificare şi bună afinitate pe gutui.soi nou. sensibil la secetă şi rapăn. verde gălbui.soi nou introdus în cultură. Monica . de calitate bună. cu pulpa fondantă de calitate foarte bună. este sensibil la rapăn. fructifică pe ramuri lungi. cu gust dulce-vinuriu. cu cavitate pedunculară şi peduncul scurt şi gros. are fructul lung piriform. de calitate foarte bună pentru masă. cu sclereide fine şi gust uşor astringent. verde-gălbui acoperit integral cu rugină grosieră. cu o bună capac itate de ramificare. acoperite integral sau parţial cu rugină grosieră şi au calitate foarte bună pentru masă. cu conturul uşor neregulat. cu puncte fine de rugină pe mijlocul fructului şi rugină grosieră în zona cavităţii caliciale. are fructul mijlociu ca mărime. Pere de iarnă Curé (para popească) . fondantă. de culoare verde cu pistrui roşietici pe circa jumătate din suprafaţă. îl găsim de la mare până la munte. Abatele Fetel . fructele sunt piriforme. afinitate bună pe gutui şi o bună capacitate de producţie. Fructul este scurt piriform. verde-gălbui cu puncte mici de rugină. sferic-alungite sau scurt conice. cu un şanţ sau o dungă de rugină pe partea umbrită. mare. Conference . tolerant la condiţiile de mediu. în toate zonele de cultură a pomilor. Pulpa este alb-gălbuie. are o bună afinitate pe gutui. Păstrăvioare . Contesa de Paris . rezistent la rapăn şi focul bacterian. piriform. uneori slab rumenit pe partea însorită şi cu o calotă de rugină în jurul caliciului. scurt conic. este precoce. Euras . acoperit pe 1/2 -3/4 cu roşu oranj. Fructul este piriform. Fructul prezintă cavitate pedunculară asimetrică. cu pulpa fondantă. scurt piriform. asimetric. cu tendinţă de a forma buza de iepure. Pulpa este albă -verzuie. are fructul mijlociu-mare. Se poate păstra până în decembrie-ianuarie. Erwina .pomul este de vigoare mare. piriform. fără sclereide şi gust echilibrat. Fructele sunt acoperite integral cu rugină grosieră.soi nou. de culoare galbenă cu puncte şi pete de rugină.are vigoare mijlocie. are bună afinitate pe gutui şi o capacitate slabă de ramificare. Se păstrează bine peste iarnă. 74 . Fructul este mare. de calitate foarte bună.este un soi cu mare plasticitate ecologică. cu capacitate mică de ramificare şi fructifică pe ramuri scurte. piriform. Pulpa este fondantă. de culoare galbenă-verzuie. verde-gălbui. Pulpa este fondantă. are afinitate pe gutui şi un bun potenţial de producţie. cu pulpa potrivit de dulce şi fără aromă. fondantă.are vigoare mijlocie. Fructul este mijlociu-mare. intră pe rod târziu. suculentă. pretenţios la condiţiile de mediu. Untoasă Hardy (Jambon) . Pomul este viguros. are fructe mari. dulce aromată. gros şi prins în prelungirea axului fructului. suculentă şi gust echilibrat dulce. galben -verzui cu o rumeneală roşietică pe partea însorită. Fructifică pe ramuri scurte.soi cu fructul mic-mijlociu.este soi viguros. verzi-gălbui.ramificare. mijlociu-mare. cu conturul neregulat. Pedunculul este scurt. rezistent la rapăn.

Păstrăvioare. de provenienţe diferite. Aceşti portaltoi au o înrădăcinare bună şi pot valorifica solurile profunde şi mai sărace. însă imprimă vigoare mare şi intrare târzie pe rod. dintre care: Alămâi. toleranţă mai mare la cloroză şi o 75 . aromată foarte bună pentru masă. . şi care pot înlocui o parte din soiurile mai vechi. sistem ul radicular explorând un volum mare de sol. 2278) obţinuţi la Angers în Franţa. cu puncte şi pete mari de rugină.4. fructifică pe ramuri scurte şi are afinitate slabă pe gutui. dulce-vinurie.portaltoi obţinuţi în Canada din Pyrus comunis. Gutuiul imprimă o precocitate mai bună. secetă şi tolerante la boli. 5. În ultimii ani au fost create o serie de soiuri noi care sunt verificate in diferite areale. o selecţie din gutuiul de Angers. prezintă o mare rezistenţă la ger şi Erwinia amylovora. În programele de ameliorare se folosesc pomi obţinuţi din seminţe hibride. Au afinitate bună cu toate soiurile cultivate. sferic sau scurt piriform.Seria OHF . scurt piriform sau bergamotiform. Republica . acest soi se poate păstra până în mai-iunie.are pomul de vigoare slabă. 2277. Se poate păstra până în luna martie. caracterizaţi printr-o bună afinitate şi vigoare scăzută. dacă nu se cultivă în zone foarte favorabile. K 15) obţinuţi în Franţa din P. cu o bună capacitate de ramificare.3. Pentru a obţine pomi de vigoare mai mică. obţinerea unor fructe mai mari şi de o calitate superioară. Dintre acestea se pot aminti: . Timpul va deonstra dacă noile creaţii se vor impune pe piaţa naţională de pere. comunis care sunt rezistenţi la ger şi asfixierea radiculară.seria P (P2267.relativ recent introdus în sortiment. OH 11. Cu miez roşu etc. Fructul este maliform. dar nu are afinitate cu toate soiurile de păr. Există şi o serie de selecţii de păr obţinute în ultimii ani cu însuşiri favorabile atât în pepinieră cât şi în livadă. Cele mai utilizate selecţii de gutui sunt: .Principalii portaltoi ai părului În prezent se comercializează şi se plantează numai pomi altoiţi. Cei mai folosiţi portaltoi de păr sunt: Portaltoiul franc obţinut din seminţele unor soiuri locale rezistente la ger. are o mai mare capacitate de înmulţire în pepinieră prin butaşi sau marcote. Fructul este mare. iar pulpa rămâne frecvent de calitate inferioară. . se folosesc din ce în ce mai mult o serie de selecţii de gutui.Passe Crassane . uneori se îndeseşte prea tare şi necesită rărire. este precoce şi moderat productiv. Pepenii. acoperit cu pete mari de rugină.seria retuziere (BH 15. Are pomul de vigoare mijlocie. Harbuzeşti. cu pulpa consistentă. recent introdusă pe piaţă. cu sclereide mari şi numeroase. galben-verzui. este sensibil la condiţiile de mediu. verde-gălbui.Sydo.

Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. .are o bună înrădăcinare.este o clonă obţinută în Anglia care reduce mult vigoarea pomilor.Gutuiul Adams . este destul de viguros. Speciile sălbatice de păr au vreo importanţă practică? b. . care are o bună afinitate de altoire cu soiurile de păr şi este rezistentă la cloroza ferică. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. .Clona EM C . . dar este mai rezistent la temperaturile scăzute din timpul iernii. de vigoare mai mică. care imprimă o bună precocitate soiurilor de păr. Test de autoevaluare 13. similară gutuiului tip A de Angers.este o clonă din gutuiul de Angers.este tot o selecţie de gutui de Angers.Gutuiul EM A . Este destul de sensibil la bolile virotice şi nu are afinitate cu toate soiurile.este o clonă autohtonă de gutui cu vigoare mijlocie.Clona BA 29 . se pare că este tolerant la viroze şi este de vigoare mijlocie. În livadă imprimă pomilor productivitate.omogenitate mai mare a indivizilor. . Numiţi 3 soiuri de pere de imporanţă majoră în pomicultura naţională şi internaţională? c. longeviv şi rezistent la ger. Care sunt principalele grupe de portaltoi folosite la păr? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Principalele specii folosite ca sure de gene Principalele soiuri din sortiment Pricipali portaltoi utilizati la păr 76 .Clona BN 70 .

77 .

altele foarte puţin. Speciile sălbatice de păr sunt utilizate în spedial ca surse de gene pentru boli. coroana de obicei piramidală. Părul are o capacitate mică de creştere în tinereţe. În condiţii foarte bune în părimăvara. În România.4. Suceava.Comentarii şi răspunsuri la teste Întrebarea 1. ajungând până la 52° latitudine nordică. Neamţ. iar pentru o bună polenizare se recomandă asocierea în parcelă câte 3-4 . pomii intră mai devreme pe rod şi asigură fructe mai mari. Favorita lui Clapp). formează un ax puternic. a. La nivel familial părul este raspândit în toate zonele ţării. a. capacitatea de ramificare este diferită în funcţie de soi. unele ramifică multe. b. Buzău. Arealul mondial de cultură al părului este în toate zonele cu climat temperat. Bihor. Vâlcea. Gutuiul utilizat ca portaltoi scurtează cu 1-2 ani perioada de tinereţe a pomilor. Părul poate fi una dintre speciile de bază pentru pomicultura românească. din zona de stepă până în zona premontană. Arad. b. iar local popt fi utilizate ca portaltoi pentru a asigura rezistenţă la secetă sau alte problele ale solului sau chiar cu rol ornamental. Întrebarea 3. Fructele sunt uşor de valorificat. Argeş. părul se cultivă pe suprafeţe mai mari în judeţele: Dâmboviţa. Întrebarea 2. chiar mai mult în Suedia (55-58°). cu epocă de înflorire şi maturare apropiată. 78 . a. Soiurile de păr sunt parţial autofertile şi autosterine. deoarece condiţiile pedoclimatice permit acest lucru. Bacău. unele soiuri pot lega şi cu polen prorpiu (Williams. Prahova. iar prin compoziţia lor biochimică asigură organismului mulţi compuşi foarte utili. dar sunt ceva probleme legate de protecţia fitosanitară. Bistriţa Năsăud. în ambele emisfere. c.4.

Untoasă Bosc (Kaiser Alexander) şi Abatele Fetel. corectare şi evaluare. produs din seminţele unor soiuri locale şi gutuiul cu o serie de selecţii de provenienţe diferite.b. . Ce este partenocarpia ? Dar inflorirea secundară? Au vreo importanţă practică aceste însuşiri? 2 p. Cum se gruperază soiurile de păr după epoca de maturare? Exemplificaţi.Pomologie. 25. Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 24. Care sunt principalele grupe de portaltoi ale părului şi cum se aleg în practică? Exemplifiaţi. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare.Lucrarea de verificare nr. Care este importanţa practică a acestora ? 2 p. Dintre cele mai bune şi cultivate soiuri la nivel mondial care sunt şi în România se pot aminti: Williams. Bucureşti.Bibliografie minimală 14. 28. 5 Instrucţiuni Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr. Ed. Ghena N. c. Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare.. 79 . 5. 26. Hoza D. La păr se folosesc 2 grupe mari de portaltoi: părul franc. Prahova Ploieşti. 2005.. 15. Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de pagină. 2000. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”. Branişte – Cultura specială a pomilor. numele şi prenumele studentei (studentului). 2p.5. 1. 27. Editura Ceres.6. 2 p. 2 p. N. Caracterizaţi vigoarea soiurilor şi capacitatea de ramificare. 5. numărul lucrării de verificare. Cum se comportă soiurile de păr în procesul de inflorire-polenizare? Exemplificaţi.

1. Popescu M. 6 Cerinţele părului faţă de factorii de mediu Particularităţi tehnologice Specii.2. Prin parcurgerea acestei unităţi vom căpăta suficiente date pentru a putea înfiinţa şi întreţine corect o plantaţie de păr în funcţie de specificul zonei de cultură.Obiectivele unităţii de învăţare nr.4. Obiectivele unităţii de învăţare nr.Pomicultură generală şi specială.3.7. cunoaşterea modului şi a specificităţii producerii materialului săditor la păr.16. 6 Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură: cunoaşterea cerinţelor părului faţă de principalii factori de mediu. Bucureşti. 6. 6. şi colab.. 6.. 6. soiuri. cu date referitoare la cerinţele speciei faţă de factorii de mediu. 1992.6. producerea materialului săditor.P. pentru a putea zona corect specia şi soiurilor. 6 CULTURA PĂRULUI ECOLOGIA ŞI TEHNOLOGIA DE CULTURĂ CUPRINS 6. 6.5. 6. infiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor.D. . E. portaltoi Comentarii şi răspunsuri la teste Lucrare de verificare Bibliografie minimală 77 77 78 80 86 91 92 93 Introducere În această unitate se continuă prezentarea culturii părului. 6.1. 80 . UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR.

înţelegerea şi aprofundarea aspectelor legate de etapele care trebuie parcurse pentru înfiinţarea plantaţiei de păr. 81 . cunoaşterea sortimentului de soiuri şi portaltoi. cunoaşterea verigilor tehnologice specifice întreţinerii plantaţiilor de păr.

Temperatura scăzută din timpul înfloritului are efecte negative asupra procesului de legare a fructelor şi creează condiţii favorabile atacului de Pseudomonas syringae. Necesarul în frig este în funcţie de soi şi se situează între 600 şi 1200 ore. Comportarea soiurilor faţă de căldură nu este egală. Apa Părul are nevoie de 550-750 mm precipitaţii anual şi acestea să fie bine repartizate pe perioada de vegetaţie. în funcţie de soi. 82 .. De obicei părul urcă numai până în zona dealurilor mijlocii. când bobocii florali sunt afectaţi la -1. deformate. În funcţie de portaltoi. alte soiuri dau rezultate bune în toate centrele pomicole consacrate părului.6. în anii cu veri mai răcoroase calitatea fructelor este mai slabă. pentru ca fructele să ajungă la însuşirile organoleptice tipice soiului. Untoasă Diel etc..5 m la cele altoite pe franc.. cu sclereide mari.Cerinţele părului faţă de factorii de mediu Temperatura Părul este mai pretenţios decât mărul.5 m la soiurile altoite pe gutui şi 2-2. iar rădăcina creşte dacă în sol sunt peste 1. Seceta prelungită determină formarea unor fructe mici. Contesa de Paris.2°C.5-2°C. Nivelul pânzei de apă freatică nu trebuie să fie mai sus de 1. portaltoi. Dintre soiurile de păr Curé are plasticitate mare faţă de temperatură. Temperatura minimă din timpul iernii nu trebuie să coboare sub -26°C. chiar dacă unele soiuri rezistă până la -30°C (Favorita lui Clapp. Cultura părului reuşeşte bine acolo unde temperatura medie anuală este de 9. Rezistenţa gutuiului la excesul de apă din sol în unele perioade ale anului a făcut posibilă valorificarea terenurilor depresionale prin cultura părului. care preferă zonele mai calde.2. părul poate rezista la secetă (altoite pe Pyrus amigdaliformis şi P. fără aromă şi nu pot fi comercializate pentru consum în stare proaspătă. tipul de sol etc. Sunt soiuri mai pretenţioase: Williams.5.5°C. iar cele ajunse la maturitate suportă până la -4°C. Excesul de apă din sol este şi el nefavorabil. reducerea numărului de muguri de rod diferenţiaţi pentru anul următor. fructele formate pot fi mari.5-10. Soiurile de toamnă şi iarnă trebuie zonate numai acolo unde toamna este lungă şi caldă. fructele abia legate degeră la -1. dar ele rămân fade. Optimul umidităţii solului se situează la 65-70% din capacitatea de câmp. Rezistenţa la temperatură scăzută este slabă după pornirea pomilor în vegetaţie.). chiar dacă pomii rezistă. urcă până la altitudinea de 800 m.-2. iar lungimea perioadei de vegetaţie are 190-195 de zile. iar temperatura medie pe perioada de vegetaţie să fie de 16-18°C. reducerea creşterilor vegetative etc. în sensul că necesită mai multă căldură pe perioada de vegetaţie. Ducesa d' Angoulême etc.5°C. Pragul biologic este la 8°C. betulifolia) sau la excesul de apă (altoit pe gutui).

vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: n.5-7. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. Nu suportă calcarul activ mai mult de 15% altoit pe franc şi 10% altoit pe gutui. Faţă de componentele solului. sud-estice sau sud-vestice şi adaptarea coroanelor şi a distanţelor de plantare la vigoarea soiurilor şi capacitatea acestora de ramificare. acumularea unor cantităţi mai mari de hidraţi de carbon şi arome. deoarece favorizează bolile. În lipsa luminii.5). Pomii tineri sunt mai pretenţioşi decât cei maturi. determină o colorare caracteristică a soiurilor. mai ales rapănul. Folosirea gutuiului ca portaltoi. preferă solurile luto-argiloase şi lutonisipoase. Exemplificaţi? o. soluri calde. fructele rămân de calitate slabă. Pe solurile grele sau cu reacţie alcalină. Lumina Faţă de măr. Cum se comportă părul la excesul de apă din sol? p. sodiul schimbabil trebuie să nu depăşească 12%. Pe solurile reci fructele nu ajung la potenţialul biologic de calitate al soiului. lemnul lăstarilor nu se maturează bine şi degeră în timpul iernii. iar cei maturi au nevoie de multă lumină în timpul înfloritului. dă posibilitatea valorificării solurilor subţiri sau cu exces de umiditate. părul este mai pretenţios faţă de lumină. necesită expoziţii sudice.Nici umiditatea atmosferică ridicată nu este suportată. a diferenţierii mugurilor de rod şi la maturarea fructelor. profunde şi fertile. Test de autoevaluare 14. O bună expunere a fructelor. care dă multe probleme cultivatorilor. Solul Şi faţă de sol părul este mai pretenţios decât mărul. Pretenţiile soiurilor de păr faţă de temperatură sunt la fel sau nu. părul are unele pretenţii. apar frecvent carenţe de fier. iar pH-ul să fie neutru (6. Care sunt solurile preferate de păr? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare 83 .

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: q. Cerinţele părului faţă de temperatură; r. Cerinţele părului faţă de lumină; s. Cerinţele părului faţă de apă t. Cerinţele părului faţă de sol

6.3.Particularităţi tehnologice 6.3.1. Specificul producerii materialului săditor La procurarea materialului de plantat trebuie ştiut faptul că, nu toate soiurile au afinitate pe toţi portaltoii şi această afinitate are două aspecte: afinitate de altoire şi afinitate de producţie. Afinitatea de altoire constă în capacitatea unor soiuri şi portaltoi de a concreşte după altoire, în timp ce afinitatea de producţie se referă la comportarea acestor pomi altoiţi în livadă, la capacitatea lor de producţie şi mai ales la longevitatea lor. Frecvent se comercializează soiuri de păr, care nu au o afinitate bună, altoite pe gutui şi care după câţiva, ani în livadă, încep să se usuce sau să se dezbine de la punctul de altoire. Este vorba mai ales de soiurile Williams, Ducesa de Angoul ême, Favorita lui Clapp, Untoasă Bosc etc. Nu trebuie plantate aceste soiuri dacă sunt altoite pe gutui, deoarece nu prezintă o longevitate corespunzătoare. Pentru soiurile care au afinitate pe gutui, acesta este folosit ca portaltoi, deoarece imprimă soiurilor precocitate, o mai bună calitate a fructelor şi o reducere a vigorii. Pentru soiurile care nu au afinitate pe gutui, se foloseşte ca portaltoi francul, obţinut din seminţele soiurilor Alămâi, Harbuzeşti sau Pepenii sau se apelează la dubla altoire în pepiniere cu folosirea intermediarului (Curé sau Untoasă Hardy), între gutui şi soi. Datorită costului mai ridicat al materialului dublu altoit şi a preţului de desfacere nediferenţiat, folosirea intermediarului, în prezent, este mai mult teoretică, în practică este foarte puţin folosit. Se preferă de multe ori altoirea soiurilor care au afinitate de altoire pe gutui, cu implicaţii negative asupra longevităţii în livadă a acestor pomi. De dată mai recentă sunt preocupările de producere a pomilor pe rădăcini proprii prin microînmulţire, dar aici nu se mai poate acţiona asupra vigorii pomilor. 6.3.2.Specificul înfiinţării plantaţiilor de păr La alegerea locului pentru plantarea părului, trebuie avute în vedere cerinţele acestuia faţă de factorii de mediu (expoziţie, temperatură, lumină, vânt) în scopul obţinerii unor producţii corespunzătoare. 84

Existenţa unei game destul de variate de soiuri din punct de vedere a vigorii, permit înfiinţarea plantaţiilor cu densitate medie (600-800 pomi/ha) sau cu densitate mare (1000-1200 pomi/ha) folosind distanţe de 4-5 m între rânduri şi 1,5-3 m pe rând, în funcţie de soi. Se recomandă asocierea a 3-4 soiuri în parcelă, soiuri cu aceeaşi epocă de înflorire pentru a se putea poleniza reciproc. Pregătirea terenului se face la fel ca pentru măr, urmărindu -se afânarea adâncă şi fertilizarea de bază, după o prealabilă sistematizare a terenului (dacă este cazul), urmate de mărunţirea solului în vederea pichetării şi plantării. Se recomandă efectuarea plantării în toamnă, deoarece pomii se prind mai uşor, se acumulează apă mai multă la nivelul rădăcinii în timpul iernii, iar primăvara rădăcinile cresc mai repede, înaintea părţii aeriene, procentul de pornire în vegetaţie este superior plantării de primăvară. Dacă din diferite motive plantarea de toamnă nu s-a realizat, se va efectua primăvara imediat ce terenul se zvântă şi permite accesul. În funcţie de vigoarea pomilor şi de zona de cultură se pot înfiinţa plantaţii semiintensive, cu densitate de 400-600 pomi/ha, când se folosesc soiuri viguroase, pe teren mai accidentat, plantaţii intensive cu 650-1200 pomi/ha, când terenul este amenajat sub forma unor parcele mari uniforme, folosind soiuri şi portaltoi de vigoare mijlocie sau chiar plantaţii superintensive, când se folosesc soiuri de vigoare slabă, altoite pe gutui cu sau fără intermediat. La acest ultim tip de plantaţii, numărul de pomi la unitatea de suprafaţă depăşeşte 1250 bucăţi şi se amplasează la baza versanţilor sau pe pante foarte mici unde gradul de mecanizare este mare, solul fertil şi există posibilităţi de irigare. 6.3.3.Specificul întreţinerii plantaţiilor de păr Alegerea formei de coroană este dependentă de vigoarea pomului, ca rezultat al combinaţiei soi-portaltoi, de capacitatea de ramificare şi de tendinţa de creştere a pomilor. Dintre formele de coroană mai folosite sunt palmeta liberă şi cu braţe oblice, fusul subţire şi fusul tufă, cordonul vertical şi piramida întreruptă. Pentru evitarea creşterii exagerate pe verticală, la atingerea înălţimii dorite, axul se suprimă sau se transferă pe ramificaţii laterale bine consolidate. La stabilirea numărului de elemente ale scheletului, se ţine seama de capacitatea de ramificare şi de vigoare, altfel nu se pot forma coroane bine încheiate. De exemplu, la soiul Untoasă Hardy, care este viguros, pentru a forma o coroană bine încheiată, numărul ramurilor de schelet trebuie să fie mai mare decât la alte soiuri viguroase, dar care ramifică bine. Pentru palmetă, acest soi necesită cinci braţe de o parte şi de alta a axului. Corecţia unghiurilor de inserţie a elementelor de sc helet se va face după doi ani, pentru a se fortifica suficient de bine în detrimentul axului, care trebuie mereu ciupit pentru ai reduce vigoarea. Dacă ramurile s-au îngroşat mai mult şi unghiurile de inserţie sunt 85

mici, pentru evitarea dezbinării acestora, se execută 3-4 tăieturi cu fierăstrăul sub ramură, după care se înclină în poziţia dorită. Pentru formarea palmetei etajate cu braţe oblice se poate folosi spalierul, în vederea legării şarpantelor în poziţia dorită, sau legarea individuală a pomilor cu stinghii, ţăruşi etc. Soiurile cu vigoare mică şi mijlocie se pretează la conducerea sub formă de fus subţire, cordon vertical, ypsilon transversal, iar cele mai viguroase se pretează la conducerea în palmete şi eventual piramide întrerupte. Pentru grăbirea intrării pe rod, indiferent de forma de coroană aleasă, în primii ani nu se recomandă tăierea severă a pomilor, dar se execută operaţii de dirijare a ramurilor, urmând ca după intrarea pe rod, să se definitiveze elementele structurale ale coroanei. La soiurile cu o capacitate slabă de ramificare se recomandă ciupirea repetată a lăstarilor pentru a stimula ramificarea şi obţinerea unei coroane bine garnisite, iar la soiurile viguroase, se suprimă periodic creşterile lacome din partea superioară a coroanei pentru a determina o garnisire a părţii inferioare a scheletului. Tăierea de producţie (fructificare) se execută diferenţiat în funcţie de soi, vârsta pomilor şi forma de coroană folosită. Intensitatea tăierilor creşte de obicei cu vârsta pomilor, deoarece pe măsură ce se instalează fructificarea, intensitatea creşterilor anuale scade. Pentru a se obţine o suprafaţă foliară suficientă unei bune nutriţii a pomilor şi fructelor, pe măsură ce lungimea lăstarilor indicatori scade (sub 30-40 cm) se intervine prin tăieri de stimulare a creşterii. Este bine de reţinut faptul că, pomii cu creşteri mici, trebuie tăiaţi mai sever decât cei cu creşteri mari şi nu invers cum se întâmplă încă în multe livezi. Tăierea stimulează creşterea, ori tăierea pomilor cu creş teri mari amplifică şi mai mult creşterea în detrimentul fructificării. Se ştie faptul că, între creştere şi fructificare există o relaţie invers proporţională, la creşteri mari corespund producţii mici şi invers. Pomii care au fructificat mult şi au creşteri mici trebuie tăiaţi mai intens pentru a stimula formarea ramurilor de rod necesare anului următor. Înainte de începerea operaţiei de tăiere, se face o analiză a pomului, observând lungimea creşterilor anuale de la periferia coroanelor, producţia de fructe avută în anul anterior (după numărul burselor) şi numărul mugurilor de rod existenţi. În funcţie de aceste trei elemente, se stabileşte intensitatea tăierii fiecărui pom, uneori chiar pe fiecare element de schelet (sunt cazuri de alternanţă de fructificare la nivel de ramură). Elementul pe care se intervine cu ocazia tăierilor este semischeletul. Pentru a se obţine o producţie de calitate, ramurile de semischelet trebuie mereu întinerite, prin reducţie, simplificare şi transferul creşterii pe ramuri laterale tinere. Nu se recomandă scurtarea ramurilor anuale, cu excepţia mlădiţelor care se normează la 2-4 muguri de rod, în funcţie de vigoarea acestora. Prin tăierea de producţie, se asigură normarea încărcăturii de fructe, prin înlăturarea surplusului de muguri de rod, rărirea coroanei în funcţie de capacitatea de ramificare a soiului şi menţinerea dimensiunilor coroanei, în limitele asigurate prin distanţa de plantare. 86

Întreţinerea solului este diferită în funcţie de zonă şi de tipul de plantaţie. În plantaţiile comerciale, solul poate fi menţinut lucrat între rânduri sau înierbat. Adâncimea de mobilizare a solului depinde de adâncimea de distribuţie a rădăcinilor în sol (portaltoi) şi nu trebuie să depăşească 15-18 cm pentru portaltoiul franc şi 10-15 cm pentru gutui. Înierbarea intervalelor asigură o serie de avantaje şi se practică acolo unde cantitatea de precipitaţii este suficientă sau sunt condiţii de irigare. Pe rând, solul se mobilizează periodic sau numai primăvara, după care se mulceşte cu iarba de pe interval. Cosirea intervalelor se face de 3-5 ori în funcţie de ritmul de creştere. Iarba rezultată din cosire se foloseşte ca mulci pe rând sau se poate folosi în hrana animalelor cu condiţia să se coreleze cosirea cu tratamentele fitosanitate, evitând astfel intoxicarea. Deosebit de utilă este combinarea lucrărilor mecanice de distrugere a buruienilor, pe rând, cu folosirea erbicidelor, în toată plantaţia sau numai pe vetrele de buruieni, în special pentru buruienile perene: pălămidă, susai, pir etc., care se distrug greu mecanic şi se regenerează foarte uşor. Dintre erbicidele mai folosite amintim: Rundup 5-6 l/ha, Argezin 6-10 kg/ha, Fusilade 2 l/ha, Nabu 4-6 l/ha etc. Prin lucrarea solului pe rând primăvara şi o erbicidare în faza în care apar b uruienile, se asigură controlul îmburuienării în condiţii optime pentru un an de zile, reducându-se mult sursa de îmburuienare pentru anul următor. Nu se folosesc erbicide în primi 3-4 ani de viaţă a pomilor. În plantaţiile tinere sau în sistemul agropomicol (distanţă mare între rânduri) intervalul se cultivă cu plante legumicole, cartofi, cereale de talie mică, căpşun sau alte specii în vederea amortizării parţiale a cheltuielilor de investiţie sau pentru obţinerea unor produse alimentare necesare familiei. Fertilizarea plantaţiilor de păr se face în funcţie de vârstă şi de producţia ce urmează a se obţine. Plantaţiile tinere se fertilizează cu 20-30 t/ha gunoi de grajd la 2-3 ani, 120 kg/ha azot, 70 kg/ha fosfor şi 80 kg/ha potasiu în substanţă activă, aplicate anual, iar în plantaţiile în plină producţie, se ţine seama de exportul de îngrăşăminte din sol odată cu producţia. Se consideră normale, dozele de 300 kg/ha azot, 300 kg/ha fosfor şi 250-300 kg/ha potasiu, la care se adaugă periodic fertilizarea cu gunoi de grajd. Îngrăşămintele foliare complexe (cu macro şi microelemente) comercializate sub diferite nume sau chiar ureea, se pot folosi cu succes odată cu tratamentele fitosanitare, mai ales în condiţii de carenţă. Concentraţia soluţiilor fertilizante nu trebuie să depăşească 1-2%. Irigarea plantaţiilor tinere este obligatorie pentru a se asigura o bună prindere şi pornire în vegetaţie a pomilor tineri. În plantaţiile pe rod, irigarea se face numai în condiţiile în care apa din precipitaţii nu este suficientă. Momentele critice în care părul are nevoie mare de apă, sunt la 2-3 săptămâni după înflorire, după căderea fiziologică şi înainte de recoltarea fructelor. Normele de udare sunt de 300-500 m3/ha, iar numărul udărilor este în funcţie de condiţiile concrete din zonă. 87

Modul de aplicare a apei este diferit în funcţie de posibilităţi, de la udarea pe brazde, la udarea localizată. Controlul recoltei de pere. În plantaţiile comerciale, pentru a obţine fructe de o anumită mărime şi calitate este necesar pe lângă tăierea corectă a pomilor şi o rărire a florilor sau fructelor. Rărirea se poate face chimic pentru flori sau manual pentru fructe. În practică se foloseşte mai mult rărirea chimică a florilor prin stropiri cu diferite produse. Din cercetările lui Montali (1984) rezultă că, folosirea produsului Regularex 1000 ppm intensifică căderea fiziologică a fructelor la soiul Conference. La soiul Curé rezultate bune s-au obţinut prin folosirea sării de sodiu a acidului naftalenacetic 8%, în concentraţie de 1000 ppm. Cercetările au fost extinse şi pentru a stimula legarea mai bună şi creşterea fructelor. La soiurile Williams şi Ducesa d' Angoulême s-au obţinut fructe mai mari în urma stropirilor cu GA3 şi 2,4,5 T (Mustafa şi col. 1982). Combaterea bolilor şi dăunătorilor. Dintre bolile care dau probleme mai mari în plantaţiile de păr sunt: rapănul, focul bacterian, rugina părului, monilioza şi cancerul rădăcinii iar dintre dăunători: puricele părului, păduchele din San José, viermele perelor, acarienii şi păduchii de frunze. Tabelul 6.1. Tratamentele recomandate în plantaţiile de păr Fenofaza 1. Repaus vegetativ 2. Umflarea mugurilor 3. Dezmugurit 4. Răsfirarea inflorescenţelor 5. Scuturarea petalelor 6, 7, 8 Din 2 în 2 săptămâni Agentul patogen Pesticidele recomandate Păduchele din San José, ouă Polisulfură de bariu 6%, Applaudus 1,5%. de Psylla, afide Psylla, gărgăriţa florilor Confidor oil 1,5%, Carbetox 37 EC 0,5%, Sumi-alpha 0,4% Focul bacterian, rapăn, Champion 0,3%, Turdacupral 0,5%, zeamă pătarea albă bordeleză 2% Focul bacterian, rapăn, ouă de Idem 3 + Ekalux 0,1%, sau Carbetox 0,4%, dăunători, gărgăriţa florilor Mospilan 0,02%, Rapăn, pătarea albă, Dithane M 45 0,2%, Captadin 0,255, monilioză, defoliatoare, Folpan 0,3%, + Zolone 0,2% sau Sumiminatoare, viespe alpha 0,04% Rapăn, pătarea albă, Fungicid antirapăn + Insecticid: Mitac monilioză, puricele melifer, 0,3%, Decis 0,03%, Chinmix 0,03%, viermele fructelor, Sumi-alpha 0,04%. Nu se repetă defoliatoate etc. tratamentele cu acelaşi amestec de pesticide. Rapăn, pătarea albă, Dithane M 45 0,2%, Captadin 0,25%, păduchele din San José, Folpan 0,3%, Vondozeb 0,2%, + Ultracid defoliatoare 0,2%, Mospilan 0,02%, Karate 0,02%, Carbetox 0,5%, Applaud 0,05% Dăunători Applaud 0,05%, Decis 0,03%, Sumi-alpha 0,04%, Carbetox 0,5%, Chinmix 0,5% etc. Focul bacterian, rapăn, pătări 88 Champion 0,3%, Turdacupral 0,5%, zeamă

9-11 La 14 zile de la tratamentul anterior 12-14 La 2 săptămâni după precendentul 15. După căderea

frunzelor

bordeleză 2%. În ultimii ani puricele părului (Psylla piricola) a compromis multe plantaţii de păr, datorită

folosirii unor substanţe de combatere cu spectru larg de acţiune, care au distrus prădătorii naturali şi care au avut eficienţă slabă asupra acestui dăunător. Pentru tratamente, se folosesc aceleaşi produse recomandate şi la măr (tabelul 6.1.). Maturarea şi recoltarea fructelor Însuşirile gustative şi durata de păstrare a fructelor, depind foarte mult de epoca şi condiţiile de recoltare. Datorită perisabilităţii, perele de vară se recoltează cu 7-10 zile înaintea maturităţii de consum, când au atins dimensiunile caracteristice soiurilor şi culoarea pe partea umbrită virează de la verde spre galben. Recoltate la maturitatea de consum, perele de vară nu pot fi manipulate, pul pa este moale şi se prăbuşeşte foarte repede. Perele de toamnă se recoltează cu câteva zile înaintea maturităţii de consum, dacă se valorifică imediat, sau cu 8-10 zile mai devreme dacă se depozitează pentru a fi valorificate după 1-2 luni. Perele de iarnă se recoltează cât mai târziu posibil, în funcţie de zona de cultură, pentru a acumula o cantitate cât mai mare de glucide şi arome. Recoltate devreme, perele de iarnă nu ajung la o calitate corespunzătoare, se veştejesc în depozit şi valorificarea lor este dificilă.

Test de autoevaluare 15. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: b. Care este afinitatea părului pe gutui? Exemplificaţi

c. Cum se stabileşte distanţa de plantare la păr ?

c. Enumeraţi căteva probleme de protecţia fitosanitară la păr? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare

89

boli şi secetă. serotina Rehd .Pyrus piraster L. este de talie mică.4. Untoasă Bosc. în special la rapăn şi la focul bacterian. Este o specie rezistentă la boli.P.părul nins. În ultimul timp se pune accent tot mai mare pe rezistenţa la boli. .părul de Usuria.Principalele specii de Pyrus În cadrul genului Pyrus sunt cunoscute peste 22 de specii. nivalis Jacq . este un pom de talie mare. salicifolia Pall.2. creşte spontan în Asia Mică. Caracteristicile întreţinerii plantaţiilor tinere.Principalele soiuri din sortiment Sortimentul de pere este destul de bogat şi anual sunt introduse noi soiuri româneşti sau străine. sensibil la secetă şi rezistent la ger şi l a Erwinia amylovora. elaeagrifolia Pall. boli şi ger. formează pomii destul de viguroşi. creşte natural în sudul Europei. . . Asia Mică şi Iran. 90 . este răspândit în nord-estul Asiei. .P. altele ca portaltoi sau au rol ornamental. Caucaz. Untoasă Giffard.părul sălcioară. Particularităţile tehnologiei de înfiinţare a culturii. ussuriensis Maxim . are rezistenţă la secetă. longeviv.părul chinezesc de nisip creşte spontan în China. răspândite diferit în lume. unele cu importanţă economică prin soiurile care s-au format. sistemul radicular este superficial.4.1. este rezistent la ger. Asia Mică şi Asia Centrală. Este o specie rezistentă la secetă şi sensibilă la ger.4. Crimeea şi sudul Europei.P. cu un sistem radicular bine dezvoltat. 6. Caracteristicile întreţinerii plantaţiei mature Protecţia fitosanitară a plantaţiei 6.P.P. are talie mică şi se cultivă cu scop ornamental. are vigoare mare.După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Specificitatea produerii pomilor altoiţi la păr. . . creşte spontan în Crimeea. A contribuit la formarea soiurilor: Curé. soiuri şi portaltoi 6. .Specii. secetă şi ger şi este foarte productivă. unele soiuri locale etc.părul pădureţ creşte spontan în Europa. Armenia şi America. Cele mai importante dintre acestea sunt: .

fructifică pe ramuri scurte. fondantă. verde-gălbui cu puncte roşii pe partea însorită. acoperit aproape integral cu roşu aprins. galben-verzui acoperit circa jumătate cu roşu strălucitor şi are gust bun.este soi viguros.soi viguros. este parţial autofertil. după perioada de maturare a fructelor se împart în trei grupe: soiuri de vară. de vigoare mijlocie-mare. Este rezistent la ger. Williams (Duset galben) . înfloreşte târziu.este unul dintre cele mai bune soiuri de vară. Triumf . este productiv şi precoce. nu are afinitate pe gutui. foarte bun pentru masă şi chiar industrializare (compot). capacitate bună de ramificare.are vigoare mijlocie.este un soi mult răspândit în toate zonele de cultură a părului. fructifică pe ramuri scurte. tronconic. are pulpa fondantă aromată de calitate foarte bună. de calitate bună. scurt conic. Fructul este mijlociu sau mare. Aromată de Bistriţa . cu rumeneală pe partea însorită. verde-gălbui. piriform. Are o bună capacitate de 91 . Fructul este mijlociu. cu rugină la ambele capete. este tolerant la rapăn şi este pretenţios la sol. înfloreşte târziu. ramuri anuale lungi. este parţial autofertil. Fructul este mic.are vigoare submijlocie. verde gălbui cu o rumeneală pe partea însorită. cu fructificare pe ramuri scurte. Fructul este piriform. parţial autofertil. galben-auriu. are o mare capacitate de producţie. are fructul mic.are vigoare mijlocie-mare. Fructul este mijlociu. Pere de toamnă Untoasă Bosc (Kaiser Alexander) . Pere de vară: Untoasă Giffard . Argessis .are vigoare mijlocie. Există în cultură şi Williams roşu obţinut ca o mutaţie din Williams comun. cu epicarpul de culoare verde gălbuie. cu afinitate pe gutui. fondantă de calitate bună.are vigoare mijlocie. are o bună capacitate de fructificare şi este sensibil la rapăn. Fructul este mic. galben-pai cu dungi roşietice pe partea însorită şi gust foarte bun. Fructul este mijlociu-mare. piriform cu conturul neregulat. soiuri de toamnă şi soiuri de iarnă. are afinitate pe gutui. Trivale . piriform. sinuoase şi flexibile. capacitate bună de ramificare. conic-alungit. are o ramificare slabă şi fructificare pe ramuri scurte. Favorita lui Clapp (Duset roşu) . capacitate mică de ramificare.Ca şi merele. nu are afinitate pe gutui. parţial autofetil. este precoce. colorat pe aproape toată suprafaţa cu roşu dungat. galben-pai. are pulpa albă. slab aromată. Pulpa este fondantă. soiurile de pere. are vigoare mijlocie. are pulpa untoasă. tronconic. aromată fiind bine apreciat ca fruct de masă. este rezistent la boli şi ger. nu are afinitate pe gutui. Napoca . cu capacitate mare de ramificare. Pulpa este albă. are afinitate pe gutui şi este parţial autofertil. dulce-vinurie şi intens aromată.

Fructele sunt acoperite integral cu rugină grosieră. asimetric. afinitate bună pe gutui şi o bună capacitate de producţie. Pulpa este alb-gălbuie. cu un şanţ sau o dungă de rugină pe partea umbrită. Pedunculul este scurt. acoperit pe 1/2 -3/4 cu roşu oranj.soi nou introdus în cultură.soi nou. cu sclereide fine şi gust uşor astringent. verzi-gălbui.are vigoare mijlocie. Pulpa este fondantă. pretenţios la condiţiile de mediu. Ervina . acoperite integral sau parţial cu rugină grosieră şi au calitate foarte bună pentru masă. verde-gălbui. Monica . Fructul este piriform. este sensibil la rapăn. cu capacitate mică de ramificare şi fructifică pe ramuri scurte. Se păstrează bine peste iarnă. fructifică pe ramuri lungi. de calitate foarte bună. Se poate păstra până în decembrie-ianuarie. de culoare galbenă-verzuie. de calitate foarte bună pentru masă. Fructul este scurt piriform. are afinitate pe gutui şi un bun potenţial de producţie. cu conturul uşor neregulat. Fructifică pe ramuri scurte. cu o bună capacitate de ramificare. mare. Abatele Fetel . de culoare verde cu pistrui roşietici pe circa jumătate din suprafaţă. cu pulpa fondantă de calitate foarte bună. cu pulpa fondantă.este un soi cu mare plasticitate ecologică. cu tendinţă de a forma buza de iepure. dulce aromată. Pere de iarnă Curé (para popească) . Untoasă Hardy (Jambon) . Pomul este viguros. are o bună afinitate pe gutui. rezistent la rapăn şi focul bacterian. scurt piriform.este soi viguros. galben -verzui cu o rumeneală roşietică pe partea însorită. piriform. suculentă. cu conturul neregulat. cu gust dulce-vinuriu. Pulpa este albă-verzuie. Contesa de Paris . piriform. intră pe rod târziu. are fructul lung piriform. Păstrăvioare . mijlociu-mare. tolerant la condiţiile de mediu. Pulpa este fondantă. Fructul este mijlociu-mare. are fructul mijlociu-mare. de culoare galbenă cu puncte şi pete de rugină. fără sclereide şi gust echilibrat. este precoce. suculentă şi gust echilibrat dulce. Euras . are fructul mijlociu ca mărime. are fructe mari. gros şi prins în prelungirea axului fructului. verde gălbui. 92 . sensibil la secetă şi rapăn. fructele sunt piriforme.soi cu fructul mic-mijlociu. Fructul este mare. sferic-alungite sau scurt conice. Conference . Fructul prezintă cavitate pedunculară asimetrică. are bună afinitate pe gutui şi o capacitate slabă de ramificare. de calitate bună. îl găsim de la mare până la munte. cu pulpa potrivit de dulce şi fără aromă. cu cavitate pedunculară şi peduncul scurt şi gros. fondantă. în toate zonele de cultură a pomilor. verde-gălbui acoperit integral cu rugină grosieră. rezistent la rapăn. are o mare capacitate de fructificare şi bună afinitate pe gutui. cu puncte fine de rugină pe mijlocul fructului şi rugină grosieră în zona cavităţii caliciale. verde-gălbui cu puncte mici de rugină.soi nou. piriform. scurt conic.ramificare. uneori slab rumenit pe partea însorită şi cu o calotă de rugină în jurul caliciului.pomul este de vigoare mare.are vigoare mijlocie. fondantă.

2277. este sensibil la condiţiile de mediu. Fructul este mare. este precoce şi moderat productiv. comunis care sunt rezistenţi la ger şi asfixierea radiculară. Gutuiul imprimă o precocitate mai bună. dintre care: Alămâi. uneori se îndeseşte prea tare şi necesită rărire.Seria OHF . fructifică pe ramuri scurte şi are afinitate slabă pe gutui. recent introdusă pe piaţă. o selecţie din gutuiul de Angers. are o mai mare capacitate de înmulţire în pepinieră prin butaşi sau marcote.are pomul de vigoare slabă.Principalii portaltoi ai părului În prezent se comercializează şi se plantează numai pomi altoiţi. Timpul va deonstra dacă noile creaţii se vor impune pe piaţa naţională de pere. Fructul este maliform. cu pulpa consistentă.portaltoi obţinuţi în Canada din Pyrus comunis. cu sclereide mari şi numeroase. Cei mai folosiţi portaltoi de păr sunt: Portaltoiul franc obţinut din seminţele unor soiuri locale rezistente la ger. 5. scurt piriform sau bergamotiform. caracterizaţi printr-o bună afinitate şi vigoare scăzută. Se poate păstra până în luna martie. verde-gălbui. K 15) obţinuţi în Franţa din P. de provenienţe diferite. dar nu are afinitate cu toate soiurile de păr. cu puncte şi pete mari de rugină. Au afinitate bună cu toate soiurile cultivate.Sydo. şi care pot înlocui o parte din soiurile mai vechi. Are pomul de vigoare mijlocie. Pentru a obţine pomi de vigoare mai mică. dacă nu se cultivă în zone foarte favorabile. . Harbuzeşti. Păstrăvioare. . prezintă o mare rezistenţă la ger şi Erwinia amylovora. OH 11. s istemul radicular explorând un volum mare de sol. Republica . toleranţă mai mare la cloroză şi o 93 .3.4. 2278) obţinuţi la Angers în Franţa. galben-verzui. cu o bună capacitate de ramificare.Passe Crassane . secetă şi tolerante la boli. În programele de ameliorare se folosesc pomi obţinuţi din seminţe hibride. În ultimii ani au fost create o serie de soiuri noi care sunt verificate in diferite areale.relativ recent introdus în sortiment. Cu miez roşu etc. dulce-vinurie. acest soi se poate păstra până în mai-iunie.seria retuziere (BH 15. obţinerea unor fructe mai mari şi de o calitate superioară.seria P (P2267. însă imprimă vigoare mare şi intrare târzie pe rod. aromată foarte bună pentru masă. Dintre acestea se pot aminti: . acoperit cu pete mari de rugină. Pepenii. Cele mai utilizate selecţii de gutui sunt: . Există şi o serie de selecţii de păr obţinute în ultimii ani cu însuşiri favorabile atât în pepinieră cât şi în livadă. iar pulpa rămâne frecvent de calitate inferioară. Aceşti portaltoi au o înrădăcinare bună şi pot valorifica solurile profunde şi mai sărace. sferic sau scurt piriform. se folosesc din ce în ce mai mult o serie de selecţii de gutui.

longeviv şi rezistent la ger. care imprimă o bună precocitate soiurilor de păr. se pare că este tolerant la viroze şi este de vigoare mijlocie. .Clona EM C . . . de vigoare mai mică. Care sunt principalele grupe de portaltoi folosite la păr? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Principalele specii folosite ca sure de gene Principalele soiuri din sortiment Pricipali portaltoi utilizati la păr 94 . .Clona BA 29 . este destul de viguros. care are o bună afinitate de altoire cu soiurile de păr şi este rezistentă la cloroza ferică.omogenitate mai mare a indivizilor.este o clonă din gutuiul de Angers. Numiţi 3 soiuri de pere de imporanţă majoră în pomicultura naţională şi internaţională? f. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: d.este o clonă autohtonă de gutui cu vigoare mijlocie.este tot o selecţie de gutui de Angers.Clona BN 70 . Test de autoevaluare 16.este o clonă obţinută în Anglia care reduce mult vigoarea pomilor. Este destul de sensibil la bolile virotice şi nu are afinitate cu toate soiurile. Speciile sălbatice de păr au vreo importanţă practică? e. .are o bună înrădăcinare. dar este mai rezistent la temperaturile scăzute din timpul iernii.Gutuiul EM A . În livadă imprimă pomilor productivitate. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie.Gutuiul Adams . similară gutuiului tip A de Angers.

Părul preferă solurile luto-argiloase şi luto-nisipoase. iar momentul tratamentului trebuie bine corelat cu stadiide de dezvoltate a dăunătorului. dacă au un drenaj bun Întrebarea 2. La soiuri de aceaşi vigoare. Napoca. Distanţa de plantare la păr se stabileşte în funcţie de vigoarea soiului şi de forma de coroană. Părul se poate altoii pe gutui pentru o mai bună precocitate şi o caliatte mai bună a fructelor. Ducesa d' Angoulême etc. rapăn. c. în anii cu veri mai răcoroase calitatea fructelor este mai slabă. alte soiuri Favorita lui Clapp. Faţă de excesul de apă. Untoasă Hardy) peste care se altoiesc soiurile fără afinitate. care pot beneficia de avantajul gutuiului ca portaltoi prin folosirea intermediatului de altoire. soluri calde. Altoit pe gutui. care preferă zonele mai calde.5. profunde şi fertile. sunt majoritatea soiurilor sensibile la rapăn. Soiurile de păr au pretenţii diferite faţă de temperatură. fus tufă) şi mai mici la formele aplatizate sau svelte (fus subţire. leader.. Intermediarul este reprezentat de un sopi cu buna afinitate pe gutui (Cure. c. Untoasa Bosc. puricele melifer este destul de rezistent la unele produse. dar poate valorifica şi solurile mai subţiri sau argilo-lutoase altoit pe franc. distaţa va fi mai mare la formele globuloase (piramidă. ax vertical. boală la care sunt utile măsurile preventive şi mai puţin cele curative. Untoasă Bosc). a. părul se comportă diferit în funcţie de portaltoi. a. Sunt soiuri care nu au afinitate pe gutui (Williams. palmetă simplă etc.6. b. de aceea se recomandă cultura părului altoit pe gutui în zone cu risc de exces temporar. La păr sunt probleme mai mari de protecţia fitosanitară pentru: focul bacterian. 95 .Comentarii şi răspunsuri la teste Întrebarea 1. dau rezultate bune în toate centrele pomicole consacrate părului b.). părul are o toleranţă mare la exces. Sunt soiuri mai pretenţioase: Williams.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 29. 2p. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare. Care sunt principalele grupe de portaltoi ale părului şi cum se aleg în practică? Exemplifiaţi. iar local pot fi utilizate ca portaltoi pentru a asigura rezistenţă la secetă sau alte probleme ale solului sau chiar cu rol ornamental. Untoasă Bosc (Kaiser Alexander) şi Abatele Fetel. La păr se folosesc 2 grupe mari de portaltoi: părul franc. 1.Întrebarea 3. Care este importanţa practică a acestora ? 2 p. numele şi prenumele studentei (studentului). 6. 33. Ce este partenocarpia ? Dar inflorirea secundară? Au vreo importanţă practică aceste însuşiri? 2 p. d. 2 p. Cum se gruperază soiurile de păr după epoca de maturare? Exemplificaţi. f. 32. 31. Caracterizaţi vigoarea soiurilor şi capacitatea de ramificare.Lucrarea de verificare nr. Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de pagină. 6 Instrucţiuni Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr. 30. numărul lucrării de verificare. Cum se comportă soiurile de păr în procesul de inflorire-polenizare? Exemplificaţi.6. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”. e. produs din seminţele unor soiuri locale şi gutuiul cu o serie de selecţii de provenienţe diferite. Dintre cele mai bune şi cultivate soiuri la nivel mondial care sunt şi în România se pot aminti: Williams. Speciile sălbatice de păr sunt utilizate în spedial ca surse de gene pentru boli. corectare şi evaluare. 96 . Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare. 2 p.

2005.P. 18. N. Editura Ceres. Prahova Ploieşti.Pomicultură generală şi specială.. Hoza D..7. Popescu M.6.. şi colab.Bibliografie minimală 17. 2000. Bucureşti.. . E. Branişte – Cultura specială a pomilor. 1992. 97 . Ghena N. .Pomologie.D. Bucureşti. Ed. 19.

5. 7. cunoaşterea verigilor tehnologice specifice înfiinţării şi întreţinerii plantaţiilor de gutui 7. originea şi aria de răspândire Particularităţi biologice Cerinţele gutuiului faţă de factorii de mediu Particularităţi tehnologice Comentarii şi răspunsuri la teste Lucrare de verificare Bibliografie minimală 94 94 94 95 97 98 100 101 101 Introducere În această unitate se prezentă particularităţile de cultură ale gutuiului.4. începând cu importanţa. 7. 98 . 0.75% acizi organici. 7.2.6.3.34% zaharuri.4% proteine.8. originea şi aria de răspândire.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 7.1. pentru a ridica valoarea altor fructe.1. ceea ce le face căutate pentru dulceaţă şi marmeladă. 7 Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură: cunoaşterea importanţei speciei şi a arealului de cultură.56-1. Sunt fructe bogate în substanţe gelificante. cunoaşterea modului de producere a materialului săditor. Fructele de gutui au următoarea compoziţie chimică (la 100 g): 5.7. 7.69-13. înfiinţarea şi intreţinerea plantaţiilor de gutui.2. 0. 7 CULTURA GUTUIULUI CUPRINS 7.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 7. producerea materialului săditor. originea şi aria de răspândire Gutuile se consumă puţin în stare proaspătă dar sunt apreciate ca materie primă atât la nivel familial cât şi industrial. 7 Importanţa. cunoaşterea pretenţiilor gutuiului faţă de factorii de mediu.Importanţa. 7. 7. cerinţele faţă de factorii de mediu.

de mărimi diferite în funcţie de soi.55-1. Importanţa gutuiului rezidă şi din faptul că este folosit tot mai mult ca portaltoi pentru gutui. Olt. Pulpa formează sclereide în jurul ovarului. netăiaţi la care semischeletul se amplifică prea mult şi ramurile de rod sunt foarte slabe (sub 4 mm grosime). etc. Nu se supraîncarcă cu rod şi nu este afectat de alternanţa de fructificare deoarece înflorirea şi legarea se fac pe baza substanţelor fotoasimilate de frunzele deja formate şi nu pe baza substanţelor de rezervă ca la măr şi păr.Particularităţi de creştere şi fructificare.1. În prezent se cultivă în Europa. 7. după pornirea în vegetaţie. Japonia. prins direct de ramură. Adâncimea la care se situează majoritatea rădăcinilor este de 25-75 cm şi acestea cresc aproape continuu dacă temperatura solului depăşeşte 3°C.28-34. 8.3.3% taninuri. Mg. Jiu. Ca. Trunchiul gutuiului este în general torsionat. Originea gutuiului nu este certă.02 mg% vitamina C. America de Nord şi Australia. China. Cultura gutuiului este simplă. care este prea subţire pentru a permite circulaţia unei cantităţi suficiente de hrană. Caucaz. Fe. Nordul şi sudul Africii.3. formează frecvent mai multe tulpini din zona coletului. Tulcea. Prahova. frecvent depăşeşte 500 g. Coroana este destul de deasă. iar după alţii din Asia Centrală.0. Sistemul radicular este superficial şi mult ramificat. când aceştia au circa 8-12 cm. după unii autori ar fi originar din zona Mării Caspice. Această inaniţie nu se datorează resurselor slabe ale pomilor ci ramurii purtătoare de flori sau fructe. Pomii sunt plantaţi de obicei alături de alte specii pentru diversificarea sortimentului sau pentru a valorifica unele zone depresionare cu risc de băltire a apei. florile formându-se în vârful lăstarilor în creştere. lateral depăşind cu puţin proiecţia coroanei. dar interesul pentru această cultură este tot mai mic. 0. Înfloreşte târziu. mai ales în plantaţiile de densitate mare. iar polenizarea este predominant entomofilă. În ţara noastră. iar specia este mai puţin pretenţioasă la condiţiile de mediu decât mărul şi părul. 99 . Sunt câteva zeci de hectare de plantaţii comerciale în judeţele Ilfov. În Europa cea mai mare producătoare de gutui este Italia. sesil.5% lipide. Majoritatea soiurilor existente în cultură sunt autofertile. adesea cu zone degarnisite la bază.12% substanţe pectice. gutuiul ocupă o pondere foarte mică în cadrul sortimentului. o serie de ioni minerali (K. are ramurile de schelet lungi şi flexibile.Particularităţi biologice 7. Fructul este mare. Iaşi şi Gorj. care se ocupă cu ameliorarea acestei specii etc.). Situaţia este specifică pomilor neglijaţi. 0. iar dacă este lăsat să crească natural. Anii cu producţie mică sau uneori fără producţie la gutui se datorează avortării florilor sau mumifierii fructelor în timpul creşterii din lipsa substanţelor hrănitoare sau ca urmare a unor boli. având aspect arbustoid. în zona de influenţă a Staţiunii de cercetări Tg.

Longevitatea plantaţiilor este de circa 30 de ani. se pot obţine până la 100-170 kg de fructe/pom în anii favorabili. 100 . În funcţie de vârsta pomilor.Gutuiul este o specie precoce. intră pe rod din anul 2-3 de la plantare şi are o mare capacitate de producţie.

3. rezistent la ger şi secetă. maliforme.K.este unul din cele mai răspândite în sudul şi vestul ţării. oblonga şi anume: var.are vigoare mijlocie. este precoce şi productiv. are fructe m ari. are fructele maliforme. cu gust echilibrat şi slab astringent şi cu aromă slabă. Moldoveneşti .. cu fructe maliforme. este parţial autofertil. Schneid. Care este arealul de răspândire a gutuiului în ţara noastră? r. cu cinci coaste bine marcate.. îngustate la capete. Test de autoevaluare 17. viguros. este foarte productiv.7. este foarte productiv şi precoce. cu conturul neregulat. pulpa cu sclereide fine în jurul ovarului şi cu gust astringent. are fructe mijlocii. suculentă. ce se poate consuma în stare proaspătă sau industrializată. De Lescowatz . acidulată. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. Aurii . slab acidulată şi cu multe sclereide. are fructele scurt piriforme sau aproape sferice. maliformis Mill C. piriformis Kirchn. intens aromată.Specii. bun pentru industrializare.K. Aromate . cu coaste bine marcate. De Huşi . are fructele maliforme cu coaste largi. cu gât alungit. fructele sunt mijlocii. De Constantinopol . are fructele mari. dulce şi potrivit de suculentă.este viguros. parţial autofertil. cu pulpa consistentă. pulpa intens aromată. soiuri şi portaltoi Soiurile existente în cultură provin din trei varietăţi a speciei C. var. lusitanica C. piriforme. aproape sferice sau maliforme. În ţara noastră se cultivă următoarele soiuri: Bereczki .are vigoare mică.are vigoare mijlocie.are vigoare mijlocie. Caracterizaţi capacitatea de creştere a gutuiului? 101 . globulos-alungite. Local. slab aromată. Portaltoiul folosit pentru gutui este gutuiul franc sau selecţiile de gutui cu înmulţire vegetativă folosite la păr. Pulpa este tare. apreciat la industrializare. cu fructe piriforme fără coaste şi var.2. bun pentru industrializare. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: q. în unele zone se poate folosi ca portaltoi păducelul pentru solurile uscate. cu fructe piriforme cu coaste proeminente. cu gust echilibrat.soi autohton. cu coaste largi. Schneid. pulpa acidulat-dulce. cu pulpa moderat suculentă. dulce-acidulată. slab costate.

5°C. dacă au vegetat normal şi s-au pregătit bine pentru iernare.. fiind una din speciile care se cultivă frecvent în luncile râurilor şi în Delta Dunării. Dacă precipitaţiile sunt bine repartizate în timpul verii. Apa. Importanţa gutuiului şi aria de răspândire. ele îngheaţă la -2°C. similar viţei de vie.. putând suporta inundarea 25-30 de zile în perioada repausului. Fructele înainte de recoltare.-30°C. Sistemul radicular este afectat la -12. fructele formează numeroase sclereide mari care depreciază pulpa. De Huşi sunt mai rezistente la frig decât cele introduse din sortimentul mondial: Bereczki.. sunt sensibile la temperaturi negative. are nevoie de o sumă de temperatură de 3500°C. dar producţia nu este de calitate corespunzătoare. dacă nu. Deşi suportă destul de bine apa din sol.5°C. Rezistă destul de bine şi la secetă. sunt suficiente 600 650 mm anual. iar frunzele sunt afectate de boli. Iarna pomii rezistă la temperaturi de -27. temperatura constituind factorul limitativ de extindere în partea centrală şi de nord a ţării.4. faţă de umiditatea aerului este sensibil.. v. Enumeraţi 5 soiuri de gutui? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: u. Creşte normal în zonele în care temperatura medie anuală este peste 9°C. În perioada de vegetaţie. Este o specie care suportă fără probleme deosebite excesul de apă. Gutuiul este o specie pretenţioasă la căldură (termofilă). De Portugalia.Cerinţele gutuiului faţă de factorii de mediu Temperatura.s. iar pragul biologic este la 8. De Constantinopol etc. gutuiul are nevoie de cantităţi mari de apă pe perioada de vegetaţie. rezistenţa la îngheţul de revenire scade foarte mult. Particularităţile biologice ale gutuiului.-13°C. 102 . Soiurile româneşti De Moşna. Având sistemul radicular superficial. w. Sortimentul de gutui existent în România 7. necesită irigare. florile fiind distruse la -1. în condiţii de umiditatea ridicată fructele nu acumulează suficient zahăr şi aromă. După pornirea în vegetaţie.

Solul. pe teren cu expoziţie sudică. măciuliile devin tot mai subţiri. revene şi calde. Trebuie amplasat în locuri bine luminate. altfel ramurile se degarnisesc devreme şi potenţialul productiv scade. cele mai bune rezultate se obţin pe solurile aluvionale. iar în final se usucă. Este pretenţios faţă de lumină. incapabile să hrănească fructele. 103 . acolo unde sistemul radicular găseşte condiţii optime de aprovizionare a pomului cu apă şi substanţe minerale.Lumina. fertile. Deşi are o mare plasticitate faţă de sol. Nu suportă solurile prea alcaline sau cu calcar activ peste 8% şi nici o concentraţie în săruri peste 1%. se umbreşte. Pomii maturi au nevoie de tăieri periodice de rărire. altfel semischeletul se amplifică mult.

este necesar ca simplificarea semischeletului să se facă în funcţie de vigoarea măciuliilor şi de vârsta pomilor. gutuiul nu este afectat de alternanţă. frecvent apar pomi care fructifică puţin sau alternativ.Particularităţi tehnologice Producerea materialului săditor se realizează prin altoire pe marcote de gutui. prin stimularea refacerii parţiale a coroanei uscate.5-3 m pe rând. În plantaţiile tinere. Combaterea bolilor şi dăunătorilor 104 . unde aceste specii nu rezistă la inundarea din timpul primăverii. cantitatea de îngrăşăminte va fi jumătate faţă de plantaţiile mature. tăierea constă în reducerea la jumătate sau o treime a ramurilor lungi purtătoare de măciulii. marcote care cresc foarte bine. pe scară mai redusă se foloseşte ca portaltoi păducelul. Ca forme de coroană. Distanţele de plantare care se folosesc în livadă. trebuie simplificat periodic (la 2-3 ani) semischeletul. la gutui se utilizează formele de vas şi piramidă întreruptă sau chiar unele forme libere mai mult sau mai puţin aplatizate. datorită ramurilor de rod epuizate. se fac tăieri în lemn de 5-6 ani pentru prelungirea perioadei de fructificare. Datorită creşterilor mari din tinereţe. în funcţie de cantitatea de precipitaţii din zonă. iar numărul de udări este mai mare decât la măr. Dacă măciuliile nu au diametrul de cel puţin 4-5 mm. asigurând astfel creşteri vegetative. În perioada de declin a pomilor. ajung la grosimea de altoire şi au seva activă pe toată campania de altoire. Cantitatea de îngrăşăminte ce se aplică plantelor de gutui este mai mică decât la măr şi păr. atât în masiv cât şi pe rândul speciei respective. Solul se menţine fie lucrat. Pentru realizarea unor producţii bune şi constante se recomandă plantarea a 2-3 soiuri în parcelă pentru polenizare încrucişată. Pentru a avea fructe anual şi de calitate. După intrarea pe rod. chiar dacă este o specie rezistentă la stresul hidric. Se poate planta asociat cu părul sau mărul în zonele depresionare. Se consideră suficientă fertilizarea cu 20-30 t/ha gunoi de grajd la 2-3 ani şi anual 80-90 kg/ha azot. se corelează cu vigoarea pomilor şi sunt de 3.7. cu transferul creşterii pe ramificaţii tinere viguroase. Cantitatea de apă ce se administrează este corelată cu vârsta pomilor şi deficitul hidric. Pentru solurile mai uscate. Irigarea gutuiului este obligatorie pentru a obţine o producţie bună şi de calitate. iar acestea mor prin inaniţie în diferite stadii de creştere. La pomii maturi.5-4 m între rânduri şi 2.5. 80 kg/ha fosfor şi 50-60 kg/ha potasiu substanţă activă. nu sunt capabile să hrănească fructele. fie înierbat. Deşi din punct de vedere biologic. potenţiale ramuri de rod pentru anii următori. se recomandă scurtarea sau ciupirea acestora în vederea garnisirii. pentru a asigura condiţii bune de hrănire a fructelor şi formarea unor ramuri de rod (măciulii) viguroase. în zona mai joasă a terenului. normele de udare sunt mici 250 -300 m3/ha.

Când se recoltează gutuile? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare 105 . Recoltate mai devreme. păduchii ţestoşi şi afidele afectează producţia şi calitatea acesteia. Pentru stabilirea momentului de recoltare. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: d. Care sunt cerinţele gutuiului faţă de temperatură şi apă? e. distrugând în scurt timp întreaga plantaţie. fructele nu mai pot fi curăţate decât împreună cu epicarp cu tot. devine maronie şi improprie pentru a fi consumată proaspătă sau preparată. florile şi fructele tinere. În funcţie de soi pot fi păstrate până în decembrie-ianuarie. se verifică dacă la ştergere puful (pubescenţa) de pe fructe cade sau nu. Dintre dăunători viermele fructelor. trebuie avută grijă să nu se rupă ramurile pe care sunt prinse fructele. Monilioza sau mumifierea fructelor este o boală care atacă lăstarii. Păstrarea gutuilor nu este de lungă durată. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinând cont de spaţiul avut la dispoziţie. după care pierderile sunt mari şi păstrarea devine neeconomică. La recoltare. atacă întreaga parte aeriană a pomilor. pulpa îşi pierde suculenţa. arsura bacteriană (Erwinia amylovora). Cum se conduce gutuiul (forme de coroană) ? c.Gutuiul este mai tolerant la boli şi dăunători decât mărul şi părul. Momentul optim de recoltare este atunci când pubescenţa cade la ştergere. La supramaturare. Combaterea se face ca şi la bolile mărului şi părului şi cu aceleaşi produse chimice. din a doua jumătate a lunii septembrie. dar are totuşi câţiva agenţi patogeni care pot compromite cultura. Test de autoevaluare 18. deoarece pe partea terminală a acestor ramuri sunt mugurii micşti ce vor fructifica în anul următor. Maturarea şi recoltarea fructelor Maturarea are loc târziu.

b. Prahova. Plantaţii comerciale sunt câteva zeci de hectare în judeţele Ilfov. c. De Constantinopol în sudul ţării. a.5°C. având aspect arbustoid. cu excepţia zonelor din Transilvania. Tehnologia de înfiinţare a livezii. De Huşi în sudul Moldovei. care s-a ocupat cu ameliorarea acestei specii. formează frecvent mai multe tulpini din zona coletului. Trunchiul este în general torsionat. Are tendinţa de a forma creşteri lacome din zona de proiectare a coroanei. a. Jiu. Modul de producere a pomilor altoiţi. Champion. 106 . Tehnologia de întreţinere a livezii Protecţia fitosanitară a gutuiului 7. În perioada de vegetaţie. iar dacă este lăsat să crească natural. Gutiul este o specie termofilă. Întrebarea 2. Creşte normal în zonele în care temperatura medie anuală este peste 9°C.După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Care sunt cerinţele gutuiului faţă de factorii de mediu. În ţara noastră arealul de cultură a gutuiului este aproximativ suprapus peste cultura viţei de vie. Gutuiul este o specie cu creştere relativ bună. similar viţei de vie. are ramurile de schelet lungi şi flexibile. temperatura constituind factorul limitativ de extindere în partea centrală şi de nord a ţării. adesea cu zone degarnisite la bază. în zona de influenţă a fostei Staţiunii de cercetări Tg. are nevoie de o sumă de temperatură activă de 3500°C.6. are nevoie de zone calde. De Portugalia şi o serie de selecţii „De Deltă”. iar pragul biologic este la 8. Tulcea.Comentarii şi răspunsuri la teste Întrebarea 1. Cele mai cultivate soiuri de gutui din ţară sunt: Bereczki în special în jumătatea de vest a ţării. Iaşi şi Gorj. Coroana este destul de deasă. Olt.

La stabilirea momentului recoltării se foloseşte durata în zile de la înflorit (care este specifică soiurilor). Gutuiul se conduce de obicei în forme de coroană globuloase. şi se pretează mai puţin la aplatizare ? c. testul cu iod. 107 . 39. Care sunt cerinţele gutuiului faţă de factorii de mediu ? 2p. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”. numele şi prenumele studentei (studentului). Cum se comportă gutuiul la înflorire şi polenizare? 1p. 36. pitamidă întreruptă etc. posibilităţi de valorificare. momentul în care pubescenţa se înlătura. Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 34.. corectare şi evaluare.b. numărul lucrării de verificare. dar care pot capta multă lumină.7. Momentul recoltării gutuilor trebuie ales cu grijă. se verifică periodic. 7 Instrucţiuni Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr. Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de pagină. recoltate anticipat nu se mai poate înlătura pubescenţa de pe suprafaţa lor. Recoltarea şi valorificarea fructelor: momentul recoltării. 37.Lucrarea de verificare nr. prin ştergere. 38. acumularea de glucide. 2p. fiind momentul la care culesul poate începe. 1p. Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare. perioada de păstrare. dar practic. etc. 1. coroane tip vas. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare. Cum se aleg soiurile şi care sunt distanţele de plantare la gutui? 2p.. 7. Care sunt cauzele alternanţei de fructificare a gutuiului ?2 p. 35. Care sunt elementele de care se ţine seama la stabilirea dozei de îngrăşăminte la gutui? Exemplificaţi.

Bucureşti. Hoza D... Popescu M.8. 21. . Prahova Ploieşti.7. Editura Ceres. Ghena N.Pomicultură generală şi specială. .D. Ed. 1992.P.. 2000. Branişte – Cultura specială a pomilor. 2005. Bucureşti. şi colab. 22.Pomologie. E. 108 ..Bibliografie minimală 20. N.

soiuri.5.Importanţa. IMPORTANŢĂ.Obiectivele unităţii de învăţare nr.7. iar apoi vedem care sunt particularităţile biologice. originea şi aria de răspândire culturii Particularităţi biologice Specii. A fost cultivat din cele mai vechi timpuri pentru calitatea fructelor folosite în alimentaţie la nivel familial. 8 Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură: cunoaşterea importanţei prunului şi a arealului de cultură. 8. 8. modul de creştere şi fructificare.1. areal de răspândire. 8. originea şi aria de răspândire Importanţa culturii prunului Prunul constituie una din culturile pomicole de bază. 8.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. Obiectivele unităţii de învăţare nr. În funcţie de aceste aspecte va trebui să alegem cu mare grijă soiurile pe care dorin să le cultivăm.3. ca materie primă pentru industrie.6. 8.4. portaltoi Comentarii şi răspunsuri la teste Lucrare de verificare Bibliografie minimală 102 102 102 104 106 111 112 113 Introducere În această unitate ne familiarizăm la început cu aspecte generale despre prun: importanţă. cunoaşterea particularităţilor de fructificare. origine. cunoaşterea particularităţilor de creştere a prunului. 8. 109 . Vom vedea anumite particularităţi legate de comportarea la inflorire-polenizare pe care nu le-am întâlnit la alte specii. 8.2. ocupă locul II după măr şi găseşte condiţii de creştere şi fructificare pe tot cuprinsul ţării. 8 CULTURA PRUNULUI. ORIGINE. 8.1. 8 Importanţa.2. AREAL DE RĂSPÂNDIRE ŞI PARTICULARITĂŢI BIOLOGIGE CUPRINS 8.

compot. 110 . având o compoziţie chimică foarte complexă: 7-18% glucide. prunul sirian şi P.. Este o specie care se adaptează uşor la condiţii variate de mediu. România.16-2. Ca. Lemnul rezultat în urma defrişării plantaţiilor este apreciat în industria chimică pentru obţinerea cărbunelui activ. la sfârşitul lunii iulie şi prima jumătate a lunii august se maturează o serie de soiuri de valoare. 0. în industria uşoară pentru fabricarea creioanelor şi altor rechizite. citrice. K. Prin poziţia geografică a ţării noastre. ocupând locul VI din punct de vedere a producţiei după mere. în fiecare fiind dominantă una sau mai multe specii de prun.prunul comun european. din timpul lui Pliniu cel Bătrân. săruri minerale de Fe. 6% celuloză. Mn etc. 0. Se pare că specia Prunus domestica provine din hibridarea naturală dintre P.5 mii ha. de la fructe de desert.65% substanţe pectice. Sălaj. Din seminţe se extrag o serie de substanţe cu utilizări în industrie. deoarece prunul nu creşte în stare sălbatică.6 tone. triflora Roxbgh. cu grade diferite de fertilitate. B. fiind cultivat pe circa 1. ţuică etc. 0.5 milioane tone (FAO. insitiţia L.5% substanţe tanoide. În Europa. Europa. Prunul este prezent pe toate continentele globului. din care 4 de importanţă majoră P. iar endocarpul este folosit drept combustibil.7 milioane ha. Bihor. P. Fructele se pot valorifica în cele mai diverse moduri.5% albumină. Na. fac destul de dificilă localizarea cu exactitate a centrului de origine. printre marii producători de prune sunt: ex Iugoslavia. Caraş-Severin. domestica L . Arad.prunul chino-japonez. Vâlcea. Dintre ţările mari cultivatoare amintim: China. Originea şi aria de răspândire Existenţa mai multe specii în cadrul genului Prunus. China şi America de Nord. banane. Buzău. cerasifera şi P. 1998). având capacitatea de a valorifica o gamă largă de soluri. Majoritatea cercetătorilor sunt de acord cu existenţa a 4 centre de origine a prunului: Asia central-occidentală. P. C. . dar producţia cea mai mare este obţinută în Europa . spinosa. industria chimică şi în artizanat. Principalele judeţe producătoare de prune sunt Argeş. piersici şi ananas. unde alte specii nu dau rezultate corespunzătoare. dulceaţă. iar în Europa Occidentală este o cerere mare de prune în această perioadă. cu o producţie totală de circa 13. Producţia a scăzut simţitor faţă de anul precedent când s-au obţinut peste 663 tone.iar lemnul are o serie de utilizări în industria mobilei. Germania etc. Bulgaria. 0. în România erau circa 64. Prunul este mult răspândit la nivel mondial. SUA. Argentina etc. Prunele se pot valorifica cu rezultate bune la export. la fructe uscate. magiun. cerasifera Ehrh. vitaminele A. Dâmboviţa etc. Turcia. care menţionează existenţa mai multor tipuri de prune de culori diferite. La nivelul anului 1997.15-1. Cele mai vechi date referitoare la prunul comun datează de circa 2000 de ani.30% acizi organici. P.corcoduşul. Mg. marmeladă. iar producţia de fructe a fost de 491. . având o putere calorică ridicată.

uneori torsionat. La nivelul anului 1997. Gras românesc. ajunge la 120-130 cm. Rivers timpuriu). fapt ce permite formarea rapidă a coroanelor prin tăieri în verde. Prunul creşte bine în tinereţe. La unele soiuri de prun şi la portaltoi. 8. sau cu înflorire târzie: Vânăt românesc. Gras românesc. Pomii altoiţi pe portaltoi franc. dar în plantaţii nu depăşeşte 5-5. Centenar). Anna Späth. cu înflorire mijlocie: Rivers timpuriu. Creşterea părţii aeriene este dependentă de portaltoi şi de agrotehnica aplicată în livadă. Renclod Althan.3. Anna Späth) sau altele care ramifică mult şi îşi îndesesc coroanele (Tuleu gras.În ultimii ani o pondere tot mai mare din producţia de prune este obţinută în sectorul privat.Particularităţi de creştere Creşterea sistemului radicular este dependentă de portaltoi. Anna Späth. Extinderea pe orizontală a rădăcinilor depăşeşte de 2-3 ori proiecţia coroanei. uneori îndesind prea mult coroana (Agen.3. când coroanele sunt mai rare şi aerisite (Stanley. 8. Agen. sistemul radicular este profund. 1995). 111 .1. Agen. La pomii altoiţi pe corcoduş. 454. Particularităţi biologice 8. dar au avantajul că pot valorifica solurile subţiri şi mai grele. reprezentând 92. cu ritidomul neted sau crăpat sub formă de plăci poliedrice.3.5 m. Unele soiuri formează puţini lăstari anticipaţi (Anna Späth. au sistemul radicular mai superficial şi mai puţin extins lateral. se manifestă fenomenul de drajonare.6 tone de prune. Fructificarea se realizează la unele soiuri pe ramuri mijlocii. Trunchiul la majoritatea soiurilor este drept. florile nefiind afectate de brumele şi îngheţurile din primăvară. Centenar). Vânăt românesc). (Stanley. la solul lucrat şi 10-40 cm la solul înierbat (Hoza. Înflorirea are loc primăvara după celelalte specii drupacee. lungimea ramurilor anuale pot depăşi 1 m lungime. Capacitatea de ramificare a soiurilor este diferită. Stanley.2. sau pe buchete ramificate. Din punct de vedere al momentului înfloririi soiurile se împart în următoarele grupe: soiuri cu înflorire timpurie: Gras românesc.Particularităţi de fructificare Prunul prezintă muguri floriferi şi vegetativi. Stanley) iar altele au o capacitate mai mare de ramificare. existând soiuri care formează coroane rare. Agen. soiurile având o bună capacitate de ramificare.5% au fost obţinute în sectorul privat. aerisite şi uşor de întreţinut. majoritatea rădăcinilor active (60%) fiind amplasate la nivelul proiecţiei coroanei. Prunul poate să ajungă uşor la 8-10 m înălţime dacă creşte natural. formează coroane mai dese (Vânăt românesc. dispuşi solitar sau în grupuri. Victoria. marea masă a rădăcinilor se amplasează în stratul de sol cuprins între 20 şi 70 cm. care este dăunător în livadă şi implică cheltuieli suplimentare de înlăturare a acestor creşteri.

care să se polenizeze între ele şi ambele să-l polenizeze pe cel androsteril. Este cazul soiului Tuleu gras. Albatros etc. 112 . trebuie avută în vederea şi epoca de înflorire a soiurilor. nu se pot planta fără asigurarea unor polenizatori. se pot asocia soiuri diferite în parcelă pentru polenizare încrucişată. în unele plantaţii din zona Olteniei. când producţia este foarte slabă.). Pe loturi experimentale au fost obţinute producţii foarte mari de peste 50 t/ha la Anna Späth. pentru o producţie normală este suficientă polenizarea a circa 20-30% din flori. În primăverile reci. Centenar. De obicei. fiind cuprinsă între 15-25 t/ha în livezile cu densitate medie. Tuleu gras. Anna Späth. Anna Späth. Pentru o bună polenizare şi fructificare. Agen. regăsindu-se pe pom la maturitate ca fructe circa 3-5% din numărul total al florilor.). nu asigură rezultate bune în primăverile dificile din punct de vedere climatic. deoarece toate soiurile care provin din Tuleu gras sunt androsterile şi deşi acestea ar putea asigura un conveier convenabil în lunile iulie-august. Vârsta intrării pe rod a pomilor variază în funcţie de soi şi agrotehnică şi poate fi de 3 -4 ani la Agen. Stanley. deoarece în funcţie de condiţiile climatice aceasta se eşalonează pe 7 -10 zile. sau cu vânt. Soiul adnrosteril nu se amplasează niciodată la marginea parcelei. La pomii solitari se pot obţine 30-100 kg/pom în funcţie de vârstă. Perioada de tinereţe este de 5-7 ani. polenizarea florilor este foarte slabă. Stanley. la SCPP Vâlcea. asociat cu Agen. dar dacă pomii sunt supraîncărcaţi.) şi androsterile sau cu flori funcţional femele (Tuleu gras. Alternanţa de fructificare este mai puţin întâlnită decât la măr.Florile sunt în general hermafrodite. Din totalul florilor. etc. La înfiinţarea plantaţiilor. de soi. trebuie acordată mare atenţia pomilor care se cumpără şi se plantează. Vânăt românesc. Centenar. Silvia etc. există o perioadă de suprapunere a înfloririi între soiuri şi ţinând seama de faptul că. iar comportarea la polenizare este diferită. procentul de legare poate ajunge la 45% dacă se asigură o bună polenizare. Tuleu timpuriu. La alegerea polenizatorilor. Asocierea în plantaţie numai a două soiuri din care un soi androsteril şi un soi polenizator. iar producţia este mult sub potenţialul soiurilor amintite. este secetă sau apar accidente climatice. aşezarea soiurilor în parcelă trebuie făcută cu atenţie. Capacitatea de producţie este mare şi dependentă de soi. din care cad fiziologic 19 -32%. începe declinul. Fenomenul de intersterilitate la prun este rar întâlnit. de gradul de favorabilitate a zonei şi este cuprinsă între 30 şi 40 de ani. Stigmatul unei flori este receptibil pentru polen 3-5 zile în funcţie de temperatura şi umiditatea aerului din perioada înfloritului. autosterile (Rivers timpuriu. pomii sunt susceptibili de a intra în alternanţă. Centenar şi 5-6 ani la Tuleu gras. Sunt soiuri autofertile (Anna Späth. Gras românesc etc. Stanley. Longevitatea plantaţiilor depinde de portaltoi (pe franc au o longevitate mai mică). iar după 25-30 de ani de fructificare. Foarte bune polenizatoare sunt considerate soiurile: Renclod Althan. Renclod Althan. asocierea soiurilor androsterile cu cel puţin două soiuri bune polenizatoare. Silvia.

creşte ca pom de talie mijlocie. este răspândit în Europa sud-estică şi Caucaz. Arealul de cultură în România. . vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: t.Test de autoevaluare 19. Mirabelele şi portaltoiul de Saint Julien. fie ca portaltoi sau surse de gene pentru ameliorare. . Care este comportarea prunului la înflorire şi polenizare? v.4. fie prin soiurile pe care le-au dat. este răspândit în Europa şi Asia. Anna Späth etc. secetă şi boli şi este foarte productiv. Vânăt românesc. are cerinţe reduse faţă de căldură. Care este ponderea culturii prunului în România? u. drajonează puternic şi este tolerant la excesul de apă. Cele mai importante specii sunt: . .P. Arealul de cultură pe plan mondial. soiuri şi portaltoi Din multitudinea de specii ale genului Prunus.goldanul sau scolduşul.Prunus domestica L.prunul vânăt european. Importanţa alimentară şi economică a prunului. 8. Particularităţile d efructificare. Particularităţile d ecreştere ale prunului. Din această specie s-au format soiurile: Tuleu gras. Din goldan s -au format soiurile din grupa Renclod. aa. bb. z. formează un sistem radicular relativ superficial. Care este potenţialul de rodire al prunului? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: x. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. 113 .Specii. rezistent la ger. insitiţia Jusl. pentru pomicultură prezintă interes numai câteva dintre ele. y.

are pulpa gălbuie. P. 114 . Asia. Principalele soiuri din sortiment Sortimentul de soiuri la prun este deosebit de bogat. P. de culoare vânătă-închis. Se maturează la sfârşit de iunie şi început de iulie. Principalele soiuri cultivate în ţară. formează coroane rare. este parţial autofertil. pulpa cărnoasă. Diana . P. portaltoi sau chiar pentru fructe.are vigoare mijlocie. deoarece acumulează mai multă substanţă uscată. Carpatin . în ordinea maturării sunt: Rivers timpuriu . Se maturează la începutul lunii iulie. are fructul mijlociu. sferic. roşu-violaceu.P. creşte spontan în Europa. hortulana. are fructul mare.corcoduşul. cerasifera Ehrh. autosteril. Africa de nord. pulpa cărnoasă. spinosa L. cu pretenţii scăzute faţă de sol. o bună plasticitate ecologică. este autosteril şi bun polenizator. înfloreşte târziu şi este autosteril. Speciile de provenienţă orientală şi americană (P. are fructul mare. creşte spontan în Europa. nigra. neuniformă ca grosime. sferic-alungit. marmorat. pulpa groasă. Deocamdată nu există o specificare clară a destinaţiei fiecărui soi şi nici nu există soiuri numai pentru industrie. sub formă de arbust de talie mică. P. . . triflora. drajonează destul de mult şi are o variabilitate genetică mare. are culoare roşie-violacee şi pruină albăstruie. cu 2-3 excepţii. Local poate prezenta şi interes ca portaltoi.are vigoare mijlocie. apreciată pentru masă. sferic. cărnoasă şi suculentă şi cu gust echilibrat. sferic-alungit. P. neaderentă. Se maturează în decada a treia a lunii iulie.P. Este o specie folosită ca polenizator. cu pruină groasă. având posibilitatea să găsim fructe în stare proaspătă de la sfârşitul lunii iunie şi până la sfârşitul lunii octombrie. cenuşie. dulce şi armonios acidulată. foarte apreciată pentru masă. sferic sau uşor alungit.are vigoare mijlocie sau mare în funcţie de portaltoi. bine garnisit cu ramuri scurte şi mijlocii şi este androsteril. are talie mijlocie. Fructul este mijlociu. pentru industrializare sunt rentabile soiurile cu maturarea din a doua parte a lunii august. bun polenizator. ussuriensis. Se maturează în a doua jumătate a lunii iulie. .porumbarul. de culoare albastră-închis. americana.are vigoare mică-mijlocie. cu gust dulce şi aromă slabă. Vâlcean . soiuri destinate consumului direct sau industrializării. Fructul este mare. menţionându-se numai faptul că. are o capacitate mare de drajonare.. potrivit de consistentă. alb-verzuie. gust echilibrat. colorat în maron-închis. Ialomiţa . motiv pentru care este folosit pentru fixarea solurilor erodate.este de vigoare mijlocie. simonii) sunt folosite ca sursă de gene de rezistenţă la boli. dar numai biotipurile cu drajonare mai slabă. foarte rezistent la ger şi secetă. fructifică pe buchete şi ramuri mijlocii.

Pulpa este galben verzuie. are fructul mare. consistentă. dulce şi armonios acidulată. gust pronunţat dulce şi aromă slabă. cu pruină cenuşie. albastru. Pulpa este de consistenţă medie. cu pruină albăstruie. Se maturează la începutul lunii august. Agen . de culoare albastră-deschis. Pulpa are culoare galben-verzuie. ovoid. cu gust plăcut şi armonios. vânătînchis. destinat consumului în stare proaspătă şi exportului. 115 . cu pulpa galbenă-portocalie.soi viguros. Se maturează la sfârşit de august. Tuleu timpuriu . vânătînchis. Fructul este mare. de culoare roz-roşietică. de culoare maronie-închis. cu gust echilibrat. Se maturează în a doua decadă a lunii august.are vigoare mare. ovoidal. autosteril şi bun polenizator. are gust echilibrat şi calitate foarte bună. Renclod Althan . Se maturează în prima jumătate a lunii august. Dâmboviţa . Se maturează la sfârşit de iulie şi început de august. Silvia .este de vigoare mijlocie.este un soi de vigoare mijlocie. suculentă. cu fructul mare sau foarte mare. foarte bun polenizator. Este destinat industrializării prin uscare şi distilare. neaderentă la sâmbure.are vigoare mare.cu pruină cenuşie. Piteştean . pătat cu roşu-violaceu şi cu o pruină groasă. cu pulpa cărnoasă. aglomerate. cu fructul mare ovoidal. pulpa cărnoasă. este consistentă şi cu gust plăcut. de calitate foarte bună pentru masă. are gust echilibrat.are vigoare mică-mijlocie. fin aromată. fructifică pe buchete şi ramuri mijlocii şi este androsteril. cu pruină groasă cenuşie. invers ovoidal. moale.este un soi destul de viguros. sferic alungit sau elipsoidal. Pulpa este galbenverzuie. este androsteril. fructifică pe buchete şi ramuri mijloci şi este androsteril. Se maturează în prima decadă a lunii august. gust dulce şi aromă slabă. ovoidal sau sferic. aromă fină şi calitate foarte bună. Se maturează în prima jumăta te a lunii august. Alina .este un soi de vigoare mijlocie-mare. cu o bună capacitate de ramificare. androsteril. de culoare vânătă închis acoperit cu pruină cenuşie. Se maturează în prima jumătate a lunii august. Pulpa este cărnoasă. Fructul este mare. Fructul este mare. fructificare pe buchete de mai şi este androsteril.pomul are vigoare mijlocie. parţial autofertil. semiaderentă la sâmbure. Se maturează la sfârşit de august şi început de septembrie. rozviolaceu. Pulpa este alb-verzuie. suculentă. Centenar . fină. suculentă şi cu gust plăcut. acoperit cu o pruină cenuşie. ce formează coroane dese. de culoare maronie-roşcat. Flora . cu fructul sferic. este androsteril. bine colorată. autosteril. are fructul mare şi foarte mare invers ovoidal. are fructul mic. Se maturează în prima jumătate a lunii august. ovoidal. cu pulpa cărnoasă.

parţial autofertil. dulce şi semiaderentă la sâmbure. de consistenţă medie sau moale. Fructul este sferic alungit. pulpa semiconsistentă. are fructul mijlociu. pulpa groasă. Pulpa este galben verzuie. Se maturează la mijlocul lunii septembrie. cu o brazdă ventrală bine marcată. fructifică pe buchete. Dă rezultate bune până în zona dealurilor mijlocii. fructifică pe ramuri scurte. are culoare vânătă-negricioasă. cu pruină groasă. suculentă. Soiul dă rezultate în zona dealurilor. cu însuşiri foarte bune pentru consum sau industrializare. Se maturează la sfârşit de august şi început de septembrie. consistentă. suculentă. zarzărul şi porumbarul. fructifică pe buchete şi este autosteril.are vigoare mare. fin aromată. Pulpa este moale. autofertil. verde-gălbuie. invers-ovoidal de culoare roşie-vineţie cu pruină albastră.are vigoare mijlocie. Imprimă pomilor o bună plasticitate şi adaptabilitate 116 . intens aromată. maroniu-vineţiu. Corcoduşul este cel mai utilizat portaltoi pentru prun.are vigoare mare. la producerea materialului săditor de prun se utilizează portaltoi generativi şi vegetativi. are lemnul fragil. foarte apreciată pentru industrializare. vânăt-închis. este sensibil la viespea sâmburilor. unde soiul Agen nu poate fi cultivat. vânăt-închis.Tuleu gras . Marianna şi pe scară mai redusă piersicul. potrivit de dulce şi slab acidulată. Se maturează la sfârşit de august şi început de septembrie. fructul este mijlociu. Tuleu dulce . dulce şi armonios acidulată. deoarece se înmulţeşte uşor şi realizează grosimea de altoire din primul an. pulpa dulce şi uşor astringentă. precoce. consistentă. dulce şi slab acidulată. Anna Späth . foarte sensibil la viroze. cărnoasă. cu pulpa neaderentă la sâmbure. apreciată pentru masă. vânăt închis.soi viguros. sferice sau sferice alungite. elipsoidal. este androsteril. Record . Fructele sunt mijlocii. Vânăt românesc . Portaltoii generativi mai utilizaţi sunt: corcoduşul. uşor turtit la ambele capete. gust echilibrat şi destinaţie mixtă: consum şi industrializare. suculentă. cu pruină groasă argintie. autofertil şi bun polenizator. de culoare vânătă negricioasă. Gras ameliorat . P. este foarte productiv. Fructul este mare. prunul franc. Stanley are vigoare mijlocie. Se maturează la sfârşit de august şi început de septembrie. sferic sau ovoidal. Are fructul mic. elipsoidal.este viguros. Se maturează în decadele 2-3 din septembrie. foarte bun pentru masă sau industrializare. Se maturează la sfârşit de septembrie. este foarte productiv. cu pulpa crocantă. este autofertil şi sensibil la viroze. Se maturează în luna septembrie.are vigoare mijlocie. destinată consumului sau industrializării. cu pruină albastră. Fructul este mare invers ovoidal. este destinat industrializării. cu pulpa verde-gălbuie. Sortimentul de portaltoi În pepinieristică.

Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. . ce imprimă vigoare mică-mijlocie. Portaltoii vegetativi sunt puţin utilizaţi datorită plasticităţii mai reduse pe care o au.o selecţie de corcoduş care se înmulţeşte vegetativ prin butaşi lemnificaţi. Există o serie de selecţii de perspectivă ce se pot înmulţi şi prin butaşi. este mai sensibil la ger şi secetă decât corcoduşul. fiind selecţii de corcoduş cu înmulţire vegetativă. dar puieţii cresc greu în pepinieră.Corcoduş 163 . este o selecţie de prun cu bună afinitate de altoire. imprimă vigoare mare pomilor. .Oteşani 11 .Saint Julien K . Prunul franc are o bună afinitate cu toate soiurile.este o selecţie obţinută la East Malling. Gras românesc.Saint Julien A . o înrădăcinare mai superficială şi posibilitatea de a valorifica solurile mai subţiri. fiind omologaţi şi utilizaţi mai mulţi portaltoi: Oteşani 8. Prunul franc se obţine din sâmburii unor soiuri locale. este sensibilă la calcar dar rezistă bine la solurile grele. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: f. are afinitate bună la altoire şi imprimă vigoare mică.este un portaltoi vegetativ. Scolduşe şi Buburuz. cu importanţă în formarea soiurilor. se înmulţeşte prin butaşi lemnificaţi şi marcotaj. dar nu are afinitate cu unele soiuri: Tuleu gras. imprimă o vigoare mai mică soiurilor. imprimă vigoare mijlocie soiurilor. Are afinitate cu majoritatea soiurilor de prun. De dată mai recentă au fost omologaţi doi portaltoi vegetativi C5 şi CPC. 117 . imprimă precocitate şi vigoare mijlocie. pe platforme de înrădăcinare. Record etc.Pixy . Francul asigură o productivitate bună. . se înmulţeşte prin butaşi lemnificaţi. Renclod verde. g.la diferite condiţii de sol. Gălbior. . Enumeraţi 3 specii ale genului Prunus. Enumeraţi 5 soiuri de prun cu maturare în a doua jumătate a coveerului varietal.selecţie obţinută tot în Anglia. . se înmulţeşte prin butaşi. Voineşti B.este un portaltoi vegetativ obţinut în Anglia. Test de autoevaluare 20.

Albatros etc. Sunt soiuri autofertile (Anna Späth. Tuleu timpuriu. iar lemnul are o serie de utilizări în industria mobilei.) şi androsterile sau cu flori funcţional femele (Tuleu gras. Capacitatea de producţie este mare şi dependentă de soi. Principalii portaltoi ai prunului. a.Comentarii şi răspunsuri la teste Întrebarea 1. Centenar. Pe loturi experimentale au 118 . Care sunt cei mai importanţi portaltoi ai prunului? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Principalele specii de Prunus de interes pentru crearea de soiuri noi Principalele soiuri de prun din sortiment. c. Vânăt românesc. Stanley. industria chimică şi în artizanat. A fost cultivat din cele mai vechi timpuri pentru calitatea fructelor folosite în alimentaţie la nivel familial.).c. ocupă locul II după măr şi găseşte condiţii de creştere şi fructificare pe tot cuprinsul ţării. Florile prunului sunt în general hermafrodite. autosterile (Rivers timpuriu.). iar comportarea la polenizare este diferită. Renclod Althan. b.5. ca materie primă pentru industrie. Pentru a avea o bună legare a fructelor trebuie plantate 3-4 soiuri în parcelă. Silvia. Gras românesc etc. etc. Prunul constituie una din culturile pomicole de bază. fiind cuprinsă între 15-25 t/ha în livezile cu densitate medie. 8.

c. Agen. Oteşani 8 etc.corcoduşul. . are talie mijlocie. Stanley. Din această specie s-au format soiurile: Tuleu gras. cerasifera Ehrh. Este o specie folosită ca polenizator. Anna Spath etc. Vânăt de Italia.goldanul sau scolduşul. drajonează puternic şi este tolerant la excesul de apă. La pomii solitari se pot obţine 30-100 kg/pom în funcţie de vârstă Întrebarea 2. este răspândit în Europa sud-estică şi Caucaz. Renclod verde. drajonează destul de mult şi are o variabilitate genetică mare. Vânăt românesc. este răspândit în Europa şi Asia. Dintre soiurile cu maturare în a adoua parte a sezonului se pot aminti: Tuleu gras.P. are cerinţe reduse faţă de căldură. a. formează un sistem radicular relativ superficial.fost obţinute producţii foarte mari de peste 50 t/ha la Anna Späth. rezistent la ger.. . creşte ca pom de talie mijlocie. Rşior văratec. portaltoi sau chiar pentru fructe. b. o bună plasticitate ecologică. . Gras ameliorat. Din goldan s-au format soiurile din grupa Renclod. creşte spontan în Europa.P.prunul vânăt european. Prunul se altoieşte în principal pe doi portaltoi: prunul franc. Tuleu gras. .) 119 . secetă şi boli şi este foarte productiv. Principalele 3 specii de prun sunt: Prunus domestica L. insitiţia Jusl. Mirabelele şi portaltoiul de Saint Julien. la SCPP Vâlcea. Anna Späth etc. obţinut din sâmburii unor soiuri (Buburuz. . Centenar.

D. Branişte – Cultura specială a pomilor.Pomicultură generală şi specială. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare.P. 42. 1992. 43. numele şi prenumele studentei (studentului). Stabiliţi un sortiment cu 7 soiuri cu maturare eşalonată. 26. Bucureşti. N. 2p. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”. Hoza D. 2005.. Ghena N. Editura MAST. 8. 24.. 2 p. . E.D. 2 p. 8.6. Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de pagină.şi corcoduş care se poate înmulţi generatriv sau generativ. 44. dar şi cu asigurarea polenizării încrucişate? Exemplifiaţi. 1. 2 p. 5 Instrucţiuni Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr. Prahova Ploieşti.Bibliografie minimală 23. şi colab. Ed. Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare. corectare şi evaluare. 2007. Caracterizaţi capacitatea de creştere a sistemului radicular al prunului. Chira Lenuţa. Editura Ceres. 25. numărul lucrării de verificare. Care este capacitate de ramificare a soiurile de prun ? Exemplificaţi. Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 40. Bucureşti. Care sunt posibilităţile de valorificare a prunelor? 41. 120 . Popescu M. . 2000. Hoza – Cultura prunului..Pomologie.7..Lucrarea de verificare nr. Cum se grupează soiurile de prun în parcelă pentru asigurarea polenizării? Exemplificaţi.

121 .

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 9 CULTURA PRUNULUI. ECOLOGIE, PARTICULARITĂŢI TEHNOLOGICE

CUPRINS 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 9 Cerinţele prunului faţă de factorii de mediu Particularităţi tehnologice Comentarii şi răspunsuri la teste Lucrare de verificare Bibliografie minimală

114 114 114 117 122 123 123

Introducere În această unitate se continuă prezentarea culturii prunului cu cerinţele faţă de factorii de mediu, tehnologia de producere a materialului săditor, tehnologia de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor. Se vor prezenta anumite particularităţi de care trebuie să se ţină seama atât la înfiinţarea livezii, cât şi la exploatarea ei pentru a avea rezultate corespunzătoare. 9.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 9 Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură: Să cunoaşteţi cerinţele prunului faţă de temperatură; Să cunoaşteţi cerinţele prunului faţă de lumină; Să cunoaşteţi cerinţele prunului faţă de apă; Să cunoaşteţi cerinţele prunului faţă de sol Să cunoaşteţi particularităţile de producere a materialului săditor; Să cunoaşteţi particularităţile tehnologice.

9.2.Cerinţele prunului faţă de factorii de mediu Temperatura. Prunul are pretenţii moderate faţă de căldură, acestea fiind mai mici decât la păr şi uşor mai mari sau apropiate cu ale mărului. Reuşeşte bine în zonele în care temperatura medie anuală este de 8,5-11°C, pentru unele soiuri chiar în jur de 8°C (Gras românesc, Vânăt 122

românesc). Nu toate soiurile merg bine în toate zonele pomicole, unele sunt mai pretenţioase la căldură şi reuşesc numai până în zona dealurilor mijlocii (Agen, Stanley, Anna Späth, Silvia), altele (Gras românesc, Vânăt românesc) pot ajunge pe versanţii sudici până în zona premontană, la peste 700 m. Există diferenţe între soiurile europene şi cele chino-japoneze în ceea ce priveşte necesarul în frig, deci lungimea perioadei repausului obligatoriu. Soiurile orientale au un repaus obligatoriu mai scurt, pornesc mai devreme în vegetaţie, uneori chiar în ferestrele de iarnă. Din această cauză încercările de introducere în sortimentul românesc a unor astfel de soiuri foarte valoroase nu a reuşit. În timpul repausului, rezistenţa prunului este mare, tolerează fără probleme temperaturi de 31°C. Bobocii floriferi rezistă la -4,4°C, florile deschise la -0,5...-2,2°C, iar fructele legate la -0,5...1,1°C. Pentru legarea fructelor temperatura medie zilnică optimă este de 10-12°C, minima nu trebuie să scadă sub 2°C, iar maxima peste 25°C, altfel florile cad în masă. În timpul verii, temperatura mai mare de 35°C determină blocarea creşterii şi arsuri pe frunzele tinere. Temperatura dintr-o anumită zonă este importantă şi pentru maturarea fructelor. Soiurile timpurii se maturează după acumularea unei sume de temperatură de 1400-1800°C, 2200-2400°C pentru cele mijloci şi 2800-2900°C pentru cele târzii. Apa. Prunul are cerinţe mari faţă de apă, cerinţe care sunt satisfăcute acolo unde cantitatea de precipitaţii este de peste 650-700 mm anual. În zonele mai uscate (stepă şi silvostepă) reuşeşte numai în condiţii de irigare. Pretenţiile faţă de apă sunt diferite între soiuri. Astfel, soiul Gras românesc reuşeşte numai unde umiditatea este bună, de obicei în zona dealurilor mijlocii şi înalte, în timp ce Anna Späth şi Agen dau rezultate bune şi în condiţii cu deficit hidric. Soiul Vânăt de Italia este pretenţios la microclimat, pentru fructificare necesită umiditate şi căldură, zone cu influenţă mediteraneană, altfel producţia este nesemnificativă, deşi este un soi de calitate şi destul de mult răspândit în sudul şi vestul ţării. Cerinţele faţă de apă sunt influenţate de portaltoi şi de epoca de maturare. Folosirea caisului ca portaltoi, asigură o rezistenţă mai bună la secetă. Pentru acelaşi portaltoi, soiurile târzii au cerinţe mai mari faţă de apă decât cele cu maturare timpurie. Excesul de apă din sol este suportat mai bine de pomii altoiţi pe franc, dacă nu este de durată. Dacă excesul de apă persistă sistemul radicular piere prin asfixiere. Umiditatea relativă ridicată a aerului creează condiţii pentru atacul unor boli criptogamice: Monilinia, Xanthomonas, Polystigma etc., şi aceste microzone trebuie pe cât posibil evitate în momentul înfiinţării plantaţiilor. Lumina. Cerinţele prunului faţă de lumină nu sunt mari, el poate valorifica toate tipurile de teren din punct de vedere a pantei. Plantarea prea deasă a pomilor determină în timp uscarea părţii bazale a coroanei, cu efecte mult mai severe decât plantarea pomilor pe expoziţii nordice. Lipsa luminii determină degarnisirea treptată a coroanei, fructele se colorează mai puţin şi sunt de calitate inferioară. Pentru asigurarea unor condiţii normale desfăşurării proceselor fiziologice, 123

trebuie corelată distanţa de plantare cu vigoarea pomilor şi asigurarea iluminării coroanei prin tăierea de întreţinere. Solul. Faţă de sol prunul practic nu are pretenţii dacă ceilalţi factori nu sunt restrictiv, în sensul că valorifică aproape toate tipurile de sol. Se poate planta pe solurile subţiri, grele (argila sub 55%), cu pH-ul cuprins între 5,4 şi 8,3 şi conţinutul în calcar activ sub 10%. Pentru producţii mari şi de calitate, se poate planta pe solurile brun roşcate, podzoluri, soluri brune de pădure etc., sau chiar pe nisipuri, în condiţii de irigare. Nu suportă conţinut mai mare de 10% calcar activ în sol.

Test de autoevaluare 21. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: w. Care este zona de cultură recomandată pentru prun, din punct d eveder a pretenţiilor faţă de temperatură?

x. Care sunt limitele de toleranţă la frig a mugurilor, florilor şi fructelor?

y. Care este limita de rezistenţă a prunului faţă de calcarul activ din sol? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: cc. Cerinţele prunului faţă de temperatură; dd. Cerinţele prunului faţă de lumină; ee. Cerinţele prunului faţă de apă; ff. Cerinţele prunului faţă de sol;

124

9.3 Particularităţi tehnologice 9.3.1.Producerea materialului săditor. În prezent, se utilizează aproape în exclusivitate pomi altoiţi, cu mici excepţii, pe plan local, se mai plantează drajoni proveniţi de la soiuri destinate distilării (Gras românesc, Roşior văratic etc.). Altoirea materialului se face în pepinieră, pe portaltoi franc sau corcoduş. Se foloseşte mai mult corcoduşul, deoarece creşte mai repede şi ajunge la grosimea de altoire în primul an, dar imprimă neuniformitate pomilor în livadă. Portaltoiul franc (din sâmburii soiurilor Buburuz, Roşior văratic, Voineşti B etc.) asigură o mai bună uniformitate a pomilor în livadă, dar creşte mai greu în pepinieră şi nu ajung toţi puieţii la grosimea de altoire în primul an. Pentru valorificarea terenurilor mai uscate se pot folosi ca portaltoi caisul sau chiar porumbarul. Deşi corcoduşul este mult folosit ca portaltoi, trebuie ştiut faptul că nu toate soiurile au afinitate bună, ca de exemplu: Tuleu gras, Anna Späth, Nectarina roşie etc. 9.3.2. Specificul înfiinţării plantaţiilor de prun Sistematizarea terenului, fertilizarea de bază şi mărunţirea solului se fac la fel ca la celelalte specii prezentate. Cantitatea de îngrăşăminte care se aplică este în jur de 40 -60 t/ha gunoi de grajd, 500-600 kg superfosfat şi 200-300 kg/ha sare potasică, care se încorporează în sol printr-o arătură la 24-25 cm. Distanţele de plantare folosite se corelează cu vigoarea pomilor şi acestea nu trebuie să fie mai mici de 4-5 m între rânduri şi 3-4 m între pomi pe rând, ajungând la 6 m între rânduri la soiurile viguroase: Tuleu gras, Renclod Althan, Gras românesc. Pentru plantaţiile destinate industrializării, cu mecanizarea lucrării de recoltat, spaţiul dintre rânduri trebuie să fie de 7-8 m. Amplasarea prunului în spaţiu, se face ţinând seama de cerinţele lui faţă de factorii de mediu. Pe deal urile joase şi mijlocii, unde cantitatea de apă este suficientă, dau rezultate bune cele mai valoroase soiuri: Tuleu gras, Stanley, Anna Späth, Centenar etc. Pe dealurile mijlocii, prunul se amplasează pe întreg versantul, mai puţin pe văile reci, pe dealurile înalte, se amplasează pe treimea mijlocie a pantei, pe expoziţii sudice, sud-estice sau sud-vestice, iar în zonele cu precipitaţii mai puţine, se amplasează pe expoziţie nordică şi în treimea inferioară a versanţilor unde deficitul hidric este mai redus. Epoca optimă de plantare este toamna, după căderea frunzelor, până la îngheţarea solului, sau dacă din anumite motive lucrarea nu s-a putut încheia, se continuă primăvara cât mai devreme, când condiţiile climatice permit intrarea pe teren. Se poate planta şi în ferestrele iernii dacă solul nu este îngheţat şi temperatura nu scade sub 2-3 °C, pentru a nu afecta sistemul radicular. Aşezarea soiurilor în parcelă se face alternativ, grupându-se cele cu înflorire simultană şi cu perioadă apropiată de maturare a fructelor, pentru polenizare încrucişată şi respectiv, pentru a se putea face tratamentele fitosanitare în perioada verii. 125

Formele de coroană cele mai folosite sunt: vasul ameliorat şi întârziat, deşi prunul nu necesită imperios această formă de coroană, este des întâlnită în Muntenia şi Oltenia, urmează piramidele şi fusul zvelt, cât şi formele aplatizate: palmeta liberă, evantai şi drapelul comercial. Pentru formarea cât mai rapidă a coroanelor se apelează la potenţialul deosebit de creştere a pomilor tineri, care prin lucrări în verde permit scurtarea perioadei de formare cu 1 -2 ani. Nu se recomandă nici la această specie tăierea pomilor tineri decât ceea ce este strict necesar. Deoarece prunul creşte foarte viguros în primii ani, se lasă pomii să fructifice, timp în care unghiurile de inserţie se deschid sub greutatea fructelor, după care se face tăierea de încadrare şi finalizare a formei de coroană dorite. La soiurile care au tendinţă de creştere exagerată în detrimentul ramificării, se ciupesc lăstarii de prelungire la distanţa de ramificare convenabilă, sau eventual se scurtează în primăvară ramurile anuale, dacă efectul ciupirii nu a fost cel dorit. La soiurile care au lemnul fragil (grupa Tuleu) trebuie acordată atenţie la reglarea corespunzătoare a unghiurilor de inserţie a şarpantelor, în jur de 45-55 grade, pentru a evita dezbinarea lor sub încărcătura de fructe. Deoarece majoritatea portaltoilor drajonează, este foarte important ca aceştia să fie înlăturaţi cât mai devreme, pentru a nu concura creşterea pomului. 9.3.3.Specificul întreţinerii plantaţiilor de prun Tăierea de producţie se bazează pe reducţia şi simplificarea semischeletului, în funcţie de tipul de fructificare şi de încărcătura de muguri de rod. Este bine ca prunul să fie tăiat anual, pentru a asigura creşteri noi, necesare formării viitoarelor ramuri de rod, normarea producţiei şi evitarea alternanţei de fructificare, rărirea coroanelor pentru pătrunderea luminii, înlăturarea ramurilor lacome din partea superioară a coroanei şi menţinerea pomilor în spaţiul lăsat prin distanţa de plantare. În perioada de maximă fructificare la unele soiuri apar arcade de rodire, care trebuie întinerite, prin transferul creşterii pe ramuri tinere apărute în zona de maximă curbură. Soiurile care fructifică pe ramuri lungi (Tuleu gras, Gras românesc, Vânăt românesc etc.), necesită o atentă rărire a acestor ramuri şi nu scurtarea lor, pentru asigurarea iluminării suficiente a elementelor coroanei. În perioada de bătrâneţe, tăierile se amplifică şi se fac şi la nivelul scheletului pentru a stimula întinerirea pomilor şi prelungirea perioadei de exploatare a livezii. Întreţinerea solului. În livezile tinere solul se cultivă cu specii legumicole, cartofi sau chiar specii folosite ca îngrăşăminte verzi în zonele nisipoase. În plantaţiile mature, solul se poate lucra acolo unde cantitatea de precipitaţii este mai mică, sau se înierbează intervalele cu lucrarea sau mulcirea solului pe rândul de pomi. Folosirea erbicidelor în lungul rândului aduce reale avantaje în combaterea buruienilor perene sau anuale, mai dificil de combătut mecanic. În plantaţiile de prun, intervalele dintre rânduri se folosesc frecvent pentru producerea furajelor, fără să provoace dezavantaje pentru prun. Cosirea fânului trebuie făcută în concordanţă cu lucrările de protecţie 126

fitosanitară, respectând timpul de pauză dintre tratamente şi cosit, în funcţie de produsele folosite. Neluarea în calcul a acestor aspecte, poate avea consecinţe negative asupra animalelor care consumă aceste furaje. În zona colinară, unde de obicei solul este înţelenit, trebuie lucrat solul cel puţin circular sub proiecţia coroanei pentru a favoriza pe de o parte acumularea apei din ploi, iar pe de altă parte a evita pierderea apei prin capilaritate. Irigarea este obligatorie în plantaţiile tinere şi în zonele în care, în lunile mai, iunie şi iulie nu cad cel puţin 200-250 mm precipitaţii. Desigur, administrarea apei este dependentă de tipul plantaţiei şi de posibilităţile de care se dispune, dar pentru producţiile performante apa constituie un factor limitativ. Norma de udare este de 300-400 m3/ha pentru a se umecta profilul de sol în care sunt distribuite majoritatea rădăcinilor. Condiţii optime de creştere a pomilor se asigură atunci când, în sol se menţine o umiditate de 70% din capacitatea de câmp. Fertilizarea plantaţiilor de prun se face în funcţie de starea de fertilitate a solului, stabilită prin analize de sol sau prin diagnoze foliare. La aplicarea dozelor de îngrăşăminte trebuie avut în vedere faptul că pomii valorifică circa 30-40% din cantitatea administrată, iar din aceasta o parte este blocată în organele permanente ale pomului, iar altă parte se exportă prin recoltă, frunze şi lemnul care cade la tăiere. Pentru a compensa toate aceste consumuri, o plantaţie matură de prun are nevoie anual, la unitatea de suprafaţă, de circa 100-120 kg azot, 60-70 kg fosfor, 100-120 kg potasiu şi periodic 30-40 t de gunoi de grajd. Aceste doze se ajustează în funcţie de cantitatea de precipitaţii din zonă (la precipitaţii mai multe spălarea este mai mare şi deci cantitatea de îngrăşăminte aplicate va fi mai mare), de însuşirile fizico-chimice ale solului etc. Momentul aplicării îngrăşămintelor este încă discutat de cercetători. Trebuie aplicate toamna înaintea arăturii, fosforul, potasiul, îngrăşămintele organice şi o treime din azot şi primăvara, fracţionat în două doze, restul de azot, la înflorire şi în timpul creşterii intense a lăstarilor. Pe solurile nisipoase se pot folosi cu succes îngrăşăminte verzi semănate toamna şi încorporate în luna mai. Combaterea bolilor şi dăunătorilor Pentru a avea fructe de calitate, pomii trebuie să-şi menţină pe toată perioada de vegetaţie frunzişul sănătos, iar fructele să nu fie atacate de o serie de dăunători. Dintre bolile care afectează prunul se pot aminti: deformarea fructelor sau hurlupii, pătarea roşie, monilioza, c iuruirea bacteriană etc., iar dintre dăunători: viespea fructelor, viespea sâmburilor, viermele prunelor, afidele care sunt şi vectori ai virozelor etc. Combaterea se face prin 2-3 tratamente în perioada de repaus şi 8-10 tratamente în perioada de vegetaţie, cu amestecuri de fungicide şi insecticide, în funcţie de numărul dăunătorilor care apar, sau se fac tratamente de acoperire la avertizare (tabelul 12). Maturarea şi recoltarea fructelor 127

La avertizare 11-12.25% + Diazol 0.1%. după 10-12 zile Pătarea roşie. Dithane M 45 0. odată recoltate din pomi. la 8-10 zile 7-8. Polyram 0.25%. acarieni Ciuruire.03%.3%. Nisorun 0. afide Păduchele din San José.2%.0%.1% + Chinmix 0. motiv pentru care stabilirea momentului de recoltare este foarte important. Carbetox 0. viespi. Recoltate la maturitatea de consum. recoltarea se face cu 5-7 zile înaintea maturităţii de consum. acarieni Monilioză.1%. nu mai continuă maturarea.1% Alte combinaţii de fungicide + insecticide decât la precedentul tratament Fungicid + insecticid: Applaud 0. Fructele. Mitac 0. Polyram 0. Captadin 0. ouă de iarnă Ciuruirea bacteriană.1%. monilioză. monilioză. zeamă bordeleză 2%. La 10-14 zile după trat. ciuruire.1.15%.5%. Tratamentele recomandate în plantaţiile de prun Fenofaza 1. iar aciditatea scade. deci trebuie ştiut că. Repaus vegetativ 2.3%. fără a şterge pruina care le dă un aspect proaspăt şi se aşează direct în ambalajele de livrare.06%.Maturarea fructelor în funcţie de soi. păduchele ţestos. Mospilan 0.2% Turdacupral 0. ouă de insecte 9-10.5%. pătarea roşie. Carbetox 0.04%.03%. Folpan 0.2%.5%.Începutul înfloririi 3.3%. majoritatea soiurilor sunt perisabile şi nu se pot transporta şi manipula. Sumi-alpha 0. se manifestă printr-o serie de modificări morfologice la nivelul fructului.03%.04%. defoliatoare. iar pentru industrializare recoltarea se face la maturitatea deplină prin scuturare. ouă de acarieni Idem 2 + viespi Pesticide recomandate Oleoekalux 1.04% + acaricid. zeamă bordeleză 0.2% Rovral 0. 10 13-14. Chinmix 0. el se recoltează în septembrie deşi se colorează bine din prima decadă a lunii august. Pentru consumul în stare proaspătă. Decis 0.4%. Mitigan 0. minatore. defoliatoare. Sumilex 0. afide 5-6. cantitatea de pruină se îngroaşă. Începutul scuturării petalelor Agentul patogen Păduchele din San José.2%. Folpan 0. Oleocarbetox 3%. manual. când acesta se colorează caracteristic soiului. monilioză. afide. minatore. viermele prunelor. Ekalux 0. Zolone 0.2%. Turacupral 0.5% Fungicid + insecticid + acaricid: Danirun 0. sulfat de cupru 1-2% 128 .5% 4. La 8-10 zile Idem 4 + viermele prunelor Idem 5 + păduchele din San José. Tabelul 9. Applaud 0. Sintox 0. Captadin 0. care sunt responsabile de producţia anului următor şi pomii intră în alternanţă de fructificare.05 + ulei horticol 0.25% + Ekalux 0. După căderea frunzelor Dithane M 45 0. Nu se recomandă baterea pomilor cu prăjina (cum se mai face pe alocuri) deoarece aşa se rup o mare parte din ramurile de rod. Decis 0.25%. pulpa devine mai moale. cantitatea de zahăr este în creştere. Soiul Stanley îşi colorează bine fructele cu o lună înaintea maturităţii de recoltare.

Recoltarea mecanizată impune stabilirea unor distanţe convenabile la înfiinţarea livezii. alegerea unor soiuri care se pretează la scuturare (cu desprinderea uşoară a fructelor) şi eventual aplicarea unor tratamente cu produse care provoacă abscisia fructelor. Tehnologia de întreţinere a plantaţiilor Problemele de protecţie fitosanitară a prunului. Care sunt distanţele de plantare recomandate la prun? Exemplificaţi c. Ce sunt arcadele de fructificare? i. Care sunt dăunătorii mai importanţi ai prunului? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Tehnologia de producere a pomilor altoiţi Tehnologia de înfiinţare a plantaţiilor. Test de autoevaluare 22. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: h. 129 . Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie.

a. iar maxima peste 25°C. fără a permite pătrunderea luminii printre ele în interiorul coroanei. florile deschise la -0.. partea inferioara se degarniseşte. motiv pentru care cu ocazia tăierilor trebuie înlăturată partea descendentă. cu scopul de a redresa ramura şi de a transfera creşterea oblic ascendent. nu suportă valori mai mari de circa 10%? Întrebarea 2. Nu toate soiurile merg bine în toate zonele pomicole.5. Silvia). minima nu trebuie să scadă sub 2°C. b. Renclod Althan.1°C. uneori de schelet.9. Pentru legarea fructelor temperatura medie zilnică optimă este de 10-12°C. de obicei sub greutatea fructelor.. la peste 700 m. Distanţele de plantare folosite se corelează cu vigoarea pomilor şi forma de coroană. pentru unele soiuri chiar în jur de 8°C (Gras românesc. Pentru plantaţiile destinate industrializării.2°C. acestea fiind mai mici decât la păr şi uşor mai mari sau apropiate cu ale mărului. iar fructele legate la -0.Comentarii şi răspunsuri la teste Întrebarea 1. 130 . prunul are o toleranţă limitată.4. cu mecanizarea lucrării de recoltat. altele (Gras românesc. c. Din cauza umbririi reciproce.4°C. În timpul repausului. Stanley. bobocii floriferi rezistă la -4. unele peste altele.5. Anna Späth. b. Prunul are pretenţii moderate faţă de temperatură..-2. În primăvară. Reuşeşte bine în zonele în care temperatura medie anuală este de 8..-1. Arcadele de fructificare sunt ramuri de semischelet. rezistenţa prunului este mare. Gras românesc. care sunt arcuite. Faţă de calcarul activ din sol. acestea nu trebuie să fie mai mici de 4-5 m între rânduri şi 3-4 m între pomi pe rând. unele sunt mai pretenţioase la căldură şi reuşesc numai până în zona dealurilor mijlocii (Agen. tolerează fără probleme temperaturi de -31°C. a. Vânăt românesc). fructifică slab. Vânăt românesc) pot ajunge pe versanţii sudici până în zona premontană. ajungând la 6 m între rânduri la soiurile viguroase: Tuleu gras.5-11°C. altfel florile cad în masă.

păduchii ţestoşi. Cum se stabileşte momentul recoltării prunelor în funcţie de destinaţia fructelor? Exemplifiaţi. 5 Instrucţiuni Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr. c. 9. Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 45. Care este doza de îngrăşăminte recomandată la prunul în livada pe rod? 2p. 9. numele şi prenumele studentei (studentului). 2 p.Lucrarea de verificare nr. 9. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”.spaţiul dintre rânduri trebuie să fie de 7-8 m pentru a permite accesul utilajelor de recoltare. 2 p. Cum se poate evita alternanţa de fructificare la prun ? Exemplificaţi.5. viespea neagră etc.6. Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare.Bibliografie minimală 131 . Stabiliţi sortimentul de prun pentru o plantaţie situată la altitudinea de 500-550 m. 2 p. 48. trebuie luate măsuri de prevenire (distrugerea plantelor gazdă) şi tratamente de iarnă şi în perioada de vegetaţie. pentru care tratamentul trebuie să surprindă momentul depunerii pontei şi/sau folosirea insecticidelor sistemice. păduchii de frunze. numărul lucrării de verificare. corectare şi evaluare. Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de pagină. viermele prunelor. Dăunătorii mai importanţi ai prunului sunt: viespea sâmburilor. 46. în special la livezile tinere. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare. Pentru rezultate bune. Care sunt dificultăţile la producerea pomilor altoiţi la prun? 2 p. 49. 47.

Pomicultură generală şi specială. Bucureşti. 1992.P. 2000. Branişte – Cultura specială a pomilor. Bucureşti.. 30. D.27. Chira Lenuţa. 2005. 28.. 132 . N. Popescu M.D. Prahova Ploieşti. Hoza – Cultura prunului. 29. Ed. Editura MAST. şi colab. Editura Ceres. .. 2007. .. Hoza D. Ghena N. E.Pomologie.

Obiectivele unităţii de învăţare nr. origine. Să cunoaşteţi particularităţile de creştere ale caisului. origine şi aria de răspândire a culturii caisului Particularităţi biologice Specii. IMPORTANŢĂ. 10 Importanţă. Să cunoaşteţi sortimentul de soiuri şi portaltoi. 10 CULTURA CAISULUI. Cererea mare de fructe este determinată de însuşirile lor calitative şi tehnologice. compoziţia biochimică complexă şi gustul foarte plăcut.6. PARTICULARITĂŢI BIOLOGICE CUPRINS 10. Să cunoaşteţi originea şi aria de răspândire a caisului.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 10. soiuri. iar apoi vedem care sunt particularităţile biologice. Vom vedea anumite particularităţi legate de comportarea la înflorire-polenizare care nu crează probleme deosebite privind asocierea soiurilor şi exploatarea livezii 10. 10.1. 133 . areal de răspândire. 10. 10. ORIGINE. originea şi aria de răspândire a culturii caisului Importanţă Caisele sunt foarte căutate de consumatori. portaltoi Comentarii şi răspunsuri la teste Lucrare de verificare Bibliografie minimală 124 124 124 126 129 133 134 135 Introducere În această unitate ne familiarizăm la început cu aspecte generale despre cais: importanţă.3.4. Să cunoaşteţi particularităţile de fructificare ale caisului. 10.2. modul de creştere şi fructificare. 10 Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură: Să cunoaşteţi importanţa culturii caisului. atât ca fructe de desert cât şi prelucrate în diverse moduri.2. 10.Importanţa.5. aroma specifică etc.7. 10.

0.6-21.6 mii tone. caisul se cultivă mult în emisfera nordică. 29-57% grăsimi. Ca 6-14 mg%. Spania.09-1. P 21-32 mg%.55-1. conţinând 28% substanţe pectice. Sâmburii caiselor sunt foarte bogaţi în substanţe nutritive. Mg. După cum reiese din datele de mai sus.86% substanţe minerale din care: K 75-112 mg%.C. În prezent. mai întâi în Grecia şi apoi în Italia.64% proteine. în anemie etc. I d.6% zahăr total.1% pectine.7% substanţă uscată. Dintre marile ţări producătoare de caise se pot aminti: Turcia.. S. 0. Italia. Capacitatea de adaptare redusă la anumite condiţii de mediu. Ex URSS. 6-16. Caisul este o specie de mare valoare pentru zonele în care se poate cultiva. 0. afectate sever de condiţiile anormale din timpul iernii şi mai ales de gerul de revenire.20 mg% vitamina A. Valoarea alimentară ridicată a caiselor şi a produselor finite pe bază de caise. (la 100 g pulpă): 10. America Centrală şi de Nord şi mai puţin în Africa.41-3. au determinat specialiştii din domeniul cercetării ştiinţifice să diversifice mult sortimentul. Originea şi aria de răspândire Caisul este originar din Asia. 0. dar în ultimii ani a înregistrat un regres datorat instabilităţii recoltelor. Grecia. 35-38 mg% vitamina P. Maroc etc. din care peste 77% (21384 t) a fost 134 . pot fi folosiţi ca materie primă pentru extracţia amigdalinei etc. Oceania şi America de Sud. cultura caisului este zonată în principal în partea de sud a ţării. Asia. Franţa. 3% săruri minerale etc. Producţia de caise la nivelul anului 1997 a fost de circa 27. Cele mai mari producţii de caise se obţin în Europa. În Europa se pare că a pătruns în sec. diferite de cele în care s -au format soiurile şi mai ales slaba rezistenţă la îngheţul de revenire.72-1. În România. centro-asiatic şi irano-caucazian. Din punct de vedere tehnologic caisul este apreciat de cultivatori deoarece pomii intră repede pe rod şi au o mare capacitate de producţie.8 mg% vitamina E. caisul se poate cultiva cu succes în partea de sud şi vest a ţării.6-0. datorat reacţiei alcaline. Caisele se folosesc şi pentru efectul lor favorabil în digestie. prin compoziţia biochimică caisele asigură organismului uman toate componentele de care are nevoie pentru desfăşurarea în condiţii bune a metabolismului. Prin alegerea judicioasă a soiurilor şi a zonei de cultură. Na. 8-27 mg% vitamina C. iar după Vasilov ar exista 3 mari centre de origine: chinez.. unde se şi produce peste 90% din producţia mondială de caise. în producerea hemoglobinei. 1.În compoziţia biochimică a fructelor sunt o serie de componente importante pentru nutriţia omului. valoarea energetică este de 21-77 calorii la 100 g etc. împiedică extinderea în masă a acestei specii. Mult mai târziu caisul a fost cunoscut de celelalte popoare ale Europei. prin crearea sau introducerea în cultură a unor soiuri care să se comporte bine în condiţiile climatice din România. USA. dintre care.

Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinând cont de spaţiul avut la dispoziţie. Călăraşi. ii. Dacă în anul 1986 producţia era de 60 mii tone şi în 1987 de 54 mii tone. astfel că în prezent se realizează o medie de circa 25-27 mii tone anual. Teleorman. Giurgiu. Ialomiţa. sistemul radicular aparţine portaltoiului. Care este importanţa alimentară şi economică a caiselor? aa. Prahova.5 kg în Anglia etc. Care este situaţia culturii caisului în România? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: gg. După 1990. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: z. Consumul de caise pe cap de locuitor ajunge la 5 kg în Grecia.4 kg în Franţa. Datorită pierderilor de muguri de rod sau de flori din cauza îngheţului de revenire. Deoarece pomii folosiţi la înfiinţarea plantaţiilor sunt altoiţi. 3 kg în Italia. 1. de agrotehnica deficitară în unele livezi.3. Creşterea şi ramificarea sistemului radicular sunt dependente de portaltoi şi de însuşirile solului. hh.Particularităţi de creştere Sistemul radicular. 0.3 kg în Belgia. producţia de caise este foarte instabilă în timp. Originea caisului. Judeţele cu producţie mai mare de caise sunt: Constanţa. 10. aceasta scade continuu până în anul 1990 când se realizează numai 28 mii tone.obţinută în sectorul particular. Importanţa culturii caisului.1.3. producţia a fost afectată şi de defrişarea unor suprafeţe de teren. Altoit pe zarzăr îşi dezvoltă un sistem radicular foarte ramificat şi 135 . 1. Particularităţi biologice 10. Galaţi. Test de autoevaluare 23. Aria de răspândire a caisului pe plan mondial şi în România.

80% din rădăcini erau la 30-60 cm. cu 2-3 valuri pe perioada de vegetaţie şi cu ramuri anticipate. caisul poate fructifica 20-25 de ani. cât şi pe cele scurte şi anticipate. Ceva mai târziu. duce la degarnisirea coroanei şi scăderea potenţialului de producţie. . ramurile anuale au o viaţă mai mare sau mai mică.3.5%. când o parte mică de rădăcini pot ajunge la 4-4. zarzărul a avut o greutate mai mare. Ramurile mijloci ramificate de vigoare slabă. La prunul Roşior. Partea aeriană are un ritm intens de creştere în tinereţe. menţinând astfel potenţialul ridicat de producţie a ramurii respective. uneori se usucă în anul formării. altoiţi pe mai mulţi portaltoi. în special la pomii tineri. iar ca adâncime de răspândire. fructificarea se mută pe ramurile mijlocii şi pe buchete. În funcţie de cantitatea de lumină de care dispun pomii. Particularităţi de fructificare Caisul este o specie cu o mare fertilitate. proces care. coroanele să rămână la aceleaşi dimensiuni.cel mai ramificat sistem radicular a fost la portaltoiul franc de prun Roşior. urmat de corcoduş şi prunul Roşior. formând creşteri viguroase în punctele de maximă curbură. ritmul de creştere se reduce. De obicei. Tulpina. Altoit pe prun. mijlocii ramificate şi anticipate. în lipsa luminii. iar la zarzăr 72. atât pe ramurile lungi. 136 . sunt arcadele care apar pe ramurile de schelet şi chiar semischelet sub greutatea rodului. 10. rădăcinile sunt mai puţin ramificate dar mai profunde.bine ancorat.2. Caracteristice caisului. înrădăcinarea a fost diferită astfel: . dacă nu este bine controlat prin tăieri. în sensul că. urmat de corcoduş şi apoi de zarzăr. când apar îngheţuri de revenire. ceea ce are avantaje pentru cultivator în primăverile mai dificile.dacă ne referim la greutatea totală a sistemului radicular. ajungând ca în perioada de maximă producţie. se usucă destul de repede dacă. sistemul radicular este mai superficial. formând ramuri de peste un metru. Ramurile de rod caracteristice sunt cele lungi. După intrarea pe rod. iar pe corcoduş. rădăcini care asigură necesarul de apă al pomului chiar în perioadele secetoase. buchetele trăiesc puţin. nu se corelează distanţa dintre pomi cu vigoarea acestora sau dacă orientarea rândurilor nu se face pe direcţia nord-sud. Aceste arcade se întineresc prin transferarea creşterii pe ramurile tinere din zona curburii. 66% din rădăcinile corcoduşului erau între 0 şi 30 cm adâncime şi numai 28% la 30-60 cm. Printr-o agrotehnică corespunzătoare. diferenţiază un număr foarte mare de muguri de rod. Din cercetările efectuate de Lupescu (1961) reiese că la pomii în vârstă de 3 ani. Din perioada de maximă producţie. Formarea eşalonată a mugurilor pe aceste ramuri determină şi o diferenţiere eşalonată a lor. caisul fiind recunoscut pentru rezistenţa la uscăciune.5 m adâncime. începe procesul de uscare a ramurilor de rod şi uneori a semischeletului din partea inferioară a coroanei. 2-4 ani.

Între soiuri există o diferenţă de 2 -8 zile în ceea ce priveşte înfloritul. Procentul mai slab de legare la unele soiuri nu se datorează polenului.Un alt aspect cu implicaţii negative asupra producţiei îl constituie lungimea perioadei repausului profund. rezistenţa la iernare scade foarte mult şi la revenirea frigului degeră mugurii de rod. începe să fructifice din anul 3 -4 de la plantare şi recolte economice se realizează din anul 5-6. soiurile cu înflorire târzie sunt mai puţin afectate de îngheţurile de revenire. zeci sau sute de tone. când primăvara este foarte timpurie. de până la 50%. Problemele de legare se datorează în principal defectelor florilor. Plantarea mai multor soiuri în parcelă are drept scop eşalonarea recoltării fructelor. Altoit pe prun şi amplasat în zone foarte favorabile. (perioadă cu temperatură peste pragul biologic) când după 7-8 zile calde caisul începe să-şi hidrateze mugurii. Înflorirea caisului are loc după acumularea a circa 170-200°C temperatură activă şi are loc în prima săptămână a lunii aprilie şi n umai ocazional la sfârşit de martie. caisul este apt de a porni în vegetaţie. Capacitatea de producţie a caisului este mare. iar după această dată.5°C) şi calendaristic. deci nu există probleme legate de asigurarea polenizării. În urma cercetărilor. dar fructele abia legate cad în masă. multe din ele au pistilul anormal sau incomplet dezvoltat. acesta are un bun procent de germinare la toate soiurile. Cu toate acestea cercetările efectuate în ţară sau străinătate au arătat efectul benefic al polenizării încrucişate şi la cais. este greu de recoltat în 5-7 zile. sunt autofertile. repausul profund la cais se încheie la sfârşitul lunii decembrie. care sunt perisabile şi se maturează simultan în cadrul pomului. umflarea mugurilor de rod are loc după acumularea a 40°C peste pragul biologic (6. Dacă se plantează suprafeţe mari cu un soi. Longevitatea plantaţiilor este de 20-25 de ani din care 15-20 de producţie. la înflorire. 137 . s-a constatat că. Mugurii floriferi formaţi pe valurile 2 şi 3 înfloresc mai târziu cu 4-5 zile decât cei de pe primul val. Majoritatea soiurilor existente în cultură. De obicei. iar fructele mature cad din pom şi se depreciază. dacă condiţiile climatice permit. unde procentul de legare este foarte bun. la prima vedere nu se sesizează anomalii. în anii normali procesul se realizează în a doua şi a treia decadă a lunii martie. Aşa se întâmplă în ferestrele de iarnă. produce economic chiar până la 30 de ani. Durata înfloritului în cadrul soiului este dependentă de condiţiile climatice şi este cuprinsă între 2 şi 5 zile.

formează pomi de vigoare mică şi are o mare rezistenţă la ger. Armeniaca sibirica Lam. Cine limitează suprafaţa care se poate planta cu cais? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Particularităţile de creştere ale caisului Comportarea caisului la înflorire-polenizare. Care este legătura între ferestrele de iarnă şi repausul de iarnă la cais? Exemplificaţi c.Specii.caisul comun. Particularităţile de fructificare ale caisului Capacitatea de producţie şi longevitatea plantaţiilor 10. ancorat la 1 -3 m adâncime.4. Caucaz. formează un sistem radicular destul de profund. . preferă solurile uşoare.Test de autoevaluare 24. fructele nu sunt comestibile. creşte neuniform şi are o longevitate mai mică. Cultivat pe soluri mai grele. formează gome. 138 . reci. prezentând interes ca sursă de gene de rezistenţă.caisul siberian. bine drenate şi aerate. . Asia Centrală. La noi în ţară creşte spontan în zona de stepă. soiuri şi portaltoi Dintre speciile care au contribuit la formarea soiurilor cultivate de cais se pot aminti: Armeniaca vulgaris Lam. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: j. creşte în stare spontană în nordul Chinei. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. fiind cunoscut sub numele de zarzăr şi se foloseşte ca portaltoi franc pentru soiurile cultivate. Care este capacitatea de înrădăcinare a caisului în funcţie de portaltoi? k.

sunt galbene-verzui. Fructul este mare. creşte natural cu vigoare mijlocie şi este foarte rezistent la ger (-40. dulce şi uşor acidulată apreciat pentru masă. Se cultivă numai în zonele unde nu este riscul îngheţului de revenire. Se maturează la sfârşit de iunie şi început de iulie. mai ascuţit la vârf.are pomul viguros. sortimentul este mereu în schimbare. iar prin noile creaţii româneşti se poate alcătui un conveier care să asigure producţii bune şi constante.are vigoare mijlocie-mare. Pulpa este galbenă-portocalie. sferic-alungite. este apreciat pentru timpurietate. gust echilibrat. sensibil la monilioză. este precoce şi productiv. portocalii.. dulce şi armonios acidulată. Pulpa este consistentă. Frecvent fructele crapă în zona punctului stilar. este galben cu dungi şi pete roşii pe partea însorită. Neptun . foarte sensibil la ger şi îngheţul de revenire. slab dulce şi uşor acidulată.soi mult răspândit în vestul ţării.Caisul de Manciuria.pomul are vigoare mijlocie. intens aromată foarte apreciată pentru masă. dulce. sferic. au pulpa slab colorată. Se cultivă în sudul ţării. gust plăcut.este un soi de vigoare mijlocie.este unul din cele mai vechi soiuri. fermă. de vigoare mare.Armeniaca davidiana Gan. ovoid. Principalele soiuri existente în sortiment Datorită comportării diferite a unor soiuri de cais.-50°C). Se cultivă în sudul ţării şi în Dobrogea şi se maturează în prima jumătate a lunii iulie. galben-portocaliu. are multă substanţă uscată. galben-portocaliu cu pistrui sau pete de culoare roşie pe partea însorită. ovo-sferic şi asimetric. Principalele soiuri de cais sunt: Timpurii de Arad . Pulpa este bine colorată. are vigoare mare. este rezistent la Monilinia şi Clasterosporium. . galben portocaliu cu tentă roşietică pe partea însorită. fruct mic aproape sferic. Cea mai bună de Ungaria . cu fructificare pe ramuri scurte. Pulpa are consistenţă medie. are fructul mare. fructifică pe ramuri scurte. terminate la vârf cu un cioc de pulpă.caisul lui David. 139 . are afinitate bună cu soiurile cultivate. Se maturează la sfârşit de iunie şi început de iulie. Este de interes ca portaltoi pentru zonele nisipoase şi ca sursă de gene. Armeniaca manchurica Kockul . este rezistent la boli şi se pretează la cultura pe nisipuri. cu pistrui roşii pe partea însorită. Se maturează la mijlocul lunii iulie. Pulpa este galbenăportocalie. asimetrice. cu gust destul de bun. Timpuriu de Chişinău .. Prezintă interes pentru genele de rezistenţă la ger. foarte apreciată pentru masă. Se maturează la mijlocul lunii iulie Mari de Cenad . fructele sunt ovo-sferice sau sfericalungite. Se maturează în prima jumătate a lunii iulie. are fructul mare. Dacia . acoperite parţial cu roşu-carmin. cu fructe mari şi foarte mari.

are fru ctul mijlociu. suculentă. portocaliu. Se cultivă în Dobrogea şi Câmpia Română şi se maturează în decadele 1-3 ale lunii august. are fructul mijlociu. rumenit cu roşu. rumenit cu roşu carmin pe partea însorită. uşor turtit lateral. Pulpa este portocalie. gust plăcut şi aromă slabă. cu capacitate slabă de garnisire. globulos sau uşor ovoidal. Pulpa este galbenăportocalie. Excelsior . Se cultivă în toate zonele favorabile caisului şi se maturează pe parcursul lunii august. pulpa este galbenă-portocalie. dulce şi uşor acidulată. portocaliu. Fructul este mare. Se cultivă în sudul ţării şi se maturează în a doua jumătate a lunii iulie. cu stropi roşii pe partea însorită. are gust plăcut răcoritor şi se pretează pentru consum sau industrializare. acoperit mai mult de jumătate cu roşu rubiniu. acoperit cu roşu-trandafiriu. pătat cu roşu pe partea însorită.are vigoare mijlocie. consistentă.are vigoare mică. semiconsistentă. turtit lateral. suculentă. fermă. are fructul mijlociu. Se cultivă în toate zonele favorabile caisului şi se maturează în decadele 2-3 ale lunii august. capacitate bună de producţie. Are pulpa galbenă. Se cultivă în sud. dulce. sferic alungit.are vigoare mică. ovoidal. Pulpa este portocalie.are vigoare mijlocie.pomul are vigoare mijlocie. are fructul foarte mare. sferic şi asimetric. apreciată pentru masă sau industrializare. Se cultivă în sud şi se maturează la sfârşit de iulie şi început de august. are fructul mare. gust slab acidulat şi aromă plăcută. este productiv. Fructele trec repede în supramaturare şi se prăbuşesc. 140 . tolerant la boli. Oltenia şi Bihor şi se maturează în decadele 2-3 ale lunii august. coroană rară. galben-pai. Sirena . conţine multă substanţă uscată.are vigoare mică. Pulpa este galbenă-deschis. este productiv. Se cultivă în sud şi Dobrogea şi se maturează în prima jumătate a lunii iulie. este rezistent la ger şi îngheţul de revenire. Olimp . galbenportocaliu. productiv. Muntenia. aerisită. este rezistent la ger. Selena . fructifică pe ramuri scurte. acoperit cu roşu-aprins pe partea însorită. gust plăcut. este productiv.este un soi de vigoare mijlocie. de culoare portocalie cu pete roşii pe partea însorită. Oltenia şi Muntenia şi se maturează în decada treia a lunii iulie. are o coroană rară. cu gust foarte bun. suculentă şi are gust echilibrat. rezistent la ger şi îngheţul de revenire. fructul mare sau foarte mare. Venus .are vigoare mică. gust plăcut armonios. fructifică pe ramuri scurte. consistentă. sferic-alungit. consistentă. pulpa este consistentă. Roşii de Băneasa .este de vigoare mijlocie. vinuriu. Pulpa este portocalie. Pulpa este galben-portocalie. cu multă substanţă uscată. are o pubescenţă foarte fină. are fructul mijlociu. Comandor . cu puncte şi pete roşii pe partea însorită. este fermă. potrivit de suculentă. Mamaia . galben-portocaliu. Se cultivă în sud şi se maturează în decada a treia a lunii iulie. galben-portocaliu. înfloreşte târziu. rezistent la ger şi boli.Saturn . Fructul este mare. este de culoare portocalie. Se cultivă în sud. portocaliu.

este cel mai utilizat portaltoi pentru cais. Pulpa este galbenă.Manicot GF 1236. Francul are un ritm bun de creştere în pepinieră.Favorit . este un portaltoi cu afinitate bună pentru toate soiurile zo nate de cais. cu o capacitate slabă de ramificare în anul I. pulpa este consistentă cu gust plăcut. tolerant la bolile caisului. este potrivit de suculentă şi gust foarte plăcut.este de vigoare mijlocie. pe lângă zarzăr. Este un portaltoi sensibil la asfixierea radiculară. Se cultivă în toate zonele de cultură a caisului şi se maturează în decadele 1-2 ale lunii august. este tolerant la boli. stropit cu roşu pe cea mai mare parte din suprafaţă. o serie de selecţii de prun şi corcoduş. este rezistent la ger şi îngheţul de revenire. Se folosesc în general soiuri locale. Litoral . Nu suportă solurile argiloase sau cu exces de umiditate. care sunt adaptate condiţiilor ecopedologice. Cei mai folosiţi portaltoi sunt: Zarzărul. este rezistent la ger şi îngheţul de revenire. ceea ce permite înfiinţarea câmpului II al pepinierei prin semănat direct. Fructul este mijlociu-mare. de piersic sau chiar migdal. iar în alte ţări sunt o serie de selecţii dintre care: . NJA 19. are o mare capacitate de producţie. Fructul este mare. zona capitalei şi Bihor şi se maturează în decadele 1-2 ale lunii august. la 141 . viguroşi. rezistent la ger şi îngheţul de revenire. galbenportocaliu. este rezistent la nematozi (Meloidogyne sp. Se cultivă în toate zonele de cultură a caisului şi se maturează în decadele 1 -3 ale lunii august. potrivit de consistentă. de culoare oranj. ovoidal. Se cultivă în Dobrogea. La noi în ţară se foloseşte soiul Trandafirii târzii ca portaltoi franc. Determină pornirea mai devreme a pomilor în vegetaţie primăvara mărind riscul pierderilor provocate de îngheţul de revenire.are vigoare mijlocie.) şi cancer bacterian (Agrobacterium tumefaciens). selectat în Franţa. dar este sensibil la Phytophtora. Principali portaltoi ai caisului Pentru cais se folosesc ca portaltoi.este de vigoare mijlocie. galben-limoniu. are multă substanţă uscată şi gust plăcut. Recent s-au introdus în sortiment hibrizi americani cu maturare în luna iunie de calitate bună: NJA 42. cu puncte şi striuri roşii pe partea însorită. Fructul este mijlociu. Armillaria mellea şi Verticillium alboatrum. are multă substanţă uscată. Caisul franc. CR 2-63. sferic sau ovoidal. care formează portaltoi uniformi. Sistemul radicular se ancorează bine în sol. fructifică pe ramuri scurte. ovoidal. ajunge la grosimea de altoire în primul an în pepinieră. calcaroase sau chiar nisipoase. rumenit cu roşu pe partea însorită. fermă. are capacitate bună de ramificare. Sulmona . se pretează foarte bine pentru solurile mai uscate. Pulpa este portocalie. înfloreşte târziu.

Are afinitate cu soiurile din sortiment. necesitând intermediar de altoire. este rezistent la ger. selectat în Canada. munsoniana) sunt selecţii ce se înmulţesc uşor prin butaşi lemnificaţi. tolerant la Plumpox. determină precocitate de fructificare. Mariana GF 8-1. Nu are afinitate foarte bună cu toate soiurile. cerasifera x P. Prunul franc. productiv. Siberina. Nemaguard. Piersicul franc. determină precocitate soiurilor. (P. Brompton (P.Mirobolan GF 31. uşoare sau calcaroase. autofertil. rezistă bine la asfixierea radiculară şi la putrezirea rădăcinilor. Se pretează foarte bine pentru solurile mai uscate şi are afinitate cu toate soiurile. Se înmulţeşte prin butaşi lemnificaţi şi se comportă bine pe solurile nisipoase. domestica) este o selecţie de prun cu înmulţire vegetativă prin butaşi. Mariana 2624. . dar nu are afinitate cu toate soiurile. Canada şi mai puţin în România. rezistenţă la ger. Renclod verde. dar asigură fructe de calitate mai slabă. suportă şi solurile mai grele. Asigură o înrădăcinare superficială ceea ce permite folosirea solurilor mai subţiri şi eventual calcarose. se foloseşte pentru solurile mai uscate. De Balc etc. Migdalul. Portaltoii de prun au dezavantajul că nu cresc uniform în pepinieră şi nu ajung toţi la grosime a de altoire în câmpul II. Corcoduşul sau Mirobolanul este de asemenea mult folosit. Oteşani 8 imprimă o vigoare mai mică. Este destul de rezistent la umiditate mai mare din sol decât majoritatea portaltoilor caisului. conferă soiurilor vigoare mare.Verticillium şi Eutypa. nematozi şi Verticillium. Este rezistent la nematozi şi imprimă productivitate. are o capacitate destul de mare de drajonare etc. . rezistă la ger şi secetă. deşi există o mulţime de biotipuri. cerasifera x P..Mirobolan 29 C. Sunt folosite mai multe selecţii după cum urmează: . Franţa. este viguros.Haggith. existând probleme de altoire la soiurile infectate cu virusul CLSV. salicina). se folosesc mult în Italia. 142 . Piersicul asigură o rezistenţă bună la cancer şi verticiloză. dar este sensibil la bacterioze. este o selecţie de corcoduş obţinută în California. se foloseşte numai pe solurile mai acide. în general aceiaşi portaltoi ca la piersic: GF 305. care imprimă vigoare mare. nu are afinitate bună cu toate soiurile şi este destul de rezistent la asfixierea radiculară. are compatibilitate destul de bună. unde alţi portaltoi nu dau rezultate bune. este o selecţie franceză (P. din soiurile Buburuz.

4. foarte puţin faţă de potenţialul pedo-climatic. fermierii având 143 . aroma specifică. care poate să valorifice zonele mai uscate. dacă se asigură irigare.Test de autoevaluare 25. Sortiemnul de soiuri esxistent în România. datorită epuizării biologice a pantaţiilor înfiinţate înainte de 1990 şi a ritmului foarte slab de replantare după această dată. a. Care sunt principalele soiuri din sortiment? b. Anual se produc circa 20-25 mii tone de fructe. Principalii portaltoi utilizaţi la producerea materialului săditor la cais. cu soluri bine drenate. Cultura caisului în România este în declin în ultimii ani. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. b. compoziţia biochimică complexă şi gustul foarte plăcut. Caisul este o specie precoce. productivă. 10. atât ca fructe de desert cât şi prelucrate în diverse moduri. Cererea mare de fructe este determinată de însuşirile lor calitative şi tehnologice. Care sunt principalii portaltoi ai caisului Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Principalele specii de cais. Caisele sunt foarte căutate de consumatori. Una din cauzele acestui regres este şi schimbarea climatică din ultimii ani. chiar şi nisipuri. când caisul a înregistrat pierderi de muguri sau flori datorate îngheţului târziu din primăvară.Comentarii şi răspunsuri la teste Întrebarea 1.

80% din rădăcini erau la 30-60 cm. pomii pot să se decălească. iar randamentul la recoltare poate fi de 200-250 kg/om în cele mai bune condiţii trebuie să stabilim cu grijă cât plantăm şi cu ce soiuri pentru a putea recolta în timp util fructele. Sistemul radicular creşte diferit în funcţie de portaltoi şi de vărstă.reţineri în extinderea speciei. cu 144 . de obicei la sfârşit de decembrieînceput de ianuarie acesta se încheie. La prunul Roşior. urmat de corcoduş şi apoi de zarzăr. iar la zarzăr 72. dar mai exact cu un anumit soi este limitată de forţa de muncă disponibilă la recoltare. b. Întrebarea 2. Ajunse la maturitate fructele cad. Caisul are un repaus biologic scurt. Dacă avem în vedere faptul că maturarea fructelor la nivel de soi are loc în circa 7 zile. 66% din rădăcinile corcoduşului erau între 0 şi 30 cm adâncime şi numai 28% la 30-60 cm. un hectar de livadă produce 15 tone fructe. a. iar ca adâncime de răspândire. iar la revenirea frigului se pierd mugurii de rod. Este una dintre cauzele frecvente a slabei fructificării a caisului. c. pomii rămân în repaus datorită temperaturii reduse (repaus relativ). La pomi în vârstă de trei studiul sistemului radicular a arătat că cel mai ramificat sistem radicular a fost la portaltoiul franc de prun Roşior. sunt foarte perisabile şi se pot valorifica exclusiv prin prelucrarea industrială sau prin distilarea borhotului. Suprafaţa care poate fi cultivată cu cais în general.5%. ţesuturile se hidratează. Dacă temperatura creşte (ferestre de iarnă ) peste pragul biologic mai multe zile.

10. 54.rezultate slabe din punct de vedere financiar. Descrieţi 3 soiuri de cais care vi se par cele mai bune. Cele mai cultivate sunt: Dacia. la noi în ţară. corcoduşul şi prunul franc pentru solurile uşor mai grele. Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de pagină. numele şi prenumele studentei (studentului). dar în practică sunt puţine care pot fi găsite pe piaţă. Cine influenţează capacitatea de ramificare a sistemului radicular? 2p. În prezent sunt în sortimentul românesc în număr mare de soiuri. În general se produce material săditor de la soiurile mai vechi datorită pepinieriştilor care nu cupăra ramurile altoi de la deţinători cel puţin 10 ani după apariţia soiului. se folosesc următorii portaltoi: caisul franc şi zarzărul pentru solurile mai uscate. Mamaia. Umberto etc. Faceţi comparaţie între portaltoiul franc şi zarzăr. 10 Instrucţiuni Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr. 51. mai noi sau mai vechi. Favorit. Care sunt problemele slabei producţii la cais? 2 p. Întrebarea 3. sau uneori se importă pomi din ţările vecine. Ce sunt arcadele de fructificare? Care este rolul lor? 2 p. corectare şi evaluare.Lucrarea de verificare nr. Ananas. 52. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”. Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 50. 10. 2 p.5. b. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare. 145 . numărul lucrării de verificare. Cea mai bună de Ungaria. Comandor. Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare. 2 p. a. 53. La cais.

10. . 146 .Bibliografie minimală 31. E. Editura Ceres. Editura Ceres.P. Bucureşti. 2000.. Bucureşti.. şi colab.D.Pomologie. – Caisul şi caisele. Popescu M. Ghena N. Prahova Ploieşti. 1992. 32. Bălan Viorica şi colab. 33. .6. Hoza D. 34.. N.Pomicultură generală şi specială. 2008. 2005. Ed. Branişte – Cultura specială a pomilor..

Caisul este o specie pretenţioasă faţă de căldură. 11. ECOLOGIE. 11.2. Ca areal de cultură. Se vor prezenta anumite particularităţi de care trebuie să se ţină seama atât la înfiinţarea livezii. tehnologia de producere a materialului săditor.2. 11. 11 Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură: Să cunoaşteţi cerinţele caisului faţă de temperatură.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. Să cunoaşteţi particularităţile tehnologice de cultură a caisului. temperatura constituind factorul limitativ de extindere a speciei. Să cunoaşteţi cerinţele caisului faţă de apă. 11.3.Cerinţele caisului faţă de factorii de mediu Temperatura. găseşte condiţii bune într-o zonă mai mică decât piersicul.4.1. 11. 11. 11 Cerinţele caisului faţă de factorii de mediu Particularităţi tehnologice Comentarii şi răspunsuri la teste Lucrare de verificare Bibliografie minimală 136 136 136 140 145 146 147 Introducere În această unitate se continuă prezentarea culturii caisului cu cerinţele faţă de factorii de mediu.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 11. Să cunoaşteţi cerinţele caisului faţă de sol Să cunoaşteţi particularităţile de producere a materialului săditor. Pomii pornesc în vegetaţie după o perioadă de 7 -10 zile cu temperaturi peste 147 . Să cunoaşteţi cerinţele caisului faţă de lumină. cât şi la exploatarea ei pentru a avea rezultate corespunzătoare. 11 CULTURA CAISULUI.6.1. tehnologia de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor. Obiectivele unităţii de învăţare nr. PARTICULARITĂŢI TEHNOLOGICE CUPRINS 11.5.

. fertilizarea excesivă cu azot sau aplicarea acestuia în a doua par te a verii. chiar la unităţi foste IAS -uri. pomul creşte pe verticală după lumină şi ajunge la înălţimi de 6-8 m. pe văile închise. sunt mai tineri şi mai rezistenţi decât cei de pe primul val. S-a constatat o legătură între rezistenţa la ger a mugurilor şi gradul lor de dezvoltare. De asemenea. au influenţă negativă asupra producţiei.. legare cu polen propriu. Uneori polenizarea se face înaintea deschiderii depline a florilor deoarece stigmatul este aşezat strâns între stamine. la cais legarea florilor se poate realiza în primăverile reci chiar la temperaturi joase dar pozitive. iar dacă este de durată mai mare pomii mor repede prin asfixierea rădăcinilor. deşi sunt tinere..5°C). duc la prelungirea vegetaţiei şi maturarea incompletă a mugurilor şi lemnului..-27°C. ajută la menţinerea garnisită a bazei coroanei şi la 148 . iar înflorirea şi legarea fructelor se realizează. Spre deosebire de alte specii drupacee. temperatura optimă este de 20°C. Stagnarea apei în sol şi inundarea temporară contribuie la pieirea prematură a caisului dacă excesul este de scurtă durată (2-3 zile). când de obicei. deoarece nu există soiuri de vigoare slabă.. florile deschise degeră la -2. pe care se instalează o serie de microorganisme ce duc la scurtarea longevităţii pomilor. Apa. Atenţie mare trebuie acordată distanţei de plantare. Este una din speciile cele mai pretenţioase faţă de lumină. Nu suportă seceta prelungită. la apariţia petalelor numai unele soiuri rezistă la -6°C. iar în timp. iar pentru producţii mari şi de calitate reacţionează bine la irigare. Stereum etc. iar tinerele fructe sunt afectate la -1. amplasarea pomilor la baza pantelor. Deşi se recomandă tot felul de distanţe pentru cais. Mugurii de pe ramurile anticipate sau de pe valurile 2 şi 3. Cerinţele faţă de apă ale caisului sunt mici. se instalează seceta. În perioada de vegetaţie. Pentru a asigura necesarul de lumină. caisul se amplasează pe cele mai expuse terenuri.. Distanţa de plantare mai mare. reuşind foarte bine în zonele cu 450 -550 mm precipitaţii anual. Rezistenţa la temperatură scăzută este dependentă de faza de vegetaţie şi de fiecare organ în parte. Eutypa. umiditatea relativă ridicată di n timpul înfloritului şi la maturarea fructelor.26. caisul valorifică apa din sol acumulată în timpul iernii.-2°C. consider că sub 5 m între rânduri.-14°C. unde se scurg curenţii reci. Irigarea prelungită.pragul biologic (6. dacă sunt asigurate cel puţin 10-12°C. Sunt astfel de situaţii în practică. mugurii în faza de umflare sunt distruşi la 12. se aleg formele de coroană care permit pătrunderea luminii la toate organele tulpinii şi orientarea rândurilor se face pe direcţia nord-sud..3°C. amplifică şi mai mult efectul negativ al îngheţurilor de revenire.. Excesul de apă din sol. nu se justifică sub nici un motiv. În perioada de creştere a fructelor. fără a înregistra pagube. Pomii bine pregătiţi pentru iernare pot să reziste până la . dar are nevoie de apă din irigare în timpul diferenţierii mugurilor de rod. unde pomii plantaţi la distanţa de 4 m între rânduri sunt practic scăpaţi de sub control şi plantaţiile c ompromise. În iernile cu temperaturi negative sub 20°C apar crăpături pe trunchiul pomilor. favorizează atacul unor boli periculoase: Monilinia. ceea ce -i face sensibili la ger. Lumina.

Pe solurile carbonatice. dominante în arealul de cultură a caisului. Intervalul favorabil al pH-ului este de 7. Faţă de acest factor. ori astăzi trebuie să primeze aspectul economic. calde. pretenţiile sunt moderate.menţinerea potenţialului de producţie ridicat. Nu suportă solurile grele sau cu exces de apă. Solul. Caisul valorifică foarte bine şi nisipurile consolidate dacă se aplică o fertilizare corespunzătoare şi numai în condiţii de irigare. Nu se poate face intensivizarea caisului numai de dragul de a o face. iar carbonatul de calciu activ să fie în jur de 3%. dar poate valorifica şi solurile cu pH-ul mai mic. Pentru desfăşurarea normală a proceselor metabolice. de până la 5. Care este limita de rezistenţă a caisului faţă de calcarul activ 149 . indiferent de textura solului.9. Test de autoevaluare 26. Care sunt limitele de toleranţă la frig a mugurilor. iar pe versant numai pe treimea mijlocie a acestuia. în sensul că reuşeşte bine pe majoritatea solurilor mijlocii şi uşoare de la lutoase la nisipoase. caisul se plantează numai pe expoziţi i sudice. Solul greu constituie una din cauzele pieirii premature a caisului. sudestice sau sud-vestice. din punct de vedere al pretenţiilor faţă de temperatură? cc. Care este zona de cultură recomandată pentru cais. cu reacţie slab alcalină sau neutră. florilor şi fructelor? dd. Chiar dacă mai găsim recomandări de valorificare a unor soluri mai grele cu cais prin folosirea prunului sau corcoduşului ca portaltoi. dar pentru întreţinerea lor corespunzătoare este nevoie de pricepere şi bani. aceste terenuri nu asigură longevitate plantaţiilor şi nu merită o astfel de investiţie. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: bb. În ceea ce priveşte expoziţia terenului. orizontul cu carbonaţi trebuie să fie sub 100 cm. în cursul anului caisul are nevoie de cel puţin 1900 ore de insolaţie din care 250 de ore în iunie şi 280 de ore în luna iulie. solurile nu trebuie să conţină mai mult de 5% schelet. Cele mai bune sunt solurile uşoare.4. se pot realiza plantaţii cu densitate mai mare.3-8. Indiferent de portaltoiul folosit. Din punct de vedere tehnic. permeabile şi fertile.

150 . ll. Cerinţele caisului faţă de temperatură. mm. Cerinţele caisului faţă de sol. Cerinţele caisului faţă de lumină. kk.din sol? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: jj. Cerinţele caisului faţă de apă.

necesită mai multe intervenţii în verde. pentru care. care sunt viguroşi. iar altoirea se face cu mugur dormind în prima parte a campaniei de altoire.1. sau primăvara cât mai devreme. trebuie să se recolteze în circa o săptămână 50-75 t de fructe. urmând ca în perioada de vegetaţie. Formele de coroană care se folosesc sunt fie formele tip vas fie cele aplatizate. au un sistem radicular bine dezvoltat. este însă puţin folosit. asigură o calitate bună a fructelor. are vigoare medie.Producerea materialului săditor Obţinerea pomilor altoiţi se face prin folosirea unuia din următorii portaltoi: zarzărul şi francul. înaintea îngheţului. se comercializează prin staţiunile de profil pomi altoiţi din majoritatea soiurilor noi introduse în sortiment. la plantarea a 5 ha cu un soi şi la o producţie de 10-15 t/ha. iar axul se suprimă numai după 151 . De exemplu.3. să se aleagă elementele structurale ale coroanei. prunul franc pentru a imprima caisului o mai bună rezistenţă la iernare. Plantarea se execută de obicei toamna. 11. În prezent. prin altoire la nivelul de proiectare a coroanei şi migdalul pentru a valorifica unele soluri calcaroase. ştiind că este o specie pretenţioasă la lumină. corcoduşul se adaptează la toate terenurile. La plantare. rezistă bine la nematozi. cu excepţia celor de prun. piersicul franc imprimă precocitate şi productivitate. coroane care asigură o bună iluminare a pomilor. dacă se poate procura materialul săditor. ambalaje şi un mod eficient de valorificare. se recomandă eşalonarea recoltării prin plantarea mai multor soiuri cu perioadă de maturare diferită. se obţin prin semănare directă în câmpul de altoire sau şcoala de puieţi. în funcţie de vigoare. Pentru forma de vas se lasă 3-4 şarpante. se folosesc vergi de un an care după tăierea de proiectare a coroanei.Particularităţi tehnologice 11.3. datorită ritmului intens de creştere. Distanţele de plantare folosite sunt corelate cu forma de coroană.2. imprimă o intrare mai devreme pe rod. solurile sărace şi uscate. Pentru a evita vârfurile de producţie. bine distribuite în jurul axului. Alegerea soiurilor care se plantează se face în funcţie de suprafaţa de plantat şi de destinaţia producţiei. pentru alegerea lăstarilor necesari elementelor structurale ale coroanei. Puieţii portaltoi. Specificul înfiinţării plantaţiilor de cais Lucrările de sistematizare şi pregătire a terenului sunt identice cu cele de la celelalte specii.11. Pentru coroanele tip vas. iar pentru coroanele aplatizate 4-5 m între rânduri şi 3-4 m între pomi pe rând. dar nu are afinitate cu toate soiurile. este nevoie de forţă de muncă.3. când lăstarii formaţi au ajuns la 10-15 cm. Trebuie să se ţină seama de maturarea grupată a fructelor în cadrul unui soi şi să se evite vârfurile de consum a forţei de muncă. După plantare varga se scurtează la 75-80 cm. sunt necesare distanţe de plantare de 5-6 m între rânduri şi 4-5 m între pomi pe rând.

care nu mai revine spre verticală ca ax. deoarece acestea stimulează creşterea şi aşa mare a pomilor tineri şi întârzie intrarea pe rod. sunt necesare tăieri mai severe. chiar la nivelul scheletului. păstrând astfel fructele legate. care nu necesită intervenţii de tăiere severe în perioada repausului pentru a grăbi intrarea pe rod. depăşind limitele normale (înălţimea nu trebuie să depăşească distanţa dintre rânduri) cu efecte negative asupra pomilor datorită umbririi reciproce a acestora şi degarnisirii părţii bazale a coroanei.3. Deoarece caisul nu reacţionează bine la rănile efectuate cu ocazia tăierilor. unde de obicei pierderile prin îngheţ sunt mai mici. pentru a stimula formarea ramurilor de rod de înlocuire.Specificul întreţinerii plantaţiilor de cais Tăierile de formare trebuie făcute pe cât posibil în perioada de vegetaţie şi au drept scop formarea scheletului coroanei într-un timp cât mai scurt. în vederea consolidării acestora şi evitarea dezbinării mai târziu.consolidarea ultimei şarpante. nu se recomandă tăierea ramurilor mai groase de 4-5 cm. prin intervenţii de rărire şi întreţinere a coroanei efectuate după recoltarea fructelor. la unele soiuri. mai ales în uscat. cu păstrarea zonei de fructificare. Pentru formele aplatizate. distanţa între ele pe ax se corelează cu capacitatea de ramificare a soiurilor. Pentru aceasta. exterior. În livezile mature. Nu se vor face tăieri severe. 152 . După tăiere este bine ca rănile să fie badijonate cu vopsea sau mastic. se aleg şarpante orientate în lungul rândului. neetajate sau libere. se scurtează în cep. tăierea se face anual. Palmetele formate pot să fie etajate. după trecerea pericolului îngheţului de revenire. Pe şarpante se formează subşarpante după sistemul de ramificare bilateral. se lasă o încărcătură mai mare (tăiere de compensare). Ramurile care nu au rod. Plafonarea înălţimii este obligatorie pentru a putea menţine echilibrată coroana în plan vertical. apare tendinţa de creştere pe verticală a pomilor. Ca moment de execuţie. se fac eventual. sub greutatea fructelor. 11. Se tinde spre formarea coroanelor cât mai libere. iar în uscat. pentru a stimula creşterea şi a menţine coroana garnisită în partea inferioară şi centrală. se recomandă tăieri de transfer pe ramificaţii laterale. La cais. În a doua parte a perioadei de fructificare a caisului. care tinde să migreze către periferie. altern. numai tăieri de corectare. Pentru deschiderea unghiurilor de inserţie mici. Semischeletul prea lung sau degarnisit se scurtează pentru fortificare. deoarece este o specie pretenţioasă la lumină. pentru normarea încărcăturii de rod şi rărirea coroanei pentru a ajunge lumina la toate componentele tulpinii. sau dacă au fost afectaţi o parte din muguri. axul pomului se suprimă deasupra unei ramuri laterale bine consolidate (de cel puţin 3-4 ani).3. tăierea se poate face după legarea fructelor. iar în partea superioară a coroanei. deoarece acestea se calusează greu şi pot constitui porţi de intrare pentru anumiţi agenţi patogeni. tăierea trebuie făcută cât mai târziu. Tăierea plantaţiilor de cais se poate efectua cu succes numai în verde.

. alternativ din două în două intervale.5 kg fosfor. de obicei solul se menţine lucrat sau erbicidat. când de obicei. Huguet a calculat consumul specific de elemente minerale al caisului constatând că se consumă anual 236. Dacă producţia estimată este mai mare. 24. Cantitatea de apă administrată la o udare este în jur de 350-400 m3/ha. intervalele se cultivă cu specii agroalimentare. 134. În lipsa apei fructele rămân mici. provoacă crăparea fructelor unor soiuri şi le atenuează însuşirile organoleptice. Pe baza cercetărilor efectuate la noi în ţară se estimează că un hectar de livadă consumă următoarele cantităţi de elemente minerale: 47-147 kg N. Pentru îmbogăţirea solului în substanţă organică. ca să poată eventual 153 . Declanşarea procesului de apoplexie. se administrează gunoi de grajd sau se cultivă plante ce se încorporează ca îngrăşământ verde. Fertilizarea se face în funcţie de starea de fertilitate a solului. trebuie suplimentată cantitatea de îngrăşăminte aplicate. Pieirea prematură a caisului Pieirea prematură sau apoplexia caisului. fără un motiv bine determinat. pentru o producţie de circa 10 t/ha. 182. Periodic. se continuă cu uscarea parţială sau totală a unor ramuri în timp scurt şi se încheie prin moartea pomului. care se încorporează toamna cu arătura. deoarece în zona de cultură a caisului. se pot semăna toamna îngrăşăminte verzi care se încorporează la începutul verii următoare. nu permite înierbarea fără aportul apei din irigare.4 kg potasiu. determinând intrarea pomilor în alternanţă de fructificare. diferenţierea mugurilor de rod este slabă. Deşi caisul este rezistent la secetă.40 kg azot. 75 kg/ha potasiu şi 120 kg/ha fosfor. Cercetările lui Fekete (1971) arată că pentru fiecare 100 kg de fructe din sol se extrag 0.13 kg fosfor şi 0. ramuri şi fructe. pentru a asigura un regim aerohidric bun sistemului radicular. uneori cu scurgeri de clei la nivelul ramurilor şi a trunchiului. Irigarea. Nu se cunoaşte cauza exactă a acestui fenomen. Pe rând. 72-121 kg K2O. are nevoie de apă în fazele critice: faza de creştere intensă a fructelor şi la diferenţierea mugurilor. precum şi importante cantităţi de microelemente. cantitatea de precipitaţii este mică. 0.5 kg N. o parte din frunze cad etc.7 kg calciu.Întreţinerea solului se face ca şi la alte specii. frunze cu aspect clorotic. de asemenea are nevoie de calciu şi bor. solul se lucrează.68 kg potasiu. iar numărul udărilor este dependent de condiţiile climatice. apa din precipitaţii nu este suficientă sau lipseşte. 12-31 kg P2O5. Pe baza macroelementelor conţinute în trunchi. se manifestă printr-o vegetaţie slabă. indiferent de întreţinerea intervalului. În livezile tinere. debilă. Irigarea caisului în perioada maturării fructelor are efecte negative. se referă la moartea relativ rapidă a unor pomi din plantaţie. la pomii de 5 ani. pentru a obţine producţii de calitate. Caisul are nevoi mai mari pentru fosfor şi azot decât mărul şi părul. iar în cele mature. 14 kg magneziu şi o serie de microelemente. Se consideră normale dozele de 90 kg/ha azot administrat în trei reprize.

recoltarea se face dintr-o trecere. şi insecticide (Oleoekalux 1%. Momentele de aplicare a tratamentelor sunt similare cu cele de la prun. deoarece după desprinderea de ramură fructele continuă să-şi îmbunătăţească însuşirile gustative. în momentul în care culoarea devine caracteristică soiului pe circa 2/3 din suprafaţă. dintre care unul la căderea frunzelor cu sulfat de cupru 2-3% şi 1-2 în timpul iernii (zeamă sulfocalcică 20%. evitarea plantării caisului pe soluri grele sau cu apă stagnantă. Turdacupral 0. păduchi de frunze etc. este important. se fac tratamente la avertizare. cancerul bacterian etc. dar în practica curentă.02%.). se recomandă 2-3 tratamente în perioada repausului. Stabilirea momentului optim de recoltare în funcţie de destinaţia fructelor.4%. pentru economie de forţă de muncă.25%. evitarea formării de răni mari cu ocazia tăierilor. monilioza. îngheţul de revenire. distrugerea prin ardere a pomilor bolnavi şi dezinfectarea locului cu sulfat de cupru 1%.5%. Lupta împotriva acestui fenomen se reduce numai la măsurile de prevenire. recoltarea se face în momentul în care culoarea pe partea umbrită a fructului virează de la verde la galben. Dacă fructele trebuie transportate la distanţe mari sau pentru export. Mospilan 0. Sumilex 0. Ulei horticol 1. ciuperci şi bacterii. Dintre dăunători se pot aminti: gărgăriţa fructelor.06% etc. Trifmin 0. de obicei mixte. Pentru o calitate foarte bună se poate efectua recoltarea eşalonată în 2-3 treceri. protecţia fitosanitară corespunzătoare. care netratate pot compromite producţia anului în curs şi pe cea a anului următor. Combaterea bolilor şi dăunătorilor Principalele boli care afectează plantaţiile de cais sunt: ciuruirea frunzelor. cu amestecuri de fungicide (Topsin 0. recoltarea se face manual. Orthocid 0. Se pare că la originea pieirii premature stau mai mulţi factori dintre care: atacul unor virusuri. Pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor. Danirun 0. sunt perisabile şi cad foarte uşor din pom. atacul insectelor. însuşirile fizico-chimice nefavorabile ale solului. respectarea în optim a tehnologiei de cultură. fructele unui pom se pot recolta. insectele defoliatoare.5 + Applaud 0. Maturarea şi recoltarea fructelor Procesul de maturare a fructelor are loc destul de grupat în cadrul soiului. evitarea replantării piersicului după el însuşi sau după specii înrudite botanic etc.1%. excesul de apă.03%).. făinarea. Polisulfură de bariu 6%).. ajunse la maturitatea deplină. Pentru fructele destinate consumului în stare proaspătă. normarea corespunzătoare a recoltei de fructe. afinitatea necorespunzătoare dintre soi şi altoi.fi contracarată.1%). Confidor oil 1.025%. astfel încât pe perioada transportului îşi desăvârşesc maturarea şi pot 154 . seceta. Captadin 0. supraproducţia. excesul sau carenţa unor elemente minerale din sol etc. i ar în perioada de vegetaţie.2%. Rovral 0.05%. în circa 5-7 zilele. care pot provoca defolierea pomilor cu toate implicaţiile care decurg de aici. prin zonarea şi microzonarea caisului în zonele cu condiţii foarte favorabile.

vârsta pomilor şi condiţiile climatice. Cum se stabileşte sortimentul şi suprafaţa plantată cu cais? m. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. Test de autoevaluare 27. 1-2 săptămâni şi în condiţii de temperatură scăzută. efect? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Tehnologia de producere a pomilor altoiţi Tehnologia de înfiinţare a plantaţiilor. de obicei. prin scuturare pentru a reduce cheltuielile. 155 . Care sunt recomandările de tăiere a caisului? Exemplificaţi c. Caisele nu se pretează la păstrare decât o perioadă scurtă de timp. Deoarece fructele scuturate au leziuni. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: l.fi valorificate. Ce se înţelege prin pieirea prematură a caisului: cauze. ele trebuie să ajungă cât mai repede posibil la locul de prelucrare. Producţia obţinută este diferită în funcţie de soi. unde fie sunt prelucrate. fiind cuprinsă între 10-20 t/ha. Fructele destinate industrializării se recoltează la maturitatea deplină. 1-3°C şi umiditate de 85-90%. fie sunt conservate cu anhidridă sulfuroasă. Tehnologia de întreţinere a plantaţiilor Problemele de protecţie fitosanitară a prunului.

Pe solurile carbonatice. iar înflorirea şi legarea fructelor se realizează.-2°C.4. Întrebarea 2. a. dominante în arealul de cultură a caisului. Caisul este o specie pretenţioasă faţă de căldură.26. în ţara noastră ar trebui să fie exclusiv în verde. soiuri mai multe şi cu maturare eşalonată pentru consum ca fructe de desert şi soiuri mai puţine şi cu maturare grupată pentru industrializare.. Intervalul favorabil al pH-ului este de 7. Rezistenţa la temperatură scăzută este dependentă de faza de vegetaţie şi de fiecare organ în parte. În iernile cu temperaturi negative sub 20°C apar crăpături pe trunchiul pomilor. şi poate ajunge la 10% la portaltoiul prun. pe care se instalează o serie de microorganisme ce duc la scurtarea longevităţii pomilor. a. la apariţia petalelor numai unele soiuri rezistă la -6°C. după 156 . iar preţul nu este cel mai bun. orizontul cu carbonaţi trebuie să fie sub 100 cm.. dacă sunt asigurate cel puţin 10-12°C. temperatura constituind factorul limitativ de extindere a speciei. c. b..-3°C.. Ca areal de cultură. florile deschise degeră la -2. Pomii bine pregătiţi pentru iernare pot să reziste până la . iar tinerele fructe sunt afectate la -1. fără a înregistra pagube.. b.38.Comentarii şi răspunsuri la teste Întrebarea 1. indiferent de textura solului. pentru portaltoii zarzăr şi franc.-14°C.. găseşte condiţii bune într-o zonă mai mică decât piersicul.5°C).11..4. valorificarea fiind limitată la industrializare. Tăierea caisului. iar carbonatul de calciu activ să fie în jur de 3%.-27°C. Fructele mature sunt perisabile şi cad din pom. Pomii pornesc în vegetaţie după o perioadă de 7-10 zile cu temperaturi peste pragul biologic (6. Stabilirea sortimentului la cais se face în funcţie de destinaţia fructelor. mugurii în faza de umflare sunt distruşi la -12.. Suprafaţa cultivată cu cais şi în special sortimentul cu maturare grupată este liminată de forţa de muncă disponibilă pentru recoltare.

legare. c. Este mai uşor să se prevină acest fenomen prin respectarea tehnologiei de cultură. în timp foarte scurt (brusc) fără un motiv bine determinat. 11. 58. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare. 11 Instrucţiuni Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr. numele şi prenumele studentei (studentului). temperaturile din timpul iernii etc. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”. dacă procentul de legare este mare cu scopul de a norma producţia. avantaje. numărul lucrării de verificare. Tăierea caisului – posibilităţi. decât să se combată prin măsuri curative.5. Nu se cunoaşte în prezent o cauză precisă a acestui fenomen. 2 p. 2 p. sau după recoltarea fructelor în cazul pierderii parţiale a mugurilor de rod cu scopul valorificării tuturor fructelor formate. excesul de apă. supraîncărcarea cu fructe. 56. urmată de eventuale îngheţuri nu mai dă posibilitatea fermierului de a face corecţii şi a compensa pierderile suferite. pregătirea solului. Care sunt distanţele de plantare recomandate la cais? 2 p. Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare. Pieirea prematură constă în uscarea unor pomi. Tăierea în repaus. 57. Cum se stabileşte momentul de recoltare al fructelor? 2p. bolile şi dăunătorii. corectare şi evaluare. 157 . Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 55. 11. Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de pagină.Lucrarea de verificare nr. Stabiliţi sortimentul pentru 10 ha livadă cu fructe de desert. dezavantaje ? Exemplificaţi. se pare că moartea pomilor este determinată de un complex de factori plecând de la calitatea materialului săditor (infecţiile virale).

Bucureşti. 2 p. N. Editura Ceres. Bălan Viorica şi colab.P.Pomologie. Popescu M.D. .6.. 38. 2000.Bibliografie minimală 35. 1992. Ghena N. 37. E. şi colab. 2008. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres..59. Bucureşti... 2005. 158 . 11. 36. – Caisul şi caisele. Cum se poate evita pieirea prematură a caisului.Pomicultură generală şi specială. . Prahova Ploieşti. Ed. Hoza D.

modul de creştere şi fructificare. 12. 12. Să cunoaşteţi particularităţile de creştere ale piersicului.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. PARTICULARITĂŢI BIOLOGICE CUPRINS 12.7. 12 Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură: Să cunoaşteţi importanţa culturii piersicului.1.5. ORIGINE. iar apoi vedem care sunt particularităţile biologice. Cultura piersicului în România poate să fie extinsă mult. origine. 12 Importanţă. origine şi aria de răspândire a culturii caisului Particularităţi biologice Specii. IMPORTANŢĂ. Să cunoaşteţi particularităţile de fructificare ale piersicului. areal de răspândire.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 12. soiuri. compoziţiei lor chimice foarte complexe şi a producţiilor bune care se pot obţine.4. aria de răspândire Importanţă Deşi relativ recentă.3. portaltoi Comentarii şi răspunsuri la teste Lucrare de verificare Bibliografie minimală 148 148 148 151 155 160 162 163 Introducere În această unitate ne familiarizăm la început cu aspecte generale despre piersic: importanţă.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 12.2. cultura piersicului a luat amploare mare în ţara noastră datorită calităţii deosebite a fructelor. Importanţă. Vom vedea anumite particularităţi legate de comportarea la înflorire-polenizare care nu crează probleme deosebite privind asocierea soiurilor şi exploatarea livezii 12. 12 CULTURA PIERSICULUI.6. condiţiile 159 . origine. Să cunoaşteţi sortimentul de soiuri şi portaltoi. Să cunoaşteţi originea şi aria de răspândire a piersicului. fără eforturi foarte mari.2. 12. 12. 12.

44% aciditate totală. Mg. Mn. unde este cunoscut de circa 9000 de ani şi se presupune că a fost introdus în Europa de Alexandru cel Mare. Datorită acestor avantaje. 0. nectaruri. Dintre componentele biochimice cele mai importante sunt următoarele: 10. a fost de 1729.. 0. 0. afecţiuni gastrice.6 mii ha. 0. prin intermediul spaniolilor şi portughezilor. Fructele sunt apreciate de consumatori atât în stare proaspătă cât şi prelucrate. P. sub formă de compot. la altitudine mai mare. Na. Piersicul este o specie puţin adaptată la condiţiilor noastre climatice. dulceaţă. Factorii limitativi în extinderea speciei îi reprezintă temperaturile negative din timpul iernii şi îngheţurile târzii din primăvară. se pot produce şi consuma fructe proaspete o perioadă lungă de timp. în secolul XVI-lea. În medicina populară piersicile sunt recomandate în alimentaţia bolnavilor de ficat. 160 . 0. suferă iarna de pe urma gerului. arteroscleroză. Fe. În prezent piersicul este extins pe toate continentele între paralelele de 30° şi 45°.5 mg% acid ascorbic. Piersicile au o compoziţie foarte complexă. Alte surse susţin că introducerea piersicului s-a făcut de către greci. de unde s -a extins rapid în partea occidentală. Ca. asigurând atât piaţa cât şi fabricile de conserve cu materie primă. cultura piersicului trebuie extinsă în toate zonele favorabile. deshidratate etc. Prin sortimentul foarte variat. 0. Zn etc. 0.30 mg% vitamina A. dar poate asigura producţii constante şi mari 10-15 ani. aducându-l din Egipt sau chiar ipoteza introducerii lui în Afganistan de chinezi în cadrul expediţiilor militare. o serie de ioni minerali: K. în timpul expediţiilor militare împotriva Persiei.6 g% pectine.16 g% substanţe tanoide. Suprafaţa ocupată cu piersic pe plan mondial. 0. Originea şi aria de răspândire Piersicul este originar din China. diferenţiază foarte bine etc.90 mg% vitamina B6.07-0. rinichi. sucuri. chiar pe nisipurile Olteniei unde se comportă foarte bine. În America Centrală şi de Nord. 12. Cu. Suprafeţe mai mici ocupate de piersic pot fi întâlnite în zonele subtropicale sau chiar tropicale. gem.03 mg% vitamina B1.7-0. 5. obezitate etc. Cea mai mare parte din producţia mondială se obţine în Asia.6-21. fiind apreciate atât ca fructe de desert cât şi pentru ameliorarea unor stări de disfuncţionalitate a organismului uman. cu o producţie medie la hectar de 6. Este foarte precoce. de la sfârşitul . unde se produc fructe de calitate slabă.9% zahăr total.2% substanţă uscată. 0.4-16. urmează Europa şi America de Nord.05 mg% vitamina B2.43 mg% vitamina E. au o valoarea energetică de 29-64 calorii la 100 g. piersicul a pătruns mult mai târziu.4-11.9 g% proteine.4 tone. intră pe rod din anul 2-3 de la plantare. foarte puţin faţă de potenţialul biologic al speciei.36-0.mijlocul lunii iunie până la sfârşitul lunii octombrie. în anul 1998. are o fertilitate mare.pedoclimatice din partea de sud şi vest a ţării satisfac cerinţele speciei faţă de căldură. în ambele emisfere.3-0.

161 . Olt. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: ee. Care este importanţa alimentară şi economică a piersicilor? ff. oo. Giurgiu etc. Două judeţe Bihor şi Constanţa produc peste 50% din producţia de piersici. Galaţi. Franţa. Pe lângă judeţele prezentate în tabel. Importanţa culturii piersicului. Portugalia etc. cultura piersicului este concentrată în partea de sud şi vest a ţării şi sporadic în celelalte regiuni. din care 63% în sectorul particular. În România. Grecia. judeţul Bihor produce circa 45% din total. În celelalte judeţe ponderea sectorului privat este mult mai slabă. Originea piersicului. cultura piersicului prezintă interes în: Satu Mare. Producţia de fructe la nivelul anului 2007 a fost de 25000 tone. Aria de răspândire a piersicului pe plan mondial şi în România. Moldova.În Europa sunt câteva ţări mari cultivatoare de piersici. Spania. Test de autoevaluare 28. dintre care: Italia. Care este situaţia culturii piersicului în România? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: nn. pp. Hunedoara. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinând cont de spaţiul avut la dispoziţie. iar în sectorul particular.

care să simplifice lucrările de întreţinere a coroanelor. fie datorită unei tehnologii de cultură neadecvate. în vederea asigurării rodului în anul următor. Indiferent de densitatea de plantare. rădăcinile piersicilor vecini nu se întrepătrund. emite 1-3 serii de anticipaţi care îndesesc mult coroana.pitic genetic) care la maturitate nu depăşesc 1-2 m şi care se poate cultiva în vase de cultură. Capacitatea mare de emitere a anticipaţilor se poate valorifica prin tăieri în verde scurtându-se cu 1-2 ani perioada de formare a coroanelor.7-2 ori proiecţia coroanei. ramuri care sunt purtătoare de mulţi muguri de rod aşezaţi în grupuri. Extinderea laterală a rădăcinilor depăşeşte de 1. Din această cauză. lungi de până la 2 m.3. Partea aeriană a piersicului creşte rapid în primii ani de viaţă. din mugurii dorminzi de pe ramurile de schelet. majoritatea ramurilor mixte se epuizează. care se pot folosi pentru refacerea unor elemente structurale ale coroanei care s-au rupt. de portaltoi. rădăcinile pomilor tineri nu mai găsesc spaţiu necesar pentru aprovizionarea pomului cu apă şi săruri minerale.12. Cu cât pomii nu sunt tăiaţi corect. având creşteri slabe. cu internoduri lungi şi o slabă diferenţiere a mugurilor de rod. Pe acest tip de ramuri. nu se obţine o producţie de calitate şi trebuie luate măsuri pentru stimularea creşterilor noi.1. 1977). Apariţia în coroana pomilor a ramurilor buchet sau a salbelor (ramuri subţiri de 2-4 mm şi care au lateral numai muguri floriferi). Frecvent la pomii tineri sau în urma unor tăieri severe. considerată temperatură optimă. în plantaţiile mai bătrâne. Există în cultură şi piersic pitic (dwarf . orientate majoritatea relativ paralel cu suprafaţa solului şi câteva din ele pătrund pe verticală la adâncimi mari. Particularităţi biologice 12. fie datorată încărcăturii foarte mari de fructe. organe de rod netipice piersicului. din care unul vegetativ. astfel încât ele nu prezintă interes în coroană pentru producţia anilor următori. puţine ajung la 3 -4 m (Mihăescu. Piersicul fructifică pe ramuri mixte cu lungime de 40-60 cm. Tendinţa actuală este de a introduce în cultură piersici de tip semidwarf şi columnar. indică o anomalie în creşterea pomilor. Piersicul altoit pe franc.Particularităţi de creştere Sistemul radicular. iar în aceleaşi condiţii de sol. când în sol sunt 8-20°C. primăvara şi toamna. iar pe verticală majoritatea sunt răspândite între 20 şi 60 cm. ceea ce implică rărirea fructelor după căderea fiziologică din iunie. După intrarea pe rod. Rădăcinile au două maxime de creştere. este specifică piersicului chiar în plantaţiile bine întreţinute şi se manifestă de timpuriu. ramurile lacome se suprimă. Dacă nu sunt necesare pentru completarea coroanei. de obicei câte trei. completarea golurilor nu dă rezultate. comparativ cu alte specii. intensitatea creşterii scade. În timpul fructificării. cu rădăcinile de schelet groase. sunt umbriţi sau afectaţi 162 . Degarnisirea bazei ramurilor de schelet. Arhitectonica sistemului radicular pe profilul de sol este dependentă de însuşirile fizico-chimice ale solului. apar ramuri lacome. înălţimea pomului ajunge la maturitate la înălţimea de 4-6 m. formează un sistem radicular bogat ramificat.3.

afectarea ramurilor anuale survine destul de rar şi de obicei când apar îngheţuri de revenire mai puternice. după decălirea pomilor. .de ger şi boli.3. prin care se suprimă o parte din anticipaţi sau chiar din lăstarii principali pentru a asigura alungirea suficientă a celor folosiţi pentru formarea structurii coroanei şi pentru a asigura o rărire normală a coroanei. Floria. Aurelia. Pornirea în vegetaţie primăvara are loc la sfârşit de martie şi început de aprilie în funcţie de specificul anului climatic. Garden Beauty. Collins.soiuri de vigoare mijlocie: Fayette. se asigură condiţii pedoclimatice bune pentru maturarea lemnului. o parte din substanţele de rezervă sunt transformate în zaharuri simple. mugurii se decălesc. . în cadrul speciei întâlnim următoarele grupe: . piersicul are un repaus obligatoriu scurt. În România. în funcţie de vârsta şi vigoarea pomilor. în zonele de cultură a piersicului. În timp. . acest aspect fiind cunoscut cu numele de bazitonie. Pentru începerea procesului de 163 . Piersicul este specia care diferenţiază muguri de rod şi fructifică anual.soiuri de vigoare mică: Fillette. degarnisirea poate fi mult diminuată. Cardinal. Red Lady. fără să fie afectat de alternanţa de fructificare.Particularităţi de fructificare Intrarea pe rod a piersicului este precoce. piersicul formează 1-3 serii de anticipaţi. Toamna.dwarf: Bonanza. Până în ianuarie este satisfăcută nevoia în frig şi mugurii rămân în stare de repaus datorită temperaturilor scăzute. Pentru pomii tineri sunt obligatorii lucrările în verde. o corelare a încărcăturii de fructe cu vigoarea pomilor şi cu fertilitatea solului. În cadrul ciclului anual. odată cu căderea frunzelor se încheie perioada de vegetaţie. Dacă se analizează pomii din punct de vedere a vigorii de creştere. cu atât procesul de degarnisire este mai sever. Late Red.soiuri de vigoare foarte mare: Earligold. Flavorcrest. . Pe perioada creşterii intense a lăstarilor. mugurii se hidratează. Redskin. Piersicul este caracterizat de o capacitate mai mare decât alte specii de a emite lăstari din zona de proiectare a coroanei şi de la baza ramurilor de schelet. 12. iar gerurile care survin mai târziu provoacă pagube mari.2.soiuri de vigoare mare: Jerseyland. Printr-o agrotehnică superioară. diferenţiază muguri floriferi încă din pepinieră şi fructifică destul de bine din anul 2-3 de la plantare. creşterea intensă a lăstarilor având loc în lunile mai şi iunie. Silverado. Halehaven. Datorită acestui fapt este posibilă refacerea unor elemente de schelet rupte sub greutatea rodului sau din alte cauze. Dacă în ferestrele de iarnă temperatura depăşeşte mai multe zile consecutiv pragul biologic. zona de fructificare se mută spre periferia coroanei scăzând astfel şi potenţialul de producţie a pomilor. Springcrest. Redhaven.

Înflorirea are loc în perioada aprilie-mai. Căderea fiziologică poate să înceapă imediat după înflorire. Procentul de legare este influenţat de condiţiile climatice şi de fertilitatea polenului. Prin studiile efectuate asupra polenului s-a observat că procentul de germinare diferă de la soi la soi. Rărirea fructelor este necesară pentru a asigura o bună hrănire a celor rămase. Halehaven. Pentru asigurarea unor producţii mari. înainte de recoltare. are loc crăparea endocarpului. cu polenizare mijlocie (20-50% din flori) şi cu polenizare bună (peste 50% din flori).diferenţiere a mugurilor de rod. În unele situaţii poate să aibă loc o cădere fiziologică tardivă. când afectează florile nepolenizate şi anormale. O parte din ele cad fiziologic. dacă umiditatea solului este mare. Hale. La 4 -6 săptămâni de la înflorire are loc căderea fiziologică a fructelor formate fără polenizare sau cele slab hrănite. Există două tipuri de f lori. Chiar dacă procentul de legare este foarte bun. înflorirea durează 10-14 zile. Din punct de vedere al comportării la înflorire. fiind mai mare la Cardinal. Procesul este determinat genetic şi accentuat de condiţiile climatice. când afectează producţia. în special la cele cu maturare extratimpurie şi timpurie. Aceasta se datorează hidratării bruşte a pulpei care fiind bine prinsă de sâmbure desface cele două jumătăţi ale endocarpului slab lemnificat şi cu linia de sudură slab formată. iar altele au flori campanulate. cu petale mai mici şi mai intens colorate. iar o altă parte sunt rărite de tehnolog. Majoritatea soiurilor cultivate au nevoie de circa 600-800 ore cu temperatură pozitivă sub 7°C. Înainte de maturarea fructelor. soiurile au o predispoziţie pentru autopolenizare (cele cu flori campanulate) sau către polenizarea încrucişată (cele cu flori rozacee). În funcţie de numărul mugurilor care cad înainte de dezmugurire soiurile se grupează în trei grupe: cu cădere slabă (sub 15%). la temperaturi mai mici poate dura chiar mai mult. soiurile pot fi: cu polenizare slabă (sub 20% din flori). pentru a-şi definitiva micro şi macrosporogeneza şi a putea înflori normal. Mugurii care nu-şi satisfac necesarul în frig cad înainte de dezmugurit. Dixired (73%). rărirea trebuie făcută înainte de întărirea endocarpului. După gradul de polenizare liberă. 164 . soiurile de piersic sunt autofertile cu excepţia soiului J. distanţa între fructe pe ramură este corelată cu mărimea fructului şi epoca de maturare. În funcţie de tipul florii. nu toate fructele ajung la maturitate. cu cădere mijlocie (15-40%) şi cu cădere ridicată (peste 40%). Fructele crăpate sunt mai greu vandabile deoarece în crăpături se instalează insecte sau dacă sucul iese din pulpă sunt atacate de microorganisme. se recomandă asocierea mai multor soiuri în parcelă. unele soiuri au flori tip rozaceu. la unele soiu ri. În funcţie de temperatură. în funcţie de condiţiile climatice ale anului. Madeleine Pouyet (88-92%) şi mai mic la Redhaven. are nevoie de 1600-1900°C. fiind între 8-10 şi 15-20 cm. de culoare alb-roză. Pentru a avea efectul scontat. Pentru înflorire sunt necesare temperaturi medii de cel puţin 10°C.H.

Care este legătura între „necesarul de frig” şi viabilitatea mugurilor? Exemplificaţi c. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: n. oscilând între 10 şi 25 t/ha. Particularităţile de fructificare ale piersicului Capacitatea de producţie şi longevitatea plantaţiilor 165 . agrotehnică şi condiţiile pedoclimatice. se face eşalonat pe o perioadă de peste 4 luni. Durata de exploatare economică a plantaţiilor de piersic este de 12-15 ani. Test de autoevaluare 29. Acelaşi soi îşi anticipă maturarea cu 1 -2 săptămâni cultivat pe nisipurile Olteniei faţă de restul zonelor de cultură. Care este cauza crăpării fructului? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Particularităţile de creştere ale piersicului Comportarea piersicului la înflorire-polenizare. Care este capacitatea de înrădăcinare a piersicului în funcţie de portaltoi? o. Potenţialul productiv al piersicului este dependent de soi. pentru soiurile timpurii şi 130-140 de zile pentru cele târzii. uneori mai mare la pomii solitari.Maturarea fructelor în cadrul speciei. Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. fiind necesare 70-80 de zile de la înflorit la maturare.

. langinosa. preferinţele consumatorilor s-au schimbat în ceea ce priveşte 166 . motiv pentru care se foloseşte în ameliorare. iar nectarinele sunt mai sensibile la boli. Are fructele pubescente. creşte sub formă de pom de talie mică sau arbustoid. nectarinele şi brugnonele (cu epicarpul fără pubescenţă) şi paviile sau piersicile de industrie (care au pulpa tare. Prezintă interes în ameliorare pentru rezistenţa la făinare. sinonim cu Prunus persica (L. mici. este originar din China occidentală. vulgaris var. cu mărimea de până la 7. Creşte natural ca pom de vigoare mică sau mijlocie. formează mai multe serii de lăstari anticipaţi şi are o bună capacitate de regenerare după accidente climatice.5 -8 cm. au pulpa albă. În timp. paviile fiind mai pretenţioase la căldură. care are fructe cu epicarpul glabru. Piersicile propriu-zise sunt cele mai răspândite. Persica ferghanensis. una cu flori albe şi alta cu flori trandafirii. ovoide. Persica davidiana. În cadrul speciei sunt două varietăţi: P. Este foarte rezistent la ger (-40°) şi la secetă. are fructe mici şi sferice. Persica mira. este originar din Asia centrală. cu o mare capacitate de ramificare. cu flori de tip rosaceu şi P. care are fructe cu epicarpul pubescent şi subvar.piersicul comun. xanthocarpa . campanulaeflora Riab. soiuri şi portaltoi Principalele specii care au contribuit la crearea soiurilor şi portaltoilor de piersic sunt următoarele: Persica vulgaris Miller.fructe cu pulpa albă.cu fructe cu pulpă roşie. de până la 90 g. alungite.. Principalele soiuri din sortiment În cadrul speciei există trei grupe de soiuri: piersici propriu-zise (destinate în special consumului în stare proaspătă). deoarece sunt mai tolerante la factorii de mediu şi asigură producţii mai mari.4. Are două varietăţi. Seminţele fructelor sunt amare la majoritatea soiurilor. În funcţie de culoarea pulpei. are flori albe. Este foarte rezistent la făinare.) Batsch .cu fructe cu pulpa galbenă şi hematocarpa . dar sunt şi unele cu seminţe dulci. fructele uşor alungite. turtite). verzuie sau galbenă. de forme foarte diferite (sferice. galbene sau portocalii. este la baza creării tuturor soiurilor cultivate. Specii. nucipersica. Persica kansuensis. creşte sub formă de arbust. sunt pubescente. care rezistă bine la prelucrarea industrială). la subvarietăţile amintite se găsesc trei grupe de soiuri: leucocarpa . de culori verzui. cartilaginoasă. cu flori de tip campanulat. vulgaris var. se cultivă ca plantă ornamentală în China. gust plăcut şi sâmbure mic.12. În cadrul acestor varietăţi există două subvarietăţi deosebite prin aspectul exterior al fructului şi anume subvar. rosaeflora Tiab. este folosit de populaţia locală în loc de piersic.

Se maturează în prima săptămână a lunii iulie. consistentă şi mai puţin perisabilă. considerat cel mai bun soi de masă. potrivit de consistentă. fină. Redhaven .este viguros. Se maturează la sfârşit de iunie. productiv şi rezistent la ger. este foarte productiv. Din multitudinea de soiuri. dulce şi fin aromată. sferic. suculentă şi gust mediocru. uneori cu conturul uşor neregulat. Pulpa este galbenă. De dată recentă. Springold . Pulpa este galbenă-portocalie. fibroasă. galben-portocaliu dungat cu roşu-deschis. cu pubescenţă slabă. galben. Se maturează în primele zile ale lunii iulie. foarte productiv. 167 . roşu cu dungi şi pete de culoare mai închisă.are vigoare mijlocie-mare. potrivit de consistentă.are vigoare mijlocie. Springcrest . cu gust dulce şi aromă fină. are plasticitate ecologică mare.are vigoare mare. Se maturează la începutul lunii august. marmorat. Pulpa este galbenă. semiaderentă la sâmbure.are vigoare mare. aproape sferic. este foarte productiv. are fructul sferic. are fructul mijlociu. sfero-elipsoidal. Se maturează în ultima decadă a lunii iulie. pulpa este albă-crem. cu infiltraţii de roşu. slab aromată şi gust plăcut. se supraîncarcă cu rod. mai fermă. este foarte productiv. are fructul mijlociu. Se maturează la mijlocul lunii iulie. aromate şi cu pulpă moale. are fructul mijlociu. Cardinal . suculentă şi perisabilă. se pare că piaţa cere iar soiuri dulci şi aromate şi se încearcă reintroducerea în cultură a unor soiuri cu pulpă albă sau crearea de soiuri noi. sfericalungit.soi de vigoare mijlocie. Jerseyland . apreciată pentru masă. aromată şi cu gust plăcut. roşu. sferic şi simetric. suculentă. bine colorat în roşu pe circa 75-80% din suprafaţă. simetric. gust dulce acrişor. fructul mic. Pulpa este galbenă-portocalie. aderentă la sâmbure. cu gust foarte plăcut.consumul de piersici. Se maturează la mijlocul lunii iulie. suflat cu roşu pe partea însorită. la piersic sunt căutate pe piaţă cele cu maturare timpurie şi mijlocie. are fructul mijlociu. Collins .soi viguros. când pe piaţă apar cantităţi mari de struguri şi pepeni şi valorificarea devine greoaie. sferic. Pulpa este galbenă. fină. cu pubescenţă fină. deci până la mijlocul lunii august. asimetric. asimetric. cu slabe infiltraţii de roşu. Dacă în urmă cu 30-35 de ani se cultivau soiuri cu pulpa albă. suculentă. cu striuri. are fructul mijlociu. care erau mai dulci. acum se cultivă soiuri cu pulpă galbenă. pigmentat cu roşu-viu pe aproape toată suprafaţa. bine colorat cu roşu închis. rezistentă la transport. semiaderentă la sâmbure. suculentă. crem. Fructele cu pulpă galbenă rezistă mai bine la transport decât cele cu pulpă albă. Pulpa este galbenă. productiv. aderentă la sâmbure. Soiuri de piersic propriu-zis Principalele soiuri de piersic existente în sortimentul românesc sunt: Medeleine Pouyet . suculentă.

Pulpa este galbenă cu infiltraţii roşii în jurul sâmburelui. aderentă la sâmbure. are fructul mare. galben-portocaliu. Se maturează la mijlocul lunii iulie. suculentă şi gust plăcut. este consistentă. Însuşirile gustative ale nectarinelor sunt similare sau superioare soiurilor de piersic cu aceeaşi perioadă de maturare. galben. suculentă. acoperit pe 3/4 din suprafaţă cu roşu-închis. cu plasticitate ecologică ridicată.are vigoare mare. deoarece pomii sunt mult mai sensibili la boli şi ger decât piersicii. Se maturează în decada doua a lunii august. fructul mare. acoperit cu roşu-violaceu pe 50168 . apreciată pentru masă. Se maturează în prima decadă a lunii septembrie.este viguros şi foarte productiv. este foarte productiv. consistentă. Principalele soiuri cultivate sunt: Crimsongold . motiv pentru care cultura nectarinului este în declin.are vigoare mijlocie.are vigoare mijlocie-mare.este viguros şi productiv. suculentă. au fructe mai mici şi deci producţie mai mică la unitatea de suprafaţă. este foarte productiv. are fructul mare. cu infiltraţii roşii în jurul sâmburelui. dar mai aspectuase prin culoarea vie a epicarpului. rotunjit. Pulpa este galben-portocalie. Se maturează în decada doua a lunii septembrie. asimetric. cu infiltraţii roşii în jurul sâmburelui. o bună parte a consumatorilor nu cunosc sau nu deosebesc nectarinele de prune. fondantă. slab turtit la cele două capete. necesită rărirea manuală a fructelor. rezistentă la transport. suculentă şi plăcut aromată. galben. Fayette . sferic-alungit. galben-portocaliu acoperit cu roşu aprins pe partea însorită şi dungi longitudinale mai închise. Se maturează în decada a treia a lunii august. consistentă. dulce şi uşor acidulată. Soiuri de nectarine Nectarinele sunt destul de puţin răspândite în cultură. sferic uşor turtit lateral. Pulpa este galbenă. are fructul mare.are vigoare mare. Pulpa este galbenă. aproape sferic sau uşor alungit. Nectared 2 . alb-gălbui cu pete şi dungi roşii pe circa 70% din suprafaţă.are vigoare mijlocie. Pulpa este galbenă cu infiltraţii roşii în jurul sâmburelui. Mai mult. Fructul este mare. rezistent la ger. acoperit pe 50% cu roşu. Flacăra . sferic. suculentă şi gust plăcut. dulce şi armonios acidulată. suculentă. fină. rezistent la ger şi cu plasticitate ecologică mare. acoperit 60-70% cu roşu viu. Suncrest . iar preţul de producţie nu este stimulativ. Superbă de toamnă . şi preţul acestora li se pare prea mare pentru "nişte prune mai mari". este foarte productiv. are o capacitate bună de autoreglare a producţiei. Se maturează în a doua jumătate a lunii septembrie. gust plăcut şi aromă slabă. roşu închis.Southland . are fructul mijlociu (100-130 g). foarte productiv. cu pubescenţă fină. are fructul mare. pulpa este alb-gălbuie. galben-auriu. plasticitate ecologică bună.

60% din suprafaţă. Pentru a fi acceptate la prelucrarea industrială. galben-portocaliu acoperit cu roşu-deschis pe 80-90% din suprafaţă. Se maturează la sfârşitul lunii august. Pulpa este galbenă. uşor alungit. se cultivă soiuri cu maturarea în a doua parte a conveierului varietal. 169 . Vivian . Pulpa este galbenă-portocalie. este precoce. galben uşor stropit cu roşu pe partea însorită. are fructul mijlociu. are infiltraţii fine de roşu în jurul sâmburelui. potrivit de suculentă. Pulpa este galbenă. Independence .este soi viguros. Babygold 5 . semiaderentă la sâmbure. slab acidulată. acoperit cu roşu-viu pe 50-60% din suprafaţă. se supraîncarcă cu fructe. Nectared 4 . gust plăcut şi aromă slabă. Pulpa este neaderentă. potrivit de suculentă. Se maturează în prima decadă a lunii august. dulce şi slab aromată. neaderentă. Pulpa este galbenă. are fructul mijlociu. tolerant la ger şi boli. productiv şi cu mare plasticitate ecologică. productiv. Fructele au pulpa tare. gustul slab acidulat. are fructul mijlociu. Se maturează în ultima decadă a lunii iulie. Pulpa este galbenă portocalie.soi viguros. Se maturează în a doua jumătate a lunii august. rotunjit sau uşor alungit. Se maturează la sfârşitul lunii iulie. Principalele soiuri sunt: Vezuvio . galben-portocaliu. este uşor fibroasă. paviile trebuie să nu fie colorate intens şi să nu aibă infiltraţii în pulpă. tolerant la îngheţul de revenire. dau rezultate bune numai în zonele cu temperaturi medii de 10-11. are fructul mijlociu. acoperit cu roşu-viu pe 80-100% din suprafaţă. cu infiltraţii slabe. Pulpa neuniform colorată sau epicarpul de culoare roşie. suculentă.soi viguros şi productiv. este foarte suculentă. precoce şi cu bună plasticitate ecologică. suculentă. Se maturează la sfârşitul lunii august. rezistentă la transport şi manipulare. suculentă şi cu gust plăcut. rumenit cu roşu-oranj pe partea însorită. gust dulce şi aromă fină. are fructul mijlociu.soi viguros. galben-portocaliu. galben rumenit pe partea însorită. cu plasticitate ecologică bună. aderentă la sâmbure. productiv. care seamănă a defect de fabricaţie şi devine greu vandabil. sferic. fiind destinate industrializării. fermă. fină. Pentru a acumula substanţă uscată. Fantasia . Pulpa este galbenă.5°C. cu infiltraţii în jurul sâmburelui.are vigoare mijlocie. precoce şi productiv. sferic uşor turtit. galben. care se pretează mai puţin la consumul direct. are fructul mare. Se maturează în decada a doua a lunii august. Soiuri de pavii Soiurile de pavii sunt mai pretenţioase decât piersicile la căldură. modifică culoarea produsului finit.soi viguros. cartilaginoasă. fermă.

portaltoi generativ. PS A5. Mirobolanul sau corcoduşul (Prunus cerasifera Ehrh. nu are afinitate bună la altoire. cu înmulţire vegetativă. Relativ recent. Prunul franc (Prunus domestica L. GF 677. are procent bun de germinare a seminţelor şi de prindere la altoire. este un hibrid între piersic şi migdal. Nemaguard în USA etc. selecţionat la Oradea. 170 . Reuşeşte destul de bine pe solurile cu un conţinut mai mare în argilă. Oradea 1. creşte destul de greu şi neuniform în pepinieră. Puieţii se obţin din soiuri cu maturare târzie. Se foloseşte pentru a valorifica solurile mai bogate în carbonat de calciu.) este destul de mult utilizat în pepinieristică. are vigoare mijlocie. S. prunul de Damasc. cu calcar activ sub 4 -5%. are fructul mijlociu. Pulpa este galbenă. Manifestă o bună creştere în pepinieră şi o bună afinitate cu majoritatea soiurilor. fin granulată. puţin sensibil la cloroza ferică şi are afinitate bună. sunt portaltoi generativi cu bună afinitate de altoire. galben-portocaliu. formează un sistem radicular puternic. este tot un hibrid între piersic şi migdal. cu pH-ul cuprins între 6 şi 8.) este cel mai utilizat portaltoi deoarece dă cele mai bune rezultate dacă este zonat în condiţii optime de sol.) este un portaltoi folosit puţin pentru piersic. rezistent la calcar. Rubira în Franţa.Soi de vigoare foarte mare. Migdalul (Amygdalus communis L. drajonează şi încheie perioada de vegetaţie a piersicului de timpuriu. Brompton etc. Din prun se folosesc o serie de selecţii MRS 5/2. Imprimă soiurilor o pornire mai timpurie în vegetaţie şi o încheiere mai rapidă în toamnă. în Franţa au fost selectaţi patru portaltoi de piersic: Isthara. PS A6 în Italia. nu se obţin rezultate bune în toate zonele. calde. este tolerant la reacţia alcalină a solului şi la nematozi. Portaltoii piersicului Principalii portaltoi utilizaţi pe plan mondial şi în ţara noastră sunt: Piersicul franc (Persica vulgaris L. Myran. tolerant la îngheţul de revenire. Se maturează în prima decadă a lunii septembrie.Babygold 7 . Francul manifestă o bună compatibilitate cu soiurile cultivate. imprimă vigoare mare şi productivitate. Cadaman şi Julior. cu concentraţia în săruri scăzută etc. dar longevitatea pomilor este mai mică. GF 557. Este de preferat utilizarea francului pe terenuri bine drenate. imprimă o vigoare mai mare decât francul şi are o rezistenţă bună la calcarul activ din sol până la 12%. Julian. acoperit cu roşu pe aproape jumătate din suprafaţă. imprimă vigoare mare şi longevitate mijlocie pomilor. uscate. se înmulţeşte vegetativ.) este mai puţin utilizat în ţara noastră deoarece nu are afinitate bună cu soiurile de piersic. de consistenţă medie. dar datorită variabilităţii tipurilor de mirobolan. fructele se maturează târziu. Sunt o serie de selecţii de portaltoi franc: PS B2.

5.16 g% substanţe tanoide. 0. Mn. 0. Na. a.4-11.90 mg% vitamina B6. Mg. 0.30 mg% vitamina A.2% substanţă uscată. sucuri.36-0. deshidratate etc. gem. o serie de ioni minerali: K.44% aciditate totală.Test de autoevaluare 30.4-16. 0.07-0. Cu. Piersicile au o compoziţie foarte complexă. dulceaţă.9% zahăr total. 0. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinând cont de spaţiul avut la dispoziţie. 0.6-21. Sortiemnul de soiuri esxistent în România. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: c.43 mg% vitamina E. Dintre componentele biochimice cele mai importante sunt următoarele: 10. Fructele sunt apreciate de consumatori atât în stare proaspătă cât şi prelucrate.6 g% pectine. nectaruri.05 mg% vitamina B2. 12.5 mg% acid ascorbic.9 g% proteine. Zn etc. În medicina populară piersicile sunt recomandate în 171 .3-0. Fe.Comentarii şi răspunsuri la teste Întrebarea 1.7-0.. 0. sub formă de compot.03 mg% vitamina B1. au o valoarea energetică de 29-64 calorii la 100 g. 0. 0. Cum se clasifică soiurile de piersici? d. Principalii portaltoi utilizaţi la producerea materialului săditor la cais. Care sunt principalii portaltoi ai piersicului Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Principalele specii de cais. fiind apreciate atât ca fructe de desert cât şi pentru ameliorarea unor stări de disfuncţionalitate a organismului uman.5. Ca. P. 12.

puţine ajung la 3-4 m (Mihăescu. Giurgiu etc. Mugurii care nu-şi satisfac necesarul în frig cad înainte de dezmugurit. Galaţi. cu cădere mijlocie (15-40%) şi cu cădere ridicată (peste 40%).alimentaţia bolnavilor de ficat. iar pe verticală majoritatea sunt răspândite între 20 şi 60 cm. Indiferent de densitatea de plantare. cultura piersicului este concentrată în partea de sud şi vest a ţării şi sporadic în celelalte regiuni. are loc crăparea endocarpului. în special la cele cu maturare extratimpurie şi timpurie. formează un sistem radicular bogat ramificat. Majoritatea soiurilor cultivate au nevoie de circa 600-800 ore cu temperatură pozitivă sub 7°C. pentru a-şi definitiva micro şi macrosporogeneza şi a putea înflori normal. b. iar în sectorul particular.7-2 ori proiecţia coroanei. Înainte de maturarea fructelor. c. rădăcinile pomilor tineri nu mai găsesc spaţiu necesar pentru aprovizionarea pomului cu apă şi săruri minerale. completarea golurilor nu dă rezultate. Întrebarea 2. afecţiuni gastrice. b. Extinderea laterală a rădăcinilor depăşeşte de 1. Două judeţe Bihor şi Constanţa produc peste 50% din producţia de piersici. Din această cauză. Piersicul altoit pe franc. la unele soiuri. a. Olt. Pe lângă judeţele prezentate în tabel. cu rădăcinile de schelet groase. în plantaţiile mai bătrâne. În celelalte judeţe ponderea sectorului privat este mult mai slabă. judeţul Bihor produce circa 45% din total. din care 63% în sectorul particular. cultura piersicului prezintă interes în: Satu Mare. Hunedoara. dacă umiditatea solului este mare. Aceasta se datorează hidratării bruşte a pulpei care fiind bine prinsă de sâmbure desface cele două jumătăţi ale endocarpului 172 . rinichi. rădăcinile piersicilor vecini nu se întrepătrund. arteroscleroză. 1977). Producţia de fructe la nivelul anului 2007 a fost de 25000 tone. orientate majoritatea relativ paralel cu suprafaţa solului şi câteva din ele pătrund pe verticală la adâncimi mari. În funcţie de numărul mugurilor care cad înainte de dezmugurire soiurile se grupează în trei grupe: cu cădere slabă (sub 15%). obezitate etc În România.

64. Fiecare portaltoi este adaptat unui anumit tip de soi. Fructele crăpate sunt mai greu vandabile deoarece în crăpături se instalează insecte sau dacă sucul iese din pulpă sunt atacate de microorganisme. prunul franc şi migdalul amar. cartilaginoasă. hibrizii piersic migdal. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”. numele şi prenumele studentei (studentului). corectare şi evaluare.Lucrarea de verificare nr. 12. Principalii portaltoi ai piersicului sunt: piersicul franc. 12 Instrucţiuni Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr. nectarinele şi brugnonele (cu epicarpul fără pubescenţă) şi paviile sau piersicile de industrie (care au pulpa tare. Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare. 173 . Cum se face rărirea manuală a fructelor? 2 p. Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 60. 12. a.6. 2 p. corcoduşul. 62. 63. care rezistă bine la prelucrarea industrială). În cadrul speciei există trei grupe de soiuri: piersici propriu-zise (destinate în special consumului în stare proaspătă). Cum se clasifică soiurile din punct de vedere al vigorii? 2 p. Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de pagină. Cum se comportă piersicul în procesul de înflorire-polenizare. Întrebarea 3. 2 p. b. numărul lucrării de verificare. Cine influenţează capacitatea de ramificare a sistemului radicular? 2p.slab lemnificat şi cu linia de sudură slab formată. Care este cel mai utilizat portaltoi? faceţi o descriere sumară a lui. 61.

41.Pomologie. 2005..P.Bibliografie minimală 39. Popescu M. Prahova Ploieşti. Bucureşti. Hoza – Cultura piersicului. Ghena N. 2000.D. Hoza D. D. 174 .12.. Ghid practic. Editura Medro. 42.. 40. 2005. 1992.7. E. Ivaşcu Antonia.Pomicultură generală şi specială. Ed.. Branişte – Cultura specială a pomilor. N. şi colab. . Bucureşti. . Editura Ceres.

13.6.5.2. acţionează diferit în funcţie de valorile ei pozitive sau negative. 13. În mare. 13. 13 Cerinţele piersicului faţă de factorii ecologici Particularităţi tehnologice Comentarii şi răspunsuri la teste Lucrare de verificare Bibliografie minimală 164 164 164 166 174 175 176 Introducere În această unitate ne familiarizăm cu unele aspecte legate de cerinţele piersicului faţă de factorii de mediu şi particularităţile de cultură a piersicului Se vor prezenta anumite particularităţi de care trebuie să se ţină seama atât la înfiinţarea livezii.1. 13. Piersicul găseşte condiţii bune pentru creştere şi fructificare în zonele delimitate de izotermele de 10 şi 11.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR.1. 13 Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură: Să cunoaşteţi cerinţele piersicului faţă de temperatură Să cunoaşteţi cerinţele piersicului faţă de apă Să cunoaşteţi cerinţele piersicului faţă de lumină Să cunoaşteţi cerinţele piersicului faţă de sol 13. 13 CULTURA PIERSICULUI.3.Obiectivele unităţii de învăţare nr.2. când se acumulează 40 -80°C 175 . se poate afirma că. 13.5-7°C. Obiectivele unităţii de învăţare nr. cât mai ales la exploatarea acesteia. Cerinţele piersicului faţă de factorii ecologici Temperatura. el dă rezultate bune în toate zonele de cultură a viţei de vie. 13. umflarea mugurilor are loc după 7-10 zile cu temperaturi peste pragul biologic. Piersicul este pretenţios la căldură şi nu este pe deplin adaptat condiţiilor climatice din România. Timpul alocat studiului este de 2 ore.4.5°C. Pragul biologic este de 6. Temperatura ca factor limitativ în cultura piersicului. ECOLOGIE. PARTICULARITĂŢI TEHNOLOGICE CUPRINS 13.

se va corela distanţa de plantare cu vigoarea pomilor. Este una dintre cele mai sensibile specii la asfixierea radiculară. Excesul de apă este dăunător atât în sol.. de vânt sau altitudine. Din 176 . iar poleiul de durată.8°C.9°C. florile deschise. optimul fiind de 25°C. de calitate inferioară şi coroanele se degarnisesc în timp scurt. iar fructele legate la -1. migdalul fiind cel mai rezistent şi corcoduşul cel mai sensibil. Ceaţa din timpul iernii amplifică efectele negative ale gerului. dacă temperaturile negative scad graduat. Dacă însă pe perioada iernii apar ferestre cu temperaturi peste pragul biologic şi se produce decălirea. Lumina.-24°C. unde provoacă asfixierea sistemului radicular chiar pe perioade scurte. nu înregistrează pierderi semnificative până la temperatura de -22. În lipsa luminii. degerând la -7. Rezistenţa la iernare a piersicului este relativ bună.temperatură activă în funcţie de soi. duce la asfixierea mugurilor. producţia fiind diminuată nu numai cantitativ dar şi calitativ. cât şi în aer unde favorizează atacul bolilor criptogamice. Acţiunea nefastă a temperaturii poate fi şi mai mult amplificată de umiditatea ridicată a aerului. cu pubescenţă grosieră. lutoase. Solul. piersicul are nevoie pe perioada de vegetaţie de o sumă a gradelor de temperatură de 3000 -3200°C. Piersicul reuşeşte pe solurile mijlocii.. fructele rămân mici. iar dezmuguritul după acumularea a 130-180°C. chiar prelungită. fiind sensibili la ger. În lipsa apei. Deoarece în zona de cultură a piersicului cantitatea de apă nu depăşeşte 500-600 mm precipitaţii anual.1°C. 1600-2000°C pentru cele mijlocii şi 2800-3000°C pentru cele târzii. când prin irigare se pot obţine sporuri de producţie semnificative. Pentru a satisface aceste nevoi mari.-8°C. iar tăierea va fi făcută obligatoriu în fiecare an. pomii care au lemnul bine maturat şi sunt bine pregătiţi pentru iarnă. fertile şi permeabile. Mugurii în faza de boboc rezistă la -3. sau chiar pe nisipurile consolidate. fără a afecta calitatea. Cerinţele faţă de lumină sunt foarte mari. cultura modernă a piersicului nu este posibilă fără irigare. Pentru declanşarea înfloritului trebuie să se acumuleze o sumă de temperatură activă de 290-350°C şi temperatura medie să fie de 13-16°C. soluri care trebuie să fie adânci. Piersicul reacţionează foarte bine la irigare. dar pentru producţii mari şi de calitate apa devine factor limitativ. fructele rămân mici. Pentru desfăşurarea normală a proceselor de creştere şi fructificare.. lăstarii cresc puţin şi nu se maturează suficient. Piersicul este o specie rezistentă la secetă. turtite lateral. Pentru maturarea fructelor este necesară acumularea a 920-1120°C la soiurile extratimpurii. Toleranţa la lipsa apei din sol este dependentă de portaltoi. la -2. piersicul trebuie condus în forme de coroane care valorifică din plin atât lumina directă cât şi pe cea difuză cum ar fi: formele de vas. luto-nisipoase. rezistenţa la ger scade foarte mult. în special în perioada ce precede maturarea fructelor. în lipsa unui regim aerohidric echilibrat pomii pier prematur. Apa. fiind depăşit din acest punct de vedere numai de smochin.. diferenţierea mugurilor este slabă. cu mici diferenţe în funcţie de soi. palmetele. ypsilon transversal etc. Amplasarea plantaţiilor se va face numai pe expoziţii sudice sau sud-vestice.

3.3. Care sunt cerinţele piersicului faţă de sol 13. iar în humus de 11. în vederea obţinerii portaltoilor franc şi vegetativă pentru portaltoii care se pretează la această metodă de înmulţire. rr.Producerea materialului săditor Pentru producerea materialului săditor se foloseşte înmulţirea generativă. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: gg. conţinutul în substanţă organică de 2-3%.7 şi 7. iar conţinutul în calcar activ nu trebuie să fie peste 7% pentru portaltoiul franc şi 15% pentru migdal. piersicul vegetează greoi. Fertilitatea solului trebuie să fie bună. piersicul dă rezultate foarte bune pe nisipurile din sudul şi vestul ţării.5.5%. Care sunt cerinţele piersicului faţă de temperatură? hh. Care sunt cerinţele piersicului faţă de lumină. o serie de hibrizi piersic-migdal. Care sunt cerinţele piersicului faţă de temperatură. Care sunt cerinţele piersicului faţă de apă. În condiţii de irigare. materialul de plantat (cu excepţia celui obţinut în programele de ameliorare prin hibridări controlate) este reprezentat aproape exclusiv de pomi altoiţi pe diferiţi portaltoi dintre care: piersicul franc. Tolerează un pH cuprins între 5. La scăderea conţinutului de oxigen la 6-7%. migdal.Particularităţi tehnologice 13. tt. Test de autoevaluare 31. iar sub 5% îşi opreşte creşterea. Care este legătura dintre conţinutul de oxigen din sol şi creşterea rădăcinilor? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: qq. În prezent. piersicul creşte normal. care dau o mare uniformitate 177 . ss.cercetările efectuate de Trocmé şi Gras (1964) a reieşit faptul că pe solurile unde conţinutul în oxigen este de peste 10%. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie.1.

se produc separat puieţi. în funcţie de vigoarea soiurilor folosite şi de forma de coroană. dacă sunt destinate consumului în stare proaspătă se va planta un număr mare de soiuri cu un număr mic de pomi. Numărul de soiuri care se plantează este direct legat de modul de valorificare a fructelor. foarte frecventă datorită ritmului intens de creştere a portaltoilor după altoire. nu sunt probleme cu aşezarea soiurilor în parcelă. el se va planta grupat sau chiar în parcele separat. Fertilizarea de bază se face cu gunoi de grajd 40 -60 t/ha. în special asigurarea unui regim aerohidric normal şi asigurarea unui bun drenaj a terenului. 600-800 kg/ha superfosfat. în funcţie de cantitatea de material de plantat şi de condiţiile climatice. Prin sistematizarea terenului şi pregătirea solului se vor asigura condiţii cât mai bune pentru creşterea pomilor. Având creştere bună. 178 . care se folosesc la înfiinţarea câmpului de altoire. dar polenizarea încrucişată aduce un spor de legare în condiţiile unor primăveri mai dificile. dar se poate planta după măr sau păr. Piersicul nu se plantează după el însăşi sub nici o formă. convenabil fabricii de prelucrare. pentru piersicul franc.plantaţiilor şi se pot înmulţii uşor in vitro. fertile. Pentru selecţiile de prun care cresc mai greu în pepinieră. Desfacerea pe piaţă este convenabilă producătorilor din apropierea oraşelor şi din zona litoralului. La 3 -4 săptămâni de la altoire. Piersicul se amplasează pe soluri uşoare. Dacă este pantă. o serie de selecţii de prun etc. trebuie slăbite legăturile pentru a evita ştrangularea. sâmburii se seamănă primăvara în câmpul de altoire şi se altoiesc în prima parte a campaniei. Plantarea se face toamna sau primăvara. Specificul înfiinţării plantaţiilor de piersic La alegerea terenului pentru livadă trebuie să se ţină seama de pretenţiile piersicului faţă de factorii pedoclimatici şi să se evite zonele sau microzonele cu risc. mirobolan şi migdal. 13.3. în vederea polenizării încrucişate. iar dacă se valorifică prin prelucrare industrială se plantează 2-3 soiuri pentru a asigura partizi mari de fructe. deoarece fructele sunt destul de perisabile. Distanţele de plantare sunt de 5-6 m între rânduri şi 3-4 m între plante pe rând.2. deoarece rădăcinile lasă în sol substanţe toxice (amigdalina care se hidrolizează şi formează acid cianhidric). drenate şi bine expuse la soare. Aplicarea îngrăşămintelor se face după afânarea adâncă şi se încorporează printr-o arătură la 20-25 cm. ceea ce permite asigurarea protecţiei f itosanitare corespunzătoare. 200250 kg/ha sare potasică şi pesticide pentru combaterea nematozilor şi viermilor sârmă. Piersicul fiind în general autofertil. Datorită sensibilităţii mai mari a nectarinului la făinare. se va planta numai în treimea mijlocie şi superioară pentru evitarea sau reducerea efectului îngheţului de revenire din primăvară.

coroane care satisfac nevoile mari faţă de lumină şi mai puţin ypsilon transversal şi Tatura Trellis. la o distanţă de 25-30 cm una de alta. pentru fructificare.favorizează obţinerea unor fructe de calitate mai bună. scurtarea lor dacă depăşesc 70 cm. în lipsa spalierului se recomandă tutorarea axului şi legarea şarpantelor de şipci. tăierea este obligatorie în fiecare an. din luna mai când lăstarii au 10-15 cm se fac tăieri în verde. la nivel de pom se lasă ramuri mixte. Tăierile în verde au următoarele avantaje: . . scurtate eventual la 60 cm.reduce efortul cu tăiere în uscat. care necesită un număr mai mare de intervenţii la nivelul pomului şi una modernă (tăierea lungă).3. lăsarea unor cepi de 3-4 muguri lângă fiecare ramură lungă şi suprimarea celorlalte creşteri anuale. 13.favorizează menţinerea zonei de fructificare aproape de ramurile groase şi evită degarnisirea bazei coroanei etc.3. Tăierea modernă constă în rărirea ramurilor mixte la 20-30 cm. Specificul întreţinerii plantaţiilor de piersic Tăierea pomilor. 179 . lucrări care se repetă de 2-3 ori pe perioada de vegetaţie în funcţie de ritmul de creştere. În plantaţiile pe rod. când începe fructificarea. Tăierea clasică constă în rărirea ramurilor de rod (mixtelor) la 25-30 cm în lungul ramurilor multianuale. Cu ocazia tăierilor în verde. se aleg repetat lăstarii necesari formării scheletului. scurtarea acestora la circa 35-40 cm. care necesită sistem de susţinere. Sunt folosite două metode de tăiere la piersic: una clasică. Se recomandă ca tăierea să se execute la sfârşitul iernii sau primăvara devreme. se degajă vârfurile de creştere prin suprimarea lăstarilor pe circa 20-25 cm sub lăstarul de prelungire şi se suprimă sau ciupesc ceilalţi lăstari la 3-4 frunze. . Cu ocazia tăierii se face atât întreţinerea coroanei prin rărirea elementelor multianuale în funcţie de forma de coroană aleasă în vederea iluminării pomilor. când a trecut riscul îngheţurilor care pot afecta mugurii de rod. limitarea dimensiunilor coroanei la spaţiul lăsat prin distanţa de plantare şi normarea încărcăturii de ramuri de rod. . cât mai echilibrate şi în timp scurt. Din anul 3-4. suprimarea celorlalte creşteri anuale. Începând din anul I de viaţă. Datorită capacităţii mari de a forma anticipaţi. în lungul ramurilor de schelet.Formele de coroană mai folosite sunt vasul şi palmeta etajată sau liberă.elimină creşterile de prisos contribuind la o mai bună creştere şi maturare a ramurilo r folosite pentru structura coroanei sau pentru fructificare. mai uşoară şi mai rapidă. formarea coroanei la piersic se bazează mai mult pe lucrări în verde şi mai puţin pe tăieri în uscat. La palmeta etajată. Tăierea pomilor tineri în perioada de formare a coroanelor are drept scop formarea structurii permanente a coroanei. pentru a menţine unghiurile de inserţie în jur de 45°.

se va face după 1-2 ani. iar în plantaţiile pe rod se menţine ogor lucrat. în plantaţiile tinere se recomandă folosirea ogorului lucrat. Aceste ramuri ca şi buchetele de mai se folosesc pentru fructificare când nu sau format suficiente ramuri mixte sau când o parte din mugurii de rod au degerat. Ramurile mixte care rămân. Întreţinerea solului. ramurile salbe se suprimă. distanţate la circa 25-30 cm. la piersic ramurile de rod în anul fructificării se epuizează şi nu prezintă interes ca ramuri de semischelet. Pe suprafeţe mici. asigură distrugerea buruienilor care concurează pomii în consumul apei şi a substanţelor minerale şi distrugerea crustei. în vederea stimulării de noi creşteri.La ambele sisteme de tăiere. în timpul înfloritului. se scurtează la 50-60 cm. În această situaţie salbele se scurtează în cepi de 2-3 muguri pentru a fi capabile să lege şi să hrănească câte un fruct. În plantaţiile în care este asigurată irigarea. sau acolo unde sunt posibilităţi materiale. pe pom rămân între 80 şi 150 ramuri mixte în funcţie de vigoarea acestuia şi forma de coroană (mai puţine la palmetă şi mai multe la vas). Revenirea la tăierea normală şi distribuirea uniformă a ramurilor roditoare în coroană. capabile să fructifice în anul următor. deoarece sunt ramuri debile şi nu dau fructe de calitate. transferând creşterea pe ramurile anuale viguroase formate din mugurii vegetativi de la baza lor. Piersicul fiind pretenţios faţă de sol. În anii în care o parte din mugurii de rod au îngheţat şi care de obicei sunt în partea inferioară a coroanei. se scurtează ramurile viabile în cep de 3-4 muguri. ramurile fără rod se scurtează în cepi. Pentru acest lucru. se poate menţine solul înierbat între rânduri. Spre deosebire de speciile pomacee sau chiar alte specii drupacee. să fie menţinută cât mai aproape de ramurile groase ale pomului. pentru a permite accesul utilajelor în vederea asigurării protecţiei fitosanitate chiar pe timp mai ploios. 180 . sau cultivat cu diferite plante agroalimentare sau îngrăşăminte verzi. solul în lungul rândului poate fi mulcit cu resturi vegetale. în funcţie de vigoarea lor sunt tratate ca ramuri mixte sau ca salbe. Se urmăreşte ca zona de fructificare. prin intervenţii mai severe. rumeguş. datorită inversiei termice. în vederea compensării mugurilor pierduţi. o parte din ramurile anuale situate în jumătatea bazală a coroanelor. fie pe toate intervalele fie alternativ. se scurtează în cepi de 3-4 muguri. Lucrarea solului pe rând şi între rânduri de 45 ori pe perioada de vegetaţie. În cazul în care au degerat peste 90% din mugurii de rod. Ramurile anticipate. scoarţă măcinată sau chiar folie neagră. conservând mai bine apa din sol. evitând astfel degarnisirea părţii bazale a şarpantelor. Cu ocazia tăierilor se suprimă sau se reduc. În urma tăierii. de obicei sunt afectate şi ramurile anuale şi se face tăierea de regenerare a pomului. iar în partea superioară se lasă o încărcătură mai mare de ramuri. prin metabolismul intens din această perioadă se epuizează şi nu leagă sau dacă leagă se usucă mai târziu împreună cu fructele legate. Lăsate întregi.

5% potasiu. Fiind o specie foarte productivă. (Pasc. Zn etc.2-0. care intră rapid în circulaţia sevei şi ajută la o bună hrănire a fructelor şi lăstarilor. Fertilizarea.Rezultate bune se obţin şi la folosirea erbicidelor. Momentele critice la care piersicul are mari consumuri de apă sunt: primăvara înainte de înflorit.5% azot total. Rădăcinile nu mai asigură apă suficientă frunzelor pentru desfăşurarea normală a fotosintezei când apa din sol scade sub 35-40% din rezerva utilă.25% magneziu. De multe ori se combină lucrările mecanice. borax etc. 50-60 kg fosfor şi 90-120 kg potasiu. sulfat de fier şi potasiu. Roundup 4-5l/ha. Cantitatea de apă consumată de piersic pe perioada de vegetaţie este mare. 0. deoarece are un coeficient de transpiraţie de 500. Momentul aplicării îngrăşămintelor este cel clasic folosit şi la alte specii.1% calciu. iar în plantaţia matură. 0. 1989). în plantaţia tânără se aplică la unitatea de suprafaţă: 80 kg azot. 1991). În plantă prin diagnoză foliară trebuie să se găsească circa 3-3. circa 2500-4000 m3. efectuate în prima jumătate a perioadei de vegetaţie cu erbicidarea. piersicul reacţionează bine la fertilizare. la întrarea fructelor în pârgă şi eventual la încheierea sezonului de vegetaţie. iar restul azotului se aplică fracţionat la înflorit şi în faza de creştere intensă a lăstarilor. cantitatea de îngrăşăminte este diferită.5% azot din substanţa uscată. 60 kg fosfor şi 40 kg potasiu anual şi periodic 25-30 t de gunoi de grajd. Piersicul reacţionează foarte bine şi la fertilizarea extraradiculară cu soluţii de îngrăşăminte (uree. În funcţie de vârsta plantaţiei.5-3. 181 . Astfel. se aplică anual: 120-150 kg azot. alături de 40 t gunoi de grajd aplicat la 2-3 ani. Dintre erbicidele folosite amintim: Simazin 50. Pentru piersic este riscant şi de a menţine solul aproape de capacitatea de câmp pentru apă. B. echivalentă cu o cantitate de 250-400 mm precipitaţii. în timpul întăririi endocarpului. ca udare de aprovizionare. Irigarea plantaţiilor de piersic este obligatorie pentru a obţine performanţe productive şi calitate corespunzătoare. 8 kg potasiu şi o serie de microelemente: Fe.25:1. aplicate în faza de creştere intensă a buruienilor. 2. 150-200 kg fosfor şi 500-800 kg/ha potasiu (Fideghelli. Nabu S 4-5 l/ha. erbicide care se aplică numai pe rând sau chiar pe toată suprafaţa. Înainte de aplicarea îngrăşămintelor. Mg. Anual piersicul consumă la o tonă de fructe circa: 10 kg azot. toamna se încorporează cu ocazia arăturii fosforul. Un sol normal aprovizionat trebuie să conţină peste 0. trebuie făcute analize de sol dacă este posibil sau cel puţin teste de diagnoză foliară. 2. 2kg/ha folosite preemergent sau Gramoxone 3-5 l/ha. Sinbar.) sau chiar îngrăşăminte foliare. dar numai în plantaţiile mature. deoarece sub acţiunea temperaturilor peste 24°C şi umiditate mare în sol sunt activate o serie de enzime ce produc acid cianhidric cu acţiune toxică asupra sistemului radicular. potasiul şi îngrăşămintele organice şi o parte din azot. 2 kg fosfor. 60 ppm fier etc.3% fosfor. în doză de 5-6 kg/ha. raportul optim între elemente N:P:K fiind de 1:0. 20-100 ppm bor şi mangan. Pentru soiurile cu maturare după 15 august se fac 1-2 udări în a două parte a verii.

iar numărul udărilor este de 4-5.). Cel mai economic mod de aplicare a apei este picurarea. 5 T (acidul 2-triclorfenoxiacetic) 200-400 mg/l. Pentru răritul chimic se pot folosi o serie de produse. acestea nu asigură o rărire corespunzătoare. în concentraţie de 150-300 mg. În perioada căderii frunzelor. cu un spor al greutăţii medii a fructelor de 17-30%. 2. numărul de fructe care rămâne după căderea fiziologică este mult mai mare decât potenţialul de susţinere şi hrănire a pomului. dar aplicarea acestora trebuie făcută la 15-30 de zile de la înflorire altfel pot apare o serie de probleme. în funcţie de condiţiile climatice. Rărirea manuală se începe când fructele au mărimea 182 . Creşterea. desfrunzirea pomilor şi pun în pericol însăşi existenţa livezii. Răritul fructelor se poate face chimic sau manual. ANA (acid alfanaftil acetic) în concentraţie de 20-30 mg/l. Rărirea florilor se poate face prin stropiri cu o serie de substanţe chimice dintre care: . în funcţie de însuşirile fizice ale solului. se face un tratament cu sulfat de cupru 2-3% (stropire albastră) şi unul înaintea pornirii în vegetaţie (polisulfură de bariu 6%.Cantitatea de apă care se aplică la o udare este de 400-600 m3/ha. dar se reduce foarte mult efortul la rărirea manuală. Ethrel 120-180 mg/l. aplicat în perioada de plină înflorire. suficientă pentru a umecta grosimea profilului de sol unde sunt distribuite majoritatea rădăcinilor. sau Oleoekalux 1. Dintre substanţele folosite amintim următoarele: 3 CPA (amida acidului 2-3 clorfenoxipropionic).5%) şi tratamente de acoperire sau la avertizare în perioada de vegetaţie (tabelul 19). Combaterea bolilor şi dăunătorilor. deşi este mai costisitoare. Prin irigare. făinarea. aplicat la circa 30 de zile de la înflorirea maximă. ceea ce face economică udarea piersicului. monilioza) şi o serie de dăunători (molia lăstarilor. cu efect asupra procentului de legare. se poate ajunge la un spor de producţie de peste 40% şi o sporire a calităţii fructelor. . când 40% din flori sunt deschise etc. maturarea şi recoltarea fructelor Piersicul având o fertilitate foarte mare. când 40% din flori sunt deschise. Indiferent de produsele folosite. Sevin 1500 2000 mg/l. care netratate dau probleme deosebite. aplicat la 35-45 de zile de la înflorire.DNOC 400-1000 mg/l. asigură o bună distribuţie a fructelor pe ramuri şi o uniformitate bună a acestora. Piersicul este afectat de o serie de boli (băşicarea frunzelor. ducând la compromiterea recoltei. la 30-40 de zile de la înflorire etc. dar trebuie evitate zilele călduroase pentru a nu produce arsuri pe flori şi frunze. ciuruirea. 4. chiar după o tăiere corectă este necesară rărirea florilor sau a fructelor.Ethrel 360 ppm. Rărirea manuală a fructelor. dar rezultate bune dă şi irigarea pe brazde. În vederea obţinerii unor producţii de calitate. -Hidrazida maleică 1000-2000 ppm. păduchi de frunze etc. molia fructelor. când rămân circa 9 -10% din florile pomului.

2%.06% Alte combinaţii folosite la tratamentele anteriore pentru a nu crea rezistenţă Captan 0. Tilt 0. Momentul recoltării se stabileşte în funcţie de modul de valorificare şi 183 .2% Turdacupral 0.3%.1%. Fundazol 0. cele mici şi deformate. pot fi valorificate pe piaţă ca trufandale la preţuri foarte bune.1% + Nissorun 0. alegând fructele mari. defoliatoare Monilioză.03%. Karathan 0. 5. bacterioze. Bavistin 0. Rărirea mecanică.07%. Danirun 0. făinare Făinare. Karate 0. Deşi calitatea este slabă.1%. molii. băşicare.2% + Carbetox 1% + sulf muiabil 1% Zeamă bordeleză 0. cancer uscat etc.4% Topsin 0.1% + Zolone 0. 9.2%. distanţa dintre fructe este de 10-15 cm. Vondozeb 0. recomandându-se şi recoltarea etapizată în 2-3 treceri. afide Idem trat. Dithane M 45 0. acarieni. Cu ocazia răririi se înlătură fructele duble. ouă hibernante. Ronilan 0. Fosfotox 0.5% + sulf muiabil 1%. monilioză. Sumi-alpha 0. Rovral 0. iar la soiurile târzii distanţa este de 20-25 cm. nu mai târziu de întărirea endocarpului. 6 + păduchele din San José Monilioză Monilioză.07%. La soiurile timpurii.04%. Numărul fructelor care se lasă pe o ramură depind de mărimea fructului şi de epoca de maturare lăsându-se câte 4-7 fructe pe o ramură de 60-70 cm.1%. Sumilex 0. forme de rezistenţă Pesticidele recomandate Polisulfură de bariu 6%.1%. 6. Din2 în 2 săptămâni 7. care după o perioadă de menţinere de 1-2 săptămâni. Imidan 0. se foloseşte puţin şi se execută cu ajutorul unor maşini vibratoare ce imprimă circa 20 vibraţi pe secundă. Înainte de recoltare 11.1%. Karathane 0. molii. Scuturarea petalelor 4.02% + acaricid. în momentul căderii fiziologice din iunie.07%. La soiurile extratimpurii (cu maturare până la mijlocul lunii iulie) se poate practica o rărire întârziată. iar cele mari şi normal dezvoltate se răresc în funcţie de soi. Idem 2 + acarieni.2%. fructele care rămân pe pom se recoltează aproape la maturitatea de consum. se valorifică foarte uşor. Stropire albastră cu produse cuprice 2. Umflarea mugurilor floriferi 3. ciuruire. efectuată puţin după întărirea endocarpului. După căderea frunzelor Maturarea fructelor în cadrul soiului se face eşalonat în 7-10 zile. Folpan 0.2%. Taphrina. La 2 săptămâni de la tratamentele precedente 10.03% + Ultracid 0. Tabelul 19 Tratamentele recomandate în plantaţiile de piersic Fenofaza 1. cancerul uscat. În acest mod se produce o cantitate mai mare de fructe la unitatea de suprafaţă.2%. Derosal 0. fiind primele piersici care apar pe piaţă. 8. Perioada de repaus Agentul patogen Păduchi ţestoşi. monilioză. defoliatoare. frumoase şi bine formate. Topsin 0. băşicare.04% Dithane M 45 0.unei alune şi trebuie încheiată înainte de întărirea endocarpului.

Test de autoevaluare 32. Care sunt avantajele tăierii în verde? b.eventual distanţa la care trebuie transportate. fructele sunt foarte sensibile la manipulări şi din această cauză trebuie foarte bine corelată perioada de recoltare cu destinaţia fructelor. Recoltarea se face manual pentru piersicile şi nectarinele destinate consumului în stare proaspătă şi manual sau mecanizat pentru piersicile de industrie. Soiurile cu pulpă galbenă îşi maturează mai lent fructele după recoltare şi se păstrează o perioadă mai lungă de timp comparativ cu soiurile cu pulpă albă. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. înainte ca pulpa să se înmoaie în zona punctului stilar. formă şi culoare caracteristică soiului). Având în vedere cele învăţate în caest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. deci pot fi recoltate mai devreme. Cum trebuie făcută fertilizarea la piersic? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare 184 . dacă se valorifică departe de locul de producere. îşi continuă maturarea după desprinderea din pom. Piersicile pot fi păstrate în depozite cu atmosferă controlată pe o perioadă de 6-8 săptămâni sau în depozite frigorifice pentru 2-3 săptămâni. sau pentru păstrare. Pentru consum la distanţă. momentul recoltării este atunci când culoarea pe partea umbrită a fructului virează de la verde la galben. Ce se înţelege prin tăierea clasică? c. Fructele destinate consumului local şi pentru industrializare se recoltează la maturitatea de consum (maximum însuşirilor gustative. Piersicile spre deosebire de prune. Ajunse la maturitatea de consum.

Tăierile în verde au următoarele avantaje: .8°C. Din cercetările efectuate de Trocmé şi Gras (1964) a reieşit faptul că pe solurile unde conţinutul în oxigen este de peste 10%.. degerând la -7.-24°C.4. iar fructele legate la -1. Cum se poate tăia piersicul. Dacă însă pe perioada iernii apar ferestre cu temperaturi peste pragul biologic şi se produce decălirea. a. Rezistenţa la iernare a piersicului este relativ bună. florile deschise. rezistenţa la ger scade foarte mult.. în lipsa unui regim aerohidric echilibrat pomii pier prematur. Este una dintre cele mai sensibile specii la asfixierea radiculară. Modul de fertilizare al plantaţiilor în funcţie de vîrstă.elimină creşterile de prisos contribuind la o mai bună creştere şi maturare a ramurilor folosite pentru structura coroanei sau pentru fructificare.. La scăderea conţinutului de oxigen la 6-7%.1°C. pomii care au lemnul bine maturat şi sunt bine pregătiţi pentru iarnă.5°C. la -2. piersicul creşte normal. nu înregistrează pierderi semnificative până la temperatura de -22.După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Cum se produce materialul săditor la piersic Cum se înfiinţeaza livezile de piersic.. Mugurii în faza de boboc rezistă la -3.9°C. Întrebarea 2. dacă temperaturile negative scad graduat. b. cu mici diferenţe în funcţie de soi. 185 .Comentarii şi răspunsuri la teste Întrebarea 1. piersicul vegetează greoi. a. Cu se face protecţia fitosanitară a plantaţiilor de piersic. Modul de recoltare şi valorificare al fructelor. Piersicul găseşte condiţii bune pentru creştere şi fructificare în zonele delimitate de izotermele de 10 şi 11. iar sub 5% îşi opreşte creşterea.-8°C. 13.

c. 13. numărul lucrării de verificare. Mg. lăsarea unor cepi de 3-4 muguri lângă fiecare ramură lungă şi suprimarea celorlalte creşteri anuale. piersicul reacţionează bine la fertilizare. cantitatea de îngrăşăminte este diferită. b.25:1. 50-60 kg fosfor şi 90-120 kg potasiu. Astfel. . numele şi 186 . Înainte de aplicarea îngrăşămintelor. 2 kg fosfor.reduce efortul cu tăiere în uscat. Anual piersicul consumă la o tonă de fructe circa: 10 kg azot. alături de 40 t gunoi de grajd aplicat la 2-3 ani. . raportul optim între elemente N:P:K fiind de 1:0. corectare şi evaluare. 8 kg potasiu şi o serie de microelemente: Fe. se aplică anual: 120-150 kg azot. (Pasc. trebuie făcute analize de sol dacă este posibil sau cel puţin teste de diagnoză foliară.favorizează menţinerea zonei de fructificare aproape de ramurile groase şi evită degarnisirea bazei coroanei etc Tăierea clasică constă în rărirea ramurilor de rod (mixtelor) la 25-30 cm în lungul ramurilor multianuale. În funcţie de vârsta plantaţiei. 1989). Fiind o specie foarte productivă. Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare. scurtarea acestora la circa 35-40 cm. 60 kg fosfor şi 40 kg potasiu anual şi periodic 25-30 t de gunoi de grajd.favorizează obţinerea unor fructe de calitate mai bună. iar în plantaţia matură. 13 Instrucţiuni Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr. 13. B. Zn etc.Lucrarea de verificare nr. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”. în plantaţia tânără se aplică la unitatea de suprafaţă: 80 kg azot.5..

Pomologie. 68. 13. . Branişte – Cultura specială a pomilor. Ghena N..P.Pomicultură generală şi specială. D. avantaje. 69. . 1992. 2 p. 2005. Care sunt restricţiile solului pentru cultura piersicului.. Ivaşcu Antonia.D.. Prahova Ploieşti. dezavantaje ? Exemplificaţi. Bucureşti.6. 44. Cum se stabileşte momentul recoltării fructelor la piersic. Popescu M. Editura Medro. Hoza – Cultura piersicului. 2 p. 67. Ghid practic. 2000. 187 . şi colab. 46. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare. Tăierea piersicului – posibilităţi. Bucureşti.Bibliografie minimală 43. Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 65. Ed.. Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de pagină. Editura Ceres. N.prenumele studentei (studentului). 45. 66. Care sunt principalele boli ale piersicului şi cum se pot combate? 2p. 2 p. Hoza D. E. Cum se poate asigura lumina în condiţii optime în plantaţia de piersic? 2 p. 2005.

Obiectivele unităţii de învăţare nr. Fructele sale sunt foarte bogate în substanţe proteice 15-37%.4.6. 4. vitamina A 5.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 230 mg% Mg. 14. areal de cultură. 2. originea şi arealul de răspândire a migdalului Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu Particularităţi tehnologice Comentarii şi răspunsuri la teste Lucrare de verificare Bibliografie minimală 177 177 177 179 183 187 189 189 Introducere În această unitate ne familiarizăm cu aspecte generale legate de migdal: importanţă. 14. cât mai ales la exploatarea acesteia.2% săruri minerale: 800 mg% K.2.4% cenuşă. B 0. substanţe grase 32-60%.1. particularităţi biologice. 14. Timpul alocat studiului acestei unităţi este de circa 1.7 mg% Fe. originea şi aria de cultură a migdalului Migdalul este o specie foarte veche luată în cultură. ecologice şi tehnologia de cultură. 14. 14 Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură: Să cunoaşteţi importanţa culturii migdalului Să cunoaşteţi particularităţile biologice ale migdalului Să cunoaşteţi cerinţele piersicului faţă de factorii de mediu Să cunoaşteţi particularităţile de cultură ale migdalului 14.5-2 ore.8 unităţi.3.Importanţa. Miezul migdalelor dulci se consumă în stare proaspătă. 180 mg% S. glicozizi-amigdalină 4%.7. dar este puţin extinsă în plantaţii comerciale. 14. origine.2.4-4. 14 CULTURA MIGDALULUI CUPRINS 14. 2.5. 430 mg% P. Se vor prezenta anumite aspecte generale. se utilizează în cofetărie pentru 188 . 14 Importanţa.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR.6 unităţi etc. 14. 14. dar şi particularităţi biologice de care trebuie să se ţină seama atât la înfiinţarea livezii. hidraţi de carbon 7-20%.

densitate mare şi luciu atrăgător după şlefuire. Migdalul poate prezenta interes înafară de folosirea mieyului fructelor? 189 . unde găseşte condiţii podoclimatice favorabile.IV îC în Grecia şi cam din sec. în Roma. În sec. Iran. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. în absorbţia unor gaze toxice etc. unde s-a extins destul de mult. I d. de pe care se obţineau circa 2500 tone de fructe. se foloseşte la confecţionarea unor obiecte de artă. Puieţii de migdal se folosesc cu succes ca portaltoi pentru piersic şi uneori cais pentru a imprima o rezistenţă mai mare la calcarul activ şi secetă. Turcia etc.C. Podgoria Dealul Mare. Siria şi Africa de nord. A fost extins şi s-a aclimatizat foarte bine în zona mediteraneană şi a Mării Negre. În stare semicultivată migdalul creşte în Dobrogea. China. folosit la colorarea unor băuturi alcoolice. Suprafaţa ocupată cu migdal în ţara noastră era de circa 1000 ha. Care este importanţa alimentară a migdalelor? jj. alimentară. Din endocarpul de migdale se poate prepara cărbune activ. Spania. Test de autoevaluare 33.prepararea prăjiturilor. unde creşte şi astăzi sub formă de pâlcuri şi arborete. în special la Tohani. Tunisia. Migdalul este originar din Asia Mică. America de Nord este cea mai mare producătoare de migdale. unde este foarte răspândit. Grecia. Specia este cunoscută cel puţin din sec. În prezent. Din migdalele amare se extrage un ulei foarte valoros şi apreciat în industria farmaceutică. iar fructele verzi pot fi folosite pentru dulceaţă. Lemnul de migdal având o culoare roşcată. Printre marii cultivatori de migdal se mai numără USA. la fabricarea unor produse cosmetice etc. a bomboanelor. Iranul. urmată de Europa şi Asia. XVI migdalul este introdus în America de spanioli. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: ii. Italia. în Banat.

mai profund şi mai extins lateral decât al piersicului. Migdalul fructifică pe aceleaşi ramuri de rod ca şi piersicul. Particularităţi de fructificare Intrarea pomilor pe rod este destul de precoce. numai că buchetele de mai sunt mai bine dezvoltate. În orizontul 0-25 cm se găsesc numai 22% din rădăcini. destul de apropiate datorită internodurilor scurte. cu o mare capacitate de ramificare. Care este importanţa economică a culturii migdalului.Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: uu. de obicei după anul 5. Astfel. Care este importanţa alimentară a fructelor. primele fructe apar în anii 2-3 de la plantare. Migdalul formează un sistem radicular puţin ramificat. conică sau turtită. vv. putând fi sferică. Forma coroanei naturale diferă de la un soi la altul. mai ales dacă intervenţiile de întreţinere nu se fac corespunzător. mai ales pe solurile uscate şi cu profilul bine dezvoltat. ramurile de rod se comportă mai asemănător cu prunul decât cu piersicul. Creşte sub formă de pom cu înălţimea de până la 6-12 m. Dintr-un mugure florifer se formează o floare 190 . maximul productiv fiind atins la circa 8-10 ani. Tulpina are un ritm intens de creştere în primii ani după plantare.. Pe solul brun roşcat masa principală a rădăcinilor (63%) se află la adâncimea de 25-60 cm. ramurile lungi se epuizează după circa 4 ani. 1977). Producţia economică se obţine mai târziu. faţă de 56% la piersic (Mihăescu G. respectiv de fructificare.3. iar la unele soiuri sunt ramuri de bază în fructificare. iar buchetele pot trăii 5-7 ani. Care arealul de cultură a migdalului pe plan mondial şi în România. ww. 14.Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu Particularităţi de creştere Sistemul radicular. ovoidală. În tinereţe formează foarte uşor lăstari anticipaţi. sub greutatea cărora ramurile de semischelet se apleacă formând arcade. Din punct de vedere a fructificării. Odată cu trecerea timpului forma coroanei se modifică. motiv pentru care rezistă mai bine la secetă. Pe ramuri se găsesc muguri floriferi şi vegetativi dispuşi de obicei în grupuri. în sensul că au o durată mai mare de viaţă.

cu endocarpul tare şi seminţe cu gust dulce sau amar.migdalul comun. subţire. glabre. var. Potenţialul productiv este destul de mic. Datorită preţului bun de valorificare. . cu vârful ascuţit şi uşor încovoiat sub formă de cioc. este de origine californiană.. Pentru a asigura producţii bune este necesară asocierea a 3-4 soiuri în parcelă în vederea polenizării încrucişate. dar în practica pomicolă se găsesc puţine specii. tipica. cu endocarpul subţire. A. cuprinde specii sălbatice cu miezul dulce sau amar. toamna frunzele cad din pomi la sfârşit de octombrie şi început de noiembrie în funcţie de anul climatic. Sunt soiuri la care procentul de miez nu depăşeşte 30%. Asia Mică şi Africa de nord. În cadrul speciei sunt trei varietăţi: A. Creşte sub formă de pom de talie mijlocie sau uneori arbustoid. cultura migdalului este rentabilă dacă se obţin producţii de peste 450 kg miez la hectar. iar miezul umple bine 191 . spinosissima. Amygdalus nana L. Polenizarea este entomofilă. fenzliana Fritsch. Durata de exploatare economică a pomilor este 30-40 de ani pentru pomii plantaţi în masiv şi poate ajunge la 70-80 de ani la pomii solitari. webbii etc. formează fructe turtite cu seminţe dulci sau amare. pomii maturi asigurând circa 1200-4500 kg de fructe în coajă. dar cele mai valoroase au 40 50% miez şi pot da producţii de 900-1250 kg miez/ha. . Specii. Endocarpul este subţire. A. este pretenţios la căldură şi lumină. dacă facem comparaţie cu piersicul. spontanea.c. uscat la maturitate şi necomestibil. cu seminţe dulci sau amare şi A. majoritatea soiurilor cultivate la noi fiind autosterile. Siria. A. În cadrul ciclului anual.5 m. fragil. motiv pentru care porneşte primăvara foarte devreme.c. sensibil la ger. Cele mai importante sunt: Non pareille. iar fructele cu seminţe amare şi foarte bogate în amigdalină (4. soiuri şi portaltoi Principalele specii care au contribuit la formarea soiurilor şi portaltoilor sunt: Amygdalus communis L. aceasta depinzând mult de soi. Perioada de vegetaţie este lungă. elipsoidali. kuramica Korsch. de valoare mai mare sau mai mică. bombaţi. migdalul are o perioadă de repaus obligatoriu scurtă. are sâmburii mici. Principalele soiuri din sortiment Sortimentul este destul de bogat. Este specia care înfloreşte prima dintre rosacee şi este adesea afectată de îngheţurile de revenire. Fructul este o drupă cu mezocarpul foarte pubescent.fragilis.5%). var. A.hermafrodită. De importanţă mult mai mică sunt speciile: A. Are frunzele lanceolate. în Europa Centrală şi Asia centrală şi are capacitate mare de drajonare. care creşte spontan în Asia Centrală. creşte sub formă de arbust de 1-1.migdalul pitic.c. var.

Miezul reprezintă 39% din greutate. soi autohton. turtiţi lateral şi au endocarpul gros şi rezistent. Se maturează în decada a doua a lunii septembrie. rezistent la ger şi boli. Ai. Se maturează la sfârşit de septembrie. Lovrin 18. are sâmburii mari. Sâmburii sunt ovoizi. Este un portaltoi mai sensibil la transplantare şi la agenţii 192 .golul interior. Se mai pot întâlni soiurile: Preanâi. Marcona. Se maturează la sfârşitul lunii septembrie. Se maturează în prima decadă a lunii septembrie. Pomul este de vigoare mijlocie. Pomul este viguros. este un soi viguros. Se maturează în decada a doua a lunii septembrie. ovoid-turtiţi. cu conţinut în calcar activ de peste 15%. originar din Franţa. este foarte bun pentru industrializare. Miezul este mare. Are afinitate bună cu toate soiurile cultivate. reprezintă 60-75% din greutatea sâmburelui şi este format frecvent din două seminţe. rezistent la boli şi ger şi productiv. sărace. conferă vigoare şi longevitate pomilor. au endocarpul gros şi rezistent. cu vârful uşor arcuit spre partea dorsală. dar sensibil la boli. Primorski etc. Mari de stepă. Sudak. cu vârful ascuţi t. Sâmburii sunt ovoizi. Conţin 22-25% miez dulce şi slab aromat. conţin 25% miez. are vigoare mijlocie. productiv şi înfloreşte devreme. De Ialta. ovoidal-alungiţi şi turtiţi lateral. Prinţesa. Se maturează la sfârşit de august. rezistent la boli. Se maturează la sfârşitul lunii august. Sâmburii sunt mijlocii. este productiv. soi autohton. are vigoare mare. Ferragnes. Portaltoi mai mult utilizaţi la producerea materialului săditor sunt: Francul. conţine 35-45% miez cu gust dulce şi de calitate superioară. productiv şi cu înflorire târzie. Meteor. Sâmburii sunt globuloşi. Texas. obţinut din seminţele unor soiuri cultivate. fragil. Burbank. ascuţiţi sau uşor rotunjiţi. De Crimeea. au endocarpul semifragil şi conţin 45-50% miez. Sâmburii sunt mari şi foarte mari. este folosit pentru terenurile uscate. cu endocarpul subţire şi fragil. de mărime mijlocie. sâmburi mari ovoidal-alungiţi. de vigoare mijlocie rezistent la secetă. intră târziu pe rod. alungiţi. este un soi viguros. cu endocarp gros. dar rodeşte modest. conţin 55-60% miez bogat în substanţe grase. soi autohton. Se maturează în a doua jumătate a lunii septembrie. Se maturează în a două jumătate a lunii septembrie. rezistent la ger. capacitate slabă de ramificare şi rodeşte pe buchete. Are sâmburii mijlocii. are vigoare mare. are vigoare mijlocie şi este rezistent la ger. Nec plus ultra. Nikitski. ovoizi turtiţi lateral. Sâmburii sunt mari. Conţin 20% miez bogat în grăsimi. miezul deţine 40-45% din greutate şi este de calitate foarte bună. este un soi rustic. cu endocarpul fragil. Endocarpul este subţire. este productiv. 35-45% din greutate şi de calitate.

migdalul nu este pretenţios. frecvent pomii se decălesc în ferestrele de iarnă şi se înregistrează pierderi mari la mugurii floriferi cu ocazia îngheţurilor de revenire. este folosit pentru valorificarea solurilor mai grele. Este un portaltoi pretenţios faţă de sol. dacă acestea survin în faza repausului profund. rezistenţă la asfixierea radiculară. la Agrobacterium tumefaciens şi la excesul temporar de umiditate.5°C. mai umede.patogeni ai sistemului radicular (Armillaria mellea. Migdalul dă rezultate bune în zonele cu temperaturi medii anuale de 10. Hibrizii piersic x migdal. Este rezistent la temperaturile ridicate din vară. De Ialta. le imprimă o bună precocitate şi productivitate (plus de producţie de 20-30% faţă de francul migdal). Este foarte pretenţios la aeraţia solului. Rosellinia necatrix).). în solurile cu drenaj deficitar 193 . dar temperatura optimă pentru legarea fructelor este de 11-13°C. pietroase şi bogate în calcar. în schimb nu are longevitate mare. dar valorifică foarte bine irigarea. Mirobolanul. Apa. preferă solurile reavene. Faţă de apă are pretenţii reduse. este tolerant la solurile uscate şi rezistă la calcar activ până la 12%. sunt mult folosiţi în unele ţări deoarece imprimă vigoare mijlocie.-24°C).. Înfloritul începe când temperatura medie a aerului se menţine peste 8-10°C timp de 6-7 zile. Este o specie pretenţioasă la umiditatea relativă a aerului ridicată. Piersicul franc. precocitate. dar afinitatea de altoire este slabă cu o bună parte a soiurilor de migdal (Prinţesa. Deoarece migdalul are un repaus profund scurt. se foloseşte pentru zonele în care cultura se irigă.512°C şi o medie pe perioada de vegetaţie de 17-18°C. deoarece se creează condiţii favorabile bolilor Fusicoccum şi Monilia. iar fructele legate nu rezistă dacă temperatura scade sub -1. la nematozi (Meloidogyne sp. Rezistenţa la frig scade pe măsură ce pomii se apropie de pornirea în vegetaţie. În privinţa solului. fertile şi cu conţinut în calcar activ sub 5%. fiind una dintre speciile care înfloresc foarte devreme. Nu suportă excesul de apă din sol nici de scurtă durată. Poate valorifica solurile uscate.. bine drenate. se înmulţesc vegetativ asigurând o bună uniformitate pomilor. Florile deschise sunt distr use la -2°C. precum şi locurile adăpostite de vânturile reci şi de ceaţa din primăvară. Pentru maturarea fructelor este necesară o sumă de temperatură activă de 3900-4000°C. sărace. de aceea preferă versanţii sudici sau sud-vestici. în special în prima parte a perioadei de vegetaţie. care imprimă vigoare bună. la secetă şi la temperaturile negative din timpul iernii (-22. Cerinţele faţă de lumină sunt mari. Nec Plus Ultra etc. poate valorifica bine zonele cu 400-450 mm precipitaţii anual. după 6-8 zile cu temperaturi peste 8-10°C. Are o bună afinitate cu soiurile de migdal. fiind mai pretenţios faţă de apa din sol. Unul dintre cei mai folosiţi hibrizi este GF 677. Pragul biologic la migdal este de 5°C. Cerinţele faţă de factorii ecologici Temperatura.

deoarece migdalul este pretenţios la transplantare. Când se produce materialul săditor în pepinieră se recomandă plantarea lui în livadă toamna. Principalele soiuri şi principalii portaltoi ai migdalului. 14. 194 . vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: c. Cerinţele migdalului faţă de factorii de mediu. Care sunt particularităţile sistemului radicular la migdal? d. altoirea se poate face atât în pepinieră cât şi direct la locul definitiv.4. Care sunt particularităţile infloririi migdalului? c. Nivelul pânzei de apă freatică trebuie să fie la 3-4 m. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie.sistemul radicular creşte greu şi pomii au longevitate mică. la altoirea în livadă. Test de autoevaluare 34. Deoarece în prezent se folosesc numai pomi altoiţi. Particularităţi tehnologice Producerea materialului săditor Producerea portaltoilor se face pe cale generativă la portaltoii franc. de obicei în despicătură. şi vegetativ la hibrizii piersic x migdal şi uneori la unele selecţii de prun sau corcoduş. deoarece suportă greu stratificarea. Care sunt cerinţele migdalului faţă de temperatură? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Particularităţile sistemului radicular al migdalului Particularităţile de creştere şi fructificare a migdalului. Ca metode de altoire se folosesc: altoirea în ochi dormind la altoirea în pepinieră şi altoirea cu ramură.

nu este necesară înlocuirea anuală a ramurilor de rod (mixtelor) ca la piersic. indiferent dacă se plantează toamna sau primăvara. cu multe creşteri verticale şi arcade care se umbresc reciproc.Specificul înfiinţării plantaţiilor de migdal Pregătirea terenului se face printr-o mobilizare adâncă a solului. pe fiecare existând 3 ramuri de schelet de ordinul doi şi mai puţin piramida întreruptă. Pomii netăiaţi formează coroane dese. rărirea coroanei în vederea pătrunderii luminii la toate elementele tulpinii şi normarea producţiei. zona de fructificare se mută la periferia coroanei. Formele de coroană folosite trebuie să asigure o bună iluminare a pomilor. Scoaterea pomilor din pepinieră trebuie făcută în ziua sau preziua plantării. cu 3 şarpante. şi are drept scop menţinerea pomilor în spaţiul asigurat prin distanţa de plantare. prin care se înlătură lăstarii concurenţi. arcade care trebuie simplificate. este mai bine să se amâne pentru primăvară. În timp. prin transferul creşterii pe ramuri tinere. Deoarece la migdal sunt soiuri care fructifică preponderent pe buchete de mai. dar pomii nu se scot din pepinieră. migdalul fiind foarte pretenţios la lumină. datorită lipsei luminii ramurile de rod din interiorul coroanei se usucă. Distanţele de plantare folosite se corelează cu vigoarea pomilor şi sunt cuprins e între 6-7 m între rânduri şi 5-6 între pomi pe rând. Pentru că rădăcinile se refac foarte greu după transplantare. cei verticali. se recomandă plantarea a 3 -4 soiuri în parcelă pentru a asigura o polenizare încrucişată. emite mulţi anticipaţi. aglomerate. desfundare sau scarificare în funcţie de însuşirile solului. Deoarece majoritatea soiurilor de migdal sunt autosterile. la locul definitiv. care aglomerează coroana sau chiar formează de timpuriu arcade de rodire. scurtând astfel perioada de formare a coroanelor. urmând ca altoirea să se facă aici. fertilizarea de bază cu 30-40 t/ha gunoi de grajd. Dacă nu se poate efectua plantarea devreme. La pomii în plină producţie se formează arcade de rodire. Specificul întreţinerii plantaţiilor de migdal În primii ani după înfiinţarea livezii. Epoca optimă de plantare este toamna devreme. de multe ori se seamănă sâmburii direct în livadă. Pentru a evita aceste neajunsuri se recomandă tăieri în verde. formate din zona de maximă curbură. pentru a permite pomilor să se înrădăcineze până la venirea frigului. se aleg lăstarii necesari structurii coroanei. Ramurile lungi se răresc dacă sunt prea dese şi eventual se scurtează dacă depăşesc 50 -60 cm. Coroana care se foloseşte cel mai mult este vasul ameliorat. migdalul creşte viguros. 600-800 kg/ha superfosfat şi 250-300 kg/ha sare potasică şi încorporarea acestora la 25-30 cm. 195 . Semischeletul de peste 4-5 ani se reduce şi se simplifică pentru a stimula noi creşteri care vor rodi în anii următori. Tăierea de producţie se execută anual.

folosite pentru întreţinerea pomilor sau recuperarea unei cote din cheltuielile de investiţie. la diferenţierea mugurilor de rod (mijlocul lunii iulie) şi toamna ca udare de aprovizionare. în faza de întărire a endocarpului. În plantaţiile mature. nematozii. Momentele critice pentru irigare sunt: primăvara înainte de înflorit. solul se lucrează pe rând şi se cultivă intervalul dintre rânduri cu plante agroalimentare (pepeni. Migdalul este o specie mare consumatoare de azot şi potasiu. Anthonomus amygdali. Fusicocum amygdali. mazăre. solul se menţine lucrat atât pe rând cât şi între rânduri. Recoltarea şi valorificarea fructelor. Cantitatea de apă aplicată este corelată cu textura solului şi nu trebuie să depăşească 350-400 m3/ha. legume etc. Combaterea bolilor şi dăunătorilor. Dacă cultura este irigată. Coryneum beijerinckii. Fructele mature se recoltează manual. În funcţie de însuşirile solului se recomandă aplicarea periodică. aplicarea îngrăşămintelor chimice a determinat sporuri de producţie de peste 210%. când mezocarpul crapă şi migdala cade. pentru a conserva mai bine apa şi a distruge buruienile. la 3 ani a 20-40 t îngrăşăminte organice. Pe nisipuri. Deşi este o specie rezistentă la secetă. cartofi. iar pe rând se foloseşte mulciul. la Tâmbureşti. Taphrina deformans etc. pentru fructele destinate consumului sub formă de miez. Gloeosporium amygdalinum. Irigarea. iar azotul etapizat. Cossus cossus. datorită pierderilor care se înregistrează prin spălare. dacă primăvara a fost secetoasă. Tratamentele pentru protecţia frunzelor şi fructelor nu diferă de cele aplicate la piersic nici din punct de vedere a produselor folosite şi nici a dozelor şi momentelor de aplicare. Folosirea erbicidelor este limitată numai ca măsură ajutătoare. cantitatea de îngrăşăminte se măreşte. Culturile de migdal sunt afectate de numeroase boli produse de: Monilinia fructigena. unde nu există sisteme de irigare. deoarece solul rămâne descoperit şi se favorizează pierderea rapidă a apei. intervalele se pot menţine înierbate. primăvara şi la începutul verii. prin scuturarea şi 196 . Întreţinerea solului este diferită în funcţie de vârsta plantaţiei şi disponibilitatea hidrică. Rosellinia necatrix. cu cantităţi moderate de apă. dintre care: afidele. fasole. Botrytis cinerea.). Fosforul şi potasiul se administrează toamna. toamna. se intervine prin tăieri mai severe. migdalul reacţionează bine la irigare. păduchi ţestoşi. În plantaţiile mature se aplică anual circa 100 kg azot. pe rândul de pomi. Rinchites. semimecanizat sau chiar mecanizat (California.Odată cu accentuarea proceselor de uscare şi reducerea creşterilor anuale. În plantaţiile tinere. De asemenea. Polystigma ochraceum. Acolo unde apa este asigurată prin irigare. Australia). o serie de dăunători diminuează recolta de fructe. pentru a obţine venituri suplimentare. Fertilizarea. 50-80 kg fosfor şi 60-120 kg potasiu. Recoltarea se face la maturitatea deplină. Scolyrus etc. sau înainte de întărirea endocarpului pentru cele verzi destinate pregătirii dulceţei. în lemn multianual cu scopul regenerării pomilor şi prelungirii perioadei de exploatate a livezii cu 4-5 ani.

vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. Modul de fertilizare al plantaţiilor în funcţie de vîrstă. După recoltare. la 24-48 de ore trebuie separate migdalele de mezocarp şi aşezate în straturi subţiri în vederea uscării. 197 . se stropesc cu apă pentru macerarea mezocarpului. sau se valorifică în industria alimentară. Păstrarea se face în camere răcoroase şi uscate. Când umiditatea miezului a scăzut la 12-14%. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. Cum se taie migdalul. Modul de recoltare şi valorificare al fructelor. Care sunt particularităţile tăierii migdalului? c. se sortează pe grupe de calitate. Care sunt problemele de protecţia fitosanitară a plantaţiilor de migdal. Care este epoca optimă de plantare a migdalului? b. fructele se aşează în straturi sau grămezi cu grosimea de 30-40 cm. Cum se pregătesc fructele după recoltare? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Cum se produce materialul săditor la migdal Cum se înfiinţeaza livezile de migdal.adunarea fructelor de pe sol. Test de autoevaluare 35. Dacă mezocarpul nu se desprinde de pe endocarp. După 2-3 zile se curăţă de mezocarp şi se pun la uscat evitând mucegăirea miezului. se gazează cu fum de pucioasă şi se ambalează în saci de pânză.

Puieţii de migdal se folosesc cu succes ca portaltoi pentru piersic şi uneori cais pentru a imprima o rezistenţă mai mare la calcarul activ şi secetă. 230 mg% Mg.7 mg% Fe. Lemnul de migdal având o culoare roşcată. 4. uscat la maturitate şi necomestibil 198 . Pentru a asigura producţii bune este necesară asocierea a 3-4 soiuri în parcelă în vederea polenizării încrucişate. mai ales pe solurile uscate şi cu profilul bine dezvoltat. glicozizi-amigdalină 4%. subţire.14. alimentară. a bomboanelor. 2. Din endocarpul de migdale se poate prepara cărbune activ.2% săruri minerale: 800 mg% K. se utilizează în cofetărie pentru prepararea prăjiturilor. iar fructele verzi pot fi folosite pentru dulceaţă. În orizontul 0-25 cm se găsesc numai 22% din rădăcini. Polenizarea este entomofilă. Din migdalele amare se extrage un ulei foarte valoros şi apreciat în industria farmaceutică. Întrebarea 2. a. a. Migdalele sunt foarte bogate în substanţe proteice 15-37%. 430 mg% P. în absorbţia unor gaze toxice etc. b. Migdalul formează un sistem radicular puţin ramificat. vitamina A 5. substanţe grase 32-60%. 180 mg% S. faţă de 56% la piersic b. Fructul este o drupă cu mezocarpul foarte pubescent.4% cenuşă. Dintr-un mugure florifer se formează o floare hermafrodită.5. Miezul migdalelor dulci se consumă în stare proaspătă. se foloseşte la confecţionarea unor obiecte de artă.Comentarii şi răspunsuri la teste Întrebarea 1. mai profund şi mai extins lateral decât al piersicului. densitate mare şi luciu atrăgător după şlefuire. motiv pentru care rezistă mai bine la secetă. B 0. la fabricarea unor produse cosmetice etc. Pe solul brun roşcat masa principală a rădăcinilor (63%) se află la adâncimea de 25-60 cm.8 unităţi. folosit la colorarea unor băuturi alcoolice. majoritatea soiurilor cultivate la noi fiind autosterile.4-4. hidraţi de carbon 7-20%.6 unităţi etc. 2.

urmând ca altoirea să se facă aici. prin scuturarea şi adunarea fructelor de pe sol. Înfloritul începe când temperatura medie a aerului se menţine peste 8-10°C timp de 6-7 zile. Este rezistent la temperaturile ridicate din vară. formate din zona de maximă curbură c. arcade care trebuie simplificate. la secetă şi la temperaturile negative din timpul iernii (-22.Tăierea de producţie se execută anual. indiferent dacă se plantează toamna sau primăvara. Migdalul dă rezultate bune în zonele cu temperaturi medii anuale de 10. La pomii în plină producţie se formează arcade de rodire. Australia). Florile deschise sunt distruse la -2°C. este mai bine să se amâne pentru primăvară. şi are drept scop menţinerea pomilor în spaţiul asigurat prin distanţa de plantare. semimecanizat sau chiar mecanizat (California. Semischeletul de peste 4-5 ani se reduce şi se simplifică pentru a stimula noi creşteri care vor rodi în anii următori. Intrebarea 3 a. dar temperatura optimă pentru legarea fructelor este de 11-13°C. Pentru că rădăcinile se refac foarte greu după transplantare. nu este necesară înlocuirea anuală a ramurilor de rod (mixtelor) ca la piersic. iar fructele legate nu rezistă dacă temperatura scade sub -1. b.5°C. Deoarece la migdal sunt soiuri care fructifică preponderent pe buchete de mai.-24°C). Dacă nu se poate efectua plantarea devreme. Ramurile lungi se răresc dacă sunt prea dese şi eventual se scurtează dacă depăşesc 50-60 cm.c. dar pomii nu se scot din pepinieră. Pragul biologic la migdal este de 5°C. Rezistenţa la frig scade pe măsură ce pomii se apropie de pornirea în vegetaţie. După recoltare.. la locul definitiv.512°C şi o medie pe perioada de vegetaţie de 17 -18°C. pentru a permite pomilor să se înrădăcineze până la venirea frigului.. Fructele mature se recoltează manual. la 24-48 de ore trebuie separate migdalele de mezocarp 199 . rărirea coroanei în vederea pătrunderii luminii la toate elementele tulpinii şi normarea producţiei. prin transferul creşterii pe ramuri tinere. de multe ori se seamănă sâmburii direct în livadă. dacă acestea survin în faza repausului profund. Scoaterea pomilor din pepinieră trebuie făcută în ziua sau preziua plantării. Epoca optimă de plantare este toamna devreme. b.

49. 2000. Care sunt principalele portaltoi ai migdalului? 2p.6. Prahova Ploieşti. Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare. Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 70. Care sunt cerinţele migdalului faţă de factorii de mediu?. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”. N. 71. Cum se poate asigura lumina în condiţii optime în plantaţia de migdal? 2 p. fructele se aşează în straturi sau grămezi cu grosimea de 30-40 cm. 200 . 14. se gazează cu fum de pucioasă şi se ambalează în saci de pânză. 74. se sortează pe grupe de calitate. Bucureşti. numărul lucrării de verificare. Editura Ceres. Branişte – Cultura specială a pomilor. şi colab.7. 72. Cum se recoltează şi condiţionează migdalele? 2 p.Lucrarea de verificare nr. 48..Bibliografie minimală 47. E.şi aşezate în straturi subţiri în vederea uscării. . corectare şi evaluare.. 14 Instrucţiuni Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr. Ghena N. Hoza D. Dacă mezocarpul nu se desprinde de pe endocarp. 2005. Popescu M.. 73.D. Când umiditatea miezului a scăzut la 12-14%.P. . numele şi prenumele studentei (studentului). După 2-3 zile se curăţă de mezocarp şi se pun la uscat evitând mucegăirea miezului. se stropesc cu apă pentru macerarea mezocarpului. 2 p.. 14.Pomologie. Care sunt restricţiile plantării pomilor la migdal.Pomicultură generală şi specială. Ed. 1992. 14. Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare. Bucureşti. 2 p.

201 .

6.). Timpul alocat studiului acestei unităţi este de circa 1. cât mai ales la exploatarea acesteia. originea şi arealul de răspândire a cireşului Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu Particularităţi tehnologice Comentarii şi răspunsuri la teste Lucrare de verificare Bibliografie minimală 205 205 205 207 212 217 218 219 Introducere În această unitate ne familiarizăm cu aspecte generale legate de cireş: importanţă. 15.49-1. dulceaţă.4. 15.2. ecologice şi tehnologia de cultură.5-2 ore. 15.39% 202 .5. jeleu. 15.Obiectivele unităţii de învăţare nr. areal de cultură. 0. 0. 15. sirop. lichior. Se vor prezenta anumite aspecte generale.2.Importanţa. particularităţi biologice. Obiectivele unităţii de învăţare nr.37% acizi organici. 15 CULTURA CIREŞULUI CUPRINS 15. 15. gem.3.7. originea şi aria de cultură a cireşului Cireşele fiind printre primele fructe care apar primăvara.1. la 100 g pulpă găsim: 7. Compoziţia chimică a fructelor este destul de complexă. produse de cofetărie etc.8% zahăr total. sunt foarte căutate pe piaţă atât pentru consum în stare proaspătă cât şi pentru prelucrare în diferite produse (compot. dar şi particularităţi biologice de care trebuie să se ţină seama atât la înfiinţarea livezii. suc.06-0. 15 Importanţa. 15.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. origine.7-18.1. 15 Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură: Să cunoaşteţi importanţa culturii cireşului Să cunoaşteţi particularităţile biologice ale cireşului Să cunoaşteţi cerinţele cireşului faţă de factorii de mediu Să cunoaşteţi particularităţile tehnologiei de cultură a cireşului 15.

În România se cultivă circa 7150 ha. Fe. pentru lucrări de artizanat etc.8 mg% vitamina C. P. CSI. Asia Mică. de unde s a extins în toate zonele favorabile. E. provitamina A. unde se produce circa 65% din producţia mondială. K. etc. până la 16.6 mii ha. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: kk.000 tone. SUA şi Canada cu circa 15% şi mai puţin în Africa. Test de autoevaluare 36. În stare sălbatică creşte în China. Cireşul este originar din regiunea cuprinsă între Marea Neagră şi Marea Caspică. Cireşul este cultivat pe întreg teritoriul ţării cu rezultate mai mult sau mai puţin satisfăcătoare în funcţie de condiţiile climatice locale. Lemnul de cireş este foarte apreciat în industria mobilei. Producţia mondială de cireşe se ridică la circa 1. Care este arealul de cultură a cireşului? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare 203 . din care aproape jumătate în sectorul particular şi se obţine o producţie de peste 50. Care este importanţa alimentară a cireşelor? ll. mai mari producătoare de cireşe sunt: Germania. sudul şi sud-estul Europei. Italia şi Franţa. A fost luat în cultură cu circa 2500 de ani în urmă. nu este afectat de alternanţa de fructificare şi necesită puţină forţă de muncă la efectuarea tăierilor.substanţe pectice. datorită culorii naturale deosebite. În prezent. cultura cireşului este răspândită pe toate continentele. plantaţiile existente sunt îmbătrânite. vitaminele B1. Din Europa. Turcia. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. producţia fiind din ce în ce mai mică. dar o pondere mai mare ocupă în Europa. ritmul de replantare este foarte mic.5 milioane de tone. Cele mai importante judeţe producătoare sunt zona colinară din sudul. Asia şi America latină. estul şi nordul ţării. B2.. Asia centrală. obţinută de pe circa 295. În ultimii ani se înregistrează un uşor regres al suprafeţelor cultivate. săruri minerale de Ca. Africa de Nord. Iran.

După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: xx. Mugurii floriferi se formează în cantitate mai mare pe ramurile scurte tip buchet (75%) şi mai puţin pe ramurile mijlocii şi lungi (25%). Partea aeriană creşte mai greu în primi ani de livadă. Pietroase Dönissen). În perioada de maximă rodire. Particularităţi de fructificare Primăvara. ramuri pe care mugurii floriferi şi vegetativi sunt aşezaţi solitar. cireşul porneşte în vegetaţie şi înfloreşte simultan cu piersicul. Fructifică pe ramuri mijlocii şi buchete de mai. formează coroane rare şi bine luminate. Care este importanţa alimentară a fructelor. mijlociu (Hedelfinger) sau târziu (Germersdorf. Pe solul brun roşcat. formează un sistem radicular mai superficial şi mai puţin extins. Creşterea rădăcinilor este influenţată de portaltoi şi însuşirile fizicochimice ale solului. iar la maturitate coroanele devin globuloase sau invers piramidale. iar înfloritul durează 1014 zile. Creşterea rădăcinilor se face în două valuri. Care este importanţa economică a culturii cireşului. deşi cireşul este viguros şi are tendinţă de etajare naturală. diferenţiază muguri de rod şi pe ramurile de prelungire a elementelor de schelet. iar majoritatea 204 . cu rădăcini ce pot ajunge la 3-4 m adâncime. unul primăvara în aprilie-mai şi unul toamna înaintea căderii frunzelor. În perioada de tinereţe formează coroane piramidale.Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu Particularităţi de creştere Sistemul radicular. coroana se menţine destul de rară şi necesită puţine intervenţii de tăiere pentru întreţinerea ei. Polenizarea cireşului este entomofilă. zz. Tulpina. majoritatea rădăcinilor sunt situate în stratul de sol cuprins între 20 şi 55 cm.3. yy. Altoit pe vişin. Pietroase de Cotnari). Înfloritul poate fi timpuriu (cea mai timpurie. iar pe solurile sărace rădăcinile se alungesc mult şi ramifică mai puţin. Pe solurile fertile rădăcinile cresc mai puţin în lungime dar ramifică mai mult. dând posibilitatea valorificării solurilor mai subţiri. Cireşul are capacitate destul de slabă de ramificare.6-3 ori proiecţia coroanei. 15. Altoit pe mahaleb. se formează inflorescenţe cu 2-4 flori. Din mugurii floriferi. Care este arealul de cultură a cireşului pe plan mondial şi în România. cireşul formează un sistem radicular mai profund. extinderea pe orizontală depăşind de 1. vişinul şi unele soiuri de prun. ceea ce-i conferă o bună rezistenţă la secetă.

primele fructe formându-se la 3-4 ani de la plantare. Sunburst.. Cele mai importante soiuri sunt: Cea mai timpurie (Fruheste der Mark) . de care se va ţine seama la alegerea polenizatorilor. Cerasus mahaleb L. crocantă. de culoare roşie-închisă. Longevitatea economică a plantaţiilor este de 30-40 de ani la altoirea pe sălbatic şi mai mică la altoirea pe mahaleb. Potenţialul de producţie a cireşului este de 7-11 t/ha în funcţie de soi. puţin suculente. New Star. timpurie de Mai etc.var. Cerasus vulgaris Mill. cu o depresiune în zona punctului stilar. care sunt şi bune polenizatoare. care se maturează timpuriu: Cea mai timpurie. dintre care: Stella. iar longevitatea economică ajunge la 35-40 de ani. care a dat naştere soiurilor cu fructul mare. În cadrul acestei varietăţi există trei forme: rubra. . are trei varietăţi botanice din care derivă majoritatea soiurilor cultivate: . foarte apreciată de consumatori. care se eşalonează la maturare din 10 mai până în 15-20 iulie. De dată recentă. trebuie să se polenizeze circa 30-35% din florile unui pom. negre. sunt introduse în cultură soiuri autofertile. soiuri şi portaltoi Speciile mai importante care au contribuit la formarea soiurilor şi portaltoilor sunt: Cerasus avium . Pentru o recoltă bună. Specii. cu fructe roşii. . sunt necesare 35-38 de zile pentru soiurile timpurii şi 60-65 de zile pentru soiurile târzii. .vişinul de stepă. Se maturează la mijlocul lunii mai. De la înflorire la maturarea fructelor. Băşicate etc. care a dat naştere soiurilor semitimpurii cu fructul mare.soiurilor sunt autosterile.vişinul comun şi Cerasus fruticosa . prezintă interes ca portaltoi. alungite. Lapins etc. Juliana (L). La cireş.este un soi de vigoare mijlocie. cu fructe galbene şi variegata cu fructe pestriţe. silvestris (kirschl). . pentru a se asigura o bună polenizare. iar producţii economice după 5-6 ani de la plantare. suculentă. se cunosc şi perechi intersterile (Pietroase Burlat cu Pietroase Morreau). galben cu roşu.vişinul turcesc.var. autosteril cu fructe mici. cu însuşiri gustative mediocre. flava. au contribuit la formarea unor soiuri şi portaltoi de cireş. folosite pentru dulceaţă. duracina (L).. ceea ce impune o atentă aşezare a soiurilor la plantare.cireşul sălbatic. pulpa pietroasă. Din această varietate provin soiurile cu fructe mici şi pulpă moale. amărui.var. Sortimentul de soiuri cultivat în România Sortimentul cuprinde soiuri româneşti şi străine adaptate diverselor zone de cultură. cu fructe mici. Vârsta intrării pe rod este diferită în funcţie de soi. pulpa moale sau semipietroasă şi suculentă: Ramon Oliva. 205 .

Se maturează în a doua jumătate a lunii mai. de calitate foarte bună. foarte bun pentru masă. are fructul mijlociu-mare.soi de vigoare supramijlocie. de culoare roşu-rubiniu strălucitor. cu pieliţa roşie strălucitoare. acoperit cu roşu-corai. cordiform-ovoidală. cu pulpa pietroasă. Pietroase de Cotnari . foarte bun pentru masă. Armonia . autosteril. Negre de Bistriţa . roşu-viu. are fructul mijlociu-mare. larg cordiform. fructifică exclusiv pe buchete. roşuînchis. este autosteril. lucios. Rubin . autosteril. de calitate bună.are vigoare mijlocie. are fructe mari. autosteril. autosteril. pulpa pietroasă.soi foarte viguros. de culoare roşu-viu. cordiform. cu peduncul scurt şi 206 .este un soi viguros. cu fructul mare. de culoare roşie. Stella compact . Fructele sunt mijlocii-mari. asemănător cu Stella. cu gust satisfăcător. produce foarte mult. cu o bună capacitate de producţie. Van . are fructul mare. cu pulpa pietroasă de calitate foarte bună. suculentă de calitate foarte bună. bine colorată. de culoare roşie.soi de vigoare mijlocie. roşuanilin. este autosteril. pulpa semipietroasă. Cerna . cordiform. colorată. cordiform-rotunjit. autosteril. cu fructe mari. Se maturează la sfârşit de iunie şi început de iulie. cu pulpa semipietroasă. cu pulpa semipietroasă şi gust dulce-acrişor. pulpa roşie semipietroasă şi gust echilibrat. de culoare galbenă. cu pulpa pietroasă.are vigoare mijlocie-mică. Soiul este rezistent la crăpare şi se maturează în prima decadă a lunii iunie. bun pentru industrializare.Bigarreau Morreau .soi de vigoare mare. pulpa pietroasă. are fructe mijlocii. foarte productiv. cu mare capacitate de fructificare. sferictrunchiat. are fructul mare. cu o depresiune în vârf. foarte bun pentru masă. cu pulpa semipietroasă. larg cordiform. Se maturează la sfârşit de mai şi început de iunie. fructul mare. Se maturează la sfârşit de iunie. Se maturează la mijlocul lunii iunie. formează ramuri de schelet groase.are vigoare mijlocie. Se maturează la sfârşit de mai. dulce şi armonios acidulată. ovoid-alungit. autofertil. sferice. Ponoare . cu fructul foarte mare. Se maturează la sfârşitul lunii iunie. precoce şi productiv.are vigoare medie. Bigarreau Burat . este autosteril. Sam . Se maturează în ultima decadă din iunie.soi de vigoare mijlocie-mare.are vigoare mijlocie-mare. este bun polenizator. pulpa pietroasă. de calitate bună. pulpa pietroasă. marmorate cu roşu-aprins. fructul este mare. Se maturează în decada a treia a lunii iunie. are portul compact.soi de vigoare mijlocie. Se maturează în decada a treia a lunii iunie. cordiform rotunjite. rezistent la crăpare. Gersmersdorf . Stella . galben-auriu.soi viguros. tronconic. roşu-vineţiu. fructul mijlociu.

Uriaşe de Bistriţa . cu gust dulce şi armonios acidulat. var. sferic-trunchiate. autosteril. pulpă pietroasă. destul de heterogen. gust plăcut. de culoare neagră şi gustul amar. silvestris). Din această specie a fost selectată clona S. are fructe mari şi foarte mari. este sensibil la asfixia radiculară. roşuviolaceu. până la ovosferice. suculentă. scurt cordiform. Pulpa este roşie. pulpa pietroasă. RW 101 etc. este utilizat pe scară largă în toate ţările cultivatoare de cireş. Se maturează în prima decadă a lunii iulie. mai uniformă din punct de vedere morfologic şi cu bună afinitate de altoire. cu gust echilibrat şi destul de rezistent la crăpare.soi viguros. Meridională şi Asia Mică. cu fructul mare. Silva . cu fructul mare.L. răspândit în Europa Centrală. Este mai tolerant şi adaptabil la solurile mai grele şi cu 207 . Pietroase de Cotnari etc. Este sensibil la secetă şi la excesul temporar de apă din sol. precocitate şi o calitate mai bună a fructelor. pietroasă. de calitate foarte bună pentru masă şi industrializare.).soi autosteril. 64. De asemenea pe plan mondial au fost făcute o serie de selecţii de cireş franc folosite cu succes ca portaltoi dintre care: Fercahum şi Fercadeu. creşte bine în pepinieră şi asigură procente bune de prindere la altoire.soi viguros. pretabil şi ca intermediar pentru reducerea vigorii pomilor. Lambert compact . Cireşul franc .(Cerasus vulgaris). Hedelfinger . semiaderentă la sâmbure. Se maturează la sfârşit de iunie şi început de iulie. foarte productiv. Se maturează în prima jumătate a lunii iulie. Se maturează în prima jumătate a lunii iulie. Principalii portaltoi ai cireşului sunt: Cireşul sălbatic . negru şi gust amar. rezistenţă la ger şi asigură o bună înrădăcinare. cu fructul mic-mijlociu. ovoid-alungit. bombate pe partea dorsală. este rezistent la calcarul activ. Mahalebul (Cerasus mahaleb). este pretabil pentru terenurile uscate şi sărace dar bine drenate.soi de vigoare mijlocie. Este recomandat în zonele cu peste 550 mm precipitaţii anual.este soi de vigoare mare.(Cerasus avium L. La Iaşi a fost obţinut portaltoiul Cristimar. este mai puţin folosit deoarece nu are afinitate cu toate soiurile şi drajonează destul de mult.(Cerasus avium L. viguros. Are afinitate bună la altoire. rezistenţă la cancerul bacterian. de culoare roşie. Pulpa este pietroasă. creşte bine în pepinieră şi imprimă o vigoare ceva mai mică. Amara . imprimă vigoare şi longevitate mare. obţinut din sâmburii unor soiuri cu maturare târzie şi cu o bună germinare. autosteril. de culoare roşie-închis. dintre care: Pietroase Dönissen. Hedelfinger. Vişinul comun .gros. Se maturează la sfârşit de iunie şi început de iulie. de vigoare mai mică. cu fructul mijlociu. Se maturează la sfârşit de iunie.

Portaltoi cu înmulţire vegetativă F 12/1. are o rată mare de multiplicare prin marcotaj. în special în perioada de primăvară. dar este sensibil la secetă şi la gerurile puternice din prima parte a iernii. ceea ce face ca cireşul să aibă un repaus profund mai mare şi să nu fie afectat decât rar de îngheţul de revenire. este o selecţie obţinută la East Malling. imprimă vigoare mică.5°C. Portaltoiul este rezistent la Pseudomonas şi Coccomyces. sensibil la Agrobacterium dar rezistentă la Pseudomonas sp. Este o specie la care necesarul în frig este mare. Pentru maturarea fructelor la soiurile timpurii este necesară o sumă de temperatură de 470-670°C după înflorit. Nu suportă temperatura ridicată şi arşiţa din timpul verii. fără efecte majore asupra pomilor. nematozi şi putrezirea rădăcinilor. Meteor. CAB 6 P şi CAB 11 E. mugurii rezistă la temperaturi de -24°C. unde temperatura medie anuală este cuprinsă între 9 şi 11. în faza de buton la -5. Imprimă vigoare slabă. în primii 2 m de la sol. fiind pretabilă pentru solurile cu fertilitate scăzută. Soiurile timpurii sunt mai pretenţioase la căldură. imprimă vigoare mică şi precocitate. între 1000 şi 1700 ore în funcţie de soi. folosit pentru solurile mai grele şi umede. Deoarece pomii sunt în general de talie mare. se înmulţeşte atât prin butaşi lemnificaţi cât şi în verde dar necesită tratamente hormonale de înrădăcinare. Colt. Este imun la nematozii galicicoli. sunt selecţii de vişin obţinute în Italia. este o selecţie americană. are afinit ate bună cu toate soiurile de cireş. are afinitate cu majoritatea soiurilor. Cireşul are cerinţe destul de mari faţă de căldură. clonă cu capacitate mare de drajonare. este o selecţie americană ce se înmulţeşte prin butaşi semilemnificaţi în condiţii de ceaţă artificială. Pe perioada iernii.conţinut mai mare în calcar activ. este rezistentă la Pseudomonas. 208 . se înmulţeşte uşor prin butaşi semilemnificaţi şi imprimă vigoare mică. fiind mai rezistent şi la temperatura scăzută. imprimă o foarte bună productivitate. cerinţe care sunt satisfăcute în zona dealurilor mici şi mijlocii. eventualele pagube care pot apare se înregistrează la baza coroanei. Cerinţele cireşului faţă de factorii de mediu Căldura. are o bună capacitate de înmulţire prin butaşi lemnificaţi sau în verde.5°C. Stockton Morello. Vladimir. este rezistent la cancerul bacterian.2°C (Cornelia Parnia. F 4/13. drajonează puţin şi se înmulţeşte prin butaşi semilemnificaţi. iar la deschiderea florilor la -2. unde producţia şi calitatea acesteia nu se ridică la potenţialul soiurilor. are vigoare mică. în timp ce la soiurile cu maturare târzie sunt necesare 1100-1150°C. 1985). având nevoie de 14-16°C în luna mai.

Solul. În condiţii de umbrire. lutoase. sub 600 mm anual. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. umede. preferă solurile profunde. Rezistenţa la stresul hidric este dependentă de portaltoi. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. sunt mai sensibili la boli. Dacă zona este mai săracă în precipitaţii. în timpul înfloritului favorizează atacul moniliozei. cireşul trebuie plantat pe versanţii sudici. iar uscarea rapidă a ramurilor de rod duce la degarnisirea coroanei în zona umbrită.Apa. pomii cresc greu. calitatea fructelor este slabă. luto-nisipoase. ca dealtfel şi ploile care cad în această perioadă. Test de autoevaluare 37. Lumina. reuşind în zonele cu 600-700 mm precipitaţii anual. Care sunt cerinţele cireşului faţă de lumină? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare 209 . sau 2-3% pentru ceilalţi portaltoi. Nu suportă solurile grele.5-2 m. Cerinţele faţă de sol sunt destul de mari şi dependente de portaltoi. Faţă de apă cerinţele sunt moderate.5-2 m. Care sunt particularităţile infloririi cireşului? b. fructificarea se mută la periferia coroanei. adânci. unde creşterile sunt slabe şi numărul pomilor uscaţi prematur este mare. Care sunt principalii portaltoi ai cireşului? c. Cantitatea de calcar activ nu trebuie să depăşească 6% dacă se foloseşte ca portaltoi mahalebul. Fiind o specie iubitoare de lumină. reci sau cu apă stagnantă. cireşul poate valorifica apa din pânza freatică dacă aceasta este la 1. uşoare. iar la maturarea fructelor determină crăparea pieliţei în zona punctului stilar. Apa stagnantă din sol este foarte greu suportată de cireş. dacă este de durată provoacă asfixia rădăcinilor. în treimea mijlocie şi superioară şi la distanţă suficientă pentru evitarea umbririi reciproce a pomilor. Altoit pe mahaleb (vişin turcesc) cireşul reuşeşte bine în zone cu precipitaţii mai puţine (500-550 mm). bine drenate şi cu pânza de apă freatică nu mai sus de 1. iar dacă este altoit pe vişin are nevoie de irigare. Şi umiditatea relativă a aerului are efecte negative.

Perioada optimă de plantat este toamna. Dacă este cazul. Altoirea se face în ochi dormind. Pregătirea terenului în vederea plantării constă în afânarea adâncă. Pentru asigurarea polenizării. Pentru solurile care au fost ocupate anterior cu livadă. Colt. Particularităţile de creştere şi fructificare ale cireşului. Materialul de plantat se obţine prin altoire pe unul din portaltoii: mahaleb. în prima parte a campaniei de altoire şi eventual plantele neprinse se realtoiesc primăvara. prin aplicarea a 80-100 kg/ha Lindatox. în funcţie de valoarea lor comercială. se plantează cel puţin trei soiuri. Este sensibil la fenomenul de oboseală a solului. Specificul înfiinţării plantaţiilor de cireş Fiind pretenţios la sol şi la unele componente chimice rezultate din descompunerea rădăcinilor altor specii (oboseala solului). vişin. în ochi crescând sau în lemn. Aldrin sau Heclotox. pentru distrugerea nematozilor şi viermilor tericicoli. mai devreme de 10-15 ani.După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Particularităţile sistemului radicular al cireşului. IPC 1 etc. din care cauză terenul trebuie bine pregătit. este necesară dezinfecţia chimică. Particularităţi tehnologice Producerea materialului săditor Producerea materialului săditor. fertilizarea de bază cu 40-60 t/ha îngrăşăminte organice. Cerinţele cireşului faţă de factorii de mediu. care asigură toleranţă la calcar şi secetă. o serie de portaltoi cu înmulţire vegetativă: F 12/1. Principalele soiuri şi principalii portaltoi ai cireşului. imprimă vigoare mai mică. fertilizat şi dezinfectat împotriva viermilor tericicoli şi a nematozilor. franc. se poate corecta pH-ul solului prin aplicarea de amendamente. dar se poate planta după măr sau păr.4. 250-300 kg/ha superfosfat şi 150-200 kg/ha sare potasică şi încorporarea îngrăşămintelor la 20-25 cm şi mărunţirea solului în vederea pichetării. Foarte bun polenizator este soiul Pietroase 210 . care asigură o bună ancorare în sol. Puieţii sau butaşii înrădăcinaţi se obţin cu un an înainte în câmpul de puieţi sau pe parapeţii de înrădăcinare şi se folosesc la înfiinţarea câmpului II al pepinierei. 15. în rânduri alternative. când suportă mai bine transplantarea şi porneşte mai bine primăvara. cireşul nu se plantează după el însăşi sau după alte sâmburoase înrudite.

câte 3-4 rânduri de o parte şi de alta a pomilor. Cireşul îşi cicatrizează greu rănile şi nu se recomandă tăierea ramurilor groase. deoarece rănile se vindecă mai uşor şi mai repede. vasul întârziat. uscate sau bolnave. Van. pentru stimularea creşterii şi asigurarea ramurilor necesare fructificării în anii următori. Deoarece fructele sunt mici. se intervine pentru rărirea ramurilor mijlocii şi chiar scurtarea acestora cu 1/3-1/2. piramida întreruptă. Pentru soiurile de vigoare slabă şi cu port compact. după care rândul se mulceşte cu iarba de pe interval. Pe măsură ce creşterile anuale se diminuează. Rubin. se pot folosi distanţe de 4/3 m. care nu se stânjenesc în creştere şi fructificare. după recoltarea fructelor. în locul celei din primăvară. în funcţie de vigoarea pomilor şi capacitatea de ramificare. pentru soiurile mai viguroase.Dönissen. În livezile mature se recomandă înierbarea intervalelor şi lucrarea solului pe rând primăvara. Pentru controlul buruienilor. pentru soiurile de vigoare mai mică (Lambert compact. fie toate intervalele fie alternativ din două în două. Distanţele de plantare folosite sunt de 5-6 m între rânduri şi 3-4 m pe rând. iar stresul suportat de plantă este mai mic. limitarea înălţimii şi a extinderii laterale. Formele de coroană folosite sunt în funcţie de vigoarea soiului şi de dominanţa apicală (tendinţa de a creşte înalt şi slab ramificat) şi sunt: tufa vas. dar are fructe de calitate inferioară şi se poate planta în raport de 1:8 cu alte soiuri de calitate. nu se pune problema supraîncărcării pomilor. Tăierea de producţie constă în rărirea sau reducţia ramurilor de semischelet pentru favorizarea pătrunderii lumini. Cireşul nu necesită tăiere obligatorie în fiecare an. Cu cât se intervine mai puţin prin tăieri în uscat cu atât se asigură condiţii mai bune pentru diferenţierea şi întrarea pe rod. deoarece pe răni apar scurgeri gomoase. Întreţinerea solului în livezile tinere constă în cultivarea lui cu specii legumicole sau îngrăşăminte verzi. Jubileu). în 211 . fără probleme de alternanţă de fructificare. pe care se instalează agenţi patogeni cu efect negativ asupra pomului. Se practică cu succes tăierea de vară. Se poate cultiva cu succes căpşunul. în funcţie de distanţa de plantare şi eliminarea ra murilor rupte. Specificul întreţinerii plantaţiilor de cireş Tăierea de formare a coroanelor este specifică fiecărei forme în parte şi se execută preponderent prin lucrări în verde. înlăturarea ramurilor lacome din partea superioară a coroanei. palmeta liberă. conduse ca tufă-vas. mai ales la pomii solitari. iar maturarea timpurie. lăsând un in terval de 2 m necesar circulaţiei agregatelor de stropit. dă posibilitatea refacerii pomilor şi asigurarea unei diferenţieri bune pentru anul următor.

11. cireşele cresc mult în volum şi greutate. O plantaţie de trei ani consumă următoarele cantităţi de elemente din sol: 45 kg azot. Pentru a compensa aceste consumuri. din această cauză stabilirea momentului recoltării trebuie făcută cu mare atenţie. ciuruirea frunzelor etc. În primii 2-3 ani de la plantare se fertilizează suplimentar numai cu azot. După desprinderea din pom. Principalele boli ale cireşului sunt: bolile virotice. Pentru rezultate bune.1). 80 kg fosfor şi 160-200 kg potasiu la un hectar de livadă.1 kg potasiu. cireşele nu-şi mai continuă maturarea. până la maturitatea de consum. iar în perioada care urmează necesită o fertilizare completă.7 kg potasiu.5 kg fosfor. 0. se stafidesc. Deşi la nivel de pom maturarea se face eşalonat pe o perioadă de circa 5-7 zile.2 kg fosfor. Fertilizarea este necesară indiferent de starea de fertilitate a solului. gărgăriţa fructelor etc. 0. în livezile pe rod se administrează circa 120-140 kg azot. afectează numai soiurile cu maturare mijlocie şi târzie. dacă nu sunt culese sau mâncate de păsări. depreciază mult calitatea. 0. Irigarea. datorită productivităţii reduse (de max. 1. 117 g zinc.3 kg azot. 10 kg/oră). iar dintre dăunători putem aminti: păduchii de frunze. antracnoza. Fructele ajunse la maturare nu cad din pom. cireşul fiind mare consumator de elemente minerale.1 kg magneziu şi o serie de microelemente. în timpul întăririi endocarpului şi la diferenţierea mugurilor de rod.. din care 2 după recoltarea fructelor. Maturarea şi recoltarea fructelor După intrarea fructelor în pârgă şi în continuare. Lucrarea de recoltare a fructelor este una dintre cele mai costisitoare din tehnologia cireşului. ulceraţia bacteriană. musca cireşelor. plantaţiile moderne au nevoie de apă aproape în toate zonele de cultură. 101 g mangan. condiţiile meteorologice şi agentul patogen. pentru a susţine legarea fructelor. 212 . desăvârşindu-şi totodată şi însuşirile organoleptice. Combaterea bolilor şi dăunătorilor.livezile mature. pe rândul de pomi se pot face erbicidări locale pe vetrele de buruieni mai greu de combătut mecanic sau pe toată lungimea rândului. fiind necesare cel puţin 7-8 tratamente. Prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor se face în funcţie de rezerva biologică. Perioadele critice pentru apă sunt: înainte de înflorire. La o tonă de cireşe se consumă din sol următoarele îngrăşăminte: 2. Musca cireşelor care prin ouăle depuse în fructe şi formarea larvelor. iar numărul udărilor este de obicei de 3-5. 229 g fier. pătarea roşie. din care 2 pe perioada repausului de iarnă (tabelul 15. 22. 42 kg calciu. 66 g bor etc.15 kg calciu. Cantitatea de apă administrată la o udare este de 400-500 m3/ha. poate da probleme datorită înălţimii mari a pomilor şi lipsei mijloacelor adecvate de stropire a vârfului coroanei. Dacă toamna este secetoasă este necesară o udare de aprovizionare. 10 kg magneziu. Protecţia cireşului deşi este mai simplă decât la alte specii. în practică recoltarea se face de obicei la o trecere şi mai rar prin 2-3 treceri succesive. monilioza.

Sinoratox 0.05%. Idem 6 + Danirun 0. după ce se ridică roua. Înainte maturare de 7-8. zeamă bordeleză 0.15%.5%.1% + Diazol 0. manual. fructele trebuie refrigerate. Systhane 0.2% Idem 3 + viermele Saprol 0.5.1%. Stropire albastră cu un produs cupric: forme de rezistenţă Turdacupral 0. defoliatoare. zeamă insecte bordeleză 2%. monilioză.03% Antracnoză. Topsin 0. Zolone 0. Recoltarea fructelor destinate consumului se face când acestea au ajuns la maturitatea de consum.125%. Tabelul 15. Atemic 0.1% + Chinmix 0.1%. Se practică stropiri cu substanţe care determină abscisia fructelor şi scuturarea pomilor cu diferite maşini prevăzute cu vibratoare. Decis 0. Din 2 în 2 săptămâni 6. se alterează rapid datorită rănilor care au apărut cu ocazia recoltatului.5% + ulei horticol 1. Metoben 0.125%. monilioză. temperatură la care fructele se pot păstra circa 2 săptămâni.1. 213 .4%. Buton colorat Ciuruire. se acoperă cu rogojini umezite până în momentul livrării.06%.5%. împreună cu pedunculul.1%. Topsin 0. Meothrin 0. vegetativ ouă hibernante 2. Scuturarea Ciuruire. trebuie să ajungă cât mai repede la consumatori. Metoben 0.1%. dar numai pentru fructele destinate prelucrării industriale. Pentru a asigura o perioadă de păstrare de câteva zile.04%. ouă de acarieni 3. monilioză. Fructele recoltate mecanic trebuie să ajungă foarte repede la fabricile de prelucrare. Sumi-alpha 0. Applaud 0. antracnoză. Topsin 0. fructelor Systhane 0. defoliatoare 4 . ambalajele cu fructe se ţin la umbră. După căderea frunzelor Saprol 0.5% 1.1% + Actellic 0.1%.Acest lucru face dificilă chiar şi recoltarea mecanizată.04%. petalelor monilioză.04% + ulei horticol 0. După recoltare la avertizare 9. Dacă se lasă fără protecţie. acarieni Ciuruire.2% polisulfură de bariu 6% Turdacupral 0.1% Antracnoză. Saprol 0.125%. cu capacitatea de circa 5 kg. Odată cu recoltarea se face şi sortarea.1%.1%. adică duse cât mai repede în hale unde există posibilitatea de scădere a temperaturii în jur de 4°C. Atemic 0. Nissorun 0. Sumi-alpha 0. afide Systhane 0. Recoltarea mecanizată este puţin utilizată datorită desprinderii greoaie a fructelor.03%. iar ambalajele folosite sunt mici. transportul se face de obicei în recipienţi cu apă. Repaus Păduchele din San José. Pirimor 0.03% ciuruire. Sulfat de cupru 2%.1% + Sumilex 0. antracnoză.1%.04%. Metoben 0. defoliatoare. Rovral 0. După recoltare. monilioză. Atemic 0. Tratamentele recomandate în plantaţiile de cireş Fenofaza Agentul patogen Pesticidele recomandate Confidor oil 1.1%. păduchele din San José.1%.1%. Fiind fructe perisabile.

Cum se taie cireşul. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. Cum se face tăierea cireşului? b. Care sunt principalele probleme de protecţie fitosanitară a cireşului? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Cum se produce materialul săditor la cireş Cum se înfiinţeaza livezile de cireş.Test de autoevaluare 38. Care este consumul specific de elemente mimerale ale unei plantaţii de cireş de 3 ani? c. 214 . Modul de recoltare şi valorificare al fructelor. Care sunt problemele de protecţia fitosanitară a plantaţiilor de cireş. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. Modul de fertilizare al plantaţiilor în funcţie de vârstă.

E. Compoziţia chimică a fructelor este destul de complexă. se formează inflorescenţe cu 2-4 flori. B2. produse de cofetărie etc.37% acizi organici. etc b. care sunt şi bune polenizatoare.6 mii ha. până la 16. b. cultura cireşului este răspândită pe toate continentele. jeleu. gem.7-18. sunt introduse în cultură soiuri autofertile. de care se va ţine seama la alegerea polenizatorilor. unde se produce circa 65% din producţia mondială. dulceaţă. din care aproape jumătate în sectorul particular şi se obţine o producţie de peste 50.Comentarii şi răspunsuri la teste Întrebarea 1. De dată recentă.8% zahăr total. săruri minerale de Ca.5. Pietroase de Cotnari). obţinută de pe circa 295. Turcia. a.fiecare cu anumite particularităţi.06-0.000 tone Întrebarea 2. dintre care: Stella. Cireşele fiind printre primele fructe care apar primăvara.39% substanţe pectice. SUA şi Canada cu circa 15% şi mai puţin în Africa. Înfloritul poate fi timpuriu (cea mai timpurie. suc. 215 . mahalebul şi vişinul. provitamina A. 0. lichior. În România se cultivă circa 7150 ha. P. Din Europa. Fe. Producţia mondială de cireşe se ridică la circa 1.15. mai mari producătoare de cireşe sunt: Germania. La cireş. Italia şi Franţa. În prezent. K. Sunburst. Pietroase Dönissen). sunt foarte căutate pe piaţă atât pentru consum în stare proaspătă cât şi pentru prelucrare în diferite produse (compot. la 100 g pulpă găsim: 7.8 mg% vitamina C. ceea ce impune o atentă aşezare a soiurilor la plantare. iar majoritatea soiurilor sunt autosterile.Principalii portaltoi ai cireşului sunt: francul. vitaminele B1. Lapins etc. sirop.5 milioane de tone. dar o pondere mai mare ocupă în Europa. a.49-1. iar înfloritul durează 10-14 zile. Polenizarea cireşului este entomofilă. New Star. 0. Asia şi America latină.). pentru a se asigura o bună polenizare. mijlociu (Hedelfinger) sau târziu (Germersdorf. se cunosc şi perechi intersterile (Pietroase Burlat cu Pietroase Morreau). Din mugurii floriferi.

monilioza. mai ales la pomii solitari. gărgăriţa fructelor etc 15. pomii cresc greu. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”. musca cireşelor.c.15 kg calciu. Tăierea cireşului constă în rărirea sau reducţia ramurilor de semischelet pentru favorizarea pătrunderii lumini.2 kg fosfor. 0. în treimea mijlocie şi superioară şi la distanţă suficientă pentru evitarea umbririi reciproce a pomilor.. numele şi 216 .5 kg fosfor. Principalele boli ale cireşului sunt: bolile virotice.1 kg magneziu şi o serie de microelemente c. cireşul trebuie plantat pe versanţii sudici. antracnoza. 15 Instrucţiuni Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr. Fiind o specie iubitoare de lumină. La o tonă de cireşe se consumă din sol următoarele îngrăşăminte: 2. O plantaţie de trei ani consumă următoarele cantităţi de elemente din sol: 45 kg azot. sunt mai sensibili la boli.Lucrarea de verificare nr. iar uscarea rapidă a ramurilor de rod duce la degarnisirea coroanei în zona umbrită Intrebarea 3 a. 229 g fier. 66 g bor etc. limitarea înălţimii şi a extinderii laterale. corectare şi evaluare. numărul lucrării de verificare. Cireşul nu necesită tăiere obligatorie în fiecare an. 22. 10 kg magneziu. În condiţii de umbrire. care nu se stânjenesc în creştere şi fructificare. 101 g mangan. 1. în funcţie de distanţa de plantare şi eliminarea ramurilor rupte. 42 kg calciu. pătarea roşie. uscate sau bolnave. ulceraţia bacteriană. 13.6.3 kg azot. 11. 117 g zinc. 0. calitatea fructelor este slabă. înlăturarea ramurilor lacome din partea superioară a coroanei. fructificarea se mută la periferia coroanei. 0. b. iar dintre dăunători putem aminti: păduchii de frunze.7 kg potasiu. ciuruirea frunzelor etc.1 kg potasiu. Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare.

prenumele studentei (studentului). Cum se combate musca cireşelor? 2p. Popescu M. Cum se se aleg soiurile într-o plataţie de cireş? 2 p. Branişte – Cultura specială a pomilor.Bibliografie minimală 50. Bucureşti. 53. Hoza D. 52. Editura Ceres. Care sunt restricţiile solului pentru cultura cireşului. 78. E. Explicaţi când şi cum trebuie tăiat cireşul. Ghena N. . 217 . Ed.P. 51. Lenuţa Chira. Prahova Ploieşti. 77. N. 15.D. Când şi cum se recoltează cireşele.Pomologie. Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 75. 76. 2 p. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare. Asănică – Cultura cireşului. 2 p. Ed MAST... 2009.Pomicultură generală şi specială. . A. Bucureşti.7. 79. 2 p. 2000. 1992. şi colab. Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de pagină. 2005...

5-2 ore.2. 16. sirop etc. cât mai ales la exploatarea acesteia. vişinată. 16 Importanţa.2% substanţă uscată. 16. Obiectivele unităţii de învăţare nr. prin reglarea echilibrului acido-bazic. ecologice şi tehnologia de cultură. originea şi arealul de răspândire a vişinului Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu Particularităţi tehnologice Comentarii şi răspunsuri la teste Lucrare de verificare Bibliografie minimală 220 220 220 222 226 229 230 231 Introducere În această unitate ne familiarizăm cu aspecte legate de vişin: importanţă. 16.Importanţa. Vişinele au un efect benefic asupra organismului uman. 16 Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură: Să cunoaşteţi importanţa culturii vişinului Să cunoaşteţi particularităţile biologice ale vişinului Să cunoaşteţi cerinţele vişinului faţă de factorii de mediu Să cunoaşteţi particularităţile tehnologiei de cultură a vişinului 16. Se vor prezenta anumite aspecte generale.7. lichior.9-1. 16 CULTURA VIŞINULUI CUPRINS 16. 5-19.4 mg% zaharuri.1-0.6. gem.8-1. dulceaţă.1. areal de cultură. hepatice.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. originea şi aria de cultură a vişinului Vişinele sunt foarte apreciate pentru consumul în stare proaspătă sau pentru diversitatea preparatelor unde sunt folosite ca materie primă: compot. 16. Sunt considerate fructe dietetice datorită compoziţiei chimice complexe: 13. 0.4 mg% pectine. 16. dar şi particularităţi biologice de care trebuie să se ţină seama atât la înfiinţarea livezii. Timpul alocat studiului acestei unităţi este de circa 1. 0. în bolile renale.1 mg% proteine.4.3.9-23.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 0. cardiovasculare etc. origine.2. îmbunătăţirea compoziţiei sângelui. 16. particularităţi biologice.35 mg% 218 .12-2.1.9 mg% acizi organici. 0.5. 16.

Pe suprafeţe mici sau pe lângă casă.. B2. unde producţia depăşeşte 60% din cea mondială. Producţia la nivel naţional a fost de 39000 tone (1996) şi a avut o repartiţie dominantă în zona colinară. India. B1. Dintre speciile prunoidee. Mg (7-20 mg%). până la 60°. acid folic etc. fiind probabil un hibrid natural între Cerasus avium şi Cerasus fruticosa.21-1. Vişinul este originar din Asia Centrală. caroten (0.52 mg%).32 mg%). este specie tetraploidă. E (0. America de Nord şi Asia.3 mg%).substanţe tanoide.5 mg%).8-19. Caucaz.Care este importanţa alimentară a vişinelor? b. fiind folosite în medicina populară şi în conservarea produselor alimentare casnice (Gh. Asia Mică şi Peninsula Balcanică.06-0.95 mg%). Vişinul este o specie rustică care reuşeşte în toate zonele de cultură din ţară. din care jumătate în sistem intensiv. Ca (3. Bădescu şi colab. dar semispontan este întâlnit în jurul Mării Caspice. flori. o serie de ioni minerali: K (46-92. În România se cultivă circa 6000 de hectare. Se cultivă în Europa. valorifică bine terenurile din zona colinară şi este o foarte bună specie meliferă (77-88 kg miere/ha). fructe) au însuşiri antiseptice. Nu creşte spontan. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. Test de autoevaluare 39. Toate organele plantei (frunze. este specia care urcă cel mai mult spre nord. vitaminele PP (0. 1984).Vişinul ca specie are importanţă înafara fructelor? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare 219 . P (21-26 mg%). vişinul este întâlnit pe tot teritoriul ţării. Principalele zone de cultură a vişinului corespuind cu cele ale cireşului dar cu o mai mare extindere către mord şi la altitudine ceva mai mare. Ceaiul din cozile de vişine (pedunculi) este foarte bogat în potasiu având un important rol dietetic.15-0. Iran.

Care este importanţa economică a culturii vişinului. ccc. 220 .După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Care este importanţa alimentară a fructelor. bbb. şi în România. Care este arealul de cultură a vişinului pe plan mondial aaa.

Partea aeriană a vişinului este de talie mică sau mijlocie comparativ cu a cireşului şi se poate prezenta sub formă de arbustoid (la vişinii propriu-zişi) sau pom (la vişinii hibrizi obţinuţi pe cale naturală sau artificială. Particularităţi de fructificare La vişin se întâlnesc soiuri care fructifică aproape exclusiv pe ramuri plate: Crişana. sunt soiuri cu vigoare mare: Crişana. Mari timpurii. Mocăneşti şi soiuri care fructifică pe ambele tipuri de ramuri: Oblacinska. În parcelă se plantează cel puţin 3 soiuri. Nana. Crişana x Josica Gabor etc. La soiurile cu înflorire după înfrunzit procentul de legare este mai slab. Timpurie Richmond). Meteor. grupe intersterile Crişana x Mocăneşti. iar capacitatea de ramificare depinde de soi. În pepinieră şi în primii ani de livadă. Există soiuri autofertile: Nana. Ca vigoare de creştere. Mocăneşti. majoritatea rădăcinilor se află răspândite în sol în stratul cuprins între 15 şi 40 cm. sub 10% cresc vertical şi pot ajunge la adâncimi de 2-2. Sunt soiuri care au o capacitate mare de ramificare şi formează coroane mai aglomerate (Crişana. Oblacinska. depăşeşte de 1. comportarea la polenizare fiind foarte diferită. Mari timpuri. soiuri de vigoare mijlocie: Morela neagră târzie şi soiuri de vigoare mică: Nana.5 m. Meteor etc. formează mulţi lăstari anticipaţi ceea ce necesită lucrări în verde pentru valorificarea eficientă a creşterilor şi evitarea îndesirii coroanei. Dacă este altoit pe mahaleb. Ilva. Mari timpurii. iar receptivitatea stigmatului pentru polen este bună în primele două zile de la deschiderea florilor. soiuri care fructifică preponderent pe buchete: Engleză timpurie. nu puţine sunt situaţiile când producţia este mică. Oblacinska. Ritmul de creştere este mai mic decât la cireş. În funcţie de momentul înfloririi procentul de legare este afectat pe lângă factorii climatici şi soi şi de suprapunerea înfloririi cu înfrunzirea. Pitic de Iaşi. Ilva. Timpurii de Cluj. Schattenmorelle etc. autosterile: Crişana. între cireş şi vişin).. Vrâncean. Ilva. Timpurii de Cluj.Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu Particularităţi de creştere Sistemul radicular este superficial. sistemul radicular este mai profund şi mai ramificat. Meteor. iar extinderea laterală. dacă perioada de înflorire se suprapune. fie căderii fiziologice exagerate. Mocăneşti. cu mici diferenţe între soiuri. Ţarina.5-2 ori proiecţia coroanei. Din numărul total al rădăcinilor.3. este n evoie 221 . Deşi vişinul înfloreşte foarte bine. Timpuriu de Cluj). Vrâncean. Înflorirea se eşalonează pe 7-10 zile în funcţie de temperatură.16. Pentru o fructificare normală. iar altele care ramifică puţin şi formează coroane rare ca la cireş (Engleză timpurie. Vişinul înfloreşte simultan sau după cireş. Nana. Timpurii de Cluj etc. Dropia. Polenizarea este entomofilă şi încrucişată. fie datorită unei legări slabe. La vişin polenizarea se poate asigura şi de soiurile de cireş.

iar fructele sunt mai puţin colorate.vişinul pitic sau de stepă.vişinul comun.condiţiile climatice nefavorabile din perioada înfloritului şi polenizării. Intrarea pe rod se face la 2-3 ani de la plantare. . nu se cunoaşte pe deplin. implicând căderea fructelor.să fie polenizare 20-25% din flori la soiurile care fructifică pe buchete. . fructifică mai mult pe buchete. Cerasus fruticosa Pall. lăstăreşte puternic de la colet căpătând aspect de tufă dacă este lăsat să crească natural. iar producţie economică se obţine din anul 4-5 de la plantare. . şi 40% la cele care fructifică pe plete. Cerasus Besseyi Bail . nu acumulează substanţe de rezervă care să susţină înflorirea şi legarea în primăvara următoare. care în anumite stadii de dezvoltare avortează. Specii.vişinul de nisipuri.protecţia fitosanitară deficitară face ca uneori monilioza şi antracnoza să afecteze sever plantaţiile încă de la înflorire etc. ajunge la 6-10 m.existenţa în cultură a multor soiuri autosterile. . fructifică pe plete şi are fructele mai intens colorate. dintre cauzele implicate amintim: . soiuri şi portaltoi Speciile care au contribuit la formarea soiurilor şi portaltoilor sunt: Cerasus vulgaris Mill .asocierea corespunzătoare. Drajonează foarte puternic şi are o mare rezistenţă la ger şi secetă. De interes mai mic sunt speciile Cerasus tomentosa Thumb . se pare că este vorba de o anomalie în creşterea embrionului. Motivul nerodirii corespunzătoare a vişinului nu este pe deplin cunoscut. 222 defectoasă a soiurilor în parcelă şi neasigurarea unei polenizări . Are o bună capacitate de fructificare. soiul Timpuriu de Cluj are acest defect. . Drajonează puţin. reprezentat de două mari grupe: vişinul arbustoid şi vişinul arborescent. Vişinul arbustoid creşte până la 3-4 m. Vişinul arborescent are talie mai mare. provine din hibridări naturale sau artificiale cu alte specii ale genului Cerasus. Longevitatea economică a plantaţiilor este de 25-30 de ani pentru vişinul viguros şi de 18-20 de ani pentru vişinul pitic. Cerasus humilis etc. Dintre soiurile noi. iar căderea fiziologică să fie sub 20% din fructele legate.agrotehnica necorespunzătoare aplicată la unii pomi care nu se pregătesc bine pentru iernare. prezintă interes ca sursă de gene pentru rezistenţa la secetă şi talie mică.vişinul păros. Motivul căderii fiziologice mari.

Se maturează la sfârşit de iunie. are fructul mare. Vrâncean . dar produce neregulat.Principalele soiuri din sortiment Sortimentul la vişin este destul de dinamic. foarte apreciat pentru industrializare. roşu-vişiniu. parţial autofertil. bun pentru consum şi industrializare. sferic. roşu-vişiniu. sferice. Se maturează în prima decadă a lunii iunie. roşu-vişiniu. roşu-închis. scurt cordiform. fructifică pe buchete. bun pentru industrie. Oblacinska . are fructul mare.este un hibrid cireş-vişin. Se maturează la sfârşit de iunie. bună pentru industrializare. cu fructe mici. este autofertil. Se maturează la mijlocul lunii iunie. de vigoare mijlocie. foarte bun pentru masă şi industrializare. parţial autofertil. fructifică pe buchete. autofertil. Timpurii de Cluj . sferic. fructifică pe buchete şi ramuri mijlocii. scurt cordiform. are fructe mari. Se maturează în a doua jumătate a lunii iunie. vişiniu-negricios. Soiurile recomandate pentru ţara noastră sunt: Ţarina . este autosteril.are vigoare mare.soi de vigoare mijlocie. fructifică pe plete. cu fructe mijlocii. de culoare roşie-vişinie. cordiform cu vârful rotunjit. de culoare roşie-vişinie.soi de vigoare mijlocie. are fructul mare.soi de vigoare slabă. fructifică pe plete.soi de vigoare slabă. foarte bun pentru masă. acidulat. autofertil. foarte bun pentru industrializare. Se maturează în decada a doua a lunii iulie. de culoare roşie-închisă. este autofertil. este autosteril. autofertile care tind să înlocuiască soiurile viguroase din vechiul sortiment. de culoare roşie-închis. tronconic. Se maturează în prima decadă a lunii iunie. cu mare potenţial de producţie. este autofertil. Timpurii de Piteşti . Se maturează la mijlocul lunii iunie. Morela neagră târzie . are fructul mare.soi de vigoare mare. Mari timpurii . de dată relativ recentă au fost introduse o serie de soiuri de vigoare mică. Se maturează în prima jumătate a lunii iulie. cu fructificare pe plete. Se maturează la sfârşit de iunie. Crişana 2 .soi de vigoare mare. are fructul mijlociu. autofertil. fructifică pe buchete. slab astringent. Se maturează în a doua jumătate a lunii iunie. vişiniu-închis. autosteril. fructifică pe buchete. foarte bun pentru masă. sferic.soi viguros. autosteril. fructifică pe buchete.soi de vigoare mică. Mocăneşti 16 . Se maturează la început de iulie. are fructul mijlociu. roşu-vişiniu. are fructul mic tronconic-alungit. cu pulpă astringentă. cu o eşalonare a maturării pe 3-4 săptămâni.are vigoare mică. are fructul mic. 223 . are fructul mare. roşu-vişiniu. Nana . bun pentru consum sau industrializare. cu fructificare plete şi buchete. Engleză timpurie . bune pentru industrializare. apreciat pentru industrializare.are vigoare mijlocie. sferice. Ilva . fructifică pe plete.

cu o viaţă scurtă şi un potenţial productiv redus. Având sistem radicular superficial. Având o mare plasticitate ecologică. iar florile şi fructele abia legate la -2. are nevoie de soluri fertile şi bine drenate. el reuşeşte în toate zonele pomicole. Mahalebul ca portaltoi asigură o rezistenţă mai bună la secetă comparativ cu vişinul comun. din zona litoralului până în zona premontană. VG 1 etc. Solul. W 11. Pragul biologic este de 8°C. slab erodate şi uşor alcaline. 224 . care dacă este de durată. bun pentru industrializare. Vişinul nu este pretenţios faţă de căldură. Vişinul are o perioadă de vegetaţie lungă. Are cerinţe mai reduse decât cireşul. roşu-vişiniu. Apa. W 13). Portaltoii vişinului Pentru vişin se folosesc aceiaşi portaltoi ca şi la cireş. Cerinţele vişinului faţă de factorii de mediu Căldura. Mugurii în faza de umflare. mahalebul. Este o specie rezistentă la iernare. SL 64. selecţiile CAB. Este o specie foarte sensibilă la excesul apei în sol. Predomină selecţiile de vişin atât cu înmulţire generativă (francul. în special soiurile care provin din vişinul de stepă. VV1.Meteor . Dintre vişini. provoacă asfixierea rădăcinilor şi moartea pomilor. sferic-alungit.2°C. vişinul valorifică bine solurile subţiri. iar pentru dezmugurit este necesară o sumă de 110-215°C temperatură activă. Se maturează la mijlocul lunii iulie. în special în zonele mai secetoase. Rezistenţa la temperaturi scăzute este diferită de la un soi la altul şi corelată cu agrotehnica aplicată în livadă. compacte sau sărăturate. Pentru plantaţii comerciale de mare producţie. Lipsa luminii duce la formarea unor ramuri anuale lungi şi subţiri. F 12/1. Lumina. selecţiile româneşti: IPC 1. depăşeşte 210 zile. sunt mai pretenţioşi la lumină hibrizii naturali cireş-vişin şi mai puţin pretenţioşi vişini arbustoizi. fructifică pe buchete şi plete. G 2) cât şi vegetativă: Colt. În condiţii de irigare poate valorifica şi nisipurile stabilizate din nordul Olteniei sau din vest. diferenţa constă în ponderea lor în cadrul speciei. bobocii floriferi la -5°C. selecţiile germane Wehiroot (W 10. Nu suportă solurile grele. putându-se cultiva cu succes pe expoziţiile nord-estice şi nord-vestice. rezistă în timpul repausului fără probleme la geruri de -30°C. vişinul dă rezultate bune atât în zonele d e deal. are fructul mare. perioadă în care suma gradelor de temperatură trebuie să depăşească 3600°C. nu este afectat de brumele şi îngheţul de revenire. rezistă la -12°C. cât şi în zona de stepă cu precipitaţii mai puţine (500 mm). cu precipitaţii mai multe (700 mm). autofertil.soi de vigoare slabă. Înfloreşte ceva mai târziu şi în mod normal.

Particularităţi tehnologice Producerea materialului săditor. necesitând desfundare şi fertilizare de bază. Care sunt particularităţile infloririi vişinului. care se înmulţeşte bine prin drajoni. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. iar mahalebul creşte viguros.Test de autoevaluare 40. Specificul înfiinţării plantaţiilor de vişin La alegerea terenului pentru livadă se ţine seama de cerinţele speciei pentru factorii de mediu. deoarece vişinul îşi încetează devreme circulaţia sevei şi se reduce procentul de prindere. b. În pepinieră altoirea se face la începutul campaniei . Principalele soiuri şi principalii portaltoi ai vişinului. trebuie avut în vedere în special drenajul solului. Pomii folosiţi la înfiinţarea plantaţiilor sunt altoiţi cu excepţia soiului Oblacinska. Care sunt cerinţele vişinului faţă de lumină? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Particularităţile sistemului radicular al vişinului. dacă nu s-a reuşit din diferite 225 . Puieţii se obţin în şcoala de puieţi. vişinul germinează puţin şi creşte greu.4. iar în cadrul arealului favorabil. Care sunt principalii portaltoi ai vişinului. c. Particularităţile de creştere şi fructificare ale vişinului. Se folosesc ca portaltoi selecţiile de vişin pentru zona colinară şi cele de mahaleb pentru zona de stepă. Terenul se pregăteşte la fel ca pentru celelalte specii. 16. Plantarea se face toamna. Cerinţele vişinului faţă de factorii de mediu. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. deoarece dă rezultate mai bune sau primăvara devreme.

asigurarea răririi corespunzătoare. sub 10 cm. tăierile în uscat trebuie evitate atât la pomii tineri cât şi la cei maturi. fenomen destul de accentuat în a doua parte de viaţă a pomilor. iar în cele pe rod. evitându-se formarea perechilor intersterile. Specificul întreţinerii plantaţiilor de vişin Tăierile în perioada de tinereţe urmăresc formarea coroanelor. Pentru vişinul cultivat pe nisipuri. Pe terenul în pantă vişinul se amplasează pe treimea mijlocie şi superioară a versantului. Dintre formele de coroană. apar scurgeri gomoase. În perioada de producţie.5 m între pomi pe rând. 226 . iar la cele de vigoare mică. Întreţinerea solului se face diferit în funcţie de zonă şi vârsta plantaţiilor. Prin tăiere. limitarea extinderii coroanelor în afara limitelor permise de spaţiul de nutriţie. De asemenea. la cele de vigoare mare 5-6 m între rânduri şi 3-4 m între plante pe rând. dacă apa nu este o problemă şi unde este pericol de eroziune şi se menţine lucrat în zona de stepă pentru a conserva mai bine apa. Prin tăierea de regenerare se poate prelungi fructificarea pomilor cu 5-6 ani. rupturilor şi eventual a ramurilor bolnave. vasul aplatizat. tăieri prin care se asigură creşterea lăstarilor şi stimularea anticipaţilor. La înfiinţarea livezilor se amplasează cel puţin 3 -4 soiuri în parcelă pentru polenizare încrucişată. este necesară intervenţia mai energică în lemn multianual. trebuie să se menţină zona de fructificare cât mai aproape de ramurile groase. întinerirea ramurilor plete sau înlocuirea lor. ypsilon transversal.motive plantarea de toamnă. căpşun etc. La pomii de talie mică se pot efectua cu succes tăieri în verde înainte sau după recoltare. tăierea constă în reducţia şi simplificarea semischeletului. se întinereşte semischeletul. cele mai folosite sunt: piramida întreruptă. Se recomandă efectuarea tăierilor în verde şi înlăturarea de timpuriu a lăstarilor cu poziţii defectoase în coroană şi mai puţin sau deloc tăierea în uscat care întârzie intrarea pe rod. evitând degarnisirea. În plantaţiile tinere intervalele se cultivă cu specii legumicole. deoarece vişinul îşi vindecă destul de greu rănile. asigurând astfel ramurile de rod de înlocuire. deoarece acestea se cicatrizează greu şi favorizează instalarea unor agenţi patogeni. tufa vas şi mai puţin formele mai pretenţioase ca: palmeta etajată. cordonul vertical şi eventual fusul subţire. intervalul se înierbează în zona dealurilor.. înlăturarea uscăt urilor. care sensibilizează pomii la atacul unor agenţi patogeni. Distanţa dintre rânduri este corelată cu vigoarea soiurilor folosite. În momentul când ramurile de prelungire ale scheletului nu mai cresc sau creşterile sunt slabe. La tăierea de regenerare nu trebuie făcute răni cu diametrul mai mare de 5 cm. 4 m între rânduri şi 22. concomitent cu fertilizarea. cartofi. pentru regenerarea pomilor.

se practică cultivarea intervalului dintre rânduri cu îngrăşăminte verzi, care se seamănă toamna şi se încorporează primăvara, în luna mai, când pomii intră în faza de creştere intensă a lăstarilor. Pentru distrugerea buruienilor se pot folosi erbicide, pe interval sau şi pe rând în livezile mature. Erbicidarea se poate folosi în combinaţie cu lucrările mecanice sau numai pe rând când intervalul este înierbat. Fertilizarea livezilor tinere se face cu gunoi de grajd 20-30 t/ha la 2-3 ani şi cu îngrăşăminte chimice: 40-50 kg azot aplicat anual şi 60-80 kg fosfor şi potasiu aplicate la 2-3 ani odată cu arătura de toamnă. În livezile pe rod, cantitatea de îngrăşăminte chimice recomandată este de 100-120 kg azot aplicat anual şi la 2-3 ani câte 50-70 kg fosfor şi 50-70 kg potasiu. Pentru valorificarea mai bună a îngrăşămintelor, în livezile tinere, până la formarea normală a coroanelor, acestea se aplică localizat sub coroană, iar în cele mature pe toată suprafaţa. Vişinul răspunde bine la fertilizarea extraradiculară, atât cu produse specifice cât şi cu îngrăşăminte solide dizolvate în apă. Pe terenurile cu reacţie acidă, se aplică amendamente pe bază de calciu, cel puţin 2-4 t/ha, la interval de 2-3 ani. Irigarea este necesară în zonele deficitare în apă, pentru a asigura producţii mari de fructe şi o bună creştere a pomilor. În livezile tinere, apa este indispensabilă până la formarea unui sistem radicular capabil să aprovizioneze pomii din profunzime. În livezile pe rod irigarea este dependentă de cantitatea de precipitaţii din zona de cultură. Momentele critice pentru apă sunt: la înflorire, în faza de creştere intensă a fructelor şi la diferenţierea mugurilor de rod. Dacă este cazul se face o udare de aprovizionare toamna după căderea frunzelor. Combaterea bolilor şi dăunătorilor. Vişinul are aceleaşi boli şi dăunători ca cireşul, combaterea acestora se face la fel. Maturarea şi recoltarea fructelor Vişinele sunt fructe perisabile, care nu îşi ameliorează calitatea după cules. Se maturează relativ eşalonat în cadrul pomului şi necesită recoltarea în 2-3 treceri pentru consumul în stare proaspătă. Recoltarea fructelor de masă se realizează manual, împreună cu pedunculul, în ambalaje mici, de până la 5 kg, iar fructele recoltate trebuie transportate cât mai repede din livadă, la valorificare sau la rece. Având o bună prindere de ramură, pentru industrializare, fructele se recoltează la o trecere, mecanizat, prin scuturare pe prelate. Fructele scuturate sunt foarte perisabile şi trebuie transportate la fabrică în câteva ore. Pentru favorizarea scuturării se pot face stropiri cu substanţe stimulatoare în doză de 500 ppm (CEPA - acid 2 - cloretilfosfonic) cu o săptămână înainte de recoltare. 227

Test de autoevaluare 41. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. Este permisă producerea materialului saditor la vişin prin drajoni?

b. Cum se face tăierea vişinului?

c. Cum se face fertilizarea plantatiilor de vişin? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Cum se produce materialul săditor la vişin Cum se înfiinţeaza livezile de vişin; Cum se taie vişinul; Modul de fertilizare al plantaţiilor în funcţie de vârstă; Modul de recoltare şi valorificare al fructelor; Care sunt problemele de protecţia fitosanitară a plantaţiilor de vişin.

228

16.5.Comentarii şi răspunsuri la teste

Întrebarea 1. a. Vişinele sunt foarte apreciate pentru consumul în stare proaspătă sau pentru diversitatea preparatelor unde sunt folosite ca materie primă: compot, dulceaţă, gem, vişinată, lichior, sirop etc. Vişinele au un efect benefic asupra organismului uman, prin reglarea echilibrului acido-bazic, îmbunătăţirea compoziţiei sângelui, în bolile renale, hepatice, cardiovasculare etc. Sunt considerate fructe dietetice datorită compoziţiei chimice complexe: 13,9-23,2% substanţă uscată, 5-19,4 mg% zaharuri, 0,9-1,9 mg% acizi organici, 0,8-1,1 mg% proteine, 0,1-0,4 mg% pectine, 0,12-2,35 mg% substanţe tanoide, o serie de ioni minerali: K (46-92,5 mg%), P (21-26 mg%), Ca (3,8-19,3 mg%), Mg (7-20 mg%), vitaminele PP (0,06-0,52 mg%), E (0,21-1,32 mg%), B1, B2, caroten (0,15-0,95 mg%), acid folic etc. b.Vişinul ca specie este important şi pentru folosirea lui ca portaltoi pentru cireş, ceaiul din cozile de vişine (pedunculi) este foarte bogat în potasiu având un important rol dietetic. Toate organele plantei (frunze, flori, fructe) au însuşiri antiseptice, fiind folosite în medicina populară şi în conservarea produselor alimentare casnice (Gh. Bădescu şi colab., 1984). Vişinul este o specie rustică care reuşeşte în toate zonele de cultură din ţară, valorifică bine terenurile din zona colinară şi este o foarte bună specie meliferă (77-88 kg miere/ha). Întrebarea 2. a. Vişinul înfloreşte simultan sau după cireş, comportarea la polenizare fiind foarte diferită. Înflorirea se eşalonează pe 7-10 zile în funcţie de temperatură, iar receptivitatea stigmatului pentru polen este bună în primele două zile de la deschiderea florilor. Există soiuri autofertile: Nana, Oblacinska, Ilva, Meteor, Dropia, Timpurii de Cluj; autosterile: Crişana, Mari timpuri, Mocăneşti; grupe intersterile Crişana x Mocăneşti, Crişana x Josica Gabor etc. Polenizarea este entomofilă şi încrucişată. În parcelă se plantează cel puţin 3 soiuri. La vişin polenizarea se poate asigura şi de soiurile de cireş, dacă perioada de înflorire se suprapune b.Predomină selecţiile de vişin atât cu înmulţire generativă 229 (francul,

mahalebul, G 2) cât şi vegetativă: Colt, SL 64, F 12/1, selecţiile CAB, selecţiile germane Wehiroot (W 10, W 11, W 13), selecţiile româneşti: IPC 1, VV1, VG 1 etc c. Are cerinţe mai reduse decât cireşul, putându-se cultiva cu succes pe expoziţiile nord-estice şi nord-vestice, în special în zonele mai secetoase. Lipsa luminii duce la formarea unor ramuri anuale lungi şi subţiri, cu o viaţă scurtă şi un potenţial productiv redus. Dintre vişini, sunt mai pretenţioşi la lumină hibrizii naturali cireş-vişin şi mai puţin pretenţioşi vişini arbustoizi. Intrebarea 3 a. Pomii folosiţi la înfiinţarea plantaţiilor sunt altoiţi cu excepţia soiului Oblacinska, care se înmulţeşte bine prin drajoni. b. Tăierile în perioada de tinereţe urmăresc formarea coroanelor. Se recomandă efectuarea tăierilor în verde şi înlăturarea de timpuriu a lăstarilor cu poziţii defectoase în coroană şi mai puţin sau deloc tăierea în uscat care întârzie intrarea pe rod. De asemenea, tăierile în uscat trebuie evitate atât la pomii tineri cât şi la cei maturi, deoarece vişinul îşi vindecă destul de greu rănile, apar scurgeri gomoase, care sensibilizează pomii la atacul unor agenţi patogeni. În perioada de producţie, tăierea constă în reducţia şi simplificarea

semischeletului, întinerirea ramurilor plete sau înlocuirea lor, limitarea extinderii coroanelor în afara limitelor permise de spaţiul de nutriţie, asigurarea răririi corespunzătoare, înlăturarea uscăturilor, rupturilor şi eventual a ramurilor bolnave. Prin tăiere, trebuie să se menţină zona de fructificare cât mai aproape de ramurile groase, se întinereşte semischeletul, evitând degarnisirea, fenomen destul de accentuat în a doua parte de viaţă a pomilor. c. Fertilizarea livezilor tinere se face cu gunoi de grajd 20-30 t/ha la 2-3 ani şi cu îngrăşăminte chimice: 40-50 kg azot aplicat anual şi 60-80 kg fosfor şi potasiu aplicate la 2-3 ani odată cu arătura de toamnă. În livezile pe rod, cantitatea de îngrăşăminte chimice recomandată este de 100-120 kg azot aplicat anual şi la 2-3 ani câte 50-70 kg fosfor şi 50-70 kg potasiu. Pentru valorificarea mai bună a îngrăşămintelor, în livezile tinere, până la formarea normală a coroanelor, acestea se aplică localizat sub coroană, iar în cele mature pe toată suprafaţa.

16.6.Lucrarea de verificare nr. 16 230

Instrucţiuni Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr. 13. Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare, corectare şi evaluare. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”, numărul lucrării de verificare, numele şi prenumele studentei (studentului). Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de pagină. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare. Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 80. Ce se poate folosii de la o cultura de visin? 2 p. 81. Care sunt problemele nefructificarii vişinului. 2 p. 82. Explicaţi când şi cum trebuie tăiat vişinul. 2 p. 83. Cum se poate lucra solul în plantaţie? 2p. 84. Daţi exemple de fertilizare la vişin. 2 p. 16.7.Bibliografie minimală 54. Ghena N., N. Branişte – Cultura specială a pomilor. Editura Ceres, Bucureşti, 2005. 55. Hoza D., - Pomologie. Ed. Prahova Ploieşti, 2000. 56. Popescu M. şi colab., - Pomicultură generală şi specială. E.D.P., Bucureşti, 1992.

231

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 17 CULTURA NUCULUI

CUPRINS 17.1. 17.2. 17.3. 17.4. 17.5. 17.6. 17.7. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 17 Importanţa, originea şi arealul de răspândire a nucului Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu Particularităţi tehnologice Comentarii şi răspunsuri la teste Lucrare de verificare Bibliografie minimală

232 232 232 235 239 243 245 245

Introducere În această unitate ne familiarizăm cu aspecte legate de nuc: importanţă, origine, areal de cultură, particularităţi biologice, ecologice şi tehnologia de cultură. Se vor prezenta anumite aspecte generale, dar şi particularităţi biologice de care trebuie să se ţină seama atât la înfiinţarea livezii, cât mai ales la exploatarea acesteia. Timpul alocat studiului acestei unităţi este de circa 2 ore. 17.1.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 17 Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură: Să cunoaşteţi importanţa culturii nucului Să cunoaşteţi particularităţile biologice ale nucului Să cunoaşteţi cerinţele nucului faţă de factorii de mediu Să cunoaşteţi particularităţile tehnologiei de cultură a nucului 17.2.Importanţa, originea şi aria de cultură a nucului Nucul este una dintre cele mai importante plante de cultură, având întrebuinţări alimentare, în industria lemnului şi mobilei, industria farmaceutică şi nu în ultimul rând ca plantă decorativă. Miezul de nucă conţine: substanţe grase 52-77%, substanţe proteice 12-25%, hidraţi de carbon 524%, substanţe minerale 1,3-2,5%, vitaminele A, B, C, P etc. Valoarea energetică a unui kilogram de nuci echivalează cu următoarele alimente: 1 kg pâine + 0,5 kg carne + 0,5 kg cartofi + 0,5 kg peşte + 0,5 kg prune + 1 kg de pere (Cociu V. şi colab., 1983). Nucile sunt cele mai bogate dintre 232

Cea mai valoroasă materie primă este lemnul. Deşi a avut o mare extindere în teritoriu. umbra nucului este mult mai odihnitoare decât a altor specii datorită ionilor negativi pe care îi emană nucul. Grecia. endocarpul se foloseşte pentru obţinerea cărbunelui activ etc. Astfel. forme similare speciei Juglans regia fiind descoperite în straturile de sol guaternal. Din fructele verzi se prepară dulceaţă şi lichior de calitate foarte bună. În prezent.fructe în Cu şi Zn şi conţin cantităţi mari şi de alte elemente: K. Ca etc. prin dimensiunile şi forma coroanei. Mg. nucul asigură materia primă pentru numeroase ramuri ale industriei. industria uşoară etc.. În prezent nucul se cultivă în toate zonele cu climat temperat. Turcia. Franţa. a dereglărilor intestinale. 1958). în industria dulciurilor etc. Nucul a fost luat în cultură cu mult înainte de Cristos. Ca plantă medicinală. P. substanţele grase sunt alcătuite în principal din acizi graşi nesaturaţi. mezocarpul. în pictură. ocupând în prezent numai o mică parte din zona iniţială. Ca zonă de origine. Italia. Valoarea alimentară ridicată nu se datorează numai aportului energetic ci şi diversităţii şi calităţii substanţelor componente. Nucul este mult folosit ca plantă decorativă. Fe. perioadă în care a apărut şi omul. În prezent este din nou în atenţia pomicultorilor şi silvicultorilor pentru a-l extinde în toate zonele favorabile atât pentru fructe cât şi pentru lemn. Este mult cultivat în California. care datorită însuşirilor sale fizico-mecanice şi decorative este foarte solicitat pentru fabricarea mobilelor de calitate. S. între paralelele de 10 şi 50° (Bergougnoux şi Grospiere. mai ales ca pom izolat sau de aliniament. Scrieri despre nuc apar din vremea lui Ovidiu. Cele mai mari ţări producătoare de nuci sunt: SUA. Pe măsura încălzirii climei. cu funcţii importante în metabolismul organismului uman. Bulgaria. De asemenea. 233 . Ca plantă tehnică. China şi Japonia şi mai târziu în Europa. Italia. Irakul. unde se pare că a rezistat ultimei glaciaţiuni (Cociu V. a rahitismului etc. la început în India. nucul a fost folosit din cele mai vechi timpuri în medicina tradiţională. iar proteinele conţin numeroşi aminoacizi esenţiali. India. din fructele verzi şi din frunze se extrag o serie de substanţe pe bază de iod folosite pentru vindecarea dispepsiilor. fiind o specie mult folosită în staţiunile balneare. Franţa. Se pare că nucul este una dintre speciile cu cea mai mare vechime pe Pământ. Din miez se poate extrage un ulei foarte fin mult căutat în industria alimentară. nucul provine dintr-un areal vast ce cuprinde: Iranul. nucul s-a extins din aceste zone. 1975). odată cu colectivizarea. unde poate ajunge până la altitudinea de 800-1000 m. Turcia. avitaminozelor. frunzele şi scoarţa se folosesc pentru extragerea taninului. China. în sculptură etc. majoritatea nucilor izolaţi au fost tăiaţi. prin frunzişul bogat care emană un miros specific. uşor asimilabili. India şi sudul Rusiei. Miezul de nucă este căutat în patiserie şi cofetărie.

234 . Hunedoara etc.Care este importanţa economică a nucilor? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Care este importanţa alimentară a fructelor. în prezent suprafaţa şi producţia s-a redus considerabil. producţia totală de nuci a fost de 32. Bacău. atât la nivel zonal cât şi naţional. Care este arealul de cultură a nucului pe plan mondial şi în România. eee. Cele mai mari producţii se obţin în judeţele: Vrancea. Vâlcea. Test de autoevaluare 42. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. Pe teritoriul ţării noastre nucul are o vechime foarte mare.Care este importanţa alimentară a nucilor? b. din care 99% a fost obţinută în sectorul particular. fără lucrări de întreţinere specifice şi de aceea producţiile sunt mici şi variabile. Nucşoara (lângă Haţeg şi Curtea de Argeş) Valea Nucarilor (jud. nucul are un caracter extensiv. Există o serie de localităţi care au numele care se trage de la această specie: Nucet (din jud. Sibiu şi Dâmboviţa). fff. La nivelul anului 1998. Neamţ.8 tone. ddd. Tulcea) etc. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. Au fost puse la punct o serie de proiecte în domeniul pomiculturii şi silviculturii pentru a valorifica o serie de suprafeţe prin cultura nucului pentru fructe sau pentru fructe şi lemn. Deşi înainte de primul război mondial nucul deţinea în România locul trei ca număr de pomi şi producţie după prun şi cireş. În prezent există interes pentru relansarea culturii nucului. cu mulţi pomi izolaţi. Care este importanţa economică a culturii nucului.În majoritatea ţărilor de pe glob.

140 cm pe nisipuri şi 110 cm pe celelalte tipuri de sol. Rădăcinile active nu au perişori absorbanţi. nucul altoit rămâne de dimensiuni mai mici. locul lor fiind luat de micorize. Creşterea sistemului radicular este în funcţie de tipul de sol şi vârsta pomilor. Rădăcinile pomilor vecini se întrepătrund. În livadă. Dimensiunile coroanelor pomilor maturi pot ajunge la 20 m înălţime. Pe plan mondial există soiuri cu fructificare laterală. rădăcinile nu pătrund mai mult de 30-35 cm în profunzime. celelalte specii pomicole. La soiurile existente în sortimentul naţional. în cadrul grupului existând 2 muguri. după o adâncime de 60-100 cm. are muguri vegetativi. prin emiterea unui mare număr de lăstari din zona de proiectare a coroanei. Mugurii vegetativi se află pe toată lungimea la ramurile anuale ale pomilor tineri. nu se evită. nucul depăşeşte cu mult. Creşterea lor are loc la temperaturi de peste 5°C şi este aproape continuă. ca vigoare. pe ramuri. iar direcţia de creştere devine aproape orizontală. Pornirea în vegetaţie a nucului se realizează numai după atingerea unor temperaturi medii de 9°C. vigoarea se reduce considerabil. se preferă de multe ori plantarea portaltoiului în livadă şi altoirea la locul definitiv al soiurilor dorite. numai din mugurii terminali se formează lăstari cu inflorescenţe. La pomii pe rod mugurii sunt dispuşi grupat serial. Din mugurii micşti se formează lăstari purtători de inflorescenţe. Particularităţi de fructificare Fiind o specie unisexuat monoică.3.17. intensitatea creşterii se amplifică. 15-20 m diametru şi o grosime a trunchiului de cel puţin 60-70 cm. rădăcina ramifică mult. 235 . Pe majoritatea tipurilor de sol. care pot fi: mixt şi florifer mascul. După 2-3 ani cu creştere mică. rădăcinile sunt situate între 20 şi 60-70 cm. mixt şi vegetativ sau florifer mascul şi vegetativ. iar la folosirea nucului negru ca portaltoi. existând biotipuri locale. acest obiectiv fiind prioritar în lucrările de ameliorare a soiurilor. care pornesc în vegetaţie numai în a doua parte a lunii mai. Extinderea în plan orizontal a rădăcinilor depăşeşte cu mult proiecţia coroanei ajungând la valori de 4-7 ori mai mari decât raza coroanei. iar adâncimea maximă ajunge la 80 cm pe podzol.Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu Particularităţi de creştere. Nucul este sensibil la transplantare. dispuşi solitari sau serial câte doi. astfel că în final. Partea aeriană creşte foarte încet după plantare. De dată recentă există câteva selecţii la care şi o parte din mugurii laterali de pe ramurile anuale formează lăstari cu inflorescenţe. micşti şi de amenţi. Nucul nu formează pivot puternic. dar cu intensităţi diferite. În condiţiile în care apa freatică este la suprafaţă. dar cu un maxim al rădăcinilor active la 3-4 m de trunchi. Nucul are o mare capacitate de regenerare.

Diferenţierea amenţilor are loc înaintea florilor femele. La 2-3 săptămâni de la formarea mugurilor, viitorii muguri amenţi se deosebesc de ceilalţi prin forma lor conică şi aspectul solzos. La intrarea în repaus, lungimea mugurilor amenţi estre de 1-2 cm, iar grosimea de 4-8 mm. Maturarea gameţilor în cele două tipuri de flori se poate realiza simultan (soiuri homogame: Sibişel 44, Productiv de Geoagiu), mai întâi cele mascule (soiuri protandre: Sibişel precoce) sau mai întâi cele femele (soiuri protogine: Germisara, Orăştie, Novaci). Florile femeieşti apar solitare sau în grupuri de 2-4, mai rar mai multe, terminal în vârful lăstarilor în creştere. După apariţia florilor, în scurt timp se formează stigmatul, dublu, cu aspect pufos, asemănătoare antenelor unui fluture. La apariţie, cei doi lobi ai stigmatului sunt paraleli, după care ei se curbează uşor către exterior, până devin opuşi. Perioada de receptivitate pentru polen se suprapune peste perioada de curbare a lobilor stigmatului. Înflorirea amenţilor se face după ce în prealabil s-au alungit şi au atins 6-10 cm, fază în care se observă bine florile prinse de rahis. Un pom matur eliberează 5-20 miliarde de grăunciori de polen, astfel că la înflorirea maximă, la fiecare mm2 de livadă cad în 24 de ore 1-8 grăunciori de polen. Polenizarea se face aproape exclusiv prin vânt, iar distanţa maximă dintre două soiuri care se polenizează încrucişat este de 100 m. Durata înfloririi este de circa 2-3 săptămâni pentru florile femeieşti şi de 4-6 zile pentru amenţi, la o temperatură de 12-15°C. Intrarea pe rod este diferită în funcţie de tipul pomului, altoit sau nu, şi de portaltoi. Pomii nealtoiţi intră pe rod după 8-10 ani, cei altoiţi pe nucul comun după 5-8 ani, iar pe nucul negru american după 5-6 ani. De la formarea primelor fructe până la producţii economice mai trec 5-6 ani. Perioada de fructificare este mare, în jur de 80-100 de ani la pomii nealtoiţi şi se reduce la 30-60 de ani la cei altoiţi, având cea mai mare longevitate dintre speciile de cultură de la noi din ţară. Potenţialul de producţie a nucului în plină producţie este de 3-4 t/ha. Pe pomi izolaţi, de dimensiuni mari, se pot obţine 100-500 kg fructe. Specii, soiuri şi portaltoi Din cele peste 40 de specii ale genului Juglans, în ţara noastră prezintă interes numai douătrei: Juglans regia - nucul comun, care a contribuit la formarea soiurilor şi a unor portaltoi, creşte aproape în toate ţările cu climat temperat, unde temperatura medie este cuprinsă între 7 şi 10°C. Se adaptează la o gamă destul de largă de soluri, dar nu suportă solurile grele şi umede. Imprimă vigoare mare şi intrare târzie pe rod, iar puieţii sunt destul de neuniformi. Recent a fost obţinută o selecţie de nuc numită Tg. Jiu 1, care este tolerantă la bacterioză şi antracnoză şi are un bun procent de răsărire (64,5%). 236

Juglans nigra - nucul negru american, este mai rezistent la ger decât nucul comun, preferă soluri profunde, drenate, este sensibil la secetă, la excesul de apă şi cloroza ferică. Imprimă soiurilor o vigoare mai redusă, grăbeşte intrarea pe rod şi reduce uşor longevitatea pomilor în livadă. Juglans cinerea, imprimă vigoare foarte mare, este rezistent la temperaturi scăzute, are afinitate bună la altoire, este sensibil la asfixierea radiculară şi cloroza ferică. Are clone cu înmulţire prin marcotaj.

Principalele soiuri din sortiment Soiurile acceptate la înmulţire, trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe dintre care: să aibă endocarpul cât mai neted şi subţire, cele două valve să fie bine sudate, miezul să umple bine interiorul fructului, să se scoată uşor întreg sau în sferturi, să reprezinte cel puţin 40% din greutatea fructului, să aibă calitate bună etc. Soiurile recomandate la înmulţire sunt: Sibişel precoce - are vigoare mijlocie şi înflorire târzie, este protandru, are fructe mari, ovoidale, cu endocarpul cafeniu-deschis, subţire, miezul reprezintă 50% din greutate, are calitate bună. Se maturează în prima jumătate a lunii septembrie. Jupâneşti - are vigoare mijlocie, este protogin, foarte productiv, are fructe mijlocii, ovalalungite, cu endocarpul cafeniu-gălbui, miezul reprezintă 52% din greutate. Se maturează în prima jumătate a lunii septembrie. Bratia - soi viguros, protogin, cu fructe mari, ovoide, endocarpul cafeniu-deschis şi 49% miez. Se maturează în decada doua a lunii septembrie. Geoagiu 65 - are vigoare mijlocie, este protandru, productiv, are fructe mari, elipsoidale, endocarpul cafeniu-deschis şi 50% miez. Se maturează în decada a doua a lunii septembrie. Orăştie - are vigoare mijlocie, este protogin, are fructe mari, elipsoidale, cu endocarpul de culoare galben-pai şi 53% miez. Se maturează în decada a doua a lunii septembrie. Mihaela - soi de vigoare mijlocie, protogin, cu fructe mijlocii, ovoidal-alungite şi 49% miez. Se maturează în a doua jumătate a lunii septembrie. Novaci - soi de vigoare mijlocie, protogin, foarte productiv, cu fructe mijlocii, sferice, endocarpul cenuşiu-gălbui şi 44% miez. Se maturează în ultima decadă a lunii septembrie. Peştişani - soi de vigoare mare, homogam, autofertil, rezistent la ger şi îngheţul de revenire. Fructele sunt mari, ovoide, cu endocarpul subţire, de culoare cenuşiu-gălbuie şi 46,4% miez ce conţine 73% lipide şi 20,4% proteine. Se maturează în prima decadă a lunii octombrie. Victoria - are vigoare mijlocie, este homogam şi autofertil. fructele sunt mijlocii, ovoide, cu endocarpul potrivit de gros, cenuşiu-gălbui şi 50,6% miez de calitate foarte bună, ce conţine 69,4% lipide şi 21,6% proteine. Se maturează în prima decadă a lunii octombrie. 237

Mihaela - are vigoare mijlocie, este protogin sau parţial homogam. Fructul este mijlociu, oval-alungit, cu endocarpul potrivit de gros, miezul reprezintă 49,5% din greutatea fructului, are 63,3% lipide şi 19,5% proteine. Se maturează în a doua jumătate a lunii septembrie. Roxana - are vigoare mijlocie, este protogin are rezistenţă bună la antracnoză şi bacterioză. Fructul este de mărime mijlocie, cu endocarpul aproape neted, mijlociu de gros, miezul reprezintă 52,4% din greutatea fructului, are 63,5% lipide şi 19,4% proteine. Se maturează în a două jumătate a lunii septembrie. Germisara - are vigoare redusă, este protogin şi autosteril. Fructele sunt mari, ovoidale, cu baza rotunjită, au tegumentul potrivit de gros, 53% miez de calitate, ce conţine 69% grăsimi şi 17,5% proteine. Se maturează în a doua jumătate a lunii septembrie. Portaltoii nucului. Ca portaltoi la nuc se folosesc speciile J. regia şi J. nigra şi pe scară mult mai redusă se folosesc speciile J. mandshurica Maxim, J. rupestris Engelm, J. hindsii Jeps şi unii hibrizi interspecifici obţinuţi recent. Cerinţele nucului faţă de factorii de mediu Căldura. Nucul este o specie iubitoare de căldură, suportă greu temperaturile scăzute din timpul iernii şi gerul de revenire din primăvară. Dă rezultate bune în zonele cu temperatura medie anuală de 9-10,5°C, iar în luna august temperatura medie de peste 20°C. Pragul biologic este în jur de 10°C, temperatură la care mugurii încep hidratarea. Temperatura optimă pentru înflorire şi fecundare este de 15-20°C. Pomii tineri şi cei în declin sunt mai sensibili la temperaturi scăzute decât pomii maturi. Temperatura minimă la care poate rezista nucul este de -20...-25°C, în funcţie de zona de cultură, de soi şi de caracteristicile iernii. Scăderea bruscă a temperaturii la începutul iernii, poate afecta nucul chiar la -15°C. În timpul înfloritului temperatura de -2°C determină îngheţarea florilor şi a lăstarilor. Nici temperatura prea ridicată din timpul verii nu este bine suportată. Pentru a evita arşiţa din timpul verii, nucul se poate planta pe expoziţii nordice în zona de silvostepă. Pentru a evita eventualele efecte ale îngheţului de revenire, se studiază o serie de elite cu înflorire târzie, care pot fi cultivate în zonele de risc pentru actualele soiuri. Apa. Pretenţiile faţă de apă sunt destul de mari, reuşind bine în zonele cu 600-700 mm precipitaţii anual. Nevoile maxime de apă sunt în faza de creştere intensă a lăstarilor şi la întărirea endocarpului. În zonele în care, în lunile mai şi iunie cad câte 100 mm precipitaţii, se asigură cele mai bune condiţii pentru cultura nucului. În condiţii de stres hidric, pomii au creşteri mici, formează un număr mic de muguri micşti, producţie mică şi de calitate mai slabă. Umiditatea atmosferică ridicată favorizează atacul bacteriozei, iar stagnarea apei în sol produce asfixierea rădăcinilor. Perioada cea mai critică pentru apă este la 5-6 săptămâni de la înflorit, deoarece este perioada de creştere intensă a fructelor, când acestea ajung la dimensiunea specifică soiului. 238

Lumina. Nucul este o specie pretenţioasă la lumină, se comportă foarte bine ca pom solitar şi ceva mai dificil la plantaţiile în masiv. Fiind o specie de talie mare, are nevoie de distanţe mari de plantare. Pretenţiile faţă de lumină reies şi din comportamentul la distanţe mici. Spre deosebire de alte specii, nucul nu îşi intersectează coroana la pomii vecini, ramurile se orientează pe verticală către lumină. În lipsa luminii coroana se degarniseşte mult, zona de fructificare se mută la periferie. Pentru a asigura o bună iluminare, nucul se plantează pe versanţii bine expuşi, cu expoziţie sudică şi numai în zona joasă de cultură merge şi pe expoziţiile nord-vestice şi nord-estice. Solul. Preferă solurile moderat fertile, permeabile şi profunde, slab acide sau neutre şi cu textură uşoară. Valorifică totuşi şi solurile mai sărace, subţiri sau slab erodate, însă producţia este mai mică. Se poate cultiva şi pe nisipuri în condiţii de irigare. Preferă o reacţie aproape de neutră, pH-ul de 6-7,5, solul bogat în calciu şi pânza de apă freatică la 3-3,5 m. Pe solurile mai acide, sudura valvelor nucilor este slabă, iar pe solurile alcaline este supus clorozei. Suportă mai greu solurile puternic erodate, reci, umede şi bogate în schelet (gresii, marne etc.).

Test de autoevaluare 43. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie, vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. Care sunt particularităţile infloririi nucului; b. Care sunt particularităţile sistemului radicular al nucului;

c. Care sunt cerinţele nucului faţă de căldură? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Particularităţile sistemului radicular al nuculuii; Particularităţile de creştere ale nucului; Particularităţile înfloririi şi fructificării nucului Principalele soiuri şi principalii portaltoi ai nucului; Cerinţele nucului faţă de factorii de mediu. 239

17.4. Particularităţi tehnologice Producerea materialului săditor. Se plantează atât nuc din sămânţă cât şi altoit. Deşi cel altoit este mai uniform, mai productiv şi precoce, cantitatea care se produce anual este mult sub cererea de pe piaţă şi atunci se apelează la pomi nealtoiţi, mai ales pentru mica livadă de lângă casă, unde se plantează 2-3 pomi. Altoirea nucului la noi în ţară este încă dificilă şi procentele de prindere sunt nesatisfăcătoare. Slaba prindere a nucului, se datorează necorelării perfecte a metodei şi momentului de altoire cu condiţiile climatice din fiecare zonă, în special cu căldura. Pentru a avea rezultate bune la altoirea în câmp, temperatura medie pe perioada mai-septembrie trebuie să fie de peste 18,5°C. Se practică altoirea în câmp, primăvara-târziu sau vara şi altoirea la masă cu forţarea materialului altoit în camere încălzite sau cu instalaţii de încălzire a punctului de altoire. Ca portaltoi, se folosesc puieţi de nuc comun sau nuc negru american cu vârsta de 1-2 ani, care au în punctul de altoire grosimea de 1-2 cm. Ramurile altoi se recoltează din plantaţii speciale, unde prin tăieri adecvate se asigură creşteri anuale de 50-100 cm, cu diametrul de 1-2 cm, rotunde în secţiune, cu măduvă puţină şi muguri bine dezvoltaţi. Atât puieţii cât şi ramurile altoi trebuie să fie libere de boli şi dăunători, iar în momentul altoirii să aibă o stare normală de hidratare. Pentru altoirea la masă urmată de forţare, în camere speciale sau prin încălzirea punctului de altoire, puieţii se scot toamna şi se stratifică în nisip până în momentul altoirii. În ziua sau preziua altoirii, se scot de la stratificare, se fasonează sistemul radicular şi se preforţează câteva zile. Altoirea se execută mecanic sau manual în copulaţie perfecţionată. Se recomandă o preforţare de 24 zile şi a ramurilor altoi. Forţarea în camere se face similar viţelor altoite, la temperatura de 27 28°C şi umiditate de 80-90%. Pentru evitarea deshidratării, punctul de altoire şi altoiul se parafinează, prin cufundare timp de câteva secunde într-un amestec de ceară şi colofoniu, la temperatura de 45-50°C. Forţarea prin încălzirea punctului de altoire constă în aşezarea puieţilor altoiţi cu punctul de altoire pe o instalaţie, prin care se recirculă apă caldă la 27 -29°C. Pentru o uniformizare mai bună a căldurii, punctul de altoire se protejează cu o folie de aluminiu cu lăţimea de maxim 10 cm. Perioada de forţare durează de obicei 2 săptămâni, este precedată de o perioadă de preforţare în care temperatura creşte uniform la 27-28°C şi o perioadă de călire după forţare când temperatura şi umiditatea relativă se scad progresiv. Trecerea materialului altoit în câmp este dependentă de condiţiile climatice din fiecare zonă în parte. Specificul înfiinţării plantaţiilor de nuc 240

Plantarea nucului în gospodărie se poate face în aproape toate zonele din ţară, dar plantaţii în masiv se vor înfiinţa cu precădere în zona dealurilor, unde se cultivă viţa de vie, unde temperatura medie anuală este de 9-11°C, fără geruri mari şi cu precipitaţii suficiente în lunile maiiunie. Distanţele de plantare sunt mult mai mari decât la alte specii, ajungând la 10-12 m între rânduri şi 8-10 m între plante pe rând la pomii altoiţi pe nucul comun şi 8-10 m între rânduri şi 6-8 m pe rând, la pomii altoiţi pe nucul negru american. Pentru plantare se folosesc pomi altoiţi de 2-3 ani, care se scot din pepinieră în momentul plantării cu cât mai multe rădăcini. Nucul este destul de pretenţios la transplantare, căldura, vântul sau temperaturile scăzute pot afecta mult prinderea pomilor. Se asociază în parcele pomi protandri cu protogini, pentru a se putea poleniza reciproc. Specificul întreţinerii plantaţiilor de nuc Tăierea nucului este simplă, constă în scurtarea vergilor la plantare pentru proiectarea coroanei, scurtarea elementelor de schelet pentru stimularea garnisirii lor şi eventual suprimarea ramurilor lacome, concurente sau încrucişate la pomii în plină creştere. Tăierea nu se face la inel ca la celelalte specii, se lasă cepi mici care se uscă şi cad natural din punctul de ramificare. Având măduva groasă, tăierea la inel creează porţi de intrare a agenţilor patogeni. Se pretează a fi condus în forme de vas şi piramidă neetajată. Nucul fiind pretenţios la lumină, formează coroane rare, care nu se intersectează la pomii vecini. Dacă pomii sunt prea deşi, ramurile cresc pe verticală spre lumină, fără a se întrepătrunde. Pe perioada fructificării, se poate interveni periodic pentru întinerirea semischeletului, prin tăieri de reducţie, limitarea extinderii coroanei, iar în a doua parte de viaţă a pomilor, se pot face cu succes tăieri de regenerare. Întreţinerea solului. În livezile tinere, pentru valorificarea spaţiului mare care rămâne între pomi, se pot planta specii pomicole precoce şi cu longevitate mică: piersic, alun, căpşun, arbuşti, sau se cultivă cu plante legumicole. Trebuie acordată atenţie mare adâncimii de lucru a solului, deoarece rădăcinile sunt destul de superficiale. Arătura nu se face mai adânc de 15 -16 cm, iar lucrările din perioada de vegetaţie nu vor depăşi 10-12 cm. La pomii tineri, trebuie menţinută o bandă în lungul rândului lucrată pentru a evita concurarea pomilor de către cultura intercalată, ştiind că, nucul creşte destul de greu în primii ani de livadă. Se poate practica cu succes mulcirea pomilor, mulciul conservând bine apa la nivelul sistemului radicular. În livezile pe rod, datorită umbrei dese, nu se poate cultiva intervalul dintre pomi, se menţine ca ogor lucrat sau înierbarea intervalului, cu lucrarea unei benzi în lungul rândului de pomi. Fertilizarea se aplică în primii ani de livadă, pentru stimularea creşterii slabe, cu îngrăşăminte pe bază de azot, aplicate localizat sub coroană, câte 200 -500 g/pom în funcţie de vigoare. După intrarea pe rod sunt necesare circa 100-120 kg/ha azot, aplicat fracţionat înaintea 241

Dintre dăunători. După curăţarea de mezocarp. iar prin batere cu prăjina. se rupe o mare parte a ramurilor de rod. florile şi fructele.pornirii în vegetaţie şi după legarea fructelor. Nucile se maturează eşalonat. Prin 6-7 tratamente se poate asigura o protecţie corespunzătoare plantaţiilor de nuc. pentru a se putea păstra bine până la valorificare. care atacă lăstarii. Cele mai păgubitoare boli sunt: bacterioza şi antracnoza. Combaterea bolilor şi dăunătorilor.5-2 cm. prin adunare de pe sol. se recoltează înainte de întărirea endocarpului. asigură o recoltare aproape totală a fructelor cu păstrarea integrităţii coroanei. atât în repaus cât şi în perioada de vegetaţie. recoltarea se face mecanizat prin scuturarea pomilor. nucile se spală şi se usucă. terenul să fie cosit dacă solul este înierbat sau tăvălugit dacă se menţine lucrat pentru a uşura recoltarea. În ţările mari producătoare de nuci. 242 . Se fac tratamente cu produse specifice. este necesar ca în prealabil. la care se poate adăuga 0. Pentru dulceaţa de nuci verzi. mai importanţi sunt viermele nucilor şi păduchii ţestoşi. frunzele. în funcţie de tradiţie şi cererea de pe piaţă. Maturarea şi recoltarea fructelor Recoltarea nucilor se face diferit în funcţie de modul de valorificare. adunarea fructelor în brazde pe interval şi ridicarea din brazde cu maşini speciale. La recoltarea mecanizată sau semimecanizată. ele se recoltează când au diametrul de 1. ca miez proaspăt sau miez uscat.5 litri oţet pentru 20 l soluţie. iar pentru miez se recoltează la maturitatea deplină. la 2 -3 treceri. acestea se supun unor procese de înălbire folosi nd o soluţie de hipoclorit de calciu (6%) şi carbonat de sodiu (3. Pe scară destul de largă se practică şi recoltarea semimecanizată. Se poate practica şi recoltarea mecanizată prin scuturare pe prelate a nucilor cu mezocarp. La pomii tineri se aplică 2-3 udări cu 300-400 m3/ha. deoarece prinderea lor de ramură este foarte bună. depozitarea acestora în straturi de 50-60 cm pentru macerare şi curăţarea ulterioară a mezocarpului. până la reducerea umidităţii la 5 8%. Pentru valorificarea nucilor în coajă. putând compromite recolta. iar recoltarea se face pe măsură ce cad din pom. Nu se recomandă "baterea nucilor" înaintea crăpării mezocarpului. Valorificarea nucilor se poate face în coajă.5%). Irigarea se poate face prin brazde sau localizat pentru a proteja frunzele sensibile la bacterioză. prin adunarea fructelor căzute pe sol cu maşini prevăzute cu ventilatoare puternice ce aspiră fructele şi le adună în containere. 60-80 kg/ha fosfor şi 80 kg/ha potasiu aplicate toamna odată cu arătura. Irigarea este indispensabilă acolo unde nu sunt 100 mm precipitaţii în luna mai. iar la pomii maturi cantitatea de apă se dublează. Pentru lichior. Scuturarea în 2-3 reprize la interval de 4-6 zile. pentru o înălbire mai bună.

Modul de recoltare şi valorificare al fructelor. 243 . Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. perioada de păstrare este scurtă fără o ambalare sub vid. se pot păstra în locuri răcoroase (<10°C).Nucile bine uscate. Care sunt problemele de protecţia fitosanitară a plantaţiilor de nuc. deoarece grăsimile de râncezesc şi miezul nu mai poate fi valorificat. Modul de fertilizare al plantaţiilor în funcţie de vârstă. Cum se face recoltarea şi condiţionarea fructelor? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Cum se produce materialul săditor la nuc Cum se înfiinţeaza livezile de nuc. Care sunt particularităţile producerii materialului săditor la nuc? b. Care sunt problemele de protecţie fitosanitară la nuc? c. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. Dacă se extrage miezul. Cum se taie nucul. Test de autoevaluare 44. aerisite şi uscate timp de 1 an.

nucul a fost folosit din cele mai vechi timpuri în medicina tradiţională. 1983). şi colab. endocarpul se foloseşte pentru obţinerea cărbunelui activ etc.5 kg carne + 0. De asemenea umbra nucului este mult mai odihnitoare decât a altor specii datorită ionilor negativi pe care îi emană nucul. Valoarea energetică a unui kilogram de nuci echivalează cu următoarele alimente: 1 kg pâine + 0. Din miez se poate extrage un ulei foarte fin mult căutat în industria alimentară. industria uşoară etc. mezocarpul.5 kg cartofi + 0. C. mai întâi cele mascule (soiuri protandre: Sibişel precoce) sau mai întâi cele femele (soiuri protogine: Germisara. Fe. P etc.5 kg prune + 1 kg de pere (Cociu V. substanţe proteice 1225%. Nucile sunt cele mai bogate dintre fructe în Cu şi Zn şi conţin cantităţi mari şi de alte elemente: K. Nucul este mult folosit ca plantă decorativă. a rahitismului etc. Florile femeieşti apar solitare sau în grupuri de 2-4. b. Novaci). în pictură. Miezul de nucă conţine: substanţe grase 52-77%.17. fiind o specie mult folosită în staţiunile balneare Întrebarea 2. a. din fructele verzi şi din frunze se extrag o serie de substanţe pe bază de iod folosite pentru vindecarea dispepsiilor. Maturarea gameţilor în cele două tipuri de flori se poate realiza simultan (soiuri homogame: Sibişel 44. în industria dulciurilor etc. Orăştie. Miezul de nucă este căutat în patiserie şi cofetărie. avitaminozelor. Ca etc. Ca plantă tehnică. nucul asigură materia primă pentru numeroase ramuri ale industriei.5. Productiv de Geoagiu). a. substanţe minerale 1. Cea mai valoroasă materie primă este lemnul. prin dimensiunile şi forma coroanei. Mg..Comentarii şi răspunsuri la teste Întrebarea 1. În prezent. După apariţia florilor. în scurt timp se 244 . mai rar mai multe.Pe lângă miezul folosit în alimentaţie nucul mai este importante pentru: Din fructele verzi se prepară dulceaţă şi lichior de calitate foarte bună. a dereglărilor intestinale. B. S.5%. vitaminele A. prin frunzişul bogat care emană un miros specific. terminal în vârful lăstarilor în creştere. P.5 kg peşte + 0.3-2. hidraţi de carbon 5-24%. Ca plantă medicinală. frunzele şi scoarţa se folosesc pentru extragerea taninului. Nucul este o specie unisexuatr monoică.

-25°C. suportă greu temperaturile scăzute din timpul iernii şi gerul de revenire din primăvară. în special cu căldura. iar în luna august temperatura medie de peste 20°C. Pragul biologic este în jur de 10°C.. în funcţie de zona de cultură. dublu. cei doi lobi ai stigmatului sunt paraleli. Scăderea bruscă a temperaturii la începutul iernii. 140 cm pe nisipuri şi 110 cm pe celelalte tipuri de sol. dar cu un maxim al rădăcinilor active la 3-4 m de trunchi. temperatura medie pe perioada mai-septembrie trebuie să fie de peste 18. Slaba prindere a nucului. La apariţie. Nucul este o specie iubitoare de căldură. Temperatura minimă la care poate rezista nucul este de -20. de soi şi de caracteristicile iernii. poate afecta nucul chiar la -15°C. Nucul nu formează pivot puternic. Nici temperatura prea ridicată din timpul verii nu este bine suportată. până devin opuşi. b. În timpul înfloritului temperatura de 2°C determină îngheţarea florilor şi a lăstarilor. după care ei se curbează uşor către exterior. după o adâncime de 60-100 cm.5°C. Extinderea în plan orizontal a rădăcinilor depăşeşte cu mult proiecţia coroanei ajungând la valori de 4 -7 ori mai mari decât raza coroanei.formează stigmatul. iar adâncimea maximă ajunge la 80 cm pe podzol. cu aspect pufos. nu se evită. se datorează necorelării perfecte a metodei şi momentului de altoire cu condiţiile climatice din fiecare zonă. c. iar direcţia de creştere devine aproape orizontală. Altoirea nucului la noi în ţară este încă dificilă şi procentele de prindere sunt nesatisfăcătoare.5°C. rădăcinile sunt situate între 20 şi 60-70 cm. Se practică altoirea în câmp. rădăcina ramifică mult. Pe majoritatea tipurilor de sol. temperatură la care mugurii încep hidratarea. Temperatura optimă pentru înflorire şi fecundare este de 15-20°C. Intrebarea 3 a. Dă rezultate bune în zonele cu temperatura medie anuală de 9-10.. Pentru a avea rezultate bune la altoirea în câmp. În condiţiile în care apa freatică este la suprafaţă. Pomii tineri şi cei în declin sunt mai sensibili la temperaturi scăzute decât pomii maturi. primăvara-târziu sau vara şi altoirea la masă cu forţarea materialului altoit în camere încălzite sau cu instalaţii de încălzire a punctului 245 . asemănătoare antenelor unui fluture. rădăcinile nu pătrund mai mult de 30-35 cm în profunzime.Creşterea sistemului radicular este în funcţie de tipul de sol şi vârsta pomilor. Rădăcinile pomilor vecini se întrepătrund. Perioada de receptivitate pentru polen se suprapune peste perioada de curbare a lobilor stigmatului.

Ramurile altoi se recoltează din plantaţii speciale. pentru o înălbire mai bună. Nucile bine uscate. este necesar ca în prealabil. atât în repaus cât şi în perioada de vegetaţie.5 litri oţet pentru 20 l soluţie. Cele mai păgubitoare boli sunt: bacterioza şi antracnoza. Se fac tratamente cu produse specifice. la care se poate adăuga 0. 17.Lucrarea de verificare nr. ca miez proaspăt sau miez uscat. care au în punctul de altoire grosimea de 1-2 cm. frunzele. care atacă lăstarii. acestea se supun unor procese de înălbire folosind o soluţie de hipoclorit de calciu (6%) şi carbonat de sodiu (3. perioada de păstrare este scurtă fără o ambalare sub vid. cu diametrul de 1-2 cm. Ca portaltoi. corectare şi evaluare.La recoltarea mecanizată sau semimecanizată. unde prin tăieri adecvate se asigură creşteri anuale de 50-100 cm. rotunde în secţiune. mai importanţi sunt viermele nucilor şi păduchii ţestoşi. Dintre dăunători. Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de 246 . în funcţie de tradiţie şi cererea de pe piaţă.5%). se folosesc puieţi de nuc comun sau nuc negru american cu vârsta de 1-2 ani.6. b. nucile se spală şi se usucă. Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”. Prin 6-7 tratamente se poate asigura o protecţie corespunzătoare plantaţiilor de nuc c. Dacă se extrage miezul. pentru a se putea păstra bine până la valorificare. se pot păstra în locuri răcoroase (<10°C). După curăţarea de mezocarp. terenul să fie cosit dacă solul este înierbat sau tăvălugit dacă se menţine lucrat pentru a uşura recoltarea. până la reducerea umidităţii la 5-8%. 17. cu măduvă puţină şi muguri bine dezvoltaţi. 17 Instrucţiuni Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr. numele şi prenumele studentei (studentului). putând compromite recolta. aerisite şi uscate timp de 1 an. florile şi fructele.de altoire. numărul lucrării de verificare. Pentru valorificarea nucilor în coajă. deoarece grăsimile de râncezesc şi miezul nu mai poate fi valorificat. Valorificarea nucilor se poate face în coajă.

. 2 p.Pomologie. Enumeraţi avantajele economice ale culturii nucului? 2 p. Enumeraţi aspectele mai importante în relaţia nucului cu factorii de mediu. 60.Pomicultură generală şi specială. Bucureşti. 2000. Branişte – Cultura specială a pomilor. 2006. 1992.D. Editura Ceres. Ghena N. 2005. Editura Ceres. 2 p. Cum se pot condiţiona nucile? 2p. Ce se înţelege prin forţarea punctului de altoire la altoirea nucului.pagină. Bucureşti. 87. E. 59. . 247 . Hoza D.. Popescu M... Ed. 86. N. Cociu V şi colab.7. Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 85. Bucureşti. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare. Prahova Ploieşti. 88. 89. – Cultura nuciferelor.Bibliografie minimală 57. 58. 2 p. . şi colab. Explicaţi biologia infloririi nucului.P. 17.

cât mai ales la exploatarea acesteia. 18.7.Obiectivele unităţii de învăţare nr. originea şi aria de cultură a alunului Alunele sunt apreciate pentru conţinutul bogat în substanţe grase.22% materii extractive.4. 18 Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură: Să cunoaşteţi importanţa culturii alunului Să cunoaşteţi particularităţile biologice ale alunului Să cunoaşteţi cerinţele alunului faţă de factorii de mediu Să cunoaşteţi particularităţile tehnologiei de cultură a alunului 18.16% substanţe grase. 18.1. 18 Importanţa. originea şi arealul de răspândire a alunului Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu Particularităţi tehnologice Comentarii şi răspunsuri la teste Lucrare de verificare Bibliografie minimală 246 246 246 248 251 254 255 256 Introducere În această unitate ne familiarizăm cu aspecte despre cultura alunului: importanţă. 18. Timpul alocat studiului acestei unităţi este de circa 1. 3. proteine. 2. ecologice şi tehnologia de cultură. 18 CULTURA ALUNULUI CUPRINS 18.2. 18.1. unde sunt glazate cu diferite produse specifice. alunele sunt mult cerute în industria dulciurilor (ciocolate şi bomboane). 13. origine.70% cenuşă bogată în: 248 . Se vor prezenta anumite aspecte generale.2. areal de cultură.Importanţa.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. De asemenea. particularităţi biologice.5% apă. 18.5-2 ore.58% substanţe azotate. dar şi particularităţi biologice de care trebuie să se ţină seama atât la înfiinţarea livezii.5.3. vitamine şi săruri minerale. 18.6. 18. 15.84% celuloză. Miezul proaspăt conţine: 61. 3. fiind utilizate în stare proaspătă sau în diferite produse de cofetărie sau patiserie. Obiectivele unităţii de învăţare nr.

dar producţia cea mai mare se obţine în Asia.39mg%. alunul creşte spontan în zona colinară şi premontană din toate regiunile ţării. Este considerată o specie bună pentru prevenirea eroziunii solului şi pentru perdele de protecţie. Na. alunul poate fi plantat în aliniament în lungul gardului. Există o serie de forme decorative (contorta. plantaţii încheiate găsindu-se în Vâlcea. SUA şi Grecia (tabelul 29). Turcia produce peste 60% din producţia mondială. Mureş.35 mg%. circa 66-69% din producţia mondială.7%.0 mg%. care poate valorifica cu succes terenurile erodate. până în Europa şi America de nord. Cu. În grădina familială. Alunul este o specie rustică. Caraş-Severin etc. vitamine: B1 . pe dealurile însorite.1. rubra) folosit e cu succes în parcuri. Argeş.3-4. K.Care este importanţa alimentară a alunelor? b.1. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. Cl. fiind considerate excelente fructe dietetice. uneori chiar pe văi.0. Dintre ţările mari cultivatoare. urmează Europa cu circa 23-30%. fiind prezent în luminişurile pădurilor. datorită tufelor dese pe care le formează.21 mg%.0. În ţara noastră.3.Care este importanţa economică a culturii alunului? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare 249 . S. C . America de Nord cu 3. B3 . iar prin rărirea periodică a tufelor se asigură lemnul necesar aracilor pentru plantele legumicole. iar din miez se poate extrage un ulei foarte fin. Spania. Mg. Test de autoevaluare 45. Creşte spontan din Japonia şi China. Olt. P. fiind dintre primele specii care s-au extins după ultima glaciaţiune în zona temperată din Emisfera Nordică.Ca. celelalte continente având o producţie sub 1%. frunzele şi involucru se foloseşte la prelucrarea pieilor. Scoarţa pomilor.71 mg%. Este puţin cultivat ca specie pomicolă în masiv. B9 . care nu pot fi cultivate cu alte culturi. pe râpe cu eroziune. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. în pantă. sau alte locuri improprii altor culturi. A . Alunul este foarte vechi. pe terenul erodat.0. urmată de Italia.029 mg%.15 mg%. Se cultivă cu succes aproape în toate continentele. Fe. B2 . B5 .

după 4-4. lungi de 10-20 cm. are loc cu polen propriu sau cu polen străin. 1991). ggg. de la sfârşitul lunii ianuarie până în martie. embrionul începe să crească împreună cu cotiledoanele.5 ori faţă de proiecţia coroanei.Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu Particularităţi de creştere. După fecundare. Fructul este o achenă monospermică. Alunul formează un sistem radicular puternic. care au terminal şi subterminal muguri micşti. În cadrul pomului există trei tipuri de ramuri de rod: . Alunul are o capacitate mare de a emite drajoni şi lăstari din zona coletului ceea ce necesită intervenţii periodice de suprimare a lor. când temperatura aerului este pozitivă.5 luni.După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Care este importanţa alimentară a fructelor. Particularităţi de fructificare Înflorirea are loc foarte devreme. 250 .3. iar ritmul mai mare de creştere se înregistrează toamna (Tombesi.ramuri de rod scurte. Tulpina ramifică foarte mult şi are tendinţa de îndesire a coroanei. bine ramificat care se situează la o adâncime de 10-50 cm şi o extindere de 2-2. protogine şi homogame. care au terminal inflorescenţe. care au terminal şi laterali muguri micşti sau amenţi şi ramuri lungi. Este o specie unisexuat monoică ce fructifică pe ramuri scurte şi lungi. Care este importanţa economică a culturii alunului. alunele au ajuns la mărimea caracteristică soiului. Care este arealul de cultură a alunului pe plan mondial şi în România. dar în cultură se poate conduce ca pom propriu-zis. Comportarea alunului în procesul polenizării este similară nucului. ce nu depăşeşte înălţimea de 3-4 m. micşti şi floriferi masculi. iii. În acel moment. ramuri mijlocii. 18. ovulul este matur şi poate fi fecundat. Polenul rămâne în aşteptare în faza de tub polinic. dar sub 7°C. Prezintă muguri vegetativi. hhh. care au terminal fie un mugur mixt fie un ament. Sistemul radicular. iar fecundarea se face mult mai târziu. dispuşi solitar. sunt albe şi au interiorul spongios. Din mugurii micşti se formează lăstari. fiind soiuri protandre. când în inflorescenţe. Majoritatea soiurilor sunt autosterile. Rădăcinile sunt prevăzute cu micorize. iar la bază muguri vegetativi. Polenizarea este anemofilă. Partea aeriană creşte natural ca arbustoid (tufă). până la umplerea interiorului.

alunul siberian.are vigoare mijlocie. creşte spontan în sud-estul Europei. dar pot fi şi mai multe până la 11. trebuie obţinută o producţie de cel puţin 500 kg/ha miez. iar la cele cultivate perioada de fructificare economică ajunge la 30-40 de ani. este o specie de talie mare. sferice turtite. . Maturarea fructelor începe din a doua jumătate a lunii august şi se continuă în septembrie. SUA. Se maturează la început de septembrie. grupate câte 2-3.soi viguros. În funcţie de soi. rezistent la boli şi dăunători. Longevitatea alunului este mare la plantele spontane. depăşind uneori 20 m înălţime.alunul turcesc. când în funcţie de soi se realizează 1. de calitate bună. este un arbustoid de talie mică. de calitate foarte bună. sub formă arbustoidă.protejat într-un înveliş membranos numit involucru. Asia Mică. Turcia. involucrul lasă să cadă alunele sau cade împreună cu ele. în cadrul pomului maturarea se realizează în 7-10 zile. În funcţie de soi. După 2-4 ani de fructificare mai mică.5-4 t/ha fructe în coajă. Corylus heterophilla Fisch.alunul de Lombardia. 80-100 de ani. are vigoare mijlocie. Corylus americana . La maturare. frunzele şi involucru colorate în roşu-grena. fructele pot să fie grupate câte 2-3 în involucru. prinse câte 5-10 în involucru. precoce şi productiv. cu 53-59% miez. .alunul american. sub formă arbustoidă. Corylus maxima Mill. soiuri şi portaltoi Principalele specii care au contribuit la formarea soiurilor şi portaltoilor sunt: Corylus avellana L. Principalele soiuri din sortiment Tendinţa actuală este de a cultiva soiuri cu fructul sferic. mai avantajos atât pentru mecanizarea extragerii miezului cât şi pentru industrializare. cu 44-54% miez. Primele fructe se formează la 3-4 ani la plantele înmulţite vegetativ şi la 5-6 ani la cele înmulţite prin seminţe. având o bună plasticitate la condiţiile de mediu. are fructe mici. creşte spontan în Europa. cu fructe mari. este pretenţios la umiditate şi formează un involucru de 2-3 ori mai mare decât aluna. 251 . Specii.alunul comun. Are fructe mici. Siria. are mare plasticitate ecologică şi rezistă la temperaturi foarte scăzute peste iarnă. Furfulac . prin drajare cu diferite glazuri. creşte ca arbustoid de vigoare mică (1-3 m) fiind foarte rustic şi rezistent la temperaturile scăzute din timpul iernii. este longeviv. Iran. Se maturează la sfârşit de august. Pentru a fi economică cultura alunului. ajunge la maximul productiv. prezentând importanţă ca portaltoi. cu coaja groasă. La noi în ţară se cultivă preponderent următoarele soiuri: Lambert roşu . ovoidale. Corylus colurna L . A dat naştere la numeroase soiuri cu fructul mare. . intră târziu pe rod.

de vigoare mare. Rezistă la geruri în timpul iernii până la -30°C şi în timpul înfloritului la -10°C. Alunul are cerinţe mari faţă de apă. cu 42-47% miez. Se maturează la început de septembrie. cu mici diferenţe între soiuri. cu 40-45% miez şi gust plăcut. cu 44-46% miez şi calitate foarte bună. având nevoie de cel puţin 700 mm precipitaţii anual. determină îngheţarea amenţilor şi a mugurilor vegetativi. cu 46-50% miez de calitate foarte bună. uşor pubescent la vârf. care au o înrădăcinare destul de bună.are vigoare mijlocie. 252 . cerinţele cele mai mari fiind în lunile mai-iulie. Plantaţiile moderne. cu fructe mici. Se maturează la sfârşit de septembrie. fiind cuprins între 700 şi 1200 ore. cu 45-49% miez de calitate bună. cu 50-53% miez şi gust plăcut. Romavel . are fructul mare ce conţine 47-49% miez şi se maturează la sfârşitul lunii septembrie. După pornirea în vegetaţie. temperaturile peste 9°C sunt nefavorabile polenizării. Necesarul de frig este destul de mare. Fiind o specie rustică. Nu suportă stagnarea apei în sol. Se maturează în a doua jumătate a lunii septembrie. Uriaş de Halle .soi de vigoare mijlocie-mare. Apa. temperaturile sub -1°C determină îngheţarea lăstarilor şi pot compromite recolta. nu are pretenţii mari faţă de căldură. Se maturează la mijlocul lunii septembrie. Butler . dar formează mulţi lăstari din zona coletului. Portaltoi Înmulţirea prin altoire este destul de puţin răspândită şi se folosesc ca portaltoi fie puieţi din alunul comun. Vâlcea 22 . fructe mari. sferic.soi viguros. Temperatura optimă pentru creşterea şi fructificarea alunului este de 23-27°C. grupate câte 2-3. prinse câte 2-3.soi viguros. Tonda delle Langhe . foarte productiv. fruct mare sau foarte mare. sferoconic. grupate câte 2-4. pentru mugurii micşti şi circa 500 de ore pentru amenţi. cu involucru scurt. Se maturează la sfârşit de august şi început de septembrie. foarte productiv şi rezistent la ger. prinse câte 3-4. are fructul foarte mare. în funcţie de soi. rezistent la bacterioză. Ennis . sferice. Fructifică bine în zona dealurilor mijlocii şi înalte ca şi în zona joasă. Temperaturile mai scăzute.este viguros.Cozia . mai ales în zona dealurilor mici şi mijlocii nu reuşesc fără irigare. cu fructe sferice sau ovo-sferice. uşor pubescente la vârf. În timpul polenizării are nevoie de o umiditate scăzută a aerului şi de vânt slab care să asigure polenizarea. sferice-turtite. cu fructe sfero-ovoidale. Se maturează la început de septembrie.are vigoare mijlocie. fie Corylus colurna care nu drajonează Cerinţele alunului faţă de factorii de mediu Căldura. Pentru înflorit are nevoie de 3-4°C.

iar în zona de silvostepă şi pe cele nordice. putând valorifica solurile cu pH între 5. Care sunt particularităţile infloririi alunului. prin marcotaj. În plus este pericolul de a transmite unele boli. vestice sau sudice. Faţă de lumină cerinţele sunt mijlocii. Rezultate foarte bune se obţin pe terenurile fertile. fiind satisfăcute în toate zonele de cultură. În prezent se comercializează material înmulţit pe cale vegetativă. Test de autoevaluare 46.Lumina. reavene şi bogate în substanţă organică. poate valorifica cele mai variate tipuri de sol. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. În zona dealurilor se va amplasa pe expoziţii estice. Particularităţi tehnologice Producerea materialului săditor. Nu este sensibil la oboseala solului. c. Expoziţiile sudice anticipă înflorirea şi uneori se pot înregistra pierderi prin îngheţ. butaşi şi mai puţin prin altoire. Particularităţile de creştere ale alunului. drajoni.8. Are capacitate mare de adaptare la reacţia solului. Solul. Înmulţirea prin marcotaj simplu sau 253 . vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. Care sunt cerinţele alunului faţă de căldură? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Particularităţile sistemului radicular la alun. Având un sistem radicular puternic. Principalele soiuri şi principalii portaltoi ai alunuluii. calcarul activ sub 8% şi fără apă stagnantă. numai să nu fie sărăturate.5 şi 7.4. Care sunt particularităţile sistemului radicular la alun. dar nu se obţine o descendenţă uniformă. Înmulţirea prin drajoni este foarte simplă şi uşoară. 18. Particularităţile înfloririi şi fructificării alunului. b. Cerinţele alunului faţă de factorii de mediu. putându-se replanta după 2-3 ani de odihnă pe aceeaşi suprafaţă.

Pe perioada de vegetaţie se intervine periodic (2-3 ori) pentru suprimarea drajonilor şi lăstarilor care apar la baza coroanei. Altoirea este puţin folosită datorită procentelor mici de prindere. la care fructificarea este slabă. Altoirea poate fi făcută în câmp sau la masă. în funcţie de vigoare şi forma de conducere. îmbătrânite. Dacă plantele se conduc ca tufă. deoarece porneşte primăvara devreme. ca şi la nuc. Se poate conduce sub formă de tufă. Netăiaţi aceşti lăstari debilitează plantele. De obicei de execută pe parapeţi de înrădăcinare. Butăşirea este mai puţin folosită. Alunul reacţionează bine la tăierile de regenerare. concurează creşterea tulpinii şi afectează calitatea recoltei. iar procesul de uscare afectează scheletul sau tulpinile din cadrul tufei. dar prin tratamente hormonale de înrădăcinare se pot obţine rezultate bune. care are micoriză şi aceasta este sensibilă la vânt şi soare. se limitează la alegerea elementelor de schelet şi corectarea unghiurilor de inserţie. se asigură plante la care nu mai apare lăstărirea din zona coletului. Specificul întreţinerii plantaţiilor de alun Tăierea de formare a coroanelor este destul de sumară. nu trebuie să fie peste 10. cu sau fără forţare. Plantarea acestora se face de obicei în rânduri alternative. periodic se înlătură tulpinile bătrâne şi se lasă tulpini de înlocuire. La ambele metode se obţin plante slab înrădăcinate ce necesită o perioadă de fortificare după obţinere. La pomii maturi se pot aplica erbicide pentru a distruge creşterile de la baza pomului. protogine şi homogame. prin tăieri de transfer pe ramuri laterale. Numărul tulpinilor în cadrul tufei. 254 . în funcţie de calitatea fiecărui soi folosit. când are nevoie de spaţ iu mai mare. dar prin folosirea puieţilor de Corylus colurna. Pentru o bună fructificare se asociază soiuri protandre. deoarece umbrirea reciprocă duce la degarnisirea bazei lor. Specificul înfiinţării plantaţiilor de alun Alegerea locului pentru livadă se face în funcţie de cerinţele alunului faţă de factorii de mediu. care trebuie aplicate la plantele în declin. lungimea creşterilor anuale scade şi trebuie făcute tăieri de stimulare a creşterii. care se pot poleniza reciproc. limitarea extinderii coroanei pe verticală şi lateral etc. Pregătirea terenului se face ca la celelalte specii. Plantarea alunului se recomandă a fi făcută toamna. sau ca pom propriu-zis. Distanţele de plantare folosite sunt de 4-5 m între rânduri şi 3-4 m pe rând.şerpuitor asigură o rată mai mare de înmulţire decât prin drajoni. Tăierea de întreţinere şi fructificare se face periodic şi are drept scop rărirea coroanei pentru pătrunderea luminii. întinerirea elementelor de semischelet epuizate. atât în uscat cât şi în verde. Pe măsură ce pomii înaintează în vârstă. cu mare atenţie la manipularea materialului de plantat. folosind coroana vas sau palmeta evantai.

Fertilizarea în plantaţiile tinere se face numai cu azot. se execută cu o serie de maşini.8. Plantele tinere răspund foarte bine la mulcirea lor cu diferite resturi vegetale. Pentru menţinerea sănătoasă a plantaţiilor se fac tratamente periodice cu produsele recomandate şi la alte specii. este necesară fertilizarea cu NPK.1 kg P2O5. se înlătură involucrul. terenul trebuie fie cosit fie tăvălugit. capabile să asigure recolte bune. Alunul este sensibil la acumularea ionilor de clor. Recoltarea mecanizată este posibilă numai acolo unde terenul permite acest lucru.5% K2O şi 0. unele viroze. cu sau fără involucru. 0. la plantaţiile comerciale de mare producţie. monilioza. Pentru a înlesni recoltarea. Îngrăşămintele cu azot contribuie la formarea ramurilor de rod viguroase.4-3.6-2. putregaiul cenuşiu. acesta trebuie înlăturat imediat. Alunul este tolerant la stresul hidric dacă nu este de durată.40% Mg. 12. Maturarea şi recoltarea fructelor Recoltarea se face la maturitatea deplină. Indiferent de modul de întreţinere a solului. nerealizând însă producţii maxime. După recoltare. miezul este dulce şi stratul protector dintre tegumentul seminal şi coajă este uscat. Fructele mature au culoarea caracteristică soiului. sau se recoltează şi din pom cu involucru la o trecere.25-0. pornind de la 100-120 kg/ha azot. în perioada recoltării. iar în plantaţiile pe rod. 0. Bolile mai păgubitoare sunt: bacterioza. iar dintre dăunători: gărgăriţa alunului şi viermele alunelor. frunzele sau 255 . în funcţie de modul de întreţinere. când poate să vegeteze şi să fructifice. ciocolatie-roşcată. din această cauză nu se recomandă folosirea îngrăşămintelor sub formă de cloruri. când are loc creşterea intensă a lăstarilor şi a fructelor.15-0. Consumul specific al alunului pentru o sinteză de 4300 kg/ha biomasă (fructe şi lemn) este de 18.3 kg K2O şi 16 kg Ca. În livezile mature solul se poate menţine ca ogor lucrat prin distrugerea periodică a buruienilor pe perioada de vegetaţie cu ajutorul discului sau cultivatorului sau lucrarea unei benzi în lungul rândului şi înierbarea intervalului.5% N. Irigarea este necesară în zonele cu deficit hidric.2:0. sau pe bază de aspiraţie cu ajutorul unor furtune dirijate de muncitori. iar potasiu asigură o calitate optimă a fructelor. se desfac uşor din involucru. Dacă se recoltează cu involucru.40% P2O5. solul trebuie să fie curat de buruieni. Cerinţe mari pentru apă sunt în lunile mai-iulie. În livezile tinere intervalul dintre rânduri se cultivă cu plante agroalimentare sau se pot planta intercalat arbuşti şi căpşun. pentru a permite recoltatul în condiţii bune. 9. Se adună de pe jos prin mai multe treceri. când fructele cad din pom. care întâi adună fructele în brazde şi apoi le ridică. altfel după uscare se desprinde foarte greu. O stare normală de aprovizionare cu elemente minerale este atunci când prin diagnoză foliară se obţin următoarele valori în frunze: 2.Întreţinerea solului.2 kg N. în raport de 1:0. în doze crescute anual pornind de la 30 kg/ha. Combaterea bolilor şi dăunătorilor.

la 3-4°C pot fi păstrate mai mulţi ani. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. Spaţiul de păstrare trebuie bine aerisit şi cu umiditate relativă mică. 256 . altfel alunele se pot deprecia. Cum se poate stabilii starea normală de aprovizionare a solului cu elemente minerale? c. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. apoi se pot valorifica sau păstra.resturile de ramuri şi se usucă câteva zile la soare. Cum se face irigarea plantaţiilor de alun? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Cum se produce materialul săditor la alun Cum se înfiinţeaza livezile de alun. sub formă de miez şi numai 3% pentru consum în stare proaspătă sau ca miez prăjit. până ce umiditatea scade la 5-6%. Perioada de păstrare este dependentă de temperatură. Modul de recoltare şi valorificare al fructelor. Valorificarea este preponderentă către industrie. Cum se taie alunul. iar la temperatura camerei maximum un an. Test de autoevaluare 47. Modul de fertilizare al plantaţiilor. Care sunt particularităţile tăierii alunului? b. Care sunt problemele de protecţia fitosanitară a plantaţiilor de nuc.

Majoritatea soiurilor sunt autosterile. Cu. Este considerată o specie bună pentru prevenirea eroziunii solului şi pentru perdele de protecţie. În acel moment. S. care poate valorifica cu succes terenurile erodate. 2. fiind utilizate în stare proaspătă sau în diferite produse de cofetărie sau patiserie.35 mg%. sunt albe şi au interiorul spongios. B3 .84% celuloză. ovulul este matur şi poate fi fecundat.5 ori faţă de proiecţia coroanei. Polenizarea este anemofilă. B5 . B2 . Rădăcinile sunt prevăzute cu micorize. În grădina familială. protogine şi homogame. alunele sunt mult cerute în industria dulciurilor (ciocolate şi bomboane). când în inflorescenţe. în pantă.5% apă. pe terenul erodat.15 mg%. 3. b. iar prin rărirea periodică a tufelor se asigură lemnul necesar aracilor pentru plantele legumicole. de la sfârşitul lunii ianuarie până în martie. a. Alunele sunt apreciate pentru conţinutul bogat în substanţe grase. A .5. pe râpe cu eroziune. Mg. Cl. are loc cu polen propriu sau cu polen străin. vitamine şi săruri minerale. Alunul formează un sistem radicular puternic. proteine. B9 . Comportarea alunului în procesul polenizării este similară nucului. Na. când temperatura aerului este pozitivă.18.Înflorirea are loc foarte devreme. rubra) folosite cu succes în parcuri. bine ramificat care se situează la o adâncime de 10-50 cm şi o extindere de 2-2.0 mg%.Pe lângă fructe alunul este important prin faptul că este specie rustică. Întrebarea 2. fiind soiuri protandre. Miezul proaspăt conţine: 61.029 mg%. iar ritmul mai mare de creştere se înregistrează toamna b.58% substanţe azotate.1.22% materii extractive. fiind considerate excelente fructe dietetice. unde sunt glazate cu diferite produse specifice.70% cenuşă bogată în: Ca. K. vitamine: B1 0.21 mg%. Există o serie de forme decorative (contorta.0.5 luni. sau alte locuri improprii altor culturi. care nu pot fi cultivate cu alte culturi.16% substanţe grase. Polenul rămâne în aşteptare în 257 .1.Comentarii şi răspunsuri la teste Întrebarea 1. De asemenea. P. datorită tufelor dese pe care le formează.71 mg%.39mg%. 15. dar sub 7°C. C 3. alunele au ajuns la mărimea caracteristică soiului. a. 13. alunul poate fi plantat în aliniament în lungul gardului. Fe. iar fecundarea se face mult mai târziu.0. după 4-4. 3.

5% K2O şi 0. Fiind o specie rustică. Alunul este tolerant la stresul hidric dacă nu este de durată. După fecundare. Tăierea de întreţinere şi fructificare se face periodic şi are drept scop rărirea coroanei pentru pătrunderea luminii.5% N. Pentru înflorit are nevoie de 3-4°C. embrionul începe să crească împreună cu cotiledoanele. 0. nu trebuie să fie peste 10. temperaturile sub -1°C determină îngheţarea lăstarilor şi pot compromite recolta. din această cauză nu se recomandă folosirea îngrăşămintelor sub formă de cloruri c. deoarece umbrirea reciprocă duce la degarnisirea bazei lor. periodic se înlătură tulpinile bătrâne şi se lasă tulpini de înlocuire.faza de tub polinic. Temperaturile mai scăzute. Intrebarea 3 a. nerealizând însă producţii maxime. Fructifică bine în zona dealurilor mijlocii şi înalte ca şi în zona joasă. Rezistă la geruri în timpul iernii până la -30°C şi în timpul înfloritului la -10°C.40% P2O5. când poate să vegeteze şi să fructifice. Alunul este sensibil la acumularea ionilor de clor. Dacă plantele se conduc ca tufă. îmbătrânite.6-2. cu mici diferenţe între soiuri.25-0.Irigarea este necesară în zonele cu deficit hidric. După pornirea în vegetaţie. Cerinţe mari pentru apă sunt în lunile mai-iulie. Pe măsură ce pomii înaintează în vârstă. Alunul reacţionează bine la tăierile de regenerare. care trebuie aplicate la plantele în declin. la care fructificarea este slabă.Lucrarea de verificare nr. c. determină îngheţarea amenţilor şi a mugurilor vegetativi. când are loc creşterea intensă a lăstarilor şi a fructelor. temperaturile peste 9°C sunt nefavorabile polenizării.40% Mg. la plantaţiile comerciale de mare producţie.4-3.6. 0. Numărul tulpinilor în cadrul tufei. 18. Temperatura optimă pentru creşterea şi fructificarea alunului este de 23-27°C. 18 Instrucţiuni 258 . iar procesul de uscare afectează scheletul sau tulpinile din cadrul tufei.150. nu are pretenţii mari faţă de căldură. b. O stare normală de aprovizionare cu elemente minerale este atunci când prin diagnoză foliară se obţin următoarele valori în frunze: 2. întinerirea elementelor de semischelet epuizate. lungimea creşterilor anuale scade şi trebuie făcute tăieri de stimulare a creşterii. limitarea extinderii coroanei pe verticală şi lateral etc. până la umplerea interiorului.

Ghena N.D. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”. . Care este caracteristica sistemului radicular la alun 2 p. E. corectare şi evaluare. Bucureşti. Cum se face recoltarea şi valorificarea alunelor.. 2 p.7. . 18. Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de pagină. Branişte – Cultura specială a pomilor. Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 90.Bibliografie minimală 61. Bucureşti. 91. Popescu M. 2 p. numărul lucrării de verificare. 63. Hoza D. Ed. 2000. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare. 93. Editura Ceres.Pomicultură generală şi specială. numele şi prenumele studentei (studentului). 92. 62. Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare. Explicaţi biologia infloririi alunului.. 94.. 2005..Pomologie. Cum se pot conduce plantale la alun? 2p. şi colab. 1992.P.Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr. 259 . Enumeraţi avantajele economice ale culturii alunului? 2 p. Prahova Ploieşti. N. 18.

atât pentru consumul în stare proaspătă cât şi pentru prelucrare la nivel familial sau industrial. 19. 0.10-0.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 19 Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură: Să cunoaşteţi importanţa culturii alunului Să cunoaşteţi particularităţile biologice ale alunului Să cunoaşteţi cerinţele alunului faţă de factorii de mediu Să cunoaşteţi particularităţile tehnologiei de cultură a alunului 19. B2. origine.51% proteine. 19. 19 CULTURA CĂPŞUNULUI CUPRINS 19.5-9. vitaminele A. originea şi arealul de răspândire a alunului Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu Particularităţi tehnologice Comentarii şi răspunsuri la teste Lucrare de verificare Bibliografie minimală 257 257 257 258 262 268 269 270 Introducere În această unitate ne familiarizăm cu aspecte despre cultura căpşunului: importanţă. Se vor prezenta anumite aspecte generale. dar şi particularităţi biologice de care trebuie să se ţină seama atât la înfiinţarea culturiii.74% săruri minerale.Importanţa. acid pantotenic etc. originea şi aria de cultură a alunului Căpşunile sunt primele fructe care apar primăvara şi sunt foarte căutate. particularităţi biologice. Obiectivele unităţii de învăţare nr.1.5 ore. vitamina C 42-106 mg%. PP. 19.91% acizi organici. ecologice şi tehnologia de cultură în funcţie de sistemul adoptat.72-1. B1. 19. Având un conţinut ridicat în vitaminele B şi în mangan.2.5% zaharuri. 19.3.7.4. cât mai ales la exploatarea acesteia.1.6.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 19. Fructele în stare proaspătă conţin: 4. 19. 19 Importanţa.5.2. căpşunile au un rol important în buna funcţionare a 260 .94-1. 0. Timpul alocat studiului acestei unităţi este de circa 2-2. 0. areal de cultură.

Care este importanţa alimentară a căpşunelor? b. în reglarea funcţionării ficatului etc. Pe plan mondial. a perisabilităţii fructelor şi a pieţei care nu este organizată. lll. din care majoritatea se obţine în sectorul privat. Giurgiu. sud (Constanţa. Suceava). vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. producţia fiind de circa 3 milioane tone. Producţia la căpşun este în continuă scădere. a stărilor de astenie.Care este tendinţa naţională în cultura căpşunului? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: jjj. putând fi cultivată în cultură anuală sau perenă (3-5 ani).Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu Particularităţi de creştere şi fructificare 261 . Care este importanţa economică a culturii căpşunului. Olt. în anemie. În ultimii ani. 19. Datorită forţei de muncă la recoltare. Care este importanţa alimentară a fructelor. sunt indicate în prevenirea insomniilor. Satu Mare) ale ţării. kkk.sistemului nervos. căpşunul se cultivă în toate continentele. În ţara noastră. producţia de căpşune a fost de 15-20 mii tone. fiind mai puţin de 50% faţă de anii 1989 (29300 tone) şi 1996 (28400 tone). Gorj) şi vest (Arad. cultura căpşunului este concentrată în partea de nord-est (Botoşani. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. Căpşunul este specia pomicolă cu cea mai mică longevitate economică. producţie este mult mai mică decât potenţialul pe care îl are România Test de autoevaluare 48. Care este arealul de cultură al căpşunului pe plan mondial şi în România. Vâlcea.3.

de obicei în mai multe valuri cu intensităţi diferite. putem să avem pe o plantă circa 30-50 de fructe. Stolonii constituie organele de înmulţire ale căpşunului. există soiuri bifere (care fructifică de două ori pe an. anual se ridică şi se îndepărtează de locul de plantare. producţie fiind eşalonată pe o perioadă lungă de timp. (rizom) care ramifică prin bifurcare şi care. pe care apar rozete de frunze şi rădăcini în partea inferioară) care datorită heliotropismului se orientează spre zonele bine luminate (mijlocul intervalului dintre rânduri). mai mici şi scurt peţiolate şi frunzele de vară mari şi lung peţiolate. Frunza luată individual trăieşte circa 60-70 de zile. Căpşunul este o specie foarte precoce. Longevitatea căpşunului este dependentă de sistemul de cultură folosit.) şi de asemnea se întâlneşte fenomenul de remontanţă. Simultan cu creşterea fructelor. Specii şi soiuri 262 . iar din mugurii laterali vegetativi se formează ramificaţii laterale (1 -3). fructele rămân mai mici şi de calitate inferioară. ceea ce face ca plantele bătrâne (peste 4-5 ani) să sufere mai mult de lipsa apei decât cele tinere. din mugurii vegetativi laterali existenţi la subsuoara frunzelor. În primul an după plantare. primăvara producţia de bază şi toamna. iar mugurii vegetativi laterali se transformă în muguri micşti. diferenţiază muguri de rod din primul an de la plantare. rădăcinile se ridică mai spre suprafaţă. iar înălţimea lor poate fi mai mică. egală sau mai mare decât a frunzelor. După 3-4 ani se creează un dezechilibru între partea superioară şi cea aeriană a plantelor. adică fructificarea aproape continuă pe perioadă de vegetaţie. putând fi de la 10 -12 t/ha la 25 t/ha în câmp şi până la 40-50 t/ha în spaţii protejate. Prin evoluţia anuală a tulpinii. Se practică cultura anuală cu înfiinţare în iulie şi fructificare în anul următor şi cultura multianuală cu durată de 4-5 ani. pornesc rădăcini fibroase. La căpşun. Dacă într-o inflorescenţă se formează în medie 5-8 fructe. Cantitatea şi calitatea producţiei secundare este dependentă de soi şi de agrotehnica aplicată culturii. Producţia în anul 4 de cultură este de circa 50% din cea a anului 2. o producţie secundară. în cadrul plantei ele se schimbă continuu. se formează stoloni (filamente subţiri. Căpşunul este o specie cu frunze verzi tot timpul anului. de talie mică (15-40 cm).Căpşunul este o plantă perenă semierboasă. ce pot ajunge la înălţimea de 25-30 cm. În anul următor din mugurul mixt se formează o inflorescenţă. Numărul de inflorescenţe pe o plantă este de 6-10. în vârful tulpinii principale se formează un mugur mixt. având frunzele de iarnă. Potenţialul de producţie este diferit în funcţie de soi şi sistemul de cultură. are în pământ o tulpină scurtă. dar pot ajunge la 40-50 cm în sol. Din partea inferioară a tulpinii. în funcţie de vigoarea acesteia şi de numărul ramificaţiilor pe care le are. iar plantaţie nu merită să fie menţinută. distribuite la 15 -20 cm adâncime.

conice. din care s-au format fragii remontanţi şi alpina. lucioase. rezistenţă la boli etc. chiloensis. cu fructe mici. Coreea şi prezintă interes în ameliorare pentru rezistenţa la ger.Din cele peste 50 de specii de Fragaria existente. fructe globuloase şi o mare plasticitate pentru solurile calcaroase. unele soiuri rezistă în cultura mai multe zeci de ani. 263 . dar datorită valorii lor. are flori hermafrodite. o calitate bună a fructelor (mari. cu maturare mijlocie. câteva au o importanţă mai mare la formarea soiurilor actuale de căpşun. de culoare roşie-închis. de culoare roşie. cu însuşiri organoleptice foarte bune şi maturare timpurie. suculentă. Fragaria grandiflora Ehrh. Gorella . scurt conice. creşte spontan în liziera pădurilor. Principalele soiuri din sortiment Datorită ciclului scurt de viaţă a căpşunului. . cu pulpa bine colorată. . rezistente la transport. fructe de mărime mijlocie. pulpa mediu colorată. sortimentul poate fi foarte uşor schimbat. cu maturare târzie. conic alungit şi rotunjit la vârf. cu fructe mari. are fructe mici. bine colorată.) . Senga Sengana . o maturare cât mai grupată. consistentă. cu suprafaţa uşor ondulată. ovoide sau sferice.soi viguros. gust plăcut. foarte aromată. sfero conice. de culoare roşie-deschis. Fragaria orientalis Los. întrucât nu formează stoloni. Fragaria elatia Ehrh . cu fructe mijlocii-mari. nu creşte în stare sălbatică şi are flori hermafrodite. lucios.soi viguros. Fragaria viridis Duch. Principalele soiuri cultivate în ţară sunt: Regina . trebuie să aibă un potenţial de producţie ridicat. cu fructul mare. roşii -închis. cu gust dulce şi aromă intensă. virginiana şi F. este o specie mai viguroasă. cu pulpa consistentă. Surprise des Halles . . conic-alungite. gust plăcut). creşte spontan în poiene şi fâneţe.fragul de grădină. care se înmulţeşte prin separarea tufelor.fragul de pădure. se pare că este un hibrid natural între F. Pocahontas . slab acidulată şi intens aromată.soi viguros. de calitate foarte bună pentru masă şi industrializare. cu tendinţă de lăţire la vârf. Specia are două varietăţi: semperflorens Duch. cu maturare mijlocie. de culoare roşu-viu.are planta de vigoare mijlocie. unisexuat dioică şi are fructe mici. bine colorate.este un soi viguros. apreciat pentru industrializare. cu inflorescenţele mai mici sau egale cu tufa. apreciat pentru masă sau industrializare. uşor acidulată. de calitate bună şi maturare timpurie.creşte spontan în China.fragul de câmp. cu pulpa intens colorată. dintre care: Fragaria vesca L (Fragaria vulgaris Ehrh. Soiurile de căpşun de calitate. cu baza dreaptă.căpşunul de pădure.

În spaţii protejate. poate provoca îngheţarea mugurilor de rod. mai ales la plantele mai debile. deoarece provoacă moartea plantelor. duce la efecte negative mai mari decât seceta. superioare pentru masă. Temperatura negativă sub -18°C. are fructe mijlocii. globuloase sau scurt-conice. este remontant şi are un bun potenţial de producţie. căpşunul poate ierna şi la temperaturi de -25°C. fructele mijlocii sau mari. de aproximativ o lună şi jumătate şi una în perioada verii la diferenţierea mugurilor de rod. Umiditatea relativă ridicată contribuie la atacul agenţilor patogeni şi afectează producţia. Căpşunul are cerinţe moderate faţă de căldură. intensifică atacul de putregai cenuşiu îngreunează recoltarea. Profusion . Căpşunul se comportă bine atât în cultură pură cât şi asociată cu specii de talie mai înaltă. însuşiri de calitate bune şi maturare târzie. Aiko . cel puţin 8 zile consecutiv. scurt conice cu vârful rotunjit. Pe solul acoperit cu zăpadă. una în perioada înfloririi şi creşterii fructelor. Excesul de apă din sol. În condiţii de secetă. în livezile neintrate pe rod.are vigoare mijlocie. fără să înregistreze pierderi ale mugurilor de rod. căpşunul este sensibil la lipsa apei din sol. Aceste cerinţe pot fi asigurate în toate zonele pomicole din ţară.Red Gauntlet . porneşte în vegetaţie la 3-5°C şi înfloreşte după 8-10 zile cu temperaturi peste 12°C.este soi viguros. Cerinţele căpşunului faţă de factorii de mediu Căldura. Talisman . uşor turtite lateral. când solul nu este acoperit cu zăpadă. are tufa de vigoare mijlocie. de calitate slabă.este un soi mediu viguros. scăzându-le valoarea comercială. iar fructele se murdăresc de pământ. Pentru maturarea fructelor la soiurile timpurii.unul din cele mai cultivate soiuri. de culoare roşie-vie. slab dulce. sunt fructe mijlocii. Apa. mai ales pomi tineri. cu pulpa neuniform colorată. Lumina. fructe mijlocii. temperatura medie trebuie să fie de peste 14°C. Se cunosc două perioade critice pentru apă. conice. unde umiditatea solului se poate controla mai bine. pentru căpşun trebuie asigurată o umiditate de 65-85% din capacitatea de câmp. conice alungite. producţia este mică şi plantele formează mai puţini stoloni. Căpşunul dă rezultate foarte bune în zonele unde cad 800 -900 mm precipitaţii anual. Ploile care cad în perioada maturării şi recoltării fructelor. producţia este mult mai mică decât potenţialul soiurilor şi mai sensibilă 264 . are fructele sensibile la transport. în special în partea de sud a ţării. Având un sistem radicular superficial. sau chiar de arbuşti fructiferi. Este rezistent la ger şi secetă. de culoare roşie închisă. au culoare roşie-portocalie. Dacă se cultivă în condiţii de umbră. calitatea foarte bună şi maturare mijlocie-târzie. Pagube mari sunt provocate de gerurile care survin la începutul sau sfârşitul iernii. cu o bună repartiţie a acestora în lunile mai-iulie. roşii.

Descrieţi tipurile de fructificare la căpşun. pe de altă parte datorită producţiilor mari pe care le poate asigura. reavene. pentru ca plantele să fie ferite de infecţia cu 265 . Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. În condiţii de irigare. cu pH-ul slab acid sau neutru (5.4. Care sunt cerinţele căpşunului faţă de apă? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Particularităţile sistemului radicular la căpşun.la putregai. Cerinţele faţă de sol sunt mari. este liber de boli virotice şi are o mare capacitate de producţie. Particularităţile de creştere ale căpşunului. Solul. În prezent. uşoare. materialul săditor comercializat este produs în unităţi specializate.8) şi conţinutul în carbonat de calciu sub 20%. 19. Principalele specii şi soiuri de căpşun. se pot valorifica nisipurile din sudul Olteniei sau cele din vest. provine din plante obţinute prin microînmulţire. Pentru producerea materialului săditor.5-6. căpşunul are nevoie de lumină mai multă şi stolonierele se înfiinţează în ogor propriu. Superelita se produce în centre izolate fără vectori. b. dacă se asigură o fertilizare optimă. cu o corectă fertilizare organică. soluri cenuşii sau chiar brun roşcate. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. Care sunt particularităţile sistemului radicular la căpşun. Particularităţile înfloririi şi fructificării căpşunului. Solurile trebuie să fie afânate. cernoziomuri. Test de autoevaluare 49. Răspunde bine la plantarea pe solurile aluvionare. Cerinţele căpşunului faţă de factorii de mediu. c. cu o bună capacitate de reţinere a apei. Particularităţi tehnologice Producerea materialului săditor. pe de o parte datorită sistemului radicular superficial.

eventual şi a doua. iar până toamna plantele reuşesc să se fortifice şi să diferenţieze muguri de rod. numai în condiţii de irigare. Pregătirea terenului constă în desfundarea la 35-40 cm. Materialul săditor este reprezentat de material recoltat în anul anterior sau primăvara devreme şi refrigerat (ţinut în frigider până la plantare). Pe de altă parte. Cultura anuală a căpşunului Deşi căpşunul este o plantă perenă. Cultura se înfiinţează în iunie-iulie. faţă de plantele mai bătrâne. Îngrăşămintele se încorporează la 25 cm. fertilizarea de bază cu 30-40 t ha îngrăşăminte organice. datorită rezultatelor foarte bune care se obţin. iar procentul fructelor de calitate extra este de peste 75-80%. ceea ce permite valorificarea unei părţi din producţie la preţuri mai bune. salată. ceapă şi usturoi verde.viroze. 300-400 kg/ha superfosfat. după care solul se mărunţeşte. Pentru combaterea dăunătorilor din sol (viermi sârmă. Pe de altă parte prin menţinerea plantelor numai un ciclu de producţie. să fie orizontal sau cu pantă mică (max. De obicei nu se plantează trupuri mai mari de 10-30 ha. Potenţialul de producţie la cultura anuală este de 15-25 t/ha. larve de cărăbuş de mai. fasole pentru păstăi). pretabile pentru mecanizare şi irigare. boala nu are timp să infecteze planta şi să afecteze vizibil producţia. fructele se maturează mai devreme cu 3-5 zile. de unde se livrează către producătorii propriu-zişi de fructe. Pentru suprafeţe mici se poate folosi şi material recoltat din plantaţii comerciale. Înfiinţarea plantaţiei anuale Locul pentru cultura căpşunului trebuie să fie tipic pentru grădină. Până la înfiinţarea plantaţiei de căpşun terenul poate fi cultivat cu o specie legumicolă de ciclu scurt (spanac. dar acesta nu este liber de boli şi nu are performanţe productive comparabile cu cel produs din pepiniere. datorită timpului scurt cât plantele rămân pe teren. Suprafaţa care se plantează este dependentă de numărul de muncitori de care se dispune. stolonii nu au ti mp să ramifice mult ceea ce permite folosirea unor densităţi mai mari la unitatea de suprafaţă. în vederea obţinerii unor venituri suplimentare şi încadrarea căpşunului într-o rotaţie cu alte culturi. La plantele tinere. după care mărimea fructelor scade şi proporţional cu aceasta şi producţia. plantele nu mai sunt afectate de bolile virotice. la cultura anuală. ştiind că la recoltat productivitatea nu depăşeşte 80-100 kg/zi om. deoarece nu suportă clorurile. 200-250 kg/ha sulfat de potasiu. ridichi de lună. nematozi etc. se poate cultiva cu succes ca plantă anuală. 266 . Căpşunul dă fructele cele mai mari la prima recoltare. 7%).) solul se prăfuieşte cu un insecticid specific în doză de 40 -80 kg/ha. Există ferme specializate de înmulţire a acestui material. valorificând superior terenul şi contribuind la menţinerea stării de fertilitate.

Căpşunul se poate planta fie în rânduri echidistante. acoperirea completă a rădăcinilor fără a îngropa mugurele central. sau în benzi. Acest mulci se adună prin greblare. Pentru mocirlire. se pregăteşte un amestec format din pământ. când distanţele de plantare sunt de 70 80 cm între rânduri şi 15-25 cm pe rând. pentru ca plantele să se fortifice şi să diferenţieze muguri de rod până la venirea îngheţului. lăsând 2-3 centrale. Până toamna se asigură întreţinerea corespunzătoare a solului. trebuie să se ţină seama de lungimea rândului pentru a nu transporta foarte mult lăzile cu fructe. Densităţile sunt cuprinse între 80 şi 100 mii plante la hectar. de consistenţa smântânii. în funcţie de schema de plantare. pentru a evita contactul fructelor cu solul. În acest amestec se introduc rădăcinile fără a ajunge la mugurele central şi apoi se repartizează pe rând. La 7 -10 zile după plantare se verifică prinderea şi se completează golurile cu stoloni de aceeaşi vârstă şi din aceleaşi soiuri cu cele plantate iniţial. de obicei se aleg mai multe soiuri pentru a eşalona recoltarea pe o perioadă mai lungă de timp. pe rândurile marcate iniţial cu dispozitive mecanice (cadru de semănătoare sau cultivator). combaterea bolilor şi dăunătorilor şi se irigă în funcţie de necesităţi. indiferent de zona de cultură. apă. Fasonarea stolonilor constă în scurtarea rădăcinilor la 12-15 cm şi înlăturarea frunzelor exteriore. Pregătirea stolonilor pentru plantare constă în fasonare. împiedică creşterea buruienilor.La parcelarea terenului. Adâncimea de plantare trebuie să respecte adâncimea din stolonieră. Repartizarea nu precede 2-3 m ritmul de plantare. distanţate la 25 cm între rânduri. după înflorire se mulceşte cu paie. Până la înflorire se execută o fertilizare cu azot şi se întreţine solul prin praşile. primăvara. de câte două rânduri pe brazde înălţate. mai rar şi numai în partea sudică până la 10 august. prin praşile manuale şi mecanice. Alegerea soiurilor se face în funcţie de suprafaţa plantată. De obicei rândul nu depăşeşte 100-120 m. se practică mulcirea solului cu folie neagră şi plantarea în găurile făcute. Folosirea foliei ca mulci are o serie de avantaje: conservă mai bine apa în sol. evită contactul fructelor cu solul etc. cu sau fără mulcire cu folie. Indiferent de schema de plantare. evitând vârfurile de producţie. În ţările cu tradiţie în cultura căpşunului. După plantare se udă obligatoriu. pentru a evita pierderea unor plante pe timpul iernii se recomandă ca înainte de venirea gerurilor să se acopere cultura cu resturi vegetale (paie mărunţite. balegă proaspătă de bovine şi eventual stimulatori de înrădăcinare (Radistin). pentru a nu zvânta mocirla pe rădăcini.). Plantarea stolonilor se efectuează în iunie-iulie. Plantarea se execută manual cu plantatorul sau mecanizat cu maşina de plantat răsaduri. mocirlire şi repartizarea lor pe rând. Dacă cultura nu este înfiinţată pe mulci de folie. când terenu l se zvântă şi se aşează pe platformă pentru compostare. frunze etc. 267 .

De asemenea. Ca material săditor se folosesc stoloni formaţi în aceiaşi perioadă de vegetaţie. Plantarea de toamnă se efectuează de la sfârşitul lunii august şi până la mijlocul lunii octombrie şi dă rezultate bune în zonele unde plouă suficient sau sunt condiţii de irigare. s-au cu 2-3 zile mai devreme dacă se aduce din alte zone. se recomandă plantarea de primăvară acolo unde stratul de zăpadă este subţire şi nu se asigură o bună protecţie peste iarnă. În anul plantării nu se lasă flori pentru a asigura o bună fortificare a plantelor şi diferenţierea mugurilor pentru anul următor. folosind stoloni refrigeraţi. până la 15 octombrie pentru a asigura o bună prindere a plantelor şi o rezistenţă suficientă la iernare. se recomandă plantarea anuală a circa 1/4-1/3 din suprafaţa prevăzută pentru o fermă. astfel că în anul următor fructifică bine. dar de obicei nu diferenţiază muguri de rod. în zonele mai umede sau acolo unde toamnele sunt secetoase. vărzoase). Deoarece cultura are o durată de 3-4 ani. pentru a avea posibilitatea înlocuirii plantaţiei vechi şi obţinerea unei producţii relativ constante în timp. Întârzierea plantării după 15 octombrie duce la rezultate slabe. În anul următor plantele nu fructifică sau fructifică foarte puţin. iar până toamna se pot înfiinţa culturi legumicole de ciclu scurt. pregătirea şi fertilizarea se execută la fel ca la cultura anuală. Plantarea de vară. Ca plante premergătoare se pot folosi: lucernă. şi necesită o atentă conducere a plantelor sub aspectul irigării o perioadă de 4-6 săptămâni când temperatura este mare şi umiditatea atmosferică scăzută. Până la venirea frigului plantele înrădăcinează. condiţii care nu sunt favorabile unei bune prinderi. în funcţie de cantitatea de precipitaţii din zonă. procentul de pierdere fiind mare. plante care trebuie să elibereze devreme terenul în vederea pregătirii lui corespunzătoare. Alegerea terenului. sau specii la care se aplică cantităţi mai mari de gunoi de grajd (cartofi. este mai puţin folosită. Cultura multianuală a căpşunului În cultură multianuală. se fortifică. trifoi. se defrişează cultura prin arătură. predominant în rânduri simple care asigură o 268 . Materialul săditor se recoltează de obicei în ziua plantării direct din câmp. Stolonii plantaţi vara au timp să se fortifice şi să diferenţieze muguri de rod. căpşunul se poate înfiinţa şi fără sistem de irigare. se execută în perioada iunie-iulie. Plantarea de primăvară se execută în perioada martie-aprilie. Înfiinţarea culturii se face de obicei primăvara. Plantarea se face manual cu plantatorul sau semimecanizat cu maşina de plantat răsaduri.După recoltare. plantele nu înrădăcinează suficient şi peste iarnă su nt descălţate. Se folosesc în practică mai multe scheme de plantare. vara sau toamna devreme.

în funcţie de condiţiile climatice. După recoltare. cu ierni aspre. cultura se coseşte. În anii următori se fac aceleaşi lucrări. lucrare care se repetă la circa 2-3 săptămâni. Dual 50 CE . pentru industrializare. Recoltarea căpşunelor se face cu 3-4 zile înainte de maturitatea de consum. pentru consum în stare proaspătă şi la maturitatea de consum fără caliciu. se fertilizează cu azot şi se udă. protejând astfel fructele care. Lucrarea este obligatorie la plantările de toamnă şi în zonele cu solul neacoperit de zăpadă. lucrare care se repetă de mai multe ori pe perioada de vegetaţie. În zona de stepă. cu caliciu. Din anul al doilea. O lucrare specifică plantaţiilor de căpşun pentru fructe este înlăturarea stolonilor care se formează spre intervalul dintre rânduri. Fructele recoltate se ţin la umbră şi ele trebuie valorificate în timp foarte scurt (câteva ore) sau introduse în spaţii frigorifice. înlăturarea stolonilor.mai bună mecanizare a lucrărilor de întreţinere. se lucrează solul. O parte din stolonii care se orientează pe direcţia rândului rămân şi după un an de cultură se formează o bandă cu lăţimea de circa 30 cm. Perioada de exploatare economică a unei culturi perene este de 3-4 ani. potenţialul maxim fiind în anul doi şi scade uşor în anii care urmează. protecţia fitosanitară etc. Betanal 15 CE -2% etc. Cultura protejată a căpşunului 269 . odată cu creşterea. Lucrările de întreţinere constau în lucrările solului pentru a preveni înburuienarea. Norma de udare este de 250-300 m3/ha şi se repetă de 5-8 ori pe perioada de vegetaţie. fertilizarea fazială cu îngrăşăminte pe bază de azot. După înflorire. pentru refacerea părţii aeriene şi diferenţierea mugurilor de rod.1%. După plantare. Întreţinerea solului se face periodic. mecanic sau hipo între rânduri şi manual pe rând. plantele pot fi mulcite toamna cu resturi vegetale. Pregătirea stolonilor şi plantarea se fac identic ca la cultura anuală. cultura fructifică. material care s-a păstrat la rece. se execută mulcirea solului prin acoperirea lui cu paie. pentru a asigura protecţie împotriva gerului.5 -2%. Irigarea este o lucrare indispensabilă pentru reuşita prinderii. cad pe sol.5-3 kg pentru consum în stare proaspătă. îngrăşăminte complexe sau foliare. 5 kg pentru industrializare şi 0. pentru a preveni formarea crustei şi înburuienarea culturii. la circa 10-14 zile se face completarea golurilor cu material din aceleaşi soiuri. Distanţa de plantare este de 80-90 cm între rânduri şi 20-30 cm între plante pe rând. se scot resturile vegetale împreună cu paiele care se ard. după care producţia scade mult şi cultura devine nerentabilă. irigarea. direct în ambalajele de expediţie. Dacă apar buruieni perene sau anuale greu de distrus prin lucrări mecanice se pot folosi erbicide selective: Devrinol 50 WP 1. Ambalajele trebuie să aibă capacitate mică.

Terenul se pregăteşte după o prealabilă fertilizare cu 30-40 t/ha gunoi de grajd bine descompus. De la scoaterea din câmp sau din ghivece. Pentru a obţine rezultate bune la forţare. până la plantare se pot ţine în pungi de plastic perforate. În funcţie de dimensiunile tunelelor folo site acestea pot acoperii 28 rânduri de căpşuni. 300-500 kg superfosfat. Acoperirea culturii cu tunele de folie se face la sfârşitul lunii februarie început de martie. Pe perioada înfloririi. după ce a trecut pericolul gerului. Terenul destinat culturii protejate trebuie să fie bine expus pentru a se încălzii mai uşor primăvara.05%. folosind scheme de plantare în benzi. protecţie fitosanitară şi fertilizarea fazială conform tehnologiei de cultură. În timpul înfloritului. cultura trebuie aerisită.forţarea propriu-zisă. . 150-200 kg azotat de amoniu. 270 . Se practică două metode de fortificare a plantelor în vederea forţării lor în seră: utilizarea stolonilor fortificaţi în câmp şi folosirea stolonilor crescuţi în ghivece sau cuburi nutritive. în timpul zilei când temperatura urcă peste 18-20°C în adăpost. temperaturile ridicate şi umezeala pot duce la o slabă legare a fructelor. pe substrat special pregătit sau în ghivece. Lucrările de îngrijire sunt aceleaşi ca la cultura în câmp. Dacă nu se obţine o producţie timpurie de cel puţin 70% comparativ cu cultura în câmp. Cultura forţată a căpşunului Se practică în spaţii încălzite (sere acoperite cu sticlă sau plastic) deoarece se anticipă maturarea fructelor cu 50-60 de zile. în luna iunie. în tunelele mari trebuie introduse stupi cu albine care să polenizeze florile sau se ridică folia pentru a pătrunde albinele. a câte 4 rânduri fiecare. Pentru cultura forţată plantele trec prin două faze: . în funcţie de temperatură şi insolaţie. Se scot din câmp după o perioadă de cel puţin 10 zile cu temperaturi sub 5°C. În câmp se aplică lucrările de îngrijire. Pe o traveie se plantează 2 benzi distanţate la 60-70 cm. iar în următoarele zile. plantele trebuie să fie bine fortificate şi să aibă mai multe ramificaţii cu muguri micşti. pentru a se vernaliza (satisfacerea parţială a necesarului de frig). Înainte de plantare stolonii se îmbăiază într-o soluţie de Benlate 0. fie prin înfiinţarea unor culturi speciale.pregătirea plantelor în câmp în vederea forţării. În primele două săptămâni de la acoperire nu este necesară aerisirea. 200-300 kg sulfat de potasiu şi circa 300 kg sulfat de magneziu. iar recoltarea fructelor se anticipă cu 20-30 de zile. protejarea culturii nu este economică. îngrăşămintele se încorporează şi apoi solul se mărunţeşte. Înfiinţarea culturii se face la sfârşit de noiembrie-început de decembrie când plantele sunt în faza de repaus. pentru a-i proteja de Botrytis.Se realizează fie prin acoperirea unei culturi multianuale cu tunele de diferite tipuri şi mărimi. Stolonii refrigeraţi se plantează în câmp la distanţa de 25/20 cm. ramifică şi diferenţiază muguri de rod. astfel că până toamna se fortifică. de folie de polietilenă.

cu un amestec de fungicide şi insecticide pentru a controla agenţii patogeni ce infestează cultura. Fosfotox 0. temperatură care se menţine până la înflorit. Aliso. După recoltarea fructelor. pentru a realiza în seră. În funcţie de momentul în care se doreşte obţinerea fructelor se poate decala înfiinţarea culturii. Senga Sengana.06%. Perioada de recoltare se întinde pe circa 5-6 săptămâni. Datorită transpiraţiei din timpul nopţii. Danirun 0. Pentru cultura în seră caldă.3%) şi un insecticid (Mospilan 0. ştiind că de la începutul creşterii rozetei de frunze până la începutul maturării fructelor sunt necesare circa 80 de zile. cu produse pe bază de cupru (zeamă bordeleză 0.8-1 kg/m2 la soiurile timpurii (Regina. Fastac 0. Amplitudinea de temperatură între zi şi noapte are rol foarte important pentru înflorit.02%. după care temperatura se creşte treptat cu câte un grad pe zi până la 15-18°C. dar în primele 3-4 se recoltează 70% din producţie. iar pentru maturarea fructelor 22-24°C ziua şi 14-16°C noaptea.05%) şi insecticide (Applaud 0. Umiditatea solului se menţine la 70-75% din capacitatea de câmp.Distanţa dintre rânduri în cadrul benzii este de 30 cm. Primul tratament se face la apariţia inflorescenţelor împotriva bolilor foliare şi a putregaiului fructelor. fecundare şi creşterea fructelor. Bravo 0.05%. lumina joacă un rol foarte important. deci şi polenizarea este deficitară. iar umiditatea atmosferică la 65-70%. Pentru a se asigura o polenizare foarte bună. Pentru a preveni astfel de fenomene se cere suplimentarea iluminării cu lămpi. de asemenea apar afidele şi acarienii. oxiclorură 0. stolonii se ţin circa o lună de zile la 1-5°C pentru satisfacerea necesarului în frig. Mospilan 0. făinare. Se fac tratamente mixte cu fungicide (Benlate 0. După înfiinţarea culturii. Pentru înflorire temperatura trebuie să fie de 18 -20°C. în seră se introduc stupi cu albine. se pot face 2-3 stropiri după caz. Topsin 0. Tratamentul al doilea se execută împotriva dăunătorilor care atacă florile şi fructele şi împotriva acarienilor (Nissorun 0.06%. primele fructe se maturează la sfârşit de februarie şi început de martie. Combaterea bolilor şi dăunătorilor Pentru o bună protecţie a căpşunului. 271 .05%. se fac 5-6 tratamente din care trei înainte de recoltare şi 2-3 după recoltare.025%.1%).5%. în perioada înfloritului 13-25 mii lucşi.05%). Pentru ciclul care începe în decembrie.04%). când zilele sunt scurte şi cerul este mult acoperit. ceea ce asigură densităţi de 80-100 mii plante la hectar. polenul are germinabilitate slabă. Red Gauntlet). se formează frunze mici şi scurt peţiolate (frunze de iarnă). Producţia care se obţine este dependentă de soi şi este de 0. Sunrise) şi de 2-4 kg/m2 la soiurile târzii (Gorella. Tratamentul al treilea trebuie să protejeze fructele de putregaiul cenuşiu. Victenon 0. din care cauză serele trebuie aerisite. În prima parte a culturii. iar între plante pe rând 20 cm. umiditatea se apropie de 100% dimineaţa.04%.

Care sunt particularităţile culturii anuale a căpşunului? b. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. Specificul înfiinţării culturii. Cum se face pregătirea stolonilor pentru cultura forţată? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Cum se produce materialul săditor la căpşun Care sunt tipurile de culturi care se pot executa. 19. Modul de recoltare şi valorificare al fructelor.Test de autoevaluare 50. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie.Comentarii şi răspunsuri la teste 272 . Distanţe de plantare folosite la căpşun? c.5. Particularităţile culturilor protejate şi forţate. Care sunt problemele de protecţia fitosanitară a plantaţiilor de nuc.

5% zaharuri. Prin evoluţia anuală a tulpinii. 0. există soiuri bifere (care fructifică de două ori pe an.10-0. Aproape întreaga producţie este obţinută în sectorul privat. a. a avut mai multe perioada de revenire parţială. atât pentru consumul în stare proaspătă cât şi pentru prelucrare la nivel familial sau industrial. c. B2. în reglarea funcţionării ficatului etc b. rădăcinile se ridică mai spre suprafaţă. de aproximativ o lună şi jumătate şi una în 273 .000 t. Având un conţinut ridicat în vitaminele B şi în mangan. căpşunile au un rol important în buna funcţionare a sistemului nervos. acid pantotenic etc. primăvara producţia de bază şi toamna. a. o producţie secundară.La noi în ţară.91% acizi organici. Fructele în stare proaspătă conţin: 4.51% proteine. dar în prezent esterelativ stabilă ca supraţă şi producţie în jur de 20. sunt indicate în prevenirea insomniilor. Cantitatea şi calitatea producţiei secundare este dependentă de soi şi de agrotehnica aplicată culturii. după 1990. Întrebarea 2.) şi de asemnea se întâlneşte fenomenul de remontanţă. PP. Se cunosc două perioade critice pentru apă. dar pot ajunge la 40-50 cm în sol.74% săruri minerale. pornesc rădăcini fibroase. căpşunul este sensibil la lipsa apei din sol.Căpşunile sunt primele fructe care apar primăvara şi sunt foarte căutate. suprafaţa cultivată cu căpşun a scăzut mult. Având un sistem radicular superficial. a stărilor de astenie. adică fructificarea aproape continuă pe perioadă de vegetaţie. b. B1. producţie fiind eşalonată pe o perioadă lungă de timp. fructele rămân mai mici şi de calitate inferioară. iar plantaţie nu merită să fie menţinută.72-1.94-1.5-9. ceea ce face ca plantele bătrâne (peste 4-5 ani) să sufere mai mult de lipsa apei decât cele tinere. distribuite la 15-20 cm adâncime. 0.La căpşun.Întrebarea 1. După 3-4 ani se creează un dezechilibru între partea superioară şi cea aeriană a plantelor. vitamina C 42-106 mg%. vitaminele A. 0. în anemie. de obicei în mai multe valuri cu intensităţi diferite. una în perioada înfloririi şi creşterii fructelor. Din partea inferioară a tulpinii.

Pentru înflorire temperatura trebuie să fie de 18-20°C.Lucrarea de verificare nr. situaţie în care între rândurile benzii se lasă 30-35 cm. temperatură care se menţine până la înflorit. Cultura anuală se înfiinţează de obicei în iulie. b. intensifică atacul de putregai cenuşiu îngreunează recoltarea. Intrebarea 3 a.Distanţe de plantare folosite la căpşun sunt de obicei de 70-80 cm între rânduri şi 20-30 cm pe rând. Ploile care cad în perioada maturării şi recoltării fructelor. După înfiinţarea culturii. după care temperatura se creşte treptat cu câte un grad pe zi până la 15-18°C. duce la efecte negative mai mari decât seceta. 19. scăzându-le valoarea comercială. c. iar între benzi 80-90 cm. corectare şi evaluare. diferenţiază muguri de rod. 19 Instrucţiuni Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr. iar pentru maturarea fructelor 22-24°C ziua şi 14-16°C noaptea. Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare. Se poate planta şi în benzi de 2-4 rînduri. producţia este mică şi plantele formează mai puţini stoloni.6. numele şi 274 . Până în toamnă stolonii se fortifică. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”. Stolonii se scot din câmp după o perioadă de cel puţin 10 zile cu temperaturi sub 5°C. În condiţii de secetă. iar fructele se murdăresc de pământ.perioada verii la diferenţierea mugurilor de rod. deoarece provoacă moartea plantelor. Excesul de apă din sol. pentru a se vernaliza (satisfacerea parţială a necesarului de frig). iar în primăvara următoare fructifică. 19. stolonii se ţin circa o lună de z ile la 1-5°C pentru satisfacerea necesarului în frig. folosind stoloni refrigeraţi. apoi cultura se defrişează. numărul lucrării de verificare. această cultura anuală se încadrează bine în rotaţia speciilor legumicole. Înaintea culturii de căpşun şi după ea se pun de obicei culturi legumicole. numai în condiţii de irigare.

Hoza D. Care sunt caracteristicile culturii protejate 2 p. 19. 2005. şi colab. 2000. 98. 99. 66.Pomicultură generală şi specială. 97. Popescu M.. semiarbuştilor şi arbuştilor fructiferi. Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de pagină.Cultura căpşunului. Posibilităţi de fortificare a stolonilor pentru cultura forţată? 2p. . Ghena N.Pomologie. . 2 p.Bibliografie minimală 64.7.D.. 275 . 2000.. Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 95. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare. 65. Bucureşti.prenumele studentei (studentului). Editura Ceres. Editura Elisavaros..P. Hoza D. 67. Care este caracteristica culturii multianuale în câmp ? 2 p. Branişte – Cultura specială a pomilor. E. Prahova Ploieşti. Ed. Care sunt cerinţele căpşunului faţă de căldură? 2 p. . 1992. 96. Cum se face recoltarea şi valorificarea căpşunelor. Bucureşti. N. Bucureşti..

dizenteriei.5. ecologie Zmeurul este o specie importantă şi tot mai căutată de producătorii agricoli.4. 20. particularităţi biologice. 20 Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură: Să cunoaşteţi importanţa culturii zmeurului Să cunoaşteţi particularităţile biologice ale zmeurului Să cunoaşteţi cerinţele zmeurului faţă de factorii de mediu Să cunoaşteţi particularităţile tehnologiei de cultură ale zmeurului 20. Frunzele şi tulpinile de zmeur sunt folosite pentru ceaiuri împotriva diareei. 20.6. având: 12. particularităţi biologice. cel cultivat îşi maturează mai devreme fructele şi are calitate mai bună.1.2.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 20. 20. 20. ecologice şi tehnologia de cultură în funcţie de sistemul adoptat. particularităţi biologice. ecologie Particularităţi tehnologice Comentarii şi răspunsuri la teste Lucrare de verificare Bibliografie minimală 271 271 271 274 277 277 278 Introducere În această unitate ne familiarizăm cu aspecte despre cultura zmeurului: importanţă. Deşi zmeurul creşte şi fructifică bine în flora spontană. anginei şi amigdalitei. origine.7% substanţă 276 . Se vor prezenta anumite aspecte generale. Timpul alocat studiului acestei unităţi este de circa 1-1.3. 20 CULTURA ZMEURULUI CUPRINS 20. areal de cultură.6-17. dar şi particularităţi biologice de care trebuie să se ţină seama atât la înfiinţarea culturiii.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. deoarece asigură producţii timpurii şi de calitate. care se valorifică bine pe pieţele marilor oraşe.1. Obiectivele unităţii de învăţare nr. Compoziţia fructelor de zmeur este complexă.Importanţă. cât mai ales la exploatarea acesteia.5 ore. 20.2. 20 Importanţa.

din care circa 50% se obţine în Europa. unde majoritatea celorlalte specii pomicole nu mai pot da rezultate precum şi pentru faptul că el poate valorifica terenuri cu totul neprielnice altor culturi. Specii şi soiuri Din multitudinea de specii cunoscute ale genului Rubus. tulpini care trăiesc doi ani. creşte spontan în Europa şi America de Nord şi are două subspecii: 277 . Intră devreme pe rod. Cluj etc. practic din anul doi de viaţă. vitamina C etc. Particularităţi biologice Zmeurul este un semiarbust (subarbust). malic. salicilic). Mureş. la care sistemul radicular este format dintr-un rizom.5-2 m. În România se cultivă circa 100 ha cu zmeur de pe care se obţine o producţie de circa 1000 tone. purtătoare de muguri adventivi. unde creşte spontan sau cultivat începând din zona dealurilor şi până în cea alpină.45-2. Fructul este o polidrupă de culoare roşie sau galbenă. Planta are o longevitate de 15-20 de ani. din mugurii rădăcinilor se formează lăstari (drajoni) care înrădăcinează. 4.8% pectină. grupate în inflorescenţe tip cimă. Argeş. când asigură producţii de 1-2 t/ha.I. în jur de 5-8 sau chiar 10 t/ha. . Germania (20000 tone). Producţii mai mari se obţin în judeţele: Suceava. din care pornesc rădăcini fibroase. iar în al doilea an fructifică şi apoi se usucă. Partea aeriană este formată din tulpini neramificate.3% celuloză. se pot desprinde de planta mamă şi constituie materialul de plantat. 3. ex Jugoslavia (40000 tone).1-3. Florile sunt hermafrodite. şi circa 10% în SUA şi Oceania. O mare cantitate de fructe se adună din flora spontană şi se valorifică la intern sau la export.S.6% zahăr.zmeurul comun. Importanţa acestei culturi sporeşte şi datorită faptului că zmeurul poate fi cultivat în condiţii variate de la câmpie până la altitudini foarte mari. Dintre ţările mari cultivatoare se pot aminti: Rusia (90000 tone). două au importanţă mare în formarea soiurilor cultivate. Polonia (40000 tone).uscată totală. Producţia mondială de zmeură este în jur de 300 tone. 40% în C. cu lungimea de 1. Sistemul radicular este superficial. În primul an se formează. formată din mai multe drupeole strâns unite în jurul receptaculului floral. diferenţiază lateral muguri micşti.03% acizi organici (citric. Sălaj. Europa şi America de Nord. Prahova. Zmeurul este originar din Asia. după care producţia scade şi cultura trebuie defrişată. La zmeur sunt şi soiuri remontante care sunt capabile să fructifice în septembrie pe vârful lăstarilor în creştere. 1. Rubus idaeus L.55-10. 0. Anglia (11000 tone) etc. Zmeurul produce economic o perioadă de 10-12 ani.

tulpinile sunt arcuite. . cu fructe mari. roşii-zmeurii.R. iar recolta secundară nu se maturează în toţi anii. foarte apreciate pentru masă şi industrializare. . de culoare roşie-închis şi gust plăcut. cu pubescenţă la vârf. idaeus ssp. cu capacitatea medie de drajonare. are fructe mari.zmeurul negru american . cu o capacitate medie de drajonare.soi viguros. Prima recoltă se obţine la sfârşit de iunie. Se maturează la începutul lunii iulie. de vigoare mijlocie. drajonează puţin. Cerinţele zmeurului faţă de factorii de mediu 278 . bune pentru masă şi industrializare.. este productiv. tronconice.R. cu fructe mari uniforme. Ananas etc. roşii-închis. este rezistent la ger. de culoare roşie închisă cu pruină închisă. conice sau conic-alungite. slab unite între ele. rezistente la transport. viguros.este un soi de vigoare mare. vulgatus Arrt. Specia nu drajonează şi formează fructe de culoare neagră. De Prusia . conice sau sferice de culoare roşie-deschisă. formează fructe mari sau foarte mari. bun pentru masă şi industrializare. Rubus occidentalis L. rezistent la ger şi tolerant la boli. Lloyd George . roze sau galbene din care s-au format soiurile: Malboro.soi remontant. cu drajonare moderată.soi timpuriu.soi timpuriu. cu mare capacitate de drajonare. iar la atingerea solului înrădăcinează. Malling Promise . conic-alungite. are fructe mari. sferic sau ovo-sferic. Victoria. cu fructe roşii. Englezesc . Malling Exploit .. Soiuri de zmeur: Cayuga . de vigoare mijlocie. roşii. conicalungite. bune pentru masă. are fructul mijlociu. asemănătoare cu a murului.este un soi semitimpuriu.zmeurul pufos american. . are o mare capacitate de drajonare. formează fructe mari de culoare roşie-carmin. roşii. idaeus ssp. Superlativ etc. de calitate foarte bună. strigosus Michx.zmeurul european. galbene sau albe. De Septembrie . cu drupeole mici. productiv. formează fructe mari conic-alungite. cu fructe roşii. cu drajonare puternică.soi viguros. The Lathan . având o eşalonare de peste o lună de zile. Se maturează la începutul lunii iulie. Rubin .soi timpuriu. strigosus la formarea unor soiuri care se cultivă în America. Se maturează la sfârşit de iunie-început de iulie.are vigoare mijlocie. are fructe mijlocii sau mari. roşu-cărămiziu. viguros. rezistent la ger şi boli. conic-alungite. A contribuit prin hibridare cu R. drajonează puternic. uniforme. ssp.formează o tufă răsfirată. strâns unite între ele şi de receptacul şi de calitate foarte bună. formate din drupeole mari. din care provin soiurile: Englezesc.i.

degeră vârful tulpinilor anuale. Zmeurul nu este pretenţios faţă de sol. găseşte condiţii bune de creştere în zona colinară şi mai puţin în zona de câmpie.6-6. Nu suportă seceta şi nici stagnarea apei în sol. scheletice. slab acide (pH 5. având nevoie de 800-900 mm precipitaţii. Pentru a obţine recolte de calitate necesită cultivarea pe soluri bine luminate. poate valorifica solurile subţiri.Care sunt particularităţile de creştere? c. În lipsa luminii vegetează greu. care sunt mai puţin lemnificate. Suportă iarna temperaturi scăzute de până la -30°C. Solul.Care este importanţa zmeurului? b. de aceea în cultură trebuie asigurate condiţii bune pentru maturare după recoltarea fructelor.Care sunt cerinţele zmeurului faţă de căldură Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare 279 . bogate în humus. Apa. În zona de câmpie nu se pot obţine rezultate bune fără asigurarea apei prin irigare. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. Cerinţele faţă de lumină sunt modeste. Faţă de apă zmeurul este mai pretenţios. natural creşte şi la semiumbră în pădurile rărite sau în luminişuri. Zmeurul este puţin pretenţios la căldură. Dă rezultate foarte bune pe solurile profunde. Lumina. nu-şi maturează bine lemnul.8). diferenţiază puţini muguri de rod şi producţia este mai mică şi de calitate mai slabă. fără a pierde mugurii de rod. Test de autoevaluare 51.Căldura. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. Zmeurul având o perioadă de vegetaţie lungă nu îşi maturează bine lemnul în toate toamnele. dar bine drenate. În anii cu geruri mari. cu apa freatică peste un metru adâncime. revene şi bine drenate.

deoarece sunt vegetative. 280 .5 m.5-2 ha.3.După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Care este importanţa economică a zmeurului. Care sunt cerinţele zmeurului faţă de factorii de mediu. care se menţine lată de 0. ceea ce revine la circa 18-20 tulpini la metrul liniar de bandă.5 m pe rând. zmeurul necesită sistem de susţinere. Tăierea zmeurului constă în: . iar fertilizarea se face cu 30-40 t/ha gunoi de grajd. înmulţirea zmeurului se face prin drajoni. Care sunt particularităţile de creştere şi fructificare. Prin parcelarea terenului se asigură parcele mici de 0. pentru al elibera de virusuri. 20. la noi în ţară.5 m. tulpinile rămase se introduc printre sârmele spalierului. Specificul înfiinţării şi întreţinerii plantaţiilor de zmeur Pregătirea terenului se face prin aceleaşi lucrări ca la celelalte specii. După terminarea operaţiei de tăiere. Plantarea se face în gropi sau pe rigole deschise în lungul rândului.suprimarea tulpinilor de doi ani care au fructificat.5 m. În timp. . . nnn. sau car e depăşesc lungimea de 1.rărirea tulpinilor viguroase la 25-30 cm în cadrul benzii. Distanţa de plantare este de 2. Susţinerea zmeurului se face pe spalier cu 2 -3 sârme duble pentru a uşura lucrările de legare. 500-600 kg superfosfat şi 250-300 kg sare potasică. Având tulpinile cu ţesuturi mecanice slab formate.scurtarea tulpinilor anuale care au fructificat în toamnă. mmm. care au vârful degerat. zmeurul formează o bandă în lungul rândului.suprimarea tulpinilor anuale mai mici de 0.Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu Producerea materialului săditor În prezent. Materialul iniţial se produce prin multiplicare meristematică in vitro. pentru lucrarea mecanică a solului sau distanţa de 1. rărirea făcându-se la 15-20 cm. iar lungimea rândului nu trebuie să depăşească 100 m pentru a evita transportul manual pe distanţe mari a lădiţelor cu fructe la recoltare.5 m între rânduri şi 0. ooo. . Prin tăiere se asigură o bună distribuţie a tulpinilor roditoare în cadrul benzii.5 m între rânduri pentru întreţinerea manuală sau hipo.

şi dăunători: păduchii de frunze. + insecticide: Sintox 0.02% + Zolone 0.25%. făinare. rugina. 400 kg superfosfat şi 300 kg sare potasică. Umflarea mugurilor 3.2%. Sumilex 0. ouă de iarnă Antracnoză. 5. Înfrunzire 4.1% + Anvil 0. Fastac 0. dacă precipitaţiile sunt insuficiente. gândacul fructelor putregaiul fructelor.004% Tiuram 0.4%. Se fac tratamente chimice la avertizare (tabelul 20.1% sau Metoben 0.5%. pătări. gândăcelul florilor. înainte de înflorit şi la creşterea fructelor). Înălţarea inflorescenţelor Agentul patogen Păduchele din San José.2%. Rovral 0. După recoltare Maturarea şi recoltarea fructelor de zmeur 281 .1. Captadin 0. Începutul înfloririi 6.2%.04%. care pot afecta frunzele cu efecte negative asupra producţiei. Deşi este o specie rustică zmeurul este afectat de o serie de boli: antracnoza. Decis 0.5% + insecticid: Sintox 0. zeamă bordeleză 0. pătări.1% + Tilt 0. făinarea.1%. care se încorporează o dată cu arătura de toamnă. rugină.1% + Topsin 0.008% Ronilan 0.. Combaterea bolilor şi dăunătorilor. Polisulfură de bariu 6% Turdacupral 0.2%. Kocide 0. Se aplică 150-200 kg azot fracţionat în trei reprize (toamna.4% + Applaud 0.04%. Aplaud 0. Captadin 0.004%.4%.1%.4%. defoliatoare idem 2 . Tilt 0.Solul se menţine ca ogor lucrat. acarieni. afide. Anvil 0. Konker 0. La mărimea normală a fructelor 8.1%. Ultracid 0.02%. pătarea roşie a frunzelor. Fastac 0. gândacul fructelor idem 5 Putregaiul fructelor.2%. gărgăriţa florilor etc.1.04% Tiuran 0. Scuturarea petalelor 7. gărgăriţa florilor.1% + insecticide: Fastac 0. gărgăriţa florilor Făinare. Antracnoză.1%.1%. Rovral 0. pătări. Ziram 0.4%. Fertilizarea se face periodic cu îngrăşăminte organice şi anual cu îngrăşăminte chimice. Ziram 0.05% Sumilex 0.2%.2% + Metoben 0. antracnoză. pătări.).04% Tiuran 0. Zmeurul are nevoie de cantităţi mari de îngrăşăminte.05%. Fertilizarea. Sumi-alpha 0. Ziram 0.02%. pătări. care afectează în special calitatea fructelor. Toamna se execută arătura la 10-12 cm. iar pe perioada de vegetaţie se aplică 4-5 praşile mecanice. Rovral 0. sau în toate zonele. Irigarea este necesară la zmeur în zona dealurilor joase şi la câmpie. altfel drajonii cresc şi împânzesc spaţiul dintre rânduri.1%. Tabelul 20. Repaus vegetativ 2. Ronilan 0. Sinoratox 0. Tratamentele chimice recomandate la cultura zmeurului Fenofaza 1.2%. Karate 0.025 + ulei horticol 0. făinare.4%. păduchele din San José Pesticide recomandate Confidor oil 1.1% + insecticid Sumilex 0.

Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. altfel deprecierea este ireversibilă. Particularităţile maturării fructelor. Concomitent cu recoltarea se face şi sortarea. Fructele sunt foarte perisabile şi de aceea se recoltează direct în ambalaje de expediţie. b. De la recoltare la valorificare. pe o durată mai mare sau mai mică în funcţie de soi. Dacă fructele sunt prerăcite şi depozitate la 0 1°C pot fi menţinute câteva zile. ambalaje de volum mic (0.5-1 kg) aşezate în lădiţe. Pentru o valorificare prin prelucrare la câteva zile. Particularităţile tehnologiei de cultură a zmeurului. Cum trebuie făcută parcelarea la cultura zmeurului. Care sunt cele mai importante probleme de protecţie fitosanitară la zmeur? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Particularităţile producerii materialului săditor. Fructele la maturitatea deplină se desprind de pe plante fără peduncul şi fără receptacul floral. pe o perioadă de 25-30 de zile. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a.Maturarea fructelor se face eşalonat. Dacă se întârzie recoltarea fructele mature se scutură foarte uşor. Recoltarea şi valorificarea fructelor. se pot conserva cu anhidridă sulfurică Test de autoevaluare 52. ceea ce implică şi recoltarea prin mai multe treceri la interval de 2 -3 zile. 282 . timpul trebuie să fie cât mai scurt.

Comentarii şi răspunsuri la teste Întrebarea 1. la care sistemul radicular este format dintr-un rizom. anginei şi amigdalitei. b. şi dăunători: păduchii de frunze. gărgăriţa florilor etc. c. degeră vârful tulpinilor anuale.. se pot desprinde de planta mamă şi constituie materialul de plantat. găseşte condiţii bune de creştere în zona colinară şi mai puţin în zona de câmpie.03% acizi organici (citric.7% substanţă uscată totală. având: 12.1-3. făinarea.3% celuloză. b. purtătoare de muguri adventivi.5-2 m. 4.55-10. de aceea în cultură trebuie asigurate condiţii bune pentru maturare după recoltarea fructelor.6-17. care afectează în special calitatea fructelor 283 .8% pectină. Fructele sunt folosite în alimentaţie. Sistemul radicular este superficial. rugina. Partea aeriană este formată din tulpini neramificate.20. a. 0. fără a pierde mugurii de rod. cu lungimea de 1. pătarea roşie a frunzelor. dizenteriei. Deşi este o specie rustică zmeurul este afectat de o serie de boli: antracnoza.45-2. malic. 3. care pot afecta frunzele cu efecte negative asupra producţiei.5-2 ha.4. Frunzele şi tulpinile de zmeur sunt folosite pentru ceaiuri împotriva diareei. care sunt mai puţin lemnificate. din care pornesc rădăcini fibroase.6% zahăr. vitamina C etc. Planta are o longevitate de 15-20 de ani. din mugurii rădăcinilor se formează lăstari (drajoni) care înrădăcinează. diferenţiază lateral muguri micşti. iar lungimea rândului nu trebuie să depăşească 100 m pentru a evita transportul manual pe distanţe mari a lădiţelor cu fructe la recoltare. În anii cu geruri mari. iar în al doilea an fructifică şi apoi se usucă. 1. În primul an se formează. Întrebarea 2. Prin parcelarea terenului se asigură parcele mici de 0. gândăcelul florilor. tulpini care trăiesc doi ani. Zmeurul având o perioadă de vegetaţie lungă nu îşi maturează bine lemnul în toate toamnele. Suportă iarna temperaturi scăzute de până la -30°C. compoziţia fructelor de zmeur este complexă. Zmeurul este puţin pretenţios la căldură. a. Zmeurul este un semiarbust (subarbust). salicilic).

20. Popescu M. Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de pagină. corectare şi evaluare. 20. 2 p. . Bucureşti.. Editura Elisavaros. Branişte – Cultura specială a pomilor. Cum se comportă zmeurului în procesul înfloririi-polenizării ? 284 . Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare. numele şi prenumele studentei (studentului). Hoza D.. Care sunt cerinţele zmeurului faţă de apă? 2 p. .6.5.Lucrarea de verificare nr. 102. Bucureşti.Bibliografie minimală 68. Editura Ceres. 2000. numărul lucrării de verificare. şi colab.Cultura căpşunului. Hoza D. Prahova Ploieşti. . 2000. Bucureşti. 70. 71. 2005. Ghena N.20.D. Ed. Cum se face recoltarea şi valorificarea zmeurei. 103. 20 Instrucţiuni Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare. 2 p. 69. 101..Pomologie. 1992. semiarbuştilor şi arbuştilor fructiferi... E. N.P. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”. Cum se face tăierea zmeurului 4 p. Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 100.Pomicultură generală şi specială.

21. ecologice şi tehnologia de cultură în funcţie de sistemul adoptat. 21 Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură: Să cunoaşteţi importanţa culturii murului Să cunoaşteţi particularităţile biologice ale murului Să cunoaşteţi cerinţele murului faţă de factorii de mediu Să cunoaşteţi particularităţile tehnologiei de cultură ale murului 21. dar şi particularităţi biologice de care trebuie să se ţină seama atât la înfiinţarea culturiii.2. particularităţi biologice. 21.5. dulceaţă etc. ecologie Murul se cultivă pentru fructele sale mult apreciate atât în stare proaspătă cât şi prelucrată în diferite produse: sirop. gem.6-40.6.1. 21. 21. Obiectivele unităţii de învăţare nr. particularităţi biologice.7 mg%).2.4.1.Importanţă. Timpul alocat studiului acestei unităţi este de circa 1 oră. sunt uşor mai acide şi mai bogate în vitamina C (28. 21 Importanţa.. Murele au mai puţin zahăr decât zmeura (3.5-6%).UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 21 CULTURA MURULUI DE GRĂDINĂ CUPRINS 21.Obiectivele unităţii de învăţare nr. 285 . ecologie Particularităţi tehnologice Comentarii şi răspunsuri la teste Lucrare de verificare Bibliografie minimală 279 279 279 281 283 284 284 Introducere În această unitate ne familiarizăm cu aspecte despre cultura murului de grădină: importanţă. 21. Se vor prezenta anumite aspecte generale. origine. 21. particularităţi biologice. Murul fiind destul de rustic se poate cultiva şi cu rol antierozional sau pentru valorificarea unor terenuri improprii altor culturi agricole. cât mai ales la exploatarea acesteia. areal de cultură.3. sau utilizarea în industria dulciurilor.

fiind mai sensibil la iernare comparativ cu zmeurul. creşte spontan pe pajişti şi mirişti. În Europa o bună parte din producţia anuală este obţinută din flora sălbatică şi numai o mică parte din cea cultivată. În sol formează un rizom destul de puternic din care se formează anual noi creşteri.murul de câmpie. cu excepţia mugurilor bazali (primii 40-50 cm de tulpină).. Rubus fruticosus L. formează tulpini poliedrice. are frunze sempervirescente şi fructe negre. la marginea drumurilor. rezistent la ger şi formează fructe mici negre-vineţii. murul de grădină este puţin cultivat. Culoarea este neagră-violacee strălucitoare. în luminişurile din pădure. Diferenţiază muguri de rod din primul an de viaţă. Producţia anuală nu depăşeşte 5000 tone. Specii şi soiuri Speciile cu importanţă în formarea soiurilor cultivate sunt: Rubus caesius L . Producţia de fructe se ridică la 5-12 t/ha. Particularităţi biologice Murul este un semiarbust care creşte sub formă de liană. Având ţesuturile mecanice slab dezvoltate nu se autosusţine şi se cultivă numai pe spalier. aspectul plantei fiind sub formă de tufă mai grupată decât la zmeur. pe liziere. Rubus proderus Mull. cu rudimente de spini ierbacei. creşte spontan în zona dealurilor şi la munte. Pe suprafeţe mai mari este cultivat în vestul Americii de Nord. din care o bună parte este obţinută din flora spontană. având un areal mai mic decât zmeurul. formează tulpini târâtoare. este foarte productiv. Recoltarea fructelor se face împreună cu receptaculul floral. la marginea pădurilor.murul de pădure (rugul). Soiurile existente în cultură sunt diploide şi autofertile. Lateral formează o serie de creşteri anticipate ce pot ajunge la lungimea de 2-3 m. La noi în ţară. ramificate şi fructe mari negre. creşte spontan în zona dealurilor. Fructele sunt polidrupe. de la sfârşit de iulie până la început de octombrie. iar longevitatea plantaţiilor este de 12-15 ani.Murul creşte spontan în Europa şi America de Nord. formând tulpini de până la 6 m lungime. formate din mai multe drupeole strâns unite pe receptaculul floral care este parte componentă a fructului. Maturarea fructelor este foarte eşalonată. unde se cultivă pe suprafeţe mari. la unele soiuri se poate întinde pe o perioadă de peste 2 luni (Thornfree). Din aceşti muguri se formează lăstari care poartă terminal inflorescenţe mari. mari de 5-8 g în funcţie de soi. . Înflorirea are loc simultan cu a zmeurului sau mai târziu cu câteva zile în funcţie de soi. târâtor sau agăţător. ti p corimb. ceilalţi sunt micşti. Soiuri de mur de grădină: 286 .

are vigoare mare. Smoothstem . fructe mari. Se pretează a fi plantat pe terenuri erodate sau în pantă. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. Faţă de umiditatea solului este mai puţin pretenţios decât zmeurul. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. are fructe mari. mari. fructe conice. are sistemul radicular mai profund şi poate rezista la perioade scurte de secetă.soi de vigoare mijlocie. nisipo-argiloase. Black Satin . roşii-negricioase cu gust de zmeură. Cerinţele murului faţă de factorii de mediu Fiind o specie originară din zonele mai calde. Soiurile ce provin din murul sălbatic sunt mai rezistente la ger. rustic.Care sunt cerinţele murului faţă de căldură Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare 287 . are fructe mari.Thornfree . cu eşalonarea maturării pe două luni. subţiri sau cu mult schelet. de formă oblongă. negre strălucitoare. Test de autoevaluare 53. Murul valorifică destul de bine o gamă largă de soluri. o bună capacitate de producţie. dar de consistenţă slabă. Nu rezistă la temperaturi sub -17°C şi nu trebuie cultivat în astfel de zone deoarece poate degera partea aeriană.soi viguros şi productiv. Pentru rezultate bune cultura se irigă. Loganberry .Care sunt particularităţile de creştere? c. potrivit de umede. sensibil la factorii de mediu. formă conic-alungită. Pentru producţii mari şi de calitate are nevoie de soluri profunde. dar o eşalonare a maturării lungă. este mai pretenţioasă la căldură şi lumină decât zmeurul.soi potrivit de viguros. cilindro-conice. de calitate bună.Care este importanţa murului? b.

spalierul trebuie să aibă înălţimea de 2-2.2 m şi a anticipaţilor la 20-30 cm. Pentru mur. Care sunt particularităţile de creştere şi fructificare.2%. Repaus vegetativ 2. obligatoriu tulpinile lăsate se leagă de sârmele spalierului şi se conduc sub formă de evantai. Tabelul 21.2m şi poate fi cu sârme duble sau simple în funcţie de posibilităţile tehnice de care se dispune.1.suprimarea tulpinilor de doi ani care au fructificat.suprimarea tulpinilor slabe.5% + insecticid: 288 . zeamă bordeleză 0.). ouă de iarnă Antracnoză.scurtarea tulpinii principale la 2. Pentru marcotare.2%. Umflarea Agentul patogen Păduchele din San José. După tăiere. cele două specii având aceiaşi agenţi patogeni (tabelul 21. pătări. Distanţele de plantare pe rând sunt de obicei de 1 -1.După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Care este importanţa economică a murulu. iar toamna se scot şi se pot valorifica. Înfiinţarea plantaţiilor se face la fel ca la zmeur. Tratamentele chimice recomandate la cultura zmeurului Fenofaza 1. deoarece este mai viguros. qqq. . Tăierea murului constă în următoarele: . Irigarea şi fertilizarea se fac în funcţie de precipitaţiile care cad şi de fertilitatea solului.1. Protecţia fitosanitară este similară cu cea a zmeurului.3. pentru a evita extinderea spre interval a drajonilor. 21. Întreţinerea solului se face de obicei sub formă de ogor lucrat. Polisulfură de bariu 6% Turdacupral 0.normarea tulpinilor în cadrul tufei la 2-4 în funcţie de vigoarea acestora. Care sunt cerinţele murului faţă de factorii de mediu. debile. . respectând aceeaşi tehnologie de pregătire a terenului şi aceleaşi distanţe de plantare. se îngroapă vârful lăstarilor în timpul verii. în funcţie de vigoarea soiurilor.5%. . rrr. ppp.025 + ulei horticol 0.5 m.Particularităţi biologice şi cerinţele faţă de factorii de mediu Producerea materialului săditor se face preponderent prin marcotaj de vârf sau prin drajoni. Pesticide recomandate Confidor oil 1. Aplaud 0.

sunt însă foarte perisabile şi de aceea se recoltează direct în ambalaje de expediţie.2%.04% Tiuran 0. Fructele la maturitatea deplină se desprind de pe plante fără peduncul.4%. Test de autoevaluare 54.2%. Antracnoză.004%. Ziram 0. pătări. Fastac 0. gărgăriţa florilor Făinare.1% + Anvil 0. Captadin 0.4% + Applaud 0.04%. Care este lungimea de scurtare a ramurilor anticipate? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare 289 .1% sau Metoben 0. Fructele la mur sunt mai puţin sensibile la scuturare.02% + Zolone 0.04%.1%. gărgăriţa florilor.1% + insecticide: Fastac 0.02%.2%.1%. gândacul fructelor idem 5 Putregaiul fructelor. Rovral 0.1% + insecticid Sumilex 0. Decis 0. Ziram 0. Ultracid 0. Sumi-alpha 0. Ziram 0. După recoltare acarieni. b.05%.04% Tiuran 0.1%. Scuturarea petalelor 7. Cum trebuie să fie sistemul de susţinere la mur. Rovral 0. Tilt 0.4%. altfel deprecierea este ireversibilă. Konker 0.1%. păduchele din San José Sintox 0. Sumilex 0. Fastac 0.1%. defoliatoare idem 2 . gândacul fructelor putregaiul fructelor.02%.4%.2%.mugurilor 3. ambalaje de volum mic (0. Rovral 0.25%.2%.1%.4%.004% Tiuram 0. Anvil 0. pătări. ceea ce implică şi recoltarea prin mai multe treceri la interval de 2 -3 zile. făinare. în funcţie de soi.5-1 kg) aşezate în lădiţe. Ronilan 0. pe o durată mai mare decît la zmeur. + insecticide: Sintox 0. antracnoză. Captadin 0.008% Ronilan 0. se pot conserva cu anhidridă sulfurică ca şi cele de zmeur. Înfrunzire 4. Concomitent cu recoltarea se face şi sortarea. pe o perioadă de 30-60 de zile.4%. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. Pentru o valorificare prin prelucrare la câteva zile. De la recoltare la valorificare. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. Maturarea şi recoltarea fructelor de zmeur Maturarea fructelor se face eşalonat.05% Sumilex 0. pătări. Kocide 0. pătări. Începutul înfloririi 6. timpul trebuie să fie cât mai scurt. Înălţarea inflorescenţelor 5. La mărimea normală a fructelor 8. făinare.1% + Topsin 0. Sinoratox 0. rugină.2% + Metoben 0. afide. Karate 0.1% + Tilt 0. Dacă fructele sunt prerăcite şi depozitate la 0-1°C pot fi menţinute câteva zile.

gem.Comentarii şi răspunsuri la teste Întrebarea 1. Lateral formează o serie de creşteri anticipate ce pot ajunge la lungimea de 2-3 m. b. a. Particularităţile maturării fructelor. dulceaţă etc. Murele au mai puţin zahăr decât zmeura (3. formând tulpini de până la 6 m lungime. dar poate fi şi cu sârme simple. sunt uşor mai acide şi mai bogate în vitamina C (28. Soiurile ce provin din murul sălbatic sunt mai rezistente la ger. Recoltarea şi valorificarea fructelor. a. Nu rezistă la temperaturi sub -17°C şi nu trebuie cultivat în astfel de zone deoarece poate degera partea aeriană.După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Particularităţile producerii materialului săditor.4. Murul este un semiarbust care creşte sub formă de liană.2 m. sau utilizarea în industria dulciurilor. cu rudimente de spini ierbacei. În sol formează un rizom destul de puternic din care se formează anual noi creşteri. înălţimea spalierului este de circa 2-2. sau pe suporţi individuali. este mai pretenţioasă la căldură şi lumină decât zmeurul. Întrebarea 2. caz în care tulpinile şi lăstarii se leagă de sârme. Sistemul de susţinere a murului trebuie să fie mai înalt decât la zmeur. 21. cele din jumătatea terminală a tulpinii principale. Murul se cultivă pentru fructele sale mult apreciate atât în stare proaspătă cât şi prelucrată în diferite produse: sirop. b.. aspectul plantei fiind sub formă de tufă mai grupată decât la zmeur.56%). Fiind o specie originară din zonele mai calde. de obicei. pe pergole.6-40. Murul se poate palisa şi pe alte tipuri de spaliar. cu sârme duble. 290 . Având ţesuturile mecanice slab dezvoltate nu se autosusţine şi se cultivă numai pe spalier. Particularităţile tehnologiei de cultură a murului.Ramurile anticipale ale murului se scurtează la circa 20-30 cm.7 mg%). iar cele din prima parte a lungimii (circa 1 m) se suprimă deoareec nu au muguri de rod. c.

21. 21 Instrucţiuni Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr. Cum se face recoltarea şi valorificarea murelor. 22 CULTURA COACĂZULUI Murul are nevoie de susţinere? De ce? 2 p.1. Ed. Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de pagină.Cultura căpşunului. Bucureşti. semiarbuştilor şi arbuştilor fructiferi. 75. Cum se comportă murul în procesul de înflorire-polenizare ? 2 CUPRINS 22.3.. 1992. Hoza D. Bucureşti. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. Prahova Ploieşti. Editura Elisavaros. Ghena N.D. Obiectivele unităţii de învăţare nr. Care sunt caracteristicile de creştere ale murului? 2 p.. şi colab. 22. 21.5. particularităţi biologice.. Hoza D.P. . 74. 2 p. numărul lucrării de verificare. Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 104. 22 Importanţa.6. Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare. N. Editura Ceres.Lucrarea de verificare nr. Branişte – Cultura specială a pomilor. 107. 2005. p. 106. 2000. 105. Popescu M. . Care sunt problemele fitosanitare ale murului? 2p. 22..5.Bibliografie minimală 72.. 22. E. Ecologie şi particularităţi tehnologice Comentarii şi răspunsuri la teste Lucrare de verificare 291 285 285 285 288 291 292 . 108. Bucureşti. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare. 73.21. .2.Pomologie. 2000. 22. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”. corectare şi evaluare.Pomicultură generală şi specială. numele şi prenumele studentei (studentului).4.

Se vor prezenta anumite aspecte generale. 2.22. Na etc. Din Europa ţările mari cultivatoare sunt: Polonia 162000 t. urmată de CSI 180000 t şi cantităţi mici se obţin în alte zone. având în compoziţia chimică şi alte componente importante: protide 0. Anglia 19000 t etc. Sunt specii rustice.Importanţă. se prepară ceai cu efecte calmante şi medicamente pentru afecţiuni gastrointestinale şi cardiace. Norvegia 18000 t. areal de cultură. marmeladei. lichiorurilor. P.9 g%. Franţa 13000.5-3. peltelei.51%. Cehia 25000 t. tanin 0. Din fructe. Ca.2. flavone. Producţia mondială se ridică la circa 583000 t din care cea mai mare parte se obţine în Europa 374000 t. cât mai ales la exploatarea acesteia.Obiectivele unităţii de învăţare nr. ecologie Coacăzul este unul dintre cei mai răspândiţi arbuşti în cultură în ţara noastră. cu potenţial mare de producţie. Fructele se folosesc pentru prepararea sucurilor.29-0. care poate avea fructe roşii sau albe. nord-estul Asiei şi în America de Nord. dulceţei. compoturilor. origine. ecologice şi tehnologia de cultură în funcţie de sistemul adoptat. 292 . antociani.6. iar fructele au o multitudine de întrebuinţări. Mg. Bibliografie minimală 292 Introducere În această unitate ne familiarizăm cu aspecte despre cultura coacăzului: importanţă. particularităţi biologice. Timpul alocat studiului acestei unităţi este de circa 2 oră.1. dar şi particularităţi biologice de care trebuie să se ţină seama atât la înfiinţarea culturiii. vinurilor tonice etc. 22 Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură: Să cunoaşteţi importanţa culturii coacăzului Să cunoaşteţi particularităţile biologice ale coacăzului Să cunoaşteţi cerinţele coacăzului faţă de factorii de mediu Să cunoaşteţi particularităţile tehnologiei de cultură ale coacăzului 22. Cl. glucide 10 -14 g%. particularităţi biologice. frunze şi ramuri. Austria 16000 t.5% acizi organici. Coacăzul creşte spontan în zona colinară şi de munte din Europa. siropurilor. potasiu 872 mg%. Coacăzele negre sunt cele mai bogate fructe în vitamina C 100-316 mg%. Există în cultură două specii: coacăzul negru care are gust şi miros foxat şi fructe negre şi coacăzul roşu. Germania 90000 t. 22.

coacăzul roşu. Polenizarea este entomofilă şi indiferent de tipul soiului. 293 . iar producţia de fructe se ridică la circa 3300 tone. din care circa 800 ha cultură intercalată. iar din cei floriferi numai inflorescenţe. Producţii mai mari se obţin în Argeş. Ambele specii au florile şi fructele grupate în raceme. nord-estul Asiei.coacăzul obişnuit. are muguri mari. pe această însuşire se bazează înmulţirea prin butaşi sau marcotaj. Fructifică pe ramuri lungi şi buchete. foarte ramificat. Suceava. Daniel de Septembrie). Mehedinţi. dispuşi relativ echidistant pe ramură. creşte spontan în Munţii Alpi. Ramurile în contact cu solul emit foarte uşor rădăcini. răsfirate cu 6-11 bace. Din mugurii micşti se formează rozete de frunze şi inflorescenţe. inflorescenţele sunt mai mici. inflorescenţele sunt aproape cilindrice şi cu mai multe bace. în locurile stâncoase. creşte spontan în Munţii Alpi şi Pirinei şi în regiunile muntoase din Belgia şi Anglia. Dâmboviţa etc. La coacăzul negru. Este rezistent la ger. Ribes vulgare Lam . polenizarea încrucişată asigură o mai bună legare a fructelor. Înflorirea este mai timpurie la coacăzul negru. iar la coacăzul roşu.5-2 m. Coacăzul are muguri vegetativi. Costwold cros. în Caucaz. Negre Silver). în prima parte a lunii aprilie şi la circa 10 -15 zile urmează coacăzul roşu şi se eşalonează pe o perioadă de circa 3 săptămâni la coacăzul roşu şi 12-15 zile cel negru. Mureş. Intrarea pe rod se face din anul 2-3 de la plantare. Carpaţi. micşti şi floriferi. Uriaş de Boskoop. iar la noi în pădurile şi poienile din locurile mai pietroase. iar potenţialul de producţie este de 5-8 t/ha la coacăzul negru şi 10-12 t/ha la cel roşu. în timp ce coacăzul negru este viguros. creşte în centrul şi nordul Europei. Pe rădăcini formează micorize. Pirinei. Longevitatea plantaţiei este de circa 15 ani. care este formată din mai multe tulpini (16-20) de vârste diferite.coacăzul de stâncă. Specii şi soiuri Rol important în formarea soiurilor de coacăz au avut speciile: Ribes rubrum L . în timp ce la coacăzul negru sunt soiuri autosterile (Goliath. are mugurii mai mici şi aşezaţi grupat pe ramură. iar a tulpinilor în cadrul tufei de 5-6 ani. Coacăzul roşu este de vigoare mai mică decât cel negru. cu multe rădăcini subţiri. Partea aeriană creşte sub formă de tufă cu înălţimea de 1. Particularităţi biologice Coacăzul are un sistem radicular relativ superficial (până la 30-40 cm). Maturarea fructelor începe din decada a treia a lunii iunie şi durează până la începutul lunii august. parţial autofertile (Baldwin) şi autofertile (Negre Lee. fibroase.La noi în ţară coacăzul este cultivat pe circa 2300 ha. secetă şi antracnoză. Sălaj. La coacăzul negru înflorirea are loc simultan cu înfrunzirea iar la cel roşu înflorirea precede înfrunzirea. în zona Balcanilor. Prahova. Maramureş. Ribes petreum Wulf . Soiurile de coacăz roşu sunt autofertile. Coacăzul roşu înrădăcinează mai profund decât coacăzul negru.

cu epicarpul transparent. foarte productiv. cu 8-10 bace de mărime mijlocie. bune pentru masă sau industrializare. Ribes americanum Mill. cu bace roşii.soi de vigoare mijlocie.Ribes nigrum L. . apreciat pentru consum sau industrializare. aromate. se găseşte în America de Nord.soi foarte viguros. mult apreciat pentru industrializare.soi foarte viguros. iar la noi prin păduri şi tufărişurile din zona dealurilor. Soiuri de coacăz roşu Abundent . cu ciorchini compacţi şi bace foarte variabile ca mărime. cu inflorescenţe mijlocii. bune pentru masă şi industrializare. cu ciorchini lungi.are vigoare mare. are ciorchini aproape cilindrici. ciorchini mijlocii. cărnoase. cu inflorescenţe lungi şi laxe. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. Mărgăritar . este mai rezistent la boli decât coacăzul roşu. Costwold cros . pulpa roşie negricioasă.soi semitimpuriu.coacăzul negru american.are vigoare mijlocie.soi de vigoare mijlocie. cu inflorescenţele scurte şi răsfirate şi gustul slab foxat.coacăzul negru (casis). aromată. cu bace de culoare roşie-vie. cu pulpă verzuie şi gust foxat. Negre Lee .soi timpuriu. rustic şi foarte precoce. viguros. Test de autoevaluare 55. Soiuri de coacăz negru Negre mari . Productivul lui Fay . . foarte apreciat pentru industrie. creşte spontan în Europa şi Asia. Joseni 17 . de vigoare mijlocie. Record . Roşii de Versailles .are tufa de vigoare slabă. cu inflorescenţe scurte.soi foarte viguros. gust slab foxat. bace mijlocii care cad la maturitate. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. roşii.Care este importanţa coacăzului? b. cărnoase apreciate pentru masă sau industrializare. Roşu timpuriu . cu bace galbene-aurii. cu inflorescenţe lungi şi bace mari.Cum se comportă coacăzul în procesul infloririi-polenizării? 294 . formate din 915 bace. cu 5-10 bace.

reuşind foarte bine în zonele cu temperatura medie de 7. prin butaşi. profunde.5°C. iar florile deschise suportă până la -5°C. cu apa freatică la peste 1. fără să suporte excesul. Pretenţiile faţă de lumină sunt mici.Cerinţele faţă de factorii de mediu si tehnologia de cultură Căldura. Apa. Coacăzul se poate planta cu succes în aliniamente la capătul rândurilor de pomi. Coacăzul roşu este ceva mai rezistent decât coacăzul negru. Lumina.3. Înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor. Temperatura optimă din perioada de vegetaţie este de 17-18°C. marcotaj şi mai puţin prin altoire sau microînmulţire in vitro. iar cele cu fructe negre mai puţin pretenţioase. 22. cu pH-ul de 5-6. bogate în materie organică. Coacăzul este pretenţios faţă de apă. Pot valorifica şi solurile subţiri. Iarna suportă temperaturi de -30°C. Care sunt particularităţile de fructificare. Coacăzul dă rezultate bune pe solurile fertile. unde are şi efect decorativ. ceea ce permite cultura intercalată a coacăzului în plantaţiile tinere a speciilor de talie mare. cu drenaj corespunzător şi conţinut redus în săruri. Care sunt particularităţile de fructificare Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: sss. având nevoie de cel puţin 700 mm precipitaţii. În cadrul speciei. uuu. Pregătirea terenului se face 295 pretenţioase. ttt. coacăzul roşu înrădăcinează mai greu decât cel negru. argilo-nisipoasă. Deşi suportă semiumbra.2 m adâncime.c. cu textură argilo-lutoasă.5-8. despărţirea tufei. ca aliniament în lungul drumurilor şi zonelor de întoarcere. formând un gard viu destul de aspectuos. Dintre cele două specii. soiurile cu fructe albe sunt mai Solul. pe terenul cu profil subţire. Care este importanţa economică a coacăzului. Care sunt particularităţile de creştere. Coacăzul negru este mai pretenţios decât cel roşu. rezultate bune se obţin în cultură pură şi în plină lumină. Producerea materialului săditor se face exclusiv pe cale vegetativă. Faţă de căldură cerinţele sunt modeste. . sau în cultură pură. Pragul biologic la care porneşte în vegetaţie este de 6°C. pe anumite clinuri sau parcele mici cu delimitare naturală etc. Nu suportă temperaturile ridicate (peste 30°C) din timpul verii.5 la cel roşu şi 6-7 la cel negru.

Irigarea se aplică numai dacă sunt perioade de secetă. 296 . normarea tulpinilor în tufă. de până la 5 kg. prin udarea de 2-3 ori a culturii cu 250-350 m3 apă/ha. când producţia este mică. la distanţa de 3 m între rânduri şi 1-1. Tăierea de fructificare trebuie făcută anual. Având o maturare eşalonată. prin reducţia lor la o ramificaţie anuală viguroasă. potasiu şi fosfor şi anual cu azot. viguroase de înlocuire. fertilizare şi mărunţirea solului. sfredelitorul tulpinilor se combat prin 6-8 tratamente în funcţie de gradul şi intensitatea atacului (tabelul 33). antracnoza. dacă nu sunt bine întreţinute se instalează pirul.prin desfundare. iar iarba se poate folosi pentru furajarea animalelor. se scurtează 3-4 ramuri anuale în cepi de 2-3 muguri pentru a stimula creşterea. reduce foarte mult eroziunea. Bolile mai periculoase sunt: făinarea. plantate în benzi alternative. pentru a rări tulpinile în tufă. Întreţinerea solului se realizează prin lucrarea repetată a intervalului şi a unei benzi în lungul rândului sau înierbarea intervalului la coacăzul în ogor propriu. Dacă tufa este de vigoare mică şi nu are cel puţin 16 20 de tulpini. Formarea tufei are loc în primii 3-4 ani. Tăierea de formare constă în scurtarea unor tulpini anuale în cepi pentru a stimula creşterea.5 m între rânduri şi 1 m pe rând la întreţinerea manuală. În multe plantaţii. câte 3-4 din fiecare an şi transferarea creşterii sau înlăturarea tulpinilor prea aplecate spre interval. iar dintre dăunătorii: păduchi de frunze. Nu se recomandă scurtarea ramificaţiilor multianuale în lemn de un an. care sunt epuizate. Recoltarea fructelor se face la maturitatea de consum. care are micoriză şi este foarte sensibil la vânt şi soare. Constă în alegerea a 3-4 tulpini anuale. prin desprinderea inflorescenţelor şi aşezarea lor în ambalaje de mică capacitate. pe ramificaţii anuale cu poziţie verticală. Dă rezultate bune erbicidarea totală dacă terenul nu este predispus la eroziune sau pe rând.2 m pe rând pentru întreţinerea mecanizată a solului sau 1. Se acordă atenţie la manipularea materialului săditor. deoarece acesta fructifică. Fertilizarea se face în funcţie de fertilitatea terenului. păianjeni. rugina. Se asociază mai multe soiuri în parcele. care debilitează plantele şi datorită creşterii sub formă de tufă este greu de distrus prin lucrări mecanice. La soiurile viguroase se pot simplifica tulpinile multianuale. transferarea creşterii tulpinilor aplecate. pe ramuri anuale cu poziţie spre verticală. de obicei periodic. suprimarea tulpinilor cu vârstă de peste 5 ani. suprimarea tulpinilor anuale de vigoare slabă. când bacele de la vârful inflorescenţei au ajuns în faza de pârgă. Plantarea se face toamna sau primăvara în gropi de 30/30 cm. Deoarece coacăzul se cultivă în zone cu precipitaţii suficiente înierbarea dă rezultate bune. cu gunoi de grajd. recoltarea se face prin mai multe treceri la interval de 4-5 zile sau la o trecere.

5%.2%. Oleoekalux 1.1%. 0.2%. La apariţia Antracnoză. Tratamente recomandate la cultura coacăzului Fenofaza 1. Metoben 0.04%.02%. Polisulfură de bariu 6% defoliatoare 2.05%.025% + ulei horticol ouă de afide. 0. La extensia idem 4 Antracnoză.2%. Fastac 0. Rubigan 0.1.1%. Victenon 0. Actelic 0.05% 5. Topaz 0. Danirun 0. Captadin 0.25% + Neoron 0.1%. Dithane M defoliatore.02%.04%.05% 297 . defoliatoare 7. La înfrunzire făinare.2%. Anvil 0. Karate 0. Danirun 0. alte combinaţi de pesticide pentru a nu crea rezistenţă făinare. Saprol 0. Umflarea Acarieni. Ziram 0. inflorescenţelor Polisulfură de bariu 1%.2%. Zolone 0. Topaz 0. acarieni. sfredelitor mărimii normale a San José fructului 8. de unde le ridică cu ajutorul unor elevatoare şi le încarcă în ambalaje.5%. După recoltare idem 7 Captadin 0.12%.06%. ouă hibernante Antracnoză. Mospilan 0. Decis 0. La înflorire sfredelitor. Metoben 0.08% inflorescenţelor 6.2%.1%. vegetativ Agentul patogen Pesticidele recomandate Repaus Păduchele din San José. Nissorun 0. afide 4. acarieni.04% făinare. Applaud 0.25%.4% + Carbetox 0.05%. Topsin M 0.06% Recoltarea se poate face şi mecanizat cu ajutorul unor combine care încalecă rândul.05% + Nissorun 0. Nissorun 0.Tabelul 22.04% + Sintox 0. La atingerea idem 4 + păduchele din Tilt 0. rugină. Tilt 0.05%.02%.4% mugurilor 3.1%.1%. Applaud 0. Karathane 0. are organele active din cauciuc şi scutură bacele pe prelate. Topsin M 0. Applaud 0.02%. Turdacupral 0.

a. siropurilor. potasiu 872 mg%. Coacăzele negre sunt cele mai bogate fructe în vitamina C 100-316 mg%. c. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. Mg. parţial autofertile (Baldwin) şi autofertile (Negre Lee. Particularităţile maturării fructelor. dulceţei. b. Fructele se folosesc pentru prepararea sucurilor. având în compoziţia chimică şi alte componente importante: protide 0. Recoltarea şi valorificarea fructelor. frunze şi ramuri. lichiorurilor.Comentarii şi răspunsuri la teste Întrebarea 1. compoturilor. marmeladei.5-3.9 g%. Ambele specii au florile şi fructele grupate în raceme. polenizarea încrucişată asigură o mai bună legare a fructelor.Test de autoevaluare 56. flavone. P. Polenizarea este entomofilă şi indiferent de tipul soiului. Ca. Costwold cros. Cum se face tăierea coacăzului? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Particularităţile producerii materialului săditor. Cl. La coacăzul negru înflorirea are loc simultan cu înfrunzirea iar la cel roşu înflorirea precede înfrunzirea. iar la coacăzul 298 . Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie.4. Care sunt cerinţele coacăzului faţă de temperatură şi apă. 2.29-0. vinurilor tonice etc. se prepară ceai cu efecte calmante şi medicamente pentru afecţiuni gastrointestinale şi cardiace. 22. antociani. Na etc. în timp ce la coacăzul negru sunt soiuri autosterile (Goliath.5% acizi organici. Uriaş de Boskoop. glucide 10-14 g%. b. La coacăzul negru. Negre Silver). Din fructe. Soiurile de coacăz roşu sunt autofertile. răsfirate cu 6-11 bace. Particularităţile tehnologiei de cultură a murului. peltelei.51%. Daniel de Septembrie). tanin 0. inflorescenţele sunt mai mici.

22. Iarna suportă temperaturi de -30°C. Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de pagină.roşu. suprimarea tulpinilor cu vârstă de peste 5 ani. corectare şi evaluare. având nevoie de cel puţin 700 mm precipitaţii. b. inflorescenţele sunt aproape cilindrice şi cu mai multe bace.5°C. pentru a rări tulpinile în tufă. Tăierea de fructificare trebuie făcută anual.5-8. 22 Instrucţiuni Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr. Faţă de căldură cerinţele sunt modeste. 299 Care sunt caracteristicile de creştere ale coacăzului? 2 p. Pragul biologic la care porneşte în vegetaţie este de 6°C. numărul lucrării de verificare. Coacăzul roşu este ceva mai rezistent decât coacăzul negru.Lucrarea de verificare nr.5. Constă în alegerea a 3-4 tulpini anuale. iar florile deschise suportă până la -5°C. transferarea creşterii tulpinilor aplecate. Dacă tufa este de vigoare mică şi nu are cel puţin 16-20 de tulpini. viguroase de înlocuire. Temperatura optimă din perioada de vegetaţie este de 1718°C. reuşind foarte bine în zonele cu temperatura medie de 7. 110. Coacăzul este pretenţios faţă de apă. Întrebarea 2. Nu suportă temperaturile ridicate (peste 30°C) din timpul verii. Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare. Coacăzul negru este mai pretenţios decât cel roşu. Cum se comportă coacăzul în procesul de înflorire-polenizare ? . suprimarea tulpinilor anuale de vigoare slabă. se scurtează 3-4 ramuri anuale în cepi de 2-3 muguri pentru a stimula creşterea. pe ramificaţii anuale cu poziţie verticală. fără să suporte excesul. a. Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 109. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare. numele şi prenumele studentei (studentului). 2 p. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”. care sunt epuizate. 22.

şi colab. Bucureşti.2. semiarbuştilor şi arbuştilor fructiferi. cât mai ales la exploatarea acesteia. 113. origine. coacăzului? 2p. Se vor prezenta anumite aspecte generale.. 79. 77. 2005.Cultura căpşunului. Popescu M.1.Pomicultură generală şi specială. 2 p. ecologice şi tehnologia de cultură în funcţie de sistemul adoptat.3. Ed. N. areal de cultură.6.5 ore. 24. 22.6.Obiectivele unităţii de învăţare nr.111.. . Branişte – Cultura specială a pomilor.Bibliografie minimală 76. Timpul alocat studiului acestei unităţi este de circa 1-1.P. 24. 24. .. ecologie Particularităţi tehnologice Comentarii şi răspunsuri la teste Lucrare de verificare Bibliografie minimală 299 299 299 302 304 305 305 Introducere În această unitate ne familiarizăm cu aspecte despre cultura afinului: importanţă.Pomologie. particularităţi biologice. Editura Ceres. 24 CULTURA AFINULUI CUPRINS 24. particularităţi biologice. 24. 78. E. roşu 2 p. Hoza D.D.. Prahova Ploieşti.4. 2000. Ghena N.1. . 112. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR.. dar şi particularităţi biologice de care trebuie să se ţină seama atât la înfiinţarea culturiii. Bucureşti. 24. 24 Importanţa.5. Obiectivele unităţii de învăţare nr. 24 Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură: Să cunoaşteţi importanţa culturii afinului 300 . 1992. 24. Bucureşti. Editura Elisavaros. Hoza D. 2000. Care sunt diferenţele morfologice dintre coacăzul negru şi cel Care sunt distanţele de ploantare şi modul de conducere a Cum se face recoltarea şi valorificarea coacăzelor.

substanţe tanoide (0. tartric. Pe plan mondial. Afinul cultivat este originar din America de Nord. improprii altor culturi.2 mg%. în Asia. bine ramificat. Lăstarii şi frunzele se folosesc în medicină pentru extragerea hidrochinonei. vitamina PP 0.Să cunoaşteţi particularităţile biologice ale afinului Să cunoaşteţi cerinţele afinului faţă de factorii de mediu Să cunoaşteţi particularităţile tehnologiei de cultură ale afinului 24.15 mg%. acizi organici: citric (0. elemente minerale. dar dintre acestea numai unele au importanţă mai mare: 301 . benzoic. vitamina B1 0. iar soiurile autofertile. Sibiu (Făgăraş). unde se cultivă peste 10000 ha. Canada şi Germania. are rol important în combaterea eroziunii solului. Afinele conţin (la 100 g): zahăr (7-15%). pe soluri acide. Suceava (Todireşti). Producţie economică se obţine din anul 5 de la plantare. eşalonat pe circa 30 de zile. ericolinei. jeleu. folosite în afecţiunile pancreasului.5 t/ha. pe soluri acide. Fructele uscate se folosesc pentru prepararea ceaiurilor folosite în boli digestive. antociani. cu numeroase tulpini formate din zona coletului. Cultura este mai extinsă în Argeş (Bilceşti. vitamina B2 0. Băiculeşti). Afinul este un arbust care reuşeşte bine în zona dealurilor înalte. fructificând din anul doi de viaţă. fac parte circa 200 de specii. bilei. ecologie Cultura afinului prezintă interes din ce în ce mai mare. iar potenţialul de producţie se ridică la 3-4. unde creşte în zona înaltă. destul de sensibil la apă. afinată.1%). grupate în raceme.2. Înfloreşte în luna mai. substanţe pectice (0. În ţara noastră afinul de cultură a fost introdus în anii ' 70.49%).9%). vaccininei.02 mg% etc.02 mg%. arbutozei. afecţiuni gastrice sau stări anemice. Specii şi soiuri Din genul Vaccinium. Are un ritm lent de creştere în primii ani. iar fructele sale pot constitui obiectul comerţului exterior. vitamina A 0. malic. iar în prezent se cultivă pe circa 150 de ha şi se produc circa 300 t fructe. Particularităţi biologice Afinul de cultură creşte sub formă de arbust cu înălţimea de 1.1 mg%. lichior etc. Formează un sistem radicular superficial. substanţe proteice (0. este precoce.35-0.5%). chiar pe golurile alpine. Florile sunt hermafrodite.8-1. vitamina C 18. Europa şi America de Nord.30. ţări mari producătore de afine sunt SUA. particularităţi biologice.5 m.Importanţă. Afinul spontan este răspândit între paralele de 45 şi 71°. Sunt folosite ca fructe de masă sau ca materie primă pentru industrie: dulceaţă. datorită valorii alimentare şi farmaceutice a fructelor şi plantei. Maramureş (Coltău) etc.5-2.

cu tufă erectă. Ivanhoe . care formează plante cu talie de până la 70 cm. sferice.afinul roşu. de culoare albastră. Temperatura nu constituie un factor limitativ. cu capacitate mare de producţie. este productiv. cu fructe albăstrui. Formează plante de circa 15-45 cm. este o specie întâlnită în Europa.are vigoare mare. de culoare albastră şi calitate foarte bună. sferice de culoare albastră deschis. rezistente la crăpare şi transport. . formează inflorescenţe mari şi compact. . Pentru diferenţierea mugurilor de rod. Vaccinium lamarkii Camp. formează fructe mari. Siberia. fructe mijlocii de culoare albastră-deschis. creşte sub formă de tufă. este o specie tetraploidă. formează tufă compactă. care creşte în luminişurile din pădurile de conifere şi foioase. sferice cu maturarea eşalonată. formează fructe mari. formează inflorescenţe răsfirate. Asia Mică. iar pentru fructificare de o sumă a gradelor de temperatură în jur de 2700°C. este productiv. Burlington . de calitate bună.este soi viguros. originară din nord-estul Statelor Unite şi Canada. albastre închis. Bluray . sferic. Vaccinium corymbosum L. Înălţimea plantelor este de 1-4.afinul gigant. este foarte productiv. formează inflorescenţe laxe.soi foarte viguros.5 m. tufă erectă. este o specie tetraploidă. timpurii. urcând până la altitudinea de 3000 m. creşte pe solurile acide. Caucaz.are vigoare mijlocie. cu tufă erectă. Soiul este rezistent la secetă şi ger. fructe foarte mari. sferice.are vigoare mare. Cerinţele afinului faţă de factorii de mediu. formează o tufă erectă. Căldura. de culoare neagră şi calitate foarte bună. dulci şi cu diametrul de 5-7 mm. rustic. albastre deschis de calitate foarte bună. fructul mare. nisipoase şi bogate în humus din Europa. fructele sunt mari. . Coville . reuşeşte bine în cultură până la 20°C. Principalele soiuri din sortiment sunt: Bluecrop . fructele ajungând la maturitate în iulie-august. pe solurile lipsite de calciu. este productiv. Siberia şi Japonia. are nevoie de 800 ore de frig la temperatura de 4°C. sferice.afinul negru. formează o tufă răsfirată. Vaccinium vitis-idaea L. Herma 1 . fructe foarte mari. preferă locurile umede şi este rezistentă la ger. rezistente la transport. dar este sensibil la îngheţul de revenire din primăvară şi la îngheţurile timpurii din toamnă. este productiv. formează fructe mari. care creşte în SUA şi Canada. .afinul vânăt .soi de vigoare mare. tufă erectă. Vaccinium uliginosum L. rezistent la transport. fructele rezistă bine la crăpare.este o specie foarte longevivă. au calitate bună şi sunt rezistente la manipulare şi transport Herma 2 . . de calitate bună.Vaccinium myrtillus L. Pragul biologic este în jur 302 .soi viguros. de calitate bună sau foarte bună.afinul pitic. sferice.

adăugate la groapă. Se practică atât butăşirea în uscat cât şi cea în verde. sau pe toată suprafaţa. care afectează creşterea. fructificarea şi diferenţierea mugurilor de rod. pentru producţii mari are nevoie de lumină suficientă. Are nevoie de 800-1000 mm precipitaţii anual. la plantare.de 4°C şi are nevoie de o perioadă de vegetaţie lungă. Nu suportă seceta prelungită.3.Care este importanţa afinului? b. deoarece procentul de înrădăcinare este scăzut. Apa. Care sunt particularităţile de creştere şi fructificare. Solul constituie un factor limitativ. Pentru corectarea reacţiei solului. Care sunt cerinţele faţă de factorii de mediu. folosind butaşi semilemnificaţi. Nu suportă temperaturile ridicate şi arşiţa din timpul verii. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. Solul.Care sunt particularităţile de fructificare a afinului? c. profunde şi cu structură bună.2-4. vvv.Particularităţi tehnologice Producerea materialului săditor este destul de dificilă.8). Este o specie pretenţioasă faţă de apă. folosind substraturi acide. sau apă din irigare. Care este factorul limitativ pentru cultura afinului Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Care este importanţa afinului. de 210-220 zile. Îngrăşămintele chimice folosite vor fi cu precădere sulfaţii. Test de autoevaluare 57. 24. Deşi suportă semiumbra. cerând expoziţii favorabile. www. xxx. bine drenate. în afara arealului natural. se foloseşte turbă acidă sau mulci de conifere. Lumina. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. care sunt forţaţi pe platforme de înrădăcinare. bogate în humus. în condiţii de ceaţă 303 . deoarece preferă solurile acide (4.

într-un amestec format din turbă şi nisip 1:1. Producţiile cele mai bune şi de calitate se obţin pe tulpinile de 2-5 ani. la 22-24°C. se lasă 2 frunze terminale la care se reduce limbul la jumătate. Prin tăiere. stratificate la 1-5°C până primăvara. se scurtează creşterile anuale în cepi pentru a stimula creşterea şi formarea tufei. cu rădăcini bine formate. Marcotajul. se obţin fructe mai mari şi mai timpurii. eventual aplatizată la soiurile mai viguroase. se fac fertilizări foliare. Pentru a obţine fructe de calitate superioară se asociază 3-4 soiuri în parcelă pentru a se putea poleniza reciproc. Conducerea afinului se face ca tufă. Butaşii în uscat se confecţionează din ramuri anuale recoltate toamna după căderea frunzelor. Butăşirea în verde dă rezultate mai bune cu 30-40% faţă de butăşirea în uscat. Înrădăcinarea se execută în răsadniţe sau pe paturi de înrădăcinare.artificială şi tratamente bazale cu substanţe stimulatoare. Lungimea butaşilor este de 10-12 cm. Procesul de înrădăcinare începe în luna iunie. 304 . iar scoaterea butaşilor din substrat are loc în primăvara următoare. iar la plantele mature se menţine un echilibru între tulpini de vârste diferite. Se pot folosi ş i erbicide: Goal. producţia este mai mare. Lungimea butaşilor este de 10 cm. Topic. Dacă tufele se taie mai sever. Se menţin condiţii de ceaţă artificială. cu 3-5 muguri şi se execută în martie-aprilie. dacă este posibil să fie la ghivece pentru a se planta cu bal de pământ cu tot. dar producţia este mai mică. Simazin. Întreţinerea solului cea mai convenabilă afinului este sub formă de ogor lucrat. Înfiinţarea plantaţiilor de afin. se poate controla cantitatea de fructe şi mărimea acestora. scurtând ramurile lungi de rod. protecţia împotriva putregaiului. eventual cultivat în plantaţia tânără. s e înlătură 2-3 frunze bazale. Butaşii se execută din lăstari în creştere. cu suprimarea celor bătrâne. iar dacă tăierea constă numai în normarea tulpinilor. iar după înrădăcinare se călesc. aplicate preemergent pentru a controla mai bine buruienile. despărţirea tufelor şi altoirea pot fi folosite pentru producerea materialului săditor. dar în practică sunt puţin folosite. În perioada de tinereţe. se asigură aerisirea. Se foloseşte material săditor cu înălţimea de cel puţin 30 -40 cm. care au baza semilemnificată. Adâncimea de lucru a solului nu trebuie să depăşească 8 -12 cm. deoarece rădăcinile afinului sunt destul de aproape de suprafaţa solului. Baza butaşului se introduce 5-6 cm în substratul de înrădăcinat. pentru asigurare a unui potenţial de producţie relativ constant. unde se asigură condiţii bune de creştere. Distanţele de plantare se corelează cu vigoarea soiurilor şi sunt de 3-4 m între rânduri şi 1-2 m între plante pe rând. Dacă ramurile au muguri floriferi aceştia se suprimă. ceva mai tardivă şi cu o eşalonare mai mare a maturării. Afinul se plantează în zone bine delimitate.

apoi se trec la rece sau se valorifică. Se recoltează manual fructele destinate consumului. scoarţă de răşinoase. care menţin şi reacţia acidă a solului. iar gustul este caracteristic. Recoltarea mecanizată nu se poate face datorită eşalonării maturării fructelor. Maturarea şi recoltarea fructelor Maturarea fructelor se eşalonează din a doua jumătate a lunii iulie. După un sezon de vegetaţie aceste resturi vegetale se pot încorpora cu efecte favorabile asupra însuşirilor solului. litieră de conifere sau răşinoase. epicarpul este elastic. iar în cele mature se poate folosi cu succes compostul de resturi vegetale. Lădiţele se aşează la umbră până ce se transportă din plantaţie. Fertilizarea se face cu azot şi localizat în plantaţiile tinere pentru a stimula creşterea. sau lădiţe de 3-5 kg. se aplică în două etape. la pornirea în vegetaţie şi după înflorit.5-1 kg.. etc. Nu există deocamdată boli specifice periculoase. sau cancerul tulpinii. iar azotul 200-250 kg sub formă de sulfat de amoniu. Combaterea bolilor şi dăunătorilor. turbă. ceea ce impune recoltarea în 4-5 reprize la interval de 5-6 zile. care se combat prin 2 stropiri în repaus şi 2-3 în perioada de vegetaţie. insecte defoliatoare.Rezultate bune se obţin şi cu mulcirea plantelor cu rumeguş de conifer. turbă acidă. frunze sau paie tocate. Se pot întâlni atacuri de putregai cenuşiu. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. Îngrăşămintele chimice se aplică anual câte 200-300 kg superfosfat şi 100-150 kg sare potasică o dată cu arătura de toamnă. În ce constă butăşirea în verde la afin. iar dintre dăunători gărgăriţa mugurilor. aplicate în strat de 10-15 cm. Fructele mature au culoarea specifică soiului. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. Test de autoevaluare 58. Ce probleme pune producerea materialului săditor la afin ? b. c. în scafe de 0. Se poate utiliza mulcirea solului la cultura de afin? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare 305 . care să creeze probleme cultivatorilor. până în septembrie. litieră de conifere sau de stejar.

sau pe toată suprafaţa. iar potenţialul de producţie se ridică la 3-4. bine ramificat.5 t/ha.49%). c.După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Particularităţile producerii materialului săditor. Afinul înfloreşte în luna mai. în afara arealului natural. elemente minerale. Butaşi în verde se execută din lăstari în creştere.30. vitamina C 18. care sunt forţaţi pe platforme de înrădăcinare. Producţie economică se obţine din anul 5 de la plantare. Solul constituie factor limitativ. antociani. eşalonat pe circa 30 de zile.5%). Sunt folosite ca fructe de masă sau ca materie primă pentru industrie b. folosind butaşi semilemnificaţi.15 mg%. Particularităţile tehnologiei de cultură a afinului.1 mg%. Formează un sistem radicular superficial. a. Întrebarea 2. substanţe proteice (0. tartric. Florile sunt hermafrodite. Îngrăşămintele chimice folosite vor fi cu precădere sulfaţii. adăugate la groapă. a. Afinele conţin (la 100 g): zahăr (7-15%). vitamina A 0. b. profunde şi cu structură bună.02 mg% etc.2 mg%. Particularităţile maturării şi recoltării fructelor.24. grupate în raceme. la plantare. benzoic. substanţe tanoide (0. vitamina B1 0.Comentarii şi răspunsuri la teste Întrebarea 1.1%). bogate în humus.4. care au baza 306 . vitamina B2 0. destul de sensibil la apă. bine drenate. pe substrat acid. acizi organici: citric (0. Pentru corectarea reacţiei solului. malic. Se practică atât butăşirea în uscat cât şi cea în verde. Producerea materialului săditor este destul de dificilă.35-0. deoarece preferă solurile acide (4. deoarece procentul de înrădăcinare este scăzut. substanţe pectice (0. se foloseşte turbă acidă sau mulci de conifere.9%). 24.8-1. iar soiurile autofertile. vitamina PP 0.8). în condiţii de ceaţă artificială şi tratamente bazale cu substanţe stimulatoare.02 mg%.

Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare. 115. 81. corectare şi evaluare. numele şi prenumele studentei (studentului). Prahova Ploieşti. se înlătură 2-3 frunze bazale. 118. frunze sau paie tocate. aplicate în strat de 10-15 cm.. 2005. 24. iar după înrădăcinare se călesc. Cum se face recoltarea şi valorificarea afinelor.5. 24. c. litieră de conifere sau de stejar.. Care sunt distanţele de platare şi posibilităţile de conducere a plantelor? 2p. se lasă 2 frunze terminale la care se reduce limbul la jumătate. Mulcirea plantelor dă rezultate bune. Se menţin condiţii de ceaţă artificială. 82. N. semiarbuştilor şi arbuştilor fructiferi.Bibliografie minimală 80. . 307 .Pomologie. Se poate folosi rumeguş de conifere.Lucrarea de verificare nr. Hoza D. Baza butaşului se introduce 5-6 cm în substratul de înrădăcinat. 117. Editura Elisavaros. Bucureşti. se fac fertilizări foliare. 24 Instrucţiuni Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr. numărul lucrării de verificare. Hoza D. Branişte – Cultura specială a pomilor. se asigură aerisirea. 2 p. Lungimea butaşilor este de 10 cm.semilemnificată. 2000. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”. protecţia împotriva putregaiului. . Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de pagină. 24. 2000.6. Care este importanţa economică a afinului? 2 p. turbă acidă. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare. Ed. Bucureşti. Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 114. După un sezon de vegetaţie aceste resturi vegetale se pot încorpora cu efecte favorabile asupra însuşirilor solului. Editura Ceres. 116. Ghena N. Care sunt restricţiile de extindere a culturii afinului? 2 p. Care sunt particularităţile producerii materialului săditor 2 p.Cultura căpşunului..

6. particularităţi biologice Cătina.4. Timpul alocat studiului acestei unităţi este de circa 1-1.83. Popescu M. 25. 25. origine. terapeutice. Obiectivele unităţii de învăţare nr.D.. Au o compoziţie foarte complexă: vitamina C 405-860 mg%. vitamina A 10 308 . 1992. 25. dar foarte mult în industria prelucrătoare. 25 Importanţa. 25 CULTURA CĂTINEI ALBE CUPRINS 25. Fructele de cătină sunt folosite puţin pentru consumul în stare proaspătă. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR.2. în ultimii ani a stârnit un interes deosebit datorită multiplelor sale însuşiri: agricole.3. particularităţi biologice.2.Pomicultură generală şi specială. E. 25 Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură: Să cunoaşteţi importanţa culturii cătinei Să cunoaşteţi particularităţile biologice ale cătinei Să cunoaşteţi cerinţele cătinei faţă de factorii de mediu Să cunoaşteţi particularităţile tehnologiei de cultură ale cătinei 25. Se vor prezenta anumite aspecte generale..P. 25. alimentare.5 ore. mare parte din producţia anuală fiind din flora spontană. .1. decorative etc. dar şi particularităţi biologice de care trebuie să se ţină seama atât la înfiinţarea culturiii. areal de cultură.Importanţă.Obiectivele unităţii de învăţare nr. deşi este o specie destul de puţin cultivată. particularităţi biologice.5. cât mai ales la exploatarea acesteia. 25.1. ecologice şi tehnologia de cultură în funcţie de sistemul adoptat. Bucureşti. 25. Ecologie şi particularităţi tehnologice Comentarii şi răspunsuri la teste Lucrare de verificare Bibliografie minimală 306 306 306 308 310 310 311 Introducere În această unitate ne familiarizăm cu aspecte despre cultura cătinei albe: importanţă. şi colab.

Nu în ultimul rând cătina se foloseşte cu succes ca plantă decorativă. În Germania din fructe se extrage un ulei folosit cu succes în tratarea unor afecţiuni ginecologice. prin contrastul care se asigură între argintiul frunzelor şi portocaliul fructelor şi de asemenea pentru garduri vii de împrejmuire a unor obiective economice. Bacău. cu rol foarte mare în protecţia organismului împotriva unor boli. al anemiilor etc. vitamina F 8 mg%. miere şi suc de cireşe: Fruvin. Producţia ce se realizează anual din flora spontană şi din cultură se ridică la circa 1200 1500 tone. potasiu 165 mg%. Prin conţinutul bogat în serotonină. prin capacitatea foarte mare de drajonare valorifică şi consolidează terenurile erodate. pentru reducerea hipertensiunii. dar în anii următorii ramificarea este mult mai bună.5%. sau în prepararea ceaiului. afecţiuni ale ficatului etc. spray pentru arsuri. Tulcea. a arsurilor. fosfor 200 mg%. digestive. acid chinic 12 g/l.7 mg%. ameliorarea stresului intelectual. produsele pe bază de cătină contribuie la regenerarea ţesuturilor nervoase. calciu 120 mg%. inozitol 67 mg%. Frunzele sunt înguste. Având un rol protector împotriva iradierii. fructele sunt adevărate complexe polivitaminice. Valoarea energetică a fructelor ajunge la 100 calorii la 100 g. se fac perdele cu această specie în jurul centralelor nucleare. În medicina populară fructele se folosesc pentru ameliorarea bolilor nervoase. Ramurile ramifică puţin în anul formării. Frunzele şi lăstarii tineri sunt pretabili pentru furajarea animalelor. perle digestive.mg%. Argeş. În cultură sunt suprafeţe mici în judeţul Iaşi (Dolheşti. proteine 1.4% etc. Vinişor etc. fiind cunoscut rolul antioxidant şi protector al vitaminelor. 309 . vitamina E 140-200 mg%. acid malic 41 g/l. a leziunilor provocate de iradiere. pe terenurile erodate şi se întinde până în Delta Dunării unde a fost dusă de silvicultori. cătina albă creşte spontan în zona subcarpatică din Moldova şi Muntenia. din care cea mai mare parte se exportă în Germania. Cătina. a eczemelor.. Particularităţi biologice Cătina creşte sub formă de arbust. fier 14 mg%. înalt de 2-4 m. Buzău etc. Vrancea. fixează azotu l atmosferic cu ajutorul ciupercii Actinomyces eleagni. formează tulpini care au mulţi ghimpi. glucide totale 5. de-a lungul albiei râurilor. putând depăşi uneori şi 6-7 m în condiţii foarte favorabile de mediu. Este o specie unisexuat dioică. Vitacătin pentru stări depresive etc. colir pentru ochi. Prin nodozităţile pe care le are pe rădăcini. magneziu 186 mg%. lanceolate şi au culoare argintie. deoarece conţin cantităţi mari de vitamina C (peste 350 mg%). Bârnova). produse slab alcoolice pe bază de extract de cătină. În România. Sunt o serie de produse farmaceutice pe bază de extracte de cătină. După cum reiese din datele de mai sus. provitamina A 6.

Dintre biotipurile existente în cultură cele mai importante sunt: a). vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. . Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. ovoidale de culoare portocalie deschis. Seminţele sunt mici. . are fructele mari (0. la 7 ani poate asigura producţii de 10 t/ha.5 g.Delta 1.Adamachi 7. Biotipurile selecţionate la ICPP Piteşti: . Specii şi soiuri În cultură sunt o serie de biotipuri care provin din specia Hippophaë ramnoides subspecia carpatica.Delta 3. de culoare brună. judeţul Bacău. Cătina intră pe rod la vârsta de 3 ani. În flora spontană plantele se autoregenerează continuu prin capacitatea mare de drajonare. iar plantele femele au o longevitate mai mică (15-20 de ani).Adamachi 8.25-0. formează fructe foarte mari (0. selecţie clonală dintr-o populaţie din localitatea Şerpeni. Plantele mascule sunt mai viguroase şi mai longevive (30 de ani). Biotipuri selectate la UA Iaşi: .48 g) şi spini mai puţin rigizi. dar îşi menţin capacitatea germinativă 2 ani. iar planta matură are un potenţial productiv de până la 28 t/ha. portocalii cu reflexe roşietice.Fructele sunt bace false. sunt de culoare galbenă portocalie şi îmbracă ramurile ca nişte manşoane.5 g).Şerpeni II. ovoide sau globuloase. Test de autoevaluare 59. mici de 0.Care sunt particularităţile de fructificare a cătinei? c.Mărăcineni 1. Care este durata medie de viaţă a plantelor 310 .31 g). tari.Care este importanţa economică a cătinei? b. . care creşte spontan în ţara noastră şi în ţările din CSI. selecţie fără spini. Maturarea fructelor începe în luna august şi se eşalonează până în noiembrie. cu fructe de mărime mijlocie (0.51 g) de culoare galbenă portocalie. se pot semăna imediat. are fructe de mărime mijlocie şi are talie mică. b). selectată dintr-o populaţie din zona Sfântu Gheorghe. are fructele mari (0. .

Pentru recoltarea mecanizată.Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Care este importanţa economică a cătinei. acestea se umectează într-o soluţie de permanganat de potasiu timp de 48 de ore. Lipsa luminii duce la degarnisirea ramurilor. 311 . de la cele nisipoase. pentru a preveni atacul ciupercii Pithium debarianum. Tehnologia de cultură Materialul săditor este obţinut din drajoni şi butaşi înrădăcinaţi şi fortificaţi timp de 2 -3 ani în pepinieră. pe terenul pregătit din toamnă. dacă fertilitatea terenului permite sau cu plante folosite ca îngrăşăminte verzi. În lungul rândului terenul se lucrează sau se mulceşte. cât şi la excesul temporar de umiditate. aaaa. În plantaţiile tinere terenul dintre rânduri se poate cultiva cu specii agroalimentare. practic nu suferă pierderi pe timpul iernii indiferent de temperatură. mutarea zonei de fructificare în partea periferică a coroanei. 25. Care sunt particularităţile de fructificare.3. iar raportul între sexe de 5-7 plante femele la 1-2 plante mascule. la cele argiloase. Plantarea materialului săditor se face primăvara foarte devreme. Pentru înmulţirea prin seminţe. Rezistenţa la ger este mare. perioadă în care se poate determina şi sexul. crescând natural din zona munţilor Vrancei. La 7-8 ani de la înfiinţarea culturii fixează o cantitate mare de azot şi formează un strat fertil de 1 cm grosime. Se adaptează la cele mai secetoase terenuri şi perioade de secetă. Faţă de lumină este o specie pretenţioasă. yyy. acolo unde nu reuşesc alte specii. până la nisipurile din Delta Dunării.Ecologie şi particularităţile tehnologice Cerinţele cătinei faţă de factorii de mediu Cătina are o mare plasticitate ecologică. distanţa este de 4/2-3 m. Care sunt particularităţile de creştere. Distanţele de plantare se stabilesc în funcţie de modul de recoltare. Reuşeşte pe cele mai diferite tipuri de sol şi forme de relief. prundişuri. iar în plantaţiile mature terenul se înierbează pentru a preveni eroziunea. sărăturate. Plantele obţinute generativ se folosesc numai cu scop decorativ sau pentru fixarea terenului deoarece fructele sunt de calitate inferioară. unde calitatea fructelor este foarte bună. din această cauză creşte în locurile bine iluminate. fiind indiferentă faţă de natura solului. zzz.

5 g. cu ajutorul unor piepteni sau semimecanizat prin scuturare pe prelate la biotipurile care se scutură.4. În flora spontană 312 . b. Conducerea plantelor se face sub formă de tufă sau cu trunchi şi se aplatizează uşor în lungul rândului prin tăieri. Fructele sunt bace false. a. Recoltarea se face manual. Care sunt distanţele de plantare şi formele de conducere ? Comentarii la aceste întrebări veţi găsi la sfârşitul unităţii de învăţare După parcurgerea acestui subcapitol trebuie să reţineţi: Particularităţile producerii materialului săditor. sunt de culoare galbenă portocalie şi îmbracă ramurile ca nişte manşoane. dar foarte mult în industria prelucrătoare. formează tulpini care au mulţi ghimpi. c.Periodic se aplică îngrăşăminte cu fosfor şi potasiu pentru a obţine o producţie de calitate. limitarea plantei în spaţiul lăsat prin distanţa de plantare şi eventual plafonarea înălţimii. Având în vedere cele învăţate în acest subcapitol şi ţinînd cont de spaţiul avut la dispoziţie. Test de autoevaluare 60. ovoide sau globuloase. farmaceutic şi cosmetic. Particularităţile maturării şi recoltării fructelor 25. vă rugăm să comentaţi sau să răspundeţi la următoarele întrebări: a. mici de 0. iar plantele femele au o longevitate mai mică (15-20 de ani).25-0.Comentarii şi răspunsuri la teste Întrebarea 1. Tăierile sunt simple şi constau în rărirea coroanei. Fructele de cătină sunt folosite puţin pentru consumul în stare proaspătă. Se transformă în diferite produse de uz alimentar. Plantele mascule sunt mai viguroase şi mai longevive (30 de ani). Este o specie unisexuat dioică. Particularităţile tehnologiei de cultură a cătinei. Momentul recoltării este cât mai târziu pentru a acumula o cantitate mare de vitamine şi alte componente de calitate. Cum se produce materialul săditor la cătină ? b.

Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 119. Cum se face recoltarea şi valorificarea fructelor la cătină ? 2 p. 120. Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”. Care sunt pretenţiile cătinei faţă de sol? 2 p. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare. acestea se umectează într-o soluţie de permanganat de potasiu timp de 48 de ore. numele şi prenumele studentei (studentului). Cum se comportă cătina în procesul înfloririi-polenizării? 2 p. iar raportul între sexe de 5-7 plante femele la 1-2 plante mascule. Care este importanţa economică a cătinei 2 p. 25. pentru a preveni atacul ciupercii Pithium debarianum. Care sunt distanţele de platare şi posibilităţile de conducere a plantelor? 2p.Bibliografie minimală 313 . Conducerea plantelor se face sub formă de tufă sau cu trunchi şi se aplatizează uşor în lungul rândului prin tăieri. numărul lucrării de verificare. Întrebarea 2. 25. 25 Instrucţiuni Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr. perioadă în care se poate determina şi sexul. 25. Plantele obţinute generativ se folosesc numai cu scop decorativ sau pentru fixarea terenului deoarece fructele sunt de calitate inferioară. distanţa este de 4/2-3 m. Pentru înmulţirea prin seminţe. Materialul săditor este obţinut din drajoni şi butaşi înrădăcinaţi şi fortificaţi timp de 2-3 ani în pepinieră. Pentru recoltarea mecanizată. a.Lucrarea de verificare nr. Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de pagină. 121.plantele se autoregenerează continuu prin capacitatea mare de drajonare. corectare şi evaluare. Distanţele de plantare se stabilesc în funcţie de modul de recoltare. b.6.5. 123. 122.

. 26. Hoza D. Prahova Ploieşti.4. .2. Bucureşti. 1992. Bucureşti. Ghena N. Ed. Obiectivele unităţii de învăţare nr.Cultura trandafirului de dulceaţă 314 .5 26.2.6. . şi colab. 26 ALTE SPECII DE INTERES POMICOL:TRANDAFIRUL DE DULCEAŢĂ. dar care pot constitui specii de nişă pentru anumite areale mai puţin favorabile speciilor pomicole consacrate. Bucureşti. 87.7. 26. 26.Pomicultură generală şi specială.1. Editura Elisavaros. E...Obiectivele unităţii de învăţare nr.. Editura Ceres. semiarbuştilor şi arbuştilor fructiferi.Cultura căpşunului. SOCUL. 26. 26 Cultura trandafirului de dulceaţă Cultura socului Cultura cornului Cultura lămâiului în apartament Lucrare de verificare Bibliografie minimală 312 312 312 313 314 314 318 318 Introducere În această unitate ne familiarizăm cu aspecte despre cultura trandafirului de dulceaţă.1. specii puţin cunoscute ca plante de cultură. 86. socului şi cornului.D. Timpul alocat studiului acestei unităţi este de circa 1-1.Pomologie. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR.. Branişte – Cultura specială a pomilor. Popescu M.5 ore.84. 26. N.3. . Hoza D. 2000. 2005. 85. 25 Prin studierea acestei unităţi de învaţare vei fi în măsură: Să cunoaşteţi particularităţile biologice şi tehnologice ale trandafirului de dulceaţă Să cunoaşteţi particularităţile biologice şi tehnologice ale socului Să cunoaşteţi particularităţile biologice şi tehnologice ale cornului Să cunoaşteţi particularităţile culturii lămâiului în apartament 26. 2000.P. CORNUL ŞI LÂMÎIUL ÎN APARTAMENT CUPRINS 26. 26.

materialul selectat poate fi procurat de la SCPP Vâlcea. se formează inflorescenţe mari. sferic de culoare roşie-ruginie. mici. la distanţa de 4/3 m. trandafirul de dulceaţă este din ce în ce mai căutat în industria alimentară pentru prepararea dulceţei. Având cerinţe mici faţă de factorii de mediu. Socul creşte ca arbustoid. dar cultivat poate fi extins în toată ţara. Fructele sunt bace. cu receptacul. unde nu se pot planta alte specii. în locuri semiumbrite unde nu merg alte specii. catifelate pe partea superioară şi mate pe cea inferioară. cu un trunchi de 30-40 cm. globuloase şi lucioase.Cultura socului Socul creşte spontan în zona dealurilor. 315 . Se înmulţeşte prin drajoni. Este căutat pentru florile şi fructele sale. 26.5% proteine. Din flori şi fructe se poate prepara suc. circa 3-4 săptămâni (iunie). valorificând solurile grele. Valorifică foarte bine terenurile degradate. 65-120 mg% vitamina C. Plantaţii mai mari de un hectar există la Bilceşti-Argeş. folosite la nivel familial sau în industria farmaceutică. după care înflorirea este slabă. afecţiuni renale. 300 mg% K. pe terenul în pantă. Pe lăstarii în creştere. este o specie rustică adaptabilă la diverse climate de cultură. cu mai multe tulpini din zona coletului. butaşi înrădăcinaţi sau despărţirea tufelor.. cu lopătarea acestora la interval de 12 ore. Planta creşte sub formă de tufă cu tulpini de diferite vârste. sau se păstrează în straturi de 12-15 cm. gemului sau siropului.3. Are un ritm intens de creştere şi ramificare în tinereţe şi o bună ancorare în sol. Se înmulţeşte prin butaşi sau prin altoire pe măceş. Se poate planta în plantaţii comerciale sau ca pom solitar în grădina familială. Recoltarea petalelor se poate face pe perioada înfloririi. erodate. Se recomandă recoltarea în faza de deschidere a florilor. Florile au diametrul de 8-10 cm. Fructul este mic. 2. înflorirea eşalonându-se pe 3-4 săptămâni. pentru a evita pierderea prin scuturarea petalelor. dar poate fi condus ca pom propriu-zis. Distanţa de plantare es te de 2/1 m pentru terenul lucrat manual. înfloreşte pe lăstari de 15-20 cm. trandafirul de dulceaţă se poate cultiva în zonele mai umbrite. numai pe vreme uscată şi se valorifică imediat. de tip corimb. sirop. formând inflorescenţe sau flori solitare. subţiri din zona înaltă şi premontană. etc. plăcut parfumate. au 25-40 petale de culoare roşie-purpurie. dulceaţă. cu ghimpi pe ramificaţiile anuale. În grădinile populaţiei există plante de trandafir de dulceaţă din diferite specii. în industria farmaceutică pentru extragerea unor uleiuri folosite în cosmetică. lichior. unde se extrag o serie de principii active favorabile unor afecţiuni ale aparatului respirator. pe râpe etc. etc.Deşi nu este o specie mult cultivată. scheletice sau cu exces temporar de umiditate. etc. Fructele conţin: 9% zahăr. în lungul gardurilor.

7% substanţe pectice. Întră destul de târziu pe rod. dulceaţă. Prezintă interes atât pentru fructele sale bogate în vitamine.Cultura cornului Cornul este originar din Europa şi Asia occidentală. Fructul este o drupă. numai o serie de selecţii. înaintea înfrunzirii. pe marginea drumului şi în luminişurile din pădure. Recoltarea fructelor se face începând cu decada a doua a lunii august şi durează 2-3 săptămâni. având un aspect decorativ foarte plăcut. Are o mare capacitate de ramificare. după 5-7 ani de la plantare. Nora. Pulpa este uşor astringentă. Cornul creşte sub formă de pom de vigoare mică. Tg Jiu 1 etc. Recoltarea florilor se face prin desprinderea inflorescenţelor pe măsură ce înfloresc şi se folosesc proaspete sau uscate.4. în straturi subţiri care necesită întoarcerea la 2-3 zile. săruri minerale şi glucide. Înfloreşte devreme primăvara. 0. iar la maturitate produce 3-3. formând coroane dese. 10% glucide total. Fructele se recoltează la maturitatea deplină.5 m între rânduri şi 3-4 m între pante pe rând. Brădet şi Flora. cu ramuri destul de lungi. Distanţele de plantare recomandate sunt de 4-4. procedându-se ca la orice alte fructe perisabile. Lemnul cornului fiind foarte rezistent şi elastic este mult folosit pe plan local la confecţionarea cozilor la diferite unelte agricole sau pentru lucrări mici de sculptură. 316 . Capacitatea de producţie este de 9-13 kg/plantă. la sfârşit de august şi început de septembrie. ceea ce revine la 5-9 t/ha. subţiri şi elastice. fiind mai pretenţios la lumină. mică (sub 2 cm lungime). 430 mg% P.Sunt cunoscute şi admise la înmulţire soiurile: Ina. de diferite provenienţe. bogată în acizi organici şi taninuri. Fructele conţin peste 100 mg% vitamina C. Uscarea se face la umbră. de culoar roşie strălucitor mai rar galbenă. dar mai ales în diferite preparate (gem.).5 kg/pom. peltea etc. prin florile mici. unde creşte în stare spontană în zona colinară. Frunzele sunt dispuse opus pe ramuri. Fiind o plantă rustică. altfel se înnegresc. 11 mg% Mg. toate fiind autosterile necesită amplasarea a 2-3 în parcelă. galbene prinse în inflorescenţe tip umbelă. fiind mult utilizate pentru consum direct ca fructe proaspete. are cerinţe mici faţă de condiţiile de cultură. 60 mg% Ca. dintre care cele mai cultivate sunt: Mh 8. 26. Mh 9. formează un trunchi torsionat. cât şi pentru aspectul său decorativ primăvara în momentul înfloririi sau toamna. Înmulţirea este uşoară şi se face prin altoire pe puieţi de corn comun în vârstă de doi ani. În cultură nu există soiuri propriu-zise de corn.

Lămâiul înmulţit vegetativ (altoire sau butaşi) începe să fructifice după 3-4 ani dacă a avut creşteri bune şi are formate ramificaţii de ordinul 4-5. B1. ovoidale şi au mai mulţi embrioni din care unul zigotic (format prin polenizare) şi ceilalţi somatici (formaţi din celule ale oosferei). Are frunze persistente. Intrarea lămâiului pe rod este dependentă de modul de înmulţire. Aceste temperaturi se pot înregistra pe terase sau balcoane cu expoziţie sudică. Lăstarii degeră la 1°C. simple.5. fructe în creştere şi fructe mature. 317 . malic. Lămâiul este o plantă cu întrebuinţări alimentare. Fiind o specie cu frunze persistente. substanţe minerale. Din coajă. vitamina PP. de 20-30 cm. dacă are condiţii optime. se extrag o serie de uleiuri esenţiale folosite în industria alimentară şi farmaceutică. cu coaja mai mult sau mai puţin netedă şi bogată în uleiuri esenţiale. Cultura în seră a lămâiului nu este economică şi nu se practică. iar temperatura optimă de creştere cuprinsă între 23-31°C. Coaja lămâilor şi lăstarii tineri au cantităţi mult mai mari de vitamina C decât fructele. etc. Fructele de lămâi sunt foarte bogate în vitamina C (60-80 mg%). Lămâiul cultivat în apartament înfloreşte aproape tot timpul anului. foarte parfumate. în schimb multă lume cultivă plante de lămâi în apartament. Pragul biologic pentru creştere este de 12. acid citric (6-8%). dacă a fost înmulţit prin seminţe. găsind pe plantă la un moment dat flori.8°C. este pretenţios la căldură şi nu suportă temperaturi sub 0°C nici pentru perioade scurte de timp. terapeutice şi decorative. Florile sunt hermafrodite. Particularităţi biologice Lămâiul în apartament creşte sub formă arbustivă sau ca pom cu trunchi mic. sau la 10-15 ani. purtătoare de spini în tinereţe.Cultura lămâiului în apartament Lămâiul fiind o specie de origine subtropicală. cu peţiolul aripat şi prins articulat de limb. Seminţele sunt albe. fără efecte negative. care au şi rolul de depozitare a substanţelor de rezervă. cultura în ţara noastră se poate face numai în condiţii protejate. Temperaturile mai mari de 35°C blochează creşterea şi sunt greu suportate de plante. deoarece se pot asigura fructe proaspete tot timpul anului. iar fructele la -2°C.25. nu are perişori absorbanţi ci micoriză. Această eşalonare a fructificării este foarte avantajoasă pentru proprietar. Fructul este elipsoidal. mici albe sau cu nuanţă violacee. Cerinţele lămâiului faţă de factorii de mediu Căldura. cu coroana destul de deasă. formată din ramuri lungi şi flexibile. solitare sau prinse în inflorescenţe mici. Sistemul radicular se dezvoltă în funcţie de spaţiul avut la dispoziţie. este pretenţios la transplantare.

butaşi din ramuri lemnificate. Din această cauză. Lămâiul nu suportă curentul din camere. bogat în substanţă organică. Udatul cu apă rece direct de la robinet iarna. Necesită tratamente anticriptogamice pentru prevenirea bolilor. se foloseşte un amestec de pământ fertil. Apa. Iarna. La temperatură de 4-6°C. Particularităţi tehnologice Înmulţirea lămâiului se face prin seminţe şi pe cale vegetativă. c i mai în interiorul camerei pentru a beneficia de lumina indirectă. Pentru a avea apă la temperatura camerei. pomul consumă prin respiraţie mai mult decât asimilează prin fotosinteză şi frecvent pierde frunzele. În apartament. Înmulţirea prin seminţe nu se foloseşte în practică. dar nu suportă insolaţia directă. permeabil. determină căderea frunzelor. Fiind cultivat în vase. iar periodic în funcţie de vârstă. Solul. Nu se amplasează pe direcţia geam-uşă sau geam-geam. puternică din zilele de vară. iar în condiţii de lumină puţină. sub 6-7°C. secţionaţi la lungimea de 18-20 cm. la întuneric. În spaţiul de creştere (cameră. Puieţii formaţi din embrionii somatici dau plante identice cu planta mamă. iar după udare se completează cu apă curentă. dar după o perioadă de acomodare şi nu se vor aşeza direct în soare.în după-amiezile de vară. Lumina. în apartament când ziua este scurtă şi lumină puţină. cu 2-3 frunze cu limbul redus la jumătate sau rulate şi legate. Pe perioada verii. Nu suportă amplitudinea termică mare de la o zi la alta. terasă. pomii vor fi scoşi din cameră. balcon) temperatura trebuie corelată cu lumina. trataţi bazal cu auxine şi puşi în condiţii de umiditate relativă ridicată (ceaţă artificială). solul pe care îl are la dispoziţie este limitat. când datorită insolaţiei directe se pot depăşi 40°C. deoarece intrarea pe rod este foarte tardivă şi majoritatea pomilor obţinuţi sunt sălbatici. provoacă căderea frunzelor. La înmulţirea vegetativă se pot folosi: . dar cu temperatură pozitivă. lămâiul poate sta la întuneric câteva luni (perioada iernii) fără a înregistra pierderea frunzelor. deci se asigură un bun drenaj în vas şi nici lipsa apei. Este pretenţios la temperatura apei de udare. Se udă numai cu apă la temperatura camerei. pământul se schimbă. Este o specie pretenţioasă la lumină. Frecvent iarna. lămâiul nu se amplasează niciodată la geam în bătaia soarelui. dar sunt greu de deosebit în fază tânără şi fructifică târziu. Solul din vasul de cultură trebuie menţinut mereu reavăn. Nu suportă excesul de apă. se asigură temperaturi mai mari de 20°C. se menţine un vas cu apă lângă lămâi. mult mai favorabilă. în prezenţa temperaturii mai mari. deoarece curentul determină pierderea frunzelor. nici iarna şi nici vara. Expunerea bruscă a pomului la lumină puternică (scoaterea primăvara direct pe terasă) cât şi lipsa luminii. temperatura nu trebuie să crească peste 14-15°C. Pe această rezistenţă se bazează şi varianta de iernare a lămâiului în beciuri. Pentru 318 .

se aşează un strat de nisip grosier pentru a asigura drenajul.altoirea. se măreşte ghiveciul cu 2-3 cm. nu se scutură pământul de pe rădăcină ci se transplantează cu balot cu tot. la lungimea de 30-40 cm. până la vârsta de 5-6 ani. portocal sau grape-fruit. Pentru aceasta. când puieţii au creşteri intense. La transplantare. Ca ramuri altoi. 1/3 pământ se frunze şi 1/3 pământ de ţelină). Se udă cu apă la temperatura camerei şi se aşează în locul unde a stat anterior. Înrădăcinarea se realizează în 4-6 săptămâni. Ramurile laterale care se formează. Dacă nu se desprinde coaja. se aşează planta. lămâiul are nevoie de o coroană ramificată. Formarea coroanei. transvazarea nu se mai poate face. care trebuie semănate imediat după extragerea din fructe. Tehnica altoirii este cea normală folosită în pepinieră. Se face periodic cu îngrăşăminte chimice. care nu au fost altoiţi la timp. Nu se recomandă schimbarea permanentă a locului. re coltate de pe pomi sănătoşi.un număr mic de butaşi. se umple cu pământ zona dintre plantă şi marginea ghiveciului şi se tasează bine. când devine matur. pentru a fi siguri că este vorba de o plantă altoită. se foloseşte altoirea în ochi crescând. După ce planta ajunge de dimensiuni mai mari şi locul ghiveciului a fost luat de hârdăul de lemn. amestec de pământ (de flori de la florărie sau din 1/3 mraniţă. numai pământul de deasupra rădăcinilor. Pe fundul noului ghiveci. pornind de la diametrul de 6-8 cm în primii 2 ani. Fertilizarea. lămâiul ca şi 319 . în spaţiul de creştere. La puieţii mai groşi. Pentru fructificare. executată în luna mai. dacă pomul a avut condiţii bune de creştere. aceştia se pot pune în lădiţe şi se acoperă cu borcane pentru a menţine umiditatea ridicată. este mai mult folosită. obligatoriu la aceeaşi adâncime la care a fost în vechiul ghiveci. primele fructe pot să apară din anul 3-4 de la altoire. care fructifică. Întreţinerea pomilor. vor fi ciupite repetat. După 2-3 săptămâni va fi bun de altoit. Sunt citate în literatură şi metodele de altoire cu ramură. se folosesc creşteri purtătoare de frunze. nu mai concentrată de 1%. La fiecare transplantare. Încă din faza de puiet. se ciupeşte pentru a ramifica. Ocazional. când altoiul are înălţimea de 25-30 cm. lămâiul are nevoie de schimbarea anuală a ghiveciului în care creşte. Ca portaltoi se folosesc puieţi obţinuţi din seminţe de lămâi. Grosimea minimă de altoire este 6-7 mm. Ca metodă. se scurtează portaltoiul la jumătate şi se fertilizează cu azot. . cu secţiunea rotundă (vârful de creştere are secţiune triunghiulară). introducând îngrăşămintele în apa de irigare. pentru a forma o coroană bine garnisită. făcându-se pe ramuri de ordin superior (de la 4 în sus). Scuturarea rădăcinilor stresează mult plantele şi pune în pericol prinderea în noul vas. diferenţierea mugurilor de rod. Ca vârstă. dar rezultatele sunt mai slabe şi nu se folosesc decât foarte rar. cel mai bine sub formă de soluţie. altoirea se face pe ramuri unde grosimea permite efectuarea ei. capabilă să fructifice. se schimbă anual primăvara.

vara de 2-3 zile. Care sunt particularităţile de fructificare ale trandafirului de dulceaţă 1 p. Pe prima pagină a lucrării se vor scrie următoarele: Titulatura acestui curs „Pomologie”. bacterioză. 125. o dată pe săptămână. Care sunt posibilităţile de înmulţire ale lîmâiului? 3p. Apa de irigat să fie la temperatura camerei. sulfat de cupru 0. păduchii de frunze. dacă nu sunt recoltate. Punctajul aferent este menţionat pentru fiecare întrebare. Răspunsurile la întrebări vor fi trimise tutorelui pentru comentare.6.Lucrare de verificare nr 26 Instrucţiuni Lucrarea de verificare implică activităţi care necesită cunoaşterea Unităţii de învăţare nr. 26. putregaiul rădăcinilor etc.06%. 126. Pentru combaterea dăunătorilor se pot folosi produse biologice: alcool sanitar în diluţie de 1:3. numărul lucrării de verificare. Fiecare răspuns trebuie să fie clar exprimat şi să nu depăşească o jumătate de pagină. tratamentele se fac fie în spaţii nelocuite. infuzie de tutun pentru pulverizare pe frunze. Danirun 0.alte plante de apartament reacţionează foarte bine la udarea cu apa în care s-a spălat carnea. Fructele ajunse la maturitate nu cad din pom. Recoltarea fructelor se poate face când culoarea virează de la verde spre galben sau când au culoare galbenă pe toată suprafaţa. Fiind produse toxice. Care este importanţa economică a cornului? 2 p. Combaterea bolilor şi dăunătorilor: Condiţiile de microclimat din apartament sunt foarte favorabile dăunătorilor. astfel încât solul din ghiveci să fie reavăn (dacă se strânge în mână să-şi păstreze forma). în funcţie de temperatură şi lumină. Maturarea fructelor are loc eşalonat. Care este importanţa economică a fructelor de soc? 2 p. frunzele şi ramurile trebuie şterse cu o cârpă umezită în apă sau alcool. Ultracid 0. iar iarna mai rar. în funcţie de soi. care este bogată în elemente minerale. sau cu o perie pentru a distruge crusta şi după aceea stropirea cu un insecticid: Decis 0. fie pe terasă. numele şi prenumele studentei (studentului). Udarea se face în funcţie de sezon. Lămâiul este atacat de păduchii ţestoşi.5% neutralizat cu var (zeamă bordeleză) sau produse de sinteză. de obicei începând de toamna şi până primăvara următoare.06%. 26. după un timp capătă nuanţă verzuie.1%. 320 . Întrebările la care trebuie să răspundeţi sunt următoarele: 124. pentru ştergerea frunzelor. Pentru păduchii ţestoşi care sunt cei mai frecvenţi şi periculoşi. 127. corectare şi evaluare.

Bibliografie minimală 88.Cultura căpşunului.128. 90. 2004. Hoza D. Prahova Ploieşti..Pomologie. 2000. Editura Elisavaros. Ed. 321 . . Hoza D. – Cultura citricelor în aparament. Editura Nemira. Cum se face transplantarea plantelor în funcţie de vârstă ? 2 p. 89. Hoza D. 26. semiarbuştilor şi arbuştilor fructiferi.7. 2000. Bucureşti. ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful