P. 1
Khutbah Al-Jum'ah: Kewajiban Memilih Pemimpin

Khutbah Al-Jum'ah: Kewajiban Memilih Pemimpin

|Views: 176|Likes:
Khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Hadhrat Imam Ketiga Masjid Kampung Nakhoda Maulawi Jalalluddin Ahmad Ar-Rowi 'Afallahu 'Anhu pada hari Jumaat 24 Jamadil Awwal 1434 Hijrah bersamaan 5 April 2013 Masihi di Masjid Jamek Kampung Nakhoda, Batu Caves, Selayang, Selangor Darul Ehsan.
Khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Hadhrat Imam Ketiga Masjid Kampung Nakhoda Maulawi Jalalluddin Ahmad Ar-Rowi 'Afallahu 'Anhu pada hari Jumaat 24 Jamadil Awwal 1434 Hijrah bersamaan 5 April 2013 Masihi di Masjid Jamek Kampung Nakhoda, Batu Caves, Selayang, Selangor Darul Ehsan.

More info:

Published by: Jalalludin Ahmad Ar-Rowi on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2014

pdf

text

original

1

#
#


ﺔﻌﻤﳉﺍ ﺔﺒﻄﺧ
ﺔﻌﻤﳉﺍ ﺔﺒﻄﺧ

قﻮﺟ.ﺮﺑ
قﻮﺟ.ﺮﺑ
.
.

ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻪﻴ
ﻠﻴ

ﱭﺟاﻮﮐ
ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻪﻴ
ﻠﻴ

ﱭﺟاﻮﮐ

ﻦڠرﰷ
ﻦڠرﰷ
.
.
تﴬﺣ
تﴬﺣ
ﺖﻣﺎﻣ ﻦﺑ ,ﺮﮐز ذﺎﺘـﺳﻷا لوﻷا مﺎﻣﻹا
ﺖﻣﺎﻣ ﻦﺑ ,ﺮﮐز ذﺎﺘـﺳﻷا لوﻷا مﺎﻣﻹا

ﺐﻃﺎﺧ
ﺐﻃﺎﺧ
.
.
تﴬﺣ
تﴬﺣ
ﻦﻳ,ا لﻼﺟ ذﺎﺘـﺳﻷا ﺚﻟﺎﺜﻟا مﺎﻣﻹا
ﻦﻳ,ا لﻼﺟ ذﺎﺘـﺳﻷا ﺚﻟﺎﺜﻟا مﺎﻣﻹا
ﺪﲪأ
ﺪﲪأ
ﻦﻳ,ا رﻮﻧ ﻦﺑ
ﻦﻳ,ا رﻮﻧ ﻦﺑ
يواﺮﻟا
يواﺮﻟا


¬
¬
¸,,,'
¸,,,'
`¤1¬
`¤1¬
/
/
`1
`1
¸,. ¸·~
¸,. ¸·~
11¬1
11¬1

ادﻮﻬﻘﻧ ڠﻮﭭﳈ ﻊﻣﺎﺟ ﺪﻴﺠﺴﻣ ادﻮﻬﻘﻧ ڠﻮﭭﳈ ﻊﻣﺎﺟ ﺪﻴﺠﺴﻣ

نﺎﺴﺣﻹا راد رﻮڠﻼﺳ ڠﻳﻼﺳ
نﺎﺴﺣﻹا راد رﻮڠﻼﺳ ڠﻳﻼﺳ


2

KHUTBAH PERTAMA

ﶵا . ﺪ ا , , ¦ﻮﺳر ﻞﺳرا ي ﺪﻬﻟ ى ﻦﻳدو ا ﳊ ﻖ ﻴﻟ ﻈ ﻩﺮﻬ ﲆﻋ ,ا ﻩﺮﮐ ﻮﻟو ﻪﳇ ﻦﻳ
ا نﻮﮐﴩﳌ . أ ﺪﻬﺷ أ ﻻ ن إ ¦ إ و ﷲ ﻻ ﺣ ﴍ ﻻ ﻩﺪ ﮏﻳ و ¦ أ ﺪﻬﺷ أ ن ﶊ اﺪ ﺪﺒﻋ و ﻩ
¦ﻮﺳر . ﻢﻬﻠﻟا ﻞﺻ ر, و ﲅﺳ و ک ﲆﻋ ﶊ .ﺪﻴـﺳ ﺪ أ فﴍ ا ﻷ ﺎﻴﺒﻧ ء و ا و ﲔﻠﺳﺮﳌ ﲆﻋ
أ و ¦ ﻪﺒﲱ و ﺎﺘﻟا ﺑ ﻌ ﺑ ﲔ ﺣﺈ نﺎﺴ إ ﱃ مﻮﻳ ,ا ﻦﻳ أ ﺑ ﺎﻣ ﻌ ﺪ ، ﻓ ﻴ ﺎ ﺎﺒﻋ د ﷲ أ و ﺻ و ﲂﻴ إ ي,
ﺘﺑ ﻘ ﻮ ى و ﷲ ﻪﺘﻋﺎﻃ ﻓ ﻘ زﺎﻓ ﺪ ا ﺘﳌ ﻘ ودوﺰﺗ و نﻮ ا ﻓ ﺈ ن داز ﲑﺧ ﻟا ﺘ ﻘ ﻮ ى .

Alhamdu Lillahil-Ladzi Arsala Rasulahu Bil-Huda Wa Diinil-Haqqi Liyuzhhirahu 'Alad-
Diini Kullihi Walau Karihal-Musyrikun. Asyhadu An La Ilaha Illa Allahu Wahdahu La
Syarikalahu Wa Asyhadu Anna Muhammadan 'Abduhu Wa Rasuluhu. Allahumma Solli Wa
Sallim Wa Barik 'Ala Sayyidinia Muhammadin Asyrafil-Anbiyai Wal-Mursalin Wa 'Ala
Aalihi Wa Sahbihi Wat-Tabi'ina Bi Ihsanin Ila Yaumid-Din. Amma Ba'd;
Faya 'Ibadallah, Uushikum Wa Iyyaya Bitaqwallahi Wa Tho'atihi, Faqad Faazal-Muttaqun.
Wa Tazawwadu Fa Inna Khoira Zaadit-Taqwa.

Wahai hamba-hamba Allah, saya berpesan kepada kamu dan kepada diri saya sendiri
dengan Taqwa dan Taat kepada Allah. Sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang
bertaqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekalan ialah Taqwa. Tajuk Khutbah
Mimbar Jumaat pada hari ini ialah “Kewajiban Memilih Pemimpin”. Firman Allah Ta'ala:

´ ´´ ´# ## # ‚ ‚‚ ‚ G GG G` `` `™ ™™ ™ $ $$ $ ù ùù ù … …… … µ µµ µ Β ΒΒ Β¯ ¯¯ ¯θ θθ θ % %% % ν νν νθ θθ θ` `` `ã ãã ã$ $$ $ Û ÛÛ Û ' '' ' ù ùù ù ¯ ¯¯ ¯Ν ΝΝ Ν γ γγ γ Ρ ΡΡ Ρ¸ ¸¸ ¸) )) ) # ## #θ θθ θ Ρ ΡΡ Ρ% %% % . .. . $ $$ $´ ´´ ´Β ΒΒ Β¯ ¯¯ ¯θ θθ θ % %% %     ¸ ¸¸ ¸) )) )¸ ¸¸ ¸¡ ¡¡ ¡≈ ≈≈ ≈ ù ùù ù ∩ ∩∩ ∩∈ ∈∈ ∈⊆ ⊆⊆ ⊆∪ ∪∪ ∪

Maksudnya:
"Dengan yang demikian, maka Firaun mempengaruhi memperbodohkan kaumnya,
lalu mereka mematuhinya; Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang Fasiq derhaka."
(Surah Az-Zukhruf: 54)

Di dalam ayat yang Khatib bacakan tadi, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Firaun
memperdayakan rakyatnya. Perkara ini seiring berlaku iaitu rakyat senang terpedaya dengan
tipu helah yang dilakukan oleh pemimpin apabila mereka tidak patuh kepada tunjuk ajar
Agama. Oleh itu kita sebagai rakyat mestilah mengikut nasihat Agama di dalam memberi
mandat kepada siapa yang patut menjadi pemimpin kerana silap memilih pemimpin, Agama
kita dan anak-anak cucu kita tidak selamat; kerana silap memilih pemimpin, kita dan anak-
anak cucu kita menanggung beban dalam kehidupan.

3

Allah Ta'ala memaparkan kisah perbalahan di antara pemimpin dan rakyat dalam
Surah Saba:

Α ΑΑ Α$ $$ $ % %% %´ ´´ ´ρ ρρ ρ š šš š    ¸ ¸¸ ¸% %% % ! !! ! # ## # # ## #ρ ρρ ρ` `` `   . .. .    9 99 9 š šš š∅ ∅∅ ∅¸ ¸¸ ¸Β ΒΒ Β σ σσ σœ œœ œΡ ΡΡ Ρ # ## # ‹ ‹‹ ‹≈ ≈≈ ≈ γ γγ γ¸ ¸¸ ¸/ // / ¸ ¸¸ ¸β ββ β# ## #´ ´´ ´™ ™™ ™¯ ¯¯ ¯   ) )) ) 9 99 9 # ## # Ÿ ŸŸ Ÿω ωω ω´ ´´ ´ρ ρρ ρ “ ““ “¸ ¸¸ ¸% %% % ! !! ! $ $$ $¸ ¸¸ ¸/ // /       / // / ¸ ¸¸ ¸µ µµ µ ƒ ƒƒ ƒ ‰ ‰‰ ‰ ƒ ƒƒ ƒ ¯ ¯¯ ¯θ θθ θ 9 99 9´ ´´ ´ρ ρρ ρ
´ ´´ ´“ ““ “    ? ?? ? ¸ ¸¸ ¸Œ ŒŒ Œ¸ ¸¸ ¸) )) ) š šš šχ χχ χθ θθ θ ϑ ϑϑ ϑ¸ ¸¸ ¸= == =≈ ≈≈ ≈ à àà à9 99 9 # ## # š šš šχ χχ χθ θθ θ ù ùù ùθ θθ θ % %% %¯ ¯¯ ¯θ θθ θ Β ΒΒ Β ‰ ‰‰ ‰Ψ ΨΨ Ψ¸ ¸¸ ¸ã ãã ã ¯ ¯¯ ¯Ν ΝΝ Ν¸ ¸¸ ¸κ κκ κ¸ ¸¸ ¸¯ ¯¯ ¯5 55 5´ ´´ ´‘ ‘‘ ‘ ì ìì ì¸ ¸¸ ¸_ __ _¯ ¯¯ ¯   ƒ ƒƒ ƒ ¯ ¯¯ ¯Ν ΝΝ Ν γ γγ γ Ò ÒÒ Ò è èè è / // / ’ ’’ ’ < << <¸ ¸¸ ¸) )) ) ¸ ¸¸ ¸Ù ÙÙ Ù è èè è / // /
Α ΑΑ Α¯ ¯¯ ¯θ θθ θ ) )) ) 9 99 9 # ## # ` `` `Α ΑΑ Αθ θθ θ ) )) ) ƒ ƒƒ ƒ š šš š    ¸ ¸¸ ¸% %% % ! !! ! # ## # # ## #θ θθ θ ¸ ¸¸ ¸è èè è Ò ÒÒ Ò G GG G` `` `™ ™™ ™ # ## #     ¸ ¸¸ ¸% %% % # ## #¸ ¸¸ ¸9 99 9 # ## #ρ ρρ ρ Ž ŽŽ Ž 9 99 9 3 33 3 F FF F` `` `™ ™™ ™ # ## # ω ωω ω¯ ¯¯ ¯θ θθ θ 9 99 9 ` `` `Ο ΟΟ Ο F FF FΡ ΡΡ Ρ & && & $ $$ $ Ψ ΨΨ Ψ 3 33 3 9 99 9
š šš š    ¸ ¸¸ ¸Ζ ΖΖ Ζ¸ ¸¸ ¸Β ΒΒ Β σ σσ σ` `` `Β ΒΒ Β ∩ ∩∩ ∩⊂ ⊂⊂ ⊂⊇ ⊇⊇ ⊇∪ ∪∪ ∪ Α ΑΑ Α$ $$ $ % %% %     ¸ ¸¸ ¸% %% % ! !! ! # ## # # ## #ρ ρρ ρ Ž ŽŽ Ž 9 99 9 3 33 3 G GG G` `` `™ ™™ ™ # ## #     ¸ ¸¸ ¸% %% % # ## #¸ ¸¸ ¸9 99 9 # ## # θ θθ θ ¸ ¸¸ ¸è èè è Ò ÒÒ Ò G GG G` `` `™ ™™ ™ # ## #    t tt t Υ ΥΥ Υ & && & ¯ ¯¯ ¯/ // / 3 33 3≈ ≈≈ ≈ Ρ ΡΡ Ρ Š ŠŠ Š ‰ ‰‰ ‰ ¹ ¹¹ ¹ ¸ ¸¸ ¸   ã ãã ã
“ ““ “ ‰ ‰‰ ‰ λ λλ λ ; ;; ; # ## # ‰ ‰‰ ‰ è èè è / // / Œ ŒŒ Œ¸ ¸¸ ¸) )) ) Ο ΟΟ Ο . .. .´ ´´ ´™ ™™ ™ % %% % ` `` ` ¯ ¯¯ ¯≅ ≅≅ ≅ / // / Ο ΟΟ Ο F FF FΖ ΖΖ Ζ . .. .     ¸ ¸¸ ¸Β ΒΒ Β¸ ¸¸ ¸   g gg g’ ’’ ’Χ ΧΧ Χ ∩ ∩∩ ∩⊂ ⊂⊂ ⊂⊄ ⊄⊄ ⊄∪ ∪∪ ∪ Α ΑΑ Α$ $$ $ % %% %´ ´´ ´ρ ρρ ρ ´ ´´ ´  ƒ ƒƒ ƒ¸ ¸¸ ¸% %% % ! !! ! # ## # # ## #θ θθ θ ¸ ¸¸ ¸è èè è Ò ÒÒ Ò G GG G` `` `™ ™™ ™ # ## #
    ¸ ¸¸ ¸% %% % # ## #¸ ¸¸ ¸9 99 9 # ## #ρ ρρ ρ Ž ŽŽ Ž 9 99 9 3 33 3 F FF F` `` `™ ™™ ™ # ## # ¯ ¯¯ ¯≅ ≅≅ ≅ / // / ` `` `   3 33 3 Β ΒΒ Β ¸ ¸¸ ¸≅ ≅≅ ≅ ‹ ‹‹ ‹ 9 99 9 # ## # ¸ ¸¸ ¸‘ ‘‘ ‘$ $$ $ γ γγ γ Ψ ΨΨ Ψ9 99 9 # ## #´ ´´ ´ρ ρρ ρ Œ ŒŒ Œ¸ ¸¸ ¸) )) ) $ $$ $ Ψ ΨΨ Ψ Ρ ΡΡ Ρρ ρρ ρ` `` `  ` `` `Β ΒΒ Β ' '' ' ? ?? ? β ββ β & && &    3 33 3 Ρ ΡΡ Ρ ¸ ¸¸ ¸! !! ! $ $$ $¸ ¸¸ ¸/ // / Ÿ ŸŸ Ÿ≅ ≅≅ ≅ è èè è g gg g Υ ΥΥ Υ´ ´´ ´ρ ρρ ρ … …… …` `` `& && & ! !! !
# ## #´ ´´ ´Š ŠŠ Š# ## # ‰ ‰‰ ‰Ρ ΡΡ Ρ & && & # ## #ρ ρρ ρ• •• •Ž ŽŽ Ž & && &´ ´´ ´ρ ρρ ρ π ππ π Β ΒΒ Β# ## # ‰ ‰‰ ‰ Ζ ΖΖ Ζ9 99 9 # ## # $ $$ $´ ´´ ´ϑ ϑϑ ϑ 9 99 9 # ## #` `` `ρ ρρ ρ & && &´ ´´ ´‘ ‘‘ ‘ ´ ´´ ´> >> ># ## # ‹ ‹‹ ‹ è èè è 9 99 9 # ## # $ $$ $´ ´´ ´Ζ ΖΖ Ζ = == = è èè è _ __ _´ ´´ ´ρ ρρ ρ Ÿ ŸŸ Ÿ≅ ≅≅ ≅≈ ≈≈ ≈ = == = ñ ññ ñ { {{ { # ## # ’ ’’ ’¸ ¸¸ ¸û ûû û ¸ ¸¸ ¸− −− −$ $$ $´ ´´ ´Ζ ΖΖ Ζ ã ãã ã & && &     ¸ ¸¸ ¸% %% % ! !! ! # ## #
# ## #ρ ρρ ρ` `` `   . .. . ¯ ¯¯ ¯≅ ≅≅ ≅ δ δδ δ β ββ β ρ ρρ ρ “ ““ “ g gg g † †† † ω ωω ω¸ ¸¸ ¸) )) ) $ $$ $ Β ΒΒ Β # ## #θ θθ θ Ρ ΡΡ Ρ% %% % . .. . β ββ βθ θθ θ = == = ϑ ϑϑ ϑ è èè è ƒ ƒƒ ƒ ∩ ∩∩ ∩⊂ ⊂⊂ ⊂⊂ ⊂⊂ ⊂∪ ∪∪ ∪

31. Dan orang-orang yang Kafir berkata: “Kami tidak akan beriman sama sekali kepada Al-
Quran ini dan tidak juga kepada Kitab-kitab Agama yang terdahulu darinya,” dan sungguh
ngeri kalau engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu dibawa berdiri di hadapan
Tuhan mereka untuk dihisab, masing-masing tuduh menuduh antara satu dengan yang
lain, orang-orang yang tertindas berkata kepada orang-orang yang sombong takabbur yang
menjadi ketuanya: “Kalaulah tidak kerana kamu menindas dan memperdayakan kami,
tentulah kami sudah menjadi orang yang beriman.”

32. Orang-orang yang sombong takabbur itu menjawab kepada orang-orang yang tertindas:
“Kamikah yang telah menghalang kamu daripada menerima Hidayah petunjuk sesudah ia
datang kepada kamu? Bukan kami yang menghalang bahkan kamulah yang menyebabkan
diri sendiri menjadi orang-orang yang berdosa.”


4

33. Dan berkata pula orang-orang yang tertindas kepada orang-orang yang sombong
takabbur itu: “Tidak! Bahkan yang menghalang kami daripada beriman ialah perbuatan
kamu memperdaya kami malam dan siang, ketika kamu menyuruh kami berlaku kufur
kepada Allah dan mengadakan sekutu-sekutu baginya.” Akhirnya masing-masing diam
sambil memendamkan perasaan sesal dan kecewa semasa mereka melihat azab, dan Kami
pasangkan belenggu-belenggu pada leher orang-orang yang Kafir itu; mereka tidak dibalas
melainkan dengan apa yang mereka telah kerjakan.


1. Rakyat berkata kepada pemimpin mereka, “Kamulah yang menyebabkan kami tidak
mengikut kebenaran.”
2. Pemimpin menjawab, “Kami tidak pernah menghalang kamu untuk mengikut
kebenaran.”
3. Rakyat menjawab, “Tipu daya dan kempen kamu siang dan malam yang
menyebabkan kami tidak mengikut kebenaran.”
Oleh itu perkara memilih pemimpin tidak selesai setakat di Dunia sahaja kerana
dengan pemimpin, rakyat boleh mendapat keuntungan Agama dan Dunia. Dengan pemimpin
juga rakyat boleh mendapat kerugian Agama dan Dunia. Apabila rakyat beruntung Agama
dan Dunia maka mereka kan selamat di Akhirat nanti. Sebaliknya apabila mereka rugi Agama
dan Dunia, maka mereka tidak akan selamat di Akhirat nanti dan akan menyalahkan
pemimpin mereka ketika itu. Apa gunanya menyalahkan pemimpin pada saat yang tiada
gunanya lagi kita menolak pemimpin itu, kerana di Dunia inilah tempat kita menolak
pemimpin supaya tidak rugi Agama dan Dunia kita.

Muslimin Rahimakumullah,
Di dalam ayat 167 Surah Al-Baqarah juga Allah Ta'ala mengisahkan perbalahan di
antara pemimpin dan rakyat di mana rakyat berkata,

Α ΑΑ Α$ $$ $ % %% %´ ´´ ´ρ ρρ ρ     ¸ ¸¸ ¸% %% % ! !! ! # ## # # ## #θ θθ θ` `` `è èè è 7 77 7 ? ?? ? # ## # ¯ ¯¯ ¯θ θθ θ 9 99 9 ´ ´´ ´χ χχ χ & && & $ $$ $ Ψ ΨΨ Ψ 9 99 9 ο οο ο¯ ¯¯ ¯   . .. . & && &¯ ¯¯ ¯   6 66 6 K KK K Ψ ΨΨ Ψ ù ùù ù ¯ ¯¯ ¯Ν ΝΝ Ν· ·· ·κ κκ κ ] ]] ]¸ ¸¸ ¸Β ΒΒ Β $ $$ $ ϑ ϑϑ ϑ . .. . # ## #ρ ρρ ρ' '' '™ ™™ ™¯ ¯¯ ¯   7 77 7 ? ?? ? $ $$ $ Ζ ΖΖ Ζ¸ ¸¸ ¸Β ΒΒ Β 7 77 7¸ ¸¸ ¸9 99 9≡ ≡≡ ≡ ‹ ‹‹ ‹ . .. .
` `` `Ο ΟΟ Ο¸ ¸¸ ¸γ γγ γƒ ƒƒ ƒ¸ ¸¸ ¸  ` `` `ƒ ƒƒ ƒ ´ ´´ ´! !! ! # ## # ¯ ¯¯ ¯Ν ΝΝ Ν γ γγ γ = == =≈ ≈≈ ≈ ϑ ϑϑ ϑ ã ãã ã & && & ¸ ¸¸ ¸N NN N≡ ≡≡ ≡´ ´´ ´Ž ŽŽ Ž £ ££ £ m mm m ¯ ¯¯ ¯Ν ΝΝ Ν¸ ¸¸ ¸κ κκ κ¯ ¯¯ ¯Ž ŽŽ Ž = == = æ ææ æ $ $$ $ Β ΒΒ Β´ ´´ ´ρ ρρ ρ Ν ΝΝ Ν δ δδ δ     ¸ ¸¸ ¸_ __ _¸ ¸¸ ¸  ≈ ≈≈ ≈ ‚ ‚‚ ‚¸ ¸¸ ¸/ // / ´ ´´ ´  ¸ ¸¸ ¸Β ΒΒ Β ¸ ¸¸ ¸‘ ‘‘ ‘$ $$ $ Ψ ΨΨ Ψ9 99 9 # ## # ∩ ∩∩ ∩⊇ ⊇⊇ ⊇∉ ∉∉ ∉∠ ∠∠ ∠∪ ∪∪ ∪

Maksudnya:
Dan pada masa yang mengecewakan itu berkatalah orang-orang yang menjadi
pengikut: “Alangkah eloknya kalau kami dikembalikan semula ke Dunia dapatlah kami
berlepas diri daripada mereka sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami pada saat
ini!” Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka dengan rupa

5

yang mendatangkan penyesalan yang amat sangat kepada mereka dan mereka pula tidak
akan dapat keluar dari Neraka.

Malangnya segala-segalanya adalah sia-sia kerana saat itu bukanlah masa untuk
menolak pemimpin. Masa yang tepat untuk menolak pemimpin dan menukarkannya dengan
pemimpin yang lain ialah di Dunia ini.Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam
menyuruh Ummatnya melakukan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dan menyekat orang zalim
daripada melakukan kezaliman. Oleh itu adalah wajib atas Ummat Islam mencegah pemimpin
yang tidak menegakkan Syari'at Islam dan pemimpin yang tidak menegakkan Keadilan.
Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam menyuruh Ummat mencegah
kemungkaran dan kezaliman atau ketidak-adilan dengan apa jua cara iaitu samada cara
lembut atau cara paksa asalkan berhasil kerana Baginda Sallallahu 'Alaihi Wasallam memberi
amaran dengan 2 perkara sekiranya kemungkaran dan kezaliman atau ketidak-adilan
dibiarkan iaitu:
1. Perkara pertama: Persengketaan di kalangan Ummat Islam.
2. Perkara kedua: Mendapat laknat Allah Ta'ala.
Oleh itu kita mesti mencegah pemimpin yang tidak menegakkan Syari'at Islam dan
pemimpin yang tidak adil menerusi dua tindakan iaitu:
1. Dengan menegur sekiranya berkesan.
2. Kalau tidak berkesan, kita mesti menukarkan mereka dengan pemimpin yang lain.
Muslimin Rahimakumullah,
Keutamaan dalam memilih pemimpin:
1. Pemimpin yang menegakkan Syari'at Islam dan keadilan.
2. Pemimpin yang menegakkan keadilan. Sekiranya kedua-dua pemimpin yang hendak
dipilih tidak menjadikan Syari'at Islam sebagai perjuangan mereka.
Sekiranya kita tidak memilih pemimpin dengan cara yang betul mengikut keutamaan
dan dibiarkan pemimpin yang berleluasa di bawah kepimpinannya berbagai kemungkaran
dan kezaliman, maka Ummat Islam akan ditimpa persengketaan yang teruk di kalangan
mereka dan akhirnya mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bererti, tidak memilih
pemimpin yang betul mengakibatkan Agama dan Dunia rakyat tidak selamat.

Kesimpulan Khutbah:
1. Rakyat jangan mudah terpedaya dengan tipu helah pemimpin yang hendakkan kuasa.
2. Jangan sekali-kali memilih pemimpin yang tidak menyelamatkan rakyatnya di Akhirat
dan membebankan mereka dengan bebanan hidup yang berat.

6

3. Kita mestilah mencegah pemimpin yang berleluasa di bawah kepimpinannya berbagai
kemungkaran dan kezaliman supaya rakyat terselamat daripada persengketaan yang
teruk dan laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
4. Kita mestilah memberi keutamaan kepada pemimpin yang menegakkan Syari'at Islam
dan Keadilan.
5. Sekiranya tiada pemimpin yang menegakkan Syari'at Islam maka hendaklah dipilih
pemimpin yang menegakkan keadilan.
6. Islam ditegakkan rakyat selamat Dunia dan Akhirat.
7. Pemimpin yang adil adalah orang yang pertama mendapat naungan 'Arasy Allah di
Padang Mahsyar.
Firman Allah Ta'ala,

Ÿ ŸŸ Ÿω ωω ω´ ´´ ´ρ ρρ ρ # ## # θ θθ θ` `` `Ζ ΖΖ Ζ . .. .¯ ¯¯ ¯   ? ?? ? ’ ’’ ’ < << <¸ ¸¸ ¸) )) )     ¸ ¸¸ ¸% %% % ! !! ! # ## # # ## #θ θθ θ ϑ ϑϑ ϑ = == = ß ßß ß ` `` `Ν ΝΝ Ν 3 33 3´ ´´ ´¡ ¡¡ ¡ ϑ ϑϑ ϑ G GG G ù ùù ù ' '' '‘ ‘‘ ‘$ $$ $ Ψ ΨΨ Ψ9 99 9 # ## # $ $$ $ Β ΒΒ Β´ ´´ ´ρ ρρ ρ Ν ΝΝ Ν 6 66 6 9 99 9   ¸ ¸¸ ¸ Β ΒΒ Β ¸ ¸¸ ¸β ββ βρ ρρ ρ Š ŠŠ Š ¸ ¸¸ ¸! !! ! # ## #   ¸ ¸¸ ¸Β ΒΒ Β
´ ´´ ´™ ™™ ™ $ $$ $´ ´´ ´Š ŠŠ Š¸ ¸¸ ¸9 99 9 ρ ρρ ρ & && & ¯ ¯¯ ¯Ο ΟΟ Ο O OO O Ÿ ŸŸ Ÿω ωω ω š šš šχ χχ χρ ρρ ρ Ž ŽŽ Ž Ç ÇÇ ÇΖ ΖΖ Ζ ? ?? ?
Maksudnya:
Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim maka kalau
kamu berlaku demikian, nescaya kamu akan disambar Api Neraka yang akan membakar
kamu, sedang kamu tidak ada sebarang Penolong pun yang selain dari Allah, kemudian
dengan sebab kecenderungan kamu itu, kamu tidak akan mendapat pertolongan. (Surah
Hud: 113)

کر, ﱄ ﷲ و ﲂﻟ ا ﻟ ﻘ ﺮ أ ا ن ﻈﻌﻟ ﻔﻧ و ﲓ ﻌ و ﲏ ﻦﻣ ﻪﻴﻓ ﺎﲟ ﰼ,ا · و ت, ا ﺮﮐ, ﳊا و ﲓﮑ
ﺗ ﻘ ﻪﺗوﻼﺗ ﲂﻨﻣ و ﲏﻣ ﻞﺒ ا ﻮﻫ ﻪﻧ ﻐﻟا رﻮﻔ ﻟا ﺮ ﺣ ﲓ .

Baarakallahu Li Walakumul-Quranil-'Azhim Wa Nafa'ani Wa Iyyakum Bima Fihi Minal-
Aayaati Wadz-Zikril-Hakim. Wa Taqabbala Minni Wa Minkum Tilawatahu Innahu Huwal-
Ghafurur-Rahiim.

7

KHUTBAH KEDUA
ﶵا ﺪ . ا , ﺟ ي ﻌ ﻦﻣ ﺎﻨﻠ ﳌا زر و ﲔﻤﻠﺴ ﻗ ﻦﻣ ﺎﻨ ا ﻄﻟ تﺎﺒﻴ أ ﺪﻬﺷ أ ﻻ ن إ ¦ إ ﷲ ﻻ
و ﺣ ﴍ ﻻ ﻩﺪ ﮏﻳ و ¦ أ ﺪﻬﺷ أ ن ﶊ اﺪ ﻋ ¦ﻮﺳر و ﻩﺪﺒ ، ﻢﻬﻠﻟا ﺻ ر, و ﲅﺳ و ﻞ ک
ﻋ ﲆ ﶊ .ﺪﻴـﺳ و ﺪ ﻋ ﲆ أ و ¦ ﲱ ﺒﺗ ﻦﻣ و ﻪﺒ ﻌ ﺑ ﻢﻬ ﺣﺈ نﺎﺴ إ ﱃ مﻮﻳ ,ا ﻦﻳ . . . . أ أأ أ ﺑ ﺎﻣ ﺑ ﺎﻣ ﺑ ﺎﻣ ﺑ ﺎﻣ ﻌ ﻌﻌ ﻌ ﺪ ﺪﺪ ﺪ ، ،، ،

ﻗ ﺗ ﷲ لﺎ ﻌ ﱃﺎ . إ ﻠﻣ و ﷲ ن ﺌ ﻳ ﻪﺘﮑ ﺼ نﻮﻠ ﻋ ﲆ ﻟا , ﱯﻨ أ ﺎﳞ ا , ﻦﻳ أ ﻮﻨﻣ ا ﺻ ﻮﻠ ا ﻋ ﻪﻴﻠ
ﻮﻤﻠﺳ و ا ,ﻠﺴﺗ ، ﻢﻬﻠﻟا ﺻ ﲅﺳ و ﻞ ﻋ ﲆ ﺪﻴـﺳ ﳌا و ﲔﻠﺳﺮ را ض ﻢﻬﻠﻟا ﻋ ﻦ ﺑﺎﲱأ ﻪ و
ﻗ و ﻪﺘﺑاﺮ أ و ﻪﺟاوز ذ ﻪﺗ,ر أ ﲨ ﻌ ﲔ ، ﻢﻬﻠﻟا ﻏا و ﲔﻤﻠﺴﻤﻠﻟ ﺮﻔ ﳌا و تﲈﻠﺴ ﳌا ﺆ و ﲔﻨﻣ
ﳌا ﺆ ﻷا تﺎﻨﻣ ﺣ ﺎﻴ ء ا و ﻢﳯﻣ ﻷ ﻮﻣ ا ت إ ﻴﲰ ﮏﻧ ﻊ ﻗ ﺐﻴﳎ ﺐﻳﺮ ,ا ﻋ , و تاﻮ ﻗ ﺎ ﴈ
ﳊا تﺎﺟﺎ ،

ﻢﻬﻠﻟا إ . ـﺴﻧ ﺌ ﻞﺳﻮﺘﻧ و ﮏﻠ إ ا ﮏﻴﺒﻨﺑ ﮏﻴﻟ ﻷ ـﺴﻧ و ﲔﻣ ﺌ ب ﮏﻠ أ ﲈﺳ ﮏﺋ ا ﳊ ﲎـﺴ
و ﺻ ﮏﺗﺎﻔ ﻈﻌﻟا ﻤ ﻰ أ ﲢ ن ﻔ ﻆ ﺑ ﻌ ﲔ ﻋ ﺎﻨ ﮏﺘﻳ ﻟا ﻴﻧ,ﺮ ﺔ ﲝ و ﻔ ﻆ و ﻗ ﺎ ﻳ ﮏﺘ ﺼﻟا ﻧاﺪﻤ ﺔﻴ
¦ﻼﺟ ﺎﻨﮑﻠﻣ ﳌا ﻈﻌ ﻠﺳ ﻢ ﻄ راد رﻮڠﻼﺳ نﺎ ا ﻹ ﺣ ﺴ ﺎ ﻠﺳ ن ﺎﻄ فﴍ ن ,ا ﻦﻳ إ ﺲﻳرد
ﺷ ﺎ ﳊا ﻩ ﺞ إ ﺮﳌا ﻦﺑ ﺣ ﻠﺳ مﻮ ﺎﻄ ن ﺻ ﻠ ,ا ﺢ ﻦﻳ ﻋ ﺪﺒ ﻌﻟا ﺷ ﺰﻳﺰ ﺎ ﳊا ﻩ جﺎ .

ﻢﻬﻠﻟا أ مد ﻌﻟا و نﻮ ﻟا ﻳاﺪﻬ ﺔ و ﻟا ﻴﻓﻮﺘ ﻖ و ﺼﻟا ﻬ ﺔ و ﻟا ﻣﻼﺴ ﺔ ﻨﻣ ﮏ ﱄﻮﻟ ﻋ ﺪﻬ
ﻮﮑڠﺗ رﻮڠﻼﺳ أ ﺷ ﲑﻣ ﺎ ﻩ إ ا ﻦﺑ ﻟ ﻠﺴ ﻄ فﴍ نﺎ ,ا ﻦﻳ إ ﺷ ﺲﻳرد ﺎ ﳊا ﻩ ﰲ ﺞ أ و ﻦﻣ
ﺻ ﻠ ﺤ و ﲔ ﻋ , ﮏﻣﺮﮐ و ﮏﻨﲟ ﲔﺘﻴﻓﺎ ذ ا ﳉا ا و لﻼ ﻹ ﺮﮐ ا م ، ﻠﻟا ﻢﻬ ﻃأ ﻞ ﲻ ﲈﻫﺮ
ﻣ ﺼ ﻴﻠ ﺤ ﻮﻤﻠﻟ ﲔ ﻇ و ﲔﻔ ﻟا ﺮ ﻋ ﺎ ﺔﻳ و ﻟا ﻼﺒ ﻠﺑ و د ﻐ ﻣ ﻪ ﺻﺎﻘ ﻫﺪ ﻟ ﲈ ﻄ ﻳﺮ ﻖ ﻟا ﺪﻬ ى و ﻟا ﺮ ﺷ ﺎ د .


8

Alhamdulillahil-Ladzi Ja’alana Minal-Muslimin, Wa Razaqana Minath-Thaiyyibat.
Asyhadu An La Ilaha Illa Allahu Wahdahu La Syarikalah, Wa Asyhadu Anna Muhammadan
‘Abduhu Wa Rasuluhu. Allahumma Solli Wa Sallim Wa Barik ‘Ala Sayyidina Muhammadin
Wa ‘Ala Aalihi Wa Shahbihi Wa Man Tabi’ahum Bi Ihsanin Ila Yaumid-Din. Amma Ba’d;
Qala Allahu Ta’ala: Inna Allaha Wa Mala-ikatahu Yusholluuna ‘Alan-Nabiyyi, Ya Ayyuhal-
Ladziina Aamanu Shollu ‘Alaihi Wa Sallimu Tasliima.
Allahumma Sholli Wa Sallim ‘Ala Sayyidil-Mursalin Wardhzallahumma ‘An
Ashhabihi Wa Qarabatihi Wa Azwajihi Wa Dzuriyyatihi Ajma’iin.Allahummaghfir Lil-
Muslimina Wal-Muslimat Wal-Mukminina Wal-Mukminat Al-Ahyai Minhum Wal-Amwat,
Innaka Sami’un Qaribun Mujibud-Da’awat Wa Ya Qadhziyal-Haajaat. Allahumma Inna
Nas-aluka Wa Natawassalu Ilaika Bi Nabiyyikal-Amin, Wa Nas-aluka Bi Asmaa-ikal-
Husna Wa Shifatikal-‘Uzhmaa, An Tahfazha Bi ‘Aini ‘Inayatikar-Rabbaniyyah Wa Bi Hifzhi
Wiqoyatikash-Shamadaniyyah, Jalalata Malikinal-Mu’azhzham, Sulthan Selangor Darul
Ehsan, Sultan Syarafuddin Idris Syah Al-Haj Ibni Al-Marhum Sultan Salahuddin ‘Abdul
‘Aziz Syah Al-Haj.Allahumma Adimil-‘Auna Wal-Hidayata Wat-Taufiq, Wash-Shihhata
Was-Salamata Minka, Li Waliyyi ‘Ahdi Selangor, Tengku Amir Syah Ibni Ash-Shulthan
Syarafuddin Idris Syah Al-Haj Fi Amnin Wa Shalahin Wa ‘Afiyatin Bi Mannika Wa
Karamika Ya Dzal-Jalali Wal-Ikram. Allahumma Athil ‘Umrahuma Mushlihaini Lil
Muwazhzhafina War-Ri’ayati Wal-Bilad, Wa Balligh Maqashidahuma Li Thariqil-Huda
War-Rasyad.
Ya Allah, Engkaulah Tuhan Yang Maha Berkuasa, kami bersyukur KehadhratMu yang
melimpahkan Rahmat dan Ni’mat, sehingga kami dapat meneruskan usaha kea rah
memperkukuhkan Negara Ummat Islam khususnya Negeri Selangor Darul Ehsan sebagai
negeri idaman, maju, sejahtera dan berkebajikan. Justeru, kami pohon KehadhratMu Ya Allah,
tetapkanlah Iman kami, tingkatkanlah ‘Amal kami, kukuhkanlah perpaduan kami,
murahkanlah rezeki kami, tambahkan kami dengan ilmu dan kemahiran, suburkanlah jiwa
kami dengan akhlak mulia, lindungilah kami daripada ujianMu yang berat sepeeti kemarau
panjang, banjir besar, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain, supaya hidup
kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkat.
Ya Allah, Tuhan Yang Mempunyai Kekuasaan dan Kebesaran, Tuhan Penganugerahan
Keselamatan dan Kesejahteraan, kami mohon KehadhratMu, cucurilah Rahmat ke atas
Arwah-arwah perwira Negara yang terkorban dimedan pertempuran di Lahad Datu, Sabah.
Semadikanlah Ruh-ruh mereka bersama Para Syuhada dan Salihin, demikian jua kepada yang
tercedera dapat dipulihkan segera kesihatan mereka. Kurniakan kepada keluarga mereka

9

kesabaran atas bencana yang menimpa dan keridhaan hati menerima Qadha dan ketentuan
daripadaMu.
Ya Allah, Selamatkanlah perwira-perwira kami yang masih bertugas di sana. Dengan
kekuasaanMu jua dapat kiranya ditamatkan segala pertempuran dan pertumpahan darah.
Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk mendirikan Solat Fardhu lima waktu dan
‘Ibadah Zakat sebagaimana yang telah Engkau wajibkan. Berkatilah hidup orang yang
melaksanakan tuntutan berzakat, menyayangi faqir miskin. Sucikanlah harta dan jiwa mereka,
lindungilah golongan Fuqara dan Masakin daripada kekufuran dan kefaqiran yang
berpanjangan. Demikian jua Ya Allah, tambah dan luaskanlah rezeki orang yang mewaqafkan
hartanya, terimalah Waqaf mereka dengan ganjaran pahala yang berkekalan hingga ke Hari
Akhirat.
ر ﺐﻫ ﺎﻨﺑ ﻦﻣ ﺎﻨﻟ أ و ﺎﻨﺟاوز ذ ﺎﻨﺘﻳر ﻗ ﺮ ة ﻋأ و ﲔ ﺟ ﻌ ﺘﻤﻠﻟ ﺎﻨﻠ ﻘ ﲔ إ ﺎﻣﺎﻣ ، ﺎﻨﺑر أ ﺎﻨﺗ
ﰲ ,ا ﻴﻧ ﺎ ﺣ ﻨـﺴ ﺔ ا ﰲ و ﻷ ﺮﺧ ة ﺣ ﻨـﺴ ﺔ و ﻗ ﺎﻨ ﺬﻋ با ﻟا رﺎﻨ ﻋ ، دﺎﺒ ﷲ إ ن ﷲ
ﻳ ﺮﻣﺄ , ﻌﻟ و لﺪ ﺣﻹا ﺴ ﺎ و ن إ ﺎﺘﻳ ء ذ ي ﻘﻟا ﰉﺮ ﻨﻳ و ﻪ ﻋ ﻦ ﻟا ﻔ ﺤ ﺎﺸ ء و ﳌا ﻨ ﮑ ﺮ
و ﻟا ﺒ ﻐ ﻳ ﻲ ﻈﻌ ﻟ ﲂ ﻌ ﺗ ﲂﻠ ﺬ نوﺮﮐ ، ﺎﻓ ذ وﺮﮐ ﷲ ا ﻈﻌﻟا ﻳ ﲓ ﺬ وﺮﮑﺷاو ﰼﺮﮐ ا ﻩ ﻋ ﲆ ﻧ ﻌ ﻪﻤ
و ﰼدﺰﻳ ﻮﻠﺌـﺳا ﻓ ﻦﻣ ﻩ ﻀ ﻳ , ﻄﻌ , و ﲂ ﺮﮐ ﷲ ﻳ ﷲو ﱪﮐا ﻌ ﺗ ﺎﻣ ﲅ ﺼ ﻨ ﻌ نﻮ .
Rabbana Hablana Min Azwajina Wa Dzurriyyatina Qurrata A’yunin Wa Ja’alna Lil
Muttaqina Imama. Rabbana Aatina Fid-Dunya Hasanah, Wa Fil-Aakhirati Hasanah, Wa
Qina ‘Adzaban-Naar.
‘Ibadallah, Inna Allaha Yakmuru Bil-‘Adli Wal-Ihsan, Wa-iitaa-i Dzil-Qurba Wa
Yan-ha ‘Anil-Fahsya-I Wal-Munkari Wal-Baghyi, Ya’izhukum La’allakum Tadzakkarun.
Fadzkurullahal-‘Azhima Yadzkurkum, Wasykuruhu ‘Ala Ni’amihi Yazidkum, Was-
aluuhu Min Fadhzlihi Yu’thikum, Wa Ladzikrullahi Akbar, Wallahu Ya’lamu Ma Tashna’uun.
10

ﺧ ﻄ ﻪﺒ ڤ ﻡﺎﺗﺭ

ﶵا . ﺪ ا , , ¦ﻮﺳر ﻞﺳرا ي ﺪﻬﻟ ى ﻦﻳدو ا ﳊ ﻖ ﻴﻟ ﻈ ﻩﺮﻬ ﲆﻋ ,ا ﻩﺮﮐ ﻮﻟو ﻪﳇ ﻦﻳ ا نﻮﮐﴩﳌ . أ ﺪﻬﺷ أ ن
ﻻ إ ¦ إ و ﷲ ﻻ ﺣ ﴍ ﻻ ﻩﺪ ﮏﻳ و ¦ أ ﺪﻬﺷ أ ن ﶊ اﺪ ﺪﺒﻋ ¦ﻮﺳر و ﻩ . ﻢﻬﻠﻟا ﻞﺻ ر, و ﲅﺳ و ک ﲆﻋ
ﶊ .ﺪﻴـﺳ ﺪ أ فﴍ ا ﻷ ﺎﻴﺒﻧ ء و ا و ﲔﻠﺳﺮﳌ ﲆﻋ أ و ¦ ﻪﺒﲱ و ﺎﺘﻟا ﺑ ﻌ ﺑ ﲔ ﺣﺈ نﺎﺴ إ ﱃ مﻮﻳ ,ا ﻦﻳ أ ﺎﻣ
ﺑ ﻌ ﺪ ، ﻓ ﻴ ﺎ ﺎﺒﻋ د ﷲ أ و ﺻ و ﲂﻴ إ ﺘﺑ ي, ﻘ ﻮ ى و ﷲ ﻪﺘﻋﺎﻃ ﻓ ﻘ زﺎﻓ ﺪ ا ﺘﳌ ﻘ ودوﺰﺗ و نﻮ ا ﻓ ﺈ ن داز ﲑﺧ
ﻟا ﺘ ﻘ ﻮ ى .

ﺎﺒﳘ يﺎﻫو ﷲ ﺎﺒﳘ ، د ﻮﻣﰷ ﺪﭭﮐ ﻦﺴﭬﺮﺑ يﺎﺳ ا يﺮﻳﺪﻨـﺳ يﺎﺳ يﺮﻳد ﺪﭭﮐ ن
ﺗ ﻦڠد ﻘ ﻮ ى د ا ن ﻃ ﺎ ﻋ ﷲ ﺪﭭﮐ ﺖ ، ڠروا يﺎﺟﺮﺑ ,ﺗ ڽﻫﻮݢڠﻮﺴﺳ ﺗﺮﺑ ڠﻳ ڠروا ﻘ ﻮ ،ى
,ﳫﺑ ﺮﺑ ، ﻖﻳﺎﺒـﺳ ڽﻫﻮݢڠﻮﺴﺳ ﺗ ¦,ا ﻦﳫﺑ ﻖﻳ, ﻘ ﻮ ى . ﺧ قﻮﺟ. ﻄ ﲨ ﱪﳰ

ﻪﺒ ﻌ ﺪﭬ ﺖ
¦,ا ﻦﻳا يرﺎﻫ ” ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻪﻴﻠﻴﳑ ﱭﻴﺟاﻮﮐ “ . ﻣﺮﻓ ﺎ ﺗ ﷲ ن ﻌ ﱃﺎ .
´ ´´ ´# ## # ‚ ‚‚ ‚ G GG G` `` `™ ™™ ™ $ $$ $ ù ùù ù … …… … µ µµ µ Β ΒΒ Β¯ ¯¯ ¯θ θθ θ % %% % ν νν νθ θθ θ` `` `ã ãã ã$ $$ $ Û ÛÛ Û ' '' ' ù ùù ù ¯ ¯¯ ¯Ν ΝΝ Ν γ γγ γ Ρ ΡΡ Ρ¸ ¸¸ ¸) )) ) # ## #θ θθ θ Ρ ΡΡ Ρ% %% % . .. . $ $$ $´ ´´ ´Β ΒΒ Β¯ ¯¯ ¯θ θθ θ % %% %     ¸ ¸¸ ¸) )) )¸ ¸¸ ¸¡ ¡¡ ¡≈ ≈≈ ≈ ù ùù ù ∩ ∩∩ ∩∈ ∈∈ ∈⊆ ⊆⊆ ⊆∪ ∪∪ ∪
ﻣ ﺼﻘ ڽدﻮ .
ﲔﮑﻴﻣد ڠﻳ ﻦڠد ﻣ کﺎ ﺮﻓ ﻋ ﻦﮑﻫودﻮﺑﺮﭭﳑ ﱔورﺎڠﭭﳑ نﻮ ﻗ ﺮﻣ ﻮﻟﻻ ڽﻣﻮ ﻳ ¸ﻫﻮﺗﺎﳑ ﲀ ،
ﻮݢڠﻮﺴﺳ ﺮﻣ ڽﻫ ﻳ دا ﺖﻳا ﲀ ا ¦ ﻗ ـﺳﺎﻓ ڠﻳ مﻮ ﻖﻴ ﺎﻫرد ک , رﻮﺳ ا ﻩ ﻟ فوﺮﺧﺰ . ٥٤ ,

,ا ﱂاد د ﺎﺧ ڠﻳ ت ﻴﻃ يد. ﻦﮑﭼ, ﺐ ، ﺗ ﷲ ﻌ ﱃﺎ ﻨﻣ ﭽ ﺮﻓ .ﺎﳝﺎݢ, ﻦﮐﺎﺘﻳﺮ ﻋ نﻮ
,ادﺮﭭﳑ ر ﻦﮐ ﻋ ¸ﻴ . ,ا ﻮﮐﻻﺮﺑ ڠﻳﴎ ﻦﻳا ارﰷﺮﭬ ﺋ ﺘﻴ ﻮ ر ﻋ ﻫ ﻮﭭﻴﺗ ﻦڠد ياﺪﭬﺮﺗ ڠﻨـﺳ ﺖﻴ ﻴ ڠﻳ ,
ﻦﮐﻮﮐﻻد ﺮﻣ ﻼﻴﺑﺎﭬا ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻪﻴﻟوا ﻳ ﻩﻮﺗﺎﭬ قﺪﻴﺗ ﲀ ﭭﮐ مﺎݢا ﺮﺟا قﻮﳒﻮﺗ ﺪ ، ﺎﺘﻴﮐ ﻮﺘﻳا ﻪﻴﻟوا
يﺎݢﺎﺒـﺳ ر ﻋ ﺖﻴ ,ﻴﺘﺴﻣ ﻧ تﻮﮑﻴڠﻣ ﺼ تﻮﺗﺎﭬ ڠﻳ ﺎﭬﺎﻴـﺳ ﺪﭭﮐ تﺪﻨﻣ يﱪﳑ ﱂاد د مﺎݢا ﺖﳱ

11

ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻪﻴﻠﻴﳑ ﭫﻠﻴـﺳ ناﺮﮐ ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
يدﺎﺠﻨﻣ ، د ﺎﺘﻴﮐ مﺎݢا ا ﻖﻧا ن ﻮﭼﻮﭼ ﻖﻧا قﺪﻴﺗ ﺎﺘﻴﮐ
ﻣﻼﺳ ﺖ ، د ﺎﺘﻴﮐ ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻪﻴﻠﻴﳑ ﭫﻠﻴـﺳ ناﺮﮐ ا ﻖﻧا ن ﱂاد ﱭﺑ ڠﻮݢڠﻨﻣ ﺎﺘﻴﮐ ﻮﭼﻮﭼ ﻖﻧا
ﻦﭬوﺪﻴﻬﮐ .

ﺗ ﷲ ﻌ ﱃﺎ ﻦﮐﺮﭬﺎﳑ ﻗ ﻴ ﺼ ﻻ,ﺮﭬ ﻪ د ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ارﺎﺘﻧا د ﻦﻫ ا ر ن ﻋ ﺎﺒـﺳ ﻩرﻮﺳ ﱂاد ﺖﻴ .
Α ΑΑ Α$ $$ $ % %% %´ ´´ ´ρ ρρ ρ š šš š    ¸ ¸¸ ¸% %% % ! !! ! # ## # # ## #ρ ρρ ρ` `` `   . .. .    9 99 9 š šš š∅ ∅∅ ∅¸ ¸¸ ¸Β ΒΒ Β σ σσ σœ œœ œΡ ΡΡ Ρ # ## # ‹ ‹‹ ‹≈ ≈≈ ≈ γ γγ γ¸ ¸¸ ¸/ // / ¸ ¸¸ ¸β ββ β# ## #´ ´´ ´™ ™™ ™¯ ¯¯ ¯   ) )) ) 9 99 9 # ## # Ÿ ŸŸ Ÿω ωω ω´ ´´ ´ρ ρρ ρ “ ““ “¸ ¸¸ ¸% %% % ! !! ! $ $$ $¸ ¸¸ ¸/ // /       / // / ¸ ¸¸ ¸µ µµ µ ƒ ƒƒ ƒ ‰ ‰‰ ‰ ƒ ƒƒ ƒ ¯ ¯¯ ¯θ θθ θ 9 99 9´ ´´ ´ρ ρρ ρ
´ ´´ ´“ ““ “    ? ?? ? ¸ ¸¸ ¸Œ ŒŒ Œ¸ ¸¸ ¸) )) ) š šš šχ χχ χθ θθ θ ϑ ϑϑ ϑ¸ ¸¸ ¸= == =≈ ≈≈ ≈ à àà à9 99 9 # ## # š šš šχ χχ χθ θθ θ ù ùù ùθ θθ θ % %% %¯ ¯¯ ¯θ θθ θ Β ΒΒ Β ‰ ‰‰ ‰Ψ ΨΨ Ψ¸ ¸¸ ¸ã ãã ã ¯ ¯¯ ¯Ν ΝΝ Ν¸ ¸¸ ¸κ κκ κ¸ ¸¸ ¸¯ ¯¯ ¯5 55 5´ ´´ ´‘ ‘‘ ‘ ì ìì ì¸ ¸¸ ¸_ __ _¯ ¯¯ ¯   ƒ ƒƒ ƒ ¯ ¯¯ ¯Ν ΝΝ Ν γ γγ γ Ò ÒÒ Ò è èè è / // / ’ ’’ ’ < << <¸ ¸¸ ¸) )) ) ¸ ¸¸ ¸Ù ÙÙ Ù è èè è / // /
Α ΑΑ Α¯ ¯¯ ¯θ θθ θ ) )) ) 9 99 9 # ## # ` `` `Α ΑΑ Αθ θθ θ ) )) ) ƒ ƒƒ ƒ š šš š    ¸ ¸¸ ¸% %% % ! !! ! # ## # # ## #θ θθ θ ¸ ¸¸ ¸è èè è Ò ÒÒ Ò G GG G` `` `™ ™™ ™ # ## #     ¸ ¸¸ ¸% %% % # ## #¸ ¸¸ ¸9 99 9 # ## #ρ ρρ ρ Ž ŽŽ Ž 9 99 9 3 33 3 F FF F` `` `™ ™™ ™ # ## # ω ωω ω¯ ¯¯ ¯θ θθ θ 9 99 9 ` `` `Ο ΟΟ Ο F FF FΡ ΡΡ Ρ & && & $ $$ $ Ψ ΨΨ Ψ 3 33 3 9 99 9
š šš š    ¸ ¸¸ ¸Ζ ΖΖ Ζ¸ ¸¸ ¸Β ΒΒ Β σ σσ σ` `` `Β ΒΒ Β ∩ ∩∩ ∩⊂ ⊂⊂ ⊂⊇ ⊇⊇ ⊇∪ ∪∪ ∪ Α ΑΑ Α$ $$ $ % %% %     ¸ ¸¸ ¸% %% % ! !! ! # ## # # ## #ρ ρρ ρ Ž ŽŽ Ž 9 99 9 3 33 3 G GG G` `` `™ ™™ ™ # ## #     ¸ ¸¸ ¸% %% % # ## #¸ ¸¸ ¸9 99 9 # ## # θ θθ θ ¸ ¸¸ ¸è èè è Ò ÒÒ Ò G GG G` `` `™ ™™ ™ # ## #    t tt t Υ ΥΥ Υ & && & ¯ ¯¯ ¯/ // / 3 33 3≈ ≈≈ ≈ Ρ ΡΡ Ρ Š ŠŠ Š ‰ ‰‰ ‰ ¹ ¹¹ ¹ ¸ ¸¸ ¸   ã ãã ã
“ ““ “ ‰ ‰‰ ‰ λ λλ λ ; ;; ; # ## # ‰ ‰‰ ‰ è èè è / // / Œ ŒŒ Œ¸ ¸¸ ¸) )) ) Ο ΟΟ Ο . .. .´ ´´ ´™ ™™ ™ % %% % ` `` ` ¯ ¯¯ ¯≅ ≅≅ ≅ / // / Ο ΟΟ Ο F FF FΖ ΖΖ Ζ . .. .     ¸ ¸¸ ¸Β ΒΒ Β¸ ¸¸ ¸   g gg g’ ’’ ’Χ ΧΧ Χ ∩ ∩∩ ∩⊂ ⊂⊂ ⊂⊄ ⊄⊄ ⊄∪ ∪∪ ∪ Α ΑΑ Α$ $$ $ % %% %´ ´´ ´ρ ρρ ρ ´ ´´ ´  ƒ ƒƒ ƒ¸ ¸¸ ¸% %% % ! !! ! # ## # # ## #θ θθ θ ¸ ¸¸ ¸è èè è Ò ÒÒ Ò G GG G` `` `™ ™™ ™ # ## #
    ¸ ¸¸ ¸% %% % # ## #¸ ¸¸ ¸9 99 9 # ## #ρ ρρ ρ Ž ŽŽ Ž 9 99 9 3 33 3 F FF F` `` `™ ™™ ™ # ## # ¯ ¯¯ ¯≅ ≅≅ ≅ / // / ` `` `   3 33 3 Β ΒΒ Β ¸ ¸¸ ¸≅ ≅≅ ≅ ‹ ‹‹ ‹ 9 99 9 # ## # ¸ ¸¸ ¸‘ ‘‘ ‘$ $$ $ γ γγ γ Ψ ΨΨ Ψ9 99 9 # ## #´ ´´ ´ρ ρρ ρ Œ ŒŒ Œ¸ ¸¸ ¸) )) ) $ $$ $ Ψ ΨΨ Ψ Ρ ΡΡ Ρρ ρρ ρ` `` `  ` `` `Β ΒΒ Β ' '' ' ? ?? ? β ββ β & && &    3 33 3 Ρ ΡΡ Ρ ¸ ¸¸ ¸! !! ! $ $$ $¸ ¸¸ ¸/ // / Ÿ ŸŸ Ÿ≅ ≅≅ ≅ è èè è g gg g Υ ΥΥ Υ´ ´´ ´ρ ρρ ρ … …… …` `` `& && & ! !! !
# ## #´ ´´ ´Š ŠŠ Š# ## # ‰ ‰‰ ‰Ρ ΡΡ Ρ & && & # ## #ρ ρρ ρ• •• •Ž ŽŽ Ž & && &´ ´´ ´ρ ρρ ρ π ππ π Β ΒΒ Β# ## # ‰ ‰‰ ‰ Ζ ΖΖ Ζ9 99 9 # ## # $ $$ $´ ´´ ´ϑ ϑϑ ϑ 9 99 9 # ## #` `` `ρ ρρ ρ & && &´ ´´ ´‘ ‘‘ ‘ ´ ´´ ´> >> ># ## # ‹ ‹‹ ‹ è èè è 9 99 9 # ## # $ $$ $´ ´´ ´Ζ ΖΖ Ζ = == = è èè è _ __ _´ ´´ ´ρ ρρ ρ Ÿ ŸŸ Ÿ≅ ≅≅ ≅≈ ≈≈ ≈ = == = ñ ññ ñ { {{ { # ## # ’ ’’ ’¸ ¸¸ ¸û ûû û ¸ ¸¸ ¸− −− −$ $$ $´ ´´ ´Ζ ΖΖ Ζ ã ãã ã & && &     ¸ ¸¸ ¸% %% % ! !! ! # ## #
# ## #ρ ρρ ρ` `` `   . .. . ¯ ¯¯ ¯≅ ≅≅ ≅ δ δδ δ β ββ β ρ ρρ ρ “ ““ “ g gg g † †† † ω ωω ω¸ ¸¸ ¸) )) ) $ $$ $ Β ΒΒ Β # ## #θ θθ θ Ρ ΡΡ Ρ% %% % . .. . β ββ βθ θθ θ = == = ϑ ϑϑ ϑ è èè è ƒ ƒƒ ƒ ∩ ∩∩ ∩⊂ ⊂⊂ ⊂⊂ ⊂⊂ ⊂∪ ∪∪ ∪
ﻣ ﺼﻘ ڽدﻮ .
٣١ . د ا ڠروا ن ﲑﻓﰷ ڠﻳ ڠروا .ﰷﺮﺑ . ” ﺮﺑ ﻦﮐا قﺪﻴﺗ ﱊﰷ إ ﳝ ﺎ ﺪﭭﮐ ﱄﲀﺳ مﺎﺳ ن
ﻟا ﻘ ﺮ أ د ﻦﻳا ن ا ﺘﮐ ﺪﭭﮐ ݢﻮﺟ قﺪﻴﺗ ن ﺎ ب ﺘﮐ ﺎ دﺮﺗ ڠﻳ مﺎݢا ب ا ڽﻳراد ﻮﻟﻮﻫ ، “
د ا ﻴﺘﮐ ﺖﳱﻠﻣ وﲀڠا وﻻﰷ يﺮڠ ﻩﻮݢڠﻮﺳ ن ﮏ ڠروا ڠﻳ ڠروا ﻇ ﻮﺘﻳا ﲓﻟﺎ

12

ﺮﻣ ﻦﻫﻮﺗ ﻦﭬدﺎﻫ د يﺮﻳدﺮﺑ او,د ﻳ قﻮﺘﻧوا ﲀ د ﺣ ﺴﻴ ﺎ ب ، ڠﻴـﺳﺎﻣ ﻩودﻮﺗ ڠﻴـﺳﺎﻣ
ﻦﻳﻻ ڠﻳ ﻦڠد ﻮﺗﺎﺳ ارﺎﺘﻧا ﻩودﻮﻨﻣ ، ڠروا .ﰷﺮﺑ سﺪﻨﻴﺗﺮﺗ ڠﻳ ڠروا ڠروا ﺪﭭﮐ
ﺗ ڠﻮﺒﻣﻮﺳ ڠﻳ ڠروا ﮑ ڽاﻮﺘﮐ يدﺎﺠﻨﻣ ڠﻳ رﻮﺒ . ” ﻮﻣﰷ ناﺮﮐ قﺪﻴﺗ ¦وﻻﰷ
د سﺪﻨﻴﻨﻣ ا ,ادﺮﭭﳑ ن ﱊﰷ ﻦﮐ ¦ﻮﺘﻨﺗ ڠﻳ ڠروا يدﺎﺠﻨﻣ ﻩدﻮﺳ ﱊﰷ ﺮﺑ إ نﺎﳝ . “

٣٢ . ڠروا ﺗ ڠﻮﺒﻣﻮﺳ ڠﻳ ڠروا ﮑ ﻮﺠﻨﻣ ﻮﺘﻳا رﻮﺒ ا ڠروا ﺪﭭﮐ ب سﺪﻨﻴﺗﺮﺗ ڠﻳ ڠروا .
” ﮑﻴﻣﰷ ﻮﻣﰷ ڠﻟﺎﻬڠﻣ ,ﺗ ڠﻳ ﻪ د ﻳاﺪﻫ ﺎﳝﲊﻣ ﺪﭬر ﺔ ﺪﭭﮐ ڠﺗاد ,ا ﻩدﻮﺴﺳ قﻮﳒﻮﺘﭬ
ﻮﻣﰷ ؟ ﺠﻨﻣ يﺮﻳﺪﻨـﺳ يﺮﻳد ﻦﮑﺒﺒﭙﻣ ڠﻳ ¦ﻮﻣﰷ ﻦﮑﲠ ڠﻟﺎﻬڠﻣ ڠﻳ ﱊﰷ ﻦﮐﻮﺑ يدﺎ
ڠروا ﺎﺳودﺮﺑ ڠﻳ ڠروا . “

٣٣ . د ا .ﰷﺮﺑ ن ڠروا ﻻﻮﭬ ڠروا ﺪﭭﮐ سﺪﻨﻴﺗﺮﺗ ڠﻳ ڠروا ڠﻮﺒﻣﻮﺳ ڠﻳ ڠروا
ﺗ ﮑ ﻮﺘﻳا رﻮﺒ . ” ﺪﻴﺗ ق · ﱊﰷ ڠﻟﺎﻬڠﻣ ڠﻳ ﻦﮑﲠ د ﺮﺑ ﺪﭬر إ ﳝ ﺎ ﻮﻣﰷ ﻦﺗاﻮﺑﺮﭬ ¦,ا ن
,ادﺮﭭﳑ د ﱂﺎﻣ ﱊﰷ ا ﻴﺘﮐ ڠﺎﻴـﺳ ن ﮏ ﺑ ﱊﰷ ﻩورﻮﭙﻣ ﻮﻣﰷ رﻮﻔﮐ ﻮﮐﻻﺮ ﭭﮐ ﷲ ﺪ
د ا ﻮﺗﻮﮑﺳ ﻦﮐادﺎڠﻣ ن ¸ݢ, ﻮﺗﻮﮑﺳ . “ ڠﻴـﺳﺎﻣ ڽﲑﺧا ﻞﻴﺒﲰ م,د ڠﻴـﺳﺎﻣ
ﺳاﺮﭬ ﻦﮑﻣﺪﻨﳑ ءﺎ د ﻞﺴﺳ ن ا ﭽﮐ ن ﻴ ﺮﻣ سﲈﺳ اﻮ ﻳ ﺖﳱﻠﻣ ﲀ ﻋ ﺰ ا د ب ا ﱊﰷ ن
ﻮݢڠﻠﺑ ﻦﮑڠﺳﺎﭬ ﻟ ﺪﭬ ﻮݢڠﻠﺑ ﳱ ﲑ ڠروا ﻮﺘﻳا ﲑﻓﰷ ڠﻳ ڠروا ، ﺮﻣ ﻳ قﺪﻴﺗ ﲀ
ﺲﻟ,د ﻼﻣ ﺋ ﮑﻨﻴ ﺮﻣ ڠﻳ ڤا ﻦڠد ﻦ ﻳ ﻦﮐﺎﺟﺮﮐ ,ﺗ ﲀ .

ڽﺴﮑڠﻳر ارﺎﭽﺳ .
١ . ر ﻋ تﰷﺮﺑ ﺖﻴ ﭭﮐ ﺮﻣ ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﺪ ﻳ ﲀ ” نﲊﺒﮐ تﻮﮑﻴڠﻣ قﺪﻴﺗ ﱊﰷ ﻦﮑﺒﺒﭙﻣ ڠﻳ ¦ﻮﻣﰷ . “
٢ . بوﺎﺠﻨﻣ ﲔﭭﳰ


” نﲊﺒﮐ تﻮﮑﻴڠﻣ قﻮﺘﻧوا ﻮﻣﰷ ڠﻟﺎﻬڠﻣ ﻪﻧ ﺮﭬ قﺪﻴﺗ ﱊﰷ . “
٣ . ر ﻋ بوﺎﺠﻨﻣ ﺖﻴ ” ,اد ﻮﭭﻴﺗ د ا د ڠﺎﻴـﺳ ﻮﻣﰷ ﲔﭭﳰ

ن ا قﺪﻴﺗ ﱊﰷ ﻦﮑﺒﺒﭙﻣ ڠﻳ ﱂﺎﻣ ن
تﻮﮑﻴڠﻣ ﺒﮐ نﲊ . “

13

د ﺖﮐﺎﺘـﺳ يﺎﺴﻠﺳ قﺪﻴﺗ ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻪﻴﻠﻴﳑ ارﰷﺮﭬ ﻮﺘﻳا ﻪﻴﻟوا د ﻦڠد ناﺮﮐ جﺎﻬﺳ ﺎﻴﻧ
ر ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻋ ﮐ ﺖﭬاﺪﻨﻣ ﻪﻴﻟﻮﺑ ﺖﻴ ﺄ د مﺎݢا ﻦڠﻮﺘﻧو ا ن د ﺎﻴﻧ ، ر ݢﻮﺟ ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻦڠد ﻋ ﻪﻴﻟﻮﺑ ﺖﻴ
د مﺎݢا ﲔݢوﺮﮐ ﺖﭬاﺪﻨﻣ ا ن د ﺎﻴﻧ ، ر ﻼﻴﺑﺎﭬا ﻋ د مﺎݢا ڠﻮﺘﻧوﺮﺑ ﺖﻴ ا ﺎﻣ ﺎﻴﻧد ن ک ﺮﻣ ﻳ ﲀ ا ﻦﮐ
ﺮﻣ ﻼﻴﺑﺎﭬا ڽﻘﻴﻟﺎﺒـﺳ ﱵﻨﻧ تﲑﺧا د ﺖﻣﻼﺳ ﻳ د مﺎݢا ﻲݢور ﲀ ا ﺎﻣ ﺎﻴﻧد ن ک ﺮﻣ ﻳ قﺪﻴﺗ ﲀ
د ﱵﻨﻧ تﲑﺧا د ﺖﻣﻼﺳ ﻦﮐا ا ﺮﻣ ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻦﮑﻬﻟﺎﭙﻣ ﻦﮐا ن ﻳ ﻴﺘﮐ ﲀ ﮏ ﻮﺘﻳا ، ڤا .ﻮݢ ڽ
ﺎﺳ ﺪﭬ ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻦﮑﻬﻟﺎﭙﻣ ﻋ .ﻮݢ دﺎﻴﺗ ڠﻳ ﺖ ڽ ﺎﻴﻧد د ناﺮﮐ ﻮﺘﻳا ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻖﻟﻮﻨﻣ ﺎﺘﻴﮐ ﻲݢﻻ
د مﺎݢا ﻲݢور قﺪﻴﺗ يﺎﭬﻮﺳ ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻖﻟﻮﻨﻣ ﺎﺘﻴﮐ ﺖﭭﲤ ,ﻴﻨﻳا ا ﺎﺘﻴﮐ ﺎﻴﻧد ن .

ﻣ ﻠﺴ ر ﲔﻤ ﲪ ﲂ ﷲ ،
ﺖﻳا ﱂاد د ١٦٧ ﺒﻟا ﻩرﻮﺳ ﻘ ﺮ ة ﺗ ﷲ ݢﻮﺟ ﻌ ﱃﺎ ﻴڠﻣ ﺼ ارﺎﺘﻧا د ﻦﻬﻟ,ﺮﭬ ﻦﮑﻬ
د ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ا ر ن ﻋ ر نﺎﻣ د ﺖﻴ ﻋ .ﰷﺮﺑ ﺖﻴ .
Α ΑΑ Α$ $$ $ % %% %´ ´´ ´ρ ρρ ρ     ¸ ¸¸ ¸% %% % ! !! ! # ## # # ## #θ θθ θ` `` `è èè è 7 77 7 ? ?? ? # ## # ¯ ¯¯ ¯θ θθ θ 9 99 9 ´ ´´ ´χ χχ χ & && & $ $$ $ Ψ ΨΨ Ψ 9 99 9 ο οο ο¯ ¯¯ ¯   . .. . & && &¯ ¯¯ ¯   6 66 6 K KK K Ψ ΨΨ Ψ ù ùù ù ¯ ¯¯ ¯Ν ΝΝ Ν· ·· ·κ κκ κ ] ]] ]¸ ¸¸ ¸Β ΒΒ Β $ $$ $ ϑ ϑϑ ϑ . .. . # ## #ρ ρρ ρ' '' '™ ™™ ™¯ ¯¯ ¯   7 77 7 ? ?? ? $ $$ $ Ζ ΖΖ Ζ¸ ¸¸ ¸Β ΒΒ Β 7 77 7¸ ¸¸ ¸9 99 9≡ ≡≡ ≡ ‹ ‹‹ ‹ . .. .
` `` `Ο ΟΟ Ο¸ ¸¸ ¸γ γγ γƒ ƒƒ ƒ¸ ¸¸ ¸  ` `` `ƒ ƒƒ ƒ ´ ´´ ´! !! ! # ## # ¯ ¯¯ ¯Ν ΝΝ Ν γ γγ γ = == =≈ ≈≈ ≈ ϑ ϑϑ ϑ ã ãã ã & && & ¸ ¸¸ ¸N NN N≡ ≡≡ ≡´ ´´ ´Ž ŽŽ Ž £ ££ £ m mm m ¯ ¯¯ ¯Ν ΝΝ Ν¸ ¸¸ ¸κ κκ κ¯ ¯¯ ¯Ž ŽŽ Ž = == = æ ææ æ $ $$ $ Β ΒΒ Β´ ´´ ´ρ ρρ ρ Ν ΝΝ Ν δ δδ δ     ¸ ¸¸ ¸_ __ _¸ ¸¸ ¸  ≈ ≈≈ ≈ ‚ ‚‚ ‚¸ ¸¸ ¸/ // / ´ ´´ ´  ¸ ¸¸ ¸Β ΒΒ Β ¸ ¸¸ ¸‘ ‘‘ ‘$ $$ $ Ψ ΨΨ Ψ9 99 9 # ## # ∩ ∩∩ ∩⊇ ⊇⊇ ⊇∉ ∉∉ ∉∠ ∠∠ ∠∪ ∪∪ ∪
ﻣ ﺼﻘ ڽدﻮ .
د ا ﺳﺎﻣ ﺪﭬ ن ﺎ ﭽڠﻣ ڠﻳ ﻴ ڠروا ,ﺗﰷﺮﺑ ﻮﺘﻳا ﻦﮐاﻮ تﻮﮑﻴڠﭬ يدﺎﺠﻨﻣ ڠﻳ ڠروا . ” ﻟا ﮑڠ ڽﻗﻮﻠﻳا ﻪ
يﺮﻳد ﺲﭭﻟﺮﺑ ﱊﰷ ,ﺘﭬاد ﺎﻴﻧد ک ﻻﻮﲰ ﻦﮑﻴﻟﺎﺒﳈد ﱊﰷ وﻻﰷ د ﺮﻣ ﺪﭬر ﻳ .ﺎﳝﺎݢﺎﺒـﺳ ﲀ
ﺮﻣ ﻳ ﺪﭬ ﱊﰷ ﺪﭬرد يﺮﻳد ﺲﭭﻟﺮﺑ ﲀ ﺎﺳ ﻋ ﻦﻳا ﺖ · “ ﺮﻣ ﺪﭭﮐ ﻦﮑﺘﳱﻟﺮﭭﳑ ﷲ ,ﻧﺎﻴﮑﻴﳝد ﻳ ﲀ
ﲻ ﻞ ﲻ ﺮﻣ ﻞ ﻳ ﺖڠﺎﺳ ﺖﻣا ڠﻳ ﻦﻠﺴﭙﭬ ﻦﮑڠﺗاﺪﻨﻣ ڠﻳ ﺎﭬور ﻦڠد ﲀ ﭭﮐ ﺮﻣ ﺪ ﻳ د ﲀ ا ﺮﻣ ن ﻳ ﲀ
يراد راﻮﳇ ﺖﭬاد ﻦﮐا قﺪﻴﺗ ﻻﻮﭬ اﺮﻧ ک .


14

ﻻﺎݢﺳ ڽڠﻟﺎﻣ ﻻﺎݢ ڽ دا ا ـﺳ ¦ ﺎﻴ ـﺳ ﺎﻴ ﺎﺳ ناﺮﮐ ﻋ ,ﻨﮐﻮﺑ ﻮﺘﻳا ﺖ ﺳﺎﻣ ﺎ ﻖﻟﻮﻨﻣ قﻮﺘﻧوا
ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
، ﺳﺎﻣ ﺎ د ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻖﻟﻮﻨﻣ قﻮﺘﻧوا ﺖﭭﺗ ڠﻳ ا ﻦﻳﻻ ڠﻳ ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻦڠد ¸ﮐﺮﮐﻮﻨﻣ ن ¦,ا د
د ﻦﻳا ﺎﻴﻧ . ﶊ ﱯﻧ ﺪ ﺻ ﻞ ﷲ ﻋ و ﻪﻴﻠ ﺳ ﻣ ﺮﻣا ﻦﮐﻮﮐﻼﻣ ¸ﻣوا ﻩورﻮﭙﻣ ﲅ ﻌ ﻲـﳖ فوﺮ ﻣ ﻨ ﺮﮑ
د ا ڠروا ﺖﮑﭙﻣ ن ﻇ ﮐ ﻦﮐﻮﮐﻼﻣ ﺪﭬرد ﲓﻟﺎ ﻈ ﳰ

ﺎ ﻦ ، دا ﻮﺘﻳا ﻪﻴﻟوا ا ﺖﻣوا ﺲﺗا ﺐﺟاو ¦
ﻼﺳا ﻳﴍ ﻦﮑﻘݢﻨﻣ قﺪﻴﺗ ڠﻳ ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻪݢﭽﻨﻣ م ﻌ ﻼﺳا ﺖ د م ا ﻦﮑﻘݢﻨﻣ قﺪﻴﺗ ڠﻳ ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ن
ﮐ ﻌ ﻦﻠﻳدﺎ .

ﶊ ﱯﻧ ﺪ ﺻ ﻞ ﷲ ﻋ و ﻪﻴﻠ ﺳ ﲅ د نﺮﮑڠﻮﳈ ﻪݢﭽﻨﻣ ﺖﻣوا ﻩورﻮﭙﻣ ا ﮐ ن ﻈ و.ا ﻦﳰ


قﺪﻴﺘﮐ ﻋ ارﺎﭼ اﻮﺟ ڤا ﻦڠد ﻦﻠﻳدﺎ ﺎﺴﮑﭬ ارﺎﭼ و.ا تﻮﺒﳌ ارﺎﭼ ادﲈﺳ ﻮﺘﻳا,ا ، ﻦﮑﻠﺳا
ﺮﺑ ﺣ ﺎ ﺻ اﺪﻨﻴݢ, ناﺮﮐ ﻞﻴ ﺻ ﻞ ﷲ ﻋ و ﻪﻴﻠ ﺳ ﲅ ﻣا يﱪﳑ ﺎ ﻦڠد نر ٢ ﻴﮑﺳ ارﰷﺮﭬ ڽﺎ
د نﺮﮑڠﻮﳈ ا ﮐ ن ﻈ قﺪﻴﺘﮐ و.ا ﻦﳰ

ﺎ ﻋ ,ا ﻦﮐرﺎﻴﺑد ﻦﻠﻳدﺎ ﺋ ﻮﺘﻴ .
١ . ﭬ م.ﺮﭬ ارﰷﺮ . ﺎﺘﻴﮑڠﺳﺮﭬ ء ﻼﺳا ﺖﻣوا ﻦڠﻟﰷ د ن م
٢ . ﭬ اوﺪﮐ ارﰷﺮ . ﻟ ﺖﭬاﺪﻨﻣ ﻌ ﺗ ﷲ ﺖﻨ ﻌ ﱃﺎ

ﻳﴍ ﻦﮑﻘݢﻨﻣ قﺪﻴﺗ ڠﻳ ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻪݢﭽﻨﻣ ﱵـﺴﻣ ﺎﺘﻴﮐ ﻮﺘﻳا ﻪﻴﻟوا ﻌ ﻼﺳا ﺖ د م ا ن
قﺪﻴﺗ ڠﻳ ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻋ ﺪﻨﻴﺗ اود ﳼوﲊﻣ ﻞﻳدﺎ ﻗ ,ا ﻦﮑ ﺋ ﻮﺘﻴ .
١ . ڠد ﲑﮑﺳ رﻮݢﻨﻣ ﻦ ڽا ﻦﺴﮐﺮﺑ .
٢ . ﻦﮐﺮﮐﻮﻨﻣ ﱵـﺴﻣ ﺎﺘﻴﮐ قﺪﻴﺗ وﻻﰷ ﺮﻣ ﻳ ﻦﻳﻻ ڠﻳ ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻦڠد ﲀ .

ر ﲔﻤﻠﺴﻣ ﲪ ﲂ ﷲ ،
ﮐ ﺄ ﻣ.و ءﺎ ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻪﻴﻠﻴﳑ ﱂاد ن .
١ . ﻳﴍ ﻦﮑﻘݢﻨﻣ ڠﻳ ﲔﭭﳰ


ﻌ ﻼﺳا ﺖ د م ا ﮐ ن ﻌ ﻦﻠﻳدﺎ .

15

٢ . ﮐ ﻦﮑﻘݢﻨﻣ ڠﻳ ﲔﭭﳰ


ﻌ ﻦﻠﻳدﺎ ، ﲑﮑﺳ ڽا اوﺪﮐ ڠﻳ ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
اود قﺪﻴﺗ ﻪﻴﻠﻴﭬد قﺪﻨﻫ
ﴍ ﻦﮑﻳدﺎﺠﻨﻣ ﻳ ﻌ ﻼﺳا ﺖ م ﺮﻣ ﻦڠاﻮﺟﺮﭬ يﺎݢﺎﺒـﺳ ﻳ ﲀ .

ﲑﮑﺳ ڽا ﮐ تﻮﮑﻴڠﻣ لﻮﺘﺑ ڠﻳ ارﺎﭼ ﻦڠد ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻪﻴﻠﻴﳑ قﺪﻴﺗ ﺎﺘﻴﮐ ﺄ ﻣ.و ءﺎ د ن ا ن
د نﺮﮑڠﻮﳈ يﺎݢ,ﺮﺑ ¸ﻨﻴﭭﳰ
ﭭﮐ
ﻩو, د ﺎﺳاﻮﻠﻟ ﺮﺑ ڠﻳ ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻦﮐرﺎﻴﺑد ا ﮐ ن ﻈ ﺎﻣ ﻦﳰ

ﺎ ک وا ﺖﻣ
ا ﻼﺳ ﺎﺘﻴﮑڠﺳﺮﭬ ﺎﭭﳰ

د ﻦﮐا م ء ﻦڠﻟﰷ د قوﺮﺗ ڠﻳ ن ﺮﻣ ﻳ د ﲀ ا ڽﲑﺧا ن ﻟ ﺖﭬاﺪﻨﻣ ﻌ ﷲ ﺖﻨ
ﺒـﺳ ﺤ ﺗ و ﻪﻧﺎ ﻌ ﱃﺎ ، ﺮﺑ ﻦﻳا ا ڠﻣ لﻮﺘﺑ ڠﻳ ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻪﻴﻠﻴﳑ قﺪﻴﺗ ﰐر ﻌ ﺎ ﻗ ﺒﻴ د مﺎݢا ﻦﮑﺘ ا ﺎﻴﻧود ن
ر ﻋ ﺖﻣﻼﺳ قﺪﻴﺗ ﺖﻴ .

ﺧ ﻦﻟﻮﭭﳰ
ـﺴﮐ
ﺧ ﻦﻟﻮﭭﳰ
ـﺴﮐ
ﺧ ﻦﻟﻮﭭﳰ
ـﺴﮐ
ﺧ ﻦﻟﻮﭭﳰ
ـﺴﮐ
ﻄ ﻄﻄ ﻄ ﻪﺒ ﻪﺒ ﻪﺒ ﻪﺒ . . . .
١ . ر ﻋ ﻫ ﻮﭭﻴﺗ ﻦڠد ياﺪﭬﺮﺗ ﻩدﻮﻣ ﻦڠﺎﺟ ﺖﻴ ﻴ ﺎﺳاﻮﮐ ﻦﮑﻗﺪﻨﻫ ڠﻳ ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
, .
٢ . ڠﺟ ﱄﲀﺳ ﻦ ر ﻦﮑﺘﻣﻼﭙﻣ قﺪﻴﺗ ڠﻳ ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻪﻴﻠﻴﳑ ﱄﰷ ﻋ د تﲑﺧا د ¸ﻴ ا ﻦﮑﻨﺒﺒﳑ ن
ﺮﻣ ﻳ تﺮﺑ ڠﻳ ڤوﺪﻴﻫ ﲍﺒﺑ ﻦڠد ﲀ .
٣ . د نﺮﮑڠﻮﳈ يﺎݢ,ﺮﺑ ¸ﻨﻴﭭﳰ
ﭭﮐ
ﻩو, د ﺎﺳاﻮﻠﻟ ﺮﺑ ڠﻳ ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻪݢﭽﻨﻣ ,ﻴﺘﺴﻣ ﺎﺘﻴﮐ ا ن
ﮐ ﻈ ر يﺎﭬﻮﺳ ﻦﳰ

ﺎ ﻋ ﺎﺘﻴﮑڠﺳﺮﭬ ﺪﭬرد ﺖﻣﻼﺳﺮﺗ ﺖﻴ ء د قوﺮﺗ ڠﻳ ن ا ﻟ ن ﻌ ﺒـﺳ ﷲ ﺖﻨ ﺤ و ﻪﻧﺎ
ﺗ ﻌ ﺎ ﱃ .
٤ . ﮐ يﱪﳑ ,ﻴﺘﺴﻣ ﺎﺘﻴﮐ ﺄ ﻣ.و ءﺎ ﭭﮐ ن ﻳﴍ ﻦﮑﻘݢﻨﻣ ڠﻳ ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﺪ ﻌ ﻼﺳا ﺖ د م ا ﮐ ن ﻌ ﻦﻠﻳدﺎ
٥ . ﻳﴍ ﻦﮑﻘݢﻨﻣ ڠﻳ ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
دﺎﻴﺗ ڽاﲑﮑﻴـﺳ ﻌ ا ﺖ ﻼﺳ ﺎﻣ م ک ڠﻳ ﲔﭭﳰ
ﻤﭬ
ﻪﻴﻠﻴﭬد ,ﻗﺪﻨﻫ
ﮐ ﻦﮑﻘݢﻨﻣ ﻌ ﻦﻠﻳدﺎ .
٦ . إ مﻼﺳ ر ﻦﮑﻘݢﺗد ﻋ ﺖﻣﻼﺳ ﺖﻴ د د ﺎﻴﻧ ا تﲑﺧا ن
٧ . ڠﻳ ﲔﭭﳰ


ﻋ ¦دا ﻞﻳدﺎ . ﺖﭬاﺪﻨﻣ م.ﺮﭬ ڠﻳ ڠروا ؤ ڠ ﻦ ﻋ ﳏ ڠدﺎﭬ د ﷲ شﺮ ﴩ .

ﻓ ﻣﺮ ﺎ ﺗ ﷲ ن ﻌ ﱃﺎ .

16

Ÿ ŸŸ Ÿω ωω ω´ ´´ ´ρ ρρ ρ # ## # θ θθ θ` `` `Ζ ΖΖ Ζ . .. .¯ ¯¯ ¯   ? ?? ? ’ ’’ ’ < << <¸ ¸¸ ¸) )) )     ¸ ¸¸ ¸% %% % ! !! ! # ## # # ## #θ θθ θ ϑ ϑϑ ϑ = == = ß ßß ß ` `` `Ν ΝΝ Ν 3 33 3´ ´´ ´¡ ¡¡ ¡ ϑ ϑϑ ϑ G GG G ù ùù ù ' '' '‘ ‘‘ ‘$ $$ $ Ψ ΨΨ Ψ9 99 9 # ## # $ $$ $ Β ΒΒ Β´ ´´ ´ρ ρρ ρ Ν ΝΝ Ν 6 66 6 9 99 9   ¸ ¸¸ ¸ Β ΒΒ Β ¸ ¸¸ ¸β ββ βρ ρρ ρ Š ŠŠ Š ¸ ¸¸ ¸! !! ! # ## #   ¸ ¸¸ ¸Β ΒΒ Β
´ ´´ ´™ ™™ ™ $ $$ $´ ´´ ´Š ŠŠ Š¸ ¸¸ ¸9 99 9 ρ ρρ ρ & && & ¯ ¯¯ ¯Ο ΟΟ Ο O OO O Ÿ ŸŸ Ÿω ωω ω š šš šχ χχ χρ ρρ ρ Ž ŽŽ Ž Ç ÇÇ ÇΖ ΖΖ Ζ ? ?? ?
ﻣ ﺼﻘ ڽدﻮ .
د ا ڠروا ﺪﭭﮐ ڠوﺮﻳﺪﻨﻴﭼ ﻮﻣﰷ ,ﻨڠﺎﺟ ن ﻮﮐﻻﺮﺑ ڠﻳ ڠروا ﻇ ﲓﻟﺎ ، ﺎﻣ ک ﻮﮐﻻﺮﺑ ﻮﻣﰷ وﻻﰷ
ﺴﻧ ﲔﮑﻴﻣد اﺮﻧ ﻲﭬا ﱪﲰد ﻦﮐا ﻮﻣﰷ يﺎﭽ ک ﻮﻣﰷ ﺮﮐﺎﺒﳑ ﻦﮐا ڠﻳ ، ادا قﺪﻴﺗ ﻮﻣﰷ ڠﺪﺳ
راد ﻦﻳﻼﺳ ڠﻳ نﻮﭬ ڠﻮﻟﻮﻨﭬ ڠرﺎﺒـﺳ ﷲ ي ، ﭽﮐ ﺐﺒﺳ ﻦڠد ﻦﻳدﻮﳈ ﻮﺘﻳا ﻮﻣﰷ ﻦڠورﺪﻨ
ﻦڠﻮﻟﻮﺗﺮﭬ ﺖﭬاﺪﻨﻣ ﻦﮐا قﺪﻴﺗ ﻮﻣﰷ , دﻮﻫ ﻩارﻮﺳ . ١١٣ ,

کر, ﱄ ﷲ و ﲂﻟ ا ﻟ ﻘ ﺮ أ ا ن ﻈﻌﻟ ﻔﻧ و ﲓ ﻌ و ﲏ ﻦﻣ ﻪﻴﻓ ﺎﲟ ﰼ,ا · و ت, ا ﺮﮐ,
ﳊا ﺗ و ﲓﮑ ﻘ ﻪﺗوﻼﺗ ﲂﻨﻣ و ﲏﻣ ﻞﺒ ا ﻮﻫ ﻪﻧ ﻐﻟا رﻮﻔ ﻟا ﺮ ﺣ ﲓ .17

ﺧ ﻄ ﺍﻭﺪﮐ ﻪﺒ

ﶵا ﺪ . ا , ﺟ ي ﻌ ﻦﻣ ﺎﻨﻠ ﳌا زر و ﲔﻤﻠﺴ ﻗ ﻦﻣ ﺎﻨ ا ﻄﻟ تﺎﺒﻴ أ ﺪﻬﺷ أ ﻻ ن إ ¦ إ و ﷲ ﻻ ﺣ ﻩﺪ
ﴍ ﻻ ﮏﻳ و ¦ أ ﺪﻬﺷ أ ن ﶊ اﺪ ﻋ ¦ﻮﺳر و ﻩﺪﺒ ، ﻢﻬﻠﻟا ﺻ ر, و ﲅﺳ و ﻞ ک ﻋ ﲆ
ﶊ .ﺪﻴـﺳ و ﺪ ﻋ ﲆ أ و ¦ ﲱ ﺒﺗ ﻦﻣ و ﻪﺒ ﻌ ﺑ ﻢﻬ ﺣﺈ نﺎﺴ إ ﱃ مﻮﻳ ,ا ﻦﻳ . . . . أ أأ أ ﺑ ﺎﻣ ﺑ ﺎﻣ ﺑ ﺎﻣ ﺑ ﺎﻣ ﻌ ﻌﻌ ﻌ ﺪ ﺪﺪ ﺪ ، ،، ،

ﻗ ﺗ ﷲ لﺎ ﻌ ﱃﺎ . إ ﻠﻣ و ﷲ ن ﺌ ﻳ ﻪﺘﮑ ﺼ نﻮﻠ ﻋ ﲆ ﻟا , ﱯﻨ أ ﺎﳞ ا , ﻦﻳ أ ﻮﻨﻣ ا ﺻ ﻮﻠ ا
ﻋ ﻪﻴﻠ ﻮﻤﻠﺳ و ا ,ﻠﺴﺗ ، ﻢﻬﻠﻟا ﺻ ﲅﺳ و ﻞ ﻋ ﲆ ﺪﻴـﺳ ﳌا و ﲔﻠﺳﺮ را ض ﻢﻬﻠﻟا ﻋ ﻦ ﺑﺎﲱأ ﻪ
و ﻗ و ﻪﺘﺑاﺮ أ و ﻪﺟاوز ذ ﻪﺗ,ر أ ﲨ ﻌ ﲔ ، ﻢﻬﻠﻟا ﻏا و ﲔﻤﻠﺴﻤﻠﻟ ﺮﻔ ﳌا و تﲈﻠﺴ ﳌا ﺆ و ﲔﻨﻣ
ﳌا ﺆ ﻷا تﺎﻨﻣ ﺣ ﺎﻴ ء ا و ﻢﳯﻣ ﻷ ﻮﻣ ا ت إ ﻴﲰ ﮏﻧ ﻊ ﻗ ﺐﻴﳎ ﺐﻳﺮ ,ا ﻋ , و تاﻮ ﻗ ﺎ ﴈ
ﳊا تﺎﺟﺎ ، ﻢﻬﻠﻟا إ . ـﺴﻧ ﺌ ﻞﺳﻮﺘﻧ و ﮏﻠ إ ا ﮏﻴﺒﻨﺑ ﮏﻴﻟ ﻷ ـﺴﻧ و ﲔﻣ ﺌ ب ﮏﻠ أ ﲈﺳ ﮏﺋ
ا ﳊ ﲎـﺴ و ﺻ ﮏﺗﺎﻔ ﻈﻌﻟا ﻤ ﻰ أ ﲢ ن ﻔ ﻆ ﺑ ﻌ ﲔ ﻋ ﺎﻨ ﮏﺘﻳ ﻟا ﻴﻧ,ﺮ ﺔ ﲝ و ﻔ ﻆ و ﻗ ﺎ ﻳ ﮏﺘ
ﺼﻟا ﻧاﺪﻤ ﺔﻴ ¦ﻼﺟ ﺎﻨﮑﻠﻣ ﳌا ﻈﻌ ﻠﺳ ﻢ ﻄ راد رﻮڠﻼﺳ نﺎ ا ﻹ ﺣ ﺴ ﺎ ﻠﺳ ن ﺎﻄ فﴍ ن ,ا ﻦﻳ
إ ﺷ ﺲﻳرد ﺎ ﳊا ﻩ ﺞ إ ﺮﳌا ﻦﺑ ﺣ ﻠﺳ مﻮ ﺎﻄ ن ﺻ ﻠ ,ا ﺢ ﻦﻳ ﻋ ﺪﺒ ﻌﻟا ﺷ ﺰﻳﺰ ﺎ ﳊا ﻩ جﺎ . ﻢﻬﻠﻟا أ مد
ﻌﻟا و نﻮ ﻟا ﻳاﺪﻬ ﺔ و ﻟا ﻴﻓﻮﺘ ﻖ و ﺼﻟا ﻬ ﺔ و ﻟا ﻣﻼﺴ ﺔ ﻨﻣ ﮏ ﱄﻮﻟ ﻋ ﻮﮑڠﺗ رﻮڠﻼﺳ ﺪﻬ أ ﲑﻣ
ﺷ ﺎ ﻩ إ ا ﻦﺑ ﻟ ﻠﺴ ﻄ فﴍ نﺎ ,ا ﻦﻳ إ ﺷ ﺲﻳرد ﺎ ﳊا ﻩ ﰲ ﺞ أ و ﻦﻣ ﺻ ﻠ ﺤ و ﲔ ﻋ ﮏﻨﲟ ﲔﺘﻴﻓﺎ
, ﮏﻣﺮﮐ و ذ ا ﳉا ا و لﻼ ﻹ ﺮﮐ ا م ، ﻠﻟا ﻢﻬ ﻃأ ﻞ ﲻ ﻣ ﲈﻫﺮ ﺼ ﻴﻠ ﺤ ﻮﻤﻠﻟ ﲔ ﻇ و ﲔﻔ ﻟا ﺮ ﻋ ﺎ ﺔﻳ و
ﻟا ﻼﺒ ﻠﺑ و د ﻐ ﻣ ﻪ ﺻﺎﻘ ﻫﺪ ﻟ ﲈ ﻄ ﻳﺮ ﻖ ﻟا ﺪﻬ ى و ﻟا ﺮ ﺷ ﺎ د .

. ڠﻳ ﻦﻫﻮﺗ ¦وﲀڠﻳا ﷲ , ﺎ ﮐ رﻮﮐﻮﺷﺮﺑ ﱊﰷ ﺎﺳاﻮﮐﺮﺑ ﴬﺤ ر ﻦﮑﻬﭭﳰ
ﻠﻣ
ڠﻳ ﻮﲤ ﲪ ﺖ
د ا ﻧ ن ﻌ ﻬﺳوا ﻦﮑﺳوﲊﻣ ﺖﭬاد ﱊﰷ ݢڠﻴﻬﺳ ﺖﻤ ﺎ ک أ ﺖﻣوا رﺎݢﻧ ﻦﮑﻫﻮﮐﻮﮐﺮﭭﳑ ﻩر

18

ﻼﺳا ﺧ م ﺼ ﻮ ﺻ راد رﻮڠﻼﺳ يﺮݢﻧ ڽ ا ﺣﻹ ﺴ ﺎ يﺮݢﻧ يﺎݢﺎﺒـﺳ ن إ ﺪﻳ ا ﲭ ﻮﺟﺎﻣ ﻦﻣ اﱰﻬ
د ا ﻦﮑﻴﺟﺎﺒﮐﺮﺑ ن . ﮐ نﻮﻫﻮﭬ ﱊﰷ وﱰﺳﻮﺟ ﴬﺤ ﳝا ,ﻨﮑﭭﺘﺗ ﷲ , ﻮﲤ ﺎ ,ﻨﮑﺘﮑڠﻴﺗ ﱊﰷ ن
ﻋ ودﺎﭬﺮﭬ ,ﻨﮑﻫﻮﮐﻮﮐ ﱊﰷ لﲈ ا زر ,ﻨﮑﻫرﻮﻣ ﱊﰷ ن ﰶ ﻦڠد ﱊﰷ ﻦﮑﳢﲤ ﱊﰷ ﻋ د ﻮﻤﻠ ا ن
نﲑﻫﲈﮐ ، ﻼﺧا ﻦڠد ﱊﰷ اﻮﻴﺟ ,ﻨﮐرﻮﺑﻮﺳ ﺎﻴﻟﻮﻣ ق ، ﺪﭬرد ﱊﰷ ,ﻴڠوﺪﻨﻴﻟ ڠﻳ ﻮﳮ
ﻴﺟ
وا
ﭭﺳ تﺮﺑ ﺮ ڠﺠﻨﭬ وارﲈﮐ ﰐ ، ﴪﺑ ﲑﺠﻨﺑ ، ﺖﻴﮐﺎﭙﭬ ﻖﺑاو ، ﺎﺘﻴﮑڠﺳﺮﭬ ء ن ، د ﲍﻴﮑﺴﻴﳈ ا ن
ﻻ ﺋ ﲔ ﻻ ﺋ ﻣ ﻪﺒﲤﺮﺑ سﺎﻴﺘﻨـﺳ ﻦﮐا ﱊﰷ ڤوﺪﻴﻫ يﺎﭬﻮﺳ ﲔ ﻌ د رﻮﻤ ا ﺖﮐﺮﺑ ن .

ﺎﭘﻮﭭﳑ ڠﻳ ﻦﻫﻮﺗ ﷲ , ﰄ ﺎﺳاﻮﮑﮐ ء د ن ا نﴪﺒﮐ ن ، ﱳﻣﻼﺴﮐ ﻦﻫاﺮݢﻮﻧﺎڠﭬ ﻦﻫﻮﺗ
د ا اﱰﻬﺠﺴﮐ ن ء ن ، ﮐ نﻮﻫﻮﻣ ﱊﰷ ﴬﺤ ر ,ﻳرﻮﭼﻮﭼ ﻮﲤ ﲪ ورا ﺲﺗا ک ﺖ حا ورا حا
رﺎݢﻧ اﺮﻳوﺮﭬ ا ﺮﺗ ڠﻳ ﻗ ﻣد ﻦﺑرﻮ ﻴ ﺪ ا ﳊ د نرﻮﭭﲤﺮﭬ ن ﻮﺗاد ﺪ ، ﻪﺑﺎﺳ . ور ,ﻨﮑﻳدﲈﺳ ح ور ح
ﺮﻣ ﻳ ﺪﻬﺷ ارﺎﭬ مﺎﺳﺮﺑ ﲀ ءا د ا ن ﺻ ﳊﺎ ﲔ ، ﻦﮑﳱﻟﻮﭬد ﺖﭬاد ارﺪﭼﺮﺗ ڠﻳ ﺪﭭﮐ اﻮﺟ ﲔﮑﻴﻣد
ﺳ ﮐ اﺮݢ ﺼ ﻴ ﺤ ﺮﻣ ﱳ ﻳ ﲀ ، ﳇ ﺪﭭﮐ ﻦﮐﺎﻴﻧرﻮﮐ ﻮ ا ر ﺮﻣ ݢ ﻳ ﮐ ﲀ ﺼ .ﺎﭽﻨﺑ ﺲﺗا نﺮﺑﺎ د ﺎﭭﳰ
ﻨﻣ
ڠﻳ ا ن
ﻳﺮﮐ ﻀ ﺎ ء ﺎﳝﲊﻣ ﰐﺎﻫ ن ﻀﻗ ﺎ ء د ا ﻮﺘﻨﺘﮐ ن ا د ن ﻮﻣﺪﭬر . ﻼﺳ ﷲ , ﻣ اﺮﻳوﺮﭬ ,ﻨﮑﺘ اﺮﻳوﺮﭬ
نﺎﺳ د ﺲݢﻮﺗﺮﺑ ﻪﻴـﺳﺎﻣ ڠﻳ ﱊﰷ ، ﺎﺳاﻮﮑﮐ ﻦڠد ء ﲑﮐ ﺖﭬاد اﻮﺟ ﻮﳕ ڽا ﮑﺘﻣ.د ﻻﺎݢﺳ ﻦ
د نرﻮﭭﲤﺮﭬ ا ﭭﻣﻮﺗﺮﭬ ن ﺎ ﻩراد ﻦﻫ .

ﻦﮑﻳﺮﻳﺪﻨﻣ قﻮﺘﻧوا ﱊﰷ ﰐﺎﻫ ,ﻧﰷﰷﻮﺑ ﷲ , ةﻼﺻ ﺮﻓ ض و ,ﻟ ﻗ د ﺖ ا ن ﻋ دﺎﺒ ة
ﰷز ة ﻦﮑﺒﻴﺟاو وﲀڠا ,ﺗ ڠﻳ .ﺎﳝﺎݢﺎﺒـﺳ ، ﻠﻣ ڠﻳ ڠروا ڤوﺪﻴﻫ ,ﻴﺗﰷﺮﺑ ﻘ ﻦﺗﻮﺘﻧﻮﺗ ﻦﮐ.ﺎﺴ
ﰷزﺮﺑ ة ﻓ ﻲڠ,ﺎﭙﻣ ﻘ ﻣ ﲑ ﲔﮑﺴ ، ﻴﭼﻮﺳ د .ﺮﻫ ,ﻨﮑ ا ﺮﻣ اﻮﻴﺟ ن ﻳ ﲀ ، ﻦڠﻮﻟﻮݢ ,ﻴڠوﺪﻨﻴﻟ
ﻓ ﻘ ﺮ ءا د ا د نرﻮﻔﮑﮐ ﺪﭬرد ﲔﮐﺎﺴﻣ ن ا ﻔﮐ ن ﻘ ﻦڠﺠﻨﭬﺮﺑ ڠﻳ نﲑ ، ﻪﺒﲤ ﷲ , اﻮﺟ ﲔﮑﻴﻣد
د ا زر ,ﻨﮑﺳاﻮﻟ ن ﰶ اﻮﻣ ڠﻳ ڠروا ﻗ .ﺮﻫ ﻦﮑﻔ ،ڽ او ,ﳝﺮﺗ ﻗ ﺮﻣ ﻒ ﻳ ﺠﻨݢ ﻦڠد ﲀ ﻻﺎﻬﭬ نﺮ
ک ݢڠﻴﻫ ﻦﳫﮐﺮﺑ ڠﻳ يرﺎﻫ أ تﲑﺧ .

19

ر ﺐﻫ ﺎﻨﺑ ﻦﻣ ﺎﻨﻟ أ و ﺎﻨﺟاوز ذ ﺎﻨﺘﻳر ﻗ ﺮ ة ﻋأ و ﲔ ﺟ ﻌ ﺘﻤﻠﻟ ﺎﻨﻠ ﻘ ﲔ إ ﺎﻣﺎﻣ ، ﺎﻨﺑر أ ﺎﻨﺗ
ﰲ ,ا ﻴﻧ ﺎ ﺣ ﻨـﺴ ﺔ ا ﰲ و ﻷ ﺮﺧ ة ﺣ ﻨـﺴ ﺔ و ﻗ ﺎﻨ ﺬﻋ با ﻟا رﺎﻨ ﻋ ، دﺎﺒ ﷲ إ ن ﻳ ﷲ ﺮﻣﺄ
, ﻌﻟ و لﺪ ﺣﻹا ﺴ ﺎ و ن إ ﺎﺘﻳ ء ذ ي ﻘﻟا ﰉﺮ ﻨﻳ و ﻪ ﻋ ﻦ ﻟا ﻔ ﺤ ﺎﺸ ء و ﳌا ﻨ ﮑ و ﺮ ﻟا ﺒ ﻐ ﻲ
ﻳ ﻈﻌ ﻟ ﲂ ﻌ ﺗ ﲂﻠ ﺬ نوﺮﮐ ، ﺎﻓ ذ وﺮﮐ ﷲ ا ﻈﻌﻟا ﻳ ﲓ ﺬ وﺮﮑﺷاو ﰼﺮﮐ ا ﻩ ﻋ ﲆ ﻧ ﻌ و ﰼدﺰﻳ ﻪﻤ ﻮﻠﺌـﺳا ﻩ
ﻓ ﻦﻣ ﻀ ﻳ , ﻄﻌ , و ﲂ ﺮﮐ ﷲ ﻳ ﷲو ﱪﮐا ﻌ ﺗ ﺎﻣ ﲅ ﺼ ﻨ ﻌ نﻮ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->