NORME TEHNICE PRIVIND PROTECŢIA ANTICOROZIVĂ A CABLURILOR ŞI TOROANELOR DIN OŢEL PENTRU CONSTRUCŢII CU ARMĂTURI EXTERIOARE ŞI CONSTRUCŢII SUSPENDATE

Indicativ: C 225-87 Cuprins

1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Prezentele norme tehnice se referă la protecţia anticorosivă a cablurilor şi toroanelor de oţel pentru construcţii supraterane cu armături exterioare (silozuri cu celule hexagonale precomprimate) şi construcţii suspendate pe cabluri (structuri uşoare de acoperiş, poduri etc), expuse acţiunii mediilor înconjurătoare clasificate conform STAS 10.128-86. 1.2. Normele tehnice sînt valabile pentru protecţia anticorosivă a armăturilor de oţel de înaltă rezistenţă, avînd caracteristicile prevăzute în standardele de produse după cum urmează: - cabluri de oţel, dintre care se recomandă cablurile de construcţie simplă (conform STAS 1513 -80), zincate; - toroane de oţel TBP 12-7  4 mm (conform STAS 6482/4- 80), zincate. În cazul unor construcţii apreciate de proiectant ca fiind de mică importanţă, situate în medii cu clasele de agresivitate 1 şi 2, se pot utiliza şi armături de oţel nezincate, protejate anticorosiv prin vopsire conform prevederilor din Instrucţiunile tehnice C 139-87. 1.3. Normele tehnice stabilesc protecţia contra coroziunii a armăturilor de oţel cu acoperiri protectoare combinate, formate dintr-un strat de zinc depus termic aplicat la întreprinderea producătoare de armături şi straturi de vopsea, aplicate pe şantier. 1.4. Prevederile prezentelor norme tehnice nu se referă la protecţia contra coroziunii a armăturilor de otel pentru elemente şi construcţii din beton precomprimat (cu armături preintinse sau postîntinse) care se protejează prin înglobare în beton sau mortar de ciment, pentru elemente îngropate în sol şi pentru cele aflate parţial sau total în medii lichide. 1.5. Aplicarea prezentelor norme tehnice se va face respectînd prevederile din următoarele prescripţii tehnice privind protecţia contra coroziunii a construcţiilor supraterane din oţel: - STAS 10.128-86, „Protecţia contra coroziunii a construcţiilor supraterane din oţel. Clasificarea mediilor agresive"; - STAS 10.166/1-77 „Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din oţel supraterane. Pregătirea mecanică a suprafeţelor" ; - STAS 10.702/1-83 „Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din oţel supraterane, Acoperiri protectoare. Condiţii tehnice generale"; - STAS 10.702/2-80 „Protecţia contra coroziunii a con■ stnicţiilor din oţel supraterane. Acoperiri protectoare pentru construcţii situate în medii neagresive, slab agresive şi cu agresivitate medie"; - C 139-87 „Instrucţiuni tehnice pentru protecţia anticorosivă a elementelor de construcţie metalice";

