CALENDARUL ORIENTATIV AL LANS Ă RII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU PROGRAMUL OPERAłIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE — 2012

(iulie 2012)

Programul OperaŃional

Domenii majore de intervenŃie

Data estimată a lansării (Luna)

ObservaŃii Memorandumul Guvernului României SituaŃia derulării POSDRU din data de 23.05.2012 stabileşte că „aprobarea altor proiecte pentru finanŃare din cadrul POSDRU se va face numai după modificarea regulilor de implementare (ex. limitarea cheltuielilor de management, regulile de achiziŃie, conflicte de interese etc.).” În acest sens, AMPOSDRU va revizui atât Ghidul Solicitantului – CondiŃii Generale, cât şi Ghidul Solicitantului – CondiŃii Specifice (pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte), astfel încât să fie respectate în totalitate prevederile documentului menŃionat mai sus. Începând cu luna iulie 2012, AMPOSDRU va fi beneficiarul proiectului de AsistenŃă Tehnică „Furnizarea de asistenŃă tehnică pentru sprijinirea AM POS DRU pentru îndeplinirea condiŃiilor de verificare a rezonabilităŃii costurilor şi a îmbunătăŃirii contractului standard de finanŃare” finanŃat prin POAT, după semnarea contractului de către MAEur şi ofertantul desemnat câştigător în urma procedurii de achiziŃie publică. Durata proiectului este de 12 săptămâni.

Axa prioritară 2 - Corelarea învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii POSDRU POSDRU POSDRU 2.1 TranziŃia de la şcoală la viaŃa activă 2.2 Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii 2.3 Acces şi participare la FPC Axa prioritară 4 - Modernizarea Serviciului Public de Ocupare

Septembrie - Octombrie 2012

POSDRU

4.1 Întărirea capacităŃii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare

Septembrie - Octombrie 2012

Axa prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale

POSDRU

6.4 IniŃiative trans-naŃionale pentru o piaŃă incluzivă a muncii

Septembrie - Octombrie 2012

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful