Steaua fĈrĈ nume
Mihail SebastianACTUL I................................................................................................................................4
SCENA I úEFUL  UN ŖćRAN ........................................................................................................ 5 SCENA II úEFUL  PRO FESORUL................................................................................................ 7 SCENA III úEFUL  ICHIM  ŖćRANUL (la ghiûeu) ................................................................12 SCENA IV úEFUL  DOMNIúOARA CUCU ..............................................................................15 SCENA V D-ra CUCU  ELEVA .....................................................................................................18 SCENA VI D-ra CUCU  ELEVA  PROFESORUL ..................................................................20 SCENA VII D-ra CUCU PROFESORUL .....................................................................................23 SCENA VIII úEFUL  ICHIM..........................................................................................................25 SCENA IX úEFUL  PASCU ............................................................................................................26 SCENA X úEFUL  PASCU  PROFESORUL  apoi D-ra CUCU..........................................28 SCENA XI úEFUL  PROFESORUL .............................................................................................31 SCENA XII úEFUL - PROFESORUL - ICHIM............................................................................34 SCENA XIII PROFESORUL  úEFUL  CONDUCTORUL  NECUNOSCUTA.............36 SCENA XIV úEFUL  PROFESORUL  NECUNOSCUTA ....................................................42 ACTUL II ...............................................................................................................................53 SCENA I PROFESORUL  NECUNOSCUTA ............................................................................53 SCENA II PROFESORUL - D-ra CUCU - UDREA ....................................................................65 SCENA III PROFESORUL  NECUNOSCUTA .........................................................................73 SCENA IV PROFESORUL  NECUNOSCUTA  UDREA .....................................................79 SCENA V NECUNOSCUTA  PROFESORUL...........................................................................87 ACTUL III..............................................................................................................................96 SCENA I PROFESORUL  MONA ................................................................................................96 SCENA II MONA  ELEVA...........................................................................................................103 SCENA III ELEVA  úEFUL  GRIG..........................................................................................107 SCENA IV úEFUL  GRIG .............................................................................................................109 SCENA V GRIG  MONA ..............................................................................................................111 SCENA VI GRIG  MONA  PROFESORUL ...........................................................................120 SCENA VII GRIG  MONA ...........................................................................................................125 SCENA VIII GRIG  MONA  D-ra CUCU ...............................................................................129 SCENA IX MONA  D-ra CUCU ..................................................................................................132 SCENA X MONA  GRIG ..............................................................................................................134 SCENA XI MONA  GRIG  UDREA ........................................................................................136 SCENA XII MONA  GRIG  UDREA  PROFESORUL .....................................................137 SCENA XIII MONA  PROFESORUL........................................................................................137 SCENA XIV PROFESORUL  UDREA ......................................................................................140

Steaua fĈrĈ nume

Mihail Sebastian

Piesa “Steaua fĈrĈ nume” a fost prezentatĈ pentru întâia oarĈ în seara zilei de 1 Martie 1944 pe scena teatrului Alhambra cu urmĈtoarea distribuŗie în ordinea intrĈrii în scenĈ: úEFUL GćRII UN ŖćRAN PROFESORUL ICHIM D-RA CUCU O ELEVć PASCU CONDUCćTORUL NECUNOSCUTA UDREA GRIG DIRECŖIA DE SCENć DECORURI Marcel Anghelescu I. úerbĈnescu Radu Beligan C. IordĈnescu Nora Piacentini Nineta Gusti N. Tomazoglu G. Basmagian Maria Mohor V. Brezianu Mircea úeptilici Soare Z. Soare Mircea úeptilici

3

Biroul ûefului de garĈ. O locomotivĈ manevreazĈ undeva pe o linie secundarĈ gâfâind ûi suflând din greu. amândouĈ fĈrĈ rĈspuns. un orologiu mare. fereûte linia. câteva vagoane de marfĈ. pĈtratĈ. pe unde se cumpĈrĈ ûi se vizeazĈ biletele. cine ûtie de când. Pe pereŗi un mers al trenurilor ûi diverse tabele ûi avize ceferiste. trase undeva mai departe pe o “linie moartĈ”. Un ŗignal ascuŗit. mobilĈ ûi ustensile adecuate. rĈspunzând de sigur în sala de aûteptare. Între timp telegraful ûi telefonul sunĈ mereu. “cassa de bilete”. arĈtând 3 ûi 12 minute. fixatĈ în perete. care este în acelaûi timp “birou de miûcare. 4 . aparatul telegrafic bate. Uûa dinspre peron larg deschisĈ. iar mai la dreapta o uûe cu geam ûi uûa cu fereastra dĈ în spre peron. peronul gĈrii. Între fereastrĈ ûi uûe. In restul încĈperii. In peretele din stânga. fereûte linia. Un aparat telegrafic. arĈtĈtoarele înŗepenite în cadran. frâne.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian ACTUL I Gara micĈ în provincie. telegraf”. doi stâlpi de felinar. în fund. In peretele din fund o fereastrĈ dublĈ. sgomot de tampoane etc. linia feratĈ. o ferestruie micĈ. ca un nechezat de mânz. telefon etc. O voce se aude strigând somnoroasĈ. de ghiûeu. Telefonul sunĈ. Se vĈd prin ferestrele afumate. La ridicarea cortinei nu e nimeni în scenĈ.

úeful ridicĈ oblonul ghiûeului. Pe urmĈ trece spre stânga. Abia s’a aûezat. o rupe. (Iûi scoate chipiul ûi-l pune în cuier. în faŗa uûii ce i s’a închis în nas ûi o clipĈ rĈmâne acolo. úeful a revenit la birou. ridicĈ receptorul. Pe uûe intrĈ un ŗĈran). cu mâna pâlnie la gurĈ. úEFUL Ce pofteûti d-ta? ŖćRANUL SĈ-mi daŗi un belet pentru… úEFUL (Scurt): Mai târziu. Merge spre masa telegrafului ûi ia loc acolo ûi citind încĈ odatĈ banda ruptĈ adineaori din aparat. peste linie): Ichim! Ichim! SĈ fii cu ochii în patru când o trece acceleratul. ca ûi când ar silabisi avizul. ŖćRANUL PĈi io ziceam cĈ… úEFUL Treci la cassa de bilete. ûi pe urmĈ apasĈ pe mânerul aparatului telegrafic. cĈ te pui s’o mĈnânci… ú’o plĈteûti. Se îndreaptĈ spre telefonul din perete. cu chipiul pe cap. spre faŗa ferestrei ûi dispare. allo… (Nu rĈspunde nimeni probabil. Se uitĈ la banda de hârtie. întoarce de câteva ori manivela.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA I úEFUL  UN ŖćRAN IntrĈ ûeful. AcroûeazĈ De afarĈ se aude un nou ûuerat de locomotivĈ. úeful merge spre uûĈ ûi din prag strigĈ. (ŖĈranul a rĈmas afarĈ pe peron. SĈ nu-mi calce vreuna. (Vrea sĈ tragĈ în jos ferestruica). úEFUL Allo. n’auzi? (Se ridicĈ de pe scaun ûi vine spre uûĈ): Aici intrarea e opritĈ. (Inchide uûa): Intrarea particularilor opritĈ. 5 . Strict opritĈ. de raŗe ûi de gâûte. Vezi. apare capul ŗĈranului). care’ amuŗeûte. un fanion în mânĈ. cĈ se ûi aud ciocĈnituri în ferestruica din stânga. Merge spre aparatul telegrafic. Scrie ûi pe uûe. ŖćRANUL DacĈ nu vĈ e cu supĈrare… úEFUL (Sever): Ce pofteûti d-ta? ŖćRANUL Un belet pentru… úEFUL Treci la cassa de bilete.

se uitĈ la ceasul lui de mânaûi pe urmĈ deschide uûa). ridicĈ privirea spre probabil  orologiul peronului. care. Pe peron se vede trecând prin faŗa ferestrei silueta profesorului. pe urmĈ citeûte un bilet lipit pe geamul ghiûeului): “Cassa de bilete se deschide jumĈtate orĈ înainte de sosirea trenului”. ŖćRANUL PĈi parcĈ ziceaŗi… úEFUL N’auzi omule cĈ nu s’a deschis. parcĈ ezitĈ puŗin. o secundĈ mai târziu apare în faŗa uûii. ŖćRANUL úi când se deschide? úEFUL Scrie afarĈ.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian ŖćRANUL Nu-i aicea cassa de belete? úEFUL Aicea e. 6 . ŖćRANUL (Introducându-ûi capul pe sub ferestruicĈ): úi trenul când soseûte? úEFUL Scrie afarĈ. Dar nu e deschis. (Trage definitiv oblonul ghiûeului. (Trage ferestruica pe jumĈtate. Se aûeazĈ iar la birou.

úEFUL (Cordial): Aaaa! Am onoarea. intrĈ te rog. 7 . úEFUL PĈi aûa o fi. Nu iei loc? PROFESORUL Nu. Lume nouĈ. mulŗumesc. (Se uitĈ la orologiul din perete): 3 ûi 12… Nu se poate. úEFUL De ce? Cât e la al d-tale? PROFESORUL 7 fĈrĈ 20. (Se duce spre orologiu ûi întoarce cu degetul minutarele): Le mai aûez ûi cu mâna… cĈ dacĈ ar fi sĈ mĈ iau dupĈ ele… PROFESORUL Dar atunci… atunci d-ta nu ûtii niciodatĈ cât e ceasul. PROFESORUL Voiam… voiam numai sĈ întreb… ceasul de afarĈ de pe peron… merge înainte? úEFUL Uneori. îmbrĈcat curat. Alteori rĈmâne în urmĈ. PROFESORUL Aûa gândeam ûi eu… fiindcĈ… úEFUL (ArĈtându-i un scaun): Da ia poftim. PROFESORUL (Din prag): Voiam… úEFUL IntrĈ.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA II úEFUL  PRO FESORUL Profesorul 30-32 ani. (Se uitĈ la ceasul lui de mânĈ). chiar îngrijit. PROFESORUL BunĈ ziua. dar modest. dom’ profesor. Intrasem doar sĈ vĈd cât e ceasul.

cĈ-mi era somn. úEFUL Care Pascu?… PROFESORUL Pascu… cu magazinul general. dar ûtii lefter. úEFUL Pe cine? PROFESORUL AdicĈ. M’au lĈsat lefter al dracului. Trenul.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian úEFUL Ei asta-i… Cum sĈ nu ûtiu? Când trece 747 dinspre Câmpina. I-am dat lui Pascu sĈ-mi aducĈ ceva dela Bucureûti. de fapt nu aûtept. bunĈoarĈ astĈzi… Personalul… Vine la timp? úEFUL De ce? Pleci undeva? Aûtepŗi pe cineva? PROFESORUL Da… Aûtept. e 12 ûi 5. Cum ûtii d-ta când întârzie trenul? úEFUL Dar ce zor am sĈ ûtiu? Pe mine mĈ gĈseûte totdeauna aici. Am fost azi noapte la JudecĈtor la un poker. Când vine 115 dinspre Sinaia. L-am vĈzut azi dimineaŗĈ când a plecat.20: când se încruciûeazĈ 63 cu 97. e 8. PROFESORUL (ParcĈ puŗin neliniûtit): Ai vorbit cu el? Ŗi-a spus cĈ se întoarce disearĈ? úEFUL N’am prea vorbit. e 8. PROFESORUL Nu. Când vine d-ra Cucu. úapte precis. PROFESORUL úi dacĈ întârzie? úEFUL Cine? D-ra Cucu? N’o cunoûti. 8 . la datorie. PROFESORUL Totuûi. e 7. de pe uliŗa veche. úEFUL A! Omul nostru.

dom’ Profesor. chiar azi noapte. Uite. PROFESORUL ExagereazĈ. CĈ chiar îi ziceam: ce te sculaûi femee cu noaptea ‘n cap. Credeam cĈ nu mai vine. “BĈiat bun Profesorul  zicea Lascu farmacistul  dar are un cusur. dela librari. dar nevastĈ-mea i-a dat nu ûtiu ce. Veniûi la garĈ sĈ-i ieûi înainte. uitându-se la ceasul din perete ûi pe urmĈ la al lui): Numai de n’ar întârzia. PROFESORUL O aûtept de atâtea luni. niûte ace. toatĈ ziua cu nasu ‘n cĈrŗi”. niûte panglici. sĈ-i cumpere dela Bucureûti. úEFUL PatimĈ mare cĈrŗile. PROFESORUL E o carte mai… Cum sĈ-ŗi spun eu? mai rarĈ.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian PROFESORUL Prin urmare n’ai vorbit cu Pascu? úEFUL Eu nu. sĈ baŗi capul omului. PROFESORUL (Ca ûi cum s’ar scuza): Da… úEFUL (Dojenitor): Nu te mai laûi de cĈrŗi dom’ Profesor. Nu te mai saturi de ele. mai deosebitĈ… O comandasem de mult din strĈinĈtate… încĈ din astĈ iarnĈ. stĈteam de vorbĈ cu judecĈtorul ûi farmacistul. cĈ nu se mai gĈseûte… Când ieri dimineaŗa mi-a venit înûtiinŗare dela Bucureûti. da. úEFUL 9 . PROFESORUL (Preocupat. úEFUL Dar de ce? E o chestie importantĈ? PROFESORUL (Evasiv): Da… Vezi… úEFUL Fac prinsoare cĈ iar e vorba de o carte. Da. cĈ a sosit… úi atunci am rugat pe Pascu… úEFUL úi n’ai avut rĈbdare sĈ ŗi-o aducĈ acasĈ. patimĈ mare.

dacĈ într’un târg ca al nostru. PROFESORUL Care rapid? úEFUL Automotorul. sau la bodegĈ… SĈ mai iei o ŗuiculiŗĈ. úEFUL Dar de ce sĈ te duci? Mai bine stai aici sĈ vezi cum trece rapidul. noi intelectualii…. Se duc la Sinaia sĈ joace la ruletĈ. úEFUL E plin de coconet ûi de domniûori spilcuiŗi. bravo! îmi plĈcuûi.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian Ba chiar aûa e. úEFUL ZĈu!… (Merge spre ceas ûi pe urmĈ miûca limba cea mare a orologiului): Cum trece vremea domnule! PROFESORUL Mai e mult pânĈ vine personalul? úEFUL Mai e. nu. Intâiu trece rapidul. Mai am timp sĈ mĈ duc ûi sĈ mĈ întorc. úEFUL Dar de ce? PROFESORUL La mine acum e 7 fĈrĈ 14. PROFESORUL Aûa? Atunci… atunci am venit prea devreme. SĈ mai schimbi o vorbĈ. PROFESORUL 10 . PROFESORUL (S’a uitat din nou îngrijorat la ceasul lui apoi la cel din perete): D-le úef! Eu cred cĈ ceasul d-tale stĈ. cĈ e frumos. SĈ mai faci un pokeraû… PROFRSORUL Nu prea am timp. am treabĈ. cum avem?… Cum zicea ûi d-ra Cucu. Da’ noi. sau la grĈdinĈ. PROFESORUL Nu. Nu te vede omul la cafenea. úEFUL Ei.

MĈ ‘ntorc (Iese). Profesorul ûi Ichim se întâlnesc cam în dreptul uûii. 11 . se vede prin fereastra Ichim. cu un cĈrucior ceferist.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian Las’cĈ mĈ întorc. dinspre stânga. Ichim se opreûte în faŗa uûii rĈmasĈ deschisĈ. Profesorul dispare prin stânga. magazionerul. Aproape în acelaû timp pe peron.

care voia sĈ cumpere un bilet. îl închide la loc): Ichim! N’ai tu niûte bani mĈrunŗi pânĈ mâine. úEFUL De. omule? ŖćRANUL (Introducându-ûi capul): PĈi sĈ-mi daŗi un belet. Ia vezi. CĈ m’aŗi pus eri de-am plĈtit raŗa… aia de-a cĈlcat-o acceleratul. unde a dispĈrut. Regulamentul înainte de toate. (In momentul acesta se aud bĈtĈi în ferestruicĈ). (Iûi trage capul înapoi ûi lasĈ jos oblonul): AscultĈ. se duce spre ferestruica ghiûeului. ICHIM N’am. Ichim. úEFUL PânĈ unde? 12 . úEFUL Cât? ICHIM A zis cĈ cinci sute. parcĈ era unul adineaori. cĈ vine cucoana lu’ domnu Lascu. ICHIM (MormĈind. úEFUL 500? (Deschide un sertar. în vizitĈ. Ba stai. cĈ e zi ‘ntâi ûi primim leafa. ICHIM A zis c’acum… cĈ dumneaei se duce în târg ûi cĈ mâine nu poate. a mai deschis odatĈ sertarul ûi pe urmĈ. sĈ trĈiŗi dom’ úef. ridicĈ oblonul. úEFUL Ei drĈcie.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA III úEFUL  ICHIM  ŖćRANUL (la ghiûeu) ICHIM (Din prag): Dom’ úef! A zis cucoana sĈ-mi daŗi bani. (RidicĈ din nou oblonul): Ce vrei. scoate capul ûi strigĈ): Ei! Nu e nimeni la bilete? S’a deschis cassa. aducându-ûi aminte. cĈ se duce la târguit. parcĈ s’a întors. mai mult pentru el): úi barem s’o fi mâncat. (Deschide încĈ odatĈ sertarul. úEFUL (S’a cĈutat prin buzunare. Regulamentul. ce sĈ-ŗi fac. se mai uitĈ odatĈ înĈuntru. Ichim. se uitĈ înĈuntru ûi pe urmĈ-l închide): SĈ lase pe mâine.

úEFUL (Tâindu-l scurt): Atunci sĈ-ŗi dau pentru Imoasa. Câte parale face? úEFUL 380 cu clasa 3-a. îŗi faci treburile acolo ûi p’ormĈ a doua zi te urci în tren ûi mergi mai departe. Ce sĈ cauŗi la JirovĈŗ? ŖćRANUL PĈi am niûte opinci de vânzare. úEFUL Mai bine sĈ-ŗi dau un bilet pentru Imoasa. (A ûi scos un bilet din raftul cu cartoane. Te dai jos la JirovĈŗ. îl stampileazĈ la maûinĈ. la Imoasa. Nu ajunge. cĈ eu de felul meu. ûi i-l dĈ): 509 lei. úEFUL Nu-i nimic. ŖćRANUL Da’ ce sĈ fac la Imoasa? úEFUL Nu zici cĈ ai un cumĈtru? ŖćRANUL Ba am. úEFUL Da’ la Imoasa n’ai niciun cumĈtru? ŖćRANUL Ba am ûi acolo. 13 . ICHIM Dom’ úef. Ori vrei a doua? ŖćRANUL Ba m’a ferit Dumnezeu. ŖćRANUL 509? PĈi eu aveam treabĈ la JirovĈŗ. Cât ziceaŗi? úEFUL 380. 509 lei.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian ŖćRANUL PânĈ la JirovĈŗ. 500 a zis cucoana. úi am un cumĈtru la JirovĈŗ de are prĈvĈlie.

II vizezi pe Ĉsta la garĈ. Se aud bĈtĈi în oblonul ghiûeului úeful ridicĈ oblonul). dom’ úef. trebue alŗi bani? úEFUL Nu. ICHIM Am înŗeles. 14 . (Iese. ŖćRANUL (NumĈrând banii): 400… 500… ûi patru. Ichim. ŖćRANUL Aha! Care vasĈzicĈ… (úeful nu-l mai lasĈ sĈ termine ûi trage oblonul). ûi ûase ûi 9… úEFUL (A luat banii ûi aproape instantaneu a lĈsat oblonul în jos): DĈ-i cucoanei banii.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian úEFUL Atunci ce mĈ mai ŗii de vorbĈ. úEFUL Ce mai e? Ce mai vrei? ŖćRANUL Da’ dac’o fi sĈ plec la Imoasa. îûi ia cĈruciorul ûi dispare pe peron în dreapta. Scoate banii ûi pleacĈ sĈnĈtos.

azi la prânz. la d-ta. d-le Ispas? Ŗi-a cĈlcat ieri rapidul un curcan? úEFUL Cum? D-ra CUCU Aûa mi-a spus azi dimineaŗĈ. la garĈ. d-rĈ Cucu? Mai întâi n’a fost rapidu. d-ra Cucu. de útiinŗe Naturale. Prin fereastra se vede trecând pe peron. úi pe urmĈ nu era curcan. M-me Voinea. muta minutarul la 7 fix): Cum trece vremea dom’le! (Iese pe urmĈ în prag): Cald! Cald al dracului domniûoarĈ Cucu. se apropie de orologiul din perete. continuându-ûi plimbarea pe peron). O minune! D-ra CUCU Da parcĈ tot a fost o chestie cu un curcan? Sau curcĈ era? 15 . D-ra CUCU Dar ce-am auzit. A fĈcut-o nevastĈ-mea pe varzĈ. úEFUL Aûi. Ŗi se pare. úEFUL (Se ridicĈ dela masĈ. Nici n’ai zice cĈ suntem în Mai. (Trece prin faŗa uûii spre dreapta. ‘ D-ra CUCU Ba aici. domnu Ispas. cĈ-i spusese dirigintele… úEFUL Da’ de unde. Zicea c’a aflat bĈrbatu-sĈu dela poûtĈ. úEFUL (BĈtând în geam): SĈru’mâna. dinspre stânga.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA IV úEFUL  DOMNIúOARA CUCU Telegraful bate. d-rĈ Cucu. Parc’am fi în Iulie. Era raŗĈ. la ûcoalĈ. S’a înserat ûi uite ce zĈpuûealĈ. D-ra CUCU BunĈ ziua. cu ciocul sur. parcĈ-i mai rĈcoare. D-ra CUCU Ia te uitĈ cum exagereazĈ lumea! úEFUL O raŗĈ pestriŗĈ. A fost acceleratul. úeful urmĈreûte panglica hârtiei. în cancelarie.

(ToatĈ aceastĈ convorbire a avut loc în fundul scenei. úEFUL Prea eûti asprĈ. De când l-au pus in circulaŗie. úEFUL Ei! Le place ûi lor cĈ… e mai rĈcoare. (Ia din cuier chipiul ûi-l pune pe cap). Toate fetele ûi-au pierdut capul. iar d-ra Cucu pe peron. D-ra CUCU Las’cĈ ûtiu eu ce le place. nu mai am liniûte în cursul superior. D-ra CUCU Dac’o prind. Am pus ûi afiû la cancelarie. D-ra CUCU Automotorul Ĉsta e un scandal. Le place sĈ se sgâiascĈ la ferestrele vagoanelor ûi sĈ-ûi facĈ semne cu bucureûtenii. douĈ. în faŗa uûii). D-ra CUCU (Se trage pe lângĈ perete ûi duce degetul la gurĈ): Ssst! úEFUL LasĈ-mĈ pe mine sĈ vĈd. (Iese pe peron ûi se uitĈ în dreapta ûi în stânga cu un aer de prefĈcutĈ indiferenŗĈ. sĈ nu te vadĈ. úeful fiind în pragul uûei. 16 . (SunĈ telefonul). úEFUL Treci dupĈ uûe. intrĈ în birou): O elevĈ! úEFUL O elevĈ? D-ra CUCU Mi se pare cĈ e Zamfirescu. SĈ n’o sperii.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian úEFUL Ei! Acu trei sĈptĈmâni. dupĈ Rusalii. o dau afarĈ din ûcoalĈ. D-ra CUCU (Cu o miûcare bruscĈ de alarmĈ. Nu e nimeni. Am spus de o mie de ori cĈ nu e voie sĈ vie la garĈ. Ce e desmĈŗul Ĉsta? Una. hai la garĈ. D-ra CUCU (Ritos): O dau afarĈ. Zamfirescu dintr’a ûasea. Ŗi s’a pĈrut. úEFUL (Ridicând receptorul): Allo!… Da… linia întâia… Salut… (închide telefonul): Vine automotorul de Sinaia. Pe aia o cĈlcase un tren de marfĈ. I-a dat drumul dela canton. Pe urmĈ se întoarce): Aûi.

D-ra CUCU Aûa le-ar trebui. úEFUL Ba eu drept sĈ spun. Miroase a parfum când trece. trenul automotor. Linie inundabilĈ… Ei… ûi ‘ntr’o toamnĈ. ûeful. Sgomotul trenului se apropie. d-rĈ Cucu. vindicativ): Nu dĈ Dumnezeu o iarnĈ cu zĈpadĈ mare. Prin fereastrĈ se vede din spate. Se aude doar sgomotul roŗilor depĈrtându-se. úEFUL Asta aûa zic eu. devine asurzitor: cu o iuŗealĈ de fulger ûi cu un ŗipĈt scurt de locomotivĈ. Ce-ar mai fi dac’ar opri? D-ra CUCU (IndignatĈ): SĈ opreascĈ? N’avem nevoie. îmi pare rĈu când îl vĈd aûa. D-ra CUCU (Reprobatoare): Stai cu mâna la chipiu? úEFUL Ce sĈ fac ? Regulamentul!… (DupĈ o secundĈ. aûa cam prin Noemvrie… (se aude de departe un ûuerat ascuŗit. trece prin fund. Câteva secunde dupĈ trecerea monstrului. dar într’un oraû cum se cade n’ar trebui sĈ se permitĈ. nicio miûcare. úEFUL Tren de lux. dar în prag tresare. (Iese pe peron. Un sgomot ritmat de roŗi ûi pistoane creûte. Nu se uitĈ el la noi. D-ra CUCU Nu ûtiu a ce miroase. se apropie. sĈ cureŗe linia. D-ra Cucu dĈ sĈ iasĈ ûi ea pe peron. 17 .  a vĈzut ceva… face un pas înapoi ûi scoŗând numai vârful nasului afarĈ. úEFUL Ehei! Câte d’astea am vĈzut eu… Eram de serviciu la Deduleûti. Plin de jucĈtori de ruletĈ ûi femei… uûoare. ûeful dispare din dreptul ferestrei spre stânga. salutând smirnĈ. Nu ne trebue. I-aûi da pe toŗi jos din tren ûi le-aûi pune lopata în mânĈ. pe linia FĈurei. D-ra CUCU Tren de pierzanie. sĈ se împotmoleascĈ p’aici pe la noi. numai cum îmi sboarĈ prin ‘naintea ochilor… úi eu stau cu mâna la chipiu. rĈmâne într’o atitudine încordatĈ de pândĈ.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian úEFUL úi nici mĈcar nu opreûte la noi. úeful se întrerupe): I-auzi-l cĈ vine. Eu l-aûi pune sĈ treacĈ noaptea ûi cu perdelele trase. acum vreo 20 de ani.

D-ra Cucu cu un gest scurt îi aratĈ elevei uûa biroului): IntrĈ înĈuntru… (Fata ezitĈ): IntrĈ înĈuntru. care a rĈmas în faŗa uûii ûi-i face semn cu degetul): Prin urmare. numĈrul. Zamfirescu… Ia vino aici domniûoarĈ… Mai aproape! Mai aproape. de astea-mi eûti d-ta? Aici îŗi faci d-ta veacul? La garĈ. Unde ti-e numĈrul? ELEVA (InocentĈ ûi speriatĈ): NumĈrul? D-ra CUCU (Apucând-o de mâneca stângĈ a ûorŗului): Da. n’auzi? (O împinge înĈuntru. Te faci cĈ nu ûtii? Ce numĈr ai? ELEVA 218. n’auzi? (Prin fereastrĈ se vede ivindu-se din stânga o fatĈ de ûcoalĈ în uniformĈ. D-ra CUCU Taci! (RĈspicat): Ce cauŗi aici? ELEVA Dom’ûoarĈ vĈ rog… D-ra CUCU Taci! Nenorocito. D-ra CUCU 18 . SĈ n’aud o vorbĈ. ai? La garĈ! ELEVA (PierdutĈ): DomniûoarĈ… D-ra CUCU Taci! (Din dreapta se iveûte Ichim împingând cĈruciorul lui ceferist. trage uûa): Ce cauŗi aici? ELEVA (Pe jumĈtate moartĈ): Dom’ûoarĈ vĈ rog. D-ra CUCU úi unde e? ELEVA A… a… a cĈzut. Abia îndrĈsneûte sĈ se apropie de teribila d-rĈ Cucu.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA V D-ra CUCU  ELEVA D-ra CUCU (FĈcând un pas pe peron): Zamfirescu! (FormidabilĈ): Stai pe loc. IntrĈ ûi ea.

Zamfirescu! ELEVA Dom’ûoarĈ vĈ rog.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian L-ai prins în copci. D-ra CUCU Taci! (CautĈ în buzunĈrelul de sus al ûorŗului ûi scoate de sus un petec de stofĈ): L-ai prins în copci! úi de când porŗi d-ta gamenul pe o ureche? úi ûorŗul pe talie! (Cu fiecare cuvânt îi corecteazĈ ŗinuta): Unde te trezeûti? La bal? 19 .

PROFESORUL (Intrând): S’a întâmplat ceva? Ce s’a întâmplat? D-ra CUCU Ce s’a întâmplat? MĈ mai întrebi ce s’a întâmplat? (Cu un calm sdrobitor): Adineaori a trecut automotorul ûi am prins-o pe dumneaei (gest acuzator) pe peron.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA VI D-ra CUCU  ELEVA  PROFESORUL PROFESORUL (Deschide uûa. Brusc. dar se opreûte în prag): Pardon. PROFESORUL Poate… poate cĈ n’a ûtiut… ELEVA (O licĈrire de speranŗĈ). SĈ vedeŗi. domnu Miroiu. negru pe alb? Nu l-ai copiat pe caiet de 75 de ori? Nu l-aŗi învĈŗat pe dinafarĈ în ora de educaŗie? (Schimbare de ton. PROFESORUL (Blând): Chiar pe peron? D-ra CUCU (Sdrobitor): Chiar pe peron. N’a ûtiut? Cum n’a ûtiut? (CĈtre elevĈ): Cum n’ai ûtiut. D-ra CUCU Stai. dar mai ales… D-ra CUQU Mai ales? 20 . Zamfirescu? ELEVA (Ca o lecŗie): “E interzis elevelor din cursul inferior ûi mai ales din cursul superior…”. domnule profesor. Stai sĈ vezi cu ochii d-tale. D-ra CUCU Mai ales! ELEVA …sĈ se plimbe la garĈ ziua sau seara. (Vrea sĈ plece). Poruncitor): Ce scrie în afiû. D-ra CUCU Taci! (cĈtre profesor). Zamfirescu? N’am pus afiû la ûcoalĈ. stai. dĈ sĈ intre.

D-ra CUCU Ce sĈ rĈspundĈ? Ce sĈ rĈspundĈ? (CĈtre elevĈ): Poftim. ELEVA (Intre lacrimi ûi sughiŗuri): Dom’ûoarĈ vĈ rog. Zamfirescu? ELEVA SĈ vedeŗi.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian ELEVA …în orele când trece automotorul”. PentrucĈ-ŗi place sĈ vii la garĈ. D-ra CUCU Plângi Zamfirescu. D-ra CUCU (CruntĈ): Ei ? PROFESORUL (Mai slab. SĈ-ŗi spun eu de ce ai venit. Iŗi place sĈ te uiŗi când trec trenurile. ELEVA (NĈucitĈ): Ce sĈ rĈspund? D-ra CUCU Ce cauŗi aici? De ce ai venit? ELEVA SĈ vedeŗi dom’ûoarĈ… Mama… Vreau sĈ spun tata… AdicĈ o mĈtuûĈ a mea… O scrisoare… Un colet… da un colet… PROFESORUL (Ca sa punĈ capĈt sbuciumului): Nu te mai osteni. las-o sĈ rĈspundĈ. dom’ûoarĈ. 21 . rĈspunde. Ai sĈ vezi tu mâine dupĈ conferinŗĈ. simplu): Nu-i aûa? ELEVA (Isbucneûte în plâns). mai neconvins): Ei? D-ra CUCU Ce cauŗi la garĈ. (Omeneûte. Plângi cĈ ai de ce plânge. Te dau afarĈ. D-ra CUCU Taci! PROFESORUL Dac’o întrebi.

(Ca un dureros reproû personal): Se poate. Ne mai faci de râsul târgului. Zamfirescu Eleonora. cĈ Orion este o planetĈ? CĈ Jupiter este un satelit? úi Cometa lui Halley o stea cĈzĈtoare? D-ra CUCU (Întorcându-se): Nu e nimeni. este… este mizerabilĈ… inadmisibilĈ. la cosmografie. Stai! Stai sĈ nu te vadĈ cineva. (Iese pe peron ûi se uitĈ atent în dreapta ûi ‘n stânga. Fata iese plângând mereu). sĈ spui d-ta. Du-te acasĈ. Ne socotim noi mâine dimineaŗĈ. dar teza d-tale pe al treilea. O ia spre stânga. nu e poate momentul sĈ ŗi-o spun. PleacĈ. SĈ te duci drept acasĈ. domniûoarĈ. 22 . PROFESORUL (Care a rĈmas singur cu eleva): D-rĈ Zamfirescu.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian D-ra CUCU Taci! úterge-ŗi ochii. PleacĈ repede. (Fata plângând face un pas spre uûĈ). (Ii aratĈ uûa cu un gest neiertĈtor. pe lângĈ fereastrĈ ûi dispare câteva secunde).

foarte serios): D-rĈ Cucu! D-ta ai fost vreodatĈ la mare? D-ra CUCU Am fost la nĈmol. d-ta taci. La mare ai fost? 23 . la Tekirghiol. D-ra CUCU (IntransigentĈ): Nicio domniûoarĈ Cucu. PROFESORUL Nu la nĈmol. D-ra CUCU Studiezi?! De asta eûti d-ta profesor? Ca sĈ studiezi? PROFESORUL Cred cĈ da. modest): Studiez. PROFESORUL D-rĈ Cucu. D-ra CUCU Exagerez? Poŗi d-ta sĈ-mi spui ce cautĈ fata asta la garĈ? PROFESORUL (DupĈ o tĈcere de o secundĈ. D-ra CUCU Ce desordine! Ce scandal! Când eu strig în conferinŗĈ cĈ se duce ûcoala de râpĈ. PROFESORUL (Timid. Ce desmĈŗ! Ce perversitate! PROFESORUL Perversitate ? Exagerezi. D-ta taci ûi stai cu nasul în cĈrŗi ûi-ŗi vezi de stelele ûi cometele d-tale. D-ra CUCU úi între timp elevii ûi elevele îûi fac de cap.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA VII D-ra CUCU PROFESORUL D-ra CUCU Ai vĈzut d-le profesor de matematici? PROFESORUL (Timid): Am vĈzut.

Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian D-ra CUCU (BĈnuitoare): Ce vrei sĈ spui cu asta ? PROFESORUL Într’un târg de provincie ca al nostru… gara este… marea. în orele d-tale. de a fugi.. D-ra CUCU De a pleca? De ce sĈ pleci? Unde sĈ pleci? PROFESORUL In altĈ parte. In altĈ lume.. D-ra CUCU (Plat): Ce depĈrtare ? PROFESORUL Este dorul de a pleca. úEFUL (ApĈrând o secundĈ în prag): Personalul. PROFESORUL (Cu o tresĈrire de emoŗie): Vine. Necunoscutul? DepĈrtarea. (Iese si ea pe peron). depĈrtarea. atunci sĈ-mi dai voie sĈ-ŗi spun. necunoscutul. dacĈ astea sunt lecŗiile pe care d-ta le dai elevelor. 24 . (Iese precipitat). Este portul. D-ra CUCU (SingurĈ în scenĈ): Auzi d-ta. dĈ-mi voie sĈ-ŗi spun… (Se aude un ûuerat de locomotivĈ ûi un sgomot de tren). Vine personalul. D-ra CUCU (Severa): Domnule Profesor.

îûi scoate chipiul. ŖĈranul care aleargĈ sĈ-ûi gĈseascĈ vagonul. pânĈ se opreûte. Sgomot de tampoane. greoiu. úEFUL SĈ mai treacĈ ûi acceleratul de Braûov ûi am scĈpat.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA VIII úEFUL  ICHIM Din stânga. încet. trenul personal. Locomotiva trece ûi dispare în dreapta. Miûcare pe peron. Ichim. Un ûuerat. care trece cu cĈruciorul. “Domnu Pascu”! “Nu l-ai vĈzut pe d-1 Pascu?”. 25 . fund. într’un ritm descrescând. intrĈ pufĈind în garĈ. siluete de cĈlĈtori cari se îndreaptĈ spre ieûire. ICHIM AdevĈrat. se vede un vagon sau douĈ. dom’ ûef. în timp ce ultimele vagoane trec ûi dispar): II terminarĈm ûi pe Ĉsta. ûeful intrĈ în birou. Prin fereastra ûi geamul uûii. (Ichim dispare spre stânga. Trenul se pune din nou în miûcare. Se aude vocea lui “Unde e glasa tria?”. Vocea profesorului. îl pune în cuiu. ICHIM II terminarĈm. Paûi ûi voci nedistincte. Ichim. pe urmĈ din ce în ce mai repede. pe peron oarecare forfotealĈ continuĈ. úEFUL (Din prag. mai puŗin formidabil ca automotorul. spre stânga).

C’am avut atâtea… úEFUL Ce se mai aude în CapitalĈ? PASCU Cald. úEFUL Bine-ai venit domnu Pascu. intrĈ. E al lui domnul Miroiu. Cald al dracului. profesorul. PASCU Ce tot stai sĈ vorbeûti! Aici e raiu. (Pascu-ûi lasĈ o parte din valize afarĈ ûi intrĈ înĈuntru cu una singurĈ). PASCU Aveam o vorbĈ cu dumneaei. PASCU Cucoana-i aici? úEFUL E în târg. úEFUL 26 . nu. úEFUL De! Nu-i ca aici. Numai sĈ gĈsesc. (Scoate din valizĈ un pachet). úEFUL Asta e pachetu nevesti-mi? PASCU Nu. PASCU Ia sĈ vedem (deschizând valiza). ca la noi.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA IX úEFUL  PASCU PASCU (ÎncĈrcat de valize. Raiul pe pĈmânt. úEFUL IntrĈ. I-am adus tot ce mi-a spus. oprindu-se în prag): Salutare domnu ûef. Adineori a plecat.

Ichime. zĈu. aûa i-am adus-o. úEFUL (Îngrijorat): Dar ce carte sĈ fie? PASCU PĈi ûtiu eu? Cum mi-a dat-o librarul din Bucureûti. reintrând): Te aûtepta. PASCU Carte.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian CĈ bine zici. PASCU Pe ochii mei. carte! dar ce fel de carte? (Misterios): útii câŗi bani costĈ? 22 de mii de lei. Nu se poate. se uitĈ în dreapta ûi în stânga pe peron): Dom’ Profesor! Dom’ Profesor! Ia. Auzi d-ta? 22 de mii. (Explicând repede): A fost profesorul asearĈ la mine ûi mi-a numĈrat în mânĈ 22 de mii de o mie… 22. PASCU (Tainic): Dom’le úef! Ce crezi d-ta cĈ e în pachetul Ĉsta? úEFUL PĈi ce sĈ fie? O carte. mi-era ûi fricĈ. úEFUL Fugi d’acolo. (CĈtre Pascu. CĈ era adineaori pe-aici. úEFUL Câŗi? PASCU 22 de mii. úEFUL 22 de mii! 27 . unde-i domnu Miroiu. vezi. (Iese în prag.

úeful ûi Pascu schimbĈ priviri intrigate). PASCU (Scoŗând din validĈ un alt pachet): Uite ûi pachetul cucoanei d-tale. rĈmâne o secundĈ nemiûcat). intrĈ): Domnu Pascu. PROFESORUL (Luând pachetul. Aici erai? Credeam cĈ n’ai venit? PASCU Se poate. afarĈ. In acel timp.) PASCU 28 . Nu vezi câte bagaje am? úEFUL (Ieûind în prag): Ichime! Ichime! Ia pune mâna pe geamandanul lui domnu Pascu ûi du-l la trĈsurĈ. aproape de fereastrĈ. desface repede pachetul ûi scoate de acolo un volum mare. din dreapta. la luminĈ. cĈ te opream la masĈ. la trĈsuri. Pe urmĈ trecând spre stânga. sĈ nu le ‘ncurc. cĈ acuma sunt grĈbit. L-am învelit în hârtie albastrĈ. îmi pare rĈu cĈ nu e nevastĈ-mea aici. (Ichim vine din stânga. trece prin faŗa ferestrei. pe urmĈ la cei doi. ca ûi cum ar cĈuta o anumitĈ paginĈ. Avem o raŗĈ pe varzĈ o minune! A rĈmas dela prânz. dom’ úef. pe care-l râsfoeûte cu înfrigurare. apare d-ra Cucu. PASCU Las-o pe altĈdatĈ. úEFUL Bravo! SĈ trĈeûti. ia geamandanele lĈsate pe peron în faŗa uûii ûi dispare tot în stânga. pe peron.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA X úEFUL  PASCU  PROFESORUL  apoi D-ra CUCU PROFESORUL (Vine grabnic din stânga. un anumit lucru. dom’ Profesor? PROFESORUL Te-am cĈutat pe peron. pe peron. PROFESORUL (Încet îngrijorat): Ai adus? PASCU (Întinzându-i pachetul): Poftim. Mulŗumesc… Da… Mulŗumesc… (Se uitĈ la pachet. PASCU ÎnvĈlmĈûealĈ mare.

D-ra CUCU MĈ duc ûi eu. PASCU (SchimbĈ o nouĈ privire nedumeritĈ cu ûeful ûi ridicĈ din umeri): 22 de mii. E absorbit de lecturĈ). Vând de toate ûi la toatĈ lumea. D-ra CUCU DacĈ vezi o elevĈ de-a noastrĈ. D-ra CUCU Las’ cĈ discut eu cazul d-tale. PROFESORUL (Cufundat în lecturĈ. PASCU PĈi de! domniûoarĈ Cucu. SĈ pofteûti mâine la magazin. se întunecĈ. 29 . Eu sunt magazin general… VĈ salut. úEFUL Salutare. Mergi în oraû? (Profesorul nu aude. Dar nu mai stai la acceleratul de Sinaia? D-ra CUCU Nu cĈ e târziu. ia-i numĈrul. PASCU Am plecat. de câteva clipe lumina a început sĈ scadĈ): Domnule Miroiu. salutare. domnule Ispas. parcĈ l-ar fi strigat cineva din somn): Cum? (Privire vagĈ. Am adus noutĈŗi. VĈ salut. M’am dus. úEFUL La ordin. (AmeninŗĈtoare): In conferinŗĈ! PASCU Îmi pare rĈu. MĈ duc… dom’ Profesor Miroiu? Nu veniŗi în târg? VĈ duc cu trĈsura. Eu sunt magazin general. Ai vândut fetelor dintr’a opta ruj de buze. Dar am o rugĈminte.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SĈru’ mâna d-rĈ Cucu. D-ra CUCU Nu mai calc în magazinul d-tale. úi uite. Pe urmĈ abia tresare. apoi se reîntoarce la cartea lui). o clipĈ nu aude nimic. dom’ Pascu. (Intr’adevĈr. nĈucitĈ. (Pascu pleacĈ prin stânga). úEFUL 22. úEFUL II iau.

D-ra CUCU (FĈcând un pas): Stai cĈ-l întreb. úEFUL útii cât costĈ? útii câŗi bani a dat pe ea? (TĈcere pentru a-ûi pregĈti lovitura). 22 de mii de lei. nu mai stau. Cu biniûorul. dispare. Îl descos eu. explicaŗiuni): Mi-a spus Pascu cĈ el i-a adus-o dela Bucureûti. Nu. 22 de mii. úEFUL Pe ochii mei (Repede. D-ra CUCU E nebun. 30 . domnu Ispas… (O ia repede spre stânga): 22 de mii… (Trece prin faŗĈ ferestrelor. La revedere. D-ra CUCU 22 de mii! Ce-o sĈ fie mâine în cancelarie. úEFUL In cancelarie? Ce-o sĈ fie în tot târgul! D-ra CUCU Eu nu mai stau. LasĈ-mĈ pe mine. 22 de hârtii de câte o mie. úEFUL Nu e lucru curat.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian úEFUL (Încet): D-rĈ Cucu! útii d-ta ce carte citeûte profesorul? D-ra CUCU De unde sĈ ûtiu? (Cu dispreŗ): O carte de-ale lui. D-ra CUCU (SperiatĈ): Nu mai spune. úEFUL (Oprind-o): Nu.

úEFUL (Încet. Nu aude nimic. úi aprinde felinarul pe peron… Acuma picĈ acceleratul ûi ne gĈseûte cu felinarul stins… (ReintrĈ. S’a întunecat. sĈ-ŗi aprind lampa. úEFUL (Se îndreaptĈ spre uûĈ ûi strigĈ din prag): Ichim! vezi de lampioane. PROFESORUL (TresĈrind. cu abat-jour depe birou): Mergem împreunĈ mai târziu… Te duc eu în oraû. Lumina a scĈzut ûi mai mult.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA XI úEFUL  PROFESORUL Profesorul a rĈmas lângĈ fereastrĈ cu totul cufundat în carte. Iŗi aprind lampa… ûi nu te turburĈ nimeni. o rĈsfoeste înfrigurat). ezitĈ… parcĈ ar pleca. PROFESORUL (Puŗin nĈucit. pe urmĈ se apropie de el. nu vede pe nimeni. frumoasĈ cartea pe care-o ceteûti? PROFESORUL (Evasiv): O carte veche. dar cercul galben de luminĈ al lĈmpii îl atrage. cum ar trezi pe cineva din somn. deschide cartea din nou. îl bate pe umĈr): Dom’ Profesor? SĈ-ŗi aprind lampa. Ei. se apropie de profesor ûi se uitĈ peste umĈrul lui în carte): FrumoasĈ carte. PROFESORUL Nu. 31 . cĈ mĈ duc. cu oarecare neliniûte): Am de lucru… Am de citit… úEFUL Tocmai d’asta zic ûi eu. úeful îl priveûte în tĈcere câteva secunde. nĈuc): Cum? úEFUL Zic. PROFESORUL (Strângând în mâini cartea. úEFUL Dar de ce? Stai aici liniûtit. dom’ Profesor? PROFESORUL (TresĈrind): Cum? úEFUL Zic. ia ûezi… ûezi. (Aprinzând o lampĈ de petrol.

Economii. E adevĈrat? PROFESORUL Ce? úEFUL 22.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian úEFUL De! CĈrŗile ca vinul.000 ai dat pe ea? PROFESORUL De unde ûtii? úEFUL PĈi dacĈ n’oi ûti eu. ca omu. Cu cât îs mai vechi. úEFUL (Schimbare de ton): Dorn’ Profesor! SĈ nu te superi cĈ te‘ntreb. úi. cu atât îs mai ale dracului… Aveam ûi eu una mai de mult. niûte hĈrŗi. cine sĈ ûtie? Nu stau toatĈ ziua aici la garĈ? 22? PROFESORUL (Simplu): Da. te întrebi? de unde? PROFESORUL Am strâns. úEFUL PĈi nu e mult? PROFESORUL Este… dar… ce era sĈ fac ? Aveam nevoie de ea… úEFUL Ce-o sĈ spue lumea în târg? PROFESORUL Ce sĈ spue? úEFUL PĈi de! 22 de mii sunt bani. lecŗii particulare… de ani de zile aûtept… (Puŗin jenat) ûi m’am ûi împrumutat. AdicĈ nu… Niûte planûe. Tu! ce poze!… A d-tale are poze? PROFESORUL Da. úEFUL (Dojenitor): PĈi vezi! 32 . cu poze.

la 11.35 nu mai am niciun tren. 33 . PROFESORUL Închizi ? úEFUL AdicĈ. dom’ Profesor… (Cu alt ton): Da barem face? Ce scrie în ea? Despre ce e vorba? PROFESORUL (BĈnuitor. frate. cĈ mergem împreunĈ.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian PROFESORUL Dar mâine e întâiu… iau leafa dela liceu… ûi plĈtesc. úi pe urmĈ-mi ŗine locul Antoniu. se ridicĈ): E târziu… MĈ duc. vorba vine. care apare din stânga. Peronul aproape nu se mai vede prin fereastrĈ. úEFUL AûteaptĈ. cu un baston de lampagiu fi se opreûte în fata felinarului). impiegatul. úEFUL PatimĈ mare. (Între timp lumina a scĈzut mult. PânĈ la noapte. Se desluûeûte totuûi umbra lui Ichim. Numai sĈ treacĈ acceleratul ûi închid prĈvĈlia.

úEFUL (Trecând peste aceasta chestiune penibilĈ): Bine. bine… (Un ûuerat depĈrtat de tren). îûi ia chipiul din cui): Vine acceleratul. PROFESORUL (Care din nou se cufundase în cartea lui): Cum? úEFUL Zic. úEFUL Le-ai numĈrat. n’ai cumva o lupĈ? 34 .Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA XII úEFUL . úEFUL Raŗele le-ai închis? ICHIM Închis. dom’ Profesor. PROFESORUL (Preocupat de cu totul alte lucrĈri): Domle úef.PROFESORUL . ICHIM I-auzi-l cum ûuerĈ. vine acceleratul. I-a dat drumul dela canton. úEFUL Gaz e destul? Te-ai uitat bine? ICHIM E plinĈ dom’ úef. cĈ numai eri am turnat. Nu lipseûte niciuna? ICHIM Lipseûte aia de-aŗi mâncat-o dv. la prânz… úi am plĈtit-o eu. Tocmai bine arde nanĈ dimineaŗa. úEFUL (ReintrĈ în birou.ICHIM úEFUL (Ieûind în prag): Ichim! Ai ûters lampa? ICHIM (Pe peron aprinzând lampa): úters.

(Iese pe peron ûi trage uûa dupĈ el. ca prinŗi un ochean. De unde sĈ am? PROFESORUL Dar o bucatĈ de hârtie. Din când în când noteazĈ cu febrilitate ceva pe hârtie. 35 . PROFESORUL StĈ mult? úEFUL Aûi! Nu urcĈ nimeni. aplecat peste carte. Din când în când îûi duce mâna dreaptĈ la ochi ûi se uitĈ în carte. úEFUL N’am. nu coboarĈ nimeni… MĈ ûi ‘ntreb de ce mai opreûte. Profesorul rĈmâne la masĈ. úEFUL CâtĈ vrei.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian úEFUL O lupĈ? Da de ce? PROFESORUL Îmi trebue mie. Poftim (Ii dĈ de pe masĈ o foaie de hârtie): Eu mĈ duc sĈ primesc acceleratul ûi mĈ ‘ntorc.

în rochie albĈ de searĈ. NECUNOSCUTA (Intrând): Ce vreŗi cu mine? De ce m’aŗi dat jos din tren? úEFUL (Intrând dupĈ ea): Dv. cu braŗele albe. dela dreapta la stânga (în sens invers decât cele douĈ trenuri precedente). Privire încremenitĈ). 36 . un voal albastru în cealaltĈ. úEFUL (De pe peron. O poûetĈ într’o mânĈ. Profesorul tresare. Prin geamul uûii ûi prin fereastrĈ se vede cum intrĈ în garĈ. úEFUL (Erarhic. Nu vrea sĈ se legitimeze. Vagoane cu ferestre luminate defileazĈ în vitezĈ descrescândĈ pânĈ ce trenul se opreûte. úuerat ascuŗit de locomotivĈ. E conductorul trenului. Daŗi-vĈ jos.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA XIII PROFESORUL  úEFUL  CONDUCTORUL  NECUNOSCUTA Sgomot de tren se apropie mereu mai puternic. trecând prin faŗa ferestrei): Aicia sunt. superior): LasĈ-mĈ domnule sĈ întreb. aveŗi bilet ? CONDUCTORUL N’are. úEFUL Unde e? CONDUCTORUL Daŗi-vĈ jos. Cineva deschide uûa. Se aud apoi paûi grĈbiŗi pe peron. foarte decoltatĈ. (CĈtre cĈlĈtoare): Aveŗi bilet? NECUNOSCUTA N’am. Un sgomot de tampoane ciocnite ûi pe urmĈ câteva secunde de tĈcere completĈ. ridicĈ capul). tampoane etc. E o femee tânĈrĈ. CONDUCTORUL (Din prag): Domnu úef! Domnu úef! (Profesorul tresare. Vocile vin din semiobscuritatea peronului): Un cĈlĈtor fĈrĈ bilet. roŗi. trenul accelerat. úEFUL Poftiŗi aici la luminĈ… (Din întunericul peronului se desprinde brusc o arĈtare albĈ. Pentru prima oarĈ ridicĈ cu adevĈrat ochii în carte. coniŗĈ. Ce s’a întâmplat? CONDUCTORUL (A dispĈrut din prag. Ochiul roûu al locomotivei dispare repede spre stânga. Nu vrea sĈ plĈteascĈ.

bun pentru lei douĈzeci”.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian úEFUL Atunci trebue sĈ plĈtiŗi. úEFUL Cui. Bun pentru lei o sutĈ. Uitaŗi-vĈ ce mi-a dat. úEFUL (Cercetându-le): Ce e asta? (Citind): “Cazinoul din Sinaia” “Bun pentru lei douĈzeci. NECUNOSCUTA Am plĈtit. NECUNOSCUTA Dumnealui úEFUL (Conductorului): Auzi. úEFUL Cum? NECUNOSCUTA Da. (Ii întinde ûefului câteva fise rotunde). úEFUL Sigur. (Nedumerit): Ce sunt astea ? NECUNOSCUTA Fise dela Cazinou… Am uitat sĈ le schimb… în grabĈ… Sunt dela ruletĈ… úEFUL úi cu asta vrei d-ta sĈ cĈlĈtoreûti? 37 . domle ce spune. Am plĈtit. NECUNOSCUTA Ce? úEFUL Biletul. úi amenda. CONDUCTORUL úi amenda. CONDUCTORUL VorbĈ sĈ fie. cĈ a plĈtit.

Nu sunt bune? úEFUL Ia ascultĈ doamnĈ. o doare capul ûi n’are bilet. úEFUL DoamnĈ!… NECUNOSCUTA (CĈtre Conductor. (CĈtre Conductor): In ce clasĈ ai gĈsit-o domle? CONDUCTORUL Întâia. NECUNOSCUTA (Simplu): MĈ durea capul. Eu n’am timp. tĈindu-i drumul): SĈ nu faci un pas: fĈrĈ mine nu pleci. NECUNOSCUTA FĈrĈ mine nu pleci. Dumneaei rĈmâne aici. NECUNOSCUTA Nici nu mĈ gândesc. úEFUL Poftim! UmblĈ cu clasa întâia. coniŗĈ. PlĈteûti sau nu. CONDUCTORUL (Scoŗându-ûi ceasul din buzunar): Am patru minute întârziere. PROFESORUL (Timid. Trenul nu aûteaptĈ. în garĈ. Nu mai pot sĈ stau. (CĈtre Conductor): UrcĈ-te domle în tren ûi dĈ-i drumul. îŗi atrag atenŗia cĈ aici te afli într’un birou public. fĈcând un pas): DacĈ n’are cu ce… úEFUL DacĈ n’are cu ce. M’auzi? (Cu o miûcare bruscĈ se aûeazĈ în faŗa uûii drept în prag): Nimeni nu iese de aici fĈrĈ mine. PROFESORUL 38 . Se închisese singurĈ într’un compartiment si nu voia sĈ lase pe nimeni înĈuntru. NECUNOSCUTA Unde aici? úEFUL Aici. sĈ stea acasĈ. Eu sunt accelerat.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA E tot ce am.

bĈnuitoare): Proces! Mie ? Proces! úEFUL Verbal. MĈ daŗi jos din tren în plinĈ noapte. NECUNOSCUTA In plinĈ pĈdure. în plin câmp. Trei bĈrbaŗi ûi o singurĈ femee. dar sĈ ûi protesteze împotriva acestei sechestrĈri): DoamnĈ… eu… eu nu sunt… NECUNOSCUTA Ce nu eûti? Ce nu eûti? Nu v’ar fi ruûine. aici? NECUNOSCUTA Atunci de ce m’aŗi dat jos din tren? úEFUL Pentru o formalitate. úEFUL (Jignit): Daŗi-mi voie. Numai aûa de formĈ. NECUNOSCUTA FrumoasĈ formalitate! úEFUL Ce vreŗi. CĈ ce sĈ facem cu dv. 39 . NECUNOSCUTA (SperiatĈ. NECUNOSCUTA (ExasperatĈ. Noi n’avem de gând sĈ vĈ oprim aici. Ce vreŗi dela mine? Banii? Viaŗa? CONDUCTORUL (Încet cĈtre úef): E nebunĈ. semnaŗi ûi gata. Scriem pe hârtie cum s’au petrecut lucrurile.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian (Timid. strigând): Ce vreŗi? Ce vreŗi? PROFESORUL DoamnĈ… CONDUCTORUL ConiŗĈ… úEFUL LasĈ-mĈ pe mine ûi la primul moment ûterge-o… (CĈtre necunoscutĈ): DoamnĈ! Ne-aŗi înŗeles greûit. Aici nu e câmp. Datoria… Regulamentul! Trebue sĈ facem un proces-verbal. ca si cum ar vrea sĈ se disculpe.

la masĈ… (Ii oferĈ un scaun. In prima clipĈ femeea nu fi-a dat seama. se deslipeûte de uûĈ ûi vine spre locul indicat. PROFESORUL (Care abia acum înŗelege stratagema. Se aude de-afarĈ strigĈtul ei disperat): Opreûte… Opreûte… (Un nou ûuerat de locomotivĈ îi acoperĈ vocea). neobservat): Luaŗi loc! Aici! PROFESORUL (Va s’o previnĈ): DoamnĈ! DoamnĈ! úEFUL (Împiedecându-l): SĈ vĈ dau o hârtie ûi un toc. VĈ aûteaptĈ. atunci sĈ semnez mai repede. cu o miûcare de spaimĈ. privind buimĈcitĈ vagoanele luminate. care defileazĈ spre stânga din ce în ce mai repede. Se rupe din aceastĈ scurtĈ încremenire ûi aleargĈ pe peron dupĈ tren. úeful face semn cu mâna conductorului sĈ iasĈ. úEFUL Numai decât… Numai decât… (Trenul a pornit între timp. Se aude fueratul locomotivei). în care timp i-a privit pe toŗi trei bĈrbaŗi): Atunci. Ultimul vagon se vede de asemenea prin fereastrĈ. Astea-s chestii de serviciu. aleargĈ spre uûĈ cu un ŗipĈt): Ce e asta? (In prag se opreûte o secundĈ. Unde? úEFUL Poftiŗi aici. vrea sĈ protestele): Domnule úef… Nu se poate… úEFUL (Încet.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA (Mereu bĈnuitoare): úi pe urmĈ? úEFUL Pe urmĈ plecaŗi. de neliniûte. de teamĈ. Femeea se ridicĈ brusc în picioare. Femeea mereu cu aceeaûi expresie de prudenŗĈ. (Conductorul iese tiptil. dispĈrând. NECUNOSCUTA Cu trenul sta? úEFUL Sigur. SĈ redactĈm… ûi pe urmĈ sĈ semnaŗi… NECUNOSCUTA Semnez orice… dar mai repede. NECUNOSCUTA (TresĈrind):Ce e asta? (Sgomotui roŗilor fi al tampoanelor se accentueazĈ. NECUNOSCUTA (DupĈ o secundĈ de îndoialĈ. energic): Domnule Profesor. Rochia ei albĈ se vede trecând prin faŗa ferestrei. d-ta sĈ nu te amesteci. 40 .

Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian 41 .

cade pe scaun): A plecat… úEFUL (Instruind afacerea): Numele dv. profesiunea. intrĈ înĈuntru. de disperare. NECUNOSCUTA (RidicĈ spre el o privire nedumeritĈ. de tristeŗe. nu vede). PROFESORUL (Se aproprie de ea miûcat): De ce nu rĈspundeŗi? DoamnĈ? Cum vĈ cheamĈ? NECUNOSCUTA LasĈ-mĈ. Pe urmĈ rochia albĈ se vede trecând pe peron prin faŗa ferestrei dela stânga spre dreapta. NECUNOSCUTA (E sfârûitĈ de obosealĈ. 42 . úEFUL (DupĈ o pauzĈ): Faceŗi rĈu cĈ nu rĈspundeŗi. Eu proces-verbal trebue sĈ închei. face câŗiva paûi. MĈ obligĈ regulamentul ûi dacĈ nu rĈspundeŗi. NECUNOSCUTA (Mai mult pentru ea): A plecat… úEFUL N’am ce face.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA XIV úEFUL  PROFESORUL  NECUNOSCUTA Câteva secunde de nemiûcare. n’a auzit. absentĈ) úEFUL Trebue sĈ încheiem procesul-verbal. NECUNOSCUTA (Uitându-se buimĈcitĈ la cei doi bĈrbaŗi ûi pe urmĈ fixându-l pe ûef. voiu fi silit sĈ m’adresez poliŗiei. fĈrĈ violenŗĈ): Canalie! úEFUL (RidicĈ din umeri): De! DoamnĈ. Datoria. femeia apare în prag. Cu o expresie de obosealĈ. (Cu intenŗie): Avem poliŗie aici. Se mai aude doar sgomotul trenului depĈrtându-se. Regulamentul. vârsta. DoamnĈ. mĈcar cĈ suntem în câmp. NECUNOSCUTA (Nu rĈspunde. Numele. LĈsaŗi-mĈ. domiciliul. cum ziceaŗi adineaori.

pe care k dĈ ûefului sĈ le ŗinĈ): O sticluŗĈ cu parfum… úEFUL (Mirosind în aer): Miroase grozav. NECUNOSCUTA (Întinzându-i poûeta cu un gest de nesfârûitĈ obosealĈ): Nu ûtiu. úEFUL Nicio hârtie? PROFESORUL Nimic. urmat de ûef deschide cautĈ. O legitimaŗie. scoate unul câte unul diverse obiecte. Aici nu e lucru curat. comisarul. spun. úEFUL Niciun act? PROFESORUL Niciunul.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian PROFESORUL Cum vĈ cheamĈ? De unde veniŗi? NECUNOSCUTA LĈsaŗi-mĈ’ŗi. Sunt obositĈ. úEFUL (DupĈ un moment de reflecŗii): Eu îl anunŗ pe DincĈ. PROFESORUL O batistĈ… un ruj de buze… O tabacherĈ cu douĈ ŗigĈri… úEFUL (Mirosind ŗigĈrile): ŖigĈri strĈine. PROFESORUL (In poûeta. face un pas spre rampĈ. PROFESORUL (A golit poûeta): Asta e tot. Vezi ûi d-ta ce gĈseûti. PROFESORUL Poate aveŗi un act. CautĈ. PROFESORUL 43 .

PROFESORUL E foarte frumoasĈ… (Plin de neliniûte): Numai de nu s’ar omorî… úEFUL DeocamdatĈ nu poate cĈ n’are tren. gâtul gol. spatele gol. atâta-mi trebue… (Cu alt ton dupĈ o secundĈ): E din lumea mare. úEFUL Nu te mai frĈmânta dom’ Profesor. úEFUL (Adulmecând aerul): úi miroase. Pe jumĈtate desbrĈcatĈ. se ridicĈ în picioare): MĈ duc… (Cu bruscĈ hotĈrîre porneûte spre uûĈ): Mi duc sĈ mĈ omor. Tii! Mare bucluc. vĈ rog mult. domnule. PROFESORUL (Turburat): DoamnĈ! úEFUL E nebunĈ rĈu. VOCEA LUI ICHIM (Din depĈrtare): Fereûte linia. (Iese repede. úEFUL Fii liniûtit. SĈ vie nevastĈ-mea acum. a parfum de mi-a umplut toatĈ gara. vĈ rog… In propriul dv. Trebue s’o salvĈm. dispare. PROFESORUL (A ieûit pe peron): DoamnĈ! DoamnĈ! (Se întoarce) Nu ûtiu unde e. Nu-ŗi spun cĈ nu i niciun tren? (Strigând din prag): Ichime! Ichime! Vezi cĈ e o femee pe linie. N’o vĈd. E prea întunerec. MĈ arunc pe linie. faceŗi un efort… rĈspundeŗi… Aduceŗi-vĈ aminte… Cine sunteŗi? De unde veniŗi? Unde vĈ duceŗi? NECUNOSCUTA (RidicĈ ochii spre el. PROFESORUL (Cu emoŗie): E frumoasĈ. Tocmai mie sĈ mi se întâmple una ca asta. Nu e niciun tren la ora asta. PROFESORUL Se întâmplĈ o nenorocire. interes. în întunerec). Te-ai uitat la ea. Nu putea domle s’o dea jos la Câmpina sau la Breaza! 44 . îl priveûte absentĈ.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian (Întorcându-se spre necunoscuta care a rĈmas pe scaun în aceeaûi stare de prostaŗie): DoamnĈ. fereûte linia. úEFUL Te-ai uitat ce rochie are? Braŗele goale.

pentrucĈ vine dela Sinaia. DupĈ 23 de ani de carierĈ. úEFUL Ce face? VOCEA LUI ICHIM StĈ pe linie Si trage din ŗigare. s’ar putea sĈ rĈciŗi. AnchetĈ.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian PROFESORUL Dumneata eûti de vinĈ. Degeaba staŗi pe linie. NECUNOSCUT Am vĈzut. sunteŗi îmbrĈcatĈ aûa de… aûa de subŗire… 45 .. Trebuia s’o laûi sĈ plece. úEFUL (Din prag): ConiŗĈ!… DoamnĈ! Veniŗi aici la luminĈ. PROFESORUL (Iese repede îngrijorat): DoamnĈ!… (Dispare în întunerec).35 nu e niciun iun sĈ vĈ calce. PROFESORUL AfarĈ e rĈcoare. PânĈ la 11. Pentru cĈ miroase a parfum. úEFUL Nu puteam domle Profesor. rapoarte. VOCEA LUI ICHIM (Mai de aproape): Fereûte linia. PROFESORUL DoamnĈ… noi vĈ vrem binele.. sĈ-ûi batĈ joc de calea feratĈ ûi de gara mea? PROFESORUL úi dacĈ se omoarĈ? úEFUL Bocluc mare. NECUNOSCUTA (Se reîntoarce. e umed. urmatĈ de profesor): Ce vreŗi cu mine? De ce m’aŗi chemat? De ce nu mĈ lĈsaŗi în pace. Se opune regulamentul. úEFUL (Ieûind repede în prag): Ai gĈsit-o Ichim! VOCEA LUI ICHIM Aicia-i dom’ úef. adicĈ ce?. MĈ dĈ la gazetĈ. pentrucĈ umblĈ desbrĈcatĈ ûi pentrucĈ joacĈ la ruletĈ. (Iritat): úi pe urmĈ.

ûi procesul-verbal cum îl scriu? PROFESORUL (Scurt): DĈ-l încolo de proces-verbal. de indiferenŗĈ): La urma urmelor… (Se aûeazĈ pe scaun). úEFUL ZĈu. Mai stĈm de vorbĈ ûi ne trecem vremea. înŗelegeŗi… VĈ implor sĈ înŗelegeŗi… dacĈ întrebĈm. PROFESORUL Sunteŗi enervatĈ. probabil veniŗi dela Sinaia. NECUNOSCUTA (Cu un gest de obosealĈ. cum vĈ cheamĈ? NECUNOSCUTA (Repede): Iar începi? PROFESORUL DoamnĈ. PROFESORUL Si probabil vĈ duceŗi la Bucureûti NECUNOSCUTA Probabil. e pentrucĈ vrem sĈ vĈ venim într’ajutor. înfioratĈ): Mi-e frig. Dar îngĈduiŗi-ne mĈcar sĈ ghicim… Dv. úi întrebare. úEFUL Nu e mai bine aici? Aveŗi scaun. Nu vreŗi sĈ ne rĈspundeŗi. PROFESORUL 46 asta înŗeleg.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA (Iûi strânge umerii. Uite: nu vĈ mai punem nicio . aveŗi lampĈ. pe dv. (CĈtre necunoscutĈ): Nu vĈ mai punem nicio întrebare. NECUNOSCUTA Probabil. Înŗeleg. NECUNOSCUTA N’am nevoie. úEFUL Aûa… (DupĈ o secundĈ): Prin urmare. PROFESORUL Vedeŗi. dacĈ insistĈm.

35? NECUNOSCUTA 11. NECUNOSCUTA Bine… atunci. NECUNOSCUTA (Ideea i se pare bunĈ): Crezi? PROFESORUL Sigur. Atunci chemaŗi Sinaia. La hotel Palace… sau… dacĈ nu e acolo… la Cazinou. úEFUL Nu v’am spus cĈ nu e niciun tren pânĈ la 11. cu emoŗie). úEFUL (Mergând spre telefon): De cine trebue sĈ întreb? NECUNOSCUTA De… (S’a rĈsgândit brusc): Nu. NECUNOSCUTA Crezi cĈ s’ar putea? úEFUL De ce sĈ nu se poatĈ? DĈm o telegramĈ. DoamnĈ!… 47 .. Aûtept. ori la Bucureûti.. cu greutĈŗi. ori la Sinaia.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian Ei bine. Sau poate… (arĈtând telefonul din perete): ChemĈm la telefon.35? Bine. AnchetĈ. PROFESORUL (Cu elan. un prieten… cineva pe care sĈ-l anunŗĈm de situaŗia în care vĈ aflaŗi. PROFESORUL Dar de ce sĈ vĈ omorîŗi? úEFUL Si de ce tocmai aici? Nu e pĈcat? Sunt ûi eu un om cu familie. NECUNOSCUTA Telefon? PROFESORUL Evident. Mai bine mĈ arunc înaintea trenului. o indicaŗie. Am sĈ mĈ omor La 11. Nu vreau. Mai bine mĈ omor. Nu pot. un nume.35. Daŗi-ne o adresĈ. trebue sĈ aveŗi pe cineva… o rudĈ. rapoarte. Vreŗi sĈ mĈ bĈgaŗi în bucluc.

úEFUL Ai bani? PROFESORUL (Încurcat): Acuma nu. sunt slujbaû sĈrac. NECUNOSCUTA Mâine dimineaŗĈ? Nu aûtept pânĈ mâine dimineaŗĈ. treziŗi-vĈ. dar vĈ dau eu din buzunarul meu un bilet pânĈ la Câmpina ûi acolo faceŗi ce ûtiŗi. úEFUL FiindcĈ n’aveaŗi bilet. PROFESORUL VĈ vom da noi bilet. PROFESORUL DoamnĈ. Aici în câmp. NECUNOSCUTA Serios? Aŗi observat? PROFESORUL Trebue sĈ trĈiŗi. Alungaŗi gândul i ca absurd.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian úEFUL Uite. desmeticiŗi-vĈ. Dar mâine dimineaŗĈ iau leafa. úEFUL Care noi? PROFESORUL Eu. NECUNOSCUTA (Uitându-se de jur-împrejur): Unde? Aici? PROFESORUL Veŗi pleca. de ce m’aŗi dat jos din tren. DoamnĈ? Cum în câmp? Daŗi-mi voie? Sunteŗi într’un oraû. Trebue sĈ plecaŗi NECUNOSCUTA DacĈ trebue. linii multe. úEFUL (Jignit): Cum în câmp. sunteŗi frumoasĈ. GarĈ mare. 48 . sunteŗi tânĈrĈ.

000 de locuitori. úEFUL 49 . cĈ eram la Bucureûti dupĈ treburi în ziua aia. úEFUL Atunci la poliŗie. II plĈtim mâine.245 la ultimul recensĈmânt. (Gânditoare): DacĈ rĈmân aici în noaptea asta vom fi 8. (CĈtre Profesor): Ce-ar fi s’o ducem la spital? Zicem cĈ a avut un accident. NECUNOSCUTA 8. PROFESORUL Nu-l ascultaŗi.245 de locuitori. spital… PROFESORUL Liceu… úEFUL 8. NECUNOSCUTA La spital? Nu merg la spital. úEFUL úi încĈ pe mine nu mĈ numĈrase. Nu ûtie ce vorbeûte. úi fĈrĈ acte nu se poate. PROFESORUL (Cu puŗinĈ amĈrĈciune): 8. (CĈtre úef): Cu d-ta 8.. dar n’aveŗi acte. în centru. FĈrĈ acte numai la poliŗie vĈ primeûte. NECUNOSCUTA Dar n’am bani. JudecĈtorie.247.246. (DupĈ o clipĈ): E un hotel? úEFUL Se poate sĈ nu fie? Hotelul Monopol. úEFUL AdevĈrat. doamnĈ. ComunĈ urbanĈ.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA Ce oraû? úEFUL Îmi pare rĈu. PROFESORUL Asta n’ar fi nimic.

Aûi vrea sĈ mor. úEFUL Vai de mine! Aicea nu se poate. De ce nu m’aŗi lĈsat afarĈ pe linie… Era aûa de bine… (LĈsându-se sĈ cadĈ pe un scaun): Eu mĈ culc aici. N’are sĈ se mai termine niciodatĈ? N’are sĈ se mai facĈ niciodatĈ zi? PROFESORUL Ba da. unde vrei s’o ducem.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian N’oi fi ûtiind. mĈ plictisiŗi. cĈ-mi aprind paie în cap. Mi-e frig. sĈ nu ne vadĈ nevastĈ-mea. Dar trebue calm. NECUNOSCUTA Nu pot. Aûi vrea sĈ dorm.3 5? Aûi vrea sĈ se termine. doamnĈ. NECUNOSCUTA (Cu desgust): Unde? Ce? úEFUL Mare lucru n’avem. mi-e foame. Mai e mult pânĈ la 11. rĈbdare. zĈu aûa. n’o cunoaûteŗi pe nevastĈ-mea. MECUNOSCUTA Nu mĈnânc raŗe cĈlcate de accelerat. úEFUL SĈ vĈ dĈm ceva de mâncare. Dar e niûte raŗĈ pe varzĈ. (Necunoscutei): De ce n’oŗi fi vrând. mi-e somn. Stingeŗi lumina. rĈmasĈ de la prânz. NECUNOSCUTA (AgitatĈ): Ce noapte! Ce coûmar. nu mai pot. úEFUL Ce are aface? E o minune. NECUNOSCUTA 50 . sĈ spuneŗi cum vĈ cheamĈ? NECUNOSCUTA MĈ plictiseûti. O minune! A cĈlcat-o ieri acceleratul. Numai cĈ nu ûtiu cum sĈ facem. Aicea vine nevastĈ-mea. PROFESORUL (Îngrijorat din nou): DoamnĈ… NECUNOSCUTA (Din nou exasperatĈ): MĈ plictiseûti. dar fĈrĈ acte.

úEFUL BunĈ idee. observĈ pe birou cartea profesorului): Dom’ Profesor. NECUNOSCUTA Bine. (Necunoscuta iese urmatĈ de profesor. E iar în culmea disperĈrii. la un sfert de orĈ de aici. veŗi pleca. ce vreŗi cu mine. SĈ mergem. dar pânĈ atunci vĈ odihniŗi. unde. (CĈtre necunoscutĈ): VĈ rog sĈ aveŗi încredere în mine. Primiŗi? NECUNOSCUTA (DupĈ un moment de tĈcere): E departe? PROFESORUL La zece minute. VĈ rog sĈ primiŗi. PROFESORUL Mâine dimineaŗĈ totul va fi mai simplu. úEFUL (RĈmas singur în scenĈ. nu ûtiu dacĈ trebue… vedeŗi… eu am o locuinŗĈ modestĈ… o singurĈ camerĈ… dacĈ vreŗi… dac’aŗi vrea… eu plec de acasĈ… ûi rĈmâneŗi acolo singurĈ… Peste noapte… Numai pânĈ se face ziuĈ… Eu mĈ duc sĈ dorm la un coleg. PROFESORUL (Scurt): LasĈ procesul-verbal. Se vĈd prin fereastrĈ trezind spre stânga). PROFESORUL (ArĈtându-i drumul spre uûĈ): Pe aici… pe aici. explicativ): La Udrea.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian (Se ridicĈ în picioare. pe linie nu. (CĈtre úef. Mi-e somn.) Atunci unde. Vom gĈsi bani. (Iese în prag): Domnu Miroiu! PROFESORUL (Întorcându-se): Ce e? Ce vrei? 51 . PROFESORUL DoamnĈ… Nu ûtiu dacĈ pot. unde? Aicea nu. PROFESORUL úi mâine dimineaŗĈ… úEFUL Facem procesul-verbal. profesorul de muzicĈ. úEFUL VĈ mai veniŗi în fire.

o deschide în neûtire): úi aveam de lucru în noaptea asta. Aveam de cetit. PatimĈ mare!… (Profesorul pleacĈ grĈbit. dom’ Profesor. CORTINA 52 . PROFESORUL (Cu un fel de spaimĈ): Cartea! (O ia în mâini.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian úEFUL Ŗi-ai uitat cartea. úEFUL PatimĈ mare. Se vede prin fereastrĈ trecând).

pe aici… NECUNOSCUTA (Urmându-l): Am ajuns? PROFESORUL Da. Interior de celibatar. scaune. desperechiat. pe scaune. uûa se deschide. In peretele din fund. De altfel. NECUNOSCUTA Nu e luminĈ electricĈ? PROFESORUL Nu… AdicĈ de fapt este. Pe masĈ. dând spre o micĈ grĈdiniŗĈ înspre stradĈ. MasĈ. un divan. (CautĈ bâjbâind): Numai sĈ gĈsesc chibriturile. Se aude din dreapta o cheie rĈsucitĈ în broasca. prin mahala. NECUNOSCUTA Ce întuneric! PROFESORUL O clipĈ ûi aprind lampa. (Pune cu mare grijĈ cartea pe masĈ). cĈrŗi sunt cam peste tot. în aceiaû searĈ. Un raft cu cĈrŗi. Duce spre o altĈ încĈpere (bucĈtĈrie.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian ACTUL II AcasĈ. fereastrĈ dublĈ. la profesor. Abia la toamnĈ. planul II. La ridicarea cortinei scena e goalĈ. O alta uûĈ în stânga. dar nu i-a dat încĈ drumul. întuneric. Suntem acasĈ. PROFESORUL (Intrând): Pe aici. în provincie. Totul e curat. debaras). Un câine latrĈ pe undeva. planul I. Un altul îi rĈspunde din depĈrtare. pe jos. oficiu. In depĈrtare silueta albastrĈ închis a munŗilor. O uûĈ de intrare în dreapta. Prin fereastrĈ se vede un cer senin de varĈ. înstelat. SCENA I PROFESORUL  NECUNOSCUTA TĈcere. dar sĈrĈcĈcios. când o fi gata uzina. 53 .

PROFESORUL (CĈutând celĈlalt pantof): Nu vĈd celĈlalt pantof. dar aici pe la noi… NECUNOSCUTA Nu se paveazĈ niciodatĈ? PROFESORUL Ba da. PROFESORUL (A gĈsit cutia cu chibrituri. strada e pavatĈ. Nu ûtiu unde este. Sunt sdrobitĈ. care dĈ o luminĈ micĈ. NECUNOSCUTA Ei ûi? PROFESORUL Nu trebue sĈ se ûtie cĈ sunteŗi aici. UmezealĈ mare. • 1”toate gardurile. cu abat-jour alb. Câte pietre! Câŗi bolovani ! (RĈmasĈ în ciorapi. NECUNOSCUTA Ce întuneric! Ce strĈzi! M’am lovit de toŗi copacii. Ce luminĈ chioarĈ. îûi freacĈ talpa piciorului). rotund. de porŗelan. pe urmĈ pe celĈlalt): Mi-am rĈnit picioarele. PROFESORUL (Ridicând un pantof de jos): De fapt. Dar nu e bine. (Iûi aruncĈ din picior un pantof. Se vede din stradĈ.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA Nu aûtept eu pânĈ atunci. NECUNOSCUTA (LĈsându-se sĈ cadĈ pe un scaun): Nu mai pot. NECUNOSCUTA 54 . scĈzutĈ). Nu poŗi s’o faci mai mare? PROFESORUL Ba da. LampĈ de petrol. dar chibritul nu ia foc): Nu vrea sĈ se aprindĈ. îmi pare foarte rĈu (A aprins lampa. în centru. Poate… la anul… NECUNOSCUTA Ghinionul meu! Am venit cu un an prea devreme. NECUNOSCUTA E prea întuneric aici. PROFESORUL (A reuûit însfârûit sĈ aprindĈ un chibrit): Îmi pare rĈu doamnĈ.

NECUNOSCUTA Oribil! PROFESORUL Nu vĈ place? NECUNOSCUTA Ba da. NECUNOSCUTA (Se ridicĈ în picioare ûi aruncĈ o privire circularĈ asupra încĈperii): Aici locueûti d-ta? Aici… trĈesti d-ta… PROFESORUL Da. Numai sĈ ûtiŗi cĈ nu e bine. PROFESORUL DupĈ ce? 55 .Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian Atunci stinge. dar pentru mine. PROFESORUL Acuma. PROFESORUL Cum doriŗi. IartĈ-mĈ. e tot ce-mi trebue úi nici nu e departe de ûcoalĈ. NECUNOSCUTA Nu era nevoie sĈ-mi spui. Trece lume pe stradĈ. Nu pot s’o sufĈr aûa. (Ridica fitilul lĈmpii: luminĈ mare). NECUNOSCUTA Nu trece nimeni. ori o faci mai mare. Dar mai târziu dĈ drumul dela cinematograf… CĈ azi e Miercuri. FiindcĈ nu ûtiu dacĈ v’am spus… eu sunt profesor. NECUNOSCUTA úi d-ta nu te-ai dus? PROFESORUL Nu. PROFESORUL Nu. NECUNOSCUTA úi dacĈ e Miercuri? PROFESORUL Miercuri ûi SâmbĈtĈ e cinematograf. Nu mĈ duc niciodatĈ. Strada e pustie. Ori o stingi. E foarte… frumos. Totdeauna. Nu e frumos. Se vede.

vĈ conjur. (Privire circularĈ asupra întregei încĈperi. NECUNOSCUTA 56 . privire în care e cuprins ûi el. (Merge spre fereastrĈ). Un profesor. Un om cu rĈspundere. NECUNOSCUTA Vrei sĈ spui cĈ eu sunt singura femee… Prima femee care intrĈ în casa asta? PROFESORUL DoamnĈ… vĈ rog sĈ credeŗi cĈ n’aûi fi cutezat niciodatĈ… dacĈ n’ar fi fost împrejurĈrile cu totul neobiûnuite în care v’am întâlnit… NECUNOSCUTA Ce tânĈr eûti! Sau ce bĈtrân! PROFESORUL DoamnĈ ! vĈ rog. PROFESORUL (Speriat): Nu! NECUNOSCUTA (MiratĈ): De ce? PROFESORUL (Foarte îngrijorat): Nu v’am spus? O sĈ dea drumul la cinematograf. O sĈ vĈ vadĈ. Trece lume pe stradĈ. NECUNOSCUTA Ei ûi? (Deschide larg fereastra).Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA DupĈ tot. n’a venit niciodatĈ o femee? PROFESORUL DoamnĈ! Cum vĈ puteŗi închipui… NECUNOSCUTA Vrei sĈ spui cĈ nu primeûti niciodatĈ? PROFESORUL Sunt un om serios. PROFESORUL La ora asta… O femee… aici… NECUNOSCUTA La d-ta. ca un obiect în plus): Groaznic! ParcĈ tot era mai bine afarĈ! Cel puŗin sĈ deschidem fereastra. plecaŗi dela fereastrĈ.

NECUNOSCUTA Care Atanasiu? PROFESORUL Casa de alĈturi. casa galbenĈ. PROFESORUL 57 . mai e Atanasiu. mama lui m-me Chiroiu. NECUNOSCUTA Care Chiroiu? PROFESORUL Chiroiu dela Percepŗie. cu trei geamuri la stradĈ ûi Maltopol ûi Viûan. NECUNOSCUTA Azi e Miercuri. PROFESORUL Tocmai de asta. PROFESORUL VĈ vede de peste drum. m-me Grigorescu. NECUNOSCUTA De unde ûtii? PROFESORUL Totdeauna sunt dupĈ perdele. E tot târgul la ferestre. doamnĈ. nu e nimeni. JudecĈtorul. úi nu sunt numai ei. dar a rĈmas bĈtrâna. NECUNOSCUTA (DupĈ ce s’a uitat în strada): Aûi! E întuneric. Casa albĈ cu gard de lemn ŗi viŗĈ sĈlbatecĈ. Ei nu se duc la cinematograf? PROFESORUL Ba da. Nu aud nimic. cu copiii ûi servitoarea. NECUNOSCUTA Ce de lume! PROFESORUL Nu glumiŗi. NECUNOSCUTA Nu vĈd nimic. cu uluci. Viûan dela Regie. úi Lascu. dela Chiroiu.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian Nu fii copil. (Cu urechea aŗintitĈ spre stradĈ): ToatĈ lumea doarme. Sunt dupĈ perdele.

Ne-am împrietenit. NECUNOSCUTA (Cu o micĈ tresĈrire): Ai ûoareci? PROFESORUL Unul singur. Trebue sĈ dormiŗi… NECUNOSCUTA Nu mi-e somn. Ii place sĈ se plimbe printre cĈrŗi. AstĈ searĈ nu vine el. NECUNOSCUTA (Acelaûi joc ca mai sus): Niciun sunet. NECUNOSCUTA Cum îl cunoûti? PROFESORUL E un ûoarece mic… gris… cu ochii rotunzi. când stau mai târziu… când citesc sau am de lucru. Simte cĈ e cineva .Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian Chiar dacĈ doarme… úi din somn ne vede. Vine uneori pe aici noaptea. Colegul meu… profesorul de muzicĈ… foarte interesant om. PROFESORUL 58 . Pe Udrea. Mare talent. NECUNOSCUTA O! (Cu oarecare spaimĈ): Printre cĈrŗi? PROFESORUL Nu vĈ temeŗi. Ce e sgomotul Ĉsta? PROFESORUL Ce sgomot? NECUNOSCUTA Nu auzi? Un fel de scârŗâit. E târziu. E ûoarecele. Niciun foûnet… (DupĈ o secundĈ): Ba da. Nu vĈ speriaŗi. E compozitor. II cunosc.strĈin. De altfel e timpul sĈ mĈ duc. Pe mine mĈ cunoaûte. ca un ferestrĈu mic. PROFESORUL A! Nu e nimic. (ArĈtând spre uûa din stânga): ParcĈ ar veni de acolo. mai ai ûi alŗi prieteni? PROFESORUL Sigur. Mi-a trecut. La el mĈ duc sĈ dorm noaptea asta. NECUNOSCUTA V’aŗi împrietenit?… Spune-mi.

Sigur. la ora ûase. Patul de colo (aratĈ cu degetul spre dormezĈ. dar cum eu mĈnânc în oraû. NECUNOSCUTA Cum a oprit-o! PROFESORUL Totdeauna o opreûte. Stai sĈ vĈd. NECUNOSCUTA 59 . PROFESORUL (Mirat): Nu curge? (Aducându-ûi aminte): Sigur cĈ nu curge. (Iese prin uûa din stânga ûi se întoarce dupĈ câteva secunde): Nu merge apa. ca ûi cum n’ar îndrâsni sĈ se apropie): Aûternutul în dulap… dacĈ vreŗi sĈ vĈ spĈlaŗi… NECUNOSCUTA Aûi vrea. dela tren. E o stropitoare… o stropitoare de grĈdinĈ. PROFESORUL GĈsiŗi un ûtergar curat dincolo. Un fel de duû. timid. A oprit-o dela uzinĈ. PROFESORUL Îmi pare rĈu… Aû vrea… Aû fi vrut… NECUNOSCUTA Nu te mai frĈmânta (DispusĈ sĈ se mulŗumeascĈ cu orice): O chiuvetĈ e? PROFESORUL (Încântat): Asta da. dela garĈ. am transformat-o… am… o sĈ vedeŗi! NECUNOSCUTA Duû e? PROFESORUL Da. NECUNOSCUTA (ArĈtând spre uûa din stânga): Acolo e odaia de bae? PROFESORUL Da… AdicĈ nu… Insfârûit… nu e ceea ce se cheamĈ odaie de baie… Era o cĈmarĈ. agĈŗatĈ de perete ûi o sfoarĈ… NECUNOSCUTA Foarte ingenios. NECUNOSCUTA Atunci e bine. un fel de bucĈtĈrie. seara.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian Totuûi… e târziu… Eu vĈ las. (Privindu-se): Sunt plinĈ de funingine.

PROFESORUL Nu. continuând sĈ inspecteze încĈperea. Au murit de mult. cu aceeaûi privire cĈutĈtoare ûi amuzatĈ. ne uitĈ cu atenŗie la mobilĈ. se aude roata puŗului. Câteva sute de ani. le deschide o secundĈ. NECUNOSCUTA RĈmasĈ singurĈ. NECUNOSCUTA (Cam decolatĈ): Are dreptate… Pentru cine sĈ lucreze. In acest moment uûa din dreapta se deschide). úi dacĈ cineva vrea sĈ se spele… sau i se face sete? PROFESORUL Avem fântânĈ. NECUNOSCUTA Ii cunoûti? PROFESORUL Ii cunosc. din i ni ir. nu trebue… PROFESORUL De ce? Nimic mai simplu. De afarĈ. NECUNOSCUTA úi Ĉsta? PROFESORUL Copernic. Vine din nou în centrul scenei. scârŗâitul lanŗului. le pune la loc. (IntrĈ repede în odaia din stânga. dar… au murit. încearcĈ cu mâna arcurile divanului. VĈ aduc cu stropitoarea. Pe urmĈ alta. Din curte. VĈ aduc eu apĈ dela fântânĈ. se întoarce cu o stropitoare de grĈdinĈ în mânĈ ûi traverseazĈ scena): Imediat… Într’o clipĈ… (Iese prin dreapta). a pus-o acolo cu mare grijĈ. Femeia scoate din raft o carte. femeia priveûte cu oarecare curiozitate în jurul ei. E Kepler. o deschide. o priveûte. NECUNOSCUTA LasĈ. pe care profesorul la venire. nu cu mai multĈ curiozitate decât le deschisese pe celelalte. NECUNOSCUTA Cum spuneai cĈ-l cheamĈ pe Ĉsta? 60 . O despacheteazĈ. unde se opreûte câteva clipe.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian De ce? PROFESORUL FiindcĈ uzina nu lucreazĈ noaptea. zĈreûte pe masĈ (stânga planul I) cartea împachetatĈ. trece plin faŗa rafturilor cu cĈrŗi.

Steaua fĈrĈ nume

Mihail Sebastian

PROFESORUL Copernic. NECUNOSCUTA ParcĈ am auzit de el. PROFESORUL Tot ce se poate. (FĈrĈ ironie): E destul de cunoscut. NECUNOSCUTA úi de ce-i ŗii aici? PROFESORUL Aûa. MĈ gândesc la ei… uneori… NECUNOSCUTA (Privindu-l lung): Ce om ciudat eûti d-ta… Da, ce om ciudat. (Fluier) (Se aude de departe un ûuerat lung, subŗire. E probabil un gardist de stradĈ, care s’a trezit. Profesorul tresare ûi rĈmâne o clipĈ atent, cu degetul arĈtĈtor ridicat în sus). PROFESORUL A dat drumul dela cinematograf. (DupĈ o secundĈ): Aud paûi… Voci… (Într’adevĈr parcĈ se aude un sgomot nedistinct de paûi ûi voci). NECUNOSCUTA Nu aud nimic. PROFESORUL (Repezindu-se la lampĈ, coboarĈ mult fitilul, aproape stingând de tot, pe urmĈ în ûoaptĈ): Ssst! Pe strada noastrĈ… Plecaŗi din dreptul ferestrei… la o parte… (Femeea se dĈ deoparte ûi se lipeûte cu spatele de perete, la dreapta ferestrei. Profesorul este ûi el cu spatele la perete, într’o atitudine simetricĈ la stânga. Între ei amândoi este fereastra larg deschisĈ, cu cerul albastru, plin de stele. Între timp paûii se aud mai tare, rĈsunând pe caldarâm). Se apropie. Vin încoace. (Paûii s’au oprit). VOCEA D-rei CUCU (Din stradĈ): Iŗi spun cĈ am vĈzut luminĈ. úi fereastra e deschisĈ. PROFESORUL (In ûoaptĈ): Vedeŗi? V’am spus sĈ nu deschideŗi fereastra. VOCEA D-rei CUCU E acasĈ. N’are unde sĈ fie în altĈ parte. StrigĈ-l! VOCEA LUI UDREA

61

Steaua fĈrĈ nume

Mihail Sebastian

Miroiu! Miroiu! NECUNOSCUTA (In ûoaptĈ): Miroiu te cheamĈ? PROFESORUL (Idem): Da. NECUNOSCUTA úi mai cum? PROFESORUL Marin. NECUNOSCUTA Marin Miroiu… Nu e urît. VOCEA LUI UDREA Miroiu! Deschide! Eu sunt. NECUNOSCUTA (Mereu în ûoaptĈ): Cine e Ĉsta? PROFESORUL (La fel): Colegul meu… profesorul de muzicĈ. VOCEA LUI UDREA Miroiu, nu auzi? Nu eûti acasĈ? VOCEA D-rei CUCU Ce-l mai întrebi? Sigur cĈ e acasĈ. NECUNOSCUTA úi asta cine e? PROFESORUL O colegĈ… Profesoara de fizico-chimice. NECUNOSCUTA úi ce vrea? PROFESORUL Nu ûtiu. NECUNOSCUTA E iubita d-tale?

62

Steaua fĈrĈ nume

Mihail Sebastian

PROFESORUL (Jignit): DoamnĈ! vĈ rog… NECUNOSCUTA E logodnica d-tale? PROFESORUL Nu am logodnicĈ. NECUNOSCUTA Atunci ce cautĈ aici la ora asta? (BĈtĈi violente afarĈ în poartĈ). PROFESORUL (Afolat): O sĈ scoale toatĈ mahalaua. Trebue sĈ le deschidem. NECUNOSCUTA Deschide-le. (BĈtĈile continuĈ. Profesorul face un pas, vine în dreptul ferestrei, se apleacĈ peste pervaz ûi strigĈ). PROFESORUL Un moment. Am auzit. Vin. (CĈtre necunoscutĈ în ûoaptĈ): Ce ne facem? NECUNOSCUTA Nimic. SĈ vie. PROFESORUL úi sĈ vĈ gĈseascĈ aici? NECUNOSCUTA De ce nu? PROFESORUL Pentru nimic în lume. E cu neputinŗĈ. (Scoŗând din nou capul pe fereastrĈ, fiindcĈ iar se aud bĈtĈi): Vin. ÎndatĈ. ÎndatĈ. (CĈtre necunoscutĈ): DoamnĈ, trebue sĈ vĈ ascundeŗi, trebue sĈ dispĈreŗi. NECUNOSCUTA Eu pe fereastrĈ nu sĈr, sĈ ûtii! PROFESORUL Treceŗi dincolo. (ArĈtând uûa din stânga): Un moment. NECUNOSCUTA Bine dar… (Face un pas, spre uûa indicatĈ). PROFESORUL (Alarmat): Capul jos! Capul jos! (Femeea apleacĈ capul în timp ce trece în dreptul ferestrei). NECUNOSCUTA 63

Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian (A ajuns lângĈ uûĈ): SĈ nu mĈ ŗii mult. PROFESORUL (ZĈpĈcit de tot): Cinci minute… Trei minute… PânĈ vĈd ce vor. PROFESORUL (Se duce la fereastrĈ): Acuma! Acuma! (Merge spre lampĈ ridicĈ fitilul. NECUNOSCUTA Ei! Mi s’a fĈcut din nou. BĈtĈi în poartĈ). PROFESORUL ParcĈ ziceaŗi cĈ nu vĈ mai e. auzi! E întuneric aici. PROFESORUL (Implorând): VĈ rog! vĈ rog… (Necunoscuta a închis uûa la loc. 64 . (Iese. profesorul iese prin dreapta. se face din nou luminĈ mare. AruncĈ repede o privire de jur-împrejur ûi pe urmĈ se grĈbeûte spre uûa din dreapta). câteva clipe scena rĈmâne goalĈ). NECUNOSCUTA SĈ nu mĈ ŗii mult cĈ mi-e somn. PânĈ mĈ scap de ei. NECUNOSCUTA (Deschizând uûa din stânga): SĈ nu mĈ ŗii mult.

D-ra CUCU (Severa): D-ta te speli noaptea? PROFESORUL Da… însfârûit… uneori… UDREA (45 50 de ani. e gata sĈ se împiedece de stropitoarea rĈmasĈ lângĈ uûĈ): Ce e cu stropitoarea asta cu apĈ aici? PROFESORUL (Încurcat.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA II PROFESORUL . PROFESORUL Nu simt nimic. fĈrĈ exagerare caricaturalĈ însĈ. A fost frumos… frumos de tot. PROFESORUL D-rĈ Cucu… nu te supĈra… e târziu… aû vrea sĈ ûtiu… cĈrui fapt datorez… înŗelegi… la ora asta… D-ra CUCU 65 . “boem” de provincie. venind dupĈ ea): Vroiam… Voiam sĈ mĈ spĈl.UDREA D-ra CUCU (Intrând prin dreapta. PROFESORUL Poate florile… GrĈdina… E fereastra deschisĈ. D-ra CUCU Cum nu simŗi? Miroase de te ameŗeûte.D-ra CUCU . (Gata sĈ povesteascĈ): SĈ vezi… El… PROFESORUL LasĈ cĈ-mi povesteûti mâine… Acum… D-ra CUCU (A înaintat în centrul încĈperii. Aici. trage pe nas): Miroase a ceva… a parfum. s’a oprit. trage pe nas de câteva ori): Nu. miroase în aer): Dar ce e mirosul Ĉsta aici? (AdulmecĈ bĈnuitoare aerul. In grĈdinĈ nu miroase. D-ra CUCU (Aplecându-se peste pervazul ferestrei. intrând): PĈcat cĈ n’ai fost la cinematograf. (Face câŗiva paûi prin odaie. intrigatĈ).

pentru Dumnezeu. UDREA Ei. te Rog… scurt. când cu mare neliniûte spre uûa din stânga). la cinematograf dau peste domniûoara Cucu. ûi cum îŗi spusei. Eu am fost la cinematograf. FiindcĈ tot eu sĈraca trebue sa fac poliŗie ûi la garĈ ûi la grĈdina publicĈ. Pe d-ta nu te intereseazĈ ordinea ûi disciplina. úi acolo am întâlnit-o pe D-ra Cucu. (NumĈrându-le pe degete): Iliescu dintr’a cincea. (Ia loc pe un scaun): Domnule Udrea. uitându-se dezolat. domnule. ai cuvântul. când spre celĈlalt. UDREA (Cam jenat): SĈ vezi. úapte fete am prins în salĈ.. când spre unul. PROFESORUL Ba da… dar nu la ora asta. Repede. D-ra CUCU Foarte rĈu. S’o luĈm încet. D-ra CUCU (Isbucnind): Da! Pe mine. 66 . PROFESORUL Nici noaptea? D-ra CUCU Nici! úcoala vegheazĈ. PROFESORUL Udrea. Vede tot! PROFESORUL (Neliniûtit): Ce vrei sĈ spui? D-ra CUCU Las’cĈ vezi d-ta îndatĈ. Singur profesorul a rĈmas în picioare între ei. domnule Profesor.. Tatovici dintr’a patra B… PROFESORUL (Întrerupând enumerarea): D-rĈ Cucu… DĈ-mi voie… eu cred… D-ra CUCU Sigur. mai repede. si la cinematograf. Ulmu dintr’a ûasea. PROFESORUL (Nervos): Udrea.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SĈ nu ne grĈbim. (Udrea ia ûi el loc. (Lui Udrea autoritarĈ): DĈ-i înainte. UDREA Ei!. úcoala nu doarme. úcoala ûtie tot.

închizĈtoare): Domnule Miroiu! SĈ nu încerci sĈ negi cĈ-i de prisos. cĈtre Udrea): Ei! Acuma vezi? 67 . PROFESORUL O chestiune gravĈ? Nu înŗeleg nimic. dacĈ pun în joc numele meu. reputaŗia mea… ûi intru în casa unui bĈrbat neînsurat noaptea?… UDREA (ParantezĈ): Tocmai de asta m’a luat cu dumneaei. D-ra CUCU (TriumfĈtoare. se lumineazĈ uûurat): Da. cĈ dacĈ eu. cu spaimĈ. PROFESORUL Vorbeûte Udrea. D-ra CUCU Te faci cĈ nu înŗelegi. dar dacĈ nu mĈ lĈsaŗi. eu. SĈ nu se compromitĈ.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian D-ra CUCU Dar de ce mai repede? D-ta trebue sĈ înŗelegi. spre uûa din stânga. (CĈtre Profesor. domnule. D-ra CUCU (Continuând): Trebue sĈ fie la mijloc o chestiune foarte gravĈ. (CĈtre Udrea): Vorbeûte. pe furiû. (Reluând firul): Cum vĈ spusei… la cinematograf… D-ra CUCU (TĈindu-l scurt): LasĈ-mĈ pe mine. UDREA Vorbesc. rĈspicat): E adevĈrat ce am aflat? PROFESORUL (Cu neliniûte crescândĈ): Ce ai aflat? D-ra CUCU E adevĈrat ce mi-a spus Ispas. (DupĈ o secundĈ. Ca sĈ nu vorbeascĈ lumea. ûeful gĈrii? PROFESORUL Ce ŗi-a spus? D-ra CUCU E adevĈrat cĈ d-ta… (subliniând): d-ta… ai plĈtit 22 de mii de lei o carte pe care ŗi-a adus-o astĈzi Pascu dela Bucureûti? PROFESORUL (Care a fost torturat de acest interogator ûi a privit mereu. domnule profesor.

D-ra CUCU Banii d-tale? Care bani? Ce fel de bani? CĈ. Nu mi-a spus nimic. PROFESORUL (Trecându-si mâna prin pâr): Chiar sĈptĈmâna trecutĈ. D-ra CUCU Haine nu ŗi-ai mai fĈcut de când te-am apucat. cĈ am fost pe la ea. slavĈ Domnului. PROFESORUL De ce? Eu cu banii mei fac ce vreau. PROFESORUL Nu ŗi-am spus. (CĈtre d-ra Cucu. La frizer te tunzi odatĈ în douĈ luni. D-ra CUCU Nu vezi? (Sentenŗios): Domnule Miroiu. dar nu mi ai împrumutat tu 3. 68 . La birt ai rĈmas dator 8oo de lei încĈ de pe luna trecutĈ. D-ra CUCU (TeribilĈ): Din fondul serbĈrii! PROFESORUL Mâine iau leafa.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian UDREA N’am ûtiut nimic. asta nu e lucru curat. când cineva. De ûase ani le porŗi tot pe astea.000 de lei? UDREA Ba da. D-ra CUCU úi dacĈ-i dai înapoi?! Crezi cĈ e deajuns? Crezi cĈ asta e tot? PROFESORUL Nu vĈd ce ar mai fi. explicativ): Din fondul serbĈrii. un profesor! dĈ 22 de mii de lei pentru o carte. te cunoaûtem. PROFESORUL (Uitându-se la hainele pe care le poartĈ): Sunt curate… sunt bune. PROFESORUL De unde ûtii? D-ra CUCU Mi-a spus M-me Luiza. Ii dau înapoi.

Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian D-ra CUCU úi ûtii ce-am auzit? (VeninoasĈ): CĈ-ŗi cârpeûti singur ciorapii. nu e o nebunie? PROFESORUL Poate cĈ da. te întrebi. úcoala trebue sĈ ûtie. (Cu altĈ voce): Unde e cartea? PROFESORUL Ce carte ? D-ra CUCU Cartea! Cartea pe care ŗi-a adus-o Pascu. úi oraûul. D-ra CUCU (Care nu ŗine seamĈ de protestĈri): Las’ cĈ ûtiu eu ce vorbesc. úcoala. D-ra CUCU 69 . úi atunci. Unde e? PROFESORUL E aici. PROFESORUL Ei bine. Stai domniûoarĈ Cucu. trebue sĈ afle. Ai rĈbdare pânĈ mâine dimineaŗĈ. úi eu. care nu aratĈ nimic). PROFESORUL (RĈnit. îndurerat): Asta e o infamie!… D-ra CUCU úi cĈmĈûile! PROFESORUL O infamie! (Privind mai mult spre uûa din stânga): Nu trebue sĈ credeŗi. D-ra CUCU Te înûeli. 22 de mii de lei pe o carte. d-rĈ Cucu. (Gest vag. D-ra CUCU (Lui Udrea): PânĈ mâine dimineaŗĈ? Crezi d-ta cĈ aû fi dormit pânĈ mâine dimineaŗĈ? (Lui Miroiu): Nu domnule Profesor. Pantalonii poate ûi-i calcĈ singur… dar cĈmĈûile… ûi ciorapii. dar e nebunia mea ûi nu datorez nimĈnui nicio socotealĈ. Spune tu Udrea. Pe loc. Nu era nevoie sĈ vii pentru asta în plinĈ noapte… UDREA Aûa i am spus ûi eu. ai aflat. Misterul Ĉsta trebue sĈ se lĈmureascĈ imediat. d-le Profesor. UDREA Asta nu e adevĈrat.

ridicĈ din umeri). Ce e cartea asta? De cine e? De unde vine? Ce scrie în ea? Ce gânduri ai cu ea? De ce ai cumpĈrat-o? PROFESORUL (Tace. D-ra CUCU Iŗi mai pun o singurĈ întrebare. PROFESORUL Nu era nevoie. domnu Udrea? UDREA Am auzit. D-ra CUCU Taci? Nu spui nimic? PROFESORUL 70 . decât provocator): Da. Poate nu-ŗi dai seama de gravitatea situaŗiei. D-ra CUCU Domnule Miroiu. D-ra CUCU Ai auzit. PROFESORUL De ce? D-ra CUCU Cum de ce? Ca s’o vĈd.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian S’o vĈd. Eu voiu aduce cazul în faŗa conferinŗei profesorale… dar mai întâiu. ca un gest de colegialitate… UDREA De purĈ colegialitate… D-ra CUCU …Am vrut sĈ stau de vorbĈ cu d-ta. Refuz. PROFESORUL Nu se poate. D-ra CUCU Nu se poate?! Vrei sĈ spui cĈ… refuzi sĈ mi-o dai? sĈ mi-o arĈŗi. PROFESORUL (Mai mult timid.

D-ra CUCU Bine. (Iese furtunos prin dreapta. Am sĈ-ŗi spun ceva. 71 . Profesorul speriat. D-ra CUCU Domnule Udrea! In casa asta se petrec lucruri mari. E noapte. domniûoarĈ Cucu. PROFESORUL (Repede. Cum pofteûti. Udrea placid se ia dupĈ ea). PROFESORUL (Acelaûi joc): Suspect! Cum suspect! D-ra CUCU De mult e tot oraûul cu ochii pe d-ta ûi se întreabĈ ce tot faci. Dar acum o sĈ iasĈ la luminĈ. Iŗi mai pun o singurĈ întrebare… PROFESORUL (Întrerupând): N’o pune cĈ nu rĈspund. SĈ mergem. tainic): Udrea! RĈmâi. domniûoarĈ. nu… dar d-tale nu ŗi-e somn? D-ra CUCU Mie nu mi-e niciodatĈ somn. ziua ûi noaptea. PROFESORUL Nu. sĈ iasĈ… dar mâine dimineaŗĈ… nu acum.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian (Gest cu mâinile. Vino. (In agitaŗia ei a ajuns . ce tot dregi de te închizi mereu singur în casĈ. ca ûi cum ar spune: De! Ce sĈ fac?). îi bareazĈ drumul). Numai sĈ nu-ŗi parĈ rĈu. PROFESORUL DomniûoarĈ Cucu… DomniûoarĈ Cucu… D-ra CUCU E ceva suspect aici. PROFESORUL Totuûi e târziu… D-ra CUCU Nu e niciodatĈ prea târziu. d-le Udrea.în faŗa uûii din stânga. PROFESORUL SĈ iasĈ. e târziu… D-ra CUCU Cu alte cuvinte mĈ dai afarĈ.

PROFESORUL Atunci întoarce-te. PROFESORUL Da. da. ca sĈ nu mai bat. 72 . da’ lasĈ-mi poarta deschisĈ.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian UDREA Nu pot. VOCEA D-rei CUCU (De afarĈ): Domnu Udrea! UDREA Viu! Viu! (Cu vocea scĈzutĈ): MĈ întorc. (Iese repede). UDREA Bine. MĈ întorc. Am nevoie de tine. domnule? Vii! UDREA Gata sunt. VOCEA D-rei CUCU Ce faci. Trebue sĈ conduc scorpia acasĈ.

NECUNOSCUTA Cât de veche? PROFESORUL Vreo sutĈ cincizeci de ani. De matematici. PROFESORUL Ŗi-am spus. Vreau s’o vĈd. Sunt aici pentru o noapte. pe urmĈ îl priveûte lung pe profesor. ca sĈ se convingĈ cĈ cei doi au plecat într’adevĈr. deschide cartea. i-a urmĈrit tot timpul cu privirea ûi-i dĈ cartea. (Profesorul tace): Nu se poate? Nu vrei? (Profesorul tace): Nici mie? Nu mĈ cunoûti. E o carte veche. Nu-i nimic adevĈrat. ia loc pe scaun. îl apucĈ cu mâna de bĈrbie ûi îi întoarce uûor capul. (DupĈ o secundĈ): E adevĈrat cĈ… PROFESORUL (Întrerupând): Nu-i adevĈrat. NECUNOSCUTA (A ajuns lângĈ el. de astronomie. cu un gest simplu). n’am sĈ povestesc nimĈnui… AratĈ-mi-o… Te rog. N’am sĈ vĈd pe nimeni. Pe urmĈ ridicând capul): Nu pricep nimic. merge spre raftul cu cĈrŗi. apropiindu-se de el. absorbitĈ. se duce la masĈ. Necunoscuta intrĈ cu precauŗie. E jenat ûi buimĈcit. atentĈ. Uûa din stânga se deschide biniûor. AscultĈ cu urechea aŗintitĈ spre stradĈ. care rĈmânând pe loc. întâiu în profil ûi pe urmĈ înapoi): E adevĈrat cĈ nu te-ai tuns de douĈ luni? PROFESORUL Ai auzit? NECUNOSCUTA Tot (Gest decolat din partea profesorului): Nu puteam sĈ-mi astup urechile. se întoarce spre necunoscutĈ. Pe urmĈ. în tĈcere. fĈrĈ grabĈ. nu te cunosc. ia deacolo volumul misterios. NECUNOSCUTA (Ia cartea. AruncĈ o privire de jur-împrejurul camerei. NECUNOSCUTA AscultĈ… DĈ-mi cartea. NECUNOSCUTA 73 .Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA III PROFESORUL  NECUNOSCUTA Profesorul rĈmâne câteva clipe singur. PROFESORUL (O priveûte un lung moment. apropie lampa ûi rĈmâne câteva clipe aplecatĈ asupra ei. pentru o orĈ.

Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian (Minunându-se): Ŗŗ! Ŗŗ! o sutĈ cincizeci? PROFESORUL Mai mult chiar. NECUNOSCUTA Ce sĈ ûtii? PROFESORUL (Tace o secundĈ ezitând). NECUNOSCUTA Un noroc? PROFESORUL De ani de zile o caut. NECUNOSCUTA (Continuând enumerarea): Iŗi cârpeûti singur ciorapii. (Vine ûi el-lângĈ masĈ. E eftinĈ. D-tale îŗi spun. pun deoparte. PROFESORUL Da. întoarce copertĈ ûi aratĈ cu degetul): Upsala. NECUNOSCUTA De asta e aûa scumpĈ? PROFESORUL (Pasionat): Nu e scumpĈ. o am. (Cu elan): Dar acum o am. Unde n’am scris? pe cine n’am întrebat? Librari. anticari. Goteburg. Acum pot sĈ verific. Uneori. o aûtept. E un noroc cĈ am gĈsit-o. O am. PROFESORUL NiciodatĈ? NECUNOSCUTA NiciodatĈ. fac economii. De ani de zile strâng bani. Dar n’ai sĈ spui nimĈnui? NECUNOSCUTA NimĈnui. NECUNOSCUTA Nu vrei sĈ-mi spui? PROFESORUL Ba da. dau lecŗii. 1763. pot sĈ ûtiu. PROFESORUL 74 . o visez.

Aici e sfera. PROFESORUL (Se uitĈ spre uûa. la stânga. PROFESORUL Aici sunt coordonatele orizontale. O vezi? NECUNOSCUTA O vĈd… dar mai bine aratĈ-mi-o afarĈ. NECUNOSCUTA (DupĈ ce l-a privit o secundĈ drept în ochi): Unde? PROFESORUL (Simplu): In cer. foarte puŗin speriatĈ): Se înŗelege. se înclinĈ spre ea ûi spune ûoaptĈ): Eu am gĈsit o stea. NECUNOSCUTA (Puŗin. PROFESORUL Nu mĈ crezi? (Ridicând o hârtie de pe biroul lui): Uite-o. Linia asta e axa lumii. azimutul ûi distanŗa zenitalĈ. (Indicând cu vârful creionului un punct pe hârtie): Aici e. NECUNOSCUTA Spunea-i cĈ e în cer. Steaua pe care am gĈsit-o eu. e aici. pe cer. la dreapta pe urmĈ cu un fel de teamĈ. NECUNOSCUTA (CopilĈreûte): Nu te cred. PROFESORUL Asta-i cerul. (Gest spre fereastra deschisĈ). NECUNOSCUTA Eu credeam cĈ… PROFESORUL (ArĈtând cu creionul pe-hârtie): Uite. Cercul Ĉsta e ecuatorul (ridicând o clipĈ capul ûi privind-o): Ecuatorul ceresc. spre fereastrĈ. PROFESORUL 75 .Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian Îmi fĈgĈdueûti? NECUNOSCUTA Iŗi jur. se înŗelege.

singurul. Catalogul lui Van Mersch. Dar mai ales nu înŗeleg ce legĈturĈ are steaua… cu cartea. Singurul care ar fi putut. NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL FiindcĈ avea destulĈ îndrĈsnealĈ. NECUNOSCUTA Nu înŗeleg. NECUNOSCUTA Multe. NECUNOSCUTA Van Mersch? PROFESORUL Steaua mea nu se aflĈ pe niciun catalog de stele. nici Kepler… NECUNOSCUTA (ArĈtând spre portretul din perete): Nici el? PROFESORUL Nici. Nici Hiparch. PROFESORUL E un catalog ceresc. La Herschel era o stea dublĈ. PROFESORUL Ce nu înŗelegi. Eu simt cĈ e ceva adevĈrat în teoria lui despre stelele negre. cĈ acolo nu se vede. NECUNOSCUTA 76 . Am calculat-o. Cu totul altceva. nici Ptolomeu. dar am gĈsit-o aici… pe hârtie.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian Nu. NECUNOSCUTA Nu spui cĈ ai gĈsit-o? PROFESORUL Am gĈsit-o. NECUNOSCUTA Pe hârtie? Cum pe hârtie? PROFESORUL Sigur. Un moment am crezut cĈ Herschel  dar nu. era el. un atlas.

PROFESORUL Cum mâine dimineaŗĈ? Mâine dimineaŗĈ nu se vede. l-au numit totdeauna diletant. Uite (o apucĈ de mânĈ): vino cu mine. Ultimele trei sunt coada ursoaicei.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian Stelele negre! PROFESORUL Astronomii de ûcoalĈ. Acuma trebue sĈ vorbesc. PROFESORUL Nu. NECUNOSCUTA Ce ursoaicĈ? 77 . nervos. Sunt patru ûi-trei. NECUNOSCUTA (Începe sĈ-i fie de-a-binelea fricĈ): Mie mi-e somn. Nu m’ar mira sĈ se spunĈ într’o zi ûi despre mine cĈ sunt nebun. Stai aici. Acuma nu. PROFESORUL Nu. Vreau sĈ dorm. Acuma trebue sĈ spun. De îndatĈ ce un om are o viziune mai largĈ. NECUNOSCUTA Ce-are aface? Mi-o arĈŗi pe hârtie. de universitate. devine astrolog. (O duce cu el la fereastrĈ): Vezi Ursa Mare? NECUNOSCUTA Nu vĈd nimic. LasĈ. nu. aproape rĈstit): Cum nu. PROFESORUL (Febril. Mi-e somn. Uite (arĈtând cu degetul): Sunt ûapte stele… Le vezi? NECUNOSCUTA (Ezitând): Nu. îûi bat joc de el. II numesc. NECUNOSCUTA (Cu anumitĈ îngrijorare): Nebun? PROFESORUL Da. NECUNOSCUTA (Cu îngrijorare crescândĈ): Despre d-ta? PROFESORUL BĈieŗii din cursul superior ûi acum spun: nebun. astrolog… sigur. Mi-o arĈŗi mâine dimineaŗĈ. lângĈ mine. ûarlatan sau… nebun.

Balaurul. Vreau sĈ iau apĈ dela fântânĈ. e capul dragonului. Acolo unde priveûti. Ar vrea sĈ fugĈ). NECUNOSCUTA Ce balaur? (E foarte speriatĈ.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian PROFESORUL Te uiŗi prea jos. de asta n’o vezi. PROFESORUL (Întorcându-se brusc): Unde te duci? NECUNOSCUTA MĈ… mĈ duc pânĈ în curte… Vreau sĈ mĈ plimb. PROFESORUL SĈ te plimbi? NECUNOSCUTA Mi-e… mi-e sete. 78 . Nu spuneai cĈ e o fântânĈ? (Profesorul face un pas spre ea. NECUNOSCUTA Ce dragon? PROFESORUL Dragonul. Se desprinde uûor de lângĈ el ûi face cu multĈ precauŗie un pas spre uûa din dreapta. ceea ce o sperie ûi mai mult): SĈ… sĈ nu te iei dupĈ mine cĈ strig.

dar eu te cunosc. D-ta eûti d-l Udrea. UDREA (Încremenit): DoamnĈ!… PROFESORUL (CĈtre femee. n’auzi? Avem nevoie de tine. se apropie de el). UDREA (Foarte jenat): De ce nu mi-ai spus. teribil de încurcat): DoamnĈ… vĈ rog sĈ credeŗi… dacĈ aû fi ûtiut… (Se împiedecĈ de stropitoarea rĈmasĈ lângĈ uûĈ): Ce-o fi asta? PROFESORUL Stropitoarea. IntrĈ te rog. (Ia stropitoarea ûi strĈbate scena spre uûa din stânga. IntrĈ.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA IV PROFESORUL  NECUNOSCUTA  UDREA Uûa din dreapta se deschide. frate? De ce nu mi-ai spus cĈ nu eûti singur? PROFESORUL N’am avut când. NECUNOSCUTA (Agitat): Domnule! Ce bine ai fĈcut cĈ ai venit. Stai s’o iau de-acolo. sĈ n’o rĈstoarne cineva. avem nevoie. Necunoscuta profitând de faptul cĈ a rĈmas o clipĈ singurĈ cu Udrea. Apare Udrea. Udrea. calm): Te-ai speriat! Îmi pare rĈu. domnule. care e tot în prag): IntrĈ. UDREA (Spre NecunoscutĈ. dar se mai întoarce odatĈ spre Udrea. NECUNOSCUTA (Repede): Domnule Udrea! UDREA VĈ rog. UDREA De mine? (Profesorul a intrat cu stropitoarea în odaia din stânga. NECUNOSCUTA Da. 79 . La sgomotul uûii. cu alt ton): IntrĈ. femeea se întoarce scurt spre noul venit. D-ta nu mĈ cunoûti. (Lui Udrea.

Hai. Alegro. De ce sĈ nu gĈseascĈ. UDREA Unde? PROFESORUL La tine acasĈ. cĈ el ûtie mai bine. NECUNOSCUTA E pe cer? UDREA Dar unde sĈ fie? Pe cer. Andante. fireûte. NECUNOSCUTA úi… e ûi un dragon? Un balaur? UDREA Este. E astronom. pe ultima ei replica): Sigur. Scherzo… PROFESORUL úi iar Alegro. UDREA O simfonie în patru pĈrŗi. Udrea. cĈci întrebarea e prea neaûteptatĈ): Am vĈzut-o. Tot el mi le-a arĈtat ûi mie. Dar de ce mĈ întrebaŗi pe mine? Întrebaŗi-l pe el.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian NECUNOSCUTA D-ta ai vĈzut vreodatĈ Ursa Mare! UDREA (DupĈ o secundĈ de tĈcere. Eu n’am scris o simfonie? NECUNOSCUTA Ai scris o simfonie? PROFESORUL (Intrând din stânga. sĈ mergem. UDREA (Simplu): O fi gĈsit. Dorm ûi eu la tine. UDREA De ce? 80 . NECUNOSCUTA Astronom?… útii ce spune? CĈ a gĈsit o stea. Ŗi-am spus cĈ e compozitor.

E frumoasĈ? UDREA 81 . UDREA Stai. PentrucĈ trebue sĈ dormi. De ce vĈ grĈbiŗi? PROFESORUL PentrucĈ ŗi-e somn. Iŗi explic eu. Vino. UDREA úi doamna? PROFESORUL Doamna rĈmâne aici. NECUNOSCUTA Plecaŗi? De ce plecaŗi? PROFESORUL PentrucĈ e târziu. vorbeûte-mi despre simfonia d-tale. frate. Avea dreptate scorpia. E târziu. NECUNOSCUTA Nu vreau sĈ rĈmân singurĈ. Noapte bunĈ. Aici se întâmplĈ lucruri mari. Domnule Udrea. UDREA Asta aûa e. NECUNOSCUTA Nu vreau sĈ dorm. UDREA De ce? PROFESORUL PentrucĈ n’are unde dormi în altĈ parte.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian PROFESORUL LasĈ cĈ-ŗi spun eu pe drum. PROFESORUL LasĈ. cĈ m’am zĈpĈcit de tot. UDREA Dar cine e Doamna? PROFESORUL Asta nu ûtiu nici eu.

Hai sĈ mergem. AutoritĈŗile locale. E lungĈ. nu mai dormim în noaptea asta. nu vezi cĈ doamna se intereseazĈ de muzicĈ? NECUNOSCUTA úi nu s’a executat niciodatĈ? UDREA ÎncĈ nu. Scherzo. 82 . Alegro. Andante. NECUNOSCUTA De ce? UDREA PentrucĈ îmi pune beŗe în roate. NECUNOSCUTA Cum? UDREA Din gurĈ. NECUNOSCUTA El o ûtie? UDREA I-am cântat-o. PROFESORUL Udrea! E târziu. direcŗia liceului… ûi d-ra Cucu. NECUNOSCUTA Cine? UDREA ToatĈ lumea. UDREA V-am spus. domnule.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian PĈi sĈ spunĈ el (gest cu capul spre Profesor). PROFESORUL úi iar Alegro. PROFESORUL SĈ ûtii cĈ dacĈ ti-o cântĈ si d-tale. Are patru pĈrŗi. UDREA Stai.

ti! Tim tim! 83 . dar la scherzo. E târziu.dum. úi sĈ vĈ spun de ce.du . douĈ violoncele. Tu .ti .ti . Eu voiam sĈ cânt simfonia cu orchestra liceului. într’o miûcare mai rapidĈ): Tu .dum.du .ti… (Scurt): Tim .ti .du . Udrea.du . NECUNOSCUTA De ce? UDREA PentrucĈ n’am corn englezesc. NECUNOSCUTA úi fĈrĈ… corn englezesc… nu se poate? UDREA Doamne fereûte. Dar sĈ zicem cĈ mi le dĈ. Tot n’am fĈcut nimic. UDREA Nu-i aûa? (Reîncepe execuŗia.dum! Tu . Tu . dar puteam s’o organizez.pam .ti .du .du -du .ti .tim! NECUNOSCUTA E foarte frumos.pam . Nu vrea sĈ mi le dea.dum! Tu -du . Tu .pam .pam . de astĈdatĈ fĈrĈ explicaŗii): Pam . Intâiu intrĈ alĈmurile (Gest de dirijor spre alĈmurile din fund dreapta. AlĈmuri ûi suflĈtori. o violĈ. UDREA Tocmai. ale unei imaginare orchestre): Pam .ti . ar merge. iau dela batalion. (DirijeazĈ cu amândouĈ mâinile viorile din imediata lui apropiere. NECUNOSCUTA Are orchestrĈ? UDREA N’are.du .ti .ti . UDREA DĈ-mi pace.ti . fĈrĈ corn englezesc sunt mort. domnule! (CĈtre NecunoscutĈ): PânĈ la scherzo.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian UDREA LasĈ-mĈ frate. (CĈtre NecunoscutĈ): SĈ vedeŗi.ti .pam . dela fanfarĈ. (Gest spre fund stânga): Ti . cĈ la urma urmelor ce-mi trebue? Opt viori.pam… Pe urmĈ viorile. Asta-i principalul.pam .ti .dum! Ti .ti .du du .dum!… úi acuma intrĈ cornul englezesc. PROFESORUL Dar nu ŗi le dĈ. SĈ vedeŗi. Se gĈseûte.pam pam.pam .ti .ti . un contrabas.pam .pam – pam . doamnĈ.du . cum ar merge. PROFESORUL LasĈ.

Steaua fĈrĈ nume

Mihail Sebastian

NECUNOSCUTA (Admirativ): Partea asta dela urmĈ!… UDREA Nu-i aûa! PROFESORUL (Sincer): E adevĈrat. E frumos. UDREA Ce folos! DacĈ n’am corn englezesc. NECUNOSCUTA Nu se poate sĈ pui altceva în loc? Alt instrument? UDREA In ruptul capului. Mai bine mĈ lipsesc. O mie de ani aûtept  ûi fĈrĈ corn englezesc nu cânt. NECUNOSCUTA úi nu se gĈseûte de cumpĈrat? UDREA S’ar gĈsi la Bucureûti, dar e scump. Vreo 30 de mii. NECUNOSCUTA 30 de mii. UDREA Am pus eu ceva bani deoparte din leafa mea, vreo 4.500, dar pânĈ la 30 de mii mai e. Am scos ûi o listĈ de “subscripŗie. Staŗi s’o vedeŗi. PROFESORUL (Jenat): Udrea! UDREA LasĈ-mĈ, frate. Numai s’o vadĈ. (Scoate din buzunarul interior al hainei o hârtie, o despĈtureûte ûi începe sĈ citeascĈ): “ListĈ de subscripŗie pentru achiziŗionarea unui corn englezesc, în vederea executĈrii în prima audiŗie a simfoniei Nr. i în mi bemol major, a maestrului Radu Udrea”. NECUNOSCUTA Ai mulŗi subscriitori? UDREA PânĈ acum unul singur. (ArĈtându-l pe Profesor): El.

84

Steaua fĈrĈ nume

Mihail Sebastian

NECUNOSCUTA D-ta? PROFESORUL (Stingherit): Da. NECUNOSCUTA (A luat lista de subscripŗie din mâna lui Udrea ûi o priveûte): Domnule Udrea, aû semna ûi eu… dar… UDREA (Luându-i-o repede înapoi): Vai de mine, coniŗĈ! Se poate? Cum vĈ închipuiŗi? Eu v’am arĈtat-o numai aûa. PROFESORUL (Dojenitor, cĈtre Udrea): Vezi? vezi? UDREA Pe unde n’am umblat? Cui n’am cerut? La PrimĈrie, la Comitetul ûcolar, la Sfatul Negustoresc. Am ajuns de râsul târgului. Zice lumea cĈ sunt nebun. NECUNOSCUTA úi d-ta? PROFESORUL Da. úi el. UDREA Cum si eu? PROFESORUL LasĈ cĈ-ŗi explic eu. Hai sĈ mergem. Mâine dimineaŗĈ avem ûcoalĈ. Vrei sĈ întârzii? Vrei sĈ ai de-aface cu d-ra Cucu? UDREA Nu. Asta nu. PROFESORUL Atunci? Hai sĈ mergem. E târziu. UDREA (CĈtre NecunoscutĈ, scuzându-se oarecum): AdevĈrat. E foarte târziu. Noapte bunĈ, doamnĈ. NECUNOSCUTA MĈ lĈsaŗi? UDREA

85

Steaua fĈrĈ nume

Mihail Sebastian

De! Trebue. NECUNOSCUTA Bine. PROFESORUL (DupĈ ce ûi-a luat cartea de pe masĈ): Noapte bunĈ, doamnĈ. NECUNOSCUTA Noapte bunĈ… Iei cartea cu d-ta? PROFESORUL Da. Vreau s’o rĈsfoesc puŗin înainte de mĈ culc,.. Noapte bunĈ. (Udrea a ieûit, e ûi el gata sĈ iasĈ). NECUNOSCUTA (Scoŗând un ŗipĈt): A! PROFESORUL (Întorcându-se din prag): Ce s’a întâmplat? NECUNOSCUTA úoarecele. UDREA (Reintrând ûi el): Ce ûoarece? NECUNOSCUTA L-am auzit. A miûcat. PROFESORUL (DupĈ ce a privit-o un timp în tĈcere, se întoarce spre Udrea): Udrea, ia-o înainte. Vin ûi eu dupĈ tine. SĈ-mi laûi poarta deschisĈ, auzi? UDREA Bine, bine… (Mai mult pentru ei): Nu mai pricep nimic… Noapte bunĈ. (Iese).

