You are on page 1of 6

FIŞA DE EVALUARE În conformitate cu anexa nr.

2 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014 anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6239/13.11.2012 Detaliată în şedinţa Consiliului de administrație al I.S.J. Iaşi din 29.01.2013 Numele şi prenumele cadrului didactic ________________________________________________________________ Unitatea şcolară cu personalitate juridică ______________________________________________________________ Specialitatea ____________________________________________________________________________________
Nr. crt. Obiectiv de evaluare Punctaj MECTS Punctaj la auto evalu are Punctaj acordat

Itemii evaluaţi

I.
Nivelul studiilor

A. Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire. B. Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire care şi-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare cu modificările și completările ulterioare. C. Absolvenţi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplomă de absolvire şi absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice şi studii universitare de scurtă durată. D. Absolvenţi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplomă de absolvire şi absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice şi studii universitare de scurtă durată care şi-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. E. Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar (institutori) şi studii universitare de lungă durată sau ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat. F. Profesori de instruire practică/maiştri-instructori, absolvenţi de: 1 şcoală postliceală/şcoală de maiştri cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale 2 şcoală postliceală/şcoala de maiştri cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competenţe profesionale care şi-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. G. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de scurtă durată sau ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani cu diplomă de absolvire. H. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de scurtă durată sau ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani, cu diplomă de absolvire, care şi-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. I. Absolvenţi în specialitate, cu diplomă, ai ciclului I de studii universitare de licenţă J. Absolvenţi în specialitate, cu diplomă, ai ciclului I de studii universitare de licenţă şi cu studii postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre.

6 7,5

8

8,5

9

5 6,5

8 8,5

9 9,5

1

urmat de doctorat în domeniul specializării/specializărilor înscrise pe diploma de licenţă a) Categoria a IV-a b) Categoria a II-a şi a III-a c) Categoria I Media 10 Media 9 – 9. b) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se iau în considerare calificativul 2 . academice postuniversitare cu durata mai mică de 3 semestre 8 studii aprofundate de specialitate.6. Obiectiv de evaluare Itemii evaluaţi Punctaj MECTS Punctaj la auto evalu are Punctaj acordat K. Media de absolvire pentru debutanţi(0-2 ani) sau antrenori categoria a V-a NOTĂ: 1. Se punctează ultimul grad didactic/doctorat dobândit. Personalului didactic căruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului "admis" i se echivalează acest calificativ cu media 10.5 2 1.99 Media 7 – 7. Calificativele obţinute în ultimii doi ani încheiaţi 2009/2010 şi 2010/2011 şi echivalentul acestora în puncte Foarte bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător 10 7 2 0 NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2012 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2012-2013. Categorii pentru antrenori 3. 3. 1.5 1 2. Punctajul de la literele A-K nu se cumulează. 2. Punctajul pentru grade didactice si categorii pentru antrenori nu se cumulează.99 Media 8 – 8. cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre 10 4 3 3 2.99 4 7 10 14 4 7 10 3 2. Punctajul de la literele K-L se cumulează şi se acordă pentru fiecare formă de pregătire. II. L. 4. crt. Rezultate obţinute în activitatea didactică. III. Pentru profesorii pentru învăţământul preşcolar/primar care solicită trecerea prin transfer pentru restrângere de activitate în specializarea dobândită ulterior prin studii superioare se acordă punctajul corespunzător studiilor superioare de lungă/ciclului I de studii universitare de licenţă/ciclului II de studii universitare de masterat.Nr. 3. gradul didactic II. 2. finalizată.5 3 2 2 1 Notă: * 1. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă cu diplomă de licenţă sau ai ciclului II de studii universitare de masterat. La punctajul corespunzător gradului didactic mai sus menţionat se adaugă câte 2 (două) puncte pentru fiecare grad didactic la care s-a obţinut media 10 (definitivat. Gradul didactic a) Definitivat b) Grad didactic II c) Grad didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I d) Grad didactic I obţinut pe bază de examene. respectiv ultima categorie dobândită. universitară/postuniversitară de la litera L punctele 1-8. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau ai ciclului II de studii universitare de masterat şi cu: 1 o altă licenţă 2 studii postuniversitare de specializare cu durată de cel puţin 3 semestre 3 studii academice postuniversitare cu durata cel puţin 3 semestre 4 studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puţin 3 semestre 5 masterat în sistem postuniversitar sau un alt masterat în cadrul ciclului II de studii universitare de masterat 6 cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata de cel puţin 3 semestre 7 studii postuniversitare de specializare.99 Media 6 . respectiv gradul didactic I).

40 0. menţiune-0. cu excepţia situaţiilor de la punctul a). lucrări publicate Rezultate la olimpiade şi concursuri.25.50 0. 1 max.10 p/comisie).5. 84/1995.20 1 1 0.15) c) naţional Formator naţional Membru al comisiei naţionale de specialitate sau a altor consilii/comisii naţionale menţionate în Legea învăţământului nr. în perioada ultimilor doi ani şcolari.00 2. 10 2 2 6 max. c) În cazul întreruperii activităţii la catedră. Se punctează activitatea din ultimii doi ani şcolari încheiaţi (*) (2010-2011 şi 2011-2012) Activitatea metodică şi ştiinţifică dovedită prin documente justificative la nivelul: a) unităţii de învăţământ Activitate în comisia metodică: . menţiuni-0.lecţie 0. simpozioane conferinţe internaţionale Participare la congrese internaţionale max.50 max. IV.30 0. Membru în comisii de elaborare de subiecte şi de evaluare în cadrul concursurilor şi olimpiadelor şcolare/de ocupare a posturilor vacante/rezervate organizate la nivel local/judeţean (0. (premiul I-0.20. 8 1 0. menţiune-1) Participare/organizare de seminarii.referat 0. se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.20 max. premiul II-1.05/referat Membru în comisia privind asigurarea calităţii Responsabil de catedră/arie curriculară Lider sindical Activitate în cerc pedagogic : .10/lecţie .referate 0.40. premiul II-2.50 0. premiul III-1.50 0. 6 0.10/referat Responsabil la diferite comisii din şcoală (0.60 1.Ş. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare Rezultate obţinute la olimpiade/concursuri şcolare naţionale. premiul III0. Elevi promovaţi la etapa următoare Activitate la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi din învăţământul special b) judeţului Metodist al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bacău/CCD Formator local Membru al comisiei consultative pe discipline Membru al consiliului consultativ al I. cu modificările şi completările ulterioare sau în Legea educaţiei naţionale nr. premiul II-0.50) d) internaţional Performanţe profesionale. Organizarea olimpiadelor şcolare judeţene Rezultate la concursuri/olimpiade.J. 12 3. crt. (premiul I-2.lecţii 0.50 1 1 1 2.50. 1. premiul III-1.20 0. Obiectiv de evaluare Itemii evaluaţi Punctaj MECTS Punctaj la auto evalu are Punctaj acordat pentru anul şcolar 2011-2012 şi calificativul parţial din anul şcolar 2012-2013. republicată.5.00 3 .30 p/comisie) Organizarea olimpiadei şi concursurilor naţionale Şef cerc pedagogic Rezultate obţinute la concursuri/olimpiade judeţene(pentru fiecare elev).60 0.(premiul I-2.00 6.00 1.20/lecţie . d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două calificative.Nr.

aprobate de Ministerul Educaţiei. cu referent ştiinţific din domeniu ( 5p pentru fiecare carte publicată/împărţite la numărul de autori). Tineretului şi Sportului (participarea în colective de elaborare) b) programe şcolare. Participare în colective de elaborarea unor acte normative şi legislative vizând calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ. altele decât cele punctate anterior. Comenius. 5 Educaţiei. Arion. 4 g) cărţi în domeniul educaţional/de specialitate. Cercetării. max. 4 Cercetării. max. proiecte finanţate din fonduri structurale şi de coeziune. Phare. 10 ISBN. Socrates. Tineretului şi Sportului (maxim 5p/împărţite la numărul de autori) 3. faţă de punctajul acordat la punctul IV. Banca Mondială.0.5p/articole împărţite la numărul de autori articol.a). c) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar. cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi din învăţământul special.1. Grundtvig. la nivel judeţean sau naţional înregistrate cu ISSN . b) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2011-2012. 6 Ministerul Educaţiei. în perioada ultimilor doi ani şcolari. Cercetării. 4 sprijin avizate de către Ministerul Educaţiei. max. în ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar) a) metodologii. 3 . h) mijloace de învăţământ omologate de către Ministerul max. Cercetării. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă max. 4 . Notă: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2012 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2012-2013. 2. Phare-VET.1p/studiu împărţite la numărul de autori studiu.Nr. instrucţiuni aprobate de max. regulamente. publicate cu max. Tineretului şi Sportului (participarea în colective de elaborare) c) manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei. Cercetării. Leonardo da Vinci. Tineretului şi Sportului în ultimii 5(cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar): formator AEL. publicate în reviste de specialitate. crt. d) În cazul întreruperii activităţii la catedră. Obiectiv de evaluare Itemii evaluaţi Punctaj MECTS Punctaj la auto evalu are Punctaj acordat (*) Pentru învățători/institutori din învățământul primar se punctează activitatea metodică și științifică desfă șurată pe parcursul a 2 ai școlari din ultimii 5 ani școlari încheiați. se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea. la alegerea cadrului didactic. Cercetării. Tineretului şi Sportului (1p pentru fiecare ghid/auxiliar curricular împărţite la numărul de autori) f) articole de specialitate/studii de specialitate. 5 coordonate de Ministerul Educaţiei. 10 (5p/lucrare/monografie/împărţite la numărul de autori) e) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de max. Tineretului şi Sportului (participarea în colective de elaborare) (7p/manual /împărţite la numărul de autori) d) monografii/lucrări ştiinţifice înregistrate ISBN max.

b) soţ (soţie) cu domiciliul în localitate. NOTĂ. în cadrul programelor de formare continuă aprobate de Ministerul Educaţiei. c) părinţi cu domiciliul în localitate.0. Pentru cadrele didactice care solicită pretratnsferul consimțit între unități de învățământ/transferul pentru restrângere de activitate în altă specializare se evaluează activitatea metodică şi ştiinţifică pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate. _______________________________ 5 Cadrul didactic _____________________________ .). Institutul Goethe ş.5p/curs. Tineretului şi Sportului sau alte instituţii abilitate (Institutul Francez. Vechime efectivă la catedră.1p. Participarea la activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic.0. inclusiv perioada rezervării catedrei . După totalizarea punctajului. 5 NOTĂ. PUNCTAJ I Autoevaluare Evaluare PUNCTAJ II Autoevaluare Evaluare PUNCTAJ III Autoevaluare Evaluare PUNCTAJ IV Autoevaluare Evaluare PUNCTAJ V Autoevaluare Evaluare Punctaj total Autoevaluare Evaluare Director.3p. finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă: a) program de lungă durată (90 de credite) . c) program de scurtă durată (30 de credite) . British Council.2p. Criterii de vechime 4. proprietăţi imobiliare în localitate). NOTĂ: Se recunoaşte vechime la catedră pentru perioada activităţii desfăşurate ca personal didactic calificat.5p. Cercetării. se vor lua în considerare. Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de Ministerul Educaţiei.a. crt. Tineretului şi Sportului în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar). pentru departajare. d) starea de sănătate care nu permite părăsirea localităţii (certificat medical de la comisia de expertiză a capacităţii de muncă). max. Punctajele de la punctul 4 lit. în caz de egalitate. a) . minori în întreţinere. Obiectiv de evaluare Itemii evaluaţi Punctaj MECTS Punctaj la auto evalu are Punctaj acordat V. finalizate în ultimii 5(cinci) ani calendaristici(la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar) cu adeverinţă/certificat /diplomă) -0. 5. e) soţul/soţia să lucreze în învăţământ. criterii socialumanitare. f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic întreţinător de familie şi cu domiciliul în localitatea respectivă. d) program cu mai puţin de 30 credite . Cercetării.d) pot fi cumulate. în următoarea ordine: a) soţ (soţie) cu activitatea în învăţământ. în aceeaşi localitate. Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate. părinţi bolnavi. b) program de durată medie (60 de credite) . NOTĂ.Nr.1p/ pentru fiecare an de învăţământ.

prenumele.(numele. prenumele. semnătura. semnătura) 6 . ștampila) (numele.