You are on page 1of 11

Pravni lekovi u novom Zakonu o parničnom postupku

U poređenju sa ZPP 2004 • Izmenjene neke osobine redovnih pravnih lekova • Ukinut jedan vanredni pravni lek(direktna revizija) • Umesto ZZZ (ZPP 2004) Zahtev za vanredno preispitivanje pravnosnažne presude • Predlog za ponavljanje postupka najvažniji vanredni pravni lek • Revizija i dalje “bogataška” i redukovana • Disproporcija između broja redovnih i vanrednih pravnih lekova (1:3) .

374.Žalba protiv presude • Nesuspenzivnost ( izjavljena protiv presude kojom se nalaže isplata potraživanja do 300 evra fizičkom licu.čl. ukidanje dvostruke litispendencije .stav 2. urednom zastupanju. čl.stav 2.374.374. odnosno do 1000 evra preduzetniku ili pravnom licu).tačka 2.stav 2. novih dokaza. povreda pravila o stranačkoj. čl. tačka 10) . čl. parničnoj sposobnosti. zabrana iznošenja materijalnopravnih prigovora • Bitne povrede parničnog postupka (odbijanje suda da odlučuje o zahtevu za koji je nadležan.tačka3.368. nezavisno od toga na koju se stranku nedostaci odnose. • Ograničenje u iznošenju novih činjenica.

odricanja.prethodno pitanje) niti zastoj u drugostepenom postupku . propuštanja ili izostanka i presuda u sporu male vrednosti) • Otvaranje rasprave znači i obavezu određivanja vremenskog okvira za njeno okončanje • Ne može se odrediti prekid (npr.Odlučivanje • U nejavnoj sednici veda rok od 9 meseci od prijema spisa prvostepenog suda (disciplinska odgovornost sudije u slučaju prekoračenja) • Fakultativna rasprava (ZPP 2004 i kada je prvostepeni sud pogrešno odbio da dozvoli izvođenje dokaza) • Obavezna rasprava (ZPP 2004 ali ne važi u slučaju kada je u prvostepenom postupku doneta presuda na osnovu priznanja.

ukidanje presude i odlučivanje o zahtevima stranaka • U slučaju da je zaključeno sudsko poravnanje utvrđuje se da je prvostepena presuda bez dejstva i da je žalba povučena • Ako je zbog pogrešne primene materijalnog prava činjenično stanje bilo nepotpuno utvrđeno.Odluke drugostepenog suda • ZPP 2004. prvostepena presuda se može ukinuti samo ako je to propisano posebnim zakonom (veza sa čl. kao i usvajanje žalbe.7. ali i zabrana preinačenja tužbe promenom istovetnosti zahteva i isticanjem novog zahteva uz postojedi ako ne proizilazi iz istog činjeničnog stanja • Presuda kojom se žalba odbija bez detaljnog obrazloženja ako se prihvata činjenično stanje iz prvostepenog postupka i primena materijalnog prava od strane prvostepenog suda .stav 2) • Ako je prvostepena presuda ukinuta i predmet vraden na ponovno suđenje postoji ograničenje u iznošenju novih činjenica i novih dokaza.

lica koja ometaju sprovođenje parničnih radnji).stav 2. Ako se pobija deo odluke kojim je usvojen predlog za izricanje privremene mere pravni lek je žalba po pravilima parničnog postupka. nisu pobrojana sva rešenja koja donosi drugostepeni sud (npr. veštaka. o žalbi odlučuje drugo vede apelacionog suda. Ako je neko od oih rešenja doneo apelacioni sud.stav 4.ZIO). U članu 399. pravni lek je prigovor (ZIO). a ne VKS .Žalba protiv rešenja • Rešenje kojim parnični sud izriče privremenu meru dostavlja se se izvršnom sudu radi izvršenja jer ima dejstvo pravnosnažnog rešenja o izvršenju (član 285. • Žalba se može izjaviti i protiv rešenja koja donosi drugostepeni sud (kažnjavanje stranaka. Ako se pobija način izvršenja. svedoka. Ima dvojnu prirodu. rešenje kojim se utvrđuje prekid postupka).

ujednačavanje sudske prakse. odnosno VKS potrebno da se razmotre pravna pitanja od opšteg interesa. O dozvoljenosti odlučuje drugo vede apelacionog suda • Protiv odluke kojom se ne dozvoljava izjavljivanje revizije dozvoljena žalba VKS • VKS nije vezan stavom apelacionog suda bez obzira na to da li je apelacioni sud dozvolio izjavljivanje posebne revizije ili ne . ravnopravnost građana. novo tumačenje prava.Revizija protiv presude. dozvoljenost • I dalje visok cenzus za izjavljivanje revizije • Posebna revizija samo zbog pogrešne primene materijalnog prava dozvoljena protiv drugostepene presude koja se ne bi mogla pobijati revizijom ako je to po oceni apelacionog suda.

odnosno da su počinjene u drugostepenom postupku • Po službenoj dužnosti se pazi samo na apsolutnu sudsku nenadležnost i pogrešnu primenu materijalnog prava • Ako je zbog pogrešne primene materijalnog prava činjenično stanje pogrešno utvrđeno presuda se može ukinuti samo ako je to propisano posebnim zakonom (veza sa čl.Revizijski razlozi • Redukcija u odnosu na ZPP 2004 • Potrebno je da su apsolutno bitne povrede isticane u žalbi.stav 2) .7.

odnosno potvrđuje rešenje prvostepenog suda o odbacivanju pravnog leka . pod uslovom da je dozvoljena revizija protiv presude • Protiv rešenja drugostepenog suda kojim se odbacuje pravni lek.Revizija protiv rešenja • Protiv rešenja drugostepenog suda kojim je postupak pravnosnažno okončan.

odnosno odbijanje revizije • Ako su istovremeno izjavljeni revizija i zahtev za preispitivanje pravnosnažne presude odlučuje se istom odlukom . odlučuje se bez rasprave • Usvajanje ili odbijanje zahteva. primena odredaba koje se odnose na usvajanje.Zahtev za preispitivanje pravnosnažne presude • • • • • ZZZ pod novim imenom Samo protiv pravnosnažne presude drugostepenog suda Samo Republički javni tužilac Najširi razlog “povreda zakona na štetu javnog interesa” Stranke mogu da se o ovom pravnom leku izjasne.

odnosno ppp posle revizije sud odlučuje s kojim de postupkom da zastane.Predlog za ponavljanje postupka • • • • • • • • Najvažniji vanredni pravni lek Najširi krug razloga. Ako je revizija izjavljena posle ppp. kao i ESLJP (Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu) Prvostepeni sud više ne može da spoji raspravljanje o predlogu za ponavljanje postupka sa raspravljanjem o glavnoj stvari Može se ponoviti i postupak pred VKS Kada su istovremeno izjavljeni ppp i revizija. traži se uzročnost između učinjene povrede i donošenja odluke nepovoljne po predlagača Odluka USS kao razlog za ponavljanje postupka. po pravilu se zastaje sa postupkom po reviziji . ved samo da utvrđuje povrede. najduži rokovi Novi razlog učešde isključenog ili izuzetog sudije Odluke USS i ESLJP kao razlog za ponavljanje postupka redukovane. USS više ne može da poništava sudske odluke.