PARCURI INDUSTRIALE

Parcul industrial – definiţie Parcul industrial reprezintă o zonă economică delimitată în care agenţii economici se localizează având acces la infrastructură şi utilităţi, administrate de o societate comercială.

.Parcurile industriale – clasificare după tipul de proprietate  publice – terenul şi clădirile aferente sunt în proprietatea publică.  private – terenul şi clădirile aferente sunt în proprietatea unor persoane fizice şi/sau juridice de drept privat.  mixte – terenul şi clădirile aferente sunt în proprietatea privată a statului şi a unor persoane fizice şi/sau juridice de drept privat.

Parcurile industriale –clasificare după tipul de organizare  parcuri industriale cu titlu acordat prin ordin al ministrului sau declarate prin hotărâre a Guvernului . 65/2001 şi Codului Fiscal).G. nr.beneficiază de ajutor de stat (conform O.  proiecte de infrastructură realizate cu sprijin PHARE – Coeziune Economică şi Socială sau fonduri structurale şi de coeziune.  terenuri industriale şi/sau spaţii industriale organizate tip „parc industrial” întâlnite pe piaţa imobiliară.  parcuri industriale constituite conform unor legi speciale (privatizare). .

65/2001) ( iulie 2012) 7 2 3 14 2 2 20 2 .G.Distribuţia regională a parcurilor industriale (constituite conform O. nr.

Parcuri industriale .forma de constituire Forma de constituire PUBLIC PRIVAT PUBLIC-PRIVAT total operaţionale 27 19 6 52 21 12 6 39 TOTAL .

 eligibilitatea pentru acordarea ajutorului de stat.Activitatea desfăşurată de Ministerul Administraţiei şi Internelor  Verifică:  îndeplinirea condiţiilor legale pentru obţinerea titlului de parc industrial.  nivelul general al interesului sectorului privat faţă de proiect.  analiza opţiunilor financiare. . Acordă titlul de parc industrial prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  fezabilitatea proiectului.  Monitorizează activitatea parcurilor industriale.

264/2002 privind aprobarea Instrucţiunilor de acordare şi anulare a titlului de parc industrial. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. • Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 296/2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat regional acordat pentru investiţiile realizate în parcurile industriale.Titlul de parc industrial Bază legală: • Ordonanţa Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. • Ordinul ministrului dezvoltării şi prognozei nr. .

dovada existenţei sau posibilităţii dezvoltării racordurilor la infrastructura de utilităţi se realizează. . în copie. (2) din Instrucţiuni. 2 alin. de preferinţă. în copie. 2 alin. sau orice alte documente. prin acordurile / avizele / scrisorile de intenţie ale furnizorilor de utilităţi. • copii de pe actul constitutiv şi certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului ale societăţii-administrator. • documente de natură să facă dovada accesului terenului la un drum naţional sau european (prezentare a căii optime de acces). (2) din Instrucţiuni. dacă nu este îndeplinită condiţia prevăzută la art.Titlul de parc industrial – documente necesare (1) Iniţiatorii parcului industrial depun la MAI o cerere (tip). • titlul de proprietate asupra terenului aferent parcului industrial. documentele privind proprietatea şi/sau transmiterea dreptului de folosinţă. însoţită de următoarele documente: • contractul de asociere al iniţiatorilor. • certificat de sarcini sau declaraţie a proprietarului terenului prin care se face dovada că terenul aferent parcului industrial este liber de orice sarcini. pentru fiecare lot. Pentru un parc industrial care include loturi de teren aparţinând mai multor proprietari se vor anexa. • declaraţie a proprietarului terenului privind inexistenţa unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti privind situaţia juridică a terenului aferent parcului industrial. cu privire la dreptul de proprietate asupra acestui teren. • contractul de administrare a parcului industrial dacă nu este îndeplinită condiţia prevăzută la art.

d). • • • • • . e) şi f) din Ordonanţă. corelarea cu secţiunile Planului de amenajare a teritoriului naţional. lista conţinând datele de identificare ale agenţilor economici care şi-au manifestat intenţia de a-şi desfăşura activităţile în parcul industrial. sub forma avizului compartimentului de specialitate al consiliului local din unitatea administrativ-teritorială în care se realizează parcul industrial. în situaţia în care în zona destinată parcului industrial acestea există precum şi declaraţii ale proprietarului prin care se certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 lit. atestând că societatea administrator nu este în faliment sau subiect al unor procese pentru declararea falimentului. acordul autorităţii administraţiei publice locale privind realizarea infrastructurii aferente parcului industrial şi a conexiunii utilităţilor. în Planul de amenajare a teritoriului judeţean. certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului teritorial – registrul ROLEG.Titlul de parc industrial – documente necesare (2) • documente. 10 alin. privind drepturile reale asupra clădirilor şi lucrărilor de infrastructură. piese desenate privind încadrarea în teritoriu. în Planul urbanistic general şi/sau alte documentaţii de urbanism. pentru a face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute în art. studiul de fezabilitate. în copie. nu are activităţile suspendate şi nu are afacerile administrate de tribunal. (1) din Instrucţiuni.

. construcţiile şi clădirile din parcurile industriale.Accesul la finanţare . 65/2001 şi Codul Fiscal prevăd următoarele facilităţi:  scutire de la plata impozitului datorat pentru terenurile.  scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial.ajutoare de stat (1)  Ordonanţa Guvernului nr.  alte facilităţi acordate de autorităţile publice locale.

.CARE SUNT CATEGORIILE DE BENEFICIARI? • Societăţile de administrare care au obţinut titlu de parc industrial • Investitorii: . .care au început investiţia înainte de 18 septembrie 2007 – ajutor de minimis.care au început investiţia după 18 septembrie 2007 – ajutor de stat regional.

fie din finanţare externă. • are sediul şi este înregistrat pe teritoriul României. • face dovada unei contribuţii de cel puţin 25% din costurile eligibile ale investiţiei. C 244/02/2004. fie din resurse proprii.CARE SUNT CONDIŢIILE PENTRU A BENEFICIA DE AJUTOR DE STAT REGIONAL? (I) • Beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: • a depus cerere înainte de începerea proiectului şi a primit aviz de la MAI privind eligibilitatea. într-o formă care să nu implice orice alt ajutor public. . publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. definită conform Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate. • nu se află în situaţie de dificultate.

. nu are activităţi comerciale suspendate sau nu se află într-o situaţie similară cu cele menţionate mai sus.CARE SUNT CONDIŢIILE PENTRU A BENEFICIA DE AJUTOR DE STAT REGIONAL? (II) • realizează o investiţie iniţială într-un parc industrial cu titlu acordat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor sau declarat printr-o hotărâre a Guvernului. nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea acestuia într-una dintre aceste situaţii. indiferent de obiectivul acestuia şi de organismul furnizor al respectivului ajutor de stat. • nu face obiectul unui ordin exigibil de recuperare a unui ajutor de stat. nu are afacerile administrate de un judecător sindic. reglementate de lege. • nu este în stare de faliment ori de lichidare.

f) prelucrarea şi comercializarea produselor agricole. b) construcţii navale. 2) al Regulamentului EEC nr. d) industria siderurgică. . operatorul economic care nu îndeplineşte una din condiţiile prevăzute anterior. potrivit art. 2.1 la Tratatului de instituire a Comunităţii Europene. 1898/1987. operatorul economic care îşi desfăşoară activitatea în domeniile: a) pescuit şi acvacultură. c) industria carboniferă. g) activităţile legate de producţia primară a produselor agricole prevăzute în Anexa nr. 3 alin.CINE NU POATE BENEFICIA DE AJUTOR DE STAT REGIONAL PENTRU INVESTIŢIILE REALIZATE ÎN PARCURILE INDUSTRIALE? 1. e) sectorul fibrelor sintetice. h) fabricarea şi marketingul produselor care imită sau substituie laptele sau produsele din lapte.

transferul de tehnologie prin achiziţionarea de patente.CE SUNT COSTURILE ELIGIBLIE? Costurile legate de investiţia iniţială: • costurile de active corporale .terenuri. utilaje sau instalaţii. licenţe. know-how sau informaţii tehnice nepatentate. . • active necorporale . clădiri.

CE ESTE INTENSITATEA AJUTORULUI DE STAT REGIONAL? Reprezintă raportul dintre valoarea brută actualizată a ajutorului şi valoarea actualizată a costurilor eligibile. Valoarea costurilor eligibile este actualizată la data acordării ajutorului. .

SUNT FINANŢATE PROIECTELE MARI DE INVESTIŢII? • investiţia iniţială cu o cheltuială eligibilă mai mare de 50 milioane de euro nu se finanţează în cadrul schemei. .

Aceste intensităţi se pot majora cu 20% în cazul microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi 10% în cazul întreprinderilor mijlocii. plafon aferent regiunii în care se realizează investiţia. cu excepţia regiunii Bucureşti Ilfov. . aşa cum este stabilit în “Harta naţională a ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2007 – 2013”. respectiv 50% pentru toate regiunile de dezvoltare.CARE ESTE PLAFONUL AJUTORULUI REGIONAL? Intensitatea ajutorului în echivalent subvenţie brută actualizată nu va depăşi plafonul ajutorului regional în vigoare la momentul acordării ajutorului.

durata derulării proiectului de investiţii şi detalierea.CE FAC INVESTITORII CARE SE LOCALIZEAZĂ ÎN PARCUL INDUSTRIAL? (I) • Prezintă la Ministerul Administraţiei şi Internelor. pe ani. a cheltuielilor eligibile. înainte de demararea lucrărilor pentru proiect. . • Cererea va fi însoţită de dovada proprietăţii terenului şi/sau clădirii şi de un plan de afaceri care va include şi descrierea investiţiilor. o cerere pentru ajutor în cadrul schemei.

menţin investiţia pentru care au beneficiat de ajutor de stat.ţin evidenţa specifică a ajutoarelor primite. îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate. dacă sunt întreprinderi mici şi mijlocii. . .arhivează evidenţa şi o păstrează 10 ani de la data acordării ultimei scutiri.CE FAC INVESTITORII CARE SE LOCALIZEAZĂ ÎN PARCUL INDUSTRIAL? (II) • Ulterior demarării investiţiei: . . dacă sunt întreprinderi mari. . respectiv pe o perioadă minimă de trei ani.colaborează cu furnizorii de ajutor de stat şi permit verificarea de detaliu privind realizarea investiţiei şi atingerea intensităţii maxim admise.se adresează unităţilor administrativ teritoriale şi dovedesc anual. pe o perioadă minimă de cinci ani de la finalizarea acesteia. .

Accesul la finanţare .ajutoare de stat (2) Fonduri europene: FEDR (2007-2013) Programul Operaţional Regional .

alte surse Aport de capital Împrumuturi acordate de bănci sau alte instituţii financiare Vânzări/concesiuni în avans .Accesul la finanţare .

Cofinanţare proiecte parcuri industriale Programul Operaţional Regional Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local Domeniul de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală .

POR – 4. AS-SC. CC-SC.000 lei. APL-SC. Solicitanţi eligibili: autorităţi ale administraţiei publice locale (APL).inforegio.ro . Valoarea totală a proiectului (suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile) este cuprinsă între 1.000 şi 85. APL-AS. camere de comerţ (CC). cu excepţia Regiunii de dezvoltare Bucureşti Ilfov = 60%. CC-AS. Informaţii suplimentare: http://www. Nu sunt eligibile parteneriatele între APL-CC.ro şi http://www. APL – contribuţie proprie la cheltuieli eligibile = 50%.700. societăţi comerciale şi cooperative (SC). asociaţii ale mediului de afaceri (AS).000.1.mdrt.

Principalii indicatori asociaţi parcurilor industriale constituite conform O.G.541 .ha Numărul agenţilor economici din parcurile industriale Numărul angajaţilor din parcurile industriale 52 2337 783 34. nr. 65/2001 la 1 martie 2012 Total RO Numărul de parcuri industriale existente Suprafaţa totală a parcurilor industriale .

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU RELAŢIA CU COMUNITĂŢILE LOCALE Telefon/fax: 021 314 81 99 e-mail: dgrcl@mai.ro .gov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful