You are on page 1of 3

ETIOLOGIJA SOCIJALNO PATOLOŠKIH POJAVA

-Istorijski posmatran pristup socijalno-patološkim pojavama može se grupisati u : 1.Laički pristup- zanemaruje stvarnu prirodu socijalno-patoloških pojava i iste objašnjava slučajnim i površnim razlozima( uzrok porasta kriminaliteta- loš rad policije, porast silovanja je posledica provokacija koje žene daju i sl.) 2.Biologistički pristup- objašnjava socijalno-patološke pojave prisustvom sklonosti ljudi za takvim ponašanjem- postoje urođeni zločinci, alkoholičari, prostitutke i sl.

ETIOLOGIJA SOCIJALNO PATOLOŠKIH POJAVA

3.Fizičko-faktorski pristup- etiologiju socijalne patologije svode na određene fizičke karakteristike sredine, odnosno , okoline u kojoj ljudi žive.Fizički faktori se uzimaju kao neka spoljašnja sila koja deluje na ljude tako da se oni ponašaju socijalno neprihvatljivo-patološki: -geografski položaj- uticaj mesta na nastanak patoloških pojava (regionalni kriminalitetkriminalne zone) -klimatski uticaj( temperatura, vlažnost, atmosferski pritisak i sl.-naročito sa suicidom se povezuje) -ekološki pristup-nalaze uzroke socijalno patoloških pojava u životnim i prirodnim uslovima u okruženju čoveka(povezuju životnu sredinu sa oblicima ispoljavanja socijalnih devijacija • • KLASIFIKACIJA FAKTORA-UZROKA SOCIJALNO-PATOLOŠKIM POJAVAMA Uzroke socijalno patoloških pojava mogude je klasifikovati prema različitim kriterijumima. Najčešde popdela uzroka vrši se na: 1.OPŠTE I POSEBNE ili 2.OBJEKTIVNE I SUBJEKTIVNE ili 3.EGZOGENE ILI ENDOGENE Pod opštim, objektivnim i egzogenim faktorima podrazumeva se ista grupa faktora označena različitim terminima. Pod posebnim, subjektivnim ili endogenim faktorima podrazumevaju se faktori vezani za pojedinca, njegove osobine, sposobnosti i druge lične karakteristike EGZOGENI FAKTORI

• • • •

2.1.1.Siromaštvo-bogatstvo 1.Religija.2.Industralizacija i urbanizacija 1.3.6.Genetička konstitucija .Makrosocijalni faktori 1.5.3.3. religijske grupe.Sredstva masovne komunikacije • ENDOGENI FAKTORI 1.Škola i obrazovanje 2.4.5.Telesna konstitucija 1.Nezaposlenost • EGZOGENI FAKTORI 2.1. sekte 2. ekonomski sitem i klasni uslovi života i rada 1.Biološke osnove čoveka: 1.Slobodno vreme 2.2.Vršnjaci i negativne neformalne grupe 2.1.4.Ekonomija.Rat i socijalno patološke pojave 1.Mikrosocijalni faktori 2.Nasleđe 1.Porodične prilike i odnosi: -potpune-nepotpune porodice -porodice sa patologijom -kvalitetna-nekvalitetna interakcija u porodici 2.Migracije 1.6.

1. Patologija 3.Psihološki faktori 2.Karakter 2.1. -psihoze kao posledica droge.Hromozomske aberacije i sl.Temperament 2.Motivi-sklonosti navike 2.2. psihopatija . 3.2. -alkoholičarske psihoze.5. Patologija Organska psihička stanja: -senilna i presenilna organska psihotična stanja. Emocije 2. -paranoidne psihoze.4. -afektivne psihoze. -šizofrene psihoze.6.3.Mentalni poremedaji(duševne bolesti) i soc.Organska psihička stanja(senilna i presenilna organska psihotična stanja 3.Mentalni poremedaji(duševne bolesti) i soc. -oblici neurotičnosti.2. • ENDOGENI FAKTORI 3.Inteligencija 2.