CENTRA DEMOKRACJI ENERGETYCZNEJ

Samorządne organizacje społeczne, działające na poziomie sołectwa lub osiedla/dzielnicy, zrzeszone w związkach stowarzyszeń, opracowujące, na podstawie światowych i polskich doświadczeń rozwiązania zwiększające niezależność energetyczną społeczności. Wdrażają rozwiązania mikrogeneracji energii elektrycznej i cieplnej, oszczędnego jej zużycia, inteligentnych sieci przesyłowych. Selekcjonują i dostosowują do lokalnych warunków, technologie i urządzenia. Analizują i monitorują skuteczność już eksploatowanych instalacji.

WSTĘP – ZNACZENIE I ZALETY CENTRÓW DEMOKRACJI ENERGETYCZNEJ
W skali makro, demokracja energetyczna oznacza odciążenie sieci dystrybucyjnej, poprzez rozproszoną produkcję energii cieplnej i elektrycznej. W szczególności energia elektryczna, produkowana przede wszystkim na własne potrzeby, z nadwyżkami wymienianymi na małą odległość, poprzez inteligentną sieć transmisyjną, pozwala odciążyć sieci krajowe i regionalne, obniżając straty przesyłu i zwiększając odporność na awarie. W skali mikro (społeczności lokalnej i pojedynczego gospodarstwa) demokracja energetyczna oznacza zmniejszenie kosztów zakupu energii z zewnątrz, wzmocnienie więzi lokalnych i pobudzenie miejscowej gospodarki przez zwiększenie zapotrzebowania na lokalne usługi techniczne. Głównym hamulcem wdrażania lokalnej produkcji energii są koszty inwestycyjne rozwiązań. Wszystkie programy „wspierania” demokracji energetycznej nakierowane są na korzystanie z drogich komercyjnych usług i produktów, włącznie z produktami finansowymi. Przykładem jest tu przymusowe powiązanie dopłat do kolektorów słonecznych z usługami konkretnego banku komercyjnego. Wiąże się to również z oferowaniem „uniwersalnych” rozwiązań technologicznych, których adaptacja do konkretnych warunków jest kosztowna. Typowy zestaw ofert to energia słoneczna (elektryczna i cieplna) oraz wiatraki. Tymczasem społeczności lokalne mają często wielkie zasoby niewykorzystanych nośników energii – biomasa, biogaz, rzeki – lub nawet niewykorzystane instalacje (np. w nieczynnych zakładach przemysłowych). Inicjowanie działań po stronie społeczności lokalnych wymaga utworzenia podmiotów, zdolnych do opracowania i realizacji lokalnych planów demokracji energetycznej i negocjowania z zewnętrznymi firmami oraz instytucjami na partnerskich warunkach. Ich rolą będzie też opracowanie i propagowanie praktycznych rozwiązań energetycznych, nakierowanych na korzyści społeczne, a nie jedynie komercyjne.

CEL PROJEKTU – MODELOWA SIEĆ CENTRÓW DEMOKRACJI ENERGETYCZNEJ
Celem projektu jest, w oparciu o istniejące rozwiązania światowe i polskie, stworzyć dokumentację i wzorcową minisieć centrów demokracji energetycznej w zainteresowanych społecznościach. Centra, działające jako stowarzyszenia, będą opracowywać i wdrażać lokalnie uwarunkowane plany demokracji energetycznej, stanowiąc silnych partnerów dla instytucji państwowych i dostawców technologii. Ich głównym zadaniem będzie uspołecznienie całości procesu.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU.
1. Wzorcowe statuty (z komentarzami) stowarzyszenia 2. Dobór i charakterystyka projektów i technologii w konkretnych społecznościach. Metodologia tworzenia lokalnych planów demokracji energetycznej. 3. Wzorcowe modele finansowe 4. Program szkoleń (wraz z materiałami) dla członków stowarzyszeń 5. Realizacja pilotażowa

Petros At Freelab

22.09.2012

s. 1/3

Współpraca z otoczeniem organizacyjnym i prawnym. Udokumentowana ewaluacja całego procesu. Zgodnie z ich uwarunkowaniami lokalnymi. Na tym etapie zostanie opracowany projekt statutu związku. recyklowanych i odpadowych materiałów. W fazie przygotowawczej zostaną zidentyfikowane 3-4 małe społeczności (osiedle / gromada) zainteresowane zwiększeniem samowystarczalności energetycznej w modelu demokracji energetycznej. zapewni niezależny audyt. oraz przedstawicieli innych grup. a w szczególności z władzami lokalnymi. ZEBRANIE I ZAADAPTOWANIE TECHNOLOGII NA POTRZEBY REALIZACJI PILOTAŻOWEJ. zostaną opracowane koncepcje technologii mikrogeneracji energii (głównie ze źródeł odnawialnych). z zachowaniem zasad ekonomii społecznej (wykorzystanie lokalnych zasobów. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń innych podmiotów (np. Ważne w nim będzie właściwe zdefiniowanie celów statutowych.CENTRA DEMOKRACJI ENERGETYCZNEJ 6. fundacji Barka z Poznania) zostanie opracowany typowy tekst porozumienia partnerskiego. a także obsługę formalną wszelkich rozliczeń i raportów. 2/3 . Jednocześnie będzie w stanie podjąć zadania zbyt duże dla pojedynczego stowarzyszenia. w powiązaniu z komplementarnymi działaniami gospodarczymi. Szkolenia nakierowane będą na sposoby prezentowania stanowisk. PODMIOTÓW KOMERCYJNYCH. 7. WŁADZ LOKALNYCH. OBSŁUGOWE I LUSTRACYJNE. oraz zakres jego działalności na rzecz organizacji członkowskich.09. Funkcjonowanie w modelu partycypacyjno-konsensualnym będzie wyzwaniem dla wszystkich zaangażowanych. Związek stowarzyszeń (potrzeba minimum trzech stowarzyszeń do jego założenia) będzie stanowił samorządne zaplecze dla funkcjonowania stowarzyszeń. Jest to forma stosunkowo mało stosowana w Polsce. WSPIERAJĄCE. zwłaszcza finansowy. Jako jednostka wspierająca. OPRACOWANIE STRUKTURY STOWARZYSZENIA „CENTRUM DEMOKRACJI ENERGETYCZNEJ” Na tym etapie zostanie opracowany wzorcowy statut takiego stowarzyszenia.2012 s. OPRACOWANIE STRUKTURY ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ. odbywać się będzie na zasadzie porozumienia partnerskiego. OPRACOWANIE WZORCOWEGO POROZUMIENIA PARTNERSTWA Z UDZIAŁEM STOWARZYSZENIA. REALIZUJĄCEGO FUNKCJE BADAWCZOROZWOJOWE. PRZYGOTOWANIE ZAPLECZA REALIZACYJNEGO Na tym etapie zostaną przygotowane informacje i materiały dotyczące realizacji projektu. wraz z obszernym komentarzem prawnym i praktycznym. biorących udział w procesie. organizację finansowania. prowadzenia dyskusji i Petros At Freelab 22. zapewni organizacjom członkowskim tanie i dedykowane usługi we wszystkich niezbędnych dziedzinach. oraz przewodnik jego organizacji. lokalnie dostępnego personelu) OPRACOWANIE ZESTAWU SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROCESU. Przeprowadzona i udokumentowana konferencja podsumowująca projekt. Jako jednostka lustracyjna. w szczególności negocjacje ze stroną rządową. PRZYGOTOWANIE STRUKTURY PRAWNO-ORGANIZACYJNEJ Ten etap obejmuje przygotowanie aktów prawnych i procedur dla formalnego działania wszystkich elementów projektu. Dlatego zostanie opracowana oferta szkoleń (realizowanych przez związek stowarzyszeń) dla członków stowarzyszeń.

URUCHOMIENIE KOLEJNEJ RUNDY TWORZENIA STOWARZYSZEŃ. Wyniki częściowe będą znane i publikowane już wcześniej.09. wraz z uwagami ewaluacyjnymi. Zostanie opracowany zestaw modelowych dokumentów. Projekt będzie trwał od 3 do 5 lat. Ze względów formalnych. PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT. UTWORZENIE PIERWSZYCH STOWARZYSZEŃ. Wszyscy uczestnicy procesu – członkowie stowarzyszeń. Wraz z obszernymi komentarzami. Uruchomienie instalacji prototypowych. zweryfikowaną koncepcję. jego słabych i silnych stron. oraz przedstawiciele instytucji zewnętrznych – przedstawią swoje oceny przebiegu projektu. a także propozycje ulepszeń. Dobór i adaptacja technologii. na zasadach Creative Commons. przychody). ORAZ ZAWIĄZANIE EWENTUALNEGO PARTNERSTWA.CENTRA DEMOKRACJI ENERGETYCZNEJ podejmowanie decyzji metodami konsensualnymi. potrzeba minimum trzech stowarzyszeń do założenia związku. ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ. Finałem projektu będzie zorganizowanie konferencji. Pierwotnie opracowane dokumenty. zainteresowanych tworzeniem kolejnych centów demokracji energetycznej. ZORGANIZOWANIE KONFERENCJI. OPRACOWANIE MODELU FINANSOWEGO DLA STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKU. Po ich zawiązaniu i powółaniu związku. URUCHOMIENIE I PRZEPROWADZENIE PIERWSZYCH REALIZACJI. koszty eksploatacyjne. Opracowanie i uchwalenie planów wdrożenia demokracji energetycznej w społecznościach. będzie to stanowić podstawowy przewodnik dla członków stowarzyszeń. nakłady początkowe. zostaną opublikowane w sieci i druku. stanowiącej jednocześnie okazję do spotkania wszystkich. PODSUMOWANIE PROJEKTU. REALIZACJA PILOTAŻOWA Pilotażowa realizacja utworzenia i uruchomienia 3-4 stowarzyszeń. będzie 'reality check' całego projektu. OPUBLIKOWANIE WYNIKÓW PROJEKTU W POSTACI DOKUMENTACJI WZORCOWEJ WRAZ Z UWAGAMI EWALUACYJNYMI. opisujących gospodarkę finansową stowarzyszeń i ich związku. Weryfikacja założeń.2012 s. ale dopiero podsumowanie końcowe pozwoli szeroko rozpropagować całościową. 3/3 . Petros At Freelab 22. wraz z opracowaniem modeli ekonomicznych (finansowanie. PRZEPROWADZENIE EWALUACJI PROJEKTU I JEGO WYNIKÓW. oraz propozycjami zmian. przedstawiającej efekty projektu. będzie można rozważyć celowość zawiązania partnnerstwa (partnerstw) z władzami lokalnymi i ewentualnie podmiotami komercyjnymi. wraz ze związkiem stowarzyszeń.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful