ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ΢ Α΢ΚΗ΢ΕΙ΢ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ΢

1.Να ζπκπιεξώζεηε ηηο θαηαιήμεηο ζηα ξήκαηα:
εγώ βηάδνκ__
εκείο ηξέρνπ__
εκείο ελώλνπ__
εγώ ζακπώλν__
εζείο δνπιεύε__
εγώ ζεθώλν__
εζείο ειπίδε__

εγώ παξεγνξηέ__
εζύ ραίξε__
εκείο κηιά__
εζύ ζηνλνρωξηέ__
εκείο δεκηνπξγνύ__
εζείο γξάθε__
εγώ νλεηξεύν__

2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πξνηάζεηο κε ηα ξήκαηα ηεο
παξέλζεζεο ζην ζσζηό πξόζσπν:
(θνπξάδνκαη) ΢ηε δνπιεηά κνπ ______________πνιύ.
(αθνύω) Εκείο ____________ ηε δαζθάια καο.
(αληακώλω)Κάζε θνξά πνπ ______________ ραηξόκαζηε πνιύ.
(βάθω) ΢ήκεξα όιε κέξα εκείο __________ ην ζπίηη.
(ζθέθηνκαη)Πξηλ απαληήζεηο λα _____________ πάληα.
3. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πξνηάζεηο κε ηα ξήκαηα ηεο
παξέλζεζεο(θνηηάδσ, πεξηκέλσ, βηάδνκαη, επραξηζηηέκαη,
δηνξζώλσ, αλαγθάδνκαη, ηαΐδσ, ηαμηδεύσ):
Μπνξνύκε λα ______________ ιίγε ώξα, εγώ δε _________.
Από ηηο πνιιέο ππνρξεώζεηο ____________ λα δνπιεύσ όιε
κέξα.
Εκείο _____________ ην ζθπιάθη καο δπν θνξέο ηελ εκέξα.
Εκείο _____________ ζπρλά ζην εμσηεξηθό.
Εγώ ______________ πνιύ όηαλ παίξλσ «κπξάβν» ζηελ
νξζνγξαθία.
Εκείο _____________ηνλ πίλαθα θαη _______________.
4.΢πκπιεξώλω ηηο θαηαιήμεηο –μαι ή –με ηωλ ξεκάηωλ θαη δηαβάδω:
Χζεο πήγα…. κε ηελ αδεξθή κνπ λα πάξνπ…. κεξηθά κέηξα
ύθαζκα γηα λα θηηάμνπ…. θνπξηίλεο γηα ην θαηλνύξγην καο ζπίηη. Επεηδή
δελ θαηαθέξα…. λα ζπκθωλήζνπ…. ζην ρξώκα, καιώζα…. θαη, ηειηθά,
αγνξάζα…. απηό πνπ άξεζε ζε εθείλε. Σώξα πνπ ην μαλαζθέθην…. , δελ

6. Να θηηάμεηε νπζηαζηηθά από ηα παξαθάησ ξήκαηα πνπ λ’ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα: Ρήκαηα θεξλώ καζαίλω πιέλω πνηίδω δηθάδω Οπζηαζηηθά 7. Μέι. Παξαθείκελνο Τπεξζπληέιηθνο ΢πληει. Να θάλεηε ρξνληθή αληηθαηάζηαζε ζηα παξαθάησ ξήκαηα: θεληάο. ή ώλσ πνπ λ’ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα κε ηα νπζηαζηηθά: Οπζηαζηηθά θξνληίδα ηύπωκα ζπκόο ζεκάδη δνπιεηά θώηα θιαδί Ρήκαηα 8. Να θηηάμεηε ξήκαηα ζε –ίδσ. ζα αθνινπζήζνπκε: Eλεζηώηαο Παξαηαηηθόο Εμαθνι.είλαη θαη άζρεκε επηινγή. Μέι. Να μαλαγξάςεηε ηηο πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηώληαο αληί γηα ην ππνγξακκηζκέλν ξήκα έλα νπζηαζηηθό ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο: . θαη ζθέθην…. Όκωο ζηελνρωξηέ…. 5. -εύσ. λα ηεο δεηήζω ζπγγλώκε. Αόξηζηνο ΢ηηγκ. Μέι. πνπ ηζαθωζήθα….

εζύ) από ηε ζθάια.     ------------------------(κπαίλσ) ηώξα όινη κέζα.εζύ) ηελ αιήζεηα.. Αιηιαηική: ………………………………………………………………… Κληηική: …………………………………………………………………. Να ζπκπιεξώζεηο ηα παξαθάησ θελά ησλ πξνηάζεσλ κε ην ζσζηό πξόζσπν ηεο πξνζηαθηηθήο ανξίζηνπ. _____________________________________________ Η Μαξία έκαζε λα καγεηξεύεη. ηο παράθσρο: Εληθόο αξηζκόο Ονομαζηική: ……………………………………………………………. η δαζκάλα. Να θιίλεηε ηα νπζηαζηηθά: ο γιαηρός. 10. . -------------------------(θαηεβαίλσ. Πιεζπληηθόο αξηζκόο Ονομαζηική: …………………………………………………………….. πνπ ζνπ ιέσ. --------------------------(έξρνκαη) ακέζσο εδώ. -------------------------(βιέπσ) κε πξνζνρή ηα ιάζε ζαο.  -------------------------(πίλσ) ην γάια ζαο γξήγνξα θαη πάηε γηα ύπλν.  -------------------------(ιέσ. Γενική: ……………………………………………………………………. Αιηιαηική: ………………………………………………………………… Κληηική: …………………………………………………………………. Γενική: ……………………………………………………………………. ______________________________________________ 9. ______________________________________________ Εγώ ζ’ αξρίζω λα θόβω θαη λα ξάβω...Η θαζαξίζηξηα άξρηζε λα πιέθεη..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful