You are on page 1of 1

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu, 11070 Novi Beograd , Agostina Neta 84/2 , tel.

011-718 42 79 PIB : 103077654 ; Matični broj: 17512862; Registarski broj : 01317512862; Šifra delatnosti : 2059 Račun : 170-7464-29

IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Politika kvaliteta preduzeća “BIOANALYTICA” d.o.o. koje je sertifikovano za proizvodnju biohemijskih reagenasa predstavlja sastavni deo ukupne poslovne politike preduzeća. Zasnovana je na uspostavljanju, primeni i održavanju procesno orijentisanog sistema menadžmenta kvalitetom u kome su kvalitet, rok izrade i cena proizvoda preovlađujući faktori za uspostavljanje potpunog zadovoljenja zahteva, potreba i očekivanja kupaca i ostalih zainteresovanih strana. Politika kvaliteta se realizuje:  Stalnim prilagođavanjem proizvoda prema zahtevima i očekivanjima korisnika  Opredeljenošću da se ispunjavaju zahtevi i poboljšava efikasnost i efektivnost svih procesa  Razvojem poslovnog sistema zasnovanog na timskom radu, efikasnoj komunikaciji i orijentaciji na partnere koji posluju prema uređenom sistemu kvaliteta  Motivacijom i obukom zaposlenih radi njuhovog maksimalnog angažovanja u ostvarivanju poslovne politike preduzeća  Unapređenjem poslovne saradnje sa isporučiocima u cilju poboljšanja kvaliteta isporučenog materijala  Očuvanjem i zaštitom radne okoline i zdravlja i bezbednosti zaposlenih  Stalnim preispitivanjem neophodnih mera. sistema menadžmenta kvalitetom i sprovođenjem

Direktor
U Beogradu 30.7.2012. Stankov Dejan

Tel/fax: +381 11 7184279, Email: bioanalytica@orion.rs