You are on page 1of 3

Ø å æ Du har været fraværende fra skolen.

Vær venlig at kontakte skolen når du modtager dette brev, på telefon 3888 3233 efter kl. 10:00 Er dy Syg bedes du ringe mellem 08:00 - 10:00 på telefon 21354632 Vi gØr dig opmærksom på, at IA skal give besked til din sagsbehandler / A-Kasse / hevi sende myndighed om dit fravær. Dette kan få konsekvenser for evt. udbetalinger af Økonomisk stØtte, såfremt du modtager dette.

Vi vil fØre dig opmærksom på, atdu i fØlge loven har 3 år til at færdiggØre din danskuddannel e. De 3 3 år tæller fra din fØrste undervisningsdg efter 1, januar 2004. Undervisning inden fro en periode på 3 år er gratis frem til afsluttende prØve. Hvis du ikke når at afslutte danskuddannelse med prØve inden de 3 år gået, skal du normalt se lv betale for videre danskundervisning. === In english You have been absent from school. Please contact the school if you receive this letter, by phone 3888 3233 after pm. 10:00 Dy is sick please call between 08:00 - 10:00 on telephone 21354632 We make you aware that the IA must notify your caseworker / A Box / hevisende au thority about your absence. This may have implications for any. disbursement of financial aid if you receive this. We will alert you that you by law have 3 years to complete your Danish education . The 3 years counting from your First undervisningsdg after 1 January 2004. Teaching in fro a period of 3 years are free until the final test. If you fail t o complete Danish education with exams in the 3 years gone, you usually have to pay for fur ther lessons in Danish. === vedr. Ovennævnte person(er) har pr. 28. juli 2009 meldt flytning til Deres bopæl. Da det sker, at personer tilmelder sig på en adresse-hus eller lejlighed - uden ti lladelse fra den, der bor der i forvejen, bedes De oplyse, om ovennævnte person(er

en middag for to til en værdi af 3.og senest den 29. Vi lægger derfor også sto r vægt på. at du får en ordentlig og kompentent rådgivning Udfyld spØrgeskemaet og vind en sublim madoplevelse For at sikre at vi lever op til dine Ønsker og krav . Stay with you and be registered with the ad dress from you. ie. that person signs up at one address. hvor du kan fortælle os om dine oplevelser med at blive kunde i Danke Bank.2009. house or apartment . så send dine svar allerede i da g . får du direkte besked.. please indicate if the above pe rson (s) are living and staying. og vi vil naturligv is gØre vores bedste for at sikre. Udfyld derfor venligst nedenstående erkalæring og send herefter brevet tilbage til o s i vedlagte frankerede svankuvert inden 1fs4 dage.000 Kr. Med din hverdagsØkonomi i Danske B ank er du godt På vej til at udnytte dine Økonomiske muligheder. English The above person (s) have per. Overnatter hos Dem og må registreres med adresse hos Dem.både nu og fremover . July 2009 reported the relocation of your res idence. ===================== Well on its way . 28. We would like to welcome you at Danske Bank. you are well on track to . Vi glæder os til at hore fra dig. As it happens. Du kan fr it vælge mellem fire af landets bedste restauranter.har vi v edlagt et spØrgeskema. dvs.. at du får fuld glæde af dem. Fill please erkalæring below and then send the letter back to us in the enclosed p ostage-paid envelope within 14 days. Er du den heldige vinder.. I erkalærer THAT Latchoumi Narayanan Gopalan (tick as appropriate) living and staying at my residence from / -20 do not live and remain at my residence only address my residence ==== Godt På Vej. Vi vil gerne byde dig velkommen i Danske Bank.) bor og opholder sig. Bruger du fem minutter på at udfylde og indsende spØrgeskemaet. deltager du som tak for hjæplen i lodtrækningen om en sublim madoplevelse .juli. With your everyday Economics Danske Bank.without the permission of those who live there already..

We are therefore extremely important that you get a proper and competent a dvice Fill out the questionnaire and win a sublime madoplevelse To ensure that we meet your wishes and requirements . and we will do our best to ensure you get full benefit from them. We look forward to whore from you.both now and in future .a dinner for two with a value of 3. Using five minutes to complete and submit the questionnaire.2009. please send your answers already .juli. Are yo u the lucky winner.and by 29. you as thanks for your help in the dra w on a sublime madoplevelse . gives you direct message. .w e have enclosed a questionnaire which you can tell us about your experience with being a customer of Bank Danke.use your economic opportunities.000 Kr You can ch oose from four of its best restaurants.