You are on page 1of 1

Broj: 105/2013 Datum: 20.03.2013. Na osnovu lana 40.

Ustava Islamske zajednice u Bosni I Hercegovini , te vodei se hadisom Poslanika s.a.v.s OLAKAVAJTE, A NE OTEAVAJTE, Izvrni odbor Medlisa IZ-e Jajce na svojoj XXIV redovnoj sjednici odranoj 15.03.2013. godine donio je slijedeu:

ODLUKU
o olakavanju plaanja lanarine pripadnicima IZ-e koji to nisu inili (a bili su duni) u proteklom periodu

Obrazloenje: I Izvrni odbor je stava da nee biti poveanja visine lanarine II Pripadnici IZ-e koji nisu plaali lanarinu u proteklom periodu (a bili su duni), duni su platiti lanarinu za 2013. godinu, i dalje, a zaostali dug iz prethodnih godina mogu plaati u ratama shodno svojim mogunostima, to e definisati ugovor izmeu Medlisa IZ-e Jajce i dunika III Odreuje se tematska hutba, na temu, BITI PRIPADNIK I LAN IZ-e, za petak 05. april 2013. godine, te u sklopu hutbe najaviti distribuciju letaka sa Pravilnikom o pravima i obavezama pripadnika IZ-e, te Odlukom o plaanju lanarine od 2011. godine. IV Odluka stupa na snagu danom donoenja, a za njenu realizaciju je zaduen Predsjednik IO i glavni imam Medlisa.

Predsjednik IO

Dostavljeno: svim imamima glavni imam a/a

h. Nijaz Duranovi