Excel’de Matematik ve Trigonometri Formülleri

Microsoft Office Excel’de trigonometrik ve sayısal işlemlerde kullanabileceğiniz formülleri bu yazıda bulabilirsiniz. Örneğin A1 ve B1 bölümlerinde bulunan sayılarla işlem yapmak istiyorsunuz. Sonucun bulunmasını istediğiniz kutucuğa “=FORMÜL(A1+B1)” şeklinde kendi formülünüzü oluşturmalısınız. Formülleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Formül ACOS ACOSH ALTTOPLAM Sayının kosinüsünü verir Ters hiperbolik kosinüsü verir İşlevi

AġAĞIYUVARLA ASĠN ASĠNH ATAN ATAN2 ATANH BÖLÜM ÇARPIM ÇARPINIM ÇĠFT ÇĠFTÇARPINIM ÇOKTERĠMLĠ COS COSH DÇARP DERECE DETERMĠNANT DĠZEY_TERS EĞERSAY ETOPLA ĠġARET KAREKÖK KAREKÖKPĠ KOMBĠNASYON KUVVET KYUVARLA LN LOG LOG10 MOD

Listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir. sayıyı, daha küçük sayıya, sıfırdan uzaklaĢarak yuvarlar Bir sayının ark sinüsünü verir. Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir Bir sayının ark tanjantını verir. Ark tanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir. Bir bölme iĢleminin tamsayı kısmını verir. Bağımsız değiĢkenlerini çarpar. Bir sayının çarpınımını verir Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar
Bir sayının çift çarpınımını verir. Bir sayılar kümesinin çok terimlisini verir. Bir sayının kosinüsünü verir.

Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir. Ġki dizinin dizey çarpımını verir Radyanları dereceye dönüĢtürür Dizinin determinantını verir Bir dizinin dizey tersini verir.
Aralık içindeki, belli bir ölçütü karĢılayan, boĢ olmayan hücreleri sayar.

Belirli bir ölçütle belirlenen hücreleri ekler. Bir sayının iĢaretini verir. Pozitif bir karekök verir. Pi sayısının kare kökünü verir. Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir Üsse yükseltilmiĢ sayının sonucunu verir. Ġstenen kata yuvarlanmıĢ bir sayı verir. Bir sayının doğal logaritmasını verir. Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir. Sayının 10 tabanında logaritmasını verir. Bölmeden kalanı verir.

MUTLAK NSAT OBEB OKEK PĠ RADYAN RASTGELEARADA ROMEN S_SAYI_ÜRET SERĠTOPLA SĠN SĠNH TABANAYUVARLA TAMSAYI TAN TANH TAVANAYUVARLA TEK TOPKARE TOPLA.ÇARPIM TOPLA TOPX2EY2 TOPX2PY2 TOPXAY2 ÜS YUKARIYUVARLA YUVARLA

Bir sayının mutlak değerini verir. Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek Ģekilde, fazlalıklarını atar. En büyük ortak böleni verir. En küçük ortak katı verir. Pi değerini verir. Dereceleri radyanlara dönüĢtürür. Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir. Bir normal rakamı, romen rakamına çevirir 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir. Bir üs serisinin toplamını, formüle bağlı olarak verir. Verilen bir açının sinüsünü verir. Bir sayının hiperbolik sinüsünü verir. Bir sayıyı, kendinden küçük bir sayıya, sıfıra yakınsayarak Bir sayıyı, en yakın daha küçük tamsayıya yuvarlar. Bir sayının tanjantını verir. Bir sayının hiperbolik tanjantını verir. Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar. Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar. Bağımsız değiĢkenlerin karelerinin toplamını verir. ĠliĢkili dizi bileĢenlerinin çarpımlarının toplamını verir. Bağımsız değerlerini toplar. Ġki dizideki iliĢkili değerlerin farkının toplamını verir. Ġki dizideki iliĢkili değerlerin karelerinin toplamının toplamını verir. Ġki dizideki iliĢkili değerlerin farklarının karelerinin toplamını verir. Sayıyı, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiĢ olarak verir. Bir sayıyı daha büyük sayıya doğru, sıfırdan ıraksayarak yuvarlar. Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful