4.4.Dezvoltaţi Activitatății „Managementul proiectului” 4.4.1.

Capacitatea de management a Organizaţiei Promotoare Bogdan Spoitu, managerul actual al echipei de proiect, a fost ales în urma unui concurs la care au participat 20 de candidaţi cu proiectele aferente, rezultatele fiind determinate de o comisie de evaluare care a estimat potenţialul de succes al fiecarui proiect şi capacităţile de management al fiecărui reprezentant. Bogdan Spoitu, reprezintă compania TVED, care se ocupă cu proiectare de echipamente de calcul si periferice. Pe lângă experienţa în cadrul acestei companii, Bogdan Spoitu a lucrat anterior un an la compania X în cadrul echipei de vânzări, câştigând experienţă în domeniul convingerii şi motivării, a participat la cursuri de management în cadrul aceleiaşi companii şi a fost Project Manager în cadrul organizaţiei studenţeşti X 4.4.2. Organizarea şi structura de management a proiectului Bogdan Spoitu reprezintă organizaţia iniţiatoare a proiectului EVOLIO VISION: Prototip de tabletă e-reader, în timp ce Rosu Alexandra şi Andreea Radu reprezintă (ceva,dar nu stiu ce), respectiv (altceva), care sunt partenerii în cadrul acestui proiect. Deşi drepturile se împart în mod egal între cele trei părţi, Bogdan Spoitu are îndatorirea de a coordona, supraveghea şi evalua activităţilor celorlalti doi parteneri în calitate de manager de proiect. Andreea Radu supervizează realizarea analizei stadiului actual al problematicii, în timp ce Alexandra Rosu gestionează datelor necesare pentru ebook , acţiunile de publicitate şi evaluarea analiza şi diseminarea informaţiei, Pe lângă managementul de proiect, Spoitu Bogdan va adminstra resursele umane. 4.4.3. Metodologia folosită: grafice GANT şi PERT. Graficul GANT (Capitolul 3.4.) a fost utilizat în elaborarea calendarului proiectului. Graficul PERT (Anexa 2) a fost folosit pentru a stabili legăturile dintre activităţile proiectului. 4.4.4. Estimările contribuţiilor tehnice în domeniul specific al proiectului Avand competenta si experienta in domeniu, atat organizatia contractoarea, S.C. TELEX VISION ERGONOMIC DESIGN S.R.L, cat si partenerii sai, vor contribui la proiectarea, implementarea si dezvoltarea din punct de vedere tehnic a prototipului si a softurilor aditionale, prin know-how si resurse umane specializate.

evoluează în conflict simţiti şi culminează cu tipul de conflict manifestat. Aceasta presupune existenţa unui manager. Comitetul de decizie. Realizat la începutul activităţii. orientată spre compromis sau orientată spre colaborare. modalitatea de organizare aleasă a fost cea a managementului de proiect cu structură mixtă. care conduc activităţile incluse în proiect. Conflictul se dezvoltă de regulă în etape: se transformă din conflict latent.7. Managerul de proiect trebuie să facă diferenţa între un conflict şi o tachinare mai agresivă.4. în conflict perceput. de a gestiona situaţiile de conflict şi a alege conducătorii subactivităţilor.4. Finalul unei astfel de situaţii este marcat fie de rezolvarea. Indiferent de strategia abordată.5. orientată spre competiţie. orientată spre acomodare. 4. să asculte versiunile părţilor implicate. cel de-al doilea caz fiind unul în care intervenţia lui nu este necesară. să ia în considerare doar faptele neinfluenţat de emoţii şi să ofere o soluţie corectă pentru toate părţile.6. Conflictul se poate naşte între membrii echipei de proiect sau parteneri (intern) sau între membrii echipei şi părţi implicate în derularea proiectului (extern). a coordona activităţile secundare şi principale pentru echipele de lucru. managerul de proiect poate să adopte cea mai bună strategie pentru eliminarea tensiunii: cea orientată spre ocolire. Comitetul de decizie a fost creat din reprezentanţii celor trei companii. managerul trebuie să rămână imparţial. a unui colectiv de proiect şi a unor relaţii organizaţionale comune. Rezolvarea conflictelor În cadrul implementării unui priect complex. Conducătorii de activităţi     Activitatea 1 – Mihaela Roseanu Activitatea 2 – Alexandra Rosu: Activitatea 3 – Bogdan Spoitu Activitatea 4 – Ileana Preda .4. de monitorizarea internă a proiectului şi de exercitare a puterii de decizie în situaţiile în care aceasta este necesară 4. care necesită dezvoltarea unor activităţi simultan şi se desfăşoară pe o perioadă lungă de timp este inevitabil ca numărul de conflicte dintre membri echipei de lucru să crească.4. După identificarea părţilor conflictuale şi a motivului. fie de amânarea stării de conflict. Comitetul a fost înfiinţat cu scopul de defini obiectivele proiectului şi de a alege cele mai bune strategii pentru dezvoltarea lui.

Urmărirea activităţilor Urmărirea activităţilor proiectului se face utilizând graficele GANT de planificare a activităţilor proiectului şi PERT de dependenţă dintre activităţile proiectului. De asemenea. prin care se realizează schimbul rapid de informaţii între toţi partenerii implicaţi în proiect.4.  Criterii pentru evaluarea succesului proiectului Proiectul va avea succes dacă respectă obiectivele iniţiale. dacă profitul atras de proiect este împărţit corespunzător între beneficiarii proiectului şi dacă rezultatele proiectului devin cunoscute publicului ţintă. vor fi realizate o serie de chestionare cu oameni din publicul ţintă pentru a asigura corectitudinea şi coerenţa rezultatelor cercetării. utilizând comunicaţiile electronice. telefonice.  Strategia de diseminare Cu cât proiectul este mai bine cunoscut de către publicul ţintă cu atât proiectul va avea succes. De asemenea. se apelează la comunicaţii informale zilnice.  Activitatea 5 – Andreea Radu Activitatea 6 – Bogdan Spoitu 4. 4.. Evaluarea activităţilor  Strategia de evaluare Pentru a putea fi prezentat finanţatorilor pentru evaluarea externă proiectul trebuie să îndeplinească o serie de condiţii minimale elaborate de consorţiul de proiect.  Descrierea produsului de diseminat . dar şi în magazinele de specialitate. dacă sarcinile au fost trasate şi îndeplinite corespunzător în urma verificărilor.8. se va realiza o cercetare cantitativă pe baza observaţiei care va determina atitudinea publicului tinta fata de tabletele ebook si softul lor. dacă nu există conflicte latente sau nerezolvate.4.dacă termenele pentru îndeplinirea obiectivelor sunt respectate.9. Când este necesar se organizează întâlniri directe. asigurând luarea de decizii în timp real şi rezolvarea eficientă a tuturor problemelor apărute. Informaţiile despre noua tabletă vor fi răspândite în librării. Pentru a determina dacă aceste condiţii au fost îndeplinite. Publicul ţintă este constituit din persoanele care folosesc sau nu o tabletă ebook. etc.

îmbunătăţirea portofoliului de clienţi câştigarea de vizibilitate. Proiectul va aduce. vor fi diseminate şi informaţii despre noile dotari ale softului tabletei. . cât şi de fonduri europene.  Utilizarea rezultatelor de către terţi partneri Pentru terţi parteneri proiectul este valoros atât din punct de vedere al portofoliului.  Utilizarea rezultatelor de către partnerii consorţiului Companiile iniţiatoare vor avea avantaje bănoase în urma implementării cu succes a proiectului. Nu se mai pierde numărul paginii atunci când pui cartea jos şi uiţi să pui semnul de carte. îmbunătăţirea expertizei a fiecărui partener. deci nu mai sunt necesare biblioteci sau suporturi pentru ziare. Tableta reţine automat pe unde ai rămas cu cititul şi astfel această problemă nu mai există. cât şi al profitului obţinut. De asemenea. vor putea include în portofoliu un proiect cunoscut şi apreciat şi vor avea ocazia să câştige noi experienţe atât din punct de vedere al managementului de timp. Pentru a putea structura rezultatele proiectului o să apelăm la un Plan de Implementare Tehnologică care a fost iniţiat încă de la începutul proiectului şi care a fost actualizat permanent pe tot parcursul proiectului. tehnologice şi sociale pentru consorţiul proiectului şi pentru structura sociopolitică din care fac parte partenerii proiectului. ideea generală şi materialele din care este creată.Informatiile despre noua tableta ebook vor prezenta modul în care a fost creată. la rândul ei. de asemenea.  Exploatarea rezultatelor Exploatarea rezultatelor se va realiza de către toţi partenerii proiectului în scopul obţinerii de beneficii economice.  Avantajele produsului obţinut Produsul înlocuieste cartile si ziarele si nu ocupa spatiu.  Beneficii pentru economia structurii din care face parte consorţiul şi finanţatorul Beneficiile economice sunt: creşterea cifrei de afaceri a tuturor membrilor consorţiului. puncte importante în ceeea ce priveşte imaginea firmei constructoare care va atrage. noi clienţi şi oportunităţi. ci doar o husă pentru a tine ebook reader+ul protejat.

Datele colectate prin monitorizare sunt: indicatori de frecvenţă. Subactivităţile componente ale Activităţii "Managementul Proiectului" care se desfăşoară pe toată durata proiectului ca o structură de sine stătătoare dar integrată în proiect.Predarea la Evolio.3. note subiective şi caracterizări verbale.11. deci el va trebui sa desfasoare o autoevaluare asupra indeplinirii sarcinilor ce decurg din aceasta activitate. costuri şi abateri de la planul iniţial. indicatori absoluţi. responsabil este chiar managerul de proiect. Metode de monitorizare şi raportare Planul GANT este principala unealtă de monitorizare şi comparaţie pe care managerul o are la dispoziţie. subactivitatea 3.4. prin urmare acesta va trebui sa desfasoare o autoevaluare asupra subactivității nr. Management Activitate 3 – Responsabil de aceasta activitate este chiar managerul de proiect. identificarea factorilor de risc şi realizarea prognozelor. De asemenea. el urmând a previziona. Activitățile care intră în responsabilitatea managerului de proiect se regăsesc în cadrul fiecărei etape a proiectului. 2. coordonatorul ştie dacă proiectul se încadrează în previziunile iniţiale. Urmează actualizarea planurilor GANT şi PERT şi generarea unor rapoarte care să arate diferenţele dintre progresul real şi progresul prognozat. monitorizarea se face şi la nivelul consorţiului de conducere pe baza observaţiei şi a discutării în cadrul şedinţelor de conducere a obiceiurilor. organiza.2.4. Pasul următor colectării datelor este crearea unor rapoarte despre progresul proiectului.planificarea detaliata a subactivitații de machetare a prototipului. comanda.va fi atent monitorizata si supravegheata de managerul de proiect pentru ca aceasta sa se desfasoare in cele mai optime conditii. realizărilor şi evoluţia angajaţilor şi a sarcinilor lor pe parcursul implementării proiectului. . Astfel. coordona și controla desfășurarea lui cu ajutorul celorlalți membri ai comitetului de conducere. mana gerul de proiect are alocate următoarele subactivități: 1.10. 3. realizarea de strategii şi planificări în vederea îndeplinirii sarcinilor în timp util şi în concordanţă cu obiectivele proiectului. Management Activitate 2 – Design conceptual. 4. planificarea întâlnirilor de lucru şi a celor de raportare şi de evaluare. Management Activitate 1 – realizarea planului de fezabilitate și a planului de afaceri – planificarea detaliată a proiectului. în cazul subactivității Pseudocod soft și aplicații de SM . Prin raportările oferite de fiecare responsabil de fază de lucru şi compararea lor cu acest plan al acţiunilor.

5. • structura organizaţională: remarci asupra modului în care structura a avantajat sau dezavantajat derularea proiectului. încât trebuie specificate modurile în care acestea au fost îndeplinite. Proceduri de respectare a drepturilor de proprietate intelectuală În cadrul proiectului managerul va deține și va respecta toate drepturile de prorpietate . Pentru fiecare element din raportul final.4. • performanţele administrative: trecerea în revistă a practicilor administrative. bugetele. Management Activitate 4 – Elaborarea unei strategii de revealing după realizarea prototipului.12. Realizarea de parteneriate media.3. 5. Logistică evenimentacordarea de suport responsabilului si luarea deciziilor cu privire la detaliile principale ale subactivitatii.3. alocarea resurselor şi controlul. 5. • tehnici ale managementului proiectelor: rezultatul proiectului este atât de dependent de modul în care au fost realizate previzionarea.1.2.planificare în vederea îndeplinirii sarcinii de implementare a strategiei în timp util şi în concordanţă cu obiectivele proiectului. 6. Realizarea unui eveniment care să anunțe lansarea noului produsplanificarea detaliata impreuna cu responsabilul activitatii.4. planificarea.13. Management Activitate 6 – Activitatea 6 se referă chiar la managementul proiectului.5. Evaluarea rezultatelor are drept rezultat un raport final care conţine detalii privind: • performanţele proiectului – o comparaţie între ceea ce a realizat proiectul faţă de ceea ce trebuia să realizeze. sunt menţionate şi argumentate recomandări privind schimbările necesare. Management Activitate 5 Campania de promovare.1. cu evidenţierea punctelor tari şi slabe. 4. 4.4.coordonarea responsabilului și planificarea întâlnirilor de lucru cu partenerii.supravegherea sarcinii de planificare a campaniei de lansare. încadrarea în timp. Realizare strategiesupravegherea și detalierea modului de realizare al strategiei. 4.2.3. Planificarea campaniei de lansare. Evaluarea rezultatelor după terminarea proiectului. • echipa proiectului: o secţiune poate cuprinde recomandări pentru managementul de vârf în ceea ce priveşte oportunitatea includerii membrilor echipei în proiecte viitoare.Implementarea strategiei. 4.

În cea de a doua etapă este realizată recrutarea personalului iar în cea de a treia se realizează dezvoltarea echipei. planurile arhitecturale și orice software folosit în cadrul acestuia să fie licenţiate de la producător. legitimată de valoarea personală. Linii directoare pentru managementul calităţii în proiecte şi urmează trei etape: planificarea. În acelaşi timp. detalierea instrucţiunilor. Alte etape nu foarte bine distinse una de alta sunt: conducerea.14. încurajarea spiritului de echipă. încurajarea creativităţii şi crearea provocărilor. delegarea. În cadrul primei etape. motivarea. aprecierea performanţelor. cea informală. prin evaluarea abilităţilor necesare. Managementul echipei de proiect În managementul echipei de proiect este inclusă şi decizia de a folosi un număr eficient de persoane. fixarea termenelor limită şi a obiectivelor pe termen scurt. managerul trebuie să identifice poziţiile disponibile şi necesarul de forţă de muncă pentru îndeplinirea rolurilor principale din echipă. Al doilea tip de autoritate. construirea unei echipe. Metode specifice acestei tehnici sunt: acordarea de bonusuri de performanţă. legitimată de poziţia ocupată. consilierea. realizat în strânsă legătură cu scopul proiectului. cea de planificare organizaţională. comunicarea. comunicarea. are un efect mult mai puternic asupra membrilor echipei prin dorinţa lor de a urma modele reuşite din punct de vedere profesional 4. recrutarea şi integrarea.4. la un moment dat. poate fi creat un profil al angajatului. Autoritatea din cadrul unui proiect este fie formală. 4. recrutarea personalului şi dezvoltarea echipei. gratificarea meritelor individuale. Mai este considerat şi procesul de realizare a obiectivelor proiectului prin buna gestionare a resurselor umane. fie informală. Managementul calităţii proiectului Managementul calităţii proiectului se desfăşoară conform Sisteme de management al calităţii.15. negocierea conflictelor. O tehnică importantă şi eficientă pentru managementul echipei o reprezintă motivarea non financiară a echipei. documentarea şi distribuirea rolurilor în cadrul proiectului). Ultima etapă este necesară pentru o bună colaborarea între membrii componenţi ai echipei.4. oferirea oportunităţilor. asigurarea şi controlul calităţii. Principalele etape specifice managementului resurselor umane din echipă sunt: planificarea organizaţională (identificarea.inteleactuală. deci o echipă bună de proiect este esenţială. încrederea şi respect. Liderul de proiect este indispensabil pentru a reuni şi coordona toate resursele implicate. şi anume intensificarea relaţiilor personale. Calitatea proiectului este asigurată şi de îndeplinirea în parametrii optimi a obiectivelor . negocierea. astfel încât elemente de identitate ale organizației.

4. În afara mijloacelor de comunicare scrise precum e-mail. ulterior transmisă participanţilor. 4. cât şi în cadrul întâlnirilor de proiect. Puncte tari: Orientarea catre un public tanar. Pentru fiecare întâlnire există o agendă de discuţii propusă de managerul de proiect.generale şi specifice ale proiectului. fax. astfel încât informaţia relevantă să ajungă la timp la membri. managerul de proiect este responsabil cu: planificarea comunicării. care să permită circulaţia informaţiilor. Comunicarea permite prevenirea sau rezolvarea situaţiilor conflictuale şi adaptarea la schimbările survenite pe parcursul proiectului. se realizeaza pe termen lung la standard european Personal calificat Prototip unic prin caracteristicile sale Design atragator si ergonomic Oportunitati: Dezvoltarea domeniului IT Numarul mare de utilizatori ai social media Amenintari: Criza economica Atitudinea reticenta a publicului.16. receptiv Puncte slabe: Impactul produsului pe piata IT si culturala Oferirea unor produse si servicii de calitate. membrii comunică atât telefonic. organizate ad hoc.17. Managementul comunicării în proiect Principalul responsabil cu comunicarea între membrii consorţiului este managerul de proiect. Întâlnirile nu vor depăşi durata de două ore şi la finalul acest ora va rezulta o minută. Astfel. astfel încât toţi membrii să fie prezenţi.Analiza SWOT a proiectului.4. Data şi ora fiecărei întâlniri este stabilită de comun acord. insa.4. prin care. De aceea se utilizează multiple canale de comunicare agreate de toţi membrii consorţi ului. care asigură un flux de comunicare corespunzător. nu ofera aceleasi „servicii” Preturi care ar putea parea prea mari pentru clienti Parteneriate cu companii de prestigiu faptul ca mai exista astfel de dispositive (Evolio) . distribuţia informaţiei. la care membrii pot adăuga noi subiecte de discuţie. întocmirea rapoartelor de performanţă şi menţinerea legăturilor cu toţi partenerii de proiect.

proiecte.membrii comunităţii locale vor beneficia de oportunităţi de angajare -vor beneficia de oportunitatile de angajare. IT și cultură. pentru a permite functionarea acesteia fara a utiliza energia electrica traditionala. Toate aceste le vom realiza atât prin utilizarea eficentă a resurselor materiale și financiare cât și prin protejarea culturii și a mediului inconjurator. Proiectul promovează egalitatea de şanse. spre servicii ce implică soluţii creative care să formeze proiecte complete. vor fi sustine cauzele ecologiei pe termen lung.19. Putem discuta de o dezvoltare durabilă a proiectului nostru printr-o abordare integrată între dezvoltarea economică. religie.4.  lanţul valoric.Relaţia cu alte programe.20. Dezvoltarea durabilă şi eficienţa energetică.pagina web a proiectului este accesibilă tuturor utilizatorilor 4. strategii. desi nu sunt biodegradabile. atragerea investitorilor majori care să aducă tehnologii cât mai moderne. Egalitatea de şanse.4. Eficența energetică o vom realiza prin plasarea unui micro-panou solar la nivelul tabletei. Incurajarea cititului de e-books prin proiectarea unui nou prototip de e-reader cu aplicatii de social media integrate. orientare politica si orice particularitate legata de credintele si convingerile acestora . De asemenea. toti candidatii eligibili in conformitate cu locurile de munca vacante.4. indiferent de sex.18. materialele folosite în construcția acestuia. protecția mediului. prin evitarea taierii copacilor pentru hartia necesara cartilor traditionale. 4. respectând legislaţia în vigoare. Documentul relevant „Strategia de româneasca Mod de relaţionare de Proiectul nostru contribuie la indeplinirea obiectivelor acestei export în domeniul furnizării strategii prin: programe informatice”în  vizează specializarea dezvoltarea firmelor inovative şi stimularea exportul de soluţii cu mai multă valoare adăugată prin creşterea competenţelor pe   introducerii în producţie a invenţiilor. dorind promovarea celei din urma prin citit. ajută la îndeplinirea acestor deziderate. întărirea potenţialului de cercetare-dezvoltare prin participarea mai activă la programele naţionale şi . externalizarea activităţilor de dezvoltare software şi servicii. astfel: .4.

dezvoltarea de capacităţi de marketing internaţional.4.europene.     4.21.Sustenabilitatea proiectului . eforturi de îmbunătăţire a proceselor interne pentru a îmbunătăţi competitivitatea (adoptarea ISO şi alte standarde recunoscute internaţional).   îmbunătăţirea finanţării şi a investiţiilor în companiile de servicii IT.  îmbunătăţirea ratei de pătrundere a IT în economia şi în societatea românească. folosirea mai bună a resurselor existente. construirea unui brand IT românesc solid încurajarea investiţiilor IT româneşti în alte ţări.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful