.. Ganesha Pratahsmarana ..

॥ €FgZ 
шprAt,smrZm^ ॥
prAt, -mrAEm gZnATmnATbD\
EsdrprpErшoEBtgXy`mm^ ।
uddXEv]npErхXncXdXmAхXlAEdsrnAyкvdvdym^ ॥ 1॥
prAtn mAEm ctrAnnvdymAnEmQCAnкlmEхl\ c vr\ ddAnm^ ।
t\ tEdl\ EdvrsnAEDpyjs/\
p/\ EvlAsctr\ Eшvyo, EшvAy ॥ 2॥
prAtB яAMyByd\ хl B?tшoкdAvAnl\ gZEvB\ vrкяrA-ym^ ।
ajAnкAnnEvnAшnh&yvAhm(sAhvD nmh\ stmFvr-y ॥ 3॥
[loк/yEmd\ py\ sdA sAm
}A>ydAyкm^ ।
prAtz(TAy stt\ y, pW 
(pryt, pmAn^ ॥ 4॥
॥ iEt €FgZ 
шprAt,-mrZm^ ॥
Encoded and proofread by Sunder Hattangadi sunderh@hotmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated April 29, 2010
http://sanskritdocuments.org

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful