“ျမန္မာျပည္အတြက္ ခရစ္ေတာ္”

Key C

- ျမန္မာျပည္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ရမယ္
ျမန္မာျပည္သားတိုင္း ခရစ္ေတာ္သိရမယ္

ယံုၾကည္ခ်က္ ဆံုးျဖက္ခ်က္ ခ်ရင္းေဆာင္ရြက္မယ္
တို ့လက္ေတြ ညီညြတ္စြာ ရိွေနမယ္

- သာသနာအတြက္ အသင့္ရိွထားရမယ္
သာသနာခရီးအတြက္ တို ့တေတြဆက္ကပ္မယ္
သခင္ဘုရား ေပးအပ္တဲ့ ၀တၱရားေက်ဘို ့ကြယ္
တို ့လက္ေတြ ညီညြတ္စြာ ရိွေနမယ္
Cho; လူေတြေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားေနခိ်န္
သခင္ရဲ့ ခ်စ္ျခင္း ကယ္တင္ျခင္းေတြကို

ၾကားရလို ့ရင္မွာ ထာ၀ရတြယ္ညိသြားေအာင္
ၾကိးု စားမယ္ သာသနာခရီးမွာ

"အဖေက်းဇူး”

နံနက္ အာရံုလင္းခ်ိန္ ဟိုေကာင္းကင္ထက္မွာ
၀မ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ေန႔စဥ္ ခံစားရ

ေတာင္ေပၚလွ်ိဳေျမာင္ျဖစ္ပါေစ၊ ေတာင္ေအာက္ ေျမျပန္႔ျဖစ္ပါေစ
ကိုယ္ေတာ္ဘုရားရဲ့ ေမတၱာ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေပ
ညဥ့္ခ်မ္း သန္းေကာင္ယံျဖစ္ပါေစ၊ အဖဘုရားရဲ့ အရိပ္ေအာက္မွာ
ျငိမ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းသာ ခံစားရ

အဆင္ေျပေနသည္ျဖစ္ပါေစ၊ ခက္ခဲေနသည္ျဖစ္ပါေစ
ကိုယ္ေတာ္ဘုရားရဲ့ေမတၱာ လံုေလာက္လွ်က္ေန

Cho: အုိအဖ . . ကိုယ္ေတာ္အား . . အစဥ္ခ်ီးမႊမ္းမည္
နာရီစကၠန္႔တုိင္းမွာ ခ်ီးမႊမ္း၍မကုန္ပါ

ယေန႔တိုင္ေအာင္ ၾကီးမားေမတၱာ ဂရုဏာ
အဖဘုရားရဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ ၾကီးမားလွ