You are on page 1of 1

Sporazum

O uplati duga izmeu Medlisa islamske zajednice Jajce i ____________ ____________ za period od __________ do 31.12.2012. godine.

I ____________ ____________ se obavezuje da e mjeseno uplaivati iznos od ____ KM na raun Medlisa islamske zajednice Jajce, kako bi na rate izmirio kompletan svoj dug spram Medlisa IZ-e Jajce u iznosu od ______ KM.

II Medlis IZ-e Jajce se obavezuje da e evidentirati izmirenje duga.

III Medlis IZ-e Jajce se obavezuje da e uvaavati sva prava lanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, te da e vriti sve vjerske usluge na koje imaju pravo lanovi Islamske zajednice, spomenuti u lanu 4. Pravilnika o pravima i obavezama lanova Medlisa islamske zajednice Jajce. Datum: ______ 2013. Predsjednik IO Medlisa ___________________ M.P. Dunik/lan Islamske zajednice _____________________