" (Caietul XX). zone de ancorare. 2. variantele prezentate în anexa I sau stabilite de proiectant conform pct. formate dintr-un strat de zinc depus termic cu o grosime de minimum 30 microni.4.7. Se va indica modul de protecţie a tuturor detaliilor constructive: zone de îmbinare. de fiecare dată. 2.1. 2. conform STAS 10.128-86. aplicat la întreprinderea producătoare de armături şi un sistem complex de acoperire prin vops ire. CONDIŢII DE PROIECTARE 2.8. 2. toroane) se realizează cu acoperiri protectoare combinate. stabilită conform pct.128-86. Prin proiect se va urmări asigurarea posibilităţii observării şi întreţinerii întregii suprafeţe a armăturilor de oţel. Protecţia anticorosivă a armăturilor de oţel (cabluri.. alegerea dintre. 2. Sistemele de acoperire prin vopsire a armăturilor de oţel zincate se vor alege de proiectant conform anexei I din prezentele norme tehnice. etc. când pentru unele porţiuni nu se poate respecta această condiţie.6.2. În cazuri excepţionale.3. 2. Sistemele de acoperire prin vopsire prevăzute în prezentele norme tehnice nu exclud folosirea şi altor produse de protecţie garantate de furnizor. se va face pe baza unor criterii tehnico-economice prezentate în memoriul proiectului şi în funcţie de sortimentul de produse de protecţie în producţie curentă. Folosirea acestora se va face numai cu avizul unui institut de specialitate. [top] 2. exploatarea şi întreţinerea protecţiilor anticorosive.1. În scopul evitării degradării peliculei de protecţie şi a coroziunii de contact. în zonele de contact a .C 56-85 „Normativ plivind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţie şi instalaţii aferente.. La proiectarea construcţiilor cu armături exterioare şi a construcţiilor suspendate pe cabluri situa te în medii cu diverse clase de agresivitate. aplicat pe şantier. Stabilirea clasei de agresivitate de către proiectant se va face. se vor prevedea măsuri de închidere şi etanşare a acestora pentru mpiedicarea accesului agenţilor corosivi la suprafaţa armăturii.6. Pentru alţi ageniţi corosivi decît cei cuprinşi în STAS 10.5. 2. Proiectul de execuţie trebuie să precizeze clasa de agresivitate în care va fi situată construcţia. Pentru aceeaşi clasă de agresivitate. 2. documentaţiile tehnico-economice şi detaliile de execuţie vor conţine în mod obligatoriu un caiet de sarcini privind execuţia. în funcţie de clasa de agresivitate a mediului. clasa de agresivitate a mediului se va stabili pe baza cercetărilor efectuate de un institut de specialitate. pe bază de studii şi analize privind existenţa şi concentraţia agenţilor corosivi pe platforma în care se amplasează construcţia sau pe platformele în care se vor amplasa noi obiective cu degajări agresive. 2. Măsurile constructive luate prin proiect trebuie astfel concepute încât să conducă la evitarea stagnării apei şi a depunerilor pe suprafaţa armăturilor.

cu stratul de zinc nedeteriorat.6. 4117. degresa şi se vor proteja prin vopsire cu un strat de grund epoxi -poliamidic cu zinc G 3209 sau cu un strat de grund bogat în zinc vinilic (4110. Pregătirea suprafeţei şi aplicarea sistemelor de acoperire prin vopsire a armăturilor de oţel zincate se vor efectua la sol.armăturii cu alte piese metalice se vor prevedea garnituri şi folii din materiale nemetalice (textolit. CONDIŢII DE EXECUŢIE 3. 3. polietilenă. prin întinderea armăturilor în poziţie orizontală. la remedierea locală a peliculei cu aceleaşi straturi de protecţie care au . se va verifica starea peliculei de vopsea şi se va trece. prin periere. În medii cu dlasele de agresivitate 2 şi 3 se poate utiliza şi grundul G 7 35-6. Restul suprafeţei armăturilor. în funcţie de modul în care acţionează mediul agresiv şi de forma elementelor de construcţie.3. . după caz.4. şi 3.degresare cu solvenţi organici (white-spirit. [top] 3.desprăfuire. se va pregăti cum s -a arătat la pct. 4118) aplicat pe suprafaţa pregătită la un grad ridicat de curăţire (cu peria de sârmă şi şmirghel) sau cu 2 straturi de grund miniu de plumb pe bază de alchidal G 355-6 (G 355-3.5. 3. 3. . Înaintea aplicării sistemelor de protecţie anticorosivă prin vopsire. toluen. 3. care constă din: . conform pct. compoziţiile şi modul de aplicare a sistemelor de acoperire prin vopsire sînt arătate în anexa II. 2. poliizobutilenă. toroane).3. 3. sau de grund miniu de plumb pe bază de ulei G 351-4.9. stabile l a produsele utilizate pentru protecţia anticorosivă şi la acţiunea agenţilor corosivi ai mediului. 3. Protejarea suprafeţei armăturilor de oţel zincate se va face după maximum 3 ore de la terminarea pregătirii suprafeţei. după caz. prin suflare cu aer comprimat. acetonă. se va efectua pregătirea suprafeţei armăturilor de oţel zincate (cabluri.2.2. G 355-4).2.1. aceste zone se vor curăţa cu peria de sârmă până la oţel curat se vor desprăfui. cu perii de păr de porc sau cu perii de paie. Produsele de protecţie. În cazurile în care pe suprafaţa armăturilor de oţel zincate se constată existenţa unor zone locale acoperite cu produşi de coroziune ai oţelului (rugină). Suprefeţele metalice pregătite în modul arătat mai sus vor fi protejate cu sistemele de acoperire prin vopsire indicate în anexa I. După montarea şi tensionarea armăturilor protejate prin vopsire la sol.curăţirea suprafeţei de murdărie (impurităţi). exceptînd ultimele straturi de protecţie care se vor aplica la poziţie. cu perii de sârmă. Lucrările de protecţie anticorosivă a armăturilor de oţel zincate se vor efectua pe baza fişelor tehnologice întocmite de unităţile de execuţie specializate. 3. cauciuc. Sistemele de protecţie anticorosivă prin vopsire se pot aplica în mod diferenţiat pe diferite porţiuni ale aceluiaşi element de construcţie. percloretilenă sau alţi solvenţi volatili). ţesătură din fibră de sticlă îmbibată cu tiocol etc).

9. uniform. . 3. . [top] 4. . în conformitate cu prevederile „Instrucţiunilor pentru atestarea cadrelor tehnice şi a muncitorilor care execută lucrări de protecţie anticorosivă a elementelor din beton. elaborate de INCERC şi aprobate de ICCPDC cu Decizia nr. 73/6. 3. neregularităţi sau alte defecte. sub supravegherea unui cadru tehnic cu experienţă în această categorie de lucrări. Înaintea începerii lucrărilor de protecţie anticorosivă se va realiza o suprafaţă etalon cu sistemul de acoperire prin vopsire adoptat. CONTROLUL ŞI VERIFICAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE PROTECŢIE ANTICOROSIVĂ. metode. . beton armat şi a elementelor metalice pentru lucrări de construcţii-montaj prin procedee speciale de execuţie". Cabluri construcţie simplă. Dimensiunile suprafeţei etalon se vor stabili de la caz la caz de către proiectant.10. responsabilităţi. frecvenţe. . documente etc).STAS 6482/1-73: Sârme şi produse din sîrmă pentru beton precomprimat. Reguli pentru verificarea calităţii. La executarea lucrărilor de protecţie anticorosivă se vor asigura condiţiile de umiditate şi temperatură cerute de produsele de protecţie utilizate. a lucrărilor de pregătire a suprafeţei şi a lucrărilor de protecţie anticorosivă (etape. 3. REMEDIERI.C 56-85: Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente.fost aplicate iniţial şi/sau la aplicarea ultimelor straturi componente ale sistemului de acoperire prin vopsire. exfolieri. băşici. Lucrările de protecţie anticorosivă se vor executa de echipe special calificate (inclusiv pentru lucrul la înălţime).8. Straturile de vopsea vor avea o vâscozitate corespunzătoare umplerii totale a spaţiilor dintre s ârmele componente ale cablului sau toronului. Lucrările de protecţie anticorosivă se vor executa pe baza fişelor tehnologice de execuţie. Se va avea grijă să nu se formeze scurgeri de vopsea la partea inferioară a armăturilor după aplicarea fiecărui strat de protecţie. Fiecare strat al acoperirii trebuie să fie continuu. lipsit de încreţituri.1983 (publicate în Buletinul Construcţiilor nr. 3. care va fi avizată de proiectant şi beneficiar.11. EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE.STAS 1298-80: Sârmă de oţel trefilată pentru cabluri de tracţiune simplă.STAS 6482/4-80: Sârme şi produse din sârmă pentru beton precomprimat. praf sau alte impurităţi.7. 4.1. 1/1984). 3. Straturile succesive ale sistemului de acoperire prin vopsire se vor aplica numai pe suprafeţe curate.STAS 1513-80: Cabluri din oţel. Toroane. precum şi pe baza reglementărilor din prescripţiile tehnice în vigoare: .09. se vor efectua ţinând seama de prevederile din prezentele norme tehnice şi din proiect. fisuri. Controlul calităţii şi recepţiile pe faze a armăturilor de oţel zincate. lipsite de apă.

controlul vizual al gradului de pregătire a suprafeţelor metalice. care trebuie să fie continuă. b) Controlul final al calităţii acoperirii de protecţie a armăturilor va consta din: . .) şi se va face o reexaminare vizuală a lucrărilor de protecţie anticorosivă. 4. 4. lac.4. a) Controlul în timpul execuţiei va consta din: . Dacă un strat nu este continuu şi uniform. Producătorul va emite un certificat prin care atestă calitatea corespunzătoare a loturilor de armături livrate. vopsea. lipsită de băşici. .controlul calităţii produselor de protecţie (grund. Dacă un strat prezintă băşici sau încreţituri.5. iar după caz şi de proiectant. semnate de organele executantului. 4. .controlul vizual al peliculei. 4.. încreţituri sau alte defecte. email. diluanţi). În urma verificărilor efectuate se vor încheia pe faze de execuţie procese verbale de recepţie calitativă.verificarea aderenţei prin folosirea unei perii de sârmă moale (din cupru sau aliaje de cupru). La recepţia finala a obiectivului se vor verifica actele încheiate (pct. uniformă. La baza certificatului vor sta datele înscrise în documentele interne de verificare a calităţii.3. se va aplica peste el încă un strat care nu va conta la numărul total de straturi. Recepţia preliminară şi finală a armăturilor şi a lucrărilor de protecţie anticorosivă se va face în conformitate cu prevederile în vigoare privind recepţia obiectivelor de investiţii. . 1. cît şi în final la terminarea lucrării. prin urmărirea instrucţiunilor de lucru. încreţituri sau alte defecte. 4. se vor curăţa porţiunile cu defecte şi se vor acoperi cu un nou strat din acelaşi produs. aderent.verificarea aplicării tuturor straturilor prevăzute în proiect. inclusiv grosimea minimă a stratului de zinc (30 microni).1. chit. Controlul suprafeţei armăturilor şi a operaţiei de aplicare a sistemului de acoperire prin vopsire se va face atît în timpul execuţiei. Calitatea produselor de protecţie anticorosivă se va verifica în conformitate cu standardele sau normele respective. beneficiarului şi CTE. . lipsit de băşici.Reglementările specifice lucrărilor de protecţie anticorosivă menţionate la pct. . se va recurge la verificarea produselor de protecţie de către un laborator de specialitate care să -şi dea avizul.controlul vizual al fiecărui strat în parte. În caz de dubii. vizual şi prin verificarea cerficatelor de calitate.Instrucţiuni pentru verificarea calităţii şi recepţionarea lucrărilor ascunse la construcţii şi instalaţii aferente.2. Calitatea armăturilor de oţel zincate se va verifica în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare.5. . Nu se vor folosi produse de protecţie cu termene de utilizare expirate sau care prezintă dubii în ceea ce priveşte natura sau calitatea produselor. uniform.Alte reglementări specifice pentru construcţii cu armături exterioare şi construcţii suspendate pe cabluri: P 110-81 „Instrucţiuni tehnice pentru realizarea structurilor cu ferme din cabluri" şi altele. prin tăiere cu lama. care trebuie fie continuu. prin sondaj.

de starea suprafeţei. La realizarea lucrărilor de protecţie anticorosivă se vor respecta măsurile de protecţie a muncii şi măsurile privind prevenirea incendiilor prevăzute în: . conform prevederilor din caietul de sarcini elaborat de proiectant (pct.I. 4117.11. . cu avizul unui institut (laborator) de specialitate. [top] 5. La executarea lucrărilor de refacere a protecţiei anticorosive se vor asigura condiţiile de umiditate şi de temperatură cerute de produsele de protecţie.S. 4. după care se vor aplica straturile componente ale sistemului de protecţie adoptat (exceptând straturile de grund reactiv G 404-50 sau G 4335). montaj. desprăfui. degresare şi aplicarea tuturor straturilor componente ale sistemului de protecţie prevăzut iniţial.a. NORME DE PROTECŢIA MUNCII ŞI P.8. . În cazul constatării unor fenomene care indică un început de degradare a peliculei protectoare de vopsea (băşici.. în vederea depistării şi remedierii deteriorărilor protecţiei. 34/1975 şi 60/75. exfolieri etc). pe baza unui proiect elaborat sau avizat de proiectantul de specialitate şi va consta din curăţarea zonelor deteriorate pînă la stratul sănătos sau la metal (zinc) curat.7.10. 110 şi 39/1977. În cazul în care pe suprafaţa armăturilor se constată existenţa unor zone locale acoperite cu pete de rugină. 1233/D/1980. 4. 5. asupra stării protecţiei anticorosive aplicate iniţial.9. aceste zone se vor curăţa. cu modificările aprobate cu Ordinele nr. fisuri. defecţiunile intervenite şi măsurile de remediere şi întreţinere a protecţiei anticorosive vor fi consemnate în cartea tehnică a construcţiei. aplicat pe suprafaţa cu grad ridicat de curăţire (curăţată cu peria de sârmă şi şmirghel) sau straturi de grund miniu de plumb pe bază de alchidal G 4335 (G 355-3. Alegerea sistemului de protecţie pentru refacerea protecţiei iniţiale degradate se va face ţinînd seama de comportarea protecţiei aplicate anterior. Toate datele privind comportarea în exploatare a construcţiilor cu armături exterioare şi a construcţiilor suspendate pe cabluri.) .1. la intervale de timp determinate de natura condiţiilor de exploatare. beneficiarul va sesiza imediat proiectantul. 4.Norme republicane de protecţie a muncii. pete de rugină ş. 2. de condiţiile de exploatare. 4118). Remedierea şi întreţinerea peliculei iniţiale de vopsea degradată în timpul exploatării construcţiei se vor executa imediat după depistarea deteriorărilor. Remedierea şi întreţinerea peliculei protectoare de vopsea se vor efectua imediat după depistarea deteriorărilor.6. de posibilităţile de execuţie şi de procurare a produselor de protecţie.1. aprobate de Ministerul Muncii şi Ministenil Sănătăţii cu Ordinele nr.Norme de protecţie a muncii în activitatea de construcţii. G 355-4) sau de grund miniu de plumb pe bază de ulei G 351-4. degresa ş i proteja cu un strat de grund epoxi poliamidic cu zinc G 3209 sau cu un strat de grund bogat în zinc vinilic (4110. aprobate de Ministerul Construcţiilor Industriale cu Ordinul nr.). În cazul mediilor cu gradul 2 şi 3 de agresivitate se poate folosi şi grundul G 735-6. Se pot utiliza şi alte produse de protecţie compatibile cu cele prevăzute iniţial. Sistemul de protecţie se poate aplica diferenţiat în funcţie de starea peliculei de vopsea aplicate iniţial. Pe toată durata exploatării construcţiei se va efectua un control periodic. 4.4. prin grija beneficiarului. dar cel puţin o dată pe an. desprăfuire. 4.

Agresivitate slabă (2) 1 1 3 2 1 12 10 30 20 12 . 5.l. aprobate prin Decretul 290/1977... g/m. . M. P 118-83.2.Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor. conf./l strat 3 Variante privind sistemul de acoperire prin vopsire Număr de straturi 1 Fără acoperiri prin vopsire a stratului de zinc cu grosimea minimă de 30 microni. . 5.grund reactiv G 404-50 (I+II) . de ramuri şi ale furnizorilor de produse de protecţie anticorosivă. 1 . aprobate de Ministerul Construcţiilor Industriale cu Ordinul nr. ş. Toate prevederile normelor indicate la pct.I. . 742/D/1981. precum şi a altor acte normative în vigoare de protecţia muncii şi P. Decret nr.Decret pentru instituirea unor reguli privind exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor.Norme departamentale de protecţia muncii.peliculă Asmoplex L2 . întărirea ordinei şi disciplinei în muncă în unităţile cu foc continuu sau care au instalaţi i cu grad ridicat de pericol în exploatare.Norme generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor. 400/1981.grund reactiv G 404-50 (I) . republicane. STAS 10128-86 0 I. [top] ANEXA I SISTEME DE ACOPERIRE PRIN VOPSIRE A SUPRAFEŢEI ARMĂTURILOR DE OŢEL ZINCATE PENTRU CONSTRUCŢII CU ARMĂTURI EXTERIOARE ŞI CONSTRUCŢII SUSPENDATE PE CABLURI Clasa de agresivitate a mediului. . utilajelor şi maşinilor.S. pentru fiecare caz în parte şi indiferent de actul normativ şi capitolul în care sînt prevăzute.Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului.peliculă finisaj 2 . a. Agresivitate foarte slabă (1) Consum specific.I. se aplică în mod cumulativ.1. 1968.grund reactiv G 404-50 2 - - II.

peliculă Asmoplex L2 .grund reactiv G 404-50 (I) .peliculă Asmoplex L2 .grund reactiv G 404-50 (I+II) .grund reactiv G 404-50 (I+II) .peliculă Asmoplex L2 .peliculă Romflexil PC – 505 . Agresivitate medie (3) 1 .peliculă finisaj 3 .grund reactiv G 404-50 (I) 1 1 2 2 10 30 30 30 1 1 2 2 12 10 30 35 1 1 2 12 10 30 2 2 30 20 1 1 1 1 2 2 12 10 30 30 30 20 1 1 12 10 .peliculă Asmoplex L2 III.grund reactiv G 404-50 (I) .peliculă Asmoplex L1 (50%) + email perclorvinilic (50%) .grund reactiv G 404-50 (I) .peliculă Romflexil PC .(I+II) .peliculă Alutchit C III.505 .peliculă finisaj 2 .grund reactiv G 404-50 (I+II) .grund reactiv G 404-50 (I+II) .peliculă finisaj 3 . Agresivitate medie (3) .peliculă Romflexil PC 505 (70%) + email perclorvinilic (30%) .grund reactiv G 404-50 (I) .

peliculă Alutchit C (70%) + Asmoplex L2 (30%) .peliculă Asmoplex L2 .peliculă vopsea gudron – epoxi V 3207 . Agresivitate puternică (4) 1 .grund reactiv G 404-50 (I+II) .grund reactiv G 404-50 (I+II) .peliculă Romflexil PC 505 (50%) + email perclorvinilic (50%) .peliculă polietilenă sulfoclorurată 2 .grund reactiv G 404-50 (I) .grund reactiv G 404-50 (I) ..grund reactiv G 404-50 (I) .grund reactiv G 404-50 (I+II) .peliculă Romflexil PC – 505 .peliculă email epoxidic E 3204 4 .peliculă Asmoplex L2 .peliculă Alutchit V 214 (70%) 2 1 2 30 30 35 1 1 4 3 12 10 30 35 1 1 3 1 12 10 30 30 3 25 1 1 4 3 12 10 25 25 1 1 3 12 10 30 .grund reactiv G 404-50 (I+II) .peliculă Asmoplex L2 .grund reactiv G 404-50 (I) . Agresivitate puternică (4) 3 .peliculă email perclorvinilic (90%) + Romflexil PC – 505 (10%) IV.peliculă Alutchit C IV.

2. [top] Anexa II PRODUSE ŞI COMPOZIŢII DE PROTECŢIE.1x61—1570 B — Z (STAS 1513-80).email pe bază de răşini alchidice seria 5001. MODUL DE APLICARE A. . PRODUSE DE PROTECŢIE ANTICOROZIVĂ . Grundul reactiv în doi componenţi (G 404-50.email bronz de aluminiu pe bază de alchidal E 815-1. Produsele de protecţie şi compoziţiile prevăzute în tabel. Avînd în vedere că pelicula de Alutchit V 214 este de culoare neagră. .vopsele emulsionate colorate seria 8415 (pentru exterior) şi seria 8430 (pentru interior). . Peliculele de finisaj sînt indicate pentru spaţiile exterioare şi interioare unde nu este acceptată culoarea neagră a protecţiei anticorosive.email lovitură de ciocan E 815-8. 3. . I + II) se poate înlocui cu grund reactiv monocomponent G 4335. Asmoplex L1 este un produs comercial preparat din smoală de huilă tip B plastifiată cu ulei de antracen şi adaos de solvent. Alutchit V214 şi Alutchit C — chituri pe bază de răşini polisulfidice. Asmoplex L2 este un produs comercial preparat din smoală de huilă tip B plastifiată cu ulei de antracen şi adaos de solvent şi perclorvinil solid. 4. pct. aplicat în 2 straturi. dar în acelaşi timp are proprietăţi anticorosive foarte bune. Consumurile specifice date sînt informative şi se referă la aplicarea straturilor de protecţie pe cabluri de tip  18 . Pentru pelicule se diluează cu cca. se recomandă numai pentru spaţii interioare (cînd este acceptată.peliculă Alutchit V 214 OBSERVAŢII LA TABEL: 1 3 30 35 1.vopsele acrilice Crilorom DVO.+ Asmoplex L2 (30%) . În cazul în care întreprinderea furnizoare nu asigură cantitatea de produse Asmoplex necesară. 30% toluen. II (pelicule) . culoarea neagră). conform compoziţiilor de protecţie indicate în anexa II. acestea se pot înlocui cu produse pe bază de smoală plastifiată. Aceste pelicule de finisaj pot fi formate din: . 5. precum şi modul de aplicare sînt date în anexa II. Consumurile specifice efective se vor stabili în condiţii reale de aplicare a protecţiei anticorosive.

S.I 4897-72 C.I.I 5171-74 N.505 E 829 .I.Bucureşti CIPA Râmnicu Vâlcea .I.I 1707-61 NTR 7621-78 NTR 26-76 N.S 21-78 IJPIPS .Bucureşti Policolor . crt 0 1 2 3 Denumirea produsului 1 Grund reactiv în doi componenţi Grund reactiv monocomponent Grund miniu de plumb pe bază de alchidal Grund miniu de plumb pe bază de ulei Grund vinilic bogat în zinc în 3 componenţi Simbol 2 G 404-50 (I+II) G 4335 G 355 .Bucureşti Sinteza .Timişoara 11 12 13 14 15 16 17 18 Asmoplex Asmoplex Romflextil Email clorcauciuc Vopsea gudron .Bucureşti Apollo – Galaţi Apollo – Galaţi Policolor .I N.Bucureşti Sinteza . 7336-77 NTR 1703-80 Furnizor 4 Policolor .Oradea (G 355-4.Nr.I N.Galaţi CUPSIC .Galaţi IJPIPS .I.Oradea Combinatul Siderurgic Galaţi – Uzina Cocschimică Combinatul Siderurgic Galaţi – Uzina Cocschimică Policolor – Bucureşti 8 Fracţiune antracenică din gudron de huilă (ulei de antracen) Tip B STAS 3360-69 9 - STAS 3362-69 Email perclorvinilic 10 S 4070 N.6 Act de calitate 3 N.epoxi în 2 componenţi Întăritor pentru vopsea gudron-epoxi Email epoxidic în doi componenţi Chit Alutchit în doi componenţi L1 L2 PC . 279-80 Policolor .G 355-3) 4 G 351-4 4110 4117 4118 NTR 90-80 Sinteza .1 V 3207 I 357 E 3204 V 214 N.I. 1702-61 N.Bucureşti Policolor .I. 6498-75 Azur .I. NTR 1703-80 Policolor .S.Oradea 5 C.Bucureşti 6 7 Grund epoxidic cu zinc în 3 componenţi Grund roşu anticoroziv Smoală de huilă G 3209 G 735-6 C.

Se aplică manual prin pensulare în două straturi.componentul II 20 părţi în greutate. . MODUL DE APLICARE GRUNDURI 1.Bucureşti N. Se aplică manual prin pensulare.Bucureşti Policolor . între straturi: 2 ore. COMPOZIŢII DE PROTECŢIE.I CIPA Râmnicu Vâlcea CUPSIC – Bucureşti Policolor .S NTR 10581-81 Toluen tehnic 27 Diluant pentru răşini epoxidice 28 D 006-50 STAS 62-71 Depozite PECO N. Interval de aplicare. Grund reactiv monocomponent G 4335. 2.Bucureşti Întreprinderea Chimică Râşnov Policolor – Bucureşti 21 22 23 24 25 26 E 815-1 E 815-1 S 5001 S 8415 S 8430 DVO NTR 1703-82 NTR 1703-82 N. Primul strat este format din amestecul celor doi componenţi.S C.I.Bucureşti B.I 4428-77 C. Grund reactiv în doi componenţi G 104-50 (I+11): .I 1704-61 Policolor – Bucureşti sau CIPSIC .Bucureşti CCPALV .19 20 Chit Alutchit în doi componenţi Polietilenă sulfoclorurată în doi componenţi Email bronz de aluminiu pe bază de alchidal Email lovitură de ciocan Email pe bază de răşini alchidice Vopsele emulsionate colorate pentru exterior Vopsele emulsionate pentru interior Vopsea acrilică Crilorom C N.Bucureşti Policolor .S Policolor .Bucureşti CCPALV .I.I 3081-74 29 Diluant pentru email perclorvinilic D 001-70 C.I 7398-78 N.componentul I 80 părţi în greutate. iar al doilea strat este format numai din componentul I. .

Interval de aplicare între Straturi: min 24 ore (în cazul amestecării cu 10% email perclorvinil sau grund/email pe bază de alchidal).ulei de antracen 15 părţi în greutate. 4118 sau Grund epoxidic cu zinc în 3 componenţi: .smoală de huilă tip B 45 părţi în greutate. Se aplică manual prin pensulare. .componentul III . 5. 3. Grund bogat în zinc 4110. Interval de aplicare între straturi: 12 ore. Grund miniu de plumb pe bază de alchidal G 355-6 (G 355-4. Interval de aplicare între straturi: 12 ore — 24 ore. Interval de aplicare între straturi: 24 ore. G 355-3).componentul I — grund 3209. . Se aplică manual prin pensulare. pensulare.Interval de aplicare între straturi: 4 ore. Peliculă din amestec de 70% smoală plastifiată cu ulei de antracen + 30% email perclorvinil (poate înlocui produsul Asmoplex L2): . . Se aplică manual prin pensulare. Grund miniu de plumb pe bază de ulei G 351-4. 4.componentul II — întăritor I 373. Se prepară prin amestecarea componenţilor în proporţia indicată de furnizor. 6. . Grund roşu anticorosiv G 735-6. .4117. .email perclorvinil 30 părţi în greutate Se aplică manual prin pensutare. PELICULE 1.toluen tehnic 10 părţi în greutate. Se aplică manual prin.PM 200.

. Interval de aplicare a stratului următor: 12 ore 3.email perclorvinil 50 părţi în greutate.ulei de antracen 10 părţi în greutate. Interval de aplicare a stratului următor: 6 ore. .email perclorvinil 50 părţi în greutate. 6. Peliculă din amestec 70% Romflexil PC-505 . 5. Interval de aplicare a stratului următor: 6 ore.email perclorvinil (email clorcauciuc) 70 părţi în greutate. Interval de aplicare a stratului următor: 6 ore 4. Peliculă din amestec de 50% Asmoplex L2 + 50% email perclorvinil: .smoală de huilă tip B 30 părţi în greutate. Peliculă din amestec de 50% smoală plastifiată cu ulei de antracen (poate înlocui produsul Asmoplex L1) + 50% email perclovinil: . Se aplică manual prin pensulare. .Romflexil PC-505 70 părţi în greutate. .Romflexil PC-505 50 părţi în greutate. . Se aplică manual prin pensulare. . Peliculă Romflexil PC-505. .(email clorcauciuc).Asmoplex L2 50 părţi în greutate. Pelicula din amestec 50% Romflexil PC-505 (email clorcauciuc): .email perclorvinil (email clorcauciuc) 50 părţi în greutate. Se aplică manual prin pensulare. 10% toluen). . Se aplică manual prin pensulare (se poate dilua cu max. Se aplică manual prin pensulare.Interval de aplicare a stratului următor: 24 ore. 2.toluen tehnic 10 părţi în greutate.

9. . Se aplică.Asmoplex L1 30 părţi în greutate.întăritor poliamidic I 357 20 părţi în greutate. Peliculă gudron epoxi V 3207. Peliculă Alutchit V 214: . Se aplică manual prin pensulare.vopsea Alutchit V 214 (preparată conform compoziţiei 9) 70 părţi în greutate. Peliculă din amestec 90% email perclorvinil (email clorcauciuc) + 10% Romflexil PC -505: . .Interval de aplicare a stratului următor: 6 ore. . 11. .chit Alutchit V 214 100 părţi în greutate. . 10. Interval de aplicare a stratului următor: 24 ore. Peliculă din amestec de 70% Alutchit V 214 + 30% Asmoplex L3: . Interval de aplicare a stratului următor: 24 ore.diluant epoxidic max.Romflexil PC-505 50 părţi în greutate. Se aplică manual prin pensulare. Se aplică manual prin pensulare. Peliculă Alutchit C: .vopsea gudron-epoxi V 3207 100 părţi în greutate.email perclorvinil (email clorcauciuc) 50 părţi în greutate. 7. 10%. manual prin pensulare. Interval de aplicare a stratului următor: 6 ore. . 8.întăritor Alutchit V 214 12 părţi în greutate.toluen 30 părţi în greutate. Interval de aplicare a stratului următor: 24 ore. .

întăritor Alutchit C 7 . Se apltcă manual prin pensulare. . .email E 3204 100 părţi în greutate.peliculă sulfoclorurată 100 părţi în greutate. Pelicula de finisaj Crilorom DVO: .întăritor I 359 70 . .diluant epoxidic max..diluant epoxidic max. 14.chit Alutchit C 100 părţi în greutate. .85 părţi în greutate (în funcţie de culoare) . . Peliculă email epoxidic E 3204: a) pentru finisări lucioase: . Interval de aplicare a stratului următor: 24 ore. Interval de aplicare între straturi: 24 ore.toluen 25 părţi în greutate Se aplică manual prin pensulare.20 părţi în greutate. 10%. Interval de aplicare între straturi: 24 ore. Peliculă polietilenă sulfoclorurată: .întăritor 1006-53 55 .Crilorom DVO 100 părţi în greutate. b) pentru finisări semimate: . 13. Se aplică manual prin pensulare. 12.Apă 10 .întăritor (litargă) 10 părţi în greutate.10 părţi în greutate .115 părţi în greutate (ut funcţie de culoare) . 10%.email E 3204 100 părţi în greutate. .

15. Intervalul de aplicare între straturile de Crilorom este de 24 ore. Intervalul de aplicare între ultimul strat de vopsea de culoare neagră.Se aplică manual prin peusulare. Interval de aplicare între ultimul strat de vopsea de culoar e neagră (Romflexil. Se aplică manual prin pensulare. (Romflexil.Peliculă de finisaj din email bronz de aluminiu pe bază de alchidal E 815-1 sau email alchidic seria 5001 sau email lovitură de ciocan E 815-8. Asmoplex) şi primul strat de email este de minimum 14 zile. Asmoplex) şi primul strat de Crilorom DVO este de minimum 14 zile. Interval de aplicare între straturi: 24 ore. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful