.. shrI uchChiShTamahAgaNapati dhyAnam ..

॥ €F uEQC£mhAgZpEt @yAnm^ ॥
mlADAr 
syoyAHy 
EcdE`nvrmXl 

smAsFn\ prAшE?tEvg
}h\ gZnAyкm^ ॥ 1॥
r?to(plsmprHy\ nFlm 
GsmprBm^ ।
r(nprBAlsddF=tmкVAEctm-tкm^ ॥ 2॥
кzZArssDADArAsrvdE"/yAEvtm^ ।
aE"кE"mhAv", gXшкAEdBqZm^ ॥ 3॥
pAшAkш 
"кodXpcbAZls(кrm^ ।
nFlкAEtGnFBtnFlvAZFspAv кm^ ॥ 4॥
sE/кoZAHynFlAgrsA-vAdnt(prm^ ।
p(yAElgtvAmAg\ s=tmAtEnq 
Evtm^ ॥ 5॥
b
}hmEv Zmh 
dýAEds\prpEяtpAdкm^ ।
mhd^dvypdovAQypAdкAm/sArкm^ ॥ 6॥
nvAvrZyjAHy vErv-yAEvEDEprym^ ।
pcAvrZyjAHy EvEDs\p>ypAdкm^ ॥ 7॥
aхXкoEVb
}hmAXAmXl 
vrm&yym^ ।
rdnA"rs\pZ m/rAя-v!EpZm^ ॥ 8॥
EgEr&yAhEtvZA (mm/t(vprdш кm^ ।
azZAzZtnQCAymhAкAmкlA(mкm^ ॥ 9॥
mhAgo=ymhAEvdyA prкAEшtкl 
brm^ ।
EcEQCv\ Ecdv\ шAt\ E/gZAEdEvvEя tm^ ॥ 10॥
a£ottrшtAEBHyкlAyAsEvEDEprym^ ।
EcdAкArmhAdvFpm@yvAssEvg
}hm^ ॥ 11॥
EcdENDmTno(pnnEc(sArGnEvg
}hm^ ।
vAcAmgocr\ шAt\ шdc
{ ty!EpZm^ ॥ 12॥
mlкd-TEcdd 
шnvtAXvpEXtm^ ।
qXMbzhs\-TAEyprEc&dyomBAsrm^ ॥ 13॥
aкArAEd"кArAtvZ lE"tEc(sхm^ ।
aкArA"rEnEd £prкAшmyEvg
}hm^ ॥ 14॥
hкArAHyEvmшA (mprBAdF=tяg(/ym^ ।
mhAh\sяp@yAnEvEDjAt-v!pкm^ ॥ 15॥
sdoEdtmhAprjAкAr\ s\sArtArкm^ ।
mo"l#mFprdAtAr\ кAlAtFtmhAprBm^ ॥ 16॥
1

nAm!pAEdsEMBnnEn(ypZ Ecdttmm^ ।
pr(y`BtmhAprjAgA/gocrEvg
}hm^ ॥ 17॥
mhAкXElnF!p\ qV^Q‡ngr 
vrm^ ।
aprAкtmhAEd&yc
{ tyA(m-v!EpZm^ ॥ 18॥
nAdEbdкlAtFt\ кAy кArZvEя tm^ ।
qXMbzhc‡At, -Pr(sOdAEmnFprBm^ ॥ 19॥
tttvm-yAEdvA?yAT pErboDnpEXtm^ ।
b
}hmAEdкFVpy t&yA=tsEMv(sDArsm^ ॥ 20॥
iQCAjAnE‡yAndsv t/ -vtE/Zm^ ।
hdyg
}ETEBEdvdyAdш no(sкmAnsm^ ॥ 21॥
pcк(ypr 
шAn\ mhA/
{ prEvg
}hm^ ।
€Fc‡rAяm@y-Tшyg
}Ammh 
vrm^ ॥ 22॥
b
}hmEvdyA-v!p€FlEltA!pDAErZm^ ।
vEшyAdyAvt\ sA@y\ advyAndvD nm^ ॥ 23॥
aAEdшkr!p 
шdE"ZAmEt pEяtm^ ।
as\-p£mhAprjAEBHyAdv
{ tE-TEtprBm^ ॥ 24॥
ev\ sEcty 
v
dd \ uEQC£gZnAyкm^ ।
nFltArAsm 
t\ t sEQcdAndEvg
}hm^ ॥ 25॥

This is a Dhyana that was composed by Shri Harsha Ramamurthy.
The Upasana, significance and secret of Shri Ucchishta Mahaganapathi
are known to very few advanced Sadhakas.
Encoded and proofread from the source document at www.kamakotimandali.com
by YV Malleswara Rao malleswararaoy at yahoo.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated July 11, 2012
http://sanskritdocuments.org

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful