12-2010 UPRAVLJANJE PROCESIMA RADA (UPR) testovi

1.

Upravljanje proizvodnjom je proces: a. kontrole pretvaranja ulaznih velična u izlazne veličine. Upravljanje proizvodnjom se ostvaruje pomoću: porudžbina i zaliha. Principi razvoja postupaka upravljanja su (označiti tačne odgovore) a. Princip integralnisti povratnih sprega b. Princip fleksibilnosti postupaka upravljanja c. Princip modularne izgradnje Princip osetljivosti je mera sposobnosti struktura ___da odgovore na promene ulaznih veličina___ , odnosno meru ___sposobnosti upravljanja___. Fleksibilnost predstavlja meru struktura sistema da ___se prilagode uticajima okoline i poremećajima u procesu rada___. Predviđanja predstavljaju ulazne podatke u __ postupke planiranja __. Metode predviđanja se mogu podeliti na dve osnovne grupe: a. Kvalitativne metode b. Kvantitativne metode Delphi metoda se zasniva na: a. Suprostavljanju mišljenja eksperata Prilagođavanje modela predviđanja se vrši: a. Metodom proseka iz K-vremenskih serija b. Metodom eksponencijalnog prilagođavanja c. Metodom eksponencijalnog prilagođavanja sa sezonskim varijacijama.

2. 3.

4.

5. 6. 7.

8.

9.

10. Vrednosti konstante α eksponencijalnog prilagođavanja utiču na: __Veće vrednosti α utiče na manji efekat prilagođavanja, odnosno veći uticaj stvarnih potreba __ 11. Utvrđivanje međuzavisnosti sistem-okolina se zasniva na osnovnim podlogama postupaka predviđanja ali i na: a. Potrebama okoline b. Potencijalima sistema i okoline c. Kvalitetom organizovanja proizvodnih struktura d. Sposobnošću iznalaženja postupaka za otklanjanje uzroka izazvanih ograničenjima realnih sistema. 12. Efektivni kapacitet tehnološkog sistema je: a. Količina rada u stvarnim uslovima rada (Ke=me*ne*se*ηe) radnih dana u godini, časova u smeni, smena u danu, stepen iskorištenja sistema 13. Analiza resursa materijala se izvodi postupcima: a. Obezbeđenje profila potreba materijala b. Tehnoloških kvota c. Praćenja zaliha materijala d. Raspoloživih zaliha 14. Operativni plan sadrži: __ strukturu proizvoda, količinu proizvoda, rokove isporuke i troškove rada __ 15. Ugovorene porudžbine utiču na razradu operativnog plana: DA 16. Prioritet radnog naloga utiče na planiranje opterećenja kapaciteta: DA 17. Paralelni način prelaza predmeta rada sa operacije na operaciju utiče na: a. smanjenje nedovršene proizvodnje

1

18. Navedite bar jednu tehniku određivanja redosleda radnih naloga: a. SOT – Najveću prednost imaju operacije koje najkraće traju b. FCFS – Prednost ima radni nalog koji je najduže čekao 19. Planiranje alata predstavlja postupak utvrđivanja a. strukture i količine alata za postavljeni operativni plan 20. Postupci planiranja obezbeđuju ostvarivanje ciljeva: a. Iznalaženje optimuma mogućnosti za ostvarivanje operativnog plana b. Kontrola nivoa nedovršene proizvodnje c. Uravnoteženje odnosa opterećenje/kapacitet d. Ostvarivanje minimalnog vremena trajanja ciklusa proizvodnje e. efikasno podešavanje redosleda ulaza radnih naloga u proces rada f. smanjenja vremena trajanja stanja U OTKAZU planiranjem resursa g. obezbeđenje podloga za pripremu, izvođenje i kontrolu procesa rada h. obezbeđenje podloga za efikasno upravljanje zalihama u sistemu ---------------------------------------------------------------------------------------------------21. Strukturu zaliha u preduzeću čine: a. Zalihe materijala b. Zalihe nedovršenih proizvoda c. Zalihe proizvoda 22. Postojanje zaliha u industrijskom sistemu obezbeđuje __ kontinuitet tokova procesa rada sistema__, a uslovljava __ dodatne troškove postojanja zaliha__. 23. Strukturu troškova zaliha predstavljaju: a. Troškovi činilaca poslovanja b. Troškovi poručivanja i pripreme proizvodnje c. Troškovi čuvanja (ili održavanja) d. Troškovi nedostatka zaliha 24. Wilsonov obrazac se koristi za proračun: a. Optimalne količine na zalihama ( Q 

2 SD ) iC

25. Ukupni godišnji troškovi zaliha se sastoje od: __godišnji troškovi poručivanja + godišnje održavanje zaliha__ 26. Koeficijent obrta zaliha predstavlja odnos: a. Ukupno prodatih proizvoda i ukopno angažovanih sredstava 27. Navedite osnovne upravljačke nosioce informacija: __ radni nalog, radna lista, karta rokova, karta tokova, ident karta, trebovanje i karta prijema/predaje_ 28. Radna lista je osnova za: __ izvođenje procesa rada i utvrđivanje kaliteta obrade. Obračun zarada radnika __ 29. Redovi čekanja u procesu rada imaju uticaj na: a. Veličinu nedovršene proizvodnje i kontinuitet procesa rada 30. Vremenska slika stanja određena je: a. Vremenima u radu i otkazu 31. Kontrola tokova je usmerena na kontinualno poređenje __ planiranih i ostvarenih stanja u procesu rada sistema __ 32. Uzroci povećanih utrošaka materijala u procesu rada mogu biti: a. Razlike između tehnološke i planske mase b. Projektovana šema obrade

2

c. Korišćenje materijala većih dimenzija od potrebnih d. Unutrašnje greške u materijalu e. Kvar u procesima rada 33. Veličina serije predmeta rada utiče na vredonst nedovršene proizvodne: DA 34. Vreme trajanja ciklusa proizvodnje uslovljeno je (navedite bar 4 veličine): a. stepenom tehnološke složenosti b. količinom jedinica proizvoda u radnom nalogu c. načinom prelaza predmeta rada sa operacije na operaciju d. veličinom međuoperacionih vremena e. režimom rada sistema f. vremenskom slikom stanja tehnoloških sistema g. kvalitetom integralne sistemske podrške 35. Produktivnost predstavlja odnos: OUTPUT-a i INPUT-a 36. Produktivnost rada se može izračunati na način: Pdur=(Dodatna vrednost)/Rad 37. Ekonomičnst procesa rada je odnos: a. Ukupnog prihoda i ukupnih troškova 38. Rentabilnost sistema je: __ merilo kvaliteta sistema koja pokazuje kolika jedinica dohotka se ostvaruje jedinicom angažovanih osnovnih i obrtnih sredstava __ 39. Podešavanje nivoa nedovršene proizvodnje može se vršiti: a. Promenom veličine serije i strukture rada 40. Uticaje na pojavu stanja u otkazu moguće je struktuirati u tri grupe i to: __ sistemski, slučajni i monotonodejstvujući uticaji__ 41. Poremećajna dejstva na proizvodni sistem se po karakteru mogu podeliti na: sistemska, slučajna i monotonodejstvujuća dejstva __ 42. Mehanizam upravljanja proizvodnjom je zasnovan na: __ povratnoj sprezi __. 43. Predviđanja predstavljaju ulazne podatke za __ postupke planiranja __. 44. Predviđanje potrađnje metodom eksponencijalnog prilagođavanja se vrši korištenjem formule: Ft=Ft-1+ α(At-1 – Ft-1) 45. Ulazne veličine operativnog plana se određuju na osnovu: predviđanja, porudžbina i potencijala sistema (stanja na zalihama) 46. Izbor vremenskih perioda operativnog plana je uslovljen: a. stepenom tehnološke složenosti proizvoda 47. Najveći kapacitet proizvodnih struktura je (potencijalni) i određuje se na način ( Tpi=m* n * s) gde je mukupan broj dana u periodu, n-ukupan broj časova u smeni, s-ukupan broj smena u danu. 48. Analiza resursa materija obuhvata utvrđivanje odnosa: profila potreba i raspolozivih materijala. 49. Za uravnoteženje kapaciteta najpogodniji nacin prelaza predmeta rada sa operacije na operaciju je: redni način prelaza. 50. Opterećenje radnih mesta radnim nalozima se može izvoditi na dva načina: a. metodom unapred, b. metodom unazad. 51. Redovi čekanja obezbjeđuju: kontinuitet tokova procesa rada. 52. Planiranje materijala obuhvata: a. (utvrđivanje potreba materijala po vrsti i kolicini)

3

b. (obezbjeđenje materijala) c. (određivanje vremena ulaska u proces). 53. Osnovni parametri modela zaliha su: a) (potreba materijala) b) (količina materijala) c) (jedinična vrednost materijala) d) (trošk. Održavanja mat. U procentu od vrednosti mat.) 54. Model P upravljanja zalihama podrazumijeva (promjenljivu) vrednost količine porucivanja Q. 55. Sistem dobrote procesa rada određen je odnosom vremena: __ stanja sistema u radu i sanja sistema u otkazu __ 56. Sta je cilj postupaka predviđanja? Dobijanje osnovnih podloga za budući period.

57. Kada se koriste kvalitativne metode predviđanja? Kada nemamo podatke o poslovanju u predhodnim periodima ili kada raspolazemo nedovoljno relevantnim podacima. 58. Za ocenu greške predviđanja koristi se varijansa odnosno standradna devijacija. 59. Kao rezultat postupka programiranja-utvrđivanja međuzavisnosti sistem-okolina dobija se: operativni plan. 60. Izbor vremenskog perioda operativnog plana uslovljen je (zaokruzite tačan odgovor): a. (varijantom proizvodne strukture) 61. Profil opterecenja radnih mijesta se određuje na osnovu: ( ti/ke - potrebnog vremena rada na datoj operaciji i efektivnog kapaciteta). 62. Planiranje kapaciteta treba da obezbedi: a) Uravnotežavanje (odnosa profila potreba/kapac. Sistema) b) Odrzavanje (visokog stepena koriscenja sistema) c) Skracenje ( vremena ciklusa proizvodnje) d) Ravnomjerno (opterecenje radnih mesta). 63. Određivanje redosleda radnih naloga kod prekidnih tokova se najcesce vrsi metodom: gantovog dijagrama. 64. Postojanje zaliha u preduzeću obezbeđuje kontinuitet tokova ali uslovljava troškove držanja zaliha. 65. Troškovi čuvanja (ili održavanja) zaliha su: troškovi angažovanja kapitala i iskazuju se kao procentualna vrednost materijala koji je na zalihama. 66. Količina poručivanja kod modela Q je: ona količina koja se kontinuirano poručuje nakon svake transakcije u skladištu a jednaka je ekonomskoj količini u tom momentu koja se računa po Wilsonovom obrazcu. 67. Proces upravljanja je skup postupaka koji kontrolišu pretvaranje ulaznih u izlazne veličine, tj. održavaju parametre postavljene funkcije cilja u granicama dozvoljenih odstupanja u datom vremenu i uslovima. 68. Osnovni elementi povratne sprege su: a. Funkcija cilja b. Čvor odlučivanja c. Postupak d. Stanje e. Podaci i informacije o stanju 69. Navedite tri posledice netačnih predviđanja potražnje proizvoda: a. Povecanje zaliha b. Povisen ugrađeni kapacitet c. Povecanje troskova d. Smanjeni efekat procesa rada e. Nedovoljno materijala za proces rada itd.

4

70. Kvalitativne metode predviđanja podrazumijevaju postavljanje modela za predviđanje a koriste podatke iz predhodnih perioda ili podatke iz uzorka koji su pouzdani za predviđanje buducih događaja. 71. Analiza kapaciteta radnih mesta obuhvata utvrđivanje odnosa: opterećenje / kapacitet radnih mesta. Dobija se upoređivanjem profila opterećenja i efektivnog kapaciteta radnih mesta. 72. Preopterećenja radnih mesta mogu se rešiti na sledeći nacin: a. Povećanjem intenziteta režima rada b. Povećanjem kapaciteta c. Kooperantskim zahvatima d. Odbijanjem poslova koji su manje značajni 73. Struktura postupka planiranja obuhvata planiranje: a. Materijala b. Kapaciteta c. Alata 74. Planiranje materijala se zasniva na utvrđenom: Operativnom planu i redosledu ulaza radnih naloga u proces. 75. Ekonomicna količina poruciva obezbjeđuje: Kontinuirani tok procesa rada i minimalne troskove drzanja zaliha. 76. Sigurnosna zaliha materijala zavisi od: a. rokova isporuke b. troškova držanja zaliha c. raspoloživosti izvora toka nabavke d. mogucnosti korišćenja alternativnih materijala 77. Osnovni parametri modela toka zaliha materijala u proizvodnom sistemu su: a. Prostorna struktura b. Tok materijala c. Učestalost promjenljivih dejstava u toku rada 78. Wilsonov obrazac je za proračun optimalne količine zaliha. 79. Koeficijent obrta zaliha predstavlja odnos ukupno prodatih proizvoda i ukupno angažovanih sredstava 80. Principi razvoja postupaka upravljanja su: a. Princip "realnog vremena" b. neophodnog minimuma c. integralnosti povratnih sprega d. kvaliteta obuhvata i uređenja podataka e. efikasne obuke korisnika izlaza IS f. osetljivosti/fleksibilnosti 81. Strukturu postupaka upravljanja čine: a. Predviđanje b. Programiranje c. Upravljanje zalihama d. Planiranje procesa rada e. Priprema procesa rada f. Analiza i kontrola utrošaka g. Oblikovanje podloga za postuke podešavanja 82. Redosled ulaza radnih naloga u proces rada može da utiče na a. Izvođenje proizvodnje prema utvrđenim terminima isporuke b. Proizvodne troškove c. Vreme trajanja ciklusa proizvodnje d. Nedovršenu proizvodnju e. Stepen iskorišenja kapaciteta f. Odnos opterećenje/kapacitet g. Zalihe u skladištima

5

83. Najjednostavniji postupci upravljanja procesima rada ostvaruju se primenom: __ rednog prelaza serija sa operacije na operaciju __. 84. Navedite bar 3 cilja koji utiču na izbor tehnike određivanja redosleda radnih naloga: a. b. c. d. e. f. g. Izvođenje proizvodnje prema utvrđenim terminima isporuka. Minimalni proizvodni troškovi Minimalno vreme trajanja ciklusa proizvodnje Minimalna nedovršena proizvodnja Maksimalan stepen iskorištenja kapaciteta Optimalan uravnotežen odnos opterećenje/kapacitet Minimalne zalihe u skladištima

85. Planiranje materijala predstavlja postupak utvrđivanja: a. Potreba materijala po vrstama i količinama za date vremenske periode b. Rezervacija materijala u skladištima za radne naloge određene planom c. Određivanje vremena ulaza materijala u proces. 86. Provera operativne gotovosti učesnika u procesima rada izvršava se na osnovu: _ provere stanja učesnika po zanimanju i stepenu stručnosti__ 87. Postupci planiranja obezbeđuju ostvarivanje ciljeva: a. Iznačaženje optimalnih mogućnosti za ostvarenje operativnih planova b. Kontrola nivoa nedovršene proizvodnje c. Ostvarivanje minimalnog vremena trajanja ciklusa proizvodnje d. efikasno podešavanje redosleda ulaza radnih naloga u proces rada e. Uravnoteženje odnosa opterećenje/kapacitet f. smanjenje vremena trajanja stanja U OTKAZU planiranjem resursa g. Obezbeđivanje podloga za pripremu, izvođenje i kontrolu procesa rada h. Obezbeđenje podloga za efikasno upravljanje zalihama u sistemu 88. Analiza ulaznih veličina a. potrebe okoline i mogućnosti sistema 89. Analiza potencijala sistema a. analizu odnosa opterećenje/kapacitet b. raspoloživost kapaciteta c. energetski resursi Napomena: Za SVA pitanja koja počinju sa "Da li" odgovor je "DA" :) Misho

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful