Small Stotras for Kids Prayers for Children

¥ÁævÀB ¸ÉÆÛÃvÀæ
prAtaH stOtra
-:¬t¯ te¯ .-¸ -:t.:¯
:.
-:t..o¯ ¸:¯ t¯c t:¬e¯
-: :o:·.
karAgre vasate
lakShmi karamadhye
sarasvati
karamUle stithe
gauri praBAte kara
darSanaM

t..: t·¯· :¯·.
tt:e¬¸· t.·e¯· ,
.o. t. ·t. e.:t.
t¬:o:. -t. t¯.·
samudra vasanE dEvi
parvatastAna maNDitE
viSNu patni namas
tuByam pAdasparSaM
kShamasva mE

ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸ÉÆÛÃvÀæ
hanumaMta stOtra
t.·¯.:t.
t.¬:.ee..t¯·t.
:e¯·.::... :.:t.e¬.
tcot. .
t¬e¬e¸:.
t¬·::.¯.·:t..·.
.·:¬t.:.e. .:¬
·t.¬.. ..
manojavaM
mArutatulyavEgaM
jitEMdriyaM
buddhimatAM
variSTham |
vAtAtmajaM
vAnarayOdhamuKyaM
SrIrAmadUtaM SirasA
namAmi

:¬t.¸ÀÌ.:. t·.t..e.
t:.·e¯:..t. t-¯.·::.
o:..·¯·:.. ¸:¯· ·et.
:.tt. e ·o.
AzÀªÀiï
rAmaskaMdam
hanumaMtaM
vayinateyam
prakOdaraM
SayanEya smarE
nityam dusvapnam
tasya naSyati

:.:: :.t. :..o¯.·
:¯:..:t.
·:::..e. .:¯.·te¬.
.:¬¬t. t¬-..et.
:
t·.t.e ¸:¬¬e
:t¯·e
buddhir balam yaSO
dhairyam
nirBayatvaM arOgatAM
ajADyam vAkpaTutvam
ca
hanumat smaraNAt
BavEt

::· ¯.¸·e
sarasvathI stOtra
::· ·t..:. t::¯·
-¬t.:..·
.:¬:.:. -co¬..
:: :t:.t¯.· :¬
sarasvathI
namasthuByaM varadE
kAmarUpiNi
vidyAraMBaM
kariSyAmi siddir
BavathumE sadhA

·t.¯¸· o¬::¬ :¯·.
-¬:¸·: t:t¬·
e¬. .t. t¬:::.¯. ·e.
namastE SAradA dEvi
kAShmIra puravAsini
tvAM ahaM prArthaye
.:¬ :¬·t. : :¯·:
t¯.·
nityaM vidyA dAnam ca
dEhi mE

:..¬-..:¯·.:. e.o¬:
t¬::t.
:..¬ o.: t¬¸.·e
:..¬ .··
t::.¬t..:e-:
:..¬ o¯·et:¬¸· :..¬
:t¬¸:.e o.-: t:...
:¯·t¯. :¬t·:e
¬ t.¬. t¬e. :.
:tt. ·o¯·o:¬¬¬t.
yAkuMdEMdu tuSAr
hAradavala
yA SuBra
vastrAMnvita
yA vINa
varadaMDamaMDitakara
yA SvEtapadmAsana
yA brahmAcyuta
SaMkara praBrutiH
dEvaiH sadApUjita
sA mAM pAtu
sarasvati Bagavati
niSSESajADyApaH

gÁWÀªÉÃAzÀæ ¸ÉÆÛÃvÀæ
rAGavEMdra stOtra

t·:¬:.. :tt¯.:¬:..
e :t.: ::¬:.. ::
:::¬t. -.t¸-¬:..
·t.e¬t. -t.:¯··t¯::
pUjyAya raGaveMdrAya
satya dharma rathAya
ca!
BajathAm
kalpavRukSAya
namatAm
kamadhEnave!!

UÀuÉñÀ ¸ÉÆÛÃvÀæ
gaNESa stOtra
t-e..¬ t.t¬-¬:..
-¯.·. .:..: t.t:
·.:t. -.:.t¯. :¯·t
t: -¬:.¯.:·o. t::¬
vakratuMDa mahAkAya
kOTi sUrya samapraBa
nirviGnaM kurume
dEva sarva kAryESu
sarvadA

.t:¬·· t:¬¸-:t.
t:¬··. st·:o.
.·¯·- :·¸t. :-¬¸·t.
.-:.et. .t¬¸t¯
agajAnana padmArkam
gajAnanaM AharniSaM
anEka dantam
BaktAnam EkadaMtam
upAsmahe
t:¬··.
:.et¬¬:¯·.e.
-.e :.:.t.¬:
:-e. .
.t.¬.e.
o¯.·-.·¬o-¬:·.
·t.¬.. .t¯·o:
t¬:t.-:. .. o ..
gajAnanaM
BUtagaNAdhisEvitaM
kapittha
jaMbUPalasAra
BakShitaM |
umAsutaM
SOkavinASakAraNaM
namAmi viGnESvara
pAdapaMkajaM

«µÀÄÚ ¸ÉÆÛÃvÀæ
viShNu stOtra

o.-¬t.:::. .o..
o.t·:. :e.: :.:.
t· t:·. :¬:.¯.e
t: .t¯.to¬·¸:.¯.
SuklAmbaradharaM
viS~hNuM SaSivarNaM
catur BujaM
prasanna vadanaM
dhyAyet sarva
viGnopaSAntaye

o¬.e¬-¬:. :.:t-
o:..·. t:¸·¬:. .:¯o.
.o¬:¬:. tt·-:o.
t¯.·t-t·:. o.:¬.t.
.-¸·-¬.et.
-t..·:..·t.
:.¯.c::-:¬·-tt¸.
t.:¯ .o.t. :t-::..-
t:t. t:-o¯.-¯--
·¬:t.
SAMtAkAraM Bujaga-
SayanaM padmanABaM
sureSaM
viSvAdhAraM gagana-
sadriSaM mEGa-varNaM
SuBAMgaM
lakShmIkAMtam
kamalanayanam
yogiBir-dhyAna-
gamyaM
vaMde viSNum Bava-
Baya-haram sarva-
lokaika-nAtham

..¸t¯.·.¸t t¯.·..:
..¸t t:.¬::
..¸t -t.o¬-¬·¬¸
e¯o¯.·-t. t..t·.
-.:.
uttiShTOttiShTa
gOviMda uttiShTa
garuDadvaja
uttiShTa kamalAkAntA
trailOkyam maMgaLaM
kuru

.:.e¬·.e t¯.·..:.
·t¯.·o:¯·· :¯·o:-
·o·¸ -.· :¯.·t¬·.
et. et.
t:t.tt.
acyutAnaMta gOviMda,
namOScarEna BESajak
naSyanti sakalan
rOgAn, satyam satyam
vadamyaham

®Që÷ä ¸ÉÆÛÃvÀæ
lakShmi stOtra

·t.¯¸·.¸ t.tt.¬:.¯.
.· .·.¯ .:t·:e¯
o.· :- t:¬ t¯¸
t.t¬.-¸ ·t¯.·.¸e¯
namastEstu mahamAye
SrI pITe surapUjite
SaMKa cakra gadA
haste
mahAlakShmi
namOstute


gÁªÀÄ ¸ÉÆÛÃvÀæ
rAma stOtra
:¬t.¬:.. :¬t.::¬:..
:¬t.:.:¬:.. t¯·:
:t.·¬:¬:.. ·¬:¬:..
·e¬:.. te:.¯. ·t..
rAmAya rAmaBadrAya
rAmacaMdrAya vEdasya
raGunAthAya nAthAya
sItAya pataye namaH


²ªÀ ¸ÉÆÛÃvÀæ
Siva stOtra

t¬t:¬:.t t.¯¸
t¬t:: t. t::.¯.·(e)
:te: .e:¯ t·¯·
t¬t:.· t:t¯.·o:.
vAgarthAviva
samprkthau vAgartha
prati paththayE(t)
jagata: pitarau
vandE pArvatI
paramESvaraM


t.:¯ o.:. .t.¬t.t.
.:t.:..
t.:¯ :te¬¸:·. t.:¯
t·t :.o·.
t.¸t::t.
t.:¯ to.·¬t. t.t.
t.:¯ .:..: oo¬.- t:
·:..·t. t.:¯ t..-..:
.:..t.
t.:¯ :-¸ :·¬o:... :
t::t. t.:¯ .t.
o.·:.
vaMde SaMbu umApatim
suraguruM
vaMde jagatkAraNaM
vaMde pannaga
BUSaNaM
mRugadharam
vaMde paSunAm patim
vaMde sUrya SaSAMka
vahni nayanam
vaMde mukuMda priyam
vaMde Bakta
janASrayaM ca
varadam vaMde SivaM
SaMKaraM


PÀȵÀÚ ¸ÉÆÛÃvÀæ
kRuShNa stOtra

-:¬:..:¯·· t:¬:..:.
t..-¬:..:¯·
.·t¯·o:..·¸. .
t. te te¯·o:..¬·.
:¬.. t..-..:. t.·¬
¸:¬..
karAraviMdEna
padAraviMdaM
mukAraviMdE
vinivESayantaM |
vaTasya patrasya
putESayAnaM bAlaM
mukuMdaM manasA
smarAmi

-¸t¬:.. t¬.:¯·t¬:..
kRuShNAya vAsudEvAya
:¯·t- ·.:·¬:.. :
·.:t¯.·t -.t.¬:¬:.. .·
t¯.·..:¬:.. ·t¯. ·t..
dEvaki naMdanAya ca
naMdagOpa kumArAya
SrI gOviMdAya namo
namaH

¸ÀAQë¥ÀÛ «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ
saMkShipta viShNu
sahasranAma
.· :¬t. :¬t¯.·. :t¯.
:¬t¯. t.·¯.·:t¯.
t·¬t. e: e...
:¬t. ·¬t. t:¬··¯·
SrI rAma rAmEti rame
rAme manOrame
sahasranAma tath
tulyaM rAma nAma
varAnanE

HlPÉÌ ªÀÄÄAZÉ
UTakke muMce

.·t·¬¯: :t·¬¯:.
o.-: t¬·t.:¯
t¬· t¯:t :::t..
:-t. :¯: : tt::

annapUrNe sadapUrNe,
SaMkara prANavallaBe
gyAna vairagya
sidyartham, bikSam
dehi ca parvathi


t.e : t¬t:: :¯·..
.e¬ :¯·t¯· t.t¯o:.
:¬.:t .t :-¸.
:¯·o¯. :.t·e:..t.
mata ca pArvathi
dEvi, pitA dEvo
maheSvaraH
BAMdava Siva
Baktasya, svadESo
Buvanatrayam

.e¯.·t. :t.:..
et.¯.·t.
:¯.·.t:t.:..
t.¸e¯.·t. .t.¸e.tt.:..
:t. o¬.. o¬.. o...
asatOma sadgamaya
tamasOma
jyOtirgamaya
mRutyOma
amRutaMgamaya
om SAMti SAMti
SaMtiH


t.¬e¸ :¯·t¯· :t. .e¸
:¯·t¯· :t.
s:¬:..: :¯·t¯· :t.
..: :¯·t¯· :t
mAtRu dEvo Bava,
pitRu dEvo Bava,
AcArya dEvo Bava,
atithi dEvo Bava


¤zÉÝ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄAZÉ
nidde mADuva muMce

.:.:t¯ o:¬¯.:. ¬-¸:¯·.
.¬: t.t.
t.· t¯.·c t.¬:t·
¯·:. e·. t¯.·c -¯·ot·
¯·:.
.:. t¯.·c .·:.t·
::·-¯¸ :.¯.:t.
t¬t :¯··. t.·t t.t
.·t.:¬:¬:..::¯ ·t.¸
acyuthage SaraNeMdu
ikkidenu EDada
maggala
mana hOgi mAdhavana
sErali tanu hOgi
kESavana sErali
Sirassu hOgi
SrIraMgana caraNakke
yeragali
hAvu cELu huLavu
t¬::¬¬¯
huppu
SrImadhvAcAryare
nimma pAdadANe

UÀÄgÀÄ ¸ÉÆÛÃvÀæ
guru stOtra

t.:. :t¸ t.:. .t.
t.:. :¯·t¯·· t.t¯·o:.
t.:. ¬-¬e t: :t¸
e¯¸ .· t.:t¯ ·t..
guru brahma guru
viShNu
guru dEvO mahESvaraH
guru sAkShAt para
brahma
tasmai SrI gurave
namaH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful