You are on page 1of 1

ISI KANDUNGAN Penghargaan Isi Kandungan 1.

0 Pendahuluan i ii 1

2.0 Analisis kemahiran bahasa 2.1 Kemahiran lisan 2.2 Kemahiran membaca 2.3 Kemahiran menulis 3.0 Kaedah dan teknik pengajaran bahasa 3.1 Kaedah 3.2 Teknik 4.0 Rancangan pengajaran harian (Lampiran 1) 5.0 Alat bantu mengajar (Lampiran 2) 6.0 Penutup

1

10

15

Refleksi Rujukan Lampiran

ii