86

NECUNOSCUTA Mi-era fricĈ de d-ta… Vorbeai cu atâta… cu atâta pasiune. dacĈ nu plouĈ…. Nu ûtiam cĈ existĈ. PROFESORUL Te rog sĈ mĈ ierŗi. PROFESORUL Atunci. Mi se întâmplĈ destul de rar. 87 . nu-i aûa? NECUNOSCUTA (Recunoaûte din cap). Ce vrei? NECUNOSCUTA Nu pleca… Nu vreau sĈ pleci pânĈ nu-mi arĈŗi… steaua d-tale. PROFESORUL (Cu un fel de decolare): DacĈ nu plouĈ! NECUNOSCUTA (Explicându-se. PROFESORUL D-ta.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA V NECUNOSCUTA  PROFESORUL PROFESORUL (Se apropie de ea): N’ai auzit nimic  niciun ûoarece. Ca sĈ vĈd dacĈ-i înourat. scuzându-se): Ca sĈ ûtiu cum sĈ mĈ îmbrac… Ce pantofi sĈ pun. Uneori. PROFESORUL Am vrut sĈ ŗi-o arĈt adineaori. PROFESORUL Nu ûtiai? Cum nu ûtiai? N’ai vĈzut-o niciodatĈ? NiciodatĈ? NECUNOSCUTA Nu-mi aduc aminte. dar mi se întâmplĈ câteodatĈ… NECUNOSCUTA úi pe urmĈ… nu auzisem niciodatĈ de Ursa Mare. ce-i cu d-ta. nu te uiŗi niciodatĈ pe cer? NECUNOSCUTA Ba da. dar te-ai speriat.

Da! zĈu cĈ vĈd.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian PROFESORUL Ce pantofi sĈ pui!… Dar la stele… la stele d-ta nu te uiŗi… nu le vezi? NECUNOSCUTA Nu am timp. PROFESORUL Nu ai timp? Dar ce faci? NECUNOSCUTA Sunt foarte ocupatĈ. Un car rĈsturnat deasupra cerului… cu roŗile în sus. PROFESORUL Dar seara. NECUNOSCUTA Cu roŗile în sus! Mi se pare cĈ vĈd. Spuneai cĈ sunt ûapte stele. Ursa Mare. Intr’adevĈr. dar ce fel de viaŗĈ duci d-ta… dacĈ nici Ursa Mare n’ai avut timp s’o priveûti. patru ûi trei. cuprinsĈ toatĈ în cadrul ferestrei). Nu am o zi liberĈ. PROFESORUL OcupatĈ cu ce? NECUNOSCUTA Nu mĈ mai întreba. LângĈ mine. NECUNOSCUTA Carul Mare? (In odaie. Acum trebue s’o vezi. Ursa mare. Carul Mare. PROFESORUL E ca o ursoaicĈ adormitĈ pe labele dinainte. PROFESORUL E îngrozitor! Bine. lumina albastrĈ a nopŗii e destul de limpede. pe cer. Pe cer stelele clipesc acum mai puternic. PROFESORUL (Vine din nou la fereastrĈ): Vino aici. E de mii de ani. Se desprinde mai ales printre alte stele mici. de sute de mii de ani. aici ûi d-ta n’ai vĈzut-o? NECUNOSCUTA (Cu un fel de uimire copilĈreascĈ): De sute de mii de ani! AratĈ-mi-o si mie. NECUNOSCUTA A! scara sunt ûi mai ocupatĈ. 88 . patru… le vĈd… ûi trei… (In extaz): Ce frumos e! (DupĈ o mai lungĈ tĈcere): Ce mari sunt stelele! Mari si albe. Nici nu ûtiu unde mi-e capul.

NECUNOSCUTA Nu? PROFESORUL Întâia e galbenĈ. A patra e albastrĈ. De-asupra Ursei Mari. PROFESORUL Ai ochi buni. La stânga. PROFESORUL La stânga? NECUNOSCUTA Da. LângĈ a ûasea stea din Ursa Mare. Te felicit. NECUNOSCUTA Alcor? PROFESORUL Acolo e ûi steaua mea… Steaua pe care am gĈsit-o eu. arĈtând pe cer): Dar steaua de-acolo o cunoûti? PROFESORUL Unde? Care? NECUNOSCUTA O stea micĈ. NECUNOSCUTA Le cunoûti pe toate? PROFESORUL Nimeni nu le cunoaûte pe toate. E Alcor. úi a doua. NECUNOSCUTA De unde ûtii? PROFESORUL PentrucĈ le cunosc. A treia ûi a cincea sunt roûii-rubinii.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian PROFESORUL Nu sunt albe. NECUNOSCUTA (cu un gest viu. NECUNOSCUTA 89 .

Vega ar fi fost frumos. NECUNOSCUTA (MiratĈ): Vezi. necunoscutĈ. PROFESORUL Trebue sĈ fie. nevĈzutĈ. NECUNOSCUTA Ce drum? PROFESORUL Drumul… Drumul pe care-l strĈbate de mii de ani în întunerec. Eu vĈd mai departe. NECUNOSCUTA Atunci de ce nu se vede? PROFESORUL PentrucĈ e prea departe? NECUNOSCUTA De ce nu te uiŗi cu un ochean? Cu o lunetĈ? PROFESORUL Niciun ochean nu strĈbate pânĈ acolo. Un nume… NECUNOSCUTA Dar eûti sigur cĈ e acolo. NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL PentrucĈ n’am gĈsit un nume potrivit. Trebue sĈ fie un nume care sĈ meargĈ împreunĈ cu Alcor. Alcor ûi Vega. Mult mai departe.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian Cum o cheamĈ? PROFESORUL Nu ûtiu. útiu unde se aflĈ. nebĈnuitĈ. Ii urmĈresc drumul. îmi trebue un nume de douĈ silabe. PROFESORUL Când închid ochii. NECUNOSCUTA úi nu se va vedea niciodatĈ? NiciodatĈ? PROFESORUL 90 . Nu i-am dat încĈ niciun nume. Ii cunosc orbita.

Ce este asta? PROFESORUL útiu eu? Un tren. NECUNOSCUTA úi-atunci? PROFESORUL Atunci ar strĈluci acolo (aratĈ cu mâna): drept acolo… NECUNOSCUTA Deasupra Ursei Mari? PROFESORUL Deasupra Ursei Mari… LângĈ Alcor… NECUNOSCUTA úi nu se poate? PROFESORUL Nu! NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL PentrucĈ stelele nu se abat niciodatĈ din drumul lor. PROFESORUL Ar fi fost pĈcat. Se aude din depĈrtare un ûuerat de locomotivĈ). NECUNOSCUTA PĈcat. muream fĈrĈ sĈ vĈd Ursa Mare. NECUNOSCUTA Poate trenul meu… Când te gândeûti cĈ dacĈ muream astĈ noapte. Un tren de noapte.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian NiciodatĈ. NECUNOSCUTA 91 . PROFESORUL Ar trebui sĈ se abatĈ puŗin din drumul ei. NECUNOSCUTA TresĈrind uûor. (Moment de tĈcere.

aceleaûi cuvinte. de disperare. PROFESORUL Te vei reîntoarce ûi de astĈ datĈ. NECUNOSCUTA II auzi ? Trece… A trecut… DacĈ rĈmâneam acolo pe linie… PROFESORUL Ai fi fost în stare… Ai fi fost în stare sĈ… (Nu îndrâsneûte sĈ pronunŗe cuvintele). sĈ plec. Nu m’am gândit niciodatĈ. AstĈ searĈ ai fugit. PROFESORUL Li se pare cĈ trĈesc. NECUNOSCUTA SĈ mor? Poate cĈ da. (Un nou ûuerat. Pe urmĈ îmi trece.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian Atâŗia oameni trĈesc fĈrĈ s’o vadĈ. parcĈ mai de departe. PROFESORUL Atunci? NECUNOSCUTA MĈ plictisesc. Pe urmĈ îmi trece. Mereu aceiaûi oameni. Uneori îmi vine sĈ urlu de plictisealĈ. PROFESORUL Totuûi. PROFESORUL De ce? NECUNOSCUTA útiu eu? PROFESORUL Eûti nenorocitĈ în viatĈ? Foarte nenorocitĈ? NECUNOSCUTA NenorocitĈ?… Nu cred. Uneori îmi vine o poftĈ nebunĈ sĈ trântesc uûa. 92 . NECUNOSCUTA Da… poate… dar cel puŗin de astĈdatĈ am vĈzut ceva nou. NECUNOSCUTA Am mai fugit eu de câteva ori… Dar m’am întors. aceleaûi gesturi. sĈ fug. (Se întoarce la fereastrĈ): Ursa Mare.

se cheamĈ… NECUNOSCUTA (Încet. nu arde lumina ûi unde nu opresc trenurile rapide… Dar sunt seri când tot cerul foûneûte de vieaŗĈ… când pe ultima stea. se presimt. când o simt aici la fereastrĈ. încât dacĈ aûi striga mi se pare cĈ m’ar auzi. NECUNOSCUTA De ce? PROFESORUL PentrucĈ nimeni n’a trecut niciodatĈ de pe o stea pe alta. protectoare. pe lângĈ care marile stele trec fĈrĈ s’o vadĈ. cu teamĈ): úi se gĈsesc? PROFESORUL NiciodatĈ. fiinŗe care nu s’au vĈzut niciodatĈ. moarte. auzi cum freamĈtĈ pĈduri ûi oceane  fantastice pĈduri ûi fantastice oceane. toatĈ disgraŗia de a locui pe o biatĈ planetĈ mizerabilĈ. Ursa Mare e totdeauna nouĈ. e trist. în care numai noi în marea noastrĈ singurĈtate. se cautĈ. aûa de atentĈ.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian PROFESORUL Ai dreptate. PentrucĈ nicio stea nu se abate niciodatĈ din drumul ei NECUNOSCUTA E pĈcat. depĈrtatĈ. dacĈ asculŗi bine. indiferentĈ… úi atunci parcĈ simt toatĈ umilinŗa. NECUNOSCUTA FĈrĈ s’o vadĈ? PROFESORUL Dar sunt alte seri. ne sbatem pe o planetĈ de provincie. atentĈ. vie. PROFESORUL 93 . NECUNOSCUTA Ar trebui sĈ încerci… Cine ûtie? PROFESORUL Sunt seri când tot cerul mi se pare pustiu. cu stele reci. ca într’un târg în care nu curge apĈ.  seri în care tot cerul e plin de semne ûi de chemĈri. de pe o stea pe alta. NECUNOSCUTA Chiar ûi pentru d-ta care o cunoûti aûa de bine? PROFESORUL Chiar ûi pentru mine… Sunt seri când e rece. ca ûi cum dupĈ o planetĈ pe alta. într’un univers absurd.

sĈ iubim si n’am iubit. PROFESORUL 94 . NECUNOSCUTA Poate cĈ viu din altĈ lume.  când te-am vĈzut. se repetĈ altfel. care se numeûte viaŗa noastrĈ. tot. tot. PROFESORUL Cum te cheamĈ. (E foarte aproape de el. Poate cĈ acolo tot ce aici e greoiu ûi apĈsĈtor. nu ûtiu. Ca noi. NECUNOSCUTA Crezi… crezi cĈ sunt si acolo oameni… Oameni ca noi. Tot ce încercĈm fĈrĈ sĈ isbutim nici pe jumĈtate  gesturile noastre zadarnice. nu cred. visele noastre cĈzute  tot ce am fi vrut sĈ cutezĈm si n’am cutezat. tot ce aici e întunecat ûi opac. PROFESORUL Da… Sau pe steaua mea fĈrĈ nume… Aventura asta ridicolĈ. se împarte. Pe urmĈ se desprind unul de altul ûi se privesc în tĈcere. PROFESORUL Nu… nu… NECUNOSCUTA De unde ûtii ?… PROFESORUL PentrucĈ nicio stea nu se abate. intrând acolo.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian E puŗin trist. strĈlucitoare…. NECUNOSCUTA Eu sunt o stea care se opreûte. se împlineûte. devine luminos ûi transparent. în altĈ constelaŗie… în Ursa Mare. sub acelaû cer. PROFESORUL Oameni. sau pe Vega… NECUNOSCUTA Sau pe steaua d-tale fĈrĈ nume. albĈ. cĈ undeva. se simplificĈ. NECUNOSCUTA Mona.  în gara aceea afumatĈ. Cel puŗin ûtii cĈ nu eûti singur sub bolta asta imensĈ. Lung-lung sĈrut. dar cu alt noroc. dela început. limpede. privind-o): Când te-am vĈzut astĈzi seara. Dar e frumos. Îl îmbrĈŗiûeazĈ. în altĈ lume. nu se opreûte nicio-latĈ din drumul ei. am crezut o clipĈ cĈ vii din altĈ lume. devine uûor. Dar poate fiinŗe mai uûoare… mai luminoase… mai plutitoare… (cu o schimbare de ton. sau pe Steaua PolarĈ.

Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian Mona! Ce nume frumos. ParcĈ ar fi un nume de stea… (StrĈbĈtut de un gând revelator): Dar e un nume de stea Alcor ûi… Mona. CORTINA 95 .

cântând. mai mult fredonat (fie ûi fals). Profesorul intrĈ repede din stânga. Interiorul e tot atât de modest. dar te vede… Te aude de peste drum dela Chiroiu.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian ACTUL III Acelaû decor. PROFESORUL Mona! MONA úi Atanasiu. Chiroiu dela Percepŗie. parcĈ e altĈ casĈ. Uûa din stânga. pentru Dumnezeu. speriat. dintr’un cântec oarecare ûi întrerupt pe alocuri de un râs copilĈresc. (Râde lung. trei geamuri la stradĈ. 96 . Are în mânĈ un prosop cu care tocmai se ûterge pe faŗĈ. copilĈresc). care asearĈ în întunerec nu se vedea ûi care lumineazĈ totul. ce dĈ spre baie. SCENA I PROFESORUL  MONA Scena e goalĈ. e fĈrĈ hainĈ. grĈdiniŗĈ simplĈ de provincie. Nu trebue neapĈrat sĈ cânte frumos ûi nu trebue mai ales sĈ cânte o romanŗĈ întreagĈ cu cuvinte. PROFESORUL (Alergând spre fereastra): Mona! Mona! MONA (De afarĈ): Daa! PROFESORUL Nu mai cânta. úi Lascu. nimic nu e propriu-zis schimbat ûi totuûi în luminĈ. Casa cu uluci. De afarĈ din curte se aude glasul Monei. cĈmaûĈ cu mânecile suflecate pânĈ la cot. MONA Du ce? Nu-ŗi place? PROFESORUL Ba da. a doua zi dimineaŗa. (Râde). deschisĈ. dar acum se vede’ prin fereastra deschisĈ grĈdiniŗa din faŗĈ. O frazĈ-douĈ. MONA útiu.

PROFESORUL Dar bine. Ce mai încolo ‘ncoace. MĈ auzi? FericitĈ. MONA ÎndatĈ… îndatĈ… (FredoneazĈ iar). sĈ culeg flori. ContinuĈ sĈ se ûteargĈ pe obraz cu prosopul. uite… sunt cele mai frumoase flori din lume. Pe braŗul stâng un buchet de flori de grĈdinĈ. tot târgul… Tot judeŗul. E în aceeaûi rochie de searĈ. mormĈind de unul singur): Sunt pierdut. PROFESORUL (Dezolat. disdedimineaŗĈ! SĈ te vadĈ toŗi vecinii? MONA (Cu elan): ToatĈ strada. MĈ dĈ afarĈ. PROFESORUL Mona. PROFESORUL (Se întoarce tresĈrind): Unde ai fost? MONA In curte. Nu râde cĈ te aude… MONA N’are decât.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian PROFESORUL Mona. fii cuminte. BunĈ dimineaŗa! PROFESORUL BunĈ? dimineaŗa Mona! MONA BunĈ dimineaŗa Marin! 97 . Vino înĈuntru. PROFESORUL (Dojenitor): Mona! MONA Sunt fericitĈ dragul meu. înŗelege. MĈ dĈ afarĈ din învĈŗĈmânt (ûi ca ûi cum aceasta reflecŗie ar trezi în el o nouĈ alarmĈ. ParcĈ toate ridicĈ deodatĈ capul ûi spun. atâta luminĈ. Sunt pierdut. se apleacĈ din nou peste pervazul ferestrei ûi strigĈ): Mona! MONA (IntrĈ prin dreapta. Si florile astea. se întoarce spre interior. FericitĈ. E atâta soare. de toate colorile): Nu striga cĈ te aude. nu râde. nu te gândeûti? In rochia asta.

Florile! Viaŗa! Casa! PROFESORUL (Cu o ridicare din umeri): Casa! (Ca ûi cum ar spune: SĈ nu mai vorbim de ea). Mona! MONA Totul s’a schimbat de atunci.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian PROFESORUL Ce frumoasĈ eûti! MONA Nu eu. Ia vino aici. úi eu. te rog… MONA ZĈu cĈ eûti drĈguŗ. Casa. MONA E fermecĈtoare. PROFESORUL Nu. PROFESORUL Mona. úi tu… Ce drĈguŗ eûti. Marin. úi ce noapte! PROFESORUL (Încet): N’am s’o uit niciodatĈ. MONA De ce? PROFESORUL Mi-e fricĈ. MONA Deschide-i. Dar de asearĈ pânĈ acum a trecut o noapte. MONA AsearĈ. PROFESORUL AsearĈ spuneai cĈ e oribilĈ. Mai aproape Ce fel de ochi ai tu? PROFESORUL (A închis repede ochii): FĈrĈ culoare. MONA 98 .

Dar bine dragul meu. sĈrut mâinile. CĈ nu e adevĈrat. Deschide ochii ûi dĈ-mi repede un vas sĈ pun florile. Haide. 99 . MONA Nu sunt aici? Eu? (Râde. (Se întoarce dela fereastrĈ): Te-a vĈzut! (Pune decolat vasul pe masĈ). clar). aproape disperat): Mona! Mona! (CĈtre femeea din stradĈ): SĈrut mâinile. CĈ nu eûti aici. PROFESORUL Sssst! MONA Mi-e foame. domnu Miroiu. SĈrut mâinile. MONA Cine era? PROFESORUL M-me Grigorescu. O VOCE GROASć DE FEMEE (Din stradĈ): BunĈ dimineaŗa. de unde ridicĈ un vas cu care rĈmâne în mânĈ). (Merge spre fereastrĈ ûi se apleacĈ peste pervaz spre curte. PROFESORUL Un vas? (CautĈ cu ochii prin odaie): Da de unde sĈ-l iau? (Îûi aduce aminte): A! da. nu fii prost. Râs tânĈr. PROFESORUL SĈrut mâinile. PROFESORUL (Încet. MONA Cine e? PROFESORUL (Speriat): Sssst! (CĈtre femeea din stradĈ): Da ‘ncotro aûa de devreme? VOCEA La piaŗĈ cĈ mi-a spus m-me Maltopol cĈ e niûte vinete. Complimente acasĈ. MONA Vinete? Vreau ûi eu.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian FricĈ? PROFESORUL Da. nu mĈ auzi? Nimic din viaŗa mea n’a fost vreodatĈ mai adevĈrat decât dimineaŗa asta.

Cum e m-me Lascu? GrasĈ? PROFESORUL Mona. eu mĈ reped pânĈ la Liceu. cĈ ii c întâiu… (îûi cautĈ haina. e târziu (se uitĈ la ceas): au! Opt fĈrĈ zece! Oi 21 întâia n’am clasĈ. útii ce? îmi pun din nou pijamaua ta de astĈ noapte. dar mĈ duc sĈ iau niûte bani. PROFESORUL SĈ ûtii cĈ te-a vĈzut. 100 . Uite. Mi-ar trebui o rochie. Ar trebui sĈ mĈ schimb. PROFESORUL Mona. cravata). cĈ sunt aici. MONA Nu-i nimic. începe sĈ se îmbrace zĈpĈcit ûi stângaciu). O cos. PROFESORUL úi n’ai sĈ te plimbi în pijama pe stradĈ. îmi venea bine. în plinĈ zi. nu glumi. tu nu poŗi sĈ rĈmâi aûa. MONA Întâiu? PROFESORUL úi se plĈtesc lefurile. Asta e o dovadĈ în plus. t oricum. MONA Nu-mi venea bine? Vrei sĈ spui cĈ nu-mi venea bine? PROFESORUL Era cam ruptĈ. De acolo mĈ reped pânĈ la Pascu. (TandrĈ): CĈ e adevĈrat. MONA Aici ai ûi tu dreptate. (úi-a gĈsit haina ûi cravata. într’un târg ca al nostru. MONA Cu atât mai bine. Mona. Nu e timp de glumit. MONA Asta aûa e. PROFESORUL SĈ lĈsĈm gluma. Ce ar fi sĈ împrumutĈm dela o vecinĈ? Dela M-me Maltopol Dela m-me Lascu. Trebue sĈ ii im din situaŗia asta.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian MONA A! Mama lui m-me Chiroiu. în rochia asta.

sĈ ûtii. îûi ia repede pĈlĈria din cui ûi dĈ sĈ iasĈ). (Ii reface cu atenŗie ûi tandreŗe cravata): Stai cuminte. MONA Stai! PROFESORUL (S’a oprit în prag): Ce e? MONA Vino aici! Nu-mi place cum ŗi-ai fĈcut cravata. MONA Da de ce sĈ ies? Nu vreau sĈ ies. cu cravata. Iŗi aduc. (Îl priveûte o secundĈ): Marin! PROFESORUL Da. Aûa. PROFESORUL (Disperat): Mona! MONA LasĈ-mĈ pe mine. Ca sĈ poŗi ieûi din casĈ. Magazinul General. Eûti foarte drĈguŗ. Nu te pricepi. un trenchcoat. PROFESORUL PânĈ când? MONA ToatĈ viaŗa. Eu rĈmân aici. Numai sĈ-mi aduci un sandvich cĈ mi-e foame. 101 . (A terminat cu haina. Trebue sĈ gĈsesc ceva acolo.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian MONA Care Pascu? PROFESORUL Pascu. dar acum am fugit. MONA Eûti drĈguŗ. PROFESORUL Bine. PROFESORUL ToatĈ viaŗa în rochia asta? MONA Da. De altceva nu am nevoie. O rochie. Orice.

ca ûi cum i-ar mângâia pe sub bĈrbie): úi voi… ûi voi sunteŗi drĈguŗi. ale lui Keppler ûi Kopernick. aplecatĈ asupra vasului cu flori. Pe urmĈ trece pe lângĈ ei. fredonând mereu. Asta mi se poate sĈ fie adevĈrat. nu te arĈta la fereastrĈ.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian PROFESORUL (Se uitĈ cu disperare la ceas): Mona. undeva. fii cu bĈgare de seamĈ. 102 . le gĈseûte ûi fredonând începe sĈ le punĈ în vas. (Ia vasul. de emoŗie. trece în baie ca sĈ punĈ apĈ. A uitat unde le-a lĈsat adineori. Mai ales nu cânta. intrĈ timidĈ. iar nu aude. MONA Chiar dacĈ e opt fĈrĈ cinci. e opt fĈrĈ cinci. cu ghiozdanul de ûcoalĈ în mânĈ. pe divan. PROFESORUL Da. (Îl mângâie uûor pe obraz ûi pe urmĈ se sĈrutĈ lung). puŗin ameŗit): Nu. PROFESORUL (DupĈ ce s’a desprins de ea. MONA (Cu tonul lui): Nu râde. (lese dar n’a închis bine uûa si se întoarce): Mona. fereastra. Se întoarce. (Iese). Nu cânta. visĈtoare): úi eûti aûa de drĈguŗ… (Priveûte de acolo încĈ odatĈ toatĈ încĈperea. eûti foarte drĈguŗ. pe un scaun. (Se întoarce cu spatele ûi se rezeamâ cu capul în uûĈ. CautĈ florile. îi lumineazĈ toatĈ privirea): Eûti un prost. MONA (RĈmâne o clipĈ privind lung spre uûa prin care a ieûit eh Un zâmbet de tandreŗe. eleva. portretele din perete. ŗinutĈ reglementarĈ). Nu ieûi în curte. cu un gest de amiciŗie. întoarsĈ cu spatele. cu mare grijĈ. cĈrŗile. Uûa se deschide uûor ûi cu mare bĈgare de seamĈ. numĈrul cusut pe mânecĈ. bĈtaie care se repetĈ dupĈ o secundĈ. Se aude o bĈtaie slabĈ în uûa din dreapta. nu cânta.

nu vĈ cunosc. E ûi mai încurcatĈ acum): VĈ rog sĈ mĈ iertaŗi. Chiar acuma a ieûit din casĈ. Fata când o vede din faŗĈ. MONA Aici locueûte. . dacĈ ziceŗi cĈ nu-i acasĈ. (Mona se întoarce brusc. MĈ mir cĈ nu l-ai întâlnit. MONA Aveai treabĈ cu el? ELEVA Aveam. AdicĈ… voiam sĈ-l rog… (DeodatĈ o prididesc lacrimile): MĈ dĈ afarĈ din ûcoalĈ.. úi totuûi aici locueûte. MONA Ce credeai domniûoarĈ? ELEVA Credeam cĈ locueûte aici… domnu Miroiu. ELEVA (Repede): Nu se poate. tresare. MONA Cine? El? ELEVA 103 . eu credeam… credeam… (dĈ sĈ plece). cĈ eu am venit pe strada Unirii ûi d-lui o fi dat colŗul pe Cuza-VodĈ… da. MONA Nici eu pe d-ta. ELEVA Nu. mĈ duc.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA II MONA  ELEVA ELEVA VĈ rog… domnu Profesor Miroiu nu-i acasĈ. MONA De ce? ELEVA FiindcĈ… (ceva mai degajat): fiindcĈ eu pe dv. eu .

MONA E profesorul d-tale? ELEVA Da.. sĈ-l rog pe domnu Profesor Miroiu… (se întrerupe): da’ dacĈ nu-i acasĈ. (Pune mâna pe clanŗĈ. . MONA 104 . vorbeûte… MONA Aveŗi ûi astĈzi orĈ cu el? ELEVA Avem. ELEVA Atunci… atunci eu mĈ duc. MONA Cunoûti bine pe d-l Miroiu? ELEVA II cunosc. ca ûi cum ar spune: “SĈ fim serioûi”): A! nu. (repede): Nici nu m’a lĈsat sĈ intru în ûcoalĈ. MONA Nu-i. Cosmografia. MONA (DupĈ o secundĈ de tĈcere): Domniûoara. (Din nou îngrijoratĈ): Domniûoara Cucu. A zis cĈ mai întâiu sĈ aûtept conferinŗa ûi atunci eu am dat fuga pânĈ aici. ELEVA (Oprindu-se): VĈ rog. deschide). ELEVA Da de ce? MON A Un profesor ca el! Vorbeûte aûa de frumos! ELEVA (FĈrĈ prea mare entuziasm): Da.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian (Cu puŗin dispreŗ. Ora patra. MON A Ce noroc ai.

Cineva poate fi fericit într’un ûorŗ ca Ĉsta. (Privind-o): ûi ce bine-ŗi stĈ ûorŗul ista. d-ta ûi colegele d-tale cĈ-l puteŗi asculta vorbind în fiecare zi… ELEVA Numai de trei ori pe sĈptĈmânĈ.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian Ce lecŗii aveŗi? ELEVA Despre… staŗi sĈ mĈ uit. Nu-i aûa cĈ-i minunat. PĈmântul fiind într’unul din focare. ELEVA VĈ râdeŗi de mine DoamnĈ. E minunat. Fata a scos cartea ûi o rĈsfoieûte repede. Crede-mĈ cĈ nu. dupĈ ce ûi-a muiat degetul pe limbĈ): Despre… legile lui Keppler… sĈ… MONA Keppler! (Privire scurtĈ spre portretul din perete): MĈ laûi sĈ vĈd si eu? ELEVA (Puŗin miratĈ): VĈ rog. Aveŗi o rochie aûa de… aûa de … (Nu gĈseûte cuvântul). ELEVA (ScepticĈ): Da… MONA Ce noroc aveŗi. (Ii dĈ cartea). Mona se apropie ûi urmĈreûte cu viu interes. 105 . Pe urma citeûte): “In miûcarea lui aparentĈ în jurul pĈmântului. MONA …despre lucruri aûa de frumoase. Iŗi stĈ bine ûi frumos. soarele descrie o elipsĈ. vĈ râdeŗi de mine. miûcarea se face în sens direct” (Se opreûte din citit): Ce frumos e! ELEVA ZĈu ! MONA (Citeûte mai departe): “Ariile descrise de raza vectoare a soarelui. Aûa de ameŗitor de frumoase. sunt proporŗionale cu timpurile întrebuinŗate spre a le descrie”. MONA Nu. (Deschide ghiozdanul ûi cautĈ cartea. ELEVA DoamnĈ. MONA (Se uitĈ câteva secunde în carte cu mare atenŗie. C’am uitat.

privire spre uûe. dispare în stânga. La poartĈ. aruncĈ o privire spre stradĈ ûi tresare cu un mic ŗipĈt): El e! ELEVA Cine el? MONA (Are o secundĈ de editare. ELEVA (Din ce în ce mai intrigatĈ): Care el? 106 . úi nici la Bucureûti. Pe urmĈ oarecum decepŗionatĈ): A! e domnu Ispas. aici la noi. (Se repede la fereastrĈ ûi se uitĈ afarĈ. spre fereastrĈ ûi pe urmĈ. în camera de baie. repede. trĈgând uûa dupĈ ea). (Din nou interesatĈ): Ba stai! CĈ mai e cineva. (Explicativ): Domnu Ispas dela garĈ.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian MONA (Cu o vagĈ amĈrĈciune): Aûa de… ELEVA (FascinatĈ): NiciodatĈ n’am vĈzut o rochie ca asta. MONA (TresĈrind): Un domn? ELEVA Vai! Ce elegant e! MONA (ÎngrijoratĈ): Elegant? (Vine ûi ea spre fereastrĈ. Un domn. (Se uitĈ cu aceeaûi privire fascinatĈ la miraculoasa rochie): Da. C’am fost la Bucureûti. acum doi ani de Paûte. dar dumneavoastrĈ iertaŗi-mĈ cĈ vĈ întreb… de unde veniŗi? (Din strada se aude un sgomot de automobil. Fata tresare surprinsĈ): Ce-i asta? (Sgomotul se apropie): In automobil? Pe strada asta? MONA (Care nu dĈ importanŗĈ faptului): Nu se poate? ELEVA A oprit aici. ca sĈ povestesc ûi fetelor la ûcoalĈ. cu mama ûi cu tanti… LĈsaŗi-mĈ sĈ mĈ uit bine la ea.

sorĈ. dela garĈ. úEFUL N’auzi domniûoarĈ? Domnu Miroiu nu-i acasĈ? ELEVA (TresĈrind): Cum? Nu. Meserie neprecisĈ. GRIG ÎmpreunĈ ? úEFUL AdicĈ… d-lui zicea cĈ se duce sĈ doarmĈ la Udrea (Cu subînŗeles): MĈ‘nŗelegi!… GRIG (Mai mult pentru el): S’ar putea?… (Privind curios ûi amuzat decorul): S’ar putea sĈ fi petrecut ea aici o noapte? Aici? úEFUL DacĈ vĈ spun… (CĈtre elevĈ): l-ascultĈ. nici nu rĈspunde). în lumina asta. puŗin blazatĈ poate. domniûoarĈ. domniûoarĈ? ELEVA (Nu-ûi poate lua ochii dela Grig.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA III ELEVA  úEFUL  GRIG IntrĈ ûeful gĈrii. Nici n’a auzit. Grig e “bucureûtean”. gris deschis. fireascĈ. se simte la el acasĈ. Regulamentul. Om de afaceri. dar aici. Dar obiûnuinŗĈ veche de a umbla cu bani mulŗi. urmat de Grig. úi asta se vede. într-un mare hall de hotel. Gesturi sigure (fĈrĈ ostentaŗie însĈ). dela mine. GRIG (CĈtre úef): Dumneata eûti sigur cĈ doamna… doamna de care ŗi-am vorbit… e aici? úEFUL Sigur. de a-i cheltui la fel de uûor. profesorul. de a-i câûtiga uûor. 107 . úEFUL (In continuarea unei discuŗii): úi cum-vĈ spusei… Datoria înainte de toate. E un om care la volanul unei maûini. La domnu Miroiu. d-ta eûti de mult aici? ELEVA (FĈrĈ sĈ-ûi ia ochii dela Grig): De adineauri. Vine dela volan. Poate cĈ la Bucureûti nu s’ar vedea aûa de direct. A plecat cu el. PoartĈ un costum sportiv de dimineaŗĈ. (Intransigent): Nimic! Regulament… (ZĈrind-o pe elevĈ): Domnul Miroiu nu-i acasĈ. eleganŗĈ simplĈ. asearĈ. parcĈ e un exemplar din altĈ specie umanĈ. TatĈ sĈ-ŗi-fie. la o masĈ de baccara. frate. Au plecat împreunĈ. Nu e.

Steaua fĈrĈ nume

Mihail Sebastian

úEFUL úi când ai intrat n’ai vĈzut o doamnĈ? GRIG O doamnĈ, tânĈrĈ, frumoasĈ, blondĈ, în rochie albĈ. ELEVA (BuimĈcitĈ cĈ el, care n’a vĈzut-o pânĈ acum, îi vorbeûte): Ba da… adicĈ nu…. GRIG Da sau nu? ELEVA (úi mai buimĈcitĈ, de apropierea lui ûi de întrebarea lui scurtĈ): Eu… sĈ vedeŗi… (Nu mai poate minŗi): Ba da. Am vĈzut-o. úEFUL úi unde e? ELEVA Eu… eu… (Cu un gest scurt, arĈtând uûa din dreapta): Acolo. úEFUL Acolo? (Face un pas spre uûe). GRIG (II opreûte calm): LasĈ dumneata. (Merge spre uûe ûi rĈmâne în faŗa ei).

108

Steaua fĈrĈ nume

Mihail Sebastian

SCENA IV úEFUL  GRIG
GRIG (Care a privit mereu spre uûa din stânga, fĈrĈ sĈ participe în ultimele replici, fĈrĈ mĈcar sĈ le audĈ): Domnule úef… dumneata eûti convins cĈ doamna e doamna pe care o caut eu? úEFUL Mai e vorbĈ? ÎnaltĈ, blondĈ, rochie albĈ. Semnalmentele corespunde. Nu? GRIG (Cu un zâmbet): Ba da. Corespunde. úEFUL úi p’ormĈ… s’o chemĈm înĈuntru. S’o vedeŗi ûi dv. la faŗĈ. (Face un pas spre uûe). GRIG Nu. LasĈ. úEFUL úi mai e ceva. Uitasem. Staŗi sĈ vedeŗi. (Se scotoceûte prin buzunarele vestei ûi scoate de acolo cele câteva fise de joc de asearĈ): Poftim. GRIG (Le ia, le priveûte): Fise dela ruletĈ. úEFUL Cu asta voia dumneaei sĈ plĈteascĈ biletul. DacĈ s’a mai pomenit! GRIG AdevĈrat. Nu s’a mai pomenit. úEFUL PĈi nu? PĈi nu era locul sĈ-i tragem un proces-verbal de contravenŗie? GRIG

109

Steaua fĈrĈ nume

Mihail Sebastian

Ba era. úEFUL Eu de asta zic. S’o chemĈm înĈuntru ûi sĈ-i tragem procesul. GRIG Acuma-i târziu. Nu ŗi-am plĈtit la garĈ? úi biletul ûi amenda? úEFUL (Cu regret): Ba aŗi plĈtit. GRIG PĈi vezi? AsearĈ trebuia. úEFUL Da, da nu avea acte. Nu zici cĈ voia sĈ se omoare. GRIG (Nu prea îngrijorat): Ce vorbeûti? úEFUL Piiiii! Ce-am tras cu ea. Nu ûi nu cĈ ea se omoarĈ. DacĈ nu eram eu… GRIG (Luându-l de spate ûi împingându-l spre ieûire): Iŗi mulŗumesc domnule úef. Eûti un om de ispravĈ. Dar acum lasĈ-mĈ. LasĈ-mĈ singur. úEFUL Am onoarea… VĈ salut. (Se opreûte în prag): Tiii… tare-mi pare rĈu. De cinûpe ani n’am mai tras un proces-verbal. O ocazie ca asta nu se mai nimereûte. (Iese).

110

repetĈ gestul. MONA úi m’ai gĈsit. GRIG Nu. dar portarul mi-a spus cĈ nici nu te vĈzuse prin hotel ûi cĈ. nici nu avea camere libere. Nu erai. RĈmâne locului. GRIG BunĈ dimineaŗa Mona. Eu totdeauna te gĈsesc. Am fost în serie mare. dar nu prea mult. cu un vag surâs amuzat. credeam cĈ eûti acolo. Tu? GRIG N’am dormit deloc. m’am schimbat ûi am pornit sĈ te caut. E puŗin jenatĈ. MONA 111 . pune mâna pe clanŗĈ ûi deschide. Pe urmĈ m’am dus la hotel. Am luat repede o baie.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA V GRIG  MONA Grig l-a petrecut pe ûef pânĈ în prag. chemând-o pe Mona. Am stat la joc pânĈ la cinci dimineaŗa. GRIG (N’a dat atenŗie): Intâiu crezusem cĈ ai schimbat numai camera. pĈûeûte spre uûa din stânga. Se privesc în tĈcere unul pe altul câtva timp. de altfel. Atunci mi-am închipuit cĈ ai trecut peste drum la Caraiman. MONA BunĈ dimineaŗa Grig. GRIG Ai dormit bine? MONA Mulŗumesc. Mona iese în sfârûit de acolo. se opreûte în faŗa ei. pe urmĈ foarte calm. GRIG DupĈ cum vezi. se întoarce. iar când vede ca ea nu rĈspunde. se uita o secundĈ sau douĈ. RĈmas singur. Nu intrĈ. MONA Nu eram. MONA Cine ûtie? Poate cĈ de astĈdatĈ… nu. dar face semn cu degetul arĈtĈtor.

GRIG úi la garĈ. GRIG Exact. Nu erai nici acolo. Dar cineva din hall te zĈrise coborând scĈrile spre garĈ.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian Eroare. MONA Tu? GRIG Eu. Eroare. Nu. GRIG Timp de cinci minute. GRIG Ii plĈtesc bine. tipul dela bar. MONA Îngrijorat? GRIG Foarte. Sosise regulat. te vĈzuse urcându-te în accelerat. chelnerul. MONA Ai mulŗi informatori.acasĈ. Jean. GRIG 112 . Nu veniseûi. MONA Aûa da. MONA Nu te recunosc. Am telefonat la garĈ sĈ vĈd dacĈ trenul nu avea întârziere. Atunci…atunci am început sĈ fiu îngrijorat. MONA Întocmai. MONA útiu. GRIG Am telefonat la Bucureûti.

MONA Eûti foarte inteligent. cĈ nu-mi place. n’am avut nicio vinĈ.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian FiindcĈ dupĈ cinci minute mi-am adus aminte cĈ n’aveai un ban în poûetĈ ûi cĈ probabil te-au dat jos pe undeva în vre-o garĈ. GRIG Sunt. Eram într’un ghinion negru. PânĈ aici. MONA Niciuna. Am ûi eu superstiŗiile mele. MONA Foarte normal… GRIG (Mai potolit): Vezi? Vezi ce‘nŗelegĈtoare eûti acum? (Din nou iritat): Mai ales cĈ pierdeam. GRIG (Brusc. MONA Grig! GRIG Recunoaûte cĈ cearta noastrĈ de asearĈ a fost o prostie. iritat): Ŗi-am spus de atâtea ori. MONA úi dupĈ ce-am plecat eu? GRIG 113 . GRIG Recunoaûte cĈ eu personal. sĈ stai în spatele meu ûi sĈ-mi vorbeûti ûi sĈ mĈ‘ntrebi ûi sĈ mĈ sâcâi ûi sĈ-mi ceri bani. Ce vrei? Sunt jucĈtor. MONA O mare prostie. GRIG {DupĈ o secundĈ de tĈcere. când joc. pĈrĈsind tonul de glumĈ de pânĈ acum): Mona!. M’am urcat în maûinĈ ûi am pornit-o metodic. MONA Daa. Simpatic ûeful gĈrii. din garĈ în garĈ.

GRIG Eûti o fatĈ delicioasĈ. PânĈ la cinci. MONA Imediat? GRIG Nu. MONA (Cu o micĈ tresĈrire): A! GRIG Dar de ce întrebi? MONA (A rĈmas o secundĈ pe gânduri): Nimic. El o apucĈ uûor de umeri): Mona! Eûti supĈratĈ pe mine? MONA Nu. deloc? MONA Absolut deloc. Deloc. MONA (InteresatĈ): Cam pe la ce orĈ? GRIG útiu eu? Cam pe la 12. (O sĈrutĈ pe obraz cu oarecare neglijenŗĈ. PânĈ dimineaŗa.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian Am început sĈ câûtig. GRIG A in început sĈ câûtig… úi-am intrat într’o serie fantasticĈ… formidabilĈ… De asta nici n’am putut sĈ mit ridic dela masĈ. GRIG (Apropiindu-se ûi mai mult de ea): Mona! (Niciun gest din partea ei. MĈ gândeam la superstiŗii. GRIG Deloc. Ea-l lasĈ): úi acuma hai sĈ mergem. MONA 114 . MONA Vezi? Ŗi-am purtat noroc. Ceva mai târziu.

singur. Hai sĈ mergem. MONA (Simplu. N’am dormit toatĈ noaptea. sau prea devreme pentru glume. GRIG (Gest circular. fĈrĈ violenŗĈ): Nu. GRIG 115 . GRIG Nu mergi? Dar ce faci? MONA RĈmân. ironic): Aici? MONA Da. GRIG FatĈ dragĈ. Mi-e somn.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian Unde? GRIG Cum unde? Maûina-i afarĈ. Hai. e prea târziu. Grig. PlecĈm. GRIG Singur? Cum singur? MONA Uite aûa. Vino. MONA Pleci singur. GRIG Unde? MONA Aici. GRIG Cum? MONA Eu nu merg.

Grig. O sfâûietoare descoperire. stupidĈ… GRIG Dar comodĈ. Pot fi ûi eu nebunĈ. Dar ŗi-a stat bine. oricâte rochii.. Noi nu suntem fericiŗi. De atâtea ori am plâns ûi n’am ûtiut de ce. oricâte bijuterii. GRIG Asta ûtiam de mult. Tu… Ai vĈzut vreodatĈ Ursa Mare? GRIG Ursa ce? MONA Ursa Mare? GRIG Eûti nebunĈ. n’ai sĈ‘nŗelegi. N’ai sĈ‘nŗelegi. simplu ûi grav): AscultĈ. GRIG Nu ŗi-a plĈcut. GRIG Noi doi? MONA Noi ûi toatĈ lumea noastrĈ. ceva mai serios): De ce? MONA PentrucĈ… pentrucĈ… Da. Sunt nebunĈ. MONA Martor îmi eûti tu. Nu. MONA Se poate. Grig. AstĈ noapte… Aici… Eu am fĈcut o descoperire.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian (Ceva mai rĈstit. Grig. Mie nu mi-a plĈcut niciodatĈ. cĈ nu mi-a plĈcut. Nu suntem. MONA (Cu emoŗie): Grig! Asta-i drĈguŗ. (Cu o schimbare de ton.. Abia astĈ noapte am aflat. mĈ auzi? Totdeauna. Asta-i cel mai drĈguŗ lucru pe care mi l-ai spus de când te cunosc… Da. Totdeauna. De atâtea ori am vrut ml fug ûi n’am ûtiut unde. Ar fi mai bine sĈ nu pui întrebĈri ûi sĈ io duci. oricâŗi bani am avut. nu ûtiam bine ce… GRIG 116 . totdeauna am simŗit cĈ-mi lipseûte ceva. MONA Dar eu nu. Ducem o viaŗĈ tristĈ.

S’a întâmplat ceva cu tine astĈ noapte. totul se lumineazĈ pentru mine. dac’ai ûti ce limpede vĈd. te-ai uitat la zarzavatul Ĉsta din oalĈ? Morcovi. într’un mizerabil târg de provincie. aduse cu avionul. GRIG Florile astea? (Se uitĈ o clipĈ la florile din vas): Iŗi plac ŗie? MONA Sunt minunate. dragul meu. Violetele de Parma în Decemvrie.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian Ursa Mare probabil… MONA Da. nu-ŗi dau voie. tu delirezi. leûinând cu o sorcovĈ în braŗe? MONA Taci. E atâta soare azi dimineaŗa. Florile cele mai palide nu sunt destul de palide pentru tine. Ai bĈut. Ca un abur. 117 . Liliacul alb în Ianuarie nu e destul de alb. casa asta… florile astea. pĈtrunjel ûi pĈstârnac? MONA Grig. MONA Nu. ca o respiraŗie ûi toate astea de ce? Ca sĈ te gĈsesc într’o zi. MONA (Cu un uûor zâmbet secret): Poate. GRIG De ce sĈ tac? PentrucĈ nu vrei s’auzi? PentrucĈ ti-e fricĈ? MONA PentrucĈ e zadarnic. Trebue neapĈrat sĈ dormi. nu sunt destul de fragile. Ursa Mare. GRIG Dar bine. tu trebue sĈ te culci. GRIG Fetiŗo. Uite. GRIG Cum? Nota la florar se ridicĈ în fiecare sĈptĈmânĈ la zeci de mii de lei. GRIG Mona. Florile de serĈ cele mai scumpe se ofilesc în camera ta într’o secundĈ.

la fântânĈ? MONA Da. dar deschide-i. uitându-se cu atenŗie ûi ironie la lucruri): E minunat! E fantastic. Nu zĈu? Ai dormit iu pe salteaua asta gĈuritĈ? MONA Taci. (Mona zâmbeûte. vie… GRIG (Foarte serios. GRIG Tu. A fost… a fost divin. la 26 grade ûi 5 linii.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian GRIG Recunoaûte cĈ ŗi-e fricĈ. (Scoate afarĈ stropitoarea ûi i-o aratĈ): úi sistematicĈ. Nu ûtii ce vorbeûti. Mona ûi uite-te bine la coteŗul Ĉsta în care te sbaŗi cu frumuseŗea ta de prinŗesĈ. M’am spĈlat afarĈ la fântânĈ. Îmi place. în zori. dimineaŗa. Foarte modernĈ. într’o infuziune de lavandĈ. una dimineaŗa. GRIG Cum? MONA Da. N’ai vĈzut-o când ai intrat? O fântânĈ curatĈ ûi lanŗ… M’am spĈlat acolo. una seara. GRIG Ai stat tu la masa asta ûchioapĈ? MONA (JignitĈ): Nu e ûchioapĈ. (PĈûeûte prin odaie. nicio linie mai puŗin. FricĈ sĈ deschizi ochii. Apa rece. E o fântânĈ în curte. ca ûi cum ar fi o întrebare capitalĈ): Mona! Te-ai spĈlat tu la fântânĈ? MONA Da. EI pune la loc stropitoarea ûi pe urmĈ închizând uûa): Aici ŗi-ai fĈcut baia? MONA Nu. (A ajuns lângĈ uûa din stânga): úi aici ce e? (Deschide ûi aruncĈ o privire înĈuntru): A! Sala de baie. GRIG Dar nici mult nu-i lipseûte. care la Bucureûti iei douĈ bĈi pe zi. nici una mai mult… te-ai spĈlat tu în curte. GRIG Tu? MONA Eu. 118 .

dar atunci e grav… E foarte grav. MONA Cât se poate de grav. dragul meu.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian GRIG Bine. 119 .

pun întrebĈri. Îmi pare cu atât mai bine. GRIG Da. PROFESORUL (CĈtre Mona): Cine e domnul? MONA E… (Scurt): fratele meu. te rog sĈ-mi explici ce s’a întâmplat azi noapte aici? MONA (Cu un strigĈt. GRIG Cum? MONA Da. abia exprimat): Grig. GRIG Îmi pare bine. (Venind spre el ûi întinzându-ii mâna): Daŗi-mi voie. (CĈtre Miroiu): Domnule. PROFESORUL Domnule… sunt… sunt… onorat. E fratele meu. ori nu sunt. cu o rochie de damĈ pe braŗul stâng): Mona! am adus… (Se opreûte scurt): MĈ iertaŗi… Nu eûti singurĈ? GRIG (Cam agresiv): DupĈ cum se vede.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA VI GRIG  MONA  PROFESORUL PROFESORUL (Intrând repede. PROFESORUL (Intre jenĈ ûi cavalerism): Domnule… 120 . Marin Miroiu. úi dacĈ sunt. cu cât am unele întrebĈri de pus. Numele meu este Miroiu. Ce s’a întâmplat? FiindcĈ ceva s’a întâmplat. MONA (Voind sĈ-l opreascĈ): Grig? GRIG (CĈtre Mona): Eu ori sunt frate.

Ce i-ai fĈcut. dupĈ tot ce s’a întâmplat. A fugit. de frate. pentru numele lui Dumnezeu! vorbeûte odatĈ! vorbiŗi odatĈ! PROFESORUL Domnule! am onoarea… vreau sĈ spun… (Luând repede ûi eroic hotĈrârea): VĈ rog sĈ-mi faceŗi cinstea de a-mi acorda mâna surorei dv. GRIG Fata asta a plecat asearĈ de lângĈ mine. úi o regĈsesc aici. nu fi absurd. GRIG Ai îmbĈtat-o. în casa d-tale. GRIG (Isbucnind): Dar ce s’a întâmplat. MONA Grig. sângele apĈ nu se face… Dar vĈ asigur cĈ eu… cĈ Mona… GRIG “Mona”? Ii spui pe nume? PROFESORUL (Jenat): Acum. PROFESORUL Domnule… daŗi-mi voie… cum puteŗi crede? GRIG Ai îmbĈtat-o. ameŗitĈ. delirând. nu?… La urma urmelor. neliniûtea… e datoria dv. scoasĈ din minŗi. Cu ce? De ce? PROFESORUL Domnule… înŗeleg prea bine… indignarea. MONA (AfolatĈ): Dumnezeule! GRIG 121 . domnule? (Ca ûi cum deodatĈ ar descoperi adevĈrul): I-ai dat de bĈut.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian GRIG Fata asta care zice cĈ e sora mea ûi pe care o reneg… MONA Grig! PROFESORUL Sunteŗi prea aspru.

d-ta asta vrei dela mine. atunci lucrurile se schimbĈ. eu uit tot ce ne desparte. o situaŗie. (CĈtre Profesor): Tinere. într’un moment aûa de solemn. I-am spus ûi asearĈ. GRIG N’aûi putea sĈ dau un rĈspuns imediat. a unui don-juan fĈrĈ scrupule. pânĈ seziseazĈ situaŗia): A! Dar bine. Sunt profesor definitiv. (CĈtre Profesor): Înainte de a vĈ da consimŗĈmântul ûi binecuvântarea… trebue sĈ ûtiu ûi eu pe ce mâini o las. Are tot ce-i trebue. PROFESORUL Evident. 122 . MONA (Încet dar fierbând): úi dumneata un imbecil. eu am o carierĈ.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian Mâna su… (O clipĈ de suspensie. PROFESORUL Da… sigur… GRIG (ScurtĈ privire spre Mona): E colosal. MONA (CĈtre Grig încet): Eûti grotesc. Ĉsta-i un om de onoare. îŗi cer iertare. úi nu trebue sĈ credeŗi cĈ dacĈ prin… printr’o împrejurare nĈucitoare… a venit aici. a unui seducĈtor primejdios. Dar vedeŗi. GRIG Înainte de a vĈ da consimŗĈmântul meu… fiindcĈ. Din cu totul altĈ lume. consimŗĈmântul. mĈ iadrept sĈ-ŗi spun  puŗin pe nepregĈtite. Îmi dau seama cĈ Mona vine dintr’altĈ lume. la mine. PROFESORUL Nu. Înŗeleg. GRIG Te rog sĈ nu mĈ insulŗi. cererea d-tale. Eu mĈ temeam cĈ sora mea… (Întorcând o secundĈ capul spre ea): Biata mea sorĈ… a cĈzut pe mâna unui vulgar craiu. (CĈtre ea): AscultĈ. Arc flori. eu am uitat. Arc fântânĈ. Dar nu! D-ta eûti o conûtiinŗĈ. De ce nu mi-ai spus? (CĈtre Profesor): Domnule. dacĈ nu mĈ‘nûel. n’are. în ce casĈ… PROFESORUL (Stingherit): O! casa… GRIG N’am nimic de spus. E foarte frumoasĈ. PROFESORUL úi pe mine. Mona.

273! Ea e o fatĈ ordonatĈ. (Întinde rochia. PROFESORUL Înŗelegi? Nu poate sĈ iasĈ în oraû aûa cum este. Mona. GRIG Frumos! PROFESORUL O leafĈ micĈ. scoate câteva bancnote cu stângĈcie ûi le vârĈ la loc): Azi e întâiu. o oribilĈ rochie “de gata”. o primeûte înapoi. dar sigurĈ. PROFESORUL FiindcĈ dacĈ nu-ŗi place. MONA (I-o ia din mânĈ): LasĈ. GRIG (Luând el rochia): Ce-i asta? (O ridicĈ de mânerul agĈŗĈtoarei).273 de lei. (Îngrijorat): Nu-ŗi place. GRIG Admirabil. Altceva n’am gĈsit. Dar nu acum. rochia. Cât p’aci sĈ uit. cu agĈŗĈtoare). (BagĈ mâna în buzunarul hainei. cĈ n’am timp. PROFESORUL Chiar adineaori am fost pe la ûcoalĈ ûi i-am luat. strângĈtoare. MONA (Încet): Eûti odios. am orĈ dela 910.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian GRIG (CĈtre Mona): Definitiv! PROFESORUL Cu o gradaŗie. Mona? MONA Ba da. (Încet lui Grig): Eûti odios. (AruncĈ rochia repede pe un scaun). Trebue sĈ mĈ duc ûi la ûcoalĈ. GRIG FĈrĈ reŗineri? PROFESORUL FĈrĈ. (CĈtre Grig): útiŗi. Aûa m’am înŗeles cu Pascu. GRIG 123 . (Aducându-ûi aminte): Uite. 11. Am trecut pe la Pascu. 11.

SĈ puie pe altul în loc… (A fĈcut un pas spre uûe): Aa! Unde mi-e capul? (Scoate din celĈlalt buzunar al hainei un pachet învelit în hârtie): Uite Mona. cĈtre Grig): Ceva de mâncare.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian Aa! Atunci du-te. PROFESORUL Dau o fugĈ pân’acolo ûi mĈ ‘ntorc. CĈ lecŗia tot n’o fac. I-e foame sĈraca. (Se întoarce. MONA N’a mâncat nimic de ieri… (A ajuns lângĈ uûe): eu mĈ ‘ntorc! (Iese). Nici n’aûi fi în stare. 124 . îi dĈ pachetul ûi pe urmĈ explicativ. Prea sunt… prea sunt… Dar mĈcar sĈ le spun. SĈ ûtie cĈ nu viu.

MONA L-ai vĈzut dar nu-l cunoûti. GRIG M’ai înûelat cu prĈpĈditul Ĉsta. cu eleganŗa ta ireproûabilĈ. Se apropie acum de masĈ ûi-l aruncĈ uûor. GRIG Are o tainĈ? MONA L-ai vĈzut rĈu. tĈios. E stângaciu. e timid. MONA (Ridicare din umeri. Grig. MONA Ridicol? De ce? FiindcĈ ti-ai bĈtut joc… fiindcĈ Ĉi crezut cĈ-ŗi baŗi joc de el în faŗa mea? Ce milĈ mi-e de tine. cu un gest de obosealĈ. nu afirmĈ). de absenŗĈ. aûa. Ce milĈ mi-e de tine. M’ai înûelat. (úi deodatĈ. GRIG L-am vĈzut. E simpatic. Nu-i ûade bine. cu cravata ta perfectĈ. la fereastra lui… (coborând mult vocea): se întâmplĈ un lucru miraculos… 125 . în plinĈ zi. GRIG Are haz bĈiatul. GRIG (DupĈ ce a privit-o lung în tĈcere): Prin urmare. Tu nu eûti ridicol si n’ai sĈ fii niciodatĈ. gest care nu neagĈ.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA VII GRIG  MONA Mona a rĈmas în mânĈ cu pachetul care i l-a întins profesorul ûi pe care ea l-a primit maûinal. e prost îmbrĈcat. Nu-l cunoûti. Cu zâmbetul tĈu sigur. GRIG (Îndârjit): Sper! MONA Dar nici n’ai sĈ cunoûti marea lui tainĈ. Dar când se face seara… (Întoarce capul spre fereastrĈ): când se face seara… aici. fĈrĈ ironie): E ridicol. MONA Te rog sĈ nu vorbeûti despre el.

foarte serios): Mona! Vrei sĈ rĈmâi cu el? MONA Da. PânĈ acum a fost foarte amuzant. GRIG 126 . MĈcar odatĈ. la Sinaia ûi pe urmĈ la Bucureûti? ûi ce sĈ spun? cĈ m’ai lĈsat? cĈ m’ai lĈsat pentru un tip caraghios. Un fel de excursie. pentru cinci minute. GRIG Cred cĈ da. Tuturor ni se urĈûte. Florile. Ŗi s’a urît. GRIG Te-ai gândit bine? MONA Nu. nu-ŗi dau voie! GRIG (Ridicând mereu vocea): Ce nu-mi dai voie? Ce nu-mi dai voie? Am trĈit trei ani cu tine. Un fel de escapadĈ. MONA (Protestând vag): Ba nu. Toŗi vrem sĈ schimbĈm. Nu m’am gândit deloc. Toŗi ne plictisim. Dar bagĈ de seamĈ. MONA Nu. Te‘nŗeleg foarte bine. Vrei sĈ schimbi. care are o tainĈ… ûi la fereastra cĈruia se întâmplĈ noaptea miracole? MONA Grig. Te-ai plictisit. GRIG Ba da. MONA Eûti delicat. Ce nostim e! Dar acum… Hai acasĈ. Am cheltuit o avere. MONA Crezi? -. GRIG (Montându-se): Nu? úi eu ce fac. GRIG Mona! eu te‘nŗeleg. Cele cinci minute trec. Dar vreau sĈ rĈmân.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian GRIG (DupĈ o mai lungĈ tĈcere. sĈ mĈ ‘ntorc singur. fântâna. stropitoarea.

îmbrac-o repede. Eûti… (Cu profundĈ decolare): Eûti nevasta lui Miroiu. vorbeûte cu o sincerĈ uluire): Tu eûti o provincialĈ. úi n’am de ce sĈ fiu. GRIG Care Chiroiu? MONA Chiroiu dela Percepŗie. MONA (Care ûi ea a fost surprinsĈ de strigĈtul ei de respectabilitate provincialĈ  de mai sus  iar acum. Ŗi-e fricĈ de ce-o sĈ spuie târgul. speriatĈ ca de un simptom grav al unei maladii pe care nu ûi-o cunoûtea. (A luat rochia de unde o aruncase ea adineori ûi o ridicĈ prezentând-o): Ia uite ce frumoasĈ e. GRIG Cum? MONA PleacĈ dela fereastrĈ ûi nu striga.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian (Violent): Nu sunt delicat. Te aud vecinii. MONA Nu striga. GRIG 127 . Ai ticuri de provincialĈ. úi nu vreau sĈ fiu. GRIG Ce vecini? Care vecini? MONA Nu striga. Când te-ai schimbat? Tu nu mai eûti Mona. Ŗi-e fricĈ de vecini. MONA LasĈ-mĈ sĈ-ŗi spun. Îmbrac-o. GRIG Eûti nevasta lui domnul Miroiu. ca totul sĈ fie complet. e jenatĈ): LasĈ-mĈ. Mona. MONA (Ii rupe rochia din mânĈ ûi-o aruncĈ din nou pe undeva): MĈ plictiseûti. GRIG Ce-ŗi mai lipseûte? Rochia poate. Te aude dela Chiroiu. GRIG (Încremenit): Mona! Mona! (Vine spre ea.

din oarecare fantezie. tu eûti un animal de lux. Eûti fĈcutĈ din puŗin parfum. din multĈ lene. 128 . domniûoara Cucu). cum vei fi tu peste un an? Poate cinci? Încerc sĈ-mi imaginez ûi mĈ cutremur. Tu crezi cĈ toate astea vor rezista aici? Te gândeûti ce vei fi tu. cu precipitare.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian Mona. útii ce vei fi? (In clipa aceasta uûa din dreapta se deschide ûi intrĈ.

nu trebue sĈ te superi. Dumneata nu eûti o persoanĈ. Eûti un argument ûi vii la timp. n’are nicio importanŗĈ. Mona. GRIG Cucu? O cheamĈ Cucu? D-ra CUCU (CĈtre Mona): Da de unde ûtii d-ta cum mĈ cheamĈ? MONA Te cunosc. asta vei fi. D-ra CUCU (SufocatĈ de indignare): Domnule! MONA DomniûoarĈ Cucu.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA VIII GRIG  MONA  D-ra CUCU GRIG (Care e din întâmplare cu privirea spre uûe. îi prinde imaginea instantaneu): Uite! Asta vei fi. doamnĈ! D-ra CUCU Pardon! DomniûoarĈ. GRIG Filofteia? D-ra CUCU 129 . GRIG Te cheamĈ Cucu? D-ra CUCU útii cĈ eûti obraznic? (CĈtre Mona): De unde mĈ cunoûti? GRIG Cucu ûi mai cum? D-ra CUCU LasĈ-mĈ domnule în pace. GRIG DoamnĈ sau domniûoarĈ. Stai pe loc. (Vine repede spre d-ra Cucu): Stai pe Ioc. domnul e nervos ûi are vervĈ. (ArĈtând-o Monei): Uite.

GRIG 130 . GRIG Stai. un minut. (Începând o frazĈ): D-rĈ Esmeralda. Nicio silabĈ mai mult. D-ra CUCU N’auzi domnule cĈ nu mĈ cheamĈ Esmeralda? GRIG Da cum te cheamĈ? D-ra CUCU (Demna): D-ra Cucu. Esmeralda. MONA Grig. GRIG Foarte rĈu. te rog. D-ra CUCU Domnule! Te poftesc! GRIG Poate cĈ a fost ûi ea cândva. D-rĈ Esmeralda.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian Nu te-astâmperi? GRIG Eulampia? D-ra CUCU (CĈtre Mona): ćsta-i sĈrit. o MonĈ. E o eroare. dar l-a pierdut. Stai cĈ ûtiu. ca tine. GRIG (CĈtre Mona): Vezi? Nici nume n’are. A fost ûi ea tânĈrĈ. d-ra Cucu ûi nimic mai mult. úi totuûi a avut ûi ea un nume. D-ra CUCU Nu mĈ cheamĈ Esmeralda. D-ra CUCU A fost? Cum “a fost”? GRIG Sau poate mai este dar nu se vede. o secundĈ din viaŗa ei.

D-ra CUCU La fântânĈ? RĈu mi se face! Eu la fântânĈ. lĈsând uûa deschisĈ). (CĈtre Mona): D-ta cine eûti? (ArĈtându-l pe Grig): Dumnealui cine e? De unde veniŗi? Ce cĈutaŗi? Ce vreŗi? úi automobilul de afarĈ ce-i cu el? L-ai oprit în mijlocul uliŗei. N’am venit aici sĈ glumesc. n’auzi? GRIG (Care se uitĈ ûi el pe fereastrĈ): Ei! (CĈtre Mona): S’au cĈŗĈrat pe maûinĈ. GRIG Ce se petrece? D-ra CUCU Duduie. Sunt cinci-ûase (Claxonul): Ei! N’auziŗi? Daŗi-vĈ jos! (Claxonul): Îmi stricĈ radiatorul. de s’adunĈ toŗi copiii din mahala. Dar te rog. (Se uitĈ pe fereastrĈ): Ia te uitĈ! (Strigând peste fereastrĈ afarĈ): GeorgicĈ! (CĈtre ei. Domnule. Grig? Vezi cĈ apa de fântânĈ nu stricĈ. D-ra CUCU úi la urma urmelor sĈ-mi daŗi pace. Eu atâta-ŗi spun. Eu. GRIG D-rĈ Esmeralda! D-ra CUCU (FormidabilĈ): Nu mĈ cheamĈ Esmeralda. Mona. eu salut în d-ta ceva care ar fi putut sĈ fie. d-rĈ Esmeralda. (lese grĈbit. ai fi fost altceva decât domniûoara Cucu? D-ra CUCU Domnule. (S’aude claxonul): GeorgicĈ! N’auzi? PleacĈ d’acolo! (Claxonul): GeorgicĈ. pentru c’ai rĈmas aici… úi pentrucĈ te speli dimineaŗa la fântânĈ. Am venit sĈ vĈd ce se petrece. fĈ-mi plĈcerea ûi lasĈ-mĈ sĈ-ŗi spun aûa. domnule! MONA Vezi. n’am pus în viaŗa mea un strop de apĈ pe obraz? GRIG Dar cu ce te speli? D-ra CUCU Cu lapte de castraveŗi. explicativ): GeorgicĈ a lui Viûan dela regie. 131 . Salut secunda de frumuseŗe ûi de graŗie care s’a pierdut. tot târgul.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian Te superi? Eûti orgolioasĈ. sĈ faci bine sĈ nu te amesteci în viaŗa mea particularĈ. GRIG útiu. dar iŗi închipui cĈ dac’ai fi dus viaŗa domniûoarei Cucu.

a fost frumoasĈ? D-ra CUCU Cine? SpĈlĈcita aia? MONA Dar m-me Lascu? D-ra CUCU SĈ vorbim. tot. MONA Dar… dac’aûi rĈmâne ûi eu? D-ra CUCU D-ta? Vrei sĈ rĈmâi aici? (Gest care aratĈ casa. sĈ n’adormim! MONA úi nu e nimeni? nimeni? D-ra CUCU Tot eu sunt mai bine ‘n târg.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA IX MONA  D-ra CUCU D-ra Cucu a rĈmas la fereastrĈ. privind spre stradĈ. cu ceva simplu. Mona ezitând. târgul. Cum vrei s’o iei. o priveûte o secunda ûi abia pe urmĈ cuteazĈ): D-ta… d-ta ai fost frumoasĈ? D-ra CUCU (TĈcere. Pe urmĈ. Sunt ûi una ûi alta. dupĈ o nouĈ tĈcere. MONA Cine spunea? D-ra CUCU (PlinĈ de amintiri): Ei! MONA Dar M-me Chiroiu. Mona se apropie de ea. 132 . emoŗionat în voce): D-rĈ… sau doamnĈ… MONA Poŗi sĈ-mi spui oricum. LungĈ tĈcere): Aûa se spunea. MONA D-rĈ Cucu! (O atinge uûor pe umĈr): D-rĈ Cucu! (D-ra Cucu se întoarce.

E fericit. MONA SĈ plec? De ce? D-ra CUCU E trist. Dar când plouĈ? MONA PlouĈ? D-ra CUCU PĈi da. 133 . D-ra CUCU Era. (TĈcere): Era aûa drĈguŗ. MONA Trist? E atâta soare! Atâta luminĈ! D-ra CUCU AstĈzi. MONA (Pe gânduri): E aûa de drĈguŗ. discret. PleacĈ. Destul de des… úi iarna! (Gest decolat): ParcĈ sunt douĈzeci de ierni într’una singurĈ.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian D-ra CUCU DrĈguŗo! Eûti prea frumoasĈ. Ai spus “era”. D-ra CUCU Cu cĈrŗile lui. pe uûa lĈsatĈ deschisĈ de Grig). (Iese uûor. D-ra CUCU Miroiu? MONA Marin. MONA Dar el? D-ra CUCUC Cine “el”? MONA (Gest vag spre masa de scris).

fĈrĈ sĈ dea atenŗie gestului. GRIG Mona! Vii? MONA Vrei tu? GRIG Tu nu vrei? MONA Nu ûtiu. Dar dac’ai vrea tu sĈ m’ajuŗi… de ce ai venit. Grig? DacĈ m’ai lĈsa sĈ‘nchid ochii ûi pe urmĈ când îi deschid. Te culci ûi-ŗi trece. Vorbe. Grig. MONA PĈcat. Ar fi fost mai bine pentru amândoi. Simt cĈ dacĈ mĈ chemi am sĈ viu cu tine. îûi ia poûeta. nu mai sunt femeea pe care o cunoûti ûi pe care ai venit s’o cauŗi… cu mine s’a întâmplat ceva. Trec câteva secunde. GRIG De ce nu rĈmâi atunci? MONA FiindcĈ n’am curaj. Nu mai ûtiu. Dar când intru cu tine în hall la Athenée Palace. Pe urmĈ. sunt bucuros cĈ eûti la braŗul meu. Care nu-i al meu. MONA úi dacĈ nu-mi trece? Grig? Ne iubim noi? Suntem noi fericiŗi? GRIG Draga mea. scoate o oglindĈ ûi se uitĈ în ea. o deschide. N’am destul curaj. Iubire. maûinal. rĈmâne în prag ûi o priveûte. úi toate capetele se întorc dupĈ noi.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA X MONA  GRIG Mona a rĈmas cu privirea în vag. fericire. Ce vrei mai mult? E deajuns. fĈrĈ ca ea sĈ-ûi dea seama. sĈ nu fii aici… sĈ dispari… GRIG Eu nu sunt un om care dispar. Grig reintrĈ. Dar îmi pare rĈu. Te iubesc? MĈ iubeûti? Nu ûtiu. aranjându-ûi puŗin pĈrul. GRIG LasĈ. Nu e genul meu. FiindcĈ… Crede-mĈ. MONA 134 . eu nu sunt. Mona. întrebuinŗezi un vocabular pe care nu-l înŗeleg.

MONA Nu în lunĈ. E straniu dar e aûa.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian Crezi? GRIG Cât despre fericire… Noi n’avem timp sĈ fim fericiŗi. gelos pentrucĈ femeea lui s’a culcat într’o noapte cu cineva. departe… ûtiu eu?… în lunĈ. A lor e împĈrĈŗia cerului. în lumea noastrĈ. MONA Eûti cinic. cĈ undeva. Fericiŗi sunt Ĉûtia care rĈmân aici. cum zici tu. în Ursa Mare? MONA Eûti un filosof. Mona! Pe cuvântul meu de onoare cĈ nu simt niciun pic de gelozie. am impresia cĈ tot ce s’a petrecut. Tu ûtii cĈ eu sunt în stare sĈ cârpesc pe un tip care se uitĈ cu coada ochiului la tine într’un restaurant. Abia avem timp sĈ trĈim bine. Dar poate fi un om rezonabil. tot ceea ce pretinzi tu cĈ s’a petrecut. Grig. Am un automobil afarĈ. Haide. Mona? AdevĈrat. (Ea tace): Ei bine. Dar de astĈdatĈ… de astĈdatĈ nu sunt gelos… Uite. GRIG Fie ûi în Ursa Mare. Grig. 135 . e extraordinar! Una ca asta nu mi s’a mai întâmplat. In Ursa Mare. Nu vreau sĈ te jignesc. n’a fost aici în lumea mea. GRIG Sunt grĈbit. vii? MONA úi mai e ceva. tu nu eûti gelos? GRIG Gelos? De ce? MONA (Puŗin jenatĈ): In sfârûit… Noaptea asta… noaptea care a trecut… GRIG Vrei sĈ spui cĈ…? serios.

E adevĈrat? GRIG Ce sĈ fie adevĈrat? UDREA (Tot cĈtre Mona): Domnul cine e? GRIG Sunt… MONA Grig! Taci. Domnule Udrea. eu plec. FiindcĈ eu… eu n’am curajul… UDREA Nu vĈ mai întoarceŗi? NiciodatĈ? MONA útiu eu ?… Ii vei spune d-ta. 136 . UDREA Plecaŗi? De ce? MONA Plec… (Gest uûor cu capul spre Grig). mereu cĈtre Mona): E adevĈrat? M’am întâlnit cu Miroiu. UDREA (A înŗeles): A!… (DupĈ o pauzĈ): úi… Marin? MONA Trebue sĈ-i vorbeûti.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA XI MONA  GRIG  UDREA UDREA (Intrând repede): DoamnĈ! ConiŗĈ! GRIG (CĈtre Mona): ćsta cine mai e? UDREA (FĈrĈ sĈ-i dea vreo atenŗie. Vine ûi el în urmĈ. la liceu. SĈ-l faci sĈ înŗeleagĈ.

d-voastrĈ. Poate e ceva de fĈcut. vorbind). Andante. cĈ dracii Ĉia de copii. Alegro. SĈ-ŗi povesteascĈ. Pân’la Scherzo ar merge cum ar merge. în rochia asta… Aveai dreptate. Mona ûi Profesorul au tĈcut. A scris o simfonie. SCENA XIII MONA  PROFESORUL MONA Marin… vezi. PROFESORUL (DupĈ ce s’a uitat la toŗi trei cu oarecare presimŗire în glas): Mona! MONA (DupĈ o nouĈ tĈcere): Grig! Domnul Udrea e profesor de muzicĈ ûi compozitor. Mare talent. Scherzo… PROFESORUL (Cu nesfârûita tristeŗe): úi iar Alegro… MONA DacĈ vrei tu… întreabĈ-l. VOCEA LUI UDREA (De afarĈ. Vino cu mine în stradĈ. SĈ vedem. eu nu pot sĈ rĈmân aici. se stinge. se tot caŗĈrĈ pe automobilul meu… Vino ûi stĈm de vorbĈ… (Ies amândoi. Are nevoie de un instrument… UDREA (Protestând): DoamnĈ… GRIG Foarte bine. ca ûi cum ar fi ascultat vocile ce se depĈrtau). aûa. PROFESORUL 137 . maestre.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA XII MONA  GRIG  UDREA  PROFESORUL PROFESORUL (Intrând fericit): Mona! MONA Marin! (TĈcere stânjenitĈ). pam – pam – pam – pam… (Vocea se pierde. depĈrtându-se prin grĈdinĈ): SĈ vedeŗi. Dar dela Scherzo încolo… întâiu intrĈ alĈmurile. UDREA In patru pĈrŗi.

PROFESORUL Mona! MONA Dar mĈ voiu întoarce. PROFESORUL SĈ te-aûtept? MONA Sigur.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian (Gest spre rochia adusĈ de el): Bine. DuminecĈ… poate într’o DuminecĈ. scurt): Nu-ŗi place? MONA Ba da. PROFESORUL Poimâine? MONA útiu eu? PROFESORUL Atunci… DuminecĈ. Dar nu e deajuns. MONA Da… poate. Îmi trebue… am nevoie de atâtea alte lucruri… úi atunci. PROFESORUL Mâine? MONA Mâine… nu cred. PROFESORUL Când? MONA Repede. dar… (Pe urmĈ. Ce întrebare? 138 . plec sĈ… PROFESORUL (TresĈrind): Pleci? MONA DeocamdatĈ.

Pleci ûi nu te mai întorci. Nimic n’ai fost adevĈrat. Eu voiu fi totdeauna aici. m’am oprit din fugĈ  fugeam… M’am oprit deodatĈ ûi am pus mâna pe mine… Doamne! numai de nu m’aû trezi… Mona! Simt cĈ încep sĈ mĈ trezesc. MONA Marin. pe stradĈ. Nu la garĈ. (Iese uûor în timp ce el a rĈmas cu privirea spre cer.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian PROFESORUL SĈ te-aûtept la garĈ? MONA Nu. MONA Nimic? (Îl sĈrutĈ): Nici sĈrutarea asta? PROFESORUL Te duci. Cel mai absurd dintre visuri. 139 . In fiecare searĈ. MONA Ce înŗelegi? PROFESORUL De douĈsprezece ore trĈesc într’un vis absurd. De câteva ori mi-am spus: Dac’ar fi adevĈrat? DacĈ s’ar putea sĈ fie adevĈrat? Uite ûi adineaori. acolo sus. Mona. spre Alcor. PROFESORUL Când? MONA Mereu. dar ûtii cĈ e acolo. N’am sĈ te mai vĈd niciodatĈ. spre Ursa Mare. PROFESORUL (DupĈ ce a privit-o): Înŗeleg. Aici. AûteaptĈ-mĈ aici. e o stea… o stea care de astĈ noapte poartĈ numele meu… Tu n’ai vĈzut-o niciodatĈ. spre steaua Iui nevĈzutĈ). Am sĈ viu. lângĈ Alcor.

începe sĈ citeascĈ. e absorbit de lucru. Pe urmĈ cu stângĈcie): AscultĈ. Toŗi banii. nemiûcat. urmĈreûte sgomotul. Pe urmĈ merge fĈrĈ grabĈ spre raftul cu cĈrŗi. Am mult de lucru… Udrea. UDREA De unde? De unde ûtii? PROFESORUL PentrucĈ nici o stea. (úi instinctiv îûi dĈ seama cĈ asta n’ar fi trebuit sĈ spunĈ. îl deschide). noteazĈ din nou. se depĈrteazĈ. UDREA Bine (Se depĈrteazĈ spre uûe). nu te supĈra… dar… te rog lasĈ-mĈ singur. nu se întoarce niciodatĈ din drumul ei. Ea cu mâna ei. mai interesat. care porneûte. Ii repetĈ din nou numele. PROFESORUL (Mergând spre masa lui de lucru): De asearĈ vreau sĈ citesc cartea asta ûi n’am avut timp. E nemaipomenit! A semnat tot. UDREA (DupĈ o nouĈ tĈcere): úi acuma… acuma tu ce faci? PROFESORUL Am de lucru. NoteazĈ cu febrilitate ceva pe hârtie. scoate de acolo atlasul lui Van Merch. Ea a semnat. UDREA (Intrând sgomotos): Marine! E de necrezut. ToatĈ lista. Profesorul. cu oarecare absenŗĈ parcĈ.Steaua fĈrĈ nume Mihail Sebastian SCENA XIV PROFESORUL  UDREA PROFESORUL (Întorcându-se): Mona! (Abia acum îûi da seama cĈ ea a plecat. dar pe urmĈ din ce în ce mai atent. Marine… mi-e greu sĈ-ŗi spun… dar trebue. PROFESORUL útiu. se uitĈ cu lupa. Tace încurcat. pleacĈ. (Udrea a ieûit. vine cu volumul spre centrul scenei. CORTINA 140 . cu glasul scĈzut): Mona (De afarĈ se aude motorul maûinei. Vezi… eu… ea… nu se mai întoarce. Profesorul se aûeazĈ la masĈ. Dar banii… el i-a dat. deschide atlasul. în timp ce foarte încet se IasĈ cortina).