.. gaNeshAvatArastotraM ..

       

!"$#%!&('*)
+"$,$-/.021435"$6 )
+%!798!":+358!"$.;"$<=!>?#@&AB"$C9&%D'E)
%FGH#8JIK!" LM3NGH8 OPLM&#"35QPRS8T!.,SU VMWXV
0YLPZ !!U [B3]\?#^"$,$&@& O`_ #"$%!" La& Ob_ #^8!" L/8!"$%dce)
+3N8!"S." Lf<=8!>g#"$hjik,S3 _ #^"$8!"$%lcMm nboqp!"S.I "S%lcrVasV
35t8 Obuv "S3N8!"$.;< Xw ,$AB%!" Lxm n`oqp!"$.;Iy'J)
&C90/."$0 O .AB798!"02,$0zL{AB35"$AB%!('a>g&}|8D'~VM€V
!I w4798!"S3N8!"$.ƒ‚kT*
3 Xw ,$AB%!" LMm nbo„p!"$.;Iy'J)
&w4"S0 O .;>?#@A5798!"D0=+"$… O 35"$AB%!('M>?&ƒ|98D'†VM‡ V
&AS‚5w4.‰ˆŠ,S8 _ #^"$8‹‚eŒ^"$%!m n`o[BI "$I'Ž)
&‚5AB"$0O`.>g#‘ O`T’3 R“+"$…”Ob35"$AB%!('/>g& | 8D'†V•–V 
—D"$%!%D'a0˜,S3NŒ!#™'a0/" L _ #!š#™'/,$0/,$›œw4"S#Iy'E)
‚Bž"$0 O .;[BAB8!"R62&}ŸQBI ('a[5I9 ,$8¡RS8D'¢VM£DV
¤lmj‚5w¥."$358!"$.ƒ‚eTF
3 tH‚]p!0 O .,S%!mNA¦R ('*)
+"$… O ('a,$G§8!m nbo–"0/%lcx8!>?#2p!"$.;I˜14¨?#8 VM© V
,$35I ª«‚¬%!"$&@,$3 _ #"$8D'aI "$&"S0 O .;[5w¥"$ABIy'J)
&#}Ÿ.;35"$AB%!<"$#­L/0®i5.;&"$C9&/p!.œ'a>?&ƒ|98D'~VX¯V
,$35°%!.;"$—D"$3N8!"S.<= !Q535"$AB%F1¥¨?#8 )
&&"S0 O .;[5AB798!"02,$3N±« O m nbo² ,S8F35"$6œIy'†VM³(V
p Ÿ & n`3N"R´3N8!"$.;<µ"$,$ž&"S%!"$0Ob.;%!"$I')
+"$… O 35"$AB%!8!" La[B"$¶«8D'a,$35"$C9&Iy'M0214¨?#^8 VMW·V
!8¸bh«ikJ
8 &#^"[S‚5GH8!"!" L{",$35%!"$#I "z'*)
!QB" Laž^—%!&^"$‘!¹>g3N>g3Nm nbo[!p!"$.;I "z'†VMWdW]V
>?35"$%!79w435"$0/I "$.{º02!"$%D'a[5I»9#8 )
>?35"$%!79Ž
w #‚5,S,$žw | Rhj‚¬m nbo–,$¹%!"$‘J0zL{#('¢VMWsV
8!>?#^"$3N8!"S.¼½UB"$<µ"$h«ik,$35°%!AB.^"z'/>g&}|8!"z'E)
>?35"$%!79w4ž^—!% %T!3¬­ "$>?8!‘Žž^3N,$798*,$A VMW½V
&"$#^"8!‘J>?35#®La %!"ž^,$3N±«#,S8F0ObU Ob‘!I )
0YLf# ‚5F& i5%!ž"$35< 0œ&"$,‹pD'a[B"$¶«#J
8 —D%TD'¢VMW‡ V
+#‚5J.;"$—D>?#@ž—DF
% T!% 3e,$0/› c #,S8 )
&"$#^"$ž!w4&#­Lam n`o ,$%!3¾|,$¿„'a[B"$¶«#J
8 UB."eVMW •–V
W

#‚5^"$C9&I !"$%‹‚em nbo–>?UB,$8!35"$6œI'J)
8!‘F"$,$798D'a0œ&" _ #"$8!"#‚5¼½UB" —DTD% 'MI¦|H8!"eVMWd£DV
%!"$%!"$"$,$798![Bž!w4< >`K!"$%*>bK!"$J
% [BI»9#8 ) 
"S798¡ %!" La"$,$798!¼½UB" 0/"# ‚5"S,$798D'a[BI X,$8´R´8!"*VMW© V
#‚5^>?#@#‚58!"w | h "D0/3ƒRSm nbo 0 O U O ‘!I )
%F# ‚5"$C9UB.;&®Lam nbo m nbož}Ÿ 8!%Fšl#8 VaW‹¯yV
!8! w 3eUB.SLa O !LaI , K!8 La3NC90 8¸b,$… &gcE)
ž— C93 Lx0œ3ƒR´ž"$!3 %F!HL/m n`o%!"$#Iœ&gcrVaW³ V
U O ‘!USi5‘!"$,$w4[BwjLa>?8‹‚5‘!,S&w«Laz‚5I ,$35%!"$%!&gcE)
p!%p!"S79#0œ&ƒ|9› c #"$,$w¥[5wjLaž"$,S3e%F0YLf#('¢VMs;·V
p!&"R’K´R´I "$&& ‚]Zœ"S" L/0/" p!%Lam nbow¥"$#I & cE)
ž,$G§8!w |  I .SLM6 T!3ež^,$3N±«#,S8F%F0YL{#('†VMsW]V
ˆŠ,$8J& O  U Ob.;"$"S798!’R´8Lœ!"$3N8!"S.>g8‹‚5‘La0YL{U Ÿ «R´& c V
Encoded by Karthik Chandan.P (kardan5380@yahoo.com)
and Amith K Nagaraj (amithkn@rediffmail.com)
Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated September 21, 2004

s

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful