2013 के पद्म सम्मान (Padma Awards –

Current Affairs 2013 In Hindi)
पद्म विभूषण
यघुनाथ भहाऩात्र, करा
एस. है दय यजा, करा

प्रो. मश ऩार, विऻान
प्रो. आय. नयससम्हा, विऻान
पद्म भूषण
डॉ. याभा नामडू डेग्मुफति, करा
याभाभूतिि जानकी, करा

डॉ. श्रीभिी कनक ये रे, करा
शसभिरा टै गौय, करा
डॉ. सयोज िैद्मनाथन, करा
अब्दर
ु यासशद खान, करा
याजेश खन्ना, करा

जसऩार बट्टी, करा
सशिाजी याि गगयधय ऩाटटर, साििजतनक ऺेत्र
अऩािुकथा सशिाॊथनु वऩल्रई, विऻान
डॉ. विजम कुभाय सायस्िि, विऻान
डॉ. अशोक सेन, विऻान

डॉ. फीएन सुयेश, विऻान

प्रो. सत्मा अिरुयी, विऻान
जोगेश चॊद्र ऩाति. विऻान

याभाभूतिि त्मागयाजन, उद्मोग
आटदफयजोय गोदये ज, उद्मोग

डॉ. नॊदककशोय शेभयाि. गचककत्सा
भॊगेश ऩटगाॉिकय, साटहत्म
प्रो. गामत्री चक्रििी स्स्ऩिाक, साटहत्म

हे भेन्द्र ससॊह ऩिाय, रोकसेिा
डॉ. भहायाज ककशन बान, रोकसेिा
याहुर द्रविड़, खेर
एभ.सी. भैयीकोभ, खेर
पद्मश्री
जी. अॊजेह
स्िाभी बायिी असरमास िी. जमश्री
श्रीदे िी कऩयू

कैराशचन्दई भेहय
ब्रम्हदे ि याभऩॊडडि
नाना ऩाटे कय
सयु सब फाफजी

रक्ष्भीनायामण सतियाजू
जमऩारा स्रेडय

सुयेश दत्िात्रम िरिारकय

टी भाधिन नैमय असरमास भधु
अऩूिाि ककशोय बफय
घनाकाॊि िोया

टहल्दासभट रेकचा
सुधा भल्होत्रा

गुराभ भोहम्भद
यभेश ससप्ऩी

भेहरुख िायाऩोय
फरिॊि ठाकुय

ऩूयणदास फॉर
याजेन्द्र टटक्कु

ऩाब्रो फाथोरोम्मू

एस. शाककय अरी
एस.के.एभ. भेसरधन
नीसरभा सभश्रा

यीभा नानािटी
झयनाधाया चौधयी
डॉ. याभकृष्ण

भॊजू बायियाभ

भुश्िानसय फभाि
अविनाश चॊदय

सॊजम गोविॊद घाॊडे
डॉ. शॊकय कुभाय ऩार
प्रो. फी. ऩाठक

डॉ. भद
ु ॊद
ु ी याभकृष्ण याजू
अजम के. सद

प्रो. कृष्ण स्िाभी विजम याघिन
डॉ. भहे न्द्र अग्रिार

डॉ. जमयाभन गौयीशॊकय
प्रो. शयद ऩाॊडुयॊ ग कारे
िॊदना रूथया

याजश्री ऩाथी

हे भेन्द्र प्रसाद
सभसरॊद काॊफरे
कल्ऩना सयोज
डॉ सुदशिन के अग्रिार
डॉ. गचिा िेंकटसुॊदयाभ

डॉ याजेन्द्र अच्मुि िडिे
डॉ. िायाप्रदास दास
डॉ. टीिी दे ियाजन
डॉ. सयोज चयू ाभतनगोऩार
डॉ. प्रभोद कुभाय जुल्का
डॉ गुरशन याम खत्री

डॉ. गणेश कुभाय भणण

डॉ. असभि प्रबाकय भैदेि
डॉ. सुॊदयभ नटयाजन

प्रो. कृष्णचन्द्र चन
ु ेकय

डॉ. विश्िकुभाय गुप्िा

डॉ. भोहम्भद शाये पे आरभ
डॉ. यागधका हजिफयगय
जे. भारसाभा
दे िेन्द्र ऩटे र
डॉ. यभाकाॊि शुक्रा
प्रो. अख्िारुर िाशे

प्रो. अनवििा अब्फी
तनदा पाजरी
सयु े न्द कुभाय शभाि

डॉ. जगदीश प्रसाद ससॊह
शासरख रखनिी
प्रो. नोफो क कयासशभा
कक्रस्टोपय वऩन्ने
प्रेभरिा अग्रिार
मोगेश्िय दत्ि
एच.एन. गगयस् शा

सूफेदाय भेजय विजम कुभाय
डडग्को ससॊह

सूफेदाय फजयॊ ग रार ठक्कय
ऋिु कुभाय

डॉ. यविन्द्र ससॊह बफष्ठ