You are on page 1of 32

Financijski pojmovi pod A

Autorizirane obveznice Autorizirane obveznice (engl. authorized bonds) je maksimalan broj obveznica koje poduzeće može emitirati u skladu s uvjetima utvrđenim ugovorom ili zakonom. Autorizirane obveznice iskazuju se u poslovnim knjigama te predstavljaju potencijalnu emisiju. Ažio Ažio (engl. premium, agio, njem. Agio, Aufgeld, fr. agio, prime) je oznaka u poslovanju s vrijednosnim papirima kojom se označava višak iznad nominalne vrijednosti, a izražava se često u postocima u odnosu na nominalnu vrijednost. Njime se označava i višak koji se mora platiti pri kupnji efektivnog novca ili devizu iznad pariteta. Azijska valutna jedinica Azijska valutna jedinica (engl. asian currency unit – ACU, njem. asiatische Währungseinheit) je obračunska jedinica za depozite normirane na dolare koji se drže na odvojenim računima u bankama u Singapuru, Hong Kongu i drugim azijskim financijskim središtima. Izraz se odnosi na dolarske depozite nerezidenata u azijskim financijskim središtima. Avizo Avizo (engl. notification, njem. Benachrichtigung, Avis(o)) je poslovna obavijest o tekućoj promjeni; sadrži osnovne elemente onoga o čemu se daje obavijest. Koristi se osobito u međunarodnim bankovnim poslovima i vanjskoj trgovini, a najčešće kao izvještaj o izvršenim promjenama na računu. Od primitka aviza (telefonskog, telegrafskog, teleprinterskog, pismenog tj. običnog ili usmenog) počinju teći ugovorom predviđeni rokovi. Najčešća aviza su u otvaranju akreditiva, izdavanju garancije, izdavanju naloga za plaćanje, prispijeću robe itd. Avizirajuća banka Avizirajuća banka (engl. notifying bank, njem. avisierende Bank) posjeduje u financijskom dijelu vanjskotrgovinskog poslovanja za neku drugu banku, tako da samo obavještava (avizira) ili po potrebi prima i prosljeđuje određene dokumente bez preuzimanja obveze sigurnosti za njihovu isplatu. Nema ovlaštenja u pogledu ispitivanja ispunjenja uvjeta, isplate ili negociranja svote na koju dokumenti glase. Averzija prema riziku Averzija prema riziku (engl. risk aversion, njem. Risikoaversion) je odbojnost prema riziku koju ima većina investitora, odnosno svaki prosječni investitor. Prema tome konceptu investitor koji ima averziju prema riziku penalizirat će potencijalne investicije proporcionalno prema veličini rizika predstavljenog disperzijom mogućih rezultata oko onog očekivanog. Koncept averzije prema riziku najčešće se izvodi iz koncepta opadajuće korisnosti novca. Sama averzija prema riziku može se primjenom određenih matematičkih metoda procijeniti utvrđivanjem rastuće krivulje averzije prema riziku u odnosu na veličinu rizika. AVCO AVCO (krat. od engl. average cost) je akronim za “prosječni trošak”, odnosno metodu procjene promjena u vrijednosti zaliha nekog proizvoda u određenom razdoblju.

Avalni kredit Avalni kredit je oblik kratkoročnog kredita kojim banka osigurava tražiocu davanje avala na njegove mjenične obveze do ugovorenog avalnog limita. Takvoj mjenici podiže se vrijednost, jer lakše cirkulira u prometu i lakše se eskontira. U međunarodnoj razmjeni je česta i banke je uz pokriće i proviziju daju svojim komitentima uvoznicima pri kupnji robe na kredit. U takvim slučajevima se na mjenici koju izvoznik trasira na uvoznika, a uvoznik akceptira, bankovnim avalom utvrđuje uvoznikov akcept i omogućuje izvozniku da dođe do prvoklasne mjenice. Avans Avans (engl. advance payment, njem. Anzahlung, Vorschuss) ili predujam, novčana svota koja pri sklapanju ugovora ili u tijeku njegova ispunjenja jedna ugovorna strana daje na račun ispunjenja obveze (solutio), još prije nego što je tražbina dospjela. Prema tome, avans nije konačno ispunjenje ugovorne obveze davaoca avansa, pa ni djelomično ni bezuvjetno plaćanje ugovorene cijene ili druge vrste naknade, jer se ona daje po ispunjenju ugovorene radnje primatelja avansa, a sve pod općim uvjetom da je ugovor uredno ispunjen. Avans se daje u svrhu ispunjenja ugovora, jer se na taj način olakšava, a ponekad upravo i omogućuje ispunjenje, osobito ugovora o djelu i, još više, ugovora o građenju. Avans se, u pravilu, daje u novcu; on prelazi u vlasništvo svoga primatelja, s time da se nakon ispunjenja ugovora uračunava u ispunjenje obveze davaoca avansa. Aval Aval (njem. Aval) je naziv koji se u mjeničnom pravu rabi kao sinonim za neprikriveno mjenično jamstvo, tj. jamstvo kojim mjenični jamac (avalist) jamči za ispunjenje mjenične obveze nekoga od mjeničnih dužnika. U pogledu osobnih svojstava prospektivnog avalista, vrijede opća pravila o mjenično-pravnoj sposobnosti, a avalist podjednako može biti i neki od potpisnika mjenice i treća osoba. Aval se može dati za čitavu mjeničnu svotu ili samo za određeni dio te svote, i to za obvezu bilo kojeg mjeničnog obveznika. Ako iz avala nije vidljivo za čiju obvezu je dat, uzet će se da je dat za obvezu trasanta. Avalist odgovara za ispunjenje obveze solidarno s osobom za čiju obvezu je aval dao, a njegova obveza je valjana i u slučaju ako bi obveza za koju je aval dan bila ništava, osim u slučaju kada je ta obveza ništava iz formalnih razloga. Samo u posljednjem slučaju ništava je i obveza avalista. Aval se daje avalistovim potpisivanjem mjenice ili alonža na bilo kojem mjestu, ali uz naznaku “per aval”, “kao jamac”, “kao poruk” ili drugim izrazom istog značenja. Istodobno, svaki potpis na licu mjenice – osim potpisa trasanta i trasata – uzima se kao aval. Avalist koji isplati mjenicu samom isplatom stječe prava iz mjenice prema onome za koga je dao aval, kao i prema onima koji toj osobi odgovaraju (pravo na regres). Od avala, neprikrivenog mjeničnog jamstva, valja razlikovati žiro, tj. prikriveno mjenično jamstvo. Autorsko pravo Autorsko pravo (engl. copyright, njem. Autorenrecht, Urheberrecht) je skup pravnih normi koje uređuju odnose u vezi sa stvaranjem književnih, znanstvenih i umjetničkih djela svih vrsta. Postupanje s navedenim djelima zadire u područje osobnih interesa autora i društvene zajednice, pa autorsko pravo mora uskladiti autorove interese s interesima zajednice. Autorsko pravo obuhvaća autorova imovinska i moralna prava. Imovinska prava sastoje s u iskorištavanju autorskog djela, kao što su objavljivanje, reproduciranje, umnožavanje, prikazivanje, izvođenje i sl. Za svako iskorištavanje u pravilu autora pripada naknada za njegova života i određeno vrijeme poslije smrti njegovim srodnicima. Moralna prava čine autorovo pravo da bude

priznat i označivan tvorcem djela, s posebnim pravom da traži zabranu svake izmjene djela. Postoje u svijetu dva temeljna sustava civilnopravne zaštite: kontinentalni i anglo-američki. Na međunarodnom planu postoji više svjetskih unifikacija autorskog prava, a kao prva međunarodna konvencija za zaštitu intelektualnog stvaralaštva poznata je Bernska konvencija za zaštitu književnih i umjetničkih djela iz 1886., s kasnijim izmjenama i dopunama. Autorsko djelo Autorsko djelo (engl. autor’s work, njem. Autorschaft, Urheberwerk) je originalna intelektualna tvorevina koju je izradila određena osoba. Sastoji se od ideje koja je konkretizirana u određenom obliku na području književnosti, znanosti, umjetnosti i drugih područja stvaralaštva. Autorskim djelom smatraju se pisana djela, govorna djela, dramska i dramsko-glazbena djela, glazbena djela, djela s područja slikarstva, kiparstva, arhitekture, fotografska djela itd. Autorizirane dionice Autorizirane dionice (engl. authorized stocks, njem. autorisiertes (Aktien)kapital) ili odobrene dionice je maksimalan broj dionica koje se mogu emitirati pod uvjetima ugovora o inkorporiranju. Ako korporacija (dioničko poduzeće) želi izvršiti dodatnu emisiju dionica, mora se izmijeniti taj član ugovora. Broj autoriziranih dionica iskazuje se u poslovnim knjigama jer predstavlja potencijalnu emisiju oslobođenu od administrativne procedure njihova odobravanja. Automatsko plaćanje Automatsko plaćanje (engl. automatic transfer) je poseban aranžman banke s klijentima (poduzećima ili fizičkim osobama) koji imaju račun kod banke da za određene namjene i u rokovima dospijeća s tog računa obave plaćanja bez pojedinačnih naloga vlasnika računa. O izvršenim plaćanjima banka redovito obavještava vlasnika računa. Autobanka Autobanka (engl. drive-in counter, njem. Autobank) je bankovni šalter (poslovnica) u kojem je omogućen pristup i posluživanje mušterija a da ne izlaze iz svojih automobila. Australijska burza Australijska burza (engl. Australian Stock Exchange – ASX) je nacionalna burza vrijednosnih papira sa sjedištem u Sydney, uspostavljena 1987. objedinjavanjem šest burzovnih mjesta: Adelaide, Brisbane, Hobart, Melbourne, Perth i Sydney, koja su povezana automatiziranim sustavom trgovanja (SEATS). Od 1993. koristi kompjutorizirani sustav trgovanja (FAST). Aukcijsko tržište Aukcijsko tržište (engl. auction market, njem. Auktionsmarkt) je mjesto gdje se obavlja kupnja, odnosno prodaja robe na taj način da se nadmetanjem postiže najviša cijena. To nadmetanje može početi od najniže ili pak od najviše cijene. Aukcijska kupnja, odnosno prodaja odvija se preko aukcijskog posrednika koji je, u pravilu, odličan poznavalac robe koju prodaje (u različitim zemljama različito se naziva: auction broker, selling broker, Auktion Makler, Verkaufs Makler itd.). Razlikujemo aukcije na malo (prodaju se pojedinačni predmeti, uglavnom antikviteti, umjetnički predmeti, različite vrijedne zbirke, stare knjige, dragocjenosti i sl.), aukcije na veliko (npr. aukcije žitarica u velikim svjetskim lukama) te međunarodne aukcije. U užem smislu aukcijsko tržište je tržište vrijednosnih papira i deviza gdje se kupnja ili prodaja odvija preko brokera ili agenata na burzi. Na tom tržištu može postojati u pravilu jedan prodavalac i

dakle. kasete i usmeno oglašavanje. atomized market. ali i drugi različiti oblici i odnosi. oblikuje se tržišna cijena za robu na koju ne utječe pojedini potraživalac ni ponuđač. te vrlo visoka cijena transakcije. ili kad je riječ o robi čiji vlasnici žele u svakom trenutku znati po kojoj se najvišoj cijeni mogu prodati ili kupiti (npr. transformirana 1995. magnetofonske vrpce. Auditivna oglašivačka sredstva Auditivna oglašivačka sredstva (engl. u društvo s ograničenom odgovornošću pod nadzorom ministarstva gospodarstva. kontinuiranih aukcija. dionice). njem. U turizmu se najviše koriste: oglašivački govor. izgovorene riječi. Stoga se aukcijsko (otvoreno) tržište primjenjuje onda kada se posluje s velikim količinama robe. Aukcija Aukcija (engl. pjesme. uz relativno mali broj transakcija. akustische Werbemittel) su sredstva oglašivanja koja koriste čujne signale: ljudski glas. Aukcija je najprecizniji postupak određivanja cijene. na kojima kupci izvikuju cijenu za prikazani komad robe. Rok može biti zatvoren tj. tzv. Auktion. die atomistische Konkurrenz). auditive advertising media. CD. Versteigerung) je postupak formiranja cijene u toku kojega se mogući kupci nadmeću cijenom koju su spremni ponuditi za traženu stvar. At Limit Nalog klijenta brokeru da proda ili kupi vrijednosni papir ili robu po zadanoj cijeni. šumove.mnogo potencijalnih kupaca. Oni su prisiljeni prilagoditi svoje ponašanje tržišnoj situaciji. Burzom upravlja Odbor direktora od 9 članova. definiran po broju dana važenja ili otvoren što . Uz ovaj tip naloga obvezna je specifikacija i rok u kojem vrijede zadani limiti. pod pritiskom velikog broja subjekata potražnje i velikog broja subjekata ponude. Ako je riječ o kupnji onda se specificira najviša kupovna cijena. Na takvim aukcijama se proces nadmetanja odvija neprekidno za sve vrste robe koja se nudi na prodaju. gramofonske ploče. te on ima pravo kupiti željenu količinu po ponuđenoj cijeni. trebaju mnogo strožu kontrolu. To znači da cijene istovremeno mijenjaju i kupci i nudioci. Aukcijska tržišta. igrokaz. i to dvostrano. Primjer takvih aukcija su burze kapitala i robne burze. Atomiziranost tržišta Atomiziranost tržišta (engl. Pri takvom odnosu. budući da se svaka ponuđena roba prodaje po najvišoj cijeni koju trenutno može postići na tržištu. pa se formiranje takvih tržišta isplati samo kada se kontinuirano trguje velikim vrijednostima. Koristi automatizirani sustav trgovanja (XTS). Atenska burza Atenska burza (engl. što uvjetuje da su takva tržišta često institucionalno i prostorno vrlo jasno određena. do najsloženijih. njem. zvučne signale. Aukcije se održavaju u mnogo različitih oblika: od najjednostavnijih kakvi su česti na sajmovima. Loša strana aukcije je ta što na tržištu može sudjelovati relativno malo sudionika. njem. tako da se sudionicima isplati snositi troškove tržišta kako bi postigli najbolju cijenu. To stvara dopunske troškove trgovanja. za razliku od tržišta na kojem se poslovi sklapaju neposrednim dogovorom. naziv za tržište razvijene strukture i u pogledu ponude i u pogledu potražnje. Athens Stock Exchange – ASE) je glavna grčka burza vrijednosnih papira. a ako je riječ o prodaji onda se navodi minimalna prodajna cijena. Pobjeđuje onaj kupac koji ponudi najviše. osnovana 1876. auction. glazbu.

1. Asignacija u stečaju Asignacija u stečaju (engl. bili su glavni instrument financiranja države. u zakonsko sredstvo plaćanja i zamijenili dotadašnju valutu na osnovi plemenitih metala. od engl. Postali su simbol za prvu hiperinflaciju u povijesti Zapadne Europe. npr. transfer prava. Za razliku od CAPM koji sistemski rizik ocjenjuje samo jednim parametrom beta koeficijentom. Arbitražna teorija procjene Arbitražna teorija procjene (engl. Pravo transfera može biti interes na osiguranom predmetu. pretvorili su se 1792. fr. sa S&P 500 na Wilshirelist koja sadrži 5000 dionica. njem. Njome se namiruju potraživanja vjerovnika poduzeća u likvidaciji bez prodaje njegove imovine. kod prodaje vrijednosnih papira – prodaj po cijeni određenoj u nalogu ili po višoj cijeni. 2. njem. Zession.znači da vrijedi do opoziva. Kako se u pripremi modela može koristiti i faktorska analiza komponente se nazivaju i faktorima. APT raščlanjuje rizik na više komponenti. a ako prodaje onda je to po najvišoj cijeni. assignment. Provodi se mimo legalnog postupka likvidacije tako da iziskuje manje troškove likvidacije. Richard Roll je 1977. vrijednost im je 1796. cession) je voluntaristička metoda likvidacije poduzeća. Asignati Asignati je papirni novac u Francuskoj u doba revolucije kojemu su kao pokriće služila zaplijenjena feudalna i crkvena dobra. Promjenom ocjene tržnog portfelja. Asignacija se provodi tako što vjerovnici preuzimaju imovinu poduzeća u krizi. kod kupnje vrijednosnih papira – kupi po najvišoj cijeni datoj u nalogu ili po nižoj. ARR ARR (akr. upozorio na slabu točku CAPM modela. . Übertragung. pala na trećinu. arbitrage pricing theory – APT) je model vrednovanja vrijednosnog papira. Može je inicirati dužnik ili njegovi vjerovnici. prava i obveze iz ugovora o osiguranju i obveza za premiju osiguranja. Emitiranje velike količine asignata dovelo je do naglog porasta cijena robe i do pada tečaja asignata. accounting rate of return) je metoda procjene vrijednosti dionica na temelju knjigovodstvenih podataka na takav način da se predviđeni budući dobici stavljaju u omjer sa stopom povrata koju očekuju ulagači. Izdavani kao državne obveznice na koje se plaćalo 5% kamata. Ovi nalozi se izvršavaju ili trenutno ili u prvoj mogućoj prilici. transfert. Abtretung). At Best Nalog klijenta brokeru da proda vrijednosni papir ili robu po optimalnoj cijeni. može se znatno promijeniti očekivani prinos dionice. 2. dokumenat kojim se transferira pravo. Ako kiijent kupuje onda je to po najmanjoj cijeni. 1. a to je određivanje tržišnog portfelja. assignment in bankruptcy. Asignacija Asignacija (engl. At or better At or better je burzovni izraz koji znači.

Na temelju uočavanja razlika u cijeni dva predmeta trgovine. naime. Najčešći argumenti kupnje su prednosti proizvoda (product benefits) sa stanovišta kupca (namjena proizvoda. Devisenarbitrage) je ostvarivanje dobiti na razlici kamata. Model apstraktne potražnje zasniva se na postupku u kojem se u mislima. Wertpapierarbitrage. Naročito su. dionice prezentacije i demonstracije proizvoda. No. buying argument. die abstrakte Nachfrage) je potražnja na osnovi misaonog izlučivanja. raširene intervalutarne transakcije. najbolji je argument kupnje. servisi. utječu na stabilizaciju i ujednačavanje cijena na burzama. industrijskoj proizvodnji. i prodaje je na drugom. Argumenti kupnje u tom procesu igraju ključnu ulogu. arbitražer kupuje npr.). da ga primi. emotivni (osjećaji. burzovna Arbitraža. Uobičajeno je da robu prodaje skuplje nego što je je platio. Nasuprot argumentima kupnje stoje protukupovni argumenti. sklonosti investitora rizika i kamatne stope. trajnost. Među njima. vezano uz ponudi i potražnju. abstract demand. Kaufentscheidungsfaktor) je činjenica. Arbitraža Arbitraža predstavlja ostvarivanje dobiti. njem. koje možemo označiti i kao “percepciju rizika”. vlastita percepcija) i socijalni (statusni simboli. funkcije. Argument kupnje Argument kupnje (engl.) najčešći su argument. Osnovni cilj ovih tehnika je “uvući” kupca u proizvod. Kupac u donošenju odluke o kupnji. kupcu omogućiti da sam iskuša proizvod. odnosno profitiranje na temelju trgovanja istim vrijednosnicama. u njega sjedne. određivanje komponenti modela i kompleksnost matematičkih postupaka su uzrok da se i dalje najčešće koristi CAPM ili klasična Markowitzeva portfeljna analiza. tečajeva ili cijena na različitim burzama (na dvije ili više). tehnički. Dobar proizvod. To su specifične transakcije na burzama. izdvajanja. njem. tvrdnja i stav o proizvodu ili usluzi kojeg kupac valorizira prilikom odlučivanja o kupnji. Arbitraža. arbitrage. valutama ili robom unutar dvaju ili više tržišta. u konačnici. Očekivani prihod dionice proporcionalan je osjetljivosti dionice na svaku varijablu u modelu. burzovna (engl. samopouzdanje. Börsenarbitrage. primjenom . proizvod promijeni vlasnika kada ga kupac doživi kao svog. kao dijelu svog ponašanja (consumer behavior) svjesno i nesvjesno “važe” argumente kupnje i argumente protiv kupnje. kada za njega prodavaču da financijsku protuvrijednost. Prikazivanje argumenata kupnje sastavni je dio tehnika i vještina prodavanja i pregovaranja. iskazuje se modelom potražnje. Psihološki. Argumenti kupnje mogu biti racionalni (ekonomski. postkupovne usluge i sl.APT model je razvio Stephen Ross čija su istraživanja pokazala da vrijednost dionica ovisi o sljedeće četiri varijable (regresija): inflaciji. tj. zamišljenom potražnjom na osnovi niza predodžbi što nastaju u svijesti potrošača o mogućem zadovoljenju neke potrebe – željenog proizvoda ili usluge. proizvod ekonomski postaje vlasništvom kupca kada ga on plati. unutar dva ili više tržišta. CAPM je specijalni slučaj APT modela u slučaju kada APT model sadrži samo jednu varijablu osjetljivost dionice na kretanje tržišnog portfelja. pripadnost grupi). tehnološki). i te transakcije. cijena proizvoda i uvjeti plaćanja. Pretpostavka prosudbe je postojanje nepravilnosti (anomalija). u posljednje vrijeme. valutu na jednom tržištu. odnosno kupovine (krediti i sl. njem. Premda su neka istraživanja pokazala da APT model bolje pretkazuje prihod dionica. njim rukuje. U procesu kupovine proizvod mijenja vlasnika na dva načina: ekonomski i psihološki. kada ga “osjeti”. Apstraktna potražnja Apstraktna potražnja (engl.

u Italiji Nacionalni institut za produktivnost. putnicima se nudila ista kvaliteta usluge. CEMA Zagreb. absortive capacity of market. da kupi uslugu prijevoza po nižoj cijeni. apstraktna potražnja ipak i poticajno djeluje na inovaciju proizvoda i usluga te joj tržitelji. Jeftinije tarife ponuđene su kao nova alternativa putnicima turističke klase. možemo promatrati apsorpcijsku moć nacionalnih tržišta pomoću nekih općih pokazatelja (društveni proizvod neke zemlje per capita dohodak). što u najvećoj mjeri zavisi od potražnje na tržištu. što zahtijeva suptilnija istraživanja. Uz apsorpcijsku moć nacionalnih tržišta postoje i regionalne različitosti. Uvođenje tarife APEX u međunarodnom zračnom prometu omogućilo je bilo kojem potencijalnom putniku. ali ne i sasvim točnih i primjenjivih za marketinški nastup. Marktabschöpfung. advance purchase excursion fares) je posebna izletnička tarifa s vremenskim ograničenjem kupovine karte i s još nekim drugim ograničenjima koja putnik treba prihvatiti njezinom kupovinom. Takve tarife zahtijevale su kupovinu povratne karte unaprijed i određivale minimalno trajanje boravka u krajnjem odredištu. Radi se o količini robe koju tržište može konzumirati. bez obzira na dob ili pripadnost određenoj skupini. u SAD je poznata metoda “index Thompson” agencije J. to se može konstatirati da ta dva elementa prioritetno određuju apsorpcijsku moć ili sposobnost tržišta.različitih razina apstrakcije. Iako je cijena bila znatno niža od pune cijene u turističkoj klasi. Aprecijacija Aprecija je pojam kojim se označava porast vrijednosti novca. Iako se ne može precizno mjeriti. Kako je potražnja. za engl. grupiraju i kategoriziraju bitne karakteristike i očekivana svojstva nekog proizvoda ili usluge. a namjerno se odvajaju nebitni elementi za zadovoljenje određene potrebe. godine kad je American Airlines uveo svoju prvu super-server tarifu (u slobodnom prijevodu: vrlo niska tarifa koja putnicima omogućava vrlo velike uštede). a potom i do efektivne/stvarne potražnje. cijena i promocije. Istraživanjem ovog fenomena bave se specijalizirane institucije (kod nas npr. posebno u području distribucije. Preduvjet da se utvrdi apsorpcijska moć pojedinih tržišta je marketinška aktivnost istraživanja tržišta. Thompson itd. u osnovi. pridaju dužnu pažnju. APEX APEX (krat. primjenom brojnih tehnika istraživanja i ispitivanja želja potrošača. njem.). sastavljena od dva bitna elementa – kupovne moći i potrebe. Od poznavanja. Na taj način je apstraktna potražnja dio spoznajnog procesa koji dovodi do latentne/potencijalne. Primjenom ograničenja obvezne kupovine povratne karte unaprijed te određivanjem minimalne dužine boravka u . W. Globalno. Marktabsorption) je moć ili sposobnost nekog tržišta da u određenom vremenu potroši određenu količinu nekog proizvoda ili usluge. Izvorna ideja uvođenja ove tarife bila je želja da se stimulira novi segment potražnje za uslugama zračnog prometa koji će moći popuniti mjesta koja bi inače ostala prazna i na taj način zrakoplovnoj kompaniji osigurati stvaranje dodatnog prihoda. Obično se izražava kao intervalutarna vrijednost što znači da se aprecijacija jedne valute istovremeno odražava i kao deprecijacija druge valute. Apsorpcijska moć tržišta Apsorpcijska moć tržišta (engl. One su postale rasprostranjene na tržištu SAD 1975. market potential. utvrditi ili pak primijeniti (bez prevođenja u stvarnu potražnju). Na taj način možemo doći do približnih rezultata. odnosno rezultata istraživanja apsorpcijske moći nekog tržišta zavisi i cjelokupna marketinška strategija.

geografskoj . te inicijalnih investicijskih ulaganja najprije svode na vrijeme početka efektuiranja određene investicijske opcije. njem. Apelom na strah ukazuje se na negativne posljedice do kojih može doći ako se ne koristi promovirani proizvod (npr. Annuitätsmethode) je metoda ispitivanja financijske efikasnosti investicijskih opcija kojom se svi iznosi primitaka i izdataka svode na prosječnu godišnju razinu preko anuitetnog faktora (anuitetni faktor. Prema ovoj metodi investicijska je mogućnost efikasna ako su prosječni godišnji anuiteti primitaka veći ili jednaki prosječnim godišnjim anuitetima novčanih izdataka kojima je dodan prosječni godišnji iznos inicijalnih ulaganja. Po anuitetnoj metodi svi se iznosi novčanih primitaka i tekućih novčanih izdataka. Anuitet predstavlja utvrđeni iznos koji se otplaćuje postupno prema amortizacijskom planu. Nije prikladna za rangiranje investicijskih opcija koje imaju različit vijek efektuiranja. U tom smislu mogu se u gospodarskom oglašavanju koristiti apeli na korisnost. koji čini recipročnu vrijednost diskontnog faktora jednakih periodičnih iznosa. jer su iznosi anuiteta međusobno vremenski neusporedivi. humor. Anuitet Anuitet je iznos kojim se otplaćuje kredit ili zajam u određenom vremenskom razdoblju. Apel na humor služi da bi oglašivač ostvario različite komunikacijske ciljeve: ostvarivanje pozornosti. odnosno impuls za kupovinu. Da bi se to postiglo. na strah. annuity method. povećanje recepcije poruke i naravno ono najvažnije – ostvarenje kupnje. njem. njem. ljepota i dr. U anuitet je uključen i dio duga i pripadajuće kamate. seks i sl. financijskim tablicama za različite diskontne stope i određena razdoblja). Apel Apel (engl. Antimonopolni zakoni Antimonopolni zakoni (engl. Apel na korisnost ima za cilj da se potaknu i motiviraju ljudi na izravne ili neizravne koristi koje će imati kupovinom. Appel) je oznaka za prodajnu argumentaciju u procesu gospodarskog oglašavanja. potreba i zahtjeva (korisnost. utjecaj na stavove. popularne melodije. nekorištenje godišnjeg odmora ili apstinencijom od turističkog putovanja izlažemo se mogućnosti da nas okolina ne prihvati na odgovarajući način i sl. a na inicijalna ulaganja primjenjuje se ukamaćivanje.krajnjem odredištu zrakoplovne kompanije nadale su se da će na taj način uvesti na tržište zračnog prometa novu vrstu usluge. To isto vrijedi i za apel na seks koji nesumnjivo privlači pozornost ali je upitno koliko utječe na odluku o kupnji. die amerikanischen Kartellgesetze) su specijalni zakoni zaštite konkurencije koji se uvode i primjenjuju radi izbjegavanja zloupotrebe moći na tržištu. sklonosti. Iznosi diskontiranih novčanih primitaka. novčanih izdataka i ukamaćenih inicijalnih ulaganja zbrajaju se. odnosno korištenjem oglašivanog proizvoda i usluge.). na iznose novčanih primitaka i izdataka primjenjuje se tehnika diskontiranja. Napjevi. ljubav. antitrust laws. Anuitetna metoda Anuitetna metoda (engl. Ovi su zakoni naročito strogi u SAD-u i Europskoj uniji gdje se bilo kakva sumnja u sklapanju tajnih dogovora o monopolističkoj proizvodnji.). appeal. glazbu. izračunat je u V. Dobiveni se zbroj korištenjem anuitetnog faktora svodi na prosječni godišnji iznos. Ovo je varijanta metode čiste sadašnje vrijednosti. aranžmani klasične i popularne glazbe mogu privući pozornost i stvarati emotivni ugođaj i raspoloženje slušatelja te ih na toj osnovi navesti da budu receptivniji na argumente iz poruke turističkog oglašavanja. a određuje se tako da po dospijeću dug bude u potpunosti isplaćen. a poziva se na široku lepezu želja.

tako i za zemlje u razvoju. 1976. dopustiti svim američkim poduzećima koja sudjeluju u izvozu robe. Najviše povreda načinjeno je u području cijena i distribucije. kao npr. Clayton Act (1914). U SAD-u provedba ovih zakona ima sljedeća dva osnovna cilja: a) zaštititi američke potrošače tako da im osigura da imaju korist od proizvoda i ideja inozemne konkurencije na isti način kao i kod domaćih proizvođača. Primjena dampinga s teoretskog se stajališta ne može u potpunosti osporiti. za razliku od onih u EU. Prema tome. Naročito u međunarodnom poslovanju damping sprečava uredan razvoj domaće industrije. čije se funkcije ponekad protežu na razinu vladinih. Antidampinški zakoni Damping kao cjenovna strategija prodaje proizvoda na inozemnim tržištima ispod troškova proizvodnje ili ispod cijene koja vrijedi za potrošača u zemlji porijekla. primjenjuju se na američka poduzeća u njihovim transakcijama na domaćem i međunarodnom tržištu. Za dampinške su cijene na tom tržištu optuženi i japanski proizvođači televizora. kao i na međunarodna poduzeća stranog porijekla koja posluju na američkom tržištu. napadi na tržišne suparnike dampingom destruktivan i beskrupulozan način osiguranja položaja na tržištu. godine ustanovljeno je da čak 23 od 28 stranih proizvođača automobila na američkom tržištu primjenjuje dampinšku strategiju. Neki od najpoznatijih antimonopolnih zakona jesu: Sherman Act (1890). Dugotrajna tradicija provođenja antimonopolnih zakona imala je značajan utjecaj na poslovne operacije američkih međunarodnih poduzeća. Naime. usluga i/ili kapitala da se natječu prema svojim prednostima i da ne budu odbačena primjenom restrikcija nametnutih od strane više ili manje moralnih konkurenata. U skladu sa sporazumom zemalja članica. Promatrano s tog stajališta. Poslovni subjekti koji obavljaju međunarodne transakcije moraju voditi računa o činjenici da postojanje antidampinških zakona ograničava slobodu u ustanovljavanju cijena čak i u slučaju prekapacitarnosti ili zastoja industrije. vrijede ekstrateritorijalno. Protuargument je da su cjenovne razlike striktno usmjerene na slabljenje konkurencije i da će kao takve dugoročno pogoditi sve sudionike na tržištu određenog proizvoda. na različitim tržištima mogu biti primijenjene različite cijene. iznosi pred sud te se za prekršitelje primjenjuju ugovorene sankcije u obliku novčanih kazni i kazni zatvorom. Miller-Tydings Act (1937).podjeli tržišta. određene se aktivnosti. odnosno o njegovu znatnom dijelu. Robinson Patman Act (1936). Cellerr-Kefaurer Antimerger Act (1950). fiksiranje cijena. bilo da se radi o čitavom teritoriju EU. Federal Trade Commission (FTC) Act (1914). Američki antimonopolni zakoni. svaka bi poslovna aktivnost trebala slobodno primijeniti bilo koju cijenu za koju smatra da bi dugoročno bila korisna. “per se” konceptu. provodi odredbe ovih zakona na europskoj razini. . Common Market Commision – Zajednička tržišna komisija. tj. poduzećima nije dopuštena zloupotreba dominantnog položaja na tržištu. smatraju ilegalnim “per se”. Iako svaka od zemalja članica ima neke antimonopolne zakone. određivanju cijene i sl. temeljene na potrošnji i konkurenciji. Također. od europskih se razlikuju i po tzv. Brojne su i značajne razlike u regulaciji i primjeni antimonopolnih zakona između SAD-a i EU. te iz tog razloga zemlje uvode antidampinške zakone. Zbog toga vlade mnogih zemalja često donose zakone protiv dampinga da bi zaštitile domaću industriju. nerijetko se javlja kao problem kako za razvijene. te poduzeća za proizvodnju čelika. Vlade europskih zemalja također su uvele primjenu antidampinških propisa na uvoz čelika i drugih proizvoda koji se uvoze po niskim cijenama. npr. Lonham Trademark Act (1946). Zemlje Europske unije postaju sve aktivnije u primjeni antimonopolnih zakona (njemački su najoštriji nakon američkih). a nekoliko je velikih europskih međunarodnih poduzeća osuđeno zbog fuzioniranja. a to znači da su ilegalne čak i kad od njih nema štete ili povreda. b) omogućiti. Whecler-Lea Amendment (1938). U razdoblju 70-ih i 80-ih godina antidampinški zakoni često doživljavaju praktično ostvarenje u SAD. tj.

Antiinflacijska politika Antiinflacijska politika (engl. Naziv potječe iz starogrčkog prava te je preko rimskog i pandektnog prava preuzet u suvremene pravne sustave. fr. Kombinacija mjera antiinflacijske politike ovisi o uzroku/karakteru inflacije. Zabrana anatocizma u praksi se često izigrava ugovaranjem i zaračunavanjem raznih provizija. cijene. Zbog toga se sve više primjenjuje politika dohodaka – kontrola plaća i cijena.) u odgovarajućoj kombinaciji. odnosno njezin je najvažniji i najsloženiji dio. zaposlenosti i potrošnje. troškova i sl. anomales Risiko. Troškovna inflacija i na njoj temeljena inercijska inflacija (inflacijska očekivanja) suzbija se mjerama heterodoksnog programa: uvođenje sidra (zamrznut ili utvrđen rast) za plaće. Kvalitetno predviđanje pomoću analize trenda zahtijeva: . abnormal risk. antiinflationäre/gegeninflationäre Maßnahmen) je skup mjera koje poduzima vlada jedne države u okviru opće ekonomske politike kako bi suzbila inflaciju. Anormalni rizik Anormalni rizik (engl. Za suzbijanje inflacije nastale viškom agregatne potražnje prema agregatnoj ponudi primjenjuje se ortodoksni antiinflacijski program – restriktivna monetarna politika (ograničavanje stopa rasta monetarnih agregata. anatocism. dobrovoljne smjernice. Zinsezins) je zaračunavanje i naplaćivanje kamate na kamatu. carina i ostalih davanja. Uz jednaku glavnicu. tako da je bio zabranjen još u rimskom pravu. Anticipativni obračun kamata Anticipativni obračun kamata je način obračuna kamata u kojem se one obračunavaju početkom termina od konačne vrijednosti glavnice. njem. njem. anti-inflationary policy. neke monetarne agregate i devizni tečaj. njem. trend analysis. Ortodoksni antiinflacijski program u određenom razdoblju izaziva neizbježne recesijske posljedice.Prednost koju antidampinški zakoni pružaju nekom poduzeću jest zaštita od nelojalne konkurencije. s tim da je zakonom moguće ustanoviti iznimke. Trend predočuje dugoročnu tendenciju razvoja kretanja nekih varijabli ili njihovih povezanosti (kovarijacija) u određenom vremenu. U osiguranju osoba upotrebljava se za osobe koje zbog bolesti. porezna politika i strategija jačanja tržišta. obično se rabi kao sinonim za stabilizacijsku politiku. deviznog tečaja) i restriktivna fiskalna politika (politika poreza. stopu i broj dana efektivna stopa će kod anticipativnog obračuna kamata biti veća. U našem obveznom pravu također je zabranjen. Anatocizam je vrlo često značio lihvarstvo i dovodio do prezaduženosti dužnika. politika državnih rashoda i dr. Trendanalyse) je način predviđanja kroz ekstrapolaciju trendova iz prethodnog razdoblja u budućnost. risque anormal) je rizik s nepovoljnijim svojstvima u odnosu na prosječan rizik. invalidnosti ili tjelesne težine veće od uobičajene predstavljaju veći rizik u pogledu smrtnosti ili sklonosti nesretnom slučaju. kamata. njem. Anatocizam Anatocizam (engl. nepovoljnija za dužnika. nego li kod dekurzivnog obračuna kamata. Borba protiv inflacije obično rezultira smanjenjem proizvodnje. Analiza trenda Analiza trenda (engl.

Finanzflussanalyse) je postupak analiziranja promjena u financijskom položaju poduzeća. vlasničke glavnice. Postupak obuhvaća analizu novčanih primitaka (zadržani dobitak i nenovčani troškovi. tekućih obveza te povećanje fiksne i nenovčane tekuće imovine). računovodstvenim kategorijama pa ne mogu pružiti dovoljno informacija o tokovima sredstava. njem. za nelinearne proizvodne i troškovne funkcije itd. break-even analysis. risk analysis. vlasničke glavnice i tekućih obveza te smanjenje fiksne i nenovčane tekuće imovine) i novčanih izdataka (isplata dividendi. Njom se procjenjuje distribucija vjerojatnosti za svaki faktor koji utječe na investicijski projekt i stimuliraju moguće kombinacije vrijednosti svakog faktora kako bi se odredio raspon mogućih ishoda i vjerojatnost njihova događanja. Rizik izražava varijabilnost očekivanog budućeg povrata na investirani kapital i stoga se u njegovu utvrđivanju koriste statističke tehnike vjerojatnosti kao pomoć pri donošenju pravih odluka kojima bi se rizik predvidio i smanjio. njem. utvrđivanje dovoljno dugog razdoblja praćenja povezanosti odabranih varijabli u prošlosti kako bi se predvidio njihov trend kretanja u budućnosti (dobar izbor i određenje funkcije vremena). njem. i to zbog pojave fiksnih troškova. varijablu u odnosu na jednu ili više nezavisnih varijabli. Analiza rizika Analiza rizika (engl. Ovakav jednostavni model analize točke pokrića za jedan proizvod te za konstantne prodajne cijene i konstantne varijabilne jedinične troškove može se proširivati u različite smjerove za više proizvoda. Kod malih količina proizvodnje nekog proizvoda ukupni troškovi mogu premašivati njegov ukupan promet. 2.1. Izvješća sastavljena na temelju računovodstvene konvencije zasnivaju se na obračunskim. Cash-flow-Analyse. broja zaposlenih). Analiza točke pokrića Analiza točke pokrića (engl. izdacima i njihovoj razlici. Kritična količina proizvodnje i prodaje kod koje dolazi do izjednačavanja kumuliranih prihoda i troškova naziva se točkom pokrića ili pragom dobitka. 3. Analiza novčanog toka prikazuje tokove novčanih sredstava kroz izvještajno razdoblje. Analiza novčanog toka Analiza novčanog toka (engl. postojanje visoke i konzistentne povezanosti između izabranog pokazatelja poslovanja i varijable koja se predviđa (primjerice. i to ovisno o količini proizvodnje. U osnovnom modelu se linearnoj promjeni prihoda nekog proizvoda suprotstavljaju linearni troškovi. povećanje dugoročnih dugova. pruža vrlo vrijedne informacije o odstupanjima u primicima. Također postoje dinamička i stohastička analiza točke pokrića. Deckungsrechnung) je instrument planiranja i kontrole uspjeha kojim se utvrđuje prag dobitka. Metodološki je usklađena s planiranjem novčanog toka. smanjenje dugoročnih dugova. utvrđivanje nekog pokazatelja poslovne aktivnosti koji najbolje izražava njezino kretanje u dužem razdoblju. cash flow analysis. Moderna financijska analiza usmjerena je na uočavanje novčanih tokova kao realnih i ključnih kategorija za donošenje financijskih odluka. visoka stručnost i stabilnost uvjeta i povezanost varijabli u prethodnom (prošlom) i predviđenom (budućem) razdoblju. odnosno točka pokrića poslovanja. Risikoanalyse) je sustavna analiza stupnja rizika vezanog uz ulaganje kapitala. Primarno je sredstvo analize trenda regresijska analiza koja predviđa jednu. Izuzetno je važna za analizu i upravljanje likvidnošću poslovanja i preduvjet . 4. zavisnu.

ugovorni status. Uvriježena su dva oblika analize fluktuacije: kvalitativna i kvantitativna analiza. b) račun dobiti i gubitka kao prikaz prihoda. Osnovne su podloge te analize: a) bilanca kao prikaz imovine i obveza poduzeća na određeni dan. Uz određene grupacije treba razlučivati i različite razloge fluktuacije kao što su smrt. Kvantitativna analiza fluktuacije razlučuje broj odlazaka po određenim grupacijama kao što su cijelo poduzeće. Postupak analize sastoji se od primjene analitičkih pravila i tehnika na financijske izvještaje u namjeri da se kroz njihova mjerenja i međusobne odnose izvedu značajne i korisne . funkcijska područja. rashoda i njihove razlike za određeno razdoblje. njem. njegove investicijske rentabilnosti i profitabilnosti. treba voditi računa o načinu formiranja veličine koje se uzimaju u formulu i razdoblju za koje se stopa fluktuacije izračunava. c) izvještaj o novčanom toku kao prikaz primitaka. pojedini dijelovi poduzeća. projektnog zadatka i investicijskog programa. provodi se pomoću tzv. Stopa fluktuacije je postotni odnos broja otišlih iz poduzeća i ukupnog broja prosječno zaposlenih za određeno razdoblje. critical question analysis) je sredstvo strategijskog razvoja koje zahtijeva nalaženje odgovora na četiri ključna pitanja vezana uz budući strategijski razvoj: a) Što su svrhe i ciljevi organizacije? b) Kakva je sadašnja pozicija i situacije organizacije? c) U kakvoj vrsti okoline organizacija sada djeluje? d) Što treba napraviti da bi uspješnije ostvarivala organizacijske ciljeve u budućnosti? Analiza fluktuacije Analiza fluktuacije (engl. Vrlo je važna jer velika fluktuacija izaziva dodatne visoke troškove i upozorava na nezadovoljstvo zaposlenih stanjem u poduzeću. selidbe itd. feasibility study. 1. d) izvještaj o promjenama vlasničke glavnice za određeno razdoblje. Izračunavanje stope fluktuacije nije unificirano pa stoga. te e) bilješke uz financijska izvješća. analysis of financial statements) je dio poslovne analize. prilikom usporedbe dviju stopa. spol. izdataka i njihove razlike za određeno razdoblje. Analiza financijskih izvještaja Analiza financijskih izvještaja (engl. otkazi. provodi se sa svrhom upoznavanja ekonomske i financijske snage i mogućih perspektiva u položaju poduzeća. odnosno financijske analize o podobnosti turističkog projekta ili programa za realizaciju i njegovu isplativost. izlaznog intervjua. kao i usporedba s prošlim proračunskim razdobljem ili s drugim poduzećima. a provodi se u okviru procjene budućih potreba za zaposlenima. određena zanimanja. Realisationsanalyse) je analiza ostvarivosti za korisnu realizaciju nekog programa ili projekta. 2. a ima za cilj utvrditi mjere za smanjenje fluktuacije. njem.je upravljanja novčanim tokom. Fluktuationsanalyse) pokušava utvrditi zbog čega zaposleni napuštaju poduzeće. bolest. Analiza kritičnih pitanja Analiza kritičnih pitanja (engl. Po svom sadržaju objedinjuje sadržaj detaljnog razvojnog poslovnog plana. Kvalitativna analiza fluktuacije ispituje strukturalne razloge i osobne motive za promjenu radnog mjesta zaposlenih. turnover analysis. Analiza izvedivosti Analiza izvedivosti (engl.

“materijal u skladištu”. rezultata i elemenata raspoređivanja rezultata za kojim korisnici informacija imaju potrebu detaljnijeg praćenja. njem. Na taj se način često postižu dugoročni ugovori s pojedinim dobavljačima. iznose se realni i objektivni podaci o likvidnosti poduzeća. Analitička evidencija Analitička evidencija (engl. Menedžment mora raspolagati informacijama o tome koliko neki proizvod pridonosi pokriću fiksnih troškova. Još se naziva analitičko knjigovodstvo ili pomoćne knjige. zaduženosti i rentabilnosti. odnosno servis nakon prodaje. financijskoj stabilnosti. govori se o doprinosu pokriću fiksnih troškova. oni su dio sintetičkog konta. odnosno robe.informacije za donošenje financijskih odluka. i fiksnu komponentu. ugled dobavljača. točnost isporuke i uslugu. . oni imaju različite doprinose pokriću fiksnih troškova. Korisnici tih podataka mogu biti vlasnici. tj. definiraju se uzroci i simptomi financijskih problema u poduzeću. kojima se daje dugoročna slika o potražnji. Deckungsbeitragsanalyse) je raščlanjivanje ukupnih troškova na varijabilnu komponentu. ili čak na samo jednoga) i oni umjesto konkurenata postaju suradnici tvrtke. subledger recording) je dio računovodstva i to knjigovodstva kao dijela računovodstva. a uz istu veličinu ukupnih fiksnih troškova. materijal “A”. Analizom se utvrđuje sadašnje stanje poduzeća. za koju se očekuje da će biti namirivana njihovom proizvodnjom i distributivnim sustavom. materijal “B” i slično. neovisnu o stupnju korištenja kapaciteta. Sve dok je prodajna cijena iznad varijabilnih troškova. revizori. prihoda. U tim analitičkim evidencijama vode se stanja i kretanja imovine. Sa stajališta korisnika razlikujemo eksternu i internu analizu financijskih izvještaja. Tako se uglavnom njihov broj smanjuje (na nekoliko. kvalitetu. S obzirom na povećanje broja kriterija za izbor dobavljača u suvremenim uvjetima poslovanja i primjenu suvremenih proizvodnih i poslovnih sustava. Sintetički konto (trocifreni) konto raščlanjuje se prema dekadnom sustavu za analitička konta. vendor analysis. posebno prigodom nabave osnovnih predmeta. obveza i kapitala. ovisno o stupnju korištenja kapaciteta. grupe proizvoda. rashoda. Osnovni sadržaj analitičke evidencije jesu analitička konta. Analiza doprinosa pokrića omogućuje spoznaju o tome koliki je doprinos pokriću fiksnih troškova pojedinog proizvoda. Biranje dobavljača uključuje uzimanje u obzir mnogo faktora o kojima organizacija treba voditi računa. kreditori. uspostavljajući tako potpuno nove odnose međunarodnog povjerenja. prošlo iskustvo s dobavljačem. tj. Razumljivo je da različiti proizvodi imaju različite varijabilne troškove. država i dr. kao i usluga. dolazi do znatnih promjena glede izbora i odnosa s dobavljačima. Analiza dobavljača Analiza dobavljača (engl. Ako je sintetički konto npr. jedan je od preduvjeta upravljanja troškovima i poslovanjem. Informacije o doprinosu pokriću fiksnih troškova čine podlogu za odluke o strukturi proizvodnog programa te za upravljanje uspjehom poslovanja. To su raščlanjeni sintetički ili osnovni konti (trocifreni konti). Analiza doprinosa pokriću fiksnih troškova Analiza doprinosa pokriću fiksnih troškova (njem. Lieferantenanalyse) je procjena izvora opskrbe na temelju kriterija za izbor dobavljača. proizvodne linije itd. sve dok se pokriva barem jedan dio fiksnih troškova. Ona tako treba uzeti u obzir cijena. analitička konta mogu biti npr. U tom kontekstu organizacija treba voditi računa i o prihvaćenoj politici zaliha. otvorenosti i kooperacije. Analitička evidencija proizišla je iz potrebe korisnika informacija da se neki (i/ili čak svi) sintetički ili osnovni konti glavne knjige vode detaljnije. njegovu lokaciju i fleksibilnost.

Može se obavljati jednokratnom isplatom glavnice i kamata nakon isteka perioda označenog u obveznici. kao i iz vlastitih dividendnih isplata za dionice poduzeća koja kotiraju na Burzi. Pri tome su mogući razni oblici amortizacijskih planova (jednaki anuiteti. Dugovi se amortiziraju prema amortizacijskom planu koji je ugovoren prilikom uspostavljanja kreditnog odnosa. Royal Duch. te serijskim (višekratnim) isplatama glavnice i pripadajućih kamata u obliku godišnjih. amortissement). godine. a obračunava se godišnje prema zakonom predviđenim postupkom. Abschreibung. bonds redemption) je postupak isplate tražbina iz obveznica. koja su utjecala na njezin međunarodni karakter. njem. Amortizacija dugova Amortizacija dugova (engl. Amortizacija obveznica Amortizacija obveznica (engl. loans redemption. Osnivači su i kotiraju na Burzi Philips. češće polugodišnjih (tromjesečnih) anuiteta. godine. tj. Najraširenija je linearna amortizacija prema kojoj je iznos godišnje amortizacije uvijek jednak. Za razliku od amortizacije obveznica. njem. njem. jednokratnom isplatom glavnice uz periodična (godišnja. anuiteti s jednakim otplatnim kvotama ili pak tzv. To je privatno udruženje koje je u opcijsku burzu preraslo 1876. bonds amortization. Amsterdamska burza tradicionalno je pod međunarodnim utjecajem. Unilever i AKZO – poduzeća poznata na engleskom i sjevernoameričkom tržištu. Suma proknjiženih iznosa na lijevim (dugovnim) i desnim (potražnim) stranama svih analitičkih konta treba odgovarati sumi lijeve (dugovne) i desne (potražne) strane određenog sintetičkog konta raščlanjenog na dotična analitička konta. Kako se iznos amortizacije oduzima svake godine od porezne osnovice. a izračunava se tako da se razlika nabavne i otpisne vrijednosti podjeli sa brojem godina amortizacije opreme. capital recovery. Tilgung Amortisation) je postupak otplate dugova i plaćanja pripadajućih kamata. koji proizlazi iz relativnog posebno niskog prosječnog odnosa tečaja/dobiti. loans amortization. Wertminderung. varijabilni anuiteti) kao i određeni period prije početka amortizacije zajma kroz koji miruje obveza amortizacije zajma. otplata glavnice i isplata pripadajućeg iznosa kamata. depreciation. dakle otplata glavnice i isplata pripadajućih kamata. Amortizacija zajma Amortizacija zajma (engl. Amortizacija je postupno umanjivanje vrijednosti imovine poduzeća. Postoji i nekoliko modela ubrzane deprecijacije koji se koriste . loan amortization. Amortizacija Amortizacija su načini obračuna (engl. osnovana 1611. a češće polugodišnja ili tromjesečna) plaćanja kamata. Amsterdam Stock Exchange – ASE) je najstarija burza na svijetu i najveća burza u Europi za opcije. amortizacija dugoročnog zajma najčešće se obavlja višekratno (serijski). Mogu se amortizirati jednokratno ili višekratno. Svake se godine dakle knjižna vrijednost umanjuje za isti postotak početne vrijednosti.Nastali poslovni događaj bilježi se jednako na sintetičkom i na analitičkom kontu. način amortizacije utječe na odluku o načinu financiranja nabavke opreme. Tilgung einer Anleihe) je postupak isplate obveza po zajmovima. Amsterdamska burza Amsterdamska burza (engl. Pri višekratnoj amortizaciji mogu se kombinirati različiti modeli anuiteta. fr.

za n = 8 zbroj-broja-godina je 1+2+3+4+5+6+7+8=36).ako se želi postići veće umanjenje poreza u prvim godinama nakon nabavke opreme. a sastoji se od pet poslovnih pokazatelja. smatra se da je poduzeće u izuzetno nepovoljnoj financijskoj poziciji. i MACRS (engl. njem. odnosno da je kandidat za stečaj. krat. ali za razliku od literarne amortizacije ne od početne vrijednosti opreme. ponderiranih i zbrojenih. Tako. tada je stopa po linearnoj metodi 20% (100x1/5) pa stopa amortizacije po fiksnoj stopi 200% iznosi 40%. Primjenjuje li se Altmanov model u našim prilikama. Zbroj-brojagodina je zbroj aritmetičkog niza 1.99 smatraju se financijski zdravim poduzećima. Velika je prednost Altmanova modela pokušaj izvođenja cjelovite ocjene poslovanja poduzeća – njegova financijskog zdravlja. accelarated capital recovery method. Pri tome ako je vrijednost Z-faktora manja od 1. American Stock Exchange. Upravo ova metoda je osnova za ACRS (engl. modified accelarated capital recovery method). Specijalizirala se i u trgovanju opcijama. Altman"s model. već od knjižne vrijednosti opreme prethodne godine. Ponderi pojedinih pokazatelja rezultat su empirijskih istraživanja provedenih u SAD-u.. godine. Ove metode pretpostavljaju da se oprema počinje koristiti u polovici prve godine pa je propisano da se amortizacija u prvoj godini umanji za 50% što umanjuje efekte ubrzane amortizacije. Razvijen je 1968. Zbroj ponderiranih pokazatelja naziva se još i Z-faktor i on omogućuje ukupnu ocjenu poslovanja poduzeća. Nalazi li se vrijednost Z-faktora u rasponu od 1. Amortizacija za pojedinu godinu računa se tako da se kvocijent broja preostalih godina i zbroja broja godina pomnoži razlikom knjižne vrijednosti i otpisne vrijednosti. gdje je n broj godina amortizacije (npr. Metoda zbroja-broja-godina spada u grupu ubrzanih modela amortizacije. amortissement degressif). treba uvijek imati na umu kako su ponderi i navedene usporedne veličine rezultat istraživanja .81. U ekonomskim analizama često se koristi i metoda zbroja-broja-godina (sum-ofyear-digits). Još brža amortizacija se postiže kombiniranjem metode fiksne stope i linearne metode pri obračunu metodom fiksne stope u određenoj godini iznos deprecijacije postaje naime veći nego li kada bi se preostala knjižna vrijednost amortizirala linearnom metodom. DDB). ali ne umanjuje knjižnu vrijednost tako brzo kao MACRS ili DDB modeli. Little Board) je druga po značaju burza vrijednosnim papirima u SAD. AMEX AMEX (engl. ako je period amortizacije pet godina. tako da postoje i pojedine varijante modela i pondera. Altman Modell) je postupak ocjene financijskog zdravlja poduzeća. te se često koristi i za ocjenu njegova boniteta.81 do 2.. a često su korištene i 150% i 175% veće stope. ali se koristi pri određivanju posljednjeg iznosa amortizacije. Poduzeća kod kojih je vrijednost Z-faktora iznad 2.. Altmanov model Altmanov model (engl. U ovom načinu obračuna početna vrijednost opreme se ne umanjuje za otpisnu vrijednost. 2. godine. kreditne sposobnosti i uspješnosti – te u jednostavnosti promjene. Naime ovom metodom se iznos amortizacije asimptotski približava nuli pa je godina u kojoj knjižna vrijednost postane manja od otpisne vrijednosti ujedno završna godina amortizacije. koja je propisana zakonom 1986.. godine u SAD-u. način amortizacije propisan u SAD 1981.99 riječ je o financijski ugroženom poduzeću (siva zona). npr. n. Smatra se da se vrijednost Z faktora može kretati u rasponu od –4 do +8. U zemljama u kojima je zakonski bila propisana ova metoda maksimalna fiksna stopa bila je 200% stope otpisa po linearnoj metodi (double declining balance. Modelu se prigovara nedovoljna teorijska utemeljenost prilikom izbora pokazatelja. Amortizacija fiksnom stopom svake godine umanjuje knjižnu vrijednost opreme za isti postotak. fr.

Dužnik ima pravo izbora sve dok u postupku prisilnog izvršenja jedna od dugovalnih stvari ne bude u cijelosti ili djelomično predana vjerovniku po njegovu izboru. Od alternativne obveze valja razlikovati fakultativnu obvezu. dužnikova obveza prestaje. sakupljanje troškova koji su predmet razvrstavanja. Kostenzuteilung. ali je dužnik ovlašten obvezu ispuniti ispunjenjem neke druge određene činidbe (facultas alternativa). oslobađa se obveze. Alternativna obveza zasniva se. odnosno troškovi uslužnih odjela razvrstavaju na proizvodne pogone (odjele). Alternativverpflichtung) jeobveza kod koje dužnik duguje dvije ili više činidaba. repartition des frais) ili razvrstavanje troškova je računovodstveni postupak kojim se indirektni troškovi (režijski troškovi). 3. allocation of costs. Pravo izbora prestaje i kad je dužnik počeo ispunjavati bilo koju od više činidaba. čiji je predmet obveze samo jedna činidba. pa mjenični dužnik neće biti dužan takvoj osobi isplatiti mjeničnu svotu. fr. Ako za nemogućnost jedne činidbe odgovara dužnik. Erneuerungsshein) je. ali čim ispuni jednu od njih. njem. a izlistane su na Londonskoj burzi. Kako čine i najveći dio prometa na burzi (do 80%) podliježu i posebno strogom nadzoru trgovanja za raliku od beta. njem. papir koji se fizički spaja s mjenicom u onom slučaju kada na njezinoj poleđini više nema mjesta za upisivanje indosamenata.poduzeća američkog gospodarstva sedamdesetih godina ovog stoljeća. a bit će potreban onda kad je posljednji indosament na poleđini mjenice puni indosament budući se u potonjem slučaju ovlašteni imatelj mjenice legitimira neprekinutim nizom punih indosamenata. ali u slučaju da je dužnik imao pravo izbora. Predstavljaju britanski ekvivalent američkim blue-chip dionicama. Allonge. Alfa dionice Alfa dionice su oznaka za dionice najvećih kompanija kojima se najviše trguje. a osoba koja se time ne može legitimirati ne uzima se ovlaštenim imateljem mjenice. u pravilu. a ako pravo izbora ima vjerovnik. ali može nastati i jednostranim aktom pa i na temelju zakona. alternative obligation. Alonge neće biti potreban onda kada je posljednji indosament na poleđini mjenice bjanko indosament ili indosament na donositelja. Dvije su osnovne metode alokacije: . a posljednji indosatar je želi dalje indosirati. može zahtijevati naknadu štete i ispuniti svoju obvezu preostalom činidbom. Ovaj proces sastoji se iz tri faze: 1. on može dati naknadu štete i zahtijevati preostalu činidbu. osim ako je pravo izbora imao vjerovnik koji tada može po svom izboru tražiti preostalu činidbu ili naknadu štete. ugovorom. obveza se ograničava na preostale činidbe. izbor najpogodnije metode za alokaciju troškova. Izbor se smatra obavljenim kad strana kojoj pripada pravo izbora izvijesti drugu stranu o onome što je izabrala i od tog trenutka izbor se više ne može mijenjati bez pristanka druge strane. gama i delta dionica koje su zbog niže razine kapitalizacije i burzovnog prometa pod blažim nadzorom. utvrđivanje svih odjela koji pružaju usluge proizvodnim odjelima (pogonima) kao i potencijalne alokacijske osnove ili “ključa” za razvrstavanje troškova uslužnih odjela. Postane li koja od činidaba nemogućom zbog događaja za koji nijedna od strana ne odgovara. Alokacija troškova Alokacija troškova (engl. Alternativna obveza Alternativna obveza (engl. Alonge Alonge (njem. Ako jedna činidba postane nemoguća zbog događaja za koji je kriv vjerovnik. obveza se ograničava na preostalu činidbu. 2.

Akvizicija je dio marketinške funkcije poduzeća orijentirane na proširenje tržišta robe i usluga. sloma centralne banke i opće krize u zemlji.1. pretplata. Za razliku od pravnog zastupnika koji obično ima prava zaključivanja ugovora u ime i za račun poduzeća. Naročito se koristi u gospodarskom oglašavanju. Iako deprecijacija u pravilu nastupa kada je porast prosječne produktivnosti niži od porasta . akviziter po pravilu samo prikuplja narudžbe na tiskanim narudžbenicama koje popunjene dostavlja poduzeću. U slučaju kupnje cjelokupne vlasničke glavnice akviriranoj tvrtki može također prestati kontinuitet poslovanja. To je zapravo vrsta trgovačkih putnika s ograničenim ovlaštenjima. njem. formalno ili neformalno spajanje dviju ili više poslovnih jedinica u jednu. i 2. akviziterske tvrtke bez obzira na to je li to stjecanje ostvareno kupnjom imovine ili vlasničkog udjela akvirirane tvrtke ili pak udruživanjem vlasničkih interesa. U tom slučaju akvizicija rezultira fuzijom. U najširem smislu akvizicija poduzeća označava svako stjecanje druge tvrtke ili značajnijeg udjela u vlasničkoj glavnici druge tvrtke od strane tzv. što može dovesti do iscrpljivanja monetarnih rezervi. direktna metoda. Pri tome je svejedno prestaje li akviriranoj tvrtki kontinuitet poslovanja ili ona nastavlja poslovanje pod svojom tvrtkom ali pod kontrolom akviziterske tvrtke. akvirirana tvrtka nastavlja s kontinuitetom poslovanja pod kontrolom akviziterske tvrtke. acquisition) je poseban oblik poslovne kombinacije. a pitanje devalvacije nastoji se odgoditi. već se uvode dodatne vanjskotrgovinske restrikcije. Posljedica ovakvog rješenja je da ono omogućuje provedbu interesa od sumnjive vrijednosti za zajednicu. Übernahme. fr. acquisition. Erwerb) je pribavljanje poslova (prikupljanje narudžbi. da neće nastupiti uravnoteženje platne bilance zbog nedovoljne ekspanzije izvoza. akkumulierte (aufgelaufene) Währungsabwertung) nastaje u uvjetima fiksnih deviznih tečajeva smanjenjem intervalutarne vrijednosti novca nakon kojeg ne nastupa službena objava monetarnih vlasti o utvrđivanju niže vrijednosti domaće valute prema nekoj stabilnoj valuti (devalvacija). Akumulirana deprecijacija Akumulirana deprecijacija (engl. oglasi i dr. Erwerb. Akvizicija (engl. ona redovito nailazi na otpor pri kojem se ističe: da su sadašnje teškoće slučajne ili prolazne. Pod terminom alokacija troškova često se misli na apsorpciju troškova koja predstavlja razvrstavanje svih (ukupnih) troškova za nosioce troškova. publicističkoj i izdavačkoj djelatnosti. U tom slučaju postoji opasnost od dvostrukog oporezivanja poslovnog rezultata akvirirane i akviziterske tvrtke. njem. da devalvacija povećava vrijednost dugova u inozemstvu itd. indirektna ili metoda koraka znači najprije (prema dokumentaciji) razvrstavanje troškova uslužnih odjela na ostale uslužne i proizvodne odjele a zatim sve te troškove samo na proizvodne pogone. odnosno kontrakcije uvoza. accumulated currency depreciation. odnosno učinke (proizvode i/ili usluge). da se privreda ne nalazi u stanju “fundamentalne neravnoteže” koju propisuje MMF za provođenje devalvacije. Ako akviziterska tvrtka ne stekne cjelokupnu vlasničku glavnicu akvirirane tvrtke. Iako predstavlja najjednostavniji način za usklađivanje stvarne i službene vrijednosti valute. tj. Akviziteri mogu biti i privatne fizičke osobe. njem. Stalna i velika pasiva u platnoj bilanci zemlje produbljuje se. da česte devalvacije narušavaju ugled zemlje jer održavaju financijsku nestabilnost i izazivaju špekulacije na burzi.) preko posebnih osoba – akvizitera. acquisition. u jednom koraku se troškovi uslužnih odjela razvrstavaju na proizvodne pogone. Akvizicija poduzeća Akvizicija poduzeća (engl.

a) profiti. kupnja velikog broja vrijednosnica na kontrolirani način da bi se izbjeglo znatno povećanje cijene. Pri fleksibilnom deviznom tečaju deprecijacija se očituje u padu ovog tečaja na deviznom tržištu. već se prenose na račun kapitala (engl. U hidrologiji akumulacija je naziv za umjetno stvorenu nakupinu vode izgradnjom brane (akumulacijsko jezero). naročito deficitarnog financiranja radi suzbijanja konjunkturnih oscilacija. novčanih sredstava ili dobara radi održanja kontinuiteta proizvodnje ili potrošnje ili pak za njihovo povećanje. Vrijednost utroška stalne imovine prikazuje se na kontu ispravka vrijednosti (vrijednost utroška dobije se korištenjem jednog od načina obračuna amortizacije).svjetske produktivnosti rada. Abschreibung für Abnutzung – AfA) je iznos smanjenja vrijednosti stalne imovine zbog njezina tehničkog ili ekonomskog trošenja. taux actuariel) je u Francuskoj naziv za stvarnu cijenu financijskog posla. pa se ne javlja potreba usklađivanja stvarne (tržišne) i službene vrijednosti novca. sadašnja vrijednost stalne imovine. izleti. štednja. capital account. njem. odnosno radi ubrzavanja privrednog razvoja. Ispravak vrijednosti je stavka bilance stanja. Anhäufung). Stalna se imovina ne troši jednokratnom upotrebom u poslovnom procesu. TEG). krat. Kad se od nabavne vrijednosti stalne imovine oduzme ispravak vrijednosti. pažljivo kontrolirano prikupljanje paketa (blokova) vrijednosnica. actuarial mathematics. U turizmu se takve akumulacije ili jezera mogu iskoristiti za različite vrste ili oblike turističkih kretanja (kupanje. dobici. Akumulirana amortizacija Akumulirana amortizacija (engl. njem. koji se ne razdjeljuju dioničarima kao dividende. stoga je uz evidentiranje nabavne vrijednosti stalne imovine potrebno odvojeno prikazivati ispravke vrijednosti i sadašnju vrijednost stalne imovine. Akkumulation). dobije se knjigovodstvena. ulagačkom smislu. koje ne mora biti popraćeno velikim porastom cijene zbog povećanja potražnje. institucionalnog investitora. abrazijom ili denudacijom. skupljanje kapitala. 2. accumulation. novčana akumulacija. stvaranje novčanih pričuva. proces taloženja materijala razorenog erozijom. program može trajati tjednima pa i mjesecima. Početno stanje kao i povećanje ispravka vrijednosti (nakon svakog obračuna amortizacije) knjiže se na potražnoj strani konta. fr. b) namjerno. tj. accumulation. ribolov). u investicijskom. Kapitalkonto). njem. Aktuarska stopa Aktuarska stopa (fr. 1. ona može biti i rezultat inflacijske ekonomske politike države. Akumulacija Akumulacija (engl. 1. njem. njem. Versicherungsmathematik. Drugim riječima. kod kredita se koristi i naziv efektivna globalna stopa (taux effectif global. Akkumulation. mathematiques actuarielles) je najznačajniji dio osiguranja koji matematičkim metodama na . Akumulacija ili prikupljanje Akumulacija ili prikupljanje (engl. a evidentira se na kontrapoziciji od pozicije stalnih sredstava. 2. Aktuarska matematika Aktuarska matematika (engl. accumulated depreciation. U slučaju prikupljanja koje se obavlja za račun velikog. Poznat je i kao ispravak vrijednosti.

u Hrvatskoj pod nazivom Hrvatsko aktuarsko društvo. Naziv potječe od latinske riječi actuarius. potrebne garantne rezerve i druge rezerve u osiguranju. Živa ili aktivna vrijednosnica je instrument koji se vrlo često kupuje ili prodaje. Razvojem računalne tehnologije povećane su mogućnosti razvoja osiguravateljne matematike. način reosiguravateljnog pokrića. njem.temelju računa vjerojatnosti i statistike utvrđuje cjenike osiguranja. active market) je živo tržište. Aktivni vrijednosni papiri Aktivni vrijednosni papiri (engl. Aktivversicherung. investicija. osiguranja kućanstva i drugi oblici civilnih osiguranja). visinu samopridržaja i druge elemente poslovne politike. Aktuar. active stocks. njem. a u životnim osiguranjima posebno na aktuarskim tablicama. Raspon između ponudbene i zahtijevane cijene na živom tržištu obično je manji od onih na tržištima u mirovanju. Aktivno osiguranje Aktivno osiguranje (engl. fr. te cijene kojih su lako dostupne investicijskoj javnosti. a prvi put je zakonski upotrijebljena u Engleskoj 1819. Primjenjuje aktuarsku matematiku. active account) u bankovnom smislu je račun unutar kojeg su isplate i polozi vrlo česti. assurance en cours) je privatno osiguranje pojedinaca za zaštitu interesa na određenoj. unutar kojeg su česte kupnje i prodaje. U većini zemalja postoje društva aktuara. . insurance in force. te čija je kotacija ili odredba vrijednosti u svakom trenutku na raspolaganju javnosti. znatno manje utječu na kretanje cijena unutar trgovanja koje je vrlo živo. Svoje proračune temelji na osiguravateljnoj statistici. tržište kojeg su obilježje brojni poslovi kupoprodaje vrijednosnica. actuary. odnosno velike količine kupoprodaja vrijednosnica ili robe. Aktuar Aktuar (engl. njem. a bitna je i na području ulaganja sredstava. posebno onima koji uključuju neizvjesne buduće događaje. Također i određeno izdanje vrijednosnica koje nailazi na stalno i vrlo široko tržište. Ovo je osiguranje u pravilu ograničeno osiguranom svotom. Aktivni račun Aktivni račun (engl. rege gehandelte Papiere) su vrijednosni papiri za koje postoji vrlo česta ponuda i potražnja. die zur Zeit gültige Versicherung. financijskog menedžmenta i demografije. Posebno je veliko značenje osiguravateljne matematike u utvrđivanju cjenika i raspodjele udjela u dobiti u svim oblicima životnih i bolesničkih osiguranja. budući da njihove trgovine velikim paketima vrijednosnica. Suprotnost je pasivno osiguranje. Veliki ulagači skloni su takvom tržištu. a posebno teoriju vjerojatnosti i statistike i financijsku matematiku na probleme osiguranja. općenito. Versicherungsmathematiker) je osoba specijalizirana za izračun rizika i vjerojatnosti nastanka nekog događaja koja svoja znanja upotrebljava u financijskim i poslovnim problemima. u investicijskom smislu račun kojim upravlja broker. active securities. Aktivno tržište Aktivno tržište (engl. Živi ili aktivni račun je račun kojim upravlja broker što obavlja česte kupnje ili prodaje. postojećoj imovini ili pravima – potraživanja (npr. te koje se bez većih napora kupuje i prodaje.

i ostalim oblicima. pri čemu je uvjet da ukupno zaduženje ne može probiti razinu originalno ugovorenog duga. S obzirom na različite ekonomske implikacije navedenih vrsta bankovnih kredita. Kratkoročnim aktivnim poslovima banka svojim komitentima stavlja na raspolaganje odgovarajuća sredstva plaćanja za obavljanje njihovih tekućih transakcija. U zemljama razvijene tržišne privrede srednjoročni krediti se odnose pretežno na potrošačke kredite. Ročna struktura ili dospjelost otplate obuhvaća tri tradicionalna oblika kreditiranja: kratkoročne. industrijski i investicijski krediti. odnosno reosiguravatelja. Preuzimanje rizika od reosiguravatelja naziva se još i retrocesija. a zbog svojih se karakteristika nazivaju kontinuiranim zaduženjem. eskontni.Aktivni poslovi reosiguranja Aktivni poslovi reosiguranja (engl. Aktivni bankovni poslovi Aktivni bankovni poslovi (engl. osiguranju kredita. a pokrivaju se iz izvora sredstava koja imaju srednjoročnu dospjelost (osnovni resursi su štedni depoziti stanovništva). financiraju krupne investicijske i razvojne programe i alimentiraju se isključivo iz dugoročnih financijskih potencijala. akceptni. Najčešće se koriste za financiranje odgovarajućih privrednih organizacija. financiraju trajna obrtna sredstva. pitanje njihovih izvora predstavlja izuzetno važan aspekt stabilnosti novca. U ove kredite spadaju: hipotekarni. a korisnik kredita dužnik od kojeg ona naplaćuje kamate. Prosječni rokovi dospijevanja ovih kredita su od dvije do tri godine. Aktivnim dugoročnim poslovima banka svojim komitentima osigurava vrijednost. Specijalna kategorija kredita prema ročnoj strukturi dospijevanja jesu revolving krediti. njem. građevinski. namjeni kredita. a mogu imati fiksirane rokove dospijeća ili klauzulu “na zahtjev” (on demand basis) kada se moraju otplaćivati na zahtjev banke. U tim poslovima banka je vjerovnik. loan business. U ove kredite spadaju: krediti po tekućim računima. active reinsurance) je poslovanje reosiguravajućeg društva kojim preuzima u pokriće rizike od drugih društava. srednjoročne i dugoročne kredita. odnosno primanje dijela rizika od reosiguravatelja za rizik koji je preuzeo od osiguravatelja. lombardni. Dugoročni krediti imaju rokove dospijeća iznad pet godina. Iza konvencionalno određenih rokova dospijeća kredita. koji se sa stanovišta njene bilance javljaju kao plasmani u njenoj aktivi. Srednjoročni krediti se odobravaju s rokovima dospijeća od jedne do pet godina. Aktivna strategija upravljanja portfeljem (Active Management Strategy) . a prema stvarnom roku dospijevanja u srednjoročne bankovne kredite. investicije manjeg obujma. koji se formalno mogu svrstati u kratkoročne. pa imaju mješovite karakteristike jednih i drugih. Ovi su krediti uglavnom vezani za financiranje sektora privrede i dijelom za financiranje stambene gradnje. Multikreditna struktura banaka bazira se na sistematizaciji kreditnih oblika prema sljedećim kriterijima: ročnoj strukturi kredita. financiraju tekuću aktivnost i likvidnost subjekata i pokriveni su kratkoročnim izvorima. odnosno kapital i platežna sredstva zajedno. Aktivgeschäfte) po kriteriju funkcionalnosti kreditni poslovi banaka. rambursni i avalni kredit. što predstavlja znatno oštrije uvjete financiranja. Primjerice primanje dijela rizika iz osiguranja što ga je zaključio osiguravatelj. premda se formalno aktivni poslovi banke u gruboj podjeli dijele na aktivne kratkoročne i aktivne dugoročne bankovne poslove. stoji suštinsko razlikovanje tri kvalitativno različita oblika kreditiranja privrede i ostalih subjekata. izvorima kreditnih resursa. Kratkoročni krediti imaju rokove dospijeća do godine dana. dok se u zemljama u razvoju ovim kreditima uglavnom financiraju ulaganja u obrtna sredstva poduzeća. metodi otplate kredita. gdje se velikom obujmu angažiranja resursa i dugih perioda aktivizacije ulaganja prilagođavaju rokovi i ostali uvjeti kreditiranja.

Pri takvom akreditivu njezina obveza .Aktivna strategija upravljanja portfeljem tolerira određena odstupanja od benchmarka s namjerom postizanja iznadprosječnih rezultata. a u bilanci po pagini je ispred (iznad) pasive. prosinca). Aktivposten. to je obično razdoblje povećanih investicija. odmarališta i dr. njem. zgrade. U bankarstvu aktivu čine uglavnom financijska sredstva prikupljena aktivnim bankovnim poslovima: davanjem kontokorentnih. Može biti financijska i realna. Akkreditiv mit Aufgeschobenezahlung) je takav akreditiv pri kojem bančina obveza isplate akreditivne svote korisniku akreditiva ne dospijeva odmah poslije podnošenja urednih dokumenata i isteka roka za njihovo ispitivanje od strane banke. avoir) su sredstva koja neki gospodarski subjekt posjeduje u određenom trenutku. potraživanja od kupaca. opremu i dugoročne investicije. npr. uključuje zemljište. fr. odnosno neopipljivo pravo u posjedu poduzeća ili pojedinca koje ima vrijednost. aktiver Zeitabschnitt) je razdoblje uvođenja nekog gospodarskog djelovanja. koja se ne može redovito pretvoriti u gotovinu a da se ne ometu poslovne operacije i koja se općenito drži dulje od jedne godine. Visina kamate ovisi o općoj razini kamatnih stopa. u kojem se obično ne postižu iznadprosječni rezultati. jer uvođenje novog proizvoda na tržište ili poznatog proizvoda na novo tržište uvijek zahtijeva povećana ulaganja. Akreditiv s odgođenim plaćanjem Akreditiv s odgođenim plaćanjem (engl. njem. Vermögenswerte. prava izdavanja (copyright). Realnu aktivu čine stvari.). uključuje gotovinu u blagajni. actif. Aktiva. Aktiva u bilanci po foliju (oblik bilance) na lijevoj je strani (u Velikoj Britaniji na desnoj). lombardnih. deferred payment letter of credit. U nekim djelatnostima. patenata. Tekuća aktiva. posebice u tržišnoj aktivnosti (marketingu). interest received. a financijska aktiva bilježi se u dvjema bilancama: u bilanci dužnika i u bilanci vjerovnika. Aktivizacijski period Aktivizacijski period (njem. Poslovna aktiva dijeli se na dvije vrste: tekuću aktivu i fiksnu aktivu. koja se redovito može pretvoriti u gotovinu. trgovačkog znaka i ugleda poduzeća. zgrada ili zemljište. Aktiva je dio bilance stanja zajedno s pasivom i neto vrijednošću. oprema. roku na koji je kredit odobren i procjeni rizika. te je na dulje rokove i veće rizike viša i obrnuto. ispodprosječnim ili nadprosječnim rezultatom. interets crediteurs) je kamata koju banka obračunava i naplaćuje na kredite. Suma aktive mora uvijek biti jednaka sumi pasive. Ovakva strategija može rezultirati “outperformance-om” ili “underperformance-om” tj. Aktiva Aktiva (engl. Aktiva pokazuje stanje sredstava poduzeća ili pojedinca na neki određeni datum (godišnja bilanca stanja obično je s datumom 31. Financijska aktiva su sva financijska sredstva koja posjeduje poduzeće ili pojedinac. Neopipljiva aktiva je vrsta fiksne aktive koja se sastoji od određenih nematerijalnih prava i prihoda poduzeća. eskontnih. fr. interest earned. Realna aktiva bilježi se samo u bilanci njezina vlasnika. Primjenom računala u poslovanju i knjigovodstvu mogu se bilježiti i promjene aktive iz sata u sat. Prema funkcionalnosti (uporabi) aktiva se dijeli na poslovnu (za poslovne aktivnosti poduzeća) i neposlovnu. akceptnih. Neposlovna aktiva obuhvaća sva ostala sredstva koja nisu namijenjena poslovanju (sportski objekti. valuti kredita. Aktivzins. assets. Fiksna ili netekuća aktiva. Aktivna kamata Aktivna kamata (engl. promociji. njem. rambursnih i hipotekarnih zajmova. zalihe i utržive vrijednosnice.

isplatni. Akcize se najčešće naplaćuju na alkoholna pića. akceptni i negocijacijski akreditiv. jamstva: znači da se . revolving akreditiv. kao regulacijski nameti na djelatnosti kao što je kockanje ili zračni prijevoz. koji je bliži bankarskoj garanciji nego akreditivu. ad valorem. O akreditivu se često govori kao o trostranom odnosu iako se mogu razlučiti i odvojeno promatrati dva pravna odnosa: između nalogodavca i banke i između banke i korisnika.). prodavača i drugih posrednika) na domaća dobra i usluge. Vorschuss) ili predujam je novčana svota koju pri sklapanju ugovora ili u tijeku njegova ispunjenja jedna ugovorna stranka daje na račun svoje ugovorne obveze drugoj stranci. U švicarskom pravu govori se o trostranom odnosu podvrgnutom pravilima o asignaciji. takvim akreditivom može se postići kratkoročno kreditiranje kupca od strane prodavaoca. Akcize Akcize (engl. ili na profite od prodaje. Posebno treba spomenuti stand by akreditiv. opozivni i neopozivni akreditiv. Akkreditiv) je pojam koji se najčešće rabi da bi se njime označio odnos između dužnika plaćanja kao osobe koja banci daje nalog za otvaranje akreditiva. droits d’accises) su trošarine. na jedinicu težine ili volumena. koji otvaranjem akreditiva stječe potraživanje akreditivne svote od banke koja je otvorila akreditiv. Nameću se kao specifični porezi. Akreditiv Akreditiv (engl. Gospodarski. banke koja otvara akreditiv i dužnikova vjerovnika kao korisnika akreditiva. Posljednje spomenuti odnos je nezavisan od pravnog odnosa dužnika i vjerovnika koji je dao povod za otvaranje akreditiva. istekom određenog broja dana. Akzessorietät) je ovisnost odgovornosti neke osobe vjerovniku o postojanju obveze glavnog ili prethodnog dužnika. Ono što ovaj odnos individualizira prema drugim pravnim odnosima jest obveza banke prema korisniku koja sadrži više posebnih točno određenih obilježja. već preko proizvođača. akreditiv s odgođenim plaćanjem. Otvaranjem akreditiva banka se obvezuje korisniku isplatiti određenu novčanu svotu ili akceptirati ili negocirati mjenicu ako korisnik do isteka roka naznačenog u akreditivu ispuni uvjete koji su u njemu naznačeni. kao porezi na potrošnju dobara. letter of credit. Bančina obveza prema korisniku je apstraktna. te naftu i njene prerađevine. duhan. njem. excise duties. S obzirom na sadržaj i obilježja bančine obveze prema korisniku akreditiva postoji više podjela i vrsta akreditiva: obični i dokumentarni akreditiv. Akcesornost kod 1. njem. pri čemu se taj rok može odrediti na bilo koji od uobičajenih načina određivanja rokova (točnim danom. s tim da se poslije ispunjenja ugovora uračunava u ispunjenje obveze davaoca. te što je najvažnije. Akontacija Akontacija (engl. packing akreditiv. Verbrauchssteuern. Nameću se kao pristojbe za neke državne usluge. tjedana i sl. Katkad se pojmom akreditiva označuje i pisani dokument koji povodom primljenih uputa za otvaranje akreditiva banka upućuje korisniku i u kojem su sadržani svi relevantni elementi akreditivne obveze koju time banka preuzima prema korisniku akreditiva. posredni porezi (ne ubiru se izravno od pojedinaca. a ne kauzalna obveza. fr. radi olakšavanja ispunjenja obveze te druge stranke. advance payment. njem.dospijeva u onom roku koji je naznačen u samom akreditivu. dok se u znatnom broju drugih prava govori o dva pravna odnosa u kojima su prava i obveze stranaka međusobno odvojeni. Akcesornost Akcesornost (njem. red clause akreditiv. Akontacija se daje u pravilu u novcu i prelazi u vlasništvo primatelja.

Akceptni akreditiv Akceptni akreditiv (njem. Ako obveza glavnog dužnika nije ni nastala ili je utrnula. Budući da je takav nalog u načelu neopoziv i da organizacija za platni promet obavlja prijenos tražbine bez suglasnosti izdatnika. što bi moglo dovesti do zaključka kako pod primjenom tih pravila banka koja je u ispunjenju akreditivne obveze akceptirala mjenicu u slučaju njezina . Bankakzept) je naziv obrasca (formulara) koji se koristi u platnom prometu između pravnih osoba. Akceptni kredit Akceptni kredit je kredit kojim banka ne stavlja na raspolaganje komitentna sredstva. 3. Ona ga podnosi toj organizaciji radi prijenosa – što je druga posebnost – tek na dan dospijeća njezina potraživanja od izdatnika akceptnog naloga. To je nalog organizaciji ovlaštenoj za obavljanje poslova platnog prometa za prijenos određene svote novčane tražbine s računa izdatnika akceptnog naloga u korist računa druge pravne osobe. Revizija 1993. Banka u okviru ugovorenog akceptnog kredita s komitentom. Izdavanje i predaja akceptnog naloga vjerovniku uzimaju se kao jedan od načina osiguranja vjerovnikove tražbine od izdatnika akceptnog naloga. Akzeptakkreditiv) jetakva vrsta dokumentarnog akreditiva pri kojem banka ne preuzima obvezu isplate akreditivne svote korisniku akreditiva.. davanje kredita i sl. plaćanje duga. Akcesorna bankarska garancija Akcesorna bankarska garancija (njem. tako da razlozi cediranja mogu biti vrlo različiti (npr. Prva posebnost ovog naloga sastoji se u tome što taj nalog izdatnik ne podnosi izravno organizaciji ovlaštenoj za obavljanje poslova platnog prometa. u akreditivnu obvezu banke izrijekom uvršteno i plaćanje. Takva bankarska garancija još se naziva bankarska garancija s naslova jamstva (bankarska garancija). već samo poslovni ugled i kreditnu sposobnost. a ta osoba ga podnosi spomenutoj organizaciji. cesije: svaka cesija je akcesorni pravni posao kojim uvijek prethodi neki glavni pravni posao. kupnja. Ugovorna se kazna ne plaća ako je do neispunjenja ili zakašnjenja došlo uzrokom za koji dužnik ne odgovara (npr. akzessorische Bankgarantie) je takva bankarska garancija gdje banka izdatnik garancije njezinim izdavanjem ne preuzima vlastitu i samostalnu obvezu prema korisniku garancije. na čije se osiguranje odnosi. akceptni nalog se može uzeti sigurnim u onoj mjeri u kojoj na dan dospijeća tražbine na računu izdatnika tog naloga ima dovoljno sredstava iz kojih se nalog može naplatiti.). već obvezu akceptiranja mjenice koju je izdao korisnik akreditiva. a ne samo akceptiranje mjenice (“da akceptira i plati”). već time preuzima jamstvo za ispunjenje obveze korisnikova glavnog dužnika (a svog nalogodavca) iz pravnog odnosa između korisnika kao vjerovnika i svog nalogodavca kao glavnog dužnika. ne možemo je pojačati jamstvom. Zastarom obveze glavnog dužnika zastarijeva i obveza jamca. pa se ovi krediti ubrajaju u kredite za preuzimanje obveze. viša sila). Akceptni nalog Akceptni nalog (njem. Starije Revizije UCP za dokumentarne akreditive govorile su o bračnoj obvezi da akceptira mjenicu. akceptira mjenice koje na nju trasira (vuče) korisnik kredita i time se obvezuje da će sama platiti mjenični iznos ako trasant izdane mjenice ne iskupi mjenicu o njenom dospijeću. već ga predaje osobi (u pravilu svom vjerovniku) u korist čijeg računa će se prenijeti potraživanje na računu. 2 ugovorne kazne (penala): sporazum o ugovornoj kazni dijeli pravnu sudbinu glavne obveze. dok je prema UCP. Akzeptauftrag.jamstvo može dati samo za valjanu obvezu bez obzira na sadržaj.

opremu ili materijal za proizvodnju robe i usluga. ograničen na dio mjenične svote. Pri izdavanju mjenice trasant može odrediti rok podnošenja mjenice na akcept. Posebno forsira tzv. Akcelerator Akcelerator (engl. To će s druge strane dovesti do otvaranja novih radnih mjesta i daljeg povećanja trošenja. preuzimanja mjenične obveze. Akzelerator) izražava zavisnost investicija od relativne promjene u potražnji ukupno ili jednog dijela. Od trenutka akcepta mjenice trasat se naziva akceptantom i ujedno postaje glavni mjenični dužnik. Akcept mora biti bezuvjetan. Drugim riječima. odnosno daljnje refinanciranje. a od 1966. U slučaju odbijanja akcepta mjenični ovlaštenik može podići protest zbog neakceptiranja. a ostatak pribavlja reeskontom mjenica kod centralne banke. “akceptiram” ili sl. kredite domaćih izvoznika zemljama u razvoju i zemljama s državnom privredom i kredite stranom kupcu. Plaća je obično onaj za čiji je račun banka akceptirala mjenicu. Bavi se financiranjem izvoza kapitalnih (investicijskih) dobara. ali može biti djelomičan. Akceptant Akceptant je izraz kojim se u mjeničnom pravu označava onaj trasat mjenice koji je mjenicu akceptirao i time prihvatio mjeničnu obvezu. Iz odobrenog kredita uvoznik odmah isplaćuje njemačkog izvoznika. buyers kredite koje odobrava izravno inozemnim kupcima. Akzeptprovision) je naknada banci kod akceptnog kredita. Akceptiranjem mjenice trasat postaje akceptant i ujedno glavni mjenični dužnik. tj. Pri tome promjene induciranih investicija su veće od promjena potražnje koja je uzrokovala povećanje investicija. a također i zabraniti podnošenje mjenice na akcept. Danas okuplja sve najkrupnije njemačke banke. Kreditiranje AKA-e dopunske je prirode jer se traži sudjelovanje izvoznika (10-15%) i banke izvoznika ili se traži gotovinski udjel inozemnog kupca (oko 15%). Wechselakzept) je izraz kojim se kod trasirane mjenice označava prihvat mjenične obveze od strane trasata kojega je pri izdavanju mjenice – naznačivanjem njegovih osobnih podataka i naznačivanjem svojstva trasata – trasant pozvao da akceptira mjenicu. njem. AKA AKA (njem. accepting commission. jer time postaje sposobnija za eskontiranje i prodaju. Sedamdeset posto sredstava osiguravaju joj članice. Akceptna provizija Akceptna provizija (engl. djeluje kao privatna kompanija s ograničenom odgovornošću. accelerator. Akcept mjenice Akcept mjenice (njem. što se očituje riječju “prihvaćam”. Kreće se od 1 do 2 posto. Funkcije su joj strogo određene. Osnovana je 1952. Akceptiranje mjenice obavlja se potpisivanjem mjenice prvenstveno na njezinu licu uz naznaku prihvata.neplaćanja odgovara korisniku akreditiva i prema pravilima mjeničnog prava i zbog neispunjenja akreditivne obveze. Financira privatne izvozne kredite s rokom dužim od jedne godine i to kredite domaćih izvoznika. Ausfuhrkreditanstalt – AKA) je institucija financiranja izvoza u Njemačkoj. Nema status banke. ako je potrošnja veća ta povećana trošenja izazvat će porast investicija za nove tvornice. njem. Osnivač AKA-e je konzorcijum 28 vodećih njemačkih banaka. što ovome omogućava otplatu ranije korištenih kredita kod AKA-e. Sustav je pažljivo i detaljno postavljen i omogućava ostvarenje . tj. Tu provizija može platiti i trasant (izdavalac mjenice) u želji da dođe do mjenice s obvezom banke.

Agregatni indeksi Agregatni indeksi (engl. kod izdavanja dionica ako društvo odluči da će se za dionicu platiti određeni veći iznos od nominalnog (iznad pari). odnosno od jednog do drugog potrošača. dodatak ili doplata iznad temeljne cijene. a kod specijalnih vanjskotrgovinskih poslova reeksport od temeljne cijene robe odgovarajuće valute u kojoj je cijena izražena. konverziji valuta i sl. Djeluje kao samoregulacijsko tijelo. Korisno su sredstvo u analizama poslovanja turističkih subjekata i analizama turističkog proizvoda. Posluju na principu provizije. 4. 3. Agregatna ponuda i potražnja ovise od veličine društvenog proizvoda i njegove raspodjele. godine sa sjedištem u Zürichu. Aufgeld) ili ažio znači: 1. Agentura Agentura (njem. a rade u ime i za račun svog komitenta. Agio Agio (engl. Agentur) je dio sistema koji spada u kanale distribucije – jedinica koja obavlja poslove agenta-posrednika u nekom poslu. Agio se izražava u postotku od nominalne vrijednosti. suprotno disagio. za razliku od individualne ponude i potražnje koje se razlikuju od jednog do drugog proizvođača (ponuda). U trgovanju kovanicama agio je veća vrijednost jedne kovanice u odnosu na vrijednost metala iz kojeg je napravljena. Aggregationsindex) su skupni indeksi izračunati po metodi agregata. aggregate supply/demand. Okuplja brojne financijske institucije aktivne na tržištima euroobveznicama. osnovana 1969. njem. AIDA AIDA je mnemotehnička kartica koja se koristi u obrazovanju prodavača koja ih podsjeća na ispravan slijed aktivnosti u odnosu prema kupcu: A – attention (pažnja). njem. 2. AIBD AIBD (engl. Association of International Bond Dealers) je organizacija dilera obveznicama. Uobičajeno je . agio. devize ili valute ili burzovne robe. Gesamtangebot. Agregati se koriste u makroekonomiji kao analitičke veličine pri kvantifikaciji naturalnih ili vrijednosnih pokazatelja o raspoloživosti i potrošnji robe i usluga (input-output analiza).svih izvoznih poslova i njihovih faza. označava razliku između nominalne vrijednosti i višeg tečaja (burzovne kotacije) nekog vrijednosnog papira. aggregate indices (indexes). Agregatna ponuda/potražnja Agregatna ponuda/potražnja (engl. arbitražnim poslovima. u burzovnoj trgovini. D – desire (želja) i A – action (akcija). njem. Za obavljanje poslova posjeduju ugovor. exchange premium. zapravo svota za koju cijena ili tečaj nekog vrijednosnog papira ili novca premašuje nominalnu vrijednost ili utvrđeni (službeni) paritet. Agio. Gesamtnachfrage) označava ukupnost ponude ili potražnje u određenom vremenu i na određenom tržištu i odnosi se na sve sektore narodnog gospodarstva. AKA sufinancira i institucije za izvozni leasing. U trgovini devizama iskazuje se razlika između promptnog tečaja i višeg terminskog tečaja. Naša poduzeća susreću se s djelatnošću AKA-e kao uvoznici ili prilikom zajedničkih nastupa u inozemstvu s njemačkim poduzećima. I – interest (interes). Vertretung. Ta jedinica je sastavljena od agenata koji su zastupnici neke tvrtke za određeno područje.

biotehnologija. a nova su postavljenja moguća tek kad se neko mjesto isprazni. njem. agent. radnici. societe de bourse) ili neke vrste sindikalne komore agenata a postavlja ga ministarstvo financija. lokalne vlasti. Agenda 21 Agenda 21 su općeprihvaćeni principi održivog razvitka turizma o kojima su se sporazumjele vlade 182 zemlje na sastanku na vrhu o Zemlji u Rio de Janeiru 1992. koje država službeno postavlja. U slučaju smrti agenta mjenjača pravo pripada njegovim nasljednicima. Agent. zdravlja. Agent Agent (engl. b) neimenovani nalogodavac (unnamed principal) – agent otkriva trećima da ne radi za sebe nego za principala. integracija okoliša i razvoja 2) očuvanje i management prirodnih i antropogenih dobara. i klasificiraju se prema odnosu agenta s nalogodavcem (principalom). Agenda 21 ogromni je dokument koji sadrži 40 poglavlja podijeljenih u 4 sekcije. Börsenmakler.. šume. oceani. fr. faktore. agent de change) su posrednici na Pariškoj burzi vrijednosnih papira. brokere. zemljoposjednika i sl. a osnova međusobnog odnosa je precizan i detaljan ugovor koji regulira međusobne odnose. zastupnike. pustinje. dok u anglosaksonskim sustavima instituti agency i agent imaju šire značenje. njem. Međutim. zemlja. opasne radioaktivne tvari. Njihova povezanost s komitentom je vrlo čvrsta i dobro sinhronizirana. tako da se sa stajališta trećeg pojavljuju tri mogućnosti: a) neotkriveni nalogodavac (undisclosed principal) – agent trećemu ne otkriva svog nalogodavca i sklapa s trećim posao u svoje ime. otrovne kemikalije. Agenda 21 je uputstvo za pojedince. zaključuju poslove u svoje ime i za tuđi račun. Vertreter) je fizička ili pravna osoba. poslodavci i proizvođači. siromaštvo. potrošačke partnere. ali ne otkriva njegovo ime. Dokument obrađuje: 1) socijalnu i ekonomsku dimenziju razvoja zemlje u razvoju. djeca i mladež. Novi agent imenuje se na prazno mjesto na prijedlog starog agenta ili udruženja agenata (fr. biološka raznolikost. U širem smislu ovaj termin obuhvaća trgovačke zastupnike. Agenti mjenjači Agenti mjenjači (engl. nevladine organizacije. stanovništvo. stockbrokers. znanstvenici i tehnolozi . Imaju isključivo pravo posredovanja u trgovini državnim obveznicama i ostalim javnim i privatnim vrijednosnim papirima na burzi i utvrđuju za njih tečajeve. ona su međutim osobno vlasništvo pojedinaca. koja je samostalna i uz naplatu provizije ovlaštena izričito ili prešutno raditi za drugoga – nalogodavca (principala). a u užem smislu zastupnike i posrednike. atmosfera. poslodavce i vladine organizacije za usmjeravanje razvoja na način da on pomaže društvu i vodi brigu o okolišu. postoji i ugovor na neodređeno vremensko trajanje. poljoprivrednici. Agenture štite interese i vode poslove komitenata na određenom području. pitka voda. U kontinentalnom pravu agent je u pravilu zastupnik koji radi u ime i za račun zastupanog (nalogodavca). godine. Agenture predstavljaju u tržišnim privredama relativno razvijen oblik kanala distribucije. poljoprivreda. a ugovore potpisuje “po ovlasti principala”. čvrsti otpad i kanalizacija 3) jačanje uloge vodećih skupina: žene. Posredništvo agenta mjenjača donosi velike zarade i zato su ta mjesta tražena.da se ugovor sklapa na određeno vrijeme i da se produžuje ako postoji obostrani interes. planine. c) imenovani (otkriveni) nalogodavac (named – disclosed principal) agent otkriva i postojanje i ime nalogodavca i sklapa s trećima ugovore u njegovo ime i za njegov račun. domorodačke skupine.

provision. Agenturnachlass) je iznos popusta na normalnu tarifu. zakonske mjere. uključujući i troškove izrade oglašivačkih sredstava (oglasa.4) načini implementacije: financije.). Value Line Investors Survey. međunarodne institucije. Agencijska provizija Agencijska provizija (engl. odnosno royalityes. međutim. kao i rangiranje same zemlje. režija i snimanje TV i radio spotova). ostvarivanjem. transfer tehnologije. Osnovu za odobravanje popusta čini rezolucija IATA (IATA resolution 880 – reduced fares for accredited passenger sales agent). Ovaj iznos provizije dostatan je da agencija pokrije sve svoje troškove. procjenjuju investicije u vrijednosne papire i kreditni rizik. gradnja novih kapaciteta. koji zrakoplovne kompanije odobravaju djelatnicima akreditiranih putničkih agencija kada oni koriste letove njihove zrakoplovne kompanije. Agenti ne preuzimaju vlasništvo nad proizvodima koje prodaju. Razlikuje se broker. odnosno usluga na tržištu. Zajedničko je svima da predstavljaju principala i moraju uvijek stručno i profesionalno obavljati svoje dužnosti na korist principala. odnosno vremena. informacije. privrednih grana u nekoj zemlji. odnosno poslovni uspjeh svojeg klijenta. neovisno o njihovu emitiranju. Kako. obavljaju i rangiranje banaka. sve je češće posebno ugovaranje izrade kvalitetnih sredstava (dizajn oglasa. provizija koju agencija uzima od svojeg klijenta oglašivača. izrada kvalitetnih sredstava postaje relativno sve skuplja u odnosu na troškove emitiranja. commission sale. planiranjem. advertising agency. Vertreterprovision) je klasičan način ostvarivanja dobiti oglašivačke agencije. njem. Agencijski popust Agencijski popust (engl. znanost. njem. rating agencies. obrazovanje. Rating-Agenturen) je ustanove koje procjenjuju i klasificiraju bonitet obveznica i njihovih emitenata. Fuff & Phelps/MCM. agent proizvođača i prodajni agent. nadziranjem pojedinih promotivnih akcija . Registriranoj agenciji većina masovnih medija priznaje proviziju 13-15% na plasman oglasnog prostora. commision. U razvijenim tržišnim gospodarstvima ove institucije obavljaju najveći dio promotivne aktivnosti mnogih oglašivača. u pravilu 50% ili 75%. Kommissionshandel. Werbeagentur) je specijalizirana organizacija koja raspolaže specifičnim znanjima i vještinom i iskustvom neophodnim za ostvarivanje uspješnoga gospodarskog oglašavanja. objavljivanju. Agencija za gospodarsko oglašavanje Agencija za gospodarsko oglašavanje (engl. Agencijska prodaja Agencijska prodaja (engl. agency discount – AD. Fitch Investors Service i dr. pri čemu oni preuzimaju djelomice različite zadatke. Vodeće svjetske agencije za rangiranje jesu: Standard & Poor’s Corporation. Njihova je glavna uloga u olakšavanju procesa prodavanja. Također po potrebi i na zahtjev daju principalu izvještaj o financijskom poslovanju. Moody’s Investors Service. njem. spotova i sl. Agenturvertrieb) je prodaja preko osobe ili organizacije koja ima ovlaštenja da djeluje za nekog drugog (principala) u poslovnim pregovorima s trećim osobama i u kupovanju i prodavanju robe. Agencije za rangiranje Agencije za rangiranje (engl. njegovih proizvoda. Rjeđi oblici stvaranja dohotka agencije su tantijeme. njem. Osnovni je zadatak ovih organizacija obavljanje poslova u vezi s istraživanjem. njem. gdje agencija svoj prihod i profit veže uz uspjeh propagandne kampanje.

bilježi i porast agencija. tisak. S druge strane. Agencija Agencija (engl. sworn declaration. o posjedovanju i porijeklu vrijednosnih papira. istraživanje i upoznavanje marketinških problema klijenata. U ovom smislu struka poznaje i pojedinca/osobu koja obavlja takve usluge posredovanja (agent). Agencije su za svoj rad plaćene na razne načine. afghani) je novčana jedinica Afganistana (AFA). istraživačka agencija. njem. Specijalizirane agencije koncentriraju se na odabrana tržišta. Mnogo je rjeđi način naplate od radnih učinaka (tantijeme). Agencije s ograničenim sustavom usluga koncentriraju se na uže djelatnosti promidžbe (npr. S obzirom na svoje potrebe oglašivač može angažirati agenciju koja obavlja ukupne promotivne aktivnosti (full-service agency). eidesstattliche Erklärung) je pismena izjava. izrada tekstova. njem Agentur) je pravni i organizacijski stručni. izrada propagandnih sredstava. specijalista za pojedina područja (istraživanje. Affidavit. U skladu sa svojom veličinom te aktivnosti variraju s obzirom na razinu usluge i specijalnosti koje pružaju. U želji da potakne agenciju na izuzetna ostvarenja. specijalizirane agencije). Ta naknada može biti izračunata kao dnevnica ili rad po satu ili može biti izračunata kalkulacijom troškova prouzročenih ovim aktivnostima. organiziranja aktivnosti odnosa s javnošću i sl. poduzeće oglašivač može primijeniti naknadu za rad agencije na temelju ostvarenih rezultata. ili klijente koje servisiraju. Afidavit Afidavit (engl. specijaliziranih u odnosu na usluge koje pružaju. dijeli se na 100 pula. agencija pruža samo usluge posredovanja (npr. affidavit. proizvodnja propagandnih sredstava. izbor medija (prijenosnika).(najčešće akcija gospodarskog oglašavanja) na komercijalnoj osnovi. Najveće propagandne agencije danas su multinacionalne korporacije sa čistim prihodom većim od pola milijarde dolara. kreiranje promotivnih rješenja. To može biti u obliku rabata što dobivaju od medija ili dodavanjem provizije na stvarne troškove pri kreiranju. Svoje usluge agencije naplaćuju tipično na nekoliko načina: najčešće kao postotak oglašivačkog budžeta ili kao obračun stvarno utrošenog radnog vremena i materijalnih troškova. između oglašivačkih medija i oglašivača. ujedinjuju. Osnovne su funkcije ovih agencija: nuđenje promotivnih usluga. U užem smislu riječi. godine. između dizajnera i naručilaca dizajnerskih usluga). ona može tražiti posebne naknade za poslove definiranja promotivne strategije. planiranje promotivnih aktivnosti. poslovni i tržišni subjekt. izvedbi i razašiljanju promotivnih sredstava (10-20%). U širem smislu agencija predstavlja stručnu agenciju koja pruža kompletnu stručnu uslugu (full-agencija) u području marketinga ili neke od njegovih funkcija (propagandna agencija. ADT . formirajući mreže nacionalnih u multinacionalnih agencija. ograničene usluge (limited – service agency) ili specijalizirane (specialized agency). agency. Ove izjave obično izdaju banke. stoga pružaju uslugu onim poduzećima – oglašivačima koja su zainteresirana i koja djeluju na tim tržištima. distribucija – razašiljanje propagandnih poruka. koji obavlja stručne aktivnosti u području marketinga i pojedinih njegovih funkcija. uobičajena u međunarodnoj trgovini vrijednosnim papirima (efektima). studio za video i fotosnimanje. obračun). pribavljanje i zakupljivanje medija). Agenciju karakterizira specifična organizacija stručnjaka. Agencije se nerijetko udružuju. planiranje medija. Afgan Afgan (engl. Ako te naknade ne kompenziraju troškove agencije. Prvu propagandnu agenciju osnovao je Volney Plamer u Philadelphiji (SAD) 1841.

njem. Administrativna zabrana Administrativna zabrana (njem. Polazi se od vršnog pokazatelja kao odnosa duga i ukupnog ulaganja poduzeća koji se naziva i poslovna poluga. Pokazatelji se temelje na koncepciji novčanog toka.ADT je sustav financijskih pokazatelja (engl. ADR se registrira kod SEC-a. adhesion contract. Zertifikate. Adhezijski ugovor. sedam uzajamno sadržajno i matematičkim putem povezanih pokazatelja prikazanih u tri hijerarhijske razine koji odražavaju ključne činjenice potrebne za upravljanje cjelinom poduzeća (akr. pod posebnom su paskom države. capital adequacy) je sposobnost pružanja bankovnih usluga javnosti sve dok se održava zakonski zahtijevani odnos kapitala prema ukupnoj aktivi. koeficijent obrtanja. Služi analizi i dijagnozi poslovanja. administratives Verbot) je zabrana stavljena na plaću dužnika na temelju njegova pristanka. ne postoje elementi pregovaranja. po pristupu Adhezijski ugovor. a odražava opterećenje imovine poduzeća njegovim dugovima. njem. Američki bankovni supervizori ocjenjuju kapitalnu snagu osiguranih banaka i štedionica . American Depositary Receipt. Beitrittsvertrag) je takav ugovor u kojem ponuđač veže sklapanje ugovora uz prihvaćanje svih uvjeta sadržanih u formularu koji predlaže i ne pristaje ni na kakvu izmjenu. na temelju jamstva položenog kod banke emitenta ili njezina korespondenta. Omogućuje analizu i dijagnozu potencijalne snage i slabosti poduzeća. cijene komunalnih usluga i sl. s izgledima za budućnost.). Ponuđeni može uvjete prihvatiti ili odbiti u cijelosti – take it or leave it. Ponuđeni ne sudjeluje u kreiranju ugovora. a na trećoj su četiri pokazatelja koji pojašnjavaju pokazatelje druge hijerarhijske razine: rentabilnost prometa. potvrđuje vlasništvo određenog broja dionica inozemnoga poduzeća. U nekim segmentima tržišta oni su neophodni (ugovori u prijevozu robe i putnika. pri čemu lijeva strana sustava pokazatelja odražava prošlost i sadašnjost poslovanja. U drugoj hijerarhijskoj razini nalaze se pokazatelji rentabilnosti ukupnog kapitala i faktor zaduženosti. Takva je zabrana po svom učinku izjednačena s rješenjem o ovrsi. ADT dolazi od analysis-diagnosis-the-rapy: analiza-dijagnoza-terapija). Adekvatnost kapitala Adekvatnost kapitala (engl. financijska ponuda i rentabilnost vlastitog kapitala. tj. ali zbog opasnosti od mogućeg stvaranja monopolne situacije na tržištu. dok desna strana odražava sadašnjost s izgledima. U SAD federalne i državne bankovne agencije koriste više mjerila za određivanje prihvatljive razine kapitala koju financijska ustanova mora održavati cijelo vrijeme kako bi ispunjavala svoje obveze prema deponentima i ostalim kreditorima. die von US-Banken für die bei ihnen hinterlegten ausländischen Dividendenwerte ausgeben werden) je prenosiva potvrda što je izdaje američka banka. otkrivanju slabosti i snaga poduzeća te načinu razgradnje slabosti i jačanju snage – terapiji. ADT system of financial ratios). po pristupu (engl. a vlasniku daje jednake vlasničke povlastice (dividende) kao i dioničaru. ADT sustav pokazatelja primjenjuje se i u internoj i u eksternoj poslovnoj analizi. nakon čega može uslijediti terapija. S njima se trguje na službenom i OTC tržištu na isti način kao i s vrijednosnim papirima izdanim u SAD. pa se autonomija stranaka svodi na prihvaćanje ili odbijanje ponude u cijelosti. jačanje snaga i razgradnja slabosti u cilju povećanja sposobnosti poduzeća za trajan uspjeh ADR ADR (engl. Vrijednost je izražena u američkim dolarima po tržišnoj cijeni jednakoj tržišnoj cijeni odgovarajućeg broja inozemnih dionica.

prema petostupanjskom sustavu rangiranja: dobro kapitaliziran (well capitalized). ad valorem duty. koriste se i add-on miljaže. raspoređenih i ponderiranih po stupnjevima rizika. nejednakim značenjem za poslovanje. a grupa C može se gotovo i . ABC analiza ABC analiza (engl. prodajnog i skladišnog poslovanja provođenjem različitih postupaka radi postizanja što veće ekonomičnosti i povećanja uspješnosti poslovanja. Takve iznose često nazivamo i add-on amounts. zadržana dobit) i dijela dopunskog kapitala (određenog posebnom Odlukom HNB o načinu izračunavanja kapitala banaka i štedionica) – mora iznositi najmanje 8% od ukupnog iznosa aktive i aktivnih izvanbilančnih stavaka banke. Skupinu B tvori oko 25% vrsta proizvoda čija vrijednosti iznosi oko 20%. nabave. ABECOR ABECOR (engl. Svrha primjene ove metode je uspostavljanje djelotvornog sustava kontrole i upravljanja predmetima iz okvira nabavnog. diskontinuirani. Kao kriteriji mogu se koristiti: udio. carina (engl. adekvatno kapitaliziran (adequately capitalized). odnosno iznos kojim predmet poslovanja sudjeluje u ukupnoj vrijednosti poslovanja (prodaje. a grupu C čini oko 65% vrsta proizvoda čija ukupna vrijednosti iznosi svega 5%. metoda klasifikacije predmeta poslovanja (materijala. Hrvatski Zakon o bankama i štedionicama iz 1993. Associated Banks of Europe Corporation) je udruga europskih banaka sa sjedištem u Bruxellesu. ABC. Tim načinom došlo se do saznanja da oko 10% vrsta proizvoda (materijala) predstavlja oko 75% vrijednosti obujma prodaje (nabave). Podupire suradnju članica u različitim područjima bankarskog poslovanja. njem. njem. značajno potkapitaliziran (significantly undercapitalized) te kritično potkapitaliziran (critically undercapitalized). mala grupi B. potkapitaliziran (undercapitalized). tj. carina Ad valorem. udio kojim pojedini predmet poslovanja sudjeluje u ukupnoj vrijednosti zaliha. poluproizvoda i gotovih proizvoda) u skupine od kojih se svaka u odnosu prema cjelini odlikuje različitim. analitička metoda širokog opsega primjene. a primjenjuje se za zakonom propisane proizvode. bez teškoća. zatim učestalost prodaje (nabave). Na području robnog i materijalnog poslovanja. uvjeti prodaje (nabave) koji mogu imati obilježje najtežih. srednji. ABC analysis. velika pažnja se poklanja grupi A. Ad valorem. skladišta). mali i udio u ukupnoj vrijednosti zaliha koji isto tako može biti velik. Wertzoll) je uvozna taksa. prema kojem se određuje i njihov tretman. carina određena kao postotak od novčane vrijednosti proizvoda. s teškoćama. srednji ili mali. primjenom kriterija koji karakteriziraju njihovo poslovno značenje. Svaka od grupa karakterizira udio u ukupnoj vrijednosti prodaje (nabave) koji može biti velik. Da bi se konstruirala nepublicirana maksimalno dozvoljena miljaža na nekoj ruti. Prilikom donošenja odluka o kontroli. Doslovno “u skladu s vrijednosti” znači da se carine određuju i naplaćuju kao postotak od vrijednosti proizvoda. povremeni). ABC Analyse). odnosno broj izlaza predmeta poslovanja iz skladišta u određenom razdoblju (kontinuirani. a ne prema količini fizičkih jedinica. propisuje da jamstveni kapital banke – koji se sastoji od temeljnog kapitala (uplaćene dionice ili poslovni udjeli. odnosno skladišnih zaliha koji su svrstani u grupu A. Analiza se provodi svrstavanjem predmeta poslovanja u tri grupe. Add-on Add-on je novčani iznos koji se koristi samo za konstruiranje direktne tarife preko nekog prijelaznog mjesta (through fare) kada tarifa iz mjesta A u mjesto B nije objavljena.

2. Čine je 35 radnih skupina. Abandon Abandon (engl. osim onih koji se izrijekom navode. nacionalna organizacija američkih bankara osnovana 1875. AAA rank) je oznaka najviše kvalitete vrijednosnih papira (gilt edged). at sight. Članstvo u Institutu otvoreno je samo namještenicima članica ABA-e. naziv je kompleta klauzula koji se koristio pri ugovaranju osiguranja robe u pomorskom prijevozu. to jest na isplatu bez odgode. Američki bankarski institut (AIB) s ciljem stručnog obrazovanja bankovnih službenika. a banka ili brokerska tvrtka nije u stanju pronaći upisanog vlasnika. abandonment. njem. Abandonirano vlasništvo mogu biti štedni i brokerski računi (npr. akreditive po viđenju kod kojih se akreditivna svota korisniku akreditiva isplaćuje odmah po prezentaciji uvjetovanih urednih dokumenata među kojima se u angloameričkoj praksi redovito javlja mjenica po viđenju (a vista) ili ročna. to jest instrument raspolaganja (čekovi. 4 divizije. tj. U takvom se slučaju vlasništvo prenosi na državu na isti način kao da je vlasnik umro bez oporuke i bez nasljednika. izdavatelja vrijednosnih papira ili financijske ustanove. 1. devize po viđenju. American Bankers Association) je američka bankarska udruga. odnosno devizna potraživanja – kao obveza banke po primitku naloga za isplatu bez obzira na način.zanemariti. koji nisu korišteni stanovit broj godina. fr. ABA ABA (engl. u premijskim terminskim poslovima pravo da se plaćanjem unaprijed dogovorene premije može odustati od kupnje ili isporuke ugovorene količine vrijednosnih papira. 2. doznake i sl. Fitch. bei Sicht. A vista A vista (engl. sredstva iz platnog prometa. na zahtjev (on demand). depozite po viđenju. vremenska mjenica (at time). uz odgovarajuću policu osiguranja. sredstva neoročenih uloga na štednju). Karakteristika osiguranja ugovorenog uz primjenu ovog kompleta klauzula je u tome što je roba osigurana od svih rizika. odnosno slobodno raspoloživi depozit – kao obveza banke koja je plativa na zahtjev deponenta (sredstva žiro računa. a demande) je talijanski izraz koji je oznaka za svaku novčanu obvezu plativu po viđenju. dionice i obveznice na brokerskom računu). Abandon). 7 komisija i brojna vijeća i odbori. U okviru ABA-e osnovan je 1900. Koristi se kao oznaka za: 1. njem. godine kompletom klauzula koji nosi naziv A. AAA rang AAA rang (engl. sa zadatkom podupiranja općeg blagostanja i korisnosti banaka i financijskih ustanova. against all risks) znači protiv svih rizika. AAR AAR (engl. Ovaj komplet zamijenjen je 1982. 4. Obveze a vista nepovoljna su obveza za dužnika jer mora u svakom momentu biti spreman za ispunjenje obveze. mjenice. svojevoljno napuštanje svih prava na vlasništvo koje pravovaljano pripada nekom vlasniku. Uz neznatne razlike i brojčane korektore primjenjuju ih institucije za ocjenu boniteta – Standard & Poor’s. . 3.). Moody’s i druge. mjenice po viđenju – kao obveza mjeničnog dužnika zakonitom imaocu mjenice za isplatu naznačene svote uz prezentaciju mjenice s upisanom klauzulom “po viđenju” ili sličnog sadržaja.

na primjer. Ermittlung von Kontraktpreisen durch offenen Zuruf oder Handzeichen) je način poslovanja burze kad službenik burze čita nazive vrijednosnih papira redom kojim su navedeni na službenoj kotacijskoj listi. na Ciriškoj i Pariškoj burzi. Koristi se.A la criee A la criee (engl. njem. . open outcry system. Nakon toga članovi burze (dileri) okupljeni oko prstena (ringa) izvikuju prodajne i kupovne cijene i dogovaraju se o konačnoj cijeni transakcije čime ujedno omogućavaju burzovnom činovniku registriranje cijena transakcija.