You are on page 1of 5

ISPITNA PITANJA IZ UPRAVLJAKOG RAUNOVODSTVA 2010/2011

1. Definiite korporativno upravljanje. 2. Kako se ostvaruje proces upravljanja preduzeem? 3. Koji je najvei problem vezan za delegiranje ovlaenja? 4. Kako se moe definisati informacija? 5. ta podrazumevate pod sistemom internih kontrola preduzea? 6. Iz kojih delova se sastoji tradicionalna struktura raunovodstva? 7. Koji su ciljevi finansijskog izvetavanja? 8. ta je cilj eksterne revizije finansijskih izvetaja? 9. Koja su podruja rada interne revizije? 10. Definiite internu reviziju. 11. Koji su elementi tradicionalne strukture raunovodstva? 12. ta je raunovodstvo? 13. Nabrojte obeleja finansijskog raunovodstva. 14. Objasnite sutinu upravljakog raunovodstva. 15. Nabrojte osnovne finansijske izvetaje i ukaite na ciljeve finansijskog izvetavanja. 16. Objasnite meusobnu zavisnost raunovodstva, revizije i analize finansijskih izvetaja. 17. Koje su osnovne raunovodstvene kategorije obuhvaene u bilansu stanja? 18. Definiite i objasnite pojam imovine. 19. Objasnite pojam i strukturu kratkotrajne imovine. 20. ta su potraivanja i po emu se razlikuju od finansijske imovine? 21. Nabrojte i objasnite koje zalihe razmatramo u kontekstu kratkotrajne imovine. 22. Objasnite pojam i strukturu dugotrajne imovine. 23. Objasnite pojmove aktiva i pasiva. 24. Definiite i objasnite pojam obaveza. 25. Objasnite pojam i nabrojte tipine kratkorone obaveze. 26. Objasnite pojam i nabrojte tipine dugorone obaveze. 27. Definiite i objasnite pojam kapitala ili glavnice. 28. Nabrojte i objasnite ta moe uzrokovati poveanje kapitala. 29. Nabrojte i objasnite ta moe uzrokovati smanjenje kapitala. 30. Objasnite razlike izmeu pojmova kapital i obaveze. 31. Objasnite osnovnu bilansnu, tj. osnovnu raunovodstvenu jednainu. 32. Koje vrste bilansa stanja se sreu u praksi? 33. Definiite bilans uspeha? 34. Definiite i objasnite pojam prihoda. 35. Definiite i objasnite pojam rashoda. 36. Objasnite povezanost bilansa stanja i bilansa uspeha. 37. Objasnite ta su poslovni prihodi i poslovni rashodi. 38. Objasnite ta su finansijski prihodi i finansijski rashodi. 39. Po emu se prihod razlikuje od primitka? 40. Objasnite uslovljenost prihoda i rashoda promenama imovine i obaveza. 41. Po emu se rashod razlikuje od izdatka?

42. Kako se utvruje dobit ili gubitak? Objasnite gde se dobit ili gubitak nalaze u bilansu stanja. 43. Kako se raspodeljuje dobit? ta su dividende? 44. Objasnite pojam i sadraj izvetaja o novanim tokovima. 45. Kako dolazi do priliva i izdataka novca u preduzeu? 46. U koje aktivnosti se razvrstavaju prilivi i izdaci novca u izvetaju o novanim tokovima? 47. Objasnite kritinu vanost novanog toka za poslovanje preduzea. 48. Po kojim metodama se sastavlja izvetaj o novanom toku? 49. ta je raunovodstvena neto gotovina? 50. ta su i emu slue beleke uz finansijske izvetaje? 51. Koje uslove mora da zadovolji poslovni dogaaj da bi bio predmet knjigovodtstvene evidencije? 52. Definiite i objasnite pojam knjigovodstvenih isprava. 53. Navedite osnovne elemente knjigovodstvene isprave. 54. Koje vrste knjogovodstvenih isprava poznajete? 55. Objasnite postupak kontrole knjigovodstvenih isprava. 56. ta je knjigovodstveni konto? 57. Navedite obavezne elemente svakog konta. 58. ta je kontni plan? 59. Objasnite pravila knjienja na kontima aktive i pasive. 60. Objasnite pravila knjienja na kontima prihoda i rashoda. 61. ta je cilj zakljuka konta? 62. ta su poslovne knjige? 63. Koje su osnovne poslovne knjige? 64. Koje predzakljune poslove u raunovodstvu poznajete? 65. ta je i emu slui inventarisanje ? 66. Koje su faze inventarisanja? 67. Koje su metode ispravljanja knjigovodstvenih greaka? 68. Objasnite pojam i znaaj raunovodstvenih politika. 69. ta su raunovodstvena naela? Nabrojte i objasnite opteprihvaena raunovodstvena naela. 70. Objasnite naelo realizacije. 71. ta su raunovodstveni standardi? 72. Objasnite pojam i nastanak latentnih rezervi i skrivenih gubitaka. 73. Definiite reviziju finansijskih izvetaja. 74. Ko ima pravo da potpie revizorski izvetaj? 75. Nabrojte faze revizije finansijskih izvetaja. 76. Koji su osnovni elementi revizorskog izvetaja? 77. Koje vrste miljenja moe da izrazi ovlaeni revizor o finansijskim izvetajima? 78. ime se bavi finansijska analiza? 79. U emu je znaaj analize finansijskih izvetaja? 80. Objasnite vertikalna pravila finansiranja. 81. Savremeno shvatanje finansijskog poloaja preduzea. 82. Koje analize bilansa postoje prema instrumentima odnosno postupcima analize?

83. ta su komparativni finansijski izvetaji? 84. Kako se i zbog ega obavlja horizontalna analiza? 85. Kako se i zbog ega obavlja vertikalna analiza? 86. Objasnite pojam pokazatelja. 87. ta je to neto obrtni fond? 88. ta je to radni kapital? 89. Nabrojte i objasnite pokazatelje zaduenosti. Po emu se statika zaduenost razlikuje od dinamike zaduenosti? 90. Nabrojte i objasnite pokazatelje aktivnosti. Kako utvrujemo trajanje obrta, tj. dane vezivanja? 91. Nabrojte i objasnite pokazatelje profitabilnosti. Kakva je razlika izmeu rentabilnosti ukupne imovine i rentabilnosti vlastitog kapitala? 92. Ko je odgovoran za pripremanje i obelodanjivanje finansijskih izvetaja? 93. Koji delovi raunovodstva mogu da se organizuju u preduzeima? __________________________________________________________________ 94. Koje su bitne razlike upravljakog raunovodstva, raunovodstva trokova i finansijskog raunovodstva? 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. Koje su sve potrebe menadera vezane za izvetavanje o visini i strukturi trokova? Definiite pojam troak, rashod i izdatak. Istaknite poznate kriterijume podele trokova. Koje trokove prepoznajemo prema pojavnom obliku prirodi trokova? Koje trokove prepoznajemo prema stepenu iskorienja kapaciteta? Kako se dele trokovi prema tehnikama obrauna trokova? ta su to standardni trokovi? Koja je razlika u raunovodstvenom praenju proizvodnih preduzea i preduzea trgovinske delatnosti? 103. Koja tri osnovna tipa proizvodnje razlikujemo? 104. Koja su dva tradicionalna sistema obrauna trokova? 105. Koje su faze obrauna trokova? 106. Kako uobiajeno nastaju trokovi usluga, na osnovu ega se evidentiraju? 107. ta je zarada i iz kojih se elemenata sastoji bruto zarada? 108. Koji je opteprihvaeni kriterijum za vrednovanje imovine? 109. U kojim sluajevima je prihvatljivo sprovesti vrednosno usklaivanje ? 110. Na kojim grupama imovine se obino sprovodi vrednosno usklaivanje? 111. Definiite dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu. 112. Kako se sve moe iskazati korisni vek trajanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine? 113. Gde se primenjuje obraun trokova za procesnu proizvodnju? 114. Koje su faze praenja obrauna proizvodnje? 115. Koja je razlika izmeu masovnog i pojedinanog naina proizvodnje? 116. ta je amortizacija? 117. Koja sredstva podleu obraunu amortizacije? 118. Osnovica za obraun amortizacije? 119. Kako se utvruje period amortizacije?

120. Nabrojte i opiite metode za obraun amortizacije. 121. ta je to moralno obezvreivanje dugotrajne materijalne imovine? 122. Kako se knjigovodstveno evidentira amortizacija? 123. ta su rezervisanja za trokove i rizike? 124. Kakav je uinak rezervisanja na poslovni rezultat? 125. Za koje trokove i rizike obino iskazujemo rezervisanja? 126. ta su vremenska razgranienja trokova? 127. Na kojoj imovini se obino sprovode vrednosna usklaivanja? 128. Nabrojte metode za vrednovanje materijala. 129. ta je mesto troka? 130. Kako delimo mesta trokova u zavisnosti od uinaka? 131. Pomou ega rasporeujemo trokove sa pomonih i sporednih mesta trokova na nosioce? 132. Kako utvrujemo cenu kotanja? 133. Koja je svrha praenja trokova po radnom nalogu? 134. Koje su najznaajnije moderne metode sistema upravljanja trokovima? 135. to je ABC metoda? 136. ta su trokovi proizvoda? 137. ta su trokovi perioda? 138. Koja je osnovna razlika izmeu trokova proizvoda i trokova perioda? 139. Praenje trokova po mestima nastanka troka. 140. ta je POL pogonski obraunski list? 141. ta je kalkulacija ? 142. Objasnite ulogu planske i obraunske kalkulacije. 143. Koje metode kalkulacije u proizvodnji poznajete? 144. Koja je razlika izmeu jednostavne i viefazne divizione kalkulacije? 145. Kada se primenjuje kalkulacija pomou ekvivalentnih brojeva? 146. ta oznaavaju ekvivalentni brojevi u kalkulaciji? 147. Kada se primenjuje kalkulacija vezanih proizvoda? 148. Podela ukupnih trokova prema tome kako reaguju na stepen iskorienja kapaciteta. 149. ta su to trokovi konverzije i koji trokovi spadaju u trokove konverzije? 150. Koje su mogue varijante alokacije trokova i vrednovanja zaliha? 151. Kako se mogu rasporediti trokovi poslovanja s aspekta perioda u kom se nadoknauju iz ukupnog prihoda? 152. Istaknite razliku izmeu fiksnih i varijabilnih trokova? 153. Kako se utvruje prodajna cena? 154. ta su marginalni trokovi? 155. ta je doprinos pokria? 156. ta je taka pokria? 157. Za koje se svrhe (koje odluke) koristi analiza doprinosa pokria? 158. Kako privredni subjekti formiraju prodajnu cenu? 159. ta su standardni trokovi i koja je svrha njihove izrade? 160. Koja je osnovna razlika izmeu standardnih i planiranih trokova? 161. Podela standardnih trokova kroz mogue ostvarenje standardnih veliina. 162. Kako se analizira odstupanje izmeu stvarnih i normiranih trokova? 163. Koja je razlika izmeu planiranja i predvianja?

164. ta je plan preduzea? 165. ta moe da sadri godinji plan preduzea? 166. ta je operativni plan preduzea? 167. Ko utvruje viziju preduzea? 168. ta predstavlja centar odgovornosti? 169. Koje centre odgovornosti razlikujemo? 170. ta je budetiranje? 171. Na ta se svodi budetska kontrola? 172. ta je master budet i koja mu je sadrina? 173. Kako se kontrolie izvrenje godinjeg plana? 174. ta je fleksibilni budet i koja je njegova svrha? 175. Koje su prednosti budetiranja? 176. Koje metode za ocenu isplativosti kapitalnih ulaganja razlikujete? 177. Koje su finansijske informacije relevantne za odreenu poslovnu odluku? 178. ta je oportunitetni troak? 179. ta je potonuli troak? 180. ta se podrazumeva pod procenom vrednosti imovine i kapitala? 181. Koje su metode procene?