prodaja

Upravljačko računovodstvo
Prof.dr.sc. Stipan Penavin Dubravka Pekanov Starčević, univ.spec.oec.

Upravljačko računovodstvo:
• Klasifikacija troškova • UtvrĎivanje cijene koštanja proizvoda i usluga • UtvrĎivanje standardnih troškova te odstupanja stvarnih od standardnih troškova • UtvrĎivanje odnosa trošak-obujam-profit • UtvrĎivanje utjecaja alokacije troškova na cijenu proizvoda i usluga

Upravljanje troškovima
• dio ukupnog procesa upravljanja poslovnim uspjehom poduzeća • glavna svrha upravljanja troškovima - u dugom roku maksimalizirati dobitak, a NE troškove snižavati po svaku cijenu • računovodstvo – glavni izvor informacija za upravljanje troškovima

Računovodstveni informacijski sustav
a. financijsko računovodstvo – priprema financijska izvješća za vanjske korisnike (banke, porezni organi, revizori…) b. upravljačko (menadžersko) računovodstvo – priprema financijska izvješća za unutarnje korisnike (npr. menadžeri) c. računovodstvo troškova – interno računovodstvo poduzeća; nalazi se izmeĎu financijskog i upravljačkog računovodstva

Razlike financijskog i upravljačkog računovodstva FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO Vanjski korisnici i management Obveza sastavljanja Strogo propisana Izvješća za vanjske korisnike Informacije iz prošlosti UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO Management Po izboru Izvješća za management Informacije iz prošlosti Procjene budućnosti Cijelo poduzeće Cijelo poduzeće ili centri odgovornosti RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA .

Troškovi i njihova klasifikacija • Trošak: – novac (vrijednost) koji poduzede ulaže u proizvodnju i prodaju proizvoda ili usluga – čini se s namjerom stvaranja novih učinaka – novčani izraz ulaganja temeljnih elemenata proizvodnje koja nastaju radi stvaranja novih učinaka i stjecanja dobiti Trošak = Količina * Cijena .

. prevelika briga o troškovima ubija kreativnost. Premalo brige o troškovima ubija poduzeće..O troškovima. Rosenthal .

Troškovi proizvodnje Trošak izravnog materijala Trošak izravnog rada Opći troškovi proizvodnje Proizvodnja u tijeku Gotovi proizvodi Troškovi prodanih proizvoda .

Nakon prodaje uračunavaju se u rashode poduzeća. •MATERIJAL koji izravno ulazi u sastav proizvoda •RAD proizvodnih radnika koji rade izravno na proizvodu •OT.svi troškovi uključeni u proizvodnju proizvoda osim izravnog materijala i izravnog rada .Troškovi proizvodnje Trošak izravnog materijala Trošak izravnog rada Opći troškovi proizvodnje Troškovi proizvodnje Sadržani u zalihi gotovih proizvoda i predstavljaju imovinu poduzeća sve dok se proizvod ne proda.

troškovi službenih putovanja… .Troškovi prodanih proizvoda Bruto dobit -Troškovi uprave i prodaje Poslovni dobitak -Porez na dobit (20%) Neto dobit Troškovi uprave i prodaje (troškovi razdoblja) •Nisu izravno u funkciji stvaranja gotovih proizvoda •U računu dobiti i gubitka izravno se prikazuju kao rashodi •Uredski materijal. plaće šefa računovodstva i prodajnog osoblja.Troškovi proizvodnje i troškovi razdoblja Trošak izravnog materijala Trošak izravnog rada Opći troškovi proizvodnje RAČUN DOBITI I GUBITKA Proizvodnja u tijeku Gotovi proizvodi Troškovi prodanih proizvoda Prihod od prodaje .

.

.

utovar. istovar) – Općih troškova nabave (rad nabavne službe) .Izravni materijal • Materijal koji se može izravno rasporediti na proizvode/usluge • Vrijednost nabavljenog materijala je zbroj – Kupovne vrijednosti (faktura dobavljača) – Ovisnih troškova (prijevoz.

Izravni rad • Rad radnika u proizvodnji koji izravno sudjeluju u izradi proizvoda • Plaće radnika koji na proizvodu rade uz pomoć strojeva i alata. plaće radnika koji rade na montaži dijelova u gotov proizvod .

Opći troškovi proizvodnje • Svi troškovi koji nastaju u proizvodnji osim troškova izravnog materijala i rada • Ne mogu se. rasvjeta. održavanje) • Troškovi amortizacije i osiguranja . grijanje) • Troškovi režijskog rada (kontrola. režija. neizravni troškovi • Troškovi režijskog materijala (čišćenje. ili nije isplativo. izravno rasporeĎivati na proizvode/usluge • Nazivaju se još i režijski troškovi.

izravni materijal 2. izravni rad 3. 3.Procjene općih troškova Troškovi proizvoda: 1. 2. opći troškovi izrade Kriteriji za rasporeĎivanje općih troškova: 1. količina proizvedenih učinaka količina ili vrijednost potrošenog materijala plaće izrade radni sati… . 4.

Provjera naučenog Primjer: Raspored općih troškova na nositelje .

S= Pogon 1: Pogon 2: Ukupno: T1 + T2 = .Vrijednosni kriterij za rasporeĎivanje općih troškova (stopa prijenosa %) S = (ukupan iznos OT / ukupan iznos ključa) * 100 Ti = (dio ključa * stopa OT) / 100 Primjer: Rasporediti OT u iznosu od 800 kn na pogone 1 i 2 na temelju PI koje iznose 1.000 kn za pogon 1 i 600 kn za pogon 2.

Količinski kriterij za rasporeĎivanje općih troškova K = Ukupan iznos OT / Ukupan iznos ključa Ti = dio ključa * K Primjer: Rasporediti opće troškove u iznosu od 1.000 kn na pogone 1 i 2 na temelju rada izrade koji iznose 80 sati za pogon 1 i 20 sati za pogon 2. K= Pogon 1 : Pogon 2 : Ukupno : T1 + T2 = .

1: Izravni i neizravni (opći) troškovi .Provjera naučenog Zadatak br.

Razvrstajte slijedeće troškove na izravne ili neizravne: TROŠKOVI Račun za telefon u poslu popravka bicikala Rezervni dijelovi za popravak motora u servisnoj garaži Čelik za tvornicu koja izraĎuje željezna vrata Plaće za radnike koji izraĎuju stolove u tvornici namještaja Tkanina za odjeću u pogonu za proizvodnju odjeće Plaća za vlasnika željezarije Knjige za prodaju u knjižari Najam zgrade u kojoj je tvornica Plaća tajnice Kamata za podignuti kredit IZRAVNI NEIZRAVNI .

Informacije o ponašanju troškova • • • • • OdreĎivanje prodajne cijene Ulazak na nova tržišta UvoĎenje novih proizvoda Zamjena opreme Odluka o kupovini resursa ili vlastitoj proizvodnji .

engleski premijer u 19.stoljeću . Benjamin Disraeli.U životu će najviše uspjeti onaj čovjek koji raspolaže s najboljom informacijom.

.

Troškovi prema reagiranju na promjene opsega proizvodnje (1) 1. stalni (fiksni) troškovi .ne ovise o promjeni opsega proizvodnje 2.mijenjaju se s promjenom opsega proizvodnje Postotak promjene troškova Koeficijent reagibilnosti troškova = Postotak promjene opsega proizvodnje T (u %) kr  Q(u %) . promjenjivi (varijabilni) troškovi .

Troškovi prema reagiranju na promjene opsega proizvodnje (2) Stalni (fiksni) troškovi: a. razmjerno – stalni Promjenjivi (varijabilni) troškovi: a. proporcionalni b. neproporcionalni Ukupni trošak = varijabilni trošak + fiksni trošak Linearna funkcija ukupnih troškova T = tv*Q + Tf . neograničeno – stalni b.

Varijabilni troškovi “Troškovi koji su direktno vezani za. količinom proizvodnje (proizvoda ili usluga)” • Plaće izravnih radnika • Troškovi izravnog materijala . i fluktuiraju sa.

Varijabilni troškovi • mijenjaju se s promjenom opsega proizvodnje • podrazumijeva se proporcionalno – promjenjivi trošak uvijek jednaki neovisno o promjeni opsega proizvodnje • kr = 1 Iznos Prosječni varijabilni trošak Iznos Ukupni varijabilni trošak Količina učinaka Količina učinaka .

Fiksni troškovi “Troškovi koji nastaju bez obzira ustali se iz kreveta ili ne” • • • • • Vremenska amortizacija Kamate na kredite Najamnina Osiguranje Telefonska pretplata .

Fiksni troškovi • ukupni godišnji iznos ne mijenja se s promjenom kapaciteta • podrazumijeva se neograničeno – fiksni trošak • prosječni fiksni trošak smanjuje se povećanjem opsega proizvodnje • kr = 0 Iznos Ukupni fiksni trošak Iznos Prosječni fiksni trošak Količina učinaka Količina učinaka .

Miješani troškovi • nelinearno kretanje • fiksni troškovi se u dužem razdoblju mogu mijenjati uvoĎenjem novih kapaciteta razmjerno . ali se povećavaju pri prijelazu iz jedne zone u drugu .fiksni troškovi RAZMJERNO – FIKSNI TROŠKOVI • rastu pri povećanju raspoloživog kapaciteta • u okviru jedne zone kapaciteta fiksni se troškovi ponašaju kao apsolutno fiksni • kr = 0 za svaku promjenu opsega proizvodnje u okviru jedne zone kapaciteta • kr > 0 ako promjena opsega proizvodnje znači prijelaz iz jedne u drugu zonu kapaciteta • prosječni razmjerno – fiksni troškovi smanjuju se povećanjem opsega proizvodnje unutar jedne zone kapaciteta.

Ukupni i prosječni razmjerno-fiksni troškovi .grafička interpretacija - Iznos Iznos Prosječni razmjerno fiksni troškovi Ukupni razmjerno-fiksni troškovi I zona II zona III zona Količina učinaka Količina učinaka .

ali se mijenjaju sporije ili brže od opsega proizvodnje a.NEPROPORCIONALNO – VARIJABILNI TROŠKOVI Ovise o promjeni opsega proizvodnje. • • degresivni troškovi (ispodproporcionalni) rast je sporiji od povećanja opsega proizvodnje prosječni troškovi opadaju s povećanjem opsega proizvodnje kr < 1 progresivni troškovi (iznadproporcionalni) rast brži od rasta opsega proizvodnje prosječni troškovi rastu s povećanjem opsega proizvodnje kr > 1 regresivni troškovi smanjivanje troškova s povećanjem opsega proizvodnje. • • • c. • • • b. kako u ukupnom iznosu. tako i po jedinici učinka kr < 0 .

Rast Obujam rada Obujam rada .Ukupni i prosječni neproporcionalnih troškova – grafička interpretacija Ukupni troškovi Progresivno kretanje Prosječni troškovi Pad Degresivno kretanje min.

varijabilni) .Aproksimacija troškova • približno odreĎivanje troškova • raščlanjivanje miješanih troškova na fiksne i varijabilne Aproksimacija ukupnog razmjerno – fiksnog troška kao neograničeno stalnog Aproksimacija (neograničeno – fiksni trošak) I zona II zona III zona Aproksimacija ukupnog razmjerno – fiksnog troška kao proporcionalnog Aproksimacija (proporcionalno .

Aproksimiranje neproporcionalnovarijabilnih troškova • neproporcionalni troškovi se aproksimiraju kao ukupni proporcionalni troškovi • svrha aproksimacije dobiti linearno kretanje ukupnih troškova LINEARNA FUNKCIJA UKUPNIH TROŠKOVA T  tv * Q  T f .

Aproksimacija neproporcionalnovarijabilnih troškova – grafički prikaz Neproporcionalno – varijabilni trošak Relevantni raspon opsega proizvodnje Aproksimacija (proporcionalno – varijabilni trošak) .

2: Fiksni i varijabilni troškovi .Provjera naučenog Zadatak br.

Razvrstajte slijedeće troškova na fiksne ili varijabilne: TROŠKOVI Materijal za izradu Plaće izrade Vremenska amortizacija Funkcionalna amortizacija Trošak najma Provizije prodajnog osoblja Materijal za čišćenje tvornice FIKSNI VARIJABILNI Plaća knjigovoĎe .

Izravni troškovi (materijal izrade. režijski rad) . plaće izrade) Kalkulacija Nositelji troškova (proizvodi i usluge) Neizravni/opći troškovi (režijski materijal.

Pojam kalkulacije • Kalkulacija = način izračunavanja ukupnih troškova proizvodnje i prodaje proizvoda ili pružanja usluge t=T/Q t = cijena koštanja (prosječni trošak) T = ukupni trošak Q = količina proizvoda .

Provjera naučenog Zadatak br. 3: Izrada kalkulacije .

000 kn 37.000 kn 45. .000 kn Ukupno je proizvedeno 150 stolova koji su svi prodani. U protekloj godini troškovi su bili slijedeći: • • • • • • • materijal izrade troškovi energije amortizacija opreme ostali troškovi proizvodnje troškovi nabave troškovi uprave i prodaje troškovi ostalih funkcija 180.000 kn 90. Potrebno je izraditi kalkulaciju cijene koštanja za jedan stol.000 kn 75.500 kn 60.Poduzeće proizvodi drvene stolove.000 kn 75.

Elementi kalkulacije Materijal za izradu Plaće izrade Troškovi energije TROŠKOVI Ukupni Prosječni 4. 2. 1. 6. 7. 3. 9.R. 5. Amortizacija opreme Ostali troškovi proizvodnje Troškovi nabave Troškovi uprave i prodaje 8.br. Troškovi ostalih funkcija Ukupno .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful