NORME TEHNICE DE PROIECTARE ŞI EXECUŢIE A PROTECŢIEI ANTICOROZIVE ŞI IZOLAŢIEI TERMICE LA COŞURILE DIN BETON ARMAT MONOLIT

Indicativ: P 127-94 Înlocuiesc P 127-86
Cuprins

1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Prezentele norme tehnice se referă la condiţiile de proiectare şi de execuţie a protecţiei anticorozive şi a izolaţiei termice la coşurile industriale din beton armat monolit. După rolul pe care îl au în procesul tehnologic, coşurile industr iale pot fi: - coşuri de fum care au rolul de a împrăştia în atmosferă gazele rezultate din arderea combustibililor. - coşuri de dispersie a gazelor rezultate din procese tehnologice industriale. 1.2. Protecţia anticorozivă se prevede: - la exterior şi - la interior. 1.3. Izolaţia termică este necesară pentru a asigura structurii de rezistenţă condiţiile privind: - temperatura pe suprafaţa interioară şi - diferenţa maximă de temperatură admisă între suprafaţa interioară şi exterioară a betonului armat. 1.4. Proiectantul structurii de rezistenţă din beton va lua măsuri pentru a nu permite fisurarea betonului, fisuri prin care gazele pot veni în contact cu armătura. 1.5.Protecţia anticorozivă a fundaţiei se stabileşte în funcţie de gradul de agresivitate naturală a terenului în care se amplasează coşul, pe baza prevederilor din ―Normativul pentru executarea lucrărilor din beton şi beton armat‖, indicativ C 140-86 şi STAS 3349/1-83 ―Betoane de ciment. Prescripţii pentru stabilirea gradului de agresivitate a apei‖. 1.6. Prezentele norme tehnice nu se referă la protecţia canalului de fum sau gaze aferent. [top]

2. TERMINOLOGIE DEFINIŢII

2.1. Coşurile industriale din beton armat monolit pot fi: - coşuri simple, la care tubul de evacuare a gazelor este alipit trunchiului portant şi reazemă pe acesta prin intermediul unor console (fig. 1,2) sau coşuri fără tub de evacuare; - coşuri duble (cu spaţiu vizitabil, la care între trunchiul portant şi tubul de evacuare a gazelor este prevăzut un spaţiu de aer, ventilat natural (fig. 3,4)); 2.2. Pentru părţile componente ale unui coş industrial se folosesc următoarele denumiri şi definiţii: - trunchiul portant – tubul exterior de rezistenţă din beton armat, format din trunchiul portant curent şi soclu; - structură interioară este proprie coşurilor duble şi reprezintă structura prin care tubul de evacuare a gazelor reazemă pe trunchiul portant; - vîrful coşului (coronament) – extremitatea superioară a trunchiului portant prevăzută în general cu o placă inelară de închidere care acoperă spaţiul dintre trunchi şi tubul de evacuare a gazelor; - tubul de evacuare a gazelor — tub situat în interiorul coşului, de formă cilindrică sau tronconică, care limitează spaţiul de scurgere a gazelor prin coş şi are rolul de a asigura protecţia trunchiului portant faţă de agresivitatea chimică şi termică a gazelor. În interiorul aceluiaşi coş se pot dispune unul sau mai multe tuburi de evacuare (fig. 5). - pereţi despărţitori (diafragme) — pereţi interiori dispuşi la baza coşului, în cazul coşurilor în care converg mai multe canale pentru a separa fluxurile de gaze (fig. 2, 4); - cenuşar — spaţiu amenajat sub zona golurilor de intrare a canalelor, de regulă la cota ±0,00, în care se asigură colectarea şi evacuarea particulelor solide din gaze şi eventual condens; - pâlnia de cenuşă — element de rezistenţă tronconic amenajat sub zona golurilor de intrare a canalelor, la câţiva metri deasupra cotei  0,00 în care se asigură colectarea şi evacuarea particulelor solide din gaze şi eventual condens (fig. 14). Terminologia şi definiţiile de mai sus sunt în conformitate cu „Normativul pentru proiectarea coşurilor industriale din beton armat", indicativ P 133-93. [top]

3. DATE DE PROIECTARE
3.1. Proiectarea protecţiei anticorozive si a izolaţiei termice seface pe, baza temei tehnologice, care va preciza următoarele: - dimensiunile geometrice ale coşului; - secţiunea de evacuare a gazelor;

. ALCĂTUIREA ŞI DIMENSIONAREA STRUCTURII DE PROTECŢIE ANTICOROZIVĂ .structura coşului: coş simplu sau coş dublu (cu spaţiu vizitabil). MATERIALE 4.1.1. ţinând seama de prevederile anexei 1. . [top] 6.2. Alcătuirea structurii de protecţie anticorozivă şi a izolaţiei termice. . este proprie fiecărui coş. 5. Dimensionarea izolaţiei termice se face de către proiectant. cu indicarea posibilităţilor de apariţie a unor şocuri termice asociate situaţiilor de avarie. 3.compoziţia chimică a gazelor şi gradul lor de agresivitate chimica. . poziţiile şi dimensiunile golurilor pentru intrarea canalelor. pe baza STAS-ului 6472/3-89 „Calculul termotebnic al elementelor de construcţie ale clădirilor".temperatura gazelor la intrarea şi ieşirea din coş.2. .umiditatea şi punctul de rouă. Materialele necesare execuţiei protecţiei anticorosive şi a izolaţiei termice se nominalizează de către proiectant.. Alcătuirea şi dimensionarea izolaţiei termice se face ţinând seama de: . ALCĂTUIREA ŞI DIMENSIONAREA IZOLAŢIEI TERMICE 5.numărul. [top] 5. Pentru dimensionarea izolaţiei termice se va vedea anexa 4.temperatura gazelor la intrarea în coş.viteza şi presiunea gazelor.dimensiunile constructive.cantitatea de pulbere sau de cenuşă. care se acumulează în timp la baza coşului. [top] 4. . .

dispozitive şi scule.5 din „Normativul pentru proiectarea coşurilor din beton armat monolit". 10. Tehnologia de execuţie. 3. în vedere asigurarea protecţiei structurii de rezistenţă. de 2 cm grosime. iar rezistenţa şi gradul de impermeabilizare al betonului să corespundă valorilor impuse prin proiectul de execuţie.strat hidroizolant dintr-un strat de pânză bitumată peste un strat de mastic de bitum cald. . VERIFICAREA ŞI CONTROLUL TEHNIC DE CALITATE. 6. 6. Proiectantul de specialitate va solicita următoarea alcătuire a infrastructurii pardoselii: . [top] 7. ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAŢIA LUCRĂRILOR Controlul şi verificarea lucrărilor de curăţire a suprafeţelor de beton şi metal.5. în grosime de 10 cm. compactat si impregnat cu vopsea de tipul Asmoplex sau V 903. Variantele de alcătuire a protecţiilor anticorozive sunt indicate în anexa 1. bine compactat. CONTROLUL. 6.3. Dimensionarea structurii de protecţie anticorozivă se face având în vedere următoarele: a) tubul de evacuare a gazelor este autoportant între două rezemări succesive pe trunchiul por tant. b) tubul de evacuare a gazelor se realizează din cărămizi sau piese trase de gresie ceramcă antiacidă sau din produse refractare silico-argiloase antiacide ale căror dimensiuni se stabilesc prin calcul: c) pentru pardoseli. . se va vedea anexa 3. Pentru utilaje. 3. indicativ C 56 -85.1. Verificarea lui se face conform pct.strat de rupere a capilarităţii din piatră spartă sau pietriş. 7. . 11. 12.6. 4. Este obligatorie utilizarea cimentului rezistent Ia sulfaţi. unde se colectează condensul acid şi cenaşa. turnat cu rosturi umplute cu mastic de bitum. 8.strat de nisip. 9. indicativ P 133-93. Se vor urmări figurile 1.strat de beton de egalizate. 14. grosimea se stabileşte în funcţie de solicitările mecanice la care este supusă. Calitatea suprafeţelor de beton armat se verifică în conformitate cu „Normativul pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente". . marca Bc 20. 13.1. Alcătuirea şi dimensionarea protecţiei anticorozive va avea. în grosime de 20 cm.4. a protecţiilor anticorozive şi a izolaţiei termice este prezentări în anexa 2.2. 5. 6. 2. 7. Se urmăreşte ca structura să fie omogenă şi continuă. 6.

Degradările constatate se vor prezenta proiectantului de specialitate în vederea elaborării soluţiei de remediere. 7. Verificarea stratului termoizolator se face vizual urmărind să fie realizat din elemente întregi sau din fracţiuni tăiate adecvat pentru ca stratul să fie continuu şi fiecare în el trebuie să fie asigurat prin înfăşurare cu sârmă zincată şi apoi cu plasă de rabitz. în acest scop beneficiarul va solicita personal de specialitate. După verificarea execuţiei fiecărui strat este obligatoriu incheierea procesului verbal de recepţie calitativă a lucrării respective semnat de executant şi beneficiar.Verificarea orizontalităţii fiecărui rând de zidărie cu ajutorul nivelei şi a dreptarului. 7. De asemenea se face o verificare vizuală de ansamblu. aceasta se îndepărtează şi se reface. La recepţia finală a coşului se verifică procesele verbale de recepţie calitativă încheiată pe parcorsul execuţiei lucrărilor. întreţinerea şi reparaţia lucrărilor de protecţii anticorozive şi izolaţie termică 7. Verificarea aderenţei placajelor anticorozive la pardoseală şi coronament se face prin ciocăn ire unde sufletul nu este clar.8. Verificarea calităţii fiecărui strat de protecţie peliculară se face vizual şi trebuie să fie continuu. Controlul aderenţei tencuielilor se face prin ciocănire. 7. Verificarea calităţii protecţiilor în timpul execuţiei lucrărilor.10.2. .4.13. încreţituri.9. . indicativ C 139-87. Verificarea protecţiei anticorozive aplicată pe suprafeţe metalice se face conform „Instrucţiunilor tehnice pentru protecţia anticorozivă a elementelor de construcţii metalice".14. Controlul zidăriei anticorozive constă din: . În cazul apariţiei acestor defecte. În cazul în care tencuiala sună a gol.5. metalic se procedează la înlocuirea plăcilor sau cărămizilor neaderente. 7. Verificarea pregătirii suprafeţelor metalice se face conform STAS 10166/1-77.Verificarea ca rosturile unui rând să fie decalate faţă de rosturile rândului precedent.7. 7. folia se înţeapă şi se presează cu un cuţit cald. uniform. Verificarea protecţiei anticorozive şi a izolaţiei termice se va face periodic şi cu ocazia opririi instalaţiilor tehnologice.3. după care se aplică prin lipire un petec ale cărui margini se sudează de stratul de bază cu aer cald.11. 7.6. .Verificarea întăririi chitului prin zgârierea cu un cui de oţel. Verificarea şi recepţia lucrărilor 7. 7. este corect executată dacă pe suprafaţă nu apar bule sau umflături. 7. . Controlul. exfolieri. Este interzisă utilizarea materialelor fără certificate de calitate sau cu termen de valabilitate expirat.7. aderent. 7. lipsit de băşici. Calitatea materialelor se verifică conform standardelor sau normelor în vigoare.verificarea continuităţii pantei executată conform detaliilor din proiect. 7. Aplicarea foliei de Butarom sau a foliei multistrat din PVC.12.

. aprobate de Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii cu Ord.Norme tehnice de proiectare şi realizarea construcţiilor.Norme de protecţia muncii precizate în fişele tehnice ale materialelor cu care se execută lucrarea. [top] Anexa 1 . 1233/D/1980. MĂSURI PRIVIND PROTECŢIA MUNCII ŞI PREVENIREA INCENDIILOR 8. Măsurile de protecţia muncii şi de prevenirea incendiilor trebuie prelucrate de conducătorul punctului de lucru cu personalul din subordine înainte de începerea lucrărilor.Norme de prevenire şi stingere a incendiilor elaborate de M. nr. Ind.Norme de Protecţia muncii în activitatea de construcţii-montaj. 290/1977. . .În timpul lucrului muncitorii vor purta căşti de protecţie.C. La eecutarea lucrărilor de protecţie anticorozivă şi de izolaţie termică trebuie respectate următoarele: . ochelari de protecţie. . nr.Norme republicane de protecţa muncii. 60/1975. elaborate. de M. şi aprobate cu Ordinul nr. .1.muncitorii care lucrează la înălţime trebuie să poarte obligatoriu centuri de siguranţă verificate în prealabil. măşti contra prafului.îngrădirea şi marcarea spaţiului de lucru cu panouri avertizoare. şi aprobate cu Ord.Norme generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor aprobate cu Decretul nr.în timpul lucrului este interzis fumatul. .7. . 34/1975 şi nr.Ind. privind protecţia la acţiunea focului. iar pentru lucrul la înălţime viza „apt". 742/D 1991.15. . . [top] 8. indicativ P 118-83. În afară de normele de mai sus trebuie respectate măsurile specifice lucrului cu materiale toxice şi inflamabile astfel: .C.la lucru trebuie admişi numai muncitorii având viza medicală. Reparaţiile trebuie executate de unităţi dotate cu echipament şi personal corespunzător. mănuşi de cauciuc.

este 2. iar pentru lom de Ia vârf este de 5 straturi.STRUCTURA PROTECŢEI ANTICOROZIVE ŞI A IZOLAŢIEI TERMICE LA COŞURILE DIN BETON ARMAT MONOLIT Tipul coşului 1 Coş simplu Element de protejat 2 Suprafaţa exte. Se recomandă ca în zona de intrare a canalelor să fie de minimum 250 mm grosime.rioară a trun-chiului portant Structura protecţiei anticorozive 3 Protecţie peliculară cu produse pe bază de epoxi gudron sau produse cloroprenice Nrcrt 0 1 Izolaţia termică 4 Observaţii 5 Materialul se nominalizează de proiectant Numărul minim de straturi. Materialul se nominalizează de proiectant Numărul minim de straturi exclusiv amorsa. Suprafaţa interioară a trunchiului portant Protecţie peliculară cu produse pe bază de răşini epoxidice sau pe bază de răşini per-clorvinilice Tubul de evacuare a gazelor Zidărie din cărămizi de ceramica antiacidă. Pentru cărămiziIe şi piesele . iar pentru lom de Ia vârf şi pentru console este de minim 6 straturi. sau din piese trase din gresie ceramică antiacidă sau din produse refractare silico- Izolaţie termică din plăci de sticlă spongioasă fixate între ele cu chit anorganic sau izolaţie termică din produse granulare Grosimea zidăriei se stabileşte de proiectant. exclusiv amorse. este 4.

tronsoane de zidărie se lasă un rost de dila-tare corespunzător cu înăl-ţimea tronsonului şi cu înălţi-mea tronsonului şi cu tempe-ratura gazelor. fixate în chit anorganic trase din gresie rezistenţă la şoc termic trebuie să fie de min. Între două. Fiecare tronson este autoportant între două rezemări succesive pe trunchiul portant. Grosimea stratului termoizolator se stabileşte de izolator se stabileşte de protectant pe baza calculului termic. proiectan-tul poate înlocui tabla de plumb cu un alt material. Tubul de vacuare a gazelor este alcătuit din tronsoane. sau din produse refractare silicoargiloase antiacide. În funcţie de temperatura şi compoziţia gazelor. care se etan-şează cu şnur de azbest şi cu tablă de plumb pentru a feri structura interioară de influen-ţa temperaturii si de acţiunea agresivă a gazelor.Tubul de eva-cuare a gazelor argiloase. Pereţi interiori despărţitori (diafragme) Zidărie de 250 mm grosime din cărămizi de gresie ceramică antiacidă sau din piese trase din gresie cera-mică. fi-xate în chit anorganic sau din beton armat protejat Se execută în cazul coşurilor în care converg mai multe canale de gaze pentru a separa fluxurile de gaze Se execută pe o înălţime care să depăşească nivelul golurilor de intrare a canalelor de gaze . format pană. 8 cicluri la 2000 220 C. antiacide.

Proiectantul de rezistenţă va asigura panta de 2 – 4%. în funcţie de solicitările mecanice de colectare a soluţiilor agre-sive topit şi recristalizat. pe suport amorsat Protecţie mecanică din produse de bazalt Proiectantul de rezistenţă va asigura panta de 2 . Grosimea protecţiei se stabileşte. ca-nalul şi başa Proiectantul de rezis-tenţă va asigura panta de 2 – 4%.4%.anticoroziv Vârful coşului (coronament suprafaţa exterioară a plăcii inelare de închidere Protecţie mecanică în dublu strat din produse de bazalt topit şi recris-talizat sau din cărămizi de gresie antiacidă po-zate şi rostuite în chit pe bază de răşina fenolică. Pardoseala. pe un strat izolant anticoroziv lipit cu mastic de bitum . sau din cărămizi de gresie ceramică anti-acidă pozate în chit Rexidur R sau Oramin C şi rostuite cu chit pe bază de răşină feno-lică.

sau produse perclor-vinilice Este obligatoriu pregătirea suprafeţei prin sablare. În cazul protecţiei cu produse pe bază de răşini epoxidice. exclusiv amorsa este 4 şi pentru lom de la vârf este de minim 6 straturi. primele două straturi vor fi din grunduri de miniu de plumb. Numărul de straturi de vopsea sau email va fi de minimum 3. Se recomandă ca în zona Suprafaţa interioară a trun-chiului portant (trunchiul portant curent şi soclu) Tubul de evacuare a gazelor Protecţie peliculară cu produse pe bază de răşini epoxidice sau pe bază de răşini perclor-vinilice Zidărie din cărămizi de gresie ceramică anti-acidă sau .Confecţii meta-lice aferente coşului Protecţii peliculare cu produse pe bază de răşini epoxidice. primele două straturi vor fi: un strat grund de miniu de plumb pe bază de ulei şi un strat grund de miniu de plumb. sau produse clorpropenice. exclusiv amorsa este 2 şi pentru lom de la vârf este de 5 straturi. Numărul minim de straturi. În cazul protecţiei cu produse cloropropenice. În cazul utilizării produselor perclorvinilice se aplică un strat de grund din miniu de plumb pe bază de ulei şi un strat de grund din amestec de miniu de plumb pe bază de ulei (90 părţi) şi email perclorvinilic (10 părţi). Izolaţia termică din plăci de sticlă spongioasă fixate între ele cu Grosimea zidăriei se stabileşte de proiectant. Materialul se nominalizează de proiectant. Numărul minim de straturi. 2 Coş dublu (cu spaţiu vizitabil) Suprafaţa exte-rioară a trun-chiului portant Protecţie peliculară cu produse pe bază de epoxigudron sau produ-se cloroprenice Materialul se nominalizează de proiectant.

care se etanşează şnur de azbest şi cu tablă de plumb pt a feri structura interioară de influenţa tempe-raturii şi de acţiunea acţiunea agresivă a gazelor. chit anorganic. fixate în chit anorganic sau din beton armat protejat Se execută în cazul coşurilor în care converg mai multe canale de gaze pentru a separa fluxurile de gaze Se execută pe o înălţime care să depăşească nivelul golurilor de intrare a canalelor de gaze . Fiecare tronson este auto-portant între două rezemări succesive pe trunchiul portant. Pereţi interiori despărţitori (diafragme) Zidărie de 250 mm grosime din cărămizi de gresie ceramică antiacidă sau din piese trase din gresie ceramică. sau din produse refractare silico argiloase antiacide. 8 cicluri la 200-2200C. Pentru cărămizile şi piesele trase din gresie rezistenţa la şoc termic trebuie să fie de min. proiectantul poate înlocui tabla de plumb cu un alt material. Grosimea stratului termoizolator se stabileşte de proiectant pe baza calculului termic.din piese trase din gresie ceramică antiacidă sau din produse refractare silico argi-loase. de intrare a canalelor să fie minimum 250 mm grosime. În funcţie de temperatura şi compoziţia gazelor. anti acide. format pană fixate în chit anorganic. Între două tronsoane de zidărie se lasă un rost de dilatare corespunzător cu înălţimea tronsonului şi cu temperatura gazelor. Tubul de evacuare a gazelor este alcătuit din tronsoane.

în funcţie de solicitările mecanice. În cazul protecţiei cu produse cloropropenice. ca-nalul şi başa de colectare a soluţiilor agresive Proiectantul de rezistenţă va asigura panta de 2 – 4%. sau din cărămizi de gresie ceramică anti. primele două straturi vor fi din grunduri de miniu de plumb. În cazul protecţiei cu produse pe bază de răşini epoxidice. sau produse clorpropenice.acidă pozate în chit Rexidur R sau Oramin C şi rostuite cu chit pe bază de răşină feno-lică. pe un strat izolant anticoroziv lipit cu mastic de bitum Confecţii metalice aferente coşului Protecţii peliculare cu produse pe bază de răşini epoxidice.anticoroziv Vârful coşului (coronament suprafaţa exterioară a plăcii inelare de închidere) Protecţie mecanică în dublu strat din produse de bazalt topit şi recris-talizat sau din cărămizi de gresie antiacidă po-zate şi rostuite în chit pe bază de răşina fenolică. Grosimea protecţiei se stabileşte.4%. Pardoseala. primele două straturi vor fi: un strat grund de miniu de plumb pe bază de ulei şi un strat grund de miniu de plumb. sau produse perclorvinilice Este obligatoriu pregătirea suprafeţei prin sablare. pe suport amorsat Protecţie mecanică din produse de bazalt topit şi recristalizat. În cazul utilizării pro-duselor perclorvinilice se aplică un strat de grund din miniu de plumb pe bază Proiectantul de rezistenţă va asigura panta de 2 . .

Nr de straturi de vopsea sau email va fi de min. În afară de cele menţionate mai sus. Lucrările de protecţii anticorozive pot începe după asigurarea următoarelor condiţii: . 3.aspectul suprafeţei de beton trebuie să fie fie drişcuită. suprafaţa de beton trebuie să nu prezinte părţi friabile. este obligatorie curăţirea şi udarea prin tufuire. .de ulei (90 părţi) şi email perclorvinilic (10 părţi). fisuri. prin tamponarea suprafeţei cu deşeuri de bumbac îmbibate cu toluen.trecerile de la suprafaţa verticală Ia suprafaţa orizontală să fie făcute prin racordări cu raza de minimnm 5 cm. aceasta se realizează cu tencuială din mortar de ciment fără adaos de var. 0 . aceasta în funcţie de starea suprafeţei. . Dacă este necesară corectarea suprafeţei de beton.umiditatea relativă a aerului înconjurător. cu apă. Pregătirea suprafeţei de beton în scopul aplicării protecţiei anticorozive se face prin curăţire cu perie de sârmă. dar cu adaus de 5% aracet E 50 faţă de cantitatea de ciment. Aderenţa acestui strat se asigura prin aplicarea pe suprafaţa de beton proaspătă. prin ciocănire. crăpaturi sau defecte de turnare (segregări. goluri). Dacă sunetul nu este clar. metalic. [top] ANEXA 2 TEHNOLOGII DE EXECUŢIE A PROTECŢIILOT ANTICOROZIVE ŞI A IZOLAŢIEI TERMICE Pentru realizarea unei protecţii anticorozive de calitate. . minimum +15 C. eventualele pete de grăsime se îndepărtează. După îndepărtarea particulelor neaderente şi a prafului. În cazul în care corectarea suprafeţei de beton nu se execută pe betonul proaspăt.umiditatea maximă a suprafeţei suport impusă de materialul de protecţie.temperatura aerului înconjurător. se verifică: . maximum 65% . Aderenţa stratului de tencuială se verifică după întărire. sau acetonă. prin şablare cu electrocorindon sau cu nisip cuarţos.trasarea şi realizarea corectă a pantelor prevăzute în proiectul de rezistenţă. . sau prin periere mecanică. stratul de tencuială se îndepărtează şi se reface.

Pozarea cărămizilor se face cu rosturi pline. sau sfoara. panta prevăzută în detaliu. excesul de chit refulat din rosturi se îndepărtează imediat.).. Execuţia zidăriei se face pe inele complete a căror înălţime nu va depăşi 1. . şi degresată se amorsează prin tufuire. fiecare inel este deplasat spre interiorul tubului câte 1 . acestea se desprăfuiesc şi se degresează (dacă este necesar).1. după care se fişează în chit Arnolex FH (TK) sau chituri similare din import (Hoechst etc. de 4 mm lăţime. . pelicula anterior aplicată se desprăfuieşteşi se degresează cu toluen. Suprafaţa exterioară şi interioară a trunchiului portant din beton armat Pe suprafaţa de beton se aplică prin pensulare energică primul strat al protecţiei peliculare. Intervalul de aplicare îmtre straturi este în funcţie de materialul utilizat şi de temperatura de aplicare. Tubul de evacuare al gazelor După sortarea căramizilor în scopul eliminăriii celor cu ştirbituri la muchii şi colţuri. În continuare se prezintă tehnologia de execuţie a protecţiilor anticorozive şi a izolaţiei termice pentru fiecare element al coşului. În timpul execuţiei unui tronson.5 m în 24 ore. Următoarele straturi se aplică prin pensulare sau prin pulverizare.montarea platformei de lucru. . după care se aplică masa de şpaclu în grosime de 3 mm.asigurarea ventilaţiei şi a iluminatului .5 mm faţă de inelul anterior şi trebuie să depăşească tronsonul început pe următoarea consolă (grindă inelară) cu cca. preparate conform reţetelor indicate de furnizor. Cărămida se aşează şi se presează lângă cărămida pozată anterior. prin întindere de la un capăt la celalalt pentru a îndepărta aerul prins între stratul de chit şi suprafaţa respectivă a cărămizii. Chitul se aplică pe faţa de pozare a cărămizii şi pe muchiile laterale care vin în contact cu carămida următoare. Intervalul de aplicare între stratul de amorsa şi masa de şpaclu este indicat de către furnizorul de materiale. Structura interioară Suprafaţa de beton desprăfuită. fiind de maximum 24 ore. cu şpaclu. În eventualitatea că aplicarea a fost întreruptă o perioară de timp.montarea instalaţiei de ridicat materiale. 0. Precizăm că este necesară respectarea riguroasă a reţetelor de preparare a materialelor din fişele tehnice respective.260 m. Pentru execuţia unui tronson se trasează cu sârmă.

cu precizarea că pensularea următoare să se facă după uscarea celei anterioare. 11). rosturile se pensulează cu soluţie de acid sulfuric 20%. 8. după care se protejează cu tablă de plumb (fig.0 m se execută un inel cu grosimea minimă egală cu grosimea zidăriei plus grosimea stratului asîgurându-se astfel susţinerea acestui strat (fig. distanţa între goluri fiind de 250 mm. Este preferabilă o soluţie alcoolică de 20% acid sulfuric. la fiecare tronson al tubului de evacuare gaze.8). După întărirea amorsei se pozează primul strat de cărămizi. se amorsează cu două straturi de amestec in vopsea Asmoplex L1 (50 părţi) cu lac sau cu email perclorvinilic (50 părţ i). pe înălţimea fiecărui tronson. atât la coşurile simple cât şi la coşurile duble (cu spaţiu vizitabil). acesta se distanţează faţa de trunchiul portant cu cca. . Vârful coşului (coronament) Suprafaţa support desprăfuită şi degresată (dacă este necesar). care se prepară prin amestecarea. Pardoseala Suprafaţa support curăţită şi desprăfuită se amorsează cu Asmoplex L1 sau vopsea V 903. Tubul de evacuare a gazelor va depăşi coronamentul din beton armat cu cca.400 -0. După întărirea amorsei. La coşurile simple. 0. 7. 50 . (fig. Chitul se aplică pe suprafaţa support. 6). se lipeşte stratul izolant. cu mastic de bitum preparat din bitum cu punct de îmnuiere scăzut.Grosimea chitului de pozare va fi de 7 mm – 7mm lăţime. 6. unui volum de acid concentrat cu patru volume de apă. Operaţia de pensulare se face de 2-3 ori. 11). se lasă goluri de ventilaţie cu dimensiunile de 250x200 mm.Este obligatoriu ca între faţa superioară a ultimei cărămizi din tronsonul executat şi faţa inferioară a cărămizii cu care se realizează al şaselea inel al tronsonului următor să se asigure distanţa specifică în proiect şi reprezentând rostul de dilatare (fig. desprăfuit şi degresat. De asemenea. 10). în prealabil rostirile vor fi desprăfuite. în prealabil sortate şi desprăfuite. Stratul al doilea se execută după întărirea chitului din primul strat şi cu rosturi decalate faţa de primul strat (fig. tabla de plumb se poate înlocui cu un alt material nominalizat de proiectantul de specialitate. În cazul coşurilor duble (cu spaţiu vizitabil). Inelele de cărămizi vor fi decalate între ele cu o jumătate de cărămidă. Adâncimea rosturilor va fi de cca. 100 mm ( fig. 6. Rostul de dilatare se etanşează cu şnur de azbest pe o adâncime de cca.500 m. Ia fiecare 2. pentru a fi asigurată ventilaţia spaţiului dintre trunchiul portant şi tubul de evacuare a gazelor. 7. pe circumferinţă. 9). preparată cu alcool etilic industrial având avantajul că rosturile se usucă repede. În funcţie de temperatura şi compoziţia chimică a gazelor. După realizarea zidăriei. Se atrage atenţia că realizarea amestecului se face turnând câte puţin acid în apă.80 mm. 15 mm şi vor fi umplute cu chit după 24 de ore de Ia pozare. pe faţa de pozare a cărămizii şi pe muchiile laterale.

După 7 zile de la pozare. separarea fiind asigurată cu un strat de carton ondulat (fig. rosturile se curăţă. după care se aplică chitul de pozare (Rexidur R sau Oramin C) în care se pozează cărămizile având chit pe faţa de pozare şi pe muchiile laterale pe o înălţime egală cu grosimea cărămizii minus 15 mm de la faţa văzută. Izolaţia termică Se execută în paralel cu tubul de evacuare a gazelor. se desprăfuiesc şi se aplică sistemul de protecţie din anexa 1. Platformă mobilă de lucru 2. Stratul termoizolator se înfăşoară cu plasa de rabitz. La coşurile duble (cu spaţiu vizitabil) fiecare inel al stratului termoizolator se leagă cu sârmă zincată protejată cu grunduri sau vopsele acticorozive. chit. Găleţi zincate . Polizor flexibil cu as flexibil 5. Fir cu plamb 7. Instalaţie de sablare 4. 6. se suflă cu aer comprimat. [top] ANEXA 3 UTILAJE. se degresează cu toluen şi se umplu cu chit pe bază răşină fenolică. 11). Nivelă 8.Suprafaţa foliei se desprăfuieşte şi se degresează cu toluene. Cântar cu greutăţi 9. DISPOZITIVE Şl SCULE 1. Instalaţie de ridicat materiale şi persoane 3. Confecţii metalice Se sablează. Montarea plăcilor de sticlă spongioasă se face cu latura lungă în poziţie verticală. Termometru 6. sau cu sârmă de conductori îmbrăcată în teacă de PVC. Rosturile dintre cărămizi vor fi de 8 mm lăţime şi vor fi decalate între rânduri.

(2) în care: Rsi . în m k/W. Rs .10. Spacluri din oţel inoxidabil 12. Pensule late 11. 2 2 2 2 . Mistrie 15. la exterior. Se calculează rezistenţa termică specifică a coşului ―Ros‖. Lansete din oţel inoxidabil 16. Ciocan de lemn 17. la propagarea căldurii prin suprafaţă. Cancioc 14. Distanţieri din material plastic [top] ANEXA 4 DIMENSIONAREA IZOLAŢIEI TERMICE 1. în m k/W. după relaţiile: a) coşuri simple (m k/W)(1) b) coşuri duble (cu spaţiu vizitabil) 2 (m k/W) 9. Perii de sârmă 19. în m k/W.rezistenţa specifică la permeabilitate termică a unui strat care alcătuieşte coşul. Ciocan metalic 18. specifică la propagarea căldurii prin suprafaţă. Cuţit izolator 13.rezistenţa termică specifică. Rse .rezistenţa termică. Ia interior.

în W/mK.coeficient de corecţie conf. conf.conductivitatea termică de calcul a betonului armat. 2. în m.61 W/ /mK.05).21 m k/W. bzid . calculat conf. în W/m K.rezistenţa specifică la permeabilitate termică. btiz – coeficient de corecţie conf.grosimea stratului de beton armat. STAS 6472/3-89 (pentru coşuri glisante b = 1). dzid .condectivitatea termică de calcul a zidăriei anticorozive la temperatura medie de exploatare. entru beton armat cu 3 densitatea de 240 kg/m . λ = 1. 4.grosimea izolaţiei termice. în m. bbet . pct. 2. λg . dtiz .coeficientul de transfer termic prin suprafaţă la interior. indiferent de grosimea stratului de aer. Se calculează coeficientul transfer termic prin suprafaţă la interior. STAS 6472/3-89 (pentru sticla spongioasă btiz = 1.coeficient de transfer termic prin suprafaţă la exterior. λbet . în W/mK. conf STAS 6472/3-89. Numărul lui Peclet se calculează după relaţia: 2 (4) în care: V – viteza gazelor. αi .coeficient de corecţie conf. STAS 6472/3-89 (bzid = 1).grosimea zidăriei anticorozive. calculată conf. pct. . în W/m K. în m/s.Rsaef . calculată. în W/mK. λzid . după relaţia: 2 2 2 2 [W/m K] (3) în care: Pe .conductivitatea termică a gazelor. pct.conductivitatea termică de calcul a materialului termoizolant. dbet . Rsaer = 0. STAS 6472/3-89 αe = 24 W/m K. λtiz . a stratului de aer vertical din spaţiul vizitabil. αs . 3.numărul lui Peclet. îm m. conf.

în C.temperatura pe suprafaţa exterioară a zidăriei. 3 Cp – capacitatea calorică masică. conf.temperatura pe suprafaţa interioară a zidăriei. după relaţia: (W/mK) 9. 5. în 0 C. Tm tiz . în C.temperatura aerului exterior în funcţie de zona climatică în care se află amplasat coşul. (6) în care: λ0 – conductivitatea termică a sticlei spongioase la temperatura de 0 C în W/mK. Se calculează conductivitatea termică de calcul a zidăriei. 0 0 . (5) în care: Tm zid – temperature medie a zidăriei. în C. după relaţia: (W/mK) 9. în Kg/m .densitatea gazelor. STAS 0 6472/2-83. . Ti . (7) în care: Tsi . cu relaţiile. în J/Kg K. (8) în care: Ts1 . a) coşuri duble (cu spaţiu vizitabil) 0 0 0 ( C) 9.temperatura gazelor.temperatura medie a stratului termoizolant. în C. Te . C 4. Se determină distribuţia de temperatură în structura coşului. 0 0 0 ( C) 9. Se calculează conductivitatea termică de calcul a termoizolaţiei din sticlă spongioasă. 3.

Această verificare se face atât în zona curentă.temperatura pe suprafaţa exterioară a termoizolaţiei. cât şi în dreptul elementelor de susţinere după relaţia: 0 Dacă această condiţie nu este îndeplinită se majorează grosimea izolaţiei termice şi se reface calculul. cu relaţia: 0 ( C) 13 8. 0 0 ( C) 11 în care: Tse . Pentru coşurile simple se verifică. în 0 C. 6.( C) 9. Se calculează temperatura medie a termoizolaţiei. ca diferenţa de temperatură  Tbet între faţa interioară si faţa 0 exterioară a stratului de beton armat să nu depăşească 4 – 50 C. în 0 C. (9) în care: Ts2 . în 0 C. 0 0 ( C) 10 Ts3 . .temperatura pe suprafaţa interioară a stratului de beton. b) coşuri simple Calculul este similar dar va avea în vedere că Rs aer = 0 şi Ts2 =Ts3. Se calculează temperatura medie a zidăriei cu relaţia: 0 0 ( C) 12 7.temperatura pe suprafaţa exterioară a stratului de beton. fiind astfel asigurată rezistenţa în timp a protecţiei anticorozive.

se majorează. . grosimea termoizolaţiei şi se reface calculul folosind pentru conductivităţile termice de calcul valorile determinate mai sus. ale zidăriei anticorozive şi termoizolaţiei. În concluzie. 1 distribuţia de temperaturi în structura coşului conf. respectiv (6). 5.9. Pe baza acestor valori se calculează rezistenţa termică specifică a coşului. pe baza căreia se aproximează. temperatura medie a zidăriei anticorozive şi a termoizolaţiei cu relaţiile (12) respectiv (13). pct. Se verifică dacă la grosimea de 0. aproximative. 8 pentru coşurile simple.Se admite o grosime iniţială a izolaţiei termice de 0. Pentru cazurile duble (cu spaţiu vizitabil) se verifică ca temperatura pe suprafaţa exterioară a izolaţiei 0 termice. 0 . temperatura medie a zidăriei anticorozive şi a termoizolatiei. respectiv condiţia de la pct. pe considerente de protecţia muncii. respectiv: Ts2 < 40 C Dacă această condiţie nu este îndeplinită se majorează grosimea izolaţiei termice şi se reface calculul. succesiunea operaţiilor de calcul este următoarea: . Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite. calculată cu relaţia (9) să nu depăşească 40 C.Se admite o distribuţie de temperaturi liniară în structura coşului. Cu aceste valori se determină conductivităţile termice de calcul. pct.08 m. cu relaţiile (5). conf. 9 pentru coşurile duble (cu spaţiu vizitabil). Cu valorile T m zid şi Tm tiz astfel obţinute se determină valorile definitive ale conductivităţilor termice de calcul cu relaţiile (5). respectiv (6).08 m a termoizolaţiei este îndeplinită condiţia de la pct. între temperatura gazelor şi temperatura aerului exterior.